ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 315

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
5 grudnia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2013 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2014 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę Komisji 96/60/WE ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 ( 1 )

68

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2016 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 ( 1 )

102

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2017 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 ( 1 )

134

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej ( 1 )

155

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 ( 1 )

187

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 ( 1 )

209

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2021 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 ( 1 )

241

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2022 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 ( 1 )

267

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2023 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 ( 1 )

285

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2024 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ( 1 )

313

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

5.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 28 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 5 i art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2017/1369 uprawnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących etykietowania lub zmiany skali etykiet grup produktów przedstawiających znaczny potencjał oszczędności energii i, w stosownych przypadkach, innych zasobów.

(2)

Przepisy dotyczące etykietowania energetycznego telewizorów zostały ustanowione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 (2).

(3)

W komunikacie Komisji COM(2016) 773 final (3) (plan prac dotyczący ekoprojektu) ustanowionym przez Komisję w zastosowaniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (4) określono priorytety działań w ramach ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2016–2019. W planie prac dotyczącym ekoprojektu określono grupy produktów związanych z energią, które należy traktować priorytetowo przy prowadzeniu badań przygotowawczych oraz przy ostatecznym wprowadzeniu środka wykonawczego, jak również przy przeglądzie rozporządzenia Komisji (WE) nr 642/2009 (5) i rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2010.

(4)

Środki z planu prac dotyczącego ekoprojektu mogą potencjalnie przynieść łącznie ponad 260 TWh rocznych oszczędności energii końcowej w 2030 r., co jest równoważne redukcji emisji gazów cieplarnianych o około 100 mln ton rocznie w 2030 r. Wyświetlacze elektroniczne są jedną z grup produktów wymienionych w planie prac.

(5)

Telewizory należą do grup produktów wymienionych w art. 11 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1369, w odniesieniu do których Komisja powinna przyjąć akt delegowany wprowadzający etykietę ze zmienioną skalą od A do G.

(6)

Rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1062/2010 nałożono na Komisję obowiązek dokonania przeglądu rozporządzenia w świetle postępu technologicznego.

(7)

Komisja dokonała przeglądu rozporządzenia (UE) nr 1062/2010 zgodnie z jego art. 7 oraz przeanalizowała techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty telewizorów i innych wyświetlaczy elektronicznych, w tym monitorów i wyświetlaczy przeznaczonych do przekazu treści, a także faktyczną wiedzę użytkowników na temat różnych elementów oznakowania oraz ich zachowania z nimi związane. Przegląd przeprowadzono w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami i stronami z Unii i z państw trzecich. Wyniki przeglądu opublikowano i zaprezentowano Forum Konsultacyjnemu ustanowionemu na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(8)

Z przeglądu wynika, że te same wymogi dotyczące telewizorów powinny również mieć zastosowanie do monitorów, ponieważ funkcje takich wyświetlaczy i telewizorów się pokrywają. Ponadto cyfrowe wyświetlacze przeznaczone do przekazu treści są wyraźnie wymienione w komisyjnym planie prac dotyczącym ekoprojektu na lata 2016–2019, który należy uwzględnić w ramach przeglądu obowiązujących przepisów dotyczących telewizorów. Zakres niniejszego rozporządzenia powinien zatem obejmować wyświetlacze elektroniczne, w tym telewizory, monitory i cyfrowe wyświetlacze przeznaczone do przekazu treści.

(9)

W 2016 r. roczne zużycie energii elektrycznej przez odbiorniki telewizyjne w Unii stanowiło ponad 3 % zużycia energii elektrycznej w Unii. Przewiduje się, że w 2030 r. przewidywane zużycie energii przez telewizory, monitory i cyfrowe wyświetlacze przeznaczone do przekazu treści w ramach dotychczasowego scenariusza postępowania będzie zbliżone do 100 TWh/rok. Szacuje się, że niniejsze rozporządzenie, wraz z towarzyszącym mu rozporządzeniem dotyczącym ekoprojektu, do 2030 r. pozwoli zmniejszyć całkowite roczne zużycie energii końcowej do 39 TWh/rok.

(10)

Funkcja kodowania w szerokim zakresie dynamicznym (HDR) może prowadzić do innego wykorzystania energii, co może wskazywać na konieczność stosowania osobnego wskaźnika efektywności energetycznej w przypadku takiej funkcji.

(11)

Informacje zamieszczone na etykietach wyświetlaczy elektronicznych objętych zakresem niniejszego rozporządzenia należy uzyskiwać przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organizacje normalizacyjne wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (6).

(12)

Uznając wzrost sprzedaży produktów związanych z energią za pośrednictwem internetowych platform hostingowych zamiast za pośrednictwem stron internetowych dostawców lub sprzedawców, należy wyjaśnić, że internetowe platformy sprzedaży powinny być odpowiedzialne za umożliwianie wyeksponowania etykiety zapewnionej przez dostawcę w bliskiej odległości od ceny. Powinny one informować sprzedawców o tym obowiązku, ale nie powinny być odpowiedzialne za dokładność lub treść dostarczonej etykiety i karty informacyjnej produktu. Jednakże w zastosowaniu art. 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7) w sprawie handlu elektronicznego takie internetowe platformy hostingowe powinny działać bezzwłocznie w celu odebrania lub zablokowania dostępu do informacji o danym produkcie, jeżeli mają wiedzę o braku zgodności (np. o braku etykiety, niekompletnej lub niepoprawnej etykiecie lub niepoprawnej karcie informacyjnej produktu), przykładowo, jeżeli zostały poinformowane przez organ nadzoru rynku. Dostawca prowadzący sprzedaż bezpośrednio użytkownikom końcowym poprzez swoją stronę internetową jest objęty obowiązkami sprzedawcy w zakresie sprzedaży na odległość, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(13)

Wyświetlacze elektroniczne wystawiane na targach powinny być opatrzone etykietą energetyczną, jeżeli pierwszy egzemplarz danego modelu został już wprowadzony do obrotu lub zostaje wprowadzany do obrotu na targach.

(14)

W celu poprawy skuteczności niniejszego rozporządzenia produkty, które automatycznie zmieniają swoją efektywność w warunkach badania w celu poprawy deklarowanych parametrów, powinny być zakazane.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu zostały omówione przez forum konsultacyjne i ekspertów państw członkowskich zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(16)

Należy uchylić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się wymogi dotyczące etykietowania oraz dostarczania dodatkowych informacji o produktach w odniesieniu do wyświetlaczy elektronicznych, w tym telewizorów, monitorów i cyfrowych wyświetlaczy przeznaczonych do przekazu treści.

2.   Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:

a)

wszystkich wyświetlaczy elektronicznych o powierzchni ekranu nie większej niż 100 centymetrów kwadratowych;

b)

projektorów:

c)

wielofunkcyjnych systemów wideokonferencyjnych;

d)

wyświetlaczy do zastosowań medycznych;

e)

hełmów wirtualnej rzeczywistości;

f)

wyświetlaczy zintegrowanych lub przeznaczonych do zintegrowania z produktami wymienionymi w art. 2 ust. 3 lit. a) i ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE (8);

g)

wyświetlaczy elektronicznych, które są komponentami lub podzespołami produktów objętych środkami wykonawczymi przyjętymi na podstawie dyrektywy 2009/125/WE;

h)

wyświetlaczy transmisyjnych;

i)

wyświetlaczy danych bezpieczeństwa;

j)

cyfrowych tablic interaktywnych;

k)

cyfrowych ramek do zdjęć;

l)

cyfrowych wyświetlaczy przeznaczonych do przekazu treści spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:

1)

wyświetlacz zaprojektowany i skonstruowany jako moduł wyświetlacza, który ma być zintegrowany jako część obrazu na większej powierzchni ekranu wyświetlacza, i nieprzeznaczony do użytku jako samodzielny wyświetlacz;

2)

samodzielny wyświetlacz rozproszony w obudowie do stałego użytku na zewnątrz;

3)

samodzielny wyświetlacz rozproszony w obudowie o powierzchni ekranu mniejszej niż 30 dm2 lub większej niż 130 dm2;

4)

gęstość pikseli wyświetlacza jest mniejsza niż 230 pikseli/cm2 lub większa niż 3 025 pikseli/cm2;

5)

maksymalna luminancja bieli w trybie standardowego zakresu dynamicznego (SDR) jest równa lub większa niż 1 000 cd/m2;

6)

brak interfejsu wejściowego sygnału wizyjnego i sterownika wyświetlacza umożliwiającego prawidłowe wyświetlanie znormalizowanej testowej dynamicznej sekwencji wizyjnej do celów pomiaru mocy;

m)

wskaźniki stanu;

n)

panele sterowania.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„wyświetlacz elektroniczny” oznacza ekran wyświetlacza i towarzyszące mu układy elektroniczne, którego podstawową funkcją jest pokazywanie informacji wizualnych ze źródeł połączonych przewodowo lub bezprzewodowo;

2)

„telewizor” oznacza wyświetlacz elektroniczny przeznaczony głównie do wyświetlania i odbioru sygnałów audiowizualnych, składający się z wyświetlacza elektronicznego i z jednego lub większej liczby tunerów/odbiorników;

3)

„tuner/odbiornik” oznacza obwód elektroniczny, który wykrywa sygnał telewizyjny typu „broadcast”, taki jak naziemna telewizja cyfrowa lub satelitarna, ale nie sygnał internetowy typu „unicast”, i ułatwia wybór kanału telewizyjnego z grupy kanałów radiowych i telewizyjnych;

4)

„monitor” lub „monitor komputerowy” lub „wyświetlacz komputerowy” oznacza wyświetlacz elektroniczny przeznaczony do użytku przez jedną osobę z bliskiej odległości, np. do pracy przy biurku;

5)

„cyfrowa ramka do zdjęć” oznacza wyświetlacz elektroniczny, który wyświetla wyłącznie nieruchome informacje wizualne;

6)

„projektor” oznacza urządzenie optyczne do przetwarzania analogowych lub cyfrowych informacji dotyczących obrazów wideo w dowolnym formacie w celu modulowania źródła światła i wyświetlania powstałego obrazu na zewnętrznej powierzchni;

7)

„wyświetlacz stanu” oznacza wyświetlacz stosowany do pokazywania prostych, ale zmieniających się informacji, np. wybranego kanału, godziny lub zużycia energii elektrycznej. Prostego wskaźnika świetlnego nie uważa się za wyświetlacz stanu;

8)

„panel sterowania” oznacza wyświetlacz elektroniczny, którego główną funkcją jest wyświetlanie obrazów związanych ze stanem operacyjnym produktu; może zapewniać interakcję za pośrednictwem dotyku lub w inny sposób w celu sterowania działaniem produktu. Może być zintegrowany z produktami lub może być specjalnie zaprojektowany i wprowadzany do obrotu do użytku wyłącznie z produktem;

9)

„wielofunkcyjny system wideokonferencyjny” oznacza specjalny system przeznaczony do wideokonferencji i współpracy, umieszczony w jednej obudowie, którego specyfikacje obejmują wszystkie poniższe elementy:

a)

obsługa określonego protokołu wideokonferencji ITU-T H.323 lub IETF SIP dostarczonego przez producenta;

b)

możliwość dwukierunkowego nagrywania, wyświetlania i przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym, w tym odporność na utratę pakietów;

c)

możliwość dwukierunkowego emitowania i przetwarzania dźwięku w czasie rzeczywistym z użyciem sprzętu głośnomówiącego, w tym redukcja echa;

d)

funkcja szyfrowania;

e)

HiNA.

10)

„HiNA” oznacza wysoki stopień dostępności sieciowej zgodnie z definicją w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 (9);

11)

„referencyjny monitor telewizyjny” oznacza wyświetlacz elektroniczny przeznaczony i wprowadzany do obrotu do celów działalności zawodowej, stosowany przez nadawców telewizyjnych i firmy opracowujące treści wideo w celu tworzenia treści wideo. Jego specyfikacja obejmuje wszystkie następujące elementy:

a)

funkcja kalibracji kolorów;

b)

funkcja analizy sygnału wejściowego w celu monitorowania sygnału wejściowego i wykrywania błędów, np. w postaci monitora kształtu fali/wektoroskopu, potencjometru RGB (cut off), funkcji kontroli stanu sygnału wizyjnego w rzeczywistej rozdzielczości pikseli, trybu z przeplotem i markera ekranu;

c)

seryjny interfejs cyfrowy (SDI) lub telefonia internetowa (VOiP) zintegrowane z produktem;

d)

wyświetlacz nieprzeznaczony do użytku w miejscach publicznych.

12)

„cyfrowa tablica interaktywna” oznacza wyświetlacz elektroniczny, który umożliwia bezpośrednią interakcję użytkownika z wyświetlanym obrazem. Cyfrowa tablica interaktywna jest przeznaczona głównie do przeprowadzania prezentacji, lekcji lub do współpracy zdalnej, w tym do transmisji sygnałów dźwiękowych i wizyjnych. Jej specyfikacja obejmuje wszystkie następujące elementy:

a)

jest przeznaczona głównie do instalacji w pozycji wiszącej, zamocowania na stojaku podłogowym, ustawienia na półce lub na blacie biurka, bądź przytwierdzenia do trwałej konstrukcji na potrzeby oglądania przez wiele osób;

b)

konieczność stosowania z oprogramowaniem komputerowym z określonymi funkcjami umożliwiającymi zarządzanie treścią i interakcją;

c)

zintegrowanie lub możliwość zintegrowania z komputerem do obsługi oprogramowania, o którym mowa w lit. b);

d)

powierzchnia ekranu większa niż 40 dm2;

e)

interakcja z użytkownikiem przez dotyk palca lub rysika bądź w inny sposób, np. reakcja na ruch dłoni lub ramienia bądź głos;

13)

„wyświetlacz danych bezpieczeństwa” oznacza wyświetlacz elektroniczny, którego specyfikacja obejmuje wszystkie następujące elementy:

a)

funkcja automonitorowania dająca możliwość przekazywania zdalnemu serwerowi przynajmniej jednej z następujących informacji:

stan poboru mocy;

temperatura wewnętrzna z przeciwprzeciążeniowego czujnika termicznego;

źródło sygnału wizyjnego;

źródło sygnału dźwiękowego i stan sygnału dźwiękowego (głośność/wyciszenie);

model i wersja oprogramowania układowego;

b)

określona przez użytkownika specjalistyczna obudowa ułatwiająca instalację wyświetlacza w profesjonalnych osłonach lub pulpitach.

14)

„cyfrowy wyświetlacz przeznaczony do przekazu treści” oznacza wyświetlacz elektroniczny przeznaczony głównie do oglądania przez wiele osób w środowisku innym niż komputer stacjonarny i innym niż środowisko domowe. Jego specyfikacja obejmuje wszystkie następujące elementy:

a)

niepowtarzalny identyfikator umożliwiający podjęcie działań w odniesieniu do konkretnego ekranu;

b)

funkcja uniemożliwiająca nieuprawniony dostęp do ustawień wyświetlacza i pokazywanego obrazu;

c)

połączenie z siecią (obejmujące połączenie przewodowe lub bezprzewodowe) w celu sterowania, monitorowania lub otrzymywania informacji do wyświetlenia z oddalonych źródeł typu „unicast” lub „multicast”, ale nie ze źródeł typu „broadcast

d)

przeznaczony do instalacji w pozycji wiszącej, zamocowany lub przytwierdzony do trwałej konstrukcji do celów oglądania przez wiele osób, nie jest wprowadzany do obrotu ze stojakiem podłogowym;

e)

nie obejmuje tunera służącego do pokazywania sygnałów typu „broadcast”.

15)

„zintegrowany” w odniesieniu do wyświetlacza będącego komponentem funkcjonalnym innego produktu – oznacza wyświetlacze elektroniczne, które nie mogą działać niezależnie od produktu i które są od niego zależne pod względem realizacji swoich funkcji, w tym zasilania;

16)

„wyświetlacz do zastosowań medycznych” oznacza wyświetlacz elektroniczny objęty zakresem:

a)

dyrektywy Rady 93/42/EWG (10) dotyczącej wyrobów medycznych; lub

b)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (11) w sprawie wyrobów medycznych; lub

c)

dyrektywy Rady 90/385/EWG (12) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania; lub

d)

dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (13) w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro; lub

e)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 (14) w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro;

17)

„monitor klasy 1” oznacza monitor służący do oceny wysokiej jakości technicznej obrazów w kluczowych momentach procesu produkcji lub nadawania; np. utrwalania obrazów, postprodukcji, transmisji lub przechowywania;

18)

„powierzchnia ekranu” oznacza użyteczną powierzchnię ekranu wyświetlacza elektronicznego obliczaną poprzez pomnożenie maksymalnej użytecznej szerokości obrazu przez maksymalną użyteczną wysokość obrazu na powierzchni panelu (zarówno płaskiego, jak i zakrzywionego);

19)

„hełm wirtualnej rzeczywistości” oznacza urządzenie przeznaczone do noszenia na głowie, które zapewnia użytkownikowi zanurzenie w rzeczywistość wirtualną poprzez wyświetlanie obrazów stereoskopowych dla każdego oka wraz z funkcjami śledzenia ruchu głowy;

20)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie wyświetlacze elektroniczne są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.   Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każdy wyświetlacz elektroniczny jest dostarczany wraz z etykietą w formie drukowanej w formacie określonym w załączniku III i zawierającą określone w tym załączniku informacje;

b)

do bazy danych o produktach wprowadzane są parametry zawarte w karcie informacyjnej produktu, określone w załączniku V;

c)

na specjalne żądanie sprzedawcy karta informacyjna produktu została udostępniona w formie drukowanej;

d)

treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, została wprowadzona do bazy danych produktów o produktach;

e)

wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu wyświetlacza elektronicznego, w tym reklamy w internecie, zawierają klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej, widniejące na etykiecie zgodnie z załącznikiem VII i załącznikiem VIII;

f)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu wyświetlacza elektronicznego, w tym materiały w internecie, opisujące konkretne parametry techniczne, zawierają klasę efektywności energetycznej danego modelu i zakres klas efektywności, widniejące na etykiecie zgodnie z załącznikiem VII;

g)

sprzedawcom każdego modelu wyświetlacza elektronicznego udostępniana jest etykieta elektroniczna w formacie określonym w załączniku III i zawierająca określone w tym załączniku informacje;

h)

sprzedawcom każdego modelu wyświetlacza elektronicznego udostępniana jest elektroniczna karta informacyjna produktu określona w załączniku V;

i)

oprócz wymogu określonego w lit. a) etykieta jest wydrukowana na opakowaniu lub naklejona na nim.

2.   Klasy efektywności energetycznej ustala się na podstawie wskaźnika efektywności energetycznej obliczonego zgodnie z załącznikiem II.

Artykuł 4

Obowiązki sprzedawców

Sprzedawcy zapewniają, aby:

a)

do każdego wyświetlacza elektronicznego w punkcie sprzedaży, w tym na targach, dołączona jest etykieta dostarczona przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), umieszczona z przodu urządzenia lub zawieszona na nim, lub umieszczona w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna i jednoznacznie powiązana z danym modelem; o ile wyświetlacz elektroniczny umieszczony na wystawie i widoczny dla klientów pozostaje w trybie włączenia, etykieta elektroniczna zgodna z art. 3 ust. 1 lit. g) wyświetlona na ekranie może zastąpić etykietę drukowaną;

b)

w przypadku gdy w punkcie sprzedaży żaden egzemplarz danego modelu wyświetlacza elektronicznego nie jest rozpakowany na wystawie, etykieta wydrukowana na pudełku lub naklejona na nim jest widoczna;

c)

w przypadku sprzedaży na odległość lub telemarketingu etykieta i karta informacyjna produktu są dostarczane zgodnie z załącznikami VII i VIII;

d)

wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu wyświetlacza elektronicznego, w tym reklamy w internecie, zawierają klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej, widniejące na etykiecie zgodnie z załącznikiem VII;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu wyświetlacza elektronicznego, w tym techniczne materiały promocyjne w internecie, opisujące konkretne parametry techniczne, zawierają klasę efektywności energetycznej danego modelu i zakres klas efektywności, widniejące na etykiecie zgodnie z załącznikiem VII.

Artykuł 5

Obowiązki dostawców usług na internetowych platformach hostingowych

W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, dopuszcza sprzedaż elektronicznych wyświetlaczy za pośrednictwem swojej strony internetowej, umożliwia on pokazanie etykiety elektronicznej i elektronicznej karty informacyjnej produktu dostarczonych przez sprzedawcę na mechanizmie wyświetlania zgodnie z przepisami załącznika VIII i informuje sprzedawcę o obowiązku ich pokazania.

Artykuł 6

Metody pomiaru

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń, zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 7

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Przy wykonywaniu kontroli na potrzeby nadzoru rynku, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji opisaną w załączniku IX.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia forum konsultacyjnemu wyniki tego przeglądu, w tym, w stosownych przypadkach, projekt zmiany rozporządzenia nie później niż dnia 25 grudnia 2022 r.

W ramach przeglądu ocenia się w szczególności:

a)

czy należy lub czy nadal należy stosować osobne kategorie energetyczne dla SDR i HDR;

b)

dopuszczalne w procedurze weryfikacyjnej odchylenia od wymaganych wartości określonych w załączniku IX;

c)

czy do zakresu rozporządzenia należy włączyć inne wyświetlacze elektroniczne;

d)

odpowiednią równowagę rygorystyczności w odniesieniu do większych i mniejszych produktów;

e)

czy możliwe jest opracowanie odpowiednich metod powiadamiania w odniesieniu do zużycia energii;

f)

możliwość uwzględnienia aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ponadto Komisja dokonuje przeglądu etykiety w celu zmiany jej skali, w przypadku gdy spełnione są wymogi art. 11 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1062/2010 traci moc z dniem 1 marca 2021 r.

Artykuł 10

Środki przejściowe

Począwszy od dnia 25 grudnia 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r. karta produktu wymagana na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1062/2010 może zostać udostępniona za pośrednictwem bazy danych o produktach zamiast w formie drukowanej wraz z produktem. W takim przypadku dostawca zapewnia, aby w przypadku wyraźnego żądania sprzedawcy karta produktu została udostępniona w formie drukowanej.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r. Jednakże art. 3 ust. 1 lit. a) stosuje się od dnia 1 listopada 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 64).

(3)  Komunikat Komisji: Plan prac dotyczący ekoprojektu na lata 2016–2019, COM(2016) 773 final z 30.11.2016.

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 42).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).

(7)  Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

(8)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).

(9)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia (Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 45).

(10)  Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 1).

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1).

(12)  Dyrektywa Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz.U. L 189 z 20.7.1990, s. 17).

(13)  Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, s. 1).

(14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje do celów załączników

Stosuje się następujące definicje:

1)

„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) indeks stosowany do oznaczania względnej efektywności energetycznej wyświetlacza elektronicznego, zgodnie z załącznikiem II pkt B;

2)

„szeroki zakres dynamiczny” (ang. High Dynamic Range, HDR) oznacza metodę służącą zwiększeniu współczynnika kontrastu obrazu wyświetlacza elektronicznego przy wykorzystaniu metadanych wygenerowanych podczas tworzenia materiału wideo, które zespół obwodów sterowania wyświetlaczem interpretuje w celu uzyskania współczynnika kontrastu i oddania barw postrzeganych przez ludzkie oko jako bardziej realistyczne niż w przypadku wyświetlaczy niekompatybilnych z HDR;

3)

„współczynnik kontrastu” oznacza różnicę między wartością szczytową jasności a poziomem czerni w obrazie;

4)

„luminancja” oznacza fotometryczną miarę natężenia światła zmierzającego w danym kierunku w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, wyrażaną w kandelach na metr kwadratowy (cd/m2). Termin „jasność” jest często używany w celu subiektywnego określenia jakościowego luminancji wyświetlacza elektronicznego;

5)

„automatyczna regulacja jasności” (ang. Automatic Brightness Control, ABC) oznacza automatyczny mechanizm, który, w przypadku gdy jest włączony, automatycznie dostosowuje jasność wyświetlacza elektronicznego w zależności od poziomu światła w otoczeniu oświetlającego wyświetlacz od przodu;

6)

„domyślny” oznacza, w odniesieniu do specjalnej funkcji lub ustawienia, wartość specjalnej funkcji ustawioną w fabryce i dostępną w momencie, w którym klient po raz pierwszy korzysta z produktu i po przeprowadzeniu „resetowania do ustawień fabrycznych”, jeżeli jest to dozwolone w przypadku danego produktu;

7)

„piksel (element obrazu)” oznacza najmniejszy element obrazu, który można odróżnić od elementów sąsiadujących;

8)

„tryb włączenia” lub „tryb aktywny” oznacza stan, w którym wyświetlacz elektroniczny jest podłączony do źródła zasilania, został aktywowany i wykonuje co najmniej jedną z funkcji wyświetlacza;

9)

„menu ustawień obowiązkowych” oznacza specjalne menu, pojawiające się przy pierwszym uruchomieniu wyświetlacza elektronicznego lub po zresetowaniu do ustawień fabrycznych, zawierające zestaw ustawień wyświetlacza wstępnie zdefiniowanych przez dostawcę;

10)

„zwykła konfiguracja” oznacza ustawienia wyświetlacza, które są zalecane dla użytkownika końcowego przez producenta w menu pierwotnej konfiguracji lub ustawienia fabryczne wyświetlacza elektronicznego zgodne z przeznaczeniem użytkowania produktu. Tryb ten musi zapewniać optymalną jakość użytkownikom końcowym w przewidzianym środowisku stosowania i w ramach użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Zwykła konfiguracja jest to stan, w którym mierzy się deklarowane wartości dla trybu wyłączenia, czuwania, czuwania przy podłączeniu do sieci oraz trybu włączenia;

11)

„najwyższa luminancja w trybie włączenia” oznacza ustawioną przez producenta konfigurację wyświetlacza elektronicznego zapewniającą zadowalający obraz przy najwyższej zmierzonej luminancji;

12)

„konfiguracja sklepowa” oznacza konfigurację wyświetlacza elektronicznego do wykorzystania szczególnie w kontekście wyeksponowania wyświetlacza elektronicznego, np. w warunkach wysokiego poziomu oświetlenia (w handlu detalicznym) i nie obejmuje automatycznego wyłączania zasilania w przypadku wykrycia braku aktywności ze strony użytkownika lub jego nieobecności;

13)

„czujnik obecności w pomieszczeniu” lub „czujnik wykrywania gestów” lub „czujnik obecności” oznacza czujnik monitorujący ruch w przestrzeni wokół produktu oraz reagujący na ten ruch – sygnał czujnika może wywoływać aktywację trybu włączenia. Jeżeli w określonym z góry czasie ruch nie jest wykrywany, może to powodować przejście w tryb czuwania lub tryb czuwania przy podłączeniu do sieci;

14)

„tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym wyświetlacz elektroniczny jest podłączony do sieci elektrycznej i nie wykonuje żadnej ze swoich funkcji; za tryb wyłączenia uważa się również:

1)

stany, w których podawana jest jedynie informacja o trybie wyłączenia;

2)

stany, w których wykonywane są tylko funkcje przewidziane do zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (1);

15)

„tryb czuwania” oznacza stan, w którym wyświetlacz elektroniczny jest podłączony do sieci zasilania elektrycznego lub źródła prądu stałego, musi pobierać energię z tych źródeł, aby działać zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje przez dowolnie długi czas jedynie następujące funkcje:

sama funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia, lub

wyświetlanie informacji lub statusu;

16)

„funkcja ponownego włączenia” oznacza funkcję, która za pomocą zdalnie sterowanego przełącznika, urządzenia zdalnego sterowania, czujnika wewnętrznego, wyłącznika czasowego lub – w przypadku wyświetlaczy sieciowych w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci – sieci, umożliwia przejście z trybu czuwania lub trybu czuwania przy podłączeniu do sieci na tryb inny niż tryb wyłączenia zapewniający dodatkowe funkcje;

17)

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

18)

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs wizualny, w którym dostęp do obrazu lub zbioru danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

19)

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

20)

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki, lub jako środek służący ułatwieniu dostępu, np. jako dane wykorzystywane przez syntezatory mowy;

21)

„zasilacz zewnętrzny” (EPS) oznacza urządzenie zdefiniowane w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/1782 (2);

22)

„znormalizowany EPS” oznacza zasilacz zewnętrzny przeznaczony do zasilania energią elektryczną różnych urządzeń i zgodny z normą wydaną przez międzynarodową organizację normalizacyjną;

23)

„fotokod (kod QR)” oznacza kod matrycowy umieszczany na etykiecie energetycznej modelu produktu, odsyłający do informacji dotyczących danego modelu zawartych w publicznie dostępnej części bazy danych o produktach;

24)

„sieć” oznacza infrastrukturę komunikacyjną z topologią połączeń oraz architekturę, w tym elementy fizyczne, zasady organizacyjne, oraz procedury i formaty (protokoły) komunikacyjne;

25)

„interfejs sieciowy” (lub „port sieciowy”) oznacza przewodowy lub bezprzewodowy interfejs fizyczny, zapewniający połączenie sieciowe, przez który można zdalnie aktywować wyświetlacz elektroniczny i odbierać lub przesyłać dane. Interfejsy z danymi wejściowymi, takimi jak sygnały wideo i audio, ale niepochodzącymi ze źródła sieciowego i z wykorzystaniem adresu sieciowego nie są uważane za interfejsy sieciowe;

26)

„dostępność sieciowa” oznacza zdolność wyświetlacza elektronicznego do włączania działania po wykryciu przez interfejs sieciowy zdalnie przesyłanego impulsu;

27)

„wyświetlacz mający połączenie z siecią” oznacza wyświetlacz elektroniczny, który może się łączyć z siecią przy użyciu co najmniej jednego interfejsu sieciowego;

28)

„tryb czuwania przy podłączeniu do sieci” oznacza stan, w którym wyświetlacz elektroniczny może wznowić działanie za pomocą zdalnie przesyłanego impulsu z interfejsu sieciowego.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79).

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 (Dz.U. L 272 z 25.10.2019, s. 95).


ZAŁĄCZNIK II

A.   Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej wyświetlacza elektronicznego ustala się na podstawie jego wskaźnika efektywności energetycznej do celów etykietowania (EEIlabel ) określonego w tabeli 1. EEIlabel wyświetlacza elektronicznego określa się zgodnie z pkt B niniejszego załącznika.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej wyświetlaczy elektronicznych

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIlabel )

A

EEIlabel < 0,30

B

0,30 ≤ EEIlabel < 0,40

C

0,40 ≤ EEIlabel < 0,50

D

0,50 ≤ EEIlabel < 0,60

E

0,60 ≤ EEIlabel < 0,75

F

0,75 ≤ EEIlabel < 0,90

G

0,90 ≤ EEIlabel

B.   Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIlabel )

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIlabel) wyświetlacza elektronicznego oblicza się za pomocą następującego równania:

Formula

gdzie:

A oznacza powierzchnię oglądania w dm2;

Pmeasured jest to moc elektryczna mierzona w trybie włączenia w watach w zwykłej konfiguracji i określona zgodnie z tabelą 2;

corrl jest współczynnikiem korygującym określonym w tabeli 3.

Tabela 2

Pomiar Pmeasured

Poziom zakresu dynamicznego

Pmeasured

Standardowy zakres dynamiczny (SDR): PmeasuredSDR

Pobór mocy wyrażony w watach (W) w trybie włączenia, mierzony przy wyświetlaniu znormalizowanych testowych sekwencji filmowych pochodzących z dynamicznych transmitowanych treści. W przypadku gdy zastosowanie mają wartości tolerancji zgodnie z częścią C niniejszego załącznika, należy je odliczyć od Pmeasured .

Szeroki zakres dynamiczny (HDR):

PmeasuredHDR

Pobór mocy wyrażony w watach (W) w trybie włączenia, mierzony jak w przypadku PmeasuredSDR , ale z funkcją HDR aktywowaną przez metadane w znormalizowanych sekwencjach testowych HDR. W przypadku gdy zastosowanie mają wartości tolerancji zgodnie z częścią C niniejszego załącznika, należy je odliczyć od Pmeasured .


Tabela 3

Wartość corrl

Typ wyświetlacza elektronicznego

Wartość corrl

Telewizor

0,0

Monitor:

0,0

Cyfrowy wyświetlacz przeznaczony do przekazu treści

0,00062 *(lum-500)*A

Gdzie „lum” oznacza maksymalną luminancję bieli, wyrażoną w cd/m2, w najjaśniejszej konfiguracji trybu włączenia, a A oznacza powierzchnię wyświetlacza w dm2

C.   Tolerancje i korekty na potrzeby obliczania EEIlabel

Wyświetlacze elektroniczne z automatyczną regulacją jasności (ABC) kwalifikują się do redukcji o 10 % wartości Pmeasured , jeżeli spełniają wszystkie poniższe wymogi:

a)

ABC jest włączona w zwykłej konfiguracji wyświetlacza elektronicznego i pozostaje włączona w każdej innej konfiguracji standardowego zakresu dynamicznego dostępnej dla użytkownika końcowego;

b)

wartość Pmeasured w zwykłej konfiguracji jest mierzona przy wyłączonej ABC lub, jeżeli ABC nie może zostać wyłączona, przy oświetleniu o natężeniu 100 luksów zmierzonym przy czujniku ABC;

c)

jeżeli dotyczy, wartość Pmeasured przy wyłączonej ABC nie może być niższa niż moc w trybie włączenia zmierzona przy włączonej ABC przy natężeniu oświetlenia w otoczeniu wynoszącym 100 luksów zmierzonym przy czujniku ABC;

d)

przy włączonej ABC zmierzona wartość mocy w trybie włączenia musi spaść o przynajmniej 20 %, gdy natężenie oświetlenia w otoczeniu, mierzone przy czujniku ABC, jest obniżone ze 100 luksów do 12 luksów;

e)

regulator automatycznej regulacji jasności wyświetlacza spełnia wszystkie poniższe wymagania, jeżeli natężenie oświetlenia w otoczeniu mierzone przy czujniku ABC ulega zmianie:

luminancja ekranu zmierzona przy świetle o natężeniu 60 luksów wynosi od 65 % do 95 % luminancji ekranu zmierzonej przy świetle o natężeniu 100 luksów,

luminancja ekranu zmierzona przy świetle o natężeniu 35 luksów wynosi od 50 % do 80 % luminancji ekranu zmierzonej przy świetle o natężeniu 100 luksów,

luminancja ekranu zmierzona przy świetle o natężeniu 12 luksów wynosi od 35 % do 70 % luminancji ekranu zmierzonej przy świetle o natężeniu 100 luksów.


ZAŁĄCZNIK III

Etykiety dla wyświetlaczy elektronicznych

1.   ETYKIETA:

Image 1

Na etykiecie wyświetlacza elektronicznego muszą znajdować się następujące informacje:

I.

kod QR;

II.

nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;

III.

identyfikator modelu u dostawcy;

IV.

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V.

klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II pkt B w przypadku stosowania PmeasuredSDR .

VI.

wyrażone w kWh na1 000h zużycie energii w trybie włączenia podczas odtwarzania treści w technologii SDR, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VII.

klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II pkt B w przypadku stosowania PmeasuredHDR ;

VIII.

wyrażone w kWh na1 000h zużycie energii w trybie włączenia podczas odtwarzania treści w technologii HDR, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

IX.

przekątna widzialna ekranu w centymetrach i calach oraz wyrażona w pikselach rozdzielczość w poziomie i pionie;

X.

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2013”.

2.   WZÓR ETYKIETY

Image 2

Wymogi:

a)

Etykieta musi mieć co najmniej 96 mm szerokości i 192 mm wysokości. Jeżeli etykieta została wydrukowana w większym formacie, jej treść musi jednak pozostać proporcjonalna w stosunku do powyższych specyfikacji. W przypadku wyświetlaczy elektronicznych o przekątnej widocznej powierzchni ekranu mniejszej niż 127 cm (50 cali) etykieta może zostać wydrukowana w zmniejszonej skali, lecz nie może być mniejsza niż 60 % normalnej wielkości; jej zawartość musi jednak być proporcjonalna do podanych powyżej specyfikacji, a kod QR musi być nadal możliwy do odczytania za pomocą powszechnie dostępnych czytników QR, na przykład zainstalowanych w smartfonach.

b)

Tło etykiety jest w kolorze białym 100 %.

c)

Rodzaje czcionek to Verdana i Calibri.

d)

Wymiary i specyfikacje elementów na etykiecie muszą być zgodne ze wzorami etykiet.

e)

Stosuje się kolory skali CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – zgodnie z przykładem: 0,70,100,0: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

f)

Etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunków powyżej):

Image 3

kolory logo UE są następujące:

tło: 100,80,0,0,

gwiazdy: 0,0,100,0;

Image 4

kolorem logo energii jest: 100,80,0,0;

Image 5

kod QR jest czarny 100 %;

Image 6

nazwa dostawcy jest przedstawiona w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Bold, 9 pkt;

Image 7

identyfikator modelu jest przedstawiony kolorem czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, 9 pkt;

Image 8

skala od A do G jest przedstawiona w następujący sposób:

litery skali klasyfikacji efektywności energetycznej muszą być w kolorze białym 100 % i należy używać czcionki Calibri Bold, 19 pkt; litery muszą być wyśrodkowane w odniesieniu do osi odległej o 4,5 mm od lewej strony strzałek,

kolory strzałek skali od A do G są następujące:

klasa A: 100,0,100,0,

klasa B: 70,0,100,0,

klasa C: 30,0,100,0,

klasa D: 0,0,100,0,

klasa E: 0,30,100,0,

klasa F: 0,70,100,0,

klasa G: 0,100,100,0;

Image 9

separatory wewnętrzne mają grubość 0,5 pkt, a ich kolor jest czarny 100 %;

Image 10

litera klasy efektywności energetycznej musi być w kolorze białym 100 %, a czcionką musi być czcionka Calibri Bold, 33 pkt Strzałka klasy efektywności energetycznej i odpowiednia strzałka na skali od A do G muszą być umieszczone tak, aby ich groty były na tej samej wysokości. Litera na strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, która musi być w kolorze czarnym 100 %;

Image 11

wartość zużycia energii w SDR musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 28 pkt; tekst „kWh/1 000 h” musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 16 pkt Tekst musi być wyśrodkowany i w kolorze czarnym 100 %;

Image 12

piktogramy HDR i ekranu muszą być w kolorze czarnym 100 %, jak wskazano na wzorze etykiety; teksty (liczby i jednostki) muszą być w kolorze czarnym 100 % i wyglądać następująco:

nad piktogramem HDR litery klas efektywności energetycznej (od A do G) muszą być wyśrodkowane, przy czym litera odpowiedniej klasy efektywności energetycznej musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a inne litery czcionką Verdana Regular, 10 pkt; pod piktogramem HDR wartość zużycia energii w HDR musi być wyśrodkowana i zapisana czcionką Verdana Bold, 16 pkt, przy czym tekst „kWh/1 000 h” musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 10 pkt,

teksty piktogramów przedstawiających ekran muszą być zapisane czcionką Verdana Regular, 9 pkt i umieszczone zgodnie z wzorem etykiety;

Image 13

numer rozporządzenia jest przedstawiony kolorem czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, 6 pkt;


ZAŁĄCZNIK IV

Metody pomiaru i obliczenia

Pomiarów i obliczeń do celów zapewnienia zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody. Są one zgodne z przepisami niniejszego załącznika.

Pomiary i obliczenia muszą być zgodne z definicjami technicznymi, warunkami, równaniami i parametrami określonymi w niniejszym załączniku. Wyświetlacze elektroniczne, które mogą działać zarówno w trybie 2D, jak i w trybie 3D testuje się w trybie 2D.

Wyświetlacz elektroniczny podzielony na przynajmniej dwie fizycznie odrębne jednostki, który jednak wprowadza się do obrotu w jednym opakowaniu, do celów kontroli zgodności z wymogami niniejszego załącznika jest traktowany jako jeden wyświetlacz elektroniczny. W przypadku gdy kilka wyświetlaczy elektronicznych, które mogą być wprowadzane do obrotu oddzielnie, jest połączonych w jeden system, poszczególne wyświetlacze elektroniczne traktuje się jako pojedyncze wyświetlacze elektroniczne.

1.   POMIARY POBORU MOCY W TRYBIE WŁĄCZENIA

Pomiary poboru mocy w trybie włączenia muszą spełniać wszystkie poniższe ogólne warunki:

a)

pomiarów należy dokonywać w zwykłej konfiguracji wyświetlacza elektronicznego;

b)

pomiarów dokonuje się w temperaturze otoczenia wynoszącej 23 °C +/– 5 °C;

c)

pomiarów dokonuje się przy użyciu sekwencji testowych dynamicznego sygnału wizyjnego, reprezentujących typowe treści transmitowane w przypadku wyświetlaczy elektronicznych w standardowym zakresie dynamicznym (SDR). W przypadku pomiaru w technologii HDR wyświetlacz elektroniczny musi automatycznie i prawidłowo reagować na metadane HDR w sekwencji testowej. Wynik pomiarów wyraża średnie zużycie energii w ciągu kolejnych 10 minut;

d)

pomiarów dokonuje się po pozostawieniu wyświetlacza elektronicznego w trybie wyłączenia lub, w przypadku gdy tryb wyłączenia nie jest dostępny, w trybie czuwania przez co najmniej godzinę oraz, bezpośrednio po jej upływie, w trybie włączenia przez co najmniej godzinę, przy czym zakończenie pomiarów następuje przed upływem maksymalnie trzech godzin w trybie włączenia. Odpowiedni sygnał wizyjny powinien wyświetlać się przez cały czas trwania trybu włączenia. W przypadku wyświetlaczy elektronicznych, których stabilizacja następuje w czasie jednej godziny, podane przedziały czasowe mogą zostać skrócone, jeśli można wykazać, że końcowy wynik pomiaru mieści się w 2 % wyników, które w przeciwnym razie zostałyby uzyskane w opisanych tutaj przedziałach czasowych;

e)

jeżeli dostępna jest funkcja ABC, przy dokonywaniu pomiarów musi być ona wyłączona. Jeżeli nie można wyłączyć funkcji ABC, pomiary przeprowadza się w świetle otoczenia o natężeniu 100 luksów, zmierzonym przy czujniku ABC.

2.   POMIARY MAKSYMALNEJ LUMINANCJI BIELI

Przeprowadza się pomiary maksymalnej luminancji bieli:

a)

z użyciem miernika luminancji mierzącego jasność z takiego fragmentu ekranu emitującego pełną (100 %) biel, który jest częścią wzorca „testu pełnego ekranu”, nieprzekraczającego średniego poziomu luminancji (APL), przy którym występowałoby ograniczenie mocy lub inna nieprawidłowość;

b)

bez powodowania zakłóceń punktu wykrywania miernika na wyświetlaczu elektronicznym podczas zmiany między zwykłą konfiguracją a najjaśniejszą konfiguracją trybu włączenia.


ZAŁĄCZNIK V

Karta informacyjna produktu

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dostawca wprowadza do bazy danych o produktach informacje określone w tabeli 4.

W instrukcji obsługi produktu lub w innych materiałach dostarczanych wraz z produktem należy wyraźnie wskazać link do modelu w bazie danych o produktach w formie czytelnego dla człowieka adresu URL lub kodu QR bądź podać numer rejestracyjny produktu.

Tabela 4

Informacje, struktura i format karty informacyjnej produktu

 

Informacja

Wartość i stopień dokładności

Jednostka

Uwagi

1.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

TEKST

 

 

2.

Identyfikator modelu u dostawcy

TEKST

 

 

3.

Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

Jeżeli baza danych o produktach automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza tych danych.

4.

Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)

X,X

W

W zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku dla wartości mocy nieprzekraczających 100 W i w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej dla wartości mocy powyżej 100 W.

5.

Klasa efektywności energetycznej (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] lub nd.

 

Jeżeli baza danych o produktach automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza tych danych. Wartość określona jako „nd.” („nie dotyczy”) w przypadku gdy tryb HDR nie jest realizowany.

6.

Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)

X,X

W

W zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku dla wartości mocy nieprzekraczających 100 W i w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej dla wartości mocy powyżej 100 W (wartość określona jako 0 (zero), jeżeli „nie dotyczy”).

7.

Pobór mocy w trybie wyłączenia

X,X

W

 

8.

Pobór mocy w trybie czuwania

X,X

W

 

9.

Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci

X,X

W

 

10.

Kategoria wyświetlacza elektronicznego

[telewizor/monitor/wyświetlacz do przekazu treści/inny]

 

Wybrać jeden.

11.

Format obrazu

X

:

Y

Liczba całkowita

Np. 16:9, 21:9 itd.

12.

Rozdzielczość ekranu (piksele)

X

x

Y

piksele

Liczba pikseli w poziomie i w pionie.

13.

Przekątna ekranu

X,X

cm

W cm, zgodnie z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI), w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

14.

Przekątna ekranu

X

cale

Opcjonalnie w calach w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

15.

Widoczna powierzchnia ekranu

X,X

cm2

W zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

16.

Zastosowana technologia panelu

TEKST

 

Np. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD itd.

17.

Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)

[TAK/NIE]

 

Należy aktywować jako ustawienie domyślne (jeżeli TAK).

18.

Dostępność czujnika rozpoznawania mowy

[TAK/NIE]

 

 

19.

Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu

[TAK/NIE]

 

Należy aktywować jako ustawienie domyślne (jeżeli TAK).

20.

Częstotliwość odświeżania obrazu

X

Hz

 

21.

Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (do):

DD MM RRRR

data

Jak wskazano w pkt 1 część E załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2021 (1).

22.

Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do):

DD MM RRRR

data

Jak wskazano w pkt 5 część D załącznika II do rozporządzenia (UE) 2019/2021.

23.

Minimalne gwarantowane wsparcie produktu (do):

DD MM RRRR

data

 

24.

Typ zasilacza:

Wewnętrzny/zewnętrzny/znormalizowany zewnętrzny

 

Wybrać jeden.

i

Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem)

Tytuł normy

TEKST

 

 

 

Napięcie wejściowe

X

V

 

Napięcie wyjściowe

X

V

 

ii

Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)

Tytuł normy

TEKST

 

Obowiązkowe tylko w przypadku, gdy EPS nie jest zawarty w opakowaniu, w innym przypadku nieobowiązkowe.

 

 

Wymagane napięcie wyjściowe

X,X

V

Obowiązkowe tylko w przypadku, gdy EPS nie jest zawarty w opakowaniu, w innym przypadku nieobowiązkowe.

 

 

Wymagane natężenie prądu

X,X

A

Obowiązkowe tylko w przypadku, gdy EPS nie jest zawarty w opakowaniu, w innym przypadku nieobowiązkowe.

 

 

Wymagana częstotliwość prądu

X

Hz

Obowiązkowe tylko w przypadku, gdy EPS nie jest zawarty w opakowaniu, w innym przypadku nieobowiązkowe.


(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2021 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) 642/2009 (zob. s. 241 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK VI

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), musi zawierać:

1)

dane identyfikacyjne (ogólny opis modelu):

a)

nazwę handlową i identyfikator modelu;

b)

nazwę, adres, zarejestrowaną nazwę handlową dostawcy;

2)

odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych, innych norm i specyfikacji stosowanych do pomiarów parametrów technicznych i obliczeń;

3)

szczególne środki ostrożności, jakie należy zastosować podczas montażu, instalacji i testowania modelu;

4)

wykaz wszystkich modeli równoważnych, w tym ich numery identyfikacyjne;

5)

zmierzone parametry techniczne modelu i obliczenia wykonane na podstawie zmierzonych parametrów podanych w tabeli 5;

Tabela 5

Zmierzone parametry techniczne

 

 

Wartość i stopień dokładności

Jednostka

Uwagi

 

Informacje ogólne

 

 

 

1.

Temperatura otoczenia

XX,XX

°C

 

2.

Napięcie probiercze

X

V

 

3.

Częstotliwość

X,X

Hz

 

4.

Całkowity współczynnik zniekształceń harmonicznych (THD) systemu zasilania energią elektryczną;

X

%

 

 

Dla trybu włączenia:

 

 

 

5.

maksymalna luminancja bieli przy najjaśniejszej konfiguracji w trybie włączenia

X

cd/m2

 

6.

maksymalna luminancja bieli przy zwykłej konfiguracji

X

cd/m2

 

7.

Współczynnik maksymalnej luminancji bieli (obliczony)

X,X

%

Iloraz wartości z pozycji 6 powyżej i wartości z pozycji 5, pomnożony przez 100

 

Dla wymogów dotyczących poboru mocy

 

 

 

8.

Czas trwania trybu włączenia, zanim wyświetlacz elektroniczny przełączy się automatycznie w tryb czuwania lub w tryb wyłączenia lub w inny tryb, w którym nie są przekroczone odpowiednie wymogi dotyczące poboru mocy w trybie wyłączenia lub czuwania.

mm:ss

 

 

 

W przypadku telewizorów: zmierzona wartość czasu, który upływa, zanim telewizor przełączy się automatycznie w tryb czuwania lub w tryb wyłączenia lub w inny stan, w którym nie są przekroczone odpowiednie wymogi dotyczące zużycia energii w trybie czuwania lub wyłączenia po ostatniej interakcji z użytkownikiem;

mm:ss

 

 

 

W przypadku telewizorów wyposażonych w czujnik obecności w pomieszczeniu: zmierzona wartość czasu, który upływa, zanim telewizor przełączy się automatycznie w tryb czuwania lub w tryb wyłączenia lub w inny stan, w którym nie są przekroczone odpowiednie wymogi dotyczące zużycia energii w trybie czuwania lub wyłączenia, gdy nie wykryto obecności w pomieszczeniu;

mm:ss

 

 

 

Wyświetlacze elektroniczne inne niż telewizory i wyświetlacze telewizyjne: zmierzona wartość czasu, który upływa, zanim wyświetlacz elektroniczny przełączy się automatycznie w tryb czuwania lub w tryb wyłączenia lub w inny stan, w którym nie są przekroczone odpowiednie wymogi dotyczące zużycia energii, w przypadku gdy nie wykryto sygnału wejściowego;

mm:ss

 

 

 

Dla ABC

 

 

Jeżeli funkcja jest dostępna i uruchamiana domyślnie (zgodnie z załącznikiem V, tabela 4)

9.

Średni pobór mocy w trybie włączenia wyświetlacza elektronicznego przy natężeniu światła w otoczeniu, mierzonym przy czujniku ABC wyświetlacza elektronicznego, wynoszącym 100 i 12 luksów.

X,X

W

 

10

Procent zmniejszenia poboru mocy z powodu działania ABC przy świetle otoczenia o natężeniu od 100 do 12 luksów.

X,X

%

 

11

Maksymalna luminancja bieli wyświetlacza przy każdej z następujących wartości natężenia oświetlenia w otoczeniu, zmierzonych przy czujniku ABC: 100 luksów, 60 luksów, 35 luksów, 12 luksów.

x

cd/m2

 

 

Zmierzony pobór mocy w trybie włączenia w świetle otoczenia o natężeniu 100 luksów przy czujniku ABC

X,X

W

 

 

Zmierzony pobór mocy w trybie włączenia w świetle otoczenia o natężeniu 12 luksów przy czujniku ABC

X,X

W

 

 

Zmierzona luminancja ekranu w świetle otoczenia o natężeniu 60 luksów przy czujniku ABC

X

cd/m2

 

 

Zmierzona luminancja ekranu w świetle otoczenia o natężeniu 35 luksów przy czujniku ABC

X

cd/m2

 

 

Zmierzona luminancja ekranu w świetle otoczenia o natężeniu 12 luksów przy czujniku ABC

X

cd/m2

 

6)

Dodatkowe wymogi informacyjne:

a)

złącze do podłączenia testowego sygnału dźwiękowego i wizyjnego co celów testowania;

b)

informacje i dokumenty dotyczące oprzyrządowania, ustawień i obwodów wykorzystywanych do testowania elektrycznego;

c)

wszelkie inne warunki testowe, które nie zostały opisane lub określone w lit. b);

d)

dla trybu włączenia:

(i)

charakterystyka dynamicznego sygnału wizyjnego przekazującego treść typowej transmisji telewizyjnej; w przypadku dynamicznego sygnału wizyjnego w formacie HDR wyświetlacz elektroniczny musi być automatycznie przełączany na tryb HDR za pomocą metadanych HDR dla tego sygnału;

(ii)

sekwencja kroków prowadząca do osiągnięcia stabilnego stanu w odniesieniu do poziomu poboru mocy; oraz

(iii)

ustawienia obrazu stosowane dla najjaśniejszego pomiaru maksymalnej luminancji bieli oraz schemat badania sygnału wizyjnego stosowanego do pomiaru.

e)

Dla trybów czuwania i wyłączenia:

(i)

zastosowana metoda pomiaru;

(ii)

opis sposobu wyboru lub programowania trybu z uwzględnieniem wszelkich wzmocnionych funkcji ponownego włączenia; oraz

(iii)

kolejność działań, jakie należy wykonać w celu doprowadzenia do stanu, w którym wyświetlacz elektroniczny automatycznie zmienia tryby działania.

f)

Dla wyświetlaczy elektronicznych z wyznaczonym interfejsem sygnału komputera:

(i)

potwierdzenie, że wyświetlacz elektroniczny określa hierarchię protokołów zarządzania energią wyświetlacza komputera określonych w pkt 6.2.3 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 617/2013 (1). Wszelkie odchylenia od protokołów powinny być zgłaszane;

g)

Wyłącznie dla wyświetlaczy elektronicznych mających połączenie z siecią:

(i)

liczba i rodzaj interfejsów sieciowych oraz, z wyjątkiem interfejsów sieci bezprzewodowej, ich umiejscowienie w wyświetlaczu w elektronicznym;

(ii)

informacja, czy wyświetlacz elektroniczny kwalifikuje się jako wyświetlacz elektroniczny z funkcją HiNA; w przypadku braku informacji wyświetlacz elektroniczny uznaje się za wyświetlacz bez funkcji HiNA; oraz

(iii)

informacje, czy wyświetlacz elektroniczny podłączony do sieci ma funkcję umożliwiającą funkcji zarządzania zasilaniem lub użytkownikowi przełączanie wyświetlacza elektronicznego, będącego w stanie czuwania przy podłączeniu do sieci w tryb czuwania lub wyłączenia bądź w inny stan, w którym nie następuje przekroczenie stosownych wymogów dotyczących poboru mocy dla trybu wyłączenia lub dla trybu czuwania z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, limitu poboru mocy dla wzmocnionej funkcji ponownego włączenia.

h)

Dla każdego rodzaju portu sieciowego:

(i)

domyślny czas (mm:ss), po upływie którego funkcja zarządzania zasilaniem przełącza wyświetlacz w stan czuwania przy podłączeniu do sieci; oraz

(ii)

impuls wyzwalający do zastosowania w celu ponownego włączenia wyświetlacza.

7)

W przypadku gdy informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla danego modelu wyświetlacza elektronicznego uzyskano:

a)

na podstawie modelu, który ma takie same właściwości techniczne istotne w kontekście dostarczanych informacji technicznych, ale jest produkowany przez innego producenta, lub

b)

poprzez obliczenie na podstawie projektu lub ekstrapolacji danych z innego modelu tego samego lub innego dostawcy, lub za pomocą obu tych metod;

dokumentacja techniczna musi w stosownych przypadkach zawierać szczegóły takich obliczeń, ocenę przeprowadzoną przez dostawców w celu weryfikacji dokładności obliczeń oraz, w stosownych przypadkach, deklarację identyczności modeli różnych dostawców; oraz

8)

dane kontaktowe osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu dostawcy, jeżeli nie są one zawarte w informacjach technicznych wprowadzonych do bazy danych, są udostępniane na żądanie organom nadzoru rynku lub Komisji do celów wykonywania ich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia.


(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13).


ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, które należy podawać w reklamach wizualnych, w technicznych materiałach promocyjnych przy sprzedaży na odległość i w telemarketingu, z wyjątkiem sprzedaży na odległość przez internet

1.   

W przypadku reklam wizualnych, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. e) i art. 4 lit. d), klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie należy przedstawić zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

2.   

W przypadku materiałów promocyjnych, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. f) i art. 4 lit. e), klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie należy przedstawić zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

3.   

W przypadku sprzedaży na odległość w formie papierowej klasy efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie muszą być przedstawione zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

4.   

Klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej należy przedstawić, jak wskazano na rys. 1:

a)

ze strzałką zawierającą literę klasy energetycznej w kolorze białym 100 % białym, zapisaną czcionką Calibri Bold i z wielkością czcionki odpowiadającą co najmniej wielkości czcionki dla ceny, w przypadku gdy cena została podana;

b)

z kolorem strzałki odpowiadającym kolorowi klasy efektywności energetycznej;

c)

z zakresem dostępnych klas efektywności energetycznej w kolorze w 100 % czarnym, oraz

d)

wielkość musi być taka, aby strzałka była dobrze widoczna i czytelna. Litera w strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, z obramowaniem o grubości 0,5 pkt w kolorze czarnym 100 % umieszczonym wokół strzałki i litery klasy efektywności energetycznej.

W drodze odstępstwa, jeżeli druk w przypadku reklam wizualnych, technicznych materiałów promocyjnych lub sprzedaży na odległość w formie papierowej jest monochromatyczny, kolor strzałki w przypadku tego typu reklam wizualnych, technicznych materiałów promocyjnych lub sprzedaży na odległość w formie papierowej może być monochromatyczny.

Rys. 1

Przykład kolorowej/monochromatycznej strzałki skierowanej w lewo/prawo z podanym zakresem klas efektywności energetycznej

Image 14

5.   

W przypadku sprzedaży na odległość opartej na telemarketingu należy wyraźnie poinformować klientów o klasie efektywności energetycznej i zakresie klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie oraz o tym, że mogą oni uzyskać dostęp do etykiety oraz karty informacyjnej produktu za pośrednictwem strony internetowej bazy danych o produktach lub zamawiając ich drukowane kopie.

6.   

We wszystkich sytuacjach wymienionych w pkt 1–3 i 5 konsument musi mieć możliwość uzyskania na żądanie drukowanej kopii etykiety i karty informacyjnej produktu.


ZAŁĄCZNIK VIII

Informacje, które należy podawać w przypadku internetowej sprzedaży na odległość

1.   

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w załączniku III pkt 2 lit. a). Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

2.   

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego, jak wskazano na rys. 2:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce czcionką Calibri Bold w kolorze białym 100 % o wielkości równej wielkości czcionki zastosowanej w przypadku ceny produktu;

c)

podaje zakres dostępnych klas efektywności energetycznej w kolorze w czarnym 100 %, oraz

d)

ma jedną z dwóch poniższych form, a jego wielkość musi być taka, aby strzałka była dobrze widoczna i czytelna. Litera w strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, z widocznym obramowaniem w kolorze czarnym 100 % umieszczonym wokół strzałki i litery klasy efektywności energetycznej.

Rys. 2

Przykład kolorowej strzałki skierowanej w lewo/prawo z podanym zakresem klas efektywności energetycznej

Image 15

3.   

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 2 niniejszego załącznika, jest pokazywany na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu;

b)

obraz odsyła do etykiety określonej w załączniku III;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

w celu powiększania etykiety na ekranach dotykowych stosuje się metody powiększania właściwe dla urządzeń dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania; oraz

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

4.   

Stosowną kartę informacyjną produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta informacyjna produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta informacyjna produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego lub przez odniesienie do bazy danych o produktach, w którym to przypadku link wykorzystywany do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie „Karta informacyjna produktu”. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, karta informacyjna produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.


ZAŁĄCZNIK IX

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej. Wartości i klasy na etykiecie lub w karcie informacyjnej produktu nie mogą być korzystniejsze dla dostawcy niż wartości podane w dokumentacji technicznej.

W przypadku gdy model został zaprojektowany tak, aby miał możliwość wykrywania, że jest testowany (np. poprzez rozpoznanie warunków testowych lub cyklu testowego) i reagowania na taką sytuację w szczególny sposób poprzez automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu w zakresie któregokolwiek z parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub ujętych w dokumentacji technicznej bądź ujętych w jakiejkolwiek przedstawionej dokumentacji, model i wszystkie modele równoważne uznaje się za niespełniające wymogów.

Do celów weryfikacji zgodności modelu produktu z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu organy państw członkowskich stosują następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369 (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla dostawcy niż odpowiadające im wartości podane w sprawozdaniach z testów;

b)

wartości podane na etykiecie i w karcie informacyjnej produktu nie są bardziej korzystne dla dostawcy niż wartości deklarowane, a podana klasa efektywności energetycznej nie jest bardziej korzystna dla dostawcy niż klasa ustalona za pomocą wartości deklarowanych; oraz

c)

w przypadku gdy organy państwa członkowskiego badają egzemplarz danego modelu, wartości ustalone (wartości odpowiednich parametrów zmierzone w ramach testów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 6.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele równoważne nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Ewentualnie trzy dodatkowe wybrane egzemplarze mogą należeć do jednego równoważnego modelu lub ich większej liczby.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna wartości ustalonych pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami podanymi w tabeli 6.

6)

Jeżeli wyniki określone w pkt 5 nie zostaną uzyskane, uznaje się, że model i wszystkie modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego niezwłocznie przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku IV.

Organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji, które określono w tabeli 6, i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7 odnośnie do wymogów, o których mowa w niniejszym załączniku. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 6

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Pobór mocy w trybie włączenia (Pmeasured w watach)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 7 %

Pobór mocy w trybie wyłączenia, czuwania i czuwania przy podłączeniu do sieci w watach, stosownie do przypadku

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 wata, jeżeli wartość deklarowana wynosi nie więcej niż 1,00 wat, lub o więcej niż 10 %, jeżeli wartość deklarowana wynosi więcej niż 1,00 wat.

Długość przekątnej widocznej powierzchni ekranu wyrażona w centymetrach (i calach, jeżeli tak została zadeklarowana)

Wartość ustalona (*1) nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 1 cm lub 0,4 cala.

Widoczna powierzchnia ekranu w dm2

Wartość ustalona (*1) nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 0,1 dm2.

Rozdzielczość ekranu wyrażona pikselach w poziomie i pionie

Wartość ustalona (*1) nie może odbiegać od wartości deklarowanej.


(*1)  W przypadku trzech dodatkowych egzemplarzy badanych zgodnie z pkt 4 wartość ustalona oznacza średnią arytmetyczną wartości wyznaczonych dla tych trzech dodatkowych urządzeń.


5.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/29


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę Komisji 96/60/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 5 i art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2017/1369 uprawnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących etykietowania lub zmiany skali etykiet grup produktów przedstawiających znaczny potencjał oszczędności energii i, w stosownych przypadkach, innych zasobów.

(2)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010 (2) ustanowiono przepisy dotyczące etykietowania energetycznego pralek dla gospodarstw domowych.

(3)

Dyrektywą Komisji 96/60/WE (3) ustanowiono przepisy dotyczące etykietowania energetycznego pralko-suszarek dla gospodarstw domowych.

(4)

Komunikat Komisji COM(2016) 773 final (4) (plan prac dotyczący ekoprojektu) ustanowiony przez Komisję w zastosowaniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (5), ustanawia priorytety działań w ramach ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2016–2019. W planie prac dotyczącym ekoprojektu określono grupy produktów związanych z energią, które należy traktować priorytetowo przy prowadzeniu badań przygotowawczych oraz przy ostatecznym wprowadzaniu środków wykonawczych, jak również przy przeglądzie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010 (6), rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1061/2010 i dyrektywy 96/60/WE.

(5)

Szacuje się, że środki z planu prac dotyczącego ekoprojektu mogą potencjalnie przynieść łącznie ponad 260 TWh rocznych oszczędności energii końcowej w 2030 r., co jest równoważne redukcji emisji gazów cieplarnianych o około 100 mln ton rocznie w 2030 r. Pralki i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych znajdują się wśród grup produktów wymienionych w planie prac, a roczne oszczędności energii elektrycznej z nimi związane szacuje się na 2,5 TWh, co doprowadziłoby do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 0,8 Mt ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie oraz szacunkowych oszczędności wody wynoszących 711 mln m3 w 2030 r.

(6)

Pralki dla gospodarstw domowych oraz pralko-suszarki dla gospodarstw domowych należą do grup produktów wymienionych w art. 11 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1369, w odniesieniu do których Komisja powinna przyjąć akt delegowany w celu wprowadzenia etykiety ze zmienioną skalą od A do G.

(7)

Komisja przeprowadziła przegląd rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1061/2010 zgodnie z wymogiem zawartym w jego art. 7 i w dyrektywie 96/60/WE oraz przeanalizowała jego aspekty techniczne, środowiskowe i gospodarcze, jak również rzeczywiste zachowanie konsumenta. Przegląd został przeprowadzony w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami i stronami z Unii oraz państw trzecich. Wyniki przeglądu opublikowano i zaprezentowano Forum Konsultacyjnemu ustanowionemu na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(8)

Z przeglądu wynika, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmienionych wymogów dotyczących etykietowania energetycznego pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz że mogą one zostać ustanowione na mocy tego samego rozporządzenia w sprawie etykietowania energetycznego. Zakres niniejszego rozporządzenia powinien zatem obejmować pralki dla gospodarstw domowych oraz pralko-suszarki dla gospodarstw domowych.

(9)

Pralki oraz pralko-suszarki nieprzeznaczone dla gospodarstw domowych mają inne cechy i zastosowania. Są one przedmiotem innych działań regulacyjnych, w szczególności dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7), i nie powinny być objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie dotyczące pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych powinno mieć zastosowanie do pralek i pralko–suszarek o tych samych parametrach technicznych, bez względu na konfigurację, w jakiej są eksploatowane.

(10)

Aspekty środowiskowe dotyczące pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, które zostały określone jako istotne do celów niniejszego rozporządzenia, to zużycie energii i wody na etapie użytkowania, wytwarzanie odpadów po upływie końca przydatności do użycia, emisje do powietrza i wody na etapie produkcji (związane z wydobyciem i przetwarzaniem surowców) oraz na etapie użytkowania (związane ze zużyciem energii elektrycznej).

(11)

Z przeglądu wynika, że zużycie energii elektrycznej i wody przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem można jeszcze bardziej zmniejszyć, wdrażając środki dotyczące etykiety energetycznej koncentrujące się na lepszym różnicowaniu produktów, aby zapewnić zachęty dla dostawców do dalszej poprawy efektywności energetycznej i zasobooszczędności pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, a także lepiej reagując na oczekiwania konsumentów dotyczące korzystania z programów prania lub pełnych programów prania i suszenia, szczególnie w odniesieniu do czasu ich trwania.

(12)

Etykietowanie energetyczne pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych umożliwia konsumentom dokonywanie świadomych wyborów dotyczących zakupu bardziej energo- i zasobooszczędnych urządzeń. Zrozumienie i waga informacji umieszczonych na etykiecie zostały potwierdzone w specjalnym sondażu wśród konsumentów przeprowadzonym zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(13)

Pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, które są eksponowane na targach, powinny być opatrzone etykietą energetyczną, jeżeli pierwszy egzemplarz danego modelu został już wprowadzony do obrotu lub jest wprowadzony do obrotu w czasie takich targów.

(14)

Odpowiednie parametry produktu należy mierzyć przy użyciu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod. Metody te powinny uwzględniać uznane najnowocześniejsze metody pomiarów, w tym, jeśli są dostępne, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (8).

(15)

Uznając wzrost sprzedaży produktów związanych z energią za pośrednictwem sklepów internetowych i platform sprzedaży internetowej, a nie bezpośrednio od dostawców, należy sprecyzować, że dostawcy usług hostingowych sklepów internetowych i platform sprzedaży internetowej powinni być odpowiedzialni za wyświetlanie w pobliżu ceny etykiety dostarczonej przez dostawcę. Powinny one informować dostawców o tym obowiązku, ale nie powinny być odpowiedzialne za dokładność lub treść dostarczonej etykiety i karty informacyjnej produktu. Jednakże w zastosowaniu art. 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9) w sprawie handlu elektronicznego takie internetowe platformy hostingowe powinny działać bezzwłocznie w celu odebrania lub zablokowania dostępu do informacji o danym produkcie, jeżeli mają wiedzę o braku zgodności (np. o braku etykiety, niekompletnej lub niepoprawnej etykiecie lub niepoprawnej karcie informacyjnej produktu), przykładowo, jeżeli zostały poinformowane przez organ nadzoru rynku. Dostawca prowadzący sprzedaż bezpośrednio użytkownikom końcowym poprzez swoją stronę internetową jest objęty obowiązkami sprzedawcy w zakresie sprzedaży na odległość, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu zostały omówione przez forum konsultacyjne i z ekspertami państw członkowskich zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(17)

Należy uchylić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę 96/60/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, w tym tych, które mogą być zasilane również za pomocą akumulatorów, oraz pralek dla gospodarstw domowych do zabudowy i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych do zabudowy.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

pralek i pralko-suszarek objętych zakresem dyrektywy 2006/42/WE;

b)

pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych zasilanych za pomocą akumulatorów, które można podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą nabytej oddzielnie przetwornicy AC/DC;

c)

pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej mniejszej niż 2 kg oraz dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania nie większej niż 2 kg.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„sieć” lub „sieć elektryczna” oznacza sieć dostarczającą energię z sieci prądu przemiennego o napięciu 230 (± 10 %) woltów i częstotliwości 50 Hz;

2)

„pralka automatyczna” oznacza pralkę, która samodzielnie przeprowadza cały cykl prania wsadu bez konieczności interwencji użytkownika w jakimkolwiek momencie trwania programu;

3)

„pralka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę automatyczną, która pierze i płucze tkaniny wykorzystywane w gospodarstwach domowych przy użyciu wody, środków chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych, która posiada również funkcję wirowania i która została zadeklarowana przez producenta w deklaracji zgodności jako zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE (10) lub z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE (11);

4)

„pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która oprócz wykonywania funkcji pralki automatycznej posiada w tym samym bębnie urządzenie służące do suszenia tkanin poprzez ogrzewanie i odwirowywanie i która została zadeklarowana przez producenta w deklaracji zgodności jako zgodna z dyrektywą 2014/35/UE lub z dyrektywą 2014/53/UE;

5)

„pralka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która została zaprojektowana, przebadana i jest sprzedawana wyłącznie w celu:

a)

zamontowania w szafkach lub do obudowania (z góry, z dołu i po bokach) panelami;

b)

stabilnego przymocowania do boków, górnej lub dolnej części szafek lub paneli; oraz

c)

wyposażenia w fabrycznie wykonany front będący jego integralną częścią lub zamocowania na nim wykonanego na zamówienie przedniego panelu;

6)

„pralko-suszarka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralko-suszarkę dla gospodarstwo domowych, która została zaprojektowana, przebadana i jest sprzedawana wyłącznie w celu:

a)

zamontowania w szafkach lub do obudowania (z góry, z dołu i po bokach) panelami;

b)

stabilnego przymocowania do boków, górnej lub dolnej części szafek lub paneli; oraz

c)

wyposażenia w fabrycznie wykonany front będący jego integralną częścią lub zamocowania na nim wykonanego na zamówienie przedniego panelu;

7)

„wielobębnowa pralka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych wyposażoną w więcej niż jeden bęben, zarówno w postaci oddzielnych urządzeń, jak i znajdujących się w tej samej obudowie;

8)

„wielobębnowa pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych wyposażoną w więcej niż jeden bęben, zarówno w postaci oddzielnych urządzeń, jak i znajdujących się w tej samej obudowie;

9)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie pralki lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, lub obie te kategorie produktów, są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Na potrzeby załączników dodatkowe definicje określono w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.   Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każda pralka dla gospodarstw domowych oraz pralko-suszarka dla gospodarstw domowych była dostarczana z drukowaną etykietą w formacie określonym w załączniku III oraz, w przypadku wielobębnowej pralki dla gospodarstw domowych lub wielobębnowej pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, zgodnie z załącznikiem X;

b)

do bazy danych produktów wprowadzane są parametry zawarte w karcie informacyjnej produktu, określone w załączniku V;

c)

karta informacyjna produktu była udostępniana w formie drukowanej, na specjalne żądanie sprzedawcy pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych;

d)

treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, została wprowadzona do bazy danych produktów;

e)

wszelkie reklamy wizualne konkretnych modeli urządzeń chłodniczych zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII i VIII;

f)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, w tym w internecie, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII.

g)

dla każdego modelu pralki oraz pralko-suszarki dla gospodarstw domowych udostępniano sprzedawcom etykietę elektroniczną w formacie określonym w załączniku III i zawierającą informacje opisane w tym załączniku;

h)

dla każdego modelu pralki oraz pralko-suszarki dla gospodarstw domowych udostępniano sprzedawcom elektroniczną kartę informacyjną produktu określoną w załączniku V.

2.   Klasa efektywności energetycznej i klasa poziomu emisji hałasu akustycznego są określone w załączniku II i są obliczane zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 4

Obowiązki sprzedawców

Sprzedawcy zapewniają, aby:

a)

każda pralka dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarka dla gospodarstw domowych była opatrzona w punkcie sprzedaży, w tym również na targach, w dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) etykietę, umieszczoną na urządzeniach do zabudowy w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna; a w przypadku wszystkich innych urządzeń – w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna z przodu lub na wierzchu pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych;

b)

w przypadku sprzedaży na odległość i sprzedaży przez internet etykieta i karta informacyjna produktu były dostarczane zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c)

każda reklama wizualna konkretnego modelu pralki lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych zawierała klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, w tym w internecie, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII.

Artykuł 5

Obowiązki internetowych platform hostingowych

W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, zezwala na bezpośrednią sprzedaż pralek dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarek dla gospodarstw domowych przez swoją stronę internetową, dostawca ten ma obowiązek umożliwić prezentację etykiety elektronicznej i elektronicznej karty informacyjnej produktu udostępnionych przez sprzedawcę na mechanizmie wyświetlania zgodnie z przepisami załącznika VIII i ma obowiązek poinformować sprzedawcę o obowiązku ich wyświetlenia.

Artykuł 6

Metody pomiarów

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń, zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 7

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Przy wykonywaniu kontroli na potrzeby nadzoru rynku, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369, państwa członkowskie stosują procedurę opisaną w załączniku IX.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia wyniki tej oceny, w tym w stosownych przypadkach projekt wniosku dotyczącego zmian, forum konsultacyjnemu nie później niż do dnia 25 grudnia 2019 r.

W ramach przeglądu oceniane są w szczególności następujące kwestie:

a)

potencjał poprawy, jeżeli chodzi o zużycie energii, efektywność funkcjonalną i środowiskową pralek dla gospodarstw domowych oraz pralko-suszarek dla gospodarstw domowych;

b)

zasadność dwóch skal charakterystyki energetycznej pralko-suszarek dla gospodarstw domowych;

c)

skuteczność istniejących środków pod względem wpływu na zmiany zachowań użytkowników końcowych w postaci zakupu bardziej energo- i zasobooszczędnych urządzeń oraz korzystania z bardziej energo- i zasobooszczędnych programów;

d)

możliwość przyczyniania się do realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1061/2010 traci moc z dniem 1 marca 2021 r.

Dyrektywa 96/60/WE traci moc z dniem 1 marca 2021 r.

Artykuł 10

Środki przejściowe

Od dnia 25 grudnia 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r. karta produktu wymagana na podstawie art. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1061/2010 może być udostępniana w bazie danych o produktach ustanowionej na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) 2017/1369 zamiast być dostarczana w formie drukowanej. W takim przypadku dostawca zapewnia, aby w razie konkretnego żądania sprzedawcy karta produktu została udostępniona w formie drukowanej.

Od dnia 25 grudnia 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r. karta wymagana na podstawie art. 2 ust. 3 dyrektywy 96/60/WE może być udostępniana w bazie danych o produktach ustanowionej na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) 2017/1369 zamiast być dostarczana w formie drukowanej. W takim przypadku dostawca zapewnia, aby w przypadku konkretnego żądania sprzedawcy karta została udostępniona w formie drukowanej.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r. Jednak art. 10 stosuje się od dnia 25 grudnia 2019 r., a art. 3 ust. 1 lit. a) i b) stosuje się od dnia 1 listopada 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 47).

(3)  Dyrektywa Komisji 96/60/WE z dnia 19 września 1996 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko-suszarek bębnowych typu domowego (Dz.U. L 266 z 18.10.1996, s. 1).

(4)  Komunikat Komisji – Plan prac dotyczący ekoprojektu na lata 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 21).

(7)  Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).

(9)  Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

(10)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 357).

(11)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1)

„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) oznacza stosunek ważonego zużycia energii do standardowego zużycia energii w cyklu;

2)

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez dostawcę za odpowiednie do prania, suszenia lub ciągłego prania i suszenia konkretnych rodzajów tkanin;

3)

„cykl prania” oznacza pełny proces prania zdefiniowany dla wybranego programu, składający się z zestawu różnych operacji, w tym prania, płukania i wirowania;

4)

„cykl suszenia” oznacza pełny proces suszenia zdefiniowany dla wybranego programu, składający się z zestawu różnych operacji, w tym ogrzewania i odwirowywania;

5)

„pełny cykl” oznacza proces prania i suszenia składający się z cyklu prania i cyklu suszenia;

6)

„cykl ciągły” oznacza pełny cykl bez przerywania procesu i bez konieczności interwencji użytkownika w jakimkolwiek momencie trwania programu;

7)

„fotokod (kod QR)” oznacza matrycowy kod kreskowy zawarty na etykiecie energetycznej modelu produktu, który umożliwia dostęp do informacji o tym modelu w publicznej części bazy danych o produktach;

8)

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez dostawcę, w odstępach 0,5 kg, jaką można wyprać, odpowiednio, w jednym cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub w jednym pełnym cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, w ramach wybranego programu, w przypadku wsadu zgodnego z instrukcjami dostawcy;

9)

„pojemność znamionowa prania” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez dostawcę w odstępach 0,5 kg, jaką można wyprać w jednym cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub w jednym cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych w ramach wybranego programu, w przypadku wsadu zgodnego z instrukcjami dostawcy;

10)

„pojemność znamionowa suszenia” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez dostawcę w odstępach 0,5 kg, jaką można wysuszyć w jednym cyklu suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych w ramach wybranego programu, w przypadku wsadu zgodnego z instrukcjami dostawcy;

11)

„eco 40–60” oznacza nazwę programu wskazanego przez dostawcę jako nadający się do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które należy prać w temperaturze 40 °C lub 60 °C, razem w ramach tego samego cyklu prania, do którego to programu odnoszą się informacje na etykiecie energetycznej i karcie informacyjnej produktu;

12)

„efektywność płukania” oznacza, wyrażone w gramach na kilogram suchych tkanin, stężenie pozostałości resztkowej liniowego benzenosulfonianu alkilowego (LAS) w pranych tkaninach po cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych (IR), lub po pełnym cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych (JR);

13)

„ważone zużycie energii” (EW)' oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na cykl, średnią ważoną zużycia energii w cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” dla pojemności znamionowej prania oraz dla połowy i jednej czwartej znamionowej pojemności prania;

14)

„ważone zużycie energii” (EWD)' oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na cykl, średnią ważoną zużycia energii w cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla pojemności znamionowej oraz dla połowy i jednej czwartej pojemności znamionowej;

15)

„standardowe zużycie energii w cyklu” (SCE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na cykl, zużycie energii ujęte jako funkcja pojemności znamionowej pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych;

16)

„ważone zużycie wody” (WW) oznacza, wyrażoną w litrach na cykl, średnią ważoną zużycia wody w cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” dla pojemności znamionowej prania oraz dla połowy i jednej czwartej pojemności znamionowej prania;

17)

„ważone zużycie wody” (WWD) oznacza, wyrażoną w litrach na cykl, średnią ważoną zużycia wody w cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla pojemności znamionowej oraz dla połowy pojemności znamionowej;

18)

„wilgotność resztkowa” oznacza dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wilgotność wsadu po zakończeniu fazy wirowania;

19)

„wilgotność końcowa” oznacza dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wilgotność wsadu po zakończeniu cyklu suszenia;

20)

„suche do szafy” oznacza status pranych tkanin wysuszonych w cyklu suszenia do wilgotności końcowej 0 %;

21)

„czas trwania programu” (tW) oznacza czas, począwszy od rozpoczęcia wybranego programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika, do momentu wskazania zakończenia programu i umożliwienia użytkownikowi dostępu do wsadu;

22)

„czas trwania cyklu” (tWD) oznacza, w przypadku pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, czas, począwszy od rozpoczęcia wybranego programu dla cyklu prania, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika, do momentu wskazania zakończenia cyklu suszenia i umożliwienia użytkownikowi dostępu do wsadu;

23)

„tryb wyłączenia” oznacza stan pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, w którym jest ona podłączona do sieci zasilającej i nie realizuje żadnej funkcji; za tryb wyłączenia uważa się również:

a)

stan wskazujący jedynie tryb wyłączenia;

b)

stan, w którym wykonywane są tylko funkcje konieczne do zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (1);

24)

„tryb czuwania” oznacza stan, gdy pralka dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarka dla gospodarstw domowych jest podłączona do sieci zasilającej oraz realizuje tylko poniższe funkcje przez dowolnie długi czas:

a)

funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia z samym wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia; lub

b)

funkcja ponownego włączenia za pomocą połączenia z siecią; lub

c)

wyświetlanie informacji lub statusu; lub

d)

funkcja wykrywania dla środków nadzwyczajnych;

25)

„sieć” oznacza infrastrukturę komunikacyjną z topologią połączeń, architekturę, z uwzględnieniem elementów fizycznych, zasad organizacyjnych, procedur i formatów (protokołów) komunikacyjnych;

26)

„funkcja ochrony przed zagnieceniami” oznacza operację wykonywaną przez pralkę dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych po zakończeniu programu w celu zapobiegania tworzeniu się nadmiernych zagnieceń na pranych materiałach;

27)

„opóźniony start” oznacza stan, w którym użytkownik wybrał określone opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia cyklu wybranego programu;

28)

„gwarancja” oznacza każde zobowiązanie sprzedawcy detalicznego lub dostawcy wobec konsumenta do:

a)

zwrotu zapłaconej ceny; lub

b)

wymiany, naprawy pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych lub zajęcia się nimi w inny sposób, jeśli nie są one zgodne ze specyfikacjami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym lub w stosownej reklamie;

29)

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

30)

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub zbioru danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

31)

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

32)

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy;


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79).


ZAŁĄCZNIK II

A.   Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych oraz cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie wskaźnika efektywności energetycznej (EEIW) określonego w tabeli 1.

EEIW dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z załącznikiem IV.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej pralek dla gospodarstw domowych oraz cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Klasę efektywności energetycznej pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie wskaźnika efektywności energetycznej (EEIWD) określonego w tabeli 2.

Wskaźnik EEIEEIWD dla pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z załącznikiem IV.

Tabela 2

Klasy efektywności energetycznej pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.   Klasy efektywności wirowania

Klasę efektywności wirowania pralki dla gospodarstw domowych oraz cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie wilgotności resztkowej (D) określonej w tabeli 3.

Wartość D dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z załącznikiem IV.

Tabela 3

Klasy efektywności wirowania

Klasa efektywności wirowania

Wilgotność resztkowa (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.   Klasy poziomu emisji hałasu akustycznego

Klasę poziomu emisji hałasu akustycznego przez pralkę dla gospodarstw domowych oraz w trakcie cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie poziomu emisji hałasu akustycznego określonego w tabeli 4.

Tabela 4

Klasy poziomu emisji hałasu akustycznego

Faza

Klasa poziomu emisji hałasu akustycznego

Hałas (dB)

Wirowanie

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


ZAŁĄCZNIK III

A.   Etykieta dla pralek dla gospodarstw domowych

1.   ETYKIETA DLA PRALEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

1.1.   Etykieta

Image 16

1.2.   Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I.

kod QR;

II.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III.

identyfikator modelu u dostawcy;

IV.

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V.

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z załącznikiem II;

VI.

ważone zużycie w kWh na 100 cykli, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z załącznikiem IV;

VII.

pojemność znamionowa w kg dla programu „eco 40–60”;

VIII.

ważone zużycie wody w cyklu wyrażone w litrach, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z załącznikiem IV;

IX.

czas trwania programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej, wyrażony w g:min w zaokrągleniu do najbliższej minuty;

X.

klasa efektywności wirowania ustalona zgodnie z załącznikiem II część B;

XI.

poziom emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, oraz klasa emisji hałasu akustycznego, określone zgodnie z załącznikiem II część C;

XII.

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2014”.

2.   WZÓR ETYKIETY DLA PRALEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wzór etykiety musi być zgodny z poniższym rysunkiem.

Image 17

Przy czym:

a)

Etykieta musi mieć co najmniej 96 mm szerokości i 192 mm wysokości. Jeżeli etykieta została wydrukowana w większym formacie, jej treść musi jednak pozostać proporcjonalna w stosunku do powyższych wymiarów.

b)

Tło etykiety jest w kolorze białym 100 %.

c)

Stosowane rodzaje czcionki to Verdana i Calibri.

d)

Wymiary i specyfikacje elementów na etykiecie muszą być zgodne ze wzorami etykiet pralek dla gospodarstw handlowych.

e)

Stosuje się kolory skali CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – zgodnie z przykładem: 0,70,100,0: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

f)

Etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunków powyżej):

Image 18

kolory logo UE są następujące:

tło: 100,80,0,0,

gwiazdy: 0,0,100,0;

Image 19

kolorem logo energii jest: 100,80,0,0;

Image 20

kod QR jest przedstawiony kolorem czarnym 100 %;

Image 21

nazwa dostawcy jest przedstawiona w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Bold, 9 pkt;

Image 22

identyfikator modelu jest przedstawiony kolorem czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, 9 pkt;

Image 23

skala od A do G jest przedstawiona w następujący sposób:

litery skali klasyfikacji efektywności energetycznej muszą być w kolorze białym 100 % i należy używać czcionki Calibri Bold, 19 pkt; litery muszą być wyśrodkowane w odniesieniu do osi odległej o 4,5 mm od lewej strony strzałek,

kolory strzałek skali od A do G są następujące:

klasa A: 100,0,100,0,

klasa B: 70,0,100,0,

klasa C: 30,0,100,0,

klasa D: 0,0,100,0,

klasa E: 0,30,100,0,

klasa F: 0,70,100,0,

klasa G: 0,100,100,0;

Image 24

separatory wewnętrzne mają grubość 0,5 pkt, a ich kolor jest czarny 100 %;

Image 25

litera klasy efektywności energetycznej musi być w kolorze białym 100 %, a czcionką musi być czcionka Calibri Bold, 33 pkt Strzałka klasy efektywności energetycznej i odpowiednia strzałka na skali od A do G muszą być umieszczone tak, aby ich groty były na tej samej wysokości. Litera na strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, która musi być w kolorze czarnym 100 %;

Image 26

wartość ważonego zużycia energii na 100 cykli musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 28 pkt; tekst „kWh” musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 18 pkt; tekst „100” w ikonie przedstawiającej 100 cykli musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 14 pkt Wartość i jednostka muszą być wyśrodkowane i w kolorze czarnym 100 %;

Image 27

piktogramy muszą być takie, jak wskazano na wzorze etykiety i zgodne z następującymi wymogami:

linie piktogramów muszą mieć grubość 1,2 pkt i wraz z tekstami (liczbami i jednostkami) muszą być w kolorze czarnym 100 %,

teksty pod trzema piktogramami muszą być zapisane czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a jednostki czcionką Verdana Regular, 12 pkt i muszą być wyśrodkowane pod piktogramami,

piktogram efektywności energetycznej wirowania: zakres klas efektywności energetycznej wirowania (od A do G) musi być wycentrowany pod piktogramem, przy czym litera odpowiedniej klasy efektywności energetycznej wirowania musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a inne litery klas emisji hałasu czcionką Verdana Regular, 10 pkt,

piktogram emisji hałasu akustycznego: liczba decybeli na głośniku musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 12 pkt, a jednostka „dB” czcionką Verdana Regular, 9 pkt; zakres klas emisji hałasu (od A do D) musi być wycentrowany pod piktogramem, przy czym litera odpowiedniej klasy emisji hałasu musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a inne litery klas emisji hałasu czcionką Verdana Regular, 10 pkt;

Image 28

kolor numeru rozporządzenia musi być czarny 100 %, a czcionką musi być Verdana Regular, 6 pkt

B.   Etykieta dla pralko-suszarki dla gospodarstw domowych

1.   ETYKIETA DLA PRALKO-SUSZAREK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

1.1.   Etykieta:

Image 29

1.2.   Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I.

kod QR;

II.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III.

identyfikator modelu u dostawcy;

IV.

skale klas efektywności energetycznej do A do G dla pełnego cyklu (po lewej stronie) i dla cyklu prania (po prawej stronie);

V.

klasa efektywności energetycznej pełnego cyklu (po lewej stronie), ustalona zgodnie z załącznikiem II; oraz cyklu prania (po prawej stronie), ustalona zgodnie z załącznikiem II;

VI.

ważone zużycie energii na 100 cykli w kWh, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z załącznikiem IV, dla pełnego cyklu (po lewej stronie)

VII.

ważone zużycie energii na 100 cykli w kWh, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z załącznikiem IV, dla cyklu prania (po prawej stronie);

VIII.

pojemność znamionowa dla pełnego cyklu (po lewej stronie) i dla cyklu prania (po prawej stronie);

IX.

ważone zużycie wody w litrach na cykl, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z załącznikiem IV, dla pełnego cyklu (po lewej stronie) i cyklu prania (po prawej stronie);

X.

czas trwania cyklu przy pojemności znamionowej dla pełnego cyklu (po lewej stronie) i dla cyklu prania (po prawej stronie);

XI.

klasa efektywności wirowania ustalona zgodnie z załącznikiem II część B;

XII.

oraz klasa emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania programu „eco 40–60” i wartość wyrażona w dB(A) re 1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

XIII.

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2014”.

2.   WZÓR ETYKIETY DLA PRALKO-SUSZAREK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Image 30

Przy czym:

a)

Etykieta musi mieć co najmniej 96 mm szerokości i 192 mm wysokości. Jeżeli etykieta została wydrukowana w większym formacie, jej treść musi jednak pozostać proporcjonalna w stosunku do powyższych wymiarów.

b)

Tło etykiety jest w kolorze białym 100 %.

c)

Stosowane rodzaje czcionki to Verdana i Calibri.

d)

Wymiary i specyfikacje elementów na etykiecie muszą być zgodne ze wzorem etykiety dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych.

e)

Stosuje się kolory skali CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – zgodnie z przykładem: 0,70,100,0: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

f)

Etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunków powyżej):

Image 31

kolory logo UE są następujące:

tło: 100,80,0,0,

gwiazdy: 0,0,100,0;

Image 32

kolorem logo energii jest: 100,80,0,0;

Image 33

kod QR jest przedstawiony kolorem czarnym 100 %;

Image 34

nazwa dostawcy jest przedstawiona w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Bold, 9 pkt;

Image 35

identyfikator modelu jest przedstawiony kolorem czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, 9 pkt;

Image 36

skale od A do G muszą wyglądać następująco:

litery skal klasyfikacji efektywności energetycznej muszą być w kolorze białym 100 % i należy używać czcionki Calibri Bold, 19 pkt; litery muszą być wyśrodkowane w odniesieniu do osi odległej o 4 mm od lewej strony strzałek;

kolory strzałek skali od A do G są następujące:

klasa A: 100,0,100,0,

klasa B: 70,0,100,0,

klasa C: 30,0,100,0,

klasa D: 0,0,100,0,

klasa E: 0,30,100,0,

klasa F: 0,70,100,0,

klasa G: 0,100,100,0;

Image 37

separatory wewnętrzne mają grubość 0,5 pkt, a ich kolor jest czarny 100 %;

Image 38

litera klasy efektywności energetycznej musi być w kolorze białym 100 %, a czcionką musi być czcionka Calibri Bold, 26 pkt Strzałka klasy efektywności energetycznej i odpowiednia strzałka na skali od A do G muszą być umieszczone tak, aby ich groty były na tej samej wysokości. Litera na strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, która musi być w kolorze czarnym 100 %;

Image 39

ważone zużycie energii na 100 cykli musi być zapisane czcionką Verdana Bold, 16 pkt; tekst „kWh” musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 10 pkt; liczba „100” na piktogramie przedstawiającym 100 cykli musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 6 pkt Tekst musi być wyśrodkowany i w kolorze czarnym 100 %;

Image 40

piktogramy muszą być takie, jak wskazano na wzorach etykiety i zgodne z następującymi wymogami:

linie piktogramów muszą mieć grubość 1,2 pkt i wraz z tekstami (liczbami i jednostkami) muszą być w kolorze czarnym 100 %,

teksty po prawej i lewej stronie piktogramów muszą być zapisane czcionką Verdana Bold, 14 pkt, a jednostka czcionką Verdana Regular, 10 pkt,

piktogram efektywności energetycznej wirowania: zakres klas efektywności energetycznej wirowania (od A do G) musi być wycentrowany pod piktogramem, przy czym litera odpowiedniej klasy efektywności energetycznej wirowania musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a inne litery klas emisji hałasu czcionką Verdana Regular, 10 pkt,

piktogram emisji hałasu akustycznego: liczba decybeli na głośniku musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 9 pkt, a jednostka „dB” czcionką Verdana Regular, 7 pkt; zakres klas emisji hałasu (od A do D) musi być wycentrowany pod piktogramem, przy czym litera odpowiedniej klasy emisji hałasu musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a inne litery klas emisji hałasu czcionką Verdana Regular, 10 pkt;

Image 41

kolor numeru rozporządzenia musi być czarny 100 %, a czcionką musi być Verdana Regular, 6 pkt


ZAŁĄCZNIK IV

Metody pomiarów i obliczeń

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, oraz zgodnie z poniższymi przepisami.

Programu „eco 40–60” używa się do pomiaru i obliczania, zużycia energii, wskaźnika efektywności energetycznej (EEIW), maksymalnej temperatury, zużycia wody, wilgotności resztkowej, czasu trwania programu, efektywności prania, efektywności płukania, efektywności wirowania i poziomu emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania dla pralek dla gospodarstw domowych i w cyklu prania dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych. Pomiarów zużycia energii, maksymalnej temperatury, zużycia wody, wilgotności resztkowej, czasu trwania programu, efektywności prania, i efektywności płukania dokonuje się jednocześnie.

Cyklu prania i suszenia używa się do pomiaru i obliczania, zużycia energii, wskaźnika efektywności energetycznej (EEIWD), maksymalnej temperatury w fazie prania, zużycia wody, wilgotności końcowej, czasu trwania cyklu, efektywności prania i efektywności płukania dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych. Pomiarów zużycia energii, maksymalnej temperatury, zużycia wody, wilgotności końcowej, czasu trwania cyklu, efektywności prania, i efektywności płukania dokonuje się jednocześnie.

Mierząc parametry wymienione w niniejszym załączniku dla programu „eco 40–60” oraz dla cyklu prania i suszenia, stosuje się wariant wirowania o największej prędkości dla programu „eco 40–60” dla pojemności znamionowej oraz dla połowy i, w stosownych przypadkach, jednej czwartej znamionowej pojemności prania.

Dla pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej nie większej niż 3 kg oraz dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania nie większej niż 3 kg, parametry dla programu „eco 40–60” oraz dla cyklu prania i suszenia mierzy się tylko dla pojemności znamionowej prania.

Czas trwania programu „eco 40–60” (tW) przy pojemności znamionowej prania, przy połowie pojemności znamionowej prania i przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania oraz czas trwania cyklu prania i suszenia (tWD) przy pojemności znamionowej i połowie pojemności znamionowej wyraża się w godzinach i minutach i zaokrągla do najbliższej minuty.

Poziomy emitowanego hałasu akustycznego mierzy się w dB(A) w odniesieniu do 1 pW i zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej.

1.   POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA PRALKO-SUSZAREK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Pojemność znamionową pralko-suszarek dla gospodarstw domowych mierzy się przy użyciu cyklu prania i suszenia.

Jeżeli pralko-suszarka dla gospodarstw domowych wykonuje cykle ciągłe, pojemność znamionowa cyklu prania i suszenia jest pojemnością znamionową dla tego cyklu.

Jeżeli pralko-suszarka dla gospodarstw domowych nie wykonuje cykli ciągłych, pojemność znamionowa cyklu prania i suszenia jest niższą z wartości pojemności znamionowej prania programu „eco 40–60” i pojemności znamionowej suszenia cyklu suszenia, w którym osiąga się status „suche do szafy”.

2.   WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

2.1.   Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIW) dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

W celu obliczenia EEIW ważone zużycie energii w programie „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania, połowie i jednej czwartej pojemności znamionowej prania jest porównywane ze standardowym zużyciem energii w cyklu.

a)

EEIW oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

gdzie:

EW to ważone zużycie energii pralki dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania w pralko-suszarce dla gospodarstw domowych;

SCEW to standardowe zużycie energii pralki dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania w pralko-suszarce dla gospodarstw domowych.

b)

SCEW oblicza się w kWh na cykl w następujący sposób i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku:

SCEW = -0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

gdzie c to pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych albo pojemność znamionowa prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60”.

c)

EW oblicza się w kWh na cykl w następujący sposób i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku:

Formula

gdzie:

EW,full to zużycie energii pralki dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania i w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

EW,½ to zużycie energii pralki dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania i w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

EW,1/4 to zużycie energii pralki dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

A jest współczynnikiem ważenia dla pojemności znamionowej prania, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

B jest współczynnikiem ważenia dla połowy pojemności znamionowej prania; w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

C jest współczynnikiem ważenia dla jednej czwartej pojemności znamionowej prania, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku.

Dla pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej nie większej niż 3 kg oraz dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania nie większej niż 3 kg A ma wartość równą 1; B i C są równe 0.

W przypadku innych pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wartości współczynników ważenia zależą od pojemności znamionowej zgodnie z następującymi równaniami:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

gdzie c to pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych albo pojemność znamionowa prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych.

d)

Ważone zużycie energii na 100 cykli przez pralkę dla gospodarstw domowych lub cykl prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej:

EW × 100

2.2.   Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIWD) dla pełnego cyklu dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

W celu obliczenia wskaźnika efektywności energetycznej EEIWD dla modelu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych ważone zużycie energii w cyklu prania i suszenia przy pojemności znamionowej oraz połowie pojemności znamionowej jest porównywane ze standardowym zużyciem energii w cyklu.

a)

EEIWD oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

gdzie:

EWD to ważone zużycie energii w pełnym cyklu w pralko-suszarce dla gospodarstw domowych;

SCEWD to standardowe zużycie energii w pełnym cyklu w pralko-suszarce dla gospodarstw domowych.

b)

SCEWD oblicza się w kWh na cykl w następujący sposób i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

gdzie d to pojemność znamionowa pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla cyklu prania i suszenia.

c)

W przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania nie większej niż 3 kg EWD to zużycie energii dla pojemności znamionowej, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku.

W przypadku innych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych EWD oblicza się w kWh na cykl w następujący sposób i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku:

Formula

gdzie:

EWD,full to zużycie energii pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla cyklu prania i suszenia przy pojemności znamionowej, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

EWD,½ to zużycie energii pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla cyklu prania i suszenia przy połowie pojemności znamionowej, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku.

d)

Ważone zużycie energii na 100 cykli przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych w pełnym cyklu oblicza się w litrach i zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej:

EWD × 100

3.   WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI PRANIA

Współczynnik efektywności prania dla pralek dla gospodarstw domowych i cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych (Iw) oraz współczynnik efektywności prania dla pełnego cyklu pralko-suszarek dla gospodarstw domowych (Jw) oblicza się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, a następnie zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

4.   EFEKTYWNOŚĆ PŁUKANIA

Efektywność płukania dla pralek dla gospodarstw domowych i dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych (IR) oraz efektywność płukania dla pełnego cyklu pralko-suszarek dla gospodarstw domowych (JR) oblicza się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innej wiarygodnej, dokładnej i odtwarzalnej metody opartej na wykrywaniu markera liniowego benzenosulfonianu alkilowego i zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

5.   TEMPERATURA MAKSYMALNA

Temperaturę maksymalną utrzymywaną przez 5 minut wewnątrz wsadu poddawanego praniu w pralkach dla gospodarstw domowych i cyklowi prania w pralko-suszarkach dla gospodarstw domowych wyznacza się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

6.   WAŻONE ZUŻYCIE WODY

1)

Ważone zużycie wody (WW) przez pralkę dla gospodarstw domowych lub cykl prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych oblicza się w litrach i zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

gdzie:

WW,full to zużycie wody przez pralkę dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania, wyrażone w litrach i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku;

WW,½ to zużycie wody przez pralkę dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania, wyrażone w litrach i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku;

WW,1/4 to zużycie wody przez pralkę dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania, wyrażone w litrach i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku;

A, B i C to współczynniki ważenia opisane w pkt 2.1 lit. c).

2)

W przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania nie większej niż 3 kg ważone zużycie wody to zużycie wody dla pojemności znamionowej, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

W przypadku innych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych ważone zużycie wody (WWD) w cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej:

Formula

gdzie:

WWD,full to zużycie wody w cyklu prania i suszenia przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych przy pojemności znamionowej, wyrażone w litrach i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku;

WWD,½ to zużycie wody w cyklu prania i suszenia przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych przy połowie pojemności znamionowej, wyrażone w litrach i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.

7.   WILGOTNOŚĆ RESZTKOWA

Ważoną wilgotność resztkową po praniu (D) dla pralki dla gospodarstw domowych i dla cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych oblicza się w procentach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższego pełnego procentu:

Formula

gdzie:

Dfull to wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy pełnej pojemności znamionowej prania, wyrażona w procentach i zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku;

D1/2 to wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania, wyrażona w procentach i zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku;

D1/4 to wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania, wyrażona w procentach i zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku;

A, B i C to współczynniki ważenia opisane w pkt 2.1 lit. c).

8.   WILGOTNOŚĆ KOŃCOWA

W odniesieniu do cyklu suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych status „suche do szafy” odpowiada 0 % wilgotności końcowej, co oznacza równowagę termodynamiczną wsadu z temperaturą (badane przy 20 ± 2 °C) i wilgotnością względną (badane przy 65 ± 5 %) powietrza.

Wilgotność końcową oblicza się zgodnie ze zharmonizowanymi normami, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie zaokrągla do jednego miejsca po przecinku.

9.   TRYBY NISKIEGO POBORU MOCY

Dokonuje się pomiaru poboru mocy w trybie wyłączenia (Po), trybie czuwania (Psm) oraz, w stosownych przypadkach, przy opóźnionym starcie (Pds). Zmierzone wartości wyraża się w W i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku.

W trakcie pomiaru poboru mocy w trybach niskiego poboru mocy sprawdza się i rejestruje następujące kwestie:

wyświetlanie informacji lub jego brak,

aktywacja połączenia z siecią lub jej brak.

Jeżeli pralka dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarka dla gospodarstw domowych zapewniają funkcję ochrony przed zagnieceniami, działanie to powinno zostać przerwane poprzez otwarcie pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych lub poprzez jakąkolwiek inną interwencję 15 minut przed pomiarem zużycia energii.

10.   POZIOM EMISJI HAŁASU AKUSTYCZNEGO

Poziom emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania pralek oraz pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oblicza się dla programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, a następnie zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.


ZAŁĄCZNIK V

Karta informacyjna produktu

1.   Pralki dla gospodarstw domowych

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dostawca wprowadza do bazy danych o produktach informacje określone w tabeli 5.

W instrukcji użytkownika lub w innych materiałach dostarczanych wraz z produktem należy wyraźnie wskazać link do modelu w bazie danych w formie czytelnego dla człowieka adresu URL lub kodu QR bądź podać numer rejestracyjny produktu.

Tabela 5

Zawartość, struktura i format karty informacyjnej produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Adres dostawcy  (2):

Identyfikator modelu:

Ogólne parametry produktu:

Parametr

Wartość

Parametr

Wartość

Pojemność znamionowa (1) (kg);

x,x

Wymiary w cm

Wysokość

x

Szerokość

x

Głębokość

x

EEIW  (1)

x,x

Klasa efektywności energetycznej (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Współczynnik efektywności prania (1)

x,xx

Efektywność płukania (g/kg) (1)

x,x

Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program „eco 40–60”. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

x,xxx

Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o program „eco 40–60”. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.

x

Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin (1) (°C)

Pojemność znamionowa

x

Wilgotność resztkowa (1) (%)

Pojemność znamionowa

x

Połowa

x

Połowa

x

Jedna czwarta

x

Jedna czwarta

x

Szybkość wirowania (1) (obr./min.)

Pojemność znamionowa

x

Klasa efektywności wirowania (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Połowa

x

Jedna czwarta

x

Czas trwania programu (1) (g:min)

Pojemność znamionowa

x:xx

Rodzaj

[do zabudowy/wolnostojąca]

Połowa

x:xx

Jedna czwarta

x:xx

Poziom emitowanego hałasu akustycznego w fazie wirowania (1) (dB(A) re 1 pW)

x

Klasa emisji hałasu akustycznego (1) (faza wirowania)

[A/B/C/D] (3)

Tryb wyłączenia (W)

x,xx

Tryb czuwania (W)

x,xx

Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)

x,xx

Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)

x,xx

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę  (2):

Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania

[TAK/NIE]

 

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzania Komisji (UE) 2019/2023 (1)  (2):

2.   Pralko-suszarki dla gospodarstw domowych

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dostawca wprowadza do bazy danych o produktach informacje określone w tabeli 6.

W instrukcji użytkownika lub w innych materiałach dostarczanych wraz z produktem należy wyraźnie wskazać link do modelu w bazie danych w formie czytelnego dla człowieka adresu URL lub kodu QR bądź podać numer rejestracyjny produktu.

Tabela 6

Zawartość, struktura i format karty informacyjnej produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Adres dostawcy  (6):

Identyfikator modelu:

Ogólne parametry produktu:

Parametr

Wartość

Parametr

Wartość

Pojemność znamionowa (kg)

Pojemność znamionowa (5)

x,x

Wymiary w cm

Wysokość

x

Pojemność znamionowa prania (4)

x,x

Szerokość

x

Głębokość

x

Wskaźnik efektywności energetycznej

EEIW  (4)

x,x

Klasa efektywności energetycznej

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

x,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Współczynnik efektywności prania

IW  (4)

x,xx

Efektywność płukania (g/kg tkanin suchych)

IR  (4)

x,x

JW  (5)

x,xx

JR  (5)

x,x

Zużycie energii w kWh na kg na cykl, dla cyklu prania pralko-suszarki, przy użyciu programu „eco 40–60” przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

x,xxx

Zużycie energii w kWh na kg na cykl, dla cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych przy połączeniu pełnego i połowicznego załadowania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

x,xxx

Zużycie wody w litrach na cykl dla programu „eco 40–60” przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.

x

Zużycie wody w litrach na cykl dla pełnego cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych przy połączeniu pełnego i połowicznego załadowania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.

x

Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin (°C) (4)

Pojemność znamionowa prania

x

Wilgotność resztkowa (%) (4)

Pojemność znamionowa prania

x

Połowa

x

Połowa

x

Jedna czwarta

x

Jedna czwarta

x

Szybkość wirowania (obr./min.) (4)

Pojemność znamionowa prania

x

Klasa efektywności wirowania (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Połowa

x

Jedna czwarta

x

Czas trwania programu „eco 40–60” (g:min)

Pojemność znamionowa prania

x:xx

Czas trwania cyklu prania i suszenia (g:min)

Pojemność znamionowa

x:xx

Połowa

x:xx

Połowa

x:xx

Jedna czwarta

x:xx

Poziom emisji hałasu akustycznego, który powstaje podczas fazy wirowania w przypadku programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (dB(A) re 1 pW)

x

Klasa emisji hałasu akustycznego dla fazy wirowania w przypadku programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania

[A/B/C/D] (7)

Rodzaj

[do zabudowy/wolnostojąca]

 

Tryb wyłączenia (W)

x,xx

Tryb czuwania (W)

x,xx

Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)

x,xx

Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)

x,xx

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę  (6):

Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania

[TAK/NIE]

 

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzania (UE) 2019/2023 (5):


(1)  Dla programu „eco 40–60”.

(2)  Zmian tych elementów nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(3)  Jeżeli baza danych o produktach automatycznie tworzy ostateczną treść tej rubryki, dostawca nie wprowadza tych danych.

(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2023 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 (zob. s. 285 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Dla programu „eco 40–60”.

(5)  Dla cyklu prania i suszenia.

(6)  Zmian tych elementów nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(7)  Jeżeli baza danych o produktach automatycznie generuje ostateczną zawartość tej rubryki, dostawca nie wprowadza tych danych.


ZAŁĄCZNIK VI

Dokumentacja techniczna

1.   

W przypadku pralek dla gospodarstw domowych dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), musi zawierać:

a)

informacje określone w załączniku V pkt 1;

b)

informacje określone w tabeli 7. te wartości uznaje się za wartości zadeklarowane do celów procedury weryfikacji określonej w załączniku IX;

Tabela 7

Informacje, które należy zamieścić w dokumentacji technicznej pralek dla gospodarstw domowych

PARAMETR

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

Pojemność znamionowa dla programu „eco 40–60”, w odstępach co 0,5 kg (c)

kg

X,X

Zużycie energii w programie „eco 40–60” przy pojemności znamionowej (EW,full)

kWh/cykl

X,XXX

Zużycie energii w programie „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej (EW,½)

kWh/cykl

X,XXX

Zużycie energii w programie „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej (EW,1/4)

kWh/cykl

X,XXX

Ważone zużycie energii w programie „eco 40–60” (EW)

kWh/cykl

X,XXX

Standardowe zużycie energii w programie „eco 40–60” (SCEW)

kWh/cykl

X,XXX

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIW)

X,X

Zużycie wody w programie „eco 40–60” przy pojemności znamionowej (WW,full)

l/cykl

X,X

Zużycie wody w programie „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej (WW,½)

l/cykl

X,X

Zużycie wody w programie „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej (WW,1/4)

l/cykl

X,X

Ważone zużycie wody (WW)

l/cykl

X

Współczynnik efektywności prania w programie „eco 40–60” przy pojemności znamionowej (Iw)

X,XX

Współczynnik efektywności prania w programie „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej (Iw)

X,XX

Współczynnik efektywności prania w programie „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej (Iw)

X,XX

Efektywność płukania w programie „eco 40–60” przy pojemności znamionowej (IR)

g/kg

X,X

Efektywność płukania w programie „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej (IR)

g/kg

X,X

Efektywność płukania w programie „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej (IR)

g/kg

X,X

Czas trwania programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej (tw)

g:min

X:XX

Czas trwania programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej (tw)

g:min

X:XX

Czas trwania programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej (tw)

g:min

X:XX

Temperatura osiągnięta przez minimum 5 minut wewnątrz wsadu podczas programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej (T)

°C

X

Temperatura osiągnięta przez minimum 5 minut wewnątrz wsadu podczas programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej (T)

°C

X

Temperatura osiągnięta przez minimum 5 minut wewnątrz wsadu podczas programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej (T)

°C

X

Szybkość wirowania w fazie wirowania dla programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej (S)

obr./min.

X

Szybkość wirowania w fazie wirowania dla programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej (S)

obr./min.

X

Szybkość wirowania w fazie wirowania dla programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej (S)

obr./min.

X

Wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy znamionowej pojemności (Dfull)

%

X

Wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej (D1/2)

%

X

Wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej (D1/4)

%

X

Ważona wilgotność resztkowa (D)

%

X

Poziom emisji hałasu akustycznego podczas programu „eco 40–60” (faza wirowania)

dB(A) re 1 pW

X

Pobór mocy w „trybie wyłączenia” (Po)

W

X,XX

Pobór mocy w „trybie czuwania” (Psm)

W

X,XX

Czy w ramach „trybu czuwania” wyświetlane są informacje?

Tak/Nie

Pobór mocy w „trybie czuwania” (Psm) w stanie zapewniającym tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (w stosownych przypadkach)

W

X,XX

Pobór mocy w trybie „opóźnionego startu” (Pds) (w stosownych przypadkach)

W

X,XX

c)

w stosownych przypadkach odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

szczegóły i wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem IV.

f)

wykaz wszystkich modeli równoważnych, w tym ich numery identyfikacyjne:

2.   

W przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), musi zawierać:

a)

informacje określone w załączniku V pkt 2;

b)

informacje określone w tabeli 8. te wartości uznaje się za wartości zadeklarowane do celów procedury weryfikacji określonej w załączniku IX;

Tabela 8

Informacje, które należy zamieścić w dokumentacji technicznej pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

PARAMETR

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

Pojemność znamionowa dla cyklu prania, w odstępach co 0,5 kg (c)

kg

X,X

Pojemność znamionowa dla cyklu prania i suszenia, w odstępach co 0,5 kg (d)

kg

X,X

Zużycie energii w programie „eco 40–60” przy pełnej pojemności znamionowej prania (EW,full)

kWh/cykl

X,XXX

Zużycie energii w programie „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania (EW,½)

kWh/cykl

X,XXX

Zużycie energii w programie „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania (EW,1/4)

kWh/cykl

X,XXX

Ważone zużycie energii w programie „eco 40–60” (EW)

kWh/cykl

X,XXX

Standardowe zużycie energii w programie „eco 40–60” (SCEW)

kWh/cykl

X,XXX

Wskaźnik efektywności energetycznej dla cyklu prania (EEIW)

X,X

Zużycie energii w cyklu prania i suszenia przy pojemności znamionowej (EWD,full)

kWh/cykl

X,XXX

Zużycie energii w cyklu prania i suszenia przy połowie pojemności znamionowej (EWD,½)

kWh/cykl

X,XXX

Ważone zużycie energii w cyklu prania i suszenia (EWD)

kWh/cykl

X,XXX

Standardowe zużycie energii w cyklu prania i suszenia (SCEWD)

kWh/cykl

X,XXX

Wskaźnik efektywności energetycznej dla cyklu prania i suszenia (EEIWD)

X,X

Zużycie wody w programie „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (WW,full)

l/cykl

X,X

Zużycie wody w programie „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania (WW,½)

l/cykl

X,X

Zużycie wody w programie „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania (WW,1/4)

l/cykl

X,X

Ważone zużycie wody w cyklu prania (WW)

l/cykl

X

Zużycie wody w cyklu prania i suszenia przy pojemności znamionowej (WWD,full)

l/cykl

X,X

Zużycie wody w cyklu prania i suszenia przy połowie pojemności znamionowej (WWD,½)

l/cykl

X,X

Ważone zużycie wody w cyklu prania i suszenia (WWD)

l/cykl

X

Współczynnik efektywności prania w programie „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (Iw)

X,XX

Współczynnik efektywności prania w programie „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (Iw)

X,XX

Współczynnik efektywności prania w programie „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania (Iw)

X,XX

Współczynnik efektywności prania w cyklu prania i suszenia przy pojemności znamionowej (Jw)

X,XX

Współczynnik efektywności prania w cyklu prania i suszenia przy połowie pojemności znamionowej (Jw)

X,XX

Efektywność płukania w programie „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (IR)

g/kg

X,X

Efektywność płukania w programie „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania (IR)

g/kg

X,X

Efektywność płukania w programie „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania (IR)

g/kg

X,X

Efektywność płukania w cyklu prania i suszenia przy pojemności znamionowej (JR)

g/kg

X,X

Efektywność płukania w cyklu prania i suszenia przy połowie pojemności znamionowej (JR)

g/kg

X,X

Czas trwania „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (tw)

g:min

X:XX

Czas trwania programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania (tw)

g:min

X:XX

Czas trwania programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania (tw)

g:min

X:XX

Czas trwania cyklu w cyklu prania i suszenia przy pojemności znamionowej (tWD)

g:min

X:XX

Czas trwania cyklu w cyklu prania i suszenia przy połowie pojemności znamionowej (tWD)

g:min

X:XX

Temperatura osiągnięta przez minimum 5 minut wewnątrz wsadu podczas programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (T)

°C

X

Temperatura osiągnięta przez minimum 5 minut wewnątrz wsadu podczas programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania (T)

°C

X

Temperatura osiągnięta przez minimum 5 minut wewnątrz wsadu podczas programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania (T)

°C

X

Temperatura osiągnięta przez minimum 5 minut wewnątrz wsadu w cyklu prania podczas cyklu prania i suszenia przy pojemności znamionowej (T)

°C

X

Temperatura osiągnięta przez minimum 5 minut wewnątrz wsadu w cyklu prania podczas cyklu prania i suszenia przy połowie pojemności znamionowej (T)

°C

X

Szybkość wirowania w fazie wirowania dla programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (S)

obr./min.

X

Szybkość wirowania w fazie wirowania dla programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania (S)

obr./min.

X

Szybkość wirowania w fazie wirowania dla programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania (S)

obr./min.

X

Wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (Dfull)

%

X

Wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania (D1/2)

%

X

Wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania (D1/4)

%

X

Ważona wilgotność resztkowa po praniu (D)

%

X

Wilgotność końcowa po suszeniu

%

X,X

Poziom emisji hałasu akustycznego podczas programu „eco 40–60” (faza wirowania)

dB(A) re 1 pW

X

Pobór mocy w „trybie wyłączenia” (Po)

W

X,XX

Pobór mocy w „trybie czuwania” (Psm)

W

X,XX

Czy w ramach „trybu czuwania” wyświetlane są informacje?

Tak/Nie

Pobór mocy w „trybie czuwania” (Psm) w stanie zapewniającym tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (w stosownych przypadkach)

W

X,XX

Pobór mocy w trybie „opóźnionego startu” (Pds) (w stosownych przypadkach)

W

X,XX

c)

w stosownych przypadkach odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

szczegóły i wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem IV;

f)

wykaz wszystkich modeli równoważnych, w tym ich numery identyfikacyjne:

3.   

W przypadku gdy informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla danego modelu pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych zostały uzyskane za pomocą jednej z poniższych metod albo obu tych metod:

na podstawie modelu, który ma taką samą charakterystykę techniczną istotną dla informacji technicznych, które należy przedstawić, ale który został wyprodukowany przez innego dostawcę,

poprzez dokonanie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innego modelu tego samego lub innego dostawcy.

Dokumentacja techniczna musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące takich obliczeń, ocenę przeprowadzoną przez dostawcę w celu weryfikacji dokładności obliczeń oraz, w stosownych przypadkach, deklarację identyczności modeli różnych dostawców.


ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, które należy podawać w reklamach wizualnych, technicznych materiałach promocyjnych, w przypadku sprzedaży na odległość i telemarketingu, z wyjątkiem sprzedaży na odległość przez internet

1.   

W przypadku reklam wizualnych pralek dla gospodarstw domowych lub pralko–suszarek dla gospodarstw domowych, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. e) i art. 4 lit. c), klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie należy przedstawić zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

2.   

W przypadku technicznych materiałów promocyjnych dotyczących pralek dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. f) i art. 4 lit. d), klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie należy przedstawić zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

3.   

W dokumentacji papierowej w przypadku sprzedaży na odległość pralek dla gospodarstw domowych lub pralko–suszarek dla gospodarstw domowych klasy efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie muszą być przedstawione zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

4.   

Klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej przedstawia się jak wskazano na rys. 1:

a)

w przypadku pralek dla gospodarstw domowych: ze strzałką zawierającą literę klasy energetycznej w kolorze białym 100 %, zapisaną czcionką Calibri Bold i z wielkością czcionki odpowiadającą co najmniej wielkości czcionki dla ceny, w przypadku gdy cena została podana;

b)

w przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych: ze strzałką zawierającą literę klasy energetycznej w kolorze białym 100 %, zapisaną czcionką Calibri Bold i z wielkością czcionki odpowiadającą co najmniej wielkości czcionki dla ceny, w przypadku gdy cena została podana;

c)

z kolorem strzałki odpowiadającym kolorowi klasy efektywności energetycznej;

d)

z zakresem dostępnych klas efektywności energetycznej w kolorze czarnym 100 %; oraz

e)

o wielkości takiej, aby strzałka była dobrze widoczna i czytelna. Litera w strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, z obramowaniem o grubości 0,5 pkt w kolorze czarnym 100 % umieszczonym wokół strzałki i litery klasy efektywności energetycznej.

W drodze odstępstwa, jeżeli druk w przypadku reklam wizualnych, technicznych materiałów promocyjnych lub sprzedaży na odległość w formie papierowej jest monochromatyczny, kolor strzałki w przypadku tego typu reklam wizualnych, technicznych materiałów promocyjnych lub sprzedaży na odległość w formie papierowej może być monochromatyczny.

Rysunek 1

Przykład kolorowej i monochromatycznej strzałki skierowanej w lewo/prawo z podanym zakresem klas efektywności energetycznej

Image 42

5.   

W przypadku sprzedaży na odległość opartej na telemarketingu należy wyraźnie poinformować klientów o klasach efektywności energetycznej i zakresie klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie oraz o tym, że mogą oni uzyskać dostęp do etykiety oraz karty informacyjnej produktu za pośrednictwem strony internetowej bazy danych o produktach lub zamawiając ich drukowane kopie.

6.   

We wszystkich sytuacjach wymienionych w pkt 1–3 oraz 5 klient musi mieć możliwość uzyskania, na żądanie, wydrukowanej kopii etykiety i karty informacyjnej produktu.


ZAŁĄCZNIK VIII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży na odległość przez internet

1.   

Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w załączniku IV. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety jest zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 2 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

2.   

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego, jak wskazano na rys. 2:

a)

w przypadku pralek dla gospodarstw domowych: jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

w przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych: jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej pełnego cyklu na etykiecie;

c)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce czcionką Calibri Bold w kolorze białym 100 % o wielkości równej wielkości czcionki zastosowanej w przypadku ceny produktu;

d)

podaje zakres dostępnych klas efektywności energetycznej w kolorze czarnym 100 %, oraz

e)

ma jedną z dwóch poniższych form, a jego wielkość musi być taka, aby strzałka była dobrze widoczna i czytelna. Litera w strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, z widocznym obramowaniem w kolorze czarnym 100 % umieszczonym wokół strzałki i litery klasy efektywności energetycznej.

Rysunek 2

Przykład kolorowej strzałki skierowanej w lewo/prawo z podanym zakresem klas efektywności energetycznej

Image 43

3.   

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obrazy, o których mowa w pkt 2 niniejszego załącznika, są pokazywane na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu;

b)

obraz odsyła do etykiety określonej w załączniku III;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasy efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

4.   

Elektroniczną kartę informacyjną produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta informacyjna produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta informacyjna produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego lub przez odniesienie do bazy danych o produktach, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie „Karta informacyjna produktu”. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, karta informacyjna produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.


ZAŁĄCZNIK IX

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne odchylenia do określania wartości w dokumentacji technicznej. Wartości i klasy na etykiecie lub w karcie informacyjnej produktu nie mogą być korzystniejsze dla dostawcy niż wartości podane w dokumentacji technicznej.

W przypadku gdy dany model został zaprojektowany tak, aby miał możliwość wykrywania, że jest testowany (np. poprzez rozpoznanie warunków testowych lub cyklu testowego) i reagowania na taką sytuację w szczególny sposób poprzez automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu w zakresie któregokolwiek z parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub podanych w dokumentacji technicznej bądź ujętych w jakiejkolwiek przekazanej dokumentacji, dany model i wszystkie modele równoważne uznaje się za niezgodne.

W celu dokonania oceny zgodności modelu produktu z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji:

1.

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jeden egzemplarz danego modelu.

2.

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369 (deklarowane wartości) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości, nie są korzystniejsze dla dostawcy niż odpowiadające im wartości podane w sprawozdaniach z testów; oraz

b)

wartości podane na etykiecie i w karcie informacyjnej produktu nie są bardziej korzystne dla dostawcy niż wartości deklarowane, a podana klasa efektywności energetycznej, klasa emisji hałasu akustycznego i klasa efektywności wirowania nie są bardziej korzystne dla dostawcy niż klasa ustalona za pomocą wartości deklarowanych; oraz

c)

w przypadku gdy organy państwa członkowskiego badają jeden egzemplarz danego modelu, wartości ustalone (wartości odpowiednich parametrów zmierzone w ramach testów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 9.

3.

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele równoważne nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4.

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie trzy wybrane dodatkowe egzemplarze mogą być egzemplarzami jednego modelu równoważnego lub kilku modeli równoważnych.

5.

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami podanymi w tabeli 9.

6.

Jeżeli wyniki określone w pkt 5 nie zostaną uzyskane, uznaje się, że model i wszystkie modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia.

7.

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego niezwłocznie przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku IV.

Do celów wymogów, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 9 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Odnośnie do parametrów w tabeli 9 nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 9

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej, odpowiednio, EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full i EWD,½, o więcej niż 10 %.

Ważone zużycie energii (EW i EWD)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej, odpowiednio, EW i EWD o więcej niż 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej, odpowiednio WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full oraz WWD,½, o więcej niż 10 %.

Ważone zużycie wody (WW i WWD)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanych, odpowiednio, WW i WWD o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności prania (IW i JW)

Wartość ustalona (*1) nie może być niższa od wartości deklarowanej, odpowiednio IW i Jw, o więcej niż 8 %.

Efektywność płukania (IR i JR)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej, odpowiednio, IR i JR o więcej niż 1,0 g/kg.

czas trwania programu lub cyklu

Wartość ustalona (*1) czasu trwania programu lub cyklu nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 % lub o więcej niż 10 minut, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza.

Maksymalna temperatura wewnątrz wsadu (T)

Wartość ustalona (*1) nie może być niższa od wartości deklarowanych T o więcej niż 5 K i nie może przekraczać wartości deklarowanej T o więcej niż 5 K.

Dfull, D½ D1/4

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej, odpowiednio, Dfull, D½ i D1/4, o więcej niż 10 %.

Wilgotność resztkowa po praniu (D)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej D o więcej niż 10 %.

Wilgotność końcowa po suszeniu

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać 3,0 %.

Szybkość wirowania (S)

Wartość ustalona (*1) nie może być niższa od wartości deklarowanej S o więcej niż 10 %.

Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)

Wartość ustalona (*1) poboru mocy Po nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 W.

Pobór mocy w trybie czuwania (Psm)

Wartość ustalona (*1) poboru mocy Psm nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, jeżeli wartość deklarowana jest wyższa niż 1,00 W, oraz o więcej niż 0,10 W, jeżeli wartość deklarowana wynosi 1,00 W lub mniej.

Pobór mocy w trybie opóźnionego startu (Pds)

Wartość ustalona (*1) poboru mocy Pds nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, jeżeli wartość deklarowana jest wyższa niż 1,00 W, oraz o więcej niż 0,10 W, jeżeli wartość deklarowana wynosi 1,00 W lub mniej.

Poziom emisji hałasu akustycznego

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 2 dB re 1 pW.


(*1)  W przypadku badania trzech dodatkowych egzemplarzy zgodnie z pkt 4 wartość ustalona oznacza średnią arytmetyczną wartości ustalonych dla tych trzech dodatkowych egzemplarzy.


ZAŁĄCZNIK X

Wielobębnowe pralki dla gospodarstw domowych i wielobębnowe pralko-suszarki dla gospodarstw domowych

Przepisy załącznika II i III, zgodnie z następującymi metodami pomiarów i obliczeń określonymi w załączniku IV stosuje się do każdego bębna o pojemności znamionowej nie mniejszej niż 2 kg wielobębnowych pralek dla gospodarstw domowych oraz do każdego bębna o pojemności znamionowej prania nie mniejszej niż 2 kg wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych.

Przepisy załączników II i III stosuje się do każdego bębna osobno, z wyjątkiem przypadków, gdy bębny znajdują się w tej samej obudowie i mogą działać wyłącznie jednocześnie w ramach programu „eco 40–60” lub w ramach cyklu prania i suszenia. W drugim przypadku przepisy te stosuje się do wielobębnowych pralek dla gospodarstw domowych lub do wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych jako całości w następujący sposób:

a)

pojemność znamionowa prania jest sumą pojemności znamionowych prania każdego bębna; w przypadku wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych pojemność znamionowa jest sumą pojemności znamionowych każdego bębna;

b)

zużycie energii i wody wielobębnowej pralki dla gospodarstw domowych i wielobębnowej pralko-suszarki dla gospodarstw domowych w cyklu prania jest sumą zużycia energii lub wody każdego bębna;

c)

zużycie energii i wody wielobębnowej pralko-suszarki dla gospodarstw domowych w pełnym cyklu jest sumą zużycia energii lub wody każdego bębna;

d)

wskaźnik efektywności energetycznej (EEIW) jest obliczany przy użyciu pojemności znamionowej prania i zużycia energii; wskaźnik efektywności energetycznej (EEIWD) wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oblicza się z uwzględnieniem pojemności znamionowej i zużycia energii;

e)

czas trwania oznacza czas trwania najdłuższego programu „eco 40–60” lub cyklu prania i suszenia w każdym bębnie;

f)

wilgotność resztkowa po praniu jest obliczana jako średnia ważona, zgodnie z pojemnością znamionową każdego bębna;

g)

w przypadku wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wilgotność końcową po suszeniu mierzy się indywidualnie dla każdego bębna.

h)

pomiar trybów niskiego poboru mocy, emisji hałasu akustycznego i klasy emisji hałasu akustycznego w powietrzu ma zastosowanie do pralki dla gospodarstw domowych jako całości.

W karcie informacyjnej produktu oraz dokumentacji technicznej są zawarte i przedstawione łącznie informacje wymagane na podstawie, odpowiednio, załącznika V i załącznika VI, w odniesieniu do wszystkich bębnów, do których stosuje się przepisy niniejszego załącznika.

Przepisy załączników VII i VIII mają zastosowanie do każdego bębna, do którego stosuje się przepisy niniejszego załącznika.

Procedurę weryfikacji określoną w załączniku IX stosuje się do wielobębnowej pralki dla gospodarstw domowych i do wielobębnowej pralko-suszarki dla gospodarstw domowych jako całości, a dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji mają zastosowanie do każdego z parametrów określonych przy zastosowaniu niniejszego załącznika.


5.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/68


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 5 i art. 16 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2017/1369 uprawnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących etykietowania lub zmiany skali etykiet grup produktów przedstawiających znaczny potencjał oszczędności energii i, w stosownych przypadkach, innych zasobów.

(2)

W planie prac dotyczącym ekoprojektu na lata 2016–2019 (2), ustanowionym przez Komisję w zastosowaniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (3), określono priorytety działań w ramach ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2016–2019. W planie prac dotyczącym ekoprojektu określono grupy produktów związanych z energią, które należy traktować priorytetowo przy prowadzeniu badań przygotowawczych oraz przy ostatecznym wprowadzaniu środków wykonawczych, jak również przy przeglądzie obowiązujących rozporządzeń.

(3)

Szacuje się, że środki z planu prac dotyczącego ekoprojektu mogą potencjalnie przynieść łącznie ponad 260 TWh rocznych oszczędności energii końcowej w 2030 r., co jest równoważne redukcji emisji gazów cieplarnianych o około 100 mln ton rocznie w 2030 r. Oświetlenie jest jedną z wymienionych w planie prac dotyczącym ekoprojektu grup produktów o szacowanych oszczędnościach energii końcowej w 2030 r. wynoszących 41,9 TWh.

(4)

Przepisy dotyczące etykietowania energetycznego produktów oświetleniowych, a mianowicie lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych, zostały ustanowione w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 874/2012 (4).

(5)

Produkty oświetleniowe należą do priorytetowych grup produktów wymienionych w art. 11 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1369, w stosunku do których Komisja powinna przyjąć akt delegowany wprowadzający etykietę ze zmienioną skalą od A do G.

(6)

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 874/2012 zawiera w art. 7 klauzulę przeglądową zobowiązującą Komisję do dokonywania przeglądu rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego.

(7)

Komisja dokonała przeglądu rozporządzenia delegowanego (UE) nr 874/2012 oraz zbadała techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty produktów oświetleniowych, jak również rzeczywiste zachowanie konsumentów. Przegląd został przeprowadzony w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami i stronami pochodzącymi z Unii i państw trzecich. Wyniki przeglądu opublikowano i zaprezentowano forum konsultacyjnemu ustanowionemu na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(8)

W przeglądzie stwierdzono, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmienionych wymogów w zakresie etykietowania energetycznego dla produktów oświetleniowych, a mianowicie dla źródeł światła.

(9)

Aspektem środowiskowym źródeł światła, który został uznany za istotny do celów niniejszego rozporządzenia, jest zużycie energii w fazie użytkowania.

(10)

Przegląd wykazał, że zużycie energii elektrycznej przez produkty podlegające przepisom niniejszego rozporządzenia może być wciąż w znacznym stopniu redukowane poprzez wprowadzenie środków etykietowania energetycznego.

(11)

Jako że niniejsze rozporządzenie przewiduje zaprzestanie stosowania etykiety energetycznej przeznaczonej specjalnie do opraw oświetleniowych, w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 874/2012, dostawcy opraw oświetleniowych powinni zostać zwolnieni z obowiązków związanych z bazą danych o produktach ustanowioną na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(12)

Uznając wzrost sprzedaży produktów związanych z energią za pośrednictwem internetowych platform hostingowych zamiast za pośrednictwem stron internetowych dostawców i sprzedawców, należy wyjaśnić, że internetowe platformy sprzedaży powinny być odpowiedzialne za umożliwianie wyeksponowania etykiety zapewnionej przez dostawcę w bliskiej odległości od ceny. Powinny one informować sprzedawców o tym obowiązku, ale nie powinny być odpowiedzialne za dokładność lub treść dostarczonej etykiety i karty informacyjnej produktu. Jednakże – w zastosowaniu art. 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5) w sprawie handlu elektronicznego – takie internetowe platformy hostingowe powinny bezzwłocznie podejmować działania w celu odebrania lub zablokowania dostępu do informacji o danym produkcie, jeżeli posiadają informację na temat jego niezgodności (np. brakującej, niekompletnej lub nieprawidłowej etykiety lub karty informacyjnej produktu), na przykład w przypadku przekazania takich informacji przez organ nadzoru rynku. Dostawca prowadzący sprzedaż bezpośrednio użytkownikom końcowym poprzez swoją stronę internetową jest objęty obowiązkami sprzedawcy w zakresie sprzedaży na odległość, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(13)

W niniejszym rozporządzeniu należy określić dopuszczalne odchylenia w odniesieniu do parametrów oświetlenia, uwzględniając metodę deklarowania informacji określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/254 (6).

(14)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu zostały omówione przez forum konsultacyjne i ekspertów państw członkowskich zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(15)

Należy zatem uchylić rozporządzenie delegowane (UE) nr 874/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi dotyczące etykietowania źródeł światła z wbudowanym osprzętem sterującym lub bez niego i umieszczania na nich dodatkowych informacji o produkcie. Wymogi te mają również zastosowanie do wprowadzanych do obrotu źródeł światła stanowiących element produktu wyposażonego.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do źródeł światła określonych w załączniku IV pkt 1 i 2.

3.   Źródła światła określone w załączniku IV pkt 3 muszą spełniać jedynie wymogi zawarte w załączniku V pkt 4.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„źródło światła” oznacza produkt elektryczny przewidziany do emitowania światła lub – w przypadku nieżarowego źródła światła – taki, który można dostosować w taki sposób, aby emitował światło, bądź oba te rodzaje, posiadający wszystkie następujące właściwości optyczne:

a)

współrzędne chromatyczności x i y w zakresie:

0,270 < x < 0,530; oraz

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

b)

strumień świetlny < 500 lumenów na mm2 rzutu powierzchni emitującej światło, jak określono w załączniku I;

c)

strumień świetlny od 60 do 82 000 lumenów;

d)

wskaźnik oddawania barw (CRI) > 0;

wykorzystujący takie technologie oświetleniowe jak: żarzenie, fluorescencję, wyładowanie dużej intensywności, nieorganiczne diody elektroluminescencyjne (LED) lub organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) albo ich kombinacje, i który można uznać za źródło światła w wyniku weryfikacji zgodnie z procedurą przedstawioną w załączniku IX.

Do celów niniejszego rozporządzenia wysokoprężne źródła światła z parami sodu (HPS), które nie spełniają warunku określonego w lit. a), uznaje się za źródła światła.

Do źródeł światła nie należą:

a)

kostki LED ani chipy LED;

b)

pakiety LED;

c)

produkty zawierające źródło lub źródła światła, z których te źródła światła można wyjąć w celu weryfikacji;

d)

elementy elektroluminescencyjne znajdujące się w źródle światła, z którego nie można ich wyjąć w celu weryfikacji, czy stanowią źródło światła.

2)

„osprzęt sterujący” oznacza co najmniej jedno urządzenie, które może być lub może nie być fizycznie zintegrowane ze źródłem światła lub nie, przeznaczone do dostosowania sieci zasilającej do formatu elektrycznego wymaganego przez co najmniej jedno określone źródło światła w ramach warunków brzegowych wyznaczonych przez kwestie bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej. Proces ten może obejmować przekształcenie napięcia zasilania i napięcia zapłonowego, ograniczenie prądu roboczego i do nagrzewania wstępnego, zapobieganie zapłonowi na zimno, korygowanie współczynnika mocy lub ograniczanie zakłóceń radiowych.

Pojęcie „osprzęt sterujący” nie obejmuje zasilaczy objętych zakresem rozporządzenia Komisji (WE) nr 278/2009 (7). Pojęcie to nie obejmuje również elementów sterowania oświetleniem ani elementów niebędących oświetleniem (zgodnie z definicją zawartą w załączniku I), mimo że elementy te mogą być fizycznie zintegrowane z osprzętem sterującym lub wprowadzane do obrotu razem z nim jako jeden produkt.

Przełącznik Power over Ethernet (PoE) nie jest osprzętem sterującym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. „Przełącznik Power over Ethernet” lub „przełącznik PoE” oznacza urządzenie służące do zasilania energią i przetwarzania danych, zainstalowane między siecią zasilającą a urządzeniami biurowymi lub źródłami światła do celów przesyłania danych i zasilania energią;

3)

„produkt wyposażony” oznacza produkt zawierający co najmniej jedno źródło światła lub co najmniej jeden oddzielny osprzęt sterujący, bądź oba te rodzaje. Przykłady produktów wyposażonych obejmują oprawy oświetleniowe, które można rozmontować w celu umożliwienia oddzielnej weryfikacji źródła lub źródeł światła znajdujących się wewnątrz oprawy, urządzenia gospodarstwa domowego zawierające źródło lub źródła światła, meble (półki, lustra, gabloty) zawierające źródło lub źródła światła. Jeżeli nie można rozmontować produktu wyposażonego w celu weryfikacji źródła światła i oddzielnego osprzętu sterującego, wówczas cały produkt wyposażony uznaje się za źródło światła;

4)

„światło” oznacza promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali wynoszącej 380–780 nm;

5)

„sieć zasilająca” lub „napięcie sieciowe” oznacza zasilanie energią elektryczną z sieci prądu przemiennego o napięciu 230 (± 10 %) woltów i częstotliwości 50 Hz;

6)

„kostka LED” lub „chip LED” oznacza mały kawałek emitującego światło materiału półprzewodnikowego, na którym wykonany jest funkcjonalny obwód LED;

7)

„pakiet LED” oznacza pojedynczy element elektryczny zawierający zasadniczo co najmniej jedną kostkę LED. Nie obejmuje on osprzętu sterującego ani jego elementów, trzonka ani aktywnych komponentów elektronicznych i nie jest bezpośrednio połączony z napięciem sieciowym. W jego skład może wchodzić co najmniej jeden z następujących elementów: elementy optyczne, konwertery światła (luminofory), interfejsy termiczne, mechaniczne i elektryczne lub części służące do rozwiązania problemów związanych z wyładowaniem elektrycznym. Wszelkie analogiczne urządzenia emitujące światło, które są przeznaczone do użytku bezpośrednio w oprawie oświetleniowej LED, uznaje się za źródła światła;

8)

„chromatyczność” oznacza właściwość bodźca barwowego określoną przez jego współrzędne chromatyczności (x i y);

9)

„strumień świetlny” lub „strumień” (Φ), wyrażony w lumenach (lm), oznacza wielkość wyprowadzaną ze strumienia promieniowania (mocy promienistej) w drodze wyznaczania promieniowania elektromagnetycznego zgodnie z czułością widmową oka ludzkiego. Pojęcie to odnosi się do całkowitego strumienia emitowanego przez źródło światła przypadającego wewnątrz kąta przestrzennego wynoszącego 4π sr w warunkach (tj. prąd, napięcie, temperatura) określonych w mających zastosowanie normach. Odnosi się ono do początkowego strumienia w przypadku źródła nieprzygaszonego światła po krótkim okresie eksploatacji, o ile nie określono wyraźnie, że chodzi o strumień przy ograniczonym dostępie światła lub strumień po danym okresie eksploatacji. W przypadku źródeł światła, które można dostosować tak, aby emitowały poszczególne widma światła lub poszczególne maksymalne światłości, pojęcie to odnosi się do strumienia według „referencyjnych ustawień sterowania” zdefiniowanych w załączniku I;

10)

„wskaźnik oddawania barw” (CRI) oznacza wskaźnik określający liczbowo wpływ oświetlenia na postrzeganą barwę obiektów poprzez świadome lub podświadome porównanie z ich postrzeganą barwą przy oświetleniu referencyjnym i stanowi średnią wartość Ra oddawania barw dla pierwszych ośmiu barw testowych (R1–R8) określonych w normach;

11)

„żarzenie” oznacza zjawisko, w którym światło jest wytwarzane w procesie ogrzewania, w źródłach światła produkowanych zwykle przy użyciu cienkiego przewodu („żarnik”) rozżarzonego na skutek przepływu prądu elektrycznego.

12)

„halogenowe źródło światła” oznacza żarowe źródło światła z cienkim przewodem wykonanym z wolframu umieszczonym w bańce wypełnionej gazem z domieszką halogenu lub jego związków;

13)

„fluorescencja” lub „fluorescencyjne źródło światła” (FL) oznacza zjawisko lub źródło światła wykorzystujące wyładowania elektryczne w środowisku gazowym typu rtęciowego niskoprężnego, w którym większość światła emitowana jest przez co najmniej jedną warstwę fosforu w wyniku jej pobudzenia promieniowaniem ultrafioletowym powstałym w następstwie wyładowań. Fluorescencyjne źródła światła mogą być wyposażone w jedno („jednotrzonkowe”) lub dwa („dwutrzonkowe”) połączenia („trzonki”) ze swoją siecią zasilającą. Do celów niniejszego rozporządzenia indukcyjne źródła światła również uznaje się za fluorescencyjne źródła światła;

14)

„wyładowanie dużej intensywności” (HID) oznacza wyładowanie elektryczne w środowisku gazowym, w którym rurka wytwarzająca światło jest stabilizowana temperaturą ścianek, a komora wyładowcza przekazuje przez ścianki lampy wyładowczej ładunek przekraczający 3 waty na centymetr kwadratowy. Do źródeł światła HID zalicza się jedynie źródła typu metalohalogenkowego, wysokoprężnego sodowego i rtęciowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku I;

15)

„wyładowanie w środowisku gazowym” oznacza zjawisko, w którym światło wytwarzane jest w sposób bezpośredni lub pośredni za pomocą wyładowań elektrycznych w środowisku gazowym, w środowisku plazmowym, w środowisku par metalu lub w mieszaninie kilku gazów i par;

16)

„nieorganiczna dioda elektroluminescencyjna” (dioda LED) oznacza technologię, w której światło jest wytwarzane z elementu półprzewodnikowego zawierającego złącze p-n wykonane z materiału nieorganicznego. Złącze to w stanie pobudzenia prądem elektrycznym emituje promieniowanie świetlne;

17)

„organiczna dioda elektroluminescencyjna” (dioda OLED) oznacza technologię, w której światło jest wytwarzane z elementu półprzewodnikowego zawierającego złącze p-n wykonane z materiału organicznego. Złącze to w stanie pobudzenia prądem elektrycznym emituje promieniowanie świetlne;

18)

„wysokoprężne sodowe źródło światła” (HPS) oznacza źródło światła HID, w którym większość światła jest wytwarzana wskutek promieniowania par sodu pod ciśnieniem cząstkowym rzędu 10 kilopaskali. Źródła światła HPS mogą być wyposażone w jedno („o pojedynczej końcówce”) lub dwa („o podwójnej końcówce”) złącza do swojej sieci zasilającej.

19)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie produkt jest wystawiany lub oferowany na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej klientowi.

Na potrzeby załączników dodatkowe definicje określono w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.   Dostawcy źródeł światła zapewniają, aby:

a)

każde źródło światła, które jest wprowadzane do obrotu jako produkt niezależny (tj. nie w produkcie wyposażonym), znajdujące się w opakowaniu, było dostarczane wraz z etykietą drukowaną na etykiecie w formacie określonym w załączniku III;

b)

parametry z karty informacyjnej produktu, określone w załączniku V, były wprowadzone do bazy danych produktów;

c)

na specjalne żądanie sprzedawcy, karta informacyjna produktu została udostępniona w formie drukowanej;

d)

treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, została wprowadzona do bazy danych o produktach;

e)

wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu źródła światła, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikami VII i VIII;

f)

wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnych modeli źródeł światła, w tym promocyjne materiały techniczne w internecie, w których opisano ich konkretne parametry techniczne, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tych modeli i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

g)

sprzedawcom każdego modelu źródła światła udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku III;

h)

sprzedawcom każdego modelu źródła światła udostępniono elektroniczną kartę produktu określoną w załączniku V;

i)

na wniosek sprzedawców i zgodnie z art. 4 lit. e) drukowane etykiety w celu zmiany skali produktów są dostarczane w formie naklejki o takim samym rozmiarze, jak etykieta już istniejąca.

2.   Dostawcy produktów wyposażonych:

a)

przekazują informacje dotyczące źródła lub źródeł światła znajdujących się w tych produktach, jak określono w załączniku V pkt 2;

b)

na żądanie organów nadzoru rynku, dostarczają informacje na temat sposobu, w jaki źródła światła mogą być wyjmowane w celu weryfikacji bez powodowania trwałych uszkodzeń.

3.   Klasę efektywności energetycznej oblicza się zgodnie z załącznikiem II.

Artykuł 4

Obowiązki sprzedawców

Sprzedawcy zapewniają, aby:

a)

każde źródło światła, które nie znajduje się w produkcie wyposażonym, było opatrzone w punkcie sprzedaży dostarczoną przez dostawcę etykietą, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), umieszczoną w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna, zgodnie z załącznikiem III;

b)

w przypadku sprzedaży na odległość etykieta i karta informacyjna produktu zostały dostarczone zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c)

wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu źródła światła, w tym w internecie, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

d)

wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnych modeli źródeł światła, w tym promocyjne materiały techniczne w internecie, w których opisano ich konkretne parametry techniczne, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tych modeli i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

e)

istniejące etykiety na źródłach światła w punktach sprzedaży zostały zastąpione etykietami ze zmienioną skalą w taki sposób, aby przykryć istniejącą etykietę, w tym etykiety wydrukowane na opakowaniu lub dołączone do opakowania, w terminie osiemnastu miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Obowiązki internetowych platform hostingowych

W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, dopuszcza sprzedaż źródeł światła za pośrednictwem swojej strony internetowej, umożliwia on pokazanie etykiety elektronicznej i elektronicznej karty informacyjnej produktu dostarczonych przez sprzedawcę na mechanizmie wyświetlania zgodnie z przepisami załącznika VIII i informuje sprzedawcę o obowiązku wyświetlania tych informacji.

Artykuł 6

Metody pomiaru

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanej najnowocześniejszej metody pomiarów i obliczeń, jak określono w załączniku II.

Artykuł 7

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Przy wykonywaniu kontroli na potrzeby nadzoru rynku, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji opisaną w załączniku IX.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia wyniki tej oceny, w tym w stosownych przypadkach projekt wniosku dotyczącego zmian, forum konsultacyjnemu nie później niż 25 grudnia 2024 r. W przeglądzie dokonuje się oceny m.in. klas efektywności energetycznej, metod określania efektywności energetycznej źródeł światła w produktach wyposażonych oraz możliwość realizacji zagadnień dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 874/2012 traci moc ze skutkiem od dnia 1 września 2021 r., z wyjątkiem art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2, które uchyla się ze skutkiem od dnia 25 grudnia 2019 r.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2021 r. Art. 3 ust. 1 lit. b) stosuje się jednak od dnia 1 maja 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1.

(2)  Komunikat Komisji: Plan prac dotyczący ekoprojektu na lata 2016–2019. COM(2016) 773 final z 30.11.2016.

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz.U. L 258 z 26.9.2012, s. 1).

(5)  Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/254 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) nr 1059/2010, (UE) nr 1060/2010, (UE) nr 1061/2010, (UE) nr 1062/2010, (UE) nr 626/2011, (UE) nr 392/2012, (UE) nr 874/2012, (UE) nr 665/2013, (UE) nr 811/2013, (UE) nr 812/2013, (UE) nr 65/2014, (UE) nr 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 i (UE) 2015/1187 w odniesieniu do dopuszczalnych odchyleń w procedurach weryfikacji (Dz.U. L 38 z 15.2.2017, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 3).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1)

„źródło światła zasilane napięciem sieciowym” (MLS) oznacza źródło światła, które może działać przy bezpośrednim zasilaniu energią elektryczną z sieci. Źródła światła, które działają przy bezpośrednim zasilaniu sieciowym i mogą również działać przy pośrednim zasilaniu sieciowym za pomocą oddzielnego osprzętu sterującego, uznaje się za źródła światła zasilane napięciem sieciowym;

2)

„źródło światła niezasilane napięciem sieciowym” (NMLS) oznacza źródło światła, które potrzebuje oddzielnego osprzętu sterującego, aby działać przy zasilaniu sieciowym;

3)

„oddzielny osprzęt sterujący” oznacza osprzęt sterujący, który nie jest fizycznie zintegrowany ze źródłem światła, wprowadzony do obrotu jako oddzielny produkt lub jako element produktu wyposażonego;

4)

„kierunkowe źródło światła” (DLS) oznacza źródło światła, w którym co najmniej 80 % całkowitego strumienia świetlnego przypada wewnątrz kąta przestrzennego wynoszącego π sr (co odpowiada stożkowi o kącie 120°);

5)

„bezkierunkowe źródło światła” (NDLS) oznacza źródło światła niebędące kierunkowym źródłem światła;

6)

„połączone źródło światła” (CLS) oznacza źródło światła wraz z elementami zapewniającymi połączenie danych, które są fizycznie lub funkcjonalnie nieodłączne od elementów elektroluminescencyjnych w celu zachowania „referencyjnych ustawień sterowania”. Źródło światła może posiadać fizycznie zintegrowane elementy zapewniające połączenie danych w pojedynczej nieodłącznej obudowie lub może być ono połączone z fizycznie oddzielonymi elementami zapewniającymi połączenie danych, wprowadzonymi do obrotu wraz ze źródłem światła jako jeden produkt;

7)

„elementy zapewniające połączenie danych” oznaczają elementy, które odpowiadają za wykonywanie jednej z następujących funkcji:

a)

otrzymywanie lub transmisja sygnałów danych w technologii przewodowej lub bezprzewodowej oraz ich przetwarzanie (wykorzystywane do sterowania funkcją emisji światła i ewentualnie do innych celów);

b)

wykrywanie i przetwarzanie wykrytych sygnałów (wykorzystywane do sterowania funkcją emisji światła i ewentualnie do innych celów);

c)

połączenie powyższych funkcji;

8)

„źródło światła z możliwością zmiany barwy światła” (CTLS) oznacza źródło światła, które można ustawić zarówno w taki sposób, aby emitowało światło o dużym zróżnicowaniu barw spoza zakresu określonego w art. 2, jak i w taki sposób, aby emitowało światło białe w zakresie określonym w art. 2, w przypadku którego źródło światła objęte jest zakresem niniejszego rozporządzenia.

Za CTLS nie uznaje się źródeł światła umożliwiających dostosowanie barwy białej, które mogą być ustawione jedynie w taki sposób, aby emitowały światło o różnych skorelowanych temperaturach barwowych, w zakresie określonym w art. 2, ani źródeł światła z funkcją przyciemniania dim-to-warm, która umożliwia zmianę strumienia światła białego w celu zmniejszenia skorelowanych temperatur barwowych, gdy światło jest przyciemnione, i symuluje działanie żarowych źródeł światła;

9)

„czystość wzbudzenia” oznacza wartość procentową obliczoną dla CTLS ustawionego w taki sposób, aby emitowało światło o danej barwie, za pomocą procedury opisanej szczegółowo w normach, przez wytyczenie prostej na wykresie (x i y) przestrzeni barw od punktu o współrzędnych barw x = 0,333 i y = 0,333 (bodziec achromatyczny; punkt 1), przechodzącej przez punkt o współrzędnych barw (x i y) źródła światła (punkt 2) i kończącej się na zewnętrznej krawędzi przestrzeni barw (locus widma; punkt 3). Czystość wzbudzenia oblicza się jako odległość między punktem 1 a punktem 2 podzieloną przez odległość między punktem 1 a punktem 3. Pełna długość linii stanowi 100 % czystości barwowej (punkt na locus widma). Punkt stymulacji achromatycznej stanowi 0 % czystości barwowej (światło białe);

10)

„źródło światła o wysokiej luminancji” (HLLS) oznacza źródło światła LED o średniej luminancji powyżej 30 cd/mm2 w kierunku światłości szczytowej;

11)

„luminancja” (w danym kierunku, w danym punkcie rzeczywistej lub wyimaginowanej powierzchni) oznacza strumień świetlny przesyłany przez kąt elementarny przechodzący przez dany punkt i rozchodzący się w kącie przestrzennym obejmującym pewien kierunek, podzielony przez powierzchnię przekroju tego kąta zawierającego dany punkt (cd/m2);

12)

„średnia luminancja” (luminancja-HLLS) źródła światła LED oznacza średnią luminancję dla powierzchni emitującej światło, w której luminancja wynosi ponad 50 % maksymalnej luminancji (cd/mm2);

13)

„elementy sterowania oświetleniem” oznaczają elementy, które są zintegrowane ze źródłem światła lub które są fizycznie oddzielone, ale wprowadzone do obrotu wraz ze źródłem światła jako jeden produkt, i które nie są ściśle niezbędne do tego, aby źródło światła emitowało światło przy pełnym obciążeniu, ale umożliwiają ręczne lub automatyczne, bezpośrednie lub zdalne sterowanie światłością, chromatycznością, skorelowanymi temperaturami barwowymi, widmem światła lub kątem promieniowania. Za elementy sterowania oświetleniem uznaje się również ściemniacze.

Pojęcie to obejmuje też elementy zapewniające połączenie danych, ale nie obejmuje urządzeń objętych zakresem rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 (1);

14)

„elementy niebędące oświetleniem” oznaczają elementy, które są zintegrowane ze źródłem światła lub które są fizycznie oddzielone, ale wprowadzone do obrotu wraz ze źródłem światła jako jeden produkt, i które nie są niezbędne do tego, aby źródło światła emitowało światło przy pełnym obciążeniu, jak również nie są „elementami sterowania oświetleniem”. Przykłady obejmują między innymi: głośniki (audio), kamery, wzmacniaki sygnałów komunikacyjnych umożliwiające zwiększenie zasięgu (np. Wi-Fi), elementy umożliwiające zwiększenie stabilności sieci (w razie konieczności przełączanie na własne baterie wewnętrzne), ładowanie baterii, wizualne powiadamianie o zdarzeniach (poczta przychodząca, dzwonek do drzwi, alarm), stosowanie technologii Light Fidelity (Li-Fi, dwukierunkowej, szybkiej i w pełni sieciowej technologii komunikacji bezprzewodowej).

Pojęcie to obejmuje też elementy zapewniające połączenie danych stosowane do funkcji innych niż sterowanie funkcją emisji światła;

15)

„użyteczny strumień świetlny” (Φuse) oznacza część strumienia świetlnego źródła światła uwzględnianą przy obliczeniach jego efektywności energetycznej:

w przypadku bezkierunkowych źródeł światła stanowi on całkowity strumień świetlny emitowany wewnątrz kąta przestrzennego wynoszącego 4π sr (co odpowiada kuli 360°),

w przypadku kierunkowych źródeł światła o kącie promieniowania ≥ 90° stanowi on strumień świetlny emitowany wewnątrz kąta przestrzennego wynoszącego π sr (co odpowiada stożkowi o kącie 120°),

w przypadku kierunkowych źródeł światła o kącie promieniowania < 90° stanowi on strumień świetlny emitowany wewnątrz kąta przestrzennego wynoszącego 0,586 π sr (co odpowiada stożkowi o kącie 90°);

16)

„kąt promieniowania” kierunkowego źródła światła oznacza kąt pomiędzy dwoma teoretycznymi prostymi na powierzchni przechodzącymi przez oś promienia świetlnego, przy którym proste te przechodzą przez środek przedniej części źródła światła i przez punkty, w których światłość ma wartość 50 % światłości promienia centralnego, przy czym światłość promienia centralnego oznacza wartość światłości mierzoną na osi promienia.

W przypadku źródeł światła o różnych kątach promieniowania na poszczególnych powierzchniach uwzględnia się największy kąt promieniowania.

W przypadku źródeł światła umożliwiających użytkownikowi sterowanie kątem promieniowania uwzględnia się kąt promieniowania odpowiadający „referencyjnym ustawieniom sterowania”;

17)

„pełne obciążenie” oznacza stan źródła światła, w ramach zadeklarowanych warunków eksploatacji, w którym emituje ono maksymalny (nieprzyciemniony) strumień świetlny;

18)

„tryb czuwania” oznacza stan źródła światła, w którym jest ono podłączone do sieci zasilania elektrycznego, ale źródło światła celowo nie emituje światła, i w którym źródło światła oczekuje na sygnał sterujący w celu powrotu do stanu, w którym światło jest emitowane. Elementy sterowania oświetleniem umożliwiające funkcjonowanie w trybie czuwania są ustawione na tryb sterowania. Elementy niebędące oświetleniem są odłączone lub wyłączone bądź ich zużycie energii jest zminimalizowane zgodnie z instrukcjami producenta;

19)

„tryb czuwania przy podłączeniu do sieci” oznacza stan CLS, w którym jest ono podłączone do sieci zasilania, ale źródło światła celowo nie emituje światła i oczekuje na zdalnie przesyłany impuls w celu powrotu do stanu, w którym światło jest emitowane. Elementy sterowania oświetleniem są ustawione na tryb sterowania. Elementy niebędące oświetleniem są odłączone lub wyłączone bądź ich zużycie energii jest zminimalizowane zgodnie z instrukcjami producenta;

20)

„tryb sterowania” oznacza stan elementów sterowania oświetleniem, w którym są one podłączone do źródła światła i pełnią swoje funkcje w taki sposób, że możliwe jest wewnętrzne wygenerowanie sygnału sterującego lub otrzymanie zdalnie przesyłanego impulsu przy wykorzystaniu technologii przewodowej lub bezprzewodowej oraz przetworzenie takiego sygnału lub impulsu w sposób powodujący zmianę emisji światła przez źródło światła;

21)

„zdalnie przesyłany impuls” oznacza sygnał docierający z zewnątrz źródła światła poprzez sieć;

22)

„sygnał sterujący” oznacza analogowy lub cyfrowy sygnał przesyłany do źródła światła drogą bezprzewodową lub przekazywany przez połączenie za pomocą modulacji napięcia w oddzielnych przewodach sterowniczych lub za pomocą modulowanego sygnału w napięciu zasilania. Transmisja sygnału nie następuje poprzez sieć, ale na przykład z wewnętrznego źródła lub zdalnego sterowania dostarczonego wraz z produktem;

23)

„sieć” oznacza infrastrukturę komunikacyjną z topologią połączeń, architekturę, z uwzględnieniem elementów fizycznych, zasad organizacyjnych, procedur i formatów (protokołów) komunikacyjnych;

24)

„moc w trybie włączenia” (Pon), wyrażona w watach, oznacza zużycie energii elektrycznej przez źródło światła przy pełnym obciążeniu i odłączonych wszystkich elementach sterowania oświetleniem i elementach niebędących oświetleniem. Jeżeli elementy te nie mogą być odłączone, są one wyłączone lub ich zużycie energii jest zminimalizowane zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku NMLS, którego działanie wymaga oddzielnego osprzętu sterującego, Pon można zmierzyć bezpośrednio na wejściu źródła światła lub Pon określa się za pomocą osprzętu sterującego o znanej efektywności, którego zużycie energii elektrycznej jest następnie odejmowane od zmierzonej wartości energii pobieranej z sieci zasilającej;

25)

„moc w trybie czuwania” (Psb), wyrażona w watach, oznacza zużycie energii elektrycznej przez źródło światła w trybie czuwania;

26)

„moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci” (Pnet), wyrażona w watach, oznacza zużycie energii elektrycznej przez CLS lub przez CSCG w sieciowym trybie czuwania;

27)

„referencyjne ustawienia sterowania” (RCS) oznaczają takie ustawienia sterowania lub takie połączenie ustawień sterowania, które są stosowane do weryfikacji zgodności źródła światła z niniejszym rozporządzeniem. Ustawienia te dotyczą źródeł światła, które umożliwiają użytkownikowi końcowemu ręczne lub automatyczne, bezpośrednie lub zdalne sterowanie światłością, barwą, skorelowanymi temperaturami barwowymi, widmem lub kątem promieniowania emitowanego światła.

Zasadniczo referencyjne ustawienia sterowania to ustawienia, które zostały zdefiniowane fabrycznie przez producenta jako domyślne ustawienia fabryczne i z którymi użytkownik ma do czynienia przy pierwszej instalacji (ustawienia produktu gotowego do użycia). Jeżeli procedura instalacji przewiduje automatyczną aktualizację oprogramowania podczas pierwszej instalacji lub jeżeli użytkownik ma możliwość przeprowadzenia takiej aktualizacji, wówczas uwzględnia się (ewentualną) wynikającą z tego zmianę ustawień.

Jeżeli ustawienia produktu gotowego do użycia są celowo definiowane inaczej niż referencyjne ustawienia sterowania (np. niska moc ze względów bezpieczeństwa), producent wskazuje w dokumentacji technicznej sposób przywrócenia referencyjnych ustawień sterowania w celu weryfikacji zgodności oraz przedstawia techniczne uzasadnienie różnic między ustawieniami produktu gotowego do użycia a referencyjnymi ustawieniach sterowania.

Producent źródła światła definiuje referencyjne ustawienia sterowania w taki sposób, aby:

źródło światła wchodziło w zakres niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 1 i aby nie miały zastosowania żadne warunki wyłączenia,

elementy sterowania oświetleniem i elementy niebędące oświetleniem były odłączone lub wyłączone, lub, jeżeli nie jest to możliwe, aby ich zużycie energii było zminimalizowane,

osiągnięty został stan pełnego obciążenia,

referencyjne ustawienia sterowania zostały osiągnięte, w przypadku gdy użytkownik końcowy zdecyduje się zresetować domyślne ustawienia fabryczne.

W przypadku źródeł świata umożliwiających producentowi produktu wyposażonego podejmowanie decyzji dotyczących wdrażania, mających wpływ na właściwości źródła światła (np. określenie prądu roboczego, strukturę termalną) i takich, na które użytkownik końcowy nie ma wpływu, nie ma konieczności definiowania referencyjnych ustawień sterowania. W takim przypadku zastosowanie mają nominalne warunki badania określone przez producenta źródła światła;

28)

„wysokoprężne rtęciowe źródło światła” oznacza źródło światła HID, w którym większość światła jest bezpośrednio lub pośrednio wytwarzana wskutek promieniowania przede wszystkim par rtęci pod ciśnieniem cząstkowym rzędu ponad 100 kilopaskali;

29)

„metalohalogenkowe źródło światła” (MH) oznacza źródło światła HID, w którym światło wytwarzane jest wskutek promieniowania mieszaniny par metalicznych, metalohalogenków oraz produktów dysocjacji tych ostatnich. Źródła światła MH mogą być wyposażone w jedno złącze („o pojedynczej końcówce”) lub dwa złącza („o podwójnej końcówce”) do swojej sieci zasilającej. Rurka wyładowcza źródła światła MH może być wykonana z kwarcu (QMH) lub ceramiki (CMH);

30)

„kompaktowe fluorescencyjne źródło światła” (CFL) oznacza jednotrzonkowe fluorescencyjne źródło światła o wygiętym kształcie rurki umożliwiającym jego montaż na niewielkiej przestrzeni. Źródła światła CFL mogą mieć głównie kształt spirali (tj. zakręconą formę) lub mogą mieć głównie formę wielu połączonych równoległych rurek i mogą ewentualnie posiadać drugą bańkę w kształcie żarówki. CFL są dostępne w wersji z fizycznie zintegrowanym osprzętem sterującym (CFLi) lub bez niego (CFLni);

31)

„T2”, „T5”, „T8”, „T9” i „T12” oznaczają cylindryczne źródła światła o średnicy odpowiednio około 7, 16, 26, 29 i 38 mm, jak określono w normach. Rurka może być prosta (liniowa) lub wygięta (np. U-kształtna, kołowa);

32)

„LFL T5-HE” oznacza wysokowydajne liniowe fluorescencyjne źródło światła T5, którego prąd zasilający wynosi mniej niż 0,2 A;

33)

„LFL T5-HO” oznacza liniowe fluorescencyjne źródło światła T5 o wysokiej mocy wyjściowej, którego prąd zasilający wynosi co najmniej 0,2 A;

34)

„HL R7s” oznacza dwutrzonkowe liniowe halogenowe źródło światła na napięcie sieciowe o średnicy trzonka wynoszącej 7 mm;

35)

„zasilany baterią” oznacza produkt, który jest zasilany jedynie prądem stałym dostarczanym ze źródła, w które wyposażony jest ten sam produkt, bez bezpośredniego lub pośredniego połączenia z siecią zasilania elektrycznego;

36)

„druga bańka” oznacza drugą, zewnętrzną bańkę źródła światła HID, która nie jest niezbędna do wytwarzania światła, taką jak zewnętrzna osłona zapobiegająca zanieczyszczeniu środowiska rtęcią i szkłem w przypadku pęknięcia lampy. Przy określaniu, czy istnieje druga bańka, rurek wyładowczych HID nie uznaje się za bańkę;

37)

„bańka nieprzezroczysta” w przypadku źródła światła HID oznacza nieprzezroczystą zewnętrzną bańkę lub zewnętrzną rurkę, w której wytwarzająca światło rurka wyładowcza nie jest widoczna;

38)

„osłona przeciwolśnieniowa” oznacza przesłonę mechaniczną bądź odbijającą światło lub nieprzejrzystą przegrodę nieodbijającą światła przeznaczoną do celów zatrzymywania promieniowania widzialnego emitowanego przez źródło emisji kierunkowego źródła światła w celu zapobiegania czasowemu częściowemu oślepieniu (olśnienie przeszkadzające), w przypadku gdy obserwator patrzy bezpośrednio na lampę. Powyższy termin nie obejmuje powłok powierzchniowych źródła emisji kierunkowego źródła światła;

39)

„migotanie” oznacza niestabilność postrzegania wzrokowego przez statycznego obserwatora w statycznym środowisku wywołaną przez bodziec świetlny, którego luminancja lub rozkład widmowy zmieniają się w czasie. Zmiany te mogą być okresowe i nieokresowe oraz może je wywoływać samo źródło światła, źródło zasilania lub inne współczynniki wpływu.

Wskaźnik migotania stosowany w niniejszym rozporządzeniu to parametr „Pst LM”, gdzie „st” oznacza krótki okres, a „LM” metodę pomiaru migotania światła, jak określono w normach. Wartość Pst LM = 1 oznacza, że prawdopodobieństwo, iż przeciętny obserwator wykryje migotanie, wynosi 50 %;

40)

„efekt stroboskopowy” oznacza zmianę w postrzeganiu ruchu przez statycznego obserwatora w niestatycznym środowisku wywołaną przez bodziec świetlny, którego luminancja lub rozkład widmowy zmieniają się w czasie. Zmiany te mogą być okresowe i nieokresowe oraz może je wywoływać samo źródło światła, źródło zasilania lub inne współczynniki wpływu.

Wskaźnik efektu stroboskopowego stosowany w niniejszym rozporządzeniu to „SVM” (miernik widoczności efektu stroboskopowego), jak określono w normach. Za próg widoczności dla przeciętnego obserwatora uznaje się SVM = 1;

41)

„R9” oznacza wskaźnik oddawania barw dla przedmiotu o czerwonym zabarwieniu zgodnie z definicją w normach;

42)

„wartość deklarowana” parametru oznacza wartość przedstawioną przez dostawcę w dokumentacji technicznej zgodnie z art. 3 pkt 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369;

43)

„światłość” (kandela lub cd) oznacza stosunek strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła w elementarnym kącie przestrzennym obejmującym pewien kierunek do wartości tego kąta;

44)

„skorelowana temperatura barwowa” (CCT [K]) oznacza temperaturę promiennika Plancka (ciała czarnego), którego postrzegana barwa najbliżej przypomina barwę danego bodźca o takiej samej jasności i w określonych warunkach obserwacji;

45)

„jednolitość barwy” oznacza maksymalne odchylenie pierwotnych (po krótkim czasie), uśrednionych przestrzennie współrzędnych chromatyczności (x i y) dla pojedynczego źródła światła od punktu centralnego chromatyczności (cx i cy) zadeklarowanego przez producenta lub importera, wyrażane w wielkości (stopniach) w elipsie MacAdama utworzonej wokół punktu centralnego chromatyczności (cx i cy);

46)

„współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)” oznacza cosinus kąta fazowego φ1 między harmoniczną podstawową napięcia zasilania sieciowego a harmoniczną podstawową prądu sieciowego. Jest stosowany w przypadku źródeł światła zasilanych napięciem sieciowym wykorzystujących technologię LED lub OLED. Współczynnik przesuwu fazowego mierzony jest przy pełnym obciążeniu, w stosownych przypadkach przy referencyjnych ustawieniach sterowania, przy wszystkich elementach sterowania oświetleniem w trybie sterowania i przy elementach niebędących oświetleniem, które są odłączone, wyłączone lub ustawione na minimalne zużycie energii zgodnie z instrukcjami producenta;

47)

„współczynnik zachowania strumienia świetlnego” (XLMF) oznacza stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez źródło światła w danym momencie jego cyklu życia do jego początkowego strumienia świetlnego;

48)

„współczynnik trwałości” (SF) oznacza określony odsetek całkowitej liczby źródeł światła, które nadal działają w danym momencie, w określonych warunkach i przy określonej częstotliwości załączania;

49)

„okres trwałości” źródeł światła LED i OLED oznacza czas w godzinach między początkiem ich użytkowania a momentem, w którym w przypadku 50 % całkowitej liczby źródeł światła strumień świetlny stopniowo zmalał do wartości poniżej 70 % pierwotnego strumienia świetlnego. Czas ten jest również nazywany okresem trwałości L70B50;

50)

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

51)

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

52)

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub zbioru danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

53)

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy;

54)

„rzut powierzchni emitującej światło” (A), wyrażony w mm2 (milimetrach kwadratowych), oznacza powierzchnię rzutu prostokątnego powierzchni emitującej światło z kierunku o największej światłości, gdzie powierzchnia emitująca światło oznacza powierzchnię źródła światła, które emituje światło o zadeklarowanych właściwościach optycznych, taką jak w przybliżeniu kulista powierzchnia łuku (a), cylindryczna powierzchnia uzwojenia żarnika (b) lub lampy wyładowczej (c, d), płaska lub półkulista bańka diody elektroluminescencyjnej (e).

W przypadku źródeł światła z bańką nieprzezroczystą lub osłoną przeciwolśnieniową powierzchnia emitująca światło to cały obszar, przez który światło opuszcza źródło światła.

W przypadku źródeł światła zawierających więcej niż jedno urządzenie emitujące światło za powierzchnię emitującą światło uznaje się rzut najmniejszej całkowitej pojemności bańki otaczającej wszystkie urządzenia emitujące.

W odniesieniu do źródeł światła HID zastosowanie ma definicja a), chyba że wymiary określone w definicji d) mają zastosowanie przy L>D, gdzie L oznacza odległość między końcówkami elektrod, a D oznacza wewnętrzną średnicę rurki wyładowczej.

Image 44

55)

„fotokod” (kod QR) oznacza matrycowy kod kreskowy zawarty na etykiecie energetycznej modelu produktu, który umożliwia dostęp do informacji o tym modelu w publicznej części bazy danych o produktach.


(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia, Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 45.


ZAŁĄCZNIK II

Klasy efektywności energetycznej i metoda obliczeniowa

Klasę efektywności energetycznej źródeł światła wyznacza się, jak określono w tabeli 1, na podstawie całkowitej skuteczności sieci zasilającej ηTM, którą oblicza się przez podzielenie deklarowanego użytecznego strumienia świetlnego Φuse (wyrażonego w lm) przez deklarowane zużycie energii w trybie włączenia Pon (wyrażone w W) i pomnożenie przez odpowiedni współczynnik FTM z tabeli 2, tj.:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej źródeł światła

Klasa efektywności energetycznej

Całkowita skuteczność sieci zasilającej TM (lm/W)

A

210 ≤ TM

B

185 ≤ TM < 210

C

160 ≤ TM < 185

D

135 ≤ TM < 160

E

110 ≤ TM < 135

F

85 ≤ TM < 110

G

TM < 85


Tabela 2

Współczynniki FTM według typu źródła światła

Typ źródła światła

Współczynnik FTM

Bezkierunkowe (NDLS) zasilane napięciem sieciowym (MLS)

1,000

Bezkierunkowe (NDLS) niezasilane napięciem sieciowym (NMLS)

0,926

Kierunkowe (DLS) zasilane napięciem sieciowym (MLS)

1,176

Kierunkowe (DLS) niezasilane napięciem sieciowym (NMLS)

1,089


ZAŁĄCZNIK III

Etykieta źródeł światła

1.   ETYKIETA

Jeżeli źródło światła jest przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w punkcie sprzedaży, opracowana etykieta uwzględniająca format i zawierająca informacje określone w niniejszym załączniku jest drukowana na zewnętrznej stronie opakowania jednostkowego.

Dostawcy wybierają format etykiety spośród formatów przedstawionych w pkt 1.1 i pkt 1.2 niniejszego załącznika.

Etykieta wygląda następująco:

w przypadku etykiety o standardowej wielkości szerokość wynosi co najmniej 36 mm, a wysokość co najmniej 75 mm;

w przypadku etykiet małych (o szerokości mniejszej niż 36 mm) szerokość wynosi co najmniej 20 mm, a wysokość co najmniej 54 mm.

Opakowanie nie może mieć wymiarów mniejszych niż 20 mm szerokości i 54 mm wysokości.

Jeżeli etykieta została wydrukowana w większym formacie, jej treść musi jednak pozostać proporcjonalna w stosunku do powyższych specyfikacji. Mała etykieta nie może być stosowana na opakowaniach o szerokości nie mniejszej niż 36 mm.

Etykieta i strzałka wskazująca klasę efektywności energetycznej mogą być drukowane monochromatycznie, jak określono w pkt 1.1 i 1.2, wyłącznie jeżeli wszystkie pozostałe informacje na opakowaniu, w tym elementy graficzne, zostały wydrukowane monochromatycznie.

Jeżeli etykieta nie jest wydrukowana na części opakowania, która ma być zwrócona w stronę potencjalnego klienta, strzałka zawierająca literę określającą klasę efektywności energetycznej musi być przedstawiona jak poniżej, przy czym kolor strzałki odpowiada literze i kolorowi klasy energetycznej. Musi ona mieć taką wielkość, aby etykieta była dobrze widoczna i czytelna. litera w strzałce klasy efektywności energetycznej musi być zapisana czcionką Calibri Bold i umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, z obwódką grubości 0,5 pkt w kolorze czarnym 100 % wokół strzałki i litery klasy efektywności energetycznej.

Rysunek 1

Kolorowa/monochromatyczna strzałka skierowana w lewo/prawo w przypadku części opakowania, która jest ustawiona przodem do potencjalnego klienta

Image 45

W przypadku, o którym mowa w art. 4 lit. e), etykieta ze zmienioną skalą ma format i wielkość umożliwiające przykrycie starej etykiety i przyleganie do niej.

1.1.   Etykieta o standardowej wielkości:

Etykieta wygląda następująco:

Image 46

1.2.   Etykieta o małej wielkości:

Etykieta wygląda następująco:

Image 47

1.3.   Na etykiecie źródeł światła umieszcza się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy;

III.

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

IV.

zużycie energii wyrażone w kWh energii elektrycznej zużywanej przez 1 000 godzin przez źródło światła w trybie włączenia;

V.

kod QR;

VI.

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z załącznikiem II;

VII.

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2015”.

2.   WZORY ETYKIETY

2.1.   Etykieta o standardowej wielkości:

Image 48

2.2.   Etykieta o małej wielkości:

Image 49

2.3.   Przy czym:

a)

Wymiary i specyfikacje elementów tworzących etykiety muszą być takie jak określono w załączniku III pkt 1 oraz we wzorach etykiety dotyczących etykiety o standardowej wielkości i etykiety o małej wielkości dla źródeł światła.

b)

Tło etykiety jest w kolorze białym 100 %.

c)

Rodzaje czcionki to Verdana i Calibri.

d)

kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z poniższym przykładem: 0-70-100-0: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

e)

Etykiety muszą spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunków powyżej):

Image 50

kolory logo UE są następujące:

tło: 100,80,0,0,

gwiazdy: 0,0,100,0;

Image 51

kolor logo energii to: 100,80,0,0;

Image 52

nazwa producenta musi być zapisana w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Bold, wielkości 8 pkt – 5 pkt (etykieta o standardowej wielkości – etykieta o małej wielkości);

Image 53

identyfikator modelu musi być zapisany w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, wielkości 8 pkt – 5 pkt (etykieta o standardowej wielkości – etykieta o małej wielkości);

Image 54

skala od A do G musi wyglądać następująco:

litery skali efektywności energetycznej muszą być zapisane w kolorze białym 100 % i czcionką Calibri Bold, wielkości 10,5 pkt – 7 pkt (etykieta o standardowej wielkości – etykieta o małej wielkości); litery muszą być wyśrodkowane w odniesieniu do osi odległej o 2 mm – 1,5 mm (etykieta o standardowej wielkości – etykieta o małej wielkości) od lewej strony strzałek;

kolory strzałek skali od A do G muszą być następujące:

klasa A: 100,0,100,0;

klasa B: 70,0,100,0;

klasa C: 30,0,100,0;

klasa D: 0,0,100,0;

klasa E: 0,30,100,0;

klasa F: 0,70,100,0;

klasa G: 0,100,100,0;

Image 55

wewnętrzne linie rozdzielające muszą mieć grubość 0,5 pkt i muszą być w kolorze czarnym 100 %;

Image 56

litery skali efektywności energetycznej muszą być zapisane w kolorze białym 100 % i czcionką Calibri Bold, wielkości 16 pkt – 10 pkt (etykieta o standardowej wielkości – etykieta o małej wielkości). Strzałka klasy efektywności energetycznej i odpowiednia strzałka w skali od A do G muszą być umieszczone w taki sposób, aby ich groty były na tej samej wysokości. Literę w strzałce klasy efektywności energetycznej umieszcza się w środku prostokątnej części strzałki, która musi być w kolorze czarnym 100 %;

Image 57

wartość zużycia energii musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 12 pkt; tekst „kWh/1 000h” musi być zapisany czcionką Verdana Regular, wielkości 8 pkt – 5 pkt (etykieta o standardowej wielkości – etykieta o małej wielkości), w kolorze czarnym 100 %;

Image 58

kod QR musi być w kolorze czarnym 100 %;

Image 59

numer rozporządzenia musi być zapisany w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, 5 pkt


ZAŁĄCZNIK IV

Wyłączenia

1.   

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do źródeł światła, które zostały specjalnie zbadane i zatwierdzone do użytku w następujących warunkach:

a)

w medycznych obiektach radiologicznych i nuklearnych określonych w art. 3 dyrektywy Rady 2009/71/Euratom (1);

b)

w sytuacjach awaryjnych;

c)

w ośrodkach, wyposażeniu, pojazdach naziemnych, wyposażeniu morskim lub statkach powietrznych związanych z obroną wojskową lub cywilną, lub też na nich, zgodnie z przepisami państw członkowskich lub dokumentami wydanymi przez Europejską Agencję Obrony;

d)

w pojazdach silnikowych, ich przyczepach oraz przeznaczonych do nich układach, wymiennym urządzeniu ciągniętym, częściach i oddzielnych zespołach technicznych, lub też na nich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 (2), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 (3) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 (4);

e)

w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach, lub też na nich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (5), oraz w ich przyczepach bądź na nich;

f)

w wyposażeniu wymiennym bądź na wyposażeniu wymiennym określonym w dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6), które jest przeznaczone do holowania lub montażu i które jest całkowicie podniesione lub niezdolne do obracania wokół osi pionowej, gdy pojazd, do którego jest doczepione porusza się po drodze, jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 167/2013;

g)

w statkach powietrznych lotnictwa cywilnego, lub też na nich, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 748/2012 (7);

h)

w oświetleniu pojazdów kolejowych, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (8);

i)

w wyposażeniu morskim, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE (9);

j)

w wyrobach medycznych, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG (10) lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (11), oraz w wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro, określonych w dyrektywie 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (12).

Do celów niniejszego punktu określenie „specjalnie zbadane i zatwierdzone” oznacza, że dane źródło światła:

zostało specjalnie zbadane pod względem wspomnianych warunków użytkowania lub zastosowań, zgodnie ze wspomnianym prawodawstwem europejskim lub odnośnymi środkami wykonawczymi lub odpowiednimi normami europejskimi lub międzynarodowymi albo, w przypadku ich braku, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem państw członkowskich; oraz

posiadają dołączony dowód, który ma być zawarty w dokumentacji technicznej, w postaci certyfikatu, znaku homologacji typu, sprawozdania z badania potwierdzających, że dany produkt został zatwierdzony specjalnie do użytku we wspomnianych warunkach użytkowania lub zastosowaniach; oraz

zostały wprowadzone do obrotu specjalnie do użytku we wspomnianych warunkach użytkowania lub zastosowaniach, co zostało udowodnione przynajmniej w dokumentacji technicznej oraz, z wyjątkiem lit. d), w informacji umieszczonej na opakowaniu lub wszelkich materiałach reklamowych lub marketingowych.

2.   

Ponadto niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

wyświetlaczy elektronicznych (np. telewizorów, monitorów komputerowych, notebooków, tabletów, telefonów komórkowych, e-czytników, konsoli do gier), w tym między innymi wyświetlaczy objętych zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2021 (13) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 617/2013 (14);

b)

źródeł światła w okapach nadkuchennych objętych zakresem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 (15);

c)

źródeł światła w produktach zasilanych baterią, w tym między innymi latarkach, telefonach komórkowych z wbudowaną latarką, zabawkach zawierających źródło światła, lampach biurkowych zasilanych jedynie bateriami, opaskach świecących dla rowerzystów, solarnych lampach ogrodowych;

d)

źródeł światła w rowerach i innych pojazdach niezmotoryzowanych;

e)

źródeł światła na potrzeby zastosowań w zakresie spektroskopii i fotometrii, np. spektroskopii UV–VIS, spektroskopii molekularnej, absorpcyjnej spektroskopii atomowej, bezdyspersyjnej spektroskopii w podczerwieni (NDIR), spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR), analiz medycznych, elipsometrii, pomiarów grubości warstw, monitoringu środowiska.

3.   

Każde źródło światła objęte zakresem niniejszego rozporządzenia delegowanego zostaje wyłączone z wymogów niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem wymogów określonych w załączniku V pkt 4, jeżeli zostało ono zaprojektowane i wprowadzone do obrotu specjalnie z przeznaczeniem do użytku w co najmniej jednym z następujących zastosowań:

a)

sygnalizacja (w tym między innymi sygnalizacja w ruchu drogowym, kolejowym, morskim lub lotniczym, kontrola ruchu lotniczego lub lampy na płycie lotniska);

b)

utrwalanie i wyświetlanie obrazów (w tym między innymi sporządzanie fotokopii, drukowanie (bezpośrednio i przy wstępnym przetwarzaniu), litografia, wyświetlanie materiałów filmowych i wideo, holografia);

c)

źródła światła o skutecznej mocy właściwej promieniowania ultrafioletowego > 2 mW/klm i przeznaczone do użytku w zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu promieniowania UV;

d)

źródła światła o promieniowaniu szczytowym wynoszącym około 253,7 nm i przeznaczone do użytku bakteriobójczego (zniszczenie DNA);

e)

źródła światła emitujące co najmniej 5 % całkowitej mocy promieniowania z zakresu 250–800 nm w zakresie 250–315 nm lub co najmniej 20 % całkowitej mocy promieniowania z zakresu 250–800 nm w zakresie 315–400 nm i przeznaczone do dezynfekcji lub łapania much;

f)

źródła światła, których podstawowym celem jest emitowanie promieniowania o wartości około 185,1 nm i które są przeznaczone do wytwarzania ozonu;

g)

źródła światła emitujące co najmniej 40 % całkowitej mocy promieniowania z zakresu 250–800 nm w zakresie 400–480 nm i przeznaczone do symbiozy koralowców z zooksantellami;

h)

źródła światła FL emitujące co najmniej 80 % całkowitej mocy promieniowania z zakresu 250–800 nm w zakresie 250–400 nm i przeznaczone do opalania;

i)

źródła światła HID emitujące co najmniej 40 % całkowitej mocy promieniowania z zakresu 250–800 nm w zakresie 250–400 nm i przeznaczone do opalania;

j)

źródła światła o skuteczności fotosyntetycznej > 1,2 μmol/J lub emitujące co najmniej 25 % całkowitej mocy promieniowania z zakresu 250–800 nm w zakresie 700–800 nm i przeznaczone do użytku w ogrodnictwie;

k)

źródła światła LED lub OLED zgodne z definicją „oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki” ustanowioną w dyrektywie 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (16), wykonanego własnoręcznie przez artystę w ograniczonej liczbie mniejszej niż 10 sztuk.


(1)  Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom w dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 52).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53).

(6)  Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24).

(7)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1).

(8)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie) (Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1).

(9)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 146).

(10)  Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 1).

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1).

(12)  Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, s. 1).

(13)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2021 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) 642/2009 (zob. s. 241 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(14)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13).

(15)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych (Dz.U. L 29 z 31.1.2014, s. 1).

(16)  Dyrektywa 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (Dz.U. L 272 z 13.10.2001, s. 32).


ZAŁĄCZNIK V

Informacje o produkcie

1.   Karta informacyjna produktu

1.1.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b) dostawca wprowadza do bazy danych o produktach informacje określone w tabeli 3, również w przypadku gdy źródło światła stanowi część produktu wyposażonego.

Tabela 3

Karta informacyjna produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Adres dostawcy  (1) :

Identyfikator modelu:

Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/inne FL/HPS/MH/inne HID/LED/OLED/kombinacje/inne]

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:

[NDLS/DLS]

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:

[MLS/NMLS]

Połączone źródło światła (CLS):

[tak/nie]

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:

[tak/nie]

Bańka:

[brak/druga/nieprzezroczysta]

Źródło światła o wysokiej luminancji:

[tak/nie]

 

 

Osłona przeciwolśnieniowa:

[tak/nie]

Funkcja ściemniania:

[tak/jedynie w przypadku określonych ściemniaczy/nie]

Parametry produktu

Parametr

Wartość

Parametr

Wartość

Ogólne parametry produktu:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h)

x

Klasa efektywności energetycznej

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Użyteczny strumień świetlny (Φuse) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) lub w wąskim stożku (90°)

x w [kuli/szerokim stożku/wąskim stożku]

Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić

[x/x…x]

Moc w trybie włączenia (Pon), wyrażona w W

x,x

Moc w trybie czuwania (Psb), wyrażona w W, i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku

x,xx

Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet) dla CLS, wyrażona w W, i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku

x,xx

Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub zakres wartości CRI, jakie można ustawić

[x/x…x]

Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)

Wysokość

x

Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu;

[rysunek]

Szerokość

x

Głębokość

x

Deklaracja równoważnej mocy (3)

[tak/-]

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)

x

 

 

Współrzędne chromatyczności (x i y);

0,xxx

0,xxx

Parametry kierunkowych źródeł światła:

Światłość szczytowa (cd)

x

Kąt promieniowania w stopniach lub zakres kątów promieniowania, jakie można ustawić

[x/x…x]

Parametry źródeł światła LED i OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9

x

Współczynnik trwałości

x,xx

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

x,xx

 

 

Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)

x,xx

Jednolitość barwy w elipsach McAdama

x

Deklaracje, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy.

[tak/-] (4)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, deklaracja dotycząca zastąpienia (W)

x

Wskaźnik migotania (Pst LM)

x,x

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)

x,x

Tabela 4

Referencyjny strumień świetlny dla deklaracji równoważności

Lampy reflektorowe bardzo niskiego napięcia

Rodzaj

Moc (W)

Odniesienie Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Lampy reflektorowe ze szkła dmuchanego na napięcie sieciowe

Rodzaj

Moc (W)

Odniesienie Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Lampy reflektorowe ze szkła prasowanego na napięcie sieciowe

Rodzaj

Moc (W)

Odniesienie Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

Tabela 5

Mnożniki dotyczące zachowania strumienia świetlnego

Typ źródła światła

Mnożnik strumienia świetlnego

Halogenowe źródła światła

1

Fluorescencyjne źródła światła

1,08

Źródła światła LED

1 + 0,5 × (1 – LLMF)

gdzie LLMF oznacza współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie deklarowanego okresu trwałości

Tabela 6

Mnożniki dotyczące zachowania strumienia świetlnego dla źródeł światła LED

Kąt promieniowania źródła światła LED

Mnożnik strumienia świetlnego

20° ≤ kąt promieniowania

1

15° ≤ kąt promieniowania < 20°

0,9

10° ≤ kąt promieniowania < 15°

0,85

kąt promieniowania < 10°

0,80

Tabela 7

Deklaracje równoważności dla bezkierunkowych źródeł światła

Wartość znamionowa strumienia świetlnego źródła światła Φ (lm)

Deklarowana moc równoważna źródła światła (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200

Tabela 8

Minimalne wartości skuteczności dla źródeł światła T8 i T5

T8 (Ø 26 mm)

T5 (Ø 16 mm)

wysoka sprawność

T5 (Ø 16 mm)

wysoka skuteczność

Deklarowana moc równoważna (W)

Minimalna skuteczność świetlna (lm/W)

Deklarowana moc równoważna (W)

Minimalna skuteczność świetlna (lm/W)

Deklarowana moc równoważna (W)

Minimalna skuteczność świetlna (lm/W)

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

 

80

77

38

87

 

 

 

 

58

90

 

 

 

 

70

89

 

 

 

 

W przypadku źródeł światła, które można dostosować tak, aby emitowały światło przy pełnym obciążeniu o różnych właściwościach, wartości parametrów, które różnią się w zależności od tych właściwości, są podawane przy referencyjnych ustawieniach sterowania.

Jeżeli źródło światła nie jest już wprowadzane do obrotu w UE, dostawca wprowadza do bazy danych o produktach datę (miesiąc, rok) zakończenia wprowadzania do obrotu w UE.

2.   Informacje, które należy umieścić w dokumentacji dotyczącej produktu wyposażonego

Jeżeli źródło światła jest wprowadzane do obrotu jako część produktu wyposażonego, dokumentacja techniczna produktu wyposażonego musi wyraźnie określać źródło lub źródła światła znajdujące się w takim produkcie, w tym klasę efektywności energetycznej.

Jeżeli źródło światła jest wprowadzane do obrotu jako część produktu wyposażonego, w instrukcji użytkownika lub instrukcji obsługi umieszcza się w czytelny sposób następujący tekst:

„Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>”;

gdzie <X> należy zastąpić klasą efektywności energetycznej źródła światła znajdującego się w produkcie wyposażonym.

Jeżeli produkt zawiera więcej niż jedno źródło światła, można użyć liczby mnogiej lub powtórzyć zdanie dla każdego źródła światła, w zależności od przypadku.

3.   Informacje, które należy umieścić na ogólnodostępnej stronie internetowej dostawcy:

a)

referencyjne ustawienia sterowania oraz, w stosownych przypadkach, instrukcje dotyczące sposobu ich wdrażania;

b)

instrukcja wyjęcia ewentualnych elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących oświetleniem oraz instrukcja ich wyłączenia lub zminimalizowania ich zużycia energii;

c)

informacja, czy źródło światła ma funkcję ściemniania: wykaz ściemniaczy, z którymi źródło światła jest kompatybilne, oraz normy zgodności ściemniaczy ze źródłami światła, które to źródło światła spełnia, w stosownych przypadkach;

d)

informacja, czy źródło światła zawiera rtęć: instrukcje dotyczące postępowania z pozostałościami w razie przypadkowego uszkodzenia;

e)

zalecenia dotyczące sposobu utylizacji źródła światła po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE (1).

4.   Informacje dotyczące produktów określonych w załączniku IV pkt 3

W przypadku źródeł światła określonych w załączniku IV pkt 3 na wszystkich formach opakowania, we wszystkich informacjach o produkcie i reklamach umieszcza się przewidziane zastosowanie wraz z wyraźnym wskazaniem, że dane źródło światła nie jest przeznaczone do użytku w innych zastosowaniach.

W dokumentacji technicznej przygotowanej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369 zamieszcza się wykaz parametrów technicznych, na podstawie których produkt uznaje się za kwalifikujący się do wyłączenia.


(1)  Zmian tych pozycji nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(2)  Jeżeli baza danych o produktach automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza tych danych.

(3)  „-”: nie dotyczy.

„tak”: Deklaracja równoważności obejmująca moc wymienionego typu źródła światła może zostać wydana wyłącznie:

w przypadku kierunkowych źródeł światła, jeżeli typ źródła światła jest wymieniony w tabeli 4 oraz jeżeli strumień świetlny źródła światła w stożku 90° (Φ90°) nie jest mniejszy niż odpowiadający mu strumień świetlny odniesienia w tabeli 4. Referencyjny strumień świetlny mnoży się przez współczynnik korekcji podany w tabeli 5. W przypadku źródeł światła LED mnoży się go dodatkowo przez współczynnik korekcji podany w tabeli 6,

w przypadku bezkierunkowych źródeł światła, przy czym deklarowaną moc równoważną żarowego źródła światła (w zaokrągleniu do 1 W) stanowi wartość odpowiadająca w tabeli 7 strumieniowi świetlnemu źródła światła.

Wartości pośrednie zarówno strumienia świetlnego, jak i deklarowanej mocy równoważnej źródła światła (w zaokrągleniu do 1 W) oblicza się w drodze interpolacji liniowej dwóch sąsiednich wartości.

(4)  „-”: nie dotyczy.

„tak”: Deklaracja, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy. Taką deklarację można złożyć wyłącznie, jeśli:

światłość w dowolnym kierunku wokół osi rurki nie odbiega o więcej niż 25 % od średniej światłości wokół rurki; oraz

strumień świetlny źródła światła LED jest nie mniejszy niż strumień świetlny fluorescencyjnego źródła światła o deklarowanej mocy. Strumień świetlny fluorescencyjnego źródła światła otrzymuje się poprzez pomnożenie deklarowanej mocy przez minimalną wartość skuteczności świetlnej odpowiadającą fluorescencyjnemu źródłu światła w tabeli 8; oraz

moc źródła światła LED jest nie większa niż moc fluorescencyjnego źródła światła, które według deklaracji ma zastąpić.

Dokumentacja techniczna zawiera dane potwierdzające powyższe deklaracje.

(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).


ZAŁĄCZNIK VI

Dokumentacja techniczna

1.   

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), musi zawierać:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

identyfikator modelu dostawcy;

c)

identyfikator modelu wszystkich modeli równoważnych wprowadzonych już do obrotu;

d)

dane identyfikacyjne i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

e)

deklarowane i zmierzone wartości dla następujących parametrów technicznych:

1)

użyteczny strumień świetlny Φuse w lm;

2)

wskaźnik oddawania barw (CRI);

3)

moc w trybie włączenia (Pon) w W;

4)

kąt promieniowania w stopniach dla kierunkowych źródeł światła (DLS);

5)

skorelowana temperatura barwowa (CCT) w K dla źródeł światła FL i HID;

6)

moc w trybie czuwania (Psb) w W, również wtedy, gdy wynosi zero;

7)

moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet) w W dla połączonych źródeł światła (CLS);

8)

współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) dla zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED;

9)

jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama dla źródeł światła LED i OLED;

10)

luminancja–HLLS w cd/mm2 (tylko dla HLLS)

11)

wskaźnik migotania (PstLM) dla źródeł światła LED i OLED;

12)

wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) dla źródeł światła LED i OLED;

13)

czystość wzbudzenia, tylko w przypadku CTLS, dla następujących barw i dominującej długości fali w podanym zakresie:

Barwa

Zakres dominującej długości fali

niebieska

440—490 nm

zielona

520—570 nm

czerwona

610—670 nm

f)

obliczenia wykonane przy użyciu parametrów, w tym określenie klasy efektywności energetycznej;

g)

odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm lub innych zastosowanych norm;

h)

warunki testowania, jeżeli nie zostały wystarczająco opisane w ramach lit. g);

i)

referencyjne ustawienia sterowania oraz, w stosownych przypadkach, instrukcje dotyczące sposobu ich wdrażania;

j)

instrukcję wyjmowania ewentualnych elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących oświetleniem oraz instrukcję ich wyłączenia lub zminimalizowania ich zużycia energii podczas badania źródła światła;

k)

szczególne środki ostrożności, które są podejmowane, gdy model jest składany, instalowany, konserwowany lub testowany.


ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, które należy podawać w reklamach wizualnych, technicznych materiałach promocyjnych i w przypadku sprzedaży na odległość, z wyjątkiem sprzedaży na odległość przez internet

1.   

W przypadku reklam wizualnych, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. e) i art. 4 ust. 1 lit. c), klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie należy przedstawić zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

2.   

W przypadku technicznych materiałów promocyjnych, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. f) i art. 4 ust. 1 lit. d), klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie należy przedstawić zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

3.   

W przypadku sprzedaży na odległość w formie papierowej klasy efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie muszą być przedstawione zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

4.   

Klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej przedstawia się, jak wskazano na rys. 2: