ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 333

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
27 grudnia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2218 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

1

 

*

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2219 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

31

 

*

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/2220 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

33

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2221 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 612/2013 w odniesieniu do danych rejestrowanych w komunikatach dotyczących rejestracji podmiotów gospodarczych i składów podatkowych w rejestrach krajowych i w rejestrze centralnym

47

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2222 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do danych, które należy przedstawiać w ramach skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

56

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2223 z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/323 w odniesieniu do danych wymaganych na potrzeby dokumentów wzajemnej pomocy administracyjnej stosowanych do wymiany informacji dotyczących wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

82

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (EU) 2019/2224 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

134

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/2225 z dnia 23 października 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

135

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/2226 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017

137

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/2227 z dnia 23 października 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017

139

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2228 z dnia 19 grudnia 2019 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

141

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2229 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Republiką Białorusi dotyczących umowy o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

143

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/2230 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

146

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2231 z dnia 10 grudnia 2019 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2020 r. (EBC/2019/40)

149

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania nr 1/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udziału Albanii, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz warunków tego udziału, w ramach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 168/2007 [2019/2232]

151

 

*

Decyzja nr 1/2019 Komitetu UPG ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [2019/2233]

154

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

27.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/1


DECYZJA RADY (UE) 2019/2218

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 lipca 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 894/2007 (1) w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (2) (zwanej dalej „umową”). Umowa weszła w życie w dniu 29 sierpnia 2011 r. i pozostaje w mocy.

(2)

W dniu 18 grudnia 2017 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (zwaną dalej „Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą”) z myślą o zawarciu nowego protokołu wykonawczego do umowy.

(3)

Poprzedni protokół do umowy wygasł w dniu 22 maja 2018 r.

(4)

Komisja wynegocjowała w imieniu Unii nowy protokół. W wyniku tych negocjacji nowy protokół został parafowany w dniu 17 kwietnia 2019 r.

(5)

Celem Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (zwanego dalej „protokołem”) jest umożliwienie Unii oraz Wyspom Świętego Tomasza i Książęcej ściślejszej współpracy w celu propagowania zrównoważonej polityki rybołówstwa, rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz wsparcia wysiłków Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na rzecz rozwoju sektora gospodarki rybnej.

(6)

Aby zapewnić szybkie rozpoczęcie działalności połowowej statków unijnych, protokół powinien być tymczasowo stosowany od chwili jego podpisania.

(7)

Należy podpisać i tymczasowo stosować protokół do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego wejścia w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Tekst protokołu dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu w imieniu Unii.

Artykuł 3

Protokół stosuje się tymczasowo od dnia jego podpisania (3) do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego wejścia w życie.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 października 2019 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

A.-K. PEKONEN


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 35).

(2)  Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 36.

(3)  Data, od której protokół będzie tymczasowo stosowany, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


27.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/3


PROTOKÓŁ

wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

ARTYKUŁ 1

Zasady

1.   Celem niniejszego protokołu jest wykonanie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (zwanej dalej „umową”).

Niniejszy protokół obejmuje załącznik i dodatki, które stanowią jego integralną część.

2.   Unia Europejska (zwana dalej „Unią”) oraz Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (zwana dalej „Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą”) (zwane dalej łącznie „Stronami”) zobowiązują się niniejszym do propagowania odpowiedzialnego rybołówstwa w obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w oparciu o zasadę niedyskryminacji.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca zobowiązują się do stosowania takich samych środków technicznych i środków ochrony w odniesieniu do wszystkich tuńczykowych zagranicznych flot przemysłowych prowadzących połowy w ich obszarze połowowym, aby przyczyniać się do dobrego zarządzania rybołówstwem.

3.   Strony zobowiązują się do zapewnienia wykonania niniejszego protokołu zgodnie z art. 9 Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (1), z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „umową z Kotonu”), odnoszącym się do zasadniczych elementów dotyczących praw człowieka, zasad demokratycznych oraz państwa prawa, a także elementu podstawowego dotyczącego dobrej administracji.

4.   Strony zobowiązują się do propagowania zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego i prawidłowego zarządzania środowiskiem.

5.   Strony zobowiązują się podawać do wiadomości publicznej i wymieniać informacje na temat wszelkich umów zezwalających statkom zagranicznym na dostęp do obszaru połowowego Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz informacje na temat związanego z tym nakładu połowowego, liczby wydanych upoważnień i dokonanych połowów.

6.   Zgodnie z art. 6 umowy statki unijne mogą podejmować działalność połowową w obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, tylko jeśli posiadają upoważnienie do połowów wydane na mocy niniejszego protokołu, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku do niego.

ARTYKUŁ 2

Uprawnienia do połowów

1.   Na okres pięciu lat, począwszy od rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszego protokołu, ustala się uprawnienia do połowów przyznawane statkom unijnym na podstawie art. 5 umowy, aby umożliwić dokonywanie połowów gatunków daleko migrujących (gatunki wymienione w załączniku 1 do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r., w szczególności tuńczyki, włóczniki i żarłacze białopłetwe), z wyjątkiem gatunków chronionych lub objętych zakazem połowów przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT).

2.   Uprawnienia do połowów zostają przyznane:

a)

28 sejnerom tuńczykowym; oraz

b)

6 taklowcom powierzchniowym.

3.   Ust. 1 i 2 niniejszego artykułu stosuje się z zastrzeżeniem art. 6, 7 i 9 niniejszego protokołu.

ARTYKUŁ 3

Rekompensata finansowa – warunki płatności

1.   Rekompensata finansowa przewidziana w art. 7 umowy jest ustalona na okres, o którym mowa w art. 2 niniejszego protokołu, i wynosi 4 200 000 EUR.

2.   Rekompensata finansowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

a)

roczną kwotę w wysokości 400 000 EUR za dostęp do obszaru połowowego Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, stanowiącą równoważność pojemności referencyjnej wynoszącej 8 000 ton na rok; oraz

b)

specjalną kwotę w wysokości 440 000 EUR rocznie przeznaczoną na wsparcie realizacji sektorowej polityki rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

3.   Szacowana kwota opłat wygenerowanych w ciągu jednego roku przez działalność statków posiadających upoważnienie w zastosowaniu niniejszego protokołu, obliczona na podstawie pojemności referencyjnej wskazanej w ust. 2 lit. a), wynosi średnio 560 000 EUR.

4.   Ust. 2 niniejszego protokołu stosuje się z zastrzeżeniem art. 4, 6, 7 i 9 niniejszego protokołu oraz art. 12 i 13 umowy.

5.   Rekompensata finansowa, o której mowa w ust. 2, jest wypłacana przez Unię przez cały okres stosowania niniejszego protokołu, w kwocie 840 000 EUR rocznie, odpowiadającej sumie rocznych kwot, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b).

6.   Jeżeli całkowita roczna wielkość połowów dokonanych przez statki unijne w wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przekracza roczną pojemność referencyjną wskazaną w ust. 2 lit. a), związana z nią roczna rekompensata finansowa zostaje zwiększona o 50 EUR za dodatkową złowioną tonę.

7.   Płatności za dodatkowe połowy dokonuje się zgodnie z porozumieniem dotyczącym rozliczeń końcowych przewidzianym w załączniku rozdział II sekcja 2. Roczna kwota wypłacona przez Unię za te dodatkowe połowy nie może jednak przekraczać dwukrotności kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a). W przypadku gdy kwota należna od Unii za te dodatkowe połowy przekracza dwukrotność rocznej kwoty, o której mowa w ust. 2 lit. a), kwota przekroczenia jest wypłacana w następnym roku.

8.   Płatność rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 2 lit. a), następuje najpóźniej dziewięćdziesiąt dni po dniu rozpoczęcia tymczasowego stosowania protokołu w odniesieniu do pierwszego roku i najpóźniej w rocznicę rozpoczęcia tymczasowego stosowania protokołu w odniesieniu do kolejnych lat.

9.   Przeznaczenie rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 2 lit. a), podlega wyłącznej kompetencji władz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami.

10.   Rekompensata finansowa musi być wpłacana na rachunki publiczne w następujący sposób: opłata, o której mowa w ust. 2 lit. a), jest wpłacana na rachunek Skarbu Państwa w banku centralnym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; specjalna kwota, o której mowa w ust. 2 lit. b) oraz kwota, o której mowa w ust. 7, są wpłacane na rachunek funduszu rozwoju rybołówstwa i są włączane do budżetu. Dane dotyczące rachunków bankowych są przekazywane co roku Komisji Europejskiej przez władze Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

ARTYKUŁ 4

Wsparcie sektorowe

1.   Wsparcie sektorowe w ramach niniejszego protokołu przyczynia się do realizacji krajowej strategii na rzecz rybołówstwa i rozwoju gospodarki morskiej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Ma ono na celu zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi i rozwój sektora, w szczególności poprzez:

a)

poprawę monitorowania i kontroli działalności połowowej i nadzoru nad nią;

b)

poprawę stanu wiedzy naukowej na temat zasobów rybnych;

c)

poprawę jakości produktów rybołówstwa;

d)

wsparcie rozwoju tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;

e)

wzmocnienie współpracy międzynarodowej;

f)

wsparcie rozwoju akwakultury.

2.   Strony uzgadniają w ramach Wspólnego Komitetu przewidzianego w art. 9 umowy (zwanego dalej „Wspólnym Komitetem”), najpóźniej w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszego protokołu, wieloletni program sektorowy oraz warunki jego stosowania, w szczególności:

a)

roczne i wieloletnie wytyczne, zgodnie z którymi jest wykorzystywana specjalna rekompensata finansowa przewidziana w art. 3 ust. 2 lit. b) niniejszego protokołu;

b)

cele do osiągnięcia w skali rocznej i wieloletniej, aby przyczynić się do zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, z uwzględnieniem priorytetów wyrażonych przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą w zakresie polityki rybołówstwa;

c)

kryteria i procedury, jakie należy stosować w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny uzyskanych wyników w skali rocznej.

3.   Zmiany dotyczące celów i działań zawartych w rocznym lub wieloletnim programie sektorowym zgłosza się wcześniej Komisji Europejskiej. W przypadku sprzeciwu tej ostatniej sprawa może zostać skierowana do Wspólnego Komitetu, który wypowie się co do planowanej zmiany w celu osiągniecia przez Strony zgody, w stosownych przypadkach w drodze wymiany listów.

4.   Każdego roku Strony przeprowadzają ocenę wyników realizacji wieloletniego programu sektorowego na podstawie pisemnego sprawozdania przekazanego przez władze Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W przypadku gdy ocena ta wykaże, że realizacja celów nie jest zgodna z programowaniem lub jeżeli Wspólny Komitet uzna jego wykonanie za niewystarczające, płatność rekompensaty finansowej może zostać zmodyfikowana lub zawieszona.

5.   Płatność rekompensaty finansowej zostaje wznowiona po konsultacji i osiągnięciu przez Strony porozumienia, gdy tylko postępy w realizacji zostaną uznane przez Wspólny Komitet za zadowalające, w stosownych przypadkach w drodze wymiany listów. Płatność specjalnej rekompensaty finansowej przewidzianej w art. 3 ust. 2 lit. b), nie może jednak nastąpić w terminie przekraczającym okres sześciu miesięcy po wygaśnięciu ważności niniejszego protokołu.

ARTYKUŁ 5

Współpraca naukowa i techniczna w dziedzinie odpowiedzialnego rybołówstwa

1.   W okresie stosowania niniejszego protokołu Unia i Wyspy Świętego Tomasza i Książęca zobowiązują się do współpracy w celu monitorowania stanu zasobów rybnych na obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

2.   Strony zobowiązują się do propagowania, na poziomie regionu Afryki Środkowej, współpracy w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa.

3.   Strony zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zaleceń i uchwał ICCAT.

4.   Zgodnie z art. 4 umowy Strony, na podstawie zaleceń i uchwał przyjętych przez ICCAT oraz w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych, przeprowadzają konsultacje w ramach Wspólnego Komitetu, w celu wprowadzenia środków mających na celu zrównoważone zarządzanie gatunkami ryb objętymi zakresem stosowania niniejszego protokołu i mających wpływ na działalność statków unijnych.

5.   W celu należytego zarządzania zasobami rekinów i ich ochrony Strony zgadzają się zapewnić ścisłe monitorowanie połowów tych gatunków poprzez wymianę danych dotyczących połowów zgodnie z rozdziałem III załącznika. Wspólny Komitet przyjmuje w stosownych przypadkach dodatkowe środki zarządzania pozwalające na lepsze administrowanie działalnością floty taklowców.

6.   Strony współpracują w celu wzmocnienia mechanizmów kontroli, monitorowania i zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej.

ARTYKUŁ 6

Przegląd uprawnień do połowów i środków technicznych

1.   Komisja może zmienić uprawnienia do połowów, o których mowa w art. 2, o ile zmiana ta jest zgodna ze zrównoważonym zarządzaniem gatunkami ryb, o których mowa w niniejszym protokole.

2.   W takim przypadku rekompensatę finansową przewidzianą w art. 3 ust. 2 lit. a) dostosowuje się pro rata temporis, a zmiany uwzględnia się w niniejszym protokole.

3.   W razie potrzeby Wspólny Komitet może zbadać, dostosować lub zmienić, za obopólną zgodą, postanowienia dotyczące warunków prowadzenia połowów i technicznych środków wykonawczych zawarte w niniejszym protokole.

ARTYKUŁ 7

Nowe uprawnienia do połowów

1.   W celu eksploatacji łowisk nieobjętych zakresem stosowania niniejszego protokołu władze Wysp Świętego Tomasza i Książęcej mogą zwrócić się do Unii o rozważenie możliwości prowadzenia połowów na takich łowiskach. W przypadku braku wystarczających danych dotyczących stanu stad Strony uzgadniają warunki prowadzenia zwiadu rybackiego, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych opinii naukowych przedłożonych ekspertom naukowym Stron.

2.   W zależności od tych wyników oraz jeżeli Unia wyrazi zainteresowanie tymi łowiskami, Strony konsultują się w ramach Wspólnego Komitetu przed ewentualnym przyznaniem upoważnienia ze strony organów Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W stosownych przypadkach Strony uzgadniają warunki mające zastosowanie do tych nowych uprawnień do połowów oraz, w razie konieczności, wprowadzają zmiany do niniejszego protokołu.

ARTYKUŁ 8

Zachęcanie do wyładunku oraz wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi

1.   Strony współpracują w celu poprawy możliwości wyładowywania połowów w portach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

2.   Wyspy Świętego Tomasza i Książęca starają się wprowadzić w życie strategię i zachęty w celu zmotywowania do wyładunków. W ramach tej strategii flota unijna stara się wyładowywać część swoich połowów, zwłaszcza przyłowy.

3.   Strony starają się stworzyć warunki sprzyjające propagowaniu współpracy technicznej, gospodarczej i handlowej między przedsiębiorstwami oraz wspierać warunki korzystne dla rozwoju wymiany handlowej i inwestycji.

ARTYKUŁ 9

Zawieszenie wykonywania niniejszego protokołu

1.   Wykonywanie niniejszego protokołu może zostać zawieszone na wniosek jednej ze Stron w przypadku zaistnienia jednego lub kilku z następujących warunków:

a)

nadzwyczajnych okoliczności opisanych w art. 2 lit. h) umowy, które uniemożliwiają prowadzenie działalności połowowej w obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej;

b)

znaczących zmian w opracowywaniu i wdrażaniu polityki rybołówstwa jednej lub drugiej Strony mających wpływ na niniejszy protokół;

c)

jeżeli jedna ze Stron stwierdzi naruszenie zasadniczych elementów dotyczących praw człowieka, o których mowa w art. 9 umowy z Kotonu, oraz po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 8 i 96 tej umowy;

d)

niedokonania przez Unię płatności rekompensaty finansowej przewidzianej w art. 3 ust. 2 lit. a) z powodów innych niż określone w niniejszym artykule;

e)

poważnego i nierozstrzygniętego sporu dotyczącego stosowania lub interpretacji niniejszego protokołu między Stronami.

2.   Strona, która występuje o zawieszenie stosowania niniejszego protokołu, powiadamia o swoim zamiarze na piśmie na co najmniej trzy miesiące przed planowanym wejściem w życie zawieszenia.

3.   W przypadku zawieszenia Strony nadal prowadzą konsultacje, poszukując polubownego rozwiązania dzielącego je sporu. W przypadku znalezienia takiego rozwiązania, wznawiane jest stosowanie niniejszego protokołu, a kwota rekompensaty finansowej jest zmniejszana proporcjonalnie i pro rata temporis, w zależności od okresu, w którym stosowanie niniejszego protokołu było zawieszone.

ARTYKUŁ 10

Obowiązujące przepisy

1.   Działania unijnych statków rybackich na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej regulują przepisy obowiązujące na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, chyba że umowa i niniejszy protokół stanowią inaczej.

2.   Władze Wysp Świętego Tomasza i Książęcej informują Unię o każdej zmianie lub przyjęciu nowych przepisów dotyczących sektoru rybołówstwa. Zmiany są egzekwowalne w odniesieniu do statków unijnych w terminie sześćdziesięciu dni od takiego powiadomienia.

3.   Komisja Europejska informuje władze Wysp Świętego Tomasza i Książęcej o każdej zmianie lub przyjęciu nowych przepisów dotyczących floty dalekomorskiej Unii.

ARTYKUŁ 11

Elektroniczna wymiana informacji

1.   Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Unia zobowiązują się do opracowania i utrzymania systemów informatycznych niezbędnych do elektronicznej wymiany wszystkich informacji i dokumentów związanych z wykonywaniem umowy.

2.   Wersja elektroniczna dokumentu jest uznawana za całkowicie równoważną jego wersji papierowej.

3.   Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Unia powiadamiają się niezwłocznie o wszelkich awariach systemu informatycznego. Informacje i dokumenty związane z wykonaniem umowy są wówczas automatycznie przekazywane w alternatywny sposób.

ARTYKUŁ 12

Poufność danych

1.   Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Unia zobowiązują się do zapewnienia, aby wszystkie dane osobowe dotyczące statków unijnych i ich działalności połowowej, uzyskane w ramach umowy, były zawsze traktowane zgodnie z zasadami poufności i ochrony danych.

2.   Strony zapewniają, aby wyłącznie zagregowane dane dotyczące działalności połowowej na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej były dostępne publicznie, zgodnie z przepisami ICCAT w tej dziedzinie.

3.   Dane, które można uznać za poufne, są wykorzystywane przez właściwe organy wyłącznie na potrzeby wykonania umowy oraz do celów zarządzania rybołówstwem, kontroli i monitorowania.

4.   W odniesieniu do danych o charakterze osobowym przekazywanych przez Unię Wspólny Komitet może ustanowić odpowiednie gwarancje i środki odwoławcze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ARTYKUŁ 13

Okres stosowania

Niniejszy protokół obowiązuje przez okres pięciu lat od daty rozpoczęcia jego tymczasowego stosowania zgodnie z art. 15, o ile nie zostanie wypowiedziany zgodnie z art. 14.

ARTYKUŁ 14

Wypowiedzenie

1.   W przypadku wypowiedzenia niniejszego protokołu zainteresowana Strona powiadamia drugą Stronę na piśmie o swoim zamiarze wypowiedzenia niniejszego protokołu co najmniej na sześć miesięcy przed dniem, z którym wypowiedzenie to ma stać się skuteczne.

2.   Wysłanie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, powoduje rozpoczęcie konsultacji przez Strony.

ARTYKUŁ 15

Tymczasowe stosowanie

Niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od dnia jego podpisania.

ARTYKUŁ 16

Wejście w życie

Niniejszy protokół wchodzi w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog prosinca godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, negentien december tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii nouăsprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december år tjugohundranitton.

Image 1


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

WARUNKI DOKONYWANIA POŁOWÓW W OBSZARZE POŁOWOWYM WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PRZEZ STATKI UNIJNE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Wyznaczanie właściwego organu

Do celów niniejszego załącznika oraz o ile nie wskazano inaczej, każde odesłanie do Unii lub do Wysp Świętego Tomasza i Książęcej jako właściwego organu oznacza:

a)

w odniesieniu do Unii: Komisję Europejską, w stosownych przypadkach za pośrednictwem delegatury Unii właściwej dla Wysp Świętego Tomasza i Książęcej;

b)

w odniesieniu do Wysp Świętego Tomasza i Książęcej: departament ds. rybołówstwa w ministerstwie odpowiedzialnym za rybołówstwo.

2.   Obszar połowowy

Statki unijne prowadzące działalność w ramach niniejszego protokołu mogą prowadzić działalność w wyłącznej strefie ekonomicznej (w.s.e.) Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, z wyjątkiem obszarów zarezerwowanych dla tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i połowów półprzemysłowych.

Współrzędne w.s.e. to współrzędne zgłoszone Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 7 maja 1998 r.

Wszelkie zmiany dotyczące obszaru połowowego są niezwłocznie zgłaszane przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą Unii.

3.   Obszary zamknięte dla żeglugi i dla połowów

Zabrania się, bez dyskryminacji, wszelkiej działalności połowowej na obszarze przeznaczonym do wspólnej eksploatacji przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą oraz Nigerię. Współrzędne tego obszaru wskazano w dodatku 1.

4.   Rachunek bankowy

Przed wejściem w życie niniejszego protokołu Wyspy Świętego Tomasza i Książęca przekazują Unii numer rachunku bankowego lub rachunków bankowych, na które wpłaca się kwoty finansowe należne od statków rybackich w ramach umowy. Kwoty należne z tytułu kosztów przelewów bankowych ponoszą zarządzający statkami.

5.   Punkty kontaktowe

Strony informują się wzajemnie o swoich punktach kontaktowych umożliwiających wymianę informacji na temat wykonania niniejszego protokołu, w szczególności kwestii związanych z wymianą danych globalnych dotyczących połowów i nakładu połowowego, procedur dotyczących upoważnień do połowów oraz wdrażania wsparcia sektorowego.

6.   Języki robocze

Strony uzgadniają, że – w miarę możliwości – językami roboczymi na posiedzeniach dotyczących wykonania niniejszego protokołu są portugalski i francuski.

ROZDZIAŁ II

UPOWAŻNIENIA DO POŁOWÓW

Do celów stosowania niniejszego załącznika termin „upoważnienie do połowów” jest równoważny z terminem „zezwolenie połowowe” w przepisach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

SEKCJA 1

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

1.   Warunki niezbędne do uzyskania upoważnienia do połowów

Upoważnienie do połowów na obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej mogą otrzymać tylko kwalifikujące się statki unijne.

Aby statek unijny został zakwalifikowany, ani zarządzający statkiem, ani kapitan, ani sam statek nie mogą mieć zakazu prowadzenia działalności połowowej na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Ich sytuacja w stosunku do administracji Wysp Świętego Tomasza i Książęcej musi być zgodna z przepisami w tym znaczeniu, że muszą wywiązać się ze wszystkich wcześniejszych zobowiązań wynikających z prowadzenia przez nich działalności połowowej na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w ramach umów w sprawie połowów zawartych z Unią. Ponadto muszą również przestrzegać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 (1) w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi.

2.   Wniosek o wydanie upoważnienia do połowów

Właściwe organy Unii przedkładają drogą elektroniczną ministerstwu Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnemu za rybołówstwo, z kopią do delegatury Unii właściwej dla Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, wniosek dla każdego statku, który chce prowadzić połowy na mocy niniejszego protokołu, w terminie co najmniej piętnastu dni roboczych przed dniem rozpoczęcia okresu ważności, w odniesieniu do którego został złożony wniosek.

Wnioski przedkładane są ministerstwu odpowiedzialnemu za rybołówstwo Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zgodnie z formularzem, którego wzór znajduje się w dodatku 2.

Do każdego wniosku o wydanie upoważnienia do połowów dołącza się następujące dokumenty:

a)

dowód wpłaty zaliczki ryczałtowej i składek ryczałtowych na rzecz obserwatorów na okres ważności upoważnienia;

b)

aktualne kolorowe zdjęcie statku (widok burty);

c)

kopia zaświadczenia o wpisie statku do rejestru;

d)

w stosownych przypadkach, wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie obowiązujących przepisów krajowych w zależności od rodzaju statku, zgłoszone przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą w ramach Wspólnego Komitetu.

Wpłaty rocznej opłaty ryczałtowej dokonuje się na ten sam rachunek Skarbu Państwa co rachunek wykorzystany do wpłaty rekompensaty finansowej przewidzianej w art. 3 ust. 2 lit. a) niniejszego protokołu.

Opłata obejmuje wszystkie podatki krajowe i lokalne, z wyjątkiem opłat portowych i kosztów świadczonych usług.

Gatunki docelowe muszą być wyraźnie wskazane w każdym wniosku o wydanie upoważnienia do połowów.

Wniosek o wydanie upoważnienia do połowów może obejmować zgłoszenie zamiaru przystąpienia do częściowego obcinania płetw rekinom na statku oraz innych operacji na statku, takich jak patroszenie.

3.   Wydanie upoważnienia do połowów

Upoważnienia do połowów są wydawane w terminie piętnastu dni roboczych od chwili otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt 2 niniejszej sekcji, przez ministerstwo Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialne za rybołówstwo.

Oryginały są przekazywane Unii za pośrednictwem delegatury Unii właściwej dla Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

W upoważnieniu określa się gatunki, których połowy są dozwolone (tuńczyki, włóczniki i rekiny).

Aby nie opóźniać możliwości dokonywania połowów na obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, kopia upoważnienia do połowów jest wysyłana do zarządzających statkami drogą elektroniczną. Kopia ta może być wykorzystywana przez okres nie dłuższy niż sześćdziesiąt dni od dnia wydania upoważnienia do połowów. W tym okresie kopia będzie uznawana za równoważną z oryginałem.

4.   Wyjątkowe zastąpienie upoważnienia do połowów

Upoważnienie do połowów jest wydawane dla danego statku i nie podlega ono przeniesieniu. Na wniosek Unii i w przypadku udowodnionego działania siły wyższej upoważnienie do połowów może być jednak cofnięte, a nowe upoważnienie do połowów może zostać wydane dla innego statku tej samej kategorii na pozostały okres obowiązywania upoważnienia, zgodnie z zasadami, które należy określić.

Zarządzający statkiem przekazuje pierwotne upoważnienie do połowów ministerstwu Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnemu za rybołówstwo. Upoważnienie dla statku zastępującego jest ważne od tego dnia. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca informują Unię o przekazaniu upoważnienia do połowów oraz o dniu, w którym staje się ważne.

5.   Przechowywanie upoważnień do połowów na statku

Upoważnienie do połowów musi być przechowywane na statku przez cały czas, bez uszczerbku dla pkt 3 niniejszej sekcji.

6.   Statki pomocnicze

Na wniosek Unii oraz po rozpatrzeniu go przez organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca zezwalają unijnym statkom rybackim posiadającym upoważnienie, aby towarzyszyły im statki pomocnicze.

Statki pomocnicze nie mogą być wyposażone w narzędzia połowowe. Wsparcie przez statki pomocnicze nie może obejmować ani tankowania, ani przeładunku połowów.

Statki pomocnicze podlegają tej samej procedurze przekazywania wniosków o wydanie upoważnień do połowów, o której mowa w niniejszym rozdziale, w zakresie, w jakim ich to dotyczy. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca sporządzają wykaz upoważnionych statków pomocniczych oraz przekazują go natychmiast Unii.

Statki te są zobowiązane do uiszczenia opłaty w wysokości 3 500 EUR rocznie, płatnej na rzecz funduszu rozwoju rybołówstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 10 niniejszego protokołu.

SEKCJA 2

OPŁATY I ZALICZKI

1.

Okres ważności upoważnienia do połowów wynosi rok.

2.

Opłata za sejnery tuńczykowe i taklowce powierzchniowe za tonę złowioną w obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zostaje ustalona na 70 EUR na cały okres stosowania protokołu.

3.

Upoważnienia do połowów wydawane są po uiszczeniu następujących rocznych opłat ryczałtowych:

a)

w odniesieniu do sejnerów tuńczykowych: 9 100 EUR za statek jako ekwiwalent należności za 130 ton;

b)

w odniesieniu do taklowców powierzchniowych: 3 255 EUR za statek jako ekwiwalent należności za 46,5 tony.

Opłaty dokonuje się na rachunek Skarbu Państwa wykorzystywany do wpłaty rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) niniejszego protokołu.

4.

Unia sporządza dla każdego statku unijnego, na podstawie jego raportów połowowych, zestawienie ilości połowu oraz rozliczenie opłat należnych od statku z tytułu rocznego okresu połowu podczas poprzedniego roku kalendarzowego. Przedstawia te rozliczenia końcowe organom Wysp Świętego Tomasza i Książęcej i zarządzającemu statkiem za pośrednictwem państw członkowskich Unii przed dniem 30 czerwca danego roku. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca mogą, na podstawie dowodów, zakwestionować te rozliczenia końcowe w terminie trzydziestu dni od ich otrzymania. W razie braku porozumienia Strony przeprowadzają, w stosownych przypadkach, wzajemne konsultacje w ramach Wspólnego Komitetu. Jeżeli Wyspy Świętego Tomasza i Książęca nie zgłoszą zastrzeżeń w terminie trzydziestu dni, rozliczenia końcowe uznaje się za przyjęte.

5.

Jeżeli wartość rozliczenia końcowego jest wyższa niż opłata ryczałtowa płatna z góry uiszczona w celu uzyskania upoważnienia do połowów, zarządzający statkiem wpłaca saldo Wyspom Świętego Tomasza i Książęcej w terminie czterdziestu pięciu dni, o ile nie wniosą one sprzeciwu. Saldo jest wpłacane na rachunek funduszu rozwoju rybołówstwa. Jeżeli jednak wartość rozliczenia końcowego jest niższa niż opłata ryczałtowa płatna z góry, różnica nie jest zwracana zarządzającemu statkiem.

ROZDZIAŁ III

MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE POŁOWÓW

SEKCJA 1

ELEKTRONICZNE DZIENNIKI POŁOWOWE

1.

Kapitan statku unijnego prowadzącego działalność połowową w ramach niniejszego protokołu prowadzi elektroniczny dziennik połowowy zintegrowany z elektronicznym systemem rejestracji i raportowania (ERS).

2.

Statek niewyposażony w system ERS nie jest upoważniony do wejścia na obszar połowowy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w celu prowadzenia na nim działalności połowowej.

3.

Kapitan odpowiada za rzetelność danych wpisanych do elektronicznego dziennika połowowego. Dziennik połowowy musi być zgodny z mającymi zastosowanie rezolucjami i zaleceniami ICCAT.

4.

Kapitan rejestruje codziennie szacunkowe ilości każdego gatunku złowionego i zatrzymanego na statku lub wyrzuconego do morza w odniesieniu do każdej operacji połowowej. Rejestrowanie szacunkowych złowionych lub odrzuconych ilości danego gatunku musi odbywać się bez uwzględniania masy.

5.

W przypadku obecności statku bez prowadzenia działalności połowowej rejestruje się jego pozycję w południe.

6.

Dane z dziennika połowowego codziennie automatycznie przekazuje się do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery. Przekazy te obejmują przynajmniej następujące elementy:

a)

numery identyfikacyjne statku i nazwę statku rybackiego;

b)

kod alfa-3 FAO każdego gatunku;

c)

dany obszar geograficzny, którym dokonano połowów;

d)

datę oraz, w stosownych przypadkach, godzinę połowu;

e)

datę i godzinę wyjścia z portu i przybycia do portu oraz czas trwania rejsu połowowego;

f)

rodzaj narzędzia połowowego, specyfikacje techniczne i wymiary;

g)

zatrzymane na statku szacunkowe ilości każdego gatunku wyrażone w kilogramach masy w relacji pełnej lub, w stosownych przypadkach, w liczbie osobników;

h)

odrzucone szacunkowe ilości każdego gatunku wyrażone w kilogramach masy w relacji pełnej lub, w stosownych przypadkach, w liczbie osobników.

7.

Państwo bandery zapewnia otrzymanie i zarejestrowanie danych w komputerowej bazie danych umożliwiającej bezpieczne przechowywanie tych danych przez co najmniej 36 miesięcy.

8.

Państwo bandery oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca zapewniają wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do automatycznego przekazywania danych ERS. Przekazywanie danych ERS musi odbywać się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji, którymi zarządza Komisja Europejska, służących do standardowej wymiany danych dotyczących połowów. Zmiany standardów są wdrażane w terminie sześciu miesięcy.

9.

Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery zapewnia codziennie ośrodkowi monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej automatyczną dostępność dzienników połowowych za pomocą ERS w okresie obecności statku w obszarze połowowym, nawet w przypadku zerowego połowu.

10.

Szczegółowe zasady informowania o połowach za pomocą ERS oraz procedury stosowane w przypadku awarii określone są w dodatku 4.

11.

Organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przetwarzają dane dotyczące działalności połowowej pojedynczych statków w sposób poufny i bezpieczny.

SEKCJA 2

ZAGREGOWANE DANE DOTYCZĄCE POŁOWÓW

1.

Państwo bandery przekazuje co kwartał zagregowane w stosunku miesięcznym dane o ilościach połowów i odrzutów każdego statku, do bazy danych prowadzonej przez Komisję Europejską. W odniesieniu do gatunków objętych całkowitym dopuszczalnym połowem na podstawie niniejszego protokołu lub zaleceń ICCAT informacje o ilościach są przekazywane w każdym miesiącu za miesiąc poprzedni.

2.

Państwo bandery weryfikuje dane za pomocą kontroli krzyżowych z danymi dotyczącymi wyładunku, sprzedaży, inspekcji lub obserwacji oraz wszelkimi istotnymi informacjami, o których wiedzę posiadają organy. Aktualizacje bazy danych wymagane po takiej weryfikacji przeprowadza się tak szybko, jak to możliwe. Przy weryfikacji wykorzystuje się współrzędne geograficzne obszaru połowowego określone w niniejszym protokole.

3.

Przed końcem każdego kwartału Unia dostarcza organom Wysp Świętego Tomasza i Książęcej uzyskane z bazy danych zagregowane dane za poprzednie kwartały bieżącego roku, wskazujące ilości połowów na statek, w podziale na miesiąc połowu i gatunki. Te dane są tymczasowe i zmienne.

4.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca poddają analizie zagregowane dane, o których mowa w pkt 3, oraz informują o wszelkich znaczących rozbieżnościach z danymi z elektronicznych dzienników połowowych uzyskanymi za pomocą ERS. Państwa bandery prowadzą dochodzenia i w razie konieczności aktualizują dane.

ROZDZIAŁ IV

MONITOROWANIE, KONTROLA I NADZÓR

SEKCJA 1

KONTROLA I INSPEKCJA

Unijne statki rybackie muszą przestrzegać środków i zaleceń przyjętych przez ICCAT w odniesieniu do narzędzi połowowych, ich specyfikacji technicznych oraz wszelkich innych środków technicznych stosowanych do prowadzenia przez nie działalności połowowej i ich połowów.

1.   Wejście na obszar połowowy i opuszczenie go

Statki unijne prowadzące działalność w ramach niniejszego protokołu na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej informują z co najmniej trzygodzinnym wyprzedzeniem właściwe organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej o swoim zamiarze wejścia do w.s.e. Wysp Świętego Tomasza i Książęcej lub jej opuszczenia.

Przy zgłoszeniu wejścia do w.s.e. Wysp Świętego Tomasza i Książęcej lub opuszczenia tej w.s.e. statki muszą również poinformować, w tym samym czasie, o swojej pozycji oraz o połowach już znajdujących się na statku zidentyfikowanych kodem Alfa 3 FAO, wyrażonych w kg masy w relacji pełnej lub, w razie potrzeby, w liczbie sztuk.

Informacje te muszą być przekazywane za pomocą ERS lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez organy Wyspy Świętego Tomasza i Książęcej.

Statek przyłapany w trakcie połowów bez uprzedniego poinformowania o swoim zamiarze wejścia na wody Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zostaje uznany za statek nieposiadający upoważnienia do połowów oraz podlega konsekwencjom przewidzianym przez prawo krajowe Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

2.   Procedury inspekcji

Inspekcji na morzu, w porcie lub na redzie na obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, prowadzonej w odniesieniu do statków unijnych posiadających upoważnienie do połowów, dokonują inspektorzy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, co do których istnieje możliwość jednoznacznej identyfikacji jako odpowiedzialnych za kontrolę połowów, z wykorzystaniem statków służbowych organów Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Przed wejściem na statek inspektorzy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej uprzedzają statek unijny o swojej decyzji przeprowadzenia inspekcji. Inspekcja będzie prowadzona przez maksymalnie dwóch inspektorów, którzy przed rozpoczęciem inspekcji będą musieli przedstawić swoją tożsamość i kwalifikacje jako inspektorów.

Inspektorzy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej pozostaną na statku unijnym jedynie przez okres niezbędny do wykonania zadań związanych z inspekcją. Dokonają oni inspekcji w sposób ograniczający do minimum jej skutki dla statku, prowadzonej przez niego działalności połowowej i ładunku.

Obrazy (zdjęcia i nagrania wideo) wykonane podczas inspekcji są przeznaczone dla organów odpowiedzialnych za kontrolę połowów i nadzór nad nimi. Nie będzie można ich podawać do publicznej wiadomości, chyba że prawo krajowe stanowi inaczej.

Kapitan statku unijnego ułatwia wejście na statek i wykonywanie pracy inspektorom Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Na zakończenie każdej inspekcji inspektorzy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej sporządzają sprawozdanie z inspekcji. Kapitan statku unijnego ma prawo wnieść uwagi do sprawozdania z inspekcji. Sprawozdanie z inspekcji jest podpisywane przez inspektora, który je sporządził, oraz przez kapitana statku unijnego.

Podpisanie sprawozdania z inspekcji przez kapitana nie przesądza o prawie przysługującym zarządzającemu statkiem do obrony podczas ewentualnego postępowania w sprawie naruszenia przepisów. Kapitan statku współpracuje z inspektorami podczas trwania procedury inspekcji. W przypadku odmowy podpisania dokumentu kapitan musi przedstawić na piśmie powody tej odmowy, a inspektor nanieść zapis „odmowa podpisania”. Inspektorzy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przekazują kopię raportu z inspekcji kapitanowi statku unijnego przed opuszczeniem statku. Organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej informują Unię o przeprowadzonych inspekcjach w ciągu dwudziestu czterech godzin od ich przeprowadzenia oraz o ewentualnych stwierdzonych naruszeniach i przekazują jej sprawozdanie z inspekcji. W stosownych przypadkach kopia aktu oskarżenia, który jest tego skutkiem, jest przesyłana Unii w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni po powrocie inspektora do portu.

3.   Operacje dopuszczalne na statku

W upoważnieniach do połowów wydawanych przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą wskazane są dopuszczalne na statku operacje, takie jak patroszenie i częściowe obcinanie płetw rekinom.

4.   Przeładunki i wyładunki

Wszystkie statki unijne prowadzące w ramach niniejszego protokołu działalność na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, które dokonują przeładunku na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, muszą przeprowadzać tę czynność na redzie portów Fernão Dias, Neves i Ana Chaves.

Zarządzający tymi statkami lub ich przedstawiciele, którzy chcą dokonać wyładunku lub przeładunku, muszą przekazać właściwym organom Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, co najmniej z czterdziestoośmiogodzinnym wyprzedzeniem, następujące informacje:

a)

nazwy statków rybackich, których dotyczy przeładunek lub wyładunek;

b)

nazwę przewoźnika ładunku;

c)

tony do przeładunku lub wyładunku, w rozbiciu na gatunki;

d)

datę przeładunku lub wyładunku;

e)

przeznaczenie przeładowanych lub wyładowanych połowów.

Powiadomienia Wysp Świętego Tomasza i Książęcej można dokonać za pomocą ERS lub poczty elektronicznej.

Przeładunek na morzu jest zakazany.

Kapitanowie statków przekazują właściwym organom Wysp Świętego Tomasza i Książęcej raporty połowowe oraz informują o swoich zamiarach, czyli o kontynuowaniu połowów albo opuszczeniu wód Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Wszelkie czynności związane z przeładunkiem lub wyładunkiem połowów, o których nie ma wzmianki w niniejszej sekcji, są zabronione na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Naruszenie tego postanowienia podlega karom przewidzianym w przepisach obowiązujących na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej.

SEKCJA 2

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA STATKÓW (VMS)

Każdy statek unijny, który posiada upoważnienie w ramach niniejszego protokołu, musi być wyposażony w satelitarny system monitorowania statków (zwany dalej „VMS” - ang. Vessel Monitoring System).

Zabrania się przemieszczania, odłączania, niszczenia, uszkadzania lub blokowania systemu stałego monitorowania położenia wykorzystującego łączność satelitarną, umieszczonego na statku w celu transmitowania danych oraz celowego modyfikowania, nadużywania lub fałszowania danych przekazywanych lub rejestrowanych przez VMS.

Statki unijne przekazują automatycznie i stale swoją pozycję, przynajmniej co godzinę w przypadku sejnerów i przynajmniej co dwie godziny w przypadku wszystkich innych statków, do ośrodka monitorowania rybołówstwa ich państwa bandery. Częstotliwość ta może zostać zwiększona w ramach środków dochodzeniowych w odniesieniu do działalności statku.

Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery zapewnia automatyczną dostępność pozycji VMS w okresie obecności statku w obszarze połowowym.

Każdy komunikat o pozycji musi zawierać:

a)

identyfikację statku;

b)

ostatnią pozycję geograficzną statku (długość, szerokość geograficzną) z marginesem błędu pozycji poniżej 500 metrów i przedziałem ufności wynoszącym 99 %;

c)

dzień i godzinę zarejestrowania pozycji;

d)

prędkość i kurs statku.

Szczegółowe zasady informowania o pozycjach statków za pomocą VMS oraz procedury stosowane w przypadku awarii określone są w dodatku 5.

Ośrodki monitorowania rybołówstwa porozumiewają się ze sobą w ramach monitorowania działalności statków.

ROZDZIAŁ V

ZAOKRĘTOWANIE MARYNARZY

1.

Liczba marynarzy, którzy mają być zaokrętowani:

Podczas prowadzenia działalności połowowej na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej statki unijne mają obowiązek zaokrętowania marynarzy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na następujących warunkach i przy następujących limitach:

a)

w odniesieniu do floty sejnerów tuńczykowych, w pierwszym roku stosowania niniejszego protokołu – łącznie sześciu marynarzy na całą flotę; w drugim roku stosowania niniejszego protokołu – łącznie ośmiu marynarzy i w trzech ostatnich latach stosowania niniejszego protokołu – łącznie dziesięciu marynarzy rocznie;

b)

w odniesieniu do floty taklowców powierzchniowych – łącznie dwóch marynarzy rocznie na całą flotę.

2.

Ten obowiązek zaokrętowania jest uwarunkowany przekazaniem Unii przez organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, przed rozpoczęciem stosowania niniejszego protokołu, a następnie w styczniu każdego roku, wykazu zdolnych do pracy i wykwalifikowanych marynarzy. Zarządzający statkami zatrudniają marynarzy spośród tych, których nazwiska znajdują się w tym wykazie.

3.

Wymagane kwalifikacje marynarzy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej znajdują się w dodatku 6.

4.

Zarządzający statkiem lub jego przedstawiciel przekazuje właściwemu organowi Wysp Świętego Tomasza i Książęcej nazwiska zaokrętowanych miejscowych marynarzy oraz podaje ich stanowisko w załodze.

5.

Do marynarzy zaokrętowanych na statkach unijnych stosuje się z mocy prawa Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i faktycznego uznawania prawa do zbiorowych negocjacji pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i wykonywania zawodu.

6.

Umowy o pracę z członkami załogi pochodzącymi z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, których kopie otrzymuje ministerstwo pracy, ministerstwo odpowiedzialne za rybołówstwo oraz sygnatariusze tych umów o pracę, są zawierane pomiędzy zarządzającymi statkami lub ich przedstawicielami a marynarzami lub ich związkami zawodowymi lub ich przedstawicielami. Umowy o pracę zapewniają marynarzom korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych, który ma do nich zastosowanie, zgodnie z prawem właściwym, w tym ubezpieczenia na wypadek śmierci, ubezpieczenia zdrowotnego i od nieszczęśliwych wypadków.

7.

Wynagrodzenie marynarzy wypłacają zarządzający statkami. Ustala się je za obopólną zgodą zarządzających statkami lub ich przedstawicieli i marynarzy lub ich związków zawodowych lub przedstawicieli tych związków. Jednakże warunki wynagrodzenia marynarzy nie mogą być gorsze od warunków wynagrodzenia mających zastosowanie do załóg w ich własnych krajach, a w żadnym razie nie mogą być gorsze od standardów MOP.

8.

Każdy marynarz zatrudniony przez statek unijny musi stawić się u kapitana określonego statku w przeddzień zaokrętowania. Jeżeli marynarz nie stawi się w dniu i o godzinie wyznaczonej do zaokrętowania lub jeżeli marynarz nie posiada wymaganych kwalifikacji, zarządzający statkiem jest automatycznie zwolniony z obowiązku zaokrętowania tego marynarza.

9.

Jeżeli z wyjątkowych, uzasadnionych przez zarządzających statkami przyczyn, statki unijne nie są w stanie zaokrętować liczby marynarzy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przewidzianej w pkt 1, muszą one zapłacić kwotę ryczałtową w wysokości 20 EUR za niezaokrętowanego marynarza i za każdy dzień obecności w obszarze połowowym. Wspólny Komitet sporządza regularnie sprawozdanie dotyczące zaokrętowania marynarzy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

ROZDZIAŁ VI

OBSERWATORZY

1.   Obserwacja działalności połowowej

W oczekiwaniu na wprowadzenie w życie systemu obserwatorów regionalnych statki posiadające upoważnienie do połowów w obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w ramach niniejszego protokołu zaokrętują, w miejsce obserwatorów regionalnych, obserwatorów wyznaczonych przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą.

2.   Wyznaczone statki i obserwatorzy

Statki unijne prowadzące działalność w ramach niniejszego protokołu na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zaokrętowują obserwatorów wyznaczonych przez ministerstwo Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialne za rybołówstwo zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej:

a)

na wniosek organów Wysp Świętego Tomasza i Książęcej statki unijne zabierają na pokład jednego obserwatora wyznaczonego przez te organy, którego zadaniem jest sprawdzanie połowów przeprowadzanych na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej;

b)

właściwe organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej sporządzają wykaz statków, które zostały wyznaczone do zabrania na pokład obserwatorów, jak również wykaz obserwatorów wyznaczonych do wejścia na pokład. Wykazy te są stale uaktualniane. Wykazy te przekazywane są Komisji Europejskiej z chwilą sporządzenia, a następnie co trzy miesiące z chwilą ich ewentualnego uaktualnienia;

c)

właściwe organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przekazują Unii oraz zainteresowanym zarządzającym statkami, najlepiej pocztą elektroniczną, nazwisko obserwatora, który został wyznaczony dla danego statku, w chwili wydania upoważnienia do połowów lub najpóźniej na piętnaście dni przed przewidywaną datą wejścia obserwatora na statek;

d)

czas pozostawania obserwatora na statku to jeden rejs połowowy. Na wyraźny wniosek właściwych organów Wysp Świętego Tomasza i Książęcej pobyt obserwatora może zostać rozłożony na kilka rejsów połowowych, w zależności od średniego czasu trwania rejsów połowowych przewidywanych dla danego statku. Wniosek ten składają właściwe organy podczas przekazywania nazwiska obserwatora wyznaczonego do wejścia na dany statek.

3.   Warunki zaokrętowania i wyokrętowania

a)

Warunki przyjęcia obserwatora na statku ustalane są za obopólną zgodą przez zarządzającego statkiem lub jego przedstawiciela i przez właściwy organ.

b)

Zaokrętowanie obserwatora i opuszczenie przez niego statku odbywa się w porcie wyznaczonym przez zarządzającego statkiem. Zaokrętowanie obserwatora odbywa się na początku pierwszego rejsu połowowego na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, zgodnie z informacją podaną w wykazie wyznaczonych statków.

c)

W terminie dwóch tygodni i z dziesięciodniowym wyprzedzeniem zainteresowani zarządzający statkami przekazują informacje dotyczące dat oraz portów podregionu, przewidzianych do zaokrętowania obserwatorów i opuszczenia przez nich statku.

d)

W przypadku gdy obserwator zostaje zaokrętowany poza granicami Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, koszty podróży obserwatora pokrywa zarządzający statkiem. Jeżeli statek z obserwatorem Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na pokładzie opuszcza obszar połowowy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, muszą zostać podjęte na koszt zarządzającego statkiem, wszelkie środki mające na celu jak najszybszy powrót obserwatora do kraju.

e)

W przypadku nieobecności obserwatora w uzgodnionym miejscu i czasie oraz w ciągu następnych dwunastu godzin, zarządzający statkiem zostaje automatycznie zwolniony z obowiązku zaokrętowania tego obserwatora.

f)

W ramach swych kompetencji kapitan dokłada wszelkich starań, aby zapewnić obserwatorowi bezpieczeństwo fizyczne i komfort psychiczny przy wykonywaniu jego zadań.

g)

Obserwatorowi należy stworzyć warunki umożliwiające wykonywanie jego zadań. Kapitan zapewnia mu dostęp do wszelkich środków komunikacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, dokumentów związanych bezpośrednio z działalnością połowową statku, w szczególności do dziennika połowowego i dziennika nawigacyjnego, a także do części statku, do których dostęp niezbędny do ułatwienia realizacji jego zadań.

h)

Zarządzający statkiem zapewnia na swój koszt zakwaterowanie i wyżywienie obserwatorów na zasadach stosowanych wobec oficerów z uwzględnieniem praktycznych możliwości statku.

i)

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca pokrywają koszty wynagrodzenia i zabezpieczenia społecznego obserwatora.

4.   Opłata ryczałtowa

W celu partycypowania w kosztach realizacji związanych z umieszczeniem obserwatorów zarządzający statkiem wpłaca w chwili dokonywania płatności zaliczki ryczałtowej kwotę 250 EUR rocznie na statek, płatną na ten sam rachunek co rachunek wykorzystywany do wpłaty zaliczek ryczałtowych.

5.   Zadania obserwatora

Obserwator jest traktowany na statku jak oficer. W przypadku gdy statek prowadzi działalność na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, obserwator wykonuje następujące zadania:

a)

obserwuje działalność połowową prowadzoną przez statki;

b)

sprawdza pozycje statków biorących udział w połowach;

c)

sporządza wykaz używanych narzędzi połowowych;

d)

sprawdza dane dotyczące połowów dokonanych na obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, zamieszczone w dzienniku połowowym;

e)

sprawdza procentowy udział przyłowów i szacuje ilość odrzutów ryb gatunków nadających się do sprzedaży;

f)

przekazuje wszelkimi możliwymi sposobami swoim właściwym organom dane dotyczące połowów, w tym wielkość połowów podstawowych i przyłowów na statku.

6.   Zadania obserwatora

Podczas pobytu na statku obserwator:

a)

podejmuje wszelkie odpowiednie działania, aby warunki jego zaokrętowania oraz jego obecności na statku nie przerywały, nie zakłócały ani nie utrudniały prowadzenia połowów;

b)

traktuje z odpowiednią dbałością majątek i sprzęt znajdujący się na statku oraz przestrzega poufnego charakteru wszelkich dokumentów statku;

c)

po zakończeniu okresu obserwacji, a przed opuszczeniem statku, obserwator sporządza sprawozdanie z działalności, które przekazywane jest właściwym organom Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, z kopią dla Komisji Europejskiej. Obserwator podpisuje sprawozdanie w obecności kapitana, który może dodać lub zlecić dodanie wszelkich uwag, jakie uzna za stosowne, opatrując je podpisem. Kopia sprawozdania przekazywana jest kapitanowi statku w chwili opuszczenia statku przez obserwatora.

ROZDZIAŁ VII

NARUSZENIA PRZEPISÓW

1.   Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów

Wszelkie naruszenia postanowień niniejszego załącznika przez statek unijny posiadający upoważnienie do połowów zgodnie z niniejszym załącznikiem muszą być przedmiotem sprawozdania z oskarżenia (fr. rapport d’accusation), które jest jak najszybciej przekazywane Unii i państwu bandery.

2.   Zatrzymanie statku / zmiana trasy – spotkanie informacyjne

a)

Jeżeli obowiązujące przepisy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przewidują to w odniesieniu do zgłoszonego naruszenia, każdy statek unijny, który naruszył przepisy, może być zmuszony do zaprzestania działalności połowowej oraz, w przypadku gdy znajduje się na morzu, do powrotu do któregoś z portów Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

b)

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca zgłaszają Unii w terminie maksymalnie dwudziestu czterech godzin każde zatrzymanie statku unijnego posiadającego upoważnienie do połowów. Do zgłoszenia dołącza się dowody dotyczące zgłoszonego naruszenia przepisów.

c)

Przed podjęciem jakiegokolwiek środka w odniesieniu do kapitana, załogi statku lub ładunku, z wyjątkiem środków mających na celu zachowanie dowodów, na wniosek Unii Wyspy Świętego Tomasza i Książęca przeprowadzają w terminie jednego dnia roboczego po powiadomieniu o zatrzymaniu statku spotkanie informacyjne mające na celu wyjaśnienie faktów, które doprowadziły do zatrzymania statku, oraz przedstawienie ewentualnych działań następczych. W spotkaniu informacyjnym może wziąć udział przedstawiciel państwa bandery.

3.   Kary za naruszenie przepisów – postępowanie ugodowe

a)

Kara za zgłoszone naruszenie przepisów jest wyznaczana przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

b)

W przypadku gdy rozstrzygnięcie kwestii naruszenia przepisów wymaga postępowania sądowego, przed jego rozpoczęciem oraz o ile naruszenie nie posiada znamion przestępstwa, uruchamiane jest postępowanie ugodowe pomiędzy Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą a Unią w celu określenia zasad i poziomu kary. Przedstawiciele państwa bandery i Unii mogą wziąć udział w postępowaniu ugodowym. Postępowanie ugodowe kończy się najpóźniej trzy dni po powiadomieniu o zatrzymaniu statku.

4.   Postępowanie sądowe – gwarancja bankowa

Jeżeli postępowanie ugodowe nie powiedzie się, a sprawa dotycząca naruszenia przepisów zostaje wniesiona przed właściwy organ sądowy, zarządzający statkiem, który naruszył przepisy, składa gwarancję bankową w banku wyznaczonym przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, której wysokość ustalona przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, oraz pokrywa koszty związane z zatrzymaniem statku, szacowaną grzywną i ewentualnymi odszkodowaniami wyrównawczymi. Gwarancja bankowa pozostaje zablokowana do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Gwarancja bankowa zostaje zwolniona i zwrócona zarządzającemu statkiem niezwłocznie po wydaniu orzeczenia:

a)

w całości, jeśli nie zastosowano żadnej kary;

b)

do wysokości salda, jeśli kara skutkowała grzywną nieprzekraczającą gwarancji bankowej.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca informują Unię o wynikach postępowania sądowego w terminie siedmiu dni od wydania orzeczenia.

5.   Zwolnienie statku i załogi

Statek i jego załoga mogą opuścić port po uregulowaniu kary wynikającej z postępowania ugodowego lub po złożeniu gwarancji bankowej.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (Dz.U. UE L 347 z 28.12.2017, s. 81).


DODATKI DO ZAŁĄCZNIKA

Dodatek 1

Współrzędne wspólnego obszaru eksploatowanego przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą oraz Nigerię

Dodatek 2

Formularz wniosku o wydanie upoważnienia dla statku rybackiego lub statku pomocniczego

Dodatek 3

Arkusz techniczny

Dodatek 4

Wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji i raportowania działalności połowowej (ERS)

Dodatek 5

System monitorowania statków (VMS)

Dodatek 6

Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia marynarzy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na sejnerach i taklowcach unijnych


Dodatek 1

WSPÓŁRZĘDNE WSPÓLNEGO OBSZARU EKSPLOATOWANEGO PRZEZ WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCĄ ORAZ NIGERIĘ

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

(stopnie minuty sekundy)

03 02 22 N

07 07 31 E

02 50 00 N

07 25 52 E

02 42 38 N

07 36 25 E

02 20 59 N

06 52 45 E

01 40 12 N

05 57 54 E

01 09 17 N

04 51 38 E

01 13 15 N

04 41 27 E

01 21 29 N

04 24 14 E

01 31 39 N

04 06 55 E

01 42 50 N

03 50 23 E

01 55 18 N

03 34 33 E

01 58 53 N

03 53 40 E

02 02 59 N

04 15 11 E

02 05 10 N

04 24 56 E

02 10 44 N

04 47 58 E

02 15 53 N

05 06 03 E

02 19 30 N

05 17 11 E

02 22 49 N

05 26 57 E

02 26 21 N

05 36 20 E

02 30 08 N

05 45 22 E

02 33 37 N

05 52 58 E

02 36 38 N

05 59 00 E

02 45 18 N

06 15 57 E

02 50 18 N

06 26 41 E

02 51 29 N

06 29 27 E

02 52 23 N

06 31 46 E

02 54 46 N

06 38 07 E

03 00 24 N

06 56 58 E

03 01 19 N

07 01 07 E

03 01 27 N

07 01 46 E

03 01 44 N

07 03 07 E

03 02 22 N

07 07 31 E


Dodatek 2

FORMULARZ WNIOSKU

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DLA STATKU RYBACKIEGO LUB STATKU POMOCNICZEGO (UMOWA W SPRAWIE POŁOWÓW POMIĘDZY WYSPAMI ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ)

I.   WNIOSKODAWCA

1

Nazwisko zarządzającego statkiem:…Obywatelstwo:…

2.

Nazwa zrzeszenia lub nazwisko przedstawiciela zarządzającego statkiem:

3.

Adres zrzeszenia lub przedstawiciela zarządzającego statkiem:

4.

Tel.:…

5.

Adres e-mail:…

6

Nazwisko kapitana:… Obywatelstwo:…

7.

Nazwisko i adres agenta na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej (jeśli dotyczy):

II.   STATEK I JEGO IDENTYFIKACJA

8.

Nazwa statku: …

9.

Państwo bandery: …

10.

Poprzednia bandera (jeśli dotyczy): …

11.

Data przyjęcia obecnej bandery: …

12.

Zewnętrzny numer rejestracji: …

13

Port rejestracji: … Numer MMSI: …

14

Numer IMO: …Numer ICCAT: …

15.

Data i miejsce budowy: …

16.

Radiowy sygnał wywoławczy: … Częstotliwość wywoławcza: …

17.

Materiał kadłuba: ☐ stal ☐ drewno ☐ poliester ☐ inny

III.   CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STATKU I JEGO WYPOSAŻENIE

18

Długość całkowita: … Szerokość: …

19.

Pojemność (wyrażona w GT): …

20.

Moc głównego silnika w kW: … Znak identyfikacyjny: …Rodzaj: …

21.

Rodzaj statku: … Kategoria połowów: …

22.

Narzędzie połowowe: …

23.

Obszary połowowe: …

24.

Gatunki docelowe, których połowy są dozwolone: ☐ tuńczyki ☐ włóczniki i żaglicowate ☐ rekiny

25.

Gatunki stanowiące przyłów, których połowy są dozwolone: ☐ tuńczyki ☐ włóczniki i żaglicowate ☐ rekiny

26.

Planowane przetwarzanie na statku: ☐ patroszenie ☐ częściowe obcinanie płetw

☐ inne (określić):…

27.

Łączna liczba członków załogi na statku: …

28.

Sposób konserwacji ryb na statku: ☐ świeże ☐ chłodzenie ☐ mieszany ☐ mrożenie

29.

Zdolność mrożenia w ciągu dwudziestu czterech godzin (w tonach): …

30.

Pojemność ładowni: … Liczba: …

Sporządzono w … dnia. …

Podpis wnioskodawcy …


Dodatek 3

ARKUSZ TECHNICZNY

SEJNERY-ZAMRAŻALNIE DO POŁOWÓW TUŃCZYKA I TAKLOWCE POWIERZCHNIOWE

1.   Gatunki objęte zakazem połowów

Zgodnie z konwencją o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt oraz rezolucjami ICCAT zakazane są połowy: manty (Manta birostris), długoszpara (Cetorhinus maximus), żarłacza białego (Carcharodon carcharías), alopiasa (Alopias superciliosus), głowomłota pospolitego z rodziny Sphyrnidae (z wyjątkiem łopatogłowa (Sphyrna tiburo)), żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) i żarłacza jedwabistego (Carcharhinus falciformis). Ponadto zakazane są połowy rekina wielorybiego (Rhincodon typus).

Zgodnie z prawodawstwem unijnym, a mianowicie rozporządzeniem Rady (WE) nr 1185/2003 (1), zabrania się obcinania na statku płetw rekinom i ich przechowywania na statku, przeładunku lub wyładunku. Bez uszczerbku dla powyższego, aby ułatwić składowanie na statku, płetwy rekinów mogą być częściowo podcięte i złożone płasko na tuszy, jednak przed wyładunkiem nie oddziela się ich od tuszy.

W zastosowaniu zaleceń ICCAT Strony starają się ograniczyć przypadkowy wpływ działalności połowowej na żółwie i ptaki morskie, wprowadzając środki zwiększające szanse przetrwania przypadkowo schwytanych osobników.

2.   Narzędzia i połowy

SEJNERY TUŃCZYKOWE

1)

Dopuszczalne narzędzia połowowe: niewód.

2)

Gatunki docelowe: tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), opastun (Thunnus obesus), bonito (Katsuwonus pelamis).

3)

Przyłowy: przestrzeganie zaleceń ICCAT i FAO.

TAKLOWCE POWIERZCHNIOWE

1)

Dopuszczalne narzędzia połowowe: takla powierzchniowa.

2)

Gatunki docelowe: włócznik (Xiphias gladius), żarłacz błękitny (Prionace glauca), tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), opastun (Thunnus obesus).

3)

Przyłowy: przestrzeganie zaleceń ICCAT i FAO.

3.   Opłaty należne od zarządzających statkami – liczba statków

Dodatkowa opłata za każdą złowioną tonę

70 EUR za tonę w okresie stosowania niniejszego protokołu

Roczna opłata ryczałtowa

dla sejnerów tuńczykowych: 9 100 EUR

dla taklowców powierzchniowych: 3 255 EUR

Opłata ryczałtowa za obserwatorów

250 EUR na statek rocznie

Opłata za statek pomocniczy

3 500 EUR na statek rocznie

Liczba statków

28 sejnerów tuńczykowych

posiadających upoważnienie do połowów

6 taklowców powierzchniowych


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków (Dz.U. UE L 167 z 4.7.2003, s. 1).


Dodatek 4

WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI I RAPORTOWANIA DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ (ERS)

1.   Komunikaty ERS

1)

Państwo bandery oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca wyznaczają swoich korespondentów ERS, którzy będą pełnić funkcję punktów kontaktowych w przypadku pytań związanych z wdrażaniem tych postanowień. Państwo bandery oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca przekazują sobie nawzajem dane kontaktowe swojego korespondenta ERS i w stosownych przypadkach niezwłocznie aktualizują te informacje.

2)

Dane ERS są przekazywane przez statek do jego państwa bandery, które zapewnia ich automatyczną dostępność Wyspom Świętego Tomasza i Książęcej.

3)

Dane w formacie UN/CEFACT są przekazywane siecią FLUX udostępnioną przez Komisję Europejską.

4)

Strony mogą jednak wyrazić zgodę na okres przejściowy, podczas którego dane są przekazywane przez DEH (Data Exchange Highway) w formacie EU-ERS (v 3.1).

5)

Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery automatycznie i niezwłocznie przekazuje bieżące komunikaty (COE, COX, PNO) nadawane przez statek do ośrodka monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Inne rodzaje komunikatów są również przekazywane automatycznie raz dziennie, licząc od dnia faktycznego wykorzystania formatu UN-CEFACT lub, do tego czasu, są niezwłocznie udostępniane ośrodkowi monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, na wniosek złożony automatycznie do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery przez centralny węzeł Komisji Europejskiej. Od chwili faktycznego wprowadzenia nowego formatu, ten ostatni sposób udostępniania będzie dotyczyć jedynie określonych wniosków dotyczących danych historycznych.

6)

Ośrodek monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej niezwłocznie potwierdza otrzymanie wysłanych do niego danych ERS komunikatem zwrotnym z potwierdzeniem odbioru, potwierdzając ważność otrzymanego komunikatu. Nie przekazuje się potwierdzenia odbioru danych, które Wyspy Świętego Tomasza i Książęca otrzymują w odpowiedzi na złożony przez nie wniosek. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca traktują wszystkie dane ERS w sposób poufny.

2.   Awaria elektronicznego systemu przesyłania na statku lub systemu łączności

1)

Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery oraz ośrodek monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej informują się niezwłocznie o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby zakłócić przekazywanie danych ERS jednego lub większej liczby statków.

2)

Jeżeli ośrodek monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej nie otrzymuje danych, które muszą być przekazywane przez statek, informuje o tym niezwłocznie ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery. Ten ostatni jak najszybciej wyjaśnia przyczyny braku otrzymania danych ERS oraz informuje ośrodek monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej o wynikach tego dochodzenia.

3)

Jeżeli nastąpi awaria w przekazywaniu między statkiem a ośrodkiem monitorowania rybołówstwa państwa bandery, ten ostatni zgłasza to niezwłocznie kapitanowi lub operatorowi statku lub jego przedstawicielowi. Po otrzymaniu tego zgłoszenia kapitan statku przekazuje brakujące dane właściwym organom państwa bandery za pomocą wszelkich odpowiednich środków łączności codziennie nie później niż o godzinie 00.00.

4)

W przypadku awarii elektronicznego systemu przesyłania na statku kapitan lub operator statku zapewnia naprawę lub wymianę systemu ERS w terminie dziesięciu dni od wykrycia awarii. Po tym terminie statek nie jest już upoważniony do prowadzenia połowów w obszarze połowowym i musi go opuścić lub zawinąć do portu na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej w ciągu dwudziestu czterech godzin. Statek jest upoważniony do opuszczenia tego portu lub do powrotu na obszar połowowy, dopiero gdy ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery stwierdzi, że system ERS znów działa prawidłowo.

5)

Jeżeli brak otrzymywania danych ERS przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą wynika z awarii systemów elektronicznych kontrolowanych przez Unię lub Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, Strona, której to dotyczy, niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. Druga Strona jest niezwłocznie powiadamiana o rozwiązaniu problemu.

6)

Co 24 godziny, przy pomocy wszelkich dostępnych środków łączności, ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery wysyła do ośrodka monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, wszystkie dane ERS otrzymane przez państwo bandery od chwili ostatniego przekazu. Ta sama procedura może być stosowana na wniosek Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w przypadku konserwacji systemu trwającej ponad dwadzieścia cztery godziny, która ma wpływ na systemy kontrolowane przez Unię. Aby statków unijnych nie uznano za popełniające naruszenie polegające na nieprzekazywaniu danych ERS, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca informują swoje właściwe służby kontrolne o awarii lub konserwacji systemu. Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery upewnia się, że wprowadzono brakujące dane do prowadzonej przez niego zgodnie z dodatkiem 5 pkt 1 elektronicznej bazy danych.

3.   Alternatywne środki komunikacji

Adres poczty elektronicznej ośrodka monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, który należy stosować w razie awarii systemu ERS/VMS, zostanie przekazany przed rozpoczęciem stosowania niniejszego protokołu.

Musi on być stosowany w odniesieniu do:

a)

zgłoszeń wejścia do obszaru połowowego i opuszczenia go oraz połowów znajdujących się na statku w chwili wejścia do obszaru połowowego i opuszczenia go;

b)

zgłoszeń wyładunku i przeładunku oraz połowów przeładowanych, wyładowanych lub pozostających na statku;

c)

tymczasowego alternatywnego przekazywania danych ERS i VMS przewidzianego w razie awarii.


Dodatek 5

SYSTEM MONITOROWANIA STATKÓW (VMS)

1.   Komunikaty dotyczące pozycji statków – system VMS

Pierwsza pozycja zarejestrowana po wejściu do obszaru połowowego Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oznaczona jest kodem „ENT”. Wszystkie następne pozycje oznaczone są kodem „POS”, z wyjątkiem pierwszej pozycji zarejestrowanej po opuszczeniu obszaru połowowego Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, która oznaczona jest kodem „EXI”.

Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery zapewnia automatyczne przetwarzanie oraz, w razie konieczności, elektroniczne przesyłanie komunikatów o pozycji. Komunikaty o pozycji rejestruje się w sposób bezpieczny i przechowuje przez okres trzech lat.

2.   Przesyłanie informacji przez statek w przypadku awarii systemu VMS

Kapitan stale zapewnia, aby system VMS był w pełni operacyjny, a komunikaty o pozycji prawidłowo przesyłane do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery.

W razie awarii system VMS statku jest naprawiony lub zastąpiony w terminie trzydziestu dni. Po upływie tego terminu statek przestaje być upoważniony do prowadzenia połowów w obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Statki z uszkodzonym systemem VMS, które prowadzą połowy w obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, muszą przekazywać komunikaty o pozycji do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery pocztą elektroniczną, droga radiową lub faksem z częstotliwością co najmniej co cztery godziny, podając wszelkie wymagane informacje.

3.   Bezpieczne przesyłanie komunikatów o pozycji do Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery przesyła automatycznie komunikaty o pozycji statków, których to dotyczy, do ośrodka monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przekazują sobie nawzajem swoje kontaktowe adresy elektroniczne oraz informują się niezwłocznie o wszelkich zmianach tych adresów.

Przesyłanie komunikatów o pozycji pomiędzy ośrodkiem monitorowania rybołówstwa państwa bandery a ośrodkiem monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu bezpiecznej łączności.

Ośrodek monitorowania rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej niezwłocznie informuje ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery oraz Unię o wszelkich zakłóceniach w odbiorze następujących po sobie komunikatów o pozycji statku posiadającego upoważnienie do połowów, w przypadku gdy dany statek nie zgłosił opuszczenia obszaru połowowego.

4.   Nieprawidłowe działanie systemu łączności

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca zapewniają zgodność swojego sprzętu elektronicznego ze sprzętem ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery oraz informują niezwłocznie Unię o wszelkich zakłóceniach w łączności i w odbiorze komunikatów o pozycji w celu jak najszybszego znalezienia rozwiązania technicznego. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez Wspólny Komitet.

Kapitan uznawany jest za odpowiedzialnego za wszelką dowiedzioną interwencję w systemie VMS statku mającą na celu zakłócenie funkcjonowania systemu lub sfałszowanie komunikatów dotyczących pozycji. Wszelkie naruszenia przepisów podlegają karom przewidzianym w obowiązujących przepisach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

5.   Zmiana częstotliwości wysyłania komunikatów dotyczących pozycji

Na podstawie uzasadnionych elementów, które wskazują na zaistnienie naruszenia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca mogą zwrócić się do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery, wysyłając kopię do Unii, o skrócenie w okresie wyznaczonym na przeprowadzenie dochodzenia przerw pomiędzy kolejnymi komunikatami o pozycji statku do trzydziestu minut. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca muszą niezwłocznie przesłać te dowody do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery oraz Unii. Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery wysyła niezwłocznie Wyspom Świętego Tomasza i Książęcej komunikaty o pozycji z nową częstotliwością.

Po zakończeniu okresu wyznaczonego na prowadzenie dochodzenia Wyspy Świętego Tomasza i Książęca informują ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery oraz Unię o ewentualnych czynnościach następczych.

6.   Przesyłanie komunikatów VMS do Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Litery „ER” oraz podwójny ukośnik (//) wskazują koniec komunikatu.

Dane

Kod

Obowiązkowe (O)/

nieobowiązkowe (F)

Treść

Początek rejestracji

SR

O

Szczegółowe dane systemu wskazujące początek rejestracji

Adresat

AD

O

Szczegółowe dane komunikatu — adresat;

kod Alfa 3 państwa (ISO-3166)

Nadawca

PL

O

Szczegółowe dane komunikatu — nadawca;

kod Alfa 3 państwa (ISO-3166)

Państwo bandery

FS

O

Szczegółowe dane komunikatu — bandera;

kod Alfa 3 (ISO-3166)

Typ komunikatu

TM

O

Szczegółowe dane komunikatu — typ komunikatu

(ENT, POS, EXI, MAN)

Radiowy sygnał wywoławczy (IRCS)

RC

O

Szczegółowe dane statku – międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS)

Wewnętrzny numer referencyjny dla Umawiającej się Strony

IR

O

Szczegółowe dane statku — niepowtarzalny numer Umawiającej się Strony;

kod Alfa 3 (ISO-3166), po którym następuje numer

Zewnętrzny numer referencyjny

XR

O

Szczegółowe dane statku – numer widoczny na burcie (ISO 8859.1)

Szerokość geograficzna

LT

O

Szczegółowe informacje o pozycji statku – pozycja w stopniach i dziesiętnych stopni N/S DD.ddd (WGS84)

Długość geograficzna

LG

O

Szczegółowe informacje o pozycji statku – pozycja w stopniach i dziesiętnych stopni E/W DD.ddd (WGS84)

Kurs

CO

O

Kurs statku w skali 360°

Prędkość

SP

O

Prędkość statku w dziesiętnych węzła

Data

DA

O

Szczegółowe informacje o pozycji statku – dzień i godzina zarejestrowania pozycji UTC (RRRRMMDD)

Godzina

TI

O

Szczegółowe informacje o pozycji statku – dzień i godzina zarejestrowania pozycji UTC (GGMM)

Koniec rejestracji

ER

O

Szczegółowe dane systemu wskazujące koniec rejestracji

W formacie północnoatlantyckim każda transmisja danych ma strukturę:

używane znaki muszą być zgodne z normą ISO 8859.1; podwójny ukośnik (//) i litery „SR” wskazują początek komunikatu,

każda dana jest zidentyfikowana kodem i oddzielona od innych podwójnym ukośnikiem (//),

pojedynczy ukośnik (/) oznacza oddzielenie kodu od danych.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca powiadamiają przed rozpoczęciem tymczasowego stosowania niniejszego protokołu, czy dane VMS należy przekazywać za pośrednictwem FLUX TL, w formacie UN-CEFACT.


Dodatek 6

KWALIFIKACJE WYMAGANE DO ZATRUDNIENIA MARYNARZY WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ NA SEJNERACH I TAKLOWCACH UNIJNYCH

Organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zapewniają, aby personel, który ma zostać zatrudniony na statkach unijnych, spełniał następujące wymogi:

1)

minimalny wiek marynarza wynosi 18 lat;

2)

marynarze muszą posiadać ważne świadectwa lekarskie, potwierdzające z medycznego punktu widzenia ich zdolność wykonywania pracy na morzu. Świadectwa te wydawane są przez odpowiednio wykwalifikowanego lekarza medycyny;

3)

marynarze muszą mieć ważne szczepienia wymagane do celów profilaktyki medycznej w regionie;

4)

marynarze muszą mieć ważne świadectwo potwierdzające co najmniej następujące podstawowe wyszkolenie w zakresie bezpieczeństwa:

a)

indywidualne techniki przetrwania, łącznie z zakładaniem kamizelek ratunkowych;

b)

walka z ogniem i zapobieganie pożarom;

c)

podstawy pierwszej pomocy;

d)

bezpieczeństwo osobiste i odpowiedzialność społeczna; oraz

e)

zapobieganie zanieczyszczeniom morza.

5)

W szczególności w odniesieniu do dużych statków rybackich, marynarze muszą:

a)

znać morskie terminy i komendy powszechnie stosowane na statkach rybackich;

b)

znać zagrożenia związane z operacjami połowowymi;

c)

mieć wiedzę na temat warunków eksploatacji statków rybackich i zagrożeń, które mogą one stwarzać;

d)

dysponować wiedzą w zakresie używania sprzętu połowowego, wykorzystywanego do połowów okrężnicami i wykazywać się umiejętnością obsługi tego sprzętu;

e)

dysponować ogólną wiedzą na temat stateczności i zdolności żeglugowej statku oraz

f)

dysponować ogólną wiedzą na temat operacji cumowania oraz obsługi lin cumowniczych i ich użytkowania.


ROZPORZĄDZENIA

27.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/31


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/2219

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 lipca 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 894/2007 (1) dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (2) (zwanej dalej „umową”). Umowa weszła w życie w dniu 29 sierpnia 2011 r. i pozostaje w mocy.

(2)

W dniu 18 grudnia 2017 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (zwaną dalej „Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą”) z myślą o zawarciu nowego protokołu wykonawczego do umowy.

(3)

Poprzedni protokół do umowy wygasł w dniu 22 maja 2018 r.

(4)

Komisja wynegocjowała w imieniu Unii nowy protokół. W wyniku tych negocjacji nowy protokół został parafowany w dniu 17 kwietnia 2019 r.

(5)

Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2019/2218 (3) Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (zwany dalej „protokołem”) został podpisany w dniu 19 grudnia 2019 r.

(6)

Należy przydzielić państwom członkowskim uprawnienia do połowów, o których mowa w protokole, na okres jego obowiązywania.

(7)

Protokół będzie stosowany tymczasowo od dnia jego podpisania, aby zapewnić szybkie rozpoczęcie działalności połowowej przez statki unijne. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować począwszy od tego samego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uprawnienia do połowów

Uprawnienia do połowów ustalone na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską są przydzielane państwom członkowskim w następujący sposób:

a)

sejnery tuńczykowe:

Hiszpania:

16

statków

Francja:

12

statków

b)

taklowce powierzchniowe:

Hiszpania:

5

statków

Portugalia:

1

statek

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 października 2019 r.

W imieniu Rady

A.K. PEKONEN

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 35).

(2)  Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 36.

(3)  Decyzja Rady (UE) 2019/2218 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).


27.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/33


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/2220

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych produktów rolnych i przemysłowych, które są produkowane w Unii w niewystarczających ilościach, oraz aby w ten sposób zapobiec wszelkim zakłóceniom na rynku tych produktów, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1388/2013 otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe (1). W ramach tych kontyngentów taryfowych produkty mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych.

(2)

Ponieważ w interesie Unii leży zapewnienie wystarczających dostaw niektórych produktów przemysłowych oraz uwzględniając fakt, że produkty identyczne, porównywalne lub substytucyjne nie są produkowane w Unii w wystarczających ilościach, niezbędne jest otwarcie nowych kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych od 09.2586 do 09.2593 włącznie z zastosowaniem zerowych stawek celnych dla odpowiednich ilości tych produktów.

(3)

W przypadku kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 i 09.2872 należy zwiększyć wielkość kontyngentu, gdyż zwiększenie to leży w interesie Unii.

(4)

Dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2738 odniesienie do „cyny” w opisie produktu należy zastąpić odniesieniem do „cynku”.

(5)

Dla kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 i 09.2599 okres obowiązywania kontyngentu należy przedłużyć z sześciu miesięcy do jednego roku.

(6)

Ponieważ zakres kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2652 stał się nieadekwatny do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorców w Unii, należy zmienić opis produktu objętego tym kontyngentem.

(7)

Produkty objęte kontyngentem taryfowym o numerze porządkowym 09.2740 należy zaklasyfikować do kodu TARIC 2309903187, a nie do kodu TARIC 2309909697. Należy zatem zmienić oznaczenie mającego zastosowanie kodu CN i podpozycji TARIC w odniesieniu do tych produktów.

(8)

Ponieważ utrzymanie kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 i 09.2932 nie leży już w interesie Unii, należy je zamknąć ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.

(9)

W odniesieniu do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2828 w interesie Unii leży stosowanie tego kontyngentu wyłącznie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października - w miesiącach, w których występuje największe zapotrzebowanie na dane produkty, a także zmniejszenie objętości kontyngentu o połowę.

(10)

Kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.2722 został zastosowany jednocześnie z zawieszeniem należności celnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1387/2013 (2) w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Z uwagi na fakt, że zawieszenie zostanie zamknięte ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r., w interesie Unii leży zwiększenie wielkości kontyngentu.

(11)

Substancje siarczan dimetylu (CAS RN 77-78-1), 2-metyloanilina (CAS RN 95-53-4) i 4,4’-metanodiylodianilina (CAS RN 101-77-9) są umieszczone na kandydackiej liście substancji, o której mowa w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), a substancja o numerze CAS RN 101-77-9 jest wymieniona w załączniku XIV do tego rozporządzenia. Z tego powodu istniejące kontyngenty taryfowe na takie produkty będą stopniowo zamykane, a wszelkie nowo otwarte kontyngenty taryfowe będą stosowane przez ograniczony okres. W związku z tym kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.2648 i 09.2730 powinny być stosowane wyłącznie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., a odpowiednie wielkości kontyngentów powinny zostać zmniejszone proporcjonalnie. Kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.2590 powinien zostać otwarty jedynie w tym samym okresie.

(12)

Szybkie wyczerpanie kontyngentu o numerze porządkowym 09.2872 wykazało, że popyt na produkt objęty tym kontyngentem jest wysoki, a moce produkcyjne w Unii są niewystarczające, aby ten popyt zaspokoić. W celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych wielkość kontyngentu powinna zostać zwiększona z mocą wsteczną, tak aby obejmował on okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

(13)

Biorąc pod uwagę zmiany, które mają zostać wprowadzone, oraz w celu zapewnienia jasności należy zastąpić załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013.

(14)

Aby uniknąć jakichkolwiek przerw w stosowaniu systemu kontyngentów taryfowych oraz aby zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych, zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do kontyngentów taryfowych dla odnośnych produktów powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r., a dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2872 – od dnia 1 stycznia 2019 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

wiersz dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2872 otrzymuje brzmienie:

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Siarczan cezu (CAS RN 10294-54-9) w postaci stałej lub jako roztwór wodny zawierający 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy siarczanu cezu

1.1–31.12

200 ton

0 %”

2)

zastępuje się go tekstem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. Jednakże art. 1 pkt 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2019 r.

W imieniu Rady

K. MIKKONEN

Przewodnicząca


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1388/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 319).

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 201).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Kolby kukurydzy (Zea mays var. saccharata) nawet cięte, o średnicy 10 mm lub większej, ale nie większej niż 20 mm, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 ton

0 %  (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Grzyby z gatunku Auricularia polytricha (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, do produkcji gotowych dań (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 ton

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Czereśnie z dodatkiem alkoholu, o zawartości cukru nie większej niż 9 % masy, o średnicy nie większej niż 19,9 mm, z pestką, stosowane w produktach czekoladowych (2)

1.1.-31.12.

1 000 ton

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Koncentrat białka sojowego zawierający:

60 % (± 10 %) masy białka surowego,

5 % (± 3 %) masy włókna surowego,

5 % (± 3 %) masy popiołu nierozpuszczalnego,

3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,9 % masy skrobi,

stosowany do produkcji materiałów paszowych (2)

1.1.-31.12.

30 000 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Naturalny tytoń nieprzetworzony, nawet pokrojony w regularne kształty, o wartości celnej nie mniejszej niż 450 Euro za 100 kg masy netto, do stosowania jako zawijacz lub pokrywa do produkcji towarów objętych podpozycją 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

nie więcej niż 0,03 % masy siarki,

oraz:

o wskaźniku lepkości 80 lub większym, ale mniejszym niż 120, oraz

o lepkości kinematycznej 5,0 cSt w temperaturze 100 °C lub większej, ale nie większej niż 13,0 cSt w temperaturze 100 °C

1.1.-30.6.

200 000 ton

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

nie więcej niż 0,03 % masy siarki,

oraz:

o wskaźniku lepkości 80 lub większym, ale mniejszym niż 120, oraz

o lepkości kinematycznej 5,0 cSt w temperaturze 100 °C lub większej, ale nie większej niż 13,0 cSt w temperaturze 100 °C

1.7-31.12.

200 000 ton

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju

1.4.-31.10.

60 000 ton

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Gacz parafinowy (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 ton

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Wypełniacz krzemionkowy w postaci granulek, o zawartości ditlenku krzemu 97 % masy lub więcej

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Tritlenek wolframu, zawierający niebieski tlenek wolframu (CAS RN 1314-35-8 lub CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 ton

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Siarczan cezu (CAS RN 10294-54-9) w postaci stałej lub jako roztwór wodny zawierający 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy siarczanu cezu

1.1.-31.12.

200 ton

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorometan (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 ton

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alkohol propylowy) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 ton

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyklopropylometanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-krezol (CAS RN 95-48-7) o czystości nie mniejszej niż 98,5 % masy

1.1.-31.12.

20 000 ton

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tetrakis(hydroksymetylo)-3,3'-oksydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etylowanilina (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 ton

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetyloacetonian wapnia (CAS RN 19372-44-2) stosowany do produkcji układów stabilizujących w tabletkach (2)

1.1.-31.12.

200 ton

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Keton cyklopropylometylowy (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kwas octowy o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 ton

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Bezwodnik octowy (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 ton

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Octan winylu (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 ton

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluorooctan etylu (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Heksa-2,4-dienonian potasu (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 ton

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorek 2,5-dimetylofenyloacetylu (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Szczawian dietylu (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacynian dimetylu (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Kwas dodekanodiowy (CAS RN 693-23-2), o czystości większej niż 98,5 % masy

1.1.-31.12.

4 600 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kwas o-acetylosalicylowy (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 ton

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylu) (CAS RN 2082-79-3) z

z frakcją przesiewową o uziarnieniu 500 μm więcej niż 99 % masy, oraz

o temperaturze topnienia 49 °C lub większej, ale nie większej niż 54°C,

stosowany do produkcji w przetwórstwie polichlorku winylu stabilizatorów „one-pack” na bazie mieszanin proszków (proszki lub tłoczone granulaty) (2)

1.1.-31.12.

380 ton

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrakis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian) pentaerytrytolu (CAS RN 6683-19-8)

z frakcją przesiewową o uziarnieniu 250 μm więcej niż 75 % masy i o uziarnieniu 500 μm więcej niż 99 % masy, oraz

o temperaturze topnienia 110 °C lub większej, ale nie większej niż 125 °C,

stosowany do wyrobu wykorzystywanych w przetwórstwie polichlorku winylu stabilizatorów „one-pack” na bazie mieszanin proszków (proszki lub granulaty) (2)

1.1.-31.12.

140 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dibezwodnik benzofenono-3,3’,4,4’-tetrakarboksylowy (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Fosforyn tris(2,4-di-tert-butylofenylu) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Siarczan dimetylu (CAS RN 77-78-1)

1.1.-30.6.

9 000 ton

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecyloamina (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetyloaminoetylo)(metylo)amina (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) o czystości 99 % masy lub więcej

1.1.-31.12.

150 000 ton

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metyloetylo)benzenoamina (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2590

ex 2921 43 00

75

2-Metyloanilina (CAS RN 95-53-4)

1.1.-30.6.

1 000 kg

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenylenodiamina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 ton

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4 '-Metanodiylodianilina (CAS RN 101-77-9) w postaci granulek, stosowana do produkcji prepolimerów (2)

1.1.-30.6.

100 ton

0 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

Chlorowodorek L-lizyny (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

445 000 ton

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Treonina (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 ton

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

N butylokarbaminian 3-jodoprop-2-ynylu (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 ton

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 ton

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrylonitryl (CAS RN 107-13-1), stosowany do produkcji towarów objętych działem 55 i pozycją 6815 (2)

1.1.-31.12.

60 000 ton

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometylo)benzonitryl (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometylohydrazyna (CAS 60-34-4) w postaci roztworu wodnego o zawartości 40 (± 5) % masy monometylohydrazyny

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidyna (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 ton

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Disiarczek bis (3-trietoksysililopropylu) (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Kwas 2-chloro-4-(metylosulfonylo)-3-((2,2,2-trifluoroetoksy)metylo] benzoesowy (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2842

2932 12 00

 

Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 ton

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 ton

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Chloropiryfos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 ton

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 ton

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetyloamino)propylo]heksahydro-1,3,5-triazyna (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tetraazacyklododekan (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetyloamino)benzoimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Kwas 5-chlorotiofeno-2-karboksylowy (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

Chlorek 4-[[(2-metoksybenzoilo)amino]sulfonylo]benzoilu (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

(3R,5S,6E)-7-{2-[(etylosulfonyl)amino]-4-(4-fluorofenylo)-6-(propan-2-ylo) pirymidyn-5-ylo}-3,5-dihydroksyhept-6-enian 2,4,4-trimetylopentano-2-aminy (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Ksyloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Barwnik C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 54 wynoszącej 99 % masy lub większej

1.1.-31.12.

250 ton

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparaty na bazie barwnika C.I. Pigment Red 48:2(CAS RN 702361-2) o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 48:2 wynoszącej 60 % masy lub większej, ale mniejszej niż 85 %

1.1.-31.12.

50 ton

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Barwnik C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 4 wynoszącej 60 % masy lub większej

1.1.-31.12.

150 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Ziemia okrzemkowa kalcynowana topioną sodą

1.1.-31.12.

35 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonian sodu (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Terpentyna siarczanowa

1.1.-31.12.

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych oleożywic

1.1.-31.12.

280 000 ton

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparat zawierający 38 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy pirytionianu cynku (INN) (CAS RN 13463-41-7) dyspersji wodnej

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Dodatki składające się z produktów reakcji difenyloaminy i nonylenów rozgałęzionych zawierające:

28 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy 4‐monononylodifenyloaminy,

45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy 4,4’‐dinonylodifenyloaminy, oraz

nie więcej niż 5 % masy łącznie 2, 4-dinonylodifenyloaminy i 2, 4’-dinonylodifenyloaminy,

stosowane do produkcji olejów smarowych (2)

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator składający się z ditlenku tytanu i tritlenku wolframu

1.1.-31.12.

3 000 ton

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Mieszanina zawierająca:

60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy 2‐chloropropenu (CAS RN 557-98-2),

8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 14 % masy (Z)‐1‐chloropropenu (CAS RN 16136-84-8),

5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 23 % masy 2‐chloropropanu (CAS RN 75-29-6),

nie więcej niż 6 % masy 3-chloropropenu (CAS RN 107-05-1), oraz

nie więcej niż 1 % masy chlorku etylu (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat zawierający:

55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 78 % masy glutaranu dimetylu (CAS RN 1119-40-0),

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy adypinianu dimetylu (CAS RN 627-93-0), oraz

nie więcej niż 35 % masy bursztynianu dimetylu (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mieszanina tetrasiarczków bis (3-trietoksysililopropylu), (CAS RN 211519-85-6 )

1.1.-31.12.

9 000 ton

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenon (CAS RN 98-86-2) o czystości 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 %

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mieszania trzeciorzędowych alkilodimetyloamin zawierająca:

60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy dodecylodimetyloaminy (CAS RN 112-18-5), oraz

20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy dimetylo(tetradecylo)aminy (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 ton

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Suchy wyciąg z pozostałości nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach alifatycznych otrzymany w trakcie ekstrakcji kalafonii z drewna, o następującej charakterystyce:

o zawartości kwasu żywicznego nieprzekraczającej 30 % masy,

o liczbie kwasowej nieprzekraczającej 110, oraz

o temperaturze topnienia 100° C lub większej

1.1.-31.12.

1 600 ton

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mieszanina fitosteroli, w postaci proszku, zawierająca:

75 % masy lub więcej steroli,

nie więcej niż 25 % masy stanoli,

stosowana do produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/steroli (2)

1.1.-31.12.

2 500 ton

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alkohol winylowy), nawet zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe

1.1.-31.12.

15 000 ton

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poliwinylobutyral(CAS RN 63148-65-2):

zawierający 17,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy grup hydroksylowych, oraz

średnim rozmiarze cząstek (D50) większym niż 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 ton

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mieszanka polimerowa z poliwęglanu i poli(metakrylanu metylu) o zawartości poliwęglanu nie mniejszej niż 98,5 % masy, w formie pastylek lub granulatu, o przepuszczalności światła nie mniejszej niż 88,5 %, mierzonej na próbie o grubości 4 mm przy długości fali λ = 400 nm (zgodnie z normą ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-4,4’-bifenylen)

1.1.-31.12.

5 000 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Płatki octanu celulozy

1.1.-31.12.

75 000 ton

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginian sodu, wyekstrahowany z morszczynu (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hialuronian sodu, niesterylny, o:

masie cząsteczkowej wagowo średniej (Mw) nie większej niż 900 000 ,

zawartości endotoksyny nie większej niż 0,008 jednostek endotoksyny (UE)/mg,

zawartości etanolu nie większej niż 1 % masy,

zawartości izopropanolu nie większej niż 0,5 % masy

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normami:

EN 4364 (MIL-P-5425E) i DTD5592A, lub

EN 4365 (MIL-P-8184) i DTD5592A

1.1.-31.12.

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Blok komórkowy z celulozy regenerowanej, impregnowany wodą zawierającą chlorek magnezu i czwartorzędowe związki amonu, o wymiarach 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpady z włókien syntetycznych (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną) z nylonu lub pozostałych poliamidów (PA6 i PA66)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Materiał włókienniczy, tkany, laminowany, posiadający następujące cechy:

trzy warstwy,

jedną zewnętrzną warstwę składającą się z włókien akrylowych,

drugą zewnętrzną warstwę składającą się z włókna poliestrowego,

środkową warstwę składającą się z gumy z chlorobutylu,

środkową warstwę o masie 452 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 569 g/m2,

materiał włókienniczy o całkowitej masie 952 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 1 159 g/m2, oraz

materiał włókienniczy, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 4 mm,

stosowany do produkcji wysuwanego dachu pojazdów silnikowych (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Ceramiczny wkład pochłaniający dwutlenek węgla:

wytłaczany, wypalany, połączony ceramicznie, o wielokomórkowej, cylindrycznej strukturze

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy węgla aktywowanego,

70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy ceramicznego spoiwa,

o średnicy 29 mm lub większej, ale nie większej niż 41 mm,

o długości nie większej niż 150 mm,

wypalany w temperaturze 800 °C lub wyższej, oraz

przeznaczony do adsorpcji oparów,

w rodzaju stosowanych do montażu w pochłaniaczach oparów paliwa w układach paliwowych pojazdów silnikowych

1.1.-31.12.

1 000 000 sztuk

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Niedoprzędy (roving) ze szkła typu S:

złożone z ciągłych włókien szklanych o średnicy 9 μm (±0,5 μm),

o masie liniowej 200 teksów lub większej, ale nie większej niż 680 teksów,

niezawierające tlenku wapnia, oraz

o wytrzymałości na rozerwanie większej niż 3 550 MPa, określonej w ASTM D2343-09,

stosowane do produkcji lotniczej (2)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Tkanina szklana z włókna szklanego pokryta tworzywem sztucznym, o masie powierzchniowej 120 g/m2 (± 10 g/m2), w rodzaju stosowanej do produkcji zwijanych ekranów ochronnych przeciw insektom, z zamocowanymi ramami

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Żelazochrom zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy węgla i nie więcej niż 70 % masy chromu

1.1.-31.12.

50 000 ton

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Folia i taśmy z miedzi rafinowanej, pokryte elektrolitycznie, o grubości 0,015 mm lub większej

1.1.-31.12.

1 020 ton

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Płyty lub arkusze składające się z:

warstwy ceramicznej z azotku krzemu o grubości 0,32 mm (±0,1 mm) lub większej, ale nie większej niż 1,0 mm (±0,1 mm),

pokryte po obu stronach folią z miedzi rafinowanej o grubości 0,8 mm (±0,1 mm), oraz

po jednej stronie pokryte częściowo powłoką srebra

1.1.-31.12.

7 000 000 sztuk

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Płyty:

składające się przynajmniej z jednej warstwy tkaniny z włókna szklanego, impregnowanej żywicą epoksydową,

pokryte po jednej lub obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 0,15 mm,

o stałej dielektrycznej (DK) mniejszej niż 5,4 przy częstotliwości pomiarowej 1 MHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650 2.5.5.2,

o współczynniku strat poniżej 0,035 przy częstotliwości pomiarowej 1 MHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650 2.5.5.2,

o porównawczym wskaźniku odporności (CTI) wynoszącym 600 lub więcej

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Pręty ze stopu aluminium o średnicy 200 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Pręty ze stopu aluminium o średnicy 300,1 mm lub większej, ale nie większej niż 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Taśma lub folia ze stopu aluminium i magnezu:

ze stopu spełniającego normę 5182-H19 lub 5052-H19,

w rolkach o średnicy zewnętrznej co najmniej 1 250 mm, ale nie większej niż 1 350 mm,

o grubości (tolerancja –0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm lub 0,20 mm,

o szerokości (tolerancja ±0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm lub 356 mm,

o tolerancji na zakrzywienie nie większej niż 0,4 mm / 750 mm,

o płaskości wynoszącej I = ± 4,

o wytrzymałości na rozciąganie powyżej (5182-H19) 365 MPa lub (5052-H19) 320 MPa, oraz

o wydłużeniu A50 ponad (5182-H19) 3 % lub (5052-H19) 2,5 %,

stosowana do produkcji listew do żaluzji (2)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu

1.1.-31.12.

120 000 ton

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Proszek magnezu:

o czystości 98 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,5 %, oraz

o średnicy cząstek 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Uchwyt teleskopowy z aluminium, stosowany do produkcji bagaży podróżnych  (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 sztuk

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Głowica pompy do dwucylindrowej pompy wysokociśnieniowej ze stali kutej:

z frezowanymi łącznikami gwintowanymi o średnicy 10 mm lub większej, ale nie większej niż 36,8 mm, oraz

z wywierconymi kanałami paliwowymi o średnicy 3,5 mm lub większej, ale nie większej niż 10 mm,

w rodzaju stosowanych w układach wtrysku oleju napędowego

1.1.-31.12.

65 000 sztuk

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Koszyki mosiężne typu klatkowego:

odlewane w sposób ciągły lub odśrodkowo,

obrócone,

zawierające 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 38 % masy cynku,

zawierające 0,75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,25 % masy ołowiu,

zawierające 1,0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy aluminium, oraz

o wytrzymałości na rozciąganie 415 Pa lub większej,

w rodzaju stosowanych do produkcji łożysk kulkowych

1.1.-31.12.

50 000 sztuk

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Elektryczny silnik komutatorowy prądu przemiennego, jednofazowy, o mocy wyjściowej 250 W lub większej, o mocy pobieranej 700 W lub większej, ale nie większej niż 2 700 W, o średnicy zewnętrznej większej niż 120 mm (±0,2 mm), ale nie większej niż 135 mm (±0,2 mm), znamionowej prędkości obrotowej większej niż 30 000 obr/min, ale nie większej niż 50 000 obr/min, wyposażony w wentylator indukcyjny, stosowany do produkcji odkurzaczy (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 sztuk

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

Wyświetlacz LCD:

z ekranem dotykowym,

z co najmniej jedną płytką obwodów drukowanych do adresacji pikseli prostego urządzenia podrzędnego (funkcja sterownika czasowego) i sterowania dotykowego, z pamięcią EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) do ustawień wyświetleń,

o przekątnej ekranu 15 cm lub większej, ale nie większej niż 21 cm,

z podświetleniem,

z interfejsem LVDS (Low Voltage Differential Signalling) i wtykiem zasilania,

o kącie widzenia 70 stopni lub większym, oraz

o luminancji 715 cd/m2 lub większej,

stosowany w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)

1.1.-30.6.

450 000 sztuk

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Płytka obwodów drukowanych z diodami LED:

wyposażona lub nie w pryzmaty/soczewki, oraz

ze złączami lub bez,

do produkcji elementów podświetlających do towarów objętych pozycją 8528 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 sztuk

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generator częstotliwości sterowany napięciem, składający się z elementów czynnych i biernych montowanych na obwodzie drukowanym, umieszczony w obudowie o wymiarach nie większych niż 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 sztuk

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Wspornik ze stopu aluminium, z otworami montażowymi, nawet z nakrętkami mocującymi, do pośredniego połączenia skrzyni biegów z nadwoziem samochodu, stosowany do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 sztuk

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Zaciski osi, obudowy, półki przedniego zawieszenia i części zaciskowe, ze stopu aluminium w rodzaju stosowanych do motocykli

1.1.-31.12.

1 000 000 sztuk

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Ramy rowerowe wykonane z włókien węglowych i żywic syntetycznych, stosowane do produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) (2)

1.1.-31.12.

350 000 sztuk

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Rama z aluminium lub aluminium i włókien węglowych, do stosowania w produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 sztuk

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nieoprawione soczewki ze szkła, pryzmaty i elementy spojone, stosowane do produkcji lub naprawy towarów objętych kodami CN 9002, 9005, 9013 10 i 9015 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 sztuk

0 %


(1)  Zawieszenie opłat celnych nie ma zastosowania w przypadku, gdy procedurę realizują przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne.

(2)  Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(3)  Zawieszeniu podlegają jedynie cła ad valorem. Cła specyficzne obowiązują bez zmian.”.


27.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/47


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2221

z dnia 12 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 612/2013 w odniesieniu do danych rejestrowanych w komunikatach dotyczących rejestracji podmiotów gospodarczych i składów podatkowych w rejestrach krajowych i w rejestrze centralnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (1), w szczególności jego art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 612/2013 (2) określono strukturę i treść komunikatów dotyczących rejestracji podmiotów gospodarczych i składów podatkowych w rejestrach krajowych i w rejestrze centralnym.

(2)

Aby zapewnić spójność między strukturą komunikatów dotyczących wspólnych wniosków, określoną w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 612/2013 i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/323 (3), należy zmienić możliwe wartości atrybutu „Rodzaj wniosku” w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 612/2013, uwzględniając zmiany wymogów dotyczących danych w nowej wersji skomputeryzowanego systemu ustanowionego decyzją nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

(3)

Należy zaktualizować wyjaśnienie w kolumnie F w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 612/2013, aby umożliwić wyraźną identyfikację danych „Wartość”, jeżeli „Kod rodzaju kryterium pierwotnego” wykazuje wartość „46 = rodzaj transportu”.

(4)

Zachodzi potrzeba dalszych korekt technicznych w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 612/2013 w celu zapewnienia jasności i precyzji mających zastosowanie przepisów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 612/2013.

(6)

W celu dostosowania daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia do daty rozpoczęcia stosowania nowej wersji skomputeryzowanego systemu ustanowionego decyzją nr 1152/2003/WE niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 13 lutego 2020 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 612/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 lutego 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 121 z 8.5.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 612/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. dotyczące funkcjonowania rejestru podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych (Dz.U. L 173 z 26.6.2013, s. 9).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/323 z dnia 24 lutego 2016 r. ustanawiające szczegółowe zasady współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi dotyczące wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 (Dz.U. L 66 z 11.3.2016, s. 1).

(4)  Decyzja nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi (Dz.U. L 162 z 1.7.2003, s. 5).


ZAŁĄCZNIK

Tabela 1 w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 612/2013 otrzymuje brzmienie:

(o którym mowa w art. 4 ust. 5, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2)


A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUTY

R

 

 

 

 

a

Rodzaj wniosku

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

(zarezerwowany)

2

=

wniosek o dane referencyjne

3

=

(zarezerwowany)

4

=

(zarezerwowany)

5

=

wniosek o ponowną synchronizację rejestru podmiotów gospodarczych

6

=

wniosek o wyszukanie wykazu dokumentów e-AD

7

=

wniosek dotyczący statystyk SEED

n1

 

b

Nazwa komunikatu wniosku

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

Możliwe wartości są następujące:

„C_COD_DAT”

=

Wspólny wykaz kodów

„C_PAR_DAT”

=

Wspólne parametry systemowe

„ALL”

=

Dla kompletnej struktury

a..9

 

c

Urząd składający wniosek

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

 

d

Identyfikator korelacji wniosku

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2”, „5”, „6” lub „7”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

Wartość <Identyfikatora korelacji wniosku> jest niepowtarzalna dla każdego państwa członkowskiego.

an..44

 

e

Data początkowa

C

Dla 1 e i f:

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2” lub „5”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

data

 

f

Data końcowa

C

 

data

 

g

Pojedyncza data

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2” lub „5”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

data

2

WNIOSEK DOTYCZĄCY WYKAZU DOKUMENTÓW E-AD

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „6”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Kod państwa członkowskiego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

a2

2.1

RA_KRYTERIUM PIERWOTNE

R

 

 

99x

 

a

Kod rodzaju kryterium pierwotnego

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

ARC

2

=

marka produktu

3

=

kategorie wyrobów akcyzowych przemieszczenia

4

=

(zarezerwowany)

5

=

(zarezerwowany)

6

=

(zarezerwowany)

7

=

(zarezerwowany)

8

=

miasto odbiorcy

9

=

miasto wysyłającego

10

=

miasto gwaranta

11

=

(zarezerwowany)

12

=

miasto miejsca dostawy

13

=

miasto składu podatkowego wysyłki

14

=

miasto przewoźnika

15

=

kod CN wyrobu

16

=

data faktury

17

=

numer akcyzowy odbiorcy

18

=

numer akcyzowy wysyłającego

19

=

numer akcyzowy gwaranta

20

=

(zarezerwowany)

21

=

(zarezerwowany)

22

=

numer akcyzowy składu podatkowego przeznaczenia

23

=

numer akcyzowy składu podatkowego wysyłki

24

=

(zarezerwowany)

25

=

kod wyrobu akcyzowego

26

=

czas przewozu

27

=

państwo członkowskie przeznaczenia

28

=

państwo członkowskie wysyłki

29

=

nazwa odbiorcy

30

=

nazwa wysyłającego

31

=

nazwa gwaranta

32

=

(zarezerwowany)

33

=

nazwa miejsca dostawy

34

=

nazwa składu podatkowego wysyłki

35

=

nazwa przewoźnika

36

=

numer faktury

37

=

kod pocztowy odbiorcy

38

=

kod pocztowy wysyłającego

39

=

kod pocztowy gwaranta

40

=

(zarezerwowany)

41

=

kod pocztowy miejsca dostawy

42

=

kod pocztowy składu podatkowego wysyłki

43

=

kod pocztowy przewoźnika

44

=

ilość wyrobów (w treści dokumentu e-AD)

45

=

lokalny numer referencyjny, będący numerem seryjnym nadanym przez wysyłającego

46

=

rodzaj transportu

47

=

(zarezerwowany)

48

=

(zarezerwowany)

49

=

numer VAT odbiorcy

50

=

(zarezerwowany)

51

=

numer VAT przewoźnika

52

=

zmiana przeznaczenia (numer porządkowy ≥ 2)

n..2

2.1.1

RA_WARTOŚĆ PIERWOTNA

O

 

 

99x

 

a

Wartość

R

 

Jeżeli <Kod rodzaju kryterium pierwotnego> wynosi „46” (Rodzaj transportu), stosuje się istniejący <Kod rodzaju transportu> w wykazie <RODZAJE TRANSPORTU>.

an..255

3

STA_WNIOSEK

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „7”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Rodzaj statystyczny

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

aktywne i nieaktywne podmioty gospodarcze

2

=

zbliżające się wygaśnięcia

3

=

podmioty gospodarcze według rodzaju i składy podatkowe

4

=

działalność akcyzowa

5

=

zmiany w zezwoleniach akcyzowych

n1

3.1

Kod WYKAZU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

R

 

 

99x

 

a

Kod państwa członkowskiego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

a2

4

STA_OKRES

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „7”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Rok

R

 

 

n4

 

b

Półrocze

C

Dla 4 b, c i d:

trzy następujące pola danych są fakultatywne i wykluczają się wzajemnie:

<półrocze>

<kwartał>

<miesiąc>

tj. jeśli podane jest jedno z tych pól danych, nie stosuje się dwóch pozostałych.

Możliwe wartości są następujące:

1

=

pierwsze półrocze

2

=

drugie półrocze

n1

 

c

Kwartał

C

Możliwe wartości są następujące:

1

=

pierwszy kwartał

2

=

drugi kwartał

3

=

trzeci kwartał

4

=

czwarty kwartał

n1

 

d

Miesiąc

C

Możliwe wartości są następujące:

1

=

styczeń

2

=

luty

3

=

marzec

4

=

kwiecień

5

=

maj

6

=

czerwiec

7

=

lipiec

8

=

sierpień

9

=

wrzesień

10

=

październik

11

=

listopad

12

=

grudzień

n..2

5

REF_WNIOSEK

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Znacznik kryteriów wspólnej oceny ryzyka

O

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

brak lub fałszywe

1

=

tak lub prawdziwe

n1

5.1

Kod WYKAZU KODÓW

O

 

 

99x

 

a

Wykaz kodów, o które wnioskuje się

O

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

jednostki miary

2

=

rodzaje zdarzeń

3

=

rodzaje dowodów

4

=

(zarezerwowany)

5

=

(zarezerwowany)

6

=

kody języków

7

=

państwa członkowskie

8

=

kody krajów

9

=

kody opakowań

10

=

przyczyny odbioru z zastrzeżeniami lub raportu z kontroli z zastrzeżeniami

11

=

przyczyny przerwania

12

=

(zarezerwowany)

13

=

rodzaje transportu

14

=

jednostki transportu

15

=

strefy uprawy winorośli

16

=

kody czynności związanych z winem

17

=

kategorie wyrobów akcyzowych

18

=

wyroby akcyzowe

19

=

kody CN

20

=

powiązanie kod CN – wyrób akcyzowy

21

=

przyczyny anulowania

22

=

przyczyny ostrzeżenia lub odrzucenia e-AD

23

=

wyjaśnienia zwłoki

24

=

(zarezerwowany)

25

=

osoby zgłaszające zdarzenie

26

=

przyczyny odmowy

27

=

przyczyny opóźnienia przekazania wyniku

28

=

Wniosek o działanie

29

=

Przyczyny wniosku

30

=

(zarezerwowany)

31

=

(zarezerwowany)

32

=

(zarezerwowany)

33

=

(zarezerwowany)

34

=

przyczyny braku możliwości działań w ramach współpracy administracyjnej

35

=

(zarezerwowany)

36

=

rodzaj dokumentu

37

=

(zarezerwowany)

38

=

(zarezerwowany)

39

=

przyczyny wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego

40

=

przyczyny odrzucenia wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego”

n..2


27.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/56


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2222

z dnia 12 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do danych, które należy przedstawiać w ramach skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 (2) określono strukturę i treść komunikatów elektronicznych stosowanych do celów przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak również kody wymagane do uzupełnienia niektórych elementów danych w tych komunikatach.

(2)

W skomputeryzowanym systemie ustanowionym decyzją 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) na potrzeby przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie ma standardowego sposobu podawania odniesienia do elektronicznych lub papierowych załączników. Oznacza to, że ustalenie powiązania między elektronicznym dokumentem administracyjnym a załącznikiem nie jest oczywiste i takie powiązanie musi być wykonywane ręcznie, co jest uciążliwe dla organów podatkowych. W celu zwiększenia skuteczności systemu zachodzi potrzeba zapewnienia wspólnego i automatycznego sposobu powiązania elektronicznego dokumentu administracyjnego z załączonymi dokumentami, a treść wiadomości elektronicznych powinna zostać zaktualizowana. W szczególności należy zaktualizować grupę danych „DOKUMENT – zaświadczenie” poprzez uwzględnienie tylko jednego dodatkowego zestawu informacji dotyczących danych „Rodzaj dokumentu” i „Nazwa dokumentu”.

(3)

Jeżeli przy przedkładaniu lub dzieleniu elektronicznego dokumentu administracyjnego towary z dwóch lub większej liczby pozycji towarowych znajdują się w tej samej grupie opakowań, należy w pierwszej pozycji towarowej podać rzeczywistą liczbę opakowań, zaś w kolejnych pozycjach towarowych należy podać liczbę opakowań jako zero. Jeżeli w elektronicznym dokumencie administracyjnym występuje więcej niż jedna pozycja towarowa, w celu uniknięcia odrzucenia komunikatu z powodu braku liczby opakowań w tych pozycjach towarowych, wartość pozycji danych „Liczba opakowań” powinna być większa niż zero w co najmniej jednej pozycji towarowej.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 684/2009.

(5)

W celu dostosowania daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia do daty rozpoczęcia stosowania nowej wersji skomputeryzowanego systemu ustanowionego decyzją nr 1152/2003/WE niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 13 lutego 2020 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 684/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 lutego 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 24).

(3)  Decyzja nr 1152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi (Dz.U. L 162 z 1.7.2003, s. 5).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 684/2009 tabele 1 i 5 otrzymują brzmienie:

Tabela 1

(o której mowa w art. 3 ust. 1 i art. 8 ust. 1)

Projekt elektronicznego dokumentu administracyjnego i elektroniczny dokument administracyjny

A

B

C

D

E

F

G

 

 

ATRYBUT

R

 

 

 

 

a

Rodzaj komunikatu

R

 

Możliwe wartości są następujące:

 

1 = Standardowe zgłoszenie (stosowane we wszystkich przypadkach poza przypadkami, w których zgłoszenie dotyczy wywozu z odprawą uproszczoną w miejscu)

 

2 = Zgłoszenie w przypadku wywozu z odprawą uproszczoną w miejscu.

Rodzaj komunikatu nie może występować w dokumencie e-AD, do którego został przypisany ARC, ani w dokumencie w formie papierowej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

n1

 

b

Znacznik zgłoszenia w trybie odroczonym

D

„R” w przypadku zgłoszenia dokumentu e-AD dotyczącego przemieszczenia, które rozpoczęło się na podstawie dokumentu w formie papierowej, o którym mowa w art. 8 ust. 1.

Możliwe wartości:

 

0 = fałszywe

 

1 = prawdziwe

Wartość „fałszywe” jest wartością domyślną.

Ten element danych nie może występować w dokumencie e-AD, do którego został przypisany ARC, ani w dokumencie w formie papierowej, o którym mowa w art. 8 ust. 1.

n1

1

PRZEMIESZCZENIE WYROBÓW AKCYZOWYCH dokument e-AD

R

 

 

 

 

a

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia

R

 

Należy podać miejsce przeznaczenia przemieszczenia, stosując jedną z następujących wartości:

 

1 = Skład podatkowy (art. 17 ust. 1 lit. a) ppkt (i) dyrektywy 2008/118/WE)

 

2 = Zarejestrowany odbiorca (art. 17 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) dyrektywy 2008/118/WE)

 

3 = Tymczasowo zarejestrowany odbiorca (art. 17 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 19 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE)

 

4 = Dostawa bezpośrednia (art. 17 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE)

 

5 = Odbiorca zwolniony (art. 17 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) dyrektywy 2008/118/WE)

 

6 = Wywóz (art. 17 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) dyrektywy 2008/118/WE)

 

8 = Nieznane miejsce przeznaczenia (odbiorca nieznany; art. 22 dyrektywy 2008/118/WE).

n1

 

b

Czas przewozu

R

 

Należy podać normalny okres konieczny do przewozu, biorąc pod uwagę środek transportu i odległość, wyrażony w godzinach (H) albo dniach (D) poprzedzających dwucyfrową liczbę (przykłady: H12 lub D04). Wskazana wartość „H” powinna być równa lub mniejsza niż 24. Wskazana wartość „D” powinna wynosić nie więcej niż możliwe wartości maksymalnego czasu przewozu przypadające na kod rodzaju transportu, przedstawione w wykazie kodów w pkt 13 w załączniku II.

an3

 

c

Organizacja przewozu

R

 

Należy określić podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie pierwszego środka transportu, stosując jedną z następujących wartości:

 

1 = Wysyłający

 

2 = Odbierający

 

3 = Właściciel wyrobów

 

4 = Inna osoba

n1

 

d

ARC

R

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD.

Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.

an21

 

e

Data i czas zatwierdzenia dokumentu e-AD

R

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD.

Czas podaje się według czasu lokalnego.

dataCzas

 

f

Numer porządkowy

R

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD i przy każdej zmianie miejsca przeznaczenia.

Przy wstępnym zatwierdzeniu każdego dokumentu e-AD stworzonego przez właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki przyjmuje się 1, a następnie przy każdej zmianie miejsca przeznaczenia wartość tę zwiększa się o 1.

n..2

 

g

Data i czas zatwierdzenia uzupełnienia

C

Datę i czas zatwierdzenia komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia z tabeli 3 podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki w przypadku zmiany miejsca przeznaczenia.

Czas podaje się według czasu lokalnego.

dataCzas

2

PODMIOT Wysyłający

R

 

 

 

 

a

Numer akcyzowy podmiotu

R

 

Należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego.

an13

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

3

PODMIOT Miejsce wysyłki

C

„R”, jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość „1”.

 

 

 

a

Numer składu podatkowego

R

 

Należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego wysyłki.

an13

 

b

Nazwa podmiotu

O

 

 

an..182

 

c

Ulica

O

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

O

 

 

an..10

 

f

Miasto

O

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

4

URZĄD wysyłki – Przywóz

C

„R”, jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość „2”.

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

Należy podać kod urzędu celnego odpowiedzialnego za dopuszczenie do swobodnego obrotu. Zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II.

an8

5

PODMIOT Odbierający

C

„R”, poza rodzajem komunikatu „2 – zgłoszenie w przypadku wywozu z odprawą uproszczoną w miejscu” lub kodem rodzaju miejsca przeznaczenia 8.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

 

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 4.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1, 2, 3 i 4: należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcy.

6: należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

h

Numer EORI

C

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 5 i 8

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

Należy podać numer EORI podmiotu odpowiedzialnego za złożenie zgłoszenia wywozowego zgodnie z art. 21 ust. 5 dyrektywy 2008/118/WE.

an..17

6

UZUPEŁNIENIE PODMIOT Odbierający

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

 

 

 

a

Kod państwa członkowskiego

R

 

Należy podać państwo członkowskie przeznaczenia, stosując kod państwa członkowskiego zawarty w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II.

a2

 

b

Numer seryjny świadectwa zwolnienia

D

„R”, jeżeli numer seryjny wymienia się w świadectwie zwolnienia z podatku akcyzowego ustanowionym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 (1)

 

an..255

7

PODMIOT Miejsce dostawy

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1 i 4.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

Należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych.

Dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 grupa danych:

ma wartość „O” dla dokumentu e-AD, jako że państwo członkowskie wysyłki może wypełnić to pole, podając adres zarejestrowanego odbiorcy określonego w SEED,

nie ma zastosowania w przypadku projektu dokumentu e-AD.

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1: należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego przeznaczenia,

2, 3 oraz 5: należy podać numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacyjny.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 5.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 4.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

 

an..182

 

c

Ulica

C

W polu 7c, 7e i 7f:

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3, 4 i 5

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

C

 

an..10

 

f

Miasto

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

8

URZĄD Miejsce dostawy – Urząd celny

C

„R” w przypadku wywozu (kod rodzaju miejsca przeznaczenia 6)

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

Należy podać kod urzędu wywozu, w którym zostanie złożone zgłoszenie wywozowe. Zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II.

an8

9

Dokument e-AD

R

 

 

 

 

a

Lokalny numer referencyjny

R

 

Niepowtarzalny numer seryjny przypisany przez wysyłającego dokumentowi e-AD, który to numer identyfikuje przesyłkę w ewidencji wysyłającego.

an..22

 

b

Numer faktury

R

 

Należy podać numer faktury dotyczącej wyrobów. Jeżeli faktura nie została jeszcze przygotowana, należy podać numer potwierdzenia dostawy lub innego dokumentu przewozowego.

an..35

 

c

Data faktury

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

Data dokumentu wskazana w polu 9b.

Data

 

d

Kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury

R

 

W przypadku miejsca rozpoczęcia przemieszczenia możliwe są następujące wartości:

 

1 = Rozpoczęcie — skład podatkowy (w sytuacjach, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/118/WE),

 

2 = Rozpoczęcie — przywóz (w sytuacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE).

n1

 

e

Data wysyłki

R

 

Data rozpoczęcia przemieszczenia zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE. Ta data nie może być późniejsza niż 7 dni po dniu przesłania projektu dokumentu e-AD. Data wysyłki może być przeszłą datą w przypadku, o którym mowa w art. 26 dyrektywy 2008/118/WE.

Data

 

f

Czas wysyłki

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

Czas rozpoczęcia przemieszczenia zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE. Czas podaje się według czasu lokalnego.

Godzina

 

g

Nadrzędny ARC

D

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu nowych dokumentów e-AD, po uprzednim zatwierdzeniu komunikatu o podziale (tabela 5).

Podany ARC jest to ARC zastąpionego dokumentu e-AD.

an21

9.1

SAD PRZYWOZU

C

„R”, jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość „2” (przywóz).

 

9X

 

a

Numer dokumentu SAD przywozu

R

Numer dokumentu SAD podaje wysyłający w momencie przesyłania projektu dokumentu e-AD lub właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD.

Należy podać numer (numery) zastosowanego (zastosowanych) jednolitego dokumentu administracyjnego (jednolitych dokumentów administracyjnych), na podstawie którego (których) dokonano dopuszczenia przedmiotowych wyrobów do swobodnego obrotu.

an..21

10

URZĄD Właściwy urząd w miejscu wysyłki

R

 

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

Należy podać kod urzędu właściwych organów w państwie członkowskim wysyłki odpowiedzialnego za kontrolę akcyzy w miejscu wysyłki. Zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II.

an8

11

GWARANCJA DOTYCZĄCA PRZEMIESZCZENIA

R

 

 

 

 

a

Kod rodzaju gwaranta

R

 

Należy określić podmiot (podmioty) odpowiedzialny (odpowiedzialne) za wniesienie gwarancji, stosując kod rodzaju gwaranta zawarty w wykazie kodów w pkt 6 załącznika II.

n..4

12

PODMIOT Gwarant

C

„R”, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących kodów rodzaju gwaranta: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 lub 1234

(Zob. wykaz kodów rodzaju gwaranta w pkt 6 załącznika II)

Należy podać dane przewoźnika lub właściciela wyrobów, jeżeli wnoszą oni gwarancję.

2X

 

a

Numer akcyzowy podmiotu

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

Należy podać ważny numer akcyzowy SEED lub numer identyfikacyjny VAT przewoźnika lub właściciela wyrobów akcyzowych.

an13

 

b

Numer VAT

O

an..14

 

c

Nazwa podmiotu

C

W polu 12c, d, f oraz g:

„O”, jeżeli podano numer akcyzowy podmiotu, w przeciwnym razie „R”.

 

an..182

 

d

Ulica

C

 

an..65

 

e

Numer domu

O

 

an..11

 

f

Kod pocztowy

C

 

an..10

 

g

Miasto

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

13

TRANSPORT

R

 

 

 

 

a

Kod rodzaju transportu

R

 

Należy podać rodzaj transportu w momencie rozpoczęcia przemieszczenia, stosując kody zawarte w wykazie kodów w pkt 7 załącznika II.

Jeżeli w polu dotyczącym kodu rodzaju gwaranta podano „Nie złożono gwarancji zgodnie z art. 18 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE”, wówczas w polu dotyczącym kodu rodzaju transportu należy podać „Transport morski” lub „Stałe instalacje przesyłowe”.

n..2

 

b

Informacje uzupełniające

C

„R”, jeżeli kod rodzaju transportu ma wartość „Inne”,

w przeciwnym razie „O”.

Należy podać słowny opis środka transportu.

an..350

 

c

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka, zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

14

PODMIOT Organizator transportu

C

„R” w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie pierwszego środka transportu, jeżeli wartość w polu 1c ma wartość „3” lub „4”.

 

 

 

a

Numer VAT

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

 

an..14

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

15

PODMIOT Pierwszy przewoźnik

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

Należy podać dane podmiotu dokonującego przewozu pierwszym środkiem transportu.

 

 

a

Numer VAT

O

 

 

an..14

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka, zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

16

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTU

R

 

 

99X

 

a

Kod jednostki transportowej

R

 

Należy podać kod (kody) jednostki transportowej dotyczący (dotyczące) rodzaju transportu wskazanego w polu 13a.

Zob. wykaz kodów w pkt 8 załącznika II.

n..2

 

b

Oznaczenie jednostek transportowych

C

„R”, jeżeli kod jednostki transportowej jest inny niż 5.

(Zob. pole 16 a)

Należy wpisać numer rejestracyjny jednostki transportowej (jednostek transportowych), gdy kod jednostki transportowej jest inny niż 5.

an..35

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

D

„R”, jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).

Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania jednostki transportowej.

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzaj stosowanej pieczęci.

an..350

 

e

Informacje o pieczęci_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

f

Informacje uzupełniające

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transportu, np. dane kolejnych przewoźników, informacje dotyczące kolejnych jednostek transportowych.

an..350

 

g

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

17

e-AD Wyroby

R

 

Dla każdego wyrobu wchodzącego w skład przesyłki należy stosować odrębną grupę danych.

999x

 

a

Numer identyfikacyjny pozycji towarowej

R

 

Należy podać niepowtarzalny numer porządkowy, zaczynając od 1.

n..3

 

b

Kod wyrobu akcyzowego

R

 

Należy podać właściwy kod wyrobu akcyzowego, zob. wykaz kodów w pkt 11 załącznika II.

Jeżeli w polu dotyczącym kodu rodzaju gwaranta podano „Nie złożono gwarancji zgodnie z art. 18 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE”, w polu dotyczącym kodu wyrobu akcyzowego należy podać kod wyrobu energetycznego.

an4

 

c

Kod CN

R

 

Należy podać kod CN mający zastosowanie w dniu wysyłki.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n8

 

d

Ilość

R

 

Należy podać ilość (wyrażoną w jednostkach miary związanych z kodem wyrobu – zob. wykazy kodów w pkt 11 i 12 załącznika II).

W przypadku przemieszczenia do zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 19 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE, ilość nie może przewyższać ilości, do której odebrania zarejestrowany odbiorca jest upoważniony.

W przypadku przemieszczenia do zwolnionej organizacji, o której mowa w art. 12 dyrektywy 2008/118/WE, ilość nie może przewyższać ilości zarejestrowanej w świadectwie zwolnienia z podatku akcyzowego.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3

 

e

Masa brutto

R

 

Należy podać masę brutto przesyłki (wyroby akcyzowe wraz z opakowaniem).

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

Masa brutto musi być równa masie netto lub od niej większa.

n..15,2

 

f

Masa netto

R

 

Należy podać masę wyrobów akcyzowych bez opakowania (w przypadku alkoholu i napojów alkoholowych, wyrobów energetycznych i w przypadku wszystkich wyrobów tytoniowych poza papierosami).

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

Masa brutto musi być równa masie netto lub od niej większa.

n..15,2

 

g

Zawartość alkoholu

C

„R”, jeżeli ma zastosowanie do danego wyrobu akcyzowego.

Należy podać zawartość alkoholu (procentową zawartość objętościową w temperaturze 20 °C), jeśli ma zastosowanie, zgodnie z wykazem kodów w pkt 11 załącznika II.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

Wartość tej pozycji danych musi przekraczać 0,5 i być mniejsza niż 100 lub równa 100.

n..5,2

 

h

Stopień Plato

D

„R”, jeżeli państwo członkowskie wysyłki lub państwo członkowskie przeznaczenia ustalają podatek na piwo na podstawie stopnia Plato.

W przypadku piwa należy podać stopień Plato, jeżeli państwo członkowskie wysyłki lub państwo członkowskie przeznaczenia ustalają podatek na piwo na tej podstawie. Zob. wykaz kodów w pkt 11 załącznika II.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..5,2

 

i

Znak akcyzy

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące znaków akcyzy wymaganych przez państwo członkowskie przeznaczenia.

an..350

 

j

Znak akcyzy_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

k

Znacznik „Zastosowanie znaku akcyzy”

D

„R”, jeżeli stosuje się znaki akcyzy

Należy podać „1”, jeżeli wyroby zawierają znaki akcyzy lub są nimi opatrzone, lub „0”, jeżeli nie zawierają znaków akcyzy ani nie są nimi opatrzone.

n1

 

l

Miejsce pochodzenia

O

 

To pole można zastosować w celu zaświadczenia:

1.

przypadku niektórych win – chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego (ChNP lub ChOG) i roku zbiorów lub odmiany winorośli, zgodnie z art. 24 i 31 rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 (2). Zaświadczenie należy wyrazić w następujący sposób: „Niniejszym zaświadcza się, że opisany wyrób został wytworzony zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (3) i jego aktami delegowanymi i wykonawczymi.”. Jeżeli produkt jest objęty ChNP lub ChOG, w zaświadczeniu podaje się również nazwę (nazwy) ChNP lub ChOG oraz numer (numery) rejestracji, jak określono w art. 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 (4);

2.

w przypadku niektórych napojów spirytusowych, w odniesieniu do których wprowadzanie do obrotu jest powiązane z kategorią lub kategoriami napojów spirytusowych – oznaczenia geograficznego (OG) lub wieku produktu, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem unijnym dotyczącym napojów spirytusowych (w szczególności art. 4, art. 12 ust. 3 i art. 15 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (5) oraz załącznikiem II do tego rozporządzenia). Zaświadczenie należy wyrazić w następujący sposób: „Niniejszym zaświadcza się, że opisany wyrób został wprowadzony do obrotu i opatrzony etykietą (opisane wyroby zostały wprowadzone do obrotu i opatrzone etykietą) zgodnie z wymogami art. 4, art. 12 ust. 3 i art. 15 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, załącznika II do tego rozporządzenia oraz jego aktów delegowanych i wykonawczych.”;

3.

w przypadku piwa warzonego przez niezależny mały browar w rozumieniu dyrektywy Rady 92/83/EWG (6), na które browar ten zamierza wnioskować o obniżoną stawkę podatku akcyzowego w państwie członkowskim przeznaczenia. Zaświadczenie należy wyrazić w następujący sposób: „Niniejszym zaświadcza się, że opisany wyrób został wytworzony w niezależnym przez niezależny mały browar.”;

4.

w przypadku alkoholu etylowego destylowanego przez małą gorzelnię w rozumieniu dyrektywy 92/83/EWG, na który ta gorzelnia zamierza wnioskować o obniżoną stawkę podatku akcyzowego w państwie członkowskim przeznaczenia. Zaświadczenie należy wyrazić w następujący sposób: „Niniejszym zaświadcza się, że opisany wyrób został wytworzony w małej gorzelni.”.

an..350

 

m

Miejsce pochodzenia_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

n

Wielkość producenta

O

 

W przypadku piwa lub napojów spirytusowych, których dotyczy zaświadczenie zawarte w polu 17 l (Miejsce pochodzenia), należy podać roczną produkcję z poprzedniego roku wyrażoną odpowiednio w hektolitrach piwa lub hektolitrach czystego alkoholu.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..15

 

o

Gęstość

C

„R”, jeżeli ma zastosowanie do danego wyrobu akcyzowego.

Należy podać gęstość w temperaturze 15 °C, jeśli jest wymagana, zgodnie z wykazem kodów w pkt 11 załącznika II.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..5,2

 

p

Opis handlowy

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o wymagalności tych danych.

Należy podać opis handlowy wyrobów w celu identyfikacji przewożonych wyrobów.

W przypadku przewozu luzem win, o których mowa w pkt 1–9, 15 i 16 części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oznaczenie produktu zawiera nieobowiązkowe informacje, o których mowa w art. 120 wspomnianego rozporządzenia, o ile są one umieszczone na etykietach lub ich umieszczenie na etykietach jest przewidziane.

an..350

 

q

Opis handlowy_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

r

Marka wyrobów

D

„R” jeżeli wyroby akcyzowe posiadają znak towarowy. Państwo członkowskie wysyłki może postanowić, że podanie nazwy marki przewożonych wyrobów nie jest konieczne, jeżeli marka podana jest na fakturze lub w innym dokumencie handlowym, o którym mowa w polu 9b.

Należy podać markę wyrobów, jeżeli ma to zastosowanie.

an..350

 

s

Marka wyrobów_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

17.1

OPAKOWANIE

R

 

 

99x

 

a

Kod rodzaju opakowań

R

 

Należy podać rodzaj opakowania, stosując jeden z kodów z wykazu kodów w pkt 9 załącznika II.

an2

 

b

Liczba opakowań

C

„R”, jeżeli oznaczone jako „policzalne”.

Należy podać liczbę opakowań, jeżeli są one policzalne, zgodnie z wykazem kodów w pkt 9 załącznika II.

W przypadku gdy „Liczba opakowań” wynosi „0”, powinno istnieć co najmniej jedno OPAKOWANIE o tym samym „Oznaczeniu przesyłki” i o „Liczbie opakowań” o wartości większej niż „0”.

n..15

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

D

„R”, jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).

Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania opakowań.

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzaj stosowanej pieczęci.

an..350

 

e

Informacje o pieczęci_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

f

Oznaczenia przesyłek

C

„R”, jeżeli liczba opakowań wynosi 0,

w przeciwnym razie „O”.

 

an..999

17.2

WYRÓB WINIARSKI

D

„R” w przypadku wyrobów winiarskich wymienionych w części XII załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

 

 

 

a

Kategoria wyrobu winiarskiego

R

 

W przypadku wyrobów winiarskich wymienionych w części XII załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 należy podać następujące wartości:

 

1 = Wino bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego

 

2 = Wino odmianowe bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego

 

3 = Wino z chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym

 

4 = Wino importowane

 

5 = Inne.

n1

 

b

Kod strefy uprawy winorośli

D

„R” w przypadku wyrobów winiarskich luzem (objętość nominalna większa niż 60 litrów).

Należy określić obszar uprawy winorośli, z którego pochodzi przewożony produkt, zgodnie z dodatkiem 1 do załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

n..2

 

c

Kraj trzeci pochodzenia

C

„R”, jeżeli kategoria wyrobu winiarskiego w polu 17.2a ma wartość „4” (wino importowane).

Należy podać kod kraju wymieniony w wykazie kodów w pkt 4 załącznika II, ale niewymieniony w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II, z wyjątkiem kodu kraju „GR”.

a2

 

d

Inne informacje

O

 

 

an..350

 

e

Inne informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

17.2.1

Kod CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WINEM

D

„R” w przypadku wyrobów winiarskich luzem (objętość nominalna większa niż 60 litrów).

 

99x

 

a

Kod czynności związanych z winem

R

 

Należy podać co najmniej jeden kod czynności związanych z winem zgodnie z wykazem zawartym w części B pkt 1.4 lit. b) załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 436/2009.

n..2

18

DOKUMENT –zaświadczenie

O

 

 

9x

 

a

Krótki opis dokumentu

C

„R”, chyba że stosuje się pole danych 18c lub 18e.

Należy podać opis wszelkich zaświadczeń, które odnoszą się do przewożonych wyrobów, np. zaświadczeń dotyczących miejsca pochodzenia, o których mowa w polu 17 l.

an..350

 

b

Krótki opis dokumentu_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

c

Numer dokumentu

C

„R”, chyba że stosuje się pole danych 18a lub 18c.

Należy podać identyfikator wszelkich zaświadczeń, które odnoszą się do przewożonych wyrobów.

an..350

 

d

Numer dokumentu_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

e

Rodzaj dokumentu

C

„R”, chyba że stosuje się pole danych 18a lub 18e.

Należy podać kod rodzaju dokumentu wymieniony w wykazie kodów w pkt 15 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 323/2016.

an..4

 

f

Nazwa dokumentu

C

„R”, jeżeli zastosowano rodzaj dokumentu w polu 18e.

 

an..35


Tabela 5

(o której mowa w art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2)

Podział przesyłki

A

B

C

D

E

F

G

1

Podział dokumentu e-AD

R

 

 

 

 

a

Nadrzędny ARC

R

 

Należy podać ARC dokumentu e-AD, który ma zostać podzielony.

Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.

an21

2

Państwo członkowskie podziału

R

 

 

 

 

a

Kod państwa członkowskiego

R

 

Należy podać państwo członkowskie, na terytorium którego przeprowadza się podział przemieszczenia, stosując kod państwa członkowskiego zawarty w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II.

a2

3

Szczegóły dotyczące podziału dokumentu e-AD

R

 

Podziału dokonuje się przez pełne zastąpienie odnośnego dokumentu e-AD dwoma nowymi dokumentami lub większą liczbą nowych dokumentów.

9x

 

a

Lokalny numer referencyjny

R

 

Niepowtarzalny numer seryjny przypisany przez wysyłającego dokumentowi e-AD, który to numer identyfikuje przesyłkę w ewidencji wysyłającego.

an..22

 

b

Czas przewozu

D

„R”, jeżeli czas przewozu ulega zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.

Należy podać normalny okres konieczny do przewozu, biorąc pod uwagę środek transportu i odległość, wyrażony w godzinach (H) albo dniach (D) poprzedzających dwucyfrową liczbę (przykłady: H12 lub D04). Wskazana wartość „H” powinna być równa lub mniejsza niż 24. Wskazana wartość „D” powinna wynosić nie więcej niż możliwe wartości maksymalnego czasu przewozu przypadające na kod rodzaju transportu, przedstawione w wykazie kodów w pkt 13 w załączniku II.

an3

 

c

Zmieniona organizacja przewozu

D

„R”, jeżeli osoba odpowiedzialna za zorganizowanie przewozu ulega zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.

Należy określić podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie pierwszego środka transportu, stosując jedną z następujących wartości:

 

1 = Wysyłający

 

2 = Odbierający

 

3 = Właściciel wyrobów

 

4 = Inny.

n1

3.1

ZMIENIONE Miejsce przeznaczenia

R

 

 

 

 

a

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia

R

 

Należy podać miejsce przeznaczenia przemieszczenia, stosując jedną z następujących wartości:

 

1 = Skład podatkowy (art. 17 ust. 1 lit. a) ppkt (i) dyrektywy 2008/118/WE)

 

2 = Zarejestrowany odbiorca (art. 17 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) dyrektywy 2008/118/WE)

 

3 = Tymczasowo zarejestrowany odbiorca (art. 17 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 19 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE)

 

4 = Dostawa bezpośrednia (art. 17 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE)

 

6 = Wywóz (art. 17 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) dyrektywy 2008/118/WE)

 

8 = Nieznane miejsce przeznaczenia (odbiorca nieznany; art. 22 dyrektywy 2008/118/WE).

n1

3.2

PODMIOT Nowy odbiorca

C

„O”, jeżeli kod rodzaju miejsca przeznaczenia jest inny niż 8

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1 a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1, 2, 3, 4 i 6: zmiana odbiorcy w wyniku czynności związanych z podziałem powoduje oznaczenie tej grupy danych jako „R”.

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 4

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6

Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 8

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1 a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1, 2, 3 i 4: należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcy,

6: należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

h

Numer EORI

C

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6

Nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4 i 8.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1 a)

Należy podać numer EORI podmiotu odpowiedzialnego za złożenie zgłoszenia wywozowego zgodnie z art. 21 ust. 5 dyrektywy 2008/118/WE.

an..17

3.3

PODMIOT Miejsce dostawy

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1 i 4

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 i 3

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1 a)

 

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 i 3

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1 a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1: należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego przeznaczenia,

2 i 3: należy podać numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacyjny.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2 i 3

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 4

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1 a)

 

an..182

 

c

Ulica

C

W polu 3.3c, 3.3e i 3.3f:

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 4

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1 a)

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

C

 

an..10

 

f

Miasto

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

3.4

URZĄD Miejsce dostawy – Urząd celny

C

„R” w przypadku wywozu (zmieniony kod rodzaju miejsca przeznaczenia 6).

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1 a)

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

Należy podać kod urzędu wywozu, w którym zostanie złożone zgłoszenie wywozowe, zgodnie z art. 161 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92.

Zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II.

an8

3.5

PODMIOT Nowy organizator transportu

C

„R” w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie transportu, jeżeli wartość w polu 3c to „3” lub „4”.

 

 

 

a

Numer VAT

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

 

an..14

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

3.6

PODMIOT Nowy przewoźnik

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”, jeżeli przewoźnik ulega zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.

Należy podać dane podmiotu dokonującego nowego przewozu.

 

 

a

Numer VAT

O

 

 

an..14

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

3.7

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTU

D

„R”, jeżeli szczegóły dotyczące transportu uległy zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.

 

99X

 

a

Kod jednostki transportowej

R

 

Należy podać kod (kody) jednostki transportowej. Zob. wykaz kodów w pkt 8 załącznika II.

n..2

 

b

Oznaczenie jednostek transportowych

C

„R”, jeżeli kod jednostki transportowej jest inny niż 5.

(Zob. pole 3.7 a)

Należy wpisać numer rejestracyjny jednostki transportowej (jednostek transportowych), gdy kod jednostki transportowej jest inny niż 5.

an..35

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

D

„R”, jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).

Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania jednostki transportowej.

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzaj stosowanej pieczęci.

an..350

 

e

Informacje o pieczęci_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

f

Informacje uzupełniające

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transportu, np. dane kolejnych przewoźników, informacje dotyczące kolejnych jednostek transportowych.

an..350

 

g

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

3.8

e-AD Wyroby

R

 

Dla każdego wyrobu wchodzącego w skład przesyłki należy stosować odrębną grupę danych.

999x

 

a

Numer identyfikacyjny pozycji towarowej

R

 

Należy podać numer identyfikacyjny pozycji towarowej produktu w pierwotnym podziale dokumentu e-AD. Numer identyfikacyjny pozycji towarowej musi być niepowtarzalny dla każdej pozycji „Szczegóły dotyczące podziału dokumentu e-AD”.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..3

 

b

Kod wyrobu akcyzowego

R

 

Należy podać właściwy kod wyrobu akcyzowego, zob. wykaz kodów w pkt 11 załącznika II.

an..4

 

c

Kod CN

R

 

Należy podać kod CN mający zastosowanie w dniu zgłoszenia czynności związanych z podziałem

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n8

 

d

Ilość

R

 

Należy podać ilość (wyrażoną w jednostkach miary związanych z kodem wyrobu – zob. wykazy kodów w pkt 11 i 12 załącznika II).

W przypadku przemieszczenia do zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 19 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE, ilość nie może przewyższać ilości, do której odebrania zarejestrowany odbiorca jest upoważniony.

W przypadku przemieszczenia do zwolnionej organizacji, o której mowa w art. 12 dyrektywy 2008/118/WE, ilość nie może przewyższać ilości zarejestrowanej w świadectwie zwolnienia z podatku akcyzowego.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3

 

e

Masa brutto

R

 

Należy podać masę brutto przesyłki (wyroby akcyzowe wraz z opakowaniem).

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

Masa brutto musi być równa masie netto lub od niej większa.

n..15,2

 

f

Masa netto

R

 

Należy podać masę wyrobów akcyzowych bez opakowania.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

Masa brutto musi być równa masie netto lub od niej większa.

n..15,2

 

i

Znak akcyzy

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące znaków akcyzy wymaganych przez państwo członkowskie przeznaczenia.

an..350

 

j

Znak akcyzy_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

k

Znacznik „Zastosowanie znaku akcyzy”

D

„R”, jeżeli stosuje się znaki akcyzy

Należy podać „1”, jeżeli wyroby zawierają znaki akcyzy lub są nimi opatrzone, lub „0”, jeżeli nie zawierają znaków akcyzy ani nie są nimi opatrzone.

n1

 

o

Gęstość

C

„R”, jeżeli ma zastosowanie do danego wyrobu akcyzowego.

Należy podać gęstość w temperaturze 15 °C, jeśli jest wymagana, zgodnie z wykazem kodów w pkt 11 załącznika II.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..5,2

 

p

Opis handlowy

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o wymagalności tych danych.

Należy podać opis handlowy wyrobów w celu identyfikacji przewożonych wyrobów.

an..350

 

q

Opis handlowy_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

r

Marka wyrobów

D

„R”, jeżeli wyroby akcyzowe posiadają nazwę marki.

Należy podać markę wyrobów, jeżeli ma to zastosowanie.

an..350

 

s

Marka wyrobów_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

3.8.1

OPAKOWANIE

R

 

 

99x

 

a

Kod rodzaju opakowań

R

 

Należy podać rodzaj opakowania, stosując jeden z kodów z wykazu kodów w pkt 9 załącznika II.

an2

 

b

Liczba opakowań

C

„R”, jeżeli oznaczone jako „policzalne”.

Należy podać liczbę opakowań, jeżeli są one policzalne, zgodnie z wykazem kodów w pkt 9 załącznika II.

W przypadku gdy „Liczba opakowań” wynosi „0”, powinno istnieć co najmniej jedno OPAKOWANIE o tym samym „Oznaczeniu przesyłki” i o „Liczbie opakowań” o wartości większej niż „0”.

n..15

 

 

 

 

 

 

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

D

„R”, jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).

Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania opakowań.

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzaj stosowanej pieczęci.

an..350

 

e

Informacje o pieczęci_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2