ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 179I

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
9 czerwca 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/754 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

1

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/755 z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2383 w sprawie wspierania przez Unię Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w dziedzinie jądrowego bezpieczeństwa fizycznego oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

2

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych ( Dz.U. L 169 z 25.6.2019 )

4

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

9.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 179/1


DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/754

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/486/WPZiB (1) w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine).

(2)

W dniu 13 maja 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/761 (2) przedłużającą mandat misji do dnia 31 maja 2021 r.

(3)

W dniu 4 czerwca 2019 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa przyjął decyzję (WPZiB) 2019/992 (3) w sprawie mianowania Anttiego HARTIKAINENA szefem misji na okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

(4)

W dniu 14 maja 2020 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa wyraził zgodę, aby Antti HARTIKAINEN nadal sprawował tę funkcję do dnia 31 maja 2021 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Mandat Anttiego HARTIKAINENA jako szefa misji EUAM Ukraine zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 maja 2021 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

Sporządzono w Brukseli 8 czerwca 2020 r.

W imieniu Rady

A. METELKO-ZGOMBIĆ

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady 2014/486/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (Dz.U. L 217 z 23.7.2014, s. 42).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2019/761 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/486/WPZiB w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (Dz.U. L 125 z 14.5.2019, s. 16).

(3)  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/992 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019) (Dz.U. L 160 z 18.6.2019, s. 24).


9.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 179/2


DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/755

z dnia 8 czerwca 2020 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2383 w sprawie wspierania przez Unię Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w dziedzinie jądrowego bezpieczeństwa fizycznego oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 21 grudnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/2383 (1), w której ustanowiono okres realizacji działań, o których mowa w art. 1 tej decyzji, wynoszący 36 miesięcy od daty zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w tej decyzji.

(2)

Umowa o finansowaniu z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) została podpisana w dniu 15 czerwca 2017 r. i w związku z tym wygasa w dniu 14 czerwca 2020 r.

(3)

W dniu 8 maja 2020 r. IAEA zwróciła się o przedłużenie okresu realizacji oraz o przedłużenie terminu zawierania umów określonego w decyzji (WPZiB) 2016/2383 z 36 do 42 miesięcy, do dnia 14 grudnia 2020 r. Wnioskowane przedłużenie spowodowane jest pandemią COVID-19 oraz tymczasowym zawieszeniem wszystkich nieistotnych podróży i posiedzeń do dnia 1 czerwca 2020 r., w tym tych, które miały się odbyć w Wiedniu, i wymagających udziału ekspertów tam niemieszkających.

(4)

Działania, o których mowa w art. 1 decyzji (WPZiB) 2016/2383, mogą być prowadzone dalej nie pociągając za sobą żadnych skutków finansowych do dnia 14 grudnia 2020 r.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/2383,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 5 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2016/2383 otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza decyzja wygasa w dniu 14 grudnia 2020 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w 8 czerwca 2020 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2383 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wspierania przez Unię Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w dziedzinie jądrowego bezpieczeństwa fizycznego oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 352 z 23.12.2016, s. 74).


Sprostowania

9.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 179/4


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 25 czerwca 2019 r. )

1.

Strona 59, załącznik I, część A, tabela, pozycja „Eter tetrabromodifenylu C12H6Br4O”, kolumna czwarta, pkt 3:

zamiast:

„3.

Na zasadzie odstępstwa zezwala się na produkcję, wprowadzanie do obrotu i stosowanie: sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/WE(1).”,

powinno być:

„3.

Na zasadzie odstępstwa zezwala się na produkcję, wprowadzanie do obrotu i stosowanie: sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE(1).”.

2.

Strona 61, załącznik I, część A, tabela, pozycja „Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; dekaBDE)”, kolumna czwarta, pkt 4, formuła wprowadzająca:

zamiast:

„4.

Szczególne wyłączenia dotyczące części zamiennych do pojazdów silnikowych, o których mowa w pkt. 2 lit. b) ppkt (ii), mają zastosowanie do produkcji i stosowania komercyjnego dekaBDE w co najmniej jednej z następujących kategorii:”,

powinno być:

„4.

Szczególne wyłączenia dotyczące części zamiennych do pojazdów silnikowych, o których mowa w pkt. 3 lit. b) ppkt (ii), mają zastosowanie do produkcji i stosowania komercyjnego dekaBDE w co najmniej jednej z następujących kategorii:”.

3.

Strona 61, załącznik I, część A, tabela, pozycja „Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; dekaBDE)”, kolumna czwarta, pkt 7:

zamiast:

„7.

Zezwala się na wprowadzanie do obrotu i stosowanie wyrobów zawierających dekaBDE importowanych do celów określonych w szczególnych wyłączeniach w pkt. 2 do czasu wygaśnięcia tych wyłączeń. Pkt 6 stosuje się tak, jak gdyby wyroby takie wyprodukowano zgodnie z wyłączeniem określonym w pkt. 2. Wyroby takie będące już w użyciu przed datą wygaśnięcia odpowiednich wyłączeń mogą być nadal stosowane.”,

powinno być:

„7.

Zezwala się na wprowadzanie do obrotu i stosowanie wyrobów zawierających dekaBDE importowanych do celów określonych w szczególnych wyłączeniach w pkt. 3 do czasu wygaśnięcia tych wyłączeń. Pkt 6 stosuje się tak, jak gdyby wyroby takie wyprodukowano zgodnie z wyłączeniem określonym w pkt. 3. Wyroby takie będące już w użyciu przed datą wygaśnięcia odpowiednich wyłączeń mogą być nadal stosowane.”.

4.

Strona 67, załącznik III, część B, nagłówek

zamiast:

„CZĘŚĆ B”,

powinno być:

„CZĘŚĆ B

Substancja (nr CAS)”.