ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 289

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
3 września 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1225 z dnia 29 października 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i ujednoliconych szablonów na potrzeby udostępniania przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE informacji oraz szczegółowych informacji na temat sekurytyzacji ( 1 )

217

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1226 z dnia 12 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 i ustanawiające regulacyjne standardy techniczne określające informacje, które mają być przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS ( 1 )

285

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1227 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS ( 1 )

315

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1228 z dnia 29 listopada 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu wniosków o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji lub o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 ( 1 )

330

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1229 z dnia 29 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących standardów operacyjnych repozytorium sekurytyzacji w zakresie gromadzenia, agregowania, porównywania i udostępniania danych oraz weryfikacji ich kompletności i spójności ( 1 )

335

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1230 z dnia 29 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące wniosku o rejestrację repozytorium sekurytyzacji oraz szczegółowe informacje dotyczące uproszczonego wniosku o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji ( 1 )

345

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

3.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1224

z dnia 16 października 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 17 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zakres art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402 obejmuje wszystkie sekurytyzacje, w tym zarówno sekurytyzacje, w przypadku których należy sporządzić prospekty emisyjny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 (2) (powszechnie nazywane sekurytyzacjami „publicznymi”), jak i sekurytyzacje, w przypadku których sporządzenie prospektu emisyjnego nie jest wymagane (powszechnie nazywane sekurytyzacjami „prywatnymi”). Art. 17 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402 odnosi się sekurytyzacji, w przypadku których informacje są udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, co nie obejmuje sekurytyzacji prywatnych. W celu odzwierciedlenia tego rozróżnienia niniejsze rozporządzenie zostało podzielone na odrębne sekcje, w których określono informacje dotyczące wszystkich sekurytyzacji oraz informacje dotyczące wyłącznie sekurytyzacji publicznych.

(2)

Ujawnienie pewnych informacji na temat sekurytyzacji jest niezbędne do tego, aby inwestorzy i potencjalni inwestorzy mogli skutecznie przeprowadzić analizę due diligence oraz odpowiednią ocenę ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami bazowymi, ryzyka modelu, ryzyka prawnego, ryzyka operacyjnego, ryzyka kontrahenta, ryzyka obsługi, ryzyka płynności i ryzyka koncentracji. Informacje, które mają być ujawnione, powinny być również wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić podmiotom wymienionym w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402 skuteczne monitorowanie ogólnego funkcjonowania rynków sekurytyzacji, tendencji dotyczących puli aktywów bazowych, struktur sekurytyzacji, wzajemnych powiązań między kontrahentami oraz skutków sekurytyzacji w szerszym kontekście makrofinansowym Unii.

(3)

Sekurytyzacje obejmują wiele rodzajów ekspozycji bazowych, m.in. pożyczki, leasing, zadłużenia, kredyty lub inne należności generujące przepływy pieniężne. Należy zatem ustanowić dostosowane wymogi dotyczące sprawozdawczości dla tych rodzajów ekspozycji bazowych, które są najbardziej powszechne w Unii, z uwzględnieniem zarówno pozostających kwot należnych, jak i występowania takich ekspozycji w różnych lokalizacjach. Należy również ustanowić szczegółowe wymogi dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do „niepopularnych” ekspozycji bazowych, które nie odpowiadają najbardziej powszechnym rodzajom, aby zapewnić ujawnianie wszystkich ekspozycji bazowych.

(4)

Jeden rodzaj ekspozycji bazowej może być objęty zakresem kilku możliwych zbiorów wymogów dotyczących sprawozdawczości ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Zgodnie z obowiązującą praktyką rynkową informacje na temat puli ekspozycji bazowych, którą stanowią w całości ekspozycje bazowe z tytułu kredytów na zakup samochodu, powinny być zgłaszane za pomocą odpowiedniego szablonu dotyczącego ekspozycji bazowych z tytułu kredytów na zakup samochodu, określonego w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, niezależnie od tego, czy instrumentem bazowym dla tych ekspozycji są kredyty i pożyczki, czy leasing. Tak samo zgodnie z obowiązującą praktyką rynkową informacje na temat puli ekspozycji bazowych, którą stanowią w całości umowy leasingu, powinny być zgłaszane za pomocą odpowiedniego szablonu dla tego rodzaju ekspozycji, określonego w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, chyba że daną pulę ekspozycji bazowych stanowią w całości umowy leasingu samochodów, w którym to przypadku w celu zgłoszenia informacji należy użyć szablonu dla ekspozycji bazowych z tytułu kredytów na zakup samochodów, określonego w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(5)

Ze względu na zapewnienie spójności należy stosować terminy odnoszące się do udzielania kredytów na nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne, które zostały zaczerpnięte z zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2016/14 (3). Zgodnie z tym zaleceniem nieruchomość o mieszanym przeznaczeniu komercyjnym i mieszkaniowym należy traktować jako różne nieruchomości, jeżeli taki podział jest wykonalny. W przypadku gdy taki podział nie jest możliwy, nieruchomość tę należy sklasyfikować na podstawie jej dominującego przeznaczenia.

(6)

W celu zapewnienia zgodności z istniejącymi szablonami na potrzeby ujawniania niektórych informacji należy również stosować terminy odnoszące się do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zaczerpnięto z zalecenia Komisji (2003/361/WE) (4). Tak samo należy stosować terminy odnoszące się do ekspozycji bazowych z tytułu kredytów na zakup samochodów, kredytów konsumenckich, kredytów kartowych oraz leasingu, zaczerpnięte z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/3 (5).

(7)

Stopień szczegółowości informacji, które mają być ujawnione w odniesieniu do ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji nieobjętych ABCP, powinien odzwierciedlać stopień szczegółowości na poziomie pożyczki/leasingu stosowany w obowiązujących przepisach dotyczących ujawniania i gromadzenia danych. Zdezagregowane dane na poziomie ekspozycji bazowych są cenne dla inwestorów w sekurytyzację, potencjalnych inwestorów, właściwych organów oraz, w odniesieniu do sekurytyzacji publicznych, dla innych podmiotów wymienionych w art. 17 rozporządzenia (UE) 2017/2402, do celów analizy due diligence, monitorowania i nadzoru. Ponadto zdezagregowane dane na poziomie ekspozycji bazowej mają kluczowe znaczenie dla przywrócenia zaufania publicznego i zaufania inwestorów do rynków sekurytyzacji. W odniesieniu do ABCP zarówno krótkoterminowy charakter zobowiązań, jak i obecność dodatkowych form wsparcia poza ekspozycjami bazowymi, zmniejszają potrzebę udostępniania danych na poziomie pożyczki/leasingu.

(8)

Dalsze otrzymywanie informacji na temat „nieaktywnych” ekspozycji jest mniej przydatne dla inwestorów, potencjalnych inwestorów, właściwych organów oraz, w odniesieniu do sekurytyzacji publicznych, dla innych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402. Wynika to stąd, że ekspozycje „nieaktywne”, m.in. niespłacone pożyczki, które są obciążone niewykonaniem zobowiązania i wykazują zaległości płatnicze bez żadnych perspektyw dalszego ich odzyskiwania, lub pożyczki, które zostały umorzone, spłacone przed terminem, anulowane, wykupione lub zastąpione, nie mają już wpływu na profil ryzyka danej sekurytyzacji. Informacje na temat zmiany statusu ekspozycji nieaktywnych z „aktywnego” na „nieaktywny” należy zatem zgłaszać w celu zapewnienia przejrzystości, ale nie ma potrzeby późniejszego zgłaszania takich ekspozycji.

(9)

Możliwe jest, że wymogi dotyczące sprawozdawczości przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2017/2402 obejmują wymóg udostępnienia dużej liczby różnego rodzaju dokumentów i pozycji. W celu ułatwienia śledzenia takich dokumentów podczas udostępniania informacji repozytorium sekurytyzacji jednostka inicjująca, jednostka sponsorująca lub SSPE powinny stosować zbiór kodów pozycji.

(10)

Zgodnie z najlepszymi praktykami odnoszącymi się do wymogów dotyczących sprawozdawczości oraz aby pomóc inwestorom, potencjalnym inwestorom, właściwym organom oraz – w odniesieniu do sekurytyzacji publicznych – pozostałym podmiotom wymienionym w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402 w śledzeniu istotnych informacji, udostępnianym informacjom należy przypisać standardowe identyfikatory. Ponadto takie standardowe identyfikatory powinny być niepowtarzalne i stałe, aby możliwe było monitorowanie ewolucji informacji na temat sekurytyzacji na przestrzeni czasu.

(11)

W celu umożliwienia inwestorom, potencjalnym inwestorom, właściwym organom oraz – w odniesieniu do sekurytyzacji publicznych – pozostałym podmiotom wymienionym w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402 wywiązanie się z nałożonych na nich w tym rozporządzeniu zobowiązań dotyczących analizy due diligence oraz innych zobowiązań, udostępniane informacje muszą być kompletne, spójne i aktualne. Zmiana charakterystyki ryzyka ekspozycji bazowych lub generowanych przez te ekspozycje skumulowanych przepływów pieniężnych, lub innych informacji zawartych w sprawozdaniu dla inwestorów może mieć istotny wpływ na dochody z tytułu sekurytyzacji, a także znacząco wpływać na ceny transz/obligacji w ramach tej sekurytyzacji. W związku z tym w przypadku sekurytyzacji publicznych informacje wewnętrzne lub informacje na temat znaczących zdarzeń powinny być udostępniane w momencie udostępnienia informacji na temat ekspozycji bazowych oraz sprawozdania dla inwestorów za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji. Ponadto w przypadku sekurytyzacji publicznych informacje wewnętrzne lub informacje na temat znaczących zdarzeń powinny obejmować szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji nieobjętej ABCP, programu ABCP, transakcji ABCP, transz/obligacji, rachunków, kontrahentów, a także informacje dotyczące cech mających znaczenie dla sekurytyzacji syntetycznych lub sekurytyzacji związanych z instrumentem typu CLO.

(12)

W przypadku gdy informacje nie mogą zostać udostępnione lub nie dotyczą danej sekurytyzacji, z uwagi na zachowanie przejrzystości jednostka inicjująca, jednostka sponsorująca lub SSPE powinny zgłosić i wyjaśnić w standardowy sposób konkretną przyczynę i okoliczności powodujące, że dane te nie zostały zgłoszone. W tym celu należy zatem opracować zbiór opcji „brak danych”, który będzie odzwierciedlać istniejące praktyki w zakresie ujawniania informacji na temat sekurytyzacji.

(13)

Zbiór opcji „brak danych” (ang. no data – ND) powinien być wykorzystywany wyłącznie w przypadku, gdy informacje nie są dostępne z uzasadnionych powodów, również wtedy, gdy konkretna pozycja sprawozdawcza nie ma zastosowania z uwagi na niejednorodność ekspozycji bazowych w ramach danej sekurytyzacji. Korzystanie z opcji ND nie powinno jednak w żaden sposób stanowić obejścia wymogów dotyczących sprawozdawczości. Powinna zatem istnieć możliwość bieżącej, obiektywnej weryfikacji korzystania z opcji ND, w szczególności poprzez złożenie właściwym organom – w dowolnym momencie na ich żądanie – wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły do skorzystania z wartości ND.

(14)

Ze względu na zapewnienie dokładności przekazywane informacje powinny być aktualne. Udostępniane informacje powinny odnosić się zatem do okresu, który jest jak najbardziej zbliżony do daty przekazania danych, z należytym uwzględnieniem czynności operacyjnych, które jednostka inicjująca, jednostka sponsorująca lub SSPE muszą podjąć, aby zorganizować i przekazać wymagane informacje.

(15)

Przepisy niniejszego rozporządzenia są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ dotyczą one informacji na temat sekurytyzacji, które jednostka inicjująca, jednostka sponsorująca lub SSPE uczestniczące w tej sekurytyzacji muszą udostępnić różnym stronom zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/2402. Aby zapewnić spójność tych przepisów, które powinny wejść w życie jednocześnie, oraz w celu ułatwienia całościowego wglądu we wszystkie istotne informacje na temat sekurytyzacji i skutecznego dostępu do nich, konieczne jest włączenie regulacyjnych standardów technicznych do jednego rozporządzenia.

(16)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(17)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„jednostka sprawozdawcza” oznacza jednostkę wyznaczoną zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2017/2402;

2)

„data graniczna dla wykorzystywanych danych” oznacza datę odniesienia dla informacji zgłaszanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

3)

„aktywna ekspozycja bazowa” oznacza ekspozycję bazową, w przypadku której w dniu przypadającym na datę graniczną dla wykorzystywanych danych oczekuje się, że będzie ona w przyszłości generować wpływy lub wypływy środków pieniężnych;

4)

„nieaktywna ekspozycja bazowa” oznacza ekspozycję bazową, która jest obciążona niewykonaniem zobowiązania i wykazuje zaległości płatnicze bez żadnych perspektyw dalszego ich odzyskiwania, lub która została umorzona, spłacona przed terminem, anulowana, wykupiona lub zastąpiona;

5)

„wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia” oznacza stosunek rocznego dochodu z tytułu wynajmu nieruchomości komercyjnej, częściowo lub w całości finansowanej długiem, z odliczeniem podatków oraz wydatków operacyjnych na utrzymanie wartości nieruchomości, do rocznej spłaty odsetek i kapitału całości zadłużenia pożyczkobiorcy w danym okresie w odniesieniu do pożyczki zabezpieczonej na tej nieruchomości;

6)

„wskaźnik zdolności spłaty odsetek” oznacza stosunek rocznego dochodu brutto, przed odliczeniem podatków oraz wydatków operacyjnych, z tytułu wynajmu osiąganego z nieruchomości zakupionej na wynajem albo rocznego dochodu netto z tytułu wynajmu osiąganego z jednej lub większej liczby nieruchomości komercyjnych do rocznego kosztu kredytu zabezpieczonego na tej nieruchomości lub tych nieruchomościach.

SEKCJA 1

Informacje, które należy udostępniać w przypadku wszystkich sekurytyzacji

Artykuł 2

Informacje dotyczące ekspozycji bazowych

1.   Informacje, które należy udostępniać w przypadku sekurytyzacji nieobjętych ABCP zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) do rozporządzenia (UE) 2017/2402, zostały określone w:

a)

załączniku II w odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych prywatnym gospodarstwom domowym, zabezpieczonych nieruchomością mieszkalną, niezależnie od celu tych kredytów;

b)

załączniku III w odniesieniu do kredytów i pożyczek na cele nabycia nieruchomości komercyjnej lub zabezpieczonych nieruchomością komercyjną;

c)

załączniku IV w odniesieniu do korporacyjnych ekspozycji bazowych, w tym ekspozycji bazowych dotyczących mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

d)

załączniku V w odniesieniu do ekspozycji bazowych z tytułu kredytów na zakup samochodu, w tym zarówno pożyczek, jak i leasingu dla osób prawnych lub fizycznych, zabezpieczonych samochodami;

e)

załączniku VI w odniesieniu do ekspozycji bazowych z tytułu kredytów konsumenckich;

f)

załączniku VII w odniesieniu do ekspozycji bazowych z tytułu kredytów kartowych;

g)

załączniku VIII w odniesieniu do ekspozycji bazowych z tytułu leasingu;

h)

załączniku IX w odniesieniu do ekspozycji bazowych, które nie są objęte żadną z kategorii wymienionych w lit. a)–g).

Do celów lit. a) nieruchomość mieszkalna oznacza dowolną nieruchomość dostępną do celów mieszkalnych (w tym nieruchomości zakupione na wynajem), nabytą, wybudowaną lub odnowioną przez prywatne gospodarstwo domowe, która nie jest uznawana za nieruchomość komercyjną.

Do celów lit. b) nieruchomość komercyjna oznacza dowolną nieruchomość generującą dochody, istniejącą albo w budowie, z wyłączeniem mieszkań socjalnych oraz nieruchomości stanowiących własność użytkowników końcowych.

2.   W przypadku gdy sekurytyzacja nieobjęta ABCP uwzględnia więcej niż jeden rodzaj ekspozycji bazowych wymienionych w ust. 1, jednostka sprawozdawcza dla tej sekurytyzacji udostępnia informacje określone w załączniku mającym zastosowanie do poszczególnych rodzaju ekspozycji bazowych.

3.   Jednostka sprawozdawcza dla sekurytyzacji obejmującej ekspozycje zagrożone udostępnia informacje określone w:

a)

załącznikach, o których mowa w ust. 1 lit. a)–h) w zakresie istotnym dla danego rodzaju ekspozycji bazowej;

b)

załączniku X.

Do celów niniejszego ustępu za „sekurytyzację obejmującą ekspozycje zagrożone” uznaje się sekurytyzację nieobjętą ABCP, w ramach której większość aktywnych ekspozycji bazowych, mierzonych według salda kwoty głównej na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych, stanowią:

a)

ekspozycje zagrożone, o których mowa w części 2 pkt 213–239 załącznika V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 (7);

b)

aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe zgodnie z definicją w załączniku A do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości 9 w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008 (8) lub aktywa finansowe ujmowane jako dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe zgodnie z przepisami krajowymi stosującymi ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) na podstawie dyrektywy Rady 86/635/EWG (9).

4.   Jednostka sprawozdawcza dla transakcji ABCP udostępnia informacje określone w załączniku XI.

5.   Do celów niniejszego artykułu informacje, które należy udostępnić zgodnie z ust. 1–4, dotyczą:

a)

aktywnych ekspozycji bazowych na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych;

b)

nieaktywnych ekspozycji bazowych, które były aktywnymi ekspozycjami bazowymi w dniu bezpośrednio poprzedzającym datę graniczną dla wykorzystywanych danych.

Artykuł 3

Informacje dotyczące sprawozdań dla inwestorów

1.   Jednostka sprawozdawcza dla sekurytyzacji nieobjętej ABCP udostępnia informacje dotyczące sprawozdań dla inwestorów określone w załączniku XII.

2.   Jednostka sprawozdawcza dla sekurytyzacji ABCP udostępnia informacje dotyczące sprawozdań dla inwestorów określone w załączniku XIII.

Artykuł 4

Stopień szczegółowości informacji

1.   Jednostka sprawozdawcza udostępnia informacje określone w załącznikach II–X i XII dotyczące:

a)

ekspozycji bazowych w odniesieniu do każdej ekspozycji bazowej;

b)

zabezpieczeń, w przypadku gdy spełniono wymienione niżej warunki oraz w odniesieniu do każdej pozycji zabezpieczenia każdej ekspozycji bazowej:

(i)

ekspozycja bazowa jest zabezpieczona gwarancją;

(ii)

ekspozycja bazowa jest zabezpieczona rzeczowo lub finansowo;

(iii)

kredytobiorca może jednostronnie utworzyć zabezpieczenie ekspozycji bazowej bez konieczności uzyskania dalszego zatwierdzenia ze strony dłużnika lub gwaranta;

c)

najemców, w odniesieniu do każdego z trzech największych najemców zajmujących nieruchomość handlową, mierzonych na podstawie rocznego czynszu płatnego przez każdego najemcę zajmującego daną nieruchomość;

d)

historycznych poborów w odniesieniu do każdej ekspozycji bazowej i dla każdego miesiąca w okresie od daty granicznej dla wykorzystywanych danych do trzydziestu sześciu miesięcy poprzedzających tę datę;

e)

przepływów pieniężnych, w odniesieniu do każdej pozycji wpływu lub wypływu w ramach sekurytyzacji, zgodnie z obowiązującą kolejnością wpływów lub płatności na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych;

f)

testów/zdarzeń/czynników uruchamiających w odniesieniu do każdego testu/zdarzenia/mechanizmu uruchamiającego, który powoduje zmiany w kolejności płatności lub zastąpienie kontrahentów.

Do celów lit. a) i d) części pożyczek sekurytyzowanych są traktowane jako pojedyncze ekspozycje bazowe.

Do celów lit. b) każda nieruchomość pełniąca rolę zabezpieczenia dla kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) i b), jest traktowana jako pojedyncza pozycja zabezpieczenia.

2.   Jednostka sprawozdawcza udostępnia informacje określone w załącznikach XI i XIII dotyczące:

a)

transakcji ABCP w odniesieniu do wszystkich transakcji ABCP istniejących w programie ABCP według stanu na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych;

b)

każdego programu ABCP, w ramach którego finansowane są transakcje ABCP, w odniesieniu do których udostępniane są informacje zgodnie z lit. a), według stanu na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych;

c)

testów/zdarzeń/czynników uruchamiających w ramach sekurytyzacji ABCP w odniesieniu do każdego testu/zdarzenia/czynnika uruchamiającego, który powoduje zmiany w kolejności płatności lub zastąpienie kontrahentów;

d)

ekspozycji bazowych, w odniesieniu do każdej transakcji ABCP, w przypadku której udostępniane są informacje zgodnie z lit. a) oraz w odniesieniu do każdego rodzaju ekspozycji, który jest obecny w ramach tej transakcji ABCP według stanu na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych, zgodnie z wykazem w polu IVAL5 w załączniku XI.

SEKCJA 2

Informacje, które należy udostępnić w odniesieniu do sekurytyzacji, dla których należy sporządzić prospekt emisyjny (sekurytyzacje publiczne)

Artykuł 5

Kody pozycji

Jednostki sprawozdawcze przypisują kody pozycji do informacji przekazywanych do repozytoriów sekurytyzacji. W tym celu jednostki sprawozdawcze przypisują kod pozycji określony w tabeli 3 w załączniku I, który najlepiej odpowiada tym informacjom.

Artykuł 6

Informacje wewnętrzne

1.   Jednostka sprawozdawcza dla sekurytyzacji nieobjętej ABCP udostępnia informacje wewnętrzne określone w załączniku XIV.

2.   Jednostka sprawozdawcza dla sekurytyzacji ABCP udostępnia informacje wewnętrzne określone w załączniku XV.

Artykuł 7

Informacje o znaczących zdarzeniach

1.   Jednostka sprawozdawcza dla sekurytyzacji nieobjętej ABCP udostępnia informacje o znaczących zdarzeniach określone w załączniku XIV.

2.   Jednostka sprawozdawcza dla sekurytyzacji ABCP udostępnia informacje o znaczących zdarzeniach określone w załączniku XV.

Artykuł 8

Stopień szczegółowości informacji

1.   Jednostka sprawozdawcza udostępnia informacje określone w załączniku XIV dotyczące:

a)

transz/obligacji w ramach procesu sekurytyzacji, w odniesieniu do emisji każdej transzy w ramach sekurytyzacji lub innego instrumentu, do którego przypisano międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy oraz w odniesieniu do każdej podporządkowanej pożyczki w ramach sekurytyzacji;

b)

rachunków, w odniesieniu do każdego rachunku w ramach sekurytyzacji;

c)

kontrahentów, w odniesieniu do każdego kontrahenta uczestniczącego w danej sekurytyzacji;

d)

w przypadku sekurytyzacji będącej syntetyczną sekurytyzacją nieobjętą ABCP:

(i)

zabezpieczenia syntetycznego w odniesieniu do wszystkich mechanizmów ochrony, jakie istnieją w ramach procesu sekurytyzacji;

(ii)

zabezpieczenia emitenta, w odniesieniu do poszczególnych składników aktywów zabezpieczających posiadanych przez SSPE w imieniu inwestorów, które istnieją w ramach danego mechanizmu ochrony;

e)

w przypadku sekurytyzacji będącej sekurytyzacją związaną z instrumentem typu CLO nieobjętą ABCP:

(i)

zarządzającego instrumentem typu CLO w odniesieniu do wszystkich zarządzających w przypadku danej sekurytyzacji;

(ii)

sekurytyzacji związanej z instrumentem typu CLO.

Do celów lit. d) ppkt (ii) każdy składnik aktywów, dla którego istnieje międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy, traktuje się jako pojedynczy składnik aktywów zabezpieczających; zabezpieczenie gotówkowe w tej samej walucie sumuje się i traktuje jako pojedynczy składnik aktywów zabezpieczających; a zabezpieczenie gotówkowe w różnych walutach zgłasza się jako oddzielne aktywa zabezpieczające.

2.   Jednostka sprawozdawcza udostępnia informacje określone w załączniku XV dotyczące:

a)

transakcji ABCP w odniesieniu do wszystkich transakcji ABCP istniejących w programie ABCP według stanu na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych;

b)

programów ABCP w odniesieniu do wszystkich programów ABCP, z których na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych, finansowane są transakcje ABCP, dla których udostępniane są informacje zgodnie z lit. a);

c)

transz/obligacji w ramach programu ABCP, w odniesieniu do emisji każdej transzy lub papieru komercyjnego w ramach programu ABCP lub innego instrumentu, do którego przypisano międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy, oraz w odniesieniu do każdej podporządkowanej pożyczki w ramach programu ABCP;

d)

rachunków, w odniesieniu do każdego rachunku danej sekurytyzacji ABCP;

e)

kontrahentów, w odniesieniu do każdego kontrahenta uczestniczącego w danej sekurytyzacji ABCP.

SEKCJA 3

Przepisy wspólne

Artykuł 9

Kompletność i spójność informacji

1.   Informacje udostępniane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem muszą być kompletne i spójne.

2.   W przypadku gdy jednostka sprawozdawcza stwierdzi błędy rzeczowe w informacjach udostępnionych na podstawie niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie udostępnia poprawione sprawozdanie zawierające wszystkie informacje na temat sekurytyzacji wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadkach dozwolonych w odpowiednim załączniku jednostka sprawozdawcza może zgłosić jedną z poniższych wartości opcji „brak danych” („ND”) odpowiadającą przyczynie uzasadniającej niedostępność informacji, które mają być udostępnione:

a)

wartość „ND1”, w przypadku gdy wymagane informacje nie zostały zgromadzone, ponieważ nie wymagały tego kryteria zabezpieczenia w momencie inicjowania ekspozycji bazowej;

b)

wartość „ND2”, w przypadku gdy wymagane informacje zostały zgromadzone w momencie inicjowania ekspozycji bazowej, ale nie zostały wprowadzone do systemu jednostki sprawozdawczej do daty granicznej dla wykorzystywanych danych;

c)

wartość „ND3”, w przypadku gdy wymagane informacje zostały zgromadzone w momencie inicjowania ekspozycji bazowej, ale do daty granicznej dla wykorzystywanych danych zostały wprowadzone do innego systemu niż system sprawozdawczości jednostki sprawozdawczej;

d)

wartość „ND4-RRRR-MM-DD”, w przypadku gdy wymagane informacje zostały zgromadzone, ale będą mogły zostać udostępnione dopiero po dacie granicznej dla wykorzystywanych danych. „RRRR-MM-DD” odnosi się odpowiednio do oznaczenia cyfrowego roku, miesiąca i dnia odpowiadającego przyszłej dacie udostępnienia wymaganych informacji;

e)

wartość „ND5”, w przypadku gdy wymagane informacje nie dotyczą zgłaszanej pozycji.

Do celów niniejszego ustępu zgłoszenie dowolnej wartości ND nie jest stosowane do obejścia wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Na żądanie właściwych organów jednostka sprawozdawcza przekazuje szczegółowe informacje dotyczące okoliczności uzasadniających skorzystanie z wymienionych wartości ND.

Artykuł 10

Terminowe przekazywanie informacji

1.   W przypadku sekurytyzacji niebędącej sekurytyzacją ABCP data graniczna dla wykorzystywanych danych w odniesieniu do informacji udostępnianych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem musi przypadać nie później niż na dwa miesiące kalendarzowe przed datą przekazania informacji.

2.   W przypadku sekurytyzacji będącej sekurytyzacją ABCP:

a)

data graniczna dla wykorzystywanych danych w odniesieniu do informacji określonych w załączniku XI oraz w „sekcji dotyczącej informacji o transakcjach” w załącznikach XIII i XV musi przypadać nie później niż na dwa miesiące kalendarzowe przed datą przekazania informacji;

b)

data graniczna dla wykorzystywanych danych w odniesieniu do informacji określonych we wszystkich sekcjach załączników XIII i XV innych niż „sekcja dotycząca informacji o transakcjach” musi przypadać nie później niż jeden miesiąc kalendarzowy przed datą przekazania informacji.

Artykuł 11

Niepowtarzalne identyfikatory

1.   Każdej sekurytyzacji przypisuje się niepowtarzalny identyfikator składający się z następujących elementów w kolejności sekwencyjnej:

a)

identyfikatora podmiotu prawnego jednostki sprawozdawczej;

b)

litery „A”, w przypadku gdy dana sekurytyzacja jest sekurytyzacją ABCP lub litery „N”, w przypadku gdy dana sekurytyzacja jest sekurytyzacją nieobjętą ABCP;

c)

roku w zapisie czterocyfrowym odpowiadającym:

(i)

rokowi, w którym miała miejsce emisja pierwszych papierów wartościowych w przypadku danej sekurytyzacji, jeżeli jest to sekurytyzacja nieobjęta ABCP;

(ii)

rokowi, w którym miała miejsce emisja pierwszych papierów wartościowych w ramach programu ABCP, w przypadku gdy dana sekurytyzacja jest sekurytyzacją ABCP;

d)

liczby 01 lub – w przypadku gdy więcej niż jedna sekurytyzacja posiada ten sam identyfikator, o którym mowa w lit. a), b) i c) – dwucyfrowej liczby sekwencyjnej odpowiadającej kolejności udostępniania informacji na temat każdej sekurytyzacji. Kolejność sekurytyzacji równoległych jest ustalana w sposób uznaniowy.

2.   Każdej transakcji ABCP w ramach programu ABCP przypisuje się niepowtarzalny identyfikator składający się z następujących elementów w kolejności sekwencyjnej:

a)

identyfikatora podmiotu prawnego jednostki sprawozdawczej;

b)

litery „T”;

c)

roku w zapisie czterocyfrowym odpowiadający pierwszej dacie zamknięcia danej transakcji ABCP;

d)

liczby 01 lub – w przypadku gdy więcej niż jedna transakcja ABCP posiada ten sam identyfikator, o którym mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu – dwucyfrowej liczby sekwencyjnej odpowiadającej kolejności pierwszej daty zamknięcia każdej transakcji ABCP. Kolejność równoległych transakcji ABCP jest ustalana w sposób uznaniowy.

3.   Jednostka sprawozdawcza nie może zmieniać niepowtarzalnych identyfikatorów.

Artykuł 12

Przekazywanie informacji na temat klasyfikacji

1.   Informacje dotyczące klasyfikacji w ramach Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA), o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 (10) są udostępniane z zastosowaniem kodów określonych w tabeli 1 w załączniku I.

2.   Informacje dotyczące klasyfikacji listy zagrożeń jednostki obsługującej są udostępniane z zastosowaniem kodów określonych w tabeli 2 w załączniku I.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).

(3)  Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uzupełniania luk w danych dotyczących sektora nieruchomości (ERRS/2016/14) (Dz.U. C 31 z 31.1.2017, s. 1).

(4)  Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2003/361/WE) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/3 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji (Dz.U. L 2 z 6.1.2015, s. 57).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).

(9)  Dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Tabela 1: Bezpieczne kody europejskiego systemu rachunków

Sektory

Podsektory

Kod ESA

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne

S.11001

Przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe

S.11002

Przedsiębiorstwa niefinansowe pod kontrolą zagraniczną

S.11003

Monetarne instytucje finansowe (MIF)

Bank centralny

S.121

Publiczne instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego

S.12201

Krajowe prywatne instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego

S.12202

Instytucje pod kontrolą zagraniczną przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego

S.12203

Publiczne fundusze rynku pieniężnego (FRP)

S.12301

Prywatne krajowe fundusze rynku pieniężnego (FRP)

S.12302

Fundusze rynku pieniężnego pod kontrolą zagraniczną (FRP)

S.12303

Instytucje finansowe z wyjątkiem MIF oraz instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (ICPF)

Publiczne fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

S.12401

Prywatne krajowe fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

S.12402

Fundusze inwestycyjne pod kontrolą zagraniczną niebędące funduszami rynku pieniężnego

S.12403

Pozostałe publiczne instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych

S.12501

Pozostałe prywatne krajowe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych

S.12502

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego pod kontrolą zagraniczną, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych

S.12503

Publiczne pomocnicze instytucje finansowe

S.12601

Prywatne krajowe pomocnicze instytucje finansowe

S.12602

Pomocnicze instytucje finansowe pod kontrolą zagraniczną

S.12603

Publiczne instytucje finansowe typu „captive” oraz instytucje pożyczające pieniądze

S.12701

Prywatne krajowe instytucje finansowe typu „captive” oraz instytucje pożyczające pieniądze

S.12702

Instytucje finansowe typu „captive” pod kontrolą zagraniczną oraz instytucje pożyczające pieniądze

S.12703

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Publiczne instytucje ubezpieczeniowe

S.12801

Prywatne krajowe instytucje ubezpieczeniowe

S.12802

Instytucje ubezpieczeniowe pod kontrolą zagraniczną

S.12803

Publiczne fundusze emerytalne

S.12901

Prywatne krajowe fundusze emerytalne

S.12902

Fundusze emerytalne pod kontrolą zagraniczną

S.12903

Inne

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.13

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (z wyjątkiem funduszy zabezpieczenia społecznego)

S.1311

Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym (z wyjątkiem funduszy zabezpieczenia społecznego)

S.1312

Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym (z wyjątkiem funduszy zabezpieczenia społecznego)

S.1313

Fundusze zabezpieczenia społecznego

S.1314

Gospodarstwa domowe

S.14

Pracodawcy i osoby pracujące na własny rachunek

S.141+S.142

Pracownicy

S.143

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu własności i ze źródeł niezarobkowych

S.144

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu własności

S.1441

Emeryci i renciści

S.1442

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z innych niezarobkowych źródeł

S.1443

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

S.15

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

S.211

Instytucje i organy Unii Europejskiej

S.212

Państwa niebędące członkami Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe niebędące rezydentami Unii Europejskiej

S.22

Tabela 2: Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej

Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej

Znaczenie

Próg włączenia

Próg uwolnienia

1A

Zaległa spłata kwoty głównej i odsetek

Dwie zaległe płatności

Zaległości zostały uregulowane, a pożyczka jest spłacana na bieżąco Obecność na liście zagrożeń przez dwa kwartały/okresy

1B

Zaległe przedłużenia ubezpieczenia lub wymuszone objęcie ochroną ubezpieczeniową

30 dni opóźnienia

Otrzymanie dowodu potwierdzającego zadowalające ubezpieczenie

1C

Wskaźnik zdolności spłaty odsetek poniżej pułapki dywidendowej

Wskaźnik zdolności spłaty odsetek < wymagane warunki umów kredytowych (pułapka gotówkowa lub poziom niewykonania zobowiązania)

Wskaźnik zdolności spłaty odsetek < 1,00 w przypadku poszczególnych pożyczek

Wskaźnik zdolności spłaty odsetek powyżej progu

1D

Bezwzględny poziom wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia < 1,00

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia < 1,20 w przypadku opieki zdrowotnej i kwater;

lub w przypadku poszczególnych pożyczek

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia powyżej progu

1E

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia maleje od „dnia sekurytyzacji”

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia < 80 % wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na „dzień sekurytyzacji”.

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia powyżej progu Obecność na liście zagrożeń przez dwa kwartały/okresy

1F

Niewykonanie zobowiązania, upłynięcie terminu zapadalności lub wykrycie wcześniejszego nieujawnionego zastawu podporządkowanego, w tym pożyczki typu mezzanine

Jeżeli jednostka obsługująca otrzyma zawiadomienie

Kwestia niewykonania zobowiązania została rozwiązana lub jednostka obsługująca zatwierdziła dług podporządkowany.

1G

Wszelkie nieplanowane wykorzystanie akredytywy, rezerwy na obsługę zadłużenia lub kapitału obrotowego w celu opłacenia obsługi zadłużenia

Wszelkie zdarzenia w przypadku poszczególnych pożyczek.

Po zastąpieniu środków pieniężnych lub akredytywy, jeżeli taki wymóg zwarto w dokumentach, w przeciwnym przypadku po upłynięciu dwóch terminów płatności odsetek, przy braku dalszego wykorzystania.

2A

Bezwzględnie niezbędne naprawy wstrzymane do czasu zamknięcia lub w inny sposób ujawnione jednostce obsługującej, ale nieukończone przed upłynięciem terminu wymagalności

Jeżeli niezbędna naprawa nie została ukończona w ciągu 60 dni następujących po terminie wymagalności (w tym w ciągu dodatkowych dni zatwierdzonych przez jednostkę obsługującą) i wynosi mniejszą część z 10 % niespłaconego salda kwoty głównej lub 250 000 EUR.

Zadowalający wynik weryfikacji ukończenia napraw

2B

Wszelkie niedociągnięcia w planie dotyczącym niezbędnych wydatków (tj. wydatków kapitałowych, wydatków na meble, wyposażenie i sprzęt)

Wszelka wiedza na temat niedociągnięcia, które negatywnie wpływa na wykorzystanie lub wartość nieruchomości; w przypadku poszczególnych pożyczek/materiału (> 5 % pozostającej kwoty pożyczki)

Jeżeli kwestia niedociągnięć w planie zostanie rozwiązana

2C

Wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia inicjującego w dokumentach dotyczących kredytu hipotecznego (np. spłata wymaganego kredytu, zaksięgowanie dodatkowych rezerw, przekroczenie progów minimalnych itp.)

Każde zdarzenie

Rozwiązanie kwestii zdarzenia, które wymagało podjęcia działania zgodnie z dokumentami dotyczącymi kredytu hipotecznego

2D

Weryfikacja wyników finansowych Niezadowalające harmonogramy najmu lub sprawozdania z wyników działalności itp. lub ich niedostarczenie

Każde zdarzenie trwające 6 miesięcy lub dłużej

Rozwiązanie kwestii zdarzenia, które wymagało podjęcia działania zgodnie z dokumentami dotyczącymi kredytu hipotecznego

2E

Niewykonanie zobowiązania wynikającego z koncesji lub umowy franczyzy

Jeżeli jednostka obsługująca otrzyma zawiadomienie

Nowa umowa franczyzy lub koncesja lub rozwiązanie kwestii niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy franczyzy lub koncesji – umowa o relacjach

2F

Upadłość pożyczkobiorcy/właściciela/jednostki sponsorującej lub podobne zdarzenie (np. procedury/postępowanie upadłościowe, upadłość, przejęcie zarządu, likwidacja, dobrowolne porozumienie spółki (CVA)/indywidualne dobrowolne porozumienie (IVA)) staje się przedmiotem wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub innego rodzaju

Jeżeli jednostka obsługująca otrzyma zawiadomienie

Zachowanie na liście zagrożeń do czasu upłynięcia terminu płatności odsetek po poprawie sytuacji

3A(i)

Kontrola wykazuje zły stan

Każde zdarzenie związane z poszczególnymi pożyczkami/materiałami w wysokości 5 % > dochodu netto z tytułu czynszów (NRI)

Jednostka obsługująca decyduje, czy rozwiązano kwestię niedociągnięć dotyczących nieruchomości lub umożliwiono dostęp i zakończono kontrolę

3A(ii)

Kontrola wykazuje utrudniony dostęp

Każde zdarzenie związane z poszczególnymi pożyczkami/materiałami w wysokości 5 % > dochodu netto z tytułu czynszów (NRI)

Jednostka obsługująca decyduje, czy rozwiązano kwestię niedociągnięć dotyczących nieruchomości lub umożliwiono dostęp i zakończono kontrolę

3B

Kontrola wykazuje kwestie szkodliwe dla środowiska

Każde zdarzenie

Jednostka obsługująca decyduje, czy rozwiązano kwestię niedociągnięć dotyczących nieruchomości

3C

Nieruchomości dotknięte poważną stratą lub obowiązkowym postępowaniem dotyczącym nabycia mają wpływ na przyszłe przepływy środków pieniężnych, wartość/wystąpienie zarazy/konieczność zachowania ostrożności

Jeżeli jednostka obsługująca dowiaduje się o problemie i ma to wpływ na > 10 % wartości lub 500 000 EUR

Jednostka obsługująca decyduje, czy wszystkie konieczne naprawy zostały ukończone w zadowalający sposób lub czy zakończono postępowanie dotyczące przejęcia i składnik aktywów można wykorzystywać w zadowalający sposób

4A

Spadek ogólnego obłożenia portfela nieruchomości

20 % poniżej poziomu z dnia sekurytyzacji; w przypadku poszczególnych kredytów

Jeżeli sytuacja już nie występuje

4B

Dowolny 1 najemca lub połączenie 3 GŁÓWNYCH NAJEMCÓW (na podstawie dochodu brutto z tytułu czynszów) przy najmie > 30 % wygasającym w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Dotyczy wyłącznie biur, obiektów przemysłowych i handlowych.

Jeżeli sytuacja już nie występuje lub według uznania jednostki obsługującej.

4C

Umowa lub umowy najmu zawarte przez głównego najemcę, w związku z którymi nie wykonano zobowiązania, które wypowiedziano, lub które są anonimowe (nieruchomość nie jest wykorzystywana, ale czynsz jest opłacany)

> 30 % dochodu netto z tytułu czynszów.

Jeżeli sytuacja już nie występuje lub według uznania jednostki obsługującej.

5A

Termin zapadalności pożyczki jeszcze nie upłynął

< 180 dni do upłynięcia terminu zapadalności.

Pożyczka została spłacona.

Tabela 3: Rodzaje i kody pozycji

Rodzaj pozycji

Artykuły rozporządzenia (UE) 2017/2402

Kod pozycji

Ekspozycje bazowe lub wierzytelności bazowe lub należności kredytowe

art. 7 ust. 1 lit. a)

1

Sprawozdanie dla inwestorów

art. 7 ust. 1 lit. e)

2

Ostateczny dokument ofertowy; prospekt emisyjny; dokumenty dotyczące zamknięcia transakcji, z wyłączeniem opinii prawnych

art. 7 ust. 1 lit. b) ppkt (i)

3

Umowa sprzedaży aktywów; umowa cesji, nowacji lub przeniesienia aktywów; wszelkie stosowne deklaracje powiernictwa

art. 7 ust. 1 lit. b) ppkt (ii)

4

Umowy dotyczące instrumentów pochodnych i gwarancji wszelkie stosowne dokumenty w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń, w przypadku gdy ekspozycje będące przedmiotem sekurytyzacji pozostają ekspozycjami jednostki inicjującej

art. 7 ust. 1 lit. b) ppkt (iii)

5

Umowy obsługi, obsługi rezerwowej, administrowania i zarządzania płynnością

art. 7 ust. 1 lit. b) ppkt (iv)

6

Umowa powiernicza; dokument zabezpieczenia; umowa agencyjna; umowa z bankiem, w którym prowadzony jest rachunek; umowa inwestycji gwarantowanych; załączone warunki lub ogólne ramy zarządu powierniczego lub umowa dotycząca głównych definicji lub taka dokumentacja prawna o równoważnej wartości prawnej

art. 7 ust. 1 lit. b) ppkt (v)

7

Umowy między wierzycielami; dokumenty dotyczące instrumentów pochodnych; umowy pożyczki podporządkowanej; umowy pożyczki na rozpoczęcie działalności oraz umowy instrumentu wsparcia płynności

art. 7 ust. 1 lit. b) ppkt (vi)

8

Wszelka pozostała dokumentacja bazowa istotna dla zrozumienia transakcji

art. 7 ust. 1 lit. b)

9

Zgłoszenie STS zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) 2017/2402

art. 7 ust. 1 lit. d)

10

Informacje wewnętrzne dotyczące sekurytyzacji, które jednostka inicjująca, jednostka sponsorująca lub SSPE są zobowiązane do podania do wiadomości publicznej zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (1)

art. 7 ust. 1 lit. f)

11

Znaczące zdarzenie, takie jak:

(i)

istotne naruszenie obowiązków określonych w dokumentach udostępnionych zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2402, w tym również wszelkie środki naprawcze, zwolnienia lub zezwolenia zastosowane w następstwie takiego naruszenia;

(ii)

zmiana cech strukturalnych, która może mieć istotny wpływ na dochody z tytułu sekurytyzacji;

(iii)

zmiana charakterystyki ryzyka sekurytyzacji lub ekspozycji bazowych, która może mieć istotny wpływ na dochody z tytułu sekurytyzacji;

(iv)

w przypadku sekurytyzacji STS – w przypadku gdy sekurytyzacja przestaje spełniać wymogi STS lub w przypadku gdy właściwe organy zastosowały środki naprawcze lub administracyjne;

(v)

wszelkie istotne zmiany w dokumentach transakcji.

art. 7 ust. 1 lit. g)

12


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI BAZOWYCH – NIERUCHOMOŚĆ MIESZKALNA (RRE)

Kod pola

Nazwa pola

Informacje podlegające zgłoszeniu

Czy dopuszcza się użycie ND1–ND4?

Czy dopuszcza się użycie ND5?

Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

RREL1

Niepowtarzalny identyfikator

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224  (1).

NIE

NIE

RREL2

Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

Niepowtarzalny identyfikator ekspozycji bazowej. Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

RREL3

Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola RREL2, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu RREL2. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

RREL4

Identyfikator pierwotnego dłużnika

Pierwotny niepowtarzalny identyfikator dłużnika Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

RREL5

Identyfikator nowego dłużnika

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola RREL4, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu RREL4. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

RREL6

Data graniczna danych

Data graniczna dla wykorzystywanych danych do celów przedłożenia tych danych.

NIE

NIE

RREL7

Data dołączenia do puli

Data przeniesienia ekspozycji bazowej do SSPE. Jeżeli informacje te nie są dostępne, w odniesieniu do wszystkich ekspozycji bazowych znajdujących się w puli na dzień graniczny określony w pierwszym sprawozdaniu przedłożonym do repozytorium sekurytyzacji, należy wpisać późniejszą z następujących dat: (i) datę zamknięcia sekurytyzacji oraz (ii) datę inicjowania ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

RREL8

Data odkupu

Data odkupienia ekspozycji bazowej z puli.

NIE

TAK

RREL9

Data spłaty

Dzień, w którym spłacono należności, lub (w przypadku niespłaconej ekspozycji bazowej) dzień, w którym ukończono proces windykacji.

NIE

TAK

RREL10

Rezydent

Czy pierwotny dłużnik jest rezydentem państwa, w którym znajduje się zabezpieczenie i ekspozycja bazowa?

TAK

NIE

RREL11

Region geograficzny – dłużnik

Region geograficzny (klasyfikacja NUTS3), w którym znajduje się siedziba dłużnika. Jeżeli Eurostat nie opracował klasyfikacji NUTS3 (np. region znajduje się poza jurysdykcją UE), należy wpisać dwucyfrowy kod państwa w formacie {COUNTRYCODE_2}, a następnie „ZZZ”.

TAK

NIE

RREL12

Klasyfikacja regionu geograficznego

Należy wpisać rok klasyfikacji NUTS3 zastosowanej w polach dotyczących regionu geograficznego, np. 2013 r. w przypadku NUTS3 2013. We wszystkich polach dotyczących regionu geograficznego należy spójnie zastosować tę samą klasyfikację w odniesieniu do każdej ekspozycji bazowej oraz wszystkich ekspozycji bazowych ujętych w przedłożonych danych. Niedozwolone jest na przykład zgłaszanie za pomocą NUTS 3 2006 w przypadku niektórych pól dotyczących regionu geograficznego odnoszących się do określonej ekspozycji bazowej oraz zgłaszanie za pomocą NUTS3 2013 w przypadku pozostałych pól odnoszących się do tej samej ekspozycji. Tak samo niedozwolone jest zgłaszanie pól dotyczących regionu geograficznego za pomocą NUTS 3 2006 w przypadku niektórych ekspozycji bazowych oraz zgłaszanie pól dotyczących regionu geograficznego za pomocą NUTS3 2013 w przypadku pozostałych ekspozycji bazowych w ramach tego samego przedłożenia danych.

TAK

NIE

RREL13

Status zatrudnienia

Status zatrudnienia pierwotnego dłużnika:

 

Zatrudniony – sektor prywatny (EMRS)

 

Zatrudniony – sektor publiczny (EMBL)

 

Zatrudniony – sektor nieznany (EMUK)

 

Bezrobotny (UNEM)

 

Samozatrudniony (SFEM)

 

Brak zatrudnienia, dłużnik jest podmiotem prawnym (NOEM)

 

Student (STNT)

 

Emeryt (PNNR)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

RREL14

Kredyt zagrożony – dłużnik

Należy potwierdzić, że zgodnie z art. 20 ust. 11 rozporządzenia (UE) 2017/2402 w momencie wyboru tej ekspozycji bazowej w celu przeniesienia na rzecz SSPE ekspozycja nie stanowiła ani ekspozycji, której dotyczy niewykonanie zobowiązania w rozumieniu art. 178 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, ani ekspozycji wobec dłużnika lub gwaranta, którzy utracili zdolność kredytową i którzy, według najlepszej wiedzy jednostki inicjującej lub pierwotnego kredytodawcy:

a)

ogłosili niewypłacalność lub w stosunku do których sąd wydał prawomocny niepodlegający odwołaniu tytuł egzekucyjny na rzecz ich wierzycieli lub przyznał tym wierzycielom odszkodowanie wynikające z nieotrzymania płatności, w ciągu trzech lat przed dniem zainicjowania, lub których zadłużenie zostało poddane procesowi restrukturyzacji w odniesieniu do ich zagrożonych ekspozycji w ciągu trzech lat przed dniem przeniesienia lub cesji ekspozycji bazowych na rzecz SSPE, z wyjątkiem sytuacji gdy:

(i)

zrestrukturyzowana ekspozycja bazowa nie wykazywała nowych zaległości od dnia restrukturyzacji, który musi przypadać co najmniej rok przed datą przeniesienia lub cesji ekspozycji bazowych na rzecz SSPE; oraz

(ii)

informacje przekazane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i lit. e) ppkt (i) wyraźnie określają udział procentowy zrestrukturyzowanych ekspozycji bazowych, czas i szczegóły restrukturyzacji, a także dochody z tytułu tych ekspozycji od dnia restrukturyzacji;

b)

byli, w momencie inicjowania oraz w stosownych przypadkach, ujęci w publicznym rejestrze kredytowym osób o negatywnej historii kredytowej lub – w przypadku braku takiego publicznego rejestru kredytowego – w innym rejestrze kredytowym, który jest dostępny dla jednostki inicjującej lub pierwotnego kredytodawcy; lub

c)

otrzymali ocenę kredytową lub punktową ocenę kredytową wskazujące, że ryzyko niewywiązania się przez nich z uzgodnionych umownie płatności jest znacząco wyższe niż w przypadku porównywalnych ekspozycji posiadanych przez jednostkę inicjującą, które nie są objęte sekurytyzacją.

Restrukturyzacja odnosi się do wszelkich zmian wprowadzonych do warunków umownych zawartych w umowie ekspozycji bazowej ze względu na odroczenie spłaty, w tym zmian wprowadzonych w przerwach w spłacie, kapitalizacji zaległych spłat, podstawie lub marży stóp procentowych, opłatach, karach, terminie zapadalności lub w innych ogólnie przyjętych środkach restrukturyzacji ze względu na odroczenie spłaty.

NIE

TAK

RREL15

Rodzaj klienta

Rodzaj klienta w momencie udzielenia pożyczki:

 

Nowy klient niebędący pracownikiem/niepowiązany z grupą jednostki inicjującej (CNEO)

 

Nowy klient będący pracownikiem/powiązany z grupą jednostki inicjującej (CEMO)

 

Nowy klient i pracownik/powiązania nie odnotowano (CNRO).

 

Istniejący klient niebędący pracownikiem/niepowiązany z grupą jednostki inicjującej (ENEO)

 

Obecny klient będący pracownikiem/powiązany z grupą jednostki inicjującej (EEMO)

 

Istniejący klient i pracownik/powiązania nie odnotowano (ENRO)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

RREL16

Dochody pierwotne

Roczne dochody pierwotnego dłużnika wykorzystane w celu zabezpieczenia ekspozycji bazowej w momencie inicjowania. Jeżeli pierwotny dłużnik jest osobą prawną/podmiotem prawnym, należy wpisać roczny przychód tego dłużnika.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

RREL17

Rodzaj dochodu pierwotnego

Należy wskazać, jaki rodzaj dochodu występuję w RREL16:

 

Roczny dochód brutto (GRAN)

 

Roczny dochód netto (po opodatkowaniu i opłaceniu składek zabezpieczenia społecznego) (NITS)

 

Roczny dochód netto (wyłącznie po opodatkowaniu) (NITX)

 

Roczny dochód netto (wyłącznie po opłaceniu składek zabezpieczenia społecznego) (NTIN)

 

Szacowany roczny dochód netto (po opodatkowaniu i opłaceniu składek zabezpieczenia społecznego) (ENIS)

 

Szacowany roczny dochód netto (wyłącznie po opodatkowaniu) (EITX)

 

Szacowany roczny dochód netto (wyłącznie po opłaceniu składek zabezpieczenia społecznego) (EISS)

 

Dochód do dyspozycji (DSPL)

 

Pożyczkobiorca jest podmiotem prawnym (CORP)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

RREL18

Waluta dochodu pierwotnego

Waluta, w której wypłacany jest dochód lub przychód pierwotnego dłużnika.

TAK

NIE

RREL19

Weryfikacja dochodu pierwotnego

Weryfikacja dochodu pierwotnego:

 

Poświadczony osobiście bez kontroli (SCRT)

 

Poświadczony osobiście z potwierdzeniem, że dłużnik może sobie pozwolić na zaciągnięcie pożyczki (SCNF)

 

Zweryfikowany (VRFD).

 

Niezweryfikowany dochód lub zweryfikowany w trybie przyspieszonym (NVRF).

 

Informacje z biura informacji kredytowej lub jego ocena (SCRG).

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

RREL20

Dochody wtórne

Roczne dochody wtórne dłużnika wykorzystane w celu zabezpieczenia ekspozycji bazowej w momencie inicjowania. Jeżeli dłużnik wtórny jest osobą prawną/podmiotem prawnym, należy wpisać roczny przychód tego dłużnika. Jeżeli w przypadku tej ekspozycji bazowej istnieje więcej niż dwóch dłużników, należy w tym polu wskazać łączny roczny dochód całkowity wszystkich dłużników.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

RREL21

Weryfikacja dochodu wtórnego

Weryfikacja dochodu w przypadku dochodu wtórnego:

 

Poświadczony osobiście bez kontroli (SCRT)

 

Poświadczony osobiście z potwierdzeniem, że dłużnik może sobie pozwolić na zaciągnięcie pożyczki (SCNF)

 

Zweryfikowany (VRFD).

 

Niezweryfikowany dochód lub zweryfikowany w trybie przyspieszonym (NVRF).

 

Informacje z biura informacji kredytowej lub jego ocena (SCRG).

 

Inne (OTHR)

TAK

TAK

RREL22

Program specjalny

Jeżeli ekspozycja bazowa jest regulowana specjalnym uzgodnieniem sektora publicznego, w tym miejscu należy wpisać pełną nazwę uzgodnienia (bez skrótów).

TAK

TAK

RREL23

Data powstania

Data udzielenia pierwotnej pożyczki będącej źródłem ekspozycji bazowej.

TAK

NIE

RREL24

Termin zapadalności

Termin zapadalności ekspozycji bazowej lub wygaśnięcia umowy leasingu.

NIE

TAK

RREL25

Termin pierwotny

Pierwotny warunek zapadalności (liczba miesięcy) na dzień udzielenia pożyczki.

TAK

TAK

RREL26

Miejsce powstania ekspozycji

Kanał inicjowania ekspozycji bazowej:

 

Sieć biur lub oddziałów (BRAN)

 

Centralny lub Bezpośredni (DRCT)

 

Pośrednik (BROK)

 

Internet (WEBI)

 

Pakiet (TPAC)

 

Kanał osoby trzeciej, ale zabezpieczenie dokonane w całości przez jednostkę inicjującą (TPTC)

 

Inne (OTHR)

TAK

TAK

RREL27

Cel

Powód, dla którego dłużnik zaciąga pożyczkę:

 

Zakup (PURC)

 

Refinansowanie kredytu hipotecznego (RMRT)

 

Modernizacja (RENV)

 

Monetyzacja nieruchomości (EQRE)

 

Budowa (CNST).

 

Konsolidacja zadłużenia (DCON)

 

Refinansowanie kredytu hipotecznego z monetyzacją nieruchomości (RMEQ)

 

Finansowanie działalności gospodarczej (BSFN)

 

Mieszany kredyt hipoteczny (CMRT)

 

Inwestycyjny kredyt hipoteczny (IMRT)

 

Prawo do nabycia (RGBY)

 

Pożyczka finansowana przez rząd (GSPL)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

RREL28

Oznaczenie waluty

Określenie waluty ekspozycji bazowej.

NIE

NIE

RREL29

Pierwotne saldo kwoty głównej

Pierwotne saldo ekspozycji bazowej (łącznie z opłatami).

Odnosi się to do salda ekspozycji bazowej z dnia zainicjowania ekspozycji bazowej, a nie z dnia sprzedaży ekspozycji bazowej do SSPE ani z dnia zamknięcia sekurytyzacji.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

RREL30

Bieżące saldo kwoty głównej

Kwota niespłaconej ekspozycji bazowej na dzień graniczny dla wykorzystywanych danych. Obejmuje to wszelkie kwoty zabezpieczone kredytem hipotecznym i zostanie zaklasyfikowane jako kwota główna w sekurytyzacji. Jeżeli na przykład opłaty dodano do salda ekspozycji bazowej i stanowią one część kwoty głównej w sekurytyzacji, należy je dodać. Nie obejmuje to żadnych zaległości z tytułu odsetek lub należności z tytułu kar.

Bieżące saldo obejmuje zaległości z tytułu kwoty głównej. Należy jednak odliczyć zaoszczędzoną kwotę, jeżeli ma miejsce subpartycypacja. (tj. saldo ekspozycji bazowej = ekspozycja bazowa +/- subpartycypacja; +/- 0, jeżeli subpartycypacja nie występuje).

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

RREL31

Poprzednie saldo kwoty głównej

Klasyfikacja sald ogółem przed tą ekspozycją bazową (w tym sald u innych kredytodawców). W przypadku braku wcześniejszych sald, należy wpisać 0.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

RREL32

Ekspozycje bazowe o równym stopniu uprzywilejowania

Wartość ekspozycji bazowych ogółem wobec tego dłużnika o równym stopniu uprzywilejowania co ta ekspozycja bazowa (niezależnie, czy zostały uwzględnione w tej puli). Jeżeli brak sald o równym stopniu uprzywilejowania, należy wpisać 0.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

RREL33

Całkowity limit kredytu

W przypadku ekspozycji bazowych zapewniających możliwości elastycznego ponownego wybrania środków (w tym posiadających charakter odnawialny) lub jeżeli maksymalna kwota ekspozycji bazowej nie została wypłacona w całości – maksymalna kwota ekspozycji bazowej, z jaką można potencjalnie zalegać.

Pole to należy wypełnić wyłącznie w przypadku ekspozycji bazowych posiadających elastyczny charakter lub dodatkowe cechy dotyczące wybierania środków.

Nie ma to na celu rejestrowania przypadków, w których dłużnik może renegocjować zwiększone saldo ekspozycji bazowej, ale raczej przypadków, w których obecnie umowa daje dłużnikowi taką możliwość, a kredytodawcy możliwość zapewnienia dodatkowego finansowania.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

RREL34

Cena kupna

Należy wpisać cenę względem wartości nominalnej, po której SSPE nabyła ekspozycję bazową. Jeżeli nie zastosowano dyskontowania, należy wpisać 100.

NIE

TAK

RREL35

Rodzaj amortyzacji

Rodzaj spłaty ekspozycji bazowej, w tym kwoty głównej i odsetek.

Francuska – tj. spłata, w której całkowita kwota obejmująca kwotę główną i odsetki spłacana w każdej racie jest taka sama. (FRXX)

Niemiecka – tj. spłata, w przypadku której pierwsza rata ma charakter wyłącznie odsetkowy, a pozostałe raty są stałe i obejmują spłatę kapitału i odsetek. (DEXX)

Stały harmonogram spłat – tj. spłata, w której kwota główna spłacana w każdej racie jest taka sama. (FIXE)

Spłata całościowa – tj. spłata, w której całość kwoty głównej jest spłacana w ostatniej racie. (BLLT)

Inne (OTHR)

TAK

NIE

RREL36

Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

W stosownych przypadkach na dzień graniczny dla wykorzystywanych danych należy wskazać datę zakończenia okresu karencji dla kwoty głównej.

NIE

TAK

RREL37

Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

Częstotliwość wymagalnych spłat kwoty głównej, tj. okres pomiędzy płatnościami:

 

Raz na miesiąc (MNTH)

 

Raz na kwartał (QUTR)

 

Raz na pół roku (SEMI)

 

Raz na rok (YEAR)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

RREL38

Planowana częstotliwość spłaty odsetek

Częstotliwość wymagalnych płatności odsetek, tj. okres pomiędzy płatnościami:

 

Raz na miesiąc (MNTH)

 

Raz na kwartał (QUTR)

 

Raz na pół roku (SEMI)

 

Raz na rok (YEAR)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

RREL39

Płatności należne

Jest to kolejna płatność umowna należna od dłużnika zgodnie z częstotliwością spłat ekspozycji bazowej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

RREL40

Wskaźnik zadłużenia do dochodu

Zadłużenie zdefiniowane jako kwota niespłaconej ekspozycji bazowej na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych, obejmuje to wszelkie kwoty zabezpieczone kredytem hipotecznym i zostanie zaklasyfikowane jako kwota główna w sekurytyzacji. Jeżeli na przykład opłaty dodano do salda ekspozycji bazowej i stanowią one część głównej kwoty w sekurytyzacji, należy je dodać. Z wyłączeniem wszelkich zaległości z tytułu odsetek, czy należności z tytułu kar.

Dochód zdefiniowany jako dochód całkowity, suma pól dochodu pierwotnego i wtórnego (numery pól RREL16 i RREL20) oraz wszelkich pozostałych dochodów.

TAK

TAK

RREL41

Kwota balonowa

Łączna kwota spłaty (sekurytyzowanej) kwoty głównej, którą należy zapłacić w terminie zapadalności ekspozycji bazowej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

RREL42

Rodzaj stopy procentowej

Rodzaj stopy procentowej:

 

Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej (przez cały okres istnienia) (FLIF)

 

Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej powiązana z jednym indeksem, która w przyszłości powróci do Innego indeksu (FINX)

 

Ekspozycja bazowa o stałej stopie procentowej (przez cały okres istnienia) (FXRL)

 

Stała stopa procentowa, w przyszłości podlegająca okresowym aktualizacjom (FXPR).

 

Ekspozycja bazowa o stałej stopie procentowej z obowiązkowym przejściem na stopę zmienną w przyszłości (FLCF).

 

Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej z dolnym pułapem (FLFL).

 

Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej z górnym pułapem (CAPP).

 

Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej z zarówno dolnym, jak i górnym pułapem (FLCA).

 

Stopa dyskontowa (DISC).

 

Opcjonalność przeniesienia (SWIC).

 

Swap dłużnika (OBLS).

 

Modułowa (MODE).

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

RREL43

Bieżąca stopa procentowa

Roczna stopa brutto wykorzystywana do obliczenia planowanych odsetek na bieżący okres od sekurytyzowanej ekspozycji bazowej. Stopy dla poszczególnych okresów muszą być obliczane w ujęciu rocznym.

NIE

TAK

RREL44

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

Aktualnie obowiązujący wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej (stopa referencyjna, na podstawie której ustala się stopę procentową):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Bony skarbowe (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Stopa bazowa Banku Anglii (BOER)

 

Stopa bazowa Europejskiego Banku Centralnego (ECBR)

 

Stopa procentowa ustalona przez kredytodawcę (LDOR)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

RREL45

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej:

 

z dnia na dzień (OVNG);

 

w dniu bieżącym (INDA);

 

jednodniowy (DAIL);

 

tygodniowy (WEEK);

 

2-tygodniowy (TOWK);

 

miesięczny (MNTH);

 

2-miesięczny (TOMN);

 

3-miesięczny (QUTR);

 

4-miesięczny (FOMN);

 

6-miesięczny (SEMI);

 

12-miesięczny (YEAR);

 

na żądanie (ONDE);

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

RREL46

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej ekspozycji bazowej o zmiennym oprocentowaniu powyżej (lub poniżej, w którym to przypadku wartość wejściowa jest ujemna) stopy procentowej.

NIE

TAK

RREL47

Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

Liczba miesięcy między każdą datą aktualizacji stopy procentowej ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

RREL48

Górny pułap stopy procentowej

Maksymalny poziom stopy procentowej, jaką dłużnik musi płacić od ekspozycji bazowej ze zmiennym oprocentowaniem zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

RREL49

Dolny pułap stopy procentowej

Minimalny poziom stopy procentowej, jaką dłużnik musi płacić od ekspozycji bazowej ze zmiennym oprocentowaniem zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

RREL50

Pierwsza zmiana marży

Marża dla ekspozycji bazowej w terminie pierwszej zmiany. Odnosi się to wyłącznie do umownych zmian marży (np. z +50bps na +100bps) lub indeksu bazowego (np. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) stosowanego do obliczenia odsetek. Pole to nie odnosi się do terminu, w którym indeks jest aktualizowany okresowo (np. comiesięcznej aktualizacji 1M EURIBOR).

W polu tym należy wpisać całkowitą marżę po zmianie, a nie zmianę marży.

TAK

TAK

RREL51

Termin pierwszej zmiany stopy procentowej

Termin kolejnych zmian stóp procentowych (np. zmiany w marży dyskontowej, zakończenie okresu, w którym stosuje się stałe oprocentowanie, ponowne ustalenie oprocentowania ekspozycji bazowej itp., nie jest to kolejny termin aktualizacji indeksu LIBOR/EURIBOR).

TAK

TAK

RREL52

Druga zmiana marży

Marża dla ekspozycji bazowej w terminie drugiej zmiany. Odnosi się to wyłącznie do umownych zmian marży (np. z +50bps na +100bps) lub indeksu bazowego (np. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) stosowanego do obliczenia odsetek. Pole to nie odnosi się do terminu, w którym indeks jest aktualizowany okresowo (np. comiesięcznej aktualizacji 1M EURIBOR).

W polu tym należy wpisać całkowitą marżę po zmianie, a nie zmianę marży.

TAK

TAK

RREL53

Termin drugiej zmiany stopy procentowej

Termin drugiej zmiany stóp procentowych (np. zmiany w marży dyskontowej, zakończenie okresu, w którym stosuje się stałe oprocentowanie, ponowne ustalenie oprocentowania ekspozycji bazowej itp., nie jest to kolejny termin aktualizacji indeksu LIBOR/EURIBOR).

TAK

TAK

RREL54

Trzecia zmiana marży

Marża dla ekspozycji bazowej w terminie trzeciej zmiany. Odnosi się to wyłącznie do umownych zmian marży (np. z +50bps na +100bps) lub indeksu bazowego (np. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) stosowanego do obliczenia odsetek. Pole to nie odnosi się do terminu, w którym indeks jest aktualizowany okresowo (np. comiesięcznej aktualizacji 1M EURIBOR).

W polu tym należy wpisać całkowitą marżę po zmianie, a nie zmianę marży.

TAK

TAK

RREL55

Termin trzeciej zmiany stopy procentowej

Termin trzeciej zmiany stóp procentowych (np. zmiany w marży dyskontowej, zakończenie okresu, w którym stosuje się stałe oprocentowanie, ponowne ustalenie oprocentowania ekspozycji bazowej itp., nie jest to kolejny termin aktualizacji indeksu LIBOR/EURIBOR).

TAK

TAK

RREL56

Zmieniony wskaźnik stóp procentowych

Kolejny wskaźnik stóp procentowych.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Bony skarbowe (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Stopa bazowa Banku Anglii (BOER)

Stopa bazowa Europejskiego Banku Centralnego (ECBR)

Stopa procentowa ustalona przez kredytodawcę (LDOR)

Inne (OTHR)

TAK

TAK

RREL57

Okres obowiązywania zmienionego wskaźnika stopy procentowej

Okres obowiązywania kolejnego wskaźnika stóp procentowych:

 

z dnia na dzień (OVNG);

 

w dniu bieżącym (INDA);

 

jednodniowy (DAIL);

 

tygodniowy (WEEK);

 

2-tygodniowy (TOWK);

 

miesięczny (MNTH);

 

2-miesięczny (TOMN);

 

3-miesięczny (QUTR);

 

4-miesięczny (FOMN);

 

6-miesięczny (SEMI);

 

12-miesięczny (YEAR);

 

na żądanie (ONDE);

 

Inne (OTHR)

TAK

TAK

RREL58

Liczba płatności przed sekurytyzacją

Należy wpisać liczbę płatności dokonanych przed przeniesieniem ekspozycji do sekurytyzacji.

TAK

NIE

RREL59

Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty

Procentowa kwota przedterminowych spłat dopuszczalnych w ramach produktu w skali roku. Dotyczy to ekspozycji bazowych, w ramach których dopuszcza się określony próg przedterminowych spłat (tj. 10 %) przed poniesieniem kosztów.

TAK

TAK

RREL60

Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

Data, po której pożyczkodawca zezwala na przedterminową spłatę ekspozycji bazowej.

TAK

TAK

RREL61

Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

Kwota pobrana od dłużnika z tytułu opłaty/kary należnej za dokonywanie przedterminowych spłat pożyczki zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej. Nie ma to na celu uwzględniania żadnych kwot wpłacanych jako „koszt przerwania” w celu uzupełnienia płatności odsetek do terminu płatności ekspozycji bazowej. Obejmuje to kwoty ściągnięte, które nie zostały sekurytyzowane.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

RREL62

Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

Data, po której pożyczkodawca zezwala na przedterminową spłatę ekspozycji bazowej bez konieczności uiszczenia opłaty za przedterminową spłatę pożyczki.

TAK

TAK

RREL63

Data przedterminowej spłaty

Ostatni dzień, w którym otrzymano nieplanowaną spłatę kwoty głównej.

TAK

TAK

RREL64

Skumulowane spłaty przedterminowe

Pobrane przedterminowe spłaty ogółem na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych (przedterminowe spłaty zdefiniowane jako nieplanowane spłaty kwoty głównej), od dnia zainicjowania ekspozycji bazowej

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

RREL65

Data restrukturyzacji

Należy wpisać termin, w którym ekspozycja bazowa została poddana restrukturyzacji. Restrukturyzacja odnosi się do wszelkich zmian wprowadzonych do warunków umownych zawartych w umowie ekspozycji bazowej ze względu na odroczenie spłaty, w tym zmian wprowadzonych w przerwach w spłacie, kapitalizacji zaległych spłat, podstawie lub marży stóp procentowych, opłatach, karach, terminie zapadalności lub w innych ogólnie przyjętych środkach restrukturyzacji ze względu na odroczenie spłaty

Jeżeli istnieje wiele terminów, należy podać wszystkie terminy zgodnie ze schematem XML.

TAK

TAK

RREL66

Data ostatniego zalegania z płatnością

Data ostatniego wystąpienia zaległych spłat ekspozycji bazowej.

TAK

TAK

RREL67

Saldo zaległych płatności

Bieżące saldo zaległych płatności, które zdefiniowano jako:

 

Łączną kwota spłat należnych do tej pory

 

POWIĘKSZONĄ O wszelkie kwoty skapitalizowane

 

POWIĘKSZONĄ O wszelkie opłaty, jakie zastosowano do rachunku

 

POMNIEJSZONĄ O łączną kwotę spłat otrzymanych do tej pory

W przypadku braku zaległych płatności należy wpisać 0.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

NIE

RREL68

Liczba dni zalegania ze spłatą

Liczba dni zalegania ze spłatą ekspozycji bazowej (albo odsetek, albo kwoty głównej, a w przypadku różnic, wyższej z tych kwot) na dzień graniczny dla wykorzystywanych danych.

NIE

NIE

RREL69

Stan rachunku

Aktualny status ekspozycji bazowej, którą poddano sekurytyzacji:

 

Niezagrożona (PERF)

 

Zrestrukturyzowana – brak zaległych płatności (RNAR)

 

Zrestrukturyzowana – zaległe płatności (RARR)

 

Zagrożona niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (DFLT)

 

Ekspozycja niezagrożona niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, ale zaklasyfikowana jako zagrożona niewykonaniem zobowiązania ze względu na spełnienie kryteriów Innej definicji niewykonania zobowiązania (NFDT)

 

Zagrożona niewykonaniem zobowiązania zarówno zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jak i ze względu na spełnienie kryteriów Innej definicji niewykonania zobowiązania (DTCR)

 

Ekspozycja, której dotyczy niewykonanie zobowiązania wyłącznie ze względu na spełnienie kryteriów Innej definicji niewykonania zobowiązania (DADB)

 

Zaległe płatności (ARRE)

 

Odkupiona przez sprzedawcę – naruszenie oświadczeń i zapewnień (REBR).

 

Odkupiona przez sprzedawcę – niewykonane zobowiązanie (REDF).

 

Odkupiona przez sprzedawcę – zrestrukturyzowana (RERE).

 

Odkupiona przez sprzedawcę – specjalna obsługa (RESS).

 

Odkupiona przez sprzedawcę – inny powód (REOT).

 

Umorzona (RDMD).

 

Inne (OTHR)

Restrukturyzacja odnosi się do wszelkich zmian wprowadzonych do warunków umownych zawartych w umowie ekspozycji bazowej ze względu na odroczenie spłaty, w tym zmian wprowadzonych w przerwach w spłacie, kapitalizacji zaległości, podstawie lub marży stóp procentowych, opłatach, karach, terminie zapadalności lub w innych ogólnie przyjętych środkach restrukturyzacji ze względu na odroczenie spłaty.

NIE

NIE

RREL70

Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

W przypadku niewykonania zobowiązania, które dotyczy ekspozycji bazowej zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, proszę wybrać właściwą przyczynę:

 

Zobowiązanie niewykonane, ponieważ istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dłużnik dokonał płatności zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. (UPXX)

 

Zobowiązanie niewykonane, ponieważ wszelkie zadłużenie jest przeterminowane o ponad 90/180 dni zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. (PDXX)

 

Zobowiązanie niewykonane, ponieważ uważa się, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dłużnik dokonał płatności, i ponieważ wszelkie zadłużenie jest przeterminowane o ponad 90/180 dni zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. (UPPD)

TAK

TAK

RREL71

Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

Całkowita zaległa kwota brutto przed uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży i odzyskanych należności. Jeśli nie wystąpiły przypadki niewykonania zobowiązania, należy wpisać 0.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

RREL72

Data niewykonania zobowiązania

Data niewykonania zobowiązania.

NIE

TAK

RREL73

Przypisane straty

Dotychczas przypisane straty po odjęciu opłat, naliczonych odsetek itd. po uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem opłaty za przedterminową spłatę pożyczki, jeżeli zależy ona od odzyskanych należności z tytułu kwoty głównej). Każdy zysk ze sprzedaży należy wyrazić w postaci liczby ujemnej. Powinna stanowić odzwierciedlenie najbardziej aktualnej sytuacji na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych, tj. w miarę ściągania kwot odzyskanych i postępu odzyskiwania.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

RREL74

Skumulowane odzyskane należności

Całkowita kwota odzyskanych należności (niezależnie od ich źródła) z tytułu (niespłaconego/odpisanego/itp.) długu po odliczeniu kosztów. Należy uwzględnić tu wszystkie źródła odzyskanych należności, nie tylko wpływy ze zbycia dowolnego zabezpieczenia.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

RREL75

Spór sądowy

Należy oznaczyć w celu wskazania prowadzonego postępowania sądowego (jeżeli rachunek powrócił do dawnego poziomu i nie jest już aktualnie prowadzone postępowanie sądowe, należy zmienić na „N”).

NIE

TAK

RREL76

Odwołanie

Czy istnieje możliwość odwołania się (w pełnym lub ograniczonym zakresie) do aktywów dłużnika wykraczających poza przychody z zabezpieczenia tej ekspozycji bazowej?

TAK

TAK

RREL77

Kwota depozytu

Suma wszystkich kwot dłużnika posiadanych przez jednostkę inicjującą lub sprzedawcę, które potencjalnie można odliczyć od salda ekspozycji bazowej, z wyłączeniem korzyści przysługujących w ramach krajowego programu kompensowania depozytów. Aby uniknąć podwójnego liczenia, sumę tę należy ograniczyć do niższej kwoty: 1) kwoty depozytu i 2) maksymalnej potencjalnej kwoty, którą można odliczyć na poziomie dłużnika (tj. nie na poziomie ekspozycji bazowej) w ramach puli.

Należy zastosować tę samą waluty, w jakiej denominowana jest ta ekspozycja bazowa.

Jeżeli dłużnik posiada w puli więcej niż jedną niespłaconą ekspozycję bazową, pole to należy uzupełnić w odniesieniu do każdej ekspozycji bazowej, to jednostka obsługująca decyduje, czy kwotę depozytu przypisać do każdej ekspozycji bazowej, z zastrzeżeniem wyżej wskazanego górnego pułapu oraz o ile suma wszystkich wpisów w tym polu w odniesieniu do wielu ekspozycji bazowych daje odpowiednią kwotę. Jeżeli na przykład saldo depozytowe dłużnika A wynosi 100 EUR, a dwie niespłacone kwoty ekspozycji bazowych w puli: ekspozycja bazowa 1 – 60 EUR i ekspozycja bazowa 2 – 75 EUR. Pole to można by uzupełnić albo jako ekspozycję bazową 1 – 60 EUR i ekspozycję bazową 2 – 40 EUR, albo ekspozycję bazową 1 – 25 EUR i ekspozycję bazową 2 – 75 EUR (tj. odpowiedni wpis w tym polu w odniesieniu do każdej ekspozycji bazowej jest ograniczony do 60 EUR w przypadku ekspozycji bazowej 1 i do 75 EUR w przypadku ekspozycji bazowej 2, a suma wartości ekspozycji bazowej 1 i ekspozycji bazowej 2 musi być równa 100 EUR).

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

RREL78

Podmiot zapewniający ubezpieczenie lub dokonujący inwestycji

Nazwa podmiotu świadczącego usługi ubezpieczeniowe i inwestycyjne (tj. w przypadku ubezpieczenia na życie lub inwestycyjnych ekspozycji bazowych).

TAK

TAK

RREL79

Nazwa pierwotnego kredytodawcy

Należy podać pełną nazwę prawną pierwotnego kredytodawcy. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

TAK

TAK

RREL80

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (jak określono w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) pierwotnego kredytodawcy.

W przypadku niedostępności identyfikatora podmiotu prawnego należy wprowadzić ND5.

TAK

TAK

RREL81

Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

Państwo, w którym mieści się siedziba pierwotnego kredytodawcy.

TAK

TAK

RREL82

Nazwa jednostki inicjującej

Należy podać pełną nazwę prawną jednostki inicjującej ekspozycję bazową. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

NIE

RREL83

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (jak określono w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) jednostki inicjującej ekspozycję bazową.

NIE

NIE

RREL84

Państwo siedziby jednostki inicjującej

Państwo, w którym mieści się siedziba jednostki inicjującej ekspozycję bazową.

NIE

NIE

Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

RREC1

Niepowtarzalny identyfikator

W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator, jak identyfikator podany w polu RREL1.

NIE

NIE

RREC2

Identyfikator ekspozycji bazowej

Niepowtarzalny identyfikator w przypadku każdej ekspozycji bazowej. Pole to musi odpowiadać polu RREL3.

NIE

NIE

RREC3

Pierwotny identyfikator zabezpieczenia

Pierwotny niepowtarzalny identyfikator przypisany do zabezpieczenia. Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

RREC4

Nowy identyfikator zabezpieczenia

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola RREC2, należy w nim podać nowy identyfikator. Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu RREC2. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

RREC5

Rodzaj zabezpieczenia

Pierwotny (pod względem wartości) rodzaj składnika aktywów zabezpieczającego zadłużenie. W przypadku gdy istnieje gwarancja objęta zabezpieczeniem rzeczowym lub finansowym, należy dokonać przeglądu gwarancji na każde zabezpieczenie, które może wspierać tę gwarancję.

 

Samochód (CARX)

 

Pojazd przemysłowy (INDV)

 

Pojazd ciężarowy (CMTR)

 

Pojazd szynowy (RALV)

 

Wodny pojazd użytkowy (NACM)

 

Wodny pojazd rekreacyjny (NALV)

 

Samolot (AERO)

 

Obrabiarka (MCHT)

 

Urządzenia przemysłowe (INDE)

 

Wyposażenie biurowe (OFEQ)

 

Urządzenia informatyczne (ITEQ)

 

Urządzenia medyczne (MDEQ)

 

Urządzenia związane z energią (ENEQ)

 

Budynek komercyjny (CBLD)

 

Budynek mieszkalny (RBLD)

 

Budynek przemysłowy (IBLD)

 

Inny pojazd (OTHV)

 

Inne urządzenia (OTHE)

 

Inna nieruchomość (OTRE)

 

Inne towary lub zapasy (OTGI)

 

Papiery wartościowe (SECU)

 

Gwarancja (GUAR)

 

Inny składnik aktywów finansowych (OTFA)

 

Kategorie mieszane ze względu na zabezpieczenie wszystkich aktywów dłużnika (MIXD)

 

Inne (OTHR)

NIE

NIE

RREC6

Region geograficzny – zabezpieczenie

Region geograficzny (klasyfikacja NUTS3), w którym znajduje się zabezpieczenie rzeczowe. Jeżeli Eurostat nie opracował klasyfikacji NUTS3 (np. region znajduje się poza jurysdykcją UE), należy wpisać dwucyfrowy kod państwa w formacie {COUNTRYCODE_2}, a następnie „ZZZ”.

TAK

TAK

RREC7

Rodzaj wykorzystania

Rodzaj wykorzystania nieruchomości:

 

Zajęta przez właściciela, tj. będąca własnością prywatnego gospodarstwa domowego w celu zapewnienia schronienia właścicielowi (FOWN).

 

Częściowo zajęta przez właściciela (nieruchomość, która jest częściowo wynajmowana) (POWN).

 

Zajęta przez osobę inną niż właściciel lub zakupiona na wynajem (TLET).

 

Dom wakacyjny lub drugie miejsce zamieszkania (HOLD).

 

Inne (OTHR)

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

TAK

TAK

RREC8

Zastaw

Najwyższa pozycja zastawu, którą posiada jednostka inicjująca w odniesieniu do zabezpieczenia.

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

TAK

TAK

RREC9

Rodzaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

 

Mieszkalna (dom, wolnostojący lub bliźniak) (RHOS).

 

Mieszkalna (mieszkanie) (RFLT).

 

Mieszkalna (bungalow) (RBGL).

 

Mieszkalna (dom w zabudowie szeregowej) (RTHS).

 

Dom wielorodzinny (nieruchomości z ponad czterema lokalami zabezpieczające jedną ekspozycję bazową) (MULF).

 

Częściowo komercyjne wykorzystanie (nieruchomość jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, jak również do celów komercyjnych, przy czym mniej niż 50 % jej wartości wynika z komercyjnego wykorzystania, np. gabinet lekarski i dom) (PCMM).

 

Wykorzystanie komercyjne lub służbowe (BIZZ).

 

Wyłącznie grunty (LAND).

 

Inne (OTHR)

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

NIE

TAK

RREC10

Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej

Wartość zabezpieczenia wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w momencie zainicjowania:

 

A (EPCA)

 

B (EPCB)

 

C (EPCC)

 

D (EPCD)

 

E (EPCE)

 

F (EPCF)

 

G (EPCG)

 

Inne (OTHR)

TAK

TAK

RREC11

Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej

Należy podać pełną nazwę prawną jednostki, która wydała świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

TAK

TAK

RREC12

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (LTV). W przypadku pożyczek pod zastaw, który nie jest pierwszym zastawem, jest to łączony lub całkowity współczynnik LTV. Jeśli bieżące saldo pożyczki jest ujemne, należy wpisać 0.

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

TAK

TAK

RREC13

Kwota bieżącej wyceny

Ostatnia wycena zabezpieczenia według oszacowania przez niezależnego zewnętrznego albo wewnętrznego rzeczoznawcę. W razie niedostępności takiego oszacowania bieżąca wartość zabezpieczenia może być szacowana według dostatecznie granularnego indeksu wartości nieruchomości z uwzględnieniem geograficznej lokalizacji zabezpieczenia oraz jego rodzaju; w razie niedostępności także takiego indeksu wartości nieruchomości dopuszczalne jest użycie dostatecznie granularnego indeksu cen nieruchomości uwzględnieniem geograficznej lokalizacji zabezpieczenia oraz jego rodzaju po zastosowaniu odpowiednio wybranego sposobu odliczenia uwzględniającego obniżenie wartości zabezpieczenia.

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy podać ostatnią wycenę zabezpieczenia według szacunków niezależnego zewnętrznego albo wewnętrznego rzeczoznawcy lub – jeśli wycena ta jest niedostępna – wycenę jednostki inicjującej.

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie to gwarancja, należy podać kwotę ekspozycji bazowej gwarantowanej tą pozycją zabezpieczenia na rzecz jednostki inicjującej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

RREC14

Metoda bieżącej wyceny

Metoda obliczania najnowszej wartości zabezpieczenia zgodnie z RREC13:

 

Pełna kontrola wewnętrzna i zewnętrzna (FIEI)

 

Pełna kontrola, tylko zewnętrzna (FOEI)

 

Analiza „drive-by” (DRVB)

 

Automatyczny model wyceny (AUVM)

 

Indeksowana (IDXD)

 

Analiza „desktop” (DKTP)

 

Jednostka zarządzająca lub agent nieruchomości (MAEA)

 

Organ podatkowy (TXAT)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

RREC15

Data bieżącej wyceny

Data ostatniej wyceny zgodnie z RREC13.

TAK

TAK

RREC16

Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (LTV) przez jednostkę inicjującą W przypadku pożyczek pod zastaw, który nie jest pierwszym zastawem, jest to łączony lub całkowity współczynnik LTV.

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

TAK

TAK

RREC17

Kwota pierwotnej wyceny

Pierwotna wycena zabezpieczenia zastosowana, gdy ekspozycja bazowa została zainicjowana (tj. przed sekurytyzacją).

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

RREC18

Metoda pierwotnej wyceny

Metoda obliczenia wartości zabezpieczenia w dniu zainicjowania ekspozycji bazowej zgodnie z RREC17:

 

Pełna kontrola wewnętrzna i zewnętrzna (FIEI)

 

Pełna kontrola, tylko zewnętrzna (FOEI)

 

Analiza „drive-by” (DRVB)

 

Model zautomatyzowanej wyceny (AUVM)

 

Indeksowana (IDXD)

 

Analiza „desktop” (DKTP)

 

Jednostka zarządzająca/agent nieruchomości (MAEA)

 

Organ podatkowy (TXAT)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

RREC19

Data pierwotnej wyceny

Data pierwotnej wyceny zabezpieczenia zgodnie z RREC17.

TAK

NIE

RREC20

Data sprzedaży

Data sprzedaży zajętego zabezpieczenia.

TAK

TAK

RREC21

Cena sprzedaży

Cena uzyskana ze sprzedaży zabezpieczenia w przypadku egzekucji z nieruchomości.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

RREC22

Waluta zabezpieczenia

Jest to waluta, w której denominuje się kwotę wyceny określoną w RREC13.

NIE

TAK

RREC23

Rodzaj gwaranta

Rodzaj gwaranta:

 

Brak gwaranta (NGUA)

 

Indywidualny – relacja rodzinna (FAML)

 

Indywidualny – Inne (IOTH)

 

Rząd (GOVE)

 

Bank (BANK)

 

Produkt ubezpieczeniowy (INSU)

 

System gwarancji Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)

 

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

 

Kaucja (CATN)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE


(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (Dz.U. L 289 z 3.9.2020, s. 1).


ZAŁĄCZNIK III

INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI BAZOWYCH – NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA (CRE)

Kod pola

Nazwa pola

Informacje podlegające zgłoszeniu

Czy dopuszcza się użycie ND1–ND4?

Czy dopuszcza się użycie ND5?

Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

CREL1

Niepowtarzalny identyfikator

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

NIE

NIE

CREL2

Identyfikator pierwotnego dłużnika

Pierwotny niepowtarzalny identyfikator dłużnika Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CREL3

Identyfikator nowego dłużnika

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola CREL2, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu CREL2. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CREL4

Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

Niepowtarzalny identyfikator ekspozycji bazowej. Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CREL5

Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola CREL4, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu CREL4. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CREL6

Data graniczna danych

Data graniczna dla wykorzystywanych danych do celów przedłożenia tych danych.

NIE

NIE

CREL7

Data dołączenia do puli

Data przeniesienia ekspozycji bazowej do SSPE. Jeżeli informacje te nie są dostępne, w odniesieniu do wszystkich ekspozycji bazowych znajdujących się w puli na dzień graniczny określony w pierwszym sprawozdaniu przedłożonym do repozytorium sekurytyzacji, należy wpisać późniejszą z następujących dat: (i) datę zamknięcia sekurytyzacji oraz (ii) datę inicjowania ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL8

Data restrukturyzacji

Należy wpisać termin, w którym ekspozycja bazowa została poddana restrukturyzacji. Restrukturyzacja odnosi się do wszelkich zmian wprowadzonych do warunków umownych zawartych w umowie ekspozycji bazowej ze względu na odroczenie spłaty, w tym zmian wprowadzonych w przerwach w spłacie, kapitalizacji zaległych spłat, podstawie lub marży stóp procentowych, opłatach, karach, terminie zapadalności lub w innych ogólnie przyjętych środkach restrukturyzacji ze względu na odroczenie spłaty.

Jeżeli istnieje wiele terminów, należy podać wszystkie terminy zgodnie ze schematem XML.

TAK

TAK

CREL9

Data odkupu

Data odkupienia ekspozycji bazowej z puli.

NIE

TAK

CREL10

Data zastąpienia

Jeżeli ekspozycja bazowa została zastąpiona inną ekspozycją bazową po dniu sekurytyzacji, należy podać datę substytucji.

NIE

TAK

CREL11

Data spłaty

Dzień, w którym spłacono należności, lub (w przypadku niespłaconej ekspozycji bazowej) dzień, w którym ukończono proces windykacji.

NIE

TAK

CREL12

Region geograficzny – dłużnik

Region geograficzny (klasyfikacja NUTS3), w którym znajduje się siedziba dłużnika. Jeżeli Eurostat nie opracował klasyfikacji NUTS3 (np. region znajduje się poza jurysdykcją UE), należy wpisać dwucyfrowy kod państwa w formacie {COUNTRYCODE_2}, a następnie „ZZZ”.

TAK

NIE

CREL13

Klasyfikacja regionu geograficznego

Należy wpisać rok klasyfikacji NUTS3 zastosowanej w polach dotyczących regionu geograficznego, np. 2013 r. w przypadku NUTS3 2013. We wszystkich polach dotyczących regionu geograficznego należy spójnie zastosować tę samą klasyfikację w odniesieniu do każdej ekspozycji bazowej oraz wszystkich ekspozycji bazowych ujętych w przedłożonych danych. Niedozwolone jest na przykład zgłaszanie za pomocą NUTS 3 2006 w przypadku niektórych pól dotyczących regionu geograficznego odnoszących się do określonej ekspozycji bazowej oraz zgłaszanie za pomocą NUTS3 2013 w przypadku pozostałych pól odnoszących się do tej samej ekspozycji. Tak samo niedozwolone jest zgłaszanie pól dotyczących regionu geograficznego za pomocą NUTS 3 2006 w przypadku niektórych ekspozycji bazowych oraz zgłaszanie pól dotyczących regionu geograficznego za pomocą NUTS3 2013 w przypadku pozostałych ekspozycji bazowych w ramach tego samego przedłożenia danych.

TAK

NIE

CREL14

Program specjalny

Jeżeli ekspozycja bazowa jest regulowana specjalnym uzgodnieniem sektora publicznego, w tym miejscu należy wpisać pełną nazwę uzgodnienia (bez skrótów).

TAK

TAK

CREL15

Data powstania

Data udzielenia pierwotnej pożyczki będącej źródłem ekspozycji bazowej.

TAK

NIE

CREL16

Data rozpoczęcia amortyzacji

Termin, w którym rozpocznie się spłata sekurytyzowanej ekspozycji bazowej (może to być termin przed dniem sekurytyzacji).

TAK

TAK

CREL17

Termin zapadalności na dzień sekurytyzacji

Termin zapadalności ekspozycji bazowej określony w umowie ekspozycji bazowej. W tym przypadku nie uwzględnia się żadnych przedłużeń terminu zapadalności, które mogą być dozwolone na podstawie umowy ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL18

Termin zapadalności

Termin zapadalności ekspozycji bazowej lub wygaśnięcia umowy leasingu.

NIE

TAK

CREL19

Termin pierwotny

Pierwotny warunek zapadalności (liczba miesięcy) na dzień udzielenia pożyczki.

TAK

TAK

CREL20

Okres obowiązywania opcji przedłużenia terminu zapadalności

Czas trwania każdej opcji przedłużenia terminu zapadalności dostępnej w odniesieniu do ekspozycji bazowej wyrażony w miesiącach. W przypadku wielu dostępnych przedłużeń, należy wpisać okres trwania opcji o najkrótszym okresie przedłużenia w odniesieniu do ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL21

Charakter opcji przedłużenia

Progi referencyjne wymagane w odniesieniu do możliwości uruchomienia/wykorzystania opcji przedłużenia, o której mowa w polu CREL20:

 

Minimalny wskaźnik zdolności spłaty odsetek (MICR)

 

Minimalny wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (MDSC)

 

Maksymalny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (MLTV)

 

Liczne warunki (MLTC)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL22

Oznaczenie waluty

Określenie waluty ekspozycji bazowej.

NIE

NIE

CREL23

Bieżące saldo kwoty głównej

Saldo kwoty głównej sekurytyzowanej ekspozycji bazowej pozostające do spłaty. Obejmuje to wszelkie kwoty zabezpieczone kredytem hipotecznym i zostanie zaklasyfikowane jako kwota główna w sekurytyzacji. Jeżeli na przykład opłaty dodano do salda ekspozycji bazowej i stanowią one część głównej kwoty w sekurytyzacji, należy je dodać. Nie obejmuje to żadnych zaległości z tytułu odsetek lub należności z tytułu kar.

Bieżące saldo obejmuje zaległości z tytułu kwoty głównej. Należy jednak odliczyć zaoszczędzone kwoty, jeżeli ma miejsce subpartycypacja. (tj. saldo ekspozycji bazowej = ekspozycja bazowa +/- subpartycypacja; +/- 0, jeżeli subpartycypacja nie występuje).

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL24

Pierwotne saldo kwoty głównej

Pierwotne saldo ekspozycji bazowej (łącznie z opłatami).

Odnosi się to do salda ekspozycji bazowej z dnia zainicjowania ekspozycji bazowej, a nie z dnia sprzedaży ekspozycji bazowej do SSPE ani z dnia zamknięcia sekurytyzacji.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

CREL25

Pierwotne saldo kwoty głównej na dzień sekurytyzacji

Pierwotne saldo kwoty głównej sekurytyzowanej ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji określone w dokumencie ofertowym.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

CREL26

Niewykorzystane saldo przyznanego instrumentu ekspozycji bazowej

Łączna pozostała część pełnej kwoty ekspozycji bazowej/niewykorzystane saldo na koniec okresu. Łączna pozostała część pełnej kwoty ekspozycji bazowej na koniec terminu płatności odsetek, którą dłużnik nadal może wykorzystać.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

NIE

CREL27

Łączne pozostałe kwoty pozostające do spłaty

Skumulowane kwoty związane z pożyczką pozostające do spłaty (np. składka ubezpieczeniowa, opłaty za użytkowanie gruntów, wydatki kapitałowe), które zostały wydane przez SSPE/jednostkę obsługującą. Skumulowana kwota zaliczek związanych z ochroną nieruchomości lub inne sumy wypłacone tytułem zaliczki przez jednostkę obsługującą lub SSPE, które nie zostały jeszcze zwrócone przez dłużnika.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL28

Cena kupna

Należy wpisać cenę względem wartości nominalnej, po której SSPE nabyła ekspozycję bazową. Jeżeli nie zastosowano dyskontowania, należy wpisać 100.

NIE

TAK

CREL29

Data ostatniego wykorzystania

Data ostatniego wykorzystania/zastosowania umowy instrumentu ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL30

Cel

Przeznaczenie ekspozycji bazowej – w przypadku wielu przeznaczeń należy zgłosić opcję, która najlepiej opisuje uzgodnienie:

 

Przejęcie w celu dokonania inwestycji (ACQI).

 

Przejęcie w celu likwidacji (ACQL).

 

Refinansowanie (RFIN).

 

Budowa (CNST).

 

Restrukturyzacja (RDVL).

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CREL31

Struktura

Struktura ekspozycji bazowej:

 

Cała pożyczka – niepodzielona na instrumenty/obligacje długu podporządkowanego (LOAN)

 

Ekspozycja bazowa uczestniczącego kredytu hipotecznego z zadłużeniem o równym stopniu uprzywilejowania poza instrumentem emisji (PMLP).

 

Ekspozycja bazowa uczestniczącego kredytu hipotecznego z zadłużeniem podporządkowanym poza instrumentem emisji (PMLS).

 

Pożyczka A; w ramach struktury udziału A/B (AABP).

 

Pożyczka B; w ramach struktury udziału A/B (BABP).

 

Pożyczka A; w ramach struktury udziału A/B/C (AABC).

 

Pożyczka B; w ramach struktury udziału A/B/C (BABC)

 

Pożyczka C; w ramach struktury udziału A/B/C (CABC).

 

Strukturalne finansowanie typu mezzanine (MZZD).

 

Dług podporządkowany o osobnej dokumentacji dotyczącej pożyczki poza instrumentem emisji (SOBD).

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CREL32

Kaskadowy plan A-B płatności odsetek przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego

Kaskadowy harmonogram płatności odsetek przed egzekucją:

 

Sekwencyjny (SQNL).

 

Najpierw pożyczka B (BLLF).

 

Proporcjonalny (PRAT).

 

Zmodyfikowany proporcjonalny (MPRT)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL33

Kaskadowy plan A-B płatności kwoty głównej przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego

Kaskadowy harmonogram płatności kwoty głównej przed egzekucją:

 

Sekwencyjny (SQNL)

 

Najpierw pożyczka B (BLLF)

 

Proporcjonalny (PRAT)

 

Zmodyfikowany proporcjonalny (MPRT)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL34

Przypisanie spłaty kwoty głównej do pożyczki uprzywilejowanej

Należy wpisać % wszystkich okresowych zaplanowanych płatności kwoty głównej przekazywanych na rzecz pożyczki uprzywilejowanej (np. pożyczki A), jeżeli umowa pożyczki obejmuje wiele pożyczek (np., jeżeli w polu CREL31 wpisano wartości PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, lub CABC).

NIE

TAK

CREL35

Rodzaj planu kaskadowego

Rodzaj kaskady regulującej umowę pożyczki:

 

Odsetki A, kwota główna A, odsetki B, kwota główna B (IPIP).

 

Odsetki A, odsetki B, kwota główna A, kwota główna B (IIPP).

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL36

Cena kupna ekspozycji bazowej, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

Jeżeli posiadacz podporządkowanej pożyczki (np. posiadacz pożyczki B) może nabyć pożyczkę uprzywilejowaną w przypadku niewykonania zobowiązania, należy wpisać cenę nabycia zgodnie z mającą zastosowanie umową ze współkredytodawcą/umową między wierzycielami.

NIE

TAK

CREL37

Czy możliwe są płatności służące poprawie sytuacji?

Czy posiadacz podporządkowanej pożyczki (np. posiadacz pożyczki B) może dokonać płatności naprawczych zamiast dłużnika kredytu hipotecznego? Należy wybrać z poniższej listy:

 

Brak możliwości dokonania płatności naprawczej (NCPP).

 

W czasie istnienia ekspozycji bazowej można dokonać ograniczonej liczby płatności naprawczych (FNLP).

 

W czasie istnienia ekspozycji bazowej można dokonać nieograniczonej liczby płatności naprawczych (NLCP).

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CREL38

Czy istnieją ograniczenia dotyczące sprzedaży pożyczki podporządkowanej?

Czy istnieją ograniczenia dotyczące możliwości sprzedaży pożyczki osobie trzeciej przez posiadacza podporządkowanej pożyczki (np. posiadacza pożyczki B)?

NIE

TAK

CREL39

Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej jest powiązany z dłużnikiem?

Czy istnieje posiadacz podporządkowanej pożyczki (np. pożyczki B) niepozbawiony praw obywatelskich powiązany (tj. należący do tej samej grupy finansowej) z dłużnikiem komercyjnego kredytu hipotecznego?

NIE

TAK

CREL40

Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej posiada kontrolę nad procesem odzyskania należności?

Czy posiadacz podporządkowanej pożyczki (np. posiadacz pożyczki B) może sprawować kontrolę nad podejmowaniem decyzji i przebiegiem procesu egzekucji i sprzedaży zabezpieczenia pożyczki?

NIE

TAK

CREL41

Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o wyższym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu ekspozycji bazowej?

Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o wyższym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu ekspozycji bazowej?

NIE

TAK

CREL42

Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o takim samym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?

Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o takim samym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?

NIE

TAK

CREL43

Zgoda obligatariusza

Czy potrzebna jest zgoda obligatariusza na przeprowadzenie restrukturyzacji? Restrukturyzacja obejmuje zmiany w warunkach płatności sekurytyzowanej ekspozycji bazowej (w tym w odsetkach, opłatach, karach, terminie zapadalności, harmonogramie spłaty lub innych ogólnie przyjętych środkach warunków płatności)

TAK

NIE

CREL44

Planowane posiedzenie obligatariuszy

Na kiedy zaplanowano kolejne posiedzenie obligatariuszy?

NIE

TAK

CREL45

Konsorcjalny

Czy ekspozycja bazowa jest konsorcjalna?

TAK

NIE

CREL46

Udział SSPE (jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji)

Metoda stosowana przez SSPE w celu nabycia własności w konsorcjalnej ekspozycji bazowej:

 

Cesja (ASGN)

 

Nowacja (NOVA)

 

Cesja bezstronna (EQTB)

 

Udział finansowany (odsetki o równym stopniu uprzywilejowania) (PARI)

 

Odsetki udziału podporządkowanego (JUNP)

 

Cesja prawna (LGAS)

 

Cesja notyfikowana (NOTA)

 

Subpartycypacja (SUBP)

 

Udział ryzyka (RSKP)

 

Sprzedaż (SALE)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL47

Konsekwencje naruszenia umowy finansowej

Konsekwencje naruszenia zobowiązania finansowego:

 

Niewykonanie zobowiązania (EDFT)

 

Dodatkowa spłata (AAMR)

 

Rezerwa pułapki gotówkowej (CTRS)

 

Zwolnienie zarządzającego nieruchomością (TPRM)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL48

Kary związane z nieprzedstawieniem informacji finansowych

Czy obowiązują kary pieniężne za nieprzełożenie przez dłużnika wymaganych informacji finansowych (sprawozdania z wyników działalności, harmonogramu itp.) zgodnie z dokumentami dotyczącymi ekspozycji bazowej?

TAK

NIE

CREL49

Odwołanie

Czy istnieje możliwość odwołania się (w pełnym lub ograniczonym zakresie) do aktywów dłużnika wykraczających poza przychody z zabezpieczenia tej ekspozycji bazowej?

TAK

TAK

CREL50

Odwołanie – osoba trzecia

Czy istnieje możliwość odwołania się (w pełnym lub ograniczonym zakresie) do innej strony (np. gwaranta) w przypadku niewykonania przez dłużnika zobowiązania wynikającego z umowy ekspozycji bazowej?

TAK

TAK

CREL51

Standard obsługi

Czy jednostka obsługująca tę sekurytyzowaną ekspozycję bazową obsługuje również całą ekspozycję bazową, czy tylko jeden element/kilka elementów całej ekspozycji bazowej (np. element A lub B; lub jeden z elementów o równym stopniu uprzywilejowania)?

NIE

NIE

CREL52

Kwoty utrzymywane na rachunku powierniczym

Całkowite saldo rachunków rezerw obciążanych zgodnie z prawem na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL53

Utrzymywanie środków na rachunkach powierniczych

Należy wpisać „Y”, jeżeli na rachunkach rezerwy przechowywane są jakiekolwiek płatności w celu pokrycia wyłącznie opłat za dzierżawę gruntu, kosztów związanych z ubezpieczeniem lub podatkami (z wykluczeniem kosztów związanych z eksploatacją i ulepszeniami, wydatków kapitałowych itd.) zgodnie z umową ekspozycji bazowej.

TAK

NIE

CREL54

Utrzymywanie innych rezerw

Czy na rachunkach rezerwy przechowywane są jakiekolwiek inne kwoty niż opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty związane z podatkami i ubezpieczeniem zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej, przeznaczone na ulepszenia dokonywane przez najemcę, prowizje leasingowe i podobne kwestie w odniesieniu do powiązanej nieruchomości lub w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia dla danej ekspozycji bazowej?

NIE

NIE

CREL55

Zdarzenie inicjujące wpłatę na rachunek powierniczy

Rodzaj zdarzenia inicjującego prowadzącego do wpłacenia kwot na rachunek powierniczy:

 

Brak czynnika uruchamiającego (NONE).

 

Czynnik uruchamiający współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (LVTX).

 

Czynnik uruchamiający zdolność spłaty odsetek (ICVR).

 

Czynnik uruchamiający zdolność spłaty kosztów obsługi zadłużenia (DSCT).

 

Czynnik uruchamiający dochód netto z działalności operacyjnej (NOIT).

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CREL56

Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym

Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL57

Warunki zwolnienia środków z rachunku powierniczego

Warunki udostępnienia rachunku powierniczego. Jeżeli istnieje wiele warunków, każdy warunek należy podać zgodnie ze schematem XML.

NIE

TAK

CREL58

Warunki dotyczące wykorzystania rezerw pieniężnych

Kiedy można wykorzystać rezerwy pieniężne:

 

Naruszenie zobowiązania finansowego (FICB).

 

Zdarzenie inicjujące (TREV).

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL59

Waluta rachunku powierniczego

Denominacja waluty rachunku powierniczego.

NIE

TAK

CREL60

Waluta płatności z rachunku powierniczego

Waluta płatności dokonywanych na rachunku powierniczym. Pola CREL52 i CREL56.

NIE

TAK

CREL61

Łączne saldo rachunków rezerw

Łączne saldo rachunków rezerwy na poziomie ekspozycji bazowej w terminie płatności ekspozycji bazowej. Obejmuje koszty utrzymania i napraw oraz koszty środowiskowe itd. (z wykluczeniem rezerw przeznaczonych na podatki i ubezpieczenie, łącznie z prowizjami leasingowymi wykorzystywanymi jako rezerwy). Należy wypełnić, jeżeli w polu CREL54 („Zestawienie innych rezerw”) umieszczono „Y”.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL62

Waluta salda rachunku rezerwy

Denominacja waluty rachunku rezerwy.

NIE

TAK

CREL63

Wystąpienie zdarzenia inicjującego wpłatę na rachunek powierniczy

Należy wpisać „Y”, jeżeli nastąpiło zdarzenie, które spowodowało ustanowienie rachunków rezerwy. Należy wpisać „N”, jeżeli gromadzenie płatności jest normalnym warunkiem umowy ekspozycji bazowej.

NIE

NIE

CREL64

Kwoty wpłacone na rachunki powiernicze w bieżącym okresie

Kwota dodana do dowolnego rachunku powierniczego lub rachunku rezerwy między poprzednią datą graniczną dla wykorzystywanych danych a datą graniczną dla wykorzystywanych danych, kiedy przedłożono te dane.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL65

Przychody

Łączny przychód ze wszystkich źródeł za okres objęty ostatnim sprawozdaniem finansowym (tj. okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy) z tytułu wszystkich nieruchomości. Okres ten można znormalizować, jeżeli wymaga tego mająca zastosowanie umowa w sprawie obsługi.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

CREL66

Koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji

Łączne zabezpieczone koszty operacyjne związane ze wszystkimi nieruchomościami opisanymi w dokumencie ofertowym. Do kosztów tych można zaliczyć podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, koszty związane z zarządzaniem, użytkowaniem, eksploatacją i naprawami oraz bezpośrednie koszty związane z nieruchomością, jakie ponosi właściciel; wyklucza się wydatki kapitałowe i prowizje leasingowe. W przypadku istnienia wielu nieruchomości, należy zsumować koszty operacyjne nieruchomości bazowych.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL67

Wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji

Przewidywane wydatki kapitałowe w czasie trwania sekurytyzowanej ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji (w przeciwieństwie do konserwacji i napraw), jeżeli określono je w dokumencie ofertowym.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL68

Waluta sprawozdania finansowego

Waluta stosowana przy sporządzaniu wstępnych sprawozdań finansowych w polach CREL65 - CREL66.

TAK

NIE

CREL69

Dłużnik zgłasza naruszenie

Czy dłużnik naruszył obowiązek składania sprawozdań do jednostki obsługującej ekspozycję bazową lub kredytodawcy? T = Tak lub N = Nie.

TAK

NIE

CREL70

Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia

Należy zdefiniować wymóg obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia zawarty w zobowiązaniu finansowym oraz wynikającą z niego metodę obliczania. Jeżeli stosowana metoda obliczania jest inna w przypadku pełnej kwoty kredytu niż w przypadku kredytu A, należy podać metodę zastosowaną w przypadku kredytu A.

Bieżący okres (CRRP)

Prognoza – obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (PRSF)

Prognoza – obliczenie w perspektywie 12 miesięcy (PRTF)

Kombinacja 6 – obliczenie obejmujące bieżący okres i obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (CMSF)

Kombinacja 12 – obliczenie obejmujące bieżący okres i obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (CMTF)

Historyczna – obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (HISF)

Historyczna – obliczenie w perspektywie 12 miesięcy (HITF)

Zmodyfikowana – uwzględnia zastrzyk kapitału rezerwowego lub obliczenie prawdopodobieństwa przychodów z czynszów (MODI).

Wiele okresów – obliczenie dotyczące następujących po sobie okresów (MLTP)

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CREL71

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji

W jaki sposób oblicza się lub stosuje wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia, kiedy ekspozycja bazowa dotyczy wielu nieruchomości:

 

Częściowy – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, brak jednostki obsługującej (PRTL)

 

Średni – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, jednostka obsługująca przydziela obsługę zadłużenia tylko do nieruchomości, dla których przedstawiono dane finansowe (AVER)

 

Pełny – zebrano wszystkie sprawozdania dotyczące wszystkich nieruchomości (FULL)

 

Najgorszy przypadek – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, jednostka obsługująca przydziela 100 % obsługi zadłużenia do wszystkich nieruchomości, dla których przedstawiono dane finansowe (WCAS)

 

Nie zebrano żadnych danych – nie otrzymano żadnych danych finansowych (NCOT)

 

Skonsolidowana – wszystkie nieruchomości „wciągnięto” do jednego skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dłużnika (COND)

 

Całkowita kwota kredytu na podstawie umów kredytu (WLAG)

 

Całkowita kwota kredytu na podstawie innej metody (WLOT)

 

Indos powierniczy na podstawie umowy kredytu (TNAG)

 

Indos powierniczy na podstawie innej metody (TNOT)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL72

Najnowsze wartość wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia

W jaki sposób oblicza się lub stosuje wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia, kiedy ekspozycja bazowa dotyczy wielu nieruchomości:

 

Częściowy – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, brak jednostki obsługującej (PRTL)

 

Średni – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, jednostka obsługująca przydziela obsługę zadłużenia tylko do nieruchomości, dla których przedstawiono dane finansowe (AVER)

 

Pełny – zebrano wszystkie sprawozdania dotyczące wszystkich nieruchomości (FULL)

 

Najgorszy przypadek – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, jednostka obsługująca przydziela 100 % obsługi zadłużenia do wszystkich nieruchomości, dla których przedstawiono dane finansowe (WCAS)

 

Nie zebrano żadnych danych – nie otrzymano żadnych danych finansowych (NCOT)

 

Skonsolidowana – wszystkie nieruchomości „wciągnięto” do jednego skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dłużnika (COND)

 

Całkowita kwota kredytu na podstawie umów kredytu (WLAG)

 

Całkowita kwota kredytu na podstawie innej metody (WLOT)

 

Indos powierniczy na podstawie umowy kredytu (TNAG)

 

Indos powierniczy na podstawie innej metody (TNOT)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL73

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji

Obliczenie wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej, na dzień sekurytyzacji, na podstawie dokumentacji ekspozycji bazowej.

TAK

NIE

CREL74

Bieżący wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia

Obliczenie wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia bieżącego dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej, na dzień sekurytyzacji, na podstawie dokumentacji ekspozycji bazowej.

TAK

NIE

CREL75

Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

Współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (LTV) dla całej umowy kredytu (tj. odzwierciedla nie tylko samą kwotę kredytu sekurytyzowanego) na dzień sekurytyzacji.

TAK

NIE

CREL76

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (LTV) dla całej umowy kredytu (tj. odzwierciedla nie tylko samą kwotę kredytu sekurytyzowanego) na dzień sekurytyzacji.

TAK

NIE

CREL77

Wskaźnik zdolności spłaty odsetek na dzień sekurytyzacji

Obliczenie wskaźnika zdolności spłaty odsetek dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej, na dzień sekurytyzacji.

TAK

NIE

CREL78

Bieżący wskaźnik zdolności spłaty odsetek

Obliczenie wskaźnika zdolności spłaty odsetek dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej.

TAK

NIE

CREL79

Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek

Należy zdefiniować wymóg zawarty w zobowiązaniu finansowym, dotyczący obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek na poziomie sekurytyzowanej ekspozycji bazowej (lub na poziomie całej ekspozycji bazowej, jeżeli w ramach ogólnej umowy kredytu nie określono go w odniesieniu do żadnych konkretnych ustaleń dotyczących ekspozycji bazowych) oraz wynikającą z niego metodę obliczania:

 

Bieżący okres (CRRP)

 

Prognoza – obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (PRSF)

 

Prognoza – obliczenie w perspektywie 12 miesięcy (PRTF)

 

Kombinacja 6 – obliczenie obejmujące bieżący okres i obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (CMSF)

 

Kombinacja 12 – obliczenie obejmujące bieżący okres i obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (CMTF)

 

Historyczna – obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (HISF)

 

Historyczna – obliczenie w perspektywie 12 miesięcy (HITF)

 

Zmodyfikowana – uwzględnia zastrzyk kapitału rezerwowego lub obliczenie prawdopodobieństwa przychodów z czynszów (MODI).

 

Wiele okresów – obliczenie dotyczące następujących po sobie okresów (MLTP)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL80

Liczba nieruchomości na dzień sekurytyzacji

Liczba nieruchomości służących jako zabezpieczenie dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji.

NIE

TAK

CREL81

Liczba nieruchomości na datę graniczną danych

Liczba nieruchomości służących jako zabezpieczenie dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej.

TAK

NIE

CREL82

Nieruchomości zabezpieczone na potrzeby ekspozycji bazowej

Należy podać niepowtarzalny identyfikator zabezpieczenia (CREC4) nieruchomości służących jako zabezpieczenie dla ekspozycji bazowej na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych. W przypadku wielu nieruchomości należy wprowadzić wszystkie identyfikatory określone w schemacie XML.

NIE

NIE

CREL83

Wartość portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji

Wycena nieruchomości zabezpieczających ekspozycję bazową na dzień sekurytyzacji zgodnie z opisem w dokumencie ofertowym. Jeżeli istnieje wiele nieruchomości, wówczas należy zsumować wartości nieruchomości.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL84

Waluta wyceny portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji

Waluta wyceny w CREL83.

NIE

TAK

CREL85

Status nieruchomości

Status nieruchomości. W przypadku występowania wielu sytuacji z poniższej listy, należy wybrać sytuację, która najlepiej odzwierciedla ogólny zbiór nieruchomości.

Trwałe pełnomocnictwo (LPOA)

Przejęcie zarządu (RCVR)

Egzekucji z nieruchomości (FCLS)

Nieruchomości w posiadaniu (REOW)

Rozwiązanie umowy (DFSD)

Częściowe zwolnienie (PRLS)

Zwolnienie (RLSD)

Status taki sam, jak na dzień sekurytyzacji (SCDT)

Podlegające specjalnej obsłudze (SSRV)

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL86

Data wyceny na dzień sekurytyzacji

Data sporządzenia wyceny w odniesieniu do wartości ujawnionych w dokumencie ofertowym. W przypadku istnienia wielu nieruchomości i kilku terminów wyceny należy uwzględnić ostatni termin.

NIE

TAK

CREL87

Rodzaj amortyzacji

Rodzaj spłaty ekspozycji bazowej, w tym kwoty głównej i odsetek.

Francuska – tj. spłata, w której całkowita kwota obejmująca kwotę główną i odsetki spłacana w każdej racie jest taka sama. (FRXX)

Niemiecka – tj. spłata, w przypadku której pierwsza rata ma charakter wyłącznie odsetkowy, a pozostałe raty są stałe i obejmują spłatę kapitału i odsetek. (DEXX)

Stały harmonogram spłat – tj. spłata, w której kwota główna spłacana w każdej racie jest taka sama. (FIXE)

Spłata całościowa – tj. spłata, w której całość kwoty głównej jest spłacana w ostatniej racie. (BLLT)

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CREL88

Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

W stosownych przypadkach na dzień graniczny dla wykorzystywanych danych należy wskazać datę zakończenia okresu karencji dla kwoty głównej.

NIE

TAK

CREL89

Dozwolona liczba dni karencji

Liczba dni po tym, jak spłata stanie się wymagalna, w czasie której kredytodawca nie będzie uznawać nieuregulowanej płatności za niewykonanie zobowiązania. Odnosi się to do płatności nieuregulowanych z przyczyn nietechnicznych (tj. płatności, których nieuregulowanie nie wynikało np. z awarii systemów).

NIE

TAK

CREL90

Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

Częstotliwość wymagalnych spłat kwoty głównej, tj. okres pomiędzy płatnościami:

 

Raz na miesiąc (MNTH)

 

Raz na kwartał (QUTR)

 

Raz na pół roku (SEMI)

 

Raz na rok (YEAR)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL91

Planowana częstotliwość spłaty odsetek

Częstotliwość wymagalnych płatności odsetek, tj. okres pomiędzy płatnościami:

 

Raz na miesiąc (MNTH)

 

Raz na kwartał (QUTR)

 

Raz na pół roku (SEMI)

 

Raz na rok (YEAR)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL92

Liczba płatności przed sekurytyzacją

Należy wpisać liczbę płatności dokonanych przed przeniesieniem ekspozycji do sekurytyzacji.

TAK

NIE

CREL93

Opis warunków przedterminowej spłaty

Musi odzwierciedlać informacje zawarte w dokumencie ofertowym. Na przykład, jeśli w warunkach dotyczących przedterminowej spłaty jest mowa o opłacie wynoszącej 1 % w pierwszym roku, 0,5 % w drugim roku i 0,25 % w trzecim roku kredytu, może to być wykazane w dokumencie ofertowym jako: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

TAK

TAK

CREL94

Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

Data, po której pożyczkodawca zezwala na przedterminową spłatę ekspozycji bazowej.

TAK

TAK

CREL95

Data zakończenia obowiązywania warunków przedterminowej spłaty pożyczki

Data, po której można dokonać przedterminowej spłaty ekspozycji bazowej, bez spełnienia warunków przedterminowej spłaty kredytu.

NIE

TAK

CREL96

Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

Kwota pobrana od dłużnika z tytułu opłaty/kary należnej za dokonywanie przedterminowych spłat pożyczki zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej. Nie ma to na celu uwzględniania żadnych kwot wpłacanych jako „koszt przerwania” w celu uzupełnienia płatności odsetek do terminu płatności ekspozycji bazowej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL97

Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

Data, po której pożyczkodawca zezwala na przedterminową spłatę ekspozycji bazowej bez konieczności uiszczenia opłaty za przedterminową spłatę pożyczki.

TAK

TAK

CREL98

Nieplanowane spłaty kwoty głównej

Nieplanowane spłaty kwoty głównej otrzymane w ostatnim okresie spłaty. Inne spłaty kwoty głównej otrzymane podczas okresu spłaty odsetek, które zostaną wykorzystane do spłacenia ekspozycji bazowej. Może to dotyczyć przychodów ze sprzedaży, dobrowolnych przedterminowych spłat lub kwot związanych z likwidacją.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL99

Data likwidacji/przedterminowej spłaty

Ostatni dzień, w którym otrzymano nieplanowaną spłatę kwoty głównej lub wpływy z likwidacji.

NIE

TAK

CREL100

Kod likwidacji/przedterminowej spłaty

Kod przypisany do wszelkich nieplanowanych spłat kwoty głównej lub przychodów z likwidacji otrzymanych w okresie spłaty:

 

Częściowa likwidacja (Ograniczenie) (PTLQ).

 

Wypłata przed terminem zapadalności (PTPY).

 

Likwidacja lub zbycie (LQDP).

 

Odkup lub substytucja (RPSB).

 

Pełna wypłata w terminie zapadalności (FLPY).

 

Wypłata zdyskontowana (DPOX).

 

Wypłata z karą (PYPN).

 

Wypłata spełniająca warunki przedterminowej spłaty kredytu (YLMT).

 

Ograniczenie z karą (CTPL).

 

Ograniczenie spełniające warunki przedterminowej spłaty kredytu (CTYL).

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL101

Nadwyżka/niedobór odsetek wynikające z przedterminowych spłat

Brak lub nadwyżka rzeczywistych spłat odsetek w stosunku do planowanych spłat odsetek, które nie są związane z niewykonaniem zobowiązania dotyczącego ekspozycji bazowej. Wynika z przedterminowych spłat otrzymanych w terminie innym niż planowany termin spłaty: Brak – Różnica, o którą kwota zapłaconych odsetek jest pomniejszona w stosunku do planowanych odsetek, które były wymagalne w terminie płatności ekspozycji bazowej (miałoby to zastosowanie tylko w przypadku wystąpienia braku po zapłaceniu kosztów przerwania przez dłużnika). Nadwyżka – Nadwyżka pobranych odsetek w stosunku do odsetek naliczonych należnych z tytułu okresu naliczania odsetek dla ekspozycji bazowej. Liczba ujemna oznacza brak, natomiast liczba dodatnia oznacza nadwyżkę.

Odnosi się do całej umowy kredytu (tj. odzwierciedla nie tylko samą kwotę sekurytyzowanej ekspozycji bazowej)

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL102

Data płatności

Ostatni dzień, w którym wypłacono kwotę główną i odsetki na rzecz SSPE na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych, jest to zazwyczaj data płatności odsetek od ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL103

Termin kolejnego dostosowania płatności

W przypadku ekspozycji bazowych o zmiennym oprocentowaniu kolejny termin, w którym nastąpi zmiana planowanej kwoty głównej lub odsetek. W przypadku ekspozycji bazowych o stałej stopie oprocentowania należy wpisać następny termin płatności.

NIE

TAK

CREL104

Termin kolejnej płatności

Termin następnej płatności ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL105

Płatności należne

Jest to kolejna płatność umowna należna od dłużnika zgodnie z częstotliwością spłat ekspozycji bazowej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL106

Pierwotna stopa procentowa

Łączna stopa procentowa dla ekspozycji bazowej na dzień powstania sekurytyzowanej ekspozycji bazowej.

TAK

NIE

CREL107

Stopa procentowa na dzień sekurytyzacji

Łączna stopa procentowa (np. EURIBOR + marża), którą stosuje się przy obliczaniu należnych odsetek od sekurytyzowanej ekspozycji bazowej dla pierwszego terminu płatności odsetek po dniu sekurytyzacji.

TAK

NIE

CREL108

Termin pierwszego dostosowania płatności

W przypadku ekspozycji bazowych o zmiennym oprocentowaniu pierwszy termin, w którym nastąpi zmiana planowanej kwoty głównej lub odsetek. W przypadku ekspozycji bazowych o stałym oprocentowaniu należy wpisać pierwszy termin, w którym nastąpi zmiana planowanej kwoty głównej lub odsetek (nie pierwszy termin po sekurytyzacji, w którym zmiana mogłaby nastąpić).

TAK

TAK

CREL109

Rodzaj stopy procentowej

Rodzaj stopy procentowej:

 

Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej (przez cały okres istnienia) (FLIF)

 

Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej powiązana z jednym indeksem, która w przyszłości powróci do Innego indeksu (FINX)

 

Ekspozycja bazowa o stałej stopie procentowej (przez cały okres istnienia) (FXRL)

 

Stała stopa procentowa, w przyszłości podlegająca okresowym aktualizacjom (FXPR)

 

Ekspozycja bazowa o stałej stopie procentowej z obowiązkowym przejściem na stopę zmienną w przyszłości (FLCF)

 

Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej z dolnym pułapem (FLFL)

 

Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej z górnym pułapem (CAPP)

 

Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej z zarówno dolnym, jak i górnym pułapem (FLCA)

 

Stopa dyskontowa (DISC)

 

Opcjonalność przeniesienia (SWIC)

 

Swap dłużnika (OBLS)

 

Modułowa (MODE)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL110

Bieżąca stopa procentowa

Roczna stopa brutto wykorzystywana do obliczenia planowanych odsetek na bieżący okres od sekurytyzowanej ekspozycji bazowej. Stopy dla poszczególnych okresów muszą być obliczane w ujęciu rocznym.

NIE

TAK

CREL111

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

Aktualnie obowiązujący wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej (stopa referencyjna, na podstawie której ustala się stopę procentową):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Bony skarbowe (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Stopa bazowa Banku Anglii (BOER)

 

Stopa bazowa Europejskiego Banku Centralnego (ECBR)

 

Stopa procentowa ustalona przez kredytodawcę (LDOR)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL112

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej:

 

z dnia na dzień (OVNG);

 

w dniu bieżącym (INDA);

 

jednodniowy (DAIL);

 

tygodniowy (WEEK);

 

2-tygodniowy (TOWK);

 

miesięczny (MNTH);

 

2-miesięczny (TOMN);

 

3-miesięczny (QUTR);

 

4-miesięczny (FOMN);

 

6-miesięczny (SEMI);

 

12-miesięczny (YEAR);

 

na żądanie (ONDE);

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL113

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej ekspozycji bazowej o zmiennym oprocentowaniu powyżej (lub poniżej, w którym to przypadku wartość wejściowa jest ujemna) stopy procentowej.

NIE

TAK

CREL114

Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

Liczba miesięcy między każdą datą aktualizacji stopy procentowej ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL115

Wskaźnik na potrzeby wyliczenia bieżącej stopy procentowej

Stopa procentowa stosowana do określenia bieżącej stopy procentowej sekurytyzowanej ekspozycji bazowej. Stopa procentowa (przed marżą) stosowana do obliczenia odsetek zapłaconych w terminie płatności sekurytyzowanej ekspozycji bazowej w polu CREL102.

NIE

TAK

CREL116

Data wyznaczenia wskaźnika

Jeżeli w umowie ekspozycji bazowej zawarto konkretne terminy ustalenia wskaźnika, należy wprowadzić następną datę wyznaczenia wskaźnika.

NIE

TAK

CREL117

Przyrost zaokrąglania

Przyrostowy procent, zgodnie z którym należy zaokrąglić wskaźnik stopy procentowej podczas ustalania stopy procentowej określonej w umowie ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL118

Górny pułap stopy procentowej

Maksymalny poziom stopy procentowej, jaką dłużnik musi płacić od ekspozycji bazowej ze zmiennym oprocentowaniem zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL119

Dolny pułap stopy procentowej

Minimalny poziom stopy procentowej, jaką dłużnik musi płacić od ekspozycji bazowej ze zmiennym oprocentowaniem zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL120

Bieżąca stopa procentowa stosowana do wyliczenia odsetek za zwłokę

Stopa procentowa stosowana do obliczenia odsetek za niewykonanie zobowiązania zapłaconych w terminie płatności sekurytyzowanej ekspozycji bazowej w polu CREL102.

NIE

TAK

CREL121

Dozwolone naliczanie odsetek

Czy dokumenty, w których opisano warunki ekspozycji bazowej pozwalają na naliczanie i kapitalizację odsetek?

TAK

NIE

CREL122

Konwencja liczenia dni

Wzór dotyczący „dni” wykorzystywanych do obliczenia odsetek:

 

30/360 (A011)

 

Actual/365 (A005)

 

Actual/360 (A004)

 

Actual/Actual ICMA (A006)

 

Actual/Actual ISDA (A008)

 

Actual/Actual AFB (A010)

 

Actual/366 (A009)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL123

Łączne planowane należne odsetki i kwota główna

Planowana spłata kwoty głównej i odsetek należnych z tytułu sekurytyzowanej ekspozycji bazowej w ostatnim terminie płatności, według stanu na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

NIE

CREL124

Łączne planowane zapłacone odsetki i kwota główna

Planowana spłata kwoty głównej i odsetek zapłaconych z tytułu sekurytyzowanej ekspozycji bazowej w ostatnim terminie płatności, według stanu na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

NIE

CREL125

Ujemna amortyzacja

Ujemna amortyzacja/odroczone odsetki/odsetki skapitalizowane bez ponoszenia kary. Ujemna amortyzacja ma miejsce, gdy odsetki narosłe w okresie płatności są wyższe niż płatność planowana, a nadwyżka jest dodawana do salda ekspozycji bazowej pozostającego do spłaty. Odnosi się do całej umowy kredytu (tj. odzwierciedla nie tylko samą kwotę sekurytyzowanej ekspozycji bazowej).

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

CREL126

Odsetki odroczone

Odsetki odroczone od całej kwoty kredytu (tj. łącznie z kredytem sekurytyzowanym oraz każdym innym kredytem należącym do umowy kredytu zawartej z dłużnikiem). Odsetki z odroczonym terminem spłaty to kwota, o którą kwota odsetek, które dłużnik jest zobowiązany zapłacić z tytułu kredytu hipotecznego, jest niższa od kwoty narosłych odsetek od salda kwoty głównej pozostającego do spłaty.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

CREL127

Łączne niedobory w płatnościach kwoty głównej i odsetek pozostających do spłaty

Łączny poziom nierozliczonej kwoty głównej i odsetek należnych od całej umowy kredytu (tj. nie tylko ekspozycja bazowa sekurytyzowana) na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL128

Data ostatniego zalegania z płatnością

Data ostatniego wystąpienia zaległych spłat u dłużnika.

TAK

TAK

CREL129

Saldo zaległych płatności

Bieżące saldo zaległych płatności, które zdefiniowano jako:

 

Łączną kwota spłat należnych do tej pory

 

POWIĘKSZONĄ O wszelkie kwoty skapitalizowane

 

POWIĘKSZONĄ O wszelkie opłaty, jakie zastosowano do rachunku

 

POMNIEJSZONĄ O łączną kwotę spłat otrzymanych do tej pory

W przypadku braku zaległych płatności należy wpisać 0.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

NIE

CREL130

Liczba dni zalegania ze spłatą

Liczba dni zalegania ze spłatą ekspozycji bazowej (albo odsetek, albo kwoty głównej, a w przypadku różnic, wyższej z tych kwot) na dzień graniczny dla wykorzystywanych danych.

NIE

NIE

CREL131

Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

W przypadku niewykonania zobowiązania, które dotyczy ekspozycji bazowej zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, proszę wybrać właściwą przyczynę:

 

Zobowiązanie niewykonane, ponieważ istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dłużnik dokonał płatności zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. (UPXX)

 

Zobowiązanie niewykonane, ponieważ wszelkie zadłużenie jest przeterminowane o ponad 90/180 dni zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. (PDXX)

 

Zobowiązanie niewykonane, ponieważ uważa się, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dłużnik dokonał płatności, i ponieważ wszelkie zadłużenie jest przeterminowane o ponad 90/180 dni zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. (UPPD)

TAK

TAK

CREL132

Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

Całkowita zaległa kwota brutto przed uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży i odzyskanych należności i zawierająca wszelkie skapitalizowane opłaty/kary/itp. Jeśli nie wystąpiły przypadki niewykonania zobowiązania, należy wpisać 0.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL133

Data niewykonania zobowiązania

Data niewykonania zobowiązania.

NIE

TAK

CREL134

Zaległe odsetki

Czy występują zaległości w spłacie odsetek naliczanych od ekspozycji bazowej?

NIE

NIE

CREL135

Rzeczywista kwota odsetek za zwłokę

Rzeczywiste odsetki za niewykonanie zobowiązania zapłacone między poprzednią datą graniczną dla wykorzystywania danych a datą graniczną dla ich przekazania. Kwota całkowita odsetek za niewykonanie zobowiązania zapłacona przez dłużnika podczas okresu naliczania odsetek lub w terminie płatności ekspozycji bazowej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL136

Stan rachunku

Aktualny status ekspozycji bazowej, którą poddano sekurytyzacji:

 

Niezagrożona (PERF)

 

Zrestrukturyzowana – brak zaległych płatności (RNAR)

 

Zrestrukturyzowana – zaległe płatności (RARR)

 

Zagrożona niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (DFLT)

 

Ekspozycja niezagrożona niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, ale zaklasyfikowana jako zagrożona niewykonaniem zobowiązania ze względu na spełnienie kryteriów Innej definicji niewykonania zobowiązania (NFDT)

 

Zagrożona niewykonaniem zobowiązania zarówno zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jak i ze względu na spełnienie kryteriów Innej definicji niewykonania zobowiązania (DTCR)

 

Ekspozycja, której dotyczy niewykonanie zobowiązania wyłącznie ze względu na spełnienie kryteriów Innej definicji niewykonania zobowiązania (DADB)

 

Zaległe płatności (ARRE)

 

Odkupiona przez sprzedawcę – naruszenie oświadczeń i zapewnień (REBR).

 

Odkupiona przez sprzedawcę – niewykonane zobowiązanie (REDF).

 

Odkupiona przez sprzedawcę – zrestrukturyzowana (RERE).

 

Odkupiona przez sprzedawcę – specjalna obsługa (RESS).

 

Odkupiona przez sprzedawcę – inny powód (REOT).

 

Umorzona (RDMD).

 

Inne (OTHR)

Restrukturyzacja odnosi się do wszelkich zmian wprowadzonych do warunków umownych zawartych w umowie ekspozycji bazowej ze względu na odroczenie spłaty, w tym zmian wprowadzonych w przerwach w spłacie, kapitalizacji zaległości, podstawie lub marży stóp procentowych, opłatach, karach, terminie zapadalności lub w innych ogólnie przyjętych środkach restrukturyzacji ze względu na odroczenie spłaty.

NIE

NIE

CREL137

Przypisane straty

Dotychczas przypisane straty po odjęciu opłat, naliczonych odsetek itd. po uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem opłaty za przedterminową spłatę pożyczki, jeżeli zależy ona od odzyskanych należności z tytułu kwoty głównej). Każdy zysk ze sprzedaży należy wyrazić w postaci liczby ujemnej. Powinna stanowić odzwierciedlenie najbardziej aktualnej sytuacji na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych, tj. w miarę ściągania kwot odzyskanych i postępu odzyskiwania.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL138

Przychody netto otrzymane z likwidacji

Przychody netto otrzymane z likwidacji wykorzystywane w celu określenia strat po stronie SSPE zgodnie z dokumentami dotyczącymi sekurytyzacji. Kwota przychodów netto otrzymanych ze sprzedaży, która pozwoli określić ewentualne straty lub braki w związku z ekspozycją bazową.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL139

Koszty likwidacji

Koszty związane z likwidacją kompensowane z innych aktywów emitenta w celu określenia strat zgodnie z dokumentami dotyczącymi sekurytyzacji. Kwota wszelkich kosztów likwidacji, która zostanie wypłacona z przychodów netto ze sprzedaży w celu określenia, czy wystąpią jakiekolwiek straty.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL140

Spodziewane terminy odzyskania należności

Czas potrzebny na odzyskanie należności według jednostki obsługującej ekspozycję bazową wyrażony w miesiącach.

NIE

TAK

CREL141

Skumulowane odzyskane należności

Całkowita kwota odzyskanych należności (niezależnie od ich źródła) z tytułu (niespłaconego/odpisanego/itp.) długu po odliczeniu kosztów. Należy uwzględnić tu wszystkie źródła odzyskanych należności, nie tylko wpływy ze zbycia dowolnego zabezpieczenia.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL142

Data rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego

Data wszczęcia postępowania w sprawie egzekucji z nieruchomości lub postępowania administracyjnego lub alternatywnego postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi lub uzgodnionego z dłużnikiem.

NIE

TAK

CREL143

Kod strategii odzyskania należności

Strategia układu:

 

Modyfikacja (MODI)

 

Egzekucja (ENFR)

 

Przejęcie zarządu (RCVR)

 

Niewypłacalność (NSOL)

 

Rozszerzenie (XTSN)

 

Sprzedaż kredytu (LLES)

 

Zdyskontowana wypłata (DPFF)

 

Nieruchomość w posiadaniu (PPOS)

 

Rozwiązano (RSLV)

 

Oczekuje na powrót do jednostki obsługującej (PRTS)

 

Akt notarialny w miejsce egzekucji z nieruchomości (FCLS)

 

Pełna wypłata (FPOF)

 

Oświadczenia i zapewnienia (REWR)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL144

Modyfikacja

Rodzaj modyfikacji:

 

Przedłużenie terminu zapadalności (MEXT)

 

Zmiana spłaty (AMMC)

 

Odpis kwoty głównej (PWOF)

 

Tymczasowa obniżka stawek (TMRR)

 

Kapitalizacja odsetek (CINT)

 

Kapitalizacja pokrytych kosztów (np. ubezpieczenie, użytkowanie gruntów) (CPCA)

 

Kombinacja (COMB)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL145

Status specjalnej obsługi

Czy ekspozycja bazowa podlega obecnie specjalnej obsłudze począwszy od terminu płatności?

NIE

NIE

CREL146

Data ostatniego przeniesienia na specjalną jednostkę obsługującą

Data przeniesienia ekspozycji bazowej do specjalnej jednostki obsługującej po wystąpieniu zdarzenia związanego z przekazaniem obsługi. Uwaga: Jeżeli ekspozycja bazowa była wielokrotnie przenoszona, jest to ostatnia data przeniesienia do specjalnej jednostki obsługującej.

NIE

TAK

CREL147

Data ostatniego zwrócenia do głównej jednostki obsługującej

Dzień, w którym ekspozycja bazowa staje się „skorygowaną ekspozycją bazową zabezpieczoną hipotecznie”, będący dniem, w którym specjalna jednostka obsługująca zwróciła ekspozycję bazową do głównej jednostki obsługującej. Uwaga: Jeżeli ekspozycja bazowa była wielokrotnie zwracana do głównej jednostki obsługującej przez specjalną jednostkę obsługującą.

NIE

TAK

CREL148

Stwierdzenie braku możliwości odzyskania

Wskaźnik (Tak/Nie) określający, czy jednostka obsługująca lub specjalna jednostka obsługująca ustaliła, że wystąpią braki w odzyskiwaniu wszelkich wypłaconych przez nią zaliczek oraz salda ekspozycji bazowej pozostającej do spłaty oraz wszelkich innych kwot należnych z tytułu ekspozycji bazowej z tytułu wpływów ze sprzedaży lub likwidacji nieruchomości lub ekspozycji bazowej.

TAK

TAK

CREL149

Naruszenie umowy/Zdarzenie inicjujące

Rodzaj naruszenia zobowiązania umownego/czynnik uruchamiający:

 

Wskaźnik zdolności spłaty odsetek (ICRX).

 

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (DSCR).

 

Pokrycie należności zabezpieczeniem (LTV).

 

wskaźnik zdolności spłaty odsetek lub wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (ICDS).

 

wskaźnik zdolności spłaty odsetek lub wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia lub pokrycie należności zabezpieczeniem (ICDL).

 

Naruszenie na poziomie nieruchomości (PROP).

 

Naruszenie na poziomie dłużnika (OBLG).

 

Naruszenie na poziomie najemcy lub lokalu do wynajęcia (TENT).

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL150

Data naruszenia

Data wystąpienia dowolnego naruszenia warunków ekspozycji bazowej. Jeżeli doszło do wielu naruszeń, należy podać datę ostatniego naruszenia.

TAK

TAK

CREL151

Data naprawienia naruszenia

Data naprawy dowolnego naruszenia zgłoszonego w polu CREL150. Jeżeli doszło do wielu naruszeń, należy podać datę naprawienia ostatniego naruszenia.

NIE

TAK

CREL152

Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej

Jeżeli ekspozycję bazową wciągnięto na listę zagrożeń jednostki obsługującej, należy wprowadzić najwłaściwszy kod z tabeli 2 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Jeżeli zastosowanie ma wiele kryteriów, należy podać kod największego zagrożenia.

NIE

TAK

CREL153

Data listy zagrożeń jednostki obsługującej

Data wyznaczenia, kiedy ekspozycję bazową wciągnięto na listę zagrożeń. Jeżeli ekspozycję bazową usunięto z listy zagrożeń w poprzednim okresie, a teraz ponownie ją na niej umieszczono, należy podać nową datę wprowadzenia.

NIE

TAK

CREL154

Dostawca swapu stóp procentowych

W przypadku swapu stóp procentowych na ekspozycji bazowej, należy podać pełną nazwę prawną dostawcy swapów stóp procentowych. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

TAK

CREL155

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z informacjami podanymi w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) dostawcy swapów stóp procentowych dla ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL156

Termin zapadalności swapu stóp procentowych

Termin zapadalności swapów stóp procentowych na poziomie ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL157

Wartość nominalna swapu stóp procentowych

Kwota referencyjna swapów stóp procentowych na poziomie ekspozycji bazowej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL158

Dostawca swapu walutowego

W przypadku swapu walutowego na ekspozycji bazowej, należy podać pełną nazwę prawną dostawcy swapów walutowych. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

TAK

CREL159

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z tym, co podano w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) dostawcy swapów walutowych dla ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL160

Termin zapadalności swapu walutowego

Termin zapadalności swapów walutowych na poziomie ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL161

Wartość nominalna swapu walutowego

Kwota referencyjna swapów walutowych na poziomie ekspozycji bazowej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL162

Kurs wymiany dla swapu

Kurs walutowy ustalony dla swapu walutowego ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL163

Inny dostawca swapu

Pełna nazwa prawna dostawcy swapu dla ekspozycji bazowej, w przypadku gdy nie jest to ani swap stóp procentowych, ani swap walutowy. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

TAK

CREL164

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy innego swapu

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z tym, co podano w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) dostawcy swapów „innych” dla ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CREL165

Obowiązek zapłaty przez dłużnika kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu

Zakres, w jakim dłużnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów zerwania umowy z dostawcą swapów dla ekspozycji bazowej. W przypadku wielu swapów należy podać najwłaściwszą wartość.

Całkowite odszkodowanie od dłużnika (TOTL)

Częściowe odszkodowanie od dłużnika (PINO)

Brak odszkodowania od dłużnika (NOPE)

TAK

NIE

CREL166

Zdarzenie prowadzące do pełnego lub częściowego rozwiązania umowy swapu w bieżącym okresie

W przypadku wypowiedzenia umowy swapu na ekspozycji bazowej między poprzednią datą graniczną danych a datą graniczną przekazania bieżącego sprawozdania podać jego przyczyny. W przypadku wielu swapów należy podać najwłaściwszą wartość.

Umowę swapu rozwiązano ze względu na obniżenie ratingów dostawcy swapów dla ekspozycji bazowej (RTDW)

Umowę swapu rozwiązano ze względu na niewykonanie zobowiązania spłaty wobec dostawcy swapów na ekspozycji bazowej (RTDW)

Umowę swapu rozwiązano ze względu na innego rodzaju niewykonanie zobowiązania przez kontrahenta swapu na ekspozycji bazowej (CNTD)

Umowę swapu rozwiązano ze względu na dokonanie przez dłużnika całkowitej lub częściowej przedterminowej spłaty (PRPY)

Umowę swapu rozwiązano ze względu na innego rodzaju niewykonanie zobowiązania przez dłużnika (OBGD)

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CREL167

Płatność okresowa netto dokonywana przez dostawcę swapu

Kwota netto płatności dokonanej przez kontrahenta swapu na sekurytyzowanej ekspozycji bazowej, w terminie płatności ekspozycji bazowej zgodnie z wymogami umowy zamiany typu swap. Pozycja ta nie obejmuje żadnych kosztów zerwania lub wypowiedzenia. W przypadku wielu swapów, należy podać sumę wszystkich swapów.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL168

Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne dostawcy swapu dla ekspozycji bazowej

Kwota dowolnej płatności, jaką dłużnik musi zapłacić kontrahentowi swapu za częściowe lub całkowite wypowiedzenie umowy swap. W przypadku wielu swapów należy podać najwłaściwszą wartość.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL169

Niedobór płatności kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu

Kwota każdej ewentualnej niedokonanej spłaty, kosztów związanych z wypowiedzeniem wynikających z całkowitego lub częściowego wypowiedzenia umowy swap, płaconych przez dłużnika. W przypadku wielu swapów, należy podać sumę wszystkich swapów.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL170

Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne od kontrahenta umowy swapu

Kwota wszelkich zysków płacona dłużnikowi przez kontrahenta swapu w związku z całościowym lub częściowym wypowiedzeniem. W przypadku wielu swapów należy podać najwłaściwszą wartość.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREL171

Data kolejnej aktualizacji swapu

Data najbliższego terminu przeformułowania warunków swapu na ekspozycji bazowej. W przypadku wielu swapów należy podać najwłaściwszą wartość.

NIE

TAK

CREL172

Jednostka sponsorująca

Nazwa jednostki sponsorującej ekspozycję bazową.

NIE

TAK

CREL173

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) banku korespondenta ds. kredytów konsorcjalnych

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z tym, co podano w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) banku korespondenta ds. kredytów konsorcjalnych, tj. podmiotu działającego jako pośrednik między dłużnikiem a kredytodawcami zaangażowanymi w konsorcjalną ekspozycję bazową.

NIE

TAK

CREL174

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki obsługującej

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z tym, co podano w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) jednostki obsługującej.

NIE

TAK

CREL175

Nazwa jednostki obsługującej

Należy podać pełną nazwę prawną jednostki obsługującej ekspozycję bazową. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

TAK

CREL176

Nazwa jednostki inicjującej

Należy podać pełną nazwę prawną jednostki inicjującej ekspozycję bazową. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

NIE

CREL177

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (jak określono w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) jednostki inicjującej ekspozycję bazową.

NIE

NIE

CREL178

Państwo siedziby jednostki inicjującej

Państwo, w którym mieści się siedziba jednostki inicjującej ekspozycję bazową.

NIE

NIE

CREL179

Nazwa pierwotnego kredytodawcy

Należy podać pełną nazwę prawną pierwotnego kredytodawcy. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

TAK

TAK

CREL180

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (jak określono w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) pierwotnego kredytodawcy.

W przypadku niedostępności identyfikatora podmiotu prawnego należy wprowadzić ND5.

TAK

TAK

CREL181

Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

Państwo, w którym mieści się siedziba pierwotnego kredytodawcy.

TAK

TAK

Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

CREC1

Niepowtarzalny identyfikator

W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator, jak identyfikator podany w polu CREL1.

NIE

NIE

CREC2

Identyfikator ekspozycji bazowej

Niepowtarzalny identyfikator ekspozycji bazowej. Musi on odpowiadać identyfikatorowi w polu CREL5. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CREC3

Pierwotny identyfikator zabezpieczenia

Pierwotny niepowtarzalny identyfikator przypisany do zabezpieczenia. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CREC4

Nowy identyfikator zabezpieczenia

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola CREC3, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu CREC3. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CREC5

Rodzaj zabezpieczenia

Pierwotny (pod względem wartości) rodzaj składnika aktywów zabezpieczającego zadłużenie. W przypadku gdy istnieje gwarancja objęta zabezpieczeniem rzeczowym lub finansowym, należy dokonać przeglądu gwarancji na każde zabezpieczenie, które może wspierać tę gwarancję.

Samochód (CARX)

Pojazd przemysłowy (INDV)

Pojazd ciężarowy (CMTR)

Pojazd szynowy (RALV)

Wodny pojazd użytkowy (NACM)

Wodny pojazd rekreacyjny (NALV)

Samolot (AERO)

Obrabiarka (MCHT)

Urządzenia przemysłowe (INDE)

Wyposażenie biurowe (OFEQ)

Urządzenia informatyczne (ITEQ)

Urządzenia medyczne (MDEQ)

Urządzenia związane z energią (ENEQ)

Budynek komercyjny (CBLD)

Budynek mieszkalny (RBLD)

Budynek przemysłowy (IBLD)

Inny pojazd (OTHV)

Inne urządzenia (OTHE)

Inna nieruchomość (OTRE)

Inne towary lub zapasy (OTGI)

Papiery wartościowe (SECU)

Gwarancja (GUAR)

Inny składnik aktywów finansowych (OTFA)

Kategorie mieszane ze względu na zabezpieczenie wszystkich aktywów dłużnika (MIXD)

Inne (OTHR)

NIE

NIE

CREC6

Nazwa nieruchomości

Nazwa nieruchomości służącej jako zabezpieczenie dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej.

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

NIE

TAK

CREC7

Adres nieruchomości

Adres nieruchomości służącej jako zabezpieczenie dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej.

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

NIE

TAK

CREC8

Region geograficzny – zabezpieczenie

Region geograficzny (klasyfikacja NUTS3), w którym znajduje się zabezpieczenie rzeczowe. Jeżeli Eurostat nie opracował klasyfikacji NUTS3 (np. region znajduje się poza jurysdykcją UE), należy wpisać dwucyfrowy kod państwa w formacie {COUNTRYCODE_2}, a następnie „ZZZ”.

TAK

TAK

CREC9

Kod pocztowy nieruchomości

Pełny główny kod pocztowy nieruchomości.

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

NIE

TAK

CREC10

Zastaw

Najwyższa pozycja zastawu, którą posiada jednostka inicjująca w odniesieniu do zabezpieczenia.

TAK

TAK

CREC11

Status nieruchomości

Status nieruchomości:

 

Trwałe pełnomocnictwo (LPOA)

 

Przejęcie zarządu (RCVR)

 

Egzekucji z nieruchomości (FCLS)

 

Nieruchomości w posiadaniu (REOW)

 

Rozwiązanie umowy (DFSD)

 

Częściowe zwolnienie (PRLS)

 

Zwolnienie (RLSD)

 

Status taki sam, jak na dzień sekurytyzacji (SCDT)

 

Podlegające specjalnej obsłudze (SSRV)

 

Inne (OTHR)

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

NIE

TAK

CREC12

Rodzaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

 

Ośrodek kempingowy (CRVP)

 

Parking (CARP)

 

Szpital (HEAL)

 

Pensjonat lub hotel (HOTL)

 

Nieruchomość przemysłowa (IDSR)

 

Wyłącznie grunty (LAND)

 

Centrum rekreacji (LEIS)

 

Wielorodzinna (MULF)

 

Wielofunkcyjna (MIXD)

 

Biuro (OFFC)

 

Pub (PUBX)

 

Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym (RETL)

 

Magazyn self storage (SSTR)

 

Magazyn (WARE)

 

Różne (VARI)

 

Inne (OTHR)

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

NIE

TAK

CREC13

Forma tytułu nieruchomości

Odpowiednia forma tytułu nieruchomości. Najem gruntu, na którym dłużnik posiada zwykle budynek lub jest zobowiązany do jego zbudowania, jak określono w umowie najmu. Najem tego rodzaju ma zwykle charakter długoterminowego najmu netto; prawa i obowiązki dłużnika pozostają w mocy do momentu wygaśnięcia umowy najmu lub wypowiedzenia spowodowanego niewykonaniem zobowiązania:

 

Umowa najmu (LESH)

 

Własność nieograniczona (FREE)

 

Mieszane (MIXD)

 

Inne (OTHR)

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.

NIE

TAK

CREC14

Data bieżącej wyceny

Data ostatniej wyceny.

TAK

TAK

CREC15

Kwota bieżącej wyceny

Ostatnia wycena nieruchomości według oszacowania przez niezależnego zewnętrznego albo wewnętrznego rzeczoznawcę. w razie niedostępności takiego oszacowania bieżąca wartość nieruchomości może być szacowana za pomocą indeksu wartości nieruchomości o wystarczającym stopniu szczegółowości względem geograficznej lokalizacji nieruchomości oraz jej rodzaju; w razie niedostępności także takiego indeksu wartości nieruchomości dopuszczalne jest użycie indeksu cen nieruchomości o wystarczającym stopniu szczegółowości względem geograficznej lokalizacji nieruchomości oraz jej rodzaju po zastosowaniu odpowiednio dobranego sposobu obniżki wartości w celu uwzględnienia amortyzacji nieruchomości.

Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy podać ostatnią wycenę zabezpieczenia według szacunków niezależnego zewnętrznego albo wewnętrznego rzeczoznawcy lub – jeśli wycena ta jest niedostępna – wycenę jednostki inicjującej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

CREC16

Metoda bieżącej wyceny

Ostatnia metoda obliczania wartości zabezpieczenia zgodnie z polem CREC15.

Pełna kontrola wewnętrzna i zewnętrzna (FALL)

Pełna kontrola, tylko zewnętrzna (FEXT)

Analiza „drive-by” (DRVB)

Model zautomatyzowanej wyceny (AUVM)

Indeksowana (IDXD)

Analiza „desktop” (DKTP)

Jednostka zarządzająca/agent nieruchomości (MAEA)

Organ podatkowy (TXAT)

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CREC17

Bieżąca podstawa wyceny

Podstawa ostatniej wyceny:

 

Otwarty rynek (OPEN)

 

Lokal do wynajęcia (VCNT)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CREC18

Metoda pierwotnej wyceny

Metoda obliczenia wartości składnika zabezpieczenia w dniu zainicjowania ekspozycji bazowej.

 

Pełna kontrola wewnętrzna i zewnętrzna (FALL)

 

Pełna kontrola, tylko zewnętrzna (FEXT)

 

Analiza „drive-by” (DRVB)

 

Model zautomatyzowanej wyceny (AUVM)

 

Indeksowana (IDXD)

 

Analiza „desktop” (DKTP)

 

Jednostka zarządzająca/agent nieruchomości (MAEA)

 

Organ podatkowy (TXAT)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CREC19

Data sekurytyzacji zabezpieczenia

Data przekazania nieruchomości/zabezpieczenia na zabezpieczenie dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej. Jeżeli dana nieruchomość/zabezpieczenie zostały zastąpione, należy podać datę substytucji. Jeżeli nieruchomość/zabezpieczenie były elementem pierwotnej sekurytyzacji, będzie to dzień sekurytyzacji.

TAK

NIE

CREC20

Przypisany procent ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji

Procent ekspozycji bazowej przypisany do nieruchomości/zabezpieczenia na dzień sekurytyzacji, w przypadku gdy istnieje więcej niż jedna nieruchomość/pozycja zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie dla ekspozycji bazowej. Można go określić w umowie ekspozycji bazowej, w przeciwnym razie należy go przypisać za pomocą wyceny lub przychodów operacyjnych netto.

TAK

TAK

CREC21

Bieżący przypisany procent ekspozycji bazowej

Procent ekspozycji bazowej przypisany do zabezpieczenia w terminie płatności ekspozycji bazowej. W przypadku gdy istnieje więcej niż jedna pozycja zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie dla ekspozycji bazowej, suma wszystkich przypisanych wartości procentowych wynosi 100 %. Można ją określić w umowie ekspozycji bazowej lub w przeciwnym razie należy ją przypisać za pomocą wyceny (przychodów operacyjnych netto).

NIE

TAK

CREC22

Wycena na dzień sekurytyzacji

Wycena nieruchomości/zabezpieczenia stanowiących zabezpieczenie dla ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji zgodnie z opisem w dokumencie ofertowym.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREC23

Nazwa rzeczoznawcy dokonującego wyceny na dzień sekurytyzacji

Nazwa firmy wyceniającej, która dokonała wyceny nieruchomości/zabezpieczeń na dzień sekurytyzacji.

NIE

TAK

CREC24

Data wyceny na dzień sekurytyzacji

Data sporządzenia wyceny w odniesieniu do wartości ujawnionych w dokumencie ofertowym.

NIE

TAK

CREC25

Rok budowy

Rok, w którym zbudowano nieruchomość zgodnie ze sprawozdaniem z wyceny lub dokumentacją ekspozycji bazowej.

TAK

TAK

CREC26

Rok ostatniej modernizacji

Rok ukończenia ostatniej ważniejszej modernizacji/nowej budowy na nieruchomości zgodnie ze sprawozdaniem z wyceny lub dokumentacją ekspozycji bazowej.

TAK

TAK

CREC27

Liczba jednostek, w zależności od rodzaju obiektu

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych należy podać liczbę mieszkań, w przypadku pensjonatów/hoteli/szpitali – liczbę łóżek, w przypadku ośrodków kempingowych – liczbę pól kempingowych, w przypadku kwater – liczbę pokoi, w przypadku magazynów – liczbę pomieszczeń.

NIE

TAK

CREC28

Metraż netto, w m2

Łączna nadająca się do wynajęcia powierzchnia netto nieruchomości w metrach kwadratowych, która służy jako zabezpieczenie ekspozycji bazowej zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z wyceny.

NIE

TAK

CREC29

Powierzchnia komercyjna

Łączna nadająca się do wynajęcia powierzchnia komercyjna netto nieruchomości w metrach kwadratowych, która służy jako zabezpieczenie ekspozycji bazowej zgodnie ze sprawozdaniem z ostatniej wyceny.

NIE

TAK

CREC30

Powierzchnia mieszkalna

Łączna nadająca się do wynajęcia powierzchnia mieszkalna netto nieruchomości w metrach kwadratowych, która służy jako zabezpieczenie kredytu zgodnie ze sprawozdaniem z ostatniej wyceny.

NIE

TAK

CREC31

Zweryfikowana wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto

Czy rzeczoznawca (który dokonał ostatniej wyceny) zweryfikował wewnętrzną powierzchnię użytkową netto nieruchomości?

TAK

TAK

CREC32

Stopień wykorzystania na określony dzień

Data ostatnio otrzymanego rejestru najemców/harmonogramu najmu. W przypadku pensjonatów (hoteli) i szpitali należy zastosować średni stopień wykorzystania w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

NIE

TAK

CREC33

Ekonomiczny stopień wykorzystania na dzień sekurytyzacji

Procent nadającej się do wynajęcia powierzchni z podpisaną umową najmu na dzień sekurytyzacji, jeżeli dane te ujawniono w dokumencie ofertowym (najemcy nie muszą zajmować nieruchomości, ale muszą opłacać czynsz).

NIE

TAK

CREC34

Stopień fizycznego wykorzystania na dzień sekurytyzacji

Na dzień sekurytyzacji, dostępny procent powierzchni do wynajęcia faktycznie zajmowanej (tzn. gdzie najemcy rzeczywiście użytkują nieruchomość i pomieszczenia nie stoją puste), jeżeli ujawniono go w dokumencie ofertowym. Dostępny odsetek należy obliczyć na podstawie rejestru najemców lub innego dokumentu zawierającego informacje na temat wykorzystania zgodnie z najnowszymi informacjami z danego roku budżetowego.

NIE

TAK

CREC35

Wartość lokali do wynajęcia na dzień sekurytyzacji.

Wartość lokalu do wynajęcia na dzień sekurytyzacji.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREC36

Termin przedstawienia danych finansowych na dzień sekurytyzacji

Końcowy termin przedstawienia danych finansowych wykorzystywanych w dokumencie ofertowym (np. od początku roku do danego dnia, rocznie, kwartalnie lub przez okres 12 miesięcy).

TAK

TAK

CREC37

Dochód netto z działalności operacyjnej na dzień sekurytyzacji

Przychód pomniejszony o koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

CREC38

Najnowsze dane finansowe na dzień rozpoczęcia

Pierwszy dzień okresu, o którym mowa w ostatnim dostępnym sprawozdaniu z finansowych wyników działalności (np. miesięcznym, kwartalnym, obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy).

TAK

TAK

CREC39

Najnowsze dane finansowe na dzień zakończenia

Ostatni dzień okresu, za który przedstawiane są dane finansowe wykorzystane do sporządzenia ostatniego sprawozdania z finansowych wyników działalności (np. miesięcznego, kwartalnego, obejmującego okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy).

TAK

TAK

CREC40

Ostatni przychód

Łączny przychód z nieruchomości za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z finansowych wyników działalności (tj. obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub przez okres 12 miesięcy).

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

CREC41

Ostatnie koszty operacyjne

Łączne koszty operacyjne za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z finansowych wyników działalności (tj. miesięcznym, kwartalnym, obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy) w odniesieniu do danej nieruchomości. Do kosztów tych można zaliczyć podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, koszty związane z zarządzaniem, użytkowaniem, eksploatacją i naprawami oraz bezpośrednie koszty związane z nieruchomością, jakie ponosi właściciel; wyklucza się wydatki kapitałowe i prowizje leasingowe.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

CREC42

Najnowsze wydatki kapitałowe

Łączne wydatki kapitałowe (zamiast napraw i utrzymania) za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z działalności finansowej (np. miesięcznym, kwartalnym, obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy) w odniesieniu do danej nieruchomości.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

CREC43

Zobowiązanie z tytułu opłat za użytkowanie gruntów

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem najmu, należy podać bieżący roczny czynsz najmu należny wynajmującemu.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREC44

Średni ważony okres najmu

Średni ważony okres najmu w latach, przy wykorzystaniu jako wagi najnowszej dostępnej wartości czynszu najmu.

NIE

TAK

CREC45

Wygaśnięcie umowy najmu dotyczącej nieruchomości

Należy podać najwcześniejszą datę wygaśnięcia umowy najmu.

NIE

TAK

CREC46

Roczny dochód z najmu wynikający z umowy

Roczny dochód z najmu wynikający z umowy na podstawie najnowszego harmonogramu najmu dłużnika.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CREC47

Dochód, który przestanie napływać w ciągu 1–12 miesięcy

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 1–12 miesięcy.

TAK

TAK

CREC48

Dochód, który przestanie napływać w ciągu 13-24 miesięcy

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 13–24 miesięcy.

TAK

TAK

CREC49

Dochód, który przestanie napływać w ciągu 25-36 miesięcy

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 25–36 miesięcy.

TAK

TAK

CREC50

Dochód, który przestanie napływać w ciągu 37-48 miesięcy

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 37–48 miesięcy.

TAK

TAK

CREC51

Dochód, który przestanie napływać po upływie 49 miesięcy

Procent dochodu, który przestanie napływać po upływie 49 miesięcy lub po dłuższym okresie.

TAK

TAK

Sekcja zawierająca informacje na poziomie najemcy

CRET1

Niepowtarzalny identyfikator

W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator, jak identyfikator podany w polu CREL1.

NIE

NIE

CRET2

Identyfikator ekspozycji bazowej

Niepowtarzalny identyfikator ekspozycji bazowej. Musi on odpowiadać identyfikatorowi w polu CREL5. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CRET3

Identyfikator zabezpieczenia

Niepowtarzalny identyfikator zabezpieczenia. Pole to musi odpowiadać polu CREC4, aby umożliwić przyporządkowanie.

NIE

NIE

CRET4

Identyfikator najemcy

Niepowtarzalny identyfikator najemcy. Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CRET5

Imię i nazwisko/nazwa najemcy

Nazwa bieżącego najemcy Jeżeli najemca jest osobą fizyczną, wówczas w polu tym należy wpisać to samo, co w polu CRET4.

TAK

NIE

CRET6

Kod NACE branży

Kod NACE branży dłużnika, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  (1).

TAK

TAK

CRET7

Data wygaśnięcia umowy najmu

Data wygaśnięcia najmu bieżącego najemcy

NIE

TAK

CRET8

Należny czynsz

Roczny czynsz płacony przez bieżącego najemcę.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CRET9

Waluta czynszu

Określenie waluty czynszu.

NIE

TAK


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK IV

INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI BAZOWYCH – PRZEDSIĘBIORSTWA

Kod pola

Nazwa pola

Informacje podlegające zgłoszeniu

Czy dopuszcza się użycie ND1–ND4?

Czy dopuszcza się użycie ND5?

Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

CRPL1

Niepowtarzalny identyfikator

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

NIE

NIE

CRPL2

Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

Niepowtarzalny identyfikator ekspozycji bazowej. Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CRPL3

Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola CRPL2, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu CRPL2. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CRPL4

Identyfikator pierwotnego dłużnika

Pierwotny niepowtarzalny identyfikator dłużnika Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CRPL5

Identyfikator nowego dłużnika

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola CRPL4, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu CRPL4. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

CRPL6

Data graniczna danych

Data graniczna dla wykorzystywanych danych do celów przedłożenia tych danych.

NIE

NIE

CRPL7

Data dołączenia do puli

Data przeniesienia ekspozycji bazowej do SSPE. Jeżeli informacje te nie są dostępne, w odniesieniu do wszystkich ekspozycji bazowych znajdujących się w puli na dzień graniczny określony w pierwszym sprawozdaniu przedłożonym do repozytorium sekurytyzacji, należy wpisać późniejszą z następujących dat: (i) datę zamknięcia sekurytyzacji oraz (ii) datę inicjowania ekspozycji bazowej.

NIE

TAK

CRPL8

Data odkupu

Data odkupienia ekspozycji bazowej z puli.

NIE

TAK

CRPL9

Data spłaty

Dzień, w którym spłacono należności, lub (w przypadku niespłaconej ekspozycji bazowej) dzień, w którym ukończono proces windykacji.

NIE

TAK

CRPL10

Region geograficzny – dłużnik

Region geograficzny (klasyfikacja NUTS3), w którym znajduje się siedziba dłużnika. Jeżeli Eurostat nie opracował klasyfikacji NUTS3 (np. region znajduje się poza jurysdykcją UE), należy wpisać dwucyfrowy kod państwa w formacie {COUNTRYCODE_2}, a następnie „ZZZ”.

TAK

NIE

CRPL11

Klasyfikacja regionu geograficznego

Należy wpisać rok klasyfikacji NUTS3 zastosowanej w polach dotyczących regionu geograficznego, np. 2013 r. w przypadku NUTS3 2013. We wszystkich polach dotyczących regionu geograficznego należy spójnie zastosować tę samą klasyfikację w odniesieniu do każdej ekspozycji bazowej oraz wszystkich ekspozycji bazowych ujętych w przedłożonych danych. Niedozwolone jest na przykład zgłaszanie za pomocą NUTS 3 2006 w przypadku niektórych pól dotyczących regionu geograficznego odnoszących się do określonej ekspozycji bazowej oraz zgłaszanie za pomocą NUTS3 2013 w przypadku pozostałych pól odnoszących się do tej samej ekspozycji. Tak samo niedozwolone jest zgłaszanie pól dotyczących regionu geograficznego za pomocą NUTS 3 2006 w przypadku niektórych ekspozycji bazowych oraz zgłaszanie pól dotyczących regionu geograficznego za pomocą NUTS3 2013 w przypadku pozostałych ekspozycji bazowych w ramach tego samego przedłożenia danych.

TAK

NIE

CRPL12

Kredyt zagrożony – dłużnik

Należy potwierdzić, że zgodnie z art. 20 ust. 11 rozporządzenia (UE) 2017/2402 w momencie wyboru tej ekspozycji bazowej w celu przeniesienia na rzecz SSPE ekspozycja nie stanowiła ani ekspozycji, której dotyczy niewykonanie zobowiązania w rozumieniu art. 178 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, ani ekspozycji wobec dłużnika lub gwaranta, którzy utracili zdolność kredytową i którzy, według najlepszej wiedzy jednostki inicjującej lub pierwotnego kredytodawcy:

a)

ogłosili niewypłacalność lub w stosunku do których sąd wydał prawomocny niepodlegający odwołaniu tytuł egzekucyjny na rzecz ich wierzycieli lub przyznał tym wierzycielom odszkodowanie wynikające z nieotrzymania płatności, w ciągu trzech lat przed dniem zainicjowania, lub których zadłużenie zostało poddane procesowi restrukturyzacji w odniesieniu do ich zagrożonych ekspozycji w ciągu trzech lat przed dniem przeniesienia lub cesji ekspozycji bazowych na rzecz SSPE, z wyjątkiem sytuacji gdy:

(i)

zrestrukturyzowana ekspozycja bazowa nie wykazywała nowych zaległości od dnia restrukturyzacji, który musi przypadać co najmniej rok przed datą przeniesienia lub cesji ekspozycji bazowych na rzecz SSPE; oraz

(ii)

informacje przekazane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i lit. e) ppkt (i) wyraźnie określają udział procentowy zrestrukturyzowanych ekspozycji bazowych, czas i szczegóły restrukturyzacji, a także dochody z tytułu tych ekspozycji od dnia restrukturyzacji;

b)

byli, w momencie inicjowania oraz w stosownych przypadkach, ujęci w publicznym rejestrze kredytowym osób o negatywnej historii kredytowej lub – w przypadku braku takiego publicznego rejestru kredytowego – w innym rejestrze kredytowym, który jest dostępny dla jednostki inicjującej lub pierwotnego kredytodawcy; lub

c)

otrzymali ocenę kredytową lub punktową ocenę kredytową wskazujące, że ryzyko niewywiązania się przez nich z uzgodnionych umownie płatności jest znacząco wyższe niż w przypadku porównywalnych ekspozycji posiadanych przez jednostkę inicjującą, które nie są objęte sekurytyzacją.

Restrukturyzacja odnosi się do wszelkich zmian wprowadzonych do warunków umownych zawartych w umowie ekspozycji bazowej ze względu na odroczenie spłaty, w tym zmian wprowadzonych w przerwach w spłacie, kapitalizacji zaległych spłat, podstawie lub marży stóp procentowych, opłatach, karach, terminie zapadalności lub w innych ogólnie przyjętych środkach restrukturyzacji ze względu na odroczenie spłaty

NIE

TAK

CRPL13

Rodzaj klienta

Rodzaj klienta w momencie udzielenia pożyczki:

 

Nowy klient niebędący pracownikiem/niepowiązany z grupą jednostki inicjującej (CNEO)

 

Nowy klient będący pracownikiem/powiązany z grupą jednostki inicjującej (CEMO)

 

Nowy klient i pracownik/powiązania nie odnotowano (CNRO).

 

Istniejący klient niebędący pracownikiem/niepowiązany z grupą jednostki inicjującej (ENEO)

 

Obecny klient będący pracownikiem/powiązany z grupą jednostki inicjującej (EEMO)

 

Istniejący klient i pracownik/powiązania nie odnotowano (ENRO)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CRPL14

Kod NACE branży

Kod NACE branży dłużnika, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006.

TAK

TAK

CRPL15

Segment dłużnika zgodnie z Bazylea III

Segment pakietu Bazylea III dłużnika:

 

Przedsiębiorstwo (CORP)

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa traktowane jak korporacje (SMEX)

 

Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym (RETL)

 

Inne (OTHR)

TAK

TAK

CRPL16

Wielkość przedsiębiorstwa

Klasyfikacja przedsiębiorstw według wielkości zgodnie z załącznikiem do zalecenia Komisji 2003/361/WE:

 

Mikroprzedsiębiorstwo (MICE) – zatrudnia mniej niż 10 osób i jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

 

Małe przedsiębiorstwo (SMAE) – zatrudnia mniej niż 50 osób i jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

 

Średnie przedsiębiorstwo (MEDE) – zatrudnia mniej niż 250 pracowników i jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub jego roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

 

Duże przedsiębiorstwo (LARE) – przedsiębiorstwo, które nie jest ani mikroprzedsiębiorstwem, ani małym przedsiębiorstwem, ani średnim przedsiębiorstwem.

 

Osoba fizyczna (NATP)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CRPL17

Przychody

Wielkość sprzedaży rocznej po odjęciu wszystkich upustów oraz podatków obrotowych dłużnika zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE. Odpowiada pojęciu „całkowitej sprzedaży rocznej” przyjętemu w art. 153 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

CRPL18

Całkowite zadłużenie

Łączne zadłużenie brutto dłużnika, w tym finansowanie zapewnione w ramach bieżącej ekspozycji bazowej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

CRPL19

Wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA)

Okresowe zyski z działalności kontynuowanej powiększone o odsetki, podatki, amortyzację i umorzenie.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

CRPL20

Wartość przedsiębiorstwa

Wartość przedsiębiorstwa, tj. kapitalizacja rynkowa powiększona o zadłużenie, udział mniejszości i akcje uprzywilejowane, pomniejszona o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

CRPL21

Wolne przepływy środków pieniężnych

Dochód netto powiększony o opłaty niepieniężne, odsetki x (1 - stawka podatkowa) oraz inwestycje długoterminowe pomniejszone o inwestycje w kapitał obrotowy. Opłaty niepieniężne obejmują amortyzację, umorzenie, zmniejszenie, odszkodowania w formie akcji oraz utratę wartości aktywów.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

NIE

CRPL22

Dzień sporządzenia danych finansowych

Data przekazania danych finansowych (np. EBITDA) dotyczących dłużnika tej ekspozycji bazowej.

TAK

TAK

CRPL23

Waluta sprawozdania finansowego

Waluta sprawozdawcza sprawozdania finansowego.

TAK

NIE

CRPL24

Rodzaj zadłużenia

Rodzaj zadłużenia:

 

Kredyt lub leasing (LOLE)

 

Gwarancja (DGAR)

 

Skrypty dłużne (PRMS)

 

Prawa do udziałów kapitałowych (PRTR)

 

Saldo debetowe (ODFT)

 

Akredytywa (LCRE)

 

Instrument Kapitału Obrotowego (WCFC)

 

Kapitał własny (EQUI)

 

Inne (OTHR)

NIE

NIE

CRPL25

Sekurytyzowane należności

Jakie należności związane z tą ekspozycją bazową zostały sekurytyzowane:

 

Kwota główna i odsetki (PRIN)

 

Wyłącznie kwota główna (PRPL)

 

Wyłącznie stopa procentowa (INTR)

 

Inne (OTHR)

NIE

NIE

CRPL26

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Kod ISIN przypisany do tej ekspozycji bazowej, w stosownych przypadkach

NIE

TAK

CRPL27

Uprzywilejowanie

Uprzywilejowanie instrumentu dłużnego:

 

Dług uprzywilejowany (SNDB)

 

Dług typu mezzanine (MZZD)

 

Dług nieuprzywilejowany (JUND)

 

Dług podporządkowany (SBOD)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CRPL28

Konsorcjalny

Czy ekspozycja bazowa jest konsorcjalna?

TAK

NIE

CRPL29

Transakcja z wykorzystaniem dźwigni finansowej

Czy ekspozycja bazowa jest transakcją lewarowaną zgodnie z definicją zawartą w https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf

NIE

NIE

CRPL30

Zarządzanie przy udziale zarządzającego instrumentem typu CLO

Czy ekspozycja bazowa jest także zarządzana przez jednostkę zarządzającą instrumentami typu CLO?

NIE

TAK

CRPL31

Płatność w naturze

Czy ekspozycja bazowa jest obecnie płatna w naturze? (tj. odsetki spłacane w formie skapitalizowanej kwoty głównej).

TAK

NIE

CRPL32

Program specjalny

Jeżeli ekspozycja bazowa jest regulowana specjalnym uzgodnieniem sektora publicznego, w tym miejscu należy wpisać pełną nazwę uzgodnienia (bez skrótów).

TAK

TAK

CRPL33

Data powstania

Data udzielenia pierwotnej pożyczki będącej źródłem ekspozycji bazowej.

TAK

NIE

CRPL34

Termin zapadalności

Termin zapadalności ekspozycji bazowej lub wygaśnięcia umowy leasingu.

NIE

TAK

CRPL35

Miejsce powstania ekspozycji

Kanał inicjowania ekspozycji bazowej:

 

Sieć biur lub oddziałów (BRAN)

 

Pośrednik (BROK)

 

Internet (WEBI)

 

Inne (OTHR)

TAK

TAK

CRPL36

Cel

Cel ekspozycji bazowej:

 

Saldo debetowe lub kapitał obrotowy (OVRD)

 

Inwestycja w nowy zakład i urządzenia (EQPI)

 

Inwestycja w nową technologię informacyjną (INFT)

 

Renowacja istniejących zakładów, urządzeń lub technologii (RFBR)

 

Połączenia i przejęcia (MGAQ)

 

Inne cele związane z ekspansją (OEXP)

 

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CRPL37

Oznaczenie waluty

Określenie waluty ekspozycji bazowej.

NIE

NIE

CRPL38

Pierwotne saldo kwoty głównej

Pierwotne saldo ekspozycji bazowej (łącznie z opłatami).

Odnosi się to do salda ekspozycji bazowej z dnia zainicjowania ekspozycji bazowej, a nie z dnia sprzedaży ekspozycji bazowej do SSPE ani z dnia zamknięcia sekurytyzacji.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

CRPL39

Bieżące saldo kwoty głównej

Kwota niespłaconej ekspozycji bazowej na dzień graniczny dla wykorzystywanych danych. Obejmuje to wszelkie kwoty zaklasyfikowane jako kwota główna w sekurytyzacji. Jeżeli na przykład opłaty dodano do salda ekspozycji bazowej i stanowią one część kwoty głównej w sekurytyzacji, należy je dodać. Z wyłączeniem wszelkich zaległości z tytułu odsetek, czy należności z tytułu kar.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CRPL40

Poprzednie saldo kwoty głównej

Klasyfikacja sald ogółem przed tą ekspozycją bazową (w tym sald u innych kredytodawców). W przypadku braku wcześniejszych sald, należy wpisać 0.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

CRPL41

Wartość rynkowa

W przypadku sekurytyzacji instrumentów typu CLO, należy wpisać wartość rynkową zabezpieczenia.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CRPL42

Całkowity limit kredytu

W przypadku ekspozycji bazowych zapewniających możliwości elastycznego ponownego wybrania środków (w tym posiadających charakter odnawialny) lub jeżeli maksymalna kwota ekspozycji bazowej nie została wypłacona w całości – maksymalna kwota ekspozycji bazowej, z jaką można potencjalnie zalegać.

Pole to należy wypełnić wyłącznie w przypadku ekspozycji bazowych posiadających elastyczny charakter lub dodatkowe cechy dotyczące wybierania środków.

Nie ma to na celu rejestrowania przypadków, w których dłużnik może renegocjować zwiększone saldo ekspozycji bazowej, ale raczej przypadków, w których obecnie umowa daje dłużnikowi taką możliwość, a kredytodawcy możliwość zapewnienia dodatkowego finansowania.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CRPL43

Cena kupna

Należy wpisać cenę względem wartości nominalnej, po której SSPE nabyła ekspozycję bazową. Jeżeli nie zastosowano dyskontowania, należy wpisać 100.

NIE

TAK

CRPL44

Data wykonania opcji sprzedaży

Jeżeli istnieje opcja sprzedaży ekspozycji bazowej, należy wpisać termin, w którym można z tej opcji skorzystać. Jeśli data jest nieznana (np. w przypadku opcji amerykańskiej), należy wpisać ekwiwalent 31 grudnia 2099 r.

NIE

TAK

CRPL45

Kurs wykonania opcji sprzedaży

Jeżeli istnieje opcja sprzedaży ekspozycji bazowej, należy podać cenę jej wykonania. Jeśli cena wykonania jest ruchoma (np. w przypadku opcji wstecznej), należy wprowadzić najlepszą wartość szacunkową ceny wykonania na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

CRPL46

Rodzaj amortyzacji

Rodzaj spłaty ekspozycji bazowej, w tym kwoty głównej i odsetek.

Francuska – tj. spłata, w której całkowita kwota obejmująca kwotę główną i odsetki spłacana w każdej racie jest taka sama. (FRXX)

Niemiecka – tj. spłata, w przypadku której pierwsza rata ma charakter wyłącznie odsetkowy, a pozostałe raty są stałe i obejmują spłatę kapitału i odsetek. (DEXX)

Stały harmonogram spłat – tj. spłata, w której kwota główna spłacana w każdej racie jest taka sama. (FIXE)

Spłata całościowa – tj. spłata, w której całość kwoty głównej jest spłacana w ostatniej racie. (BLLT)

Inne (OTHR)

TAK

NIE

CRPL47

Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

W stosownych przypadkach na dzień graniczny dla wykorzystywanych danych należy wskazać datę zakończenia okresu karencji dla kwoty głównej.

TAK

TAK

CRPL48

Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

Częstotliwość wymagalnych spłat kwoty głównej, tj. okres pomiędzy płatnościami:

 

Raz na miesiąc (MNTH)

 

Raz na kwartał (QUTR)

 

Raz na pół roku (SEMI)

 

Raz na rok (YEAR)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CRPL49

Planowana częstotliwość spłaty odsetek

Częstotliwość wymagalnych płatności odsetek, tj. okres pomiędzy płatnościami:

 

Raz na miesiąc (MNTH)

 

Raz na kwartał (QUTR)

 

Raz na pół roku (SEMI)

 

Raz na rok (YEAR)

 

Inne (OTHR)

NIE

TAK

CRPL50

Płatności należne

Jest to kolejna płatność umowna należna od dłużnika zgodnie z częstotliwością spłat ekspozycji bazowej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.