ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 362

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
30 października 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1578 z dnia 29 października 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1579 z dnia 29 października 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach

3

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1580 z dnia 23 października 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/721 w celu uwzględnienia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej podczas 75. posiedzenia Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego i 102. posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu w odniesieniu do zatwierdzenia okólnika MSC-MEPC.5 w sprawie wzoru umowy dotyczącej upoważniania uznanych organizacji działających w imieniu administracji

15

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1581 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionego na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do zaktualizaowania załącznika XIII (Zbliżenie przepisów celnych) do tego Układu

18

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1582 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na posiedzeniach stron Umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

20

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1583 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Partnerstwa ustanowionego na mocy Kompleksowej i wzmocnionej Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w odniesieniu do zastąpienia listy osób, które mają pełnić rolę arbitrów w procedurach rozstrzygania sporów

23

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1584 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do przyjęcia zmiany 46 w części I załącznika 6 i zmiany 39 w części II załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, dotyczących odroczenia przyszłego wymogu w zakresie wyposażenia, odnoszącego się do 25-godzinnych zapisów z pokładowego rejestratora rozmów w kabinie pilota, w celu uniknięcia niezamierzonych konsekwencji wynikających z pandemii COVID-19

25

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1585 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

27

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1586 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdawii

29

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1587 z dnia 29 października 2020 r. ustalająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym trzeciej raty za 2020 r.

30

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/1578

z dnia 29 października 2020 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1755 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi (1), w szczególności jego art. 13 ust. 4,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 października 2015 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2015/1755.

(2)

W wyniku przeglądu przeprowadzonego przez Radę należy zmienić informacje dotyczące dwóch osób fizycznych zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/1755.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2015/1755,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/1755 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2020 r.

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/1755 wpisy nr 1 i 2 pod nagłówkiem „Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2” otrzymują brzmienie:

 

Nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

„1.

Godefroid BIZIMANA

Płeć: Mężczyzna

Data urodzenia: 23.4.1968

Miejsce urodzenia: Nyagaseke, Mabayi, Cibitoke

Obywatelstwo Burundi. Numer paszportu: DP0001520

Osoba zajmująca się działaniami Biura Administracji Prezydenta (Chargé de missions de la Présidence) i były zastępca dyrektora generalnego policji państwowej. W dniu 31 grudnia 2019 r. Godefroid Bizimana został awansowany na stanowisko komendanta głównego Policji. Odpowiedzialny za podważanie demokracji przez podejmowanie decyzji operacyjnych, które doprowadziły do nieproporcjonalnego użycia siły oraz brutalnego tłumienia pokojowych demonstracji, które rozpoczęły się w dniu 26 kwietnia 2015 r., po ogłoszeniu kandydatury Pierre’a Nkurunzizy na urząd prezydenta.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 1.8.1970

Obywatelstwo Burundi. Numer paszportu: DP0000761

Od czerwca 2020 r. sprawuje funkcję ministra spraw wewnętrznych, rozwoju społeczności i bezpieczeństwa publicznego. Były dyrektor Biura Administracji Prezydenta (Présidence) odpowiedzialny za kwestie związane z policją państwową w okresie od maja 2013 r. do listopada 2019 r. i były dyrektor generalny Krajowej Służby Wywiadowczej w okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Odpowiedzialny za utrudnianie poszukiwania rozwiązania politycznego w Burundi; czynił to, wydając instrukcje, które doprowadziły do nieproporcjonalnego użycia siły, aktów przemocy, represji i naruszeń międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka wobec osób protestujących, które protestowały począwszy od 26 kwietnia 2015 r., po ogłoszeniu kandydatury Pierre’a Nkurunzizy na urząd prezydenta, w tym 26, 27 i 28 kwietnia 2015 r. w dzielnicach Nyakabiga i Musaga w Bużumburze.”.


30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2020/1579

z dnia 29 października 2020 r.

ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (1) nałożono wymóg ustanowienia środków ochronnych, z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych, obejmujących w stosownych przypadkach sprawozdania przygotowane przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa i inne organy doradcze, jak również z uwzględnieniem opinii otrzymanych od komitetów doradczych, które powołano dla odpowiednich obszarów geograficznych lub dziedzin kompetencji, oraz wspólnych rekomendacji wydanych przez państwa członkowskie.

(2)

Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów, w tym, w stosownych przypadkach, określonych warunków funkcjonalnie z nimi związanych. Uprawnienia do połowów należy przydzielać państwom członkowskim w taki sposób, by zapewnić względną stabilność działalności połowowej każdego państwa członkowskiego w odniesieniu do każdego stada lub rodzaju rybołówstwa, i z należytym uwzględnieniem celów wspólnej polityki rybołówstwa (zwanej dalej „WPRyb”) określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013.

(3)

Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 stanowi, że cel WPRyb polega na osiągnięciu współczynnika eksploatacji na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w miarę możliwości do 2015 r., a w sposób stopniowy i narastający – najpóźniej do 2020 r. w przypadku wszystkich stad.

(4)

Całkowite dopuszczalne połowy (TAC) należy zatem ustalać, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013, na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania poszczególnych sektorów rybołówstwa, jak również biorąc pod uwagę opinie wyrażane podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami.

(5)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 (2) ustanowiono wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza atlantyckiego, śledzia atlantyckiego i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada (zwany dalej „planem”). Plan ma na celu zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza pozwalała na odtwarzanie i utrzymywanie populacji poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających zapewnić MSY. W tym celu jak najszybciej, w sposób stopniowy i narastający, do 2020 r. należy dla tych stad osiągnąć docelową śmiertelność połowową wyrażoną w postaci przedziałów. Limity połowowe mające zastosowanie w 2021 r. do stad dorsza atlantyckiego, śledzia atlantyckiego i szprota w Morzu Bałtyckim należy ustalić z myślą o osiągnięciu celów planu.

(6)

Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) wskazała, że biomasa stada śledzia atlantyckiego w podrejonach ICES 20–24 w zachodniej części Morza Bałtyckiego wynosi zaledwie 48 % granicznego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim), poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być ograniczona. W związku z tym, zgodnie z opinia naukową wydaną przez ICES w dniu 29 maja 2020 r., połowy śledzia atlantyckiego powinny być na poziomie zerowym. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1139 należy zatem wprowadzić wszystkie odpowiednie środki zaradcze, aby zapewnić szybkie przywrócenie liczebności przedmiotowego stada do poziomów wyższych niż poziom pozwalający uzyskać MSY. Ponadto przepis ten wymaga wprowadzenia dalszych środków zaradczych. W tym celu należy uwzględnić harmonogram realizacji ogólnych celów WPRyb, a w szczególności planu, ze względu na oczekiwane skutki przyjętych środków zaradczych oraz konieczność zapewnienia korzyści ekonomicznych, społecznych i w zakresie zatrudnienia, zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W związku z tym, zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1139, uprawnienia do połowów w odniesieniu do stada śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego należy ustalić na poziomie poniżej przedziału śmiertelności połowowej, tak aby uwzględnić spadek biomasy tego stada w podrejonach ICES 20–24.

(7)

W odniesieniu do stada dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego od 2019 r. ICES mogła opracować swoją ostrożnościową opinię na podstawie oceny obejmującej większą ilość danych niż to było możliwe wcześniej. Według szacunków ICES wartość biomasy dorsza atlantyckiego był w 2019 r. niższy od Blim, a od tego momentu odnotowano jego dalszy spadek. ICES powtórzyła zatem swoje zalecenie, by połowy dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego w 2021 r. miały poziom zerowy. ICES nie była jednak w stanie określić wartości liczbowych przedziałów śmiertelności połowowej. Jeżeli, podobnie jak w roku ubiegłym, uprawnienia do połowów dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego zostałyby ustalone na poziomie wskazanym w opinii naukowej, obowiązek wyładunku wszystkich połowów uzyskanych w ramach połowów wielogatunkowych z przyłowami dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego doprowadziłby do wystąpienia zjawiska „gatunków dławiących”. W celu osiągnięcia właściwej równowagi między kontynuacją połowów ze względu na potencjalnie poważne skutki społeczno-gospodarcze zakazu połowów dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego a potrzebą osiągnięcia dobrego stanu biologicznego tych stad, biorąc pod uwagę, że w połowach wielogatunkowych trudno jest jednocześnie poławiać wszystkie gatunki na poziomach zgodnych z MSY, należy ustanowić specjalne TAC dla przyłowów dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Uprawnienia do połowów należy ustalić zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1139.

(8)

W maju 2020 r. ICES przedstawiła zaktualizowaną opinię dotyczącą poziomów przyłowów dorsza atlantyckiego w innych połowach. Uprawnienia do połowów należy ustalić zgodnie z tą opinią, przewidując zwolnienie dotyczące operacji połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych oraz w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 (3). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1139 należy przyjąć dodatkowe środki zaradcze, aby zapewnić szybkie przywrócenie stada do poziomów wyższych niż poziom pozwalający uzyskać MSY. Opinie naukowe wskazują, iż zwłaszcza zamykanie tarlisk może przynieść dla stada dodatkowe korzyści, których nie da się osiągnąć jedynie za pomocą TAC, na przykład zwiększoną rekrutację dzięki niezakłóconemu tarłu. W związku z tym należy utrzymać obowiązujące zamknięcie tarlisk w okresie letnim. Opinie naukowe wskazują ponadto, że stosunkowo duże znaczenie połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego zależy od poziomu TAC. Mając na uwadze bardzo ograniczony TAC, wielkość połowów rekreacyjnych uznaje się za znaczną, w związku z czym należy utrzymać zakaz połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 25 i 26, w których stado dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego jest najbardziej obfite.

(9)

W odniesieniu do stada dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego ICES obniżyła szacunkową wartość biomasy i szacuje, że biomasa stada dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego nie wróciła do poziomu powyżej punktu odniesienia biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy podjąć określone i odpowiednie działania w zakresie zarządzania (Btrigger). Należy zatem utrzymać wprowadzone na rok 2020 środki towarzyszące oraz ustalić uprawnienia do połowów zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1139, uwzględniając jednocześnie poziomy przyłowu dorsza atlantyckiego w innych połowach w podrejonie ICES 24 zgodnie z opinią ICES w celu zapewnienia spójności z podejściem stosowanym w obszarze zarządzania zasobami dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Ponadto opinie naukowe wskazują, że zachodnie i wschodnie stada dorsza atlantyckiego mieszają się w podrejonie ICES 24. W celu ochrony wschodniego stada dorsza atlantyckiego i zapewnienia równych warunków działania w obszarze zarządzania zasobami dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego należy w dalszym ciągu ograniczyć stosowanie TAC w podrejonie ICES 24 do przyłowów dorsza, przewidując zwolnienie dotyczące operacji połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych oraz w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241 oraz przypadków, w których rybacy prowadzą połowy przybrzeżne na niewielką skalę i przy użyciu narzędzi biernych, w obszarach do sześciu mil morskich od brzegu, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, ponieważ w tych płytkich obszarach przybrzeżnych dominują zachodnie stada dorsza atlantyckiego. Ponadto okres zamknięcia w podrejonie ICES 24 należy dostosować do okresu zamknięcia w podrejonach ICES 25 i 26, aby zapewnić równoważną ochronę zgodnie z opinią ICES.

(10)

W związku z tym, w celu zapewnienia równych warunków działania w podrejonach ICES 25 i 26, połowy rekreacyjne dorsza atlantyckiego w podrejonie ICES 24 powinny nadal być zakazane w odległości powyżej sześciu mil morskich od brzegu. Ponadto, ponieważ w opinii naukowej wskazano, że połowy rekreacyjne w dużym stopniu przyczyniają się do ogólnej śmiertelności połowowej tego stada, jak również biorąc pod uwagę obecny stan tego stada i zmniejszenie TAC, należy utrzymać dzienny limit ilościowy na rybaka rekreacyjnego. Pozostaje to bez uszczerbku dla zasady względnej stabilności mającej zastosowanie do komercyjnej działalności połowowej. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że stan stada jest zagrożony oraz że w opiniach naukowych wskazano, iż zwłaszcza zamykanie tarlisk może przynieść dodatkowe korzyści dla stada, których nie da się osiągnąć jedynie za pomocą TAC, na przykład zwiększoną rekrutację dzięki niezakłóconemu tarłu, należy utrzymać zimowe zamknięcie tarlisk, przewidując zwolnienie dotyczące rybaków prowadzących połowy przybrzeżne na niewielką skalę oraz operacji połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych oraz w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241.

(11)

Według szacunków ICES wartość biomasy stada śledzia atlantyckiego w środkowej części Morza Bałtyckiego spadła poniżej punktu odniesienia biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy podjąć określone i odpowiednie działania w zakresie zarządzania (Btrigger). Uprawnienia do połowów należy zatem ustalić zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1139.

(12)

Zgodnie z opinią ICES dorsz atlantycki jest przyłowem w połowach gładzicy. Ponadto szprot jest poławiany w połowach wielogatunkowych ze śledziem atlantyckim oraz stanowi pożywienie dla dorsza atlantyckiego. Tego typu zależności międzygatunkowe należy uwzględniać przy ustalaniu uprawnień do połowów gładzicy i szprota.

(13)

Aby zapewnić pełne wykorzystanie uprawnień do połowów przybrzeżnych, w 2019 r. wprowadzono ograniczoną elastyczność między obszarami w odniesieniu do łososia atlantyckiego z podrejonów ICES 22–31 do podrejonu ICES 32. Ze względu na zmiany uprawnień do połowów tych dwóch stad należy zwiększyć elastyczność w tym zakresie.

(14)

Wprowadzenie zakazu połowów troci wędrownej w odległości powyżej czterech mil morskich oraz wprowadzenie ograniczenia przyłowów troci wędrownej do 3 % łącznych połowów troci wędrownej i łososia atlantyckiego w dużym stopniu przyczyniło się do znacznego ograniczenia uprzedniego poważnego nieprawidłowego raportowania połowów łososia atlantyckiego szczególnie jako połowów troci wędrownej. Należy zatem utrzymać ten przepis w celu ograniczenia w jak największym stopniu nieprawidłowego raportowania.

(15)

Korzystanie z uprawnień do połowów określonych w niniejszym rozporządzeniu podlega przepisom rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (4), w szczególności jego art. 33 i 34, które dotyczą rejestrowania połowów i nakładu połowowego oraz przekazywania Komisji danych dotyczących wyczerpania uprawnień do połowów. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić kody dotyczące wyładunków ryb ze stad objętych niniejszym rozporządzeniem, które to kody państwa członkowskie mają stosować, przesyłając dane Komisji.

(16)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 847/96 (5) wprowadzono dodatkowe ustalane z roku na rok warunki zarządzania TAC, w tym w art. 3 i 4 przepisy dotyczące elastyczności w odniesieniu do zasobów objętych TAC przezornościowymi i analitycznymi. Na podstawie art. 2 tego rozporządzenia przy ustalaniu TAC Rada ma określić stada, w odniesieniu do których nie stosuje się art. 3 lub 4, w szczególności na podstawie biologicznego stanu zasobów. Ostatnio w odniesieniu do wszystkich stad objętych obowiązkiem wyładunku wprowadzono na podstawie art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 mechanizm elastyczności obejmującej kolejny rok. W związku z tym w celu uniknięcia nadmiernej elastyczności, która podważyłaby zasadę racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji żywych zasobów morza, utrudniłaby realizację celów WPRyb i spowodowałaby pogorszenie biologicznego stan stad, należy ustalić, że art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 mają zastosowanie do TAC analitycznych tylko wówczas, gdy nie korzysta się z elastyczności obejmującej kolejny rok określonej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(17)

Ponadto, ponieważ wartość biomasy stada dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego jest poniżej wartości Blim, a w 2021 r. dozwolony jest jedynie przyłów i połów do celów badań naukowych, państwa członkowskie zobowiązały się, że nie będą stosować art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do tego stada w celu przeniesienia z 2020 r. na 2021 r., tak aby połowy w 2021 r. nie przekroczyły TAC ustalonego dla dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego.

(18)

Rok połowowy dotyczący okowiela w rejonie ICES 3a i wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października. W oparciu o nowe opinie naukowe należy ustalić wstępny TAC dla okowiela w tych obszarach. Zjednoczone Królestwo nie posiada kwoty dotyczącej okowiela. Część tej kwoty jest jednak poławiana na wodach Zjednoczonego Królestwa. Zgodnie z art. 130 ust. 1 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej przeprowadzono konsultacje ze Zjednoczonym Królestwem (6). Należy zatem ustalić wstępny TAC dotyczący uprawnień do połowów na okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Ten TAC pozwoli na rozpoczęcie okresu połowu. Ze Zjednoczonym Królestwem prowadzone będą konsultacje w sprawie uprawnień do połowów na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. Mimo że Zjednoczone Królestwo nie ma udziału w kwotach dla tego stada, zasoby te są dzielone ze Zjednoczonym Królestwem. W związku z czym należy przeprowadzić konsultacje dotyczące wspólnego zarządzania tym stadem po upływie okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie w sprawie uprawnień do połowów okowiela w obszarach ICES 3a i wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 powinno zostać później zmienione w celu uwzględnienia wyniku tych konsultacji na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., tak aby objąć cały rok połowowy od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r.

(19)

Aby nie zakłócać działalności połowowej oraz zapewnić unijnym rybakom środki utrzymania, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r. Niniejsze rozporządzenie powinno jednak mieć zastosowanie do okowiela w rejonie ICES 3a i w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r. W związku z pilnym charakterem niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustala się uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim na rok 2021 oraz zmienia się niektóre uprawnienia do połowów w innych wodach ustalone w rozporządzeniu (UE) 2020/123 (7).

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do unijnych statków rybackich prowadzących działalność na Morzu Bałtyckim.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się również do połowów rekreacyjnych, w przypadku gdy zostały one wyraźnie wskazane w odpowiednich przepisach.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Ponadto stosuje się następujące definicje:

1)

„podrejon” oznacza podrejon ICES Morza Bałtyckiego zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia Rady (WE) nr 218/2009 (8);

2)

„całkowity dopuszczalny połów” (TAC) oznacza wielkość połowów z każdego stada, którą można złowić w okresie jednego roku;

3)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Unii, państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu;

4)

„połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morza są eksploatowane do celów, takich jak rekreacja, turystyka lub sport.

ROZDZIAŁ II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW

Artykuł 4

TAC i przydziały

Wielkości TAC, kwoty oraz – w stosownych przypadkach – warunki funkcjonalnie z nimi związane, określono w załączniku.

Artykuł 5

Przepisy szczególne dotyczące przydziału uprawnień do połowów

Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla:

a)

wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b)

odliczeń i ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

c)

dodatkowych wyładunków dozwolonych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 lub art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

d)

ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 lub przeniesionych na podstawie art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

e)

odliczeń dokonywanych na podstawie art. 105 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 6

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

Stada gatunków znajdujące się w bezpiecznych granicach biologicznych niebędące gatunkami docelowymi, o których mowa w art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, które kwalifikują się do objęcia odstępstwem od obowiązku odliczania połowów od odpowiednich kwot, zostały określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Zamknięcia w celu ochrony tarła dorsza atlantyckiego

1.   Zakazuje się połowów przy użyciu dowolnego rodzaju narzędzi połowowych w podrejonach 25 i 26 od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia.

2.   Zwolnienie dotyczące zakazu ustanowionego w ust. 1 stosuje się w przypadkach:

a)

operacji połowowych prowadzonych wyłącznie na potrzeby badań naukowych, które mogą być podejmowane, pod warunkiem że badania te prowadzone są w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241;

b)

unijnych statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów, które prowadzą połowy z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic, przy użyciu sznurów stawnych dennych, takli, takli dryfujących, węd ręcznych oraz podrywek lub podobnych biernych narzędzi połowowych na obszarach, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe;

c)

unijnych statków rybackich, które w podrejonie 25, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 50 metrów, poławiają ze stad pelagicznych z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia przez ludzi, używając narzędzi o rozmiarze oczek sieci nie większym niż 45 mm, i których wyładunki są sortowane.

3.   Zakazuje się połowów przy użyciu dowolnego rodzaju narzędzi połowowych w podrejonach 22 i 23 od dnia 1 lutego do dnia 31 marca, a w podrejonie 24 – od dnia 15 maja do dnia 15 sierpnia.

4.   Zwolnienie dotyczące zakazu ustanowionego w ust. 3 stosuje się w przypadkach:

a)

operacji połowowych prowadzonych wyłącznie na potrzeby badań naukowych, pod warunkiem że są one prowadzone w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241;

b)

unijnych statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów, które prowadzą połowy z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic, przy użyciu sznurów stawnych dennych, takli, takli dryfujących, węd ręcznych oraz podrywek lub podobnych biernych narzędzi połowowych w podrejonach 22 i 23 – na obszarach, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe, a także w podrejonie 24 – na obszarach w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe;

c)

unijnych statków rybackich, które w podrejonie 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 40 metrów, poławiają ze stad pelagicznych z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia przez ludzi, używając narzędzi o rozmiarze oczek sieci nie większym niż 45 mm, i których wyładunki są sortowane.

5.   Kapitanowie statków, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) oraz ust. 4 lit. b) i c), zapewniają możliwość monitorowania ich działalności połowowej w dowolnym momencie przez organy kontrolne państwa członkowskiego.

Artykuł 8

Środki dotyczące połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego w podrejonach 22–26

1.   W ramach połowów rekreacyjnych w podrejonach 22 i 23 oraz w podrejonie 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych można zatrzymać nie więcej niż pięć osobników dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka, z wyjątkiem okresu od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2021 r., w którym można zatrzymać nie więcej niż dwa osobniki dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.

2.   Zakazuje się połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego w podrejonie 24 w odległości powyżej sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych oraz w podrejonach 25 i 26.

3.   Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych środków krajowych.

Artykuł 9

Środki dotyczące połowów troci wędrownej i łososia atlantyckiego w podrejonach 22–32

1.   Zakazuje się statkom rybackim połowów troci wędrownej w odległości powyżej czterech mil morskich mierzonych od linii podstawowych w podrejonach 22–32 od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. Podczas połowów łososia atlantyckiego w tych wodach przyłowy troci wędrownej nie mogą przekraczać 3 % całkowitego połowu łososia atlantyckiego i troci wędrownej znajdujących się w dowolnym momencie na statku lub wyładowanych po każdym rejsie połowowym.

2.   Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych środków krajowych.

Artykuł 10

Elastyczność

1.   O ile w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie określono inaczej, art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 stosuje się do stad, dla których obowiązuje TAC przezornościowy, a art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 tego rozporządzenia stosuje się do stad, dla których obowiązuje TAC analityczny.

2.   Art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie stosuje się, w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z elastyczności obejmującej kolejny rok ustanowionej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Artykuł 11

Przekazywanie danych

W przypadku gdy państwa członkowskie przesyłają Komisji, zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, dane odnoszące się do ilości ryb złowionych lub wyładowanych, stosują kody stad określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 12

Zmiana rozporządzenia (UE) 2020/123

W załączniku IA tabela zawierająca uprawnienia do połowów okowiela i powiązanych przyłowów w rejonie ICES 3a i w wodach Unii rejonu ICES 2a i podobszaru ICES 4 otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Okowiel i powiązane przyłowy

Trisopterus esmarkii

Obszar:

3a; wody Unii obszarów 2a i 4

(NOP/2A3A4.)

Okres

1 listopada 2019 r. – 31 października 2020 r.

1 listopada 2020 – 31 grudnia 2020 r.

TAC analityczny

Dania

72 433

 (9)  (11)

29 972

 (9)  (14)

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niemcy

14

 (9)  (10)  (11)

6

 (9)  (10)  (14)

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niderlandy

53

 (9)  (10)  (11)

22

 (9)  (10)  (14)

 

Unia

72 500

 (9)  (11)

30 000

 (9)  (14)

 

Norwegia

14 500

 (12)

pm

 

 

Wyspy Owcze

5 000

 (13)

pm

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. z wyjątkiem art. 12, który stosuje się jednak od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2020 r.

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza atlantyckiego, śledzia atlantyckiego i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 105).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3).

(6)  Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7.

(7)  Rozporządzenie Rady (UE) 2020/123 z dnia 27 stycznia 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 25 z 30.1.2020, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70).

(9)  Przyłowy plamiaka i witlinka mogą stanowić do 5 % kwoty (OT2/*2A3A4). Przyłowy plamiaka i witlinka odjęte od kwoty zgodnie z niniejszym przepisem oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty zgodnie z art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(10)  Kwotę można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszarów ICES 2a, 3a i 4.

(11)  Kwota przyznana Unii może być poławiana wyłącznie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r.

(12)  Stosuje się kratownicę sortującą.

(13)  Stosuje się kratownicę sortującą. Łącznie z maksymalnie 15 % nieuniknionych przyłowów (NOP/*2A3A4), które należy odjąć od tej kwoty.

(14)  Kwota Unii może być poławiana od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”


ZAŁĄCZNIK

TAC MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH NA OBSZARACH, GDZIE WPROWADZONO TAC, W PODZIALE NA GATUNKI I OBSZARY

W tabelach poniżej określono TAC i kwoty (w tonach masy w relacji pełnej, o ile nie określono inaczej), w podziale na stada, oraz warunki funkcjonalnie z nimi związane.

O ile nie określono inaczej, odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do obszarów ICES.

Stada ryb zostały wymienione zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków.

Do celów niniejszego rozporządzenia podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa łacińska

Kod Alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Clupea harengus

HER

Śledź atlantycki

Gadus morhua

COD

Dorsz atlantycki

Pleuronectes platessa

PLE

Gładzica

Salmo salar

SAL

Łosoś atlantycki

Sprattus sprattus

SPR

Szprot


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

Podrejony 30–31

(HER/30/31.)

Finlandia

53 306

 

 

Szwecja

11 712

 

Unia

65 018

 

TAC

65 018

 

TAC przezornościowy


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

Podrejony 22–24

(HER/3BC+24)

Dania

221

 

 

Niemcy

869

 

Finlandia

0

 

Polska

205

 

Szwecja

280

 

Unia

1 575

 

TAC

1 575

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

wody Unii podrejonów 25–27, 28.2, 29 i 32

(HER/3D-R30)

Dania

2 146

 

 

Niemcy

569

 

Estonia

10 960

 

Finlandia

21 393

 

Łotwa

2 705

 

Litwa

2 848

 

Polska

24 304

 

Szwecja

32 626

 

Unia

97 551

 

TAC

Nie dotyczy

TAC analityczny

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia.


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

Podrejon 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia

18 216

 

 

Łotwa

21 230

 

Unia

39 446

 

TAC

39 446

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

wody Unii podrejonów 25–32

(COD/3DX32.)

Dania

137

 (1)

 

Niemcy

54

 (1)

Estonia

13

 (1)

Finlandia

10

 (1)

Łotwa

51

 (1)

Litwa

33

 (1)

Polska

159

 (1)

Szwecja

138

 (1)

Unia

595

 (1)

TAC

Nie dotyczy

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

Podrejony 22–24

(COD/3BC+24)

Dania

1 746

 (2)

 

Niemcy

854

 (2)

Estonia

39

 (2)

Finlandia

34

 (2)

Łotwa

144

 (2)

Litwa

94

 (2)

Polska

467

 (2)

Szwecja

622

 (2)

Unia

4 000

 (2)

TAC

4 000

 (2)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

wody Unii podrejonów 22–32

(PLE/3BCD-C)

Dania

5 187

 

 

Niemcy

576

 

Polska

1 086

 

Szwecja

391

 

Unia

7 240

 

TAC

7 240

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia.


Gatunek:

Łosoś atlantycki

Salmo salar

Obszar:

wody Unii podrejonów 22–31

(SAL/3BCD-F)

Dania

19 582

 (3)

 

Niemcy

2 179

 (3)

Estonia

1 990

 (3)  (4)

Finlandia

24 417

 (3)

Łotwa

12 455

 (3)

Litwa

1 464

 (3)

Polska

5 940

 (3)

Szwecja

26 469

 (3)

Unia

94 496

 (3)

TAC

Nie dotyczy

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek:

Łosoś atlantycki

Salmo salar

Obszar:

wody Unii podrejonu 32

(SAL/3D32.)

Estonia

911

 (5)

 

Finlandia

7 972

 (5)

Unia

8 883

 (5)

TAC

Nie dotyczy

TAC przezornościowy


Gatunek:

Szprot

Sprattus sprattus

Obszar:

wody Unii podrejonów 22–32

(SPR/3BCD-C)

Dania

21 993

 

 

Niemcy

13 933

 

Estonia

25 539

 

Finlandia

11 513

 

Łotwa

30 845

 

Litwa

11 158

 

Polska

65 460

 

Szwecja

42 517

 

Unia

222 958

 

TAC

Nie dotyczy

TAC analityczny

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia.


(1)  Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego mogą być podejmowane ukierunkowane na dorsza atlantyckiego operacje połowowe prowadzone wyłącznie na potrzeby badań naukowych, pod warunkiem że badania te będą prowadzone w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241.

(2)  W podrejonie 24 wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane w podrejonie 24.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego mogą być podejmowane ukierunkowane na dorsza atlantyckiego operacje połowowe prowadzone wyłącznie na potrzeby badań naukowych, pod warunkiem że badania te będą prowadzone w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego połowy w ramach tej kwoty w podrejonie 24 są dozwolone w przypadku unijnych statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów, które poławiają z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic, przy użyciu sznurów stawnych dennych, takli, takli dryfujących, węd ręcznych oraz podrywek lub podobnych biernych narzędzi połowowych na obszarach do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe. Kapitanowie tych statków zapewniają możliwość monitorowania ich działalności połowowej w dowolnym momencie przez organy kontrolne państwa członkowskiego.

(3)  Wyrażony w liczbie sztuk ryb.

(4)  Warunek specjalny: do 25 %, jednak nie więcej niż 500 osobników z tej kwoty można poławiać w wodach Unii podrejonu 32 (SAL/*3D32).

(5)  Wyrażony w liczbie sztuk ryb.


DECYZJE

30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/15


DECYZJA RADY (UE) 2020/1580

z dnia 23 października 2020 r.

zmieniająca decyzję (UE) 2020/721 w celu uwzględnienia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej podczas 75. posiedzenia Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego i 102. posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu w odniesieniu do zatwierdzenia okólnika MSC-MEPC.5 w sprawie wzoru umowy dotyczącej upoważniania uznanych organizacji działających w imieniu administracji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Działanie Unii w sektorze transportu morskiego powinno mieć na celu ochronę środowiska morskiego i zdrowia ludzi oraz poprawę bezpieczeństwa morskiego.

(2)

Komitet Bezpieczeństwa na Morzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) na swoim 102. posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 4–11 listopada 2020 r. (MSC 102), ma zatwierdzić, wspólnie z Komitetem Ochrony Środowiska Morskiego IMO, okólnik MSC-MEPC.5 w sprawie wzoru umowy dotyczącej upoważniania uznanych organizacji działających w imieniu administracji (zwany dalej „okólnikiem MSC-MEPC.5”).

(3)

Komitet Ochrony Środowiska Morskiego IMO na swoim 75. posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 16–20 listopada 2020 r. (MEPC 75), ma zatwierdzić wspólnie z Komitetem Bezpieczeństwa na Morzu IMO, okólnik MSC-MEPC.5.

(4)

Należy ustalić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii na posiedzeniach MSC 102 i MEPC 75, ponieważ zatwierdzenie okólnika MSC-MEPC.5 będzie mogło w sposób decydujący wpłynąć na treść przepisów unijnych, mianowicie na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE (1).

(5)

Zatwierdzenie okólnika MSC-MEPC.5, zastępującego okólniki MSC/Circ.710 i MEPC/Circ.307, pozwoli na zaktualizowanie wzoru umowy dotyczącej upoważniania uznanych organizacji działających w imieniu administracji i dostosowanie jej do Kodeksu uznanych organizacji (rezolucje IMO MSC.349(92) i MEPC.237(65)). Zatwierdzenie to przyczyni się do zwiększenia precyzji, przejrzystości i rozliczalności zarówno administracji państwa bandery, jak i uznanych organizacji na szczeblu globalnym.

(6)

Unia nie jest ani członkiem IMO ani umawiającą się stroną odnośnych konwencji i kodeksów. Rada powinna zatem upoważnić państwa członkowskie do wyrażenia stanowiska Unii.

(7)

Zakres niniejszej decyzji powinien ograniczać się do proponowanej treści okólnika MSC-MEPC.5, w zakresie, w jakim ten okólnik wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii i może mieć wpływ na wspólne przepisy Unii. Niniejsza decyzja nie powinna wpływać na podział kompetencji między Unię a państwa członkowskie.

(8)

Należy zmienić decyzję Rady (UE) 2020/721 z dnia 19 maja 2020 r. (2) w celu uwzględnienia odniesienia do zatwierdzenia okólnika MSC-MEPC.5,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji Rady (UE) 2020/721 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

Decyzja Rady (UE) 2020/721 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej na jego 75. posiedzeniu oraz w ramach Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej na jego 102. Posiedzeniu, w odniesieniu do przyjęcia zmian do prawideł 2, 14 i 18 oraz uzupełnień I i VI do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, rozdziału II-1 części A-1, B, B-1, B-2–B-4 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, części A-1 i B-1 Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu oraz rezolucji A.658(16) w sprawie stosowania i umieszczania materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych, oraz do zatwierdzenia okólnika MSC-MEPC.5 w sprawie wzoru umowy dotyczącej upoważniania uznanych organizacji działających w imieniu administracji”;

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej na jego 75. posiedzeniu, polega na poparciu przyjęcia zmian do prawideł 2, 14 i 18 oraz uzupełnień I i VI do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, określonych w załączniku do dokumentu IMO MEPC 75/3, oraz zatwierdzenia okólnika MSC-MEPC.5 określonego w załączniku 8 do dokumentu IMO III 6/15. Stanowisko to obejmuje przedmiotowe zmiany i okólnik, w zakresie, w jakim zmiany te i okólnik wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji Unii i mogą mieć wpływ na wspólne przepisy Unii.”;

3)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2

1.   Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej jego 102. posiedzeniu polega na zatwierdzeniu okólnika MSC-MEPC.5 określonego w załączniku 8 do dokumentu IMO III 6/15 oraz na poparciu przyjęcia zmian do:

a)

rozdziału II-1 części A-1, B, B-1, B-2–B-4 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, określonych w załączniku 1 do dokumentu IMO MSC 102/3;

b)

części A-1 i B-1 Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu, określonych w załączniku 2 do dokumentu IMO MSC 102/3;

c)

rezolucji A.658(16) w sprawie stosowania i umieszczania materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych.

2.   Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, obejmuje okólnik i przedmiotowe zmiany w zakresie, w jakim ten okólnik i te zmiany wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji Unii i mogą mieć wpływ na wspólne przepisy Unii.”;

4)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 4

Niniejszym upoważnia się państwa członkowskie do wyrażenia zgody na związanie się, w interesie Unii, zmianami i okólnikiem, o których mowa w art. 1 i 2, w zakresie, w jakim te zmiany i ten okólnik wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji Unii.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 października 2020 r.

W imieniu Rady

S. SCHULZE

Przewodniczący


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 47).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2020/721 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej na jego 75. posiedzeniu oraz w ramach Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej na jego 102. Posiedzeniu, w odniesieniu do przyjęcia zmian do prawideł 2, 14 i 18 oraz uzupełnień I i VI do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, rozdziału II-1 części A-1, B, B-1, B-2–B-4 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, części A-1 i B-1 Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu oraz rezolucji A.658(16) w sprawie stosowania i umieszczania materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych (Dz.U. L 171 z 2.6.2020, s. 1).


30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/18


DECYZJA RADY (UE) 2020/1581

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionego na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do zaktualizaowania załącznika XIII (Zbliżenie przepisów celnych) do tego Układu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem”), został zawarty przez Unię w drodze decyzji Rady (UE) 2016/838 (2) i wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.

(2)

Zgodnie z art. 406 ust. 3 układu Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do aktualizacji lub zmiany załączników do Układu.

(3)

Na podstawie art. 408 ust. 2 układu Rada Stowarzyszenia może przekazać Komitetowi Stowarzyszenia wszelkie swoje uprawnienia, w tym uprawnienia do podejmowania wiążących decyzji.

(4)

Zgodnie z art. 1 decyzji Rady Stowarzyszenia nr 3/2014 (3) Rada Stowarzyszenia przekazała Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu uprawnienia do aktualizacji lub zmiany załączników do Układu, które dotyczą m.in. rozdziału 5 (Ułatwienia celne i handlowe) w tytule IV (Handel i zagadnienia związane z handlem) Układu, w zakresie w jakim w rozdziale 5 nie ma przepisów szczególnych odnoszących się do aktualizacji i zmiany tych załączników.

(5)

Na siódmym posiedzeniu Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ma przyjąć decyzję w sprawie zaktualizowania załącznika XIII (Zbliżenie przepisów celnych) do Układu.

(6)

Należy ustalić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, gdyż planowana decyzja będzie wiążąca dla Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na siódmym posiedzeniu Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, o którym mowa w art. 408 ust. 4 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do zaktualizowania załącznika XIII (Zbliżenie przepisów celnych) do tego układu, opiera się na projekcie decyzji Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu (4).

Artykuł 2

Po jej przyjęciu, decyzja Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, o której mowa w art. 1, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 października 2020 r.

W imieniu Rady

S. SCHULZE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 261 z 30.8.2014, s. 4.

(2)  Decyzja Rady (UE) 2016/838 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 26).

(3)  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE–Gruzja nr 3/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Rady Stowarzyszenia Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu [2015/2263] (Dz.U. L 321 z 5.12.2015, s. 72).

(4)  Zob. dokument ST 11388/20 na: http://register.consilium.europa.eu.


30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/20


DECYZJA RADY (UE) 2020/1582

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na posiedzeniach stron Umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (zwana dalej „umową”) została zawarta przez Unię na mocy decyzji Rady (UE) 2019/407 (1). Oczekuje się, że umowa wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

(2)

Posiedzenie stron jest odpowiedzialne za przyjmowanie środków służących zapewnieniu wdrożenia umowy, aby osiągnąć cel dotyczący zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego poprzez zastosowanie zapobiegawczych środków ochrony i zarządzania w ramach długoterminowej strategii na rzecz zachowania zdrowych ekosystemów morskich i zapewnienia ochrony oraz zrównoważonego użytkowania zasobów rybnych. Takie środki mogą stać się wiążące dla Unii.

(3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (2) stanowi, że Unia musi zapewnić, by działalność w zakresie połowów i akwakultury była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej oraz zarządzana w sposób spójny z celami w zakresie osiągania korzyści ekonomicznych, społecznych i w dziedzinie zatrudnienia oraz przyczyniania się do dostępności dostaw żywności. Rozporządzenie stanowi również, że Unia ma stosować podejście ostrożnościowe do zarządzania rybołówstwem i dążyć do zapewnienia, by eksploatacja zasobów morza umożliwiała odbudowę populacji poławianych gatunków i utrzymywanie ich powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. Rozporządzenie stanowi także, że Unia ma stosować środki zarządzania i ochrony oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, wspierać rozwój doradztwa naukowego i wiedzy, stopniowo eliminować odrzuty, propagować metody połowów, które przyczyniają się do bardziej selektywnych połowów, oraz eliminować i ograniczać w miarę możliwości przypadkowe połowyoraz dążyć do prowadzenia połowów o niskim stopniu oddziaływania na ekosystem morski i zasoby rybne. Ponadto rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 wyraźnie stanowi, że te cele i zasady mają być stosowane przez Unię w ramach zewnętrznych stosunków w zakresie rybołówstwa.

(4)

Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie oceanów i mórz, w tym Arktyki, wspólnym komunikatem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej zatytułowanym „Zintegrowana polityka Unii Europejskiej w sprawie Arktyki”, a także konkluzjami Rady z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie „Międzynarodowego zarządzania oceanami – planu w sprawie przyszłości naszych oceanów” jednym z istotnych celów Unii jest wsparcie umowy i ewentualne utworzenie regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem lub ustalenia w odniesieniu do morza pełnego w Arktyce, aby chronić środowisko Arktyki i zapewnić zrównoważony rozwój w regionie Arktyki i wokół niego w oparciu o współpracę międzynarodową.

(5)

Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na posiedzeniach stron umowy w latach 2020–2024, ponieważ środki w ramach umowy dotyczące ochrony i zarządzania będą wiążące dla Unii i mogą mieć decydujący wpływ na treść prawa Unii, a mianowicie na rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (3), (WE) nr 1224/2009 (4) i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 (5).

(6)

Ze względu na ograniczoną wiedzę na temat zasobów rybnych w obszarze objętym umową, ich charakter i w konsekwencji konieczność ustalenia stanowiska unijnego, które uwzględniłoby nową sytuację, w tym nowe informacje naukowe i inne istotne informacje przedstawione przed posiedzeniami stron lub w ich trakcie, należy ustanowić procedury, zgodnie z zasadą lojalnej współpracy między instytucjami Unii zawartą w art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w celu corocznego doprecyzowania stanowiska Unii na lata 2020-2024.

(7)

Niniejsza decyzja może zostać podjęta na późniejszym etapie w drodze kolejnej, odrębnej decyzji Rady w sprawie rozpoczęcia negocjacji w celu ustanowienia co najmniej jednego dodatkowego regionalnego lub podregionalnego systemu zarządzania rybołówstwem na morzu pełnym Arktyki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na posiedzeniach stron Umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (zwanej dalej „umową”), jest zgodne z zasadami i kierunkami działania w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na posiedzeniach stron umowy (6).

Artykuł 2

Przed każdym posiedzeniem stron umowy, kiedy organ ten ma przyjąć decyzje mające skutki prawne dla Unii, należy podjąć niezbędne kroki, aby stanowisko wyrażone w imieniu Unii uwzględniało najnowsze informacje naukowe i inne istotne informacje przekazane Komisji, zgodnie z zasadami i kierunkami działania, o których mowa w załączniku I.

W tym celu i w oparciu o te informacje Komisja przekazuje Radzie z odpowiednim wyprzedzeniem przed każdym posiedzeniem stron umowy dokument zawierający proponowane elementy określające stanowisko Unii do dyskusji i w celu zatwierdzenia szczegółów stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii.

Jeżeli podczas posiedzenia stron umowy, w tym na miejscu, nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia, kwestię tę przekazuje się Radzie lub jej organom przygotowawczym, tak aby stanowisko Unii uwzględniało nowe elementy.

Artykuł 3

Stanowisko Unii, o którym mowa w art. 1, podlega ocenie i w stosownych przypadkach modyfikacji dokonywanej przez Radę na wniosek Komisji, najpóźniej do dnia posiedzenia stron umowy w 2025 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 października 2020 r.

W imieniu Rady

S. SCHULZE

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE) 2019/407 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (Dz.U. L 73 z 15.3.2019, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) NR 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 81).

(6)  Zob dok. ST 11439/20, na stronie http://register.consilium.europa.eu.


30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/23


DECYZJA RADY (UE) 2020/1583

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Partnerstwa ustanowionego na mocy Kompleksowej i wzmocnionej Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w odniesieniu do zastąpienia listy osób, które mają pełnić rolę arbitrów w procedurach rozstrzygania sporów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony (1) (zwana dalej „umową”) została podpisana w imieniu Unii zgodnie z decyzją Rady (UE) 2018/104 (2) i jest częściowo stosowana tymczasowo od dnia 1 czerwca 2018 r.

(2)

Na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r., zgodnie z art. 339 ust. 1 umowy, Komitet Partnerstwa sporządził listę 15 osób, które wyrażają chęć i są zdolne pełnić rolę arbitrów (zwaną dalej „listą arbitrów”).

(3)

Armenia poinformowała Unię, że jedna z zaproponowanych przez nią osób przestała spełniać warunki określone w art. 339 ust. 2 umowy i w związku z tym powinna zostać zastąpiona.

(4)

W celu zapewnienia funkcjonowania tymczasowo stosowanych postanowień umowy Komitet Partnerstwa ma przyjąć decyzję w sprawie zastąpienia listy arbitrów zmienioną listą.

(5)

Należy ustalić stanowisko, jakie powinno zostać przyjęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Partnerstwa, gdyż decyzja Komitetu Partnerstwa w sprawie zastąpienia listy arbitrów będzie wiążąca dla Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Partnerstwa ustanowionego na mocy Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w odniesieniu do zastąpienia listy arbitrów, o której mowa w art. 339 tej umowy, oparte jest na stosownym projekcie decyzji Komitetu Partnerstwa (3).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 października 2020 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

S. SCHULZE


(1)  Dz.U. L 23 z 26.1.2018, s. 4.

(2)  Decyzja Rady (UE) 2018/104 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony (Dz.U. L 23 z 26.1.2018, s. 1).

(3)  Zob. dokument ST 11524/20 na stronie http://register.consilium.europa.eu.


30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/25


DECYZJA RADY (UE) 2020/1584

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do przyjęcia zmiany 46 w części I załącznika 6 i zmiany 39 w części II załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, dotyczących odroczenia przyszłego wymogu w zakresie wyposażenia, odnoszącego się do 25-godzinnych zapisów z pokładowego rejestratora rozmów w kabinie pilota, w celu uniknięcia niezamierzonych konsekwencji wynikających z pandemii COVID-19

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (zwana dalej „konwencją chicagowską”) regulująca międzynarodowy transport lotniczy weszła w życie w dniu 4 kwietnia 1947 r. Na jej mocy ustanowiono Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

(2)

Państwa członkowskie są umawiającymi się państwami konwencji chicagowskiej oraz członkami ICAO, natomiast Unia ma status obserwatora w niektórych organach ICAO. W Radzie ICAO reprezentowanych jest siedem państw członkowskich.

(3)

Zgodnie z art. 54 konwencji chicagowskiej Rada ICAO może przyjmować międzynarodowe normy i zalecane metody postępowania i oznaczać je jako załączniki do konwencji chicagowskiej.

(4)

Zgodnie z art. 90 konwencji chicagowskiej taki załącznik lub zmiana załącznika stają się skuteczne w terminie trzech miesięcy po ich przedłożeniu umawiającym się państwom ICAO albo po upływie dłuższego okresu określonego przez Radę ICAO, chyba że w międzyczasie większość umawiających się państw ICAO złoży swój sprzeciw.

(5)

Zgodnie z art. 38 konwencji chicagowskiej każde państwo, które uważa za niemożliwe w praktyce zastosowanie się pod każdym względem do którychkolwiek międzynarodowych norm lub zasad postępowania, o których mowa w art. 37 tej konwencji, albo całkowite dostosowanie wprowadzonych przez siebie przepisów lub metod postępowania do międzynarodowych norm i zasad postępowania, albo które uważa za konieczne wprowadzenie przepisów lub metod postępowania różniących się pod jakimkolwiek względem od przepisów i metod postępowania ustalonych zgodnie z normami międzynarodowymi, ma niezwłocznie podać do wiadomości ICAO różnice zachodzące między jego praktyką a praktyką postępowania określoną przez normy międzynarodowe.

(6)

Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na operatorów statków powietrznych, producentów statków powietrznych i poddostawców dla producentów wyposażenia oraz opóźniła rozwój nowych systemów. Operatorzy statków powietrznych anulują lub odraczają dostawy statków powietrznych przewidziane na 2020 r. do 2021 r. Nowo wyprodukowany statek powietrzny skonfigurowany do celów dostawy w 2020 r., która została przesunięta na rok 2021, wymaga ponownej konfiguracji zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie po dniu 1 stycznia 2021 r. Operatorzy statków powietrznych i producenci statków powietrznych narażeni są na nieuzasadnione obciążenia finansowe w przypadku konieczności modernizacji tych statków powietrznych. W związku z tym Komisja jest w trakcie przyjmowania na szczeblu Unii przepisów umożliwiających odroczenie tego terminu, w drodze zmian do rozporządzenia (UE) nr 965/2012. Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie pilota (CVR) jest wykorzystywany jako wsparcie przy dochodzeniach w sprawie wypadków i incydentów. Opóźnienie we wprowadzeniu w życie dwudziestopięciogodzinnych zapisów z CVR zamiast dwugodzinnych nie stwarza istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, lecz dostosowuje korzyści dla bezpieczeństwa wynikające z dłuższego czasu rejestracji rozmów w kabinie pilota do obecnych realiów, z jakimi boryka się przemysł lotniczy. Unia zdecydowanie popiera starania ICAO na rzecz poprawy bezpieczeństwa lotniczego. Biorąc pod uwagę bezprecedensową sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 i brak istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, Unia powinna poprzeć wspomniane zmiany.

(7)

Należy określić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii podczas 221. sesji Rady ICAO w odniesieniu do planowanej zmiany 46 w części I załącznika 6 i zmiany 39 w części II załącznika 6. Stanowisko to powinno polegać na poparciu tych zmian i zostać wyrażone przez działające wspólnie w imieniu Unii państwa członkowskie Unii będące członkami Rady ICAO.

(8)

Stanowisko Unii po przyjęciu przez Radę ICAO bez istotnych poprawek zmiany 46 w części I załącznika 6 i zmiany 39 w części II załącznika 6, które mają zostać ogłoszone przez sekretarza generalnego ICAO z zastosowaniem procedury oficjalnego pisma ICAO, powinno polegać na niezgłaszaniu sprzeciwu i powiadomieniu o zastosowaniu się do tych zmian oraz ma zostać wyrażone przez wszystkie państwa członkowskie Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Stanowiskiem, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na 221. sesji Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), jest poparcie w całości proponowanej zmiany 46 w części I załącznika 6 i zmiany 39 w części II załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

2.   Stanowiskiem, jakie ma być zajęte w imieniu Unii, o ile Rada ICAO przyjmie bez wprowadzania istotnych poprawek proponowane zmiany, o których to zmianach mowa w ust. 1, jest niezgłaszanie sprzeciwu i powiadomienie o zastosowaniu się do przyjętych zmian w odpowiedzi na odnośne oficjalne pisma ICAO.

Artykuł 2

1.   Stanowisko, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wyrażają państwa członkowskie Unii będące członkami Rady ICAO, działając wspólnie.

2.   Stanowisko, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wyrażają wszystkie państwa członkowskie Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2020 r.

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/27


DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/1585

z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1763 (1) dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi.

(2)

Na podstawie przeglądu decyzji (WPZiB) 2015/1763 obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 31 października 2021 r., a informacje dotyczące dwóch osób fizycznych należy zmienić.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2015/1763,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2015/1763 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2021 r.”;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2020 r.

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1763 z dnia 1 października 2015 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi (Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 37).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2015/1763 wpisy nr 1 i 2 pod nagłówkiem „Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 i 2” otrzymują brzmienie:

 

Nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

„1.

Godefroid BIZIMANA

Płeć: Mężczyzna

Data urodzenia: 23.4.1968

Miejsce urodzenia: Nyagaseke, Mabayi, Cibitoke

Obywatelstwo Burundi. Numer paszportu: DP0001520

Osoba zajmująca się działaniami Biura Administracji Prezydenta (Chargé de missions de la Présidence) i były zastępca dyrektora generalnego policji państwowej. W dniu 31 grudnia 2019 r. Godefroid Bizimana został awansowany na stanowisko komendanta głównego Policji. Odpowiedzialny za podważanie demokracji przez podejmowanie decyzji operacyjnych, które doprowadziły do nieproporcjonalnego użycia siły oraz brutalnego tłumienia pokojowych demonstracji, które rozpoczęły się w dniu 26 kwietnia 2015 r., po ogłoszeniu kandydatury Pierre’a Nkurunzizy na urząd prezydenta.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 1.8.1970

Obywatelstwo Burundi. Numer paszportu: DP0000761

Od czerwca 2020 r. sprawuje funkcję ministra spraw wewnętrznych, rozwoju społeczności i bezpieczeństwa publicznego. Były dyrektor Biura Administracji Prezydenta (Présidence) odpowiedzialny za kwestie związane z policją państwową w okresie od maja 2013 r. do listopada 2019 r. i były dyrektor generalny Krajowej Służby Wywiadowczej w okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Odpowiedzialny za utrudnianie poszukiwania rozwiązania politycznego w Burundi; czynił to, wydając instrukcje, które doprowadziły do nieproporcjonalnego użycia siły, aktów przemocy, represji i naruszeń międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka wobec osób protestujących, które protestowały począwszy od 26 kwietnia 2015 r., po ogłoszeniu kandydatury Pierre’a Nkurunzizy na urząd prezydenta, w tym 26, 27 i 28 kwietnia 2015 r. w dzielnicach Nyakabiga i Musaga w Bużumburze.”


30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/29


DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/1586

z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca decyzję Rady 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdawii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/573/WPZiB (1) dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdawii.

(2)

Jak wynika z przeglądu decyzji 2010/573/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdawii należy przedłużyć do dnia 31 października 2021 r. Po sześciu miesiącach Rada dokona przeglądu sytuacji dotyczącej środków ograniczających.

(3)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję 2010/573/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 4 ust. 2 decyzji 2010/573/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„2.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2021 r. Jest ona przedmiotem stałego przeglądu. Jest ona w stosownych przypadkach przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2020 r.

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2010/573/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy (Dz.U. L 253 z 28.9.2010, s. 54).


30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/30


DECYZJA RADY (UE) 2020/1587

z dnia 29 października 2020 r.

ustalająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym trzeciej raty za 2020 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2018/1877 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju i uchylającego rozporządzenie (UE) 2015/323 (2), w szczególności jego art. 19 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z procedurą określoną w art. 19–22 rozporządzenia (UE) 2018/1877 (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do 11. EFR”) Komisja do dnia 10 października 2020 r. ma przedstawić wniosek określający: a) kwotę trzeciej raty wkładu na 2020 r. oraz b) zmienioną roczną kwotę wkładu na 2020 r., w przypadku gdy roczna kwota odbiega od rzeczywistych potrzeb.

(2)

Zgodnie z art. 46 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. EFR Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przekazał Komisji swoje zaktualizowane szacunki zobowiązań i płatności związanych z instrumentami, którymi zarządza.

(3)

Art. 20 ust. 1 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. EFR stanowi, że wezwania do wniesienia wkładów w pierwszej kolejności wykorzystują kwoty określone dla poprzednich Europejskich Funduszy Rozwoju (EFR). Należy zatem wezwać do wniesienia wkładów w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „10. EFR”) dla EBI oraz w ramach 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „11. EFR”) dla Komisji.

(4)

Rada przyjęła, w oparciu o wniosek Komisji, decyzję (UE) 2019/1800 (3) ustalającą roczną kwotę wkładów państw członkowskich na poczet EFR na 2020 r. w wysokości 4 400 000 000 EUR dla Komisji oraz 300 000 000 EUR dla EBI,

(5)

Art. 152 i 153 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (4) stanowią, że Zjednoczone Królestwo pozostaje stroną EFR do czasu zamknięcia 11. EFR i wszystkich poprzednich niezamkniętych EFR. Jednak udziału Zjednoczonego Królestwa w umorzonych środkach z projektów realizowanych w ramach 10. EFR lub poprzednich EFR nie można ponownie wykorzystać,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Poszczególne wkłady na rzecz EFR, które państwa członkowskie mają przekazać Komisji i EBI w ramach trzeciej raty za 2020 r., określono w tabeli w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2020 r.

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 210 z 6.8.2013, s. 1.

(2)  Dz.U. L 307 z 3.12.2018, s. 1.

(3)  Decyzja Rady (UE) 2019/1800 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wysokości wkładów finansowych wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym pułapu na 2021 r., rocznej kwoty na 2020 r., pierwszej raty za 2020 r. oraz indykatywnej, niewiążącej prognozy dotyczącej spodziewanych rocznych kwot wkładów na lata 2022 i 2023 (Dz.U. L 274 z 28.10.2019, s. 9).

(4)  Dz.U. C 384I z 12.11.2019, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Klucz dot. 10. EFR w %

Klucz dot. 11. EFR w %

Trzecia rata za 2020 r. (w EUR)

Ogółem

Komisja

EBI

11. EFR

10. EFR

BELGIA

3,53

3,24927

32 492 700,00

3 530 000,00

36 022 700,00

BUŁGARIA

0,14

0,21853

2 185 300,00

140 000,00

2 325 300,00

CZECHY

0,51

0,79745

7 974 500,00

510 000,00

8 484 500,00

DANIA

2,00

1,98045

19 804 500,00

2 000 000,00

21 804 500,00

NIEMCY

20,50

20,57980

205 798 000,00

20 500 000,00

226 298 000,00

ESTONIA

0,05

0,08635

863 500,00

50 000,00

913 500,00

IRLANDIA

0,91

0,94006

9 400 600,00

910 000,00

10 310 600,00

GRECJA

1,47

1,50735

15 073 500,00

1 470 000,00

16 543 500,00

HISZPANIA

7,85

7,93248

79 324 800,00

7 850 000,00

87 174 800,00

FRANCJA

19,55

17,81269

178 126 900,00

19 550 000,00

197 676 900,00

CHORWACJA

0,00

0,22518

2 251 800,00

0,00

2 251 800,00

WŁOCHY

12,86

12,53009

125 300 900,00

12 860 000,00

138 160 900,00

CYPR

0,09

0,11162

1 116 200,00

90 000,00

1 206 200,00

ŁOTWA

0,07

0,11612

1 161 200,00

70 000,00

1 231 200,00

LITWA

0,12

0,18077

1 807 700,00

120 000,00

1 927 700,00

LUKSEMBURG

0,27

0,25509

2 550 900,00

270 000,00

2 820 900,00

WĘGRY

0,55

0,61456

6 145 600,00

550 000,00

6 695 600,00

MALTA

0,03

0,03801

380 100,00

30 000,00

410 100,00

NIDERLANDY

4,85

4,77678

47 767 800,00

4 850 000,00

52 617 800,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

23 975 700,00

2 410 000,00

26 385 700,00

POLSKA

1,30

2,00734

20 073 400,00

1 300 000,00

21 373 400,00

PORTUGALIA

1,15

1,19679

11 967 900,00

1 150 000,00

13 117 900,00

RUMUNIA

0,37

0,71815

7 181 500,00

370 000,00

7 551 500,00

SŁOWENIA

0,18

0,22452

2 245 200,00

180 000,00

2 425 200,00

SŁOWACJA

0,21

0,37616

3 761 600,00

210 000,00

3 971 600,00

FINLANDIA

1,47

1,50909

15 090 900,00

1 470 000,00

16 560 900,00

SZWECJA

2,74

2,93911

29 391 100,00

2 740 000,00

32 131 100,00

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

14,82

14,67862

146 786 200,00

14 820 000,00

161 606 200,00

OGÓŁEM UE-27 I ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

100,00

100,00

1 000 000 000,00

100 000 000,00

1 100 000 000,00