ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 171

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
2 czerwca 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/721 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej na jego 75. posiedzeniu oraz w ramach Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej na jego 102. Posiedzeniu, w odniesieniu do przyjęcia zmian do prawideł 2, 14 i 18 oraz uzupełnień I i VI do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, rozdziału II-1 części A-1, B, B-1, B-2–B-4 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, części A-1 i B-1 Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu oraz rezolucji A.658(16) w sprawie stosowania i umieszczania materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych

1

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/722 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu w okresie 2020–2024

4

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

2.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/1


DECYZJA RADY (UE) 2020/721

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej na jego 75. posiedzeniu oraz w ramach Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej na jego 102. Posiedzeniu, w odniesieniu do przyjęcia zmian do prawideł 2, 14 i 18 oraz uzupełnień I i VI do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, rozdziału II-1 części A-1, B, B-1, B-2–B-4 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, części A-1 i B-1 Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu oraz rezolucji A.658(16) w sprawie stosowania i umieszczania materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Działanie Unii w sektorze transportu morskiego powinno mieć na celu ochronę środowiska morskiego i zdrowia ludzi oraz poprawę bezpieczeństwa morskiego.

(2)

Komitet Ochrony Środowiska Morskiego („MEPC”) Międzynarodowej Organizacji Morskiej („IMO”) na swoim 75. posiedzeniu („75. posiedzenie MEPC”) ma przyjąć zmiany do prawideł 2, 14 i 18 oraz uzupełnień I i VI do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki („załącznik VI do konwencji MARPOL”), określone w załączniku do dokumentu IMO MSC 75/3.

(3)

Na 102. posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu IMO („102. posiedzenie MSC”) komitet ten ma przyjąć zmiany do rozdziału II-1 części A-1, B, B-1, B-2–B-4 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu („rozdział II-1 konwencji SOLAS”), określone w załączniku 1 do dokumentu IMO MSC 102/3, zmiany do części A‐1 i B-1 Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu („kodeks IGF”), określone w załączniku 2 do dokumentu IMO MSC 102/3, oraz zmiany do rezolucji A.658(16) w sprawie stosowania i umieszczania materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych („rezolucja A.658(16)”).

(4)

Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na 75. posiedzeniu MEPC, ponieważ zmiany do prawideł 2, 14 i 18 oraz uzupełnień I i VI do załącznika VI do konwencji MARPOL mogą wywrzeć decydujący wpływ na treść przepisów prawa Unii, mianowicie na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/802 (1) oraz decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/253 (2).

(5)

Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na 102. posiedzeniu MSC, ponieważ zmiany do rozdziału II-1 części A-1, B, B-1, B-2–B-4 konwencji SOLAS, do części A-1 i B-1 kodeksu IGF oraz do rezolucji A.658(16) mogą wywrzeć decydujący wpływ na treść przepisów prawa Unii, mianowicie na dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE (3) i 2014/90/UE (4) oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1397 (5).

(6)

Zmiany do prawideł 2, 14 i 18 oraz uzupełnień I i VI do załącznika VI do konwencji MARPOL zapewniłyby spójne wdrożenie limitu 0,50 % siarki w paliwie żeglugowym, określonego w prawidle 14. Unia powinna zatem poprzeć te zmiany, aby osiągnąć oczekiwane korzyści dla zdrowia i środowiska wynikające ze zmniejszenia emisji dwutlenku siarki pochodzących ze spalania paliwa na statkach.

(7)

Zmiany do rozdziału II-1 część A-1 konwencji SOLAS zapewniłyby bezpieczniejsze cumowanie statków. Unia powinna zatem poprzeć te zmiany, ponieważ przewidują one kompleksowe udoskonalenie obecnych zasad dotyczących cumowania.

(8)

Zmiany do rozdziału II-1 części B, B-1, B-2–B-4 konwencji SOLAS zapewniłyby spójność przepisów dotyczących wodoszczelności statków. Unia powinna zatem poprzeć te zmiany, ponieważ wprowadzają one spójność w całej części B w odniesieniu do przepisów dotyczących wodoszczelności, w tym kluczowej kwestii obliczania stateczności statku w stanie uszkodzonym.

(9)

Zmiany do części A-1 i B-1 kodeksu IGF wprowadziłyby ulepszenia dotyczące systemu bezpiecznego magazynowania paliwa, bezpieczeństwa pożarowego oraz prób rozciągania na potrzeby spawania materiałów metalowych i prób nieniszczących systemu bezpiecznego magazynowania paliwa w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas stosowania kodeksu IGF. Unia powinna zatem poprzeć te zmiany, ponieważ zapewniają one większą jasność co do miejsc, w których należy zainstalować odpowiedni system redukcji ciśnienia, oraz zapewniają dodatkowe środki bezpieczeństwa w pomieszczeniach przygotowania paliwa.

(10)

Zmiany do rezolucji A.658(16) oznaczałyby skreślenie sformułowania „łuk węglowy” i zastąpienie go zaktualizowanymi uzgodnieniami w zakresie testowania materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych. Unia powinna zatem poprzeć te zmiany, ponieważ umożliwiają one wykorzystanie najnowszej technologii.

(11)

Unia nie jest członkiem IMO ani umawiającą się stroną Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu ani kodeksu IGF. Rada powinna zatem upoważnić państwa członkowskie do wyrażenia stanowiska Unii.

(12)

Zakres niniejszej decyzji powinien ograniczać się do treści proponowanych zmian w zakresie, w jakim zmiany te mogą mieć wpływ na wspólne przepisy Unii i należą do wyłącznej kompetencji Unii. Niniejsza decyzja nie powinna wpływać na podział kompetencji między Unię a państwa członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej na jego 75. posiedzeniu, polega na poparciu przyjęcia zmian do prawideł 2, 14 i 18 oraz uzupełnień I i VI do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, określonych w załączniku do dokumentu IMO MEPC 75/3. Stanowisko to obejmuje przedmiotowe zmiany w zakresie, w jakim należą one do wyłącznej kompetencji Unii i mogą mieć wpływ na wspólne przepisy Unii.

Artykuł 2

1.   Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej jego 102. posiedzeniu, polega na poparciu przyjęcia zmian do:

a)

rozdziału II-1 części A-1, B, B-1, B-2–B-4 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, określonych w załączniku 1 do dokumentu IMO MSC 102/3;

b)

części A-1 i B-1 Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu, określonych w załączniku 2 do dokumentu IMO MSC 102/3;

c)

rezolucji A.658(16) w sprawie stosowania i umieszczania materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych.

2.   Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przedmiotowe zmiany w zakresie, w jakim należą one do wyłącznej kompetencji Unii i mogą mieć wpływ na wspólne przepisy Unii.

Artykuł 3

1.   Stanowiska, jakie mają być zajęte w imieniu Unii, określone w art. 1 i 2, są wyrażane przez państwa członkowskie – z których wszystkie są członkami IMO – działające wspólnie w interesie Unii.

2.   Niewielkie zmiany stanowisk, o których mowa w art. 1 i 2, mogą zostać uzgodnione bez przyjmowania przez Radę kolejnej decyzji.

Artykuł 4

Niniejszym upoważnia się państwa członkowskie do wyrażenia zgody na związanie się, w interesie Unii, zmianami, o których mowa w art. 1 i 2, w zakresie, w jakim zmiany te należą do wyłącznej kompetencji Unii.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia19 maja2020 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/802 z dnia 11 maja 2016 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 58).

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/253 z dnia 16 lutego 2015 r. ustanawiająca zasady dotyczące pobierania próbek i sprawozdawczości na podstawie dyrektywy Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (Dz.U. L 41 z 17.2.2015, s. 55).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz.U. L 163 z 25.6.2009, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r: w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 146).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1397 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenia morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/773 (Dz.U. L 237 z 13.9.2019, s. 1).


2.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/4


DECYZJA RADY (UE) 2020/722

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu w okresie 2020–2024

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE (1) ustanowiono unijny system prawny kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, przeformułowując przy tym i wzmacniając wcześniejsze prawodawstwo Unii w tej dziedzinie, które obowiązywało od 1995 r. Unijny system prawny kontroli przeprowadzanej przez państwo portu opiera się na memorandum paryskim w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (zwanym dalej „memorandum paryskim”), podpisanym w Paryżu w dniu 26 stycznia 1982 r.

(2)

W odniesieniu do państw członkowskich Unii dyrektywa 2009/16/WE wprowadza faktycznie do zakresu prawa unijnego określone procedury, narzędzia i działania przewidziane w memorandum paryskim. Na mocy tej dyrektywy niektóre decyzje podjęte przez Komitet Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu ustanowiony na mocy sekcji 7 memorandum paryskiego („PSCC”) stają się wiążące dla państw członkowskich Unii.

(3)

PSCC zbiera się co roku. Podczas obrad podejmuje on decyzje w sprawie pewnych kwestii, które mają skutki prawne.

(4)

Na podstawie art. 218 ust. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii w ramach organu utworzonego przez umowę, gdy organ ten ma przyjąć akty mające skutki prawne, ma zostać przyjęte decyzją Rady na wniosek Komisji.

(5)

Terminowe ustalenie na każde coroczne posiedzenie PSCC stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii zgodnie z art. 218 ust. 9 TFUE, jest utrudnione ze względu na regulamin memorandum paryskiego. W związku z tym należy ustanowić zasady przewodnie i kierunki działania w odniesieniu do takiego stanowiska w perspektywie wieloletniej, wraz z ramami dotyczącymi jego corocznego doprecyzowań. Ponadto większość z tematów omawianych na corocznych posiedzeniach PSCC dotyczy kwestii kontroli przeprowadzanej przez państwo portu i jest zasadniczo objęta jednym aktem prawnym Unii, mianowicie dyrektywą 2009/16/WE. W konkretnych okolicznościach, które dotyczą memorandum paryskiego, możliwe jest zatem ustalenie ogólnego stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w przypadku wielu posiedzeń PSCC.

(6)

Unia nie jest umawiającą się stroną memorandum paryskiego. Rada powinna zatem upoważnić państwa członkowskie do działania zgodnie ze stanowiskiem, jakie ma być zajęte w imieniu Unii, i do wyrażenia przez nie zgody na związanie decyzjami podjętymi przez PSCC.

(7)

Dyskusje techniczne i współpraca w ramach PSCC z krajami trzecimi będącymi sygnatariuszami memorandum paryskiego mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skuteczności i prawidłowego funkcjonowania memorandum paryskiego.

(8)

Niniejsza decyzja powinna obejmować lata 2020–2024,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach corocznego posiedzenia Komitetu Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu („PSCC”) memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (zwanego dalej „memorandum paryskim”) w okresie 2020–2024, gdy PSCC ma przyjąć akty mające skutki prawne, jest zgodne z zasadami przewodnimi i kierunkami działania w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach PSCC (2).

Artykuł 2

Coroczne doprecyzowania stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii w ramach corocznych posiedzeń PSCC memorandum paryskiego, w okresie 2020–2024, jest ustalane zgodnie z przepisami proceduralnymi regulującymi coroczne doprecyzowania stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach PSCC (3).

Artykuł 3

Państwa członkowskie, które są związane memorandum paryskim, postępują zgodnie ze stanowiskiem, jakie ma być zajęte w imieniu Unii, o czym mowa w art. 1 i 2, działając wspólnie w interesie Unii.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejsza decyzja wygasa z dniem 31 grudnia 2024 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 maja 2020 r.

W imieniu Rady

G. GRLIĆ RADMAN

Przewodniczący


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57).

(2)  Zob. dok. ST 7465/20, pkt I: http://register.consilium.europa.eu.

(3)  Zob. dok. ST 7465/20, pkt II: na http://register.consilium.europa.eu.