ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 92

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
26 marca 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/442 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/443 z dnia 25 marca 2020 r. zezwalające na zmianę specyfikacji nowej żywności ekstrakt z zarodków pszennych (Triticum aestivum) bogaty w spermidynę na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/444 z dnia 25 marca 2020 r. unieważniające faktury wystawione przez Wuxi Suntech Power Co. Ltd z naruszeniem zobowiązania uchylonego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1570

10

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

26.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/442

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 111 ust. 1 lit. a) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W wyniku zmian wprowadzonych rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/981 (2) do art. 84 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 (3) rozszerzono metodę opartą na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko na przedsiębiorstwa powiązane z zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, które spełniają pewne warunki. Z powodu błędnego odniesienia do art. 84 ust. 1 tego rozporządzenia w ust. 4 tego artykułu niektóre przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub inwestycje w formie funduszy, które są również jednostkami powiązanymi z zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, wyłączono z metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub inwestycje w formie funduszy powinny jednak domyślnie stosować metodę opartą na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko.

(2)

W załączniku X do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 w sekcji „Wagi ryzyka dla ryzyka powodzi” określono standardowe parametry do obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności z tytułu ryzyka powodzi. Aby umożliwić obliczenie kapitałowego wymogu wypłacalności z tytułu ryzyka powodzi dla regionu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tabela powinna zawierać jeden wiersz dla każdej ze 124 stref ryzyka tego regionu.

(3)

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny zawsze móc obliczyć wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka powodzi. W tym celu oraz w celu uniknięcia, by wymogi kapitałowe w odniesieniu do inwestycji w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nie uwzględniały w zbyt małym stopniu rzeczywistego ryzyka, na które narażone są zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia wejścia w życie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/981.

(4)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/35 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w art. 84 ust. 4 wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do inwestycji w zakłady (jednostki) powiązane innych niż inwestycje, w odniesieniu do których spełnione są wszystkie poniższe warunki:”;

2)

w załączniku X tabelę w sekcji „Wagi ryzyka dla ryzyka powodzi” zastępuje się tabelą w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 8 lipca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/981 z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 161 z 18.6.2019, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku X sekcja „Wagi ryzyka dla ryzyka powodzi” otrzymuje brzmienie:

Wagi ryzyka dla ryzyka powodzi

Strefa/Region

AT

BE

BG

CH

CZ

DE

FR

IT

HU

PL

RO

SI

SK

UK

1

0,1

0,3

1,3

2,0

0,6

1,5

1,9

8,0

0,6

0,4

1,3

1,3

1,5

1,3

2

0,1

1,0

2,8

1,8

1,6

0,8

1,1

2,4

4,2

0,1

2,0

1,2

1,0

0,5

3

0,5

0,5

0,0

1,8

0,5

0,5

1,1

1,2

4,9

0,1

1,3

0,8

0,8

1,5

4

0,0

3,5

2,6

1,8

0,4

1,5

0,5

0,8

0,5

1,7

2,6

2,7

3,8

7,8

5

0,9

3,8

0,2

1,8

0,9

2,5

0,3

1,6

0,3

0,8

2,0

0,6

0,2

10,5

6

4,0

0,5

0,1

3,3

1,5

1,3

0,2

2,0

0,1

0,7

0,7

1,1

0,3

5,8

7

0,4

0,5

0,1

1,3

1,4

0,5

0,7

4,8

0,3

2,4

0,7

1,8

1,5

1,3

8

0,2

1,0

0,5

1,3

1,6

0,3

1,3

0,0

1,0

1,0

11,9

1,5

1,5

3,3

9

0,5

2,8

0,3

4,2

1,7

1,0

0,6

0,0

1,2

0,8

0,7

0,9

1,5

1,3

10

1,0

 

0,8

3,0

0,5

1,3

1,3

0,0

3,4

2,5

0,7

0,1

0,0

2,3

11

0,2

 

0,1

3,0

1,1

1,8

1,4

4,8

0,8

1,0

2,0

1,7

0,0

6,0

12

0,3

 

0,7

3,0

1,6

2,0

0,4

0,0

0,1

2,0

3,3

 

0,0

0,0

13

0,3

 

0,4

1,5

1,6

0,8

6,1

2,4

0,2

2,6

2,0

 

0,5

4,3

14

0,5

 

0,2

3,8

1,5

0,8

1,1

0,4

1,4

2,2

2,0

 

0,0

2,8

15

0,9

 

0,2

4,5

2,7

0,3

0,3

2,0

3,2

1,2

1,3

 

0,2

7,0

16

0,4

 

0,0

1,3

2,5

0,3

1,1

2,4

2,3

0,0

2,0

 

2,1

2,0

17

1,4

 

0,1

2,8

4,5

1,3

2,2

0,0

0,4

1,8

3,3

 

1,1

1,5

18

2,6

 

2,5

1,8

1,1

2,3

1,3

0,8

0,6

1,3

4,0

 

1,3

1,5

19

3,6

 

0,8

2,5

1,8

4,5

0,4

0,8

4,9

1,4

3,3

 

0,9

2,0

20

2,2

 

0,9

2,0

2,3

2,0

0,0

0,0

4,8

1,8

0,7

 

0,3

2,8

21

0,5

 

7,5

2,0

1,7

0,8

1,6

3,2

3,1

0,0

0,7

 

2,8

3,0

22

1,6

 

4,2

5,0

1,5

0,3

0,3

0,0

2,8

1,3

3,3

 

2,7

2,5

23

1,0

 

0,8

1,5

1,6

0,5

0,3

1,6

0,3

0,7

4,6

 

0,1

3,3

24

3,6

 

0,8

3,3

2,1

2,0

1,0

1,6

4,0

1,4

2,0

 

0,0

1,3

25

1,8

 

7,5

1,5

2,0

2,3

0,7

3,2

 

3,1

3,3

 

 

4,0

26

0,8

 

5,8

1,8

2,2

2,5

1,1

1,6

 

0,2

2,0

 

 

5,5

27

2,0

 

3,3

 

3,1

4,3

1,2

3,2

 

0,8

1,3

 

 

8,5

28

2,4

 

2,5

 

1,1

2,8

0,5

3,2

 

3,6

2,0

 

 

3,0

29

0,7

 

3,3

 

2,9

2,3

0,3

0,0

 

5,9

4,0

 

 

1,3

30

4,4

 

 

 

1,7

0,8

3,0

0,8

 

0,8

0,7

 

 

1,3

31

2,0

 

 

 

1,3

0,3

1,6

4,8

 

0,6

3,3

 

 

2,0

32

3,3

 

 

 

1,1

1,8

1,3

4,8

 

0,1

2,6

 

 

2,5

33

0,9

 

 

 

2,0

1,0

2,8

1,6

 

5,9

1,3

 

 

0,3

34

4,6

 

 

 

2,2

0,3

1,7

2,4

 

9,8

1,3

 

 

3,5

35

1,5

 

 

 

1,4

3,0

0,7

0,0

 

7,3

4,6

 

 

3,0

36

0,3

 

 

 

1,8

2,3

0,7

2,4

 

0,5

2,0

 

 

2,8

37

0,4

 

 

 

2,6

2,5

2,0

1,2

 

2,2

7,9

 

 

2,8

38

4,4

 

 

 

2,6

3,3

1,4

6,4

 

7,3

2,0

 

 

3,3

39

1,2

 

 

 

0,8

1,0

1,7

2,4

 

10,6

1,3

 

 

3,5

40

0,4

 

 

 

1,0

0,8

1,7

1,2

 

5,4

2,6

 

 

1,8

41

0,2

 

 

 

3,9

0,3

1,4

6,4

 

0,0

1,3

 

 

2,5

42

0,3

 

 

 

4,2

0,3

0,7

1,2

 

0,7

 

 

 

0,0

43

0,1

 

 

 

1,2

2,0

0,4

0,8

 

1,7

 

 

 

3,0

44

0,2

 

 

 

1,5

3,8

1,9

0,8

 

3,1

 

 

 

7,5

45

0,6

 

 

 

0,8

3,5

1,7

1,6

 

0,3

 

 

 

2,8

46

0,1

 

 

 

1,1

2,0

0,8

4,8

 

2,8

 

 

 

1,0

47

0,1

 

 

 

0,7

4,5

2,3

3,2

 

1,1

 

 

 

19,5

48

1,5

 

 

 

3,6

2,5

0,2

0,4

 

5,6

 

 

 

0,5

49

0,1

 

 

 

2,1

0,3

2,5

1,6

 

2,2

 

 

 

3,0

50

2,4

 

 

 

1,9

3,3

0,9

3,6

 

3,0

 

 

 

5,8

51

2,8

 

 

 

1,0

2,0

1,1

0,8

 

1,1

 

 

 

3,3

52

0,4

 

 

 

2,2

4,3

0,6

3,2

 

2,1

 

 

 

0,0

53

0,3

 

 

 

1,2

6,0

0,4

0,4

 

0,3

 

 

 

2,0

54

0,0

 

 

 

2,8

0,3

1,0

0,0

 

0,1

 

 

 

2,5

55

0,1

 

 

 

3,5

1,0

1,2

0,8

 

0,2

 

 

 

0,0

56

0,1

 

 

 

1,9

0,8

0,7

4,8

 

4,9

 

 

 

4,0

57

0,1

 

 

 

4,8

1,5

1,0

0,0

 

4,9

 

 

 

3,8

58

0,3

 

 

 

3,3

0,3

1,3

0,0

 

2,3

 

 

 

1,0

59

0,9

 

 

 

2,4

3,8

0,9

0,8

 

4,6

 

 

 

1,8

60

0,1

 

 

 

 

1,3

1,0

0,0

 

7,0

 

 

 

2,0

61

0,1

 

 

 

 

3,3

0,5

0,4

 

0,1

 

 

 

10,0

62

0,1

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

0,9

 

 

 

13,3

63

0,1

 

 

 

 

4,0

0,7

0,0

 

0,9

 

 

 

2,8

64

0,4

 

 

 

 

3,0

0,9

0,8

 

1,7

 

 

 

2,8

65

1,1

 

 

 

 

1,5

1,2

4,0

 

3,0

 

 

 

0,8

66

0,5

 

 

 

 

0,5

0,8

1,6

 

0,1

 

 

 

8,5

67

0,9

 

 

 

 

0,3

4,3

2,4

 

2,9

 

 

 

1,0

68

0,0

 

 

 

 

1,5

2,9

3,2

 

4,6

 

 

 

6,0

69

0,0

 

 

 

 

0,5

1,6

1,2

 

4,6

 

 

 

4,3

70

0,0

 

 

 

 

1,3

1,5

0,8

 

8,8

 

 

 

3,3

71

0,0

 

 

 

 

0,8

1,9

0,0

 

1,9

 

 

 

2,0

72

0,0

 

 

 

 

3,5

1,4

1,6

 

1,2

 

 

 

2,0

73

0,0

 

 

 

 

1,0

0,9

1,2

 

2,2

 

 

 

2,0

74

0,0

 

 

 

 

0,5

0,5

3,2

 

1,6

 

 

 

6,8

75

0,0

 

 

 

 

1,0

6,2

6,4

 

8,8

 

 

 

1,5

76

0,0

 

 

 

 

0,8

1,1

1,2

 

0,1

 

 

 

4,5

77

0,1

 

 

 

 

0,5

1,3

2,4

 

0,3

 

 

 

1,3

78

 

 

 

 

 

1,0

1,2

1,6

 

0,6

 

 

 

2,0

79

 

 

 

 

 

3,0

0,7

1,6

 

1,6

 

 

 

3,8

80

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

1,5

 

 

 

2,5

81

 

 

 

 

 

2,3

0,5

1,2

 

0,1

 

 

 

2,8

82

 

 

 

 

 

3,0

2,5

0,0

 

12,6

 

 

 

2,0

83

 

 

 

 

 

1,3

0,7

0,0

 

3,9

 

 

 

5,5

84

 

 

 

 

 

0,5

2,7

3,2

 

0,1

 

 

 

0,8

85

 

 

 

 

 

1,3

2,0

0,0

 

0,8

 

 

 

1,3

86

 

 

 

 

 

0,3

0,8

0,8

 

2,1

 

 

 

2,5

87

 

 

 

 

 

1,0

0,3

1,2

 

0,9

 

 

 

2,0

88

 

 

 

 

 

0,8

0,6

0,8

 

2,4

 

 

 

2,8

89

 

 

 

 

 

1,5

0,9

1,6

 

1,9

 

 

 

1,5

90

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,0

 

0,1

 

 

 

4,5

91

 

 

 

 

 

0,5

1,0

0,0

 

0,2

 

 

 

6,5

92

 

 

 

 

 

2,5

6,1

1,2

 

0,1

 

 

 

1,5

93

 

 

 

 

 

5,0

1,4

 

 

0,2

 

 

 

1,5

94

 

 

 

 

 

0,8

5,0

 

 

0,1

 

 

 

3,5

95

 

 

 

 

 

2,0

1,1

 

 

1,2

 

 

 

2,8

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

1,0

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

2,5

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,8

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

2,0

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5”


26.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/443

z dnia 25 marca 2020 r.

zezwalające na zmianę specyfikacji nowej żywności „ekstrakt z zarodków pszennych (Triticum aestivum) bogaty w spermidynę” na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (1), w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 stanowi, że nowa żywność może być wprowadzana na rynek w Unii, pod warunkiem że wydano na nią zezwolenie i została ona wpisana do unijnego wykazu.

(2)

Na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/2283 przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (2) ustanawiające unijny wykaz nowej żywności, na którą wydano zezwolenie.

(3)

Na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) 2015/2283 Komisja ma podjąć decyzję w sprawie wydania zezwolenia oraz wprowadzenia na rynek w Unii nowej żywności i w sprawie aktualizacji unijnego wykazu.

(4)

W dniu 6 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwo TLL The Longevity Labs GmbH („wnioskodawca”) zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) poinformowało Komisję o swoim zamiarze wprowadzenia na rynek ekstraktu z zarodków pszennych (Triticum aestivum) bogatego w spermidynę jako nowego składnika żywności. W związku z tym do unijnego wykazu nowej żywności włączono ekstrakt z zarodków pszennych bogaty w spermidynę.

(5)

W dniu 6 sierpnia 2019 r. wnioskodawca zwrócił się do Komisji z wnioskiem o zmianę specyfikacji ekstraktu z zarodków pszennych (Triticum aestivum) bogatego w spermidynę zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283. Wnioskodawca wystąpił o podwyższenie poziomu kadaweryny z obecnego poziomu < 0,1 μg/g na ≤ 16,0 μg/g.

(6)

Wnioskodawca uzasadnia wniosek, wskazując, że zmiana jest konieczna, aby odzwierciedlić naturalny poziom do ≤ 16,0 μg/g kadaweryny, który jest analitycznie wykrywalny w zarodkach pszennych rośliny Triticum aestivum. Obecnie dozwolony poziom < 0,1 μg/g kadaweryny w ekstrakcie z zarodków pszennych bogatym w spermidynę stanowi granicę wykrywalności za pomocą metody analitycznej, którą wnioskodawca omyłkowo włączył do wstępnego zgłoszenia jako poziom określony w specyfikacjach w odniesieniu do kadaweryny, który został następnie włączony do unijnego wykazu specyfikacji tej nowej żywności.

(7)

Kadaweryna jest diaminą, która wraz z histaminą, tyraminą i putrescyną należy do klasy amin biogenicznych, które powstają w sposób naturalny w wyniku bakteryjnego metabolizmu białek.

(8)

W 2011 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) ocenił zagrożenia dla zdrowia związane z aminami biogenicznymi (4). W opinii naukowej Urząd stwierdził, że dane analityczne i dane dotyczące spożycia żywności pochodzące z państw członkowskich wskazują, że kadaweryna występuje w wielu produktach spożywczych (napoje alkoholowe, przyprawy, ryby i produkty rybne, mięso, przetwory mleczne, warzywa i produkty roślinne) na średnim poziomie do 184 mg/kg żywności, przy czym powiązane spożycie osiąga poziom 116,1 mg kadaweryny dziennie.

(9)

Biorąc pod uwagę, że proponowane maksymalne poziomy kadaweryny w nowej żywności i wynikające z nich spożycie w oparciu o zatwierdzone warunki stosowania nowej żywności będą co najmniej trzy rzędy wielkości niższe niż poziom kadaweryny spożywanej w wyniku stosowania normalnej diety, Komisja uważa, że proponowane zmiany poziomów kadaweryny w specyfikacjach ekstraktu z zarodków pszennych bogatego w spermidynę nie powodują zmiany względów bezpieczeństwa, które uzasadniały wydanie zezwolenia na tę nową żywność, i że nie ma konieczności, aby Urząd przeprowadził ocenę bezpieczeństwa obecnego stosowania zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2283. W związku z tym należy zmienić specyfikacje nowej żywności ekstraktu z zarodków pszennych (Triticum aestivum) bogatego w spermidynę na poziom, o jaki wnioskuje wnioskodawca.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

We wpisie dotyczącym nowej żywności „ekstrakt z zarodków pszennych (Triticum aestivum) bogaty w spermidynę” w unijnym wykazie dozwolonej nowej żywności, określonym w art. 6 rozporządzenia (UE) 2015/2283 i włączonym do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2020 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 72).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1).

(4)  Dziennik EFSA 2011; 9(10):2393.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 pozycja „Ekstrakt z zarodków pszennych (Triticum aestivum) bogaty w spermidynę” w tabeli 2 (Specyfikacje) otrzymuje brzmienie:

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Specyfikacje

Ekstrakt z zarodków pszennych (Triticum aestivum) bogaty w spermidynę

Opis/definicja:

Ekstrakt z zarodków pszennych bogaty w spermidynę jest uzyskiwany z niefermentowanych, niekiełkujących zarodków pszennych (Triticum aestivum) w procesie ekstrakcji ciało stałe–ciecz ukierunkowanej szczególnie, ale nie wyłącznie na poliaminy.

Spermidyna: (N-(3-aminopropylo)butano-1,4-diamina): 0,8–2,4 mg/g

Spermina: 0,4–1,2 mg/g

Trichlorek spermidyny: < 0,1 μg/g

Putrescyna: < 0,3 mg/g

Kadaweryna: ≤ 16,0 μg/g

Mikotoksyny:

Aflatoksyny (ogółem): < 0,4 μg/kg

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba bakterii tlenowych: < 10 000 jtk/g

Drożdże i pleśń: < 100 jtk/g

Escherichia coli: < 10 jtk/g

Salmonella: brak/25 g

Listeria monocytogenes: brak/25 g”


26.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/444

z dnia 25 marca 2020 r.

unieważniające faktury wystawione przez Wuxi Suntech Power Co. Ltd z naruszeniem zobowiązania uchylonego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1570

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 8 i 14,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (2), w szczególności jego art. 13 i 24,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. (3) nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, w szczególności jego art. 3,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. (4) nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, w szczególności jego art. 2,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/366 z dnia 1 marca 2017 r. (5) nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 i kończące dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1037,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/367 z dnia 1 marca 2017 r. (6) nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 i kończące dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1570 z dnia 15 września 2017 r. (7) zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/366 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/367 nakładające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i uchylające decyzję wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   ZOBOWIĄZANIE I POZOSTAŁE ŚRODKI

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1238/2013 Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Unii modułów i ogniw („produkt objęty postępowaniem”) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2013 Rada nałożyła również ostateczne cło wyrównawcze na przywóz do Unii produktu objętego postępowaniem.

(2)

Chińska Izba Gospodarcza ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych („CCCME”) przedstawiła Komisji zobowiązanie cenowe w imieniu grupy producentów eksportujących oraz powiązanych z nimi stron. Decyzją 2013/423/UE (8) Komisja przyjęła to zobowiązanie cenowe w odniesieniu do tymczasowego cła antydumpingowego. W następstwie powiadomienia o zmienionej wersji zobowiązania cenowego przez grupę producentów eksportujących wraz z CCCME Komisja potwierdziła decyzją 2013/707/UE z dnia 4 grudnia 2013 r. (9) przyjęcie zmienionego zobowiązania cenowego na okres obowiązywania ostatecznych środków antydumpingowych i antysubsydyjnych („zobowiązanie”). Zobowiązanie zostało przyjęte między innymi w przypadku przedsiębiorstwa Wuxi Suntech Power Co. Ltd, objętego dodatkowym kodem TARIC B796 („Wuxi Suntech”).

(3)

Komisja przyjęła również decyzję wyjaśniającą realizację zobowiązania (10) oraz piętnaście rozporządzeń w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do kilku producentów eksportujących oraz, w stosownych przypadkach, w sprawie unieważnienia faktur w ramach zobowiązania (11).

(4)

Rozporządzeniami wykonawczymi (UE) 2016/185 (12) i (UE) 2016/184 (13) Komisja rozszerzyła ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze, obowiązujące w stosunku do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z ChRL, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i z Tajwanu, z wyjątkiem kilku rzeczywistych producentów.

(5)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/367 („rozporządzenie antydumpingowe w następstwie przeglądu wygaśnięcia”) Komisja rozszerzyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z ChRL w następstwie przeglądu wygaśnięcia i zakończyła dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie odpowiednio z art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036 („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”).

(6)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/366 („rozporządzenie antysubsydyjne w następstwie przeglądu wygaśnięcia”) Komisja rozszerzyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z ChRL w następstwie przeglądu wygaśnięcia i zakończyła dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie odpowiednio z art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1037 („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”).

(7)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1570 („rozporządzenie uchylające”) Komisja uchyliła zobowiązanie.

(8)

Zawiadomieniami 2018/C 310/06 (14) i 2018/C 310/07 (15) Komisja poinformowała, że cło antydumpingowe oraz cło antysubsydyjne od przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z ChRL wygasły w dniu 3 września 2018 r.

B.   WARUNKI ZOBOWIĄZANIA

(9)

W ramach zobowiązania producenci eksportujący zgodzili się między innymi nie sprzedawać produktu objętego postępowaniem pierwszemu niezależnemu klientowi w Unii poniżej określonej minimalnej ceny importowej („MCI”). MCI poddana została kwartalnemu mechanizmowi dostosowania poprzez odniesienie do międzynarodowych cen kasowych modułów według bazy danych agencji Bloomberg.

(10)

Producenci eksportujący postanowili również, że będą sprzedawać produkt objęty zobowiązaniem tylko w ramach sprzedaży bezpośredniej. Do celów zobowiązania sprzedaż bezpośrednia zdefiniowana została jako sprzedaż na rzecz pierwszego niezależnego klienta w Unii lub za pośrednictwem strony powiązanej w Unii wskazanej w zobowiązaniu.

(11)

Warunki zobowiązania określają również obowiązki sprawozdawcze eksportera względem Komisji oraz wskazują, że nieprzestrzeganie tych obowiązków stanowi naruszenie zobowiązania.

(12)

W obowiązkach sprawozdawczych zawartych w zobowiązaniu określono, że każdy eksporter przedstawi Komisji między innymi kwartalne sprawozdania ze swojej sprzedaży bezpośredniej niezależnym klientom w Unii, swojej sprzedaży stronom powiązanym, wymienionym w zobowiązaniu, w Unii oraz sprzedaży dokonywanej przez strony powiązane z nim, wymienione w zobowiązaniu, na rzecz pierwszego niezależnego klienta w Unii. Oznacza to, że informacje zawarte w tych sprawozdaniach kwartalnych musiały być kompletne i prawidłowe oraz że zgłoszone transakcje musiały być w pełni zgodne z warunkami przedmiotowego zobowiązania. Sprawozdawczość dotycząca odsprzedaży w Unii miała szczególne znaczenie w przypadku, gdy produkt objęty zobowiązaniem sprzedawany był pierwszemu niezależnemu klientowi za pośrednictwem importera powiązanego, wymienionego w zobowiązaniu. Tylko takie sprawozdania umożliwiały Komisji monitorowanie, czy cena odsprzedaży stosowana przez importera powiązanego wobec pierwszego niezależnego klienta jest zgodna z MCI.

(13)

Zgodnie ze zobowiązaniem każdy producent eksportujący był również odpowiedzialny za naruszenia popełnione przez wszelkie powiązane z nim strony, niezależnie od tego, czy były one wskazane w zobowiązaniu.

(14)

Podobnie, producenci eksportujący zobowiązali się również do przeprowadzania konsultacji z Komisją w razie wszelkich trudności lub pytań, technicznych bądź innych, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania zobowiązania.

C.   UCHYLENIE ZOBOWIĄZANIA

(15)

Zobowiązania pierwotnie przyjęto od ponad 120 przedsiębiorstw/grup przedsiębiorstw. W międzyczasie Komisja wycofała się z przyjęcia zobowiązania wobec 19 przedsiębiorstw. W odniesieniu do siedemnastu z nich stwierdzono, że naruszyły zobowiązanie, a w przypadku pozostałych dwóch przedsiębiorstw ich struktura biznesowa uniemożliwiała monitorowanie przestrzegania zobowiązania. Ponadto 16 innych chińskich przedsiębiorstw dobrowolnie wycofało się ze zobowiązania.

(16)

Rozporządzeniem uchylającym Komisja uchyliła zobowiązanie i wprowadziła zmienne cło ustalane na podstawie minimalnej ceny importowej („zmienne cło MCI”). Zmienne cło MCI spowodowało, że kwalifikowalny przywóz o deklarowanej wartości na poziomie MCI lub powyżej tego poziomu nie podlegałby należnościom celnym. Organy celne miały ponadto natychmiast pobierać należności celne, gdyby produkt był przywożony po cenie niższej od zmiennego cła MCI. Rozporządzenie uchylające weszło w życie w dniu 1 października 2017 r. i w związku z tym ma zastosowanie ratione temporis jedynie do przywozu, który miał miejsce w tym dniu lub później.

(17)

W momencie wejścia w życie rozporządzenia uchylającego w dniu 1 października 2017 r. Komisja nadal prowadziła dochodzenia dotyczące przestrzegania zobowiązania w odniesieniu do faktur w ramach zobowiązania wystawionych przed wskazaną datą oraz uznała za właściwe wszczęcie nowego dochodzenia dotyczącego faktur w ramach zobowiązania wystawionych w trakcie obowiązywania zobowiązania. W odniesieniu do tych dochodzeń dług celny powstawałby w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu: a) w każdym przypadku stwierdzenia, w odniesieniu do przywozu zafakturowanego przez przedsiębiorstwa objęte zobowiązaniem, że niespełniony był co najmniej jeden warunek zobowiązania; lub b) gdy w drodze rozporządzenia lub decyzji, które odnoszą się do konkretnych transakcji, Komisja stwierdzi, że zobowiązanie zostało naruszone, oraz oświadczy, że odpowiednie faktury w ramach zobowiązania są nieważne. Podobnie faktury wystawione przed dniem 1 października 2017 r. w ramach starego systemu, które zostały przywołane jako faktury handlowe dotyczące przywozu w dniu 1 października 2017 r. lub później, mogą zostać unieważnione.

(18)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/1551 (16) i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1329 (17) Komisja unieważniła faktury wystawione przez trzech producentów eksportujących, którzy naruszyli zobowiązanie w czasie, gdy jeszcze obowiązywało.

D.   MONITOROWANIE PRODUCENTÓW EKSPORTUJĄCYCH

(19)

Na podstawie art. 8 ust. 7 i 9 i art. 14 ust. 7 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 13 ust. 7 i 9 i art. 24 ust. 7 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego Komisja zapoznała się z dowodami przedstawionymi niemieckim organom celnym przez Wuxi Suntech dotyczącymi przestrzegania zobowiązania przez to przedsiębiorstwo. Komisja przeanalizowała dalsze informacje przedłożone jej przez Wuxi Suntech w ramach jego obowiązków sprawozdawczych.

(20)

Ustalenia wymienione w motywach 21–23)poniżej dotyczą domniemanych naruszeń przez Wuxi Suntech zobowiązania, które nadal obowiązywało.

E.   PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA FAKTUR W RAMACH ZOBOWIĄZANIA

(21)

Podczas obowiązywania zobowiązania Wuxi Suntech miało w Unii trzech importerów powiązanych, a mianowicie: Suntech Power Deutschland GmbH („Suntech Deutschland”) w Niemczech, Suntech Power Italy Co, Srl („Suntech Italy”) we Włoszech oraz Suntech Europe France („Suntech France”) we Francji. Spółki te są wskazane w zobowiązaniu jako strony powiązane z Wuxi Suntech. Wuxi Suntech nigdy nie wniosło, by zobowiązanie zostało wycofane w odniesieniu do tych powiązanych stron.

(22)

W 2018 r., w kontekście postępowania sądowego C-226/18 (18), Komisja dowiedziała się, że kilka faktur Wuxi Suntech dla Suntech Deutschland z 2014 r. zostało przedstawionych do odprawy celnej w Niemczech bez zgłaszania ich Komisji jako odsprzedaży w ramach zobowiązania, co stanowi naruszenie przepisów zobowiązania, jak opisano w motywach 9 i 12 powyżej.

(23)

Po szczegółowej analizie przeprowadzonej w ramach systemu monitorowania zobowiązania Komisja zidentyfikowała 28 transakcji Wuxi Suntech z Suntech Deutschland, dwie transakcje Wuxi Suntech z Suntech Italy oraz osiem transakcji Wuxi Suntech z Suntech France, które nie zostały zgłoszone na poziomie odsprzedaży (19) zgodnie z wymogami zobowiązania.

F.   ODPOWIEDNIE FAKTURY W RAMACH ZOBOWIĄZANIA

(24)

Transakcje sprzedaży dokonane przez Wuxi Suntech z naruszeniem zobowiązania (motywy 21–23) były związane z następującymi fakturami w ramach zobowiązania:

Numer faktury handlowej towarzyszącej towarom będącym przedmiotem zobowiązania

Data

SFDE20140601~0640

30.6.2014

SFDE20140245~0284

30.6.2014

SFDE20140165~0204

30.6.2014

SFDE20140001~0002

13.6.2014

SFDE20140005~0044

30.6.2014

SFDE20140481~0520

30.6.2014

SFDE20140045~0084

30.6.2014

SFDE20140365~0404

30.6.2014

SFDE20140285~0324

30.6.2014

SFDE20140561~0600

30.6.2014

SFDE20140325~0364

30.6.2014

SFDE20140721~0760

30.6.2014

SFDE20140125~0164

30.6.2014

SFDE20140761~0800

30.6.2014

SFDE20140445~0480

30.6.2014

SFDE20140641~0680

30.6.2014

SFDE20140521~0560

30.6.2014

SFDE20140205~0244

30.6.2014

SFDE20140681~0720

30.6.2014

SFDE20140405~0444

30.6.2014

SFDE20140085~0124

30.6.2014

SFDE20140003~0004

11.7.2014

REF0001~0040

19.9.2014

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014

0308001312-009

21.5.2014

0308001312-015

17.7.2014

Lavansol201400001

13.3.2014

G.   OŚWIADCZENIA PISEMNE I PRZESŁUCHANIA

(25)

Zainteresowane strony zostały poinformowane o ustaleniach, w szczególności o zamiarze unieważnienia faktur w ramach zobowiązania. Zainteresowanym stronom zapewniono możliwość przedstawienia ich stanowiska i uwag zgodnie z art. 8 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 13 ust. 9 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego.

(26)

Wuxi Suntech przedstawiło pisemne oświadczenia w dniach 29 lipca 2019 r., 4 września 2019 r., 26 września 2019 r., 20 stycznia 2020 r. i 3 marca 2020 r.

(27)

W dniach 28 sierpnia 2019 r. i 7 lutego 2020 r. na wniosek Wuxi Suntech odbyły się przesłuchania z udziałem służb Komisji.

(28)

Przedsiębiorstwo Wuxi Suntech stwierdziło, że jego struktura własności uległa zmianie w dniu 11 marca 2014 r., gdy w następstwie planu restrukturyzacji, zatwierdzonego przez chiński trybunał ludowy średniego szczebla, Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co., Ltd – spółka zależna Shunfeng Photovoltaic International Limited (20) – nabyła wszystkie udziały Wuxi Suntech.

(29)

Zdaniem Wuxi Suntech w wyniku tej restrukturyzacji udziałów Suntech Power Holdings Co., Ltd („Suntech Holdings”) (21) przestało być jednostką dominującą najwyższego szczebla wobec Wuxi Suntech. Zważywszy, że Suntech Holdings było również właścicielem rzeczywistym Suntech France, Suntech Deutschland i Suntech Italy, Wuxi Suntech podnosi, że od dnia 11 marca 2014 r. te europejskie przedsiębiorstwa przestały być powiązane z Wuxi Suntech. W konsekwencji od tego momentu Wuxi Suntech nie było zobowiązane do zgłaszania przedmiotowych transakcji jako odsprzedaży w ramach zobowiązania. Wuxi Suntech twierdzi, że nie naruszyło swoich obowiązków sprawozdawczych wynikających z zobowiązania.

(30)

Wuxi Suntech wskazało również, że poinformowało Komisję o tej zmianie struktury własności. Zdaniem tego przedsiębiorstwa już w grudniu 2013 r., za pośrednictwem swojego doradcy, Wuxi Suntech poinformowała Komisję o zbliżającej się zmianie struktury przedsiębiorstwa. Podstawą takiej interpretacji faktów przez przedsiębiorstwo był e-mail z dnia 6 stycznia 2014 r., w którym wspomniano o komunikacji z grudnia 2013 r., bez podania dalszych szczegółów na ten temat. Wuxi Suntech utrzymywało, że w dniu 22 maja 2014 r., w odpowiedzi na przesłany przez Komisję kwestionariusz dotyczący zmiany nazwy Wuxi Suntech, poinformowało Komisję, że nie jest już powiązane z trzema wymienionymi przedsiębiorstwami w Europie.

(31)

Ponadto według Wuxi Suntech jego obowiązek powiadomienia, o którym mowa w pkt 5.16 zobowiązania w odniesieniu do zmian struktury przedsiębiorstwa, został należycie spełniony, najpóźniej w momencie przekazania przez nie informacji w dniu 22 maja 2014 r.

(32)

Oprócz tego, Wuxi Suntech stwierdziło, że Komisja nie mogła unieważnić faktur w ramach zobowiązania i nakazać domniemanego poboru ceł z mocą wsteczną od wcześniejszego przywozu już wprowadzonego do swobodnego obrotu. Jego zdaniem pobór ceł antydumpingowych i wyrównawczych z mocą wsteczną bez konieczności uprzedniej rejestracji tego przywozu i ponownego nałożenia cła tymczasowego od tego przywozu stanowiłby naruszenie art. 8 ust. 1, 9 i 10 i art. 10 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 13 ust. 1, 9 i 10 i art. 16 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego.

(33)

Wreszcie, Wuxi Suntech twierdziło, że nawet gdyby Komisja mogła nałożyć cła z mocą wsteczną, umożliwiające takie działanie przepisy art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013, art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367, art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013 i art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366 wygasły i zostały uchylone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1570, co oznacza, że nie istnieje żaden przepis, który umożliwiałby obecnie unieważnienie faktur w ramach zobowiązania.

(34)

Uwagi przedstawione przez producenta eksportującego zostały rozpatrzone przez Komisję, która odniosła się do nich poniżej.

(35)

Komisja najpierw odniosła się do argumentu, zgodnie z którym od dnia 11 marca 2014 r. Suntech France, Suntech Deutschland i Suntech Italy nie były podmiotami powiązanymi z Wuxi Suntech, w związku z czym przedsiębiorstwo nie było zobowiązane do składania sprawozdań dotyczących odsprzedaży. Na poparcie swojego argumentu Wuxi Suntech dołączyło okólnik z dnia 21 marca 2014 r. (22), w którym Hong Kong Exchange and Clearing Limited oraz Stock Exchange of Hong Kong Limited (zwana dalej „giełdą HK”) zawiadomiły udziałowców spółki Shunfeng Photovoltaic International Limited o proponowanym „nabyciu udziałów kapitałowych w Wuxi Suntech” (zwanym dalej „nabyciem”).

(36)

Zgodnie z tym okólnikiem nabycie było uzależnione od spełnienia dwóch warunków: a) wyrażenia zgody przez chiński sąd, co rzeczywiście nastąpiło w dniu 15 listopada 2013 r., oraz b) wyrażenia zgody przez udziałowców na walnym zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2014 r. Zgodnie z tym, co zostało opisane w okólniku dopiero po głosowaniu udziałowców nabycie miało dojść do skutku.

(37)

Okólnik z dnia 21 marca 2014 r. został po raz pierwszy przedstawiony Komisji w dniu 29 lipca 2019 r., jako załącznik nr 5 do oświadczenia Wuxi Suntech z tego samego dnia. Potwierdzenie, że walne zgromadzenie faktycznie odbyło się w dniu 7 kwietnia 2014 r., zostało przedstawione Komisji później, na wniosek Komisji podczas przesłuchania, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2019 r. Wuxi Suntech przedstawiło dowody dotyczące terminu zgromadzenia udziałowców dopiero w dniu 4 września 2019 r. w załączniku 4 do e-maila przesłanego przez doradcę Wuxi Suntech z tego samego dnia.

(38)

Komisja nie ma jednak obowiązku monitorowania z urzędu zmian w strukturze korporacyjnej przedsiębiorstw, które złożyły zobowiązanie. Z pkt 5.16 i 9.6 zobowiązania wynika raczej jasno, że to do właściwego przedsiębiorstwa należy poinformowanie Komisji o takich zmianach i przestrzeganie zobowiązania do czasu wprowadzenia w nim zmian, tj. do momentu usunięcia z zobowiązania nazw przedsiębiorstw, które były uprzednio powiązane.

(39)

Dlatego niezależnie od rzeczywistego terminu, w którym miało miejsce nabycie, należy przede wszystkim ocenić, czy Wuxi Suntech wypełniło zobowiązania podjęte na podstawie pkt 5.16 i 9.6 zobowiązania.

(40)

Po pierwsze Komisja zauważyła, że została poinformowana o tym, że Wuxi Suntech nie było już powiązane z przedsiębiorstwami Suntech France, Suntech Deutschland i Suntech Italy, dopiero w dniu 22 maja 2014 r. W związku z tym przynajmniej w odniesieniu do faktur z dnia 13 marca 2014 r. i 21 maja 2014 r. nie ulega wątpliwości, że doszło do naruszenia obowiązków sprawozdawczych.

(41)

Komisja uważa, że Wuxi Suntech było związane obowiązkiem sprawozdawczym również po dniu 22 maja 2014 r. W rzeczywistości trzy powiązane przedsiębiorstwa nigdy nie zostały oficjalnie usunięte z zobowiązania. W związku z tym Wuxi Suntech było nadal zobowiązane do składania sprawozdań na ich temat do dnia 1 października 2017 r.

(42)

Pkt 5.16 zobowiązania stanowi, że CCCME i przedmiotowe przedsiębiorstwo zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia Komisji o wszelkich zmianach w swojej strukturze organizacyjnej, które mają miejsce w okresie stosowania zobowiązania. Dodatkowo wskazuje, że przedsiębiorstwo rozumie, iż takie zmiany mogą powodować konieczność zmiany niektórych aspektów zobowiązania.

(43)

Zgodnie z pkt 9.6 zobowiązania załączniki stanowią jego integralną część. Załącznik IX do zobowiązania w szczególności wymienia w sposób wyczerpujący wszystkie strony powiązane z eksporterami w Unii.

(44)

Łączna interpretacja tych dwóch przepisów prowadzi do wniosku, że obowiązki prawne Wuxi Suntech względem zobowiązania pozostawały w mocy do czasu usunięcia z tego zobowiązania wcześniej powiązanych przedsiębiorstw w Unii oraz wejścia w życie nowego, zaktualizowanego załącznika IX. Dopiero wtedy nastąpiła zmiana sytuacji prawnej umożliwiająca Wuxi Suntech zaprzestanie sprawozdawczości dotyczącej odsprzedaży. Taka zmiana nigdy nie nastąpiła.

(45)

Zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez Wuxi Suntech przygotowania do nabycia rozpoczęły się w październiku 2013 r., zanim Komisja przyjęła zobowiązanie na końcowym etapie postępowania w grudniu 2013 r. Wcześniej, w lipcu 2013 r. Wuxi Suntech przedłożyło – za pośrednictwem CCCME – podpisaną ofertę zobowiązania. Nie zmieniło ono tej oferty przed zaakceptowaniem przez Komisję zobowiązania na końcowym etapie postępowania. Trzy przedsiębiorstwa zostały wymienione w zobowiązaniu jako przedsiębiorstwa powiązane i nic nie wskazywało na ewentualną zbliżającą się zmianę struktury przedsiębiorstwa.

(46)

Przyjęcie zobowiązania doprowadziło do powstania bezpośredniego, przejrzystego i specjalnego kanału komunikacji między eksporterami a służbami Komisji w celu wypełnienia szczególnych obowiązków wynikających z zobowiązania. Ten kanał komunikacji przyjął formę funkcyjnej skrzynki pocztowej wskazanej w tekście zobowiązania (23), chociaż w tekście zobowiązania przewidziano również możliwość bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem odpowiedzialnym za dane zobowiązanie. Wuxi Suntech wiedziało, że komunikacja dotycząca zobowiązania powinna być prowadzona za pośrednictwem skrzynki funkcyjnej lub bezpośrednio z urzędnikiem odpowiedzialnym za dane zobowiązanie. Wuxi Suntech nigdy nie skorzystało jednak z tych kanałów komunikacji, aby wspomnieć lub poinformować Komisję o jakichkolwiek zmianach w strukturze przedsiębiorstwa.

(47)

Zamiast tego Wuxi Suntech skorzystało z nowego kanału komunikacji. Przedsiębiorstwo twierdziło, że już w grudniu 2013 r. skontaktowało się z zespołem Komisji odpowiedzialnym za pierwotne dochodzenia antydumpingowe i antysubsydyjne w celu wstępnego wskazania nadchodzących zmian w strukturze Wuxi Suntech. Wuxi Suntech nie przedstawiło żadnych dowodów dotyczących takiej komunikacji lub dowodów związanych z przedmiotem takiej wymiany informacji, a jedynie powołało się na e-mail z dnia 6 stycznia 2014 r., który odnosił się do komunikacji z grudnia 2013 r.

(48)

W dniu 6 stycznia 2014 r. Wuxi Suntech przesłało na specjalną skrzynkę funkcyjną dotyczącą pierwotnego dochodzenia antydumpingowego i antysubsydyjnego (24) e-mail z prośbą o „specjalny kwestionariusz/kwestionariusz dotyczący zmiany nazwy”. Służby Komisji udzieliły odpowiedzi i wysłały Wuxi Suntech dostosowany kwestionariusz dotyczący „zmiany nazwy”, zgodnie z rutynowym działaniem w przypadku wystąpienia o zmianę nazwy. W dniu 14 stycznia 2014 r. Wuxi Suntech przesłało e-mailem dalsze wyjaśnienia dotyczące zmiany struktury przedsiębiorstwa. Po tym e-mailu, w dniu 22 maja 2014 r. przedsiębiorstwo przesłało odpowiedź zawierającą wypełniony kwestionariusz dotyczący „zmiany nazwy”. W kwestionariuszu tym po raz pierwszy wskazano całą nową strukturę przedsiębiorstwa i wyjaśniono, że trzy uprzednio powiązane z Wuxi Suntech przedsiębiorstwa w Unii nie było już z nim powiązane.

(49)

W marcu 2014 r. Wuxi Suntech podjęło jednostronną decyzję o zaprzestaniu składania Komisji sprawozdań dotyczących odsprzedaży Suntech France, Suntech Deutschland i Suntech Italy. Wuxi Suntech nigdy nie zwróciło się jednak – za pośrednictwem któregokolwiek z dwóch kanałów komunikacji – o usunięcie przedsiębiorstw powiązanych w Europie z tekstu zobowiązania.

(50)

Taka jednostronna decyzja, mając na uwadze fakt, że trzy wspomniane europejskie przedsiębiorstwa nie zostały usunięte ze zobowiązania, była sprzeczna z uzgodnionymi warunkami tego zobowiązania. Obowiązek prawny określony w pkt 5.16 zobowiązania byłby przestrzegany tylko wtedy, gdyby wcześniej powiązane przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej zostały usunięte z tekstu zobowiązania. Do tego czasu obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstwa Wuxi Suntech wciąż pozostawały w mocy. To do przedsiębiorstw zmieniających strukturę korporacyjną należało zarządzanie ryzykiem umownym oraz konsekwencjami związanymi z tymi zmianami. Komisja nie odpowiadała za zarządzanie takim ryzykiem i konsekwencjami.

(51)

Zakończenie operacji nabycia, termin, w którym rzekomo miała ona miejsce, oraz skutki dla funkcjonowania zobowiązania były kwestiami, które należało zgłosić Komisji, aby uzasadnić zmianę zobowiązania. Do czasu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie przyjęcia zmiany warunków zobowiązania Wuxi Suntech musiało przestrzegać tych warunków, w tym obowiązku sprawozdawczości dotyczącej przedsiębiorstw wskazanych jako powiązane w zobowiązaniu. Ponadto, w zakresie, w jakim nabycie doprowadziło do konieczności zmiany zobowiązania, to przedsiębiorstwo Wuxi Suntech powinno było wszcząć taką zmianę.

(52)

W związku z tym Komisja uznała, że transakcje Wuxi Suntech z Suntech Deutschland, Suntech Italy i Suntech France wymienione w motywie 23 należało zgłosić w sprawozdaniu dotyczącym odsprzedaży. Brak tej sprawozdawczości stanowi naruszenie zobowiązania.

(53)

W każdym przypadku i wyłącznie na potrzeby argumentacji, niezależnie od dokładnej daty nabycia, należało zgłosić co najmniej odsprzedaż związaną z fakturami wystawionymi przed dniem 22 maja 2014 r. Wynika to z faktu, że miała ona miejsce przed dniem, w którym przedsiębiorstwo poinformowało zespół odpowiedzialny za dochodzenie pierwotne, że nie jest już powiązane z trzema przedsiębiorstwami w Unii. Pierwszy argument został zatem odrzucony.

(54)

W odniesieniu do argumentu dotyczącego rzekomej retroaktywności wprowadzonych środków Komisja zauważyła, że zgodnie z art. 8 ust. 10 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 13 ust. 10 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego cło tymczasowe może zostać nałożone wyłącznie wtedy, gdy dochodzenie, które doprowadziło do zobowiązania, nie zostało zakończone. Przepisy te nie mają jednak zastosowania w takich przypadkach, jak obecna sprawa.

(55)

Obecna sprawa dotyczy przypadku zniesienia tymczasowego braku zapłaty cła antydumpingowego i cła wyrównawczego, ponieważ nie stwierdzono już występowania warunków dla zwolnienia z płatności.

(56)

Komisja przypomina, że zgodnie z decyzją 2013/423/UE naruszenia zobowiązania mogły odnosić się do konkretnych transakcji (25). Transakcje dokonane z naruszeniem zobowiązania urzeczywistniły się w fakturach, które muszą zostać unieważnione przez Komisję. Pozwala to organom celnym państw członkowskich na pobór pełnego długu celnego. Nie ma to wpływu na możliwość poboru tych ceł przez organy celne niezależnie od formalnego stwierdzenia przez Komisję naruszenia zobowiązania, na podstawie ogólnych zasad określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1238/2013 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1239/2013.

(57)

W drodze tego unieważnienia Komisja powiadamia organy celne państw członkowskich, że tymczasowe niepobieranie obowiązujących ceł antydumpingowych i wyrównawczych zostaje zniesione i że w odniesieniu do danego przywozu należy pobrać cła indywidualne. W tych okolicznościach zastosowanie mają ostateczne cła wprowadzone na mocy art. 9 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 14 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego.

(58)

Pobranie ceł, które powinny były być należne, nie stanowi naruszenia zasady niedziałania prawa wstecz lub, w odniesieniu do tej sprawy, naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań: Wuxi Suntech miało nie naruszać warunków zobowiązania oraz w zamian za to korzystało z tymczasowego niepobierania ceł antydumpingowych i ceł wyrównawczych. Ponieważ nie spełniło tych warunków, nie może twierdzić, że miało uzasadnione oczekiwania w związku z sytuacją, która mogła zmienić się w pewnych okolicznościach. Argument dotyczący domniemanej mocy wstecznej został odrzucony.

(59)

Komisja odniosła się również do argumentu, zgodnie z którym art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013, art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367, art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013 i art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366 wygasły i zostały uchylone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1570. W związku z tym Wuxi Suntech stwierdziło, że nie ma już podstawy prawnej umożliwiającej unieważnienie faktur w ramach zobowiązania.

(60)

Komisja wyjaśniła, że naruszenie zobowiązania nastąpiło w okresie stosowania zobowiązania.

(61)

Jak wspomniano w motywie 17 powyżej, motyw 54 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1570 stanowi: „Komisja nadal prowadzi dochodzenia dotyczące przestrzegania zobowiązań cenowych i może wszcząć nowe dochodzenia dotyczące towarów, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu, podczas gdy zobowiązanie cenowe było jeszcze w mocy. W przypadku tych dochodzeń zastosowanie mają art. 2 i 3 rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/366 i (UE) 2017/367. W szczególności dług celny powstanie w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu: a) w każdym przypadku stwierdzenia, w odniesieniu do przywozu zafakturowanego przez przedsiębiorstwa objęte zobowiązaniem, że nieprzestrzegany był co najmniej jeden warunek zobowiązania; lub b) gdy w drodze rozporządzenia lub decyzji, które odnoszą się do konkretnych transakcji, Komisja stwierdzi, że zobowiązanie zostało naruszone oraz oświadczy, że odpowiednie faktury w ramach zobowiązania są nieważne. Komisja uznała ponadto, że producent eksportujący, co do którego ustalono, że naruszył zobowiązanie, nie powinien korzystać ze zmiennego cła MCI, nawet jeżeli takie ustalenia zostały dokonane po wygaśnięciu zobowiązania cenowego. W tego rodzaju przypadkach zmienne cło MCI nie powinno już być stosowane. Komisja powinna wtedy usunąć nazwy takich przedsiębiorstw z nowego załącznika VI i z nowego załącznika 5 w drodze tego samego aktu prawnego, w którym stwierdza się niezgodność”.

(62)

W tym względzie Komisja zauważyła, że jej uprawnienia do unieważnienia faktur w ramach zobowiązania wynikają z art. 14 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 24 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego. Rozporządzenie wykonawcze Komisji, które unieważnia faktury, wskazuje ponadto jedynie skutki prawne naruszenia zobowiązania, które wynikają bezpośrednio z art. 8 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 13 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego. Uprawnienia te są ponownie zapisane w art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366, art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367 oraz w art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013 i art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013.

(63)

Ponieważ naruszenie, o którym mowa, nastąpiło w momencie poprzedzającym wejście w życie rozporządzenia uchylającego, Komisja może unieważnić faktury w ramach zobowiązania na mocy art. 8 i 14 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, art. 13 i 24 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013, art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367, art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013 oraz art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366. Fakt, że Komisja dowiedziała się o tym naruszeniu dopiero po uchyleniu tych przepisów na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1570, nie podważa konieczności skutecznego stosowania tych przepisów oraz wymogu unieważnienia faktur od chwili zaistnienia naruszenia. Argument ten został więc odrzucony.

H.   NARUSZENIE ZOBOWIĄZANIA I NAŁOŻENIE OSTATECZNYCH CEŁ

(64)

Zgodnie z art. 8 ust. 7 i 9 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 13 ust. 7 i 9 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego oraz zgodnie z warunkami zobowiązania Komisja uznała, że Wuxi Suntech naruszyło zobowiązanie, podczas gdy jeszcze obowiązywało.

(65)

W związku z tym, zgodnie z art. 8 ust. 7 i 9 i art. 14 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, art. 13 ust. 7 i 9 i art. 24 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013, art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367, art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013 i art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366, obowiązującymi w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego dotyczącego dopuszczenia do swobodnego obrotu, faktury Wuxi Suntech wymienione w motywie 24 zostają uznane za nieważne.

(66)

Krajowe organy celne powinny ocenić, czy obowiązujące okresy przedawnienia wygasły zgodnie z zasadami zawartymi w art. 221 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 (26) i art. 103 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 (27). Przepisy te stanowią przepisy prawa materialnego, ich zastosowanie ratione temporis zależy więc od daty wprowadzenia towarów do swobodnego obrotu (28).

(67)

Dług celny powstały w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu powinien zostać odzyskany i zaksięgowany przez krajowe organy celne zgodnie z art. 218 i nast. rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 i art. 105 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

(68)

Komisja przypomina również, że w przypadku gdy organy celne państw członkowskich posiadają informacje wskazujące na to, że cena na fakturze w ramach zobowiązania nie odpowiada cenie faktycznie zapłaconej, powinny one zbadać, czy wymóg uwzględnienia wszystkich rabatów w fakturach w ramach zobowiązania został naruszony lub czy MCI nie była przestrzegana.

(69)

Jeżeli organy celne państw członkowskich stwierdzą, że doszło do takiego naruszenia lub że MCI nie była przestrzegana, powinny one pobrać stosowne należności celne.

(70)

W celu ułatwienia pracy organów celnych państw członkowskich Komisja powinna udostępniać w takich sytuacjach poufny tekst zobowiązania i inne informacje dotyczące zobowiązania wyłącznie do celów postępowania krajowego na podstawie art. 4 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Faktury w ramach zobowiązania wymienione w załączniku uznaje się za nieważne.

2.   Pobiera się cła antydumpingowe i wyrównawcze należne w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego dotyczącego dopuszczenia do swobodnego obrotu zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013, art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367, art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013 i art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366, z wyjątkiem przypadków gdy obowiązujące okresy przedawnienia wygasły zgodnie z zasadami zawartymi w art. 221 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 (29) i art. 103 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 (30).

Artykuł 2

1.   Jeżeli organy celne państw członkowskich posiadają informacje wskazujące na to, że cena na fakturze w ramach zobowiązania na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013, art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367, art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013 i art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366, wystawionej przez Wuxi Suntech Power Co. Ltd przed wejściem w życie tego rozporządzenia, nie odpowiada cenie zapłaconej i że w związku z tym przedsiębiorstwo to mogło naruszyć zobowiązanie, organy celne mogą, jeżeli jest to konieczne do celów prowadzenia postępowania krajowego, zwrócić się do Komisji o przedstawienie im kopii zobowiązania i innych informacji w celu sprawdzenia minimalnej ceny importowej obowiązującej w dniu, w którym dana faktura w ramach zobowiązania została wystawiona.

2.   Jeżeli weryfikacja, o której mowa w ust. 1, wykaże, że zniżki i rabaty nie zostały uwzględnione w fakturze handlowej, w rezultacie pobiera się stosowne cła na mocy art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013, art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367, art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013 i art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366.

3.   Informacje przedstawione zgodnie z ust. 1 wykorzystuje się wyłącznie do celów egzekwowania ceł należnych na mocy art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1238/2013, art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367, art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1239/2013 i art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366. W związku z powyższym organy celne państw członkowskich mogą przedstawić te informacje dłużnikowi tych należności wyłącznie w celu zapewnienia mu prawa do obrony. Informacje te w żadnym wypadku nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.

(3)  Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 1.

(4)  Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 66.

(5)  Dz.U. L 56 z 3.3.2017, s. 1.

(6)  Dz.U. L 56 z 3.3.2017, s. 131.

(7)  Dz.U. L 238 z 16.9.2017, s. 22.

(8)  Dz.U. L 209 z 3.8.2013, s. 26.

(9)  Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 214.

(10)  Dz.U. L 270 z 11.9.2014, s. 6.

(11)  Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2015/866 (Dz.U. L 139 z 5.6.2015, s. 30), (UE) 2015/1403 (Dz.U. L 218 z 19.8.2015, s. 1), (UE) 2015/2018 (Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 23), (UE) 2016/115 (Dz.U. L 23 z 29.1.2016, s. 47), (UE) 2016/1045 (Dz.U. L 170 z 29.6.2016, s. 5), (UE) 2016/1382 (Dz.U. L 222 z 17.8.2016, s. 10), (UE) 2016/1402 (Dz.U. L 228 z 23.8.2016, s. 16), (UE) 2016/1998 (Dz.U. L 308 z 16.11.2016, s. 8), (UE) 2016/2146 (Dz.U. L 333 z 8.12.2016, s. 4), (UE) 2017/454 (Dz.U. L 71 z 16.3.2017, s. 5), (UE) 2017/941 (Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 43), (UE) 2017/1408 (Dz.U. L 201 z 2.8.2017, s. 3), (UE) 2017/1497 (Dz.U. L 218 z 24.8.2017, s. 10), (UE) 2017/1524 (Dz.U. L 230 z 6.9.2017, s. 11), (UE) 2017/1589 (Dz.U. L 241 z 20.9.2017, s. 21) w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do kilku producentów eksportujących.

(12)  Dz.U. L 37 z 12.2.2016, s. 76.

(13)  Dz.U. L 37 z 12.2.2016, s. 56.

(14)  Dz.U. C 310 z 3.9.2018, s. 4.

(15)  Dz.U. C 310 z 3.9.2018, s. 5.

(16)  Dz.U. L 260 z 17.10.2018, s. 8.

(17)  Dz.U. L 207 z 7.8.2019, s. 12.

(18)  EU:C:2019:440

(19)  Przedsiębiorstwo określa „fakturę odsprzedaży” jako fakturę sprzedaży wystawioną pierwszemu niezależnemu klientowi w Unii przez podmiot powiązany w Unii za produkt objęty zobowiązaniem lub produkt objęty postępowaniem (część 1, Definicje).

(20)  Obecnie zwana Shunfeng International Clean Energy Limited („SFCE”).

(21)  Wraz z jego spółką zależną w 100 % Power Solar System Co. Ltd.

(22)  Dokument stanowiący załącznik 5 do oświadczenia Wuxi Suntech z dnia 29 lipca 2019 r.

(23)  Adres tej skrzynki to TRADE-UT-HELPDESK@ec.europa.eu.

(24)  Adresy tych skrzynek to TRADE-SOLAR-DUMPING@ec.europa.eu oraz TRADE-SOLAR-SUBSIDY@ec.europa.eu. Zostały one przekazane wszystkim stronom w zawiadomieniach dotyczących tych dochodzeń.

(25)  Decyzja Komisji 2013/423/UE z dnia 2 sierpnia 2013 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 209 z 3.8.2013, s. 26, motywy 14 i 15).

(26)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

(27)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(28)  Wyrok z dnia 23 lutego 2006 r., Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI:EU:C:2006:136, pkt 41.

(29)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

(30)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz faktur w ramach zobowiązania wystawionych przez Wuxi Suntech Power Co. Ltd, które zostały unieważnione:

Numer faktury handlowej towarzyszącej towarom będącym przedmiotem zobowiązania

Data

SFDE20140601~0640

30.6.2014

SFDE20140245~0284

30.6.2014

SFDE20140165~0204

30.6.2014

SFDE20140001~0002

13.6.2014

SFDE20140005~0044

30.6.2014

SFDE20140481~0520

30.6.2014

SFDE20140045~0084

30.6.2014

SFDE20140365~0404

30.6.2014

SFDE20140285~0324

30.6.2014

SFDE20140561~0600

30.6.2014

SFDE20140325~0364

30.6.2014

SFDE20140721~0760

30.6.2014

SFDE20140125~0164

30.6.2014

SFDE20140761~0800

30.6.2014

SFDE20140445~0480

30.6.2014

SFDE20140641~0680

30.6.2014

SFDE20140521~0560

30.6.2014

SFDE20140205~0244

30.6.2014

SFDE20140681~0720

30.6.2014

SFDE20140405~0444

30.6.2014

SFDE20140085~0124

30.6.2014

SFDE20140003~0004

11.7.2014

REF0001~0040

19.9.2014

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014

0308001312-009

21.5.2014

0308001312-015

17.7.2014

Lavansol201400001

13.3.2014