ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 74

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
4 marca 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/381 z dnia 25 lutego 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Escavèche de Chimay (ChOG))

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/382 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do zarządzania alergenami pokarmowymi, redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/383 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 zawierający wykaz składników obojętnych, które nie mogą wchodzić w skład środków ochrony roślin ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/384 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie właściwości nazw odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 637/2009 ( 1 )

27

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U. L 119 z 4.5.2016 )

35

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/909 z dnia 30 czerwca 2020 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036 ( Dz.U. L 208 z 1.7.2020 )

36

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

4.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/381

z dnia 25 lutego 2021 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę („Escavèche de Chimay” (ChOG))

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Belgii o rejestrację nazwy „Escavèche de Chimay” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, należy zatem zarejestrować nazwę „Escavèche de Chimay”,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Escavèche de Chimay” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.7 Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich, zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2021 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 340 z 13.10.2020, s. 12.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


4.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/382

z dnia 3 marca 2021 r.

zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do zarządzania alergenami pokarmowymi, redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 ust. 1 lit. c) i d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 ustanawia ogólne zasady dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze w zakresie higieny środków spożywczych, biorąc pod uwagę zasadę, że konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, począwszy od produkcji podstawowej. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze muszą zatem przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących higieny ustanowionych w załącznikach I i II do tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 30 października 2014 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) zaktualizował swoją opinię naukową w sprawie oceny żywności i składników żywności alergennych do celów etykietowania (2), wskazując, że obecność alergii pokarmowych w Europie oszacowano na około 3–4 % zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci. Urząd stwierdził, że choć alergie pokarmowe dotykają stosunkowo niewielkiej części populacji, reakcja alergiczna może być poważna, potencjalnie nawet śmiertelna, oraz że coraz bardziej oczywiste jest, że osoby cierpiące na alergie pokarmowe lub reakcje nietolerancji odczuwają bardzo znaczący spadek jakości życia.

(3)

We wrześniu 2020 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła kodeks postępowania dotyczący zarządzania alergenami pokarmowymi dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze (CXC 80-2020), w tym zalecenia dotyczące łagodzenia skutków alergenów pokarmowych poprzez zharmonizowane podejście w łańcuchu żywnościowym oparte na ogólnych wymogach higieny.

(4)

Biorąc pod uwagę przyjęcie globalnej normy CXC 80-2020 oraz oczekiwania konsumentów i partnerów handlowych, że żywność produkowana w UE spełnia co najmniej taką globalną normę, konieczne jest wprowadzenie wymogów wprowadzających dobre praktyki higieniczne w celu zapobiegania lub ograniczania obecności substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, w sprzęcie, środkach transportu lub pojemnikach stosowanych do zbierania, transportu lub przechowywania środków spożywczych. Ponieważ zanieczyszczenie środków spożywczych może mieć miejsce zarówno na etapie produkcji podstawowej, jak i na etapach wykraczających poza tę produkcję, należy zmienić zarówno załącznik I, jak i II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

(5)

Przyjęta przez Komisję strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego jest kluczowym elementem inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu. Ograniczenie marnotrawienia żywności jest jednym z celów strategii „od pola do stołu”, która przyczyni się również do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Redystrybucja nadwyżki żywności do spożycia przez ludzi, w szczególności poprzez darowizny żywności, gdy jest to bezpieczne, zapewnia najwyższą wartość wykorzystania zasobów żywnościowych, zapobiegając jednocześnie jej marnowaniu.

(6)

W dniu 27 września 2018 r. Urząd przyjął drugą opinię naukową w sprawie podejść do analizy zagrożeń w odniesieniu do niektórych małych zakładów handlu detalicznego i darowizn żywności (3). W opinii tej stwierdzono, że darowizny żywności wiążą się z szeregiem nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa żywności na poziomie detalicznym i w związku z tym zaleca szereg dodatkowych ogólnych wymogów w zakresie higieny. Należy zatem ustanowić pewne wymogi w celu promowania i ułatwiania redystrybucji żywności, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jej bezpieczeństwa dla konsumentów.

(7)

WE wrześniu 2020 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła zmianę globalnej normy dotyczącej ogólnych zasad higieny żywności (CXC 1-1969). W zmienionej normie CXC 1-1969 wprowadzono jako zasadę ogólną pojęcie „kultury bezpieczeństwa żywności”. Kultura bezpieczeństwa żywności zwiększa bezpieczeństwo żywności poprzez zwiększanie świadomości i poprawę zachowań pracowników w zakładach spożywczych. Taki wpływ na bezpieczeństwo żywności wykazano w kilku publikacjach naukowych.

(8)

Biorąc pod uwagę przegląd ogólnoświatowej normy oraz oczekiwania konsumentów i partnerów handlowych, aby żywność produkowana w UE spełniała co najmniej tę globalną normę, konieczne jest uwzględnienie w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 ogólnych wymogów dotyczących kultury bezpieczeństwa żywności.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 852/2004.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf

(3)  Dziennik EFSA 2018; 16(11):5432


ZAŁĄCZNIK

1)   

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 wprowadza się następujące zmiany:

w części A sekcja II dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a.

Sprzętu, środków transportu lub pojemników stosowanych do zbierania, transportu lub przechowywania jednej z substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, nie stosuje się do zbierania, transportu lub przechowywania żywności niezawierającej tej substancji lub produktu, chyba że sprzęt, środki transportu lub pojemniki zostały oczyszczone i sprawdzone przynajmniej pod kątem braku widocznych fragmentów tej substancji lub produktu.”;

2)   

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wprowadzenie otrzymuje brzmienie:

„WPROWADZENIE

Rozdziały V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIa i XII mają zastosowanie do wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Pozostałe rozdziały mają następujące zastosowanie:

rozdział I stosuje się do wszystkich pomieszczeń żywnościowych, z wyjątkiem tych, do których stosuje się rozdział III;

rozdział II stosuje się do wszystkich pomieszczeń, gdzie przygotowuje się, poddaje obróbce lub przetwarza żywność, z wyjątkiem miejsc spożywania i pomieszczeń, do których stosuje się rozdział III;

rozdział III stosuje się do pomieszczeń, które wyszczególnione są w nagłówku tego rozdziału;

rozdział IV stosuje się do wszelkiego transportu.

b)

Po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ Va

Redystrybucja żywności

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mogą redystrybuować żywność do celów darowizn żywności pod następującymi warunkami:

1)

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze regularnie sprawdzają, czy żywność, za którą są odpowiedzialne, nie jest szkodliwa dla zdrowia i czy jest zdatna do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 (*1). Jeżeli przeprowadzona kontrola jest zadowalająca, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mogą dokonywać redystrybucji żywności zgodnie z pkt 2:

w przypadku żywności, w odniesieniu do której stosuje się termin przydatności do spożycia zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 – przed upływem tego terminu;

w przypadku żywności, w odniesieniu do której stosuje się datę minimalnej trwałości zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. r) rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 – przed upływem i po upływie tego terminu; lub

w przypadku żywności, dla której data minimalnej trwałości nie jest wymagana zgodnie z pkt 1 lit. d) załącznika X do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 – w dowolnym momencie.

2)

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zajmujące się żywnością, o której mowa w pkt 1, oceniają, czy żywność nie jest szkodliwa dla zdrowia i jest zdatna do spożycia przez ludzi, biorąc pod uwagę co najmniej:

datę minimalnej trwałości lub datę przydatności do spożycia, zapewniającą wystarczająco długi pozostały okres przechowywania, aby umożliwić bezpieczną redystrybucję i użycie przez konsumenta końcowego;

w stosownych przypadkach integralność opakowania;

właściwe warunki przechowywania i transportu, w tym mające zastosowanie wymogi dotyczące temperatury;

w stosownych przypadkach datę zamrożenia zgodnie z sekcją IV pkt 2 lit. b) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*2);

warunki organoleptyczne;

zapewnienie identyfikowalności zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 931/2011 (*3) w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego.

(*1)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1)."

(*2)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55)."

(*3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 242 z 20.9.2011, s. 2).”;"

c)

W rozdziale IX dodaje się punkt 9 w brzmieniu:

„9.

Sprzętu, środków transportu lub pojemników stosowanych do przetwarzania, przygotowywania, transportu lub przechowywania jednej z substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, nie stosuje się do przetwarzania, przygotowywania, transportu lub przechowywania żywności niezawierającej tej substancji lub produktu, chyba że sprzęt, środki transportu lub pojemniki zostały oczyszczone i sprawdzone przynajmniej pod kątem braku widocznych fragmentów tej substancji lub produktu.”;

d)

po rozdziale XI dodaje się rozdział XIa w brzmieniu:

ROZDZIAŁ XIa

Kultura bezpieczeństwa żywności

1.

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze uzyskują, utrzymują i przedstawiają dowody potwierdzające odpowiednią kulturę bezpieczeństwa żywności poprzez spełnienie następujących wymogów:

a)

zaangażowanie kierownictwa, zgodnie z pkt 2, oraz wszystkich pracowników w bezpieczną produkcję i dystrybucję żywności;

b)

wiodąca rola w zakresie produkcji bezpiecznej żywności i angażowania wszystkich pracowników w praktyki w zakresie bezpieczeństwa żywności;

c)

świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności oraz znaczenia bezpieczeństwa i higieny żywności wśród wszystkich pracowników przedsiębiorstwa;

d)

otwarta i jasna komunikacja między wszystkimi pracownikami w przedsiębiorstwie, w ramach danego działania i między kolejnymi działaniami, w tym informowanie o odstępstwach i oczekiwaniach;

e)

dostępność wystarczających zasobów do zapewnienia bezpiecznego i higienicznego obchodzenia się z żywnością.

2.

Zobowiązania w zakresie zarządzania obejmują:

a)

zapewnienie jasnego określenia ról i zakresu odpowiedzialności w ramach każdej działalności przedsiębiorstwa spożywczego;

b)

utrzymanie integralności systemu higieny żywności podczas planowania i wdrażania zmian;

c)

sprawdzanie, czy kontrole są przeprowadzane terminowo i skutecznie, a dokumentacja jest aktualna;

d)

Zapewnienie odpowiednich szkoleń i nadzoru dla personelu;

e)

zapewnienie zgodności z odpowiednimi wymogami regulacyjnymi;

f)

zachęcanie przedsiębiorstw do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, w stosownych przypadkach z uwzględnieniem postępu naukowego, technologicznego i najlepszych praktyk.

3.

Przy wdrażaniu kultury bezpieczeństwa żywności uwzględnia się charakter i wielkość przedsiębiorstwa spożywczego”.

(*1)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(*2)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(*3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 242 z 20.9.2011, s. 2).”;”


4.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/383

z dnia 3 marca 2021 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 zawierający wykaz składników obojętnych, które nie mogą wchodzić w skład środków ochrony roślin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 27 ust. 2 i art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Składniki obojętne są zdefiniowane w art. 2 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 jako substancje lub preparaty, które są stosowane lub przeznaczone do stosowania w środkach ochrony roślin lub adiuwantach, lecz nie są ani substancjami czynnymi, ani sejfnerami, ani synergetykami.

(2)

Składniki obojętne są niedopuszczalne w środkach ochrony roślin, jeżeli ich pozostałości, powstałe wskutek stosowania zgodnego z dobrą praktyką ochrony roślin oraz uwzględniającego realistyczne warunki stosowania, mają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na wody podziemne, lub niedopuszczalny wpływ na środowisko. Składniki obojętne są także niedopuszczalne w środkach ochrony roślin, jeżeli ich stosowanie w sposób zgodny z dobrą praktyką ochrony roślin oraz uwzględniający realistyczne warunki stosowania ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt lub niedopuszczalny wpływ na rośliny, produkty roślinne lub na środowisko. Takie niedopuszczalne składniki obojętne należy włączyć do wykazu w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(3)

Składniki obojętne to substancje lub preparaty stosowane razem z substancjami czynnymi w środkach ochrony roślin i w ten sposób również dostające się do środowiska. W związku z tym przy identyfikacji niedopuszczalnych składników obojętnych należy wziąć pod uwagę także kryteria dotyczące zdrowia ludzi, środowiska, ekotoksyczności i wód podziemnych, o których mowa w pkt 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 i 3.10 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(4)

Wykaz niedopuszczalnych składników obojętnych powinien obejmować substancje sklasyfikowane w klasyfikacji zharmonizowanej jako substancje rakotwórcze kategorii 1 A lub 1B, substancje mutagenne kategorii 1 A lub 1B lub jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 A lub 1B, zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2).

(5)

Wykaz niedopuszczalnych składników obojętnych powinien także obejmować substancje zidentyfikowane jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB), zgodnie z art. 57 lit. d) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (3).

(6)

W wykazie niedopuszczalnych składników obojętnych powinny też znaleźć się substancje wzbudzające szczególnie duże obawy ze względu na właściwości zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub substancje zidentyfikowane jako substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (4), lub substancje zidentyfikowane jako trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 (5).

(7)

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ustanowiono ograniczenia dotyczące niektórych substancji niebezpiecznych. Jeżeli stosowanie tych substancji jako składników obojętnych w środkach ochrony roślin podlega ograniczeniom, należy dodać je do wykazu składników obojętnych w załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(8)

Państwa członkowskie zidentyfikowały składniki obojętne, które uznały za niedopuszczalne w środkach ochrony roślin, które uzyskały zezwolenie na podstawie dyrektywy Rady 91/414/EWG (6) lub rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Takie składniki obojętne zostały zgłoszone przez Austrię, Belgię, Francję, Niemcy, Włochy, Litwę, Hiszpanię i Norwegię. Spośród nich do wykazu w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 należy włączyć te składniki obojętne, które zostały sklasyfikowane w klasyfikacji zharmonizowanej jako substancje rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, substancje mutagenne kategorii 1A lub 1B lub jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B, zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, składniki obojętne zidentyfikowane jako PBT lub vPvB zgodnie z art. 57 lit. d) i e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, składniki obojętne zidentyfikowane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy ze względu na właściwości zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz składniki obojętne zidentyfikowane jako TZO zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1021.

(9)

Stosowanie polietoksylowanych amin łojowych (nr CAS 61791-26-2) w środkach ochrony roślin zawierających glifosat zostało zakazane rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1313 (7), ponieważ pojawiły się obawy związane z toksycznością polietoksylowanych amin łojowych i ich potencjalnie negatywnym wpływem na zdrowie ludzi. Biorąc pod uwagę, że obawy te są związane z nieodłącznymi cechami danych substancji oraz że nie są one ograniczone do gotowych preparatów zawierających glifosat, ale dotyczą również gotowych preparatów zawierających inne substancje czynne, również polietoksylowane aminy łojowe należy dodać do wykazu składników obojętnych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(10)

Decyzjami wykonawczymi Komisji (UE) 2016/109 (8) oraz (UE) 2018/619 (9) nie zatwierdzono PHMB (1600; 1.8), nr CAS 27083-27-8 i 32289-58-0, ani PHMB (1415; 4.7), nr CAS 32289-58-0 i 1802181-67-4, jako istniejących substancji czynnych do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 6 (środki do konserwacji produktów podczas przechowywania), obok innych grup produktowych, z powodu niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Ich stosowanie jako środków do konserwacji środków ochrony roślin podczas przechowywania mogłoby zatem powodować niedopuszczalne skutki dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W związku z tym PHMB (1600; 1.8) i PHMB (1415; 4.7) również należy włączyć do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(11)

Składniki obojętne, które należy włączyć do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, mogą również znajdować się we wprowadzonych do obrotu adiuwantach. Ponieważ nie ustanowiono jeszcze szczegółowych zasad dotyczących wydawania zezwoleń na adiuwanty, zgodnie z art. 58 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w odniesieniu do adiuwantów państwa członkowskie mogą nadal stosować przepisy krajowe zgodnie z art. 81 ust. 3 tego rozporządzenia. Ponieważ celem rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 jest zapobieganie wprowadzaniu do obrotu lub stosowaniu adiuwantów zawierających zabronione składniki obojętne, konieczne jest zapewnienie, aby także adiuwanty, które miesza się ze środkami ochrony roślin, nie zawierały tych niedopuszczalnych składników obojętnych.

(12)

Państwom członkowskim należy zapewnić wystarczający czas na przegląd składu środków ochrony roślin i adiuwantów aktualnie dopuszczonych na ich terytorium, aby mogły ocenić, czy zawierają one składniki obojętne wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, i aby mogły cofnąć lub zmienić zezwolenia na wprowadzane do obrotu środków ochrony roślin i adiuwantów zawierających te składki obojętne.

(13)

Jeżeli państwa członkowskie – zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 lub zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi wydawania zezwoleń na adiuwanty – przyznają dodatkowy okres dla, odpowiednio, środków ochrony roślin lub adiuwantów zawierających składnik obojętny wymieniony w załączniku III do tego rozporządzenia, okres ten powinien wygasnąć, w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji – najpóźniej 3 miesiące od daty zmiany lub cofnięcia tych zezwoleń, a w odniesieniu do unieszkodliwiania, składowania i zużycia – dodatkowo 9 miesięcy od tej daty.

(14)

Składniki obojętne, które należy włączyć do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, mogą być obecne jako niezamierzone zanieczyszczenia w innych składnikach obojętnych, które jako takie są dopuszczalne do stosowania w środkach ochrony roślin lub adiuwantach. W związku z tym indywidualne stężenie niedopuszczonych składników obojętnych w gotowym środku ochrony roślin lub adiuwancie powinno być niższe niż 0,1 % w/w lub niższe niż specyficzne stężenie graniczne związane z właściwościami rakotwórczymi, mutagennymi lub działającymi szkodliwie na rozrodczość, jeżeli stężenie to dla niedopuszczalnych składników obojętnych jest określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 na poziomie niższym niż 0,1 % w/w, aby mogły być one uznane za dopuszczalne niezamierzone zanieczyszczenie, chyba że podane jest inne stężenie graniczne z powodów ograniczeń technicznych właściwych metod analitycznych.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Państwa członkowskie, które udzieliły zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające składniki obojętne wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem, zmieniają lub cofają te zezwolenia jak najszybciej, jednak nie później niż dnia 24 marca 2023 r.

Artykuł 3

Państwa członkowskie nie zezwalają na wprowadzanie do obrotu ani stosowanie adiuwantów zawierających składniki obojętne wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Państwa członkowskie, które udzieliły zezwoleń na adiuwanty zawierające składniki obojętne wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem, zmieniają lub cofają te zezwolenia jak najszybciej, jednak nie później niż dnia 24 marca 2023 r.

Artykuł 4

Wszelkie okresy dodatkowe przyznane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 lub zgodnie z przepisami krajowymi dla zezwoleń na adiuwanty muszą być jak najkrótsze i wygasać, w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji – najpóźniej 3 miesiące od daty zmiany lub cofnięcia zezwoleń, o której mowa w art. 2 i 3, a w odniesieniu do unieszkodliwiania, składowania i zużycia – dodatkowo 9 miesięcy od tej daty.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 45).

(6)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Dz.U. L 208 z 2.8.2016, s. 1).

(8)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/109 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 6 i 9 (Dz.U. L 21 z 28.1.2016, s. 84).

(9)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/619 z dnia 20 kwietnia 2018 r. niezatwierdzająca PHMB (1415; 4.7) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 5 i 6 (Dz.U. L 102 z 23.4.2018, s. 21).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz składników obojętnych, które nie mogą wchodzić w skład środków ochrony roślin, o których mowa w art. 27  (1)

Nr

Nazwa

Nazwy WE/Inne nazwy

Nr CAS

Nr WE

Klasyfikacja/Inne właściwości

1.

1-Chloro-2,3-epoksypropan

Epichlorohydryna, chlorek 2,3-epoksypropylu

106-89-8

203-439-8

Rakotwórcza kat. 1B

2.

1,2-Dichloroetan

1,2-Dichloroetan;

etan, 1,2-dichloro-

107-06-2

203-458-1

Rakotwórcza kat. 1B

3.

2-Etoksyetanol

2-Etoksyetanol;

etanol, 2-etoksy-

110-80-5

203-804-1

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

4.

Octan 2-etoksyetylu

Octan 2-etoksyetanolu; etanolu, 2-etoksy-, 1-octan

111-15-9

203-839-2

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

5.

1-Etylopirolidyn-2-on

1-Etylopirolidyn-2-on;

N-etylo-2-pirolidon

2687-91-4

220-250-6

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

6.

2-Metoksyetanol

2-Metoksyetanol;

etanol, 2-metoksy-

109-86-4

203-713-7

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

7.

Octan 2-metoksyetylu

Octan 2-metoksyetylu;

etanolu, 2-metoksy-, 1-octan;

octan 2-metoksyetanolu

110-49-6

203-772-9

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

8.

2-Metoksypropanol

2-Metoksypropanol;

1-propanol, 2-metoksy-

1589-47-5

216-455-5

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

9.

1-Metylopirolidyn-2-on

1-Metylo-2-pirolidon;

2-pirolidynon, 1-metylo-

872-50-4

212-828-1

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

10.

2-Nitropropan

2-Nitropropan;

propan, 2-nitro-

79-46-9

201-209-1

Rakotwórcza kat. 1B

11.

Aminy, łój alkilowany, etoksylowane

Aminy, łój alkilowany, etoksylowane;

polietoksylowana amina łojowa

61791-26-2

 

Obawy lub luki w danych związane z potencjalnymi skutkami dla zdrowia ludzi lub dla środowiska

12.

Aminy, łój alkilowany, etoksylowane propoksylowane

Aminy, łój alkilowany, etoksylowane propoksylowane;

POEA

68213-26-3

 

Obawy lub luki w danych związane z potencjalnymi skutkami dla zdrowia ludzi lub dla środowiska

13.

Włókna azbestowe

Azbest aktynolitowy;

azbest, aktynolit

77536-66-4

 

Rakotwórcza kat. 1A

14.

Azbest amozytowy;

azbezt, amozyt

12172-73-5

 

Rakotwórcza kat. 1A

15.

Azbest antofilitowy;

azbest, antofilit

77536-67-5

 

Rakotwórcza kat. 1A

16.

Azbest chryzotylowy;

azbest, chryzotyl

12001-29-5

 

Rakotwórcza kat. 1A

17.

Azbest krokidolitowy;

azbest, krokidolit

12001-28-4

 

Rakotwórcza kat. 1A

18.

Azbest tremolitowy;

azbest, tremolit

77536-68-6

 

Rakotwórcza kat. 1A

19.

Benzen

Benzen

71-43-2

200-753-7

Rakotwórcza kat. 1A/

Mutagenna kat. 1B

20.

Benzo[def]chryzen  (2)

Benzo[pqr]tetrafen

Benzo[def]chryzen;

benzo[a]piren

50-32-8

200-028-5

Rakotwórcza kat. 1B/Mutagenna kat. 1B/

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

21.

Benzeno-1,2-dikarboksylan bis(2-metylopropylu)

Ftalan diizobutylu

84-69-5

201-553-2

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH, art. 57 lit. f) – zdrowie ludzi)/Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

22.

Kwas borowy

Kwas borowy

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

23.

Oktaboran disodu

Oktaboran disodu; oktaboranu disodu, bezwodny

12008-41-2

234-541-0

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

24.

Tetrahydrat oktaboranu disodu

kwas borowy, sól disodowa, tetrahydrat;

12280-03-4

234-541-0

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

25.

Tetraboran disodu, bezwodny

Tetraboran disodu, bezwodny;

tlenek boru-sodu

1330-43-4

215-540-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

26.

Tetraboran disodu, dekahydrat

Boraks

1303-96-4

215-540-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

27.

Tetraboran disodu, pentahydrat

Tlenek boru-sodu, uwodniony

12179-04-3

215-540-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

28.

Sól sodowa kwasu ortoborowego

Sól sodowa kwasu ortoborowego; sól sodowa kwasu borowego

13840-56-7

237-560-2

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

29.

Heptatlenek disodu tetraboru, hydrat

Heptatlenek disodu tetraboru, hydrat;

tlenek boru-sodu, hydrat

12267-73-1

235-541-3

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

30.

Buta-1,3-dien

Buta-1,3-dien;

1,3-butadien

106-99-0

203-450-8

Rakotwórcza kat. 1A/

Mutagenna kat. 1B

31.

Butan

zawierający ≥ 0,1 % butadienu (nr WE 203-450-8)

Butan

106-97-8

203-448-7

Rakotwórcza kat. 1A

32.

Kopolimer (bisiminoimidokarbonylu, chlorowodorek heksametylenu), (iminoimidokarbonylu, chlorowodorek heksametylenu)

Chlorowodorek N,N”’-1,6-heksanodiylobis[N’-cyjano]-guanidyny, polimer z 1,6-heksanodiaminą

Chlorowodorek poli[iminokarbonimidoiloiminokarbonimidoiloimino-1,6-heksanodiylu]

cyjanamid, N-cyjano-, związek z 1,6-heksanodiaminą (2:1), polimer z 1,6-chlorowodorkiem heksanodiaminy (1:2);

PHMB

27083-27-8

oraz

32289-58-0

oraz

1802181-67-4

 

Niezatwierdzony do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6 (środki do konserwacji podczas przechowywania).

33.

Ftalan dibutylu

Ftalan n-butylu;

benzeno-1,2-dikarboksylan dibutylu

84-74-2

201-557-4

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH, art. 57 lit. f) – zdrowie ludzi)/Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

34.

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane ciężkie naftenowe o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

Rakotwórcza kat. 1B

35.

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane ciężkie parafinowe o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

Rakotwórcza kat. 1B

36.

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane lekkie naftenowe o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

Rakotwórcza kat. 1B

37.

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane lekkie parafinowe o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

Rakotwórcza kat. 1B

38.

Destylaty (ropa naftowa), odparafinowane rozpuszczalnikiem ciężkie parafinowe o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

Rakotwórcza kat. 1B

39.

Destylaty (ropa naftowa) rafinowane rozpuszczalnikiem ciężkie parafinowe o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

Rakotwórcza kat. 1B

40.

Destylaty (ropa naftowa) rafinowane rozpuszczalnikiem lekkie parafinowe o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

Rakotwórcza kat. 1B

41.

Tlenek etylenu

Tlenek etylenu; oksyran; epoksyetan

75-21-8

200-849-9

Rakotwórcza kat. 1B/

Mutagenna kat. 1B

42.

Formaldehyd

Formaldehyd; formalina; metanal; formol

50-00-0

200-001-8

Rakotwórcza kat. 1B

43.

Formamid

Formamid; metanamid

75-12-7

200-842-0

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

44.

Izobutan (zawierający ≥ 0,1 % butadienu (nr WE 203-450-8))

Izobutan; propan, 2-metylo-

75-28-5

200-857-2

Rakotwórcza kat. 1A/

Mutagenna kat. 1B

45.

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, na bazie neutralnego oleju, o dużej lepkości, o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

Rakotwórcza kat. 1B

46.

Oleje smarowe (ropa naftowa), C15-30, hydrorafinowane, na bazie neutralnego oleju, o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

Rakotwórcza kat. 1B

47.

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, na bazie neutralnego oleju o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

Rakotwórcza kat. 1B

48.

Oleje smarowe (ropa naftowa), C17-32, ekstrahowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane, uwodornione, o zawartości ≥ 3,0 % ekstraktu DMSO (mierzonej na podstawie IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

Rakotwórcza kat. 1B

49.

Benzyna ciężka (ropa naftowa), składająca się przede wszystkim z ciężkich alkilowanych węglowodorów C9-C12 o rozgałęzionych łańcuchach, o zawartości ≥ 0,1 % benzenu (nr WE 200-753-7)

 

64741-65-7

265-067-2

Rakotwórcza kat. 1B/

Mutagenna kat. 1B

50.

Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa), składająca się przede wszystkim z węglowodorów C7-C12, o zawartości ≥ 0,1 % benzenu (nr WE 200-753-7)

 

64742-82-1

265-185-4

Rakotwórcza kat. 1A/

Mutagenna kat. 1B

51.

Benzyna lekka hydroodsiarczona i odaromatyzowana (ropa naftowa), składająca się przede wszystkim z parafin i cykloparafin C7, o zawartości ≥ 0,1 % benzenu (nr WE 200-753-7)

 

92045-53-9

295-434-2

Rakotwórcza kat. 1A/

Mutagenna kat. 1B

52.

Benzyna ciężka hydrorafinowana (ropa naftowa), składająca się przede wszystkim z węglowodorów C6-C13, o zawartości ≥ 0,1 % benzenu (nr WE 200-753-7)

 

64742-48-9

265-150-3

Rakotwórcza kat. 1A/

Mutagenna kat. 1B

53.

Benzyna ciężka (ropa naftowa), składająca się przede wszystkim z lekkich węglowodorów aromatycznych C8-C10, o zawartości ≥ 0,1 % benzenu (nr WE 200-753-7)

 

64742-95-6

265-199-0

Rakotwórcza kat. 1A/

Mutagenna kat. 1B

54.

Nitrobenzen

Nitrobenzen;

benzen, nitro-

98-95-3

202-716-0

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

55.

N-metyloformamid

N-metyloformamid; formamid, N-metylo-

123-39-7

204-624-6

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

56.

Nonylofenole:

Substancje o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym z liczbą atomów węgla równą dziewięć, związane kowalencyjnie w dowolnej pozycji z fenolem, do których należą również substancje obejmujące wszelkie poszczególne izomery lub ich kombinacje.

4-(3,5-dimetyloheptan-3-ylo)fenol

Fenol, 4-(1-etylo-1,3-dimetylopentylo)-;

4-(1-etylo-1,3-dimetylopentylo)fenol

186825-36-5

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

57.

4-(3,6-dimetyloheptan-3-ylo)fenol

Fenol, 4-(1-etylo-1,4-dimetylopentylo)-;

4-(1-etylo-1,4-dimetylopentylo)fenol

142731-63-3

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

58.

4-(2-Metylooktan-2-ylo)fenol

p-(1,1-dimetyloheptylo)fenol;

fenol, 4-(1,1-dimetyloheptylo)-

30784-30-6

250-339-5

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

59.

4-(3-Metylooktan-3-ylo)fenol

Fenol, 4-(1-etylo-1-metyloheksylo)-;

4-(1-etylo-1-metyloheksylo)fenol

52427-13-1

257-907-1

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

60.

4-Nonylofenol

p-Nonylofenol;

fenol, 4-nonylo-

104-40-5

203-199-4

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

61.

Izononylofenol

11066-49-2

234-284-4

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

62.

p-Izononylofenol;

fenol, 4-izononylo-

26543-97-5

247-770-6

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

63.

Nonylofenol;

fenol, nonylo-

25154-52-3

246-672-0

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

64.

Fenol, 4-(1-metylooktylo)-

p-(1-metylooktylo)fenol

17404-66-9

241-427-4

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

65.

Fenol, 4-nonylo-, rozgałęziony

84852-15-3

284-325-5

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

66.

Fenol, nonylo-, rozgałęziony

90481-04-2

291-844-0

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

67.

Nonylofenole, etoksylowane:

Substancje o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym z liczbą atomów węgla równą dziewięć, związane kowalencyjnie w dowolnej pozycji z fenolem, etoksylowane, do których należą również substancje obejmujące wszelkie poszczególne izomery lub ich kombinacje.

Nonylofenol, etoksylowany;

α-(Nonylofenylo)-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)

 

500-024-6

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

68.

4-Nonylofenol, rozgałęziony, 1-2,5 mola, etoksylowany

α-(4-Nonylofenylo)-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl), rozgałęziony

 

500-315-8

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

69.

4-Nonylofenol, 1-2,5 mola, etoksylowany

 

500-045-0

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

70.

2-(2-{2-[2-(4-Nonylofenoksy)etoksy]etoksy}etoksy)etan-1-ol

2-[2-[2-[2-(4-nonylofenoksy)etoksy]etoksy]etoksy]etanol;

etanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylofenoksy)etoksy]etoksy]etoksy]-

7311-27-5

230-770-5

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

71.

2-[2-(4-Nonylofenoksy)etoksy]etanol;

etanol, 2-[2-(4-nonylofenoksy)etoksy]-

20427-84-3

243-816-4

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

72.

20-(4-nonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozan-1-ol;

3,6,9,12,15,18-heksaoksaeikozan-1-ol, 20-(4-nonylofenoksy)-

27942-27-4

248-743-1

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

73.

2-(2-{2-[2-(4-Nonylofenoksy)etoksy]etoksy}etoksy)etan-1-ol

etanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylofenoksy)etoksy]etoksy]etoksy]-

7311-27-5

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

74.

26-(4-Nonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1-ol

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1-ol, 26-(4-nonylofenoksy)-

14409-72-4

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

75.

17-(4-Nonylofenoksy)-3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-ol

17-(4-Nonylofenoksy)-3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-ol

34166-38-6

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

76.

α-(4-Nonylofenylo)-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl), rozgałęziony

127087-87-0

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

77.

α-(4-Nonylofenylo)-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)

26027-38-3

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

78.

2-(4-Nonylofenoksy)etanol

104-35-8

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

79.

Izononylofenol, etoksylowany;

α-(Izononylofenylo)-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)

37205-87-1

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

80.

2-[2-(4-tert-nonylofenoksy)etoksy]etanol

Etanol, 2-[2-(4-tert-nonylofenoksy)etoksy]-

156609-10-8

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

81.

α-(Nonylofenylo)-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)

Nonylofenol, etoksylowany

9016-45-9

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

82.

Oktylofenole:

Substancje o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym z liczbą atomów węgla równą osiem, związane kowalencyjnie w dowolnej pozycji z fenolem, do których należą również substancje obejmujące wszelkie poszczególne izomery lub ich kombinacje.

p-Oktylofenol;

4-oktylofenol

1806-26-4

217-302-5

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

83.

4-(2,4,4-Trimetylopentan-2-ylo)fenol;

4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol;

4-(tert-oktylo)fenol

Fenol, 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)-;

4-tert-oktylofenol

140-66-9

205-426-2

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

84.

Oktylofenol;

Fenol, oktylo-

67554-50-1

266-717-8

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

85.

2-Izooktylofenol;

86378-08-7

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

86.

Fenol, izoktylo-;

izooktylofenol

11081-15-5

234-304-1

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

87.

2-Oktylofenol;

o-oktylofenol

949-13-3

213-437-9

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

88.

2-sec-Oktylofenol;

o-sec-oktylofenol

26401-75-2

247-663-4

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

89.

4-Izooktylofenol;

p-izooktylofenol

27013-89-4

248-164-4

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

90.

4-sec-Oktylofenol;

p-sec-oktylofenol

27214-47-7

248-330-6

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

91.

Fenol, sec-oktylo-;

sec-oktylofenol

93891-78-2

299-461-0

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

92.

4-(1-Etyloheksylo)fenol;

p-(1-etyloheksylo)fenol

3307-00-4

221-989-7

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

93.

Fenol, 2-(1-dimetyloheptylo)-

o-(1-metyloheptylo)fenol

18626-98-7

242-459-1

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

94.

2-(1-Etyloheksylo)fenol;

o-(1-etyloheksylo)fenol

17404-44-3

241-426-9

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

95.

2-(1-propylopentylo)fenol;

o-(1-propylopentylo)fenol

37631-10-0

253-574-1

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

96.

4-(1-propylopentylo)fenol;

p-(1-propylopentylo)fenol

3307-01-5

221-990-2

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

97.

Fenol, 2-(1-dimetyloheptylo)-

o-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol

3884-95-5

223-420-8

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

98.

Fenol, (1,1,3,3-tetrametylobutylo)-;

(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol

27193-28-8

248-310-7

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

99.

Fenol, (1-metyloheptylo)-

(1-metyloheptylo)fenol

27985-70-2

248-759-9

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

100.

Fenol, 4-(2-metyloheptylo)-

898546-19-5

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

101.

2-(2-Etyloheksylo)fenol;

28752-62-7

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

102.

Fenol, 4-(1-dimetyloheptylo)-

p-(1-metyloheptylo)fenol

1818-08-2

217-332-9

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

103.

4-(2-Etyloheksylo)fenol

69468-20-8

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

104.

Fenol, 4-(5-metyloheptylo)-

1824164-95-5

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

105.

Fenol, 2-(2-metyloheptylo)-

898546-20-8

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

106.

4-(2-propylopentylo)fenol;

119747-99-8

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

107.

3-Oktylofenol;

20056-69-3

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

108.

2-(1,1-dimetyloheksylo)fenol;

1824575-79-2

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

109.

4-(1,1-dimetyloheksylo)fenol;

30784-29-3

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

110.

4-(5,5-dimetyloheksylo)fenol;

13330-52-4

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

111.

2-(5,5-dimetyloheksylo)fenol;

1822989-97-8

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

112.

3-(1,1-dimetyloheksylo)fenol;

70435-92-6

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

113.

4-(1,4-dimetyloheksylo)fenol;

164219-26-5

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

114.

Oktylofenole, etoksylowane:

Substancje o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym z liczbą atomów węgla równą osiem, związane kowalencyjnie w dowolnej pozycji z fenolem, etoksylowane, do których należą również substancje obejmujące wszelkie poszczególne izomery lub ich kombinacje.

α-[(1,1,3,3-Tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)

2-(2-[4-(1,1,3,3-Tetrametylobutylo)fenoksy]etoksy)etanol

Eter oktylofenylowy glikolu polietylenowego;

9036-19-5

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

115.

2-[4-(2,4,4-Trimetylopentan-2-ylo)fenoksy]etanol

α-[4-(1,1,3,3-Tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)

Oktylofenol, etoksylowany

9002-93-1

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

116.

20-[4-(1,1,3,3-Tetrametylobutylo)fenoksy]-3,6,9,12,15,18-heksaoksaeikozan-1-ol

3,6,9,12,15,18-Heksaoksaeikozan-1-ol, 20-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenoksy]-

2497-59-8

219-682-8

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

117.

2-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenoksy]etanol

2315-67-5

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

118.

2-[2-[4-(1,1,3,3-Tetrametylobutylo)fenoksy]etoksy]etanol

2315-61-9

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1-ol, 26-(4-oktylofenoksy)-

42173-90-0

255-695-5

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

120.

α-(Oktylofenylo)-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl), rozgałęziony

68987-90-6

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

121.

α-[4-(6-Metyloheptylo)fenylo]-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)

59379-12-3

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

122.

2-(4-Oktylofenoksy)etanol;

2-(p-oktylofenoksy)etanol

51437-89-9

257-203-4

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

123.

α-(4-Oktylofenylo)-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)

26636-32-8

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

124.

α-[4-(1-Metyloheptylo)fenylo]-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)

73935-42-9

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

125.

3,6,9,12,15,18-Heksaoksaeikozan-1-ol, 20-(4-oktylofenoksy)-;

20-(4-oktylofenoksy)-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozan-1-ol

32742-88-4

251-190-9

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

126.

2-[2-[2-[2-(4-Oktylofenoksy)etoksy]etoksy]etoksy]etanol;

2-(p-oktylofenoksy)etanol

51437-92-4

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

127.

2-[2-(4-oktylofenoksy)etoksy]etanol

51437-90-2

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

128.

17-(4-Oktylofenoksy)-3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-ol

51437-94-6

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

129.

α-(Izooktylofenylo)-ω-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)

9004-87-9

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

130.

2-[2-[2-(4-oktylofenoksy)etoksy]etoksy]etanol

51437-91-3

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

131.

17-[4-(1,1,3,3-Tetrametylobutylo)fenoksy]-3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-ol

2497-58-7

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

132.

2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-Tetrametylobutylo)fenoksy]etoksy]etoksy]etanol

2315-62-0

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

133.

2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenoksy]etoksy]etoksy]etoksy]etanol

2315-63-1

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

134.

14-[4-(1,1,3,3-Tetrametylobutylo)fenoksy]-3,6,9,12-tetraoksatetradekan-1-ol

2315-64-2

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

135.

26-[4-(1,1,3,3-Tetrametylobutylo)fenoksy]-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1-ol

2315-65-3

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

136.

29-[4-(1,1,3,3-Tetrametylobutylo)fenoksy]-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoksanonakozan-1-ol

2315-66-4

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

137.

2-[3-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenoksy]etanol

1026254-24-9

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

138.

2-[2-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenoksy]etanol

84658-53-7

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

139.

2-[2-(oktylofenoksy)etoksy]etanol

27176-92-7

 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (rozp. REACH art. 57 lit. f) – środowisko)

140.

N,N-Dimetyloformamid

N,N-Dimetyloformamid; dimetyloformamid, DMF

68-12-2

200-679-5

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B

141.

Prop-2-enamid

Akryloamid; 2-propenamid

79-06-1

201-173-7

Rakotwórcza kat. 1B/

Mutagenna kat. 1B

142.

Pirydyna, pochodne alkilowe, o zawartości ≥ 0,1 % benzenu (nr WE 200-753-7)

 

68391-11-7

269-929-9

Rakotwórcza kat. 1A/

Mutagenna kat. 1B

143.

Chinolina

Chinolina

91-22-5

202-051-6

Rakotwórcza kat. 1B

144.

Alkohol tetrahydrofurfurylowy

Alkohol tetrahydrofurfurylowy

tetrahydro-2-furanometanol

97-99-4

202-625-6

Działająca szkodliwie na rozrodczość kat. 1B


(1)  Granica dopuszczalnej obecności substancji wymienionych w tabeli jako niezamierzone zanieczyszczenia w produkcie końcowym wynosi 0,1 % w/w, o ile w niniejszym załączniku nie określono inaczej.

(2)  Granica dopuszczalnej obecności tej substancji jako niezamierzonego zanieczyszczenia w produkcie końcowym wynosi 0,01 % w/w, co odpowiada specyficznemu stężeniu granicznemu określonemu w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008..


4.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/384

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie właściwości nazw odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 637/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 9 ust. 6 akapit drugi,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (2), w szczególności jej art. 9 ust. 6 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywach 2002/53/WE i 2002/55/WE ustanowiono zasady ogólne dotyczące właściwości nazw odmian poprzez odwołanie się do art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 (3).

(2)

Zgodnie z art. 63 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, aby odmiana mogła zostać zatwierdzona, nazwa odmiany musi zostać uznana za właściwą przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO). Nazwa odmiany jest właściwa, jeżeli nie występują przeszkody określone w ust. 3 lub 4 powyższego artykułu.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2009 (4) ustanawia szczegółowe reguły stosowania niektórych kryteriów określonych w art. 63 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw do celów stosowania art. 9 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy 2002/53/WE i art. 9 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy 2002/55/WE.

(4)

CPVO i państwa członkowskie powołały grupę ekspertów, która opracowała i zmieniła wytyczne dotyczące właściwych nazw na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 („Wytyczne w sprawie nazw odmian” (5)). W celu zapewnienia spójności w zakresie stosowania kryteriów przewidzianych w art. 63 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 należy opracować dalsze wyjaśnienia wynikające z wytycznych w sprawie nazw odmian.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 637/2009 było wielokrotnie zmieniane. Ze względu na potrzebę zmiany obowiązujących przepisów oraz w trosce o pewność prawa, rozporządzenie to należy uchylić i zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

(6)

Należy zatwierdzić nazwę odmiany, chyba że istnieją przeszkody, by uznać ją za właściwą. Zgodnie z art. 63 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 używanie nazwy odmiany należy wykluczyć, jeśli narusza ona wcześniejsze prawo osób trzecich, powoduje trudności związane z jej rozpoznaniem lub odtworzeniem, jest identyczna z nazwą innej odmiany tego samego lub pokrewnego gatunku, jest identyczna z innymi oznaczeniami używanymi powszechnie do celów obrotu towarami, może być uznana za obraźliwą w jednym z państw członkowskich lub narusza porządek publiczny lub może wprowadzać w błąd ze względu na podobieństwo wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne lub ze względu na treść.

(7)

Aby dać właściwym organom wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie stosowania nowych przepisów, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe reguły stosowania niektórych kryteriów określonych w art. 63 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do właściwości nazw odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw do celów art. 9 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy 2002/53/WE i art. 9 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy 2002/55/WE.

Artykuł 2

Właściwość nazw odmian

1.   Nazwa odmiany jest właściwa, jeżeli nie zaistniały przeszkody związane z jej nadaniem.

2.   Przeszkoda związana z nadaniem nazwy odmiany występuje w przypadkach, gdy:

a)

używanie danej nazwy odmiany na obszarze Unii jest wykluczone, jeżeli podtrzymano sprzeciw strony trzeciej posiadającej wcześniejsze prawo, jak określono w art. 3 ust. 1;

b)

nazwa odmiany koliduje z oznaczeniami geograficznymi, nazwami pochodzenia lub gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami, jak określono w art. 3 ust. 2;

c)

nazwa odmiany może utrudniać użytkownikom jej rozpoznanie lub odtworzenie, jak określono w art. 4;

d)

nazwa odmiany jest identyczna lub może być mylona z nazwą odmiany, pod którą do urzędowego rejestru odmian roślin wpisano inną odmianę tego samego lub blisko spokrewnionego gatunku lub pod którą wprowadzono do obrotu materiał innej odmiany, jak określono w art. 5;

e)

nazwa odmiany może powodować nieporozumienia ze względu na jej wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne podobieństwo do nazwy odmiany tego samego lub blisko spokrewnionego gatunku, jak określono w art. 5;

f)

nazwa odmiany jest identyczna lub może być mylona z nazwami powszechnie używanymi do celów obrotu towarami lub które zachowuje się jako dopuszczone do swobodnego używania na mocy innych przepisów, jak określono w art. 6;

g)

nazwa odmiany może wprowadzać w błąd lub powodować nieporozumienia, jak określono w art. 7.

Artykuł 3

Wcześniejsze prawo strony trzeciej

1.   Przeszkoda wynikająca z wcześniejszego prawa osoby trzeciej występuje w przypadku, gdy dowolny właściwy organ podtrzyma sprzeciw wobec nadania danej nazwy odmiany na obszarze Unii, wniesiony przez stronę trzecią posiadającą znak towarowy. Przeszkoda ta dotyczy znaków towarowych, które:

a)

zostały zarejestrowane w co najmniej jednym państwie członkowskim lub w Unii przed zarejestrowaniem danej nazwy odmiany;

b)

są identyczne z daną nazwą odmiany lub do niej podobne; oraz

c)

zostały zarejestrowane w odniesieniu do towarów składających się z tych samych gatunków co dana odmiana lub z gatunków blisko spokrewnionych z daną odmianą.

2.   W przypadku oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych, win aromatyzowanych i produktów sektora wina jako wcześniejszego prawa strony trzeciej, dana nazwa odmiany na obszarze Unii jest wykluczona, jeżeli narusza:

a)

art. 13 lub 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (6);

b)

art. 103 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (7);

c)

art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 (8);

d)

art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2019/787 (9).

3.   Przeszkoda dotycząca właściwości nazwy wynikająca z wcześniejszego prawa, o którym mowa w ust. 1, może zostać zniesiona w przypadku uzyskania pisemnej zgody posiadacza wcześniejszego prawa do używania danej nazwy, pod warunkiem że taka zgoda nie wprowadza w błąd konsumentów co do prawdziwego pochodzenia produktu.

4.   W przypadku wcześniejszego prawa wnioskodawcy w odniesieniu do całości lub części proponowanej nazwy, art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 4

Trudności związane z rozpoznaniem lub odtworzeniem nazwy odmiany

1.   Przeszkoda spowodowana trudnościami związanymi z rozpoznaniem lub odtworzeniem nazwy odmiany występuje w przypadku, gdy nazwa odmiany powoduje trudności dla użytkowników związane z jej rozpoznaniem lub odtworzeniem.

2.   Uważa się, że nazwa odmiany powoduje trudności dla użytkowników związane z jej rozpoznaniem lub odtworzeniem w następujących przypadkach:

a)

nazwa odmiany składa się z przymiotników w stopniu wyższym lub najwyższym lub je zawiera;

b)

składa się z nazw botanicznych gatunków z grupy gatunków roślin uprawnych lub grupy gatunków warzyw, do której należy dana odmiana, lub takie nazwy zawiera;

c)

składa się z określeń hodowlanych i technicznych lub zawiera takie określenia, chyba że ich użycie w połączeniu z innymi terminami nie uniemożliwia rozpoznania nazwy odmiany jako takiej;

d)

składa się wyłącznie z nazwy geograficznej, która zdobyła renomę w odniesieniu do danego gatunku;

e)

składa się tylko z jednej litery lub cyfry lub cyfr, chyba że stanowi to ustaloną praktykę oznaczania niektórych odmian;

f)

składa się ze zbyt wielu słów lub elementów lub zawiera zbyt wiele słów lub elementów, chyba że sposób, w jaki została sformułowana, sprawia, że łatwo ją rozpoznać lub odtworzyć;

g)

zawiera znak interpunkcyjny lub inny symbol, duże lub małe litery (z wyjątkiem przypadku, gdy pierwsza litera jest duża, a pozostała część nazwy jest pisana małymi literami), indeks dolny, indeks górny lub wzór lub element graficzny (z wyjątkiem apostrofu (‘), przecinka (,), maksymalnie dwóch niesąsiadujących ze sobą wykrzykników (!), kropki (.), łącznika (–), ukośnika prawego (/) lub lewego (\));

h)

zawiera indeks dolny, indeks górny, wzór, logo lub element graficzny.

Artykuł 5

Nazwa, która jest identyczna z nazwą innej odmiany, lub może być z nią mylona

1.   Przeszkoda związana z nadaniem nazwy odmiany występuje w przypadku, gdy nazwa odmiany jest identyczna lub może być mylona z:

a)

nazwą odmiany, pod którą do urzędowego rejestru odmian wpisana jest inna odmiana tego samego lub blisko spokrewnionego gatunku; lub

b)

nazwą odmiany, pod którą materiał innej odmiany został wprowadzony do obrotu w państwie członkowskim lub na terytorium umawiającej się strony Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin („UPOV”);

chyba że inna odmiana już nie istnieje, a jej nazwa nie nabrała specjalnego znaczenia.

2.   W celu ustalenia, czy może wystąpić nieporozumienie do celów ust. 1, właściwy organ najpierw analizuje każdy z aspektów wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych oddzielnie, a następnie dokonuje ogólnej oceny, biorąc również pod uwagę nazwy odmian tego samego gatunku lub gatunków blisko spokrewnionych, pod warunkiem że dane odmiany, o których mowa w niniejszym ustępie i w ust. 1, były albo objęte prawem do ochrony odmian roślin, albo przedmiotem jego stosowania, lub zostały urzędowo zatwierdzone do celów obrotu na obszarze jednego z następujących podmiotów:

a)

Unia;

b)

Europejski Obszar Gospodarczy;

c)

umawiająca się strona UPOV;

d)

członek Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

3.   Do celów niniejszego artykułu stosuje się następujące definicje:

a)

„gatunki blisko spokrewnione” oznaczają gatunki wymienione w załączniku;

b)

„urzędowy rejestr odmian” oznacza wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych, o którym mowa w art. 17 dyrektywy 2002/53/WE lub w art. 17 dyrektywy 2002/55/WE lub rejestr odmian OECD lub rejestr odmian roślin członka UPOV;

c)

„odmiana już nie istnieje” oznacza odmianę, której materiał już nie istnieje;

d)

„nazwa nie nabrała specjalnego znaczenia” oznacza sytuację, w której uznaje się, że nazwa odmiany wpisanej do urzędowego rejestru odmian utraciła specjalne znaczenie po upływie okresu 10 lat od jej wykreślenia z tego rejestru, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności.

Artykuł 6

Nazwy powszechnie używane do celów obrotu towarami

1.   Przeszkoda związana z nadaniem nazwy odmiany występuje w przypadku, gdy nazwa odmiany jest identyczna lub może być mylona z nazwami powszechnie używanymi do celów obrotu towarami lub które zachowuje się jako dopuszczone do swobodnego używania na mocy innych przepisów.

2.   Nazwy, które są powszechnie używane do celów obrotu towarami lub które zachowuje się jako dopuszczone do swobodnego używania na mocy innych przepisów, oznaczają w szczególności:

a)

nazwy walut;

b)

terminy związane z ciężarem i miarą;

c)

wyrażenia i terminy, które nie mogą być używane do celów innych niż przewidziane w prawodawstwie Unii lub państwa członkowskiego.

Artykuł 7

Treść wprowadzająca w błąd

1.   Przeszkoda związana z nadaniem nazwy odmiany występuje w przypadku, gdy nazwa odmiany może wprowadzać w błąd lub powodować niejasności co do właściwości, wartości lub tożsamości odmiany lub tożsamości hodowcy lub jakiejkolwiek innej strony postępowania.

2.   Uznaje się, że nazwa odmiany może wprowadzać w błąd lub powodować niejasności, jeżeli:

a)

wywołuje fałszywe wrażenie, że dana odmiana jest spokrewniona z inną szczególną odmianą lub od takiej odmiany pochodzi;

b)

wywołuje fałszywe wrażenie, że dana odmiana ma szczególną właściwość lub wartość;

c)

odnosi się do szczególnej właściwości lub wartości w sposób, który wywołuje fałszywe wrażenie, że tylko ta odmiana ją posiada, podczas gdy inne odmiany tego samego gatunku mogą posiadać tę samą właściwość lub wartość;

d)

jest podobna do powszechnie znanej nazwy handlowej innej niż zarejestrowany znak towarowy lub nazwa odmiany;

e)

sugeruje, że odmiana jest inną odmianą;

f)

wywołuje fałszywe wrażenie dotyczące tożsamości wnioskodawcy, osoby odpowiedzialnej za utrzymanie odmiany lub jej hodowcy;

g)

składa się z następujących elementów lub je zawiera:

(i)

przymiotniki w stopniu wyższym lub najwyższym, które mogą wprowadzać w błąd co do właściwości odmiany;

(ii)

nazwy botaniczne lub pospolite gatunków z grupy gatunków roślin uprawnych albo gatunków warzyw, do której należy dana odmiana;

(iii)

imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej lub odniesienie do imienia i nazwiska osoby fizycznej lub nazwy osoby prawnej, aby wywołać fałszywe wrażenie dotyczące tożsamości wnioskodawcy, osoby odpowiedzialnej za utrzymanie odmiany lub jej hodowcy;

h)

zawiera nazwę geograficzną, która mogłaby wprowadzić konsumentów w błąd co do właściwości lub wartości gospodarczej lub użytkowej odmiany.

Artykuł 8

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 637/2009

Rozporządzenie (WE) nr 637/2009 traci moc.

Rozporządzenie to ma jednak nadal zastosowanie do nazw odmian, które zostały zaproponowane przez wnioskodawcę właściwym organom do zatwierdzenia przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Artykuł 9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 10).

(5)  Wytyczne CPVO w sprawie nazw odmian, posiedzenie nr 1 Rady Administracyjnej w 2018 r., DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Definicja gatunków blisko spokrewnionych w rozumieniu art. 5 ust. 3

W celu zdefiniowania „gatunków blisko spokrewnionych”, określonych w art. 5 ust. 3, stosuje się następujące przepisy:

a)

jeśli istnieje więcej niż jedna klasa w obrębie rodzaju, stosuje się listę klas określoną w części I;

b)

jeśli klasy obejmują więcej niż jeden rodzaj, stosuje się listę klas określoną w części II;

c)

co do zasady, w przypadku rodzajów i gatunków nieobjętych listami klas określonymi w części I i II, rodzaj uznaje się za klasę.

CZĘŚĆ I

KLASY W OBRĘBIE RODZAJU

Klasy

Nazwa botaniczna

Klasa 1.1:

Brassica oleracea

Klasa 1.2:

Brassica inna niż Brassica oleracea

Klasa 2.1:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Klasa 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris.

Klasa 2.3:

Beta inny niż klasy 2.1 i 2.2

Klasa 3.1:

Cucumis sativus

Klasa 3.2:

Cucumis melo

Klasa 3.3:

Cucumis inny niż klasy 3.1 i 3.2

Klasa 4.1:

Solanum tuberosum L.

Klasa 4.2:

Pomidory i podkładki pomidora

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy)

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)

Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)

i mieszańce tych gatunków

Klasa 4.3:

Solanum melongena L.

Klasa 4.4:

Solanum inny niż klasy 4.1, 4.2 i 4.3

CZĘŚĆ II

KLASY OBEJMUJĄCE WIĘCEJ NIŻ JEDEN RODZAJ

Klasy

Nazwa botaniczna

Klasa 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Klasa 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, PhleumPoa

Klasa 204 (*)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Klasa 205:

Cichorium, Lactuca


(*)  Klasy 203 i 204 nie są utworzone wyłącznie na podstawie gatunków blisko spokrewnionych.


Sprostowania

4.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/35


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r. )

Strona 81, art. 82 ust. 2:

zamiast:

„2.

Każdy administrator uczestniczący w przetwarzaniu odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym niniejsze rozporządzenie. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które niniejsze rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.”,

powinno być:

„2.

Każdy administrator uczestniczący w przetwarzaniu odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym niniejsze rozporządzenie. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które niniejsze rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem poleceniami administratora lub wbrew takim poleceniom.”.

4.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/36


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/909 z dnia 30 czerwca 2020 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 208 z dnia 1 lipca 2020 r. )

Strona 2, tytuł:

zamiast:

„ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/909 z dnia 30 czerwca 2020 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036”,

powinno być:

„ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/909 z dnia 30 czerwca 2020 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Rosji i Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036”.