ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 373

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
9 listopada 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1646 z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

9.11.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1646

z dnia 7 listopada 2020 r.

w sprawie środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 654/2014 z dnia 15 maja 2014 r. dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu („WTO”) przyjął zalecenia i postanowienia w sporze DS353 Stany Zjednoczone – Środki wpływające na handel dużymi cywilnymi statkami powietrznymi (druga skarga) – odwołanie się przez Unię Europejską do art. 21 ust. 5 uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów, potwierdzające, że Stany Zjednoczone nie dostosowały swoich środków uznanych za niezgodne z Porozumieniem w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych („porozumienie SCM”). W odniesieniu do ulg podatkowych w zakresie FSC/ETI Organ Apelacyjny potwierdził, że Stany Zjednoczone nie wycofały subsydiów oraz że pierwotne zalecenia i postanowienia pozostają aktualne (2).

(2)

W odniesieniu do innych odpowiednich środków, zgodnie z pkt 8 „Uzgodnionych procedur na mocy art. 21 i 22 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów („DSU”) oraz art. 7 Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych” (3) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w odniesieniu do tego sporu, Unia Europejska zwróciła się do arbitra, o którym mowa w art. 22 ust. 6 DSU, o wznowienie swojej pracy. Arbiter wydał decyzję w dniu 13 października 2020 r. (4)

(3)

W decyzji arbitra stwierdza się, że Unia Europejska może zwrócić się do Organu Rozstrzygania Sporów WTO o upoważnienie do wprowadzenia środków zaradczych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”) na poziomie nieprzekraczającym 3 993 212 564 USD rocznie. Środki zaradcze mogą przyjąć formę a) zawieszenia koncesji taryfowych i innych powiązanych zobowiązań wynikających z GATT 1994, b) zawieszenia koncesji i innych zobowiązań wynikających z Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych oraz c) zawieszenia zobowiązań horyzontalnych lub sektorowych zawartych w skonsolidowanej liście usług Unii Europejskiej w odniesieniu do wszystkich głównych sektorów określonych w sektorowym wykazie klasyfikacji usług.

(4)

Zgodnie z art. 22 ust. 7 DSU strony akceptują decyzję arbitra jako ostateczną. W dniu 26 października 2020 r. Unia Europejska została upoważniona przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO do wprowadzenia środków zaradczych wobec Stanów Zjednoczonych zgodnie z decyzją arbitra. Środki zaradcze obejmą zawieszenie koncesji taryfowych oraz nałożenie nowych lub zwiększonych ceł.

(5)

Opracowując i wybierając odpowiednie środki, Komisja wzięła pod uwagę i zastosowała wszystkie obiektywne kryteria zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 654/2014. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 654/2014 Komisja umożliwia zainteresowanym stronom wyrażenie opinii i przedstawienie informacji dotyczących interesów gospodarczych Unii w tym zakresie (5).

(6)

Komisja dopilnowała, aby dodatkowe należności celne nie przekraczały poziomu zatwierdzonego przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO. Obecnie kwota ta jest uznawana za odpowiednią do skutecznego zachęcania do przestrzegania przepisów i zapewnienia pomocy unijnym podmiotom gospodarczym, ponieważ w obecnej sytuacji gospodarczej zezwala ona na wprowadzenie środków wobec wyprodukowanych w USA dużych samolotów cywilnych i innych produktów, które to środki uznaje się za wystarczająco podobne do środków zaradczych wprowadzonych przez Stany Zjednoczone.

(7)

Środki te dotyczą przywozu produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, od dostaw których Unia nie jest zasadniczo uzależniona. Takie podejście pozwala – na ile to możliwe – uniknąć negatywnego wpływu na różne podmioty na rynku unijnym, w tym na konsumentów.

(8)

Środki polityki handlowej w formie dodatkowych ceł ad valorem na produkty wymienione w załącznikach I i II powinny być stosowane w następujący sposób:

a)

dodatkowe cła ad valorem w wysokości 15 % na produkty określone w załączniku I;

b)

dodatkowe cła ad valorem w stawce 25 % na produkty określone w załączniku II.

(9)

Negocjacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi mające na celu zrównoważone rozstrzygnięcie sporów w ramach WTO dotyczących dużych cywilnych statków powietrznych nie przyniosły jak dotąd rezultatów. Jednocześnie Stany Zjednoczone nadal stosują środki zaradcze w wysokości 7,5 mld USD w odniesieniu do przywozu produktów z Unii Europejskiej. Komisja zamierza zmienić niniejsze rozporządzenie w celu uwzględnienia istotnych zmian, w tym w odniesieniu do przestrzegania przepisów przez USA lub jego braku. W szczególności Komisja zamierza zawiesić stosowanie rozporządzenia wykonawczego, jeżeli Stany Zjednoczone zawieszą środki zaradcze przeciwko przywozowi z Unii Europejskiej lub w stosownych przypadkach zmienią poziom ceł, aby odzwierciedlić środki zaradcze zastosowane przez Stany Zjednoczone.

(10)

Niniejszy akt powinien wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Barier Handlowych ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W następstwie rozstrzygnięć w sporze WTO DS353 Stany Zjednoczone – Środki wpływające na handel dużymi cywilnymi statkami powietrznymi oraz po udzieleniu upoważnienia przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO Unia Europejska zawiesza stosowanie w handlu Stanów Zjednoczonych koncesji celnych przywozowych na mocy GATT 1994 w odniesieniu do produktów wymienionych w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W konsekwencji Unia zastosuje dodatkowe cła na przywóz do Unii produktów wymienionych w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia i pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”).

Artykuł 3

1.   Produkty wymienione w załącznikach, dla których pozwolenie na przywóz zawierające zwolnienie z cła lub jego redukcję zostało wydane przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie podlegają dodatkowym cłom.

2.   Produkty wymienione w załącznikach, w odniesieniu do których importerzy mogą przedstawić dowody na to, że zostały wywiezione ze Stanów Zjednoczonych do Unii przed dniem zastosowania dodatkowego cła w odniesieniu do danego produktu, nie podlegają cłu dodatkowemu.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 50.

(2)  Sprawozdanie Organu Apelacyjnego, US – Large Civil Aircraft (USA – Duże cywilne statki powietrzne) (druga skarga) (art. 21 ust. 5 – UE), pkt 5.172 i 6.4 lit. b); Sprawozdanie Organu Apelacyjnego, US – Large Civil Aircraft (USA – Duże cywilne statki powietrzne)(druga skarga), pkt 1352 i przypis 2716; Sprawozdanie organu arbitrażowego, US – FSC (art. 22 ust. 6 – US), pkt 8.1.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 z dnia 6 października 2015 r. ustanawiające procedury unijne w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (tekst jednolity) (Dz.U. L 272 z 16.10.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Produkty podlegające dodatkowym cłom

Kody TARIC  (1)  (2)

Cło dodatkowe

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Kody nomenklatury pochodzą ze zintegrowanej taryfy opartej na Nomenklaturze Scalonej, określonej w art. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(2)  W celu uniknięcia wątpliwości te pozycje taryfowe mają obejmować wszystkie statki powietrzne należące do określonych parametrów masy przywożone do Unii Europejskiej (wprowadzone do swobodnego obrotu) i eksploatowane przez dowolny podmiot znajdujący się w Unii Europejskiej przez jakikolwiek ekonomicznie istotny okres, zarówno w Unii Europejskiej, jak i między Unią Europejską a jakimkolwiek państwem trzecim, niezależnie od jakichkolwiek formalnych uzgodnień finansowych, które mogą obowiązywać (takich jak umowy leasingu), oraz z uwzględnieniem kryteriów takich jak niżej wymienione (z których żadne nie ma decydującego znaczenia): miejsce zarejestrowania operatora; centrum działalności operatora; zewnętrzne malowanie oraz wewnętrzny projekt i konfiguracja statku powietrznego zgodnie z marką operatora oraz zamierzone oznakowanie.


ZAŁĄCZNIK II

Produkty podlegające dodatkowym cłom

CN 2020  (1)

Cło dodatkowe

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1) i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w momencie publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami ustawodawczymi, w tym ostatnio rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 280 z 31.10.2019, s. 1).