ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 10

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
15 stycznia 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/28 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

1

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 ( Dz.U. L 038 z 8.2.2019 )

3

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW ( Dz.U. L 135 z 22.5.2019 )

4

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 ( Dz.U. L 135 z 22.5.2019 )

5

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

15.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/1


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/28

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2)

Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (3).

(3)

W dniu 15 maja 2019 r. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z wyjątkowo intensywnymi opadami deszczu i burzami, które nawiedziły Kretę w dniach od 23 do 26 lutego 2019 r., doprowadzając do powodzi i osuwisk.

(4)

Wniosek Grecji spełnia warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(5)

W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla Grecji.

(6)

Na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/277 (4) fundusz został uruchomiony w celu udostępnienia kwoty w wysokości 50 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek na rok budżetowy 2019. Środki te wykorzystano jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Istnieją w związku z tym możliwości sfinansowania pełnej kwoty środków uruchamianych na mocy niniejszej decyzji poprzez realokację środków dostępnych na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2019 r.

(7)

Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie funduszu, niniejsza decyzja powinna zacząć być stosowana z dniem jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 4 552 517 EUR dla Grecji w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Kwotę, o której mowa w akapicie pierwszym, finansuje się ze środków uruchomionych na wypłatę zaliczek w budżecie Unii na rok budżetowy 2019. Obniża się odpowiednio środki dostępne na wypłatę zaliczek.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 27 listopada 2019 r.

Sporządzono w Strasburgu dnia 27 listopada 2019 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

David Maria SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady

Tytti TUPPURAINEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/277 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (Dz.U. L 54 z 22.2.2019, s. 5).


Sprostowania

15.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/3


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 38 z dnia 8 lutego 2019 r. )

Strona 18, załącznik, część A, tabela, rząd 19 (dotyczy nr porządkowego 094321):

zamiast:

„Cukier trzcinowy lub buraczany

t (ekwiwalent cukru białego)

10 000

IDN

094321

58,4 %

5 841 ”

powinno być:

„Cukier trzcinowy lub buraczany

t (ekwiwalent cukru białego)

10 000

IND

094321

58,4 %

5 841 ”


15.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/4


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135 z dnia 22 maja 2019 r. )

Strona 74, art. 62 ust. 5 lit. a):

zamiast:

„a)

w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

»da)

grupa doradcza ds. interoperacyjności;«;”,

powinno być:

„a)

w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

»db)

grupa doradcza ds. interoperacyjności;«;”.


15.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/5


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135 z dnia 22 maja 2019 r. )

1. Strona 97, art. 4 pkt 8:

zamiast:

„8)

»dane dotyczące tożsamości« oznaczają dane, o których mowa w art. 27 ust. 3, lit. a)–e);”,

powinno być:

„8)

»dane dotyczące tożsamości« oznaczają dane, o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. a) i b);”.

2. Strona 124, art. 59 ust. 5 lit. a):

zamiast:

„a)

w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

»da)

grupa doradcza ds. interoperacyjności;«;”,

powinno być:

„a)

w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

»db)

grupa doradcza ds. interoperacyjności;«;”.