ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 305

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
21 września 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1302 z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1303 z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do kryteriów, które ESMA powinien brać pod uwagę w celu ustalenia, czy kontrahent centralny z siedzibą w państwie trzecim ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1304 z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do minimum elementów, które muszą zostać ocenione przez ESMA podczas oceny wniosków CCP z państw trzecich w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów, oraz w odniesieniu do sposobów i warunków przeprowadzenia tej oceny ( 1 )

13

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1305 z dnia 18 września 2020 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w imieniu własnym, na związanie się określonymi umowami międzynarodowymi w obszarze wspólnej polityki rybołówstwa Unii, które mają być stosowane w okresie przejściowym

27

 

 

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1306 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie tymczasowego wyłączenia niektórych ekspozycji wobec banków centralnych z miary ekspozycji całkowitej w związku z pandemią COVID-19 (EBC/2020/44)

30

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1307 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wspólnego unijnego zestawu narzędzi służących zmniejszeniu kosztów wprowadzania sieci o bardzo dużej przepustowości oraz zapewnieniu terminowego i sprzyjającego inwestycjom dostępu do widma radiowego 5G, aby wspierać łączność z myślą o odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19 w Unii

33

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

21.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1302

z dnia 14 lipca 2020 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1), w szczególności jego art. 25d ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 25d rozporządzenia (UE) nr 648/2012 zobowiązuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) do pobierania od kontrahentów centralnych („CCP”) z państw trzecich opłat związanych z wnioskami o uznanie, zgodnie z art. 25 wymienionego rozporządzenia, oraz opłat rocznych związanych z wykonywaniem przez ESMA zadań zgodnie z wymienionym rozporządzeniem w odniesieniu do uznanych CCP z państw trzecich. Zgodnie z art. 25d ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wymaga się, aby takie opłaty były proporcjonalne do obrotów danego CCP i pokrywały wszystkie koszty poniesione przez ESMA w związku z procesem uznawania i z wykonywaniem jego zadań wobec CCP z państwa trzeciego, zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem.

(2)

Opłaty związane z wnioskami o uznanie („opłaty za uznanie”) powinny być pobierane od CCP z państw trzecich w celu pokrycia kosztów rozpatrywania przez ESMA wniosków o uznanie, w tym kosztów sprawdzania kompletności wniosków, zwracania się o dodatkowe informacje, sporządzania projektów decyzji i kosztów związanych z oceną systemowego znaczenia CCP z państw trzecich („klasyfikacja”). W przypadku CCP, którzy mają lub mogą mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich i którzy zostali uznani przez ESMA zgodnie z art. 25 ust. 2b rozporządzenia (UE) nr 648/2012 („CCP Tier II”), dodatkowe koszty ponosi ESMA. ESMA ponosi wspomniane dodatkowe koszty podczas przeprowadzania oceny zgodności z warunkami uznania określonymi w art. 25 ust. 2b rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz oceny, czy spełniając mające zastosowanie ramy prawne państwa trzeciego, CCP może zostać uznany za spełniający wymogi określone w art. 16 i tytułach IV i V rozporządzenia (UE) nr 648/2012 („spełnienie porównywalnych wymogów”). Koszty związane z wnioskami składanymi przez CCP Tier II będą zatem wyższe niż koszty związane z wnioskami składanymi przez CCP z państw trzecich, których nie uznaje się za mających systemowe znaczenie ani za mogących nabrać systemowego znaczenia dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich („CCP Tier I”).

(3)

Chociaż podstawową opłatę za uznanie należy nałożyć na wszystkich CCP z państw trzecich ubiegających się o uznanie na podstawie art. 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, na CCP Tier II należy nałożyć dodatkową opłatę w celu pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez ESMA podczas procedury składania wniosków. Dodatkową opłatą za uznanie należy również obciążyć już uznanych CCP przy pierwszym ustaleniu przez ESMA, czy na podstawie analizy ich systemowego znaczenia zgodnie z art. 25 ust. 5 lub art. 89 ust. 3c rozporządzenia (UE) nr 648/2012 mają oni zostać sklasyfikowani jako CCP Tier II.

(4)

Opłaty roczne mają być również pobierane od uznanych CCP z państw trzecich w celu pokrycia kosztów ESMA związanych z wykonywaniem jego zadań na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wobec takich CCP. Zarówno w przypadku CCP Tier I, jak i CCP Tier II zadania te obejmują okresowy przegląd systemowego znaczenia CCP na podstawie art. 25 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, wdrażanie i utrzymywanie porozumień o współpracy z organami państw trzecich oraz monitorowanie zmian w zakresie regulacji i nadzoru w państwach trzecich. W przypadku CCP Tier II ESMA ma również obowiązek bieżącego nadzorowania spełnienia przez tych CCP wymogów określonych w art. 16 oraz tytułach IV i V rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w tym poprzez spełnianie porównywalnych wymogów, o ile zostanie uznane ich spełnienie. Właściwe jest zatem stosowanie różnych opłat rocznych wobec CCP Tier I i CCP Tier II.

(5)

Opłaty za uznanie i opłaty roczne ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny pokrywać koszty, które ESMA – w oparciu o swoje doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z CCP z państw trzecich i innymi podmiotami nadzorowanymi, a także w oparciu o oczekiwane koszty określone w jego rocznym budżecie zadaniowym – spodziewa się ponieść podczas rozpatrywania wniosków o uznanie.

(6)

Zadania wykonywane przez ESMA na mocy rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do uznanych CCP Tier I będą w dużej mierze takie same dla każdego CCP Tier I, niezależnie od ich wielkości. Właściwe jest zatem, aby koszty poniesione przez ESMA w odniesieniu do uznanych CCP Tier I były pokrywane poprzez nałożenie opłaty rocznej w tej samej kwocie na każdego uznanego CCP Tier I. Jeżeli chodzi o uznanych CCP Tier II, aby zapewnić sprawiedliwy podział opłat, który jednocześnie odzwierciedla rzeczywisty wysiłek administracyjny ze strony ESMA związany z wykonywaniem jego zadań w odniesieniu do każdego CCP Tier II, opłaty roczne powinny również uwzględniać obroty CCP Tier II.

(7)

Opłaty roczne nakładane na CCP z państw trzecich za pierwszy rok, w którym zostały one uznane na podstawie art. 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, powinny być proporcjonalne do tej części tego roku, w której ESMA wykonuje zadania w odniesieniu do tych CCP zgodnie z wymienionym rozporządzeniem. Ta sama zasada powinna mieć zastosowanie do roku, w którym CCP uznany za CCP Tier I, zostaje po raz pierwszy sklasyfikowany jako CCP Tier II, zgodnie z art. 25 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia.

(8)

Aby zapewnić terminowe finansowanie kosztów ponoszonych przez ESMA w związku z wnioskami o uznanie złożonymi zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, opłaty za uznanie należy uiszczać na rzecz ESMA przed rozpatrzeniem wniosków o uznanie lub przed przeprowadzeniem przez ESMA oceny, czy CCP Tier II spełniają wymogi dotyczące uznania określone w art. 25 ust. 2b rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Aby zapewnić terminowe finansowanie kosztów ponoszonych przez ESMA w związku z wykonywaniem zadań w odniesieniu do uznanych CCP z państw trzecich, opłaty roczne należy uiszczać na początku roku kalendarzowego, za który są uiszczane. Opłaty roczne w pierwszym roku uznania należy uregulować wkrótce po przyjęciu decyzji o uznaniu.

(9)

W celu zniechęcenia do składania powtarzających się lub nieuzasadnionych wniosków opłaty za uznanie nie powinny być zwracane w przypadku wycofania wniosku przez wnioskodawcę. Z uwagi na fakt, że prace administracyjne wymagane w przypadku odrzucenia wniosku o uznanie są takie same jak prace wymagane w przypadku wniosku, który został przyjęty, opłaty za uznanie nie powinny podlegać zwrotowi w przypadku odmowy uznania.

(10)

Wszelkie koszty poniesione przez ESMA po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 (2) w odniesieniu do CCP z państw trzecich, którzy zostali już uznani zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 przed dniem 22 września 2020 r., powinny być pokryte środkami z opłat. Od tego rodzaju CCP z państw trzecich należy zatem wymagać uiszczania tymczasowej opłaty rocznej za 2020 r. i każdy kolejny rok do momentu przeprowadzenia przeglądu ich systemowego znaczenia na podstawie art. 89 ust. 3c rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

(11)

Niniejsze rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie w trybie pilnym, aby zapewnić finansowanie ESMA w odpowiednim czasie i we właściwy sposób po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 2019/2099,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

OPŁATY

Artykuł 1

Opłaty za uznanie

1.   CCP mający siedzibę w państwie trzecim, który składa wniosek o uznanie na podstawie art. 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, uiszcza podstawową opłatę za uznanie w wysokości 50 000 EUR.

2.   CCP mający siedzibę w państwie trzecim uiszcza dodatkową opłatę za uznanie w wysokości 360 000 EUR, jeżeli ESMA ustali, że zgodnie z art. 25 ust. 2a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 dany CCP ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich („CCP Tier II”). CCP Tier II uiszcza dodatkową opłatę za uznanie w każdym z poniższych przypadków:

a)

CCP występuje z wnioskiem o uznanie;

b)

CCP, który został już uznany zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w wyniku przeglądu przeprowadzonego przez ESMA na podstawie art. 25 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia zostaje uznany za CCP Tier II.

Artykuł 2

Opłaty roczne

1.   Uznany CCP uiszcza opłatę roczną.

2.   W przypadku gdy ESMA uznaje CCP na podstawie art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 („CCP Tier I”), opłata roczna dla każdego CCP Tier I za dany rok (n) jest łączną opłatą roczną podzieloną równo pomiędzy wszystkich CCP Tier I uznanych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku (n-1).

Do celów akapitu pierwszego łączna opłata roczna za dany rok (n) stanowi szacunkową kwotę wydatków związanych z zadaniami, które ESMA ma wykonać w odniesieniu do wszystkich uznanych CCP Tier I na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012, uwzględnioną w budżecie ESMA na dany rok.

3.   W przypadku gdy ESMA uznaje CCP na podstawie art. 25 ust. 2b rozporządzenia (UE) nr 648/2012 („CCP Tier II”), opłata roczna za dany rok (n) jest łączną opłatą roczną podzieloną pomiędzy wszystkich CCP Tier II uznanych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku (n-1), pomnożoną przez odpowiednią wagę ustaloną na podstawie art. 4 niniejszego rozporządzenia.

Do celów akapitu pierwszego łączna opłata roczna za dany rok (n) stanowi szacunkową kwotę wydatków związanych z zadaniami, które ESMA ma wykonać w odniesieniu do wszystkich uznanych CCP Tier II na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012, uwzględnioną w budżecie ESMA na dany rok.

Artykuł 3

Opłaty roczne w roku uznania

1.   W odniesieniu do roku, w którym ESMA uznaje CCP z państwa trzeciego zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, opłatę roczną oblicza się w następujący sposób:

a)

w przypadku gdy ESMA uznaje CCP za CCP Tier I, opłatę roczną określa się jako proporcjonalną część podstawowej opłaty za uznanie określonej w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, obliczoną według następującego stosunku:

Image 1

b)

w przypadku gdy ESMA uznaje CCP za CCP Tier II, opłatę roczną określa się jako proporcjonalną część podstawowej opłaty za uznanie określonej w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, obliczoną według następującego stosunku:

Image 2

2.   W przypadku gdy CCP uiścił tymczasową opłatę roczną zgodnie z art. 9 za rok, w którym uznano go za CCP Tier I, nie pobiera się opłaty rocznej obliczonej zgodnie z ust. 1 lit. a).

3.   W przypadku gdy CCP uiścił tymczasową opłatę roczną zgodnie z art. 9 lub opłatę roczną zgodnie z art. 2 ust. 2 za rok, w którym uznano go za CCP Tier II, kwotę tej opłaty odlicza się od opłaty, którą CCP ma uiścić zgodnie z ust. 1 lit. b).

Artykuł 4

Obroty mające zastosowanie w odniesieniu do CCP Tier II

1.   Odpowiednimi obrotami CCP Tier II są jego ogólnoświatowe dochody uzyskane z tytułu świadczenia usług rozliczeniowych (opłaty członkowskie i opłaty rozliczeniowe netto po odliczeniu kosztów transakcji) w ostatnim roku obrotowym danego CCP.

CCP Tier II co roku przekazują ESMA dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta, które potwierdzają jego ogólnoświatowe dochody uzyskane z tytułu świadczenia usług rozliczeniowych, o których mowa w akapicie pierwszym. Dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta są przedkładane ESMA nie później niż do dnia 30 września każdego roku. Dokumenty zawierające dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta dostarczane są w języku zwyczajowo stosowanym w dziedzinie usług finansowych.

Jeżeli dochody, o których mowa w akapicie pierwszym, są wykazywane w walucie innej niż euro, ESMA przelicza je na euro z zastosowaniem średniego kursu wymiany euro obowiązującego w okresie, w którym odnotowano te dochody. W tym celu stosuje się referencyjny kurs wymiany euro publikowany przez Europejski Bank Centralny.

2.   Na podstawie obrotów określonych zgodnie z ust. 1 za dany rok (n) CCP uznaje się za należącego do jednej z następujących grup:

a)

grupa 1: roczny obrót poniżej 600 mln EUR;

b)

grupa 2: roczny obrót w wysokości 600 mln EUR lub wyższy.

Do CCP Tier II należącego do grupy 1 przypisuje się wagę obrotów równą 1.

Do CCP Tier II należącego do grupy 2 przypisuje się wagę obrotów równą 1,2.

3.   Łączna waga obrotów wszystkich uznanych CCP Tier II za dany rok (n) jest sumą wag obrotów określonych zgodnie z ust. 2 wszystkich CCP Tier II uznanych przez ESMA na dzień 31 grudnia poprzedniego roku (n-1).

4.   Do celów art. 2 ust. 3 obowiązującą wagą CCP Tier II w danym roku (n) jest waga jego obrotów określona zgodnie z ust. 2, podzielona przez całkowitą wagę obrotów wszystkich uznanych CCP Tier II określoną zgodnie z ust. 3.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI PŁATNOŚCI

Artykuł 5

Ogólne zasady dokonywania płatności

1.   Wszystkie opłaty uiszcza się w euro.

2.   Wszelkie opóźnienia w płatnościach pociągają za sobą odsetki za zwłokę, które określono w art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (3).

3.   Komunikacja między ESMA a CCP z państw trzecich odbywa się drogą elektroniczną.

Artykuł 6

Uiszczanie opłat za uznanie

1.   Podstawową opłatę za uznanie, o której mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, uiszcza się w momencie złożenia przez CCP wniosku o uznanie.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w przypadku gdy Komisja nie przyjęła aktu wykonawczego zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do państwa trzeciego, w którym dany CCP ma siedzibę, na dzień złożenia przez niego wniosku o uznanie, podstawową opłatę za uznanie uiszcza się najpóźniej w dniu wejścia w życie takiego aktu wykonawczego.

2.   Termin uiszczenia dodatkowej opłaty za uznanie, o której mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, ustala się w nocie debetowej przesyłanej przez ESMA do CCP po wezwaniu tego CCP przez ESMA do przedłożenia dodatkowych informacji na potrzeby oceny spełniania przez CCP wymogów ustanowionych w art. 25 ust. 2b rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Termin płatności zapewnia CCP co najmniej 30 dni kalendarzowych na zapłatę, począwszy od dnia, w którym ESMA wysłał notę debetową do CCP.

3.   Opłaty za uznanie nie podlegają zwrotowi.

Artykuł 7

Uiszczanie opłat rocznych

1.   Opłaty roczne przewidziane w art. 2 za dany rok (n) są uiszczane najpóźniej do dnia 31 marca roku (n).

ESMA wysyła noty debetowe, w których określa się kwotę opłaty rocznej, do wszystkich uznanych CCP z państw trzecich najpóźniej w dniu 1 marca roku (n).

2.   Wysokość opłaty rocznej przewidzianej w art. 3 w roku uznania oraz termin uiszczenia opłaty rocznej określa się w nocie debetowej wysyłanej przez ESMA do CCP. Termin płatności zapewnia CCP co najmniej 30 dni kalendarzowych na zapłatę, począwszy od dnia, w którym ESMA wysłał notę debetową do CCP.

3.   Opłaty roczne uiszczone przez CCP nie podlegają zwrotowi.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 8

Złożone już wnioski o uznanie

1.   W przypadku gdy CCP z państwa trzeciego złożył wniosek o uznanie przed dniem 22 września 2020 r., a ESMA nie przyjął jeszcze decyzji o uznaniu lub odmowie uznania tego CCP, CCP uiszcza opłatę za uznanie, o której mowa w art. 1 ust. 1, do dnia 22 października 2020 r.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli ESMA zawiesił rozpatrywanie wniosku o uznanie CCP z państwa trzeciego przed dniem 22 września 2020 r., wspomniany CCP uiszcza opłatę za uznanie, o której mowa w art. 1 ust. 1, w terminie płatności określonym w nocie debetowej przesłanej przez ESMA do tego CCP, po uprzednim powiadomieniu, że rozpatrywanie jego wniosku nie jest już zawieszone. Termin płatności zapewnia CCP co najmniej 30 dni kalendarzowych na zapłatę, począwszy od dnia, w którym ESMA wysłał notę debetową do CCP.

Artykuł 9

Tymczasowa opłata roczna dla już uznanych CCP

1.   CCP z państwa trzeciego, który w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest już uznany przez ESMA zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, uiszcza tymczasową opłatę roczną w wysokości 50 000 EUR za 2020 r. i każdy kolejny rok do momentu przeprowadzenia przeglądu systemowego znaczenia danego CCP na podstawie art. 89 ust. 3c rozporządzenia (UE) nr 648/2012 i uznania na podstawie art. 25 ust. 2 albo art. 25 ust. 2b wspomnianego rozporządzenia lub odmowy takiego uznania.

2.   Tymczasową opłatę roczną za 2020 r. uiszcza się w terminie 30 dni kalendarzowych od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Tymczasowe opłaty roczne za kolejny rok (n) są uiszczane najpóźniej do dnia 31 marca roku (n).

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (Dz.U. L 322 z 12.12.2019, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).


21.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/7


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1303

z dnia 14 lipca 2020 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do kryteriów, które ESMA powinien brać pod uwagę w celu ustalenia, czy kontrahent centralny z siedzibą w państwie trzecim ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1), w szczególności jego art. 25a ust. 2a akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podczas oceny stopnia ryzyka systemowego, jakie CCP z państwa trzeciego stwarza dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich, ESMA powinien wziąć pod uwagę szereg obiektywnych aspektów ilościowych i jakościowych, które uzasadniają jego decyzję o uznaniu CCP z państwa trzeciego za CCP Tier I lub CCP Tier II. Powinien on również wziąć pod uwagę wszelkie warunki, w jakich Komisja mogła przyjąć decyzję o równoważności. W szczególności podczas oceny profilu ryzyka CCP z państwa trzeciego ESMA musi wziąć pod uwagę obiektywne i przejrzyste ilościowe wskaźniki aktywności w odniesieniu do działalności prowadzonej w stosunku do uczestników rozliczających mających siedzibę w Unii lub wyrażonej w walutach unijnych, ustalone dla momentu dokonywania oceny. ESMA musi uwzględnić działalność prowadzoną przez CCP w sposób całościowy, jego ocena powinna jednak odzwierciedlać ryzyko, jakie dany CCP może stanowić dla stabilności finansowej Unii.

(2)

Określając kryteria, które ESMA ma uwzględniać podczas ustalania klasyfikacji CCP z państwa trzeciego, należy wziąć pod uwagę charakter transakcji rozliczanych przez CCP, w tym ich złożoność, profil ryzyka i średni termin zapadalności, a także przejrzystość i płynność danych rynków oraz stopień, w jakim działalność rozliczeniowa CCP jest wyrażona w euro lub w innych walutach unijnych. Pod tym względem szczególne cechy pewnych produktów, takich jak produkty rolne, notowanych i będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych w państwach trzecich, odnoszące się do rynków, które w dużej mierze obsługują krajowych kontrahentów niefinansowych w danym państwie trzecim, którzy to kontrahenci zarządzają poprzez takie kontrakty swoimi ryzykami handlowymi, mogą stwarzać znikome ryzyko dla członków rozliczających i systemów obrotu w Unii, ponieważ cechują się niskim stopniem wzajemnych powiązań systemowych z resztą systemu finansowego.

(3)

Do obiektywnych wskaźników złożoności działalności CCP zalicza się państwa, w których działa CCP, zakres usług, jakie świadczy, właściwości instrumentów finansowych, które rozlicza, a także rozliczone wolumeny. Podczas uwzględniania kryterium określonego w art. 25 ust. 2a lit. a) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ESMA powinien zatem przeanalizować strukturę własności, strukturę biznesową i korporacyjną CCP, a także zakres, charakter i złożoność usług rozliczeniowych oferowanych przez danego CCP oraz stopień, w jakim usługi te mają znaczenie dla członków rozliczających i klientów („uczestników rozliczających”) mających siedzibę w Unii. Chociaż systemowe znaczenie CCP należy oceniać w sposób całościowy, ESMA powinien uwzględnić w szczególności część działalności CCP prowadzoną w walutach unijnych, a także część działalności CCP zainicjowaną przez uczestników rozliczających mających siedzibę w Unii. W przypadku CCP, w przypadku którego istnieje większe prawdopodobieństwo, że ma on systemowe znaczenie dla Unii, ważne jest, by ESMA ocenił strukturę i własność grupy, której dany CCP może być częścią, aby ustalić, czy interesy Unii są zagrożone. Ponadto należy również ocenić głębokość, płynność i przejrzystość rynków obsługiwanych przez takiego CCP, aby ESMA był w stanie lepiej określić ryzyko dla członków rozliczających mających siedzibę w Unii w prowadzeniu postępowania w sprawie zarządzania skutkami niewykonania zobowiązania.

(4)

Kapitał CCP i zasoby finansowe wniesione przez uczestników rozliczających, a także rodzaj i charakter zabezpieczenia, jakiego udzielają, stanowią podstawowe elementy, które należy przeanalizować podczas oceny zdolności CCP do przetrzymania jakiejkolwiek niekorzystnej zmiany. Uwzględniając kryterium określone w art. 25 ust. 2a lit. b) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ESMA powinien zatem dysponować przeglądem zasobów finansowych dostępnych CCP w przypadku niewykonania lub wykonania zobowiązania. ESMA powinien również przeanalizować zabezpieczony, niezabezpieczony, zaangażowany, niezaangażowany, finansowany lub niefinansowany charakter tych zasobów, a także środki stosowane przez CCP w celu zapewnienia pewności prawa i zaufania co do rozliczenia płatności, których dokonuje, oraz zabezpieczenia, które musi zapewnić. Ponadto ESMA powinien przeanalizować istnienie, charakter i skutek ram naprawy i restrukturyzacji dla CCP w jurysdykcji państwa, w którym działa CCP ubiegający się o uznanie. Takie ramy naprawy i restrukturyzacji należy ocenić pod kątem wytycznych uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym i kluczowych atrybutów. Podczas analizy ryzyka rozliczenia i ryzyka płynności ESMA powinien zwrócić szczególną uwagę na stopień bezpieczeństwa, z jakim CCP mają dostęp do płynności, a także problemy z płynnością dotyczące walut unijnych w odniesieniu do tych CCP, w przypadku których istnieje duże prawdopodobieństwo, że mają systemowe znaczenie. Biorąc pod uwagę, że bezpieczeństwo płatności i rozliczeń można wzmocnić, stosując technologię rozproszonego rejestru lub inne najnowsze technologie, ESMA powinien wziąć pod uwagę dodatkowe ryzyko, jakie technologie te mogą stanowić dla CCP, w szczególności ryzyko w cyberprzestrzeni.

(5)

Charakter warunków nałożonych przez CCP, które uczestnicy rozliczający muszą spełnić, aby uzyskać dostęp do jego usług, oraz wzajemne powiązania między tymi uczestnikami rozliczającymi mają swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o sposób, w jaki niekorzystne zdarzenie dotyczące tych uczestników może wywierać wpływ na CCP. W związku z tym, uwzględniając kryterium określone w art. 25 ust. 2a lit. c) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ESMA powinien ustalić w miarę możliwości tożsamość uczestników rozliczających CCP, w szczególności jeżeli dany CCP świadczy usługi na rzecz uczestników rozliczających mających siedzibę w Unii. ESMA powinien również określić stosowny udział w rynku lub względne znaczenie uczestników rozliczających lub grup uczestników rozliczających dla tego CCP. W zakresie, w jakim jest to konieczne, aby ocenić możliwy wpływ tych aspektów na strukturę członków rozliczających, ESMA powinien ocenić warunki i warianty, zgodnie z którymi CCP zapewnia dostęp do swoich usług rozliczeniowych. W odniesieniu do CCP, w przypadku którego istnieje prawdopodobieństwo, że ma znaczenie systemowe dla Unii, ESMA powinien ocenić, czy wymogi prawne i ostrożnościowe, jakie dany CCP stawia swoim członkom rozliczającym, są wystarczająco restrykcyjne.

(6)

W przypadku zakłócenia działalności CCP może się okazać, że uczestnicy rozliczający będą musieli skorzystać, czy to bezpośrednio, czy też pośrednio, z podobnych lub identycznych usług świadczonych przez innych CCP. Aby ocenić względne znaczenie CCP ubiegającego się o uznanie, ESMA powinien zatem określić, uwzględniając kryterium określone w art. 25 ust. 2a lit. d) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, czy uczestnicy rozliczający mogą zastąpić część lub całość usług rozliczeniowych świadczonych przez danego CCP usługami świadczonymi przez innych CCP, w szczególności w przypadku gdy ci alternatywni CCP posiadają zezwolenie lub zostali uznani w Unii. W przypadku gdy członkowie rozliczający i klienci mający siedzibę w Unii mogą rozliczać niektóre produkty podlegające obowiązkowi rozliczania jedynie u jednego CCP z państwa trzeciego, ESMA powinien przeanalizować systemowe znaczenie tego CCP ze szczególną uwagą.

(7)

CCP mogą być powiązani na wiele sposobów z innymi elementami infrastruktury rynku finansowego takimi jak inni CCP lub centralne depozyty papierów wartościowych. Zakłócenie tych powiązań może mieć negatywny wpływ na sprawne funkcjonowanie CCP. W związku z tym, uwzględniając kryterium określone w art. 25 ust. 2a lit. e) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ESMA powinien ocenić stopień powiązania CCP z innymi elementami infrastruktury rynku finansowego lub instytucjami finansowymi, który może mieć wpływ na stabilność finansową Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich. W ramach tego działania ESMA powinien zwrócić szczególną uwagę na powiązania i współzależności z podmiotami znajdującymi się w Unii. Ponadto ESMA powinien określić i ocenić charakter usług zlecanych przez CCP na zasadzie outsourcingu oraz ryzyko, jakie takie uzgodnienia mogą stanowić dla CCP w przypadku, gdyby zostały one w jakikolwiek sposób przerwane lub ograniczone.

(8)

W przypadku gdy określona przy użyciu obiektywnych wskaźników ilościowych ekspozycja członków rozliczających i klientów mających siedzibę w Unii wobec CCP jest znacząca, ESMA powinien ocenić dodatkowe elementy w odniesieniu do każdego kryterium. Im więcej wskaźników osiąga CCP, tym większe jest prawdopodobieństwo stwierdzenia przez ESMA, że dany CCP ma systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich.

(9)

Niniejsze rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie w trybie pilnym, aby zapewnić jak najszybsze wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Charakter, wielkość i złożoność działalności CCP

1.   Uwzględniając kryterium określone w art. 25 ust. 2a lit. a) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ESMA ocenia następujące elementy:

a)

państwa, w których CCP świadczy lub zamierza świadczyć usługi;

b)

zakres, w jakim CCP świadczy inne usługi poza usługami rozliczeniowymi;

c)

rodzaje instrumentów finansowych rozliczanych lub które mają być rozliczane przez CCP;

d)

fakt, czy instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane przez CCP, podlegają obowiązkowi rozliczania zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

e)

średnie wartości rozliczone przez CCP w ciągu jednego roku na następujących poziomach:

(i)

na poziomie CCP;

(ii)

na poziomie każdego członka rozliczającego będącego podmiotem mającym siedzibę w Unii lub częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii;

(iii)

na poziomie członków rozliczających z siedzibą poza Unią lub członków rozliczających, którzy nie są częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii, jeżeli rozliczają w imieniu klientów i klientów pośrednich mających siedzibę w Unii, w ujęciu zagregowanym;

f)

fakt, czy CCP zakończył ocenę swojego profilu ryzyka na podstawie standardów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym lub na innej podstawie, wykorzystaną metodę i wynik oceny.

2.   Do celów ust. 1 lit. e) ESMA ocenia następujące wartości osobno:

a)

w przypadku transakcji na papierach wartościowych (w tym transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (3)), wartość otwartych pozycji;

b)

w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych podlegających obrotowi na rynku regulowanym w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (4), wartość otwartych pozycji lub obrót;

c)

w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, pozostałą kwotę referencyjną brutto i netto.

Wartości te ocenia się dla poszczególnych walut i poszczególnych klas aktywów.

3.   W przypadku gdy zastosowanie mają wskaźniki, o których mowa w art. 6, poza elementami wymienionymi w ust. 1 niniejszego artykułu ESMA ocenia również następujące elementy:

a)

strukturę własności CCP;

b)

jeżeli CCP należy do tej samej grupy co inny element infrastruktury rynku finansowego, taki jak inny CCP lub centralny depozyt papierów wartościowych, strukturę korporacyjną grupy, do której należy CCP;

c)

fakt, czy CCP świadczy usługi rozliczeniowe na rzecz klientów lub klientów pośrednich mających siedzibę w Unii za pośrednictwem członków rozliczających z siedzibą poza Unią;

d)

charakter, głębokość i płynność obsługiwanych rynków oraz poziom dostępnych dla uczestników rynku informacji na temat odpowiednich danych dotyczących kształtowania się cen oraz wszelkie ogólnie przyjęte i wiarygodne informacje na temat kształtowania się cen;

e)

fakt, czy informacje na temat kwotowań, przedtransakcyjnych cen kupna i sprzedaży oraz poziomu zainteresowania zawarciem transakcji są udostępniane publicznie;

f)

fakt, czy informacje na temat ceny posttransakcyjnej, wolumenu i czasu przeprowadzenia lub zawarcia transakcji na rynkach obsługiwanych przez CCP i poza nimi są udostępniane publicznie.

Artykuł 2

Wpływ upadłości lub zakłócenia działalności CCP

1.   Uwzględniając kryterium określone w art. 25 ust. 2a lit. b) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ESMA ocenia następujące elementy:

a)

kapitał danego CCP, w tym zysk niepodzielony i rezerwy;

b)

rodzaj i kwotę zabezpieczenia, które CCP przyjął i utrzymuje, zastosowane redukcje wartości, odpowiednią metodę redukcji wartości, waluty, w jakich wyrażone jest zabezpieczenie, i zakres, w jakim zabezpieczenia udzielają podmioty mające siedzibę w Unii lub podmioty, które są częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii;

c)

maksymalną kwotę depozytów zabezpieczających pobranych przez CCP w ciągu jednego dnia w okresie 365 dni poprzedzających ocenę ESMA;

d)

maksymalną kwotę depozytów zabezpieczających pobranych przez CCP w ciągu jednego dnia w okresie 365 dni poprzedzających ocenę ESMA od każdego członka rozliczającego będącego podmiotem mającym siedzibę w Unii lub częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii na klasę aktywów lub w stosownych przypadkach odrębny fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania;

e)

w stosownych przypadkach w odniesieniu do każdego funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania CCP maksymalne składki na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania wymagane i utrzymywane przez CCP w ciągu jednego dnia w okresie 365 dni poprzedzających ocenę ESMA;

f)

w stosownych przypadkach w odniesieniu do każdego funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania CCP maksymalne składki na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania wymagane i utrzymywane przez CCP w ciągu jednego dnia w okresie 365 dni poprzedzających ocenę ESMA od każdego członka rozliczającego będącego podmiotem mającym siedzibę w Unii lub częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii;

g)

szacowane największe zobowiązanie płatnicze w ciągu jednego dnia łącznie i w każdej z walut unijnych, które wynikałoby z niewykonania zobowiązania przez jednego największego pojedynczego członka rozliczającego lub dwóch takich członków (i ich podmiotów powiązanych) w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych;

h)

łączną kwotę – oraz w każdej z walut unijnych – płynnych środków finansowych na rzecz CCP ujętych w podziale na rodzaj zasobów, w tym depozyty gotówkowe, zaangażowane lub niezaangażowane zasoby;

i)

kwotę całkowitych płynnych środków finansowych wniesionych na rzecz CCP przez podmioty mające siedzibę w Unii lub podmioty, które są częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii.

2.   W przypadku gdy zastosowanie mają wskaźniki, o których mowa w art. 6, poza elementami wymienionymi w ust. 1 niniejszego artykułu ESMA ocenia również następujące elementy:

a)

tożsamość dostawców płynności mających siedzibę w Unii lub dostawców płynności, którzy są częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii;

b)

średnie i najwyższe zagregowane dzienne wartości przychodzących i wychodzących płatności w walutach unijnych;

c)

zakres, w jakim pieniądz banku centralnego jest wykorzystywany do rozliczania i płatności lub fakt, czy do rozliczania lub płatności wykorzystywane są inne podmioty;

d)

zakres, w jakim CCP stosuje technologie takie jak technologia rozproszonego rejestru w ramach procesu rozliczania/płatności;

e)

plan przywrócenia gotowości CCP;

f)

system restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mający zastosowanie do CCP;

g)

fakt, czy w odniesieniu do danego CCP ustanowiono grupę ds. zarządzania w sytuacji kryzysowej.

Artykuł 3

Struktura członkostwa CCP

1.   Uwzględniając kryterium określone w art. 25 ust. 2a lit. c) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ESMA ocenia następujące elementy:

a)

członkostwo oraz, jeżeli informacje takie są dostępne, fakt, czy i którzy klienci lub klienci pośredni mający siedzibę w Unii lub klienci i klienci pośredni, którzy są częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii, korzystają z usług rozliczeniowych CCP; oraz

b)

poszczególne warianty dostępne w celu uzyskania dostępu do usług rozliczeniowych CCP (w tym różne typy uczestnictwa i modele dostępu bezpośredniego dla klientów), wszelkie warunki przyznania, odmowy lub zakończenia dostępu.

2.   W przypadku gdy zastosowanie mają wskaźniki, o których mowa w art. 6, poza elementami wymienionymi w ust. 1 niniejszego artykułu ESMA ocenia w szczególności wszelkie wymogi prawne lub ostrożnościowe, jakie CCP stawia członkom rozliczającym w celu uzyskania dostępu do jego usług rozliczeniowych.

Artykuł 4

Alternatywne usługi rozliczeniowe świadczone przez innych CCP

1.   Uwzględniająca kryterium określone w art. 25 ust. 2a lit. d) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ESMA ocenia, czy członkowie rozliczający i klienci mający siedzibę w Unii mogą uzyskać dostęp do całości lub części usług rozliczeniowych świadczonych przez CCP za pośrednictwem innych CCP oraz czy CCP posiadają zezwolenie lub zostali uznani zgodnie z art. 14 i 25 tego rozporządzenia.

2.   W przypadku gdy zastosowanie mają wskaźniki, o których mowa w art. 6, poza elementami wymienionymi w ust. 1 niniejszego artykułu ESMA ocenia również, czy usługi świadczone przez CCP odnoszą się do klasy instrumentów pochodnych podlegających obowiązkowi rozliczania na podstawie art. 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

Artykuł 5

Relacje, współzależności lub inne interakcje CCP

1.   Uwzględniając kryterium określone w art. 25 ust. 2a lit. e) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ESMA ocenia zakres funkcji, usług lub działalności, które CCP zlecił na zasadzie outsourcingu.

2.   W przypadku gdy zastosowanie mają wskaźniki, o których mowa w art. 6, poza elementami wymienionymi w ust. 1 niniejszego artykułu ESMA ocenia również następujące elementy:

a)

możliwe skutki, jakie niezdolność podmiotu, który pełni funkcje, świadczy usługi lub prowadzi działalność w ramach outsourcingu, do wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z ustaleń dotyczących outsourcingu miałaby dla Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich;

b)

kwestię, czy CCP obsługuje systemy obrotu działające w Unii;

c)

kwestię, czy dany CCP zawarł uzgodnienia interoperacyjne lub umowy typu cross-margining z CCP mającymi siedzibę w Unii lub czy posiada powiązania z innymi infrastrukturami rynku finansowego znajdującymi się w Unii, takimi jak centralne depozyty papierów wartościowych lub systemy płatności, lub udziały w takich infrastrukturach.

Artykuł 6

Wskaźniki minimalnej ekspozycji członków rozliczających i klientów mających siedzibę w Unii wobec CCP

1.   Wskaźnikami stosowanymi do celów art. 1–5 są:

a)

maksymalne otwarte pozycje w transakcjach na papierach wartościowych, w tym transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych, lub giełdowych instrumentach pochodnych wyrażonych w walutach unijnych, rozliczonych przez CCP w okresie jednego roku poprzedzającego ocenę lub przeznaczonych do rozliczenia przez CCP w okresie jednego roku po dokonaniu oceny, które wynoszą ponad 1 000 mld EUR;

b)

maksymalne wartości referencyjne transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wyrażonych w walutach unijnych, rozliczonych przez CCP w okresie jednego roku poprzedzającego ocenę lub przeznaczonych do rozliczenia przez CCP w okresie jednego roku po dokonaniu oceny, które wynoszą ponad 1 000 mld EUR;

c)

średni zagregowany wymóg dotyczący depozytów zabezpieczających i składki na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania z tytułu rachunków prowadzonych przez CCP dla członków rozliczających, którzy są podmiotami mającymi siedzibę w Unii lub są częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii, obliczane przez CCP w ujęciu netto na poziomie rachunku członka rozliczającego w okresie dwóch lat poprzedzających ocenę, które wynoszą ponad 25 mld EUR;

d)

szacowane największe zobowiązanie płatnicze zaciągnięte przez podmioty mające siedzibę w Unii lub będące częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii i obliczone dla okresu jednego roku poprzedzającego ocenę, które wynikałoby z niewykonania zobowiązania przez co najmniej dwóch największych pojedynczych członków rozliczających i ich podmioty powiązane w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych, które wynosi ponad 3 mld EUR.

Do celów lit. d) zobowiązanie płatnicze obejmuje łączne zobowiązania we wszystkich walutach Unii, w stosownych przypadkach w przeliczeniu na EUR.

2.   Na podstawie kryteriów wymienionych w art. 1–5 ESMA może ustalić, że CCP z państwa trzeciego należy do kategorii CCP Tier II, jedynie jeżeli osiągnięto co najmniej jeden ze wskaźników wymienionych w ust. 1.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (Dz.U. L 322 z 12.12.2019, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).


21.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/13


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1304

z dnia 14 lipca 2020 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do minimum elementów, które muszą zostać ocenione przez ESMA podczas oceny wniosków CCP z państw trzecich w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów, oraz w odniesieniu do sposobów i warunków przeprowadzenia tej oceny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1), w szczególności jego art. 25a ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 25a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 CCP z państwa trzeciego, który ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich (CCP Tier II), może zwrócić się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o ocenę, czy w przypadku spełnienia przez dany CCP Tier II wymogów mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego można uznać, że ten CCP Tier II spełnia wymogi określone w art. 16 oraz tytułach IV i V rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (spełnienie porównywalnych wymogów), oraz o przyjęcie odpowiedniej decyzji.

(2)

Spełnienie porównywalnych wymogów pozwala na utrzymanie stabilności finansowej Unii i zapewnia równe warunki działania dla CCP Tier II i CCP posiadających zezwolenie wydane w Unii, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i regulacyjnych dla tych CCP Tier II. W ramach oceny spełnienia porównywalnych wymogów należy zatem sprawdzić, czy w przypadku spełnienia przez CCP Tier II wymogów ram prawnych państwa trzeciego skutecznie spełnia on część wymogów określonych w art. 16 oraz tytułach IV i V rozporządzenia (UE) nr 648/2012 lub wszystkie te wymogi. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem wskazać elementy, które muszą zostać ocenione przez ESMA podczas oceny wniosku CCP Tier II w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów. W trakcie tej oceny ESMA powinien również wziąć pod uwagę spełnianie przez CCP wszelkich wymogów zawartych w aktach delegowanych lub wykonawczych, które doprecyzowują te elementy, w tym wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego i kontroli ryzyka utraty płynności oraz wymogów dotyczących zabezpieczenia.

(3)

Oceniając, czy w przypadku spełnienia przez CCP wymogów mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego spełnia on wymogi określone w art. 16 oraz tytułach IV i V rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ESMA może również uwzględnić zalecenia opracowane przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku oraz Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych.

(4)

ESMA powinien przeprowadzić szczegółową ocenę w celu ustalenia, czy CCP Tier II spełnia porównywalne wymogi określone w tytule IV rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Każda ewentualna odmowa uznania spełnienia porównywalnych wymogów w odniesieniu do tego tytułu IV może mieć wpływ na ocenę równoważności przeprowadzaną przez Komisję zgodnie z art. 25 ust. 6 tego rozporządzenia. W związku z tym ESMA powinien poinformować Komisję, jeżeli jego zdaniem nie spełniono porównywalnych wymogów w odniesieniu do tego tytułu.

(5)

Jeżeli CCP Tier II zawarł uzgodnienie interoperacyjne z CCP posiadającym zezwolenie na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, uzgodnienie to stanowi bezpośrednie połączenie z CCP w Unii, a zatem otwiera bezpośrednią drogę do zaistnienia efektu domina. W przypadku takich uzgodnień ESMA powinien przeprowadzić szczegółową ocenę w celu ustalenia, czy spełniono porównywalne wymogi określone w tytule V tego rozporządzenia. Uzgodnienie interoperacyjne między CCP Tier II a innym CCP z państwa trzeciego nie stanowi bezpośredniego połączenia z CCP w Unii, ale może, w określonych okolicznościach, stanowić pośrednią drogę do zaistnienia efektu domina. W przypadku takich uzgodnień ESMA powinien przeprowadzić szczegółową ocenę jedynie wówczas, gdy jest to uzasadnione wpływem tego uzgodnienia na stabilność finansową Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich.

(6)

Ponieważ jednym z celów spełnienia porównywalnych wymogów jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych dla CCP Tier II, nie należy odmawiać uznania spełnienia porównywalnych wymogów wyłącznie ze względu na stosowanie przez CCP Tier II, na mocy mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego, zwolnień porównywalnych do zwolnień określonych w art. 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Ocena spełnienia porównywalnych wymogów powinna również uwzględniać zakres, w jakim stwierdzenie niespełnienia tych wymogów może skutkować niemożnością jednoczesnego spełnienia przez CCP Tier II wymogów unijnych i wymogów państw trzecich.

(7)

Decyzja ESMA dotycząca stwierdzenia, że spełniono porównywalne wymogi, powinna opierać się na ocenie przeprowadzonej w momencie przyjęcia tej decyzji. Aby umożliwić ESMA przeprowadzenie ponownej oceny swojej decyzji za każdym razem, gdy wystąpią istotne zmiany, w tym zmiany w wewnętrznych zasadach i procedurach CCP, CCP Tier II powinien powiadomić ESMA o wszelkich takich zmianach.

(8)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 (2), na mocy którego do rozporządzenia (UE) nr 648/2012 dodano art. 25a, zaczęło być stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r. Aby zapewnić pełną operacyjność tego artykułu, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Procedura składania wniosku w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów

1.   Uzasadniony wniosek, o którym mowa w art. 25a ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, składa się w terminie określonym przez ESMA w powiadomieniu informującym CCP z państwa trzeciego, że nie jest on uznawany za CCP Tier I, bądź w dowolnym momencie po uznaniu go przez ESMA za CCP Tier II zgodnie z art. 25 ust. 2b.

CCP Tier II informuje właściwy dla siebie organ o złożeniu wniosku, o którym mowa w akapicie pierwszym.

2.   W uzasadnionym wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się:

a)

porównywalne wymogi, których spełnienia dotyczy wniosek CCP Tier II;

b)

powody, dla których można uznać, że CCP Tier II spełniający wymogi mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego spełnia odpowiednie wymogi określone w art. 16 oraz tytułach IV i V rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

c)

sposób, w jaki CCP Tier II spełnia wszelkie warunki określone w odniesieniu do stosowania aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

Do celów lit. b) CCP Tier II przedstawia, w stosownych przypadkach, dowody, o których mowa w art. 5.

3.   Na wniosek ESMA CCP Tier II zawiera w uzasadnionym wniosku, o którym mowa w ust. 1, następujące elementy:

a)

oświadczenie właściwego dla siebie organu potwierdzające, że CCP Tier II cieszy się nieposzlakowaną opinią i zdolnością finansową;

b)

w razie potrzeby, w odniesieniu do wymogów określonych w art. 16 i tytule V rozporządzenia (UE) nr 648/2012, tłumaczenie odpowiednich wymogów mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego na język powszechnie stosowany w dziedzinie finansów.

4.   W terminie 30 dni roboczych od otrzymania uzasadnionego wniosku złożonego zgodnie z ust. 1 ESMA ocenia jego kompletność. Jeżeli wniosek jest niekompletny, ESMA wyznacza termin, w którym CCP Tier II ma obowiązek dostarczyć dodatkowe informacje.

5.   W terminie 90 dni roboczych od otrzymania kompletnego uzasadnionego wniosku złożonego zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu ESMA wydaje decyzję dotyczącą spełnienia porównywalnych wymogów zawartych w uzasadnionym wniosku.

ESMA może odroczyć tę decyzję, jeżeli uzasadniony wniosek lub dodatkowe informacje, o których mowa w ust. 4, nie zostaną przedłożone w terminie, a ocena tego wniosku może w konsekwencji opóźnić decyzję ESMA w sprawie uznania CCP z państwa trzeciego lub przegląd jego uznania.

6.   CCP Tier II, który według ESMA nie spełnił co najmniej jednego z porównywalnych wymogów, nie może złożyć nowego uzasadnionego wniosku, o którym mowa w ust. 1, dotyczącego tych wymogów, chyba że wprowadzono istotną zmianę do wymogów mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego lub zmienił się sposób, w jaki ten CCP przestrzega tych ram.

Artykuł 2

Spełnienie porównywalnych wymogów w odniesieniu do art. 16 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

1.   ESMA stwierdza spełnienie porównywalnych wymogów w odniesieniu do art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jeżeli CCP Tier II posiada stały i rozporządzalny kapitał założycielski, obejmujący zysk niepodzielony i rezerwy, który odpowiada co najmniej 7,5 mln EUR.

2.   ESMA stwierdza spełnienie porównywalnych wymogów w odniesieniu do art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jeżeli kapitał CCP Tier II, obejmujący zysk niepodzielony i rezerwy, jest zawsze co najmniej równy sumie:

a)

obowiązujących CCP wymogów kapitałowych z tytułu likwidacji lub restrukturyzacji jego działalności;

b)

obowiązujących CCP wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego i ryzyka prawnego;

c)

obowiązujących CCP wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, ryzyka kontrahenta i ryzyka rynkowego, które nie zostały jeszcze pokryte z konkretnych zasobów finansowych, o których mowa w art. 41–44 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, lub porównywalnych konkretnych zasobów finansowych wymaganych przez porządek prawny państwa, w którym znajduje się siedziba CCP;

d)

obowiązujących CCP wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka ekonomicznego.

Do celów akapitu pierwszego ESMA oblicza wymogi kapitałowe zgodnie ze szczególnymi wymogami kapitałowymi określonymi w mających zastosowanie ramach prawnych państwa trzeciego lub – jeżeli ramy te nie przewidują żadnego z tych wymogów kapitałowych – zgodnie z odpowiednimi wymogami określonymi w art. 2–5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 152/2013 (3).

Artykuł 3

Spełnienie porównywalnych wymogów w odniesieniu do tytułu IV rozporządzenia (UE) nr 648/2012

1.   ESMA stwierdza spełnienie porównywalnych wymogów w odniesieniu do wymogów określonych w tytule IV rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jeżeli:

a)

CCP Tier II spełnia wymogi, o których mowa w akcie wykonawczym wspomnianym w art. 25 ust. 6 tego rozporządzenia, o ile takie istnieją;

b)

CCP Tier II spełnia wszystkie odpowiednie elementy określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Zanim ESMA stwierdzi, że CCP nie spełnia porównywalnych wymogów:

a)

weryfikuje, w porozumieniu z organem właściwym dla tego CCP, swoją wiedzę na temat wymogów mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego oraz sposób, w jaki CCP Tier II stosuje się do tych wymogów;

b)

informuje o tym Komisję.

Artykuł 4

Spełnienie porównywalnych wymogów w odniesieniu do tytułu V rozporządzenia (UE) nr 648/2012

1.   Jeżeli CCP Tier II zawarł uzgodnienie interoperacyjne z CCP posiadającym zezwolenie na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ESMA stwierdza spełnienie porównywalnych wymogów w odniesieniu do wymogów określonych w tytule V tego rozporządzenia, o ile CCP Tier II spełnia wszystkie odpowiednie elementy określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

2.   Jeżeli CCP Tier II zawarł uzgodnienie interoperacyjne z CCP z państwa trzeciego, ESMA stwierdza spełnienie porównywalnych wymogów w odniesieniu do wymogów określonych w tytule V rozporządzenia (UE) nr 648/2012, chyba że wpływ tego uzgodnienia na stabilność finansową Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich uzasadnia przeprowadzenie oceny dotyczącej spełnienia porównywalnych wymogów zgodnie z ust. 1.

Artykuł 5

Wyłączenia i niezgodność z wymogami

1.   ESMA nie odmawia stwierdzenia spełnienia porównywalnych wymogów w odniesieniu do wymogów określonych w art. 16 oraz tytułach IV i V rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wyłącznie z tego powodu, że CCP Tier II stosuje wyłączenie na mocy mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego, które jest porównywalne z dowolnym z wyłączeń określonych w art. 1 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia. CCP Tier II przedstawia dowody na to, że wyłączenie unijne i wyłączenie państwa trzeciego są porównywalne.

2.   W przypadku gdy spełnienie szczególnego wymogu określonego w art. 16 lub tytułach IV lub V rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oznacza naruszenie wymogów mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego, ESMA stwierdza spełnienie porównywalnych wymogów w odniesieniu do tego wymogu jedynie wówczas, gdy CCP Tier II przedstawi dowody na to, że:

a)

nie jest możliwe spełnienie tego wymogu bez naruszenia obowiązującego przepisu mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego;

b)

mające zastosowanie ramy prawne państwa trzeciego służą skutecznemu osiągnięciu tych samych celów co art. 16 oraz tytuły IV i V rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

c)

spełnia wymogi mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego.

Artykuł 6

Zmiany w wymogach mających zastosowanie ram prawnych państw trzecich

CCP Tier II, w przypadku którego stwierdzono, że spełnia porównywalne wymogi, powiadamia ESMA o wszelkich zmianach w wymogach mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego oraz w swoich wewnętrznych zasadach i procedurach. ESMA informuje Komisję o tych powiadomieniach.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (Dz.U. L 322 z 12.12.2019, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 37).


ZAŁĄCZNIK I

ELEMENTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1

Przepis prawa Unii

Elementy, o których mowa w art. 3 ust. 1

Rozdział 1: Wymogi organizacyjne

Przepisy ogólne

Art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego posiada:

a)

solidne zasady zarządzania obejmujące jasną strukturę organizacyjną z dobrze określonymi, przejrzystymi i spójnymi obszarami odpowiedzialności;

b)

skuteczne procesy służące rozpoznawaniu ryzyka, na które jest lub może być narażony CCP, zarządzaniu ryzykiem, monitorowaniu i zgłaszaniu ryzyka;

c)

odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej obejmujące prawidłowe procedury administracyjne i rachunkowości.

Art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego ustanowił strategie i procedury dostatecznie skuteczne, aby zapewnić spełnienie wymogów odpowiednich ram prawnych państwa trzeciego, w tym przestrzeganie tych ram przez zarządzających CCP i jego pracowników.

Art. 26 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego:

a)

utrzymuje i stosuje strukturę organizacyjną zapewniającą ciągłość działania oraz prawidłowe funkcjonowanie w zakresie świadczenia usług i prowadzenia działalności;

b)

stosuje odpowiednie i proporcjonalne systemy, zasoby i procedury;

c)

utrzymuje wyraźne rozgraniczenie między podległością służbową w odniesieniu do zarządzania ryzykiem a podległością służbową w odniesieniu do innych działań CCP.

Art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego wdraża i prowadzi politykę wynagrodzeń promującą rozważne i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz niesprzyjającą rozluźnianiu standardów ryzyka.

Art. 26 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego:

a)

posiada odpowiednie systemy informatyczne pozwalające na uwzględnienie złożoności, różnorodności i rodzaju świadczonych usług oraz prowadzonej działalności, tak aby zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa oraz integralność i poufność informacji;

b)

nieodpłatnie podaje do wiadomości publicznej zasady zarządzania oraz przepisy regulujące działalność CCP, a także kryteria dopuszczenia do członkostwa;

c)

podlega częstym i niezależnym audytom, których wyniki przekazywane są zarządowi i udostępniane właściwemu organowi.

Kierownictwo wyższego szczebla i zarząd

Art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Kadra kierownicza wyższego szczebla CCP z państwa trzeciego cieszy się odpowiednio nieposzlakowaną opinią i posiada dostateczne doświadczenie pozwalające na zapewnienie prawidłowego i ostrożnego zarządzania CCP.

Art. 27 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego posiada zarząd o wystarczającej liczbie niezależnych członków, których rola i zakres obowiązków są jasne, odpowiednią reprezentację członków rozliczających i klientów, a także mechanizmy służące rozwiązywaniu wszelkich potencjalnych konfliktów interesów w ramach CCP, aby zapewnić prawidłowe i ostrożne zarządzanie CCP.

Komisja ds. ryzyka

Art. 28 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego:

a)

utrzymuje organ do celów doradzania zarządowi, niezależnie od wszelkich bezpośrednich wpływów ze strony kierownictwa tego CCP, w sprawach zdarzeń mających wpływ na zarządzanie ryzykiem CCP, zapewniając reprezentację członków rozliczających, niezależnych członków zarządu oraz przedstawicieli swoich klientów;

b)

posiada mechanizmy, aby niezwłocznie informować właściwy organ państwa trzeciego o wszelkich decyzjach, w których zarząd decyduje o nieuwzględnieniu opinii tego organu.

Prowadzenie dokumentacji

Art. 29 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Przez okres co najmniej dziesięciu lat CCP z państwa trzeciego przechowuje pełną dokumentację dotyczącą świadczonych usług i prowadzonej działalności, tak aby umożliwić właściwemu dla siebie organowi monitorowanie spełniania przez CCP wymogów odpowiednich ram prawnych państwa trzeciego.

Art. 29 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Przez okres co najmniej dziesięciu lat po rozwiązaniu kontraktu CCP z państwa trzeciego przechowuje kompletne informacje na temat wszystkich zrealizowanych przez siebie kontraktów, aby umożliwić określenie pierwotnych warunków transakcji przed jej rozliczeniem przez CCP.

Art. 29 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Na wniosek wszelkich odpowiednich organów z państwa trzeciego CCP z państwa trzeciego udostępnia im dokumentację dotyczącą świadczonych usług i prowadzonej działalności, informacje na temat wszystkich zrealizowanych przez siebie kontraktów oraz wszelkie informacje na temat pozycji rozliczonych kontraktów, niezależnie od systemu obrotu, w którym transakcja została zawarta.

Akcjonariusze i udziałowcy posiadający znaczne pakiety akcji

Art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego przedstawia właściwemu dla siebie organowi dane osobowe akcjonariuszy lub udziałowców posiadających znaczne pakiety akcji, a także dane na temat wartości takich pakietów.

Art. 30 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Akcjonariusze lub udziałowcy posiadający znaczne pakiety akcji w CCP z państwa trzeciego:

a)

są stosowni, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego i ostrożnego zarządzania CCP;

b)

nie wywierają wpływu, który może być niekorzystny dla prawidłowego i ostrożnego zarządzania CCP.

Art. 30 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Bliskie powiązania między CCP z państwa trzeciego i innymi osobami prawnymi lub fizycznymi nie uniemożliwiają skutecznego wykonywania funkcji nadzorczych właściwego organu państwa trzeciego.

Art. 30 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne państwa trzeciego mające zastosowanie do jednej osoby fizycznej lub prawnej bądź większej liczby tych osób, z którymi CCP posiada bliskie powiązania, bądź też trudności w egzekwowaniu takich przepisów nie uniemożliwiają skutecznego wykonywania funkcji nadzorczych właściwego organu.

Art. 31 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego informuje właściwy dla siebie organ o wszelkich zmianach kierownictwa, a ramy prawne państwa trzeciego zapewniają podejmowanie odpowiednich kroków, w przypadku gdy postępowanie członka zarządu CCP z państwa trzeciego może niekorzystnie wpływać na prawidłowe i ostrożne zarządzanie CCP.

Konflikt interesów

Art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego wprowadza i stosuje skuteczne uzgodnienia na potrzeby wykrywania potencjalnych konfliktów interesów wewnętrznych, zarządzania nimi i ich rozwiązywania, w tym dotyczących jego kierownictwa, pracowników bądź wszelkich osób bezpośrednio lub pośrednio kontrolujących lub blisko z nimi powiązanych oraz dotyczących jego członków rozliczających lub ich klientów znanych temu CCP.

Art. 33 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Jeżeli uzgodnienia wprowadzone przez CCP z państwa trzeciego w celu zarządzania konfliktami interesów nie są wystarczające, by z należytą pewnością zagwarantować, iż ryzyko naruszenia interesów członka rozliczającego lub klienta nie występuje, CCP informuje członka rozliczającego oraz, jeżeli klient jest znany CCP, tego klienta o ogólnym charakterze lub źródle konfliktów interesów przed zawarciem nowych transakcji w jego imieniu.

Art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Jeśli CCP z państwa trzeciego jest jednostką dominującą lub jednostką zależną, uzgodnienia wprowadzone przez tego CCP w celu zarządzania konfliktami interesów uwzględniają również wszelkie okoliczności, o których CCP wie lub powinien wiedzieć i które mogą prowadzić do konfliktu interesów wynikającego ze struktury i działalności innych przedsiębiorstw, dla których CCP jest jednostką dominującą lub jednostką zależną.

Art. 33 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego podejmuje wszystkie uzasadnione kroki zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystywaniu informacji przechowywanych w jego systemach i zapobiega wykorzystywaniu tych informacji na potrzeby innej działalności.

Ciągłość działania

Art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego wprowadza i utrzymuje odpowiednią strategię na rzecz ciągłości działania oraz plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, które służą zachowaniu pełnionych funkcji, szybkiemu przywróceniu działalności i wywiązywaniu się z obowiązków, w tym odzyskaniu wszystkich transakcji realizowanych w chwili wystąpienia zakłócenia, tak aby umożliwić CCP dalsze niezawodne prowadzenie działalności oraz ukończeniu rozrachunku w wyznaczonym terminie.

Art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego wdraża i utrzymuje odpowiednią procedurę zapewniającą terminowy i prawidłowy rozrachunek lub transfer aktywów i pozycji klientów i członków rozliczających w przypadku cofnięcia zezwolenia.

Outsourcing

Art. 35 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

W przypadku gdy CCP z państwa trzeciego zleca funkcje operacyjne, usługi czy działalność na zasadzie outsourcingu, zapewnia on w każdym czasie, aby:

a)

outsourcing nie prowadził do przekazania odpowiedzialności;

b)

nie uległy zmianie stosunek i obowiązki tego CCP wobec jego członków rozliczających lub, w stosownych przypadkach, wobec ich klientów;

c)

outsourcing nie uniemożliwiał pełnienia funkcji związanych z nadzorem i dozorem;

d)

outsourcing nie prowadził do pozbawienia CCP niezbędnych systemów i kontroli zarządzania ryzykiem, na jakie jest narażony;

e)

usługodawca stosował się do wymogów dotyczących ciągłości działania równorzędnych tym, które musi spełniać CCP;

f)

CCP zachowywał niezbędną wiedzę specjalistyczną i zasoby pozwalające na dokonanie oceny jakości świadczonych usług oraz zdolności organizacyjnej i adekwatności kapitałowej usługodawcy oraz nadzorowanie zleconych na zasadzie outsourcingu funkcji i zarządzanie ryzykiem związanym z outsourcingiem, a także na bieżąco nadzorował te funkcje i zarządzał tym ryzykiem;

g)

CCP posiadał bezpośredni dostęp do odpowiednich informacji dotyczących funkcji zleconych na zasadzie outsourcingu;

h)

usługodawca zapewniał ochronę wszelkich informacji poufnych związanych z CCP oraz jego członkami rozliczającymi i klientami.

Rozdział 2: Zasady prowadzenia działalności

Przepisy ogólne

Art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Podczas świadczenia usług członkom rozliczającym oraz, w stosownych przypadkach, ich klientom CCP z państwa trzeciego postępuje uczciwie i profesjonalnie w najlepszym interesie takich członków rozliczających i klientów oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania ryzykiem.

Art. 36 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego dysponuje dostępnymi, przejrzystymi i równymi zasadami dotyczącymi szybkiego rozpatrywania skarg.

Wymogi dotyczące uczestnictwa

Art. 37 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego ustanawia kategorie dopuszczalnych członków rozliczających oraz niedyskryminujące, przejrzyste i obiektywne kryteria ich dopuszczenia, tak aby zapewnić sprawiedliwy i otwarty dostęp do CCP oraz wystarczające środki finansowe i zdolność operacyjną członków rozliczających umożliwiające CCP kontrolowanie ryzyka, na jakie jest narażony, a także monitoruje na bieżąco spełnienie tych kryteriów.

Art. 37 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Zasady CCP z państwa trzeciego obowiązujące członków rozliczających umożliwiają CCP gromadzenie istotnych podstawowych informacji w celu identyfikacji i monitorowania istotnych kumulacji ryzyka związanego ze świadczeniem usług na rzecz klientów, a także w celu zarządzania tym ryzykiem.

Art. 37 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego dysponuje obiektywnymi i przejrzystymi procedurami zawieszania członków rozliczających oraz występowania przez nich z CCP, jeśli nie spełniają oni już kryteriów, oraz może odmówić dostępu członkom rozliczającym spełniającym kryteria, wyłącznie jeśli zostanie to należycie uzasadnione na piśmie, a podstawą odmowy jest kompleksowa analiza ryzyka.

Art. 37 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Szczególne, dodatkowe obowiązki, m.in. uczestnictwo w aukcjach pozycji członka rozliczającego niewykonującego zobowiązania, są proporcjonalne do ryzyka, jakie niesie ze sobą członek rozliczający, i nie ograniczają uczestnictwa do określonych kategorii członków rozliczających.

Przejrzystość

Art. 38 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego ujawnia publicznie ceny i opłaty związane z każdą ze świadczonych usług, w tym zniżki i rabaty oraz warunki korzystania z tych zniżek i rabatów, a także zapewnia członkom rozliczającym i, w stosownych przypadkach, ich klientom osobny dostęp do poszczególnych świadczonych przez niego usług.

Art. 38 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego ujawnia członkom rozliczającym i klientom ryzyko związane ze świadczonymi usługami.

Art. 38 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego ujawnia członkom rozliczającym informacje o cenach służące do obliczania ekspozycji na koniec dnia wobec członków rozliczających oraz publicznie ujawnia wolumeny rozliczonych transakcji dla każdej klasy instrumentów rozliczanych przez CCP w sposób zagregowany.

Art. 38 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego publicznie ujawnia wymogi operacyjno-techniczne związane z protokołami komunikacji obejmujące format i treść wiadomości stosowanych w kontaktach ze stronami trzecimi, z uwzględnieniem wymogów operacyjno-technicznych związanych z dostępem systemów obrotu do CCP.

Art. 38 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego przedstawia swoim członkom rozliczającym informacje o stosowanych przez niego modelach początkowych depozytów zabezpieczających, wyjaśniając sposób funkcjonowania modeli oraz opisując najważniejsze założenia i ograniczenia tych modeli.

Wyodrębnianie i przenoszenie

Art. 39 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego prowadzi oddzielną ewidencję i rachunki dla każdego członka rozliczającego, wyodrębnia aktywa i pozycje członka rozliczającego od aktywów i pozycji klientów członka rozliczającego oraz zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo aktywów i pozycji każdego członka rozliczającego i każdego klienta, a także zapewnia każdemu klientowi możliwość wyodrębnienia pozycji i aktywów oraz możliwości przenoszenia, w tym „wyodrębnienie indywidualnego klienta”.

Rozdział 3: Wymogi ostrożnościowe

Zarządzanie ekspozycją

Art. 40 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego utrzymuje odpowiednie strategie i mechanizmy służące zarządzaniu, w czasie niemal rzeczywistym, śróddziennymi ekspozycjami wobec nagłych zmian warunków rynkowych i pozycji.

Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego

Art. 41 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego ustala depozyty zabezpieczające, wzywa do ich wniesienia i pobiera je w celu ograniczenia ekspozycji kredytowych od swych członków rozliczających oraz, w stosownych przypadkach, od CCP, z którymi posiada uzgodnienia interoperacyjne; CCP regularnie monitoruje, a w koniecznych przypadkach zmienia poziom swoich depozytów zabezpieczających, aby uwzględnić aktualne warunki rynkowe, biorąc pod uwagę wszelkie potencjalnie procykliczne skutki takich zmian. Takie depozyty zabezpieczające są wystarczające:

a)

do pokrycia ewentualnych ekspozycji, które mogą wystąpić przed likwidacją odpowiednich pozycji;

b)

do pokrycia strat wynikających z co najmniej 99 % zmian ekspozycji w odpowiednim horyzoncie czasowym.

Te depozyty zabezpieczające zapewniają, aby co najmniej codziennie CCP w pełni zabezpieczał swoje ekspozycje wobec wszystkich swoich członków rozliczających oraz, w stosownych przypadkach, wobec CCP, z którymi posiada uzgodnienia interoperacyjne.

Art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego stosuje modele i parametry uwzględniające charakterystykę ryzyka rozliczanych produktów oraz odstępy czasowe między poborem depozytów zabezpieczających, płynność rynku i możliwość zmian w okresie trwania transakcji.

Art. 41 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego wzywa do wniesienia depozytów zabezpieczających i pobiera je na podstawie notowań śróddziennych, co najmniej w przypadku przekroczenia określonych z góry progów.

Art. 41 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego oblicza wysokość depozytów zabezpieczających, które są w stanie pokryć ryzyko wynikające z pozycji zapisanych na każdym rachunku w odniesieniu do konkretnych instrumentów finansowych lub do danego portfela instrumentów finansowych pod warunkiem, że wykorzystywana metodologia jest ostrożna i solidna, a także wzywa do wniesienia takich depozytów zabezpieczających i pobiera takie depozyty.

Fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania i inne zasoby finansowe

Art. 42 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego:

a)

utrzymuje co najmniej jeden fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, któremu wcześniej zapewniono finansowanie, na potrzeby pokrycia strat przekraczających straty, które mają być pokryte z wymaganych depozytów zabezpieczających, wynikających z niewykonania zobowiązania, w tym wszczęcia postępowania upadłościowego co najmniej jednego członka rozliczającego;

b)

ustala minimalny poziom funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, poniżej którego wysokość funduszu nie może w żadnym wypadku spaść.

Art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego ustala minimalną kwotę składki na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania i kryteria służące obliczaniu składek poszczególnych członków rozliczających. Składki są proporcjonalne do ekspozycji poszczególnych członków rozliczających.

Art. 42 ust. 3 oraz art. 43 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego opracowuje scenariusze skrajnych, ale prawdopodobnych warunków rynkowych, w tym scenariusze obejmujące okresy charakteryzujące się największymi wahaniami na rynkach, dla których CCP świadczy usługi, a także szereg potencjalnych przyszłych scenariuszy, uwzględniając nagłą wyprzedaż zasobów finansowych i szybki spadek płynności rynku, a fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania tego CCP umożliwia mu w każdym czasie przetrzymanie niewykonania zobowiązania przez co najmniej dwóch członków rozliczających, w odniesieniu do których ekspozycje są największe w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych.

Art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania CCP z państwa trzeciego utrzymuje wystarczające prefinansowane zasoby finansowe, dostępne na pokrycie ewentualnych strat przekraczających straty, które mają być pokryte z depozytów zabezpieczających. Takie prefinansowane dostępne zasoby finansowe obejmują celowe zasoby CCP, są swobodnie dostępne dla CCP i nie wykorzystuje się ich do spełnienia wymogów kapitałowych.

Art. 43 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego zapewnia, aby ekspozycje członków rozliczających wobec tego CCP były ograniczone.

Środki kontroli ryzyka utraty płynności

Art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego:

a)

ma w każdym czasie dostęp do odpowiedniej płynności; pomiaru możliwego zapotrzebowania na płynność dokonuje się codziennie i z uwzględnieniem ryzyka utraty płynności po niewykonaniu zobowiązania przez co najmniej dwóch członków rozliczających, w odniesieniu do których ekspozycje są największe;

b)

uzyskuje w tym celu niezbędne linie kredytowe lub zapewniane są podobne rozwiązania służące spełnieniu jego potrzeb w zakresie płynności, w przypadku gdy zasoby finansowe, którymi dysponuje, nie są natychmiast dostępne;

c)

zapewnia, aby dowolny członek rozliczający, jednostka dominująca lub jednostka zależna tego członka rozliczającego wspólnie nie zapewniały więcej niż 25 % linii kredytowych, jakich potrzebuje CCP.

Kaskadowe pokrywanie strat w przypadku niewykonania zobowiązania

Art. 45 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego korzysta z depozytów zabezpieczających wniesionych przez niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego przed skorzystaniem z innych zasobów finansowych, a następnie, w przypadku gdy depozyty zabezpieczające wniesione przez niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego nie wystarczają do pokrycia strat poniesionych przez CCP, CCP wykorzystuje wniesioną przez tego członka składkę na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania do pokrycia tych strat.

Art. 45 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego:

a)

korzysta ze składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania wniesionych przez wykonujących zobowiązania członków rozliczających i wszelkich innych zasobów finansowych wyłącznie po wyczerpaniu środków ze składek niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego i własnych zasobów celowych;

b)

nie korzysta z depozytów zabezpieczających wniesionych przez wykonujących zobowiązanie członków rozliczających do pokrycia strat wynikających z niewykonania zobowiązania przez innego członka rozliczającego.

Wymogi dotyczące zabezpieczenia

Art. 46 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego przyjmuje jedynie wysoce płynne zabezpieczenia o minimalnym ryzyku kredytowym i rynkowym do pokrycia jego pierwotnej i bieżącej ekspozycji wobec jego członków rozliczających oraz stosuje odpowiednie redukcje wartości aktywów, odpowiadające ich potencjalnemu spadkowi wartości w okresie pomiędzy ich ostatnią wyceną a datą, do kiedy można w uzasadniony sposób oczekiwać ich upłynnienia, uwzględniając ryzyko utraty płynności po niewykonaniu zobowiązania przez uczestnika rynku i ryzyko koncentracji dotyczące pewnych aktywów, które mogą prowadzić do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia i odpowiedniej redukcji wartości.

Polityka inwestycyjna

Art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego inwestuje swoje zasoby finansowe wyłącznie w środki pieniężne lub wysoce płynne instrumenty finansowe o minimalnym ryzyku rynkowym i ryzyku kredytowym o minimalnym ryzyku rynkowym i ryzyku kredytowym, a jego inwestycje można szybko upłynnić przy minimalnym spadku ceny.

Art. 47 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego składa instrumenty finansowe wniesione jako depozyty zabezpieczające lub składki na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania – o ile są one dostępne – u operatorów systemów rozrachunku papierów zapewniających pełną ochronę tych instrumentów finansowych lub u innych autoryzowanych instytucji finansowych z wykorzystaniem alternatywnych wysoce bezpiecznych uzgodnień.

Art. 47 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Depozyty gotówkowe CCP z państwa trzeciego składa się na podstawie wysoce bezpiecznych uzgodnień z autoryzowanymi instytucjami finansowymi lub alternatywnie poprzez wykorzystanie stałych instrumentów depozytowych banków centralnych lub innych porównywalnych środków udostępnianych przez banki centralne.

Art. 47 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

W przypadku depozytowania aktywów u strony trzeciej CCP z państwa trzeciego:

a)

dba o to, aby aktywa należące do członków rozliczających można było odróżnić od aktywów należących do CCP i od aktywów należących do tej strony trzeciej poprzez odmiennie nazwane konta w księgach strony trzeciej lub poprzez inne równoważne środki zapewniające ten sam poziom ochrony;

b)

dysponuje w razie potrzeby szybkim dostępem do instrumentów finansowych.

Art. 47 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego nie inwestuje swojego kapitału ani kwot wynikających z depozytów zabezpieczających, składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, płynności i innych zasobów finansowych we własne papiery wartościowe ani w papiery wartościowe jego jednostki dominującej lub jego jednostki zależnej.

Art. 47 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego uwzględnia łączną ekspozycję na ryzyko kredytowe wobec poszczególnych dłużników i zapewnia, aby łączna ekspozycja na ryzyko wobec poszczególnych dłużników pozostawała w dopuszczalnych granicach koncentracji.

Procedury na wypadek niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego

Art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego dysponuje szczegółowymi procedurami, które należy stosować w przypadku, gdy członek rozliczający nie spełnia wymogów CCP dotyczących uczestnictwa lub gdy CCP lub strona trzecia ogłasza niewykonanie zobowiązania przez członka rozliczającego.

Art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ograniczenie strat i presji na płynność wynikających z niewykonania zobowiązania i zapewnia, aby zamknięcie pozycji członka rozliczającego nie zakłóciło działalności CCP ani nie naraziło wykonujących zobowiązania członków rozliczających na straty, których nie mogą przewidzieć ani kontrolować.

Art. 48 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Ramy prawne państwa trzeciego zapewniają, aby CCP z państwa trzeciego niezwłocznie informował właściwy dla siebie organ przed ogłoszeniem lub uruchomieniem procedury w związku z niewykonaniem zobowiązania.

Art. 48 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego sprawdza, czy jego procedury na wypadek niewykonania zobowiązania są możliwe do wyegzekwowania.

Art. 48 ust. 5, 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego:

a)

postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony zabezpieczenia i pozycji rachunków klientów, które to przepisy mają zastosowanie w danym państwie trzecim;

b)

wdraża procedury ułatwiające przenoszenie pozycji i zabezpieczenia klientów zgodnie z przepisami, które mają zastosowanie w danym państwie trzecim.

Przegląd modeli, stosowanie testu warunków skrajnych i weryfikacja historyczna

Art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego:

a)

dokonuje regularnych przeglądów modeli i parametrów przyjętych do obliczania wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, wymogów dotyczących zabezpieczenia i innych mechanizmów kontroli ryzyka;

b)

poddaje te modele rygorystycznym i częstym testom warunków skrajnych w celu oceny ich odporności w wyjątkowych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych;

c)

dokonuje weryfikacji historycznej w celu sprawdzenia wiarygodności przyjętej metodyki;

d)

uzyskuje albo niezależną walidację, albo walidację tych modeli i wszelkich istotnych zmian w tych modelach przez właściwy dla siebie organ.

Art. 49 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego przeprowadza regularne testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązania i podejmuje wszelkie uzasadnione kroki gwarantujące, że wszyscy członkowie rozliczający rozumieją te procedury oraz dysponują odpowiednimi rozwiązaniami umożliwiającymi reagowanie na przypadki niewykonania zobowiązania.

Art. 49 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego podaje do publicznej wiadomości podstawowe informacje dotyczące swojego modelu zarządzania ryzykiem i założeń przyjętych w celu przeprowadzania testów warunków skrajnych na modelach i parametrach przyjętych do obliczania wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, wymogów dotyczących zabezpieczenia i innych mechanizmów kontroli ryzyka.

Rozrachunek

Art. 50 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Do rozrachunku transakcji CCP z państwa trzeciego korzysta z pieniądza banku centralnego, o ile jest to wykonalne i o ile jest on dostępny, lub w przypadku nieskorzystania z pieniądza banku centralnego podejmuje kroki służące ścisłemu ograniczeniu ryzyka związanego z rozrachunkiem gotówkowym.

Art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego wyraźnie określa swoje obowiązki w odniesieniu do dostaw instrumentów finansowych, w tym czy ma obowiązek dokonania lub odebrania dostawy instrumentu finansowego oraz czy wypłaca uczestnikom odszkodowanie za straty poniesione w trakcie dostawy.

Art. 50 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Jeżeli CCP z państwa trzeciego ma obowiązek dokonania lub odebrania dostaw instrumentów finansowych, wyłącza on ryzyko podstawowe dzięki korzystaniu w jak najszerszym zakresie z mechanizmów „dostawa za płatność”.

Rozdział 4: Obliczenia i sprawozdawczość do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  (1)

Obliczenia i sprawozdawczość

Art. 50a–50d rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego stosuje wymogi dotyczące zgłaszania w odniesieniu do obliczeń wymogów kapitałowych zgodnie z odpowiednimi ramami prawnymi państwa trzeciego mającymi zastosowanie do zasad rachunkowości i wymogów kapitałowych.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

ELEMENTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1

Przepis prawa Unii

Elementy, o których mowa w art. 4 ust. 1

Uzgodnienia interoperacyjne

Art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

W przypadku ustanowienia uzgodnienia interoperacyjnego w celu świadczenia usług określonemu systemowi obrotu CCP z państwa trzeciego dysponuje niedyskryminującym dostępem do danych tego systemu obrotu, których potrzebuje do pełnienia swoich funkcji, w zakresie, w jakim CCP spełnia operacyjne i techniczne wymogi ustanowione przez dany system obrotu, oraz do odpowiedniego systemu rozrachunku.

Art. 51 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego uniemożliwia lub ogranicza zawarcie uzgodnienia interoperacyjnego lub uzyskanie dostępu do systemu udostępniania danych lub systemu rozrachunku, bezpośrednio bądź pośrednio, wyłącznie na potrzeby kontroli ryzyka wynikającego z tego uzgodnienia bądź dostępu.

Zarządzanie ryzykiem

Art. 52 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP, którzy zawarli uzgodnienie interoperacyjne:

a)

posiadają odpowiednie strategie, procedury i systemy służące skutecznemu wykrywaniu i monitorowaniu ryzyka oraz zarządzaniu tym ryzykiem, jakie wynika ze wspomnianego uzgodnienia, tak aby mogli terminowo wywiązywać się ze swoich obowiązków;

b)

uzgadniają swoje prawa i obowiązki, w tym prawo właściwe regulujące ich stosunki;

c)

wykrywają i monitorują ryzyko kredytowe i ryzyko utraty płynności oraz zarządzają tymi ryzykami, tak aby niewykonanie zobowiązania przez członka rozliczającego jednego CCP pozostało bez wpływu na CCP, z którym wiąże je uzgodnienie interoperacyjne;

d)

wykrywają, monitorują i uwzględniają potencjalne współzależności i korelacje wynikające z uzgodnienia interoperacyjnego, które mogą wpłynąć na ryzyko kredytowe i ryzyko utraty płynności związane z koncentracjami poszczególnych członków rozliczających oraz na połączone zasoby finansowe;

e)

w przypadku gdy modele zarządzania ryzykiem stosowane przez interoperacyjnych CCP do pokrycia ich ekspozycji wobec ich członków rozliczających lub ich wzajemnych ekspozycji, są różne, ci CCP identyfikują te różnice, oceniają ryzyko potencjalnie z nich wynikające i podejmują środki, w tym poprzez zapewnienie dodatkowych zasobów finansowych, ograniczające ich wpływ na uzgodnienie interoperacyjne, a także ewentualnie konsekwencje pod względem ryzyka wystąpienia efektu domina oraz zapewniają, aby różnice te pozostały bez wpływu na zdolność każdego CCP do zarządzania konsekwencjami niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego.

Przekazywanie depozytów zabezpieczających między CCP

Art. 53 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

CCP z państwa trzeciego wyróżnia na rachunkach aktywa i pozycje utrzymywane na rachunek CCP, z którymi zawarł uzgodnienie interoperacyjne.

CCP z państwa trzeciego przekazuje temu CCP tylko początkowe depozyty zabezpieczające na mocy uzgodnienia dotyczącego zabezpieczeń finansowych w formie gwarancji, zgodnie z którym CCP, który otrzymuje zabezpieczenie, nie ma prawa korzystania w odniesieniu do depozytów zabezpieczających przekazanych przez drugiego CCP.

Zabezpieczenie otrzymane w formie instrumentów finansowych jest chronione z wykorzystaniem jednego z poniższych sposobów:

(i)

zabezpieczenie składane jest u operatorów systemów rozrachunku papierów zapewniających pełną ochronę tych instrumentów finansowych;

(ii)

wykorzystuje się inne wysoce bezpieczne uzgodnienia z upoważnionymi instytucjami finansowymi.

Aktywa są dostępne dla CCP, który otrzymał zabezpieczenie, wyłącznie w przypadku niewykonania zobowiązania przez CCP, który wniósł zabezpieczenie w ramach uzgodnienia interoperacyjnego.

W przypadku niewykonania zobowiązania przez CCP, który otrzymał zabezpieczenie w ramach uzgodnienia interoperacyjnego, zabezpieczenie jest niezwłocznie zwracane CCP, który wniósł zabezpieczenie.


DECYZJE

21.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/27


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2020/1305

z dnia 18 września 2020 r.

upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w imieniu własnym, na związanie się określonymi umowami międzynarodowymi w obszarze wspólnej polityki rybołówstwa Unii, które mają być stosowane w okresie przejściowym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2020/135 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 129 ust. 1 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2) (zwanaje dalej „umową o wystąpieniu”) stanowi, że w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo jest związane zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych przez Unię, przez państwa członkowskie działające w jej imieniu lub przez Unię i państwa członkowskie działające wspólnie.

(2)

Art. 129 ust. 3 umowy o wystąpieniu stanowi, że zgodnie z zasadą lojalnej współpracy w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo powstrzymuje się od wszelkich działań lub inicjatyw, które mogłyby zaszkodzić interesom Unii, szczególnie w ramach wszelkich organizacji międzynarodowych, agencji, konferencji lub forów, których Zjednoczone Królestwo jest stroną na podstawie własnego uprawnienia.

(3)

Zgodnie z art. 129 ust. 4 umowy o wystąpieniu w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo może negocjować, podpisywać i ratyfikować umowy międzynarodowe w imieniu własnym w obszarach należących do wyłącznej kompetencji Unii, pod warunkiem że takie umowy nie wejdą w życie ani nie będą stosowane w okresie przejściowym, chyba że Unia wyrazi na to zgodę.

(4)

W decyzji (UE) 2020/135 określono warunki i procedury udzielania takich zezwoleń.

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji (UE) 2020/135 Rada może upoważnić Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w imieniu własnym, na związanie się umową międzynarodową, która ma wejść w życie lub ma być stosowana w okresie przejściowym, w obszarze należącym do wyłącznej kompetencji Unii.

(6)

W dniu 3 kwietnia 2020 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o swoim zamiarze wyrażenia zgody, w imieniu własnym, na związanie się pięcioma umowami międzynarodowymi – ustanawiającymi pięć regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) – które mają być stosowane w okresie przejściowym, w obszarze należącym do wyłącznej kompetencji zewnętrznej Unii w zakresie rybołówstwa. Te umowy to: Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (3) ustanawiająca Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC); Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (4) ustanawiająca Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO); Międzynarodowa konwencja o ochronie tuńczyka atlantyckiego (5) ustanawiająca Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT); Umowa o utworzeniu Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (6) (IOTC); oraz Konwencja w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (7) ustanawiająca Organizację do Spraw Ochrony Łososia Atlantyckiego (NASCO).

(7)

Zjednoczone Królestwo uzasadnia swoje zainteresowanie przystąpieniem do tych umów w okresie przejściowym w świetle art. 63 i 64 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (8) (zwanej dalej „konwencją UNCLOS”) oraz art. 7 i 8 Porozumienia Narodów Zjednoczonych w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących oraz zarządzania nimi (9) (zwanego dalej „porozumieniem UNFSA”), w szczególności zobowiązania Unii i Zjednoczonego Królestwa do współpracy za pośrednictwem odpowiednich organizacji regionalnych w zakresie ochrony wspólnych zasobów i zarządzania nimi. Zjednoczone Królestwo uważa, że ani ono, ani Unia nie mogą w pełni wywiązać się z tych zobowiązań, chyba że w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo będzie w stanie współpracować niezależnie z Unią i innymi odnośnymi państwami w kwestiach dotyczących Zjednoczonego Królestwa jako niezależnego państwa nadbrzeżnego i państwa prowadzącego połowy po zakończeniu okresu przejściowego. W związku z tym Zjednoczone Królestwo chce w okresie przejściowym uczestniczyć w dyskusjach dotyczących decyzji odnoszących się do zarządzania rybołówstwem, które staną się skuteczne po zakończeniu okresu przejściowego.

(8)

W piśmie z dnia 3 kwietnia 2020 r. Zjednoczone Królestwo wykazało istnienie szczególnego interesu związanego ze stosowaniem odnośnych umów międzynarodowych już w okresie przejściowym. Warunek określony w art. 3 ust. 1 lit. a) decyzji (UE) 2020/135 został zatem spełniony.

(9)

Odnośne pięć umów międzynarodowych jest zgodnych z prawem Unii mającym zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium zgodnie z art. 127 ust. 1 umowy o wystąpieniu oraz ze zobowiązaniami, o których mowa w art. 129 ust. 1 umowy o wystąpieniu. Warunek określony w art. 3 ust. 1 lit. b) decyzji (UE) 2020/135 został zatem spełniony.

(10)

Zjednoczone Królestwo potwierdziło również, że przystąpienie do tych umów międzynarodowych ustanawiających RFMO nie zaszkodzi interesom Unii. Zjednoczone Królestwo zamierza uczestniczyć w posiedzeniach dotyczących wyłącznie spraw odnoszących się do kwestii będących przedmiotem środków, które staną się skuteczne po zakończeniu okresu przejściowego. W szczególności członkostwo Zjednoczonego Królestwa w tych RFMO w imieniu własnym, w okresie przejściowym, nie zagraża osiągnięciu celów działań zewnętrznych Unii w obszarze wspólnej polityki rybołówstwa ani w inny sposób nie zaszkodzi interesom Unii. Warunek określony w art. 3 ust. 1 lit. c) decyzji (UE) 2020/135 został zatem spełniony.

(11)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji (UE) 2020/135 takie upoważnienie może być warunkowe. Upoważnienie powinno zostać udzielone pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo uczestniczy wyłącznie w kwestiach będących przedmiotem środków, które mają być stosowane lub stać się skuteczne po zakończeniu okresu przejściowego.

(12)

Zjednoczone Królestwo jest związane zobowiązaniami wynikającymi z konwencji UNCLOS i porozumienia UNFSA, w związku z czym musi w sposób zrównoważony zarządzać żywymi zasobami morza i je chronić. Cele te są zgodne z celem Unii, jakim jest zapewnienie zrównoważoności i zagwarantowanie dalszego odpowiedzialnego rybołówstwa, które zapewnia długoterminową ochronę i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza.

(13)

W związku z tym, zgodnie z art. 129 ust. 4 umowy o wystąpieniu, w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo może podpisać i ratyfikować w imieniu własnym pięć umów międzynarodowych stanowiących podstawę pięciu RFMO, do których Zjednoczone Królestwo chce przystąpić. Miałoby to na celu ułatwienie i umożliwienie Zjednoczonemu Królestwu wywiązania się w pełni ze zobowiązań wynikających z konwencji UNCLOS, w szczególności z jej art. 63 i 64, w momencie, gdy zakończy się okres przejściowy i prawo Unii przestanie mieć do niego zastosowanie.

(14)

Należy zatem upoważnić Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w imieniu własnym, na związanie się umowami międzynarodowymi, które mają być stosowane w okresie przejściowym.

(15)

W celu zapewnienia dobrego funkcjonowania wspólnej polityki rybołówstwa Unii w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo nie powinno uczestniczyć w sprawach, które mają mieć zastosowanie lub stać się skuteczne w okresie przejściowym. Ponadto, aby nie narazić na uszczerbek trwających negocjacji w sprawie rybołówstwa w kontekście przyszłej umowy o partnerstwie między Unią a Zjednoczonym Królestwem – w szczególności w odniesieniu do uprawnień do połowów, w przypadku których kwota Unii obejmuje obecnie udział Zjednoczonego Królestwa – Zjednoczone Królestwo powinno rozpocząć konsultacje z Unią przed rozpoczęciem dyskusji dotyczących takiej kwoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Zjednoczone Królestwo zostaje upoważnione do wyrażenia zgody, w imieniu własnym, na związanie się następującymi umowami międzynarodowymi, które mają być stosowane w okresie przejściowym:

a)

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku ustanawiająca Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC);

b)

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku ustanawiająca Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO);

c)

Międzynarodowa konwencja o ochronie tuńczyka atlantyckiego ustanawiająca Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT);

d)

Umowa o utworzeniu Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC);

e)

Konwencja w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim ustanawiająca Organizację do Spraw Ochrony Łososia Północnoatlantyckiego (NASCO).

2.   Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, ogranicza się do uczestnictwa w kwestiach będących przedmiotem środków, które będą stosowane lub staną się skuteczne po zakończeniu okresu przejściowego.

3.   W przypadku wspólnej z Unią kwoty połowowej, upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga uprzedniej konsultacji Zjednoczonego Królestwa z Komisją.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2020 r.

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 1.

(2)  Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7.

(3)  Decyzja Rady 81/608/EWG z dnia 13 lipca 1981 r. dotycząca zawarcia Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21).

(4)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3179/78 z dnia 28 grudnia 1978 r. dotyczące zawarcia przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (Dz.U. L 378 z 30.12.1978, s. 1).

(5)  Decyzja Rady 86/238/EWG z dnia 9 czerwca 1986 r. dotycząca przystąpienia Wspólnoty do Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego, zmienionej Protokołem załączonym do Aktu końcowego Konferencji Pełnomocników Państw – Stron Konwencji, podpisanego w Paryżu dnia 10 lipca 1984 r. (Dz.U. L 162 z 18.6.1986, s. 33).

(6)  Decyzja Rady 95/399/WE z dnia 18 września 1995 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Umowy o utworzeniu Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (Dz.U. L 236 z 5.10.1995, s. 24).

(7)  Decyzja Rady 82/886/EWG z dnia 13 grudnia 1982 r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 24).

(8)  Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 3.

(9)  Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 16.


21.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/30


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/1306

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie tymczasowego wyłączenia niektórych ekspozycji wobec banków centralnych z miary ekspozycji całkowitej w związku z pandemią COVID-19 (EBC/2020/44)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 1 lit. d),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (2), w szczególności art. 500b,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ramy Bazylea III wprowadziły prosty, przejrzysty wskaźnik dźwigni nieoparty na ryzyku, mający stanowić wiarygodny środek uzupełniający wymogi kapitałowe oparte na ryzyku. Zgodnie ze standardem dotyczącym wskaźnika dźwigni, opublikowanym przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w grudniu 2017 r. (zwanym dalej „standardem dotyczącym wskaźnika dźwigni”), w celu ułatwienia realizacji polityki pieniężnej dana jurysdykcja może, według swojego uznania, tymczasowo zwolnić rezerwy banku centralnego z miary ekspozycji wskaźnika dźwigni w wyjątkowych okolicznościach makroekonomicznych.

(2)

Standard dotyczący wskaźnika dźwigni został po raz pierwszy wdrożony do prawa Unii rozporządzeniem (UE) nr 575/2013. Art. 430 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 nakłada na instytucje obowiązek przedkładania właściwym organom określonych informacji dotyczących wskaźnika dźwigni i jego elementów, natomiast art. 451 tego rozporządzenia nakłada na instytucje obowiązek ujawniania określonych informacji na temat swojego wskaźnika dźwigni oraz zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni.

(3)

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 (3) m.in. w celu uwzględnienia zmian standardu dotyczącego wskaźnika dźwigni, co ma zapewnić równe warunki konkurencji międzynarodowej dla instytucji z siedzibą w Unii prowadzących działalność poza Unią oraz aby wskaźnik dźwigni pozostał skutecznym uzupełnieniem wymogów w zakresie funduszy własnych opartych na ryzyku. Rozporządzenie (UE) 2019/876 wprowadziło wymóg dotyczący wskaźnika dźwigni jako uzupełnienie systemu sprawozdawczości i ujawniania wskaźnika dźwigni. Rozporządzenie to wprowadziło również możliwość tymczasowego wyłączenia niektórych ekspozycji wobec banków centralnych z obliczania miary ekspozycji całkowitej danej instytucji w wyjątkowych okolicznościach i w celu usprawnienia implementacji polityki pieniężnej. Opisane zmiany zasad dotyczących wskaźnika dźwigni, w tym możliwość wyłączenia niektórych ekspozycji z wobec banków centralnych z miary ekspozycji całkowitej, wejdą w życie 28 czerwca 2021 r.

(4)

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 zostało następnie zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 (4) m.in. poprzez umożliwienie tymczasowego wyłączenia niektórych ekspozycji wobec banków centralnych z obliczania z obliczania miary ekspozycji całkowitej danej instytucji również przed 28 czerwca 2021 r., tj. przed wejściem w życie zmian wymogów dotyczących wskaźnika dźwigni wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2019/876. W szczególności art. 500b rozporządzenia (UE) nr 575/2013 pozwala instytucjom na tymczasowe wyłączenie niektórych ekspozycji wobec banków centralnych z miary ekspozycji całkowitej w przypadku gdy organ właściwy dla danej instytucji stwierdził, po konsultacji z odpowiednim bankiem centralnym, oraz publicznie ogłosił, że istnieją wyjątkowe okoliczności, które uzasadniają wyłączenie w celu ułatwienia wdrażania polityki pieniężnej. Artykuł 500b rozporządzenia (UE) nr 575/2013 stosuje się od 27 czerwca 2020 r.

(5)

Jakkolwiek sytuacja na rynkach finansowych ustabilizowała się od kwietnia 2020 r., to jednak warunki finansowania w strefie euro są gorsze niż na początku roku z powodu wyższej rentowności obligacji i niższych cen akcji. Sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa (COVID-19), jak również wynikająca z niej ciągła potrzeba wysokiego stopnia łagodzenia polityki pieniężnej oraz słabość i brak odporności gospodarek strefy euro i opartego na sektorze bankowym kanału transmisji polityki pieniężnej – wszystko to uzasadnia stanowisko Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC), iż istnieją wyjątkowe okoliczności uzasadniające tymczasowe wyłączenie do 27 czerwca 2021 r. określonych ekspozycji wobec banków centralnych Eurosystemu z obliczania miary ekspozycji całkowitej instytucji w celu ułatwienia realizacji polityki pieniężnej, zgodnie z art. 500b rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(6)

Ekspozycje, które mogą podlegać wyłączeniu, obejmują monety i banknoty stanowiące legalną walutę w jurysdykcji banku centralnego oraz aktywa stanowiące należności od banków centralnych, w tym rezerwy obowiązkowe utrzymywane w banku centralnym, o ile ekspozycje te mają znaczenie dla transmisji – a co za tym idzie, realizacji – polityki pieniężnej. Ekspozycje takie obejmują depozyty w banku centralnym oraz salda na rachunkach rezerw w Eurosystemie, w tym środki utrzymywane w celu wypełnienia wymogów w zakresie rezerw obowiązkowych. Z miary ekspozycji całkowitej nie powinny być wyłączone ekspozycje stanowiące należności od banków centralnych niezwiązane z realizacją polityki pieniężnej.

(7)

Oczekuje się, że wyłączenie na podstawie art. 500b rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do dnia 27 czerwca 2021 r. określonych ekspozycji wobec banku centralnego z miary ekspozycji całkowitej będzie wspierać instytucje kredytowe w dalszym wypełnianiu ich roli w finansowaniu gospodarki realnej, zachowując jednocześnie kluczowe elementy ostrożnościowych ram regulacyjnych. Wyłączenie takie może zmniejszyć potencjalne ograniczenia związane z wprowadzeniem nowych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, które zostały wdrożone w Unii w drodze nowelizacji rozporządzenia (UE) nr 575/2013 rozporządzeniem (UE) 2019/876 w celu odzwierciedlenia standardu dotyczącego całkowitej zdolności do pokrycia strat i które stosuje się od dnia 28 czerwca 2019 r. Ponadto, chociaż wskaźnik dźwigni nie będzie miał zastosowania do 28 czerwca 2021 r., wyłączenie określonych ekspozycji wobec banku centralnego z miary ekspozycji całkowitej do tej daty może być korzystne z perspektywy jasnego przekazywania informacji finansowych. W szczególności, instytucje będą miały możliwość ujawniania swojego wskaźnika dźwigni zarówno z uwzględnieniem wpływu wyłączonych ekspozycji, jak i bez niego. Informacje takie mogą być przydatne dla uczestników rynku finansowego do oceny potencjalnych przyszłych wskaźników dźwigni instytucji od momentu, w którym rozpocznie się stosowanie wskaźnika dźwigni, tj. od 28 czerwca 2021 r.

(8)

EBC, jako organ prowadzący politykę pieniężną, został skonsultowany zgodnie z art. 500b ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w przedmiocie stwierdzenia istnienia wyjątkowych okoliczności, które uzasadniają wyłączenie na podstawie art. 500B ust. 1 tego rozporządzenia (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Terminy użyte w niniejszej decyzji mają znaczenie nadane im w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013, a ponadto poniże terminy oznaczają:

(1)

„Eurosystem” – Eurosystem w rozumieniu wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (6);

(2)

„depozyt w banku centralnym” – depozyt w banku centralnym w rozumieniu wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60);

(3)

„rachunek rezerwy” – rachunek rezerwy w rozumieniu rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) (7);

(4)

„wymogi w zakresie rezerw obowiązkowych” – wymogi w zakresie rezerw obowiązkowych obliczone zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9);

(5)

„istotny nadzorowany podmiot w państwie członkowskim strefy euro” – istotny nadzorowany podmiot w państwie członkowskim strefy euro w rozumieniu rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (8).

Artykuł 2

Stwierdzenie istnienia nadzwyczajnych okoliczności

1.   Na potrzeby art. 500b ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 EBC stwierdza, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, istnienie nadzwyczajnych okoliczności uzasadniających wyłączenie ekspozycji wobec banku centralnego wskazanych w art. 500b ust. 1 lit. a) oraz b) tego rozporządzenia z miary ekspozycji całkowitej w celu ułatwienia wdrażania polityki pieniężnej.

2.   W odniesieniu do ekspozycji wskazanych w art. 500b ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zawarte w ust. Stwierdzenie istnienia nadzwyczajnych okoliczności ma zastosowanie do takich ekspozycji wobec banków centralnych Eurosystemu, które dotyczą depozytów w banku centralnym lub sald na rachunkach rezerw, w tym środków utrzymywanych w celu wypełnienia wymogów w zakresie rezerw obowiązkowych.

3.   Stwierdzenie istnienia nadzwyczajnych okoliczności ma zastosowanie do wszystkich instytucji będących istotnymi nadzorowanymi podmiotami w państwie członkowskim strefy euro.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie piątego dnia po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 września 2020 r.

Prezes EBC

Christine LAGARDE


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 150 z 7.6.2019, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz.U. L 204 z 26.6.2020, s. 4).

(5)  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200917~f3f03398d2.en.html

(6)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).

(7)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (Dz.U. L 250 z 2.10.2003, s. 10).

(8)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).


ZALECENIA

21.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/33


ZALECENIE KOMISJI (UE) 2020/1307

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie wspólnego unijnego zestawu narzędzi służących zmniejszeniu kosztów wprowadzania sieci o bardzo dużej przepustowości oraz zapewnieniu terminowego i sprzyjającego inwestycjom dostępu do widma radiowego 5G, aby wspierać łączność z myślą o odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19 w Unii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kryzys związany z COVID-19 pokazał, że łączność jest niezbędna dla obywateli i przedsiębiorstw w Unii. Sieci łączności elektronicznej, w szczególności sieci o bardzo dużej przepustowości, odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na kryzys, umożliwiając zdalną pracę i naukę szkolną, opiekę zdrowotną oraz komunikację osobistą i rozrywkę. Rozpowszechnione połączenia gigabitowe są podstawą zastosowań wymagających dużej przepustowości w dziedzinie zdrowia, edukacji, transportu, logistyki i mediów, co może odegrać kluczową rolę w odbudowie europejskiej gospodarki. Ogólniej rzecz biorąc, łączność stacjonarna i bezprzewodowa znacznie przyczynia się do zapewnienia dostępu do usług po przystępnej cenie oraz zmniejszenia przepaści cyfrowej. Stanowi ona ważne narzędzie, które umożliwia informowanie społeczeństwa, zapewnia wsparcie właściwym organom publicznym w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa oraz pozwala organizacjom opieki zdrowotnej na wymianę danych i świadczenie teleusług.

(2)

Pandemia zmieniła perspektywy gospodarcze na nadchodzące lata. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są inwestycje i reformy, aby zapewnić konwergencję oraz zrównoważone, przyszłościowe i trwałe ożywienie gospodarcze. Inwestycje w obszarach stanowiących wspólne priorytety Unii, szczególnie w dziedzinie polityki ekologicznej, cyfrowej i społecznej, zwiększą odporność Unii oraz przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a jednocześnie do modernizacji gospodarek państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny zatem w pełni wykorzystać potencjał proponowanego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zapewniając efektywne wydatki publiczne i tworząc warunki najbardziej sprzyjające inwestycjom prywatnym. W tym celu w niniejszym zaleceniu zawarto wytyczne dla państw członkowskich, które są w trakcie opracowywania projektów swoich planów odbudowy i zwiększania odporności. Wskazano w nim, w jaki sposób państwa członkowskie mogą wdrożyć proste i realistyczne środki służące przydzielaniu widma radiowego na potrzeby sieci piątej generacji (5G) na warunkach sprzyjających inwestycjom oraz w jaki sposób mogą one ułatwić wprowadzanie sieci stacjonarnych i bezprzewodowych o bardzo dużej przepustowości, na przykład przez usunięcie zbędnych barier administracyjnych i usprawnienie procedur udzielania pozwoleń.

(3)

W tym kontekście społeczno-ekonomicznym konieczne jest opracowanie wspólnego podejścia unijnego – „zestawu narzędzi” – opartego na najlepszych praktykach. Celem jest wspieranie terminowego wprowadzania sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci światłowodowych i bezprzewodowych nowej generacji. Takie podejście sprzyjałoby pojawiającym się i przyszłym procesom i aplikacjom cyfrowym oraz przyczyniałoby się bezpośrednio do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ramach ożywienia gospodarczego w Unii.

(4)

W konkluzjach Rady w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy z dnia 9 czerwca 2020 r. (1) podkreślono, że pandemia COVID-19 uwidoczniła potrzebę szybkiej i powszechnej łączności. Sytuacja ta wymaga, aby państwa członkowskie, w ścisłej współpracy z Komisją, opracowały zestaw najlepszych praktyk w celu zmniejszenia kosztów wprowadzania sieci i ułatwienia rozwoju infrastruktury o bardzo dużej przepustowości, w tym światłowodów i 5G.

(5)

Sieci ruchome 5G zapewnią użytkownikom urządzeń mobilnych łączność o bardzo dużej przepustowości. Sieci te będą odgrywały zasadniczą rolę w tworzeniu podstaw transformacji cyfrowej i ekologicznej w obszarach takich, jak: transport, energetyka, produkcja, zdrowie, rolnictwo i media. Powodzenie szeregu zastosowań sieci 5G wymaga ciągłości świadczenia usług na znacznych obszarach, w tym w wymiarze transgranicznym. Ważne jest zatem, aby państwa członkowskie podjęły odpowiednie kroki w celu promowania wprowadzania sieci 5G na całym swoim terytorium, w tym na obszarach wiejskich i w regionach oddalonych, i współpracowały ze sobą w zakresie wprowadzania sieci 5G na obszarach transgranicznych.

(6)

Działania związane z widmem, o których mowa w niniejszym zaleceniu, mogą stanowić wsparcie w procesie przygotowania przyszłego zaktualizowanego planu działania Komisji dla Europy w zakresie 5G i 6G, zapowiedzianego w komunikacie Komisji „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” (2). Ten zaktualizowany plan zawierałby podsumowanie poczynionych postępów, określałby środki pozwalające wyeliminować obecne braki w procesie wprowadzania sieci oraz wyznaczałby nowy poziom ambicji w odniesieniu do wprowadzania w przyszłości sieci 5G na szczeblu UE, aby zapewnić wykorzystanie w pełni potencjału łączności 5G, by wspomóc osiągnięcie długoterminowych celów UE dotyczących cyfrowej transformacji gospodarki.

(7)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE (3) („dyrektywa w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych”) ma na celu ułatwianie i wspieranie wprowadzania szybkich sieci łączności elektronicznej. W swoim sprawozdaniu w sprawie wdrożenia tej dyrektywy (4) Komisja wskazała szereg problemów związanych z jej skutecznością, w tym fakt, że państwa członkowskie nie w pełni wykorzystują niektóre środki fakultatywne. W odpowiedzi w niniejszym zaleceniu należy zaproponować środki zachęcające do odpowiednio szybkiego wprowadzania zrównoważonych sieci łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G.

(8)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 (5), którą państwa członkowskie muszą transponować i która musi być stosowana od dnia 21 grudnia 2020 r., promuje łączność i dostęp do sieci o bardzo dużej przepustowości oraz korzystanie z tych sieci przez wszystkich obywateli Unii i wszystkie unijne przedsiębiorstwa. Niniejsze zalecenie ma przyczynić się do osiągnięcia tego celu, a zatem skupiono się w nim na wprowadzaniu sieci o bardzo dużej przepustowości.

(9)

Państwa członkowskie powinny współpracować ze sobą oraz z Komisją, aby pilnie opracować zestaw narzędzi zawierający najlepsze praktyki w zakresie stosowania dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych, oparty na minimalnych wymogach ustanowionych w tej dyrektywie i służący wprowadzeniu ulepszeń w następujących obszarach: (i) usprawnienie procedur udzielania pozwoleń w kontekście szerszych starań na rzecz poprawy skuteczności i przejrzystości funkcjonowania administracji publicznej oraz przyczynienia się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej; (ii) zwiększenie przejrzystości i wzmocnienie pojedynczego punktu informacyjnego; (iii) rozszerzenie prawa dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej kontrolowanej przez podmioty sektora publicznego oraz (iv) usprawnienie mechanizmu rozstrzygania sporów. Ponadto państwa członkowskie powinny wskazać środki, które pomogłyby zmniejszyć wpływ sieci łączności elektronicznej na środowisko i zapewnić ich zrównoważony charakter.

(10)

Zgodnie z art. 7 dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych państwa członkowskie muszą zapewnić, aby właściwe organy podejmowały decyzje dotyczące wszystkich pozwoleń na niezbędne roboty budowlane w celu wdrożenia elementów szybkich sieci łączności elektronicznej w terminie 4 miesięcy, który to termin może wyjątkowo ulec przedłużeniu, gdy jest to należycie uzasadnione lub gdy konieczne jest dochowanie innych terminów lub obowiązków określonych w prawie krajowym w celu właściwego przeprowadzenia procedury. Aby uniknąć niespójnych praktyk w całej Unii, państwa członkowskie powinny zatem dążyć do stworzenia warunków, które sprzyjałyby dotrzymywaniu tego 4-miesięcznego terminu na udzielenie lub odmowę udzielenia wszystkich niezbędnych pozwoleń, a także powinny wspólnie określić najlepsze praktyki, które jeszcze bardziej usprawnią procedury udzielania pozwoleń, takie jak dorozumiane zatwierdzenie i uproszczone procedury udzielania pozwoleń.

(11)

W przypadku określonych rodzajów wprowadzanych sieci niektóre państwa członkowskie ustanowiły uproszczone procedury udzielania pozwoleń jako sposób znacznego zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno dla operatorów, jak i dla administracji krajowych. Państwa członkowskie powinny rozważyć stosowanie uproszczonych procedur udzielania pozwoleń lub stosowanie zwolnień z wymogu uzyskania pozwolenia wykraczających poza art. 57 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, jak również określenie scenariuszy wprowadzania sieci, w przypadku których można by korzystać z tych rozwiązań (np. w przypadku tymczasowych wdrożeń niezbędnych do zapewnienia ciągłości świadczenia usług łączności elektronicznej lub w przypadku prostych modernizacji istniejących sieci, w tym modernizacji istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej do standardu 5G).

(12)

Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne i usprawnić procedury udzielania pozwoleń, należy ułatwić stosowanie procedur elektronicznych oraz zwiększyć rolę pojedynczego punktu informacyjnego. W tym celu państwa członkowskie powinny rozważyć, w jaki sposób pojedynczy punkt informacyjny mógłby stać się faktycznym punktem kompleksowej obsługi umożliwiającym składanie drogą elektroniczną wniosków o udzielenie pozwolenia na wszystkich szczeblach administracji.

(13)

Kolejny krok mogłoby stanowić zintegrowane podejście do udzielania pozwoleń w ramach kompetencji pojedynczego punktu informacyjnego, co przyniosłoby znaczną wartość dodaną. Rozwiązanie to mogłoby funkcjonować w oparciu o w pełni skoordynowaną procedurę, w przypadku gdy zaangażowany jest więcej niż jeden właściwy organ. Państwa członkowskie powinny zatem rozważyć powierzenie pojedynczemu punktowi informacyjnemu czynnej roli w koordynowaniu i monitorowaniu procedur udzielania pozwoleń przez różne właściwe organy oraz zapewnianiu odpowiedniej wymiany istotnych informacji.

(14)

Aby uniknąć niepożądanych opóźnień, procedury dotyczące pozwoleń i praw do umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wzdłuż tras komunikacyjnych (np. dróg, linii kolejowych), na podstawie art. 43 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej powinny toczyć się równolegle. Państwa członkowskie powinny zbadać możliwość przyznania wspomnianych praw do umieszczania obiektów i urządzeń jak najszybciej, a w każdym razie w maksymalnym terminie przewidzianym na udzielenie pozwoleń wynoszącym 4 miesiące, dostosowując w ten sposób tę procedurę do przepisów art. 7 ust. 3 dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych.

(15)

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę pozwoleń na wprowadzenie sieci łączności elektronicznej oraz ich głównie lokalny charakter, opłaty za pozwolenia na roboty budowlane mogą znacznie różnić się między poszczególnymi państwami członkowskimi i w obrębie samych państw. Mogą one również stanowić znaczną część kosztów wprowadzenia sieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w regionach oddalonych, gdzie koszt wprowadzenia sieci na użytkownika jest najwyższy. Byłoby zatem bardzo przydatne, gdyby państwa członkowskie wymieniały się informacjami i porozumiały się co do sposobów utrzymania kosztów udzielania pozwoleń na poziomie, który by nie zniechęcał do inwestycji, biorąc pod uwagę mnogość pozwoleń, które często są wymagane.

(16)

Dostęp do wyczerpujących, dokładnych i aktualnych informacji jest zasadniczym warunkiem zapewnienia efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej i odpowiedniej koordynacji robót budowlanych. W tym względzie kluczową rolę odgrywa pojedynczy punkt informacyjny. Poprawa przejrzystości w odniesieniu do istniejącej infrastruktury i planowanych robót budowlanych stanowi kluczowy krok wstępny w kierunku umożliwienia dostępu do tej infrastruktury i poprawy koordynacji robót budowlanych, co z kolei przyniesie dodatkowe korzyści środowisku i społeczeństwu. Należy zatem zachęcać państwa członkowskie do zastanowienia się nad przekazywaniem do pojedynczego punktu informacyjnego wszystkich informacji na temat infrastruktury technicznej dostępnej na danym obszarze pochodzących z różnych źródeł, a także do udzielania pomocy w przekazywaniu informacji georeferencyjnych.

(17)

Należy zachęcać państwa członkowskie do przeanalizowania sposobów poprawy przejrzystości w odniesieniu do istniejącej infrastruktury technicznej przez zwiększenie ilości i podniesienie jakości informacji dostępnych za pośrednictwem pojedynczego punktu informacyjnego. Obejmuje to informacje przekazywane dwustronnie między operatorami na podstawie art. 4 ust. 2 i 4 dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych na stosowny wniosek lub informacje na temat infrastruktury technicznej kontrolowanej przez podmioty sektora publicznego.

(18)

Oprócz wymogów dotyczących dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej zawartych w dyrektywie w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych wprowadzanie sieci o bardzo dużej przepustowości można dodatkowo ułatwić przez umożliwienie operatorom uzyskania dostępu do odpowiedniej infrastruktury technicznej kontrolowanej przez podmioty sektora publicznego na warunkach podobnych do tych, które określono w art. 3 tej dyrektywy. Taka infrastruktura techniczna obejmuje budynki, w szczególności dachy, oraz elementy infrastruktury ulicznej, np. latarnie, znaki uliczne, sygnalizację świetlną, billboardy, przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacje metra.

(19)

W dyrektywie w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych przewidziano możliwość zastosowania procedur rozstrzygania sporów, w przypadku gdy negocjacje w sprawie dostępu do infrastruktury zakończą się niepowodzeniem. Państwa członkowskie powinny zwiększyć wysiłki mające na celu wspólne określenie najlepszych praktyk w zakresie skutecznych i efektywnych mechanizmów rozstrzygania sporów oraz sprawnego funkcjonowania organów rozstrzygających spory w całej Unii. W celu zapewnienia przejrzystości praktyki te powinny obejmować terminową publikację decyzji podejmowanych przez organy odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów.

(20)

Ślad środowiskowy sektora łączności elektronicznej zwiększa się i konieczne jest rozważenie wszelkich możliwych sposobów przeciwdziałania tej tendencji. Zachęty do wprowadzania sieci charakteryzujących się – na przykład – zmniejszonym śladem węglowym mogą przyczynić się do zrównoważoności tego sektora oraz do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej. Wzywa się państwa członkowskie, aby w ścisłej współpracy z Komisją określiły i promowały takie zachęty, mogące obejmować przyspieszone procedury udzielania pozwoleń lub obniżone opłaty za wydanie pozwolenia i za dostęp w przypadku sieci spełniających pewne kryteria środowiskowe.

(21)

Aby uniknąć nadmiernego opóźniania procesów udzielania pozwoleń na użytkowanie widma i procesów instalacji bezprzewodowych sieci łączności, państwa członkowskie powinny wymieniać się najlepszymi praktykami dotyczącymi sposobu uwzględniania wyników oceny oddziaływania na środowisko, gdy jest to wymagane, a w szczególności gdy organy przygotowują ramy dla przyszłego zezwolenia na inwestycję dotyczącego projektów, przy pełnym poszanowaniu prawodawstwa Unii, w szczególności dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6) („dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE (7) („dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko”) i dyrektywy Rady 92/43/EWG (8) („dyrektywa siedliskowa”). Ocena oddziaływania na środowisko powinna odbywać się na etapie, na którym można określić i ocenić wpływ na środowisko.

(22)

W Europejskim kodeksie łączności elektronicznej wyznaczono państwom wspólny termin, przypadający na koniec 2020 r., przed upływem którego państwa członkowskie muszą umożliwić wykorzystanie zakresu częstotliwości 3,4–3,8 GHz oraz co najmniej 1 GHz z pionierskiego pasma częstotliwości 24,25–27,5 GHz na potrzeby 5G. Ponadto w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 (9) wyznaczono państwom członkowskim wspólny termin – do dnia 30 czerwca 2020 r. – przed upływem którego muszą umożliwić wykorzystanie pionierskiego pasma częstotliwości 700 MHz na potrzeby sieci 5G. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby widmem zarządzano w sposób promujący wysokiej jakości łączność dla przedsiębiorstw i społeczeństwa w wymiarze transgranicznym, a także cyfryzację przemysłu, co przyniesie korzyści gospodarce i całemu społeczeństwu, w tym pod względem dostępności, równych szans i inkluzywności. Osiągnięcie tego celu można by ułatwić dzięki terminowej wymianie poglądów i najlepszych praktyk jeszcze przed rozpoczęciem procesu wzajemnej oceny ustanowionego w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej, jak również w jego trakcie.

(23)

Aby zapewnić szybkie i bezpieczne wprowadzanie sieci 5G i upowszechnienie innowacyjnych usług począwszy od 2020 r. zgodnie z planem działania dotyczącym sieci 5G (10), a także z uwzględnieniem zestawu instrumentów, który określono w zaleceniu Komisji dotyczącym cyberbezpieczeństwa sieci 5G (11), państwa członkowskie powinny unikać wszelkich opóźnień – których źródłem może być kryzys związany z COVID-19 – w umożliwianiu wykorzystania pionierskich pasm częstotliwości na potrzeby sieci 5G lub też powinny minimalizować takie opóźnienia.

(24)

Biorąc pod uwagę znaczenie bezpiecznej i odpornej infrastruktury 5G dla ożywienia i wzrostu gospodarczego, procedury udzielania pozwoleń na użytkowanie widma powinny w stosownych przypadkach wspierać inwestycje w infrastrukturę poprzez zmniejszanie obciążeń finansowych spoczywających na użytkownikach widma radiowego, w szczególności na operatorach, zgodnie z zasadami pomocy państwa. Ma to jeszcze większe znaczenie w kontekście kryzysu związanego z COVID-19. W tym celu należy zachęcać państwa członkowskie do określenia takich zasad udzielania pozwoleń na użytkowanie widma, które służą stosowaniu metodyki ustalania cen widma sprzyjającej inwestycjom. Praktyki takie mogą obejmować w stosownych przypadkach zachęty do oferowania wysokiej jakości zasięgu bezprzewodowego w celu zapewniania szeroko dostępnych usług, również w kontekście transgranicznym.

(25)

Aby uniknąć ograniczonej dostępności widma prowadzącej do wyższych ofert na aukcjach, najlepsze praktyki mogą obejmować środki zakładające nierezerwowanie – w miarę możliwości – do celów bezpieczeństwa publicznego i obronności pionierskich pasm częstotliwości widma przeznaczonych na potrzeby sieci 5G lub środki, które dopuszczają rezerwowanie zharmonizowanego na szczeblu UE widma radiowego na potrzeby usług łączności elektronicznej dla prywatnych użytkowników widma radiowego, zarówno w odniesieniu do ilości widma, jak i wyboru określonego pasma częstotliwości, tylko w należycie uzasadnionych przypadkach.

(26)

Sieci 5G wymagają rozmieszczenia znacznie gęstszej sieci nadajników w pasmach wyższych częstotliwości w porównaniu z technologiami poprzednich generacji. Współużytkowanie infrastruktury pasywnej i aktywnej oraz uruchamianie wspólnie infrastruktury bezprzewodowej może zmniejszyć koszty takiego wprowadzania (w tym koszty przyrostowe) – w szczególności w przypadku użytkowania zakresów częstotliwości 3,4–3,8 GHz i 24,25–27,5 GHz – a tym samym zwiększyć tempo tego procesu, sprzyjać większemu zasięgowi sieci oraz umożliwić skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie widma radiowego z korzyścią dla konsumentów. Właściwe organy powinny zatem pozytywnie traktować to rozwiązanie, w szczególności na obszarach o ograniczonej rentowności ekonomicznej.

(27)

Wprowadzaniu gęstych sieci bezprzewodowych 5G sprzyjałyby również elastyczne systemy pozwoleń, które pobudzają inwestycje w sieci bezprzewodowe i zapewniają efektywne wykorzystanie widma. Pasma wysokich częstotliwości powyżej 24 GHz („zakresy fal milimetrowych”), takie jak zakres częstotliwości 24,25–27,5 GHz, oferują dużą ilość widma radiowego o ograniczonych geograficznie cechach propagacyjnych. Chociaż na potrzeby przyznawania praw użytkowania w odniesieniu do pasm częstotliwości, których dotyczy problem ograniczonej dostępności, państwa członkowskie na ogół powinny stosować konkurencyjne procedury wyboru takie jak aukcje, procedury takie mogą w pewnych przypadkach ograniczać możliwości inwestowania w gęste sieci bezprzewodowe 5G, jak również elastyczność i wynikającą z tego efektywność użytkowania widma. Za najlepszą praktykę można uznać udzielanie indywidualnych pozwoleń na użytkowanie zharmonizowanych zakresów fal milimetrowych w drodze przyspieszonej procedury administracyjnej, która jest otwarta, obiektywna, proporcjonalna, niedyskryminująca i oparta na przejrzystych kryteriach i procedurach.

(28)

Aby uniknąć rozbieżnych rozwiązań w przypadku przyznawania praw do użytkowania widma radiowego w celu świadczenia transgranicznych usług bezprzewodowych, państwa członkowskie powinny lepiej koordynować przydzielanie widma radiowego, tak aby promować łączność bezprzewodową, która będzie wspierała transformację przemysłową Unii i suwerenność cyfrową w oparciu o elastyczną infrastrukturę 5G zdolną do obsługi wielu usług. Skoordynowane przydzielanie widma ma szczególne znaczenie dla spełnienia wymogów dotyczących łączności w odniesieniu do nowych zastosowań, które przyczyniają się do cyfryzacji operacji w obszarze mobilności i transportu drogowego i kolejowego oraz produkcji przemysłowej. Warunki te dotyczą w szczególności jakości usług wyrażonej za pomocą parametrów takich jak zdolność, przepustowość, opóźnienie, niezawodność oraz bezpieczeństwo i odporność sieci.

(29)

W tym celu państwa członkowskie powinny przyczynić się do opracowania zestawu najlepszych praktyk i uzgodnić go, działając w ścisłej współpracy z Komisją i przy wsparciu ze strony Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego, na potrzeby ważnych innowacyjnych zastosowań w sektorach przemysłu o wymiarze transgranicznym, takich jak transport drogowy lub kolejowy (w tym korytarze transgraniczne na potrzeby współpracującej, opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności) oraz inteligentne fabryki. W praktykach tych można by uwzględnić wyniki projektów pilotażowych i testów finansowanych przez UE w sektorach wertykalnych, w tym w transgranicznych korytarzach 5G. W praktykach takich należy określić odpowiednie wspólne zakresy częstotliwości, systemy pozwoleń i warunki świadczenia przez operatorów specjalnych (sektorowych) usług bezprzewodowych. Wspólne systemy pozwoleń mogłyby dotyczyć indywidualnych pozwoleń dla operatorów i zainteresowanych stron z sektora przemysłu, w tym wspólnego użytkowania widma. Wspólne warunki udzielania pozwoleń mogłyby dotyczyć realizacji, jakości usług, wspólnego użytkowania widma, współistnienia systemów bezprzewodowych, przetrzymywania widma, cyberbezpieczeństwa oraz wynegocjowanych umów między operatorami sieci ruchomych a zainteresowanymi stronami z sektora przemysłu, a także środków służących ochronie niezbędnej łączności na potrzeby transportu lotniczego. W tym względzie Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego powinien pomóc Komisji w ustaleniu, czy istnieje potrzeba powierzenia Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych zadania opracowania zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących użytkowania widma.

(30)

Wdrażając zestaw najlepszych praktyk opracowanych we współpracy z Komisją, państwa członkowskie powinny koordynować proces udzielania pozwoleń na użytkowanie widma, a w szczególności korzystać z procedury wspólnego udzielania pozwoleń zgodnie z art. 37 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Proces taki może obejmować przydzielanie wspólnego specjalnego zakresu częstotliwości na podstawie wspólnych warunków udzielania pozwoleń.

(31)

Wdrażaniu zestawu narzędzi sprzyjałyby jasny proces, odpowiednie monitorowanie, większa przejrzystość oraz zintensyfikowany dialog na szczeblu krajowym i unijnym.

(32)

W celu opracowania zestawu narzędzi państwa członkowskie powinny współpracować ze sobą i działać w ścisłej współpracy z Komisją. W stosownych przypadkach w proces ten należy zaangażować Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego, Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej i krajowe organy regulacyjne, sieć biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej, organy odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów oraz właściwe organy odpowiedzialne za funkcje pojedynczego punktu informacyjnego.

(33)

Niniejsze zalecenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania prawa konkurencji i zasad pomocy państwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1.   PRZEDMIOT I DEFINICJE

1.

W niniejszym zaleceniu określono wytyczne dotyczące opracowania najlepszych praktyk, zwanych „zestawem narzędzi”, na potrzeby wspierania łączności z myślą o odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19, koncentrując się na trzech obszarach, których celem jest w szczególności:

a)

obniżenie kosztu i zwiększenie tempa wprowadzania sieci łączności elektronicznej, a w szczególności sieci o bardzo dużej przepustowości, przez usprawnienie procedur udzielania pozwoleń na roboty budowlane, poprawę przejrzystości i wzmocnienie zdolności pojedynczych punktów informacyjnych utworzonych na podstawie dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych, rozszerzenie praw dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej kontrolowanej przez podmioty sektora publicznego oraz wskazanie środków, które pomogłyby zmniejszyć wpływ sieci łączności elektronicznej na środowisko;

b)

zapewnienie w stosownych przypadkach terminowego i sprzyjającego inwestycjom dostępu do widma radiowego 5G poprzez proinwestycyjne zachęty do użytkowania widma, jak również procedury terminowego przydziału widma w odniesieniu do pionierskich pasm sieci 5G;

c)

ustanowienie procesu ściślejszej koordynacji przydziału widma, który ułatwiałby również transgraniczne świadczenie innowacyjnych usług 5G.

2.

Do celów niniejszego zalecenia stosuje się definicje zawarte w dyrektywie w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych oraz w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej.

2.   PROCES OPRACOWYWANIA ZESTAWU NARZĘDZI

3.

W celu opracowania zestawu narzędzi w obszarach objętych sekcjami 3, 4 i 5 niniejszego zalecenia państwa członkowskie powinny współpracować ze sobą i działać w ścisłej współpracy z Komisją. W stosownych przypadkach w proces ten należy zaangażować następujące organy:

a)

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej oraz krajowe organy regulacyjne, jak również sieć biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej oraz właściwe organy odpowiedzialne za funkcje pojedynczego punktu informacyjnego – w odniesieniu do obszarów określonych w sekcji 3;

b)

Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego i właściwe krajowe organy regulacyjne – w odniesieniu do obszarów określonych w sekcjach 4 i 5.

4.

Do dnia 20 grudnia 2020 r. państwa członkowskie powinny określić i przekazać sobie nawzajem oraz Komisji najlepsze praktyki zgodnie z sekcjami 3 i 4.

5.

Do dnia 30 marca 2021 r. państwa członkowskie w ścisłej współpracy z Komisją powinny uzgodnić zestaw narzędzi.

6.

Państwa członkowskie powinny wdrożyć ten zestaw narzędzi w trybie pilnym i w ścisłej współpracy z innymi państwami członkowskimi, Komisją i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

7.

Aby zapewnić przejrzystość i ułatwić wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi, zestaw narzędzi i wszelkie powiązane informacje, które przekazano, należy podać do wiadomości publicznej na stronie internetowej Europa oraz za pośrednictwem pojedynczych punktów informacyjnych.

3.   WZMOCNIONA KOORDYNACJA NA SZCZEBLU UNII W ZAKRESIE ZMNIEJSZANIA KOSZTÓW I ZWIĘKSZANIA TEMPA WPROWADZANIA SIECI O BARDZO DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI

Usprawnienie procedur udzielania pozwoleń

8.

Państwa członkowskie powinny opracować i uzgodnić najlepsze praktyki w celu dalszego usprawnienia procedur udzielania pozwoleń w stopniu wykraczającym poza zakres dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych, jak określono w jej art. 1, oraz w celu ułatwienia przestrzegania terminu i innych warunków określonych w art. 7 ust. 3 dyrektywy w sprawie ograniczenia kosztów sieci szerokopasmowych. W szczególności państwa członkowskie powinny przeanalizować, w jaki sposób:

a)

ułatwić dotrzymanie maksymalnego terminu 4 miesięcy na wydanie lub odmowę wydania pozwolenia. Aby zwiększyć pewność prawa i przyczynić się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych, w przypadku niewydania wyraźnej decyzji w terminie czterech miesięcy państwa członkowskie powinny rozważyć uznanie, że dany wniosek został – w sposób dorozumiany – rozpatrzony pozytywnie;

b)

uprościć i usprawnić procedury udzielania pozwoleń, w tym ustanowić przyspieszone procedury udzielania pozwoleń lub zwolnienia z wymogu uzyskania pozwolenia w stosownych przypadkach oraz określić rodzaj wprowadzanych sieci, w przypadku których można korzystać z takich rozwiązań;

c)

dać operatorom prawo do składania drogą elektroniczną za pośrednictwem pojedynczego punktu informacyjnego wniosków o udzielenie wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych w odniesieniu do robót budowlanych mających na celu wprowadzenie elementów sieci o bardzo dużej przepustowości;

d)

ustanowić pojedynczy punkt informacyjny jako punkt kompleksowej obsługi na potrzeby składania wniosków o pozwolenie na takie roboty budowlane. W tym celu pojedynczy punkt informacyjny mógłby odgrywać aktywną rolę w koordynowaniu i monitorowaniu procedur udzielania pozwoleń na wszystkich szczeblach administracyjnych. Pojedynczy punkt informacyjny mógłby mieć również za zadanie ułatwianie wymiany informacji na temat stanu zaawansowania tych procedur między wnioskodawcami a właściwymi organami, w tym przekazywanie wnioskodawcy decyzji wydanej przez właściwy organ lub właściwe organy.

9.

Państwa członkowskie powinny również rozważyć najlepsze praktyki ułatwiające przyznawanie praw do umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, o których to prawach mowa w art. 43 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, w przypadku gdy prawa te są wymagane do wprowadzenia elementów sieci o bardzo dużej przepustowości. Takie najlepsze praktyki powinny zapewniać, aby w przypadku gdy wdrożenie takich elementów sieci wymaga uzyskania zarówno pozwoleń na roboty budowlane, jak i praw do umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, właściwe organy udzielały niezbędnych pozwoleń lub odmawiały ich udzielenia równolegle w ciągu maksymalnie 4 miesięcy od złożenia wniosku.

10.

Państwa członkowskie powinny wymieniać między sobą i uzgadniać najlepsze praktyki w celu zapewnienia, aby opłaty pobierane za udzielanie pozwoleń na roboty budowlane, które są niezbędne do wdrożenia sieci o bardzo dużej przepustowości, były obiektywnie uzasadnione, przejrzyste, niedyskryminujące i proporcjonalne do zamierzonego celu, a także by pokrywały jedynie koszty administracyjne poniesione w związku z udzieleniem takich pozwoleń.

Zwiększenie przejrzystości za pośrednictwem pojedynczego punktu informacyjnego

11.

Państwa członkowskie powinny opracować odpowiednie najlepsze praktyki służące zwiększeniu przejrzystości w odniesieniu do infrastruktury technicznej, tak aby operatorzy mieli łatwiejszy dostęp do wszystkich istotnych informacji na temat infrastruktury dostępnej na danym obszarze. W tym celu państwa członkowskie powinny rozważyć wzmocnienie roli pojedynczego punktu informacyjnego i rozszerzenie zakresu jego funkcji o udostępnianie np. informacji georeferencyjnych (map i modeli cyfrowych) oraz integrowanie informacji z różnych źródeł (w szczególności informacji przekazywanych przez właściwe organy krajowe na każdym szczeblu, organy sektora publicznego i operatorów sieci).

12.

Zachęca się państwa członkowskie, aby rozwijały najlepsze praktyki w celu zapewnienia, aby informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy, będące w posiadaniu organów sektora publicznego, były udostępniane za pośrednictwem pojedynczego punktu informacyjnego w formie elektronicznej. Ponadto państwa członkowskie powinny rozważyć udostępnianie za pośrednictwem pojedynczego punktu informacyjnego informacji dotyczących infrastruktury technicznej wykraczających poza minimum określone w dyrektywie, takich jak lokalizacja georeferencyjna infrastruktury, jej model cyfrowy, rodzaj i aktualny sposób użytkowania lub jej zdolność całkowita i wolna.

13.

Aby dodatkowo poprawić ilość i rodzaj informacji dostępnych za pośrednictwem pojedynczego punktu informacyjnego, państwa członkowskie powinny rozważyć nałożenie na operatorów sieci wymogu udostępniania za pośrednictwem tego punktu – i w postaci elektronicznej – informacji dotyczących ich istniejącej infrastruktury technicznej, które udostępnili innym operatorom na konkretny wniosek.

Rozszerzenie prawa dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej

14.

Aby zwiększyć liczbę i różnorodność obiektów i urządzeń dostępnych operatorom do celów wprowadzania elementów sieci o bardzo dużej przepustowości, państwa członkowskie powinny opracować najlepsze praktyki w zakresie umożliwiania operatorom dostępu do infrastruktury technicznej (w tym budynków i elementów infrastruktury ulicznej) kontrolowanej przez podmioty publiczne, która może pomieścić elementy sieci o bardzo dużej przepustowości, na warunkach podobnych do tych, które określono w art. 3 dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych.

Mechanizm rozstrzygania sporów

15.

Państwa członkowskie powinny opracować najlepsze praktyki w celu poprawy skuteczności i efektywności mechanizmu rozstrzygania sporów w odniesieniu do sporów dotyczących dostępu do infrastruktury technicznej oraz w celu usprawnienia funkcjonowania organów odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, aby umożliwić jak najszybsze rozwiązywanie zaistniałych spornych kwestii i zapewnić stronom wskazówki na temat odpowiednich warunków i opłat, w tym poprzez terminowe publikowanie decyzji.

Zmniejszenie śladu środowiskowego sieci

16.

Zachęca się państwa członkowskie do opracowania najlepszych praktyk motywujących do wdrażania sieci łączności elektronicznej o ograniczonym śladzie środowiskowym, w szczególności pod względem zużycia energii i powiązanych emisji gazów cieplarnianych, w tym:

a)

kryteriów oceny zrównoważenia środowiskowego przyszłych sieci;

b)

zachęt dla operatorów do wprowadzania sieci zrównoważonych pod względem środowiskowym.

Ocena oddziaływania na środowisko

17.

W przypadku gdy prawodawstwo Unii, w szczególności dyrektywa 2001/42/WE („dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”), dyrektywa 2011/92/UE („dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko”) i dyrektywa 92/43/EWG („dyrektywa siedliskowa”), wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania, a w szczególności gdy organy przygotowują ramy dla przyszłego zezwolenia na inwestycję dotyczącego projektów, państwa członkowskie powinny wymieniać się najlepszymi praktykami dotyczącymi sposobu przeprowadzania oceny oddziaływania i uwzględniania jej wyników na etapie, na którym można określić i ocenić wpływ na środowisko, na przykład gdy operatorzy przedstawiają ogólne plany projektów dotyczących konkretnej instalacji lub konkretnego wdrożenia sieci.

4.   DZIAŁANIA NA SZCZEBLU KRAJOWYM MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE TERMINOWEGO I SPRZYJAJĄCEGO INWESTYCJOM DOSTĘPU DO WIDMA RADIOWEGO 5G

Harmonogram procedur udzielania pozwoleń na użytkowanie widma

18.

Bez uszczerbku dla jakiejkolwiek oceny przypadku siły wyższej na podstawie prawa Unii państwa członkowskie powinny zapewnić, aby postępowania w sprawie przyznania praw użytkowania widma radiowego odraczano w związku z kryzysem wywołanym przez COVID-19 w możliwie jak najmniejszym stopniu i tylko na tak długo, jak jest to konieczne, by zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymać rozprzestrzenianie się tego wirusa. Państwa członkowskie powinny odpowiednio zaktualizować wszelkie odnośne krajowe harmonogramy dotyczące widma radiowego.

19.

Z myślą o wymianie najlepszych praktyk państwa członkowskie powinny zwracać się do forum wzajemnej oceny na podstawie art. 35 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej o przeanalizowanie – przed ich przyjęciem – projektów środków dotyczących przyznawania praw użytkowania widma w paśmie 700 MHz oraz w zakresach częstotliwości 3,4–3,8 GHz i 24,25–27,5 GHz.

Zachęty do inwestycji

20.

Aby dokonać przeglądu zachęt motywujących użytkowników widma radiowego do znacznych inwestycji we wdrażanie sieci 5G, państwa członkowskie powinny informować Komisję, w szczególności za pośrednictwem Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego, o konkretnych środkach, które uznają za najlepsze praktyki, w tym te, które wdrożono lub które mają zostać wdrożone na szczeblu krajowym w kontekście udzielania pozwoleń na użytkowanie widma radiowego w paśmie 700 MHz oraz w zakresach częstotliwości 3,4–3,8 GHz oraz 24,25–27,5 GHz.

Państwa członkowskie powinny zgłaszać w szczególności wszelkie odpowiednie środki, których celem jest:

a)

promowanie odpowiednich cen wywoławczych odzwierciedlających minimalne poziomy opłat za prawa użytkowania widma radiowego;

b)

unikanie ograniczonej dostępności widma przez zapewnienie przydziału pełnej ilości widma radiowego zharmonizowanego na szczeblu Unii;

c)

zapewnienie w niedyskryminujący sposób możliwości uiszczania opłat za prawa użytkowania widma radiowego w ratach w okresie obowiązywania tych praw;

d)

stosowanie systemu indywidualnych pozwoleń w odniesieniu do zakresu częstotliwości 24,25–27,5 GHz, który to system sprzyja jego terminowemu użytkowaniu, w tym w szczególności systemu opartego na przyspieszonych procedurach administracyjnych, w przypadku gdy jest stosowany do ograniczonych geograficznie praw użytkowania;

e)

połączenie zachęt finansowych z obowiązkami lub formalnymi zobowiązaniami przewidującymi wymóg szybszego uruchomienia sieci łączności bezprzewodowej wysokiej jakości lub rozszerzenia zasięgu tej sieci;

f)

zapewnienie, z zastrzeżeniem przepisów prawa konkurencji, możliwości współużytkowania infrastruktury pasywnej i aktywnej oraz wspólnego uruchamiania infrastruktury, która opiera się na użytkowaniu widma radiowego.

5.   WZMOCNIONA KOORDYNACJA NA SZCZEBLU UNII W ZAKRESIE PRZYDZIAŁU WIDMA DO UŻYTKU TRANSGRANICZNEGO

21.

Aby promować spójną praktykę przyznawania praw użytkowania widma radiowego operatorom w celu wdrażania infrastruktury bezprzewodowej nowej generacji (w tym 5G) do transgranicznych zastosowań przemysłowych, państwa członkowskie powinny w ramach zestawu narzędzi opracować i uzgodnić najlepsze praktyki w tym zakresie, w tym służące:

a)

identyfikacji zastosowań o wymiarze transgranicznym, w szczególności w odniesieniu do transportu drogowego, transportu kolejowego i przemysłu wytwórczego, zgodnie z priorytetami (12) Unii w zakresie wdrażania sieci 5G;

b)

dla każdego zidentyfikowanego zastosowania – identyfikacji wspólnego specjalnego zakresu częstotliwości w połączeniu z odpowiednim wspólnym systemem pozwoleń, jak również warunków związanych z takimi pozwoleniami, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości usług transgranicznych, w tym m.in. jakości usług i bezpieczeństwa sieci.

22.

Zachęca się państwa członkowskie do korzystania z najlepszych praktyk zawartych w zestawie narzędzi, o którym mowa w pkt 21, w odniesieniu do odpowiednich użytkowników na swoim terytorium, w szczególności w celu wspólnego określenia wspólnych aspektów procedury wspólnego udzielania pozwoleń i wspólnego przeprowadzenia tej procedury zgodnie z art. 37 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do dnia 30 marca 2022 r.

6.   SPRAWOZDAWCZOŚĆ

23.

Do dnia 30 kwietnia 2021 r. każde państwo członkowskie powinno przedstawić Komisji harmonogram wdrażania zestawu narzędzi.

24.

Do dnia 30 kwietnia 2022 r. każde państwo członkowskie powinno złożyć sprawozdanie z wdrażania zestawu narzędzi.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2020 r.

W imieniu Komisji

Thierry BRETON

Członek Komisji


(1)  Konkluzje Rady w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy, 9 czerwca 2020 r., 8711/20,

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/pl/pdf

(2)  COM(2020) 67 final.

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dz.U. L 155 z 23.5.2014, s. 1).

(4)  Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej, COM(2018) 492, 27 czerwca 2018 r.

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 36).

(6)  Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

(8)  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

(9)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 131).

(10)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Sieć 5G dla Europy: plan działania”, COM(2016) 588 final.

(11)  Zalecenie Komisji (UE) 2019/534 z dnia 26 marca 2019 r. Cyberbezpieczeństwo sieci 5G (Dz.U. L 88 z 29.3.2019, s. 42).

(12)  Zob. w szczególności komunikaty Komisji COM(2016) 587 i COM(2020) 67.