ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 54

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
16 lutego 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/176 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia zmian do Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi (Umowa z Bonn) w odniesieniu do rozszerzenia zakresu stosowania tej Umowy i przystąpienia do niej Królestwa Hiszpanii

1

 

*

Decyzja Umawiających się Stron Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania Umowy w celu współpracy w zakresie nadzoru w odniesieniu do wymogów załącznika VI do konwencji MARPOL

3

 

*

Decyzja umawiających się Stron Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi w sprawie przystąpienia do Umowy Królestwa Hiszpanii

6

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

16.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/1


DECYZJA RADY (UE) 2021/176

z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie zawarcia zmian do Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi (Umowa z Bonn) w odniesieniu do rozszerzenia zakresu stosowania tej Umowy i przystąpienia do niej Królestwa Hiszpanii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 i art. 196 ust. 2 lit. c) w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi (Umową z Bonn) (2) została zawarta przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą decyzją Rady 84/358/EWG (3) i weszła w życie w dniu 1 września 1989 r. Umowę z Bonn zmieniono w 1989 r. Zmiany te zostały zatwierdzone decyzją Rady 93/540/EWG (4) i weszły w życie w dniu 1 kwietnia 1994 r.

(2)

Decyzją Rady z dnia 7 października 2019 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia w imieniu Unii negocjacji w sprawie zmian dotyczących przedmiotowego i terytorialnego zakresu stosowania Umowy z Bonn.

(3)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Umowy z Bonn Umawiające się Strony rozważyły propozycję zmiany Umowy w celu rozszerzenia zakresu jej stosowania, aby poprawić współpracę w zakresie nadzoru w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku VI do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, podpisanej w Londynie w dniu 2 listopada 1973 r., uzupełnionej Protokołem z dnia 17 lutego 1978 r. (zwanej dalej „konwencją MARPOL”). Umawiające się Strony rozważyły również zmiany Umowy z Bonn i Załącznika do niej w związku z przystąpieniem do niej Hiszpanii zgodnie z art. 20.

(4)

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 7 października 2019 r. Komisja wzięła udział w negocjacjach dotyczących przedmiotowych zmian do Umowy z Bonn, które przyjęto jednogłośnie w drodze dwóch decyzji na trzydziestym pierwszym posiedzeniu Umawiających się Stron Umowy z Bonn, które odbyło się w Bonn w dniach 9-11 października 2019 r.

(5)

Przedmiotowe zmiany do Umowy z Bonn powinny zostać zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany do Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi (Umowa z Bonn) dotyczące rozszerzenia zakresu stosowania Umowy z Bonn i przystąpienia do niej Królestwa Hiszpanii, przyjęte przez Umawiające się Strony na trzydziestym pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniach 9–11 października 2019 r. w Bonn, zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii. (5)

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby uprawnione do dokonania, w imieniu Unii, powiadomienia, o którym mowa w art. 16 Umowy z Bonn (6).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2021 r.

W imieniu Rady

A.P. ZACARIAS

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 19 stycznia 2021 r.

(2)  Dz.U. L 188 z 16.7.1984, s. 9.

(3)  Decyzja Rady 84/358/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. dotycząca zawarcia Umowy dotyczącej współpracy w dziedzinie postępowania w przypadkach zanieczyszczenia Morza Północnego olejami i innymi substancjami niebezpiecznymi (Dz.U. L 188 z 16.7.1984, s. 7).

(4)  Decyzja Rady 93/540/EWG z dnia 18 października 1993 r. zatwierdzająca niektóre zmiany do Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi (Umowa z Bonn) (Dz.U. L 263 z 22.10.1993, s. 51).

(5)  Decyzje w sprawie zmian do Umowy z Bonn zostały opublikowane na s. 3 i 6 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(6)  Data wejścia w życie zmian do Umowy z Bonn zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


16.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/3


DECYZJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU MORZA PÓŁNOCNEGO OLEJAMI I INNYMI SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI

w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania Umowy w celu współpracy w zakresie nadzoru w odniesieniu do wymogów załącznika VI do konwencji MARPOL

Umawiające się Strony Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi (zwana dalej „Umową”),

przypominając artykuł 16 Umowy, który stanowi, że jedna lub więcej Umawiających się Stron może zaproponować zmiany do Umowy i że mogą one zostać przyjęte jednomyślnie na posiedzeniu Umawiających się Stron,

zamierzając zapewnić, aby rząd będący depozytariuszem otrzymał możliwie najszybciej notyfikacje o zatwierdzeniu od wszystkich Umawiających się Stron, aby umożliwić szybkie wejście w życie takich zmian zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 Umowy,

dążąc do poprawy współpracy i koordynacji między Umawiającymi się Stronami w zakresie zwalczania nielegalnych emisji do powietrza powodowanych przez żeglugę w celu ograniczenia negatywnych skutków spalania paliw żeglugowych o wysokiej zawartości siarki lub azotu dla zdrowia człowieka, różnorodności biologicznej i całego środowiska morskiego,

jednomyślnie przyjmują następującą decyzję:

Punkt 1

Zmiana tytułu Umowy

Tytuł Umowy otrzymuje brzmienie:

„Umowa o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu strefy Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi, w tym zanieczyszczeniu powietrza powodowanemu przez żeglugę”.

Punkt 2

Zmiana preambuły Umowy

W preambule Umowy wprowadza się następujące zmiany:

przed wyrazami „Królestwa Niderlandów” dodaje się wyraz „Irlandii,”.

Akapity 2–6 preambuły otrzymują brzmienie:

„uznając, że zanieczyszczenie morza olejami i innymi substancjami szkodliwymi oraz zanieczyszczenie powietrza powodowane przez żeglugę w strefie Morza Północnego może zagrażać środowisku morskiemu, różnorodności biologicznej, zdrowiu człowieka oraz interesom państw nadbrzeżnych,

stwierdzając, że istnieje wiele źródeł takich rodzajów zanieczyszczeń oraz że straty powstałe w następstwie nagłych wypadków i innych zdarzeń na morzu są przedmiotem ich głębokiej troski,

przekonane, że zdolność do zwalczania takich rodzajów zanieczyszczeń, jak i czynna współpraca oraz wzajemna pomoc między państwami są niezbędnymi elementami ochrony ich wybrzeży i związanych z nimi interesów,

wyrażając zadowolenie z postępu, który już został osiągnięty w ramach Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami, podpisanej w Bonn w dniu 9 czerwca 1969 roku,

wyrażając wolę dalszego rozwijania pomocy wzajemnej i współpracy w zakresie monitorowania i zwalczania różnych rodzajów zanieczyszczeń,”.

Punkt 3

Zmiana artykułu 1

Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Niniejszą Umowę stosuje się w strefie Morza Północnego, zdefiniowanej w artykule. 2:

1)

w każdym przypadku, gdy obecność lub potencjalna obecność olejów lub innych szkodliwych substancji zanieczyszczających lub zagrażających zanieczyszczeniem morza stwarza poważne i bezpośrednie zagrożenie dla wybrzeża lub związanych z nim interesów jednej lub większej liczby Umawiających się Stron; lub

2)

w każdym przypadku, gdy obecność lub potencjalna obecność emisji powodowanych przez żeglugę w rozumieniu załącznika VI do konwencji MARPOL zanieczyszczających lub zagrażających zanieczyszczeniem środowiska morskiego przyczynia się do eutrofizacji morza i zagraża zdrowiu ludzi mieszkających na wybrzeżu lub żywych istot w morzu; oraz

3)

do nadzoru prowadzonego w charakterze pomocy w wykrywaniu i zwalczaniu zanieczyszczeń określonych w punktach 1 i 2 niniejszego artykułu oraz w zapobieganiu naruszeniom przepisów dotyczących zwalczania zanieczyszczeń.”.

Punkt 4

Zmiana artykułu 5

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   W każdym przypadku, gdy Umawiającej się Stronie wiadomo, że wypadek lub obecność olejów bądź innych substancji szkodliwych, w tym emisji ze statków, w strefie Morza Północnego może stwarzać poważne zagrożenie dla wybrzeża lub związanych z nim interesów którejkolwiek z Umawiających się Stron, przekazuje ona bezzwłocznie informacje tej Stronie za pośrednictwem jej właściwych organów.

2.   Umawiające się Strony zobowiązują się do żądania od kapitanów wszystkich statków pływających pod ich banderami oraz pilotów samolotów zarejestrowanych w ich państwach bezzwłocznego powiadamiania, za pośrednictwem kanałów najbardziej użytecznych i odpowiednich w takim przypadku, o:

a)

zaistnieniu nagłych wypadków powodujących lub mogących powodować zanieczyszczenie środowiska morskiego;

b)

obecności, rodzaju i zasięgu zanieczyszczeń olejami lub innymi szkodliwymi substancjami, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla wybrzeża i związanych z nim interesów jednej lub więcej Umawiających się Stron.

3.   Umawiające się Strony wykorzystują wzór standardowego formularza do celów informowania o zanieczyszczeniach, stosownie do wymogów na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu.”.

Punkt 5

Zmiana artykułu 6

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

1.   Wyłącznie do celów niniejszej Umowy strefa Morza Północnego jest podzielona na strefy opisane w Załączniku do niniejszej Umowy.

2.   Umawiająca się Strona, w strefie której zaistnieje sytuacja opisana w artykule 1 ustęp1 niniejszej Umowy, dokonuje niezbędnej oceny charakteru i zakresu każdego wypadku, lub, stosownie do okoliczności, rodzaju i orientacyjnej ilości olejów lub innych substancji szkodliwych oraz kierunku i prędkości ich przemieszczania.

3.   Zainteresowana Umawiająca się Strona natychmiast powiadamia pozostałe Umawiające się Strony, za pośrednictwem ich właściwych organów, o wynikach dokonanej przez siebie oceny i wszelkich podjętych działaniach zmierzających do rozwiązania problemu zanieczyszczenia olejami i innymi szkodliwymi substancjami i prowadzi obserwacje tych substancji przez cały czas ich obecności w jej strefie.

4.   Obowiązki Umawiających się Stron wynikające z niniejszego artykułu w odniesieniu do stref mieszczących się w zakresie wspólnej odpowiedzialności są przedmiotem specjalnych uzgodnień technicznych, które zostaną zawarte między zainteresowanymi Stronami. Uzgodnienia te przekazywane są pozostałym Umawiającym się Stronom.”.

Punkt 6

Zmiana artykułu 15

Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

1.   Umawiające się Strony ustalają zakres obowiązków sekretariatu w związku z niniejszą Umową, przy uwzględnieniu istniejących uzgodnień w ramach innych umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska morskiego i zanieczyszczeń powietrza obowiązujących w tym samym regionie co niniejsza Umowa.

2.   Każda z Umawiających się Stron wnosi wkład w wysokości 2,5 % rocznych wydatków realizowanych na mocy niniejszej Umowy. Ogólna kwota wydatków realizowanych na mocy niniejszej Umowy jest rozdzielana między Umawiające się Strony inne niż Europejska Wspólnota Gospodarcza proporcjonalnie do produktu narodowego brutto, zgodnie ze skalą ocen przyjmowaną regularnie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W żadnym wypadku udział Umawiającej się Strony nie może przekraczać 20 % ogólnej kwoty wydatków.”.

Punkt 7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym rząd będący depozytariuszem otrzymał notyfikacje o zatwierdzeniu od wszystkich Umawiających się Stron.


16.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/6


DECYZJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU MORZA PÓŁNOCNEGO OLEJAMI I INNYMI SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI

w sprawie przystąpienia do Umowy Królestwa Hiszpanii

Umawiające się Strony Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi (zwanej dalej „Umową”),

PRZYWOŁUJĄC artykuł 20 Umowy, który stanowi, że Umawiające się Strony mogą jednomyślnie zaprosić do przestąpienia do Umowy każde inne państwo nadbrzeżne północno-wschodniej strefy atlantyckiej i że w takim przypadku artykuł 2 Umowy i załącznik do niej zostają zmienione stosownie do potrzeb,

WYRAZIWSZY jednomyślny zamiar zaproszenia Hiszpanii do przystąpienia do Umowy,

WYRAŻAJĄC ZADOWOLENIE z woli Hiszpanii dotyczącej przystąpienia do Umowy,

jednomyślnie decydują, że

Punkt 1

Zaproszenie dla Hiszpanii zgodnie z artykułem 20

Zgodnie z artykułem 20 Umawiające się Strony jednomyślnie zapraszają Hiszpanię do przystąpienia do Umowy z Bonn. W związku z tym zaproszeniem przyjmuje się następujące zmiany do preambuły, artykułu 2 i załącznika do niniejszej Umowy.

Punkt 2

Zmiana preambuły Umowy

W preambule Umowy wprowadza się następujące zmiany: przed wyrazami „Królestwa Szwecji” dodaje się wyraz „Królestwa Hiszpanii,”.

Punkt 3

Zmiana artykułu 2

Artykuł 2 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Do celów niniejszej Umowy strefa Morza Północnego oznacza strefę morza obejmującą:

a)

obszar Morza Północnego rozciągający się na południe od szerokości geograficznej 61° 0'00,00" N,

b)

Skagerrak, której południową granicę wyznacza na wschód od Skaw szerokość geograficzna 57° 44'43,00" N;

c)

Zatokę Biskajską, której południową i zachodnią granicę wyznacza linia określona w części I załącznika do niniejszej Umowy,

d)

pozostałe wody, w tym Morze Irlandzkie, Morze Celtyckie, Morze Malin, cieśniny Great Minch i Little Minch, część Morza Norweskiego i części północno-wschodniego Atlantyku, których zachodnią i północną granicę wyznacza linia określona w części II załącznika do niniejszej Umowy.”.

Punkt 4

Zmiana załącznika do Umowy

Załącznik do Umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z dodatkiem do niniejszej decyzji.

Punkt 5

Wejście w życie

Zmiany zawarte w niniejszej decyzji wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Hiszpania złożyła instrument przystąpienia do Umowy.


Dodatek

„ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU MORZA PÓŁNOCNEGO OLEJAMI I INNYMI SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI Z 1983 R.

Opis atlantyckiej granicy strefy Morza Północnego i stref, o których mowa w artykule 6 niniejszej Umowy

ATLANTYCKA GRANICA STREFY MORZA PÓŁNOCNEGO

CZĘŚĆ I

LINIA WYZNACZAJĄCA GRANICE OBSZARU MORZA PÓŁNOCNEGO NA POŁUDNIU I POŁUDNIOWYM ZACHODZIE

Linia granicząca z kanałem La Manche i jego pobliskimi rejonami położonymi na południowym zachodzie i Zatoką Biskajską na południu i zachodzie będzie linią, która:

(i)

rozpoczyna się w zachodnim punkcie wybrzeża Hiszpanii o współrzędnych 42° 30'04,25" N 8° 52'18,22" W;

(ii)

od tego punktu biegnie wzdłuż linii loksodromicznej aż do punktu o współrzędnych 42° 30'04,32" N 10° 24'55,16" W;

(iii)

od tego punktu biegnie wzdłuż linii loksodromicznej aż do punktu o współrzędnych 46° 00'04,07" N 10° 24'54,86" W;

(iv)

od tego punktu biegnie wzdłuż linii loksodromicznej aż do punktu o współrzędnych 46° 00'04,06" N 9° 59'54,88" W;

(v)

od tego punktu biegnie wzdłuż linii aż do przecięcia między równoleżnikiem o szerokości geograficznej 48° 27'00,00" N i linią (zwaną dalej „linią określoną w Umowie z Bonn z 1983 r.”) biegnącą 50 mil morskich na zachód od linii łączącej wyspę Ouessant i Wyspy Scilly;

(vi)

od tego punktu przecięcia biegnie wzdłuż linii określonej w Umowie z Bonn z 1983 r. na północ aż do jej skrzyżowania z linią wyznaczającą granicę szelfu kontynentalnego między Francją a Zjednoczonym Królestwem, zgodnie z definicją w orzeczeniu arbitrażowym z dnia 30 czerwca 1977 r.;

(vii)

od tego punktu przecięcia biegnie wzdłuż linii tej granicy na zachód aż do punktu o współrzędnych 48° 10'00,00" N 9° 22'15,91" W; oraz

(viii)

od tego punktu biegnie wzdłuż równoleżnika o szerokości geograficznej 48° 10'00,00" N na zachód aż do punktu o współrzędnych 48° 10'00,00" N 10° 0'00,00" W.

CZĘŚĆ II

LINIA WYZNACZAJĄCA GRANICE NA ZACHÓD I PÓŁNOC OD POZOSTAŁYCH WÓD OBJĘTYCH UMOWĄ

Linia wyznaczająca granice na zachód i północ od pozostałych wód objętych Umową, w tym Morza Irlandzkiego, Morza Celtyckiego, Morza Malin, cieśnin Great Minch i Little Minch, części Morza Norweskiego i części północno-wschodniego Atlantyku, jest linią, która:

(i)

rozpoczyna się w punkcie o współrzędnych 48° 10'00,00" N 0° 00'00,00" W;

(ii)

od tego punktu biegnie wzdłuż zachodniej granicy odpowiedzialności za zanieczyszczenie Morza Irlandzkiego (to jest linii, która znajduje się w każdym punkcie w odległości 200 mil morskich od najbliższego punktu na liniach podstawowych ustalonych do celów ustaw o jurysdykcji morskiej obowiązujących w Irlandii z lat 1959–1988) aż do punktu o współrzędnych 56° 42'00,00" N 14° 00'00,00" W;

(iii)

od tego punktu biegnie wzdłuż zachodniej granicy strefy ustanowionej na mocy obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie przepisów dotyczących żeglugi handlowej (zapobieganie zanieczyszczeniu) (limity) z 1996 r., zmienionych przepisami dotyczącymi żeglugi handlowej (zapobieganie zanieczyszczeniom) (limity) z 1997 r. (to jest linii łączących punkty wymienione w tabeli 1 poniżej w kolejności, w jakiej je wymieniono) aż do punktu o współrzędnych 63° 38'10,68" N 0° 30'00,00" W; oraz

(iv)

od tego punktu biegnie wzdłuż równoleżnika o szerokości geograficznej 63° 38'10,68" N na wschód do wybrzeża Norwegii.

TABELA 1:

PUNKTY I LINIE ZACHODNIEJ GRANICY STREFY USTANOWIONEJ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ŻEGLUGI HANDLOWEJ (ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU) (LIMITY) Z 1996 R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

Punkty, o których mowa w obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie przepisach, z późniejszymi zmianami, oraz ich współrzędne

Segment linii między tymi punktami

27.

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

27.–28. południk

28.

56° 49' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

28.–29. równoleżnik

29.

56° 49' 00.00" N

14° 30' 34.00" W

29.–30. łuk mierzony 200 mil morskich od odpowiednich punktów bazowych na St. Kilda, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego

30.

57° 52' 22.00" N

14° 53' 22.00" W

30.–31. łuk mierzony 200 mil morskich od odpowiednich punktów bazowych na St. Kilda, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego

31.

58°30' 00.00" N

14° 48' 58.00" W

31.–32. łuk mierzony 200 mil morskich od odpowiednich punktów bazowych na St. Kilda, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego

32.

59° 0' 00.00" N

14° 35' 07.00" W

32.–33. łuk mierzony 200 mil morskich od odpowiednich punktów bazowych na St. Kilda, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego

33.

59° 40' 54.00" N

13° 58' 10.00" W

33.–34. łuk mierzony 200 mil morskich od odpowiednich punktów bazowych na St. Kilda, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego

34.

59° 50' 00.00" N

13° 46' 24.00" W

34.–35. równoleżnik

35.

59° 50' 00.00" N

5° 0' 00.00" W

35.–36. południk

36.

60° 10' 00.00" N

5° 0' 00.00" W

36.–37. równoleżnik

37.

60° 10' 00.00" N

4° 48' 00.00" W

37.–38. południk

38.

60° 20' 00.00" N

4° 48' 00.00" W

38.–39. równoleżnik

39.

60° 20' 00.00" N

4° 24' 00.00" W

39.–40. południk

40.

60° 40' 00.00" N

4° 24' 00.00" W

40.–41. równoleżnik

41.

60° 40' 00.00" N

4° 0' 00.00" W

41.–42. południk

42.

61° 0' 00.00" N

4° 0' 00.00" W

42.–43. równoleżnik

43.

61° 0' 00.00" N

3° 36' 00.00" W

43.–44. południk

44.

61° 30' 00.00" N

3° 36' 00.00" W

44.–45. równoleżnik

45.

61° 30' 00.00" N

3° 0' 00.00" W

45.–46. południk

46.

61° 45' 00.00" N

3° 0' 00.00" W

46.–47. równoleżnik

47.

61° 45' 00.00" N

2° 48' 00.00" W

47.–48. południk

48.

62° 0' 00.00" N

2° 48' 00.00" W

48.–49. równoleżnik

49.

62° 0' 00.00" N

2° 0' 00.00" W

49.–50. południk

50.

62° 30' 00.00" N

2° 0' 00.00" W

50.–51. równoleżnik

51.

62° 30' 00.00" N

1° 36' 00.00" W

51.–52. południk

52.

62° 40' 00.00" N

1° 36' 00.00" W

52.–53. równoleżnik

53.

62° 40' 00.00" N

1° 0' 00.00" W

53.–54. południk

54.

63° 20' 00.00" N

1° 0' 00.00" W

54.–55. równoleżnik

55.

63° 20' 00.00" N

0° 30' 00.00" W

55.–56. południk

56.

63° 38' 10.68" N

0° 30' 00.00" W

 

GRANICE STREF ODPOWIEDZIALNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 6 NINIEJSZEJ UMOWY

CZĘŚĆ III:

GRANICE STREF ODPOWIEDZIALNOŚCI KRAJOWEJ

1)

Uwagi ogólne: w przypadku gdy granice strefy odpowiedzialności określono poprzez szereg linii łączących punkty na liście, rodzaj tych linii jest rodzajem określonym dla każdego punktu jako rodzaj linii łączącej go z następnym punktem.

2)

Dania: strefa odpowiedzialności krajowej Danii jest ograniczona następującymi szeregami linii:

a)

linia, która rozpoczyna się na przecięciu granicy strefy mieszczącej się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Danii i Niemiec, jak opisano w części IV poniżej, z linią między punktem o współrzędnych 55° 10'03,40" N 7° 33'09,60" E i pierwszym punktem DE1/DK1 i biegnie wzdłuż tej linii aż do punktu DE1/DK1;

b)

szereg linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

DK1

55° 30' 40.30" N

5° 45' 00.00" E

Linia geodezyjna

DE1

DK2

55° 15' 00.00" N

5° 24' 12.00" E

Linia geodezyjna

DE2

DK3

55° 15' 00.00" N

5° 9' 00.00" E

Linia geodezyjna

DE3

DK4

55° 24' 15.00" N

4° 45' 00.00" E

Linia geodezyjna

DE4

DK5

55° 46' 21.80" N

4° 15' 00.00" E

Linia geodezyjna

DE5

DK6

55° 55' 09.40" N

3° 21' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE6

DK7

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK23, NO23

DK8

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

Łuk ortodromy

NO24

DK9

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

Łuk ortodromy

NO25

DK10

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

Łuk ortodromy

NO26

DK11

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

Łuk ortodromy

NO27

DK12

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

Łuk ortodromy

NO28

DK13

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

Łuk ortodromy

NO29

DK14

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E

Łuk ortodromy

NO30, SE4

DK15

58° 8' 00.10" N

10° 32' 32.80" E

Linia geodezyjna

SE3

DK16

57° 49' 00.60" N

11° 2' 55.60" E

Linia geodezyjna

SE2

DK17

57° 44' 43.00" N

11° 7' 04.00" E

 

SE1

3)

Niemcy: strefa odpowiedzialności krajowej Niemiec jest ograniczona następującymi szeregami linii:

a)

linia, która rozpoczyna się na przecięciu granicy strefy mieszczącej się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Danii i Niemiec, jak opisano w części IV poniżej, z linią między punktem o współrzędnych 55° 10'03,40" N 7° 33'09,60" E i pierwszym punktem DE1/DK1 i biegnie wzdłuż tej linii aż do punktu DE1/DK1;

b)

szereg linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

DE1

55° 30' 40.30" N

5° 45' 00.00" E

Linia geodezyjna

DK1

DE2

55° 15' 00.00" N

5° 24' 12.00" E

Linia geodezyjna

DK2

DE3

55° 15' 00.00" N

5° 9' 00.00" E

Linia geodezyjna

DK3

DE4

55° 24' 15.00" N

4° 45' 00.00" E

Linia geodezyjna

DK4

DE5

55° 46' 21.80" N

4° 15' 00.00" E

Linia geodezyjna

DK5

DE6

55° 55' 09.40" N

3° 21' 00.00" E

Łuk ortodromy

DK6

DE7

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK24

DE8

55° 45' 54.00" N

3° 22' 13.00" E

Łuk ortodromy

NL19

DE9

55° 20' 00.00" N

4° 20' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL20

DE10

55° 0' 00.00" N

5° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL21

DE11

54° 37' 12.00" N

5° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL22

DE12

54° 11' 12.00" N

6° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL23

DE13

53° 59' 56.80" N

6° 6' 28.20" E

 

NL24

c)

na lądzie od punktu DE12, linia od tego punktu do punktu DE13 (to jest następnego uzgodnionego punktu wyznaczającego o współrzędnych 53° 59'56,80" N 6° 6'28,20" E) aż do przecięcia tej linii z granicą strefy mieszczącej się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Niderlandów i Niemiec opisanej w części IV poniżej.

4)

Irlandia: strefa odpowiedzialności krajowej Irlandii jest ograniczona następującymi szeregami linii:

a)

na północy szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 3 w kolejności, w jakiej są wymienione;

b)

na zachodzie zachodnia granica strefy Morza Północnego;

c)

na wschodzie i na południu szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 2 w kolejności, w jakiej są wymienione.

5)

Niderlandy: strefa odpowiedzialności krajowej Niderlandów jest ograniczona na południu równoleżnikiem o szerokości geograficznej 51° 51'52,1267" N, a na północy od tego równoleżnika następującymi szeregami linii:

a)

szereg linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

NL1

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

Łuk ortodromy

UK42

NL2

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

Łuk ortodromy

UK41

NL3

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

Łuk ortodromy

UK40

NL4

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

Łuk ortodromy

UK39

NL5

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

Łuk ortodromy

UK38

NL6

52° 12’ 24.00" N

2° 50' 24.00" E

Łuk ortodromy

UK37

NL7

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK36

NL8

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

Łuk ortodromy

UK35

NL9

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK34

NL10

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

Łuk ortodromy

UK33

NL11

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

Łuk ortodromy

UK32

NL12

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

Łuk ortodromy

UK31

NL13

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK30

NL14

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

Łuk ortodromy

UK29

NL15

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

Łuk ortodromy

UK28

NL16

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK27

NL17

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

Łuk ortodromy

UK26

NL18

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

Łuk ortodromy

UK25

NL19

55° 45' 54.00" N

3° 22' 13.00" E

Łuk ortodromy

DE8

NL20

55° 20' 00.00" N

4° 20' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE9

NL21

55° 0' 00.00" N

5° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE10

NL22

54° 37' 12.00" N

5° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE11

NL23

54° 11' 12.00" N

6° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE12

NL24

53° 59' 56.80" N

6° 6' 28.20" E

 

DE13

b)

na lądzie od punktu NL23, linia od tego punktu do punktu NL24 (to jest następnego uzgodnionego punktu wyznaczającego o współrzędnych 53° 59'56,80" N 6° 6'28,20" E) aż do przecięcia tej linii z granicą strefy mieszczącej się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Niderlandów i Niemiec opisanej w części IV poniżej.

6)

Norwegia: strefa odpowiedzialności krajowej Norwegii jest ograniczona na północy równoleżnikiem o szerokości geograficznej 63°38'10,68" N, a na zachodzie, południu i wschodzie następującymi szeregami linii:

a)

szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 4 w kolejności, w jakiej są wymienione;

b)

na południe od ostatniego punktu wymienionego w tej tabeli szereg linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

NO23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

Łuk ortodromy

DK8

NO25

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

Łuk ortodromy

DK9

NO26

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

Łuk ortodromy

DK10

NO27

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

Łuk ortodromy

DK11

NO28

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

Łuk ortodromy

DK12

NO29

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

Łuk ortodromy

DK13

NO30

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (point A)

Łuk ortodromy

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (point B)

Łuk ortodromy

SE5

NO32

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (point C)

Loksodroma

SE6

NO33

58° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (point D)

 

SE7

c)

dalej linia wzdłuż granicy norwesko-szwedzkiej.

7)

Szwecja: strefa odpowiedzialności krajowej Szwecji jest ograniczona na południu równoleżnikiem o szerokości geograficznej 57° 44'43,00" N, a na północy od tego równoleżnika szeregami linii:

a)

łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

SE1

57° 44' 43.00" N

11° 7' 04.00" E

Linia geodezyjna

DK17

SE2

57° 49' 00.60" N

11° 2' 55.60" E

Linia geodezyjna

DK16

SE3

58° 8' 00.10" N

10° 32' 32.80" E

Linia geodezyjna

DK15

SE4

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (point A)

Łuk ortodromy

DK14, NO30

SE5

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (point B)

Łuk ortodromy

NO31

SE6

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (point C)

Loksodroma

NO32

SE7

58° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (point D)

 

NO33

b)

dalej linia wzdłuż granicy szwedzko-norweskiej.

8)

Zjednoczone Królestwo: strefa odpowiedzialności krajowej Zjednoczonego Królestwa jest ograniczona

a)

na wschodzie szeregiem linii obejmujących:

(i)

szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 4 w kolejności, w jakiej są wymienione;

(ii)

szereg linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Łuk ortodromy

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE7

UK25

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

Łuk ortodromy

NL18

UK26

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

Łuk ortodromy

NL17

UK27

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL16

UK28

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

Łuk ortodromy

NL15

UK29

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

Łuk ortodromy

NL14

UK30

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL13

UK31

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

Łuk ortodromy

NL12

UK32

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

Łuk ortodromy

NL11

UK33

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

Łuk ortodromy

NL10

UK34

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL9

UK35

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

Łuk ortodromy

NL8

UK36

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL7

UK37

52° 12' 24.00" N

2° 50' 24.00" E

Łuk ortodromy

NL6

UK38

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

Łuk ortodromy

NL5

UK39

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

Łuk ortodromy

NL4

UK40

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

Łuk ortodromy

NL3

UK41

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

Łuk ortodromy

NL2

UK42

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

Łuk ortodromy

NL1

b)

na południu i na zachodzie następującymi szeregami linii:

(i)

linia rozpoczynająca się w najbardziej wysuniętym na zachód punkcie Wysp Scilly i łącząca ten punkt z punktem o współrzędnych 49° 52'00,00" N 7° 44'00,00" W;

(ii)

od tego punktu linia biegnąca wzdłuż linii określonej w Umowie z Bonn z 1983 r. (zdefiniowanej w części I powyżej) na południe do jej skrzyżowania z granicą szelfu kontynentalnego między Francją a Zjednoczonym Królestwem zgodnie z definicją w orzeczeniu arbitrażowym z dnia 30 czerwca 1977 r.;

(iii)

od tego punktu przecięcia linia tej granicy na zachód aż do punktu o współrzędnych 48° 10'00,00" N 9° 22'15,91" W; oraz

(iv)

od tego punktu szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 2 w kolejności, w jakiej są wymienione, do zewnętrznej granicy morza terytorialnego przylegającego do Irlandii Północnej w punkcie o współrzędnych 54° 0'00,00" N 05° 36'20,00" W;

c)

na zachodzie i na północy następującymi szeregami linii:

(i)

linia łącząca punkt na morzu terytorialnym przylegającym do Irlandii Północnej najbliżej punktu o współrzędnych 55° 31'13,36" N 6° 45'00,00" W z tym punktem;

(ii)

od tego punktu szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 3 w kolejności, w jakiej są wymienione, do punktu o współrzędnych 56° 42'00,00" N 14° 00'00,00" W;

(iii)

od tego punktu linia biegnąca wzdłuż zachodnich i północnych granic strefy Morza Północnego aż do punktu o współrzędnych 63° 38'10,68" N 0° 30'00,00" W.

TABELA 2:

PUNKTY I LINIE GRANICY MIĘDZY STREFAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI IRLANDII I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA – WSCHÓD I POŁUDNIE

Punkty określające granicę stref

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

IR1/UK50

48° 10' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

Południk

IR2/UK51

48° 20' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

Równoleżnik

IR3/UK52

48° 20' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

Południk

IR4/UK53

48° 30' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

Równoleżnik

IR5/UK54

48° 30' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

Południk

IR6/UK55

48° 50' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

Równoleżnik

IR7/UK56

48° 50' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

Południk

IR8/UK57

49° 0' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

Równoleżnik

IR9/UK58

49° 0' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

Południk

IR10/UK59

49° 10' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

Równoleżnik

IR11/UK60

49° 10' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

Południk

IR12/UK61

49° 20' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

Równoleżnik

IR13/UK62

49° 20' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

Południk

IR14/UK63

49° 30' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

Równoleżnik

IR15/UK64

49° 30' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

Południk

IR16/UK65

49° 40' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

Równoleżnik

IR17/UK66

49° 40' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

Południk

IR18/UK67

49° 50' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

Równoleżnik

IR19/UK68

49° 50' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

Południk

IR20/UK69

50° 0' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

Równoleżnik

IR21/UK70

50° 0' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

Południk

IR22/UK71

50° 10' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

Równoleżnik

IR23/UK72

50° 10' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

Południk

IR24/UK73

50° 20' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

Równoleżnik

IR25/UK74

50° 20' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

Południk

IR26/UK75

50° 30' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

Równoleżnik

IR27/UK76

50° 30' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

Południk

IR28/UK77

50° 40' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

Równoleżnik

IR29/UK78

50° 40' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

Południk

IR30/UK79

50° 50' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

Równoleżnik

IR31/UK80

50° 50' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

Południk

IR32/UK81

51° 0' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

Równoleżnik

IR33/UK82

51° 0' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Południk

IR34/UK83

51° 10' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Równoleżnik

IR35/UK84

51° 10' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

Południk

IR36/UK85

51° 20' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

Równoleżnik

IR37/UK86

51° 20' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

Południk

IR38/UK87

51° 30' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

Równoleżnik

IR39/UK88

51° 30' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

Południk

IR40/UK89

51° 40' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

Równoleżnik

IR41/UK90

51° 40' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

Południk

IR42/UK91

51° 50' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

Równoleżnik

IR43/UK92

51° 50' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

Południk

IR44/UK93

51° 54' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

Równoleżnik

IR45/UK94

51° 54' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

Południk

IR46/UK95

51° 58' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

Równoleżnik

IR47/UK96

51° 58' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

Południk

IR48/UK97

52° 0' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

Równoleżnik

IR49/UK98

52° 0' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

Południk

IR50/UK99

52° 4' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

Równoleżnik

IR51/UK100

52° 4' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

Południk

IR52/UK101

52° 8' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

Równoleżnik

IR53/UK102

52° 8' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

Południk

IR54/UK103

52° 12' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

Równoleżnik

IR55/UK104

52° 12' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

Południk

IR56/UK105

52° 16' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

Równoleżnik

IR57/UK106

52° 16' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

Południk

IR58/UK107

52° 24' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

Równoleżnik

IR59/UK108

52° 24' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

Południk

IR60/UK109

52° 32' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

Równoleżnik

IR61/UK110

52° 32' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

Południk

IR62/UK111

52° 44' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

Równoleżnik

IR63/UK112

52° 44' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

Południk

IR64/UK113

52° 52' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

Równoleżnik

IR65/UK114

52° 52' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

Południk

IR66/UK115

52° 59' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

Równoleżnik

IR67/UK116

52° 59' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Południk

IR68/UK117

53° 9' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Równoleżnik

IR69/UK118

53° 9' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

Południk

IR70/UK119

53° 26' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

Równoleżnik

IR71/UK120

53° 26' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Południk

IR72/UK121

53° 32' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Równoleżnik

IR73/UK122

53° 32' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

Południk

IR74/UK123

53° 39' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

Równoleżnik

IR75/UK124

53° 39' 00.00" N

5° 16' 20.40" W

Południk

IR76/UK125

53° 42' 08.40" N

5° 16' 20.40" W

Równoleżnik

IR77/UK126

53° 42' 08.40" N

5° 17' 51.00" W

Południk

IR78/UK127

53° 44' 24.00" N

5° 17' 51.00" W

Równoleżnik

IR79/UK128

53° 44' 24.00" N

5° 19' 19.80" W

Południk

IR80/UK129

53° 45' 48.00" N

5° 19' 19.80" W

Równoleżnik

IR81/UK130

53° 45' 48.00" N

5° 22' 00.00" W

Południk

IR82/UK131

53° 46' 00.00" N

5° 22' 00.00" W

Równoleżnik

IR83/UK132

53° 46' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Południk

IR84/UK133

53° 59' 56.95" N

5° 19' 00.00" W

 

TABELA 3:

PUNKTY I LINIE GRANICY MIĘDZY STREFAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI IRLANDII I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA – PÓŁNOC

Punkty określające granicę stref

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

IR85/UK134

55° 31' 13.36" N

6° 45' 00.00" W

Południk

IR86/UK135

55° 28' 00.00" N

6° 45' 00.00" W

Równoleżnik

IR87/UK136

55° 28' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Południk

IR88/UK137

55° 30' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Równoleżnik

IR89/UK138

55° 30' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

Południk

IR90/UK139

55° 35' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

Równoleżnik

IR91/UK140

55° 35' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

Południk

IR92/UK141

55° 40' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

Równoleżnik

IR93/UK142

55° 40' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

Południk

IR94/UK143

55° 45' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

Równoleżnik

IR95/UK144

55° 45' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

Południk

IR96/UK145

55° 50' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

Równoleżnik

IR97/UK146

55° 50' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

Południk

IR98/UK147

55° 55' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

Równoleżnik

IR99/UK148

55° 55' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

Południk

IR100/UK149

56° 0' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

Równoleżnik

IR101/UK150

56° 0' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

Południk

IR102/UK151

56° 5' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

Równoleżnik

IR103/UK152

56° 5' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

Południk

IR104/UK153

56° 10' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

Równoleżnik

IR105/UK154

56° 10' 00.00" N

9° 7' 00.00" W

Południk

IR106/UK155

56° 21' 30.00" N

9° 7' 00.00" W

Równoleżnik

IR107/UK156

56° 21' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

Południk

IR108/UK157

56° 32' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

Równoleżnik

IR109/UK158

56° 32' 30.00" N

12° 12' 00.00" W

Południk

IR110/UK159

56° 42' 00.00" N

12° 12' 00.00" W

Równoleżnik

IR111/UK160

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

 

TABELA 4:

PUNKTY I LINIE GRANICY MIĘDZY STREFAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI NORWEGII I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Punkty określające granicę stref

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

NO1/UK1

63° 38' 10.68" N

0° 10' 59.31" W

Linia geodezyjna

NO2/UK2

63° 03' 20.71" N

0° 28' 12.51" E

Linia geodezyjna

NO3/UK3

62° 58' 21.06" N

0° 33' 31.01" E

Linia geodezyjna

NO4/UK4

62° 53' 29.49" N

0° 38' 27.91" E

Linia geodezyjna

NO5/UK5

62° 44' 16.31" N

0° 47' 27.69" E

Linia geodezyjna

NO6/UK6

62° 39' 57.99" N

0° 51' 29.48" E

Linia geodezyjna

NO7/UK7

62° 36' 20.75" N

0° 54' 44.78" E

Linia geodezyjna

NO8/UK8

62° 32' 47.29" N

0° 57' 48.32" E

Linia geodezyjna

NO9/UK9

62° 30' 09.83" N

1° 0' 05.92" E

Linia geodezyjna

NO10/UK10

62° 27' 32.82" N

1° 2' 17.70" E

Linia geodezyjna

NO11/UK11

62° 24' 56.68" N

1° 4' 25.86" E

Linia geodezyjna

NO12/UK12

62° 22' 21.00" N

1° 6' 28.21" E

Linia geodezyjna

NO13/UK13

62° 19' 40.72" N

1° 8' 30.96" E

Linia geodezyjna

NO14/UK14

62° 16' 43.93" N

1° 10' 40.66" E

Linia geodezyjna

NO15/UK15

61° 44' 12.00" N

1° 33' 13.44" E

Linia geodezyjna

NO16/UK16

61° 44' 12.00" N

1° 33' 36.00" E

Łuk ortodromy

NO17/UK17

61° 21' 24.00" N

1° 47' 24.00" E

Łuk ortodromy

NO18/UK18

59° 53' 48.00" N

2° 4' 36.00" E

Łuk ortodromy

NO19/UK19

59° 17' 24.00" N

1° 42' 42.00" E

Łuk ortodromy

NO20/UK20

58° 25' 48.00" N

1° 29' 00.00" E

Łuk ortodromy

NO21/UK21

57° 54' 18.00" N

1° 57' 54.00" E

Łuk ortodromy

NO22/UK22

56° 35' 42.00" N

2° 36' 48.00" E

Łuk ortodromy

NO23/UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

 

9)

Francja: Strefa odpowiedzialności Francji jest ograniczona z północy na południe szeregiem linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

FR01

48° 19' 56.52" N

4° 46' 23.67" W

Loksodroma

 

FR02

48° 27' 00.00" N

5° 08' 23.63" W

Równoleżnik

 

FR03

48° 27' 00.00" N

6° 34' 40.90" W

Loksodroma

 

FR04

46° 00' 04.06" N

9° 59' 54.88" W

Loksodroma

SP4

FR05

45° 00' 04.04" N

7° 59' 55.08" W

Loksodroma

SP5

FR06

44° 20' 03.93" N

3° 59' 55.37" W

Loksodroma

SP6

FR07

43° 23' 20.71" N

1° 46' 13.58" W

Loksodroma

SP7

FR08

43° 22' 50.11" N

1° 47' 11.18" W

 

SP8

10)

Hiszpania: strefa odpowiedzialności Hiszpanii jest ograniczona szeregiem linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

SP1

42o 30' 04.25"N

008° 52' 18.22" W

Loksodroma

 

SP2

42o 30' 04.32" N

010° 24' 55.16" W

Loksodroma

 

SP3

46o 00' 04.07" N

010° 24' 54.86" W

Loksodroma

 

SP4

46o 00' 04.06" N

009° 59' 54.88" W

Loksodroma

FR4

SP5

45° 00' 04.04" N

007° 59' 55.08" W

Loksodroma

FR5

SP6

44° 20' 03.93" N

003° 59' 55.37" W

Loksodroma

FR6

SP7

43° 23' 20.71" N

001° 46' 13.58" W

Loksodroma

FR7

SP8

43° 22' 50.11" N

001° 47' 11.18" W

 

FR8

CZĘŚĆ IV

GRANICE STREF MIESZCZĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strefy mieszczące się w zakresie wspólnej odpowiedzialności są następujące:

1.

Strefa mieszcząca się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Belgii, Francji, Niderlandów i Zjednoczonego Królestwa

Strefa morska między równoleżnikami o szerokościach geograficznych 51° 51'52,1267" N i 51° 6'00,00" N.

2.

Strefa mieszcząca się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Francji i Zjednoczonego Królestwa

Kanał La Manche na południowy zachód od równoleżnika o szerokości geograficznej 51° 32'00,00" N do linii, która:

a)

rozpoczyna się w najbardziej wysuniętym na zachód punkcie Wysp Scilly i łączy ten punkt z punktem o współrzędnych 49° 52'00,00" N 7° 44'00,00" W;

b)

od tego punktu biegnie wzdłuż linii poprowadzonej 50 mil morskich na zachód od linii łączącej Wyspy Scilly i wyspę Ouessant na południe od jej przecięcia z równoleżnikiem o szerokości geograficznej 48° 27'00,00" N oraz

c)

biegnie wzdłuż tego równoleżnika na wschód do wysuniętego najbardziej na południe punktu wyspy Ouessant.

3.

Strefa mieszcząca się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Danii i Niemiec

Obszar morski ograniczony:

a)

na południu równoleżnikiem o szerokości geograficznej 54° 30'00,00" N na zachód od wybrzeża Niemiec;

b)

na zachodzie południkiem o długości geograficznej 6° 30'00,00" E;

c)

na północy równoleżnikiem o szerokości geograficznej 55° 50'00,00" N na zachód od wybrzeża Danii; oraz

d)

na wschodzie linią niskiej wody (na podstawie zera mapy najniższego przypływu astronomicznego (LAT)), w tym strefa Morza Wattowego.

4.

Strefa mieszcząca się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Niemiec i Niderlandów

Obszar morski ograniczony:

a)

na zachodzie południkiem o długości geograficznej 6° 0'00,00" E (ED50) na północ od wybrzeża Niderlandów;

b)

na północy równoleżnikiem o szerokości geograficznej 54° 0'00,00" N (ED50);

c)

na wschodzie południkiem o długości geograficznej 7° 15'00,00" E (ED50) na północ od wybrzeża Niemiec; oraz

d)

na południu linią niskiej wody (na podstawie zera mapy najniższego przypływu astronomicznego (LAT)), w tym strefa Morza Wattowego.

CZĘŚĆ V

WYKŁADNIA

Pozycje punktów określonych w niniejszym załączniku określa się zgodnie z europejskim systemem geodezyjnym (wersja z 1950 r.).”.