ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 114

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
31 marca 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 ( 1 )

118

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

31.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/404

z dnia 24 marca 2021 r.

ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 230 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429, które stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., ustanowiono między innymi wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z jednym ze wspomnianych wymagań w zakresie zdrowia zwierząt przesyłki te muszą pochodzić z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy lub kompartmentu, zgodnie z art. 230 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref, lub też ich kompartmentów w przypadku zwierząt akwakultury. Art. 3 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 stanowi, że zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego objętych zakresem tego rozporządzenia wyłącznie wówczas, gdy pochodzą one z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy lub kompartmentu umieszczonych w wykazie odnośnie do poszczególnych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z wymaganiami w zakresie zdrowia zwierząt określonymi w tym rozporządzeniu delegowanym.

(3)

W niniejszym rozporządzeniu należy zatem ustanowić wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, lub też ich kompartmentów w przypadku zwierząt akwakultury, z których należy zezwolić na wprowadzanie do Unii gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego objętych zakresem stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429.

(4)

Obecnie wykazy państw trzecich i terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii określonych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, są określone w kilku aktach Komisji. Przede wszystkim wykazy ustanowiono w decyzji Komisji 2007/777/WE (3), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (4), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 119/2009 (5), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 (6), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 605/2010 (7), rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 139/2013 (8) oraz rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/759 (9), które to akty uchylono rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/692 ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2021 r. Ponadto inne wykazy ustanowiono w decyzji Komisji 2006/168/WE (10), decyzji Komisji 2008/636/WE (11), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1251/2008 (12), decyzji Komisji 2010/472/UE (13), decyzji wykonawczej Komisji 2011/630/UE (14), decyzji wykonawczej Komisji 2012/137/UE (15), rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/659 oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/294 (16), które to akty uchylono niniejszym rozporządzeniem wykonawczym.

(5)

W nowych ramach dotyczących zdrowia zwierząt, ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2016/429, należy połączyć w jednym akcie Komisji kompletny zestaw wykazów państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których na podstawie wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego objętych zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692. Jest to zgodne z podejściem przyjętym w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692, zgodnie z którym wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania tych przesyłek do Unii określono w jednym akcie Komisji. Ponadto zapewnia to większą spójność i przejrzystość prawodawstwa Unii.

(6)

Z tego względu z dniem 21 kwietnia 2021 r. należy uchylić decyzje 2006/168/WE i 2008/636/WE, rozporządzenie (WE) nr 1251/2008, decyzję 2010/472/UE, decyzje wykonawcze 2011/630/UE i 2012/137/UE, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/659 i decyzję wykonawczą (UE) 2019/294. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem ustanowić nowe wykazy państw trzecich i terytoriów lub ich stref, które zastąpią dotychczasowe wykazy państw trzecich i terytoriów lub ich stref lub kompartmentów, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego. Dotychczasowe wykazy sporządzone są w stosownych przypadkach zarówno w odniesieniu do zdrowia zwierząt, jak i bezpieczeństwa żywności. Nowe wykazy należy jednak sporządzać oddzielnie, w szczególności na podstawie wymagań w zakresie zdrowia zwierząt określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/429 oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności określonych w rozporządzeniu (UE) 2017/625.

(7)

W niektórych przypadkach jedynie niektóre strefy lub kompartmenty państwa trzeciego lub terytorium spełniają wszystkie kryteria ustanowione w art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz odpowiednie wymagania w zakresie zdrowia zwierząt określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692. W takich przypadkach na wprowadzanie do Unii niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego należy zezwolić wyłącznie wtedy, gdy pochodzą one z takich stref lub kompartmentów państwa trzeciego lub terytorium. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem w każdym wykazie wyraźnie określać strefy lub – w przypadku zwierząt akwakultury – kompartmenty państw trzecich lub terytoriów, które spełniają te wymagania w zakresie zdrowia zwierząt.

(8)

Art. 231 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że w wykazach ustanowionych przez Komisję na podstawie art. 230 ust. 1 tego rozporządzenia należy również określić szczególne warunki i gwarancje zdrowia zwierząt dotyczące chorób umieszczonych w wykazie, które muszą spełniać państwa trzecie lub terytoria. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem przewidzieć, w stosownych przypadkach, takie szczególne warunki i gwarancje zdrowia zwierząt, biorąc pod uwagę konkretną sytuację w zakresie zdrowia zwierząt w państwie trzecim lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie, lub w ich kompartmencie w przypadku zwierząt akwakultury, a także określone gatunki i kategorie zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, których dotyczą te warunki i gwarancje.

(9)

W części VI rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 ustanowiono przepisy szczególne dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, w przypadku których Unia nie jest miejscem ostatecznego przeznaczenia, oraz przesyłek niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Unii i do niej powracających. W szczególności rozporządzenie to przewiduje możliwość zezwolenia na wprowadzanie do Unii takich przesyłek, które nie spełniają wszystkich odpowiednich wymagań w zakresie zdrowia zwierząt, pod warunkiem spełnienia warunków szczególnych. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić szczególne warunki dotyczące zdrowia zwierząt, które takie przesyłki powinny spełniać przy wprowadzaniu do Unii.

(10)

Zgodnie z Porozumieniem EOG państwa EOG–EFTA nie są państwami trzecimi, jeżeli prowadzą handel z państwami członkowskimi UE w dziedzinach objętych Porozumieniem EOG.

(11)

Ponieważ przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu mają być stosowane łącznie z przepisami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2016/429 i rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692, niniejsze rozporządzenie powinno mieć również zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, lub też ich kompartmentów w przypadku zwierząt akwakultury, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego objętych zakresem stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692. Wykazy i niektóre ogólne zasady dotyczące wykazów znajdują się w załącznikach I–XXII do niniejszego rozporządzenia.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się również szczególne warunki i gwarancje zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii niektórych przesyłek oraz określa się wzory świadectw zdrowia zwierząt, które mają być stosowane przez państwo trzecie lub terytorium pochodzenia przesyłek.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają definicje zawarte w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

Artykuł 3

Wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref lub kompartmentów, z których zezwala się na wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego

1.   Właściwy organ zezwala na wprowadzanie do Unii przesyłek gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego objętych zakresem stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 wyłącznie wtedy, gdy państwo trzecie lub terytorium pochodzenia przesyłki lub ich strefa lub kompartment są umieszczone w wykazie w odniesieniu do tych określonych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego lub produktów pochodzenia zwierzęcego, a przesyłce towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt, które musi towarzyszyć przesyłkom takich gatunków i kategorii zgodnie z tabelą ustanowioną w części 1:

a)

załącznika II w odniesieniu do zwierząt kopytnych innych niż:

(i)

koniowate;

(ii)

zwierzęta kopytne przeznaczone do zakładów odizolowanych;

b)

załącznika III w odniesieniu do zwierząt kopytnych przeznaczonych do zakładów odizolowanych;

c)

załącznika IV w odniesieniu do koniowatych;

d)

załącznika V w odniesieniu do drobiu i materiału biologicznego drobiu;

e)

załącznika VI w odniesieniu do ptaków żyjących w niewoli i materiału biologicznego ptaków żyjących w niewoli;

f)

załącznika VII w odniesieniu do matek pszczół miodnych i trzmieli;

g)

załącznika VIII w odniesieniu do psów, kotów i fretek domowych;

h)

załącznika IX w odniesieniu do materiału biologicznego bydła;

i)

załącznika X w odniesieniu do materiału biologicznego owiec i kóz;

j)

załącznika XI w odniesieniu do materiału biologicznego świń;

k)

załącznika XII w odniesieniu do materiału biologicznego koniowatych;

l)

załącznika XIII w odniesieniu do świeżego mięsa zwierząt kopytnych;

m)

załącznika XIV w odniesieniu do świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych;

n)

załącznika XV w odniesieniu do następujących produktów mięsnych ze zwierząt kopytnych, drobiu i ptaków łownych:

(i)

część 1 sekcja A – w odniesieniu do produktów mięsnych, które zostały poddane niespecyficznemu procesowi obróbki A zmniejszającemu ryzyko lub procesom obróbki B, C lub D dla produktów mięsnych (zgodnie z załącznikiem XXVI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692);

(ii)

część 1 sekcja B – w odniesieniu do produktów z suszonego mięsa typu biltong/jerky ze zwierząt kopytnych, drobiu i ptaków łownych;

o)

załącznika XVI w odniesieniu do osłonek;

p)

załącznika XVII w odniesieniu do mleka, siary i produktów na bazie siary oraz produktów mlecznych uzyskanych z mleka surowego i produktów mlecznych, które nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą;

q)

załącznika XVIII w odniesieniu do produktów mlecznych, które muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą;

r)

załącznika XIX w odniesieniu do jaj i produktów jajecznych;

s)

załącznika XX w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do użytku osobistego;

t)

załącznika XXI w odniesieniu do zwierząt wodnych należących do gatunków umieszczonych w wykazie przeznaczonych do zakładów akwakultury, uwolnienia do środowiska naturalnego lub do innych celów innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi, a także niektórych zwierząt wodnych należących do gatunków umieszczonych w wykazie i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt tych gatunków umieszczonych w wykazie, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

2.   Właściwy organ zezwala na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, terytoriów lub ich stref wymienionych w tabeli zamieszczonej w załączniku XXII część 1 wyłącznie wówczas, gdy:

a)

są to przesyłki gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego lub produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w kolumnie 3 tej tabeli, a Unia nie jest ich miejscem ostatecznego przeznaczenia;

lub

b)

są to przesyłki gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego lub produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w kolumnie 4 tej tabeli, pochodzących z Unii i powracających do niej po tranzycie przez państwo trzecie lub terytorium.

Artykuł 4

Szczególne warunki i gwarancje zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego

Państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek objętych zakresem stosowania rozporządzenia delogowanego (UE) 2020/692 wyłącznie wówczas, gdy przesyłki te spełniają, w stosownych przypadkach, szczególne warunki i gwarancje zdrowia zwierząt określone w odpowiednim załączniku dla określonych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dla państwa trzeciego, terytorium lub ich strefy, lub ich kompartmentu w przypadku zwierząt akwakultury.

Artykuł 5

Uchylenie

Następujące akty tracą moc z dniem 21 kwietnia 2021 r.:

decyzja Komisji 2006/168/WE,

decyzja Komisji 2008/636/WE,

decyzja Komisji 2010/472/UE,

decyzja wykonawcza Komisji 2011/630/UE,

decyzja wykonawcza Komisji 2012/137/UE,

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659,

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/294,

decyzja Komisji 2000/585/WE.

Artykuł 6

Przepisy przejściowe

Do dnia 20 października 2021 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii na podstawie następujących aktów Komisji, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tymi aktami Komisji, pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania świadectwa zgodnie z tymi aktami Komisji przed dniem 21 sierpnia 2021 r.:

decyzja Komisji 2006/168/WE,

decyzja Komisji 2007/777/WE,

rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008,

decyzja Komisji 2008/636/WE,

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008,

rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010,

rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010,

decyzja Komisji 2010/472/UE,

decyzja wykonawcza Komisji 2011/630/UE,

rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012,

decyzja wykonawcza Komisji 2012/137/UE,

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013,

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759,

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659,

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/294.

Artykuł 7

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(3)  Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 39 z 10.2.2009, s. 12).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 1).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE (Dz.U. L 126 z 14.5.2016, s. 13).

(10)  Decyzja Komisji 2006/168/WE z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych i uchylająca decyzję 2005/217/WE (Dz.U. L 57 z 28.2.2006, s. 19).

(11)  Decyzja Komisji 2008/636/WE z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz komórek jajowych i zarodków świń (Dz.U. L 206 z 2.8.2008, s. 32).

(12)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41).

(13)  Decyzja Komisji 2010/472/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 74).

(14)  Decyzja wykonawcza Komisji 2011/630/UE z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia bydła domowego (Dz.U. L 247 z 24.9.2011, s. 32).

(15)  Decyzja wykonawcza Komisji 2012/137/UE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (Dz.U. L 64 z 3.3.2012, s. 29).

(16)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/294 z dnia 18 lutego 2019 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia zwierząt stosowanego przy takim przywozie (Dz.U. L 48 z 20.2.2019, s. 41).


ZAŁĄCZNIK I

Ogólne zasady dotyczące załączników II–XXII

Niniejszy załącznik określa następujące zasady ogólne mające zastosowanie do załączników II–XXII:

1)

Jeżeli wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek, o których mowa w art. 3, są spełnione w odniesieniu do całego terytorium państwa trzeciego lub terytorium pochodzenia, państwo trzecie lub terytorium jest umieszczone w wykazie ze wskazaniem jego kodu ISO, po którym następuje „0”.

2)

Jeżeli wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek, o których mowa w art. 3, są spełnione jedynie w odniesieniu do strefy państwa trzeciego lub terytorium pochodzenia, strefa ta jest umieszczona w wykazie ze wskazaniem jej kodu ISO, po którym następuje liczba inna niż „0”.

Strefy te są opisane w części 2 odpowiedniego załącznika.

3)

Wzory świadectw zdrowia zwierząt dla przesyłek, o których mowa w art. 3, wskazane w tabeli zawartej w części 1 odpowiedniego załącznika do niniejszego rozporządzenia, określono w:

a)

załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/403 (1);

b)

załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235;

c)

załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2236.

4)

Szczególne warunki, o których mowa w art. 4, jeżeli występują, są określone w tabeli zawartej w części 1 odpowiedniego załącznika i opisane w tabeli zawartej w części 3 tegoż załącznika.

5)

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w art. 4, jeżeli występują, są określone w tabeli zawartej w części 1 odpowiedniego załącznika i opisane w tabeli zawartej w części 4 tegoż załącznika.

6)

Daty zamknięcia i daty otwarcia, o których mowa w tabeli zawartej w części 1 załączników II–XXII, odnoszą się do szczególnych ograniczeń czasowych mających zastosowanie do wprowadzania do Unii przesyłek, o których mowa w art. 3, z odpowiednich stref, jak określono w przepisach unijnych.

7)

Wymagania w zakresie certyfikacji zdrowia zwierząt dotyczące Szwajcarii podlegają postanowieniom Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, zatwierdzonej decyzją Rady i – w odniesieniu do Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji 2002/309/WE, Euratom z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1).

8)

Świadectwa zdrowia zwierząt, które muszą być wydawane przez właściwy organ Islandii, Nowej Zelandii i Kanady zgodnie z załącznikami II–XXI do niniejszego rozporządzenia, podlegają szczególnym wymaganiom w zakresie certyfikacji przewidzianym w odpowiednich umowach między Unią a tymi państwami trzecimi.

9)

Pozycje dotyczące Izraela rozumiane są jako pozycje dotyczące „Państwa Izrael” i nie mają zastosowania do obszarów geograficznych, które weszły pod administrację Państwa Izrael po dniu 5 czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.

10)

W przypadku odniesień do Serbii terytorium Kosowa, które obecnie znajduje się pod zarządem międzynarodowym na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r., nie jest uwzględnione.

11)

W przypadku odniesień do Kosowa użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/403 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania między państwami członkowskimi przesyłek określonych kategorii zwierząt lądowych i ich materiału biologicznego oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające decyzję 2010/470/UE (Dz.U. L 113 z 31.3.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

ZWIERZĘTA KOPYTNE (inne niż koniowate i zwierzęta kopytne przeznaczone do zakładów odizolowanych)

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt kopytnych (innych niż koniowate i zwierzęta kopytne przeznaczone do zakładów odizolowanych), o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy

określonej w części 2

Gatunki

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Kategorie

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

Data zamknięcia

Data otwarcia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanada

CA- 0

Bydło

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Owce i kozy

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Świnie

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Wielbłądowate

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Inne zwierzęta kopytne

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Szwajcaria

CH - 0

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

 

 

 

CL

Chile

CL - 0

Bydło

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

BOV-X

 

 

 

 

Owce i kozy

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Świnie

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

SUI-X

 

 

 

 

Wielbłądowate

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleniowate

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Inne zwierzęta kopytne

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Grenlandia

GL - 0

Owce i kozy

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Wielbłądowate

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleniowate

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

CER-X

 

 

 

 

Inne zwierzęta kopytne

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Islandia

IS - 0

Bydło

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Owce i kozy

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

 

 

 

Świnie

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Wielbłądowate

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleniowate

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

CAM-CER

 

 

 

 

Inne zwierzęta kopytne

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ - 0

Bydło

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Owce i kozy

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Świnie

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Wielbłądowate

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleniowate

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1) i przeznaczone do uboju

CAM-CER

 

 

 

 

Inne zwierzęta kopytne

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Stany Zjednoczone

US - 0

Świnie

Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania (1)

SUI-X

 

 

 

 

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

CSF

Przesyłki świń ze strefy, o której mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1, muszą zostać poddane badaniu na obecność klasycznego pomoru świń z wynikiem ujemnym w okresie 30 dni przed wysyłką do Unii

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 7 tabeli zawartej w części 1

BRU

Unia uznała stan wolny od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB.suis w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

TB

Unia uznała stan wolny od zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

BTV

Unia uznała stan wolny od zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy1–24) w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

SF-BTV

Unia uznała stan sezonowo wolny od zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy1–24) w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

SF-EHD

Unia uznała stan sezonowo wolny od zakażenia wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowej w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

EBL

Unia uznała stan wolny od enzootycznej białaczki bydła w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

IBR

Unia uznała stan wolny od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła/otrętu bydła w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

BVD

Unia uznała stan wolny od wirusowej biegunki bydła w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

ADV

Unia uznała stan wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692


(1)  „Zwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania” oznaczają zwierzęta przeznaczone do zakładów utrzymujących żywe zwierzęta innych niż rzeźnie.

(2)  Wyłącznie w odniesieniu do gatunków umieszczonych w wykazie zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1882 (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).


ZAŁĄCZNIK III

ZWIERZĘTA KOPYTNE PRZEZNACZONE DO ZAKŁADÓW ODIZOLOWANYCH

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt kopytnych przeznaczonych do zakładów odizolowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b)

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt kopytnych, z wyjątkiem koniowatych, ze wszystkich państw trzecich i terytoriów wymienionych w tabeli zawartej w niniejszej części z zakładów odizolowanych umieszczonych w wykazie zgodnie z art. 29 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 do zakładów odizolowanych w Unii.

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy

określonej w części 2

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

1

2

3

4

5

AL

Albania

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentyna

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Australia

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bośnia i Hercegowina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrajn

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brazylia

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botswana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Białoruś

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Kanada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Szwajcaria

CH-0

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

 

CL

Chile

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Chiny

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Kolumbia

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Kostaryka

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Algieria

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopia

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Falklandy

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Grenlandia

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Gwatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hongkong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Izrael

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

Indie

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Islandia

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japonia

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenia

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Maroko

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Czarnogóra

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Republika Macedonii Północnej

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauritius

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Meksyk

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibia

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Nowa Kaledonia

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nikaragua

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paragwaj

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Serbia

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Rosja

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapur

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

Salwador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Tajlandia

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunezja

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turcja

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukraina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Stany Zjednoczone

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Urugwaj

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Republika Południowej Afryki

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 4 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 5 tabeli zawartej w części 1

Zastosowanie mają gwarancje zdrowia zwierząt określone w tabeli zawartej w załączniku II część 4


ZAŁĄCZNIK IV

KONIOWATE

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Strefa

określona w załączniku II część 2

Grupa sanitarna

Kategorie

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

Data zamknięcia

Data otwarcia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE - 0

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentyna

AR - 0

D

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Australia

AU - 0

A

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bośnia i Hercegowina

BA-0

B

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB - 0

D

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrajn

BH - 0

D

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermudy

BM - 0

D

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Boliwia

BO - 0

D

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brazylia

BR-1

D

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Białoruś

BY - 0

B

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA - 0

C

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Szwajcaria

CH-0

A

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

C

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Chiny

CN-1

G

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Zarejestrowane konie

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Kostaryka

CR-1

D

Zarejestrowane konie

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Algieria

DZ-0

E

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egipt

EG-1

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Falklandy

FK-0

A

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Grenlandia

GL-0

A

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

G

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

E

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Islandia

IS-0

A

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

D

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordania

JO-0

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japonia

JP-0

G

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgistan

KG-1

B

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Korea Południowa

KR-0

G

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuwejt

KW-0

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019

27.11.2020

LB

Liban

LB-0

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

E

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Czarnogóra

ME-0

B

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Republika Macedonii Północnej

MK-0

B

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Makau

MO-0

G

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malezja

MY-1

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.09.2020

 

MU

Mauritius

MU-0

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Meksyk

MX-1

C

Zarejestrowane konie

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

A

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

PM-0

A

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paragwaj

PY-0

D

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Katar

QA-0

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

B

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Rosja

RU-1

B

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Arabia Saudyjska

SA-1

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

G

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Tajlandia

TH-0

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.04.2020

 

TN

Tunezja

TN-0

E

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turcja

TR-1

E

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

Kwiecień 2020 r.

27.11.2020

UA

Ukraina

UA-0

B

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Stany Zjednoczone

US-0

C

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Urugwaj

UY-0

D

Zarejestrowane konie; zarejestrowane koniowate; inne koniowate nieprzeznaczone do uboju; koniowate przeznaczone do uboju

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Republika Południowej Afryki

ZA-1

F

Zarejestrowane konie

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Decyzja Komisji 2008/698/WE

 

3.05.2011

 

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod

strefy

Opis strefy

Brazylia

BR-1

Stany Paraná i Rio de Janeiro

Chiny

CN-1

Strefa wolna od chorób koniowatych w Conghua City, gmina miejska Guangzhou, prowincja Guangdong, w tym przejazd drogą objętą ochroną biologiczną z portu lotniczego w Guangzhou i do niego, oraz Hongkong (zob. szczegóły poniżej)

Określona strefa wolna od chorób koniowatych w prowincji Guangdong, ograniczona w następujący sposób:

Strefa główna: obiekt jeździecki w Reshui Village, Lingkou Town w Conghua City wraz z otaczającym terenem o promieniu pięciu km kontrolowanym przez drogowy punkt kontrolny przy drodze krajowej 105;

Obszar zagrożony: wszystkie jednostki podziału administracyjnego w Conghua City otaczające strefę główną, obejmujące powierzchnię 2 009 km2;

Obszar zapowietrzony:

zewnętrzne granice następujących sąsiednich jednostek podziału administracyjnego otaczających obszar zagrożony:

Baiyun District, Luogang District w Conghua City,

Huadu District w Guangzhou City,

Zengcheng City,

jednostki podziału administracyjnego w Qingcheng District w Qingyuan City,

okręg Fogang,

okręg Xinfeng,

okręg Longmen.

Przejazd drogą objętą ochroną biologiczną: sieć autostrad łącząca strefę wolną od chorób koniowatych z lotniskiem w Guangzhou i Hongkongiem z aktywnym nadzorem nad chorobami w regionie

Kwarantanna poprzedzająca wprowadzenie: obiekty kwarantanny na obszarze zapowietrzonym wyznaczone przez właściwy organ w celu przygotowania koniowatych z innych części Chin do wprowadzenia do strefy wolnej od chorób koniowatych

CN-2

Obszar, na którym odbywa się Global Champions Tour na terenie Expo 2010 w Szanghaju, oraz trasa przejazdu do międzynarodowego portu lotniczego Shanghai Pudong w północnej części obszaru Pudong New oraz wschodnia część dystryktu Minhang w obszarze metropolitalnym Szanghaju (zob. szczegóły poniżej)

Strefa wyznaczona w obszarze metropolitalnym Szanghaju:

granica zachodnia: rzeka Huangpu od ujścia na północy do dopływu rzeki Dazhi,

granica południowa: od dopływu rzeki Huangpu do ujścia rzeki Dazhi na wschodzie,

granice północna i wschodnia: linia brzegowa.

Kostaryka

CR-1

Obszar metropolitalny San José

Egipt

EG-1

Strefa wolna od chorób zwierząt z rodziny koniowatych ustanowiona przy Szpitalu Weterynaryjnym Egipskich Sił Zbrojnych przy drodze El-Nasr, rozciągająca się poprzez teren klubu Al Ahly w Kairze, oraz trasa przejazdu autostradą do międzynarodowego portu lotniczego w Kairze (zob. szczegóły poniżej)

Strefa wolna od chorób zwierząt z rodziny koniowatych o powierzchni około 0,1 km2, ustanowiona wokół Szpitala Weterynaryjnego Egipskich Sił Zbrojnych przy drodze El-Nasr, rozciągająca się poprzez teren klubu Al Ahly na wschodnich przedmieściach Kairu (o położeniu wyznaczonym przez współrzędne 30°04′19,6″ N/31°21′16,5″ E), oraz trasa o długości 10 km przebiegająca drogą El-Nasr i drogą Airport Road do międzynarodowego portu lotniczego w Kairze

a)

Wyznaczenie granic strefy wolnej od chorób zwierząt z rodziny koniowatych:

Od skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (w punkcie o współrzędnych 30°04′13,6″ N/31°21′04,3″ E), drogą El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh przez około 500 m na północ do pierwszego skrzyżowania z przejazdem na teren sił zbrojnych, zakręt w prawo i przejazdem przez około 100 m na wschód, ponowny zakręt w prawo i przejazdem przez 150 m na południe, zakręt w lewo i przejazdem przez 300 m na wschód, zakręt w prawo i przejazdem przez 100 m na południe do drogi El-Nasr, zakręt w prawo i drogą El-Nasr przez 300 m na południowy zachód aż do punktu położonego naprzeciw skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą Hassan Ma'moon, zakręt w prawo i przejazdem przez 100 m na północ, zakręt w lewo i przejazdem przez 120 m na zachód, zakręt w lewo i przejazdem przez 200 m na południe, zakręt w prawo i drogą El-Nasr przez 100 m na zachód do skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

b)

Wyznaczenie granic obszaru kwarantanny poprzedzającej wywóz wewnątrz strefy wolnej od chorób zwierząt z rodziny koniowatych:

Od punktu położonego naprzeciw skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą Hassan Ma'moon, przejazdem przez 100 m na północ, zakręt w prawo i przejazdem przez 250 m na wschód, zakręt w prawo i przejazdem przez 50 m na południe do drogi El-Nasr, zakręt w prawo i drogą El-Nasr przez 300 m na południowy zachód aż do punktu położonego naprzeciw skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą Hassan Ma'moon.

Kirgistan

KG-1

Region Issyk-Kul

Malezja

MY-1

Półwysep

Meksyk

MX-1

Obszar metropolitalny Meksyku

MX-2

Całe państwo z wyjątkiem stanów Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz i Tamaulipas

Peru

PE-1

Region Limy

Rosja

RU-1

Obwody: kaliningradzki, archangielski, wołogodzki, murmański, leningradzki, nowogrodzki, pskowski, briański, włodzimierski, iwanowski, twerski, kałuski, kostromski, moskiewski, orłowski, riazański, smoleński, tulski, jarosławski, niżnonowogrodzki, kirowski, biełgorodzki, woroneski, kurski, lipiecki, tambowski, astrachański, wołgogradzki, penzeński, saratowski, uljanowski, rostowski, orenburski, permski i kurgański

RU-2

Kraj Stawropolski i Kraj Krasnodarski

RU-3

Republiki: Karelia, Mari El, Mordowia, Czuwaszja, Kałmucja, Tatarstan, Dagestan, Kabardo-Bałkaria, Osetia Północna, Inguszetia i Karaczajo-Czerkiesja

Arabia Saudyjska

SA-1

Całe państwo z wyjątkiem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w prowincjach Jizan, Asir i Najran, jak opisano poniżej

Wyznaczenie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi lit. a) i b) dyrektywy 2009/156/WE (1):

1.

Prowincja Jizan

obszar zapowietrzony: cała prowincja z wyjątkiem części znajdującej się na północ od drogowego punktu kontrolnego w Ash-Shuqaiq na drodze nr 5 i na północ od drogi nr 10;

obszar zagrożony: część prowincji znajdująca się na północ od drogowego punktu kontrolnego w Ash-Shuqaiq na drodze nr 5, kontrolowana przez drogowy punkt kontrolny w Al Qahmah, i na północ od drogi nr 10.

2.

Prowincja Asir

obszar zapowietrzony: część prowincji wytyczona przez drogę nr 10, pomiędzy Ad Darb, Abha i Khamis-Mushayt na północ, z wyjątkiem klubów jeździeckich w bazach lotniczych i wojskowych, część prowincji wytyczona na północ przez drogę nr 15 prowadzącą z Khamis-Mushayt przez Jarash, Al Utfah i Dhahran Al Janoub do granicy z prowincją Najran oraz część prowincji wytyczona na północ przez drogę prowadzącą z Al Utfah przez Al Fayd do Badr Al Janoub (prowincja Najran);

obszar zagrożony: kluby jeździeckie w bazach lotniczych i wojskowych, część prowincji pomiędzy granicą obszaru zapowietrzonego i drogą nr 209 z Ash-Shuqaiq do drogowego punktu kontrolnego Muhayil na drodze nr 211, część prowincji pomiędzy punktem kontrolnym na drodze nr 10 na południe od Abha, miastem Abha i drogowym punktem kontrolnym Ballasmer 65 km od Abhy na drodze nr 15 w kierunku północnym, część prowincji pomiędzy Khamis-Mushayt oraz drogowym punktem kontrolnym 90 km od Abhy na drodze na 255 do Samakh oraz drogowym punktem kontrolnym w Yarah, 90 km od Abhy na drodze nr 10 w kierunku do Riyadh oraz część prowincji na południe od pozornej linii pomiędzy drogowym punktem kontrolnym w Yarah na drodze nr 10 oraz Khashm-Ghurab na drodze nr 177 do granicy prowincji Najran.

3.

Prowincja Najran

obszar zapowietrzony: część prowincji wytyczona przez drogę z Al Utfah (prowincja Asir) do Badr Al Janoub i do As Sebt oraz z As Sebt wzdłuż Wadi Habunah do połączenia z drogą nr 177 pomiędzy Najran i Riyadh na północ oraz od tego połączenia przez drogę nr 177 w kierunku na południe do połączenia z drogą nr 15 z Najran do Sharourah oraz część prowincji na południe od drogi nr 15 pomiędzy Najran i Sharourah oraz granicą z Jemenem;

obszar zagrożony: część prowincji leżąca na południe od linii łączącej drogowe punkty kontrolne w Yarah na drodze nr 10 i w Khashm-Ghurab na drodze nr 177, od granicy prowincji Najran do drogowego punktu kontrolnego w Khashm-Ghurab, 80 km od Najran, i na zachód od drogi nr 175 prowadzącej do Sharourah.

Turcja

TR-1

Prowincje Ankara, Edirne, Stambuł, Izmir, Kirklareli i Tekirdag

Republika Południowej Afryki

ZA-1

Obszar metropolitalny Kapsztadu, jak opisano poniżej

Wyznaczenie obszaru metropolitalnego Kapsztadu (ZA-1):

 

granica północna: Blauwberg Road (M14);

 

granica wschodnia: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), autostrady N7, N1 i M5;

 

granica południowa: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive aż do Newslands Forestry station i przez przesmyk Echo Gorge w Table Mountain do zatoki Camps Bay;

 

granica zachodnia: wybrzeże od zatoki Camps Bay do Blaauwberg Road.

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 7 tabeli zawartej w części 1

Brak


(1)  Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK V

DRÓB I MATERIAŁ BIOLOGICZNY DROBIU

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. d)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Strefa

określona w części 2

Kategorie

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

Data zamknięcia

Data otwarcia

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentyna

AR-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

 

 

 

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

 

C

 

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

 

 

 

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

 

 

 

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

 

C

 

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

 

 

 

 

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

 

C

 

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brazylia

BR-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

BR-1

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N

 

 

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N

 

 

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N

 

 

 

BR-2

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N

 

 

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N

 

 

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N

 

 

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N

 

 

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

 

C

 

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

 

C

 

 

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

CA-1

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N

 

 

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N

 

 

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N

 

 

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N

 

 

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N

 

 

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N

 

 

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N

 

 

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Szwajcaria

CH-0

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N

 

 

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N

 

 

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N

 

 

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N

 

 

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N

 

 

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N

 

 

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N

 

 

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Grenlandia

GL-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

P2

 

28.01.2017

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

P2

 

28.01.2017

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

P2

 

28.01.2017

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

P2

 

28.01.2017

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

P2

 

18.04.2015

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

P2

 

28.01.2017

 

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

P2

 

28.01.2017

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

P2

 

28.01.2017

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

P2

 

28.01.2017

 

IS

Islandia

IS-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

MX

Meksyk

MX-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

 

C

 

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

 

C

 

 

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

 

C

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

 

 

 

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

 

 

 

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

 

 

 

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

 

 

 

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

 

 

 

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

 

 

 

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

 

 

 

 

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

 

 

 

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

PM-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

TH

Tajlandia

TH-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

TN

Tunezja

TN-0

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

 

 

 

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

 

 

 

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

 

 

 

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

 

 

 

 

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

 

 

 

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turcja

TR-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

US-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

US-1

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N

 

 

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BRP

N

 

 

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N

 

 

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N

 

 

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N

 

 

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N

 

 

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N

 

 

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BRP

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

US-2.2

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BRP

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

4.03.2017

11.08.2017

US-2.3

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

8.04.2020

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BRP

N, P1

 

8.04.2020

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

8.04.2020

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

8.04.2020

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

8.04.2020

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

8.04.2020

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

8.04.2020

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

8.04.2020

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

8.04.2020

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

8.04.2020

 

UY

Urugwaj

UY-0

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

ZA

Republika Południowej Afryki

ZA-0

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

P1

C

9.04.2011

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

P1

C

9.04.2011

 

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

P1

C

9.04.2011

 

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod

strefy

Opis strefy

Brazylia

BR-1

Stany: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo i Mato Grosso do Sul

BR-2

Stany: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

Kanada

CA-1

Cała Kanada z wyłączeniem obszaru CA-2

CA-2

Następujące części terytorium Kanady:

 

brak

Stany Zjednoczone

US-1

Całe Stany Zjednoczone z wyłączeniem obszaru US-2

US-2

Następujące części terytorium Stanów Zjednoczonych:

US-2.1

w stanie Tennessee:

 

hrabstwo Lincoln

 

hrabstwo Franklin

 

hrabstwo Moore

US-2.2

w stanie Alabama:

 

hrabstwo Madison

 

hrabstwo Jackson

US-2.3

w stanie Karolina Południowa:

hrabstwo Chesterfield/hrabstwo Lancaster/hrabstwo Kershaw:

obszar o promieniu 10 km rozpoczynający się w punkcie N na granicy kolistej strefy objętej kontrolą Chesterfield 02 i sięgający w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara:

a)

na północy: 2 km na południe od autostrady nr 9, 0,03 km na wschód od punktu przecięcia się Airport Rd z Raymond Deason Rd;

b)

na północnym wschodzie: 1 km na południowy zachód od punktu przecięcia się autostrady nr 268 z Cross Roads Church Rd;

c)

na wschodzie: 5,1 km na zachód od autostrady stanowej 109, 1,6 km na zachód od Angelus Rd i Refuge Dr;

d)

na południowym wschodzie: 3,2 km na północny zachód od punktu przecięcia się autostrady nr 145 z Lake Bee Rd;

e)

na południu: 2,7 km na wschód od punktu przecięcia się autostrady nr 151 z Catarah Rd;

f)

na południowym zachodzie: 1,5 km na wschód od punktu przecięcia się McBee Hwy z Mt Pisgah Rd;

g)

na zachodzie: 1,3 km na wschód od punktu przecięcia się Texahaw Rd z Buzzards Roost Rd;

h)

na północnym zachodzie: punktu przecięcia się White Plains Church Rd z Graves Rd.

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 5 tabeli zawartej w części 1

P1

Zawieszenie wprowadzania do Unii ze względu na ograniczenia związane z ogniskiem lub ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków

P2

Zawieszenie wprowadzania do Unii ze względu na ograniczenia związane z ogniskiem lub ogniskami zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu

N

Przedstawiono gwarancje, że przepisy dotyczące zwalczania zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu w państwie trzecim lub na terytorium, lub w ich strefie są równoważne z przepisami stosowanymi w Unii. W przypadku wystąpienia ogniska zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu wprowadzenie do Unii może być nadal dozwolone z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy bez zmiany kodu państwa trzeciego, terytorium lub strefy. Jednakże wprowadzanie do Unii z jakichkolwiek obszarów objętych urzędowymi ograniczeniami przez właściwy organ danego państwa trzeciego lub terytorium z powodu wystąpienia ogniska tej choroby zostaje automatycznie zakazane.

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

A

Państwo trzecie lub terytorium, w którym prowadzone są szczepienia przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków, a właściwy organ przedstawił gwarancje zgodnie z art. 37 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

B

Państwo trzecie lub terytorium, w którym nie jest zabronione stosowanie szczepionek przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu spełniających jedynie kryteria ogólne określone w pkt 1 załącznika XV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, a właściwy organ przedstawił gwarancje, że drób spełnia wymagania w zakresie zdrowia zwierząt określone w pkt 2 załącznika XV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 zgodnie z art. 37 lit. e) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

C

Państwo trzecie lub terytorium, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii ptaków bezgrzebieniowych i które nie są uznawane za wolne od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, a właściwy organ przedstawił gwarancje zgodnie z art. 37 lit. d) ppkt (ii) tiret drugie rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 w odniesieniu do odpowiedniego towaru


ZAŁĄCZNIK VI

PTAKI ŻYJĄCE W NIEWOLI I MATERIAŁ BIOLOGICZNY PTAKÓW ŻYJĄCYCH W NIEWOLI

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek ptaków żyjących w niewoli i materiału biologicznego ptaków żyjących w niewoli, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Strefa

określona w części 2

Kategorie

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

Data zamknięcia

Data otwarcia

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Australia

AU-0

Ptaki żyjące w niewoli

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków żyjących w niewoli

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brazylia

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Ptaki żyjące w niewoli

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków żyjących w niewoli

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Ptaki żyjące w niewoli

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków żyjących w niewoli

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Szwajcaria

CH-0

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Ptaki żyjące w niewoli

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków żyjących w niewoli

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Ptaki żyjące w niewoli

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków żyjących w niewoli

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Ptaki żyjące w niewoli

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków żyjących w niewoli

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunezja

TN-0

Ptaki żyjące w niewoli

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków żyjących w niewoli

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

US-0

Ptaki żyjące w niewoli

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja wylęgowe ptaków żyjących w niewoli

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod

strefy

Opis strefy

Brazylia

BR-1

Stany: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 5 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

Brak


ZAŁĄCZNIK VII

MATKI PSZCZOŁY MIODNEJ I TRZMIELE

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek matek pszczoły miodnej i trzmieli, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. f)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy

określonej w części 2

Kategorie

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

Data zamknięcia

Data otwarcia

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentyna

AR-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Szwajcaria

CH-0

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Kostaryka

CR-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenia

KE-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Republika Macedonii Północnej

MK-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Meksyk

MK-0

Trzmiele

BBEE

 

 

 

 

NC

Nowa Kaledonia

NC-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Rosja

RU-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turcja

TR-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Stany Zjednoczone

US-0

Trzmiele

BBEE

 

 

 

 

ZA

Republika Południowej Afryki

ZA-0

Matki pszczoły miodnej i trzmiele

QUE, BBEE

 

 

 

 

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 5 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

VAR

Unia uznała stan wolny od zarażenia pasożytem Varroa spp. w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692


ZAŁĄCZNIK VIII

PSY, KOTY I FRETKI DOMOWE

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek psów, kotów i fretek domowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. g)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy

określonej w części 2

Gatunki i kategorie

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

Data zamknięcia

Data otwarcia

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Wyspa Wniebowstąpienia

AC-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua i Barbuda

AG-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albania

AL-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

AD

Andora

AD-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentyna

AR-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bośnia i Hercegowina

BA-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrajn

BH-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermudy

BM-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba (wyspy BES)

BQ-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazylia

BR-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

BY

Białoruś

BY-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Szwajcaria

CH-0

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Chiny

CN-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

CO

Kolumbia

CO-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

CR

Kostaryka

CR-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algieria

DZ-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

ET

Etiopia

ET-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

FJ

Fidżi

FJ-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandy

FK-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Wyspy Owcze

FO-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grenlandia

GL-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Gwatemala

GT-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

IN

Indie

IN-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

IS

Islandia

IS-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japonia

JP-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenia

KE-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

KN

Saint Kitts i Nevis

KN-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kajmany

KY-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Saint Lucia

LC-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

MC

Monako

MC-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Czarnogóra

ME-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

MK

Republika Macedonii Północnej

MK-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauritius

MU-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Meksyk

MX-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malezja

MY-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

NC

Nowa Kaledonia

NC-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nikaragua

NI-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

PF

Polinezja Francuska

PF-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

PM-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paragwaj

PY-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

RU

Rosja

RU-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Wyspa Świętej Heleny

SH-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

Salwador

SV-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

TH

Tajlandia

TH-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

TN

Tunezja

TN-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

TR

Turcja

TR-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

TT

Trynidad i Tobago

TT-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Tajwan

TW-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

US

Stany Zjednoczone, w tym Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne, Portoryko i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

US-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Urugwaj

UY-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

VA

Państwo Watykańskie

VA-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent i Grenadyny

VC-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

VG-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis i Futuna

WF-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Republika Południowej Afryki

ZA-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Psy, koty i fretki domowe do celów handlowych

CANIS-FELIS-FERRETS

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

 

 

 

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 5 tabeli zawartej w części 1

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania

Zwierzęta wchodzące w skład przesyłki wprowadzanej do Unii zostały poddane ważnemu badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania zgodnie z pkt 1 załącznika XXI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

ECH

Unia uznała stan wolny od zarażenia pasożytem Echinococcus multilocularis w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692


ZAŁĄCZNIK IX

MATERIAŁ BIOLOGICZNY BYDŁA

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek materiału biologicznego bydła, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. h)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy

określonej w części 2

Kategorie materiału biologicznego

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

1

2

3

4

5

6

AR

Argentyna

AR-0

Oocyty i zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australia

AU-0

Nasienie

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocyty i zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Kanada

CA- 0

Nasienie

Decyzja Komisji 2005/290/WE

 

EHD-test

BTV-test

Oocyty i zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Szwajcaria

CH - 0

Nasienie

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

Oocyty i zarodki

CL

Chile

CL - 0

Nasienie

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grenlandia

GL - 0

Nasienie

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Izrael

IL-0

Oocyty i zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islandia

IS-0

Nasienie

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Republika Macedonii Północnej

MK-0

Oocyty i zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Nasienie

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

Załącznik IV do decyzji Komisji 2003/56/WE

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

PM-0

Nasienie

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Stany Zjednoczone

US-0

Nasienie

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocyty i zarodki

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 5 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

EHD-test

Obowiązkowe badania w kierunku zakażenia wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowej – przesyłki nasienia oraz zarodków i oocytów wyprodukowanych metodą in vitro

BTV-test

Obowiązkowe badania w kierunku zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka – przesyłki nasienia oraz zarodków i oocytów wyprodukowanych metodą in vitro


ZAŁĄCZNIK X

MATERIAŁ BIOLOGICZNY OWIEC I KÓZ

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek materiału biologicznego owiec i kóz, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. i)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy

określonej w części 2

Kategorie materiału biologicznego

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

1

2

3

4

5

6

AU

Australia

AU-0

Nasienie

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocyty i zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Kanada

CA- 0

Nasienie

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocyty i zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Szwajcaria

CH - 0

Nasienie

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

Oocyty i zarodki

CL

Chile

CL - 0

Nasienie

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grenlandia

GL - 0

Nasienie

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islandia

IS-0

Nasienie

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Nasienie

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

PM-0

Nasienie

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Stany Zjednoczone

US-0

Nasienie

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocyty i zarodki

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 5 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

EHD-test

Obowiązkowe badania w kierunku zakażenia wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowej

BTV-test

Obowiązkowe badania w kierunku zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka


ZAŁĄCZNIK XI

MATERIAŁ BIOLOGICZNY ŚWIŃ

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek materiału biologicznego świń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. j)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy

określonej w części 2

Kategorie materiału biologicznego

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

1

2

3

4

5

6

CA

Kanada

CA- 0

Nasienie

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Szwajcaria

CH - 0

Nasienie

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

Oocyty i zarodki

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Nasienie

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Stany Zjednoczone

US-0

Nasienie

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 5 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

Brak


ZAŁĄCZNIK XII

MATERIAŁ BIOLOGICZNY KONIOWATYCH

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek materiału biologicznego koniowatych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. k)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy

określonej w części 2

Kategorie koniowatych

od których pochodzi materiał biologiczny, na którego wprowadzanie do Unii zezwolono

Kategorie materiału biologicznego

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentyna

AR-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Zarejestrowane koniowate

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Inne koniowate nieprzeznaczone do uboju

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australia

AU-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Zarejestrowane koniowate

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Inne koniowate nieprzeznaczone do uboju

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Kanada

CA-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Zarejestrowane koniowate

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Inne koniowate nieprzeznaczone do uboju

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Szwajcaria

CH-0

Wszystkie kategorie

Wszystkie kategorie

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

IL

Izrael

IL-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Zarejestrowane koniowate

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islandia

IS-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Zarejestrowane koniowate

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Inne koniowate nieprzeznaczone do uboju

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Maroko

MA-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Zarejestrowane koniowate

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Inne koniowate nieprzeznaczone do uboju

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Katar

QA-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Arabia Saudyjska

SA-1

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Zarejestrowane koniowate

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Inne koniowate nieprzeznaczone do uboju

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Stany Zjednoczone

US-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Zarejestrowane koniowate

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Inne koniowate nieprzeznaczone do uboju

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty i zarodki

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Urugwaj

UY-0

Zarejestrowane konie

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Zarejestrowane koniowate

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Inne koniowate nieprzeznaczone do uboju

Nasienie

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Zastosowanie mają opisy określone w tabeli zawartej w załączniku IV część 2

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

Brak

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 7 tabeli zawartej w części 1

Brak


ZAŁĄCZNIK XIII

ŚWIEŻE MIĘSO ZWIERZĄT KOPYTNYCH

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa zwierząt kopytnych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. l)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy

określonej w części 2

Gatunek pochodzenia mięsa

na którego wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

Data zamknięcia

Data otwarcia

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentyna

AR-1

Bydło

BOV

Dojrzewanie, pH i odkostnianie

Brak podrobów

 

 

1.08.2010

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

 

AR-2

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

1.08.2010

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

 

 

AR-3

Bydło

BOV

Dojrzewanie, pH i odkostnianie

Brak podrobów

 

 

1.07.2016

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

 

AR-4

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Świnie

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Brazylia

BR-1

Bydło

BOV

Dojrzewanie, pH i odkostnianie

Kontrolowany program szczepień

Brak podrobów

Dodatkowa identyfikowalność

 

 

1.12.2008

BR-2

Bydło

BOV

Dojrzewanie, pH i odkostnianie

Brak podrobów

Dodatkowa identyfikowalność

 

 

BR-3

Bydło

BOV

Dojrzewanie, pH i odkostnianie

Kontrolowany program szczepień

Brak podrobów

Dodatkowa identyfikowalność

 

 

BR-4

Bydło

BOV

Dojrzewanie, pH i odkostnianie

Kontrolowany program szczepień

Brak podrobów

Dodatkowa identyfikowalność

 

 

BW

Botswana

BW-1

Bydło

BOV

Dojrzewanie i odkostnianie

Brak podrobów

 

11.05.2011

26.06.2012

Owce i kozy

OVI

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

BW-2

Bydło

BOV

Dojrzewanie i odkostnianie

Brak podrobów

 

 

7.03.2002

Owce i kozy

OVI

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

 

BW-3

Bydło

BOV

Dojrzewanie i odkostnianie

Brak podrobów

 

20.10.2008

20.01.2009

Owce i kozy

OVI

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

BW-4

Bydło

BOV

Dojrzewanie i odkostnianie

Brak podrobów

 

28.05.2013

18.02.2011

BW-5

Bydło

BOV

Dojrzewanie i odkostnianie

Brak podrobów

 

28.05.2013

18.08.2016

Owce i kozy

OVI

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

BZ

Belize

BZ-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Świnie

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW, SUW

 

 

 

CH

Szwajcaria

CH-0

Wszystkie

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Świnie

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

 

 

 

CR

Kostaryka

CR-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Falklandy

FK-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

GL

Grenlandia

GL-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

 

 

 

GT

Gwatemala

GT-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

JP

Japonia

JP-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

28.03.2013

ME

Czarnogóra

ME-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Republika Macedonii Północnej

MK-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Meksyk

MX-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-1

Bydło

BOV

Dojrzewanie i odkostnianie

Brak podrobów

Miejsce gromadzenia

 

 

Owce i kozy

OVI

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF

 

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

 

 

NC

Nowa Kaledonia

NC-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Zwierzęta kopytne łowne

RUW

 

 

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Świnie

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Paragwaj

PY-0

Bydło

BOV

Dojrzewanie, pH i odkostnianie

 

 

17.04.2015

RS

Serbia

RS-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Rosja

RU-1

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-1

Bydło

BOV

Dojrzewanie i odkostnianie

Brak podrobów

 

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF

 

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

 

 

SZ-2

Bydło

BOV

 

 

4.08.2003

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW

 

 

US

Stany Zjednoczone

US-0

Bydło

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Owce i kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Świnie

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopytne zwierzęta łowne

RUW, SUW

 

 

 

UY

Urugwaj

UY-0

Bydło

BOV

Dojrzewanie i odkostnianie

Brak podrobów

Miejsce gromadzenia

 

1.11.2001

Owce i kozy

OVI

 

 

 

CZĘŚĆ 2

Opisy stref państw trzecich lub terytoriów, o których mowa w kolumnie 2 tabeli zawartej w części 1

Nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod

strefy

Opis strefy

Argentyna

AR-1

Część prowincji Buenos Aires (z wyłączeniem terytorium objętego AR-4) oraz prowincje Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (z wyłączeniem terytorium objętego AR-3)

AR-2

Prowincje Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, część prowincji Neuquén (z wyłączeniem terytorium objętego AR-4) oraz część prowincji Río Negro (z wyłączeniem terytorium objętego AR-4)

AR-3

Część prowincji Salta (obszar 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, sięgający od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa (dawny obszar buforowy podlegający ścisłemu nadzorowi))

AR-4

Część prowincji Neuquén (w Confluencia obszar położony na wschód od drogi regionalnej nr 17, a w Picun Leufú obszar położony na wschód od drogi regionalnej nr 17), część prowincji Río Negro (w Avellaneda obszar położony na północ od drogi regionalnej nr 7 i na wschód od drogi regionalnej nr 250, w Conesa obszar położony na wschód od drogi regionalnej nr 2, w El Cuy obszar położony na północ od drogi regionalnej nr 7 od jej skrzyżowania z drogą regionalną nr 66 do granicy z departamentem Avellaneda oraz w San Antonio obszar położony na wschód od dróg regionalnych nr 250 i 2) i część prowincji Buenos Aires (Partido de Patagones)

Brazylia

BR-1

Stan Minas Gerais, stan Espírito Santo, stan Goiás, stan Mato Grosso, stan Rio Grande Do Sul, stan Mato Grosso do Sul (z wyłączeniem terytorium objętego BR-4)

BR-2

Stan Santa Catarina

BR-3

Stany Paraná i São Paulo

BR-4

Część stanu Mato Grosso Do Sul: obszar o szerokości 15 km od granic zewnętrznych w gminach Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã i Mundo Novo oraz obszar w gminach Corumbá i Ladário (dawny wyznaczony obszar podlegający ścisłemu nadzorowi)

Botswana

BW-1

Strefy 3c, 4b, 5, 8, 9 i 18 weterynaryjnego zwalczania chorób

BW-2

Strefy 10, 11, 13 i 14 weterynaryjnego zwalczania chorób

BW-3

Strefa 12 weterynaryjnego zwalczania chorób

BW-4

Strefa 4a weterynaryjnego zwalczania chorób, z wyjątkiem buforowej strefy ścisłego nadzoru w pasie 10 km wzdłuż granicy ze strefą szczepień przeciwko pryszczycy i obszarów gospodarowania przyrodą

BW-5

Strefy 6a i 6b weterynaryjnego zwalczania chorób

Namibia

NA-1

Na południe od kordonu sanitarnego sięgającego od Palgrave Point na zachodzie do Gam na wschodzie

Rosja

RU-1

Okręg murmański, Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny

Eswatini

SZ-1

Obszar położony na zachód od ogrodzenia „czerwonej linii”, który rozciąga się na północ od rzeki Usutu do granicy z Republiką Południowej Afryki na zachód od Nkalashane

SZ-2

Obszary weterynaryjnego nadzoru pryszczycy i kontroli szczepień zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w dzienniku urzędowym pod nr 51 w 2001 r.

CZĘŚĆ 3

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 5 tabeli zawartej w części 1

Dojrzewanie, pH, odkostnianie

W odniesieniu do stref stosujących program szczepień przeciwko pryszczycy o serotypach A, O lub C stosuje się warunki określone w części B pkt 1 lit. c) załącznika XXV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 dotyczące dojrzewania, pomiaru pH i odkostniania świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów

Dojrzewanie i odkostnianie

W odniesieniu do stref niestosujących programu szczepień przeciwko pryszczycy stosuje się warunki określone w części B pkt 3.1 lit. c) załącznika XXV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 dotyczące dojrzewania i odkostniania świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów

Brak podrobów

Nie zezwala się na wprowadzanie do Unii podrobów, z wyjątkiem przepony i mięśni żwaczy w przypadku bydła

Kontrolowany program szczepień

Program szczepień przeciwko pryszczycy w danej strefie musi być nadzorowany przez właściwy organ, a nadzór ten musi obejmować kontrolę skuteczności programu szczepień poprzez regularny nadzór serologiczny, który wskazuje na odpowiedni poziom przeciwciał u zwierząt i wykazuje brak występowania wirusa pryszczycy w strefie

Brak szczepień

W strefie nie przeprowadza się szczepień przeciwko pryszczycy, a właściwy organ państwa trzeciego lub terytorium musi prowadzić regularny nadzór serologiczny w celu wykazania, że pryszczyca nie występuje

Dodatkowa identyfikowalność

1.

Zwierzęta, z których pozyskano mięso, muszą być zidentyfikowane i zarejestrowane w krajowym systemie identyfikacji i certyfikacji pochodzenia bydła.

2.

Zakłady pochodzenia zwierząt, z których pozyskano mięso, muszą być umieszczone w wykazie jako zatwierdzone zakłady przez właściwy organ państwa trzeciego lub terytorium – w następstwie korzystnego wyniku kontroli przeprowadzonej przez ten sam właściwy organ, który to wynik musi znaleźć odzwierciedlenie w oficjalnym sprawozdaniu, w systemie IMSOC – a właściwy organ musi regularnie przeprowadzać inspekcje w celu zapewnienia przestrzegania odpowiednich wymagań przewidzianych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692.

3.

Wykaz zatwierdzonych zakładów dostarczony przez właściwy organ musi być regularnie weryfikowany i aktualizowany przez właściwy organ. Wykaz zatwierdzonych zakładów musi zostać publicznie udostępniony do celów informacyjnych przez Komisję.

CZĘŚĆ 4

Gwarancje zdrowia zwierząt, o których mowa w kolumnie 6 tabeli zawartej w części 1

Miejsce gromadzenia

Przedstawiono gwarancje dotyczące przemieszczania bydła, owiec i kóz z zakładu pochodzenia do rzeźni, które pozwalają im na przejście przez centrum gromadzenia przed ich bezpośrednim przewiezieniem do rzeźni


ZAŁĄCZNIK XIV

ŚWIEŻE MIĘSO DROBIU I PTAKÓW ŁOWNYCH

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. m)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy

określonej w części 2

Kategorie świeżego mięsa

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierząt

Warunki szczególne

określone w części 3

Dodatkowe gwarancje

określone w części 4

Data zamknięcia

Data otwarcia

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentyna

AR-0

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

 

 

 

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

 

 

 

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

 

B

 

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

 

C

 

 

BA

Bośnia i Hercegowina

BA-0

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

 

 

 

 

BR

Brazylia

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N

 

 

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

 

 

 

 

BR-2

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

-

-

 

 

 

 

CA-1

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N

 

 

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N

 

 

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

 

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Szwajcaria

CH-0

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N

 

 

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N

 

 

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

 

 

 

 

CN

Chiny

CN-0

-

-

 

 

 

 

CN-1

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

P1

B

6.02.2004

 

GL

Grenlandia

GL-0

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

P2

 

28.01.2017

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P2

 

18.04.2015

 

IL-1

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

24.04.2019

 

IL-2

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

P2

 

21.01.2017

 

JP

Japonia

JP-0

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

 

 

 

 

MK

Republika Macedonii Północnej

MK-0

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

 

 

28.01.2017

1.05.2017

NA

Namibia

NA-0

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

 

C

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

 

 

 

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

 

 

 

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

 

 

 

 

RU

Rosja

RU-0

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

P1

 

17.11.2016

 

P2

 

28.01.2019

 

TH

Tajlandia

TH-0