ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 188

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
15 czerwca 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/777 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/763 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania i niektórych przepisów przejściowych w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/778 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/773 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/779 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/250 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/780 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 445/2011 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/779 w odniesieniu do środków mających na celu przedłużenie ważności niektórych certyfikatów podmiotów kolejowych odpowiedzialnych za utrzymanie oraz do niektórych przepisów przejściowych w wyniku pandemii COVID-19 ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/781 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/545 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania i niektórych przepisów przejściowych w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/782 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2018/761 i (UE) 2018/762 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 ( 1 )

14

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/783 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję 2012/757/UE w odniesieniu do środków mających na celu dostosowanie częstotliwości okresowych badań lekarskich pracowników kolei podejmujących czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, innych niż maszyniści, ze względu na pandemię COVID-19 ( 1 )

16

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

15.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/777

z dnia 12 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/763 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania i niektórych przepisów przejściowych w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (1), w szczególności jej art. 10 ust. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywę (UE) 2016/798 zmieniono dyrektywą (UE) 2020/700 (2) w celu umożliwienia państwom członkowskim przedłużenia terminu wprowadzenia w życie krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania przepisów, o których mowa w art. 33 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/798.

(2)

Ocena wniosków dotyczących certyfikatów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), w odniesieniu do których certyfikat bezpieczeństwa należało wydać przed dniem 16 czerwca 2020 r., może ulec opóźnieniu ze względu na pandemię COVID-19. Dlatego w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798 i w których dyrektywa (UE) 2016/798 ma być stosowana od dnia 16 czerwca 2020 r., krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien, na wniosek wnioskodawcy, kontynuować ocenę po tej dacie. Krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien zakończyć ocenę i wydać certyfikat bezpieczeństwa przed dniem 30 października 2020 r.

(3)

W odniesieniu do państw członkowskich, które powiadomiły Agencję Kolejową Unii Europejskiej („Agencję”) i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798, stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/763 (4) należy odroczyć i powinny one być stosowane od dnia 31 października 2020 r. Należy również dostosować przepisy przejściowe ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/763.

(4)

Wnioski mogły zostać opracowane przez wnioskodawców zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/763 w związku z obowiązującym terminem składania wniosków. Wnioski sporządzone zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/763 powinny zawierać wszystkie dowody niezbędne do certyfikacji bezpieczeństwa przedsiębiorstw kolejowych na podstawie dyrektywy 2004/49/WE albo dyrektywy (UE) 2016/798. W związku z tym wnioskodawcom należy zezwolić na składanie do krajowych organów ds. bezpieczeństwa w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798, wniosków, w których dowody wymieniono zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/763. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny przyjmować te wnioski bez wymagania zmienionego wniosku.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/763.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/798.

(7)

Aby zapewnić, by środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były skuteczne, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/763 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)

»odpowiednia data« oznacza dzień 16 czerwca 2019 r. dla tych państw członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy. Oznacza ona dzień 16 czerwca 2020 r. dla tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy, i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798. Oznacza ona dzień 31 października 2020 r. dla tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798, że ponownie przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy.”;

2)

w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a.   Niezależnie od przepisów ust. 1–4 w tych państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798 i w których dyrektywę (UE) 2016/798 stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r., krajowy organ ds. bezpieczeństwa, na wniosek wnioskodawcy, kontynuuje ocenę wniosków dotyczących certyfikatów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE po dniu 16 czerwca 2020 r., pod warunkiem że wyda certyfikat bezpieczeństwa przed dniem 30 października 2020 r.

W przypadku uznania przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, że nie będzie on w stanie wydać certyfikatu bezpieczeństwa przed dniem 30 października 2020 r., organ ten bezzwłocznie powiadamia o tym wnioskodawcę i Agencję, a ust. 2–4 mają zastosowanie.”;

b)

dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a.   W przypadku gdy obszar planowanej działalności nie ogranicza się do jednego państwa członkowskiego, jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Agencję w okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. nie obejmuje sieci w żadnym z państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, które dokonały powyższego powiadomienia:

a)

traktują jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Agencję jako równoważny z częścią certyfikatu bezpieczeństwa wydanego zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE;

b)

wydają, począwszy od dnia 16 czerwca 2020 r., certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE z okresem ważności nie dłuższym niż okres jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.”;

c)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) oraz w ust. 6 i 6a niniejszego artykułu, krajowy organ ds. bezpieczeństwa współpracuje z Agencją i koordynuje z nią działania na rzecz oceny elementów określonych w art. 10 ust. 3 lit. a) dyrektywy (UE) 2016/798. Czyniąc to, Agencja akceptuje ocenę, o której mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE, przeprowadzoną przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa.”;

d)

dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8.   W okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798, wnioskodawcy ubiegający się o certyfikat bezpieczeństwa do celów dyrektywy 2004/49/WE mogą przedkładać krajowym organom ds. bezpieczeństwa dokumentację sporządzoną zgodnie z załącznikiem I.

Wnioski o wydanie certyfikatów bezpieczeństwa zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są przyjmowane przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa, o których mowa w akapicie pierwszym, do celów dyrektywy 2004/49/WE.”;

3)

art. 16 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 16

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 653/2007 traci moc ze skutkiem od dnia 16 czerwca 2019 r.

Jednakże jest ono nadal stosowane do dnia 15 czerwca 2020 r. w odniesieniu do tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy, i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798.

Jest ono nadal stosowane do dnia 30 października 2020 r. w odniesieniu do tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy.”;

4)

art. 17 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r. w państwach członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. w tych państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798 i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich od dnia 31 października 2020 r.

Jednakże art. 15 ust. 1, 2, 3 i 7 stosuje się od dnia 16 lutego 2019 r., a art. 15 ust. 6 – od dnia 16 czerwca 2019 r. – we wszystkich państwach członkowskich.

Art. 15 ust. 6a stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. we wszystkich państwach członkowskich.

Art. 15 ust. 8 stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 27).

(3)  Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 (Dz.U. L 129 z 25.5.2018, s. 49).


15.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/778

z dnia 12 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/773 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 5 ust. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywę (UE) 2016/797 zmieniono dyrektywą (UE) 2020/700 (2) w celu umożliwienia państwom członkowskim przedłużenia terminu wprowadzenia w życie krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania przepisów, o których mowa w art. 57 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797.

(2)

W odniesieniu do państw członkowskich, które powiadomiły Agencję Kolejową Unii Europejskiej („Agencję”) i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia okresu transpozycji dyrektywy (UE) 2016/797 zgodnie z jej art. 57 ust. 2a, stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/773 (3) należy odroczyć do dnia 31 października 2020 r.

(3)

Ze względu na środki przyjęte w związku z pandemią COVID-19 działania związane ze zniesieniem przepisów krajowych dotyczących oznaczenia sygnałowego końca pociągu towarowego nie mogły być wykonywane zgodnie z planem. Państwa członkowskie powinny mieć dodatkowe trzy miesiące na przekazanie Komisji sprawozdań na temat stosowania przez nie tabliczek odblaskowych, o których mowa w pkt 4.2.2.1.3.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/773. Należy odpowiednio dostosować termin przeglądu specyfikacji, aby zharmonizować wymogi dotyczące oznaczenia sygnałowego końca pociągu towarowego dla całej Unii.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/773.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797.

(6)

Aby zapewnić, by środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były skuteczne, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/773 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 6 akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„W państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797 i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797, sekcję 4.2.2.5 i dodatek D1 do załącznika do niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r.

W państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797, sekcję 4.2.2.5 i dodatek D1 do załącznika do niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 31 października 2020 r.”;

2)

w pkt 4.2.2.1.3.2 załącznika, w akapicie pod nagłówkiem „Sprawozdania:”, datę „30 września 2020 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2020 r.”;

3)

w pkt 4.2.2.1.3.2 załącznika, w akapicie pod nagłówkiem „Stopniowe wycofywanie:”, datę „31 marca 2021 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2021 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 27).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/773 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2012/757/UE (Dz.U. L 139I z 27.5.2019, s. 5).


15.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/779

z dnia 12 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/250 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 9 i art. 24 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywę (UE) 2016/797 zmieniono dyrektywą (UE) 2020/700 (2) w celu umożliwienia państwom członkowskim przedłużenia terminu wprowadzenia w życie krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania przepisów, o których mowa w art. 57 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797.

(2)

W odniesieniu do państw członkowskich, które powiadomiły Agencję Kolejową Unii Europejskiej („Agencję”) i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia okresu transpozycji dyrektywy (UE) 2016/797 zgodnie z jej art. 57 ust. 2a, stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/250 (3) należy odroczyć do dnia 31 października 2020 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/250.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797.

(5)

Aby zapewnić, by środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były skuteczne, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/250 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 11 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 201/2011 stosuje się nadal w odniesieniu do deklaracji zgodności typu, o której mowa w art. 26 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE, do dnia 15 czerwca 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797 i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797.

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 201/2011 stosuje się nadal w odniesieniu do deklaracji zgodności typu, o której mowa w art. 26 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE, do dnia 30 października 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797.”;

2)

art. 12 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797 i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich od dnia 31 października 2020 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 27).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011 (Dz.U. L 42 z 13.2.2019, s. 9).


15.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/780

z dnia 12 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 445/2011 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/779 w odniesieniu do środków mających na celu przedłużenie ważności niektórych certyfikatów podmiotów kolejowych odpowiedzialnych za utrzymanie oraz do niektórych przepisów przejściowych w wyniku pandemii COVID-19

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (1), w szczególności jej art. 14 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie poinformowały Komisję o trudnościach w odnowieniu niektórych certyfikatów podmiotów kolejowych odpowiedzialnych za utrzymanie, ze względu na środki przyjęte w związku z pandemią COVID-19.

(2)

Odnowienie certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie lub certyfikatów w odniesieniu do funkcji utrzymania, które są zlecane na zasadzie outsourcingu, w zakresie obejmującym wagony towarowe, wydanych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011 (2), w przypadku gdy ich ważność dopiero co wygasła lub ma wkrótce wygasnąć, może nie być możliwe ze względu na przyjęcie tych środków, które stały się konieczne w obliczu pandemii COVID-19 i które zostały wprowadzone w życie z dniem 1 marca 2020 r. w niektórych państwach członkowskich. W szczególności organy certyfikujące podmioty odpowiedzialne za utrzymanie mogą nie być w stanie przeprowadzić w stosownym czasie wszystkich prac wstępnych wymaganych do odnowienia certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie lub certyfikatów w zakresie funkcji utrzymania, które są zlecane na zasadzie outsourcingu, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 445/2011 albo – od dnia 16 czerwca 2020 r. – z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/779 (3).

(3)

W celu zapewnienia ciągłości działania ważność certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz certyfikatów w odniesieniu do funkcji utrzymania, które są zlecane na zasadzie outsourcingu, wydanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 445/2011, która wygasa w okresie pomiędzy dniem 1 marca 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r., należy przedłużyć o kolejne 6 miesięcy. Nie powinno to stanowić przeszkody dla stosowania art. 7 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 445/2011 w przypadku, gdy organ certyfikujący uzna, że dany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie przestaje spełniać wymogi, na podstawie których wydał on certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie lub certyfikat w odniesieniu do funkcji utrzymania, które są zlecane na zasadzie outsourcingu.

(4)

Ze względu na pandemię COVID-19 należy pozostawić więcej czasu na wdrożenie wymogów dotyczących elementów krytycznych dla bezpieczeństwa i zastosowanie nowego systemu do pojazdów innych niż wagony towarowe. W związku z tym należy dostosować przepisy przejściowe w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/779.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 445/2011 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/779.

(6)

W okresie od dnia 1 marca 2020 r. ważność niektórych certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie mogła już wygasnąć. Aby uniknąć niepewności prawnej, przedłużenie okresu ważności certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie powinno zatem mieć zastosowanie od dnia 1 marca 2020 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (4).

(8)

Aby zapewnić, by środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były skuteczne, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 445/2011 otrzymuje brzmienie:

„4.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 15 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 (*1) certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zachowuje ważność przez okres nieprzekraczający 5 lat. Posiadacz certyfikatu niezwłocznie informuje organ certyfikujący o wszelkich istotnych zmianach okoliczności istniejących w czasie, gdy został przyznany pierwotny certyfikat, tak by umożliwić organowi certyfikującemu podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej zmiany, przedłużenia lub cofnięcia certyfikatu.

Artykuł 2

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/779 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

Wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w odniesieniu do pojazdów innych niż wagony towarowe i pojazdy wymienione w art. 15 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/798, które nie podlegają przepisom ust. 2–4, muszą spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 16 czerwca 2022 r.”;

2)

w art. 15 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek procedur, jakie organ certyfikujący może podjąć na podstawie przepisów art. 7 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 445/2011, ważność certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i certyfikatów w odniesieniu do funkcji utrzymania, które są zlecane na zasadzie outsourcingu, wydanych zgodnie z tym rozporządzeniem, która wygasa w okresie pomiędzy dniem 1 marca 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r., przedłuża się o kolejne 6 miesięcy.”;

3)

art. 17 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. Jednakże art. 4 stosuje się od dnia 16 czerwca 2021 r., a art. 15 ust. 6 stosuje się od dnia 1 marca 2020 r.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz.U. L 122 z 11.5.2011, s. 22).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz.U. L 139I z 27.5.2019, s. 360).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44).


15.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/781

z dnia 12 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/545 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania i niektórych przepisów przejściowych w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 21 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywę (UE) 2016/797 zmieniono dyrektywą (UE) 2020/700 (2) w celu umożliwienia państwom członkowskim przedłużenia terminu wprowadzenia w życie krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania przepisów, o których mowa w art. 57 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797.

(2)

Ocena wniosków dotyczących zezwoleń dla typu pojazdu lub zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (3), w odniesieniu do których odpowiednich zezwoleń należało udzielić przed dniem 16 czerwca 2020 r., może ulec opóźnieniu ze względu na pandemię COVID-19. Dlatego w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797 i w których dyrektywa (UE) 2016/797 ma być stosowana od dnia 16 czerwca 2020 r., krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien, na wniosek wnioskodawcy, kontynuować ocenę po tej dacie. Krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien zakończyć ocenę i udzielić zezwolenia przed dniem 30 października 2020 r.

(3)

W odniesieniu do państw członkowskich, które powiadomiły Agencję Kolejową Unii Europejskiej („Agencję”) i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia okresu transpozycji dyrektywy (UE) 2016/797 zgodnie z jej art. 57 ust. 2a, stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 (4) należy odroczyć i powinny one być stosowane od dnia 31 października 2020 r. Należy również dostosować przepisy przejściowe ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/545.

(4)

Wnioski mogły zostać opracowane przez wnioskodawców zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/545 w związku z obowiązującym terminem składania wniosków. Do celów zarówno dyrektywy 2008/57/WE, jak i dyrektywy (UE) 2016/797 pojazdy mają być zgodne z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz spełniać zasadnicze wymagania. Wnioski sporządzone zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/545 powinny zawierać wszystkie dowody niezbędne do dopuszczenia pojazdów do eksploatacji na podstawie dyrektywy 2008/57/WE albo wprowadzenia pojazdów do obrotu na podstawie dyrektywy (UE) 2016/797. W związku z tym wnioskodawcom należy zezwolić na składanie do krajowych organów ds. bezpieczeństwa w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797, wniosków, w których dowody wymieniono zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/545. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny przyjmować te wnioski bez wymagania zmienionego wniosku.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/545.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797.

(7)

Aby zapewnić, by środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były skuteczne, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/545 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17)

»odpowiednia data« oznacza dzień 16 czerwca 2019 r. dla tych państw członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy. Oznacza ona dzień 16 czerwca 2020 r. dla tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy, i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797. Oznacza ona dzień 31 października 2020 r. dla tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797, że ponownie przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy.”;

2)

w art. 55 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a.   Niezależnie od przepisów ust. 1–4 w tych państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797 i w których dyrektywę (UE) 2016/797 stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r., krajowy organ ds. bezpieczeństwa, na wniosek wnioskodawcy, kontynuuje ocenę wniosków dotyczących zezwoleń dla typu pojazdu lub zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE po dniu 16 czerwca 2020 r., pod warunkiem że udzieli zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia dla pojazdu przed dniem 30 października 2020 r.

W przypadku uznania przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, że nie będzie on w stanie udzielić zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia dla pojazdu przed dniem 30 października 2020 r., organ ten bezzwłocznie powiadamia o tym wnioskodawcę i Agencję, a ust. 2–4 mają zastosowanie.”;

b)

dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a.   Zezwolenie dla pojazdu lub zezwolenie dla typu pojazdu, udzielone przez Agencję w okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., nie obejmuje sieci w żadnym z państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, które dokonały takiego powiadomienia:

a)

traktują zezwolenie dla typu pojazdu udzielone przez Agencję jako równoważne z zezwoleniami dla typu pojazdu udzielonymi zgodnie z art. 26 dyrektywy 2008/57/WE i stosują przepisy art. 26 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE odnośnie do tego typu pojazdu;

b)

akceptują zezwolenie dla pojazdu udzielone przez Agencję jako równoważne z pierwszym zezwoleniem udzielonym zgodnie z art. 22 lub 24 dyrektywy 2008/57/WE oraz udzielają dodatkowego zezwolenia zgodnie z art. 23 lub 25 dyrektywy 2008/57/WE.”;

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) oraz w ust. 5 i 5a, krajowy organ ds. bezpieczeństwa współpracuje z Agencją i koordynuje z nią działania na rzecz oceny elementów określonych w art. 21 ust. 5 lit. a) dyrektywy (UE) 2016/797.”;

d)

dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a.   Wagony towarowe zgodne z pkt 7.1.2 załącznika do rozporządzenia TSI WAG (UE) nr 321/2013 oraz posiadające zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu będą w okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. traktowane jako pojazdy posiadające zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji do celów dyrektywy 2008/57/WE przez państwa członkowskie, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797.”;

e)

dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8.   W okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797, wnioskodawcy ubiegający się o zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji lub zezwolenie dla typu pojazdu do celów dyrektywy 2008/57/WE mogą przedkładać krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa dokumentację dotyczącą pojazdu lub typu pojazdu sporządzoną zgodnie z art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1 oraz zgodną z załącznikiem I.

Wnioski o zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji lub zezwolenie dla typu pojazdu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są przyjmowane przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa do celów dyrektywy 2008/57/WE.”;

3)

art. 56 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r. w państwach członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797 i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797.

Art. 55 ust. 5a i 7a stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. we wszystkich państwach członkowskich.

Art. 55 ust. 8 stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich od dnia 31 października 2020 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 27).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz.U. L 90 z 6.4.2018, s. 66).


15.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/14


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/782

z dnia 12 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2018/761 i (UE) 2018/762 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (1), w szczególności jej art. 6a w powiązaniu z jej art. 27a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywę (UE) 2016/798 zmieniono dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 (2) w celu umożliwienia państwom członkowskim przedłużenia terminu wprowadzenia w życie krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania przepisów, o których mowa w art. 33 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/798.

(2)

W odniesieniu do państw członkowskich, które powiadomiły Agencję Kolejową Unii Europejskiej („Agencję”) i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia okresu transpozycji dyrektywy (UE) 2016/798 zgodnie z art. 33 ust. 2a tej dyrektywy, stosowanie niektórych przepisów rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 2018/761 (3) i (UE) 2018/762 (4) należy odroczyć do dnia 31 października 2020 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia delegowane (UE) 2018/761 i (UE) 2018/762.

(4)

Aby zapewnić, by środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były skuteczne, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 10 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/761 otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r.

Jednakże przepisy art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy, i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798, że ponownie przedłużyły ten okres transpozycji.

Przepisy art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 stosuje się od dnia 31 października 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798, że ponownie przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy.”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/762 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Uchylenie

Rozporządzenia (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 tracą moc ze skutkiem od dnia 31 października 2025 r.”;

2)

art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r. w państwach członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy, i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/798, że ponownie przedłużyły ten okres transpozycji.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich od dnia 31 października 2020 r.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 27).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 (Dz.U. L 129 z 25.5.2018, s. 16).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (Dz.U. L 129 z 25.5.2018, s. 26).


DECYZJE

15.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/16


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/783

z dnia 12 czerwca 2020 r.

zmieniająca decyzję 2012/757/UE w odniesieniu do środków mających na celu dostosowanie częstotliwości okresowych badań lekarskich pracowników kolei podejmujących czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, innych niż maszyniści, ze względu na pandemię COVID-19

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 5 ust. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie poinformowały Komisję o trudnościach w odnowieniu niektórych certyfikatów lub licencji dla pracowników podejmujących czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, innych niż maszyniści, ze względu na środki przyjęte w związku z pandemią COVID-19.

(2)

W wyniku przyjęcia tych środków nie można było utrzymać częstotliwości okresowych badań lekarskich pracowników podejmujących czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, innych niż maszyniści, określonych w pkt 4.7.2.2.1 załącznika I do decyzji Komisji 2012/757/UE (2). Aby zachować ciągłość świadczenia usług, należy przyznać dodatkowy, sześciomiesięczny okres na przeprowadzenie tych badań. Nie powinno to stać na przeszkodzie dodatkowym badaniom lekarskim lub zwiększonej częstotliwości, jeżeli wymaga tego stan zdrowia członka personelu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/757/UE.

(4)

Od dnia 1 marca 2020 r. pracownicy podejmujący czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa mogą nie być w stanie przestrzegać częstotliwości okresowych badań ze względu na pandemię COVID-19. Aby uniknąć niepewności prawnej, przedłużenie okresu, w którym należy przeprowadzić okresowe badania lekarskie, powinno zatem obowiązywać od dnia 1 marca 2020 r.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797.

(6)

Aby zapewnić, by środki przewidziane w niniejszej decyzji były skuteczne, powinna ona wejść w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji 2012/757/UE w pkt 4.7.2.2.1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Nie naruszając pkt 4.7.2.2.3 dotyczącego dodatkowych badań lekarskich lub analiz psychologicznych, w przypadku gdy okresowe badanie lekarskie powinno było zostać przeprowadzone w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., okres, w którym należy je przeprowadzić, zostaje przedłużony o 6 miesięcy. Przedłużenia nie stosuje się, jeżeli lekarz ustalił zwiększoną częstotliwość badań, chyba że dane państwo członkowskie postanowi inaczej. Przedsiębiorstwo kolejowe i zarządca infrastruktury dysponują procedurami mającymi na celu kontrolę ryzyka, że personel będzie wykonywał pracę pomimo niezdolności do niej.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.

(2)  Decyzja Komisji 2012/757/UE z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej i zmieniająca decyzję 2007/756/WE (Dz.U. L 345 z 15.12.2012, s. 1).