ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 318

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
10 grudnia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/2101 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2102 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2452 w odniesieniu do ujawniania informacji wykorzystywanych do obliczania korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2103 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ( 1 )

13

 

*

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2104 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 i 8 ( 1 )

74

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2105 z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii ( 1 )

79

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2106 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w odniesieniu do zmiany załączników I i II do umowy

96

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2107 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do zmian rozdziału 9 załącznika 9 (Ułatwienia) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym dotyczących norm i zalecanych metod postępowania w zakresie danych dotyczących przelotu pasażera

117

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2108 z dnia 9 grudnia 2019 r. wspierająca zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego oraz ochrony biologicznej w Ameryce Łacińskiej zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

123

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2109 z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

134

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2110 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUAM RCA)

141

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2111 z dnia 9 grudnia 2019 r. wspierająca działania SEESAC w zakresie rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie Południowo-Wschodniej zmniejszające zagrożenie związane z nielegalną bronią strzelecką i lekką oraz amunicją do tych rodzajów broni

147

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2112 z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2303 w sprawie wsparcia stałego wykonywania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) oraz decyzji Rady Wykonawczej OPCW EC-M-33/DEC.1 dotyczącej zniszczenia broni chemicznej należącej do Syrii, w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

159

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2113 z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2356 wspierającą działania SEESAC w zakresie rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie Południowo-Wschodniej w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

161

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2114 z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8891)  ( 1 )

163

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ( Dz.U. L 077 z 20.3.2019 )

185

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

10.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/2101

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie wykonania art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (1), w szczególności jego art. 9,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1183/2005.

(2)

Z przeglądu autonomicznych środków ograniczających ustanowionych w art. 2b rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wynika, że należy zmienić uzasadnienia dotyczące osób wymienionych w załączniku Ia do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 oraz usunąć wpisy dotyczące dwóch osób z tego załącznika.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik Ia do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wykaz określony w załączniku Ia do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zastępuje się wykazem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2019 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK Ia

WYKAZ OSÓB, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2b

A.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Ilunga Kampete

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Data urodzenia: 24.11.1964.

Miejsce urodzenia: Lubumbashi (DRK).

Wojskowy dokument tożsamości nr: 1-64-86-22311-29.

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Jako dowódca Gwardii Republikańskiej (GR) Ilunga Kampete był odpowiedzialny za rozmieszczone w terenie oddziały GR, które użyły siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuściły się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie.

Z racji nadal pełnionej funkcji dowódcy GR odpowiedzialny jest za represje i naruszenia praw człowieka popełnione przez członków GR, takie jak brutalne stłumienie demonstracji opozycji w Lubumbashi w grudniu 2018 r.

Ilunga Kampete brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

alias Gabriel Amisi Nkumba; „Tango Fort”; „Tango Four”.

Data urodzenia: 28.5.1964.

Miejsce urodzenia: Malela (DRK).

Wojskowy dokument tożsamości nr: 1-64-87-77512-30.

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Były dowódca 1. strefy obrony kongijskiej armii (FARDC), która użyła siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuściła się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie.

Od lipca 2018 r. Gabriel Amisi Kumba jest zastępcą szefa sztabu Sił Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga (FARDC), odpowiedzialnym za operacje i wywiad. Z racji pełnionej funkcji jest odpowiedzialny za niedawne przypadki naruszeń praw człowieka popełnionych przez FARDC.

Gabriel Amisi Kumba brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Data urodzenia: 8.3.1973.

Miejsce urodzenia: Lubumbashi (DRK).

Nr paszportu: OB0260335 (ważny od 15 kwietnia 2011 r. do 14 kwietnia 2016 r.).

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Jako dowódca oddziału zajmującego się tłumieniem zamieszek Légion Nationale d’Intervention kongijskiej policji państwowej (PNC) Ferdinand Ilunga Luyoyo był odpowiedzialny za użycie siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuszczenie się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie.

Od lipca 2017 r. Ferdinand Ilunga Luyoyo jest dowódcą zespołu PNC odpowiedzialnego za ochronę instytucji i urzędników wysokiego szczebla. Z racji pełnionej funkcji jest odpowiedzialny za niedawne przypadki naruszeń praw człowieka popełnionych przez PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016

4.

Célestin Kanyama

alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin;

Esprit de mort.

Data urodzenia: 4.10.1960.

Miejsce urodzenia: Kananga (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Nr paszportu: OB0637580 (ważny od 20 maja 2014 r. do 19 maja 2019 r.).

Otrzymał wizę Schengen nr 011518403 wydaną 2 lipca 2016 r.

Adres: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Jako komisarz kongijskiej policji państwowej (PNC) Célestin Kanyama był odpowiedzialny za użycie siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuszczenie się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie.

W lipcu 2017 r. Celestin Kanyama został mianowany dyrektorem generalnym szkół policji państwowej. Z racji pełnionej funkcji wyższego urzędnika PNC jest odpowiedzialny za niedawne przypadki naruszeń praw człowieka popełnionych przez PNC. Jednym z przykładów jest zastraszanie dziennikarzy i pozbawianie ich wolności przez funkcjonariuszy policji w październiku 2018 r. po opublikowaniu szeregu artykułów dotyczących przywłaszczenia racji żywnościowych kadetów policyjnych oraz roli, jaką w tych wydarzeniach odegrał Célestin Kanyama.

Célestin Kanyama brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016

5.

John Numbi

alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

Data urodzenia: 16.8.1962.

Miejsce urodzenia: Jadotville-Likasi-Kolwezi (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Od lipca 2018 r. John Numbi pełni funkcję generalnego inspektora kongijskich sił zbrojnych (FARDC). Z racji pełnionej funkcji jest odpowiedzialny za niedawne przypadki naruszeń praw człowieka popełnionych przez FARDC, takie jak nieproporcjonalne użycie siły, którego w czerwcu i lipcu 2019 r. dopuściły się oddziały FARDC pod jego bezpośrednim zwierzchnictwem wobec osób prowadzących nielegalną działalność górniczą.

John Numbi brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016

6.

Delphin Kahimbi

alias Delphin Kahimbi Kasagwe; Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi.

Data urodzenia: 15.1.1969 (lub: 15.7.1969).

Miejsce urodzenia: Kiniezire/Goma (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Nr paszportu dyplomatycznego: DB0006669 (ważny od 13 listopada 2013 r. do 12 listopada 2018 r.).

Adres: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Od lipca 2018 r. Delphin Kahimbi jest zastępcą szefa sztabu w Sztabie Generalnym FARDC, odpowiedzialnym za wywiad. Z racji pełnionej funkcji jest odpowiedzialny za niedawne przypadki naruszeń praw człowieka popełnionych przez FARDC.

Delphin Kahimbi brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016

7.

Evariste Boshab

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Data urodzenia: 12.1.1956.

Miejsce urodzenia: Tete Kalamba (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Paszport dyplomatyczny nr: DP0000003 (ważny: 21 grudnia 2015 r. – traci ważność: 20 grudnia 2020 r.).

Wiza Schengen utraciła ważność 5.1.2017.

Adres: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Z racji pełnionej funkcji wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa od grudnia 2014 r. do grudnia 2016 r., Evariste Boshab był oficjalnie odpowiedzialny za służby policji i bezpieczeństwa oraz koordynowanie działalności gubernatorów prowincji. Z racji pełnionej funkcji odpowiadał za aresztowania działaczy i członków opozycji, jak również za nieproporcjonalne użycie siły, w tym między wrześniem a grudniem 2016 r. w reakcji na demonstracje w Kinszasie, w wyniku czego wiele osób cywilnych zostało zabitych lub ranionych przez służby bezpieczeństwa.

Evariste Boshab brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

Evariste Boshab odegrał także rolę w wykorzystaniu i zaostrzeniu kryzysu w regionie Kasaï, w którym nadal ma spore wpływy, w szczególności od kiedy w marcu 2019 r. został senatorem z tego regionu.

29.5.2017

8.

Alex Kande Mupompa

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Data urodzenia: 23.9.1950.

Miejsce urodzenia: Kananga (DRK).

Obywatelstwo: DRK i belgijskie.

Nr paszportu DRK: OP0024910 (ważny: 21 marca 2016 r. – traci ważność: 20 marca 2021 r.).

Adresy: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgium

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Jako gubernator Kasaï-Central do października 2017 r. Alex Kande Mupompa był odpowiedzialny za nieproporcjonalne stosowanie siły, brutalne represje i egzekucje pozasądowe popełniane przez siły bezpieczeństwa oraz PNC w Kasaï-Central od sierpnia 2016 r., w tym zabójstwa na terytorium Dibaya w lutym 2017 r.

Alex Kande Mupompa brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

Alex Kande Mupompa odegrał także rolę w wykorzystaniu i zaostrzeniu kryzysu w regionie Kasaï, którego był przedstawicielem do października 2019 r. i w którym nadal ma spore wpływy poprzez Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC), który wchodzi w skład rządu prowincji Kasaï.

29.5.2017

9.

Jean-Claude Kazembe Musonda

Data urodzenia: 17.5.1963.

Miejsce urodzenia: Kashobwe (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Jako gubernator Haut-Katanga do kwietnia 2017 r., Jean-Claude Kazembe Musonda odpowiadał za nieproporcjonalne użycie siły i brutalne represje stosowane przez siły bezpieczeństwa i PNC w Haut-Katanga, w tym między 15 a 31 grudnia 2016 r., gdy 12 osób cywilnych straciło życie a 64 zostały ranne w wyniku użycia ostrej amunicji przez siły bezpieczeństwa wraz z agentami PNC w reakcji na protesty w Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

Jean-Claude Kazembe Musonda jest przywódcą partii CONAKT wchodzącej w skład koalicji pod przewodnictwem byłego prezydenta Josepha Kabili.

29.5.2017

10.

Éric Ruhorimbere

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Data urodzenia: 16.7.1969.

Miejsce urodzenia: Minembwe (DRK).

Wojskowy dokument tożsamości nr: 1-69-09-51400-64.

Obywatelstwo: DRK.

Nr paszportu DRK: OB0814241.

Adres: Mbujimayi, Kasaï Province, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Jako zastępca dowódcy 21. regionu wojskowego od września 2014 r. do lipca 2018 r., Éric Ruhorimbere odpowiadał za nieproporcjonalne użycie siły i egzekucje pozasądowe dokonywane przez siły FARDC, zwłaszcza przeciwko bojówkom Nsapu oraz kobietom i dzieciom.

Od lipca 2018 r. Éric Ruhorimbere jest dowódcą sektora operacyjnego Nord Equateur. Z racji pełnionej funkcji jest odpowiedzialny za niedawne przypadki naruszeń praw człowieka popełnionych przez FARDC.

Éric Ruhorimbere brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

29.5.2017

11.

Emmanuel Ramazani Shadari

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Data urodzenia: 29.11.1960.

Miejsce urodzenia: Kasongo (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Jako wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa do lutego 2018 r. Ramazani Shadari był oficjalnie odpowiedzialny za służby policji i bezpieczeństwa oraz koordynowanie działalności gubernatorów prowincji. Z racji pełnionej funkcji był odpowiedzialny za aresztowania działaczy i członków opozycji, a także za nieproporcjonalne użycie siły, takie jak w przypadku brutalnego rozprawienia się z członkami ruchu Bundu Dia Kongo (BDK) w Kongo Central, za represje w Kinszasie w okresie od stycznia do lutego 2017 r. oraz nieproporcjonalne użycie siły i brutalne represje w prowincjach Kasaï.

Z racji pełnionej funkcji Ramazani Shadari brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

Od lutego 2018 r. Ramazani Shadari jest stałym sekretarzem Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), głównej partii w koalicji pod przewodnictwem byłego prezydenta Josepha Kabili.

29.5.2017

12.

Kalev Mutondo

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Data urodzenia: 3.3.1957.

Obywatelstwo: DRK.

Nr paszportu: DB0004470 (wydany: 8 czerwca 2012 r.— traci ważność: 7 czerwca 2017 r.).

Adres: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

Płeć: mężczyzna.

Jako szef Narodowych Służb Wywiadowczych (ANR) do lutego 2018 r., Kalev Mutondo brał udział w arbitralnym aresztowaniu, zatrzymaniu i maltretowaniu członków opozycji, działaczy organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych osób oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania.

Kalev Mutondo brał zatem udział w planowaniu czynów w DRK stanowiących poważne naruszenie praw człowieka, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

W maju 2019 r. podpisał deklarację lojalności wobec Josepha Kabili w związku z dotychczasowymi i przyszłymi działaniami i nadal ściśle z nim współpracuje w kwestiach bezpieczeństwa.

29.5.2017

B.   Podmioty

[…]

”.

10.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2102

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2452 w odniesieniu do ujawniania informacji wykorzystywanych do obliczania korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/981 (2) zmieniono rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 (3) w celu wprowadzenia dalszych zasad dotyczących odroczonych podatków dochodowych, aby zapewnić równe warunki działania w Unii. Aby uwzględnić te zmiany, należy dostosować niektóre wzory formularzy ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2452 (4).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2452.

(3)

Zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 zawierające wymóg ujawniania informacji wykorzystywanych do obliczania korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat mają być stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r. Zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wprowadza się w celu uwzględnienia tych wymogów w odpowiednich wzorach formularzy ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2452. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować od tego samego dnia.

(4)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

(5)

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2452 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/981 z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 161 z 18.6.2019, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2452 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1285).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się następujące zmiany:

1)

we wzorze formularza S.25.01.21 „Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową” dodaje się następujące tabele:

 

„Podejście do stawki podatkowej

 

 

Tak/Nie

 

 

C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

R0590

 

 

Obliczanie zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (ang. loss absorbing capacity of deferred taxes, LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130”

LAC DT

R0640

 

LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0650

 

LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0660

 

LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, rok bieżący

R0670

 

LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, lata przyszłe

R0680

 

Maksymalna LAC DT

R0690

 

2)

we wzorze formularza S.25.02.21 „Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny” dodaje się następujące tabele:

 

„Podejście do stawki podatkowej

 

 

Tak/Nie

 

 

C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

R0590

 

 

Obliczanie zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (ang. loss absorbing capacity of deferred taxes, LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130”

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT

R0640

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0650

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0660

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, rok bieżący

R0670

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, lata przyszłe

R0680

 

Kwota/wartość szacunkowa maksymalnej LAC DT

R0690

 

3)

we wzorze formularza S.25.03.21 „Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla zakładów stosujących pełny model wewnętrzny” dodaje się następujące tabele:

 

„Podejście do stawki podatkowej

 

 

Tak/Nie

 

 

C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

R0590

 

 

Obliczanie zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (ang. loss absorbing capacity of deferred taxes, LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130”

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT

R0640

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0650

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0660

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, rok bieżący

R0670

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, lata przyszłe

R0680

 

Kwota/wartość szacunkowa maksymalnej LAC DT

R0690

 


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji „S.25.01 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową” w tabeli dodaje się następujące wiersze:

Podejście do stawki podatkowej

R0590/C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

Należy wykorzystać jedną opcji z poniższej listy zamkniętej:

1 – Tak

2 – Nie

3 – Nie dotyczy, ponieważ LAC DT nie jest stosowana (w tym przypadku pozycje od R0640 do R0690 nie mają zastosowania)

Zob. EIOPA Guidelines on loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes (Wytyczne EIOPA dotyczące zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat) (EIOPA-BoS-14/177) (*1)

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (ang. loss absorbing capacity of deferred taxes, LAC DT)

R0640/C0130

LAC DT

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, określona w art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota LAC w tej pozycji powinna być taka sama jak wartość w pozycji R0150/C0100 w sekcji S.25.01.

R0650/C0130

LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0660/C0130

LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0670/C0130

LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, rok bieżący

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na rok przyszły

R0680/C0130

LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, lata przyszłe

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na lata następujące po roku przyszłym

R0690/C0130

Maksymalna LAC DT

Maksymalna kwota LAC DT, która mogłaby zostać udostępniona, przed dokonaniem oceny, czy wzrost aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego można wykorzystać do celów korekty, jak przewidziano w art. 207 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

2)

w sekcji „S.25.02 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny”, w tabeli dodaje się następujące wiersze:

Podejście do stawki podatkowej

R0590/C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

Należy wykorzystać jedną opcji z poniższej listy zamkniętej:

1 – Tak

2 – Nie

3 – Nie dotyczy, ponieważ LAC DT nie jest stosowana (w tym przypadku pozycje od R0640 do R0690 nie mają zastosowania)

Zob. EIOPA Guidelines on loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes (Wytyczne EIOPA dotyczące zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat) (EIOPA-BoS-14/177)

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (ang. loss absorbing capacity of deferred taxes, LAC DT)

R0640/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota LAC w tej pozycji powinna być taka sama jak wartość w pozycji R0310/C0100 w sekcji S.25.02.

R0650/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0660/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0670/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, rok bieżący

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na rok przyszły

R0680/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, lata przyszłe

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na lata następujące po roku przyszłym

R0690/C0130

Kwota/wartość szacunkowa maksymalnej LAC DT

Maksymalna kwota LAC DT, która mogłaby zostać udostępniona, przed dokonaniem oceny, czy wzrost aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego można wykorzystać do celów korekty, jak przewidziano w art. 207 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35”

3)

w sekcji „S.25.03 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny” w tabeli dodaje się następujące wiersze:

„R0590/C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

Należy wykorzystać jedną opcji z poniższej listy zamkniętej:

1 – Tak

2 – Nie

3 – Nie dotyczy, ponieważ LAC DT nie jest stosowana (w tym przypadku pozycje od R0640 do R0690 nie mają zastosowania)

Zob. EIOPA Guidelines on loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes (Wytyczne EIOPA dotyczące zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat) (EIOPA-BoS-14/177)

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (ang. loss absorbing capacity of deferred taxes, LAC DT)

R0640/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, określona w art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota LAC w tej pozycji powinna być taka sama jak wartość w pozycji R0310/C0100 w sekcji S.25.02.

R0650/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0660/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0670/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, rok bieżący

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na rok przyszły

R0680/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, lata przyszłe

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na lata następujące po roku przyszłym

R0690/C0130

Kwota/wartość szacunkowa maksymalnej LAC DT

Maksymalna kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, która mogłaby zostać udostępniona, przed dokonaniem oceny, czy wzrost aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego można wykorzystać do celów korekty, jak przewidziano w art. 207 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35”


(*1)  Wytyczne EIOPA-BoS-14/177 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).”;


10.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2103

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 35 ust. 10, art. 244 ust. 6 akapit trzeci oraz art. 245 ust. 6 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2450 (2) ustanowiono wzory formularzy, z których zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz ich grupy muszą korzystać na potrzeby przekazywania organom nadzoru informacji niezbędnych do celów prowadzenia nadzoru.

(2)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/1221 (3) zmieniono rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 (4) w celu dostosowania ram ostrożnościowych mających zastosowanie do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do wprowadzenia prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Aby zagwarantować, że organy nadzoru będą otrzymywały niezbędne informacje na temat tych i innych sekurytyzacji, należy dostosować odpowiednie wzory formularzy określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2450, tak aby uwzględnić te zmiany.

(3)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/981 (5) zmieniono rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35, aby wprowadzić szereg uproszczeń przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności. Uproszczenia te dotyczą między innymi metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Nadzór nad stosowaniem uproszczeń wymaga określonych informacji w różnych wzorach formularzy. W celu uwzględnienia tych zmian należy zatem dostosować odpowiednie wzory formularzy i powiązane instrukcje określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2450.

(4)

Rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/981 wprowadzono między innymi nowe wymogi dotyczące informacji, które należy przekazać organom nadzoru w regularnym sprawozdaniu dla organów nadzoru oraz w sprawozdaniu na temat wypłacalności i kondycji finansowej w odniesieniu do uznawania zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania obecnych strat. Aby zapewnić właściwy nadzór ze strony organów nadzoru, informacje te powinny być uzupełnione o informacje ilościowe, ustrukturyzowane i porównywalne we wzorach formularzy. W celu uwzględnienia tych zmian należy zatem dostosować odpowiednie wzory formularzy określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2450.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2450.

(6)

Instrukcje zawarte we wzorze formularza „S.25.02 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny” zawarte w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 zawierają błąd, który może prowadzić do dostarczenia niespójnych lub wprowadzających w błąd informacji. W celu zagwarantowania spójności instrukcji dotyczących informacji, które należy zgłaszać w odniesieniu do grup i indywidualnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, instrukcje te należy poprawić.

(7)

Zmiany przewidziane w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/981 wymagają przekazywania informacji dotyczących obliczania zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat. Zmiany te mają mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r. Zmiany wzorów formularzy określonych w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450, które zostały wprowadzone w celu odzwierciedlenia tych wymogów informacyjnych, nie powinny zatem być wiążące przed dniem 1 stycznia 2020 r. Ważne jest jednak, aby informacje dotyczące obliczania zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat mogły być przekazywane, na zasadzie dobrowolności, od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(8)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

(9)

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2450 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Przewodniczący

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2450 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1221 z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w odniesieniu do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych z tytułu sekurytyzacji i prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Dz.U. L 227 z 10.9.2018, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/981 z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 161 z 18.6.2019, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 wprowadza się następujące zmiany:

1)

we wzorze formularza S.06.02.01 między kolumnami C0290 a C0300 dodaje się kolumnę w brzmieniu:

„Metoda obliczania kapitałowego wymogu opłacalności dla przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

C0292”;

2)

we wzorze S.25.01.01 dodaje się następujące tabele:

„Podejście do stawki podatkowej

 

 

Tak/Nie

 

 

C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

R0590

 

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

 

 

Przed szokiem

Po szoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

przeniesienie DTA na kolejny okres

R0610

 

 

 

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”;

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0650

 

 

 

LAC DT uzasadniona odniesieniem do możliwego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0660

 

 

 

LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok

R0670

 

 

 

LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata

R0680

 

 

 

Maksymalny LAC DT

R0690

 

 

 

3)

we wzorze SR.25.01.01 dodaje się następujące tabele:

„Podejście do stawki podatkowej

 

 

Tak/Nie

 

 

C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

R0590

 

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

 

 

Przed szokiem

Po szoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

przeniesienie DTA na kolejny okres

R0610

 

 

 

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”;

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0650

 

 

 

LAC DT uzasadniona odniesieniem do możliwego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0660

 

 

 

LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok

R0670

 

 

 

LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata

R0680

 

 

 

Maksymalny LAC DT

R0690

 

 

 

4)

we wzorze S.25.02.01 dodaje się następujące tabele:

„Podejście do stawki podatkowej

 

 

Tak/Nie

 

 

C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

R0590

 

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

 

 

Przed szokiem

Po szoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

przeniesienie DTA na kolejny okres

R0610

 

 

 

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”;

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT

R0640

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0650

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0660

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok

R0670

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata

R0680

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa maksymalnego LAC DT

R0690

 

 

 

5)

we wzorze SR.25.02.01 dodaje się następujące tabele:

„Podejście do stawki podatkowej

 

 

Tak/Nie

 

 

C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

R0590

 

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

 

 

Przed szokiem

Po szoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

przeniesienie DTA na kolejny okres

R0610

 

 

 

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”;

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT

R0640

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0650

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0660

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok

R0670

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata

R0680

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa maksymalnego LAC DT

R0690

 

 

 

6)

we wzorze S.25.03.01 dodaje się następujące tabele:

„Podejście do stawki podatkowej

 

 

Tak/Nie

 

 

C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

R0590

 

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

 

 

Przed szokiem

Po szoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

przeniesienie DTA na kolejny okres

R0610

 

 

 

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”;

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT

R0640

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0650

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0660

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok

R0670

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata

R0680

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa maksymalnego LAC DT

R0690

 

 

 

7)

we wzorze SR.25.03.01 dodaje się następujące tabele:

„Podejście do stawki podatkowej

 

 

Tak/Nie

 

 

C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

R0590

 

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

 

 

Przed szokiem

Po szoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

przeniesienie DTA na kolejny okres

R0610

 

 

 

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

”;

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT

R0640

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0650

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0660

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok

R0670

 

 

 

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata

R0680

 

 

 

Maksymalny LAC DT

R0690

 

 

 

8)

we wzorze S.26.01.01 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wiersz R0010;

b)

przed wierszem R0020 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki

R0012

 

Uproszczenia – koncentracja ryzyka rynkowego – zastosowano uproszczenia

R0014”;

 

c)

wiersz R0220 otrzymuje brzmienie:

„Akcje typu 1 inne niż długoterminowe

R0221

 

 

 

 

”;

d)

po wierszu R0230 dodaje się wiersz R0231 w brzmieniu:

„Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 1)

R0231

 

 

 

 

”;

e)

wiersz R0260 otrzymuje brzmienie:

„Akcje typu 2 inne niż długoterminowe

R0261

 

 

 

 

”;

f)

po wierszu R0270 dodaje się wiersz R0271 w brzmieniu:

„Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 2)

R0271

 

 

 

 

”;

g)

między wierszami R0291 a R0292 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych, inne niż strategiczne i długoterminowe

R0293

 

 

 

 

 

udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)

R0294

 

 

 

 

 

Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)

R0295

 

 

 

 

”;

h)

między wierszami R0292 a R0300 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw, inne niż strategiczne i długoterminowe

R0296

 

 

 

 

 

udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)

R0297

 

 

 

 

 

Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)

R0298

 

 

 

 

”;

i)

skreśla się wiersze R0460 i R0470;

j)

między wierszami R0450 a R0480 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Uprzywilejowana sekurytyzacja STS

R0461

 

 

 

 

 

Nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS

R0462”;

 

 

 

 

 

k)

między wierszami R0480 a R0500 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Inna sekurytyzacja

R0481

 

 

 

 

 

Przejściowa sekurytyzacja typu 1

R0482

 

 

 

 

 

Gwarantowana sekurytyzacja STS

R0483”;

 

 

 

 

 

9)

we wzorze S.26.01.04 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wiersz R0010;

b)

przed wierszem R0020 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki

R0012

 

Uproszczenia – koncentracja ryzyka rynkowego – zastosowano uproszczenia

R0014”;

 

c)

wiersz R0220 otrzymuje brzmienie:

„Akcje typu 1 inne niż długoterminowe

R0221

 

 

 

 

”;

d)

po wierszu R0230 dodaje się wiersz R0231 w brzmieniu:

„Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 1)

R0231

 

 

 

 

”;

e)

wiersz R0260 otrzymuje brzmienie:

„Akcje typu 2 inne niż długoterminowe

R0261

 

 

 

 

”;

f)

po wierszu R0270 dodaje się wiersz R0271 w brzmieniu:

„Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 2)

R0271

 

 

 

 

 

”;

g)

między wierszami R0291 a R0292 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych, inne niż strategiczne i długoterminowe

R0293

 

 

 

 

 

udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)

R0294

 

 

 

 

 

Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)

R0295

 

 

 

 

”;

h)

między wierszami R0292 a R0300 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw, inne niż strategiczne i długoterminowe

R0296

 

 

 

 

 

udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)

R0297

 

 

 

 

 

Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)

R0298

 

 

 

 

”;

i)

skreśla się wiersze R0460 i R0470;

j)

między wierszami R0450 a R0480 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Uprzywilejowana sekurytyzacja STS

R0461

 

 

 

 

 

Nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS

R0462”;

 

 

 

 

 

k)

między wierszami R0480 a R0500 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Inna sekurytyzacja

R0481

 

 

 

 

 

Przejściowa sekurytyzacja typu 1

R0482

 

 

 

 

 

Gwarantowana sekurytyzacja STS

R0483”;

 

 

 

 

 

l)

dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Waluta wykorzystywana jako odniesienie do obliczania ryzyka walutowego

 

 

C0090

Waluta stosowana jako odniesienie do obliczania ryzyka walutowego

R0810”;

 

10)

we wzorze SR.26.01.01 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wiersz R0010;

b)

przed wierszem R0020 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki

R0012

 

Uproszczenia – koncentracja ryzyka rynkowego – zastosowano uproszczenia

R0014”;

 

c)

wiersz R0220 otrzymuje brzmienie:

„Akcje typu 1 inne niż długoterminowe

R0221

 

 

 

 

”;

d)

po wierszu R0230 dodaje się wiersz R0231 w brzmieniu:

„Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 1)

R0231

 

 

 

 

”;

e)

wiersz R0260 otrzymuje brzmienie:

„Akcje typu 2 inne niż długoterminowe

R0261

 

 

 

 

”;

f)

po wierszu R0270 dodaje się wiersz R0271 w brzmieniu:

„Długoterminowe inwestycje kapitałowe (akcje typu 2)

R0271

 

 

 

 

”;

g)

między wierszami R0291 a R0292 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych, inne niż strategiczne i długoterminowe

R0293

 

 

 

 

 

udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)

R0294

 

 

 

 

 

Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych)

R0295

 

 

 

 

”;

h)

między wierszami R0292 a R0300 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw, inne niż strategiczne i długoterminowe

R0296

 

 

 

 

 

udziały strategiczne (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)

R0297

 

 

 

 

 

Długoterminowe inwestycje kapitałowe (kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw)

R0298

 

 

 

 

”;

i)

skreśla się wiersze R0460 i R0470;

j)

między wierszami R0450 a R0480 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Uprzywilejowana sekurytyzacja STS

R0461

 

 

 

 

 

Nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS

R0462”;

 

 

 

 

 

k)

między wierszami R0480 a R0500 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Inna sekurytyzacja

R0481

 

 

 

 

 

Przejściowa sekurytyzacja typu 1

R0482

 

 

 

 

 

Gwarantowana sekurytyzacja STS

R0483”;

 

 

 

 

 

11)

we wzorze formularza S.26.04.01 po wierszu R0050 wprowadza się wiersz w brzmieniu:

„Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze innym niż ubezpieczenia na życie

R0051”;

 

12)

we wzorze formularza S.26.04.04 po wierszu R0050 wprowadza się wiersz w brzmieniu:

„Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze innym niż ubezpieczenia na życie

R0051”;

 

13)

we wzorze formularza SR.26.04.01 po wierszu R0050 wprowadza się wiersz w brzmieniu:

„Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze innym niż ubezpieczenia na życie

R0051”;

 

14)

we wzorze formularza S.26.05.01 po wierszu R0010 wprowadza się wiersz w brzmieniu:

„Zastosowane uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0011”;

 

15)

we wzorze formularza S.26.05.04 po wierszu R0010 wprowadza się wiersz w brzmieniu:

„Zastosowane uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0011”;

 

16)

we wzorze formularza SR.26.05.01 po wierszu R0010 wprowadza się wiersz w brzmieniu:

„Zastosowane uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0011”;

 

17)

we wzorze S.26.07.01 dodaje się następujące tabele:

„Ryzyko rynkowe – koncentracja ryzyka rynkowego

 

 

C0300

Udział portfela dłużnego

R0300

 

Uproszczenia NAT CAT

 

 

Wybrana waga ryzyka

Suma ekspozycji

 

 

C0320

C0330”;

Huragan

R0400

 

 

Gradobicie

R0410

 

 

Trzęsienie ziemi

R0420

 

 

Powódź

R0430

 

 

Osunięcie się ziemi

R0440

 

 

18)

we wzorze S.26.07.04 dodaje się następujące tabele:

„Ryzyko rynkowe – koncentracja ryzyka rynkowego

 

 

C0300

Udział portfela dłużnego

R0300

 

Uproszczenia NAT CAT

 

 

Wybrana waga ryzyka

Suma ekspozycji

 

 

C0320

C0330”;

Huragan

R0400

 

 

Gradobicie

R0410

 

 

Trzęsienie ziemi

R0420

 

 

Powódź

R0430

 

 

Osunięcie się ziemi

R0440

 

 

19)

we wzorze SR.26.07.01 dodaje się następujące tabele:

„Ryzyko rynkowe – koncentracja ryzyka rynkowego

 

 

C0300

Udział portfela dłużnego

R0300

 

Uproszczenia NAT CAT

 

 

Wybrana waga ryzyka

Suma ekspozycji

 

 

C0320

C0330”;

Huragan

R0400

 

 

Gradobicie

R0410

 

 

Trzęsienie ziemi

R0420

 

 

Powódź

R0430

 

 

Osunięcie się ziemi

R0440

 

 

20)

we wzorze S.27.01.01 wprowadza się następujące zmiany:

a)

poniższą tabelę dodaje się po tytule formularza:

„Zastosowano uproszczenia

 

 

Zastosowano uproszczenia

 

 

C0001”;

Zastosowano uproszczenia – ryzyko pożaru

R0001

 

Zastosowano uproszczenia – ryzyko katastrof naturalnych

R0002

 

b)

między wierszami R0440 a R0450 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Słowenii

R0441

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

między wierszami R0460 a R0470 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Węgierska

R0461

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

między wierszami R0520 a R0530 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Finlandii

R0521

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

między wierszami R1640 a R1650 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Czeska

R1641

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

między wierszami R1700 a R1710 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Słowenii

R1701

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

po wierszu R2420 dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Liczba statków

 

 

Liczba

 

 

C0781”;

Liczba statków poniżej progu 250 tys. EUR

R2421

 

h)

skreśla się kolumny C1210, C1220 i C1340 („Niezdolność do pracy trwająca 10 lat”);

21)

we wzorze S.27.01.04 wprowadza się następujące zmiany:

a)

przed wierszem R0010 dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Zastosowano uproszczenia

 

 

Zastosowano uproszczenia

 

 

C0001”;

Zastosowano uproszczenia – ryzyko pożaru

R0001

 

Zastosowano uproszczenia – ryzyko katastrof naturalnych

R0002

 

b)

między wierszami R0440 a R0450 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Słowenii

R0441

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

między wierszami R0460 a R0470 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Węgierska

R0461

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

między wierszami R0520 a R0530 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Finlandii

R0521

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

między wierszami R1640 a R1650 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Czeska

R01641

;”

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

między wierszami R1700 a R1710 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Słowenii

R01701

;”

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

po wierszu R2420 dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Liczba statków

 

 

Liczba

 

 

C0781”;

Liczba statków poniżej progu 250 tys. EUR

R2421

 

h)

skreśla się kolumny C1210, C1220 i C1340 („Niezdolność do pracy trwająca 10 lat”);

22)

we wzorze SR.27.01.01 wprowadza się następujące zmiany:

a)

przed wierszem R0010 dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Zastosowano uproszczenia

 

 

Zastosowano uproszczenia

 

 

C0001”;

Zastosowano uproszczenia – ryzyko pożaru

R0001

 

Zastosowano uproszczenia – ryzyko katastrof naturalnych

R0002

 

b)

między wierszami R0440 a R0450 dodaje się wiersz R0441 w brzmieniu:

„Republika Słowenii

R0441

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

między wierszami R0460 a R0470 dodaje się wiersz R0461 w brzmieniu:

„Republika Węgierska

R0461

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

między wierszami R0520 a R0530 dodaje się wiersz R0521 w brzmieniu:

„Republika Finlandii

R0521

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

między wierszami R1640 a R1650 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Czeska

R01641

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

między wierszami R1700 a R1710 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Republika Słowenii

R01701

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

po wierszu R2420 dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Liczba statków

 

 

Liczba

 

 

C0781”;

Liczba statków poniżej progu 250 tys. EUR

R2421

 

h)

skreśla się kolumny C1210, C1220 i C1340 („Niezdolność do pracy trwająca 10 lat”).


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji S.06.02 – Szczegółowy wykaz aktywów – w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

między wierszami C0290 a C0300 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„C0292

Metoda obliczania kapitałowego wymogu opłacalności dla przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

Należy wykorzystać jedną z opcji z poniższego zamkniętego wykazu:

1.

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, w przypadku których w celu obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności zastosowano pełną ocenę ze względu na pierwotne ryzyko zgodnie z art. 84 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

2.

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, w przypadku których zastosowano „uproszczoną” ocenę ze względu na pierwotne ryzyko w oparciu o docelową alokację aktywów bazowych lub ostatni zgłoszony przydział aktywów i w odniesieniu do których wykorzystywane są grupowania danych zgodnie z art. 84 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

3.

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, w przypadku których zastosowano „uproszczoną” ocenę ze względu na pierwotne ryzyko w oparciu o docelową alokację aktywów bazowych lub ostatni zgłoszony przydział aktywów i w odniesieniu do których nie są wykorzystywane grupowania danych zgodnie z art. 84 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

4.

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, w przypadku których zastosowano „ryzyko cen akcji – akcje typu 2”, zgodnie z art. 168 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

9.

Nie dotyczy

Opcje w tej pozycji polegające na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko odzwierciedlają podejście przyjęte w odniesieniu do obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności. Do celów przekazywania informacji dotyczących oceny ze względu na pierwotne ryzyko wymaganych we wzorze formularza S.06.03 wymagane są informacje dotyczące oceny ze względu na pierwotne ryzyko, z uwzględnieniem progów określonych w ogólnych uwagach do tego wzoru.

Pozycja ta ma zastosowanie tylko do kategorii CIC 4. ”;

b)

w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0310 zamknięty wykaz otrzymuje brzmienie:

„1 –

Niestanowiące udziału kapitałowego

2 –

Stanowiące udział, w przypadku którego zastosowano metodę opartą na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko zgodnie z art. 84 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

3 –

Stanowiące udział, w przypadku którego nie zastosowano metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko zgodnie z art. 84 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35”;

c)

w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0330 zamknięty wykaz wyznaczonych ECAI otrzymuje brzmienie:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kod LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kod LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kod LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kod LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (kod LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kod LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kod LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kod LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (kod LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kod LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kod LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kod LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (kod LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kod LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kod LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kod LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kod LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kod LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kod LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kod LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (kod LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (kod LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (kod LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (kod LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (kod LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kod LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kod LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (kod LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (kod LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kod LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kod LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kod LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (kod LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kod LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kod LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kod LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kod LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kod LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kod LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kod LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kod LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kod LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kod LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kod LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (kod LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (kod LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (kod LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Inna wyznaczona ECAI

Nie wyznaczono ECAI, a do obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności stosuje się uproszczenie.”;

(ii)

w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza R0330 w tabeli akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Pozycję tę zgłasza się w przypadku zgłoszenia ratingu zewnętrznego (C0320). W przypadku gdy „Nie wyznaczono ECAI, a do obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności stosuje się uproszczenie”, pole dotyczące ratingu zewnętrznego (C0320) należy pozostawić puste, a w polu dotyczącym stopnia jakości kredytowej (C0340) należy zastosować jedną z następujących opcji: 2a; 3a lub 3b.”;

d)

w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0340 zamknięty wykaz opcji stopnia jakości kredytowej otrzymuje brzmienie:

”0 –

stopień jakości kredytowej 0

1 –

stopień jakości kredytowej 1

2 –

stopień jakości kredytowej 2

2a –

stopień jakości kredytowej 2 wynikający z zastosowania art. 176a rozporządzenia delegowanego 2015/35 w odniesieniu do obligacji i pożyczek nieposiadających ratingu

3 –

stopień jakości kredytowej 3

3a –

stopień jakości kredytowej 3 wynikający z zastosowania uproszczonych obliczeń zgodnie z art. 105a rozporządzenia delegowanego 2015/35

3b –

stopień jakości kredytowej 3 wynikający z zastosowania art. 176a rozporządzenia delegowanego 2015/35 w odniesieniu do obligacji i pożyczek nieposiadających ratingu

4 –

stopień jakości kredytowej 4

5 –

stopień jakości kredytowej 5

6 –

stopień jakości kredytowej 6

9 –

rating niedostępny”;

2)

w sekcji S.08.01 – Instrumenty pochodne – pozycje otwarte w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0270 skreśla się zdanie pierwsze;

b)

w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0280 skreśla się zdanie pierwsze;

c)

w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0300 zamknięty wykaz wyznaczonych ECAI otrzymuje brzmienie:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kod LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kod LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kod LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kod LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (kod LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kod LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kod LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kod LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (kod LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kod LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kod LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kod LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (kod LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kod LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kod LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kod LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kod LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kod LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kod LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kod LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (kod LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (kod LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (kod LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (kod LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (kod LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kod LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kod LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (kod LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (kod LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kod LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kod LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kod LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (kod LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kod LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kod LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kod LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kod LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kod LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kod LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kod LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kod LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kod LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kod LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kod LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (kod LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (kod LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (kod LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Inna wyznaczona ECAI”;

3)

w sekcji S.08.02 – Instrumenty pochodne – transakcje w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0250 skreśla się zdanie pierwsze;

b)

w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0260 skreśla się zdanie pierwsze;

4)

w sekcji S.25.01 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową w tabeli dodaje się wiersze w brzmieniu:

Podejście do stawki podatkowej

R0590/C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

Należy wykorzystać jedną z opcji z poniższego zamkniętego wykazu:

1 –

Tak

2 –

Nie

3 –

Nie ma zastosowania, ponieważ korekta z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (LAC DT) nie jest stosowana (w tym przypadku nie mają zastosowania pozycje od R0600 do R0690)

Zob. wytyczne EIOPA w sprawie zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (EIOPA-BoS-14/177).

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

R0600/C0110

DTA przed szokiem

Łączna kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota DTA w tym polu musi być zgodna z wartością w polu R0040/C0010 w sekcji S.02.01.

R0600/C0120

DTA po szoku

Łączna kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA), jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został sporządzony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Pole to należy pozostawić puste, jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0610/C0110

Przeniesienie na kolejny okres rozliczeniowy DTA – przed szokiem

Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II z tytułu przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy poprzednich strat lub odliczeń podatkowych przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

R0610/C0120

Przeniesienie na kolejny okres rozliczeniowy DTA – po szoku

Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) wynikająca z przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy poprzednich strat lub odliczeń podatkowych, jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został sporządzony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Pole to należy pozostawić puste, jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0620/C0110

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych – przed szokiem

Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II wynikająca z różnic między wyceną wg Wypłacalność II składnika aktywów lub zobowiązania i ich podstawy opodatkowania przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

R0620/C0120

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych – po szoku

Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) wynikająca z różnic między wyceną wg Wypłacalność II składnika aktywów lub zobowiązania i ich podstawy opodatkowania, jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został obliczony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Pole to należy pozostawić puste, jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0630/C0110

DTL – przed szokiem

Kwota rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTL) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota DTL w tym polu musi być zgodna z wartością w polu R0780/C0010 w sekcji S.02.01.

R0630/C0120

DTL – po szoku

Kwota rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTL), jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został obliczony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Pole to należy pozostawić puste w przypadku zastosowania podejścia opartego na średniej stawce podatkowej i jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0640/C0130

LAC DT

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota LAC w tym polu musi być taka sama jak wartość w polu R0150/C0100 w sekcji S.25.01.01.

R0650/C0130

LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0660/C0130

LAC DT uzasadniona odniesieniem do możliwego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0670/C0130

LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na rok przyszły

R0680/C0130

LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, lata przyszłe

Kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na lata następujące po roku przyszłym

R0690/C0130

Maksymalny LAC DT

Maksymalna kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, która mogłaby zostać udostępniona, przed dokonaniem oceny, czy wzrost aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego można wykorzystać do celów korekty, zgodnie z art. 207 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35”

5)

w sekcji S.25.02 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny dodaje się następujące wiersze w tabeli:

”Podejście do stawki podatkowej

R0590/C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

Należy wykorzystać jedną z opcji z poniższego zamkniętego wykazu:

1 –

Tak

2 –

Nie

3 –

Nie ma zastosowania, ponieważ korekta z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (LAC DT) nie jest stosowana (w tym przypadku nie mają zastosowania pozycje od R0600 do R0690)

Zob. wytyczne EIOPA w sprawie zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (EIOPA-BoS-14/177 (*1)).

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

R0600/C0110

DTA przed szokiem

Łączna kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota DTA w tym polu musi być zgodna z wartością w polu R0040/C0010 w sekcji S.02.01.

R0600/C0120

DTA po szoku

Łączna kwota/wartość szacunkowa aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA), jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został obliczony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Pole to należy pozostawić puste, jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0610/C0110

Przeniesienie na kolejny okres rozliczeniowy DTA – przed szokiem

Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II wynikająca z przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy poprzednich strat lub odliczeń podatkowych przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

R0610/C0120

Przeniesienie na kolejny okres rozliczeniowy DTA – po szoku

Kwota/wartość szacunkowa aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) wynikająca z przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy poprzednich strat lub odliczeń podatkowych, jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został obliczony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Pole to należy pozostawić puste, jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0620/C0110

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych – przed szokiem

Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II wynikająca z różnic między wyceną wg Wypłacalność II składnika aktywów lub zobowiązania i ich podstawy opodatkowania przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

R0620/C0120

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych – po szoku

Kwota/wartość szacunkowa aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) wynikająca z różnic między wyceną wg Wypłacalność II składnika aktywów lub zobowiązania i ich podstawy opodatkowania, jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został obliczony po wystąpieniu nagłej straty zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Pole to należy pozostawić puste, jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0630/C0110

DTL – przed szokiem

Kwota rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTL) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota DTL w tym polu musi być zgodna z wartością w polu R0780/C0010 w sekcji S.02.01.

R0630/C0120

DTL – po szoku

Kwota/wartość szacunkowa rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTL), jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został obliczony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Pole to należy pozostawić puste w przypadku zastosowania podejścia opartego na średniej stawce podatkowej i jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0640/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota LAC w tym polu musi być taka sama jak wartość w polu R0310/C0100 w sekcji S.25.02.01.

R0650/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0660/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0670/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na rok przyszły.

R0680/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, lata przyszłe

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na lata następujące po roku przyszłym

R0690/C0130

Kwota/wartość szacunkowa maksymalnego LAC DT

Maksymalna kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, która mogłaby zostać udostępniona, przed dokonaniem oceny, czy wzrost aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego można wykorzystać do celów korekty, zgodnie z art. 207 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35”;

6)

w sekcji S.25.03 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących model wewnętrzny dodaje się następujące wiersze w tabeli:

”R0590/C0109

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej

Należy wykorzystać jedną z opcji z poniższego zamkniętego wykazu:

1 –

Tak

2 –

Nie

3 –

Nie ma zastosowania, ponieważ korekta z tytułu zdolności odroczonego podatku dochodowego do pokrywania strat (LAC DT) nie jest stosowana (w tym przypadku nie mają zastosowania pozycje od R0600 do R0690)

Zob. wytyczne EIOPA w sprawie zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (EIOPA-BoS-14/177).

Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (informacje nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.)

R0600/C0110

DTA przed szokiem

Łączna kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota DTA w tym polu musi być zgodna z wartością w polu R0040/C0010 w sekcji S.02.01.

R0600/C0120

DTA po szoku

Łączna kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA), jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został sporządzony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Pole to należy pozostawić puste, jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0610/C0110

Przeniesienie na kolejny okres rozliczeniowy DTA – przed szokiem

Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II z tytułu przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy poprzednich strat lub odliczeń podatkowych przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

R0610/C0120

Przeniesienie na kolejny okres rozliczeniowy DTA – po szoku

Kwota/wartość szacunkowa aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) wynikająca z przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy poprzednich strat lub odliczeń podatkowych, jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został obliczony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Pole to należy pozostawić puste, jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0620/C0110

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych – przed szokiem

Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTA) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II wynikająca z różnic między wyceną wg Wypłacalność II składnika aktywów lub zobowiązania i ich podstawy opodatkowania przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

R0620/C0120

DTA wynikające z ujemnych różnic przejściowych – po szoku

Kwota/wartość szacunkowa aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikająca z różnic między wyceną wg Wypłacalność II składnika aktywów lub zobowiązania i ich podstawy opodatkowania, jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został obliczony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Pole to należy pozostawić puste, jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0630/C0110

DTL – przed szokiem

Kwota rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (DTL) w bilansie z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II przed wystąpieniem nagłej straty, o której mowa w art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota DTL w tym polu musi być zgodna z wartością w polu R0780/C0010 w sekcji S.02.01.

R0630/C0120

DTL – po szoku

Kwota/wartość szacunkowa rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jeżeli bilans z wykorzystaniem wyceny wg Wypłacalność II został obliczony po wystąpieniu nagłej straty, zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Pole to należy pozostawić puste w przypadku zastosowania podejścia opartego na średniej stawce podatkowej i jeżeli R0590/C0109 wypełniono „1–Tak”.

R0640/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Kwota LAC w tym polu musi być taka sama jak wartość w polu R0310/C0100 w sekcji S.25.02.01.03.

R0650/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0660/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona odniesieniem do prawdopodobnego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu

R0670/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, obliczona zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na rok przyszły

R0680/C0130

Kwota/wartość szacunkowa LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, lata przyszłe

Kwota/wartość szacunkowa zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, zgodnie z art. 207 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, uzasadniona zyskami z lat ubiegłych Kwota strat przypisanych na lata następujące po roku przyszłym

R0690/C0130

Kwota/wartość szacunkowa maksymalnego LAC DT

Maksymalna kwota zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat, która mogłaby zostać udostępniona, przed dokonaniem oceny, czy wzrost aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego można wykorzystać do celów korekty, zgodnie z art. 207 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35”;

7)

w sekcji S.26.01 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wiersz R0010/C0010;

b)

między wierszami Z0030 a R0020/C0010 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„R0012/C0010

Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki

Należy wykorzystać opcje z poniższego zamkniętego wykazu:

1 –

Uproszczenie w odniesieniu do art. 104

2 –

Uproszczenia w odniesieniu do art. 105a

9 –

Uproszczenia nie zostały zastosowane

Opcje 1 i 2 mogą być stosowane jednocześnie.

Jeżeli R0012/C0010 = 1, w R0410 należy wypełnić jedynie C0060 i C0080. ”;

c)

przed wierszem R0020/C0010 dodaje się wiersz w brzmieniu:

”R0014/C0010

Uproszczenia – koncentracja ryzyka rynkowego – zastosowano uproszczenia

Należy wykorzystać jedną z opcji z poniższego zamkniętego wykazu:

1 –

Uproszczenia w odniesieniu do art. 105a

9 –

Uproszczenia nie zostały zastosowane”;

d)

kod wiersza R0220–R0240/C0020 zastępuje się kodem „R0221–R0240/C0020”;

e)

kod wiersza R0220-R0240/C0040 zastępuje się kodem „R0221-R0240/C0040”;

f)

kod wiersza R0260–R0280/C0020 zastępuje się kodem „R0261–R0280/C0020”;

g)

kod wiersza R0260–R0280/C0040 zastępuje się kodem „R0261–R0280/C0040”;

h)

skreśla się wiersze między wierszami R0261-R0280/C0040 i R0292/C0020;

i)

między wierszami R0260-R0280/C0040 a R0292/C0020 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych

Jest to początkowa wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych

Jest to początkowa wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych, po szoku.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych), po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych

Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych), po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych), po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych

Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka cen akcji, dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. ”;

j)

skreśla się wiersze między wierszami R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 i wierszem R0300/C0020;

k)

między wierszami R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 i wierszem R0300/C0020 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw

Jest to początkowa wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania– Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw

Jest to początkowa wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw, po szoku.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw), po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw

Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw), po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw), po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw

Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw), tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. ”;

l)

skreśla się wiersze między wierszami R0450/C0080 i R0480/C0020;

m)

między wierszami R0450/C0080 a R0480/C0020 dodaje się wiersze w brzmieniu:

”R0461/C0020

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0461/C0030

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0461/C0040

Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0461/C0050

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0461/C0060

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

R0461/C0070

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0461/C0080

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

R0462/C0020

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0462/C0030

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0462/C0040

Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0462/C0050

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0462/C0060

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

R0462/C0070

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0462/C0080

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS

Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. ”;

n)

po wierszu R0480/C0080 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„R0481/C0020

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0481/C0030

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0481/C0040

Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi, po szoku.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0481/C0050

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi, po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0481/C0060

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja

Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka spreadu związanego z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi, po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

R0481/C0070

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi, po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0481/C0080

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja

Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka spreadu związanego z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

R0482/C0020

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowa sekurytyzacja typu 1

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0482/C0030

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowa sekurytyzacja typu 1

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0482/C0040

Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowa sekurytyzacja typu 1

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1, po szoku.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0482/C0050

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowa sekurytyzacja typu 1

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1, po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0482/C0060

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowe pozycje sekurytyzacyjne typ 1

Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka spreadu związanego z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1, po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

R0482/C0070

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowa sekurytyzacja typu 1

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1, po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0482/C0080

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowe pozycje sekurytyzacyjne typ 1

Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka spreadu związanego z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

R0483/C0020

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0483/C0030

Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0483/C0040

Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS, po szoku.

W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0483/C0050

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS, po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0483/C0060

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS

Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS, po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

R0483/C0070

Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS

Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS, po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450.

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

R0483/C0080

Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS

Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat.

Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. ”;

8)

w sekcji S.26.02 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

tekst w trzeciej kolumnie („Nota objaśniająca”) wiersza R0010/C0010 otrzymuje brzmienie:

„Należy wskazać, czy podmiot stosował uproszczenia przy obliczaniu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta. Należy wykorzystać opcje z poniższego zamkniętego wykazu:

3 –

Uproszczenie – umowy wspólnej puli ryzyk, art. 109

4 –

Uproszczenie – grupowanie ekspozycji wobec pojedynczych kontrahentów, art. 110

5 –

Uproszczenie wartości LGD dla umów reasekuracji, art. 112a

6 –

Uproszczenie dla ekspozycji typu 1, art. 112b

7 –

Uproszczenie dla efektu ograniczenia ryzyka w odniesieniu do umów reasekuracji, art. 111

9 –

Uproszczenia nie zostały zastosowane

Opcje 3 do 7 mogą być stosowane jednocześnie.

Jeżeli pole R0010/C0010 wypełniono 4 lub 6 dla ekspozycji typu 1, w odniesieniu do R0100 wypełnia się tylko R0100/C0080.”;

b)

tekst w trzeciej kolumnie („Nota objaśniająca”) wiersza R0010/C0080 otrzymuje brzmienie:

„Jest to wymóg kapitałowy brutto (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) w odniesieniu do ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta wynikającego ze wszystkich ekspozycji typu 1.

Jeżeli pole R0010/C0010 wypełniono 4 lub 6, pozycja ta reprezentuje kapitałowy wymóg wypłacalności brutto z zastosowaniem uproszczeń.”;

9)

w sekcji S.26.03 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie tekst w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza R0040/C0010 w tabeli otrzymuje brzmienie:

„Należy wskazać, czy podmiot stosował uproszczenia przy obliczaniu ryzyka związanego z rezygnacjami z umów. Należy wykorzystać następujące opcje:

1 –

Uproszczenie do celów art. 95

2 –

Uproszczenie do celów art. 95 a

9 –

Uproszczenia nie zostały zastosowane

Opcje 1 i 2 mogą być stosowane jednocześnie.

Jeżeli R0040/C0010 wypełniono 1, w R0400 do R0420 należy wypełnić jedynie C0060 i C0080.”;

10)

w sekcji S.26.04 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach zdrowotnych wprowadza się następujące zmiany:

a)

tekst w trzeciej kolumnie („Nota objaśniająca”) wiersza R0050/C0010 otrzymuje brzmienie:

„Należy wskazać, czy podmiot stosował uproszczenia przy obliczaniu ryzyka związanego z rezygnacjami z umów. Należy wykorzystać następujące opcje:

1 –

Uproszczenie do celów art. 102

2 –

Uproszczenie do celów art. 102a

9 –

Uproszczenia nie zostały zastosowane

Opcje 1 i 2 mogą być stosowane jednocześnie.

Jeżeli R0050/C0010 wypełniono 1, w R0400 do R0420 należy wypełnić jedynie C0060 i C0080.”;

b)

po wierszu R0050/C0010 dodaje się wiersz w brzmieniu:

”R0051/C0010

Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze innym niż ubezpieczenia na życie

Należy wskazać, czy podmiot stosował uproszczenia przy obliczaniu ryzyka związanego z rezygnacjami z umów. Należy wykorzystać następujące opcje:

1 –

Uproszczenie do celów art. 96 a

9 –

Uproszczenia nie zostały zastosowane”;

11)

w sekcji S.26.05 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie w tabeli po wierszu R0010/C0010 dodaje się wiersz w brzmieniu:

”R0011/C0010

Zastosowane uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

Należy wskazać, czy podmiot stosował uproszczenia przy obliczaniu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na życie. Należy wykorzystać następujące opcje:

1 –

Uproszczenie do celów art. 90 a

9 –

Uproszczenie nie zostało zastosowane”;

12)

w sekcji S.26.07 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Ryzyko rynkowe – koncentracje ryzyka rynkowego

R0300/C0300

Udział portfela dłużnego

Część portfela dłużnego, w odniesieniu do której przeprowadzono uproszczone obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności.

Pozycję tę zgłasza się wyłącznie w przypadku zwolnienia z wymogu zgłaszania sekcji S.06.02. ”;

b)

po wierszu R0300/C0300 dodaje się wiersze w brzmieniu:

”Uproszczenia NAT CAT

R0400/C0320

Huragan – waga ryzyka wybrana w uproszczeniach NAT CAT

Obejmuje wagę ryzyka stosowaną w uproszczeniach dotyczących huraganu

R0400/C0330

Huragan – suma ekspozycji objętych uproszczeniami NAT CAT

Obejmuje sumę ekspozycji objętych uproszczeniami dotyczącymi huraganu

R0410/C0320

Gradobicie – waga ryzyka wybrana w uproszczeniach NAT CAT

Obejmuje wagę ryzyka wybraną w uproszczeniach dotyczących gradobicia

R0410/C0330

Gradobicie – suma ekspozycji objętych uproszczeniami NAT CAT

Obejmuje sumę ekspozycji objętych uproszczeniami dotyczącymi gradobicia

R0420/C0320

Trzęsienie ziemi – waga ryzyka wybrana w uproszczeniach NAT CAT

Obejmuje wagę ryzyka wybraną w uproszczeniach dotyczących trzęsienia ziemi

R0420/C0330

Trzęsienie ziemi – suma ekspozycji objętych uproszczeniami NAT CAT

Obejmuje sumę ekspozycji objętych uproszczeniami dotyczącymi trzęsienia ziemi

R0430/C0320

Powódź – waga ryzyka wybrana w uproszczeniach NAT CAT

Obejmuje wagę ryzyka wybraną w uproszczeniach dotyczących powodzi

R0430/C0330

Powódź – suma ekspozycji objętych uproszczeniami NAT CAT

Obejmuje sumę ekspozycji objętych uproszczeniami dotyczącymi powodzi

R0440/C0320

Osunięcie się ziemi – waga ryzyka wybrana w uproszczeniach NAT CAT

Obejmuje wagę ryzyka wybraną w uproszczeniach dotyczących osunięcia się ziemi

R0440/C0330

Osunięcie się ziemi – suma ekspozycji objętych uproszczeniami NAT CAT

Obejmuje sumę ekspozycji objętych uproszczeniami dotyczącymi osunięcia się ziemi”;

13)

w sekcji S.27.01 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

po wierszu Z0030 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„R0001/C001

Zastosowano uproszczenia – ryzyko pożaru

Należy wskazać, czy podmiot stosował uproszczenia przy obliczaniu ryzyka pożaru. Należy wykorzystać następujące opcje:

1 –

Uproszczenia do celów art. 90c

9 –

Uproszczenia nie zostały zastosowane

Jeżeli R0001/C0001 wypełniono 1, w R2600 należy wypełnić jedynie C0880.

R0002/C001

Zastosowano uproszczenia – ryzyko katastrof naturalnych

Należy wskazać, czy podmiot stosował uproszczenia przy obliczaniu ryzyka katastrof naturalnych. Należy wykorzystać następujące opcje:

1 –

Uproszczenie do celów art. 90b, huragan

2 –

Uproszczenie do celów art. 90b, trzęsienie ziemi

3 –

Uproszczenie do celów art. 90b, powódź

4 –

Uproszczenie do celów art. 90b, gradobicie

5 –

Uproszczenie do celów art. 90b, osunięcie się ziemi

9 –

Uproszczenia nie zostały zastosowane

Opcje 1 do 5 mogą być stosowane jednocześnie.”

b)

przed wierszem C0760/R2400 dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Liczba statków

C0781/R2421

Liczba statków poniżej progu 250 tys. EUR

Jest to liczba statków poniżej progu 250 tys. EUR”;

c)

w pierwszej kolumnie wiersza C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600,C1210/R3300–R3600,C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–R3600 skreśla się „C1210/R3300 – R3600”;

d)

w pierwszej kolumnie wiersza C1180/R3300–/R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600 skreśla się „C1220/R3300 – R3600”;

e)

w pierwszej kolumnie wiersza C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010 skreśla się „C1340/R3700–R4010”;

14)

w sekcji S.30.02 – Pokrycie fakultatywne dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – dane dotyczące udziałów zakładów reasekuracji w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0340 w tabeli zamknięty wykaz wyznaczonych ECAI otrzymuje brzmienie:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (kod LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kod LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kod LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kod LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (kod LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kod LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kod LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kod LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI code: 213800OZNJQMV6UA7D79)

ARC Ratings, S.A. (kod LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kod LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kod LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kod LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (kod LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kod LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kod LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kod LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kod LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kod LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kod LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kod LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (kod LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (kod LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (kod LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (kod LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (kod LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kod LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kod LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (kod LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (kod LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kod LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kod LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kod LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (kod LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kod LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kod LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kod LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kod LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kod LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kod LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kod LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kod LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kod LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kod LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kod LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (kod LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (kod LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (kod LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Inna wyznaczona ECAI”;

15)

w sekcji S.30.04 – Program reasekuracji kończący się w następnym roku sprawozdawczym – dane dotyczące udziałów zakładów reasekuracji w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0240 w tabeli zamknięty wykaz wyznaczonych ECAI otrzymuje brzmienie:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kod LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kod LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kod LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kod LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (kod LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kod LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kod LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kod LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (kod LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kod LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kod LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kod LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (kod LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kod LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kod LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kod LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kod LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kod LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kod LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kod LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (kod LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (kod LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (kod LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (kod LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (kod LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kod LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kod LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (kod LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (kod LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kod LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kod LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kod LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (kod LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kod LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kod LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kod LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kod LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kod LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kod LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kod LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kod LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kod LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kod LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kod LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (kod LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (kod LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (kod LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Inna wyznaczona ECAI”;

16)

w sekcji S.31.01 – Udział zakładów reasekuracji (w tym reasekuracja finansowa i spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia)) w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0220 w tabeli zamknięty wykaz wyznaczonych ECAI otrzymuje brzmienie:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kod LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kod LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kod LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kod LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (kod LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kod LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kod LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kod LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (kod LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kod LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kod LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kod LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (kod LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kod LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kod LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kod LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kod LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kod LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kod LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kod LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (kod LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (kod LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (kod LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (kod LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (kod LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kod LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kod LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (kod LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (kod LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kod LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kod LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kod LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (kod LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kod LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kod LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kod LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kod LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kod LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kod LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kod LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kod LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kod LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kod LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kod LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (kod LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (kod LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (kod LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Inna wyznaczona ECAI”;

17)

w sekcji S.31.02 – Spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia) w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0280 w tabeli zamknięty wykaz wyznaczonych ECAI otrzymuje brzmienie:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kod LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kod LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kod LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kod LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (kod LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kod LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kod LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kod LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (kod LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (kod LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kod LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kod LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (kod LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kod LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kod LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kod LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kod LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kod LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kod LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (kod LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (kod LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (kod LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (kod LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (kod LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (kod LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (kod LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (kod LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (kod LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (kod LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kod LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kod LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kod LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (kod LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kod LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kod LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kod LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kod LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kod LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kod LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kod LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kod LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kod LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kod LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kod LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (kod LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (kod LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (kod LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Inna wyznaczona ECAI”.


(*1)  Wytyczne EIOPA-BoS-14/177 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).”;


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji S.06.02 – Szczegółowy wykaz aktywów – w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

w trzeciej kolumnie („Noty objaśniające”) wiersza C0330 zamknięty wykaz wyznaczonych ECAI otrzymuje brzmienie:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kod LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kod LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kod LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kod LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (kod LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kod LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kod LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)