ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 284

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
5 listopada 2019


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

*

Ostateczne przyjęcie (EU, Euratom) 2019/1808 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

1

 

*

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2019/1809 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

21

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

Wszelkie dochody przewidziane w art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów, mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.

Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

Uwagi do budżetu podlegają wykonaniu wyłącznie pod warunkiem, że nie zmieniają ani nie rozszerzają zakresu istniejącej podstawy prawnej, ani nie naruszają administracyjnej autonomii instytucji, oraz że mają pokrycie wdostępnych zasobach (jak wskazano w załączniku do pisma w sprawie wykonalności z dnia 28 października 2015 r.).

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

5.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/1


OSTATECZNE PRZYJĘCIE (EU, Euratom) 2019/1808

budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (3),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (4),

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2018 r. (5),

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2019 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2019 przyjęte przez Radę dnia 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu w tym samym dniu,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 18 września 2019 r.,

uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 września 2019 r.

D. M. SASSOLI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

(2)  Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(3)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)  Dz.U. L 67 z 7.3.2019.


BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1 NA ROK BUDŻETOWY 2019

TREŚĆ

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie I finansowanie budżetu ogólnego 3
Część B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie 12

— Tytuł 1:

Zasoby własne 13

— Tytuł 3:

Nadwyżki, salda i dostosowania 17

A.   WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki, które muszą zostać zbilansowane w roku budżetowym 2019 na podstawie art. 1 decyzji Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

WYDATKI

Opis

Budżet 2019 (1)

Budżet 2018 (2)

Zmiana (w %)

1.

Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Bezpieczeństwo i obywatelstwo

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Globalny wymiar Europy

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Administracja

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Wyrównania

p.m.

p.m.

Instrumenty szczególne

411 500 000

551 238 311

–25,35

Wydatki ogółem  (3)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


DOCHODY

Opis

Budżet 2019 (4)

Budżet 2018 (5)

Zmiana (w %)

Dochody różne (tytuły 4–9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0)

1 802 988 329

555 542 325

224,55  %

Zwrot nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2))

p.m.

p.m.

Saldo netto zasobów własnych pochodzących z VAT i zasobów własnych opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1, 3 2 i 3 3)

p.m.

p.m.

Dochody ogółem (tytuły 3–9)

3 697 380 465

2 404 188 261

53,79  %

Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Zasoby własne oparte na VAT według stawki jednolitej (tabele 1 i 2, rozdział 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4)

105 291 727 343

105 143 181 650

+0,14  %

Środki, które muszą zostać zbilansowane zasobami własnymi, o których mowa w art. 2 decyzji 2014/335/UE, Euratom (6)

144 501 559 279

142 363 728 037

+1,50  %

Dochody ogółem  (7)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABELA 1

Obliczenie ograniczenia zharmonizowanych podstaw podatku od wartości dodanej (VAT) na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2014/335/UE, Euratom

Państwo członkowskie

1 % nieograniczonej podstawy VAT

1 % dochodu narodowego brutto

Stopa ograniczenia (w %)

1 % dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia

1 % ograniczonej podstawy VAT (8)

Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bułgaria

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Czechy

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Dania

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Niemcy

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Estonia

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Irlandia

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Grecja

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Hiszpania

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Francja

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Chorwacja

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Chorwacja

Włochy

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Cypr

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Cypr

Łotwa

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Litwa

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luksemburg

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luksemburg

Węgry

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Niderlandy

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Austria

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Polska

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugalia

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Rumunia

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Słowenia

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Słowacja

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Finlandia

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Szwecja

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Zjednoczone Królestwo

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Ogółem

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABELA 2

Zasoby własne z tytułu VAT na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 3) – zestawienie

Państwo członkowskie

1 % ograniczonej podstawy VAT

Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %)

Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bułgaria

272 398 000

0,30

81 719 400

Czechy

877 322 000

0,30

263 196 600

Dania

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Niemcy

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Estonia

128 053 000

0,30

38 415 900

Irlandia

914 233 000

0,30

274 269 900

Grecja

741 390 000

0,30

222 417 000

Hiszpania

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Francja

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Chorwacja

261 915 500

0,30

78 574 650

Włochy

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Cypr

104 004 500

0,30

31 201 350

Łotwa

123 359 000

0,30

37 007 700

Litwa

185 291 000

0,30

55 587 300

Luksemburg

205 639 500

0,30

61 691 850

Węgry

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Niderlandy

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Austria

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Polska

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugalia

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Rumunia

786 275 000

0,30

235 882 500

Słowenia

220 311 000

0,30

66 093 300

Słowacja

323 242 000

0,30

96 972 600

Finlandia

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Szwecja

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Zjednoczone Królestwo

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Ogółem

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABELA 3

Określenie stawki jednolitej i zestawienie zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto na podstawie art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 4)

Państwo członkowskie

1 % dochodu narodowego brutto

Jednolita stawka zasobów własnych z „podstawy dodatkowej”

Zasoby własne z „podstawy dodatkowej” wg stawki jednolitej

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 679 416 000

 

2 995 868 103

Bułgaria

560 582 000

 

358 897 292

Czechy

2 065 115 000

 

1 322 133 394

Dania

3 152 706 000

 

2 018 433 784

Niemcy

35 982 561 000

 

23 036 850 485

Estonia

257 028 000

 

164 555 147

Irlandia

2 675 262 000

 

1 712 763 322

Grecja

1 905 067 000

 

1 219 667 039

Hiszpania

12 583 950 000

 

8 056 529 792

Francja

24 860 707 000

 

15 916 387 668

Chorwacja

523 831 000

 

335 368 470

Włochy

18 254 639 000

 

11 687 033 320

Cypr

208 009 000

 

133 172 073

Łotwa

302 863 000

0,6402226  (9)

193 899 752

Litwa

447 842 000

 

286 718 591

Luksemburg

411 279 000

 

263 310 130

Węgry

1 347 946 000

 

862 985 558

Malta

121 027 000

 

77 484 226

Niderlandy

8 026 206 000

 

5 138 558 859

Austria

4 020 784 000

 

2 574 196 980

Polska

5 032 082 000

 

3 221 652 863

Portugalia

2 033 044 000

 

1 301 600 813

Rumunia

2 124 033 000

 

1 359 854 032

Słowenia

484 434 000

 

310 145 618

Słowacja

950 305 000

 

608 406 784

Finlandia

2 441 633 000

 

1 563 188 745

Szwecja

4 810 454 000

 

3 079 761 598

Zjednoczone Królestwo

24 198 305 000

 

15 492 302 905

Ogółem

164 461 110 000

 

105 291 727 343


TABELA 4

Wyliczenie obniżki brutto wkładów opartych na DNB Danii, Niderlandów i Szwecji oraz jej finansowania, zgodnie z art. 2 ust. 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 6)

Państwo członkowskie

Obniżka brutto

Udział procentowy w podstawie DNB

Przelicznik DNB zastosowany do obniżki brutto

Finansowanie obniżki

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bułgaria

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Czechy

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Dania

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Niemcy

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Estonia

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Irlandia

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Grecja

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Hiszpania

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Francja

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Chorwacja

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Włochy

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Cypr

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Łotwa

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Litwa

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luksemburg

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Węgry

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Niderlandy

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Austria

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Polska

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugalia

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Rumunia

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Słowenia

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Słowacja

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Finlandia

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Szwecja

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Zjednoczone Królestwo

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Ogółem

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0

Deflator cen PKB UE, w EUR (prognoza gospodarcza z wiosny 2018 r.): (a) 2011 EU-27 = 100,0000 / (b) 2013 EU-27 = 103,0034 (c) 2013 EU-28 = 102,9950 / (d) 2019 EU-28 = 110,5686

Kwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z 2019 r.: 695 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 768 514 433 EUR

Kwota ryczałtowa dla Szwecji: w cenach z 2019 r.: 185 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 204 568 593 EUR

Kwota ryczałtowa dla Danii: w cenach z 2019 r.: 130 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 143 750 903 EUR


TABELA 5

Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2018 na podstawie art. 4 decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 5)

Opis

Współczynnik (10) (%)

Kwota

1.

Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT

16,1945

 

2.

Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem

7,3577

 

3.

(1) - (2)

8,8368

 

4.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich

 

127 599 039 596

5.

Wydatki związane z rozszerzeniem (11)

 

27 076 886 462

6.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) - (5)

 

100 522 153 134

7.

Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (12)

 

854 326 562

9.

Podstawowy rabat brytyjski = (7) - (8)

 

5 008 434 626

10.

Zyski nadzwyczajne z tradycyjnych zasobów własnych (13)

 

–15 094 049

11.

Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) - (10)

 

5 023 528 676


TABELA 6

Obliczenie finansowania rabatu brytyjskiego wynoszącego 5 023 528 676  EUR (rozdział 1 5)

Państwo członkowskie

Procentowy udział w podstawach DNB

Udziały bez Zjednoczonego Królestwa

Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa

Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kolumnie 2

Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3

Skala finansowania

Skala finansowania zastosowana do rabatu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bułgaria

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Czechy

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Dania

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Niemcy

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Estonia

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Irlandia

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Grecja

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Hiszpania

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Francja

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Chorwacja

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Włochy

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Cypr

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Łotwa

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Litwa

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luksemburg

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Węgry

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Niderlandy

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Austria

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Polska

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugalia

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Rumunia

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Słowenia

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Słowacja

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Finlandia

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Szwecja

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Zjednoczone Królestwo

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Ogółem

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku.

TABELA 7

Zestawienie dotyczące finansowania (14)budżetu ogólnego według rodzaju zasobów własnych i według państw członkowskich

Państwo członkowskie

Tradycyjne zasoby własne (TZW)

 

Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektami

Zasoby własne ogółem (15)

Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (80 %)

Cła netto (80 %)

Tradycyjne zasoby własne ogółem (80 %)

p.m. koszty poboru (20 % TZW brutto)

Zasoby własne oparte na VAT

Zasoby własne oparte na DNB

Obniżka dla: Danii, Niderlandów i Szwecji

Rabat brytyjski

Składki państw członkowskich ogółem

Udział w składkach państw członkowskich (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

2 995 868 103

31 777 303

243 566 504

3 868 087 410

3,14

6 099 838 552

Bułgaria

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

358 897 292

3 806 839

29 178 641

473 602 172

0,38

559 192 063

Czechy

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 322 133 394

14 023 927

107 490 516

1 706 844 437

1,39

1 989 631 683

Dania

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 018 433 784

– 122 341 288

164 100 302

2 415 956 198

1,96

2 776 445 041

Niemcy

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 036 850 485

244 352 877

322 179 902

25 783 820 614

20,96

30 100 257 883

Estonia

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

164 555 147

1 745 444

13 378 467

218 094 958

0,18

250 449 998

Irlandia

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 712 763 322

18 167 355

139 249 046

2 144 449 623

1,74

2 449 119 998

Grecja

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 219 667 039

12 937 061

99 159 919

1 554 181 019

1,26

1 725 235 812

Hiszpania

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 056 529 792

85 455 962

655 002 400

10 405 232 054

8,46

12 034 122 659

Francja

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

15 916 387 668

168 825 817

1 294 015 214

20 634 900 999

16,77

22 320 006 855

Chorwacja

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

335 368 470

3 557 268

27 265 728

444 766 116

0,36

490 853 993

Włochy

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 687 033 320

123 964 872

950 165 278

14 877 804 170

12,09

16 808 115 465

Cypr

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

133 172 073

1 412 562

10 826 997

176 612 982

0,14

199 927 485

Łotwa

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

193 899 752

2 056 703

15 764 207

248 728 362

0,20

285 188 480

Litwa

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

286 718 591

3 041 237

23 310 454

368 657 582

0,30

454 363 419

Luksemburg

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

263 310 130

2 792 942

21 407 327

349 202 249

0,28

372 347 468

Węgry

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

862 985 558

9 153 725

70 161 425

1 111 991 208

0,90

1 270 329 566

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

77 484 226

821 879

6 299 530

102 759 685

0,08

115 360 804

Niderlandy

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 138 558 859

– 714 009 525

71 864 875

4 984 814 959

4,05

7 619 005 467

Austria

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 574 196 980

27 304 620

36 001 212

3 168 102 912

2,58

3 393 549 992

Polska

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 221 652 863

34 172 212

261 922 988

4 160 288 963

3,38

4 879 020 391

Portugalia

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 301 600 813

13 806 137

105 821 201

1 723 296 951

1,40

1 892 367 873

Rumunia

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 359 854 032

14 424 031

110 557 235

1 720 717 798

1,40

1 893 338 628

Słowenia

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

310 145 618

3 289 728

25 215 090

404 743 736

0,33

474 898 423

Słowacja

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

608 406 784

6 453 397

49 463 964

761 296 745

0,62

857 608 022

Finlandia

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 563 188 745

16 580 811

127 088 512

2 011 397 368

1,63

2 159 559 011

Szwecja

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 079 761 598

– 171 901 428

43 071 742

3 261 104 462

2,65

3 806 526 758

Zjednoczone Królestwo

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 492 302 905

164 327 532

–5 023 528 676

13 948 938 761

11,34

17 224 897 490

Ogółem

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

105 291 727 343

0

0

123 030 394 493

100,00

144 501 559 279

CZĘŚĆ B.   OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

Tytuł

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1/2019

Nowa kwota

1

ZASOBY WŁASNE

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

3

NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII

1 606 517 342

 

1 606 517 342

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

25 050 050

 

25 050 050

6

WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH

130 000 000

 

130 000 000

7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

115 000 000

 

115 000 000

8

OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

2 823 744

 

2 823 744

9

DOCHODY RÓŻNE

15 001 000

 

15 001 000

 

OGÓŁEM

148 198 939 744

 

148 198 939 744

TYTUŁ 1

ZASOBY WŁASNE

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1/2019

Nowa kwota

 

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Opłaty od produkcji dotyczące roku gospodarczego 2005/2006 oraz lat poprzednich

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Opłaty od składowania cukru

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Opłaty od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C i syropu inulinowego C oraz od substytutów cukru C i izoglukozy C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Opłata produkcyjna

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Jednorazowe opłaty od dodatkowych kwot cukru i uzupełniających kwot izoglukozy

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Opłata za nadwyżki

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Cła i inne opłaty, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2014/335/UE, Euratom

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Zasoby własne z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2014/335/UE, Euratom

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

ROZDZIAŁ 1 3 – OGÓŁEM

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2014/335/UE, Euratom

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

ROZDZIAŁ 1 5 – OGÓŁEM

0 ,—

 

0 ,—

 

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana niektórym państwom członkowskim na mocy art. 2 ust. 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

0 ,—

 

0 ,—

 

Tytuł 1 – Ogółem

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

ROZDZIAŁ 1 1 —

OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM)

ROZDZIAŁ 1 2 —

CŁA I INNE OPŁATY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 3 —

ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 4 —

ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 5 —

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 1 6 —

OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIEKTÓRYM PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM

ROZDZIAŁ 1 4 —   ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0
Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2014/335/UE, Euratom

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1/2019

Nowa kwota

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

Uwagi

Zasoby oparte na DNB stanowią zasoby „dodatkowe”, zapewniające dochody niezbędne do pokrycia wydatków przekraczających kwotę uzyskaną z tradycyjnych zasobów własnych, płatności opartych na VAT oraz innych dochodów w danym roku. W konsekwencji dzięki zasobom opartym na DNB budżet ogólny Unii Europejskiej jest zawsze zbilansowany ex ante.

Stawka poboru tych zasobów określona jest na podstawie dodatkowych dochodów potrzebnych do sfinansowania wydatków budżetowych niepokrytych z innych zasobów (płatności oparte na VAT, tradycyjne zasoby własne i inne dochody). W ten sposób stawkę poboru stosuje się do DNB każdego z państw członkowskich.

Stawka mająca zastosowanie do dochodu narodowego brutto państw członkowskich w odniesieniu do przedmiotowego roku budżetowego wynosi 0,6402 %.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. c).

Państwo członkowskie

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1/2019

Nowa kwota

Belgia

3 047 168 574

–51 300 471

2 995 868 103

Bułgaria

365 042 957

–6 145 665

358 897 292

Czechy

1 344 773 264

–22 639 870

1 322 133 394

Dania

2 052 996 922

–34 563 138

2 018 433 784

Niemcy

23 431 327 562

– 394 477 077

23 036 850 485

Estonia

167 372 947

–2 817 800

164 555 147

Irlandia

1 742 092 238

–29 328 916

1 712 763 322

Grecja

1 240 552 303

–20 885 264

1 219 667 039

Hiszpania

8 194 487 726

– 137 957 934

8 056 529 792

Francja

16 188 935 777

– 272 548 109

15 916 387 668

Chorwacja

341 111 233

–5 742 763

335 368 470

Włochy

11 887 159 058

– 200 125 738

11 687 033 320

Cypr

135 452 477

–2 280 404

133 172 073

Łotwa

197 220 041

–3 320 289

193 899 752

Litwa

291 628 286

–4 909 695

286 718 591

Luksemburg

267 818 985

–4 508 855

263 310 130

Węgry

877 763 099

–14 777 541

862 985 558

Malta

78 811 046

–1 326 820

77 484 226

Niderlandy

5 226 550 213

–87 991 354

5 138 558 859

Austria

2 618 276 863

–44 079 883

2 574 196 980

Polska

3 276 819 614

–55 166 751

3 221 652 863

Portugalia

1 323 889 089

–22 288 276

1 301 600 813

Rumunia

1 383 139 821

–23 285 789

1 359 854 032

Słowenia

315 456 472

–5 310 854

310 145 618

Słowacja

618 824 984

–10 418 200

608 406 784

Finlandia

1 589 956 385

–26 767 640

1 563 188 745

Szwecja

3 132 498 640

–52 737 042

3 079 761 598

Zjednoczone Królestwo

15 757 589 096

– 265 286 191

15 492 302 905

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

TYTUŁ 3

NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1/2019

Nowa kwota

 

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 2

Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancyjnego dla Działań Zewnętrznych

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 0 – OGÓŁEM

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

 

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Zastosowanie art. 10b rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

3 1 0 3

Zastosowanie art. 10b rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

p.m.

 

p.m.

 

Artykuł 3 1 0 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 1 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Zastosowanie art. 10b rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

3 2 0 3

Zastosowanie art. 10b rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

p.m.

 

p.m.

 

Artykuł 3 2 0 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 2 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Kompensowanie dostosowań zasobów własnych opartych na VAT i na DNB dla poprzednich lat budżetowych

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 3 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Dostosowanie związane z nieuczestniczeniem niektórych państw członkowskich w niektórych obszarach polityki dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 4 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Wynik ostatecznego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

3 5 0 4

Wynik ostatecznego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

p.m.

 

p.m.

 

Artykuł 3 5 0 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 5 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Wynik pośredniej aktualizacji obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

3 6 0 4

Wynik pośredniej aktualizacji obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

p.m.

 

p.m.

 

Artykuł 3 6 0 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 6 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Dostosowanie związane z realizacją decyzji w sprawie zasobów własnych

p.m.

 

p.m.

 

ROZDZIAŁ 3 7 – OGÓŁEM

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

ROZDZIAŁ 3 0 —

DOSTĘPNA NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

ROZDZIAŁ 3 1 —

SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10B ROZPORZĄDZENIA (UE, EURATOM) NR 609/2014

ROZDZIAŁ 3 2 —

SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA DOCHODZIE/PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10B ROZPORZĄDZENIA (UE, EURATOM) NR 609/2014

ROZDZIAŁ 3 3 —

KOMPENSOWANIE DOSTOSOWAŃ ZASOSBÓW WŁASNYCH OPARTYCH NA VAT I NA DNB DLA POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

ROZDZIAŁ 3 4 —

DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z NIEUCZESTNICZENIEM NIEKTÓRYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W NIEKTÓRYCH OBSZARACH POLITYKI DOTYCZĄCYCH PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 3 5 —

WYNIK OSTATECZNEGO OBLICZENIA FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

ROZDZIAŁ 3 6 —

WYNIK POŚREDNIEJ AKTUALIZACJI OBLICZENIA FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

ROZDZIAŁ 3 7 —

DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DECYZJI W SPRAWIE ZASOBÓW WŁASNYCH

ROZDZIAŁ 3 0 —   DOSTĘPNA NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0 0
Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1/2019

Nowa kwota

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

Uwagi

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego saldo danego roku budżetowego, w zależności od tego, czy jest ono dodatnie czy ujemne, zapisuje się w budżecie na kolejny rok budżetowy jako „dochody” lub „wydatki”.

Odpowiednie szacunki takich dochodów lub wydatków zapisuje się w budżecie w trakcie procedury budżetowej oraz, w stosownych przypadkach, w liście w sprawie poprawek przedkładanym na podstawie art. 39 rozporządzenia finansowego. Sporządza się je zgodnie z zasadami określonymi w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014.

Po dokonaniu rozliczenia każdego roku budżetowego wszelkie rozbieżności w stosunku do preliminarza ujmuje się w budżecie na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego, który musi zostać przedstawiony przez Komisję w ciągu 15 dni po przedłożeniu rozliczeń tymczasowych.

Ewentualny deficyt ujmuje się w artykule 27 02 01 zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 608/2014 z dnia 26 maja 2014 r. określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 29).

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych. (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 39).

Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105), w szczególności jej art. 7.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1), w szczególności jego art. 18.


(1)  Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2019 r. (Dz.U. L 67 z 7.3.2019, s. 1) oraz budżecie korygującym nr 1/2019.

(2)  Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2018 r. (Dz.U. L 57 z 28.2.2018, s. 1) oraz budżetach korygujących od nr 1 do 6/2018.

(3)  Artykuł 310 ust. 1 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej brzmi: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

(4)  Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2019 r. (Dz.U. L 67 z 7.3.2019, s. 1) oraz budżecie korygującym nr 1/2019.

(5)  Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2018 r. (Dz.U. L 57 z 28.2.2018, s. 1) oraz budżetach korygujących od nr 1 do 6/2018.

(6)  Zasoby własne na potrzeby budżetu na 2019 r. określono na podstawie prognoz budżetowych przyjętych na 172. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 18 maja 2018 r.

(7)  Art. 310 ust. 1 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej brzmi: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

(8)  Wykorzystywana podstawa nie przekracza 50 % DNB.

(9)  Obliczenie stawki: (105 291 727 343) / (164 461 110 000) = 0,640222648035149.

(10)  Dane procentowe w zaokrągleniu.

(11)  Kwota wydatków związanych z rozszerzeniem odpowiada sumie wydatków na rzecz 13 państw członkowskich (które przystąpiły do Unii po dniu 30 kwietnia 2004 r.), z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie oraz wydatków związanych z rynkiem, jak również części wydatków na rozwój obszarów wiejskich pochodzącej z Sekcji Gwarancji EFOGR.

(12)  „Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa” odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB.

(13)  Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu – z 10 % do 20 % z dniem 1 stycznia 2014 r. – wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru.

(14)  p.m. (zasoby własne + pozostałe dochody = dochody ogółem = wydatki ogółem); (144 501 559 279 + 3 697 380 465 = 148 198 939 744 = 148 198 939 744).

(15)  Zasoby własne ogółem jako procent DNB: (144 501 559 279) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; pułap zasobów własnych jako procent DNB: 1,20 %.


5.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/21


OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2019/1809

budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (3),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (4),

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2018 r. (5),

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęty przez Komisję dnia 15 maja 2019 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2019 przyjęte przez Radę dnia 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu w tym samym dniu,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 18 września 2019 r.,

uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Enig artikel

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 września 2019 r.

D. M.SASSOLI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

(2)  Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(3)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)  Dz.U. L 67 z 7.3.2019.


BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2 NA ROK BUDŻETOWY 2019

TREŚĆ

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja

— Wydatki 24

— Tytuł 08:

Badania naukowe i innowacje 27

— Tytuł 15:

Edukacja i kultura 37

SECTION III

COMMISSION

WYDATKI

Tytuł

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2/2019

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

KONKURENCJA

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Rezerwy (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

ŚRODOWISKO

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Rezerwy (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

STABILNOŚĆ FINANSOWA, USŁUGI FINANSOWE I UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

PODATKI I UNIA CELNA

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

EDUKACJA I KULTURA

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRACJA I SPRAWY WEWNĘTRZNE

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Rezerwy (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

HANDEL

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ROZWÓJ

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

POLITYKA SĄSIEDZTWA I NEGOCJACJE W SPRAWIE ROZSZERZENIA

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Rezerwy (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

ADMINISTRACJA KOMISJI

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Rezerwy (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

BUDŻET

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

KONTROLA

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATYSTYKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

EMERYTURY I RENTY ORAZ WYDATKI POWIĄZANE

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

SŁUŻBY JĘZYKOWE

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERGIA

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSUMENCI

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Rezerwy (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

REZERWY

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Ogółem

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Z czego rezerwa (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

TYTUŁ 08

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2/2019

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

0 801

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE”

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

„HORYZONT 2020” — BADANIA NAUKOWE

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

PROGRAM EURATOM — DZIAŁANIA POŚREDNIE

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

PROGRAM NAUKOWO-BADAWCZY FUNDUSZU BADAWCZEGO WĘGLA I STALI

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

Tytuł 08 – Ogółem

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Uwagi

Uwagi te mają zastosowanie do wszystkich linii budżetowych w niniejszym tytule.

Działania w dziedzinie badań naukowych i innowacji zawarte w tym tytule przyczynią się do realizacji dwóch głównych programów badawczych, tj. programu Horyzont 2020 i programu Euratom. Obejmą również programy badawcze Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Będą one prowadzone w celu realizacji ogólnych celów opisanych w art. 179 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu tworzenia społeczeństwa wiedzy w oparciu o europejską przestrzeń badawczą, tzn. wspierania współpracy międzynarodowej na wszystkich szczeblach Unii, zwiększania dynamiki, kreatywności i doskonałości osiągnięć europejskich badań naukowych w nowych obszarach wiedzy, wzmocnienia zasobów ludzkich w badaniach naukowo-technicznych w Europie, w sensie ilościowym i jakościowym, oraz zdolności badawczych i innowacyjnych w całej Europie w celu zapewnienia ich optymalnego wykorzystania.

W programie Horyzont 2020 uwzględniono – jako zagadnienie przekrojowe – kwestię równouprawnienia płci, aby zaradzić brakowi równowagi między sytuacją kobiet i mężczyzn oraz włączyć aspekt płci do badań naukowych i innowacji. Szczególną uwagę poświęci się konieczności zwiększenia udziału kobiet w badaniach naukowych i innowacji na wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu decyzyjnym.

W ramach tych artykułów i pozycji występować będą również koszty spotkań naukowych i technologicznych, konferencji, warsztatów i seminariów wysokiego szczebla będących we wspólnym interesie Europy, a organizowanych przez Komisję, koszty finansowania analiz i ocen na wysokim poziomie naukowym i technicznym, prowadzonych na zlecenie Unii celem zbadania nowych obszarów badań mogących stać się przedmiotem działań Unii, m.in. w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej i środków monitorowania i upowszechniania wyników programów wraz ze środkami przewidzianymi w poprzednich programach ramowych.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie wydatków administracyjnych, łącznie z wydatkami na personel (wynikającymi z regulaminu pracowniczego i innymi), informacje, publikacje, działalność administracyjną i techniczną oraz niektórych innych wydatków dotyczących infrastruktury wewnętrznej związane z osiągnięciem celów narzędzi, których integralną część stanowią, wraz z działaniami i inicjatywami potrzebnymi dla przygotowania i monitorowania strategii Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

Dochody z porozumienia o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Szwajcarią zostaną wprowadzone w pozycji 6 011 zestawienia dochodów oraz mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów podmiotów zewnętrznych, związanych z uczestnictwem w działaniach unijnych, zapisane w pozycji 6 033 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego.

Dodatkowe środki zostaną udostępnione w ramach pozycji 08 025 001, 08 035 001 i 08 045 001.

Środki administracyjne niniejszego tytułu zostaną przedstawione w artykule 080 105.

ROZDZIAŁ 0 802 —   „HORYZONT 2020” — BADANIA NAUKOWE

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2/2019

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

0 802

„HORYZONT 2020” — BADANIA NAUKOWE

080 201

Doskonała baza naukowa

08 020 101

Rozwój badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Rozwój badań naukowych w zakresie przyszłych i powstających technologii

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Wzmacnianie europejskiej infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury)

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

Artykuł 080 201 – Razem

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Wiodąca pozycja w przemyśle

08 020 201

Wiodąca pozycja w zakresie nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, technologii laserowej, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

Artykuł 080 202 – Razem

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Wyzwania społeczne

08 020 301

Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Zabezpieczenie odpowiedniego zaopatrzenia w bezpieczną, zdrową i wysokiej jakości żywność oraz inne bioprodukty

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych społeczeństw europejskich

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

Artykuł 080 203 – Razem

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Działania horyzontalne w ramach programu „Horyzont 2020”

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Wspólne przedsięwzięcia

08 020 731

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI2) — Wydatki pomocnicze

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI2)

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Wspólne przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) — Wydatki pomocnicze

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (Clean Sky 2) — Wydatki pomocnicze

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (Clean Sky 2)

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH 2) — Wydatki pomocnicze

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH 2)

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

Artykuł 080 207 – Razem

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

Instrument MŚP

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii

08 025 001

Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (2014–2020)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (przed 2014 r.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 080 250 – Razem

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Zakończenie poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych — Siódmy program ramowy — Działania pośrednie WE (2007–2013)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Zakończenie poprzednich programów ramowych — Działania pośrednie (sprzed 2007 r.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

08 027 701

Projekt pilotażowy — Koordynacja badań nad wykorzystaniem homeopatii i ziołolecznictwa w hodowli zwierząt

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Projekt pilotażowy — Prace badawczo-rozwojowe dotyczące chorób wynikających z ubóstwa i chorób zaniedbanych w kontekście zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej po 2015 r.

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Projekt pilotażowy – Szczepienie matek: podnoszenie poziomu wiedzy, aby zwiększyć wyszczepialność matek na obszarach o niskim dochodzie

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Działanie przygotowawcze — Aktywny udział najmłodszych i najstarszych pokoleń w Europie w politycznych procesach współstanowienia i współdecyzji

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Projekt pilotażowy – Badanie porównawcze mające na celu określenie godziwego zwrotu z inwestycji w zdrowie publiczne oraz pomoc w zapewnieniu godziwego zwrotu z inwestycji Unii w badania i rozwój w dziedzinie medycyny

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

Artykuł 080 277 – Razem

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

Rozdział 0 802 – Ogółem

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Uwagi

Uwagi te mają zastosowanie do wszystkich linii budżetowych w tym rozdziale.

Środki te zostaną przeznaczone na „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, który obejmuje lata 2014–2020 i skupia wszystkie istniejące fundusze unijne na badania naukowe i innowacje, w tym program ramowy w zakresie badań naukowych, działania związane z innowacjami w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Program odgrywa główną rolę w realizacji inicjatywy przewodniej strategii „Europa 2020”, tj. „Unii innowacji”, oraz innych inicjatyw przewodnich, w szczególności inicjatyw „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” oraz „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, jak również w rozwoju i funkcjonowaniu europejskiej przestrzeni badawczej (ERA). Program „Horyzont 2020” wnosi wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności w całej Unii, polegający na pozyskiwaniu wystarczających dodatkowych nakładów na badania naukowe, rozwój oraz innowacyjność. Środki te zostaną również przeznaczone na ukończenie poprzednich programów badawczych (siódmy program ramowy i wcześniejsze programy ramowe).

Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).

Do środków zapisanych w niniejszym rozdziale należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 630 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b), e) i f) i rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych kandydatów z Bałkanów Zachodnich, przeznaczone na udział tych krajów w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 031 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b), e) i f) rozporządzenia finansowego.

08 02 01
Doskonała baza naukowa

Uwagi

Priorytetem programu „Horyzont 2020” jest wzmocnienie i zwiększenie zakresu doskonałości bazy naukowej Unii oraz zapewnienie ciągłości światowej klasy badań naukowych w celu zagwarantowania długoterminowej konkurencyjności Unii. Wspierane będą najlepsze pomysły i talenty w Unii, naukowcom zostanie zapewniony dostęp do najważniejszej infrastruktury badawczej, a Unia stanie się atrakcyjnym miejscem dla najlepszych na świecie naukowców. Działania w dziedzinie badań naukowych, które otrzymają finansowanie, będą ustalane według potrzeb naukowych i możliwości, jakie daje nauka, bez ustalania z góry tematycznych priorytetów. Program badań naukowych będzie opracowywany w ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym, a badania będą finansowane na podstawie ich jakości.

08 020 102
Rozwój badań naukowych w zakresie przyszłych i powstających technologii

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2/2019

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Uwagi

Działania w zakresie celu szczegółowego „Przyszłe i powstające technologie” (FET) wspierają badania podstawowe i badania nad technologią dotyczące nowych technologii przyszłości poprzez zakwestionowanie obecnych paradygmatów i eksplorację nieznanych obszarów. Ponadto działania FET obejmują swoim zakresem wiele obiecujących kierunków badań poszukiwawczych, odznaczających się potencjałem wytworzenia masy krytycznej wzajemnie powiązanych projektów, które będą obejmować szeroki wachlarz wieloaspektowych działań badawczych i przyczynią się do utworzenia europejskiej puli wiedzy. Działania FET wspierają również ambitne, realizowane na dużą skalę, stymulowane potrzebami nauki badania mające na celu dokonanie przełomowych odkryć. Takie działania skorzystają na dostosowaniu agend europejskich i krajowych.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965), w szczególności jej art. 3 ust. 1 lit. b).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

08 02 03
Wyzwania społeczne

Uwagi

Ten priorytet programu „Horyzont 2020” stanowi bezpośrednią odpowiedź na priorytety polityki i wyzwania społeczne określone w strategii „Europa 2020”. Działania te będą realizowane z zastosowaniem podejścia zorientowanego na dane wyzwanie, w ramach którego wykorzystuje się wspólnie zasoby i wiedzę z różnych dziedzin, technologii i dyscyplin. Działania będą obejmować pełny cykl, od badań naukowych po wprowadzenie na rynek, z nowym naciskiem na działania związane z innowacyjnością, takie jak pilotaż, demonstracja, stanowiska badawcze, wsparcie dla zamówień publicznych, projekty, innowacje zorientowane na użytkownika końcowego, innowacje społeczne oraz absorpcja innowacji przez rynek. Będą one bezpośrednio wspierały odpowiednie kompetencje w zakresie polityki sektorowej na poziomie Unii i będą realizowane z zastosowaniem podejścia uwzględniającego aspekt płci i z myślą o zapewnieniu wyważonego udziału mężczyzn i kobiet.

08 020 304
Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2/2019

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Uwagi

W ramach tych działań nacisk zostanie położony na zasobooszczędny transport (np. przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej generacji elektrycznych i innych niskoemisyjnych lub bezemisyjnych statków powietrznych, pojazdów i statków), jak również na większą mobilność przy mniejszym zagęszczeniu ruchu, wyższym bezpieczeństwie i ochronie (np. promowanie zintegrowanego transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”). Działania skoncentrują się na wzmocnieniu konkurencyjności i efektywności europejskiego przemysłu produkcji sprzętu transportowego i powiązanych usług, poprzez np. rozwój nowej generacji innowacyjnych środków transportu i przygotowywanie podstaw dla kolejnej generacji. Wsparcie uzyskają również działania służące zwiększaniu wiedzy na temat związanych z transportem tendencji i perspektyw społeczno-gospodarczych oraz zapewnieniu decydentom bazy faktograficznej i analiz.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965), w szczególności jej art. 3 ust. 3 lit. d).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1).

TYTUŁ 15

EDUKACJA I KULTURA

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2/2019

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 501

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „EDUKACJA I KULTURA”

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

PROGRAM ERASMUS+

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

HORYZONT 2020

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAM KREATYWNA EUROPA

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

Tytuł 15 – Ogółem

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

ROZDZIAŁ 1 502 —   PROGRAM ERASMUS+

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2/2019

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 502

PROGRAM ERASMUS+

150 201

Promowanie najwyższej jakości i współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży w Europie, ich adekwatności z punktu widzenia rynku pracy oraz udziału młodych ludzi w europejskim życiu demokratycznym

15 020 101

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

Artykuł 150 201 – Razem

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Wspieranie udoskonalania nauczania i badań dotyczących integracji europejskiej poprzez realizację na całym świecie działań „Jean Monnet”

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Zakończenie działań w obszarze uczenia się przez całe życie, w tym wielojęzyczności

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Zakończenie działań w obszarze młodzieży i sportu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

15 027 709

Działanie przygotowawcze — Platforma internetowa dla polityki sąsiedztwa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Projekt pilotażowy — Propagowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej w całej Europie

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Projekt pilotażowy — Poprawa efektów uczenia się dzięki wspieraniu początkujących nauczycieli poprzez e-learning, coaching i mentoring

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Działanie przygotowawcze — Ocena programów przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Projekt pilotażowy — Nagroda im. Altiero Spinellego za szerzenie wiedzy o Europie

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Projekt pilotażowy — Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Projekt pilotażowy – Sport jako metoda monitoringu i coachingu młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Działanie przygotowawcze — DiscoverEU: Bezpłatny bilet wieloprzejazdowy dla Europejczyków kończących 18 lat

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Działanie przygotowawcze — Wymiany i mobilność w sporcie

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Działanie przygotowawcze — Sportue — Promowanie europejskich wartości poprzez inicjatywy sportowe na szczeblu lokalnym

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Działanie przygotowawcze – Sport jako metoda monitoringu i coachingu młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Projekt pilotażowy — Pierwszy krok w kierunku europejskich ram mobilności makerów

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Działanie przygotowawcze — Nagroda im. Altiero Spinellego za szerzenie wiedzy o Europie

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Projekt pilotażowy – Nagroda im. Jana Amosa dla najlepszego w Unii nauczyciela przedmiotu o UE

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Działanie przygotowawcze – Uznawanie okresów nauki za granicą

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Działanie przygotowawcze — Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

Artykuł 150 277 – Razem

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

Rozdział 1 502 – Ogółem

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Promowanie najwyższej jakości i współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży w Europie, ich adekwatności z punktu widzenia rynku pracy oraz udziału młodych ludzi w europejskim życiu demokratycznym

15 020 101
Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2/2019

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Uwagi

Zgodnie z celem ogólnym programu Erasmus+, w szczególności z celami strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), oraz w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju państw trzecich w dziedzinie szkolnictwa wyższego środki te mają służyć realizacji następujących celów szczegółowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia:

podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy i wkładu w spójność społeczeństwa, zwłaszcza dzięki zwiększonym możliwościom dotyczącym mobilności edukacyjnej oraz dzięki zacieśnionej współpracy między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy,

wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienia na poziomie instytucji kształcenia i szkolenia, w szczególności dzięki zacieśnionej współpracy ponadnarodowej między organizatorami kształcenia i szkolenia a innymi zainteresowanymi stronami,

wspieranie tworzenia europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie i upowszechnianie wiedzy o nim, dopełnienie reform politycznych na szczeblu krajowym oraz wspieranie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, w szczególności dzięki zacieśnionej współpracy politycznej, lepszemu zastosowaniu unijnych narzędzi przejrzystości i uznawania oraz dzięki rozpowszechnianiu dobrych praktyk,

poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia, w szczególności poprzez współpracę instytucji Unii i instytucji państw trzecich w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w szkolnictwie wyższym, dzięki zwiększeniu atrakcyjności europejskich instytucji szkolnictwa wyższego oraz wspieraniu działań zewnętrznych Unii, w tym jej celów rozwoju, poprzez promowanie mobilności i współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego Unii i państw trzecich oraz poprzez ukierunkowane budowanie potencjału w państwach trzecich,

poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie znacznej różnorodności językowej w Unii i świadomości międzykulturowej, w tym języków mniejszości i zagrożonych,

wspieranie bezpłatnej edukacji publicznej na wysokim poziomie, aby nie dopuścić do odmówienia z powodów ekonomicznych żadnemu uczniowi dostępu do edukacji dowolnego szczebla lub zmuszania uczniów do przerywania nauki z powodów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnych lat kształcenia, by zapobiec wczesnemu kończeniu nauki i zapewnić pełną integrację dzieci wywodzących się z warstw społecznych w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

Do środków zapisanych w tej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 630 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b), e) i f) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych kandydatów z Bałkanów Zachodnich, przeznaczonych na udział tych krajów w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 031 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi na program, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b), e) i f) rozporządzenia finansowego.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z procedurami uzgodnionymi z tymi krajami w następstwie umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 031 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków, według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi na program, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b), e) i f) rozporządzenia finansowego.

Wszelkie dochody z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej przeznaczonych na udział w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 033 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b), e) i f) rozporządzenia finansowego.

Wszelkie spłaty z instrumentów finansowych zgodnie z art. 209 ust. 3 rozporządzenia finansowego, w tym spłaty kapitałowe, zwolnione gwarancje, oraz spłaty kwoty głównej pożyczki, przekazane Komisji i ujęte w pozycji 6 411 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. f) rozporządzenia finansowego.

Środki te należy również wykorzystać z myślą o realizacji inicjatyw w ramach programu Erasmus+, aby kontynuować wysiłki w dziedzinie integracji uchodźców oraz opracować solidną strategię na szczeblu unijnym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).