ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 185

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
12 czerwca 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz podlegającymi systemowi pozwoleń oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do wnoszenia zabezpieczeń w ramach administrowania kontyngentami taryfowymi

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 510/2014 w odniesieniu do systemu administrowania kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń

24

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

12.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/760

z dnia 17 grudnia 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz podlegającymi systemowi pozwoleń oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do wnoszenia zabezpieczeń w ramach administrowania kontyngentami taryfowymi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 185, 186 i art. 223 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 64 ust. 6 i art. 66 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 ustanowiono przepisy dotyczące zarządzania kontyngentem taryfowym oraz szczególnych regulacji przywozowych w państwach trzecich. Uprawniono w nim również Komisję do przyjmowania powiązanych aktów delegowanych i wykonawczych w celu zapewnienia sprawnego zarządzania kontyngentami taryfowymi.

(2)

W celu zagwarantowania prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi należy określić wymogi kwalifikowalności, które dany podmiot musi spełnić, aby móc złożyć wniosek o pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego.

(3)

Aby zapewnić przestrzeganie obowiązku dokonywania przywozu lub wywozu w okresie ważności pozwolenia, pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych powinny być wydawane pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia. Należy ustanowić odstępstwa w odniesieniu do przypadków, gdy pozwolenie na wywóz ma jedynie na celu wykazanie unijnego pochodzenia wywożonych produktów. Należy ustanowić przepisy dotyczące zwalniania i przepadku zabezpieczenia wniesionego na potrzeby udziału w kontyngentach taryfowych.

(4)

W celu zapewnienia przejrzystości i umożliwienia właściwym organom wykrycia naruszeń przepisów dotyczących administrowania kontyngentami taryfowymi, a w szczególności dotyczących wymogów kwalifikowalności, należy ustanowić wymóg, aby w odniesieniu do niektórych kontyngentów taryfowych, w przypadku których zainteresowanie przekracza dostępne ilości, nazwy i adresy posiadaczy pozwoleń były przez ograniczony okres publikowane na oficjalnej stronie internetowej Komisji.

(5)

W celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi kwalifikowalności w ramach kontyngentów taryfowych należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące możliwości przenoszenia pozwoleń w ramach kontyngentów taryfowych. Przenoszenie pozwoleń powinno być możliwe tylko na rzecz przejmujących, którzy spełniają te same kryteria kwalifikowalności co wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego.

(6)

Aby ograniczyć składanie wniosków o charakterze spekulacyjnym, jednym z warunków ubiegania się o pozwolenie w ramach niektórych kontyngentów taryfowych wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/761 (3) powinno być dotychczasowe doświadczenie i udział podmiotu w danej wymianie handlowej z państwami trzecimi. W związku z tym konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących dowodu na posiadanie minimalnego doświadczenia w takiej wymianie handlowej z państwami trzecimi.

(7)

Niektóre kontyngenty taryfowe uznaje się za wrażliwe m.in. dlatego, że w ich przypadku w okresie (lub w przynajmniej jednym z podokresów) obowiązywania kontyngentu zainteresowanie przekracza dostępne ilości bądź dotyczą one produktu lub kraju pochodzenia o szczególnym znaczeniu dla właściwego funkcjonowania rynku unijnego lub też dlatego, że w przeszłości przepisy dotyczące administrowania nimi były obchodzone lub niewłaściwie stosowane. W celu zapewnienia właściwego administrowania tymi wrażliwymi kontyngentami taryfowymi, a w szczególności w celu zmniejszenia ryzyka obchodzenia przepisów oraz umożliwienia nowym małym i średnim podmiotom korzystania z tych kontyngentów taryfowych, należy określić maksymalne ilości, o które można wnioskować w ramach kontyngentów taryfowych, w formie ilości referencyjnej. Należy również ustanowić zasady obliczania tej ilości referencyjnej i dostarczania na nią dowodu.

(8)

Ilość referencyjna powinna obejmować ilości produktów dopuszczonych do obrotu w Unii w ramach systemu preferencyjnego w obrębie danego kontyngentu taryfowego, a także ilości tych samych produktów dopuszczonych do obrotu w Unii w ramach innych obowiązujących systemów preferencyjnych oraz systemu niepreferencyjnego stosowanego wobec krajów najbardziej uprzywilejowanych. Należy również rozważyć zapewnienie racjonalnego rozdziału pozwoleń między różne kategorie podmiotów, w szczególności zapewnienie dostępu nowym importerom oraz małym i średnim podmiotom. W związku z tym należy wprowadzić pułap dla przypadającej na podmiot całkowitej ilości referencyjnej, który powinien być proporcjonalny do całkowitej ilości dostępnej w ramach danego kontyngentu taryfowego, co zapewni rozsądną równowagę między przywozem dokonywanym przez głównych importerów a interesami nowych i mniejszych importerów, którzy chcą skorzystać z kontyngentu taryfowego. Aby zapewnić ciągłość w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, a jednocześnie zharmonizować te przepisy, zachowując jednak pewien stopień elastyczności, pułap całkowitej ilości referencyjnej ustalono na poziomie 15 %.

(9)

W celu lepszego zarządzania kontyngentami taryfowymi i zniechęcenia do spekulacji pozwoleniami oraz obchodzenia przepisów dotyczących administrowania kontyngentami taryfowymi, należy ustanowić wymóg, zgodnie z którym – w odniesieniu do określonych wrażliwych kontyngentów taryfowych, w przypadku których zainteresowanie znacznie przekracza dostępne ilości, lub określonych kontyngentów taryfowych, w przypadku których w przeszłości obchodzono przepisy, które to kontyngenty zostały wymienione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/761 – podmioty musiałyby rejestrować się w specjalnym systemie elektronicznym, zanim złożą wniosek o pozwolenie na przywóz. Należy ustanowić przepisy dotyczące przechowywania danych w tym systemie elektronicznym. Należy również określić, że o pozwolenia na przywóz w ramach tych kontyngentów mogą ubiegać się wyłącznie te podmioty, które nie są powiązane z innym podmiotem ubiegającym się o ten sam kontyngent taryfowy, oraz podmioty, które są powiązane z innym podmiotem ubiegającym się o ten sam kontyngent taryfowy, ale prowadzą regularną znaczącą działalność gospodarczą w stosunkach z osobami trzecimi. W tym celu, ubiegając się o pozwolenie na przywóz, podmioty te powinny złożyć oświadczenie o niezależności. Należy określić format takiego oświadczenia o niezależności.

(10)

W celu zapewnienia, aby wymogi dotyczące ilości referencyjnej, oświadczenia o niezależności i obowiązkowej wcześniejszej rejestracji nie utrudniały pełnego wykorzystania danych kontyngentów taryfowych, należy przewidzieć zawieszenie tych wymogów w wyjątkowych okolicznościach.

(11)

Aby zapewnić spełnienie określonych warunków dotyczących szczególnych regulacji przywozowych w państwach trzecich, należy ustanowić przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wywóz.

(12)

W celu zapewnienia, aby wnioskodawcy dostarczali dokładne, aktualne i zgodne z prawdą dokumenty i informacje, należy ustanowić proporcjonalny system kar za niewywiązywanie się z tego obowiązku.

(13)

Aby zapewnić skuteczne administrowanie kontyngentami taryfowymi, należy ustanowić przepisy dotyczące informacji, które państwa członkowskie mają przekazywać Komisji.

(14)

W wyniku przystąpienia Hiszpanii i Portugalii do UE zastosowano wspólne unijne bariery celne dla przywozu do Hiszpanii i Portugalii, a przywóz z niektórych krajów spoza UE stracił na konkurencyjności. W kontekście porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych podczas Rundy Urugwajskiej Unia zezwoliła na przywóz do Hiszpanii 2 000 000 ton kukurydzy i 300 000 ton sorgo rocznie oraz na przywóz 500 000 ton kukurydzy do Portugalii rocznie. W przypadku kontyngentów na przywóz do Hiszpanii od łącznej ilości przywozu należy odjąć ilości niektórych substytutów zboża przywożonych do Hiszpanii.

(15)

W celu zapewnienia prawidłowego administrowania tymi kontyngentami należy stosować analogiczne metody księgowania przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii i do Portugalii. Ponadto ilości przywożone na podstawie aktów, w drodze których Unia udzieliła szczególnych koncesji handlowych, nie powinny być brane pod uwagę.

(16)

Uwzględniając specyfikę bezcłowych kontyngentów taryfowych na przywóz kukurydzy i sorgo do Hiszpanii i Portugalii, należy ustanowić szczególne przepisy dotyczące wykorzystania przywożonych produktów, nadzoru celnego i kontroli administracyjnych, składania wniosków o pozwolenia, zabezpieczeń wnoszonych w związku z tymi pozwoleniami, zwolnienia i przepadku tych zabezpieczeń oraz informacji, które należy udostępnić podmiotom.

(17)

Ponieważ niniejsze rozporządzenie zastępuje dotychczasowe przepisy dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi, należy uchylić akty Unii zawierające te przepisy.

(18)

W celu uniknięcia zakłóceń w obrocie handlowym konieczne jest zapewnienie dalszego stosowania uchylonych aktów w odniesieniu do pozwoleń na przywóz wydanych na podstawie tych aktów przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W tym samym celu należy zezwolić organom wydającym pozwolenia na ustalanie ilości referencyjnej zgodnie z uchylonymi aktami w trakcie dwóch pierwszych okresów obowiązywania kontyngentu taryfowego następujących po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

(19)

Aby zapewnić sprawne przejście na stosowanie przepisów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, spełnić wymóg powiadomienia Światowej Organizacji Handlu o nowych przepisach przed rozpoczęciem ich stosowania oraz zapewnić podmiotom wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do obowiązku rejestracji w specjalnym systemie elektronicznym oraz na złożenie oświadczenia o niezależności za pośrednictwem tego systemu w odniesieniu do niektórych kontyngentów taryfowych, w przypadku których zainteresowanie przekracza dostępne ilości, należy odroczyć stosowanie niniejszego rozporządzenia do dnia 1 stycznia 2021 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

Przepisy wstępne

Artykuł 1

Zakres

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy uzupełniające rozporządzenia, odpowiednio, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do:

a)

warunków i wymogów kwalifikowalności, które musi spełnić dany podmiot w celu złożenia wniosku w ramach kontyngentów taryfowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761;

b)

przepisów dotyczących przenoszenia praw między podmiotami;

c)

wnoszenia i zwalniania zabezpieczeń;

d)

określenia, w stosownych przypadkach, szczególnych cech, wymogów lub ograniczeń mających zastosowanie do kontyngentu taryfowego;

e)

szczególnych kontyngentów taryfowych określonych w art. 185 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 2

Inne mające zastosowanie przepisy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (4) oraz rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (5), (UE) 2015/2446 (6) i (UE) 2016/1237 (7), a także rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 (8), mają zastosowanie, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ II

Zasady wspólne

Artykuł 3

Warunki i wymogi kwalifikowalności

1.   Podmioty ubiegające się o pozwolenie na przywóz lub wywóz w ramach kontyngentu taryfowego muszą mieć siedzibę w Unii i być tam zarejestrowane do celów VAT. Składają one wniosek o pozwolenie w organie wydającym pozwolenia w państwie członkowskim ich siedziby i rejestracji do celów VAT (zwanym dalej „organem wydającym pozwolenia”).

2.   W przypadku gdy podmiot składa wniosek o pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego, który podlega wymogowi dotyczącemu dowodu handlu określonemu w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761, przedkłada – wraz z pierwszym wnioskiem o pozwolenie w ramach każdego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego – dowód handlu zgodnie z art. 8 niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku gdy podmiot składa wniosek o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentu taryfowego, który podlega wymogowi dotyczącemu ilości referencyjnej określonemu w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 przedkłada – wraz z pierwszym wnioskiem o pozwolenie – dokumenty wymagane w art. 10 niniejszego rozporządzenia w celu ustalenia ilości referencyjnej.

4.   W przypadku gdy podmiot składa wniosek o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentu taryfowego wymagającego wcześniejszej rejestracji podmiotów zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761, przed złożeniem takiego wniosku musi zostać zarejestrowany zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia.

5.   O pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych wymagających wcześniejszej rejestracji podmiotów mogą ubiegać się tylko podmioty, które spełniają wymóg niezależności określony w art. 11 i złożyły oświadczenie o niezależności zgodnie z art. 12.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego wcześniejsza rejestracja podmiotów nie jest wymagana, jeżeli wymóg dotyczący ilości referencyjnej, o którym mowa w ust. 3, zostanie zawieszony zgodnie z art. 9 ust. 9.

Artykuł 4

Wnoszenie zabezpieczeń

Wydanie następujących pozwoleń wymaga wniesienia zabezpieczenia:

a)

pozwolenia na przywóz;

b)

pozwolenia na wywóz w ramach kontyngentu na ser otwartego przez Stany Zjednoczone Ameryki, określonego w rozdziale 7 sekcja 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761;

c)

pozwolenia na wywóz w ramach kontyngentu na mleko w proszku otwartego przez Republikę Dominikańską, określonego w rozdziale 7 sekcja 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761.

Artykuł 5

Zwolnienie i przepadek zabezpieczeń

1.   Do zwolnienia i przepadku zabezpieczeń dotyczących pozwolenia na kontyngent taryfowy zastosowanie ma art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1237.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014, w przypadku gdy dopuszczenie do obrotu w Unii lub wywóz z Unii miały miejsce w okresie ważności pozwolenia, ale upłynął termin przedłożenia dowodu takiego dopuszczenia do obrotu lub wywozu, zabezpieczenie ulega przepadkowi w wysokości 3 % za każdy dzień kalendarzowy po upływie tego terminu.

3.   Zabezpieczenie zostaje zwolnione w odniesieniu do ilości, na które nie wydano pozwolenia, przy zastosowaniu współczynnika przydziału na podstawie art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761.

Artykuł 6

Publikacja nazw podmiotów, które posiadają pozwolenia na kontyngenty taryfowe wymagające wcześniejszej rejestracji podmiotów

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185 (9) na końcu każdego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego Komisja publikuje na swojej oficjalnej stronie internetowej nazwy, numery rejestracyjne i identyfikacyjne przedsiębiorcy („EORI”) oraz adresy podmiotów, które w trakcie poprzedniego okresu obowiązywania kontyngentu otrzymały pozwolenia na kontyngenty taryfowe wymagające obowiązkowej rejestracji podmiotów zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761, jako posiadacze tytularni lub przejmujący.

2.   Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z oficjalnej strony internetowej Komisji w terminie 12 miesięcy po ich publikacji.

Artykuł 7

Przenoszenie pozwoleń

1.   Pozwolenia na przywóz można przenosić, z wyjątkiem pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na świeżą i mrożoną wołowinę i cielęcinę oraz wieprzowinę, pochodzące z Kanady.

2.   Nie można przenosić pozwoleń na wywóz.

3.   Oprócz wymogów określonych w art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1237 przejmujący musi mieć siedzibę i być zarejestrowany do celów VAT w Unii.

4.   W przypadku gdy przeniesienie pozwolenia dotyczy kontyngentów taryfowych podlegających wymogowi dotyczącemu dowodu handlu, przejmujący przedstawia dowód handlu zgodnie z art. 8.

5.   W przypadku gdy przeniesienie pozwolenia dotyczy kontyngentów taryfowych podlegających wymogowi dotyczącemu ilości referencyjnej, przejmujący nie jest zobowiązany do przedstawienia takiego dowodu.

6.   W przypadku gdy przeniesienie pozwolenia dotyczy kontyngentów taryfowych wymagających wcześniejszej rejestracji podmiotów, przed przeniesieniem pozwolenia przejmujący musi spełnić następujące wymogi:

a)

musi być zarejestrowany w systemie elektronicznym LORI, o którym mowa w art. 13;

b)

musi złożyć oświadczenie o niezależności, o którym mowa w art. 12, w odniesieniu do kontyngentów taryfowych, których dotyczy przeniesienie pozwolenia,

z wyjątkiem przypadków gdy wymogi te zostaną zawieszone w związku z zawieszeniem wymogu dotyczącego ilości referencyjnej zgodnie z art. 9 ust. 9 niniejszego rozporządzenia.

7.   Przejmujący dostarcza dowód, że spełnia wymogi kwalifikowalności określone w ust. 3, 4 i 6, organowi wydającemu pozwolenia, który wydał pozwolenie będące przedmiotem przeniesienia.

Dostarczenie dowodów może zostać uproszczone w przypadku, gdy przejmujący jest posiadaczem tytularnym innego ważnego pozwolenia na przywóz wydanego na podstawie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danego numeru porządkowego kontyngentu taryfowego i danego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. W takim przypadku przejmujący może zwrócić się do swojego organu wydającego pozwolenia o przesłanie kopii lub odniesienia do elektronicznego odpowiednika pozwolenia do organu wydającego pozwolenie właściwego dla przekazującego. Kopia taka stanowi wystarczający dowód spełnienia warunków i wymogów kwalifikowalności określonych w ust. 3, 4 i 6, niezależnie od tego, czy ma ona formę papierową czy elektroniczną.

8.   Po dokonaniu przeniesienia pozwolenia ilość dopuszczona do obrotu w Unii w ramach pozwolenia zostaje przydzielona przejmującemu na potrzeby ustalenia dowodu handlu i ilości referencyjnej.

Artykuł 8

Dowód handlu

1.   W przypadku ubiegania się o określony kontyngent taryfowy podmioty muszą udowodnić, że wywiozły z Unii lub dopuściły do obrotu w Unii minimalną ilość produktów z danego sektora, zgodnie z wykazem określonym w art. 1 ust. 2 lit. a)–w) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Minimalna ilość produktów przeznaczonych do wywozu z Unii lub dopuszczonych do obrotu w Unii w każdym z dwóch kolejnych 12-miesięcznych okresów, kończących się na 2 miesiące przed możliwością złożenia pierwszego wniosku na dany okres obowiązywania kontyngentu taryfowego, została określona w załącznikach II–XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761.

Do celów akapitu pierwszego zastosowanie mają następujące zasady:

a)

w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na czosnek, wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761, danym sektorem jest sektor owoców i warzyw wymieniony w art. 1 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na grzyby, wymienionych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761, danym sektorem jest sektor produktów z przetworzonych owoców i warzyw wymieniony w art. 1 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 dowód handlu obejmuje:

a)

w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761: okres 12 miesięcy kończący się na 2 miesiące przed możliwością złożenia pierwszego wniosku w ramach tego kontyngentu taryfowego;

b)

w odniesieniu do kontyngentu przywozowego na wieprzowinę z Kanady, otwartego pod numerem porządkowym 09.4282: oprócz produktów z sektora wieprzowiny wymienionego w art. 1 ust. 2 lit. q) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 – produkty objęte kodami CN 0201, 0202, 0206 10 95 lub 0206 29 91;

c)

w odniesieniu do otwartego przez Republikę Dominikańską kontyngentu wywozowego na mleko w proszku, o którym mowa w art. 55–57 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761: produkty objęte tym kontyngentem taryfowym wywożone do Republiki Dominikańskiej w ciągu jednego z trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie;

d)

w odniesieniu do otwartego przez Stany Zjednoczone Ameryki kontyngentu wywozowego na ser, o którym mowa w art. 58–63 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761: produkty objęte kodem CN 0406 wywożone do Stanów Zjednoczonych Ameryki w co najmniej jednym z trzech lat kalendarzowych przed wrześniem poprzedzającym początek okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego;

e)

w odniesieniu do kontyngentu taryfowego na masło pochodzące z Nowej Zelandii o numerze porządkowym 09.4195: produkty przywożone w ramach kontyngentu taryfowego nr 09.4195 i 09.4182 w okresie 24 miesięcy przed listopadem poprzedzającym rozpoczęcie okresu obowiązywania tego kontyngentu;

f)

w odniesieniu do kontyngentu taryfowego na masło pochodzące z Nowej Zelandii o numerze porządkowym 09.4182: okres 12 miesięcy przed listopadem poprzedzającym rozpoczęcie okresu obowiązywania tego kontyngentu taryfowego.

3.   Podmioty dostarczają dowód handlu organowi wydającemu pozwolenia w jednej z poniższych form:

a)

danych celnych wykazujących dopuszczenie do obrotu w Unii i zawierających, zgodnie z wymogami danego państwa członkowskiego, odniesienie do podmiotu jako do zgłaszającego, o którym mowa w art. 5 pkt 15 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, lub jako importera, o którym mowa w tytule I rozdział 3 grupa 3 załącznika B do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 oraz w tytule II grupa 3 tego załącznika;

b)

danych celnych wykazujących dopuszczenie do wywozu z Unii i zawierających, zgodnie z wymogami danego państwa członkowskiego, odniesienie do podmiotu jako zgłaszającego, o którym mowa w art. 5 pkt 15 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, lub jako eksportera, o którym mowa w art. 1 ust. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446;

c)

wykorzystanych pozwoleń należycie poświadczonych przez organy celne, wykazujących dopuszczenie produktów do obrotu w Unii lub do wywozu z Unii i zawierających odniesienie do podmiotu jako tytularnego posiadacza pozwolenia lub – w przypadku przeniesienia pozwolenia – zawierających odniesienie do podmiotu jako przejmującego.

4.   W przypadku gdy dane celne mogą być generowane lub przekazywane wyłącznie w formie papierowej, wydruk zgłoszeń celnych poświadcza się za pomocą pieczęci i podpisu organów celnych danego państwa członkowskiego.

5.   Organy wydające pozwolenia i organy celne mogą określić uproszczone formaty elektroniczne na potrzeby dokumentów i procedur, o których mowa w niniejszym artykule.

6.   W przypadku kontyngentów objętych wymogiem dotyczącym ilości referencyjnej nie jest wymagany dowód handlu, chyba że wymóg ten zostanie zawieszony zgodnie z art. 9 ust. 9.

Artykuł 9

Ilość referencyjna

1.   Ilość referencyjna to średnia roczna ilość produktów dopuszczonych do obrotu w Unii w okresie dwóch kolejnych 12-miesięcznych okresów kończących się na 2 miesiące przed możliwością złożenia pierwszego wniosku na dany okres obowiązywania kontyngentu taryfowego.

Ilość referencyjną połączonych podmiotów ustala się poprzez zsumowanie ilości produktów dopuszczonych do obrotu w Unii przez każdy z podmiotów uczestniczących w tym połączeniu.

Ilość referencyjna danego podmiotu nie może przekraczać 15 % ilości dostępnej w ramach danego kontyngentu taryfowego w danym okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego.

2.   Ilość referencyjna obejmuje produkty dopuszczone do obrotu w Unii, które są objęte tym samym numerem porządkowym kontyngentu taryfowego i mają to samo pochodzenie.

3.   Całkowita ilość produktów objętych wnioskami o pozwolenia w ramach jednego kontyngentu taryfowego, złożonymi w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego, nie może przekroczyć ilości referencyjnej wnioskodawcy dla tego kontyngentu taryfowego.

W przypadku gdy okres obowiązywania kontyngentu taryfowego jest podzielony na podokresy, ilość referencyjną także dzieli się na podokresy. Część całkowitej ilości referencyjnej przypadająca na dany podokres obowiązywania kontyngentu taryfowego jest równa części całkowitej ilości kontyngentu taryfowego dostępnej na ten podokres.

Wnioski, które nie są zgodne z zasadami określonymi w akapicie pierwszym i drugim, uznaje się za niedopuszczone przez właściwy organ wydający pozwolenie.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 dla czosnku pochodzącego z Argentyny objętego numerem porządkowym 09.4104 ilość referencyjna jest średnią ilości świeżego czosnku objętego kodem CN 0703 20 00, dopuszczonego do obrotu w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających dany okres obowiązywania kontyngentu taryfowego.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 ilość referencyjna jest to ilość produktów dopuszczonych do obrotu w Unii w 12-miesięcznym okresie kończącym się na 2 miesiące przed możliwością złożenia pierwszego wniosku na dany okres obowiązywania kontyngentu taryfowego.

6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 ilość referencyjną oblicza się przez zsumowanie ilości produktów dopuszczonych do obrotu w Unii w ramach każdego z poniższych trzech następujących po sobie numerów porządkowych kontyngentów określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 i 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 i 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 i 09.4412.

7.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4211, 09.4212 i 09.4213 całkowita ilość produktów objętych wnioskami o pozwolenie złożonymi w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego w odniesieniu do tych trzech kontyngentów taryfowych nie może przekroczyć całkowitej ilości referencyjnej wnioskodawcy dla tych trzech kontyngentów taryfowych. Wnioskodawca może zdecydować, w jaki sposób podzielić całkowitą ilość referencyjną między kontyngenty taryfowe, w odniesieniu do których składane są wnioski. Zasada ta ma również zastosowanie do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4214, 09.4215 i 09.4216 oraz o numerach porządkowych 09.4410, 09.4411 i 09.4412.

8.   Komisja zawiesza wymóg dotyczący ilości referencyjnej w przypadku, gdy do końca dziewiątego miesiąca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego ilości, których dotyczy wniosek w ramach danego kontyngentu taryfowego, są niższe niż ilość dostępna w ramach tego kontyngentu taryfowego na ten okres obowiązywania kontyngentu taryfowego.

9.   Komisja może zawiesić wymóg dotyczący ilości referencyjnej dla dowolnego kontyngentu taryfowego określonego w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 w przypadku, gdy nieprzewidywalne i wyjątkowe okoliczności mogą spowodować niepełne wykorzystanie tego kontyngentu.

10.   Okres zawieszenia nie może przekroczyć okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

11.   Komisja powiadamia o zawieszeniu wymogu dotyczącego ilości referencyjnej zgodnie z art. 188 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 10

Dowód ilości referencyjnej

1.   Ilość referencyjną ustala się na podstawie poświadczonego wydruku zgłoszenia celnego sfinalizowanego w celu dopuszczenia do obrotu. Zgłoszenie celne dotyczy produktów wymienionych na fakturze, o której mowa w art. 145 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (10), oraz wskazuje, w zależności od wymogów poszczególnych państw członkowskich, czy wnioskodawca jest zgłaszającym określonym w art. 5 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, czy importerem, o którym mowa w tytule I rozdział 3 grupa 3 załącznika B do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 oraz w tytule II grupa 3 tego załącznika.

2.   Podmiot zapewnia, by zgłoszenie do dopuszczenia do obrotu w Unii, które stosuje w celu ustalenia ilości referencyjnej, zawierało numer faktury, o której mowa w art. 145 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447. Podmioty przedstawiają również fakturę organom wydającym pozwolenia w celu ustalenia ilości referencyjnej. Faktura musi zawierać co najmniej:

a)

nazwę/nazwisko importera lub zgłaszającego;

b)

opis produktu powiązany z 8-cyfrowym kodem CN;

c)

numer faktury.

3.   Organy wydające pozwolenia porównują informacje na fakturach, pozwoleniach na przywóz i zgłoszeniach celnych. Dokumenty nie mogą zawierać rozbieżności pod względem tożsamości importera lub zgłaszającego, opisu produktu i numeru faktury. Weryfikacje tych dokumentów dokonywane są na podstawie analizy ryzyka państw członkowskich.

4.   Organ wydający pozwolenia może zdecydować, że faktury należy składać w formie elektronicznej.

5.   Poświadczony wydruk zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, może zostać zastąpiony przekazaniem przez organ celny danych celnych w formie elektronicznej organowi wydającemu pozwolenia zgodnie z procedurami i metodami określonymi w art. 14 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239. Organy wydające pozwolenia i organy celne mogą określić uproszczone formaty elektroniczne na potrzeby dokumentów i procedur, o których mowa w niniejszym ustępie.

6.   W przypadku gdy operator udowodni w sposób wymagany przez właściwy organ państwa członkowskiego, że wobec ilości produktów dopuszczonej przez niego do obrotu w dowolnym z 12-miesięcznych okresów, o których mowa w art. 9, zastosowano środki sanitarne lub fitosanitarne w państwie wywozu lub w Unii, zezwala się na uwzględnienie poprzedniego okresu 12 miesięcy, w którym nie zastosowano tych środków, w celu ustalenia ilości referencyjnej.

Artykuł 11

Wymóg dotyczący niezależności podmiotów ubiegających się o pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych wymagających wcześniejszej rejestracji podmiotów

1.   Podmioty mogą składać wnioski w ramach kontyngentów taryfowych wymagających wcześniejszej rejestracji podmiotów w przypadku, gdy:

a)

nie są one powiązane z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi ubiegającymi się o pozwolenia w ramach kontyngentu taryfowego o tym samym numerze porządkowym; lub

b)

są one powiązane z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi składającymi wnioski w ramach kontyngentu taryfowego o tym samym numerze porządkowym, ale prowadzą regularną znaczącą działalność gospodarczą.

2.   Podmiot jest powiązany z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi w następujących przypadkach:

a)

jeżeli jest właścicielem innej osoby prawnej lub sprawuje nad nią kontrolę; lub

b)

jeżeli posiada powiązania rodzinne z inną osobą fizyczną; lub

c)

jeżeli ma istotne relacje biznesowe z inną osobą prawną lub fizyczną.

3.   Do celów niniejszego artykułu stosuje się następujące definicje:

a)

„bycie właścicielem innej osoby prawnej” oznacza posiadanie co najmniej 25 % praw własności innej osoby prawnej;

b)

„kontrolowanie innej osoby prawnej” oznacza jedną z następujących sytuacji:

(i)

posiadanie prawa do mianowania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego takiej osoby prawnej, grupy lub podmiotu;

(ii)

wyznaczanie, wyłącznie na podstawie wykonywania swoich praw głosu, większości członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących osoby prawnej, sprawujących swoją funkcję podczas bieżącego lub poprzedniego roku budżetowego;

(iii)

wyłączne kontrolowanie, zgodnie z umową zawartą z innymi udziałowcami lub członkami danej osoby prawnej lub podmiotu, większości praw głosu udziałowców lub członków tej osoby prawnej, grupy lub podmiotu;

(iv)

posiadanie prawa do wywierania dominującego wpływu na osobę prawną, grupę lub podmiot zgodnie z umową zawartą z tą osobą prawną, grupą lub podmiotem umowy lub zgodnie z przepisem jej aktu założycielskiego lub umowy spółki, w przypadku gdy prawo regulujące działalność tej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zezwala, aby podlegała ona takiej umowie lub takiemu przepisowi;

(v)

posiadanie uprawnienia do wykonywania prawa do wywierania dominującego wpływu określonego w ppkt (iv), nie będąc posiadaczem takiego prawa;

(vi)

posiadanie prawa do korzystania z całości albo części aktywów osoby prawnej, grupy lub podmiotu;

(vii)

zarządzanie działalnością prowadzoną przez osobę prawną, grupę lub podmiot na jednolitych zasadach, publikując skonsolidowane sprawozdania finansowe;

(viii)

ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe osoby prawnej, grupy lub podmiotu lub ich poręczanie;

c)

„posiadanie powiązań rodzinnych” oznacza jedną z poniższych sytuacji:

(i)

podmiot jest małżonkiem, bratem, siostrą, rodzicem, dzieckiem lub wnukiem innego podmiotu ubiegającego się o pozwolenia w ramach kontyngentu taryfowego o tym samym numerze porządkowym;

(ii)

podmiot jest małżonkiem, bratem, siostrą, rodzicem, dzieckiem lub wnukiem osoby fizycznej, która jest właścicielem innego podmiotu ubiegającego się o pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego o tym samym numerze porządkowym lub która kontroluje taki podmiot;

d)

„istotne relacje biznesowe” oznaczają jedną z poniższych sytuacji:

(i)

druga osoba jest bezpośrednio lub pośrednio właścicielem co najmniej 25 % udziałów w podmiocie;

(ii)

podmiot i druga osoba, bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie kontrolują osobę trzecią;

(iii)

podmiot i druga osoba są, odpowiednio, pracodawcą i pracownikiem;

(iv)

podmiot i druga osoba są prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej lub są urzędnikami lub dyrektorami w tej samej osobie prawnej;

e)

„znacząca działalność gospodarcza” oznacza działania lub czynności wykonywane przez daną osobę w celu zapewnienia produkcji, dystrybucji lub konsumpcji towarów i usług.

Do celów lit. e) działalność prowadzona wyłącznie w celu ubiegania się o pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych nie jest uznawana za znaczącą działalność gospodarczą.

4.   W przypadku gdy operator jest powiązany z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi ubiegającymi się o pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego o tym samym numerze porządkowym, przy rejestracji w systemie elektronicznym LORI musi spełnić następujące wymogi:

a)

udowadnia, że prowadzi regularną znaczącą działalność gospodarczą, przedkładając co najmniej jeden z dokumentów, o których mowa w sekcji „Dowód prowadzenia przez podmiot gospodarczy znaczącej działalności gospodarczej” w załączniku II;

b)

ujawnia tożsamość osób fizycznych lub prawnych, z którymi jest powiązany, wypełniając odpowiednią sekcję załącznika II.

5.   Komisja może zawiesić wymóg dotyczący oświadczenia o niezależności, w przypadku gdy zostanie zawieszony wymóg dotyczący ilości referencyjnej zgodnie z art. 9 ust. 9.

Okres zawieszenia nie może przekroczyć okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

6.   Komisja powiadamia o zawieszeniu wymogu dotyczącego oświadczenia o niezależności zgodnie z art. 188 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 12

Oświadczenie o niezależności

1.   Wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie w ramach kontyngentów taryfowych wymagających wcześniejszej rejestracji podmiotów składa oświadczenie o niezależności za pośrednictwem systemu elektronicznego LORI, korzystając ze wzoru oświadczenia określonego w załączniku I.

2.   W swoim oświadczeniu o niezależności wnioskodawca stwierdza, w zależności od swojej sytuacji, że:

a)

wnioskodawca nie jest powiązany z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi ubiegającymi się o pozwolenie w ramach kontyngent taryfowy o tym samym numerze porządkowym;

b)

wnioskodawca jest powiązany z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi ubiegającymi się o pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego o tym samym numerze porządkowym, ale prowadzi regularną znaczącą działalność gospodarczą.

3.   Wnioskodawca zapewnia, by wszystkie informacje zawarte w jego oświadczeniu o niezależności były zawsze dokładne i aktualne.

4.   Przy ustalaniu, czy wnioskodawca prowadzi regularną znaczącą działalność gospodarczą, organ wydający pozwolenia bierze pod uwagę rodzaj prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, poniesione wydatki, wielkość sprzedaży i obrotów wnioskodawcy w państwie członkowskim jego rejestracji do celów VAT.

Na wniosek właściwego organu wydającego pozwolenia wnioskodawca udostępnia wszystkie dokumenty i dowody niezbędne do weryfikacji informacji przedstawionych na potrzeby oświadczenia o niezależności.

5.   Właściwy organ wydający pozwolenia akceptuje oświadczenie o niezależności tylko wówczas, gdy jest przekonany, że dokumenty przedstawione w systemie LORI są prawidłowe i aktualne.

6.   Wnioskodawca powiadamia właściwy organ wydający pozwolenia o wszelkich zmianach mających wpływ na oświadczenie o niezależności w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie tych zmian. Po zatwierdzeniu tych zmian właściwy organ wydający pozwolenia wprowadza je do systemu elektronicznego LORI.

7.   Oświadczenie o niezależności zachowuje ważność tak długo, jak podmiot spełnia wymogi określone w art. 11 ust. 1.

Artykuł 13

Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja podmiotów

1.   Komisja tworzy elektroniczny system rejestracji i identyfikacji podmiotów ubiegających się o pozwolenia (LORI), zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1183 (11) i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1185.

2.   Wnioski o rejestrację w systemie elektronicznym LORI są sporządzane przy użyciu formularza elektronicznego udostępnianego operatorom przez organ wydający pozwolenia. Formularz ten musi zawierać informacje określone w załączniku II.

3.   O rejestrację w systemie elektronicznym LORI ubiegać mogą się wyłącznie podmioty mające siedzibę na obszarze celnym Unii i posiadające numer EORI. Składają one wniosek do organu wydającego pozwolenia w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę i są zarejestrowane do celów VAT.

4.   Wniosek o rejestrację składa się co najmniej dwa miesiące przed miesiącem, w którym podmiot zamierza złożyć wniosek o pozwolenie. Operator podaje ważny adres poczty elektronicznej do korespondencji oraz utrzymuje ważny adres poczty elektronicznej w elektronicznym systemie LORI do celów komunikacji z organem wydającym pozwolenia.

5.   Jeżeli właściwy organ wydający pozwolenia stwierdzi, że informacje przedłożone przez podmiot na potrzeby rejestracji w systemie elektronicznym LORI lub na potrzeby zmiany wpisu w systemie LORI dotyczącym tego podmiotu są prawidłowe i aktualne oraz zgodne z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/761, zatwierdza tę rejestrację lub zmianę i powiadamia Komisję o tym zatwierdzeniu za pośrednictwem systemu elektronicznego LORI.

6.   Organ wydający pozwolenie odrzuca wniosek o rejestrację, jeżeli wnioskodawca nie udowodni w sposób wymagany przez ten organ, że informacje przedstawione w załączniku II są prawidłowe i aktualne. Organ wydający pozwolenia rejestruje datę odrzucenia wniosku i przekazuje wnioskodawcy informację o tym odrzuceniu wraz z jego uzasadnieniem.

7.   Na podstawie powiadomienia organu wydającego pozwolenia Komisja dokonuje rejestracji wnioskodawcy w systemie elektronicznym LORI i informuje o tej rejestracji organ wydający pozwolenia. Organ wydający pozwolenia powiadamia wnioskodawcę o rejestracji.

8.   Po zarejestrowaniu podmiotu w systemie elektronicznym LORI, rejestracja jest ważna aż do jej wycofania.

9.   Dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu, przechowywane w systemie elektronicznym LORI, stanowią wpis LORI dotyczący tego podmiotu. Dane te są przechowywane przez cały okres rejestracji podmiotu i przez okres siedmiu lat od momentu wycofania rejestracji podmiotu z systemu teleinformatycznego LORI.

10.   Organ wydający pozwolenia wycofuje rejestrację w następujących przypadkach:

a)

na wniosek osoby zarejestrowanej;

b)

w przypadku gdy organ wydający pozwolenia stwierdzi, że zarejestrowany podmiot przestał spełniać warunki i wymogi kwalifikowalności dotyczące ubiegania się o pozwolenie w ramach kontyngentów taryfowych wymagających obowiązkowej rejestracji podmiotów.

11.   Organ wydający pozwolenia rejestruje datę wycofania rejestracji i przekazuje podmiotowi, którego to dotyczy, informację o tym wycofaniu wraz z jego uzasadnieniem.

12.   Podmiot powiadamia właściwy organ wydający pozwolenia o wszelkich zmianach mających wpływ na wpis LORI w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie tych zmian. Komisja odnotowuje te zmiany w systemie elektronicznym LORI po ich zatwierdzeniu przez właściwy organ wydający pozwolenie.

13.   Komisja może zawiesić wymóg wcześniejszej rejestracji podmiotów w systemie elektronicznym LORI, w przypadku gdy zostanie zawieszony wymóg dotyczący ilości referencyjnej zgodnie z art. 9 ust. 9.

Okres zawieszenia nie może przekroczyć okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

14.   Komisja powiadamia o zawieszeniu wymogu wcześniejszej rejestracji podmiotów zgodnie z art. 188 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 14

Skargi dotyczące niewłaściwej rejestracji podmiotu

1.   Podmioty zarejestrowane w systemie elektronicznym LORI, które podejrzewają, że inny zarejestrowany podmiot nie spełnia warunków i wymogów kwalifikowalności przy ubieganiu się o pozwolenie w ramach kontyngentów taryfowych wymagających wcześniejszej rejestracji, mogą składać skargi do organu wydającego pozwolenia w państwie członkowskim swojej siedziby i rejestracji do celów VAT. Takie skargi muszą mieć uzasadnienie. Każdy organ wydający pozwolenia udostępnia podmiotom system składania takich skarg i informuje podmioty o tym systemie w momencie składania przez nie wniosku o rejestrację w systemie elektronicznym LORI.

2.   Jeżeli organ wydający pozwolenia w państwie członkowskim, w którym skarżący ma siedzibę, stwierdzi, że skarga jest zasadna, przeprowadza w związku z nią kontrole, które uzna za stosowne. W przypadku gdy kontrolowany podmiot ma siedzibę i jest zarejestrowany do celów VAT w innym państwie członkowskim, organ wydający pozwolenia w tym państwie członkowskim udziela w odpowiednim terminie niezbędnej pomocy. Wynik kontroli jest rejestrowany przez organ wydający pozwolenia w państwie członkowskim, w którym dany podmiot ma siedzibę i jest zarejestrowany do celów podatku VAT, w systemie elektronicznym LORI, w ramach wpisu LORI dotyczącego tego podmiotu.

Artykuł 15

Kary

1.   W przypadku gdy właściwy organ wydający pozwolenia ustali, że podmiot ubiegający się o pozwolenie na przywóz lub wywóz w ramach kontyngentu taryfowego lub o jego przeniesienie przedstawił nieprawidłowy dokument lub przedłożył nieprawidłowe dane lub dane, które nie są aktualne w kontekście rejestracji w systemie elektronicznym LORI, oraz gdy dokument ten ma zasadnicze znaczenie dla wydania tego pozwolenia na przywóz lub wywóz, organ ten podejmuje następujące środki:

a)

zakazuje podmiotowi dopuszczenia do obrotu w Unii lub wywozu z Unii wszelkich produktów w ramach danego kontyngentu przywozowego lub wywozowego przez cały okres obowiązywania kontyngentu taryfowego, w trakcie którego takie ustalenie zostało dokonane;

b)

wyłącza operatora z systemu wniosków o pozwolenia na dany kontyngent przywozowy lub wywozowy na okres obowiązywania kontyngentu taryfowego następujący po okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego, w trakcie którego takie ustalenie zostało dokonane.

W przypadku gdy organ wydający pozwolenia stwierdzi, że podmiot ubiegający się o pozwolenie na przywóz lub wywóz w ramach kontyngentu taryfowego lub o przeniesienie takiego pozwolenia celowo przedłożył nieprawidłowy dokument lub celowo nie zaktualizował danych w swoim wpisie LORI w kontekście rejestracji w systemie elektronicznym LORI oraz jeżeli dokument ten lub dane mają zasadnicze znaczenie dla wydania tego pozwolenia na przywóz lub wywóz, wyłączenie podmiotu, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b), ma zastosowanie w odniesieniu do dwóch okresów obowiązywania kontyngentu taryfowego następujących po okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego, w trakcie którego takie ustalenie zostało dokonane.

2.   Jeżeli dopuszczenie do obrotu na podstawie pozwolenia na przywóz miało miejsce przed dokonaniem ustaleń, o których mowa w ust. 1, wszelkie nienależne korzyści finansowe, które z tego wynikają, podlegają zwrotowi.

3.   Kary, o których mowa w ust. 1, pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych kar na mocy prawa krajowego lub prawa Unii oraz bez uszczerbku dla przepisów dotyczących ochrony interesów finansowych Unii.

Artykuł 16

Szczególne regulacje przywozowe w państwach trzecich

W każdym przypadku gdy wywożone produkty korzystają ze szczególnych regulacji przywozowych w państwach trzecich na podstawie art. 186 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, eksporterom zezwala się na złożenie wniosku o pozwolenie na wywóz poświadczające, że takie warunki dotyczące szczególnych regulacji przywozowych w państwach trzecich zostały spełnione. Właściwe organy państw członkowskich wydają takie pozwolenie, jeżeli stwierdzą – w sposób, jaki uznają za stosowny – że takie warunki zostały spełnione.

Artykuł 17

Powiadomienia przekazywane Komisji

W odniesieniu do każdego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego państwa członkowskie zgłaszają Komisji następujące informacje za pomocą systemu powiadamiania ustanowionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/1183 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1185:

a)

ilości objęte wnioskami o pozwolenia na przywóz lub wywóz;

b)

ilości objęte wydanymi pozwoleniami na przywóz lub wywóz;

c)

niewykorzystane ilości objęte niewykorzystanymi lub częściowo wykorzystanymi pozwoleniami na przywóz lub wywóz;

d)

ilości przydzielone podmiotom w ramach kontyngentu taryfowego, w odniesieniu do którego nie wydano pozwoleń na przywóz lub wywóz;

e)

ilości dopuszczone do obrotu lub wywiezione w ramach wydanych pozwoleń na przywóz lub wywóz;

f)

w przypadku kontyngentów taryfowych wymagających wcześniejszej rejestracji podmiotów:

(i)

nazwy/nazwiska, numery EORI oraz adresy podmiotów, które otrzymały pozwolenia na przywóz lub przejmujących pozwolenia na przywóz;

(ii)

w przypadku każdego podmiotu – ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski;

(iii)

wnioski o rejestrację w systemie elektronicznym LORI, które zostały zatwierdzone lub odrzucone, rejestracje, które zostały wycofane, oraz zatwierdzenia i odrzucenia zmian we wpisach LORI;

g)

w przypadku przywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych za pomocą dokumentów wydawanych przez państwa trzecie, w odniesieniu do każdego świadectwa autentyczności lub świadectwa IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement), o których mowa w załączniku XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761, złożonych przez dany podmiot – numer odpowiedniego pozwolenia i ilości objęte pozwoleniem.

ROZDZIAŁ III

Szczególne kontyngenty taryfowe zgodnie z art. 185 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Artykuł 18

Otwieranie kontyngentów

1.   Co roku, z dniem 1 stycznia, otwiera się dwa kontyngenty na przywóz z państw trzecich maksymalnej ilości 2 000 000 ton kukurydzy objętej kodem CN 1005 90 00 i 300 000 ton sorgo objętego kodem CN 1007 90 00 w celu dopuszczenia ich do obrotu w Hiszpanii.

2.   Co roku, z dniem 1 stycznia otwiera się jeden kontyngent taryfowy na przywóz z państw trzecich maksymalnej ilości 500 000 ton kukurydzy objętej kodem CN 1005 90 00 w celu dopuszczenia do obrotu w Portugalii.

Artykuł 19

Administrowanie kontyngentami

1.   Ilości, jakie mają zostać przywiezione do Hiszpanii, określone w art. 18 ust. 1, zmniejsza się proporcjonalnie do wszelkich wielkości pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy objętej kodami CN 2303 10 19 i 2309 90 20, pozostałości i odpadów browarniczych i gorzelnianych objętych kodem CN 2303 30 00 oraz pozostałości pulpy cytrusowej objętych kodem CN ex 2308 00 40, przywożonych do Hiszpanii z państw trzecich w ciągu danego roku.

2.   Komisja księguje z tytułu kontyngentów, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2:

a)

ilości kukurydzy objętej kodem CN 1005 90 00 i sorgo objętego kodem CN 1007 90 00, przywożonych do Hiszpanii, oraz ilości kukurydzy objętej kodem CN 1005 90 00, przywożonej do Portugalii w trakcie każdego roku kalendarzowego;

b)

ilości pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy, pozostałości i odpadów browarniczych i gorzelnianych, a także pozostałości pulpy cytrusowej, o których mowa w ust. 1, przywożonych do Hiszpanii w ciągu każdego roku kalendarzowego.

3.   Do celów księgowania ilości w ramach kontyngentów, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, nie uwzględnia się przywozu do Hiszpanii i Portugalii dokonywanego na podstawie aktów, w drodze których Unia udzieliła szczególnych koncesji handlowych.

Artykuł 20

Wykorzystanie przywożonych produktów i nadzór

1.   Ilości kukurydzy i sorgo, o których mowa w art. 18 ust. 1, przeznacza się do przetworzenia lub wykorzystania w Hiszpanii. Ilości kukurydzy, określone w art. 18 ust. 2, przeznacza się do przetworzenia lub wykorzystania w Portugalii.

2.   Kukurydza i sorgo dopuszczone do obrotu przy zerowej stawce celnej zgodnie z art. 21 pozostają pod nadzorem celnym lub pod kontrolą administracyjną o równoważnym skutku do czasu ich użycia lub przetworzenia.

3.   Państwo członkowskie, którego to dotyczy, podejmuje, w razie potrzeby, wszelkie środki niezbędne do zapewnienia prowadzenia nadzoru określonego w ust. 2. Środki te obejmują wymóg poddania się przez importera wszelkim kontrolom uznanym za konieczne przez właściwe organy, a także prowadzenia szczegółowej dokumentacji umożliwiającej tym organom przeprowadzenie tego rodzaju kontroli.

4.   Państwo członkowskie, którego to dotyczy, natychmiast zgłasza Komisji środki przyjęte zgodnie z ust. 3.

Artykuł 21

Przywóz bezcłowy

1.   W odniesieniu do przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego stosuje się zerową stawkę należności przywozowej w ramach limitów ilościowych ustanowionych w art. 18 ust. 1 i 2.

2.   Przywóz, o którym mowa w ust. 1:

a)

jest zarządzany zgodnie z metodą, o której mowa w art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

jest objęty pozwoleniami wydanymi przez właściwe organy Hiszpanii i Portugalii.

Pozwolenia, o których mowa w lit. b), są ważne tylko w państwie członkowskim, w którym zostały wydane.

3.   Od dnia rozpoczęcia stosowania zerowej stawki należności przywozowej określonej w ust. 1 Komisja publikuje najpóźniej szóstego dnia każdego miesiąca, za pomocą odpowiednich środków, wielkości kontyngentów, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, które są dostępne pierwszego dnia każdego miesiąca.

Artykuł 22

Zabezpieczenie przy składaniu wniosku i zabezpieczenie należytego wykonania

1.   Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 4 i którego stawka jest określona w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761, jest wnoszone przez wnioskodawcę do organu wydającego pozwolenia przed końcem okresu składania wniosków.

2.   Oprócz zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wydanie pozwolenia jest uzależnione od tego, czy zabezpieczenie należytego wykonania będzie dostępne najpóźniej w dniu dopuszczenia do obrotu.

3.   Stawka zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa w ust. 2, jest równa należności celnej z tytułu przywozu kukurydzy i sorgo, ustalonej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 642/2010 (12) i obowiązującej w dniu złożenia wniosku o pozwolenie.

Artykuł 23

Szczególne zasady dotyczące przenoszenia pozwolenia

Na zasadzie odstępstwa od art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1237 nie można przenosić praw wynikających z pozwoleń na przywóz.

Artykuł 24

Zwolnienie i przepadek zabezpieczenia należytego wykonania

1.   Nie naruszając środków nadzoru przyjętych zgodnie z art. 20 ust. 2, zabezpieczenie należytego wykonania, o którym mowa w art. 22 ust. 2, zostaje zwolnione, jeżeli importer przedstawi dowód na to, że:

a)

przywieziony produkt został przetworzony lub wykorzystany w państwie członkowskim dopuszczenia do swobodnego obrotu; dowód ten może zostać dostarczony w formie faktury sprzedaży na rzecz przetwórcy mającego siedzibę w państwie członkowskim dopuszczenia do obrotu;

b)

produkt nie mógł być przywieziony, przetworzony lub wykorzystany z powodu działania siły wyższej;

c)

przywożony produkt stał się niezdatny do jakiegokolwiek użytku.

2.   Dowód, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się w terminie 18 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu, a jego nieprzedstawienie powoduje przepadek zabezpieczenia.

3.   Dla celów niniejszego artykułu, uważa się, że przetworzenie lub wykorzystanie przywożonego produktu miało miejsce, jeśli przetworzono lub wykorzystano 95 % ilości wprowadzonej do obrotu.

ROZDZIAŁ IV

Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 25

Uchylenia

Uchyla się rozporządzenia Komisji (WE) nr 2307/98 (13), (WE) nr 2535/2001 (14), (WE) nr 1342/2003 (15), (WE) nr 2305/2003 (16), (WE) nr 969/2006 (17), (WE) nr 1301/2006 (18), (WE) nr 1918/2006 (19), (WE) nr 1964/2006 (20), (WE) nr 1979/2006 (21), (WE) nr 341/2007 (22), (WE) nr 533/2007 (23), (WE) nr 536/2007 (24), (WE) nr 539/2007 (25), (WE) nr 616/2007 (26), (WE) nr 964/2007 (27), (WE) nr 1384/2007 (28), (WE) nr 1385/2007 (29), (WE) nr 382/2008 (30), (WE) nr 412/2008 (31), (WE) nr 431/2008 (32), (WE) nr 748/2008 (33), (WE) nr 1067/2008 (34), (WE) nr 1296/2008 (35), (WE) nr 442/2009 (36), (WE) nr 610/2009 (37), (WE) nr 891/2009 (38), (WE) nr 1187/2009 (39) i (UE) nr 1255/2010 (40) oraz rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 1273/2011 (41), (UE) nr 480/2012 (42), (UE) nr 1223/2012 (43), (UE) nr 82/2013 (44), (UE) nr 593/2013 (45), (UE) 2015/2076 (46), (UE) 2015/2077 (47), (UE) 2015/2078 (48), (UE) 2015/2079 (49), (UE) 2015/2081 (50) oraz (UE) 2017/1585 (51).

Powyższe rozporządzenia i rozporządzenia wykonawcze mają jednak nadal zastosowanie do pozwoleń na przywóz i wywóz wydanych na ich podstawie, do czasu wygaśnięcia tych pozwoleń na przywóz i wywóz.

Artykuł 26

Przepisy przejściowe

W dwóch pierwszych okresach obowiązywania kontyngentów taryfowych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia organ wydający pozwolenia może ustalać ilość referencyjną, o której mowa w art. 9, zgodnie z odpowiednimi uchylonymi rozporządzeniami wymienionymi w art. 25.

W przypadku gdy w jednym lub obu z dwóch okresów obowiązywania kontyngentu taryfowego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia nie wykorzystano w pełni kontyngentu taryfowego podlegającego wymogowi dotyczącego ilości referencyjnej, o którym mowa w art. 9, podmioty mogą zdecydować się na ustalenie ich ilości referencyjnej zgodnie z art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia lub w oparciu o wspomniane dwa ostatnie 12-miesięczne okresy, w których kontyngent taryfowy został w pełni wykorzystany.

Artykuł 27

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do okresów obowiązywania kontyngentów taryfowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 510/2014 w odniesieniu do systemu administrowania kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń (zob. s. ... niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 1).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 44).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 113).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

(11)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1183 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do powiadamiania Komisji o informacjach i dokumentach (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 100).

(12)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5).

(13)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2307/98 z dnia 26 października 1998 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz karmy dla psów i kotów oznaczonej kodem CN 2309 10 90 kwalifikującej się do szczególnych regulacji przywozowych w Szwajcarii (Dz.U. L 288 z 27.10.1998, s. 8).

(14)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29).

(15)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12).

(16)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym Wspólnoty na przywóz jęczmienia z państw trzecich (Dz.U. L 342 z 30.12.2003, s. 7).

(17)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentem taryfowym w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej z państw trzecich (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 44).

(18)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).

(19)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 84).

(20)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, s. 20).

(21)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 91).

(22)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 z dnia 29 marca 2007 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 12).

(23)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2007 z dnia 14 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, s. 9).

(24)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki (Dz.U. L 128 z 16.5.2007, s. 6).

(25)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj (Dz.U. L 128 z 16.5.2007, s. 19).

(26)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich (Dz.U. L 142 z 5.6.2007, s. 3).

(27)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009 (Dz.U. L 213 z 15.8.2007, s. 26).

(28)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela (Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 40).

(29)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego (Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 47).

(30)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10).

(31)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 z dnia 8 maja 2008 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem (Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 7).

(32)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 19 maja 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 3).

(33)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 i zarządzania nim (Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 28).

(34)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3).

(35)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 57).

(36)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentów taryfowych w sektorze wieprzowiny oraz administrowania nimi (Dz.U. L 129 z 28.5.2009, s. 13).

(37)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile (Dz.U. L 180 z 11.7.2009, s. 5).

(38)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82).

(39)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1).

(40)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1255/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa * (Dz.U. L 342 z 28.12.2010, s. 1).

(41)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1273/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (Dz.U. L 325 z 8.12.2011, s. 6).

(42)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 480/2012 z dnia 7 czerwca 2012 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty kodem CN 10064000 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 19011000 (Dz.U. L 148 z 8.6.2012, s. 1).

(43)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o masie przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii (Dz.U. L 349 z 19.12.2012, s. 39).

(44)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 82/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii (Dz.U. L 28 z 30.1.2013, s. 3).

(45)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 593/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Dz.U. L 170 z 22.6.2013, s. 32).

(46)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2076 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz świeżej i mrożonej wieprzowiny pochodzącej z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 302 z 19.11.2015, s. 51).

(47)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2077 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albumin pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 302 z 19.11.2015, s. 57).

(48)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2078 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 302 z 19.11.2015, s. 63).

(49)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2079 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijny kontyngent taryfowy na przywóz świeżego i mrożonego mięsa wołowego i cielęcego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tym kontyngentem (Dz.U. L 302 z 19.11.2015, s. 71).

(50)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2081 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 302 z 19.11.2015, s. 81).

(51)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1585 z dnia 19 września 2017 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na świeżą i mrożoną wołowinę i cielęcinę oraz wieprzowinę pochodzącą z Kanady i ustalające administrowanie tymi kontyngentami oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 442/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 481/2012 i (UE) nr 593/2013 (Dz.U. L 241 z 20.9.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Wzór oświadczenia o niezależności, o którym mowa w art. 12

Instrukcje dotyczące wypełniania oświadczenia

1)

W części A wpisać informacje dotyczące kontyngentu taryfowego, którego dotyczy oświadczenie o niezależności.

2)

W części B zaznaczyć właściwe pole.

3)

W części C należy podać nazwę podmiotu, numer EORI, datę i miejsce złożenia podpisu oraz podpis właściwej osoby zarządzającej podmiotem (dyrektora generalnego).

A.   Przedmiotowy kontyngent taryfowy

Numer porządkowy kontyngentu taryfowego

 

Kod(y) CN

 

Pochodzenie produktu(-ów) (1)

 

B.   Niezależność podmiotu

Wnioskodawca ubiegający się o kontyngent taryfowy o numerze wymienionym powyżej oświadcza, co następuje:

1.

Wnioskodawca nie jest powiązany, jak określono w art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760, z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi ubiegającymi się o pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego o tym samym numerze porządkowym.

Pole zaznacza się w stosownych przypadkach.

2.

Wnioskodawca jest powiązany, jak określono w art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760, z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi ubiegającymi się o pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego o tym samym numerze porządkowym.

Wnioskodawca prowadzi regularną znaczącą działalność gospodarczą na rzecz osób trzecich w rozumieniu art. 11 ust. 3.

Wnioskodawca ujawnił osoby fizyczne lub prawne, z którymi jest powiązany, w systemie elektronicznym LORI zgodnie z art. 11 ust. 4.

Pole zaznacza się w stosownych przypadkach.

C.   Dane podmiotu

Nazwa

 

Numer EORI

 

Data i miejsce

 

Podpis

 

Pozycja podpisującego w przedsiębiorstwie

 


(1)  Wypełnić jedynie w przypadku, gdy pochodzenie towarów jest elementem obowiązkowym we wniosku o pozwolenie.


ZAŁĄCZNIK II

Informacje, które należy dostarczyć w związku z wcześniejszą obowiązkową rejestracją, o której mowa w art. 13

Nr EORI podmiotu

Dane identyfikacyjne podmiotu

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres siedziby: Ulica

Adres siedziby: Numer domu

Adres siedziby: Kod pocztowy

Adres siedziby: Miejscowość

Adres siedziby: Państwo

Adres jednostki operacyjnej: Ulica

Adres jednostki operacyjnej: Numer domu

Adres jednostki operacyjnej: Kod pocztowy

Adres jednostki operacyjnej: Miejscowość

Adres jednostki operacyjnej: Państwo

Numer telefonu

Adres e-mail do celów komunikacji z organami państw członkowskich wydającymi pozwolenia i organami celnymi

Status prawny

Podstawowa działalność gospodarcza podmiotu

Dowód znaczącej działalności gospodarczej podmiotu

Załączenie odpisu z rejestru handlowego lub dokumentu równoważnego zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi

Załączenie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta (jeżeli dotyczy)

Załączenie ostatniego bilansu

Załączenie zaświadczenia VAT

Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć na podstawie wniosków o wyjaśnienia otrzymanych od organu wydającego pozwolenie

Oświadczenie o niezależności na podstawie art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Wykaz numerów porządkowych kontyngentów taryfowych i krótki opis

Proszę wybrać „tak” w przypadku ubiegania się pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego lub „nie” w przypadku nieubiegania się o takie pozwolenie.

Oświadczenie o niezależności

do załączenia jeżeli w poprzedniej kolumnie wybrano „tak”

 

 

Ilość referencyjna

Proszę podać ilość referencyjną dla następujących kontyngentów taryfowych:

Numer porządkowy kontyngentu taryfowego

Ilość referencyjna (w kg)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego,

którego dotyczy

ilość referencyjna – Początek

okresu

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego,

którego dotyczy

ilość referencyjna – Koniec

okresu

 

 

 

 

Osoby z przedsiębiorstwa uprawnione do złożenia wniosku o pozwolenie w imieniu podmiotu

Podmiot musi dostarczyć wykaz osób z przedsiębiorstwa uprawnionych do złożenia w jego imieniu wniosku o pozwolenie dotyczące wyżej wymienionych kontyngentów taryfowych.

Nazwisko (nazwiska)

Imię (imiona)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Dokument tożsamości

Numer dowodu tożsamości/paszportu

Dokumenty potwierdzające na potrzeby upoważnienia

 

 

 

 

 

 

 

Struktura własności podmiotu gospodarczego

Rodzaj własności (podmiot powinien wybrać właściwą opcję)

 

Jeżeli właściciel(-e) to spółka:

Numer EORI przedsiębiorstwa (jeżeli istnieje)

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres siedziby: Ulica

Adres siedziby: Numer domu

Adres siedziby: Kod pocztowy

Adres siedziby: Miejscowość

Adres siedziby: Państwo

Numer telefonu

Adres e-mail

Pozycja w podmiocie (np. wyłączny właściciel, partner, główny udziałowiec (powyżej 25 % akcji lub pakiet kontrolny)

Rejestr handlowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli właściciel(-e) to osoba fizyczna:

Nazwisko (nazwiska)

Imię (imiona)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Dokument tożsamości

Numer dowodu tożsamości/paszportu

Pozycja w podmiocie (np. wyłączny właściciel, partner, główny udziałowiec (powyżej 25 % akcji lub pakiet kontrolny)

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot musi przedstawić informacje na temat osób prawnych ubiegających się o pozwolenie w ramach wyżej wymienionych kontyngentów taryfowych, które są powiązane z tym podmiotem w rozumieniu art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Numer EORI przedsiębiorstwa

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres siedziby: Ulica

Adres siedziby: Numer domu

Adres siedziby: Kodpocztowy

Adres siedziby: Miejscowość

Adres siedziby: Państwo

Numer telefonu

Adres e-mail

Status prawny

Powiązanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot musi przedstawić informacje na temat osób fizycznych ubiegających się o pozwolenie w ramach wyżej wymienionych kontyngentów taryfowych, które są powiązane z tym podmiotem w rozumieniu art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Nazwisko (nazwiska)

Imię (imiona)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Dokument tożsamości

Numer dowodu tożsamości/paszportu

Powiązanie

 

 

 

 

 

 

 

Struktura zarządcza podmiotu gospodarczego

Należy wymienić osoby pełniące funkcję członka zarządu/dyrektora generalnego/dyrektora finansowego (w stosownych przypadkach) lub analogiczne funkcje w strukturze zarządzania podmiotu. Proszę zapewnić, aby dane w poniższej tabeli były zgodne z informacjami przedstawionymi w dokumentach przedłożonych na dowód znaczącej działalności gospodarczej. Jeżeli w tabeli poniżej podano nieprawdziwe lub niepełne informacje, zastosowanie mają kary przewidziane w art. 15 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760.

Nazwisko (nazwiska)

Imię (imiona)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Dokument tożsamości

Numer dowodu tożsamości/paszportu

Funkcja w przedsiębiorstwie

 

 

 

 

 

 

 

Aby złożyć wniosek o rejestrację, należy zgodzić się z następującymi stwierdzeniami:

1)

Dostarczone informacje są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jestem świadomy(-a), że kary przewidziane w art. 15 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760 mają zastosowanie w przypadku, gdy dostarczone informacje są nieprawidłowe, niepełne lub nieaktualne.

2)

Wyrażam zgodę na ujawnienie informacji Komisji, organom celnym oraz organom wydającym pozwolenia w państwach członkowskich.

3)

Zobowiązuję się przedłożyć zaktualizowane informacje w przypadku zmian w strukturze podmiotu prawnego, w odpowiednim terminie i zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760.

Proszę potwierdzić, że zgadzają się Państwo z trzema powyższymi stwierdzeniami:

 


12.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/24


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/761

z dnia 17 grudnia 2019 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 510/2014 w odniesieniu do systemu administrowania kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 187 i art. 223 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 66 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (3), w szczególności jego art. 9 lit. a)–d) i art. 16 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 ustanowiono przepisy dotyczące administrowania kontyngentem taryfowym oraz szczególnych regulacji przywozowych w państwach trzecich. Uprawniono w nim również Komisję do przyjęcia aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. W drodze takich aktów należy przyjąć określone przepisy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu administrowania kontyngentami taryfowymi w nowych ramach prawnych. Akty te powinny zastąpić pewną liczbę aktów ustanawiających wspólne przepisy lub szczególne przepisy sektorowe, w oparciu o akty przyjęte zgodnie z art. 43 ust. 2 lub art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), które zostały uchylone na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/760 (4).

(2)

Unia zobowiązała się w umowach międzynarodowych, jak również w aktach przyjętych zgodnie z art. 43 ust. 2 lub art. 207 TFUE, do otwarcia kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne oraz w niektórych przypadkach do administrowania tymi kontyngentami. W niektórych przypadkach przywóz produktów w ramach takich kontyngentów taryfowych podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na przywóz. Rozporządzenia Komisji i rozporządzenia wykonawcze Komisji, na mocy których kontyngenty te zostały otwarte i które zawierają przepisy szczególne, zostały uchylone rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/760. Przepisy te należy utrzymać w niniejszym rozporządzeniu.

(3)

W odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych na produkty rolne i inne produkty objęte zakresem niniejszego rozporządzenia należy ustanowić roczny okres obowiązywania kontyngentu taryfowego wynoszący 12 kolejnych miesięcy. W niektórych przypadkach w ramach rocznego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego należy przewidzieć podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego, szczególnie gdy przewiduje to umowa międzynarodowa.

(4)

W celu zagwarantowania należytego administrowania kontyngentami taryfowymi należy określić minimalne lub maksymalne ilości mające zastosowanie w ramach kontyngentów taryfowych.

(5)

W celu uproszczenia mechanizmów administrowania i kontroli oraz zwiększenia ich skuteczności i wydajności należy ustanowić wspólne warunki dotyczące administrowania kontyngentami taryfowymi objętymi pozwoleniami na przywóz. Te kontyngenty taryfowe powinny być administrowane w drodze przydziału pozwoleń proporcjonalnie do całkowitej wnioskowanej ilości (zwanego dalej „metodą równoczesnego badania”). Należy również ustanowić przepisy dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń, które to przepisy powinny mieć zastosowanie w uzupełnieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1237 (5) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1239 (6).

(6)

Niektóre umowy międzynarodowe wymagają, by kontyngenty taryfowe były administrowane przy zastosowaniu metody opartej na dokumentach wydawanych przez państwa trzecie. Metoda ta wymaga, by przydział pozwoleń odpowiadał ilościom określonym w dokumentach wydanych przez państwa trzecie. Należy zatem ustanowić przepisy szczególne dotyczące tej metody administrowania. Dokumenty powinny być wydawane przez organ uznany przez państwo trzecie i powinny spełniać określone warunki.

(7)

W celu zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do administrowania kontyngentami taryfowymi, które są objęte pozwoleniami na przywóz, właściwe organy powinny na żądanie przekazać stosowne informacje każdemu podmiotowi posiadającemu interes w handlu danym produktem. Aby umożliwić podmiotom ubieganie się o dostępne ilości w ramach kontyngentu taryfowego, Komisja powinna publikować całkowitą ilość w ramach kontyngentu taryfowego dostępną na potrzeby wniosku, jak również datę początkową i końcową okresu składania wniosku. Wszelkie odstępstwa od przepisów dotyczących licencjonowania przywozu lub od wykazu produktów objętych licencjonowaniem przywozu bądź też zmiany w tych przepisach lub w tym wykazie powinny być również publikowane zgodnie z zasadami porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie licencjonowania przywozu (7) oraz decyzji ministerialnej z Bali (8).

(8)

Należy określić odpowiednią kwotę zabezpieczenia z tytułu pozwoleń, które mają zostać wydane w ramach kontyngentów taryfowych, tak aby zagwarantować, że produkty zostaną dopuszczone do swobodnego obrotu w Unii lub wywiezione z Unii w okresie ważności pozwolenia.

(9)

W celu ułatwienia administrowania określonymi wrażliwymi kontyngentami taryfowymi, w przypadku których zainteresowanie znacznie przekracza dostępne ilości, jak również określonymi kontyngentami taryfowymi, w przypadku których w przeszłości obchodzono przepisy, rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/760 ustanowiono specjalny system elektroniczny. Należy ustanowić przepisy dotyczące procedur i terminów składania dokumentów i zgłoszeń za pośrednictwem tego systemu elektronicznego.

(10)

Należy ustanowić przepisy dotyczące wydawania pozwoleń. W szczególności należy przewidzieć stosowanie współczynnika przydziału, w przypadku gdy ilości objęte wnioskami o pozwolenie przekraczają ilości dostępne w danym okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(11)

Należy ustalić okresy ważności pozwoleń wydawanych w ramach kontyngentów taryfowych w celu określenia momentu, w którym spełniony jest obowiązek przywozu lub wywozu.

(12)

W interesie obecnych importerów czosnku, którzy zazwyczaj importują znaczne ilości czosnku, oraz w celu zapewnienia możliwości wejścia na rynek nowych importerów, należy dokonać rozróżnienia między tradycyjnymi a nowymi importerami czosnku w odniesieniu do czosnku pochodzącego z Argentyny. Należy zdefiniować te dwie kategorie importerów oraz określić pewne kryteria dotyczące wnioskodawców i korzystania z pozwoleń na przywóz. W ramach uproszczenia administrowania przywozowymi kontyngentami taryfowymi na czosnek numery porządkowe kontyngentu w przypadku przywozowych kontyngentów taryfowych na czosnek pochodzący z Chin i z innych państw trzecich (z wyjątkiem Chin i Argentyny) zastąpiono nowymi numerami. Zmiana numerów porządkowych nie powinna mieć wpływu na ciągłość tych kontyngentów taryfowych w odniesieniu między innymi obliczania ilości referencyjnej, w stosownych przypadkach, w szczególności do celów przepisów przejściowych, o których mowa w art. 26 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760. To samo dotyczy przywozowych kontyngentów taryfowych na grzyby pochodzące z Chin z innych państw trzecich (z wyjątkiem Chin), którym przypisano nowe numery porządkowe.

(13)

Ilości, które mają zostać przydzielone tym kategoriom importerów, powinny zostać określone na podstawie ilości rzeczywiście przywiezionych, a nie na podstawie wydanych pozwoleń na przywóz. Wnioski o pozwolenia na przywóz czosnku z Argentyny składane przez importerów należących do obu tych kategorii powinny podlegać pewnym ograniczeniom, takim jak np. ilość referencyjna w przypadku tradycyjnych importerów. Ograniczenia takie są niezbędne nie tylko dla utrzymania konkurencji pomiędzy importerami, ale także po to, by każdemu z importerów faktycznie prowadzących działalność handlową na rynku owoców i warzyw umożliwić obronę swojej usankcjonowanej prawnie pozycji handlowej wobec innych importerów oraz uniemożliwić przejęcie kontroli nad rynkiem przez jednego importera.

(14)

W celu usprawnienia kontroli oraz zapobieżenia ryzyku zniekształcenia handlu w wyniku nieprawidłowych świadectw pochodzenia i innych dokumentów należy utrzymać istniejący system świadectw pochodzenia w odniesieniu do czosnku oraz wymóg bezpośredniego transportu czosnku z państwa trzeciego pochodzenia do Unii. W świetle dodatkowych informacji należy rozszerzyć wykaz państw trzecich. Takie świadectwa pochodzenia powinny być wydawane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 57, 58 i 59 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (9).

(15)

W celu weryfikacji zgodności z warunkami kontyngentu taryfowego dokonywany w ramach kontyngentów taryfowych przywóz „młodej wołowiny”, wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny oraz mrożonego mięsa bawolego i mrożonych cienkich przepon z bydła powinien podlegać wymogowi przedstawienia świadectwa autentyczności potwierdzającego, że towary pochodzą z państwa, które je wystawiło, oraz że dokładnie odpowiadają definicji ustanowionej w umowie międzynarodowej. Należy ustanowić wzór dla świadectw autentyczności oraz szczegółowe przepisy dotyczące stosowania świadectw autentyczności wydawanych na podstawie tego wzoru.

(16)

Unia ma możliwość wyznaczenia importerów, którzy mogą dokonywać przywozu sera pochodzącego z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach określonego kontyngentu. Aby umożliwić Unii maksymalne zwiększenie wartości tego kontyngentu, należy ustanowić procedurę wyznaczania importerów na podstawie przydziału pozwoleń na wywóz dla danych produktów.

(17)

Uwzględniając szczególny charakter okresu bezcłowego przywozu kukurydzy mającego zastosowanie w przypadku Hiszpanii i Portugalii, jak również przywozu sorgo w przypadku Hiszpanii, należy ustanowić szczególne przepisy dotyczące okresu składania wniosków o pozwolenie, składania wniosków o pozwolenie oraz pozwoleń w odniesieniu do kukurydzy i sorgo w przypadku tych państw członkowskich.

(18)

Aby zapewnić sprawne przejście na stosowanie przepisów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, spełnić wymóg powiadomienia Światowej Organizacji Handlu o nowych przepisach przed rozpoczęciem ich stosowania oraz zapewnić podmiotom wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do obowiązku rejestracji w specjalnym systemie elektronicznym oraz na złożenie oświadczenia o niezależności za pośrednictwem tego systemu w odniesieniu do niektórych kontyngentów taryfowych, w przypadku których zainteresowanie przekracza dostępne ilości, należy odroczyć rozpoczęcie stosowania niniejszego rozporządzenia.

(19)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

PRZEPISY WSTĘPNE

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne przepisy dotyczące administrowania wymienionymi w załączniku I kontyngentami taryfowymi na produkty rolne, zarządzanymi przy wykorzystaniu systemu pozwoleń na przywóz i na wywóz, w szczególności w odniesieniu do:

a)

okresów obowiązywania kontyngentów taryfowych;

b)

maksymalnych ilości, o które można składać wniosek;

c)

składania wniosków o pozwolenia na przywóz i na wywóz;

d)

szczegółowych informacji, które należy podać w określonych sekcjach wniosków o pozwolenie na przywóz i na wywóz oraz pozwoleń na przywóz i na wywóz;

e)

niedopuszczalności wniosków o pozwolenia na przywóz i na wywóz;

f)

zabezpieczenia, które należy wnieść przy składaniu wniosku o pozwolenie na przywóz lub na wywóz;

g)

współczynnika przydziału oraz zawieszenia składania wniosków o pozwolenie;

h)

wydawania pozwoleń na przywóz i na wywóz;

i)

okresu ważności pozwoleń na przywóz i na wywóz;

j)

dowodu dopuszczenia do obrotu;

k)

dowodu pochodzenia;

l)

przekazywania Komisji informacji o ilościach;

m)

przekazywania Komisji informacji związanych z systemem elektronicznym LORI, świadectw autentyczności (CA) i świadectw IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement).

Niniejsze rozporządzenie otwiera również kontyngenty taryfowe na przywóz i na wywóz określonych produktów rolnych oraz ustanawia przepisy szczególne dotyczące administrowania tymi kontyngentami taryfowymi.

Artykuł 2

Inne przepisy mające zastosowanie

Jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (10), rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (11) oraz rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/2447 i (UE) 2016/1239.

TYTUŁ II

PRZEPISY WSPÓLNE

Artykuł 3

Kontyngenty taryfowe wymienione w załączniku I

1.   Każdy przywozowy kontyngent taryfowy jest identyfikowany za pomocą numeru porządkowego.

2.   Przywozowe i wywozowe kontyngenty taryfowe są określone w załączniku I wraz z następującymi informacjami:

a)

numer porządkowy przywozowego kontyngentu taryfowego oraz opis wywozowego kontyngentu taryfowego;

b)

sektor produktu;

c)

rodzaj kontyngentu taryfowego: przywozowy lub wywozowy;

d)

metoda administrowania;

e)

w stosownych przypadkach obowiązek dokonania przez podmiot weryfikacji ilości referencyjnej zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760;

f)

w stosownych przypadkach obowiązek przedstawienia przez podmiot dowodu handlu zgodnie z art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760;

g)

w stosownych przypadkach data wygaśnięcia pozwolenia;

h)

w stosownych przypadkach obowiązek dokonania przez podmiot, przed złożeniem wniosku o pozwolenie, rejestracji w elektronicznym systemie LORI (Licence Operator Registration and Identification), o którym mowa w art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760;

Artykuł 4

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

1.   Kontyngenty taryfowe otwiera się na okres 12 następujących po sobie miesięcy (zwany dalej „okresem obowiązywania kontyngentu taryfowego”). Okresy obowiązywania kontyngentu taryfowego mogą być dzielone na podokresy.

2.   Okresy obowiązywania kontyngentu taryfowego oraz, w stosownych przypadkach, podokresy i całkowita ilość dostępna w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego są określone, dla każdego kontyngentu taryfowego, w załącznikach II–XIII.

Artykuł 5

Maksymalne ilości, o które można składać wniosek

1.   Ilość, której dotyczy wniosek, nie może przekraczać całkowitej ilości dostępnej dla danego okresu lub podokresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

2.   Jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, dostępna ilość jest równa całkowitej nieprzydzielonej ilości dla pozostałego okresu lub podokresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

3.   Dostępna ilość obejmuje ilość niewykorzystaną w poprzednim podokresie obowiązywania kontyngentu taryfowego.

Artykuł 6

Składanie wniosków o pozwolenia na przywóz i na wywóz

1.   Wnioski o pozwolenia na przywóz i na wywóz składa się w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego początek okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego oraz w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych każdego miesiąca w trakcie okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego, z wyjątkiem grudnia, w którym to miesiącu nie składa się żadnych wniosków.

2.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 wnioski o pozwolenia na przywóz i na wywóz, których ważność rozpoczyna się z dniem 1 stycznia, składa się między 23 i 30 listopada roku poprzedzającego.

3.   Jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, podmioty ubiegające się o pozwolenie składają tylko jeden dopuszczalny wniosek w każdym miesiącu i na każdy kontyngent taryfowy. W listopadzie podmioty mogą składać dwa wnioski na każdy kontyngent taryfowy: jeden wniosek o pozwolenie ważny od grudnia i jeden wniosek o pozwolenie ważny od stycznia. W przypadku przywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez kraje wywozu oraz w przypadku wywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przez państwa trzecie zastosowanie mają, odpowiednio, art. 71 i 72.

4.   Jeżeli wnioskodawca złoży więcej wniosków o kontyngent taryfowy niż maksymalna liczba określona w ust. 3, żaden z wniosków złożonych w odniesieniu do kontyngentu taryfowego nie jest dopuszczalny i wniesione zabezpieczenie podlega przepadkowi.

5.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 3 jeżeli kontyngent taryfowy obejmuje różne kody CN, różne kraje pochodzenia lub różne stawki celne, podmioty mogą w ciągu jednego miesiąca składać wnioski w odniesieniu do różnych kodów CN, różnych krajów pochodzenia lub różnych stawek celnych. Wnioski takie należy składać jednocześnie. Organ wydający pozwolenie traktuje je jako jeden wniosek.

Artykuł 7

Szczegółowe informacje, które należy podać w określonych sekcjach wniosków o pozwolenie na przywóz i na wywóz

1.   Następujące sekcje formularzy wniosków o pozwolenie na przywóz i na wywóz określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239 wypełnia się w następujący sposób:

a)

w sekcji 20 formularza wniosku o pozwolenie na przywóz należy podać:

(i)

numer porządkowy przywozowego kontyngentu taryfowego;

(ii)

stawkę celną ad valorem i specyficzną stawkę celną („stawkę celną w ramach kontyngentu”) mające zastosowanie do danego produktu;

b)

jeżeli jest to określone w załącznikach II–XIII do niniejszego rozporządzenia, w sekcji 7 formularza wniosku o pozwolenie na wywóz podaje się państwo przeznaczenia i zaznacza się pole „tak” w tej sekcji;

c)

jeżeli jest to określone w załącznikach II–XIII do niniejszego rozporządzenia, w sekcji 8 formularza wniosku o pozwolenie na przywóz podaje się państwo pochodzenia i zaznacza się pole „tak” w tej sekcji.

2.   Państwa członkowskie, które dysponują elektronicznym systemem składania wniosków i rejestracji, rejestrują w tym systemie szczegółowe informacje, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 8

Niedopuszczalność wniosków o pozwolenia na przywóz i na wywóz

1.   Wnioski o pozwolenie, które są niekompletne lub nie spełniają kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu, w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/1237 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1239, uznaje się za niedopuszczalne.

2.   W przypadku gdy organ wydający pozwolenie uznaje wniosek o pozwolenie za niedopuszczalny, powiadamia podmiot na piśmie o swojej decyzji w sprawie niedopuszczalności wniosku, wraz z podaniem powodów tej decyzji. Powiadomienie takie zawiera informacje dla podmiotu o prawie odwołania się od decyzji w sprawie niedopuszczalności, o mającej zastosowanie procedurze oraz o terminach odwołania.

3.   Wniosek o pozwolenie nie może zostać uznany za niedopuszczalny w związku z drobnymi błędami pisarskimi, które nie zmieniają istotnych elementów wniosku.

4.   Agenci celni lub przedstawiciele celni wnioskodawcy nie są uprawnieni do ubiegania się o pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Nie mogą oni być posiadaczami tytularnymi pozwoleń wydanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Zabezpieczenie, które należy wnieść przy składaniu wniosku o pozwolenie na przywóz lub na wywóz

W przypadku gdy wydanie pozwolenia jest uzależnione od wniesienia zabezpieczenia zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760, wnioskodawca wnosi zabezpieczenie do organu wydającego pozwolenie przed upływem okresu składania wniosków w kwocie określonej dla każdego kontyngentu taryfowego w załącznikach II–XIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Współczynnik przydziału oraz zawieszenie składania wniosków o pozwolenie

1.   Komisja oblicza współczynnik przydziału dla każdego kontyngentu taryfowego z wyjątkiem przywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa trzecie i wywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przez państwa trzecie. Państwa członkowskie stosują ten współczynnik do ilości objętych każdym wnioskiem o pozwolenie zgłoszonym Komisji. Współczynnik przydziału oblicza się na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, przy zastosowaniu metody opisanej w ust. 3.

2.   Komisja podaje do publicznej wiadomości współczynnik przydziału dla każdego kontyngentu taryfowego w drodze odpowiedniej publikacji w internecie nie później niż 22. dnia miesiąca, w którym państwa członkowskie powiadomiły Komisję o wnioskowanych ilościach. W przypadku wniosku złożonego w dniach między 23 a 30 listopada współczynnik przydziału podaje się do wiadomości publicznej nie później niż w dniu 14 grudnia.

3.   Jeżeli przepisy tytułu III nie stanowią inaczej, współczynnik przydziału dla pozwoleń nie może przekraczać 100 % i oblicza się go w następujący sposób: [(dostępna ilość / wnioskowana ilość) × 100] %. Współczynnik przydziału zaokrągla się do sześciu cyfr. Komisja dostosowuje współczynnik przydziału w celu zapewnienia, by ilości dostępne na dany okres lub podokres obowiązywania przywozowego lub wywozowego kontyngentu taryfowego nie zostały przekroczone.

4.   Jeżeli ilość dostępna w ramach kontyngentu na podokres lub w systemie comiesięcznego składania wniosków została wyczerpana, Komisja zawiesza możliwość składania kolejnych wniosków do końca okresu lub podokresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Zawieszenie zostaje zniesione, gdy ilości staną się dostępne w ramach tego samego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego w wyniku powiadomienia o niewykorzystanych ilościach. Komisja, w drodze odpowiedniej publikacji w internecie, powiadamia organy państw członkowskich wydające pozwolenia o zawieszeniu i zniesieniu zawieszenia oraz o ilości dostępnej w ramach kontyngentu taryfowego.

5.   Pozwolenia na przywóz i na wywóz wydaje się na ilości obliczone przez pomnożenie ilości we wnioskach o pozwolenie na przywóz lub na wywóz przez współczynnik przydziału. Ilość uzyskaną po zastosowaniu współczynnika przydziału zaokrągla się w dół do najbliższej jednostki.

6.   Ilości nieprzydzielone lub niewykorzystane w danym podokresie ustala się na podstawie informacji przekazanych Komisji przez państwa członkowskie. Ilości te dodaje się do ilości dostępnych do redystrybucji w ramach tego samego okresu obowiązywania przywozowego lub wywozowego kontyngentu taryfowego.

7.   Przed obliczeniem współczynnika przydziału dla kontyngentów taryfowych, w przypadku których wymagana jest uprzednia obowiązkowa rejestracja podmiotów zgodnie z art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760, Komisja może zwrócić się do właściwego organu wydającego pozwolenia o weryfikację danych dotyczących wnioskodawców zarejestrowanych w systemie LORI Wniosek taki składa się do 15. dnia miesiąca, w którym państwa członkowskie powiadomiły o wnioskowanych ilościach, do godziny 13.00 czasu brukselskiego. Jednakże w odniesieniu do ilości, w przypadku których powiadomienia zostały przekazane do dnia 6 grudnia, wniosek taki składa się do dnia 8 grudnia, do godziny 13.00 czasu brukselskiego. Organy wydające pozwolenia przekazują Komisji adres e-mail, na który należy kierować wnioski.

8.   Organy wydające pozwolenia udzielają odpowiedzi na wnioski Komisji, o których mowa w ust. 7, do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek, do godziny 13.00 czasu brukselskiego.

9.   W przypadku wniosków złożonych do dnia 8 grudnia organ wydający pozwolenie udziela odpowiedzi do dnia 7 stycznia, do godziny 13.00 czasu brukselskiego.

10.   W przypadku gdy organ wydający pozwolenie nie udzieli odpowiedzi Komisji w terminach określonych w ust. 8 i 9, organ wydający pozwolenia nie przyjmuje żadnych dalszych wniosków o pozwolenie złożonych przez dany podmiot.

Artykuł 11

Wydawanie pozwoleń na przywóz i na wywóz

1.   Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do pozwoleń wydanych w odniesieniu do przywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa trzecie ani w przypadku wywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przez państwa trzecie.

2.   Pozwolenia wydaje się wyłącznie w odniesieniu do wniosków zgłoszonych Komisji.

3.   Pozwolenia wydaje się po podaniu przez Komisję do publicznej wiadomości współczynnika przydziału i przed końcem miesiąca.

Jeżeli ze względu na nieprzewidziane okoliczności Komisja nie opublikuje współczynnika przydziału w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 2, pozwolenia wydaje się najpóźniej siódmego dnia kalendarzowego następującego po dniu opublikowania przez Komisję współczynnika przydziału.

4.   Pozwolenia, które są ważne od dnia 1 stycznia, wydaje się w okresie od 15 do 31 grudnia roku poprzedniego.

Jeżeli ze względu na nieprzewidziane okoliczności Komisja nie opublikuje współczynnika przydziału w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 2, pozwolenia wydaje się najpóźniej 14. dnia kalendarzowego następującego po dniu opublikowania przez Komisję współczynnika przydziału. Jeżeli data ich wydania przypada po dniu 1 stycznia, pozwolenia są ważne od daty ich wydania, bez zmian w odniesieniu do ostatniego dnia ważności.

Artykuł 12

Szczegółowe informacje, które należy podać w określonych sekcjach pozwoleń na przywóz i na wywóz

1.   Następujące sekcje formularzy pozwolenia na przywóz lub na wywóz, określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239, wypełnia się w następujący sposób:

a)

w sekcji 20 pozwolenia na przywóz podaje się numer porządkowy przywozowego kontyngentu taryfowego;

b)

w sekcji 24 pozwolenia na przywóz podaje się stawkę celną ad valorem i specyficzną stawkę celną („stawkę celną w ramach kontyngentu”) mające zastosowanie do danego produktu;

c)

jeżeli jest to określone w załącznikach II–XIII do niniejszego rozporządzenia, w sekcji 8 pozwolenia na przywóz podaje się państwo pochodzenia i zaznacza się pole „tak” w tej sekcji;

d)

w sekcji 19 pozwolenia na przywóz i na wywóz podaje się margines tolerancji wynoszący 0; z wyjątkiem produktów objętych pozwoleniem na przywóz, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1237, w przypadku których margines tolerancji wynosi 5 %, a sekcja 24 pozwolenia zawiera oświadczenie o treści „Stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18” (12);

e)

sekcja 24 pozwolenia na przywóz lub sekcja 22 pozwolenia na wywóz zawierają oświadczenie, że „art. 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania” (13), w przypadku gdy okres ważności tego pozwolenia upływa ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

2.   Państwa członkowskie, które dysponują elektronicznym systemem składania wniosków i rejestracji, rejestrują w tym systemie te szczegółowe informacje.

Artykuł 13

Okres ważności pozwoleń na przywóz i na wywóz

1.   Art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 (14) nie ma zastosowania do określania okresu ważności pozwoleń na przywóz i na wywóz w ramach przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych.

2.   Pozwolenia wydane w ramach przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przy użyciu metody równoczesnego badania, o której mowa w art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, określone w załączniku I, są ważne:

a)

w przypadku wniosków złożonych przed okresem obowiązywania kontyngentu taryfowego – od pierwszego dnia kalendarzowego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego;

b)

w przypadku wniosków złożonych w trakcie okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego – od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po złożeniu wniosku do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego;

c)

w przypadku wniosków złożonych między 23 a 30 listopada roku poprzedzającego – od dnia 1 stycznia następnego roku do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego;

3.   O ile przepisy tytułu III lub załącznika I nie stanowią inaczej, jeżeli okres obowiązywania kontyngentu taryfowego jest podzielony na podokresy, okres ważności pozwoleń wydanych dla danego podokresu upływa w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca następującego po zakończeniu tego podokresu, ale nie później niż z końcem okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

4.   O ile przepisy tytułu III nie stanowią inaczej, pozwolenia wydane w ramach przywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa trzecie są ważne od daty ich wydania do godziny 23.59 (czasu brukselskiego) 30. dnia kalendarzowego po ostatnim dniu ważności świadectw IMA 1 lub CA, na potrzeby których je wydano. Ten okres ważności nie może wykraczać poza koniec okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

5.   Pozwolenia w ramach wywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przez państwa trzecie są ważne od daty ich wydania do dnia 31 grudnia roku ich wydania, z wyjątkiem pozwoleń wydanych od dnia 20 grudnia do dnia 31 grudnia, które są ważne od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia następnego roku.

6.   Jeżeli okres ważności pozwolenia na przywóz lub na wywóz w ramach kontyngentu taryfowego zostaje przedłużony z powodu siły wyższej, zgodnie z art. 16 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239, przedłużenie to nie może wykraczać poza okres obowiązywania kontyngentu taryfowego.

Artykuł 14

Dowód dopuszczenia do obrotu i wywóz

1.   Ilości, które do końca okresu ważności pozwolenia nie zostały dopuszczone do obrotu lub nie zostały wywiezione, uznaje się za ilości niewykorzystane.

2.   Dowód dopuszczenia do obrotu oraz dowód wywozu i wyprowadzenia z obszaru celnego Unii należy przedstawić zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239.

Artykuł 15

Dowód pochodzenia

1.   W przypadku gdy jest to wymagane zgodnie z załącznikami II–XIII, organom celnym Unii należy przedstawić ważny dowód pochodzenia wraz ze zgłoszeniem do dopuszczenia do obrotu danych produktów. Dokumenty wymagane na potrzeby dowodu pochodzenia są dla każdego kontyngentu taryfowego wymienione w przedmiotowych załącznikach.

2.   W szczególnych przypadkach określonych w załącznikach II–XIII dowód pochodzenia należy przedstawić przy składaniu wniosku o pozwolenie na przywóz.

3.   Jeżeli jest to konieczne, organy celne mogą dodatkowo zażądać od zgłaszającego lub importera udowodnienia pochodzenia produktów zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 16

Przekazywanie Komisji informacji o ilościach

1.   Jeżeli przepisy tytułu III nie stanowią inaczej, stosuje się wymogi określone w ust. 2–5.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych ilościach objętych wnioskami o pozwolenie na przywóz lub na wywóz dla każdego kontyngentu taryfowego:

a)

przed 14. dniem miesiąca, w przypadku gdy wnioski o pozwolenie składane są w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych danego miesiąca;

b)

przed dniem 6 grudnia, w przypadku gdy wnioski o pozwolenie składane są w dniach od 23 do 30 listopada.

3.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach objętych pozwoleniami na przywóz lub na wywóz, które wydały w ramach każdego kontyngentu taryfowego:

a)

przed ostatnim dniem miesiąca, w przypadku gdy wnioski o pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego składane są w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych danego miesiąca;

b)

przed dniem 31 grudnia, w przypadku gdy wnioski o pozwolenie w ramach kontyngentu taryfowego składane są w dniach od 23 do 30 listopada;

c)

przed 10. dniem miesiąca następującego po wydaniu pozwolenia w przypadku pozwoleń na przywóz wydanych na podstawie dokumentów wydanych przez państwa trzecie.

W okolicznościach, o których mowa w art. 11 ust. 3 akapit drugi, powiadomienie należy przekazać w terminie 7 dni od dnia, w którym Komisja opublikowała współczynnik przydziału. W okolicznościach, o których mowa w art. 11 ust. 4 akapit drugi, powiadomienie należy przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym Komisja opublikowała współczynnik przydziału.

4.   Na wniosek Komisji państwa członkowskie powiadamiają Komisję o niewykorzystanych ilościach objętych wydanymi pozwoleniami na przywóz i na wywóz. Niewykorzystane ilości odpowiadają różnicy między ilościami podanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz lub na wywóz oraz ilościami, na które pozwolenia te zostały wydane.

5.   Niewykorzystane ilości objęte pozwoleniami na przywóz lub na wywóz zgłasza się Komisji w terminie, odpowiednio, czterech miesięcy lub 210 dni kalendarzowych od upływu okresu ważności przedmiotowych pozwoleń.

6.   W przypadku gdy okres obowiązywania kontyngentu taryfowego jest podzielony na podokresy, niewykorzystane ilości zgłasza się wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 lit. a), dla ostatniego podokresu.

7.   Ilości wyraża się w kilogramach masy produktu oraz w podziale według numeru porządkowego i państwa pochodzenia, w stosownych przypadkach.

8.   W odniesieniu do powiadomień przekazywanych Komisji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu i które dotyczą kontyngentów taryfowych dla wołowiny i cielęciny o numerach porządkowych 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001, 09.4004, ilości wyraża się w kilogramach masy produktu oraz w podziale według państwa pochodzenia i kategorii produktu, jak wskazano w części B załącznika XV do niniejszego rozporządzenia.

9.   Do okresów i terminów określonych w niniejszym artykule stosuje się przepisy art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1239.

Artykuł 17

Przekazywanie Komisji informacji związanych z systemem elektronicznym LORI, świadectw autentyczności i świadectw IMA 1

1.   Od 8. do 16. dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego państwa członkowskie przekazują Komisji nazwy, numery rejestracyjne i identyfikacyjne przedsiębiorcy (numery EORI) oraz adresy posiadaczy pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych, które wymagają obowiązkowej rejestracji podmiotów i, w stosownych przypadkach, podmiotów przejmujących.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o każdym zatwierdzeniu, odrzuceniu lub wycofaniu wniosku o rejestrację w systemie elektronicznym LORI.

3.   Powiadamiając o zatwierdzeniu wniosku o rejestrację w systemie elektronicznym LORI, państwa członkowskie przekazują dane wymagane na mocy załącznika II do rozporządzenia delegowanego 2020/760.

4.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach dokonanych przez podmioty w dotyczących ich zapisach w systemie LORI.

5.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, w odniesieniu do każdego podmiotu zarejestrowanego w systemie elektronicznym LORI, o każdym wniosku o pozwolenie na przywóz, wraz z podaniem odpowiedniego kontyngentu taryfowego, kodów CN, ilości, których dotyczy wniosek, oraz daty wniosku:

a)

przed 14. dniem miesiąca, w przypadku gdy wnioski o pozwolenie składane są w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych danego miesiąca;

b)

przed dniem 6 grudnia, w przypadku gdy wnioski o pozwolenie składane są w dniach od 23 do 30 listopada.

6.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, w odniesieniu do każdego świadectwa autentyczności lub świadectwa IMA 1 złożonego przez podmiot w odniesieniu do kontyngentów taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa trzecie, o numerze odpowiedniego wydanego przez nie pozwolenia oraz o ilości objętej tym pozwoleniem. Powiadomienia należy dokonać, zanim wydane pozwolenie zostanie udostępnione operatorowi.

7.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71, w przypadku gdy w niniejszym artykule ustanowione są okresy i terminy, te okresy i terminy upływają z końcem ostatniego dnia, niezależnie od tego, czy ten dzień jest sobotą, niedzielą albo dniem ustawowo wolnym od pracy zgodnie z definicją w tym rozporządzeniu.

8.   Powiadomienia dla Komisji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, przekazywane są zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1183 (15) oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1185 (16).

TYTUŁ III

SZCZEGÓLNE PRZEPISY SEKTOROWE

ROZDZIAŁ 1

Zboża

Sekcja 1

Zboża inne niż kukurydza i sorgo, o których mowa w art. 185 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Artykuł 18

Kontyngenty taryfowe

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu zatwierdzonymi decyzją Rady 94/800/WE (17) oraz zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zatwierdzonym decyzją 2006/333/WE (18) otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii kukurydzy, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 zatwierdzonym decyzją Rady 2006/333/WE oraz zgodnie z umową między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT zatwierdzoną decyzją Rady 2007/444/WE (19) otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka pochodzącej z państw trzecich, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Wielkość każdego kontyngentu taryfowego, okres i podokresy obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego, które mają do niego zastosowanie, oraz numer porządkowy są określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Normy jakości

Normy jakości i tolerancje mające zastosowanie do pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka objętej kodem CN 1001 99 00 są określone w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 642/2010 (20). Stosuje się metody analizy przewidziane w części II załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1240 (21).

Artykuł 20

Przepisy szczególne mające zastosowanie do kontyngentów taryfowych w ramach kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej z Kanadą

Dopuszczenie do obrotu w Unii pszenicy zwyczajnej pochodzącej z Kanady, o jakości innej niż wysoka, podlega wymogowi przedłożenia deklaracji pochodzenia. Deklarację pochodzenia umieszcza się na fakturze lub dowolnym innym dokumencie handlowym, który opisuje produkt pochodzący w stopniu wystarczająco szczegółowym, by umożliwić jego identyfikację. Tekst deklaracji pochodzenia musi być zgodny z tekstem określonym w załączniku 2 do Protokołu w sprawie reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia załączonego do Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (22).

Sekcja 2

Kukurydza i sorgo, o których mowa w art. 185 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Artykuł 21

Okres składania wniosków o pozwolenie

Począwszy od daty rozpoczęcia stosowania zerowej stawki należności przywozowej, o której mowa w art. 21 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760, wnioski o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na kukurydzę i sorgo, o których mowa w art. 185 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, składa się do hiszpańskich i portugalskich właściwych organów między 7. a 11. dniem każdego miesiąca najpóźniej do godziny 13.00 (czasu brukselskiego).

Artykuł 22

Treść wniosku i pozwolenia

Wniosek o pozwolenie na przywóz oraz pozwolenie muszą zawsze zawierać następujące informacje:

a)

w sekcji 8 podaje się państwo pochodzenia i zaznacza się pole „tak” w tej sekcji;

b)

w sekcji 24 podaje się jedną z adnotacji wymienionych w załączniku XIV.

Artykuł 23

Powiadomienia przekazywane Komisji

Począwszy od daty rozpoczęcia stosowania zerowej stawki należności przywozowej, o której mowa w art. 21 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760, hiszpańskie i portugalskie właściwe organy przekazują Komisji drogą elektroniczną:

a)

najpóźniej do godziny 18.00 (czasu brukselskiego) 15. dnia każdego miesiąca – łączne ilości objęte wnioskami o pozwolenie według numeru porządkowego;

b)

do końca miesiąca – łączne ilości według kodu CN, dla którego zostały wydane pozwolenia na przywóz.

Artykuł 24

Współczynnik przydziału

Komisja informuje organy wydające pozwolenie o współczynniku przydziału najpóźniej 22. dnia miesiąca, w którym państwa członkowskie powiadomiły o wnioskowanych ilościach zgodnie z art. 23.

Artykuł 25

Wydawanie pozwoleń na przywóz

Hiszpańskie i portugalskie właściwe organy wydają pozwolenia na przywóz między 23. i ostatnim dniem każdego miesiąca.

Artykuł 26

Ważność pozwoleń

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 13 pozwolenia są ważne od dnia ich wydania do końca drugiego miesiąca następującego po tym dniu.

ROZDZIAŁ 2

Ryż

Artykuł 27

Kontyngenty taryfowe i przydzielanie ilości

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu zatwierdzonymi decyzją 94/800/WE i rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/96 (23) oraz zgodnie z wynikami konsultacji z Tajlandią zatwierdzonymi decyzją Rady 96/317/WE (24) otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii ryżu, ryżu łuskanego i ryżu łamanego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Wielkość każdego kontyngentu taryfowego, okres i podokresy obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego, które mają do niego zastosowanie, oraz numer porządkowy są określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Dostępne ilości ustala się dla podokresu zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 13 pozwolenia wydane w ostatnim podokresie w ramach przywozowych kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4127, 09.4128, 09.4129 i 09.4130 są ważne do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

Wszelkie niewykorzystane w danym podokresie ilości w ramach kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 i 09.4168 przenosi się na kolejne podokresy określone w załączniku III. Na następny okres obowiązywania kontyngentu nie przenosi się żadnych ilości.

Ilości w ramach kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4127 09.4128, 09.4129 i 09.4130, które nie zostały wykorzystane lub przydzielone w poprzednich podokresach, przenosi się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4138 z dniem 1 października każdego roku.

Artykuł 28

Dokumenty wywozowe

Do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych dla ryżu i ryżu łamanego w ramach kontyngentów taryfowych 09.4127, 09.4128, 09.4129 i 09.4149 należy dołączyć oryginał świadectwa wywozowego, którego wzór określono w załączniku XIV.2. Świadectwa wywozowe są wydawane przez właściwe organy państw trzecich wskazanych w tym załączniku. Ilość podana we wniosku o pozwolenie na przywóz nie może przekraczać ilości podanej w pozwoleniu na wywóz.

Artykuł 29

Treść pozwolenia

W pozwoleniu na przywóz, dla wszystkich numerów porządkowych określonych w załączniku III, z wyjątkiem numerów porządkowych 09.4138, 09.4148, 09.4166 i 09.4168, w sekcji 8 podaje się państwo pochodzenia i zaznacza się pole „tak” w tej sekcji.

ROZDZIAŁ 3

Cukier

Artykuł 30

Kontyngenty taryfowe

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu zatwierdzonymi decyzją Rady 94/800/WE i rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/96 otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii cukru, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Układem o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, zatwierdzonym decyzją Rady i Komisji 2004/239/WE, Euratom (25), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii cukru, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Protokołem do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Albanii w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, zatwierdzonym decyzją Rady 2009/330/WE (26), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii cukru, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Serbii, zatwierdzonym decyzją Rady i Komisji 2013/490/UE, Euratom (27), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii cukru, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Protokołem do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Bośnią i Hercegowiną w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, zatwierdzonym decyzją Rady (UE) 2017/75 (28), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii cukru, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Kontyngenty taryfowe dla cukru oraz szczegółowe warunki ich dotyczące są określone w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 31

Definicje

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

1)

„waga tel quel” oznacza wagę cukru w stanie naturalnym;

2)

„rafinacja” oznacza proces przetwarzania cukrów surowych na cukry białe, zdefiniowanych, odpowiednio, w części II sekcja A pkt 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz wszelkie równoznaczne procesy techniczne, którym poddawany jest cukier biały luzem.

Artykuł 32

Ważność pozwolenia

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 13 pozwolenie na przywóz jest ważne do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało wydane. W każdym przypadku termin jego ważności upływa w dniu 30 września.

Artykuł 33

Powiadomienia

Przed dniem 1 maja każdego roku państwa członkowskie powiadamiają Komisję o łącznej ilości cukru rzeczywiście przywiezionego, w podziale według numeru porządkowego, państwa pochodzenia, ośmiocyfrowego kodu CN i wyrażonej w kilogramach wagi tel quel.

Artykuł 34

Zobowiązania związane z kontyngentami taryfowymi WTO na cukier

(1)   W przypadku kontyngentów taryfowych na cukier o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 i 09.4330 zastosowanie mają wszystkie następujące wymogi:

a)

dopuszczenie do obrotu w Unii podlega w odniesieniu do rafinacji procedurze końcowego przeznaczenia, o której mowa w art. 210 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

b)

na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 239 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 (29) obowiązek rafinacji nie może zostać przeniesiony na inną osobę prawną lub fizyczną;

c)

rafinacji dokonuje się w okresie 180 dni od dopuszczenia cukru do obrotu w Unii;

d)

w przypadku gdy odczyt polarymetryczny dla przywiezionego cukru surowego odbiega od 96 stopni, odpowiednią kwotę należności celnych przywozowych zwiększa się lub zmniejsza, stosownie do przypadku, o 0,14 % za każdą jedną dziesiątą stopnia ustalonej różnicy;

e)

w sekcji 20 formularza wniosku oraz pozwolenia wpisuje się „cukier przeznaczony do rafinacji”.

(2)   W przypadku kontyngentów taryfowych na cukier o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 i 09.4330 w sekcji 20 formularza wniosku oraz pozwolenia podaje się jedną z adnotacji wymienionych w części A załącznika XIV.3 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 35

Kontyngenty taryfowe na cukier o numerach porządkowych 09.4324, 09.4325, 09.4326 i 09.4327

W przypadku kontyngentów taryfowych na cukier o numerach porządkowych 09.4324, 09.4325, 09.4326 i 09.4327 stosuje się, co następuje:

1)

do wniosków o pozwolenie na przywóz należy dołączyć oryginał pozwolenia na wywóz sporządzonego zgodnie ze wzorem, o którym mowa w części C załącznika XIV.3, wydanego przez właściwe organy danego państwa trzeciego. Ilość podana we wniosku o pozwolenie na przywóz nie może przekraczać ilości podanej w pozwoleniu na wywóz;

2)

w sekcji 20 formularza wniosku oraz pozwolenia podaje się jedną z adnotacji wymienionych w części B załącznika XIV.3.

ROZDZIAŁ 4

Oliwa z oliwek

Artykuł 36

Kontyngenty taryfowe

Zgodnie z Układem Eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tunezyjską z drugiej strony, zatwierdzonym decyzją Rady i Komisji 98/238/WE, EWWiS (30), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Wielkość każdego kontyngentu taryfowego, okres i podokresy obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego, które mają do niego zastosowanie, oraz numer porządkowy są określone w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 5

Owoce i warzywa

Sekcja 1

Czosnek

Artykuł 37

Kontyngenty taryfowe

Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994, dotyczącym zmiany koncesji odnoszących się do czosnku pospolitego przewidzianych w Liście koncesyjnej CXL załączonej do GATT, zatwierdzonym decyzją Rady 2001/404/WE (31), zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, zatwierdzonym decyzją Rady 2006/398/WE (32) oraz zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, zatwierdzonym decyzją Rady (UE) 2016/1885 (33), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii czosnku świeżego lub chłodzonego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Wielkość każdego z kontyngentów taryfowych, okres i podokresy ich obowiązywania oraz ich numery porządkowe podane są w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 38

Tradycyjni importerzy i nowi importerzy czosnku pochodzącego z Argentyny

1.   Niniejszy artykuł stosuje się wyłącznie do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4099 i 09.4104 na czosnek pochodzący z Argentyny.

2.   „Tradycyjny importer” oznacza importera, który może przedstawić potwierdzenie, że:

a)

uzyskał i wykorzystał pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych na czosnek świeży, kod CN 0703 20 00, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 341/2007 (34) lub zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w każdym z trzech poprzednich okresów obowiązywania kontyngentu taryfowego;

b)

dopuścił do obrotu w Unii co najmniej 50 ton owoców i warzyw, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, lub dokonał wywozu z Unii co najmniej 50 ton czosnku w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego poprzedzającym złożenie wniosku.

3.   „Nowy importer” oznacza podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w ust. 2, który może przedstawić potwierdzenie jednego z dwóch następujących faktów:

a)

dokonał przywozu do Unii co najmniej 50 ton owoców i warzyw, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w każdym z dwóch poprzednich okresów obowiązywania kontyngentu taryfowego lub w każdym z dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku;

b)

dokonał wywozu do państw trzecich co najmniej 50 ton czosnku w każdym z dwóch poprzednich okresów obowiązywania kontyngentu taryfowego lub w każdym z dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.

4.   Całkowita ilość objęta wnioskami o pozwolenie złożonymi przez nowego importera w dowolnym podokresie nie może przekraczać 10 % całkowitej ilości dostępnej zarówno dla tradycyjnych, jak i nowych importerów, określonej w załączniku VI, dla danego podokresu i danego państwa pochodzenia. Właściwe organy odrzucają wnioski, które nie są zgodne z tą zasadą.

5.   W polu 20 wniosków o pozwolenie należy podać, czy wniosek składa „tradycyjny importer” czy też „nowy importer”.

6.   Ilość dostępna dla czosnku pochodzącego z Argentyny rozdziela się w następujący sposób:

a)

70 % ilości rozdziela się między tradycyjnych importerów;

b)

30 % ilości rozdziela się między nowych importerów.

7.   Jeżeli na podstawie powiadomień otrzymanych na podstawie niniejszego rozporządzenia Komisja stwierdzi, że ilości, o których mowa w ust. 6, nie zostały wyczerpane, ilość, o którą nie wnioskowano, dodaje się do ilości dostępnej w następnym podokresie dla tej samej części.

Artykuł 39

Przepisy szczególne mające zastosowanie do czosnku przywożonego z niektórych państw

1.   Czosnek pochodzący z Iranu, Libanu, Malezji, Tajwanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich lub Wietnamu może zostać dopuszczony do obrotu w Unii tylko wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

a)

przedstawiono świadectwo pochodzenia wydane przez właściwe organy krajowe jednego z tych państw zgodnie z art. 57, 58 i 59 rozporządzenia (UE) 2015/2447;

b)

produkt przewieziono bezpośrednio z państwa pochodzenia do Unii.

2.   Do celów niniejszego artykułu uznaje się, że produkt został bezpośrednio przewieziony do Unii, gdy:

a)

jest przewożony z państwa trzeciego do Unii bez przekraczania granic terytorium innego państwa trzeciego;

b)

jest przewożony przez terytorium jednego państwa trzeciego lub większej liczby państw trzecich, innych niż państwo pochodzenia, z przeładunkiem bądź czasowym składowaniem (lub bez) w tych państwach, pod warunkiem że taki przewóz jest uzasadniony ze względów geograficznych lub z uwagi na wymogi transportu oraz pod warunkiem że produkty:

(i)

pozostają pod nadzorem organów celnych państwa lub państw tranzytu bądź składowania;

(ii)

nie zostały wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do konsumpcji w państwie lub państwach tranzytu bądź składowania;

(iii)

nie zostały poddane w państwie lub państwach tranzytu bądź składowania czynnościom innym niż wyładunek i ponowny załadunek lub jakakolwiek inna czynność mająca na celu utrzymanie ich w dobrym stanie.

3.   Organom celnym państw członkowskich przedstawia się dowód spełnienia warunków określonych w ust. 2 lit. b). Dowód ten obejmuje:

a)

jednolity dokument przewozowy wydany w państwie pochodzenia i obejmujący przejazd przez państwo lub państwa tranzytu; lub

b)

świadectwo wydane przez organy celne państwa lub państw tranzytu, zawierające:

(i)

dokładny opis towarów;

(ii)

daty rozładunku i ponownego załadunku, z podaniem informacji umożliwiających identyfikację pojazdów używanych do przewozu;

(iii)

zaświadczenie potwierdzające warunki, w jakich towary były przechowywane;

c)

w przypadku gdy dowód określony w lit. a) lub b) nie może zostać przedstawiony, wszelkie inne dokumenty poświadczające.

Artykuł 40

Powiadomienia

Państwa członkowskie przekazują Komisji:

a)

wykaz tradycyjnych i nowych importerów ubiegających się o pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4099 i 09.4104. Wykaz ten należy przekazać do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres lub podokres obowiązywania kontyngentu taryfowego, w odniesieniu do którego złożono wnioski o pozwolenie;

b)

w stosownych przypadkach, wykaz podmiotów tworzących grupy podmiotów utworzone zgodnie z prawem krajowym. Wykaz ten należy przekazać do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres lub podokres obowiązywania kontyngentu taryfowego, w odniesieniu do którego złożono wnioski o pozwolenie.

Sekcja 2

Grzyby

Artykuł 41

Kontyngenty taryfowe

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu zatwierdzonymi decyzją Rady 94/800/WE otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii grzybów zakonserwowanych z rodzaju Agaricus, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Wielkość każdego z kontyngentów taryfowych, okres i podokresy ich obowiązywania oraz ich numery porządkowe podane są w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 6

Wołowina i cielęcina

Artykuł 42

Kontyngenty taryfowe i ilości

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu zatwierdzonymi decyzją Rady 94/800/WE otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii mrożonego mięsa z bydła, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu zatwierdzonymi rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/96 otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii mrożonych cienkich przepon z bydła, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu zatwierdzonymi rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/96 otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny oraz mrożonego mięsa bawolego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, zatwierdzoną decyzją Rady i Komisji 2002/309/WE, Euratom (35), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii suszonego mięsa z bydła bez kości oraz bydła żywego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Układem o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, zatwierdzonym decyzją 2004/239/WE, Euratom, Umową przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, zatwierdzoną decyzją Rady 2008/474/WE (36), Umową przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, zatwierdzoną decyzją Rady 2010/36/WE (37), Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, zatwierdzonym decyzją Rady i Komisji 2010/224/UE, Euratom (38), oraz Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem (39), z drugiej strony, zatwierdzonym decyzją Rady (UE) 2016/342 (40), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii „młodej wołowiny”, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Układem ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony, zatwierdzonym decyzją Rady 2005/269/WE (41), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii świeżej, chłodzonej lub mrożonej wołowiny lub cielęciny, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącym zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zatwierdzonym decyzją Rady 2006/106/WE (42), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Kompleksową umową gospodarczo-handlową (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, której tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2017/38 (43), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii mięsa z bydła i świń, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Układem o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, zatwierdzonym decyzją Rady (UE) 2017/1247 (44), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii świeżej i mrożonej wołowiny, świeżej i mrożonej wieprzowiny, jaj, produktów jajecznych oraz albumin, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Kontyngenty taryfowe na wołowinę i cielęcinę oraz szczegółowe warunki ich dotyczące są określone w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 43

Przepisy szczególne mające zastosowanie do przywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa trzecie oraz do kontyngentu taryfowego 09.4002

1.   Przepisy niniejszego artykułu mają zastosowanie do kontyngentów taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa trzecie oraz do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4002

2.   W momencie dopuszczenia do obrotu ilości przywiezionych w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w ust. 1, importer przedstawia organowi celnemu pozwolenie na przywóz oraz świadectwo autentyczności lub jego kopię.

3.   Świadectwa autentyczności sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XIV.

4.   Świadectwa autentyczności wypełnia się w jednym z języków urzędowych Unii lub państwa wywozu.

5.   Świadectwa autentyczności opatruje się indywidualnym numerem seryjnym przypisanym przez organ wydający.

6.   Świadectwa autentyczności są ważne wyłącznie, jeżeli zostały należycie wypełnione i zatwierdzone przez organ wydający w państwie trzecim pochodzenia, o którym mowa w załączniku dotyczącym danego przywozowego kontyngentu taryfowego.

7.   Świadectwa autentyczności uznaje się za należycie zatwierdzone, jeżeli widnieje na nich data i miejsce wydania i jeżeli są one opatrzone pieczęcią lub wydrukowaną pieczęcią organu wydającego oraz podpisem osoby lub osób upoważnionych do ich podpisania.

8.   Ilości podane w pozwoleniu na przywóz podaje się w podziale według kodu CN.

9.   Pozwolenia na przywóz wydane dla kontyngentu taryfowego 09.4002 są ważne przez trzy miesiące od daty ich wydania.

10.   Wnioski w odniesieniu do kontyngentu taryfowego 09.4002 mogą obejmować, dla tego samego numeru porządkowego kontyngentu, jeden produkt lub większą ich liczbę objęte kodami CN lub grupami kodów CN wymienionymi w Części A załącznika XV dla tego kontyngentu taryfowego. W przypadku gdy wnioski dotyczą wielu kodów CN, odpowiednią ilość objętą wnioskiem określa się w odniesieniu do każdego kodu CN lub grupy kodów CN. Wszystkie kody CN należy podać w sekcji 16 wniosków o pozwolenie i pozwoleń, a w sekcji 15 wniosków o pozwolenie i pozwoleń należy podać ich opis.

Artykuł 44

Wnioski o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa trzecie oraz wydawanie takich pozwoleń

1.   Sekcja 8 wniosków o pozwolenie na przywóz oraz pozwoleń na przywóz musi zawierać informacje określone, w odniesieniu do odpowiedniego kontyngentu taryfowego, w polu „szczególne adnotacje, których należy dokonać na pozwoleniu” w załączniku VIII.

2.   W momencie składania wniosku o pozwolenie na przywóz wnioskodawcy przedkładają organowi wydającemu pozwolenie świadectwo autentyczności oraz jego kopię. Właściwe organy mogą wydać pozwolenia na przywóz wyłącznie po upewnieniu się, że wszystkie informacje na świadectwie autentyczności są zgodne z odpowiednimi informacjami otrzymywanymi cotygodniowo od Komisji.

W przypadku gdy przedłożono tylko kopię świadectwa autentyczności lub gdy przedłożono oryginał świadectwa autentyczności, ale informacje zawarte w tym dokumencie nie są zgodne z informacjami przekazanymi przez Komisję, właściwe organy żądają od wnioskodawcy ubiegającego się o pozwolenie złożenia dodatkowego zabezpieczenia zgodnie z art. 45.

Artykuł 45

Dodatkowe zabezpieczenia mające zastosowanie do kontyngentów taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa trzecie

1.   W okolicznościach, o których mowa w art. 44 ust. 2 akapit drugi, wnioskodawcy ubiegający się o pozwolenie składają dodatkowe zabezpieczenie w kwocie odpowiadającej, w odniesieniu do przedmiotowych produktów, stawce należności celnych stosowanej względem kraju najbardziej uprzywilejowanego na podstawie wspólnej taryfy celnej obowiązującej w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na przywóz.

Takie dodatkowe zabezpieczenie nie jest jednak wymagane w przypadku, gdy organ państwa wywozu przedstawił kopię świadectwa autentyczności za pomocą systemu informacyjnego, o którym mowa w art. 72 ust. 8.

2.   Państwa członkowskie zwalniają dodatkowe zabezpieczenie po otrzymaniu oryginału świadectwa autentyczności oraz po upewnieniu się, że jego treść jest zgodna z informacjami otrzymanymi od Komisji.

3.   Kwota dodatkowego zabezpieczenia, które nie zostało zwolnione, ulega przepadkowi i zostaje zatrzymana w charakterze opłat celnych.

Artykuł 46

Kontyngenty taryfowe na świeżą i mrożoną wołowinę i cielęcinę pochodzące z Kanady

1.   Warunkiem dopuszczenia do obrotu w Unii świeżej i mrożonej wołowiny i cielęciny pochodzących z Kanady jest przedłożenie deklaracji pochodzenia. Deklarację pochodzenia umieszcza się na fakturze lub dowolnym innym dokumencie handlowym, który opisuje produkt pochodzący w stopniu wystarczająco szczegółowym, by umożliwić jego identyfikację. Tekst deklaracji pochodzenia musi być zgodny z brzmieniem podanym w załączniku 2 do Protokołu w sprawie reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia załączonego do Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony.

2.   Współczynniki przeliczeniowe określone w Części B załącznika XVI stosuje się do przeliczenia masy produktu na ekwiwalent masy tuszy dla kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4280 i 09.4281.

3.   W celu obliczenia dowodu handlu oraz, w stosownych przypadkach, ilości referencyjnej masę należy skorygować z zastosowaniem współczynników przeliczeniowych określonych w załączniku XVI Część B.

4.   Wnioski o pozwolenia na przywóz składa się w ciągu pierwszych siedmiu dni drugiego miesiąca poprzedzającego początek każdego z podokresów, o których mowa w załączniku VIII.

5.   Jeżeli po upływie pierwszego okresu składania wniosków w ramach danego podokresu pozostały dostępne ilości, kwalifikujący się wnioskodawcy mogą składać nowe wnioski o pozwolenie na przywóz w trakcie dwóch kolejnych okresów składania wniosków, zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia. W takich przypadkach podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze z zakładami zatwierdzonymi zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (45) mogą składać wnioski bez konieczności przedstawiania dowodu handlu.

6.   Pozwolenia na przywóz wydaje się od 23. dnia miesiąca do końca miesiąca, w którym złożono wniosek.

7.   Pozwolenia na przywóz są ważne przez pięć miesięcy od daty ich wydania w rozumieniu art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239 lub od daty rozpoczęcia podokresu, dla którego wydano pozwolenie na przywóz, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Okres ważności pozwolenia na przywóz upływa jednak najpóźniej w dniu 31 grudnia.

8.   Posiadacze pozwoleń mogą zwrócić niewykorzystane ilości objęte pozwoleniami przed upływem ważności pozwolenia i najpóźniej cztery miesiące przed końcem okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Każdy posiadacz pozwolenia może zwrócić maksymalnie 30 % ilości objętej jego indywidualnym pozwoleniem.

9.   W przypadku zwrotu części ilości objętej pozwoleniem zgodnie ust. 8 zwalnia się 60 % odpowiedniego zabezpieczenia.

Artykuł 47

Przepisy wspólne

1.   Świadectwa autentyczności są ważne przez trzy miesiące od daty ich wydania i w żadnym przypadku nie dłużej niż do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

2.   Zgłoszone ilości wyraża się w kilogramach masy produktu oraz, w stosownych przypadkach, w przeliczeniu na ekwiwalent masy produktu bez kości.

3.   Do celów niniejszego rozdziału „mięso mrożone” oznacza mięso o wewnętrznej temperaturze –12 °C lub niższej w momencie wprowadzenia na obszar celny Unii.

ROZDZIAŁ 7

Mleko i przetwory mleczne

Sekcja 1

Kontyngenty przywozowe

Artykuł 48

Kontyngenty taryfowe

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu, zatwierdzonymi decyzją 94/800/WE, zgodnie z decyzją nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie systemu handlu produktami rolnymi (46), Umową w sprawie handlu, rozwoju i współpracy z Republiką Południowej Afryki, której tymczasowe stosowanie zatwierdzono decyzją 1999/753/WE (47), Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, zatwierdzoną decyzją 2002/309/WE, Euratom, Porozumieniem w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącym niektórych produktów rolnych, zatwierdzonym decyzją Rady 2011/818/UE (48), Umową o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, zatwierdzoną decyzją 2008/805/WE (49), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii przetworów mlecznych, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Zgodnie z Układem o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, zatwierdzonym decyzją Rady (UE) 2017/1247, otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii przetworów mlecznych, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi, zatwierdzonym decyzją Rady (UE) 2017/1913 (50), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii przetworów mlecznych, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Kontyngenty taryfowe dla mleka i produktów mlecznych oraz szczegółowe warunki ich dotyczące są określone w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 49

Kontyngenty taryfowe na ser pochodzący z Nowej Zelandii

1.   Przepisy niniejszego artykułu stosuje się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4514 i 09.4515.

2.   Organy celne podają numer seryjny świadectwa IMA 1 w sekcji 31 pozwolenia na przywóz.

3.   Świadectwa IMA 1 sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XIV.

Artykuł 50

Kontyngenty taryfowe na masło pochodzące z Nowej Zelandii

1.   Przepisy niniejszego artykułu stosuje się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4195 i 09.4182.

2.   Organy celne podają numer seryjny świadectwa IMA 1 w sekcji 31 pozwolenia na przywóz.

3.   Wyrażenie „co najmniej sześciotygodniowe” w opisie kontyngentów taryfowych na masło pochodzące z Nowej Zelandii oznacza co najmniej sześciotygodniowe w dniu, kiedy organom celnym zostaje przedstawione zgłoszenie do dopuszczenia do obrotu w Unii.

4.   Na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu przywiezionego do Unii masła pochodzącego z Nowej Zelandii pochodzenie z Nowej Zelandii oznacza się na opakowaniu i na odpowiedniej fakturze. W przypadku gdy masło pochodzące z Nowej Zelandii jest wymieszane z masłem pochodzącym z Unii i gdy to mieszane masło jest przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji i wprowadzane do obrotu w opakowaniach zawierających maksymalnie 500 gramów, pochodzenie mieszanego masła z Nowej Zelandii musi być oznaczone tylko na odpowiedniej fakturze.

5.   Świadectwa IMA 1 sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XIV.

6.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 1 w przypadku kontyngentu taryfowego na masło pochodzące z Nowej Zelandii o numerze porządkowym 09.4195 wnioski o pozwolenia na przywóz nie mogą obejmować, w przypadku każdego wnioskodawcy, więcej niż 125 % ilości, które wnioskodawca dopuścił do obrotu w ramach kontyngentu taryfowego o numerach porządkowych 09.4195 i 09.4182 w trakcie okresu 24 miesięcy przed listopadem poprzedzającym okres obowiązywania kontyngentu taryfowego.

7.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 1 w przypadku kontyngentu taryfowego na masło pochodzące z Nowej Zelandii o numerze porządkowym 09.4182 wnioski o pozwolenia na przywóz nie mogą obejmować, w przypadku każdego wnioskodawcy, mniej niż 20 ton i więcej niż 10 % ilości, dostępnej w podokresie obowiązywania kontyngentu taryfowego.

8.   Ilości zgłoszone przez właściwe organy do Komisji w odniesieniu do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4195 i 09.4182 podaje się w podziale według kodu CN.

Artykuł 51

Monitorowanie masy i zawartości tłuszczu w przypadku masła pochodzącego z Nowej Zelandii

1.   Przepisy dotyczące monitorowania masy i zawartości tłuszczu oraz konsekwencje takiego monitorowania określono w części A.3 załącznika XIV.5. Czynności kontrolne dotyczące zgłoszeń do dopuszczenia do obrotu w Unii obejmują kontrole określone w załączniku XIV. W przypadku gdy masło nie spełnia wymogów dotyczących składu, preferencji taryfowej nie przyznaje się dla całej ilości objętej odpowiednią deklaracją celną. Po stwierdzeniu, że nie spełniono wymogów oraz przyjęciu zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu organy celne pobierają należność celną przywozową określoną w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (51). Podmiot może zwrócić pozwolenie na ilość niespełniającą wymogów, w którym to przypadku organ wydający pozwolenie zgłasza tę ilość jako niewykorzystaną oraz zwalniane jest odpowiednie zabezpieczenie.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wynikach monitorowania prowadzonego w każdym kwartale na podstawie części A.3 załącznika XIV.5 do 10. dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału. Stosowne powiadomienie zawiera następujące informacje:

a)

informacje ogólne:

(i)

nazwa producenta masła;

(ii)

kod identyfikacyjny partii;

(iii)

wielkość partii w kg;

(iv)

data kontroli (dzień/miesiąc/rok);

b)

kontrola masy: wielkość próby losowej (liczba kartonów);

c)

dane dotyczące średniej:

(i)

średnia arytmetyczna masy netto na karton w kg (podanej w świadectwie IMA 1 – pole 9);

(ii)

średnia arytmetyczna masy netto kartonów należących do próby w kg;

(iii)

czy średnia arytmetyczna ustalonej w Unii masy netto znacząco różni się od wartości zadeklarowanej (N = nie, T = tak);

d)

dane dotyczące odchylenia standardowego:

(i)

odchylenie standardowe masy netto na karton w kg (podanej w świadectwie IMA 1 – pole 9);

(ii)

odchylenie standardowe masy netto kartonów należących do próby (w kg);

(iii)

czy średnia arytmetyczna ustalonego w Unii odchylenia standardowego znacząco różni się od wartości zadeklarowanej (N = nie, T = tak);

e)

kontrola zawartości tłuszczu:

f)

wielkość próby losowej (liczba kartonów);

g)

dane dotyczące średniej:

(i)

średnia arytmetyczna zawartości tłuszczu w kartonach należących do próby (w % tłuszczu);

(ii)

czy średnia arytmetyczna ustalonej w Unii zawartości tłuszczu przekracza 84,4 % (N = nie, Y = tak).

Artykuł 52

Kontyngenty taryfowe na mleko i przetwory mleczne administrowane przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa trzecie

1.   Kontyngenty taryfowe administrowane przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa trzecie wymieniono w załączniku I.

2.   Pozwolenia na przywóz w ramach tych kontyngentów taryfowych obejmują całkowitą ilość netto wskazaną na świadectwie IMA 1.

Artykuł 53

Świadectwo IMA 1 dla przetworów mlecznych

1.   Świadectwa IMA 1 sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XIV. Nie wypełnia się jednak pola 3, odnoszącego się do kupującego, oraz pola 6, odnoszącego się do państwa przeznaczenia.

Na każdym świadectwie IMA 1 musi widnieć numer seryjny przyznany przez organ wydający. Dla każdego rodzaju produktu, o którym mowa w załączniku IX, należy sporządzić odrębne świadectwo IMA 1.

2.   Świadectwo musi obejmować całkowitą ilość produktów, które mają opuścić terytorium państwa wydającego.

3.   Świadectwa IMA 1 są ważne od daty ich wydania do końca ósmego miesiąca po ich wydaniu. Nie mogą one pozostać ważne po dniu 31 grudnia roku, w którym zostały wydane.

4.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 3 świadectwa IMA 1 ważne od dnia 1 stycznia mogą być wydawane od dnia 1 listopada roku poprzedzającego. Powiązane wnioski o zezwolenie na przywóz mogą jednak być składane dopiero od pierwszego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

5.   Okoliczności, w których świadectwa IMA 1 mogą zostać anulowane, zmienione, zastąpione lub skorygowane, określono w załączniku XIV.

6.   Należycie poświadczoną kopię świadectwa IMA 1 przedstawia się, wraz z odpowiednim pozwoleniem na przywóz i produktami, do których się odnoszą, organom celnym państwa członkowskiego przywozu w momencie składania zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu w Unii. Świadectwo IMA 1 musi być przedstawione w okresie swojej ważności, z wyjątkiem przypadków siły wyższej.

Artykuł 54

Organy wydające świadectwa IMA 1

1.   Świadectwa IMA 1 są ważne wyłącznie, jeżeli zostały należycie wypełnione i poświadczone przez organ wydający wymieniony w załączniku XIV. Świadectwa IMA 1 uznaje się za należycie poświadczone, jeżeli widnieje na nich data i miejsce wydania i jeżeli są one opatrzone pieczęcią organu wydającego oraz podpisem osoby upoważnionej do ich podpisania.

2.   Organy wydające są wymienione w załączniku XIV, wyłącznie, jeżeli:

a)

są uznane jako takie przez państwo wywozu;

b)

zobowiązują się przekazać Komisji i państwom członkowskim, na ich żądanie, wszelkie informacje, które mogą być wymagane do oceny szczegółowych danych wymienionych w świadectwach;

c)

zobowiązują się przesłać Komisji kopię każdego poświadczonego świadectwa IMA 1, wraz z odnośnym numerem identyfikacyjnym i całkowitą objętą nim ilością, w dniu wydania lub w ciągu najpóźniej siedmiu dni od tego dnia oraz, w stosownych przypadkach, powiadomienie o wszelkim anulowaniu, korekcie lub zmianie świadectwa. Takiego przesłania należy dokonać za pomocą systemu informacyjnego, o którym mowa w art. 72 ust. 8;

d)

w przypadku produktów objętych kodem CN 0406, jeżeli państwo wywozu wydające świadectwa IMA 1 nie ma dostępu do systemu informacyjnego, o którym mowa w art. 72 ust. 8, zobowiązuje się ono zgłosić Komisji do dnia 15 stycznia, odrębnie dla każdego kontyngentu:

(i)

całkowitą liczbę świadectw IMA 1 wydanych w odniesieniu do poprzedniego roku kontyngentowego, numer identyfikacyjny każdego świadectwa IMA 1 oraz objętą nim ilość;

(ii)

całkowitą liczbę świadectw IMA 1 wydanych w odniesieniu do danego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego i całkowitą ilość objętą tymi świadectwami; oraz

(iii)

anulowanie, korektę lub zmianę tych świadectw IMA 1 lub wydanie kopii świadectw IMA 1, zgodnie z załącznikiem XIV, oraz wszystkie istotne szczegółowe informacje na ten temat.

3.   W przypadku gdy organ wydający nie spełnia już wymogów określonych w niniejszym artykule, zostaje usunięty z załącznika XIV.

Sekcja 2

Kontyngenty wywozowe

Artykuł 55

Kontyngent wywozowy na mleko w proszku otwarty przez Republikę Dominikańską

1.   Zgodnie z Umową o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, otwiera się kontyngent taryfowy na wywóz do Republiki Dominikańskiej mleka w proszku pochodzącego z UE, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

2.   Eksporterom unijnym przydziela się kontyngent wywozowy w wysokości 22 400 ton dla wszystkich produktów objętych kodami CN 0402 10, 0402 21 i 0402 29.

3.   Okres obowiązywania kontyngentu trwa od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku.

4.   Eksporterzy unijni to podmioty, których nazwa i numer EORI widnieją na odpowiednim zgłoszeniu wywozowym. Przedstawiają oni właściwym organom Republiki Dominikańskiej, dla każdej przesyłki, poświadczoną kopię pozwolenia na wywóz i należycie zatwierdzoną kopię zgłoszenia wywozowego.

5.   Wnioski o pozwolenia na wywóz mogą być składane dla wszystkich produktów objętych kodami CN 0402 10, 0402 21 i 0402 29, które zostały w całości wyprodukowane w Unii z mleka wyprodukowanego w całości w Unii. Wnioskodawcy oświadczają na piśmie, że warunki te są spełnione. Zobowiązują się oni również, na piśmie, do przedstawienia na wniosek właściwych organów dowodów, że warunki te są spełnione. Właściwe organy mogą weryfikować przedstawione dowody w ramach kontroli na miejscu.

Artykuł 56

Dodatkowe przepisy mające zastosowanie do pozwoleń na wywóz mleka w proszku w ramach kontyngentu otwartego przez Republikę Dominikańską

1.   Pozwolenia wydane w ramach kontyngentu otwartego przez Republikę Dominikańską powodują powstanie obowiązku wywozu do Republiki Dominikańskiej.

2.   Zabezpieczenie złożone w odniesieniu do pozwolenia zostaje zwolnione po przedstawieniu dowodu, o którym mowa w art. 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239, oraz następujących dokumentów:

a)

kopii, w formie elektronicznej lub papierowej, konosamentu lub morskiego listu przewozowego lub lotniczego listu przewozowego, stosownie do przypadku, dotyczących produktów, w odniesieniu do których złożono zgłoszenie wywozowe, z podaniem Republiki Dominikańskiej jako miejsca przeznaczenia; lub

b)

wydruku informacji dotyczących elektronicznego monitorowania i śledzenia transportu, wygenerowanych niezależnie przez eksportera, jeżeli mogą one zostać powiązane ze zgłoszeniem wywozowym, z podaniem Republiki Dominikańskiej jako miejsca przeznaczenia.

3.   Wniosek o pozwolenie na wywóz i pozwolenie na wywóz zawierają następujące informacje:

a)

w sekcji 7 jako państwo przeznaczenia należy podać „Republika Dominikańska”; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji;

b)

w sekcji 20 należy podać:

„Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/761

Kontyngent taryfowy na okres od dnia 1 lipca 20… r. do dnia 30 czerwca 20… r. na mleko w proszku zgodnie z załącznikiem III dodatek 2 do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE”.

Artykuł 57

Współczynnik przydziału stosowany do kontyngentu wywozowego na mleko w proszku otwartego przez Republikę Dominikańską

1.   W przypadku gdy wnioski o pozwolenie złożono dla ilości większych niż dostępne ilości, Komisja oblicza współczynnik przydziału. Wartość uzyskaną po zastosowaniu współczynnika przydziału zaokrągla się w dół do najbliższego kilograma.

2.   Jeżeli w wyniku zastosowania współczynnika przydziału ilość przypadająca na jednego wnioskodawcę jest mniejsza niż 20 ton, wnioskodawcy mogą wycofać swoje wnioski o pozwolenie. W takich przypadkach powiadamiają oni organ wydający pozwolenie w terminie trzech dni roboczych od opublikowania przez Komisję współczynnika przydziału. Zabezpieczenie zostaje zwolnione bezpośrednio po otrzymaniu takiego powiadomienia.

3.   Organ wydający pozwolenie powiadamia Komisję w terminie 10 dni od opublikowania współczynnika przydziału o ilościach, w podziale według kodu CN, w odniesieniu do których wycofano wnioski o pozwolenie.

Artykuł 58

Kontyngenty wywozowe na ser otwarte przez Stany Zjednoczone Ameryki

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu otwiera się kontyngenty taryfowe na wywóz do Stanów Zjednoczonych Ameryki przetworów mlecznych pochodzących z UE objętych kodem CN 0406, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Wielkość każdego z kontyngentów taryfowych oraz okres obowiązywania wywozowego kontyngentu taryfowego dla danego kontyngentu podane są w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 59

Pozwolenia na wywóz wydane w ramach kontyngentów wywozowych na ser otwartych przez Stany Zjednoczone Ameryki

1.   Produkty objęte kodem CN 0406 określone w załączniku XIII podlegają wymogowi przedstawienia pozwolenia na wywóz w przypadku wywozu do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach:

a)

kontyngentu dodatkowego na mocy Porozumienia w sprawie rolnictwa Światowej Organizacji Handlu;

b)

kontyngentów taryfowych, pierwotnie wynikających z postanowień Rundy Tokijskiej, przyznanych Austrii, Finlandii i Szwecji przez Stany Zjednoczone, ujętych w wykazie XX opracowanym w ramach Rundy Urugwajskiej;

c)

kontyngentów taryfowych, pierwotnie wynikających z postanowień Rundy Urugwajskiej, przyznanych Republice Czeskiej, Węgrom, Polsce i Słowacji przez Stany Zjednoczone, ujętych w wykazie XX opracowanym w ramach Rundy Urugwajskiej.

2.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 6, wnioski o pozwolenie na wywóz składa się do właściwych organów w dniach od 1 do 10 września roku poprzedzającego rok kontyngentowy, dla którego przydzielane są pozwolenia na wywóz. Wszystkie wnioski składa się równocześnie do organu wydającego pozwolenia w danym państwie członkowskim.

3.   W sekcji 16 wniosków o pozwolenie i pozwoleń należy podać ośmiocyfrowy kod CN. Pozwolenia są jednak ważne również dla produktów objętych każdym innym kodem w ramach pozycji CN 0406.

4.   Wnioskodawcy ubiegający się o pozwolenie na wywóz przedstawiają dowód, że wskazany przez nich importer jest jednostką zależną wnioskodawcy.

5.   Wnioskodawcy ubiegający się o pozwolenie na wywóz podają we wniosku:

a)

oznaczenie grupy produktów objętych kontyngentem obowiązującym dla Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z dodatkowymi adnotacjami 16–23 i 25 w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej;

b)

nazwy produktów zgodne ze Zharmonizowanym Systemem Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki;

c)

nazwę i adres importera w Stanach Zjednoczonych Ameryki wskazanego przez wnioskodawcę.

6.   Wniosek o pozwolenie na wywóz i pozwolenie na wywóz zawierają następujące informacje:

a)

w sekcji 7 jako państwo przeznaczenia należy podać „Stany Zjednoczone Ameryki”; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji;

b)

w sekcji 20 należy podać:

(i)

„Na wywóz do Stanów Zjednoczonych Ameryki;

(ii)

Kontyngent na rok kalendarzowy xxxx – art. 58–63 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761;

(iii)

Numer identyfikacyjny kontyngentu: …;

(iv)

Ważny od 1 stycznia do 31 grudnia xxxx r.”;

c)

w sekcji 22 należy podać: „Pozwolenie jest ważne dla wszystkich produktów objętych zakresem pozycji CN 0406”.

7.   Każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek lub więcej wniosków o pozwolenie w odniesieniu do poszczególnych kontyngentów określonych w kolumnie (3) załącznika XIV.5 – B1, pod warunkiem że całkowita ilość określona we wniosku w odniesieniu do danego kontyngentu nie przekracza maksymalnych limitów ilości określonych w następnych akapitach.

Zatem w przypadku, gdy w odniesieniu do tej samej grupy produktów, o których mowa w kolumnie (2) załącznika XIV.5 – B1, ilość dostępna zgodnie z kolumną (4) jest podzielona między kontyngent Rundy Urugwajskiej i kontyngent Rundy Tokijskiej, oba te kontyngenty należy traktować jako dwa oddzielne kontyngenty.

W odniesieniu do kontyngentów określonych w kolumnie (3) załącznika XIV.5 – B1 jako 22-Tokio, 22-Urugwaj, 25-Tokio oraz 25-Urugwaj całkowita ilość, której dotyczy wniosek, w odniesieniu do danego wnioskodawcy i kontyngentu musi obejmować co najmniej 10 ton i nie może przekraczać ilości dostępnej w ramach danego kontyngentu określonej w kolumnie (4) tego załącznika.

W odniesieniu do innych kontyngentów określonych w kolumnie (3) załącznika XIV.5 – B1 całkowita ilość, której dotyczy wniosek, w odniesieniu do danego wnioskodawcy i kontyngentu musi obejmować co najmniej 10 ton i nie może przekraczać 40 % ilości dostępnej w ramach danego kontyngentu określonej w kolumnie (4) tego załącznika.

8.   Do wniosku o pozwolenie na wywóz należy dołączyć oświadczenie wskazanego importera w Stanach Zjednoczonych stwierdzające, że kwalifikuje się on do celów przywozu zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami dotyczącymi pozwoleń na przywóz przetworów mlecznych w ramach kontyngentu taryfowego, określonymi w tytule 7 podtytuł A część 6 kodeksu przepisów federalnych.

9.   Informacje na temat kontyngentów otwartych przez Stany Zjednoczone Ameryki przedstawia się wraz ze wnioskiem o pozwolenie na wywóz, w formie zgodnej ze wzorem określonym w załączniku XIV.

10.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 11 niniejszego rozporządzenia, pozwolenia na wywóz wydaje się do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok kontyngentowy dla ilości, dla których przydzielane są pozwolenia.

Artykuł 60

Zwolnienie zabezpieczeń złożonych w ramach kontyngentów wywozowych na ser otwartych przez Stany Zjednoczone Ameryki

Zabezpieczenie złożone w odniesieniu do pozwolenia zostaje zwolnione po przedstawieniu dowodu, o którym mowa w art. 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239, oraz następujących dokumentów:

a)

kopii, w formie elektronicznej lub papierowej, konosamentu lub morskiego listu przewozowego lub lotniczego listu przewozowego, stosownie do przypadku, dotyczących produktów, w odniesieniu do których złożono zgłoszenie wywozowe, z podaniem Stanów Zjednoczonych Ameryki jako miejsca przeznaczenia; lub

b)

wydruku informacji dotyczących elektronicznego monitorowania i śledzenia transportu, wygenerowanych niezależnie przez eksportera, jeżeli mogą one zostać powiązane ze zgłoszeniem wywozowym, z podaniem Stanów Zjednoczonych Ameryki jako miejsca przeznaczenia.

Artykuł 61

Powiadomienia związane z kontyngentami wywozowymi na ser otwartymi przez Stany Zjednoczone Ameryki

1.   Do dnia 18 września każdego roku państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wnioskach złożonych w odniesieniu do każdego z kontyngentów na ser otwartych przez Stany Zjednoczone Ameryki. Powiadomienia dokonuje się również w przypadku, gdy nie złożono żadnego wniosku.

2.   Powiadomienie zawiera następujące informacje w odniesieniu do każdego kontyngentu:

a)

wykaz wnioskodawców, obejmujący ich nazwy, adresy i numery EORI;

b)

ilości, o które ubiegał się każdy wnioskodawca, w podziale według kodu CN oraz kodu Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki;

c)

nazwy, adresy i numery referencyjne importerów wskazanych przez wnioskodawców.

3.   Przed dniem 15 stycznia każdego roku państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach, w podziale według kodu CN, na które wydały pozwolenia.

Artykuł 62

Współczynnik przydziału stosowany do kontyngentów wywozowych na ser otwartych przez Stany Zjednoczone Ameryki

1.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 10 w przypadku gdy wnioski o pozwolenia na wywóz w odniesieniu do danego kontyngentu przekraczają ilość dostępną na dany rok, Komisja oblicza i publikuje do dnia 31 października współczynnik przydziału. Jeżeli jest to konieczne, można zastosować współczynnik przydziału wyższy niż 100 %.

2.   Jeżeli w wyniku zastosowania współczynnika przydziału przydzielone ilości przypadające na wnioskodawcę byłyby mniejsze niż 10 ton na kontyngent, wnioskodawca może wycofać wniosek o pozwolenie. W takich przypadkach wnioskodawca powiadamia o tym organ wydający pozwolenie w terminie trzech dni roboczych od opublikowania przez Komisję współczynnika przydziału.

3.   Właściwy organ powiadamia Komisję w terminie 10 dni kalendarzowych od opublikowania współczynnika przydziału o ilościach, w podziale według kodu CN, w odniesieniu do których wycofano wnioski o pozwolenie.

4.   W przypadku gdy wnioski o pozwolenia na wywóz nie przekraczają ilości dostępnej na dany rok, Komisja przydziela pozostałe ilości wnioskodawcom proporcjonalnie do ilości, o które się ubiegali, ustalając współczynnik przydziału. Wartość uzyskaną po zastosowaniu współczynnika zaokrągla się w dół do najbliższego kilograma. W takim przypadku podmioty informują organ wydający pozwolenie w danych państwach członkowskich o dodatkowej ilości, którą akceptują, w terminie tygodnia od opublikowania współczynnika przydziału. Zabezpieczenie, które należy złożyć, zostaje odpowiednio zwiększone.

5.   Właściwy organ powiadamia Komisję w terminie dwóch tygodni od opublikowania współczynnika przydziału o dodatkowych ilościach, w podziale według kodu CN, które zostały zaakceptowane przez podmioty.

Artykuł 63

Wskazani importerzy w ramach kontyngentów wywozowych na ser otwartych przez Stany Zjednoczone Ameryki

1.   Komisja zgłasza właściwym organom Stanów Zjednoczonych Ameryki nazwy wskazanych importerów oraz przydzielone ilości.

2.   W przypadku gdy pozwolenie na przywóz danych ilości nie jest przydzielone wskazanemu importerowi, w okolicznościach, które nie podają w wątpliwość dobrej wiary podmiotu składającego deklarację kwalifikowalności zgodnie z przepisami Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) dotyczącymi pozwoleń na przywóz przetworów mlecznych w ramach kontyngentu taryfowego, określonymi w tytule 7 podtytuł A część 6 kodeksu przepisów federalnych, organ wydający pozwolenie może upoważnić podmiot do wskazania innego importera wymienionego w wykazie zatwierdzonych importerów USDA i zgłoszonego zgodnie z ust. 1.

3.   Organ wydający pozwolenie jak najszybciej powiadamia Komisję o zmianie wskazanego importera, a Komisja informuje o tej zmianie właściwe organy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Artykuł 64

Wywóz w ramach kontyngentu na ser otwartego przez Kanadę

1.   Zgodnie z Porozumieniem zawartym na zakończenie negocjacji między Wspólnotą Europejską a Kanadą na mocy art. XXIV:6 GATT oraz związaną z tym Wymianą Listów, zatwierdzonymi decyzją Rady 95/591/WE (52), otwiera się kontyngent taryfowy na wywóz do Kanady sera, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Ilość produktów oraz okres obowiązywania kontyngentu taryfowego dla danego kontyngentu podane są w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia.

2.   W odniesieniu do wywozu sera do Kanady w ramach tego kontyngentu, określonego w załączniku XIII, wymagane jest pozwolenie na wywóz.

3.   Wnioski o pozwolenie są rozpatrywane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcy oświadczą na piśmie, że wszystkie materiały objęte rozdziałem 4 Nomenklatury scalonej, wykorzystane przy wytwarzaniu produktów objętych ich wnioskiem, zostały w całości wyprodukowane w Unii z mleka wyprodukowanego w całości w Unii. Wnioskodawcy zobowiązują się również, na piśmie, do przedstawienia na wniosek właściwych organów dowodów, że warunki te są spełnione. Właściwe organy mogą weryfikować te dowody w ramach kontroli na miejscu.

4.   Wniosek o pozwolenie na wywóz i pozwolenie na wywóz zawierają następujące informacje:

a)

w sekcji 7 jako państwo przeznaczenia należy podać „Kanada”; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji;

b)

w sekcji 15 należy podać sześciocyfrowy symbol towaru, zgodnie z oznaczeniem przyjętym w Nomenklaturze scalonej dla produktów objętych kodami CN 0406 10, 0406 20, 0406 30 i 0406 40, oraz ośmiocyfrowy symbolem towaru w przypadku produktów objętych w Nomenklaturze scalonej kodem CN 0406 90. Sekcja 15 nie może zawierać więcej niż sześć produktów opisanych w ten sposób;

c)

w sekcji 16 należy podać ośmiocyfrowy kod CN oraz ilość w kilogramach dla każdego produktu wymienionego w sekcji 15. Pozwolenie jest ważne wyłącznie na produkty i ilości opisane w taki sposób;

d)

w sekcjach 17 i 18 należy podać całkowitą ilość produktów wymienionych w sekcji 16;

e)

w sekcji 20 należy umieścić jedną z następujących adnotacji, stosownie do przypadku:

(i)

„Sery przeznaczone do bezpośredniego wywozu do Kanady. Art. 64 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 – Kontyngent na rok kalendarzowy xxxx”;

(ii)

„Sery przeznaczone do wywozu bezpośredniego/przez Nowy Jork do Kanady. Art. 64 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 – Kontyngent na rok kalendarzowy xxxx”.

W przypadku gdy transport sera do Kanady odbywa się przez terytorium państw trzecich, państwa te należy wymienić zamiast odniesienia do Nowego Jorku lub wraz z tym odniesieniem;

f)

w sekcji 22 należy podać: „bez refundacji wywozowej”.

5.   Ubiegając się o pozwolenie na przywóz, posiadacz tytularny pozwolenia na wywóz przedstawia właściwemu organowi Kanady oryginał pozwolenia na wywóz lub poświadczoną kopię pozwolenia na wywóz.

ROZDZIAŁ 8

Wieprzowina

Artykuł 65

Kontyngenty taryfowe

Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, zatwierdzonym decyzją 2006/333/WE, otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii wieprzowiny, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Dla każdego kontyngentu taryfowego ilość produktów, numer porządkowy oraz okres i podokresy obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego są określone w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 66

Kontyngenty taryfowe na produkty pochodzące z Kanady

1.   Warunkiem dopuszczenia do obrotu w Unii wieprzowiny pochodzącej z Kanady jest przedłożenie deklaracji pochodzenia. Deklarację pochodzenia umieszcza się na fakturze lub dowolnym innym dokumencie handlowym, który opisuje produkt pochodzący w stopniu wystarczająco szczegółowym, by umożliwić jego identyfikację. Tekst deklaracji pochodzenia musi być zgodny z brzmieniem podanym w załączniku 2 do Protokołu w sprawie reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia załączonego do Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony.

2.   Współczynniki przeliczeniowe określone w części B załącznika XVI stosuje się do przeliczenia masy produktu na ekwiwalent masy tuszy dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4282.

3.   Wnioski o pozwolenia na przywóz składa się w ciągu pierwszych siedmiu dni drugiego miesiąca poprzedzającego każdy z podokresów, o których mowa w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

4.   Jeżeli po upływie pierwszego okresu składania wniosków w ramach danego podokresu pozostały dostępne ilości, kwalifikujący się wnioskodawcy mogą składać nowe wnioski o pozwolenie na przywóz w trakcie dwóch kolejnych okresów składania wniosków, zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia. W takich przypadkach podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze z zakładami zatwierdzonymi zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 mogą składać wnioski bez konieczności przedstawiania dowodu handlu.

5.   Pozwolenia na przywóz wydaje się od 23. dnia miesiąca do końca miesiąca, w którym złożono wniosek.

6.   Pozwolenia na przywóz są ważne przez pięć miesięcy od dnia wydania w rozumieniu art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239 lub od daty rozpoczęcia podokresu, dla którego wydano pozwolenie na przywóz, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Okres ważności pozwolenia na przywóz upływa jednak najpóźniej w dniu 31 grudnia.

7.   Posiadacze pozwoleń mogą zwrócić niewykorzystane ilości objęte pozwoleniami przed upływem ważności pozwolenia i najpóźniej cztery miesiące przed końcem okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Każdy posiadacz pozwolenia może zwrócić maksymalnie 30 % ilości objętej jego indywidualnym pozwoleniem.

8.   W przypadku zwrotu części ilości objętej pozwoleniem zgodnie ust. 7 zwalnia się 60 % odpowiedniego zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ 9

Jaja

Artykuł 67

Kontyngenty taryfowe

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu, zatwierdzonymi decyzją Rady 94/800/WE, otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii produktów w sektorze jaj i albumin jaj, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Dla każdego kontyngentu taryfowego ilość produktów, numer porządkowy oraz okres i podokresy obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego są określone w załączniku XI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 68

Przeliczanie masy

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia masę przelicza się na ekwiwalent jaj w skorupkach zgodnie ze standardowymi współczynnikami produktywności określonymi w części A załącznika XVI do niniejszego rozporządzenia. Standardowe współczynniki produktywności stosuje się jedynie do towarów przywożonych o dobrej, należytej i przyjętej w handlu jakości, które spełniają wszelkie normy jakości ustanowione w przepisach Unii, oraz pod warunkiem, że produkty kompensacyjne nie są otrzymywane przy zastosowaniu specjalnych metod przetwarzania w celu spełnienia określonych wymogów jakościowych.

2.   Ilość referencyjną należy skorygować z zastosowaniem współczynników przeliczeniowych określonych w części A załącznika XVI do niniejszego rozporządzenia.

3.   Do celów niniejszego rozporządzenia masa albumin mleka jest przeliczana na ekwiwalent jaj w skorupkach zgodnie ze standardowymi współczynnikami produktywności wynoszącymi 7,00 dla suszonej albuminy mleka (kod CN 3502 20 91) i 53,00 dla pozostałych albumin mleka (kod CN 3502 20 99), z zastosowaniem zasad przeliczania określonych w części A załącznika XVI do niniejszego rozporządzenia.

4.   Do celów wniosków o pozwolenie w ramach kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4275, 09.4401 i 09.4402 całkowitą ilość przelicza się na ekwiwalent jaj w skorupkach.

5.   Ilości zgłaszane Komisji na podstawie niniejszego rozporządzenia wyraża się w:

a)

kilogramach ekwiwalentu jaj w skorupkach w odniesieniu do numerów porządkowych 09.4275, 09.4401 i 09.4402;

b)

kilogramach masy produktu w odniesieniu do numeru porządkowego 09.4276.

ROZDZIAŁ 10

Mięso drobiowe

Artykuł 69

Kontyngenty taryfowe

Zgodnie z umowami w formie uzgodnionych protokołów w sprawie niektórych nasion oleistych, zawartych, odpowiednio, między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Argentyną, Brazylią, Kanadą, Polską, Szwecją i Urugwajem z drugiej strony, na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), zatwierdzonymi decyzją Rady 94/87/WE (53), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii mięsa drobiowego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z koncesjami przyznanymi w ramach Światowej Organizacji Handlu, zatwierdzonymi decyzją Rady 94/800/WE, otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii wyrobów z mięsa drobiowego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącym wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Układu o Stowarzyszeniu między WE a Izraelem, zatwierdzonym decyzją Rady 2003/917/WE (54), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii produktów z mięsa drobiowego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, zatwierdzonym decyzją 2006/333/WE, otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii mięsa drobiowego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z porozumieniami w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczącymi zmiany koncesji dla mięsa drobiowego, zatwierdzonymi decyzją Rady 2007/360/WE (55), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii mięsa drobiowego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z Układem o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów, zatwierdzonym decyzją Rady 2014/668/UE (56), otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii mięsa drobiowego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Dla każdego kontyngentu taryfowego ilość produktów, numer porządkowy oraz okres i podokresy obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego są określone w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 11

Karma dla psów lub kotów

Artykuł 70

Pozwolenia na wywóz karmy dla psów lub kotów objętej kodem CN 2309 10 90 i kwalifikującej się do szczególnych regulacji przywozowych w Szwajcarii

1.   Zgodnie z koncesjami przyznanymi w wyniku negocjacji Rundy Urugwajskiej w ramach Światowej Organizacji Handlu (57) otwiera się kontyngent taryfowy na wywóz do Szwajcarii karmy dla psów lub kotów pochodzącej z Unii, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

W odniesieniu do tego kontyngentu taryfowego ilość produktów oraz okres obowiązywania wywozowego kontyngentu taryfowego są określone w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia.

2.   Wnioski o pozwolenie są rozpatrywane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcy oświadczą na piśmie, że wszystkie materiały wykorzystane przy wytwarzaniu produktów objętych ich wnioskiem zostały w całości wyprodukowane w Unii. Wnioskodawcy zobowiązują się również, na piśmie, do przedstawienia na wniosek właściwych organów dowodów, że warunki te są spełnione, oraz do wyrażenia zgody, w stosownych przypadkach, na przeprowadzenie przez te organy wszelkiego rodzaju kontroli ksiąg rachunkowych oraz warunków, w jakich dane produkty są wytwarzane. Jeżeli wnioskodawca nie jest producentem danych produktów, przedkłada on na poparcie swojego wniosku podobne oświadczenie i zobowiązanie złożone przez ich producenta.

3.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 71 ust. 1 pozwolenie na wywóz AGREX można zastąpić fakturą lub dowolnym innym dokumentem handlowym, który opisuje produkt pochodzący w stopniu wystarczająco szczegółowym, by umożliwić jego identyfikację.

ROZDZIAŁ 12

Przepisy wspólne dla niektórych kontyngentów taryfowych wymienionych w rozdziałach 6, 7 oraz 11

Artykuł 71

Przepisy mające zastosowanie do wywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przez państwa trzecie i podlegających szczególnym przepisom UE

1.   Wywóz produktów objętych wywozowymi kontyngentami taryfowymi administrowanymi przez państwa trzecie podlega wymogowi przedstawienia pozwolenia na wywóz AGREX określonego w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239.

2.   Wnioski o pozwolenia w ramach tych kontyngentów taryfowych są rozpatrywane wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są warunki, o których mowa w art. 64 ust. 3 i art. 70 ust. 2.

3.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 6 ust. 1 i 2 podmioty mogą składać w ciągu miesiąca więcej niż jeden wniosek o pozwolenie, a wnioski o pozwolenia mogą być składane w dowolnym dniu, przy uwzględnieniu art. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1239.

4.   Pozwolenia są wydawane jak najszybciej po złożeniu dopuszczalnego wniosku.

5.   Na wniosek zainteresowanej strony wydaje się poświadczoną kopię zatwierdzonego pozwolenia.

6.   Pozwolenia na wywóz mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby jednego zgłoszenia wywozowego. Pozwolenie traci ważność z chwilą akceptacji zgłoszenia wywozowego.

7.   Art. 16 nie ma zastosowania do wywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przez państwa trzecie.

Artykuł 72

Przepisy szczególne mające zastosowanie do przywozowych kontyngentów taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa wywozu

1.   W przypadku gdy kontyngent taryfowy jest administrowany zgodnie z art. 187 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, dokumentem wydanym przez państwo wywozu jest:

a)

świadectwo autentyczności (CA) dla sektora wołowiny i cielęciny;

b)

formularz IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) dla sektora mleka i przetworów mlecznych.

2.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 6 ust. 1 i 2 podmioty mogą składać w ciągu miesiąca więcej niż jeden wniosek o pozwolenie, a wnioski o pozwolenia mogą być składane w dowolnym dniu, przy uwzględnieniu art. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1239.

3.   Z wyjątkiem kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 49 i 50, podmioty przedstawiają organowi wydającemu pozwolenie w państwie członkowskim przywozu oryginał świadectwa autentyczności lub świadectwa IMA 1 razem ze swoim wnioskiem o pozwolenie na przywóz. Na wniosek organu wydającego pozwolenie podmiot przedstawia również kopię świadectwa autentyczności lub świadectwa IMA 1. Wniosek należy złożyć w okresie ważności świadectwa autentyczności lub świadectwa IMA 1 i nie później niż ostatniego dnia danego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

4.   Organ wydający pozwolenie weryfikuje, czy informacje na świadectwie autentyczności są zgodne z informacjami otrzymanymi przez niego od Komisji. Jeżeli tak jest i o ile Komisja nie przekazała mu innych instrukcji, organ wydający pozwolenie wydaje pozwolenia na przywóz bezzwłocznie i nie później niż sześć dni kalendarzowych po otrzymaniu wniosku złożonego wraz ze świadectwem autentyczności lub świadectwem IMA 1.

5.   Jedno świadectwo autentyczności lub jedno świadectwo IMA 1 wykorzystuje się do wydania tylko jednego pozwolenia na przywóz.

6.   Organ wydający pozwolenie odnotowuje na świadectwie autentyczności lub świadectwie IMA 1 oraz na ich kopii numer, z jakim wydano pozwolenie, oraz ilość, dla jakiej dokument ten został wykorzystany. Ilość wyraża się w całych jednostkach i w zaokrągleniu w górę. Organ wydający pozwolenie zachowuje świadectwo autentyczności lub świadectwo IMA 1. Kopię zwraca się wnioskodawcy w celu wykorzystania jej w ramach procedur celnych, jeżeli tak wskazano w tytule III niniejszego rozporządzenia.

7.   Komisja może wystąpić z wnioskiem do państwa trzeciego, by upoważniło ono przedstawicieli Komisji do przeprowadzenia, w razie potrzeby, kontroli na miejscu w tym państwie trzecim. Kontrole te przeprowadza się wspólnie z właściwymi organami danego państwa trzeciego.

8.   Po wydaniu przez państwo wywozu jednego lub większej liczby świadectw autentyczności lub świadectw IMA 1, informuje ono bezzwłocznie Komisję o wydaniu tych dokumentów. Wymiana dokumentów i informacji między Komisją a państwem wywozu odbywa się za pomocą systemu informacyjnego utworzonego przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1185. Jeżeli domaga się tego państwo trzecie, wymiana dokumentów może nadal odbywać się za pomocą tradycyjnych środków, w którym to przypadku pozwolenie na przywóz udostępnia się posiadaczowi tytularnemu wyłącznie po przedstawieniu oryginału dokumentu wydanego przez państwo wywozu.

9.   Komisja udostępnia organom wydającym pozwolenia i organom celnym państw członkowskich wzory odcisków pieczęci stosowanych przez organ wydający w państwie wywozu na potrzeby wydania świadectwa autentyczności. Organom wydającym pozwolenia i organom celnym państw członkowskich udostępnia się również nazwiska i podpisy osób upoważnionych do podpisywania świadectw autentyczności przekazane Komisji przez organy państw wywozu. Dostęp do bazy danych systemu zarządzania wzorami (Specimen Management System, SMS) zawierającej te informacje jest ograniczony do osób upoważnionych i jest umożliwiany państwom członkowskim za pomocą systemu informacyjnego utworzonego przez Komisję zgodnie z art. 57 i 58 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

TYTUŁ IV

Przepisy końcowe

Artykuł 73

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do okresów obowiązywania kontyngentów taryfowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2021 r. lub później.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz podlegającymi systemowi pozwoleń oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do wnoszenia zabezpieczeń w ramach administrowania kontyngentami taryfowymi (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008 (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 44).

(7)  Wielostronne negocjacje handlowe w ramach rundy urugwajskiej (1986–1994) – Załącznik 1 – Załącznik 1A – Porozumienie w sprawie licencjonowania przywozu (WTO-GATT 1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 151).

(8)  Decyzja ministerialna z Bali w sprawie administrowania kontyngentami taryfowymi WT/MIN(13)/39 – WT/L/914 z 11 grudnia 2013 r.

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).

(12)  

w języku bułgarskim: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18

w języku hiszpańskim: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

w języku czeskim: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18

w języku duńskim: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

w języku niemieckim: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge

w języku estońskim: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

w języku greckim: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18

w języku angielskim: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

w języku francuskim: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18

w języku chorwackim: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18

w języku włoskim: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

w języku łotewskim: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam

w języku litewskim: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

w języku węgierskim: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

w języku maltańskim: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18

w języku niderlandzkim: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

w języku polskim: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18

w języku portugalskim: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

w języku rumuńskim: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18

w języku słowackim: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

w języku słoweńskim: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18

w języku fińskim: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

w języku szwedzkim: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18

(13)  

w języku bułgarskim: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага

w języku hiszpańskim: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n o 1182/71

w języku czeskim: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije

w języku duńskim: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

w języku niemieckim: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

w języku estońskim: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

w języku greckim: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

w języku angielskim: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply

w języku francuskim: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 ne s’applique pas

w języku chorwackim: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje

w języku włoskim: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica

w języku łotewskim: Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

w języku litewskim: Reglamento (EEB, Euratom) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

w języku węgierskim: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

w języku maltańskim: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika

w języku niderlandzkim: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing

w języku polskim: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania

w języku portugalskim: O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 não é aplicável

w języku rumuńskim: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică

w języku słowackim: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje

w języku słoweńskim: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja

w języku fińskim: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

w języku szwedzkim: Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas.

(14)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).

(15)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1183 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do powiadamiania Komisji o informacjach i dokumentach (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 100).

(16)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 113).

(17)  Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).

(18)  Decyzja Rady 2006/333/WE z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (Dz.U. L 124 z 11.5.2006, s. 13).

(19)  Decyzja Rady 2007/444/WE z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 53).

(20)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5).

(21)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71).

(22)  Dz.U. L 11 z 14.1.2017, s. 23.

(23)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV. 6 (Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1).

(24)  Decyzja Rady 96/317/WE z dnia 13 maja 1996 r. dotycząca zatwierdzenia wyników konsultacji z Tajlandią prowadzonych w ramach art. XXIII GATT (Dz.U. L 122 z 22.5.1996, s. 15).

(25)  Decyzja Rady i Komisji 2004/239/WE, Euratom z dnia 23 lutego 2004 r. dotycząca zawarcia Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (Dz.U. L 84 z 20.3.2004, s. 1).

(26)  Decyzja Rady 2009/330/WE z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (Dz.U. L 107 z 28.4.2009., s. 1).

(27)  Decyzja Rady i Komisji 2013/490/UE, Euratom z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (Dz.U. L 278 z 18.10.2013, s. 14).

(28)  Decyzja Rady (UE) 2017/75 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 12 z 17.1.2017, s. 1).

(29)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

(30)  Decyzja Rady i Komisji 98/238/WE, EWWiS z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie zawarcia Układu Eurośródziemnomorskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tunezyjską z drugiej strony (Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 1).

(31)  Decyzja Rady 2001/404/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994, dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do czosnku pospolitego przewidzianych w Liście koncesyjnej CXL załączonej do GATT (Dz.U. L 142 z 29.5.2001, s. 7).

(32)  Decyzja Rady 2006/398/WE z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (Dz.U. L 154 z 8.6.2006, s. 22).

(33)  Decyzja Rady (UE) 2016/1885 z dnia 18 października 2016 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (Dz.U. L 291 z 26.10.2016, s. 7).

(34)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 z dnia 29 marca 2007 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 12).

(35)  Decyzja Rady i – w odniesieniu do Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji (2002/309/WE, Euratom) z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1).

(36)  Decyzja Rady 2008/474/WE z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (Dz.U. L 169 z 30.6.2008, s. 10).

(37)  Decyzja Rady 2010/36/WE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (Dz.U. L 28 z 30.1.2010, s. 1).

(38)  Decyzja Rady i Komisji 2010/224/UE, Euratom z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (Dz.U. L 108 z 29.4.2010, s. 1).

(39)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

(40)  Decyzja Rady (UE) 2016/342 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (Dz.U. L 71 z 16.3.2016, s. 1).

(41)  Decyzja Rady 2005/269/WE z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony (Dz.U. L 84 z 2.4.2005, s. 19).

(42)  Decyzja Rady 2006/106/WE z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 52).

(43)  Decyzja Rady (UE) 2017/38 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie tymczasowego stosowania Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz.U. L 11 z 14.1.2017, s. 1080).

(44)  Decyzja Rady (UE) 2017/1247 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony (Dz.U. L 181 z 12.7.2017, s. 1).

(45)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(46)  Decyzja nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie systemu handlu produktami rolnymi – Protokół 1 dotyczący systemu preferencyjnego mającego zastosowanie do przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji – Protokół 2 dotyczący systemu preferencyjnego mającego zastosowanie do przywozu do Turcji produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty – Protokół 3 w sprawie reguł pochodzenia – Wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino – Wspólna Deklaracja (Dz.U. L 86 z 20.3.1998, s. 1).

(47)  Decyzja Rady 1999/753/WE z dnia 29 lipca 1999 r. dotycząca tymczasowego stosowania Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony (Dz.U. L 311 z 4.12.1999, s. 1).

(48)  Decyzja Rady 2011/818/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz.U. L 327 z 9.12.2011, s. 1).

(49)  Decyzja Rady 2008/805/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 1).

(50)  Decyzja Rady (UE) 2017/1913 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 274 z 24.10.2017, s. 57).

(51)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(52)  Decyzja Rady 95/591/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. dotycząca zamknięcia wyników negocjacji z niektórymi państwami trzecimi na mocy art. XXIV:6 GATT i innych związanych z tym kwestii (Stany Zjednoczone i Kanada) (Dz.U. L 334 z 30.12.1995, s. 25).

(53)  Decyzja Rady 94/87/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. dotycząca zawarcia umów w formie uzgodnionych protokołów w sprawie niektórych nasion oleistych, zawartych, odpowiednio, między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Argentyną, Brazylią, Kanadą, Polską, Szwecją i Urugwajem z drugiej strony, na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) (Dz.U. L 47 z 18.2.1994, s. 1).

(54)  Decyzja Rady 2003/917/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Układu o Stowarzyszeniu między WE a Izraelem (Dz.U. L 346 z 31.12.2003, s. 65).

(55)  Decyzja Rady 2007/360/WE z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego (Dz.U. L 138 z 30.5.2007, s. 10).

(56)  Decyzja Rady 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 1).

(57)  Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz otwartych kontyngentów taryfowych oraz wymogi, które należy spełnić

Numer/opis kontyngentu taryfowego

Sektor

Rodzaj kontyngentu

Metoda administrowania

Wymóg dotyczący ilości referencyjnej ustanowiony w art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Wymóg dotyczący dowodu handlu ustanowiony w art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Data wygaśnięcia pozwolenia

Wymóg dotyczący uprzedniej obowiązkowej rejestracji podmiotów w systemie elektronicznym, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

09.4123

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4124

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4125

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4131

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4133

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4306

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4307

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4308

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4120

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

Zgodnie z art. 26 niniejszego rozporządzenia

Nie

09.4121

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

Zgodnie z art. 26 niniejszego rozporządzenia

Nie

09.4122

Zboża

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

Zgodnie z art. 26 niniejszego rozporządzenia

Nie

09.4112

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4116

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4117

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4118

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4119

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4127

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4128

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4129

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4130

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4138

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4148

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4149

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4150

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4153

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4154

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4166

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4168

Ryż

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4317

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4318

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4319

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4320

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4321

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4324

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4325

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4326

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4327

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4329

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4330

Cukier

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4032

Oliwa z oliwek

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4099

Owoce i warzywa

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4104

Owoce i warzywa

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

 

Nie

09.4285

Owoce i warzywa

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4287

Owoce i warzywa

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4284

Owoce i warzywa

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4286

Owoce i warzywa

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4001

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4202

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4003

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4004

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4181

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4198

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4199

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4200

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4002

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4270

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4280

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4281

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4450

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4451

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4452

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4453

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4454

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4455

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4504

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4505

Wołowina i cielęcina

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4155

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4179

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4182

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4195

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4225

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4226

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4227

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4228

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4229

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4514

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4515

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4521

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4522

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: dokumenty wydane przez państwo wywozu

Nie

Nie

 

Nie

09.4595

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4600

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4601

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4602

Mleko i przetwory mleczne

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

Kontyngent na ser otwarty przez Stany Zjednoczone Ameryki

Mleko i przetwory mleczne

Wywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

Kontyngent na mleko w proszku otwarty przez Republikę Dominikańską

Mleko i przetwory mleczne

Wywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

Kontyngent na ser otwarty przez Kanadę

Mleko i przetwory mleczne

Wywozowy

Państwo trzecie

Nie

Nie

31 grudnia

Nie

09.4038

Wieprzowina

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4170

Wieprzowina

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4271

Wieprzowina

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4272

Wieprzowina

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4282

Wieprzowina

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4275

Jaja

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4276

Jaja

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4401

Jaja

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4402

Jaja

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4067

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4068

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4069

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4070

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4092

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4169

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4211

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4212

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4213

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4214

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4215

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4216

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4217

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4218

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4251

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4252

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4253

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4254

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4255

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4256

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4257

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4258

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4259

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4260

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4263

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4264

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4265

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4266

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4267

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4268

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4269

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4273

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4274

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

09.4283

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Nie

Tak

 

Nie

09.4410

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4411

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4412

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4420

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

09.4422

Mięso drobiowe

Przywozowy

UE: równoczesne badanie

Tak

Tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760

Do końca okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego

Tak

Karma dla psów lub kotów, wywóz do Szwajcarii

Karma dla psów lub kotów

Wywozowy

Państwo trzecie

Nie

Nie

31 grudnia

Nie


ZAŁĄCZNIK II

Kontyngenty taryfowe w sektorze zbóż

Numer porządkowy

09.4123

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zawarte decyzją Rady 2006/333/WE

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Pszenica zwyczajna o jakości innej niż wysoka, zgodnie z definicją w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 642/2010

Pochodzenie

Stany Zjednoczone Ameryki

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Ilość w kilogramach

572 000 000 kg

Kody CN

Ex10019900

Cło w ramach kontyngentu

12 EUR za 1 000 kg

Dowód handlu

Nie

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

30 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4124

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, tymczasowo stosowana w UE na mocy decyzji Rady (UE) 2017/38

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Kontyngent taryfowy otwarty od 2017 do 2023 r.

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Pszenica zwyczajna o jakości innej niż wysoka, zgodnie z definicją w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 642/2010

Pochodzenie

Kanada

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Zgodnie z art. 20 niniejszego rozporządzenia

Ilość w kilogramach

Od 2017 do 2023 r.: 100 000 000 kg

Kody CN

Ex10019900

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Nie

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

30 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4125

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zawarte decyzją Rady 2006/333/WE

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Pszenica zwyczajna o jakości innej niż wysoka, zgodnie z definicją w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 642/2010

Pochodzenie

Państwa trzecie inne niż Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Ilość w kilogramach

2 371 600 000 kg, w następującym podziale:

 

1 185 800 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

1 185 800 000 kg przypadające na podokres od 1 lipca do 31 grudnia

Kody CN

Ex10019900

Cło w ramach kontyngentu

12 EUR za 1 000 kg

Dowód handlu

Nie

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

30 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4131

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zawarte decyzją Rady 2006/333/WE

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Kukurydza

Pochodzenie

Erga omnes

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

277 988 000 kg, w następującym podziale:

 

138 994 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

138 994 000 kg przypadające na podokres od 1 lipca do 31 grudnia

Kody CN

1005 10 90 i 1005 90 00

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

30 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Nie

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4133

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zawarte decyzją Rady 2006/333/WE

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Pszenica zwyczajna o jakości innej niż wysoka, zgodnie z definicją w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 642/2010

Pochodzenie

Erga omnes

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

129 577 000 kg

Kody CN

Ex10019900

Cło w ramach kontyngentu

12 EUR za 1 000 kg

Dowód handlu

Nie

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

30 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Nie

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4306

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony; podpisana i tymczasowo stosowana na mocy decyzji Rady 2014/668/UE

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, inne niż nasiona

Mąka z pszenicy zwyczajnej i mąka orkiszowa, mąka z meslin

Mąka zbożowa inna niż z pszenicy, meslin, żyta, kukurydzy, jęczmienia, owsa, ryżu

Kasze i mączki z pszenicy zwyczajnej i orkiszu

Granulki z pszenicy

Pochodzenie

Ukraina

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Świadectwo EUR.1

Ilość w kilogramach

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego (rok kalendarzowy) 2019: 980 000 000 kg

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego (rok kalendarzowy) 2020: 990 000 000 kg

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego (rok kalendarzowy) od 2021 r.: 1 000 000 000 kg

Kody CN

1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

30 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki specjalne

Nie


Numer porządkowy

09.4307

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony; podpisana i tymczasowo stosowana na mocy decyzji Rady 2014/668/UE

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Jęczmień, inny niż nasiona

Mąka jęczmienna

Granulki z jęczmienia

Pochodzenie

Ukraina

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Świadectwo EUR.1

Ilość w kilogramach

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego (rok kalendarzowy) 2019: 310 000 000 kg

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego (rok kalendarzowy) 2020: 330 000 000 kg

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego (rok kalendarzowy) od 2021 r.: 350 000 000 kg

Kody CN

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

30 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4308

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony; podpisana i tymczasowo stosowana na mocy decyzji Rady 2014/668/UE

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Kukurydza, inna niż nasiona

Mąka kukurydziana

Kasze i mączki z kukurydzy

Granulki z kukurydzy

Obrobione ziarna z kukurydzy

Pochodzenie

Ukraina

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Świadectwo EUR.1

Ilość w kilogramach

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego (rok kalendarzowy) 2019: 550 000 000 kg

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego (rok kalendarzowy) 2020: 600 000 000 kg

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego (rok kalendarzowy) od 2021 r.: 650 000 000 kg

Kody CN

1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98)

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

30 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4120

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 21 i 22 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Kukurydza, przywóz do Hiszpanii

Pochodzenie

Erga omnes

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

2 000 000 000 kg

Kody CN

1005 90 00

Cło w ramach kontyngentu

Stawka należności celnych stosowana względem kraju najbardziej uprzywilejowanego od 1 stycznia do 31 marca oraz 0 EUR od 1 kwietnia do 31 grudnia

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

20 EUR za 1 000 kg

Zabezpieczenie realizacji na potrzeby pozwolenia na przywóz

Należności celne przywozowe ustalone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 642/2010 na dzień złożenia wniosku o pozwolenie

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji;

w sekcji 24 wniosku o pozwolenie należy umieścić jedną z adnotacji wymienionych w załączniku XIV.1 do niniejszego rozporządzenia.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 26 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Nie

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4121

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 21 i 22 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Kukurydza, przywóz do Portugalii

Pochodzenie

Erga omnes

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

500 000 000 kg

Kody CN

1005 90 00

Cło w ramach kontyngentu

Stawka należności celnych stosowana względem kraju najbardziej uprzywilejowanego od 1 stycznia do 31 marca oraz 0 EUR od 1 kwietnia do 31 grudnia

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

20 EUR za 1 000 kg

Zabezpieczenie realizacji na potrzeby pozwolenia na przywóz

Należności celne przywozowe ustalone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 642/2010 na dzień złożenia wniosku o pozwolenie

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

w sekcji 24 wniosku o pozwolenie należy umieścić jedną z adnotacji wymienionych w załączniku XIV.1 do niniejszego rozporządzenia.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 26 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Nie

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4122

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Nie

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 21 i 22 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Sorgo, przywóz do Hiszpanii

Pochodzenie

Erga omnes

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

300 000 000 kg

Kody CN

1007 90 00

Cło w ramach kontyngentu

Stawka należności celnych stosowana względem kraju najbardziej uprzywilejowanego od 1 stycznia do 31 marca oraz 0 EUR od 1 kwietnia do 31 grudnia

Dowód handlu

Tak. 25 ton

sZabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

20 EUR za 1 000 kg

Zabezpieczenie realizacji na potrzeby pozwolenia na przywóz

Należności celne przywozowe ustalone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 642/2010 na dzień złożenia wniosku o pozwolenie

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

w sekcji 24 wniosku o pozwolenie należy umieścić jedną z adnotacji wymienionych w załączniku XIV.1 do niniejszego rozporządzenia.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 26 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Nie

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


ZAŁĄCZNIK III

Kontyngenty taryfowe w sektorze ryżu

Numer porządkowy

09.4112

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 2005/953/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994 (dla Tajlandii)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Od 1 września do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż całkowicie bielony lub półbielony

Pochodzenie

Tajlandia

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Ilość w kilogramach

5 513 000 kg, w następującym podziale:

 

5 513 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

Przeniesienie na podokres od 1 lipca do 31 sierpnia

 

Przeniesienie na podokres od 1 września do 31 grudnia

Kody CN

1006 30

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

46 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4116

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Od 1 września do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż całkowicie bielony lub półbielony

Pochodzenie

Stany Zjednoczone Ameryki

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Ilość w kilogramach

2 388 000 kg, w następującym podziale:

 

2 388 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

Przeniesienie na podokres od 1 lipca do 31 sierpnia

 

Przeniesienie na podokres od 1 września do 31 grudnia

Kody CN

1006 30

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

46 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4117

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Od 1 września do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż całkowicie bielony lub półbielony

Pochodzenie

Indie

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Ilość w kilogramach

1 769 000 kg, w następującym podziale:

 

1 769 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

Przeniesienie na podokres od 1 lipca do 31 sierpnia

 

Przeniesienie na podokres od 1 września do 31 grudnia

Kody CN

1006 30

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

46 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4118

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Od 1 września do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż całkowicie bielony lub półbielony

Pochodzenie

Pakistan

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Ilość w kilogramach

1 595 000 kg, w następującym podziale:

 

1 595 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

Przeniesienie na podokres od 1 lipca do 31 sierpnia

 

Przeniesienie na podokres od 1 września do 31 grudnia

Kody CN

1006 30

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

46 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4119

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Od 1 września do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż całkowicie bielony lub półbielony

Pochodzenie

Inne pochodzenie (z wyjątkiem Indii, Pakistanu, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki)

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Ilość w kilogramach

3 435 000 kg, w następującym podziale:

 

3 435 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

Przeniesienie na podokres od 1 lipca do 31 sierpnia

 

Przeniesienie na podokres od 1 września do 31 grudnia

Kody CN

1006 30

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

46 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4127

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 marca

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Od 1 września do 30 września

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż całkowicie bielony lub półbielony

Pochodzenie

Stany Zjednoczone Ameryki

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Świadectwo wywozowe zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XIV.2 do niniejszego rozporządzenia

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

38 721 000 kg, w następującym podziale:

 

9 681 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 31 marca

 

19 360 000 kg przypadające na podokres od 1 kwietnia do 30 czerwca

 

9 680 000 kg przypadające na podokres od 1 lipca do 31 sierpnia

 

Przeniesienie z poprzednich podokresów na podokres od 1 września do 30 września

Kody CN

1006 30

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

46 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 i 27 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4128

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 2005/953/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994 (dla Tajlandii)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 marca

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Od 1 września do 30 września

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż całkowicie bielony lub półbielony

Pochodzenie

Tajlandia

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Świadectwo wywozowe zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XIV.2 do niniejszego rozporządzenia

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

21 455 000 kg, w następującym podziale:

 

10 727 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 31 marca

 

5 364 000 kg przypadające na podokres od 1 kwietnia do 30 czerwca

 

5 364 000 kg przypadające na podokres od 1 lipca do 31 sierpnia

 

Przeniesienie z poprzednich podokresów na podokres od 1 września do 30 września

Kody CN

1006 30

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

46 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 i 27 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4129

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 marca

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Od 1 września do 30 września

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż całkowicie bielony lub półbielony

Pochodzenie

Australia

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Pozwolenie na wywóz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XIV.2 do niniejszego rozporządzenia

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

1 019 000 kg, w następującym podziale:

 

0 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 31 marca

 

1 019 000 kg przypadające na podokres od 1 kwietnia do 30 czerwca

 

Przeniesienie z poprzednich podokresów na podokres od 1 lipca do 31 sierpnia

 

Przeniesienie z poprzednich podokresów na podokres od 1 września do 30 września

Kody CN

1006 30

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

46 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 i 27 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4130

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 marca

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Od 1 września do 30 września

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż całkowicie bielony lub półbielony

Pochodzenie

Inne pochodzenie (z wyjątkiem Australii, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki)

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Tak. Zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Ilość w kilogramach

1 805 000 kg, w następującym podziale:

 

0 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 31 marca

 

1 805 000 kg przypadające na podokres od 1 kwietnia do 30 czerwca

 

Przeniesienie z poprzednich podokresów na podokres od 1 lipca do 31 sierpnia

 

Przeniesienie z poprzednich podokresów na podokres od 1 września do 30 września

Kody CN

1006 30

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

46 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 i 27 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4138

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 października do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż całkowicie bielony lub półbielony

Pochodzenie

Erga omnes

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

Ilość pozostała z kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, nieprzydzielona w poprzednich podokresach

Kody CN

1006 30

Cło w ramach kontyngentu

0 EUR

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

46 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Nie

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4148

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 30 września

Od 1 października do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż łuskany

Pochodzenie

Erga omnes

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

1 634 000 kg, w następującym podziale:

 

1 634 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

Przeniesienie z poprzednich podokresów na podokres od 1 lipca do 30 września

 

Przeniesienie z poprzednich podokresów na podokres od 1 października do 31 grudnia

Kody CN

1006 20

Cło w ramach kontyngentu

Stawka celna ad valorem 15 %

Dowód handlu

Nie

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

30 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Nie

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4149

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 2005/953/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994 (dla Tajlandii)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż łamany

Pochodzenie

Tajlandia

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Świadectwo wywozowe zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XIV.2 do niniejszego rozporządzenia

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

52 000 000 kg, w następującym podziale:

 

36 400 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

15 600 000 kg przypadające na podokres od 1 lipca do 31 grudnia

Kody CN

1006 40 00

Cło w ramach kontyngentu

Redukcja cła o 30,77 %

Dowód handlu

Tak. 25 ton

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

5 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4150

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż łamany

Pochodzenie

Australia

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

16 000 000 kg, w następującym podziale:

 

8 000 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

8 000 000 kg przypadające na podokres od 1 lipca do 31 grudnia

Kody CN

1006 40 00

Cło w ramach kontyngentu

Redukcja cła o 30,77 %

Dowód handlu

Nie

Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz

5 EUR za 1 000 kg

Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu

Sekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj pochodzenia; należy zaznaczyć pole „tak” w tej sekcji.

Okres ważności pozwolenia

Zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia

Możliwość przeniesienia pozwolenia

Tak

Ilość referencyjna

Nie

Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORI

Nie

Warunki szczególne

Nie


Numer porządkowy

09.4153

Umowa międzynarodowa lub inny akt

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Okres obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowego

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenie

Zgodnie z art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia

Opis produktu

Ryż łamany

Pochodzenie

Stany Zjednoczone Ameryki

Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli „tak”, organ upoważniony do jego wydania

Nie

Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu

Nie

Ilość w kilogramach

9 000 000 kg, w następującym podziale:

 

4 500 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do 30 czerwca

 

4 500 000 kg przypadające na podokres od 1 lipca do 31 grudnia

Kody CN

1006 40 00

Cło w ramach kontyngentu