ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 077I

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
15 marca 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/402 z dnia dnia 14 marca 2020 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

15.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 77/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/402

z dnia dnia 14 marca 2020 r.

uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od momentu wybuchu kryzysu epidemiologicznego wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2, choroba COVID-19, której jest on przyczyną, rozprzestrzeniła się szybko na całym świecie, docierając również na terytorium Unii. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ocenia obecnie ryzyko zakażenia COVID-19 osób w Unii jako umiarkowane do wysokiego, w oparciu o prawdopodobieństwo przenoszenia zakażenia i skutki choroby. W Unii wirus rozprzestrzenia się szybko i może mieć ogromny wpływ na zdrowie publiczne, powodując liczne ofiary śmiertelne w grupach wysokiego ryzyka i poważne zakłócenia gospodarcze i społeczne.

(2)

W tej sytuacji już teraz znacznie wzrosło zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej wyszczególnione w załączniku I. Ze względu na swój charakter i dominujące okoliczności środki tego rodzaju są produktami o zasadniczym znaczeniu, ponieważ są one konieczne do zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby oraz do ochrony zdrowia personelu medycznego zajmującego się leczeniem zakażonych pacjentów.

(3)

Zgodnie z konkluzjami Rady z posiedzenia Rady Ministrów Zdrowia z dnia 13 lutego 2020 r. rozpoczęto procedurę udzielania zamówień na środki ochrony indywidualnej w ramach Umowy w sprawie wspólnych zamówień na medyczne środki zapobiegawcze. Zgodnie z orientacyjnym harmonogramem i w zależności od sytuacji rynkowej może ona zostać zakończona z początkiem kwietnia.

(4)

Popyt na medyczny sprzęt ochronny wzrósł w ostatnich dniach i oczekuje się, że w najbliższej przyszłości będzie się nasilał, przy czym w szeregu państw członkowskich występują niedobory. Na całym jednolitym rynku UE występują ograniczenia nie pozwalające zaspokoić zapotrzebowania klientów na odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności maski ochronne na usta. Obecnie trwają wysiłki na rzecz zwiększenia zdolności produkcyjnych. W miarę potrzeb i w miarę rozwoju sytuacji może to stanowić podstawę do przeglądu tego środka.

(5)

Produkcja środków ochrony indywidualnej, takich jak maski ochronne na usta, skupia się obecnie w ograniczonej liczbie państw członkowskich Unii, a mianowicie w Republice Czeskiej, Francji, Niemczech i Polsce. Pomimo że zachęcano do zwiększenia produkcji, obecny poziom produkcji unijnej oraz istniejące zapasy nie wystarczą do zaspokojenia popytu w Unii. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której popyt ten wzrasta na skutek sytuacji epidemiologicznej, a środki ochrony indywidualnej mogą być wywożone bez ograniczeń do innych części świata.

(6)

Niektóre państwa trzecie już podjęły oficjalną decyzję o ograniczeniu wywozu sprzętu ochronnego. Inne, jak się wydaje, podjęły podobne działania na zasadzie bardziej nieformalnej. Niektóre z tych państw są również tradycyjnymi dostawcami na rynek unijny i fakt ten wywiera dodatkową presję na ten rynek.

(7)

Aby zaradzić i zapobiegać sytuacji krytycznej, w interesie Unii leży natychmiastowe podjęcie przez Komisję działania o ograniczonym czasie trwania, aby zapewnić objęcie wywozu środków ochrony indywidualnej wymogiem uzyskania pozwolenia w celu zapewnienia takiego poziomu dostaw w Unii, który zaspokoi podstawowe zapotrzebowanie.

(8)

Zezwala się na wywóz pewnych ilości określonych produktów w szczególnych okolicznościach, takich jak zapewnienie pomocy państwom trzecim oraz w zależności od potrzeb państw członkowskich. Warunki administracyjne dotyczące tych pozwoleń należy pozostawić w gestii państw członkowskich w czasie obowiązywania przedmiotowych środków tymczasowych.

(9)

W Unii sprzętu ochronnego pilnie potrzebują szpitale, pacjenci, pracownicy terenowi i organy ochrony ludności. Takie kluczowe potrzeby są stale monitorowane za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

(10)

Niniejszy środek ma obecnie zastosowanie do środków ochrony indywidualnej, wyszczególnionych w załączniku I, może jednak zaistnieć potrzeba dokonania przeglądu zakresu załącznika i produktów objętych niniejszym rozporządzeniem.

(11)

Ze względu na pilny charakter sprawy, która jest uzasadniona szybkim rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19, środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny zostać podjęte zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/479.

(12)

Aby zapobiec spekulacyjnemu uszczupleniu zapasów, niniejsze rozporządzenie wykonawcze powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania. Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2015/479 środki te powinny trwać sześć tygodni,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pozwolenie na wywóz

1.   Pozwolenie na wywóz, sporządzone zgodnie z formularzem określonym w załączniku II, jest wymagane w odniesieniu do wywozu poza Unię środków ochrony indywidualnej wymienionych w załączniku I, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii. Pozwolenia takiego udzielają – w formie pisemnej lub elektronicznej – właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę.

2.   Bez okazania takiego pozwolenia na wywóz, wywóz jest zakazany.

Artykuł 2

Aspekty proceduralne

1.   Jeżeli sprzęt ochronny znajduje się w co najmniej jednym państwie członkowskim innym niż to, w którym złożono wniosek o pozwolenie na wywóz, fakt ten wskazuje się we wniosku. Właściwe organy państwa członkowskiego, do których złożono wniosek o pozwolenie na wywóz, niezwłocznie zasięgają opinii właściwych organów zainteresowanego państwa lub państw członkowskich i dostarczają stosownych informacji. Państwo lub państwa członkowskie, których opinii się zasięga, w ciągu 10 dni roboczych powiadamiają o wszelkich ewentualnych zastrzeżeniach wobec udzielenia takiego pozwolenia, które są wiążące dla państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek.

2.   Państwa członkowskie rozpatrują wnioski o pozwolenie na wywóz w terminie ustalonym w prawie krajowym lub zgodnie z praktyką, który nie przekracza 5 dni roboczych od daty dostarczenia właściwym organom wszystkich wymaganych informacji. W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych powodów okres ten może zostać przedłużony o kolejnych 5 dni roboczych.

3.   Przy podejmowaniu decyzji, czy udzielić pozwolenia na wywóz na podstawie niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie biorą pod uwagę wszystkie istotne kwestie, w tym, w stosownych przypadkach, czy wywóz służy między innymi:

wypełnieniu zobowiązań w zakresie dostaw w ramach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 5 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia (2);

wspieraniu zgodnych działań wspierających, koordynowanych przez zintegrowany mechanizm reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR), Komisję Europejską lub inne instytucje Unii;

reagowaniu na wnioski o pomoc skierowane przez państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UPCM) i obsługiwane przez ten mechanizm;

wspieraniu działalności statutowej przedsiębiorstw wspierających prowadzących działalność za granicą, które korzystają z ochrony na mocy konwencji genewskiej, i w takim zakresie, w jakim nie wpływają one negatywnie na zdolność do działania w charakterze krajowego przedsiębiorstwa wspierającego;

wspieraniu działań Globalnej Sieci Ostrzegania i Interwencji w przypadku Epidemii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO);

świadczeniu dostaw na rzecz operacji prowadzonych za granicą przez państwa członkowskie UE, w tym operacji wojskowych, międzynarodowych misji policyjnych lub międzynarodowych misji pokojowych;

świadczeniu dostaw na rzecz delegatur UE i państw członkowskich za granicą.

4.   Państwa członkowskie mogą zdecydować o korzystaniu z dokumentów elektronicznych przy rozpatrywaniu wniosków o pozwolenie na wywóz.

Artykuł 3

Przepisy końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i stosuje się je przez sześć tygodni. Przestaje ono obowiązywać automatycznie z upływem tego okresu sześciu tygodni.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2020 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 34.

(2)  Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Sprzęt ochronny

Sprzęt wymieniony w niniejszym załączniku jest zgodny z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/425 (1).

Kategoria

Opis

Kody CN

Okulary i przyłbice ochronne

Ochrona przed materiałem potencjalnie zakaźnym,

Otaczające oczy i okolice oczu,

Kompatybilne z różnymi modelami masek twarzowych filtrujących (FFP) i masek twarzowych,

Przezroczyste soczewki,

Wielokrotnego użytku (można czyścić i dezynfekować) lub jednorazowe

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Osłony twarzy

Sprzęt do ochrony obszaru twarzy i powiązanych błon śluzowych (np.: oczy, nos, usta) przed materiałem potencjalnie zakaźnym,

Obejmuje przyłbicę z przezroczystego materiału,

Zazwyczaj obejmuje oprawy do mocowania na twarzy (np.: opaski, zauszniki)

Może obejmować sprzęt do ochrony ust i nosa, opisany poniżej,

Wielokrotnego użytku (można czyścić i dezynfekować) lub jednorazowy

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Sprzęt do ochrony ust i nosa

Maski do ochrony użytkownika przed materiałem potencjalnie zakaźnym oraz do ochrony środowiska przed materiałem potencjalnie zakaźnym rozprowadzanym przez użytkownika,

Może obejmować osłonę twarzy opisaną powyżej,

Nawet wyposażony w filtr wymienny

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Odzież ochronna

Odzież (np. fartuch, kombinezon) do ochrony użytkownika przed materiałem potencjalnie zakaźnym oraz do ochrony środowiska przed materiałem potencjalnie zakaźnym rozprowadzanym przez użytkownika

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Rękawice

Rękawice do ochrony użytkownika przed materiałem potencjalnie zakaźnym oraz do ochrony środowiska przed materiałem potencjalnie zakaźnym rozprowadzanym przez użytkownika

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 51).


ZAŁĄCZNIK II

Wzór formularzy pozwoleń na wywóz, o których mowa w art. 1

Udzielając pozwoleń na wywóz, państwa członkowskie będą dążyły do zapewnienia widocznego zaznaczania na formularzu rodzaju wydawanego pozwolenia. Niniejszy dokument stanowi pozwolenie na wywóz ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej do daty jego wygaśnięcia.

UNIA EUROPEJSKA

Wywóz środków ochrony indywidualnej (rozporządzenie(UE) 2020/402)

1.

Eksporter

(numer EORI, jeżeli dotyczy)

2.

Numer pozwolenia

3.

Data wygaśnięcia

4.

Organ wydający

5.

Kraj przeznaczenia

6.

Ostateczny odbiorca

7.

Kod towaru

8.

Ilość

9.

Jednostka

10.

Opis towarów

11.

Lokalizacja

7.

Kod towaru

8.

Ilość

9.

Jednostka

10.

Opis towarów

11.

Lokalizacja

7.

Kod towaru

8.

Ilość

9.

Jednostka

10.

Opis towarów

11.

Lokalizacja

7.

Kod towaru

8.

Ilość

9.

Jednostka

10.

Opis towarów

11.

Lokalizacja

12.

Podpis, miejsce i data, pieczęć

Noty wyjaśniające do formularza pozwolenia na wywóz

Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej.

Pola 7–11 są powtórzone 4 razy, aby umożliwić złożenie wniosku o pozwolenie na 4 różne produkty.

Pole 1

Eksporter

Pełna nazwa i adres eksportera, któremu wydano pozwolenie i, w stosownych przypadkach, numer EORI.

Pole 2

Numer pozwolenia

Numer pozwolenia wypełnia organ wydający pozwolenie na wywóz i ma on następujący format: XXyyyy999999, gdzie XX to 2-literowy kod geonomenklatury (1) wydającego państwa członkowskiego, yyyy to 4-cyfrowy rok wydania pozwolenia, 999999 to 6-cyfrowy numer niepowtarzalny w ciągu XXyyyy, przyznany przez organ wydający.

Pole 3

Data wygaśnięcia

Organ wydający może określić datę wygaśnięcia pozwolenia. Data wygaśnięcia nie może być późniejsza niż 6 tygodni po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli organ wydający nie wyznaczył daty wygaśnięcia, pozwolenie wygasa najpóźniej 6 tygodni po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Pole 4

Organ wydający

Pełna nazwa i adres organu państwa członkowskiego, który wydał pozwolenie na wywóz.

Pole 5

Kraj przeznaczenia

2-literowy kod geonomenklatury kraju przeznaczenia towarów, dla których wydano pozwolenie.

Pole 6

Ostateczny odbiorca

Pełna nazwa i adres ostatecznego odbiorcy towarów, jeżeli są znane w momencie wydania + numer EORI, jeżeli dotyczy. Jeżeli ostateczny odbiorca nie jest znany w momencie wydania, pole pozostaje puste.

Pole 7

Kod towaru

Kod numeryczny z systemu zharmonizowanego lub Nomenklatury scalonej (2), zgodnie z którym towary przeznaczone na wywóz są klasyfikowane w momencie wydania pozwolenia.

Pole 8

Ilość

Ilość towarów zmierzona w jednostce podanej w polu 9.

Pole 9

Jednostka

Jednostka miary, w której wyrażona jest ilość zadeklarowana w polu 8. Należy stosować jednostkę „P/ST” dla towarów liczonych według liczby sztuk (np. masek) oraz „PA” dla towarów liczonych w parach (np. rękawic).

Pole 10

Opis towarów

Opis w prostym języku, wystarczająco dokładny, aby umożliwić identyfikację towarów.

Pole 11

Lokalizacja

Kod geonomenklatury państwa członkowskiego, w którym znajdują się towary. Jeżeli towary znajdują się w państwie członkowskim organu wydającego, pole to należy pozostawić puste.

Pole 12

Podpis, pieczęć, miejsce i data

Podpis i pieczęć organu wydającego. Miejsce i data wydania pozwolenia.


(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7).

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).