ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 283

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
5 listopada 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1844 z dnia 22 października 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych BPF_Iodine_VET ( 1 )

1

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/1845 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) w niektórych gumowych elementach stosowanych w układach silnika ( 1 )

38

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/1846 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych stosowanych w niektórych silnikach spalinowych ( 1 )

41

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1847 z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/190/UE w odniesieniu do rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5438)

44

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1848 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2019/32)

57

 

 

WYTYCZNE

 

*

Dwytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1849 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2019/30)

64

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Regulamin nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego [2019/1850]

72

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

5.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1844

z dnia 22 października 2019 r.

udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „BPF_Iodine_VET”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 44 ust. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 sierpnia 2015 r. przedsiębiorstwo Applied Biocide GmbH złożyło, zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, wniosek o udzielenie pozwolenia na rodzinę produktów biobójczych o nazwie „BPF_Iodine_VET”, należącą do grupy produktowej 3 zgodnie z opisem w załączniku V do tego rozporządzenia, z pisemnym potwierdzeniem, że właściwy organ Austrii zgodził się dokonać oceny wniosku. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze produktów biobójczych pod numerem BC-XJ019074-33.

(2)

„BPF_Iodine_VET” zawiera jod jako substancję czynną, która jest uwzględniona w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Uwzględniając swoiste właściwości tej substancji czynnej oraz naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 (2), Komisja rozważy potrzebę dokonania przeglądu zatwierdzenia jodu, w tym poliwinylopyrolidonu jodu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 528/2012. W zależności od wyniku tego przeglądu Komisja rozważy, czy pozwolenia unijne na produkty zawierające substancję czynną należy poddać przeglądowi zgodnie z art. 48 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(3)

W dniu 22 sierpnia 2018 r. właściwy organ oceniający przedłożył Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”), zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, sprawozdanie z oceny i wnioski ze swojej oceny.

(4)

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Agencja przedłożyła Komisji opinię (3), w tym projekt charakterystyki produktu biobójczego „BPF_Iodine_VET”, a także ostateczne sprawozdanie z oceny dotyczące rodziny produktów biobójczych zgodnie z art. 44 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012. W opinii stwierdzono, że „BPF_Iodine_VET” jest rodziną produktów biobójczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. s) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, że kwalifikuje się ona do pozwolenia unijnego zgodnie z art. 42 ust. 1 tego rozporządzenia i że, z zastrzeżeniem zgodności z projektem charakterystyki produktu biobójczego, spełnia ona warunki określone w art. 19 ust. 1 i 6 tego rozporządzenia.

(5)

W dniu 4 czerwca 2019 r. Agencja przekazała Komisji projekt charakterystyki produktu biobójczego we wszystkich językach urzędowych Unii zgodnie z art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(6)

Komisja zgadza się z opinią Agencji i w związku z tym uznaje, że należy udzielić pozwolenia unijnego na „BPF_Iodine_VET”.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedsiębiorstwu Applied Biocide GmbH udziela się pozwolenia unijnego o numerze EU-0020540-0000 na udostępnianie na rynku i stosowanie rodziny produktów biobójczych „BPF_Iodine_VET” zgodnie z charakterystyką produktu biobójczego określoną w załączniku.

Pozwolenie unijne jest ważne od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2029 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 września 2017 r. ustanawiające naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 301 z 17.11.2017, s. 1).

(3)  Opinia ECHA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie pozwolenia unijnego na „BPF_Iodine_VET” (ECHA/BPC/219/2019).


ZAŁĄCZNIK

Charakterystyka rodziny produktów biobójczych

BPF_Iodine_VET

Grupa produktowa 3 – Higiena weterynaryjna (Środki dezynfekujące)

Numer pozwolenia: EU-0020540-0000

Numer zasobu w R4BP: EU-0020540-0000

CZĘŚĆ I

PIERWSZY POZIOM INFORMACYJNY

1.   INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Nazwa handlowa rodziny produktów biobójczych

Nazwa

BPF_Iodine_VET

1.2.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

1.3.   Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia

Nazwa

Applied Biocide GmbH

Adres

Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgia

Numer pozwolenia

EU-0020540-0000

Numer zasobu w R4BP

EU-0020540-0000

Data udzielenia pozwolenia

25 listopada 2019 r.

Data ważności pozwolenia

31 października 2029 r.

1.4.   Producent(-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta

Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG

Adres producenta

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Niemcy

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Niemcy

Nazwa producenta

FINK TEC GmbH

Adres producenta

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Niemcy

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Niemcy

Nazwa producenta

IRCASERVICE

Adres producenta

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Włochy

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Włochy

Nazwa producenta

Laboratorios Maymo SA

Adres producenta

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Hiszpania

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Hiszpania

1.5.   Producent(-ci) substancji czynnych

Substancja czynna

Jod

Nazwa producenta

Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo

Adres producenta

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Chile

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Chile

Substancja czynna

Jod

Nazwa producenta

ACF Minera S.A.

Adres producenta

San Martin 499, 1100000 Iquique Chile

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chile

Substancja czynna

Jod

Nazwa producenta

Sociedad Quimica y Minera SA

Adres producenta

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Chile

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Chile

Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Chile

2.   SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA RODZINY PRODUKTÓW

2.1.   Informacje o składzie jakościowym i ilościowyme rodziny produktów

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,1

3,0

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

0,0

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substancja niebędąca substancją czynną

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Rodzaj(-e) postaci użytkowej

Postać użytkowa

AL - Ciecz

SL- Koncentrat rozpuszczalny

CZĘŚĆ II

DRUGI POZIOM INFORMACYJNY – META SPC

META SPC 1

1.   META SPC 1 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 1 – identyfikator

Identyfikator

Meta SPC 1

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-1

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

2.   META SPC 1 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 1

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substancja niebędąca substancją czynną

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 1

Postać użytkowa

AL - Ciecz

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 1

4.1.   Opis użycia

Tabela 1

Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt - poudojowa dezynfekcja strzyków - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń –metodą natryskową

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Bakterie

Drożdże

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Sposób(-oby) nanoszenia

System otwarty: natrysk

Poudojowa, niemedyczna dezynfekcja strzyków krów, produktem gotowym do użycia ręczną lub automatyczną metodą natryskową.

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Dawka stosowania: 10-15 ml na krowę

Częstotliwość stosowania:

W okresie laktacji:

metoda ręczna 2 aplikacje na dzień (po udoju)

metoda zautomatyzowana: 3 aplikacje na dzień (po udoju)

W okresie suszy: 1 aplikacja na dzień

Kategoria(-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka polietylen wysokiej gęstości (HDPE): 1 l, Zakrętka wykonana jest z PP

Puszka Jerry’ego HDPE: 5 - 60 l

Beczka HDPE: 200 l

IBC: HDPE: 600 - 1000 l

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- - -

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- - -

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- - -

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- - -

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- - -

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (1) Z META SPC 1

5.1.   Instrukcje stosowania

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przed użyciem produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20 °C

W celu napełnienia sprzętu do aplikacji produktu, zaleca się użycie pompki dozującej.

Natychmiast po udoju każdej krowy należy spryskać roztworem całą powierzchnię każdego ze strzyków. Pozostawić produkt do następnego udoju. Nie czyścić strzyków bezpośrednio po dezynfekcji.

Krowy trzymać w pozycji stojącej do momentu wyschnięcia produktu (co najmniej 5 minut).

Produkt może być aplikowany ręcznie lub za pomocą automatycznego spryskiwacza strzyków.

Przed kolejnym udojem strzyki należy oczyścić, najlepiej jedną nową, mokrą ściereczką na każdą krowę.

Częstotliwość stosowania nie może przekraczać dwóch aplikacji na krowę dziennie w przypadku ręcznej metody natryskowej ii nie może przekraczać trzech aplikacji na krowę dziennie automatycznej metody natryskowej

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nosić rękawice ochronne odporne chemicznie, powlekane kombinezony i buty podczas postępowania z produktem i podczas jego stosowania (materiał powinien być określony przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie).

W przypadku gdy konieczne jest połączenie dezynfekcji przed i poudojowej, do dezynfekcji przedudojowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu niezawierającego jodu.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W przypadku wdychania: Wyprowadzić na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego ośrodka kontroli zatruć [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy w HDPE

6.   INNE INFORMACJE

 

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 1

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

FINK - Io Spray 15

FINK - Euter-DIP PVP-S

FINK Pattedyp PVP

IOSpray 15 PVP

Numer pozwolenia

EU-0020540-0001 1-1


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,15

META SPC 2

1.   META SPC 2 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 2 – identyfikator

Identyfikator

Meta SPC 2

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-2

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

2.   META SPC 2 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 2

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substancja niebędąca substancją czynną

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 2

Postać użytkowa

AL - Ciecz

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

Usuwać zawartość do pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 2

4.1.   Opis użycia

Tabela 2

Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt - poudojowa dezynfekcja strzyków - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń –metodą natryskową

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Bakterie

Drożdże

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Sposób(-oby) nanoszenia

System otwarty: natrysk

Poudojowa, niemedyczna dezynfekcja strzyków krów, produktem gotowym do użycia ręczną lub automatyczną metodą natryskową.

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Dawka stosowania: 10-15 ml na krowę

Częstotliwość stosowania:

W okresie laktacji:

metoda ręczna 2 aplikacje na dzień (po udoju)

metoda zautomatyzowana: 3 aplikacje na dzień (po udoju)

W okresie suszy: 1 aplikacja na dzień

Kategoria(-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka HDPE: 1 l, Zakrętka wykonana jest z PP

Puszka Jerry’ego HDPE: 5 - 60 l

Beczka HDPE: 200 l

IBC: HDPE: 600 - 1000 l

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

--

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

--

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

--

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

--

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

--

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (2) Z META SPC 2

5.1.   Instrukcje stosowania

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przed użyciem produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20 °C

W celu napełnienia sprzętu do aplikacji produktu, zaleca się użycie pompki dozującej.

Natychmiast po udoju każdej krowy należy spryskać roztworem całą powierzchnię każdego ze strzyków. Pozostawić produkt do następnego udoju. Nie czyścić strzyków bezpośrednio po dezynfekcji.

Krowy trzymać w pozycji stojącej do momentu wyschnięcia produktu (co najmniej 5 minut).

Produkt może być aplikowany ręcznie lub za pomocą automatycznego spryskiwacza strzyków.

Przed kolejnym udojem strzyki należy oczyścić, najlepiej jedną nową, mokrą ściereczką na każdą krowę.

Częstotliwość stosowania nie może przekraczać dwóch aplikacji na krowę dziennie w przypadku ręcznej metody natryskowej ii nie może przekraczać trzech aplikacji na krowę dziennie automatycznej metody natryskowej

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nosić rękawice ochronne odporne chemicznie, powlekane kombinezony i buty podczas obchodzenia się z produktem i stosowania (materiał powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie).

W przypadku gdy konieczne jest połączenie dezynfekcji przed i poudojowej, do dezynfekcji przedudojowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu niezawierającego jodu.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W przypadku wdychania: Wyprowadzić na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego ośrodka kontroli zatruć [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy w HDPE

6.   INNE INFORMACJE

 

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 2

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

Fink Io Spray - 30

ST-Io Spray

DESINTEC MH Iodine S

DESINTEC MH Raidip plus

Iodine Spray 3000

Iodine Spray

Numer pozwolenia

EU-0020540-0002 1-2


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

Fink - Io Spray 50

DESINTEC MH Raidip 5000

Iodine Spray 5000

Numer pozwolenia

EU-0020540-0003 1-2


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,5

META SPC 3

1.   META SPC 3 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 3 – identyfikator

Identyfikator

Meta SPC 3

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-3

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

2.   META SPC 3 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 3

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substancja niebędąca substancją czynną

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 3

Postać użytkowa

AL - Ciecz

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 3

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

Usuwać zawartość do pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 3

4.1.   Opis użycia

Tabela 3

Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt - poudojowa dezynfekcja strzyków - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń –metodą natryskową

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Bakterie

Drożdże

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Sposób(-oby) nanoszenia

System otwarty: natrysk

Poudojowa, niemedyczna dezynfekcja strzyków krów, produktem gotowym do użycia ręczną lub automatyczną metodą natryskową.

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Dawka stosowania: 10-15 ml na krowę

Częstotliwość stosowania:

W okresie laktacji:

metoda ręczna 2 aplikacje na dzień (po udoju)

metoda zautomatyzowana: 3 aplikacje na dzień (po udoju)

W okresie suszy: 1 aplikacja na dzień

Kategoria(-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka HDPE: 1 l, Zakrętka wykonana jest z PP

Puszka Jerry’ego HDPE: 5 - 60 l

Beczka HDPE: 200 l

IBC: HDPE: 600 - 1000 l

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

--

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

---

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

--

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

---

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

---

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (3) Z META SPC 3

5.1.   Instrukcje stosowania

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przed użyciem produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20 °C

W celu napełnienia sprzętu do aplikacji produktu, zaleca się użycie pompki dozującej.

Natychmiast po udoju każdej krowy należy spryskać roztworem całą powierzchnię każdego ze strzyków. Pozostawić produkt do następnego udoju. Nie czyścić strzyków bezpośrednio po dezynfekcji.

Krowy trzymać w pozycji stojącej do momentu wyschnięcia produktu (co najmniej 5 minut).

Produkt może być aplikowany ręcznie lub za pomocą automatycznego spryskiwacza strzyków.

Przed kolejnym udojem strzyki należy oczyścić, najlepiej jedną nową, mokrą ściereczką na każdą krowę.

Częstotliwość stosowania nie może przekraczać dwóch aplikacji na krowę dziennie w przypadku ręcznej metody natryskowej ii nie może przekraczać trzech aplikacji na krowę dziennie automatycznej metody natryskowej

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nosić rękawice ochronne odporne chemicznie, powlekane kombinezony i buty podczas obchodzenia się z produktem i stosowania (materiał powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie).

W przypadku gdy konieczne jest połączenie dezynfekcji przed i poudojowej, do dezynfekcji przedudojowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu niezawierającego jodu.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W przypadku wdychania: Wyprowadzić na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego ośrodka kontroli zatruć [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy w HDPE

6.   INNE INFORMACJE

 

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 3

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

Fink - Io Spray 50 (Jodophor)

Fink - Io Spray 50 (Iodophor)

Numer pozwolenia

EU-0020540-0004 1-3


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,5

META SPC 4

1.   META SPC 4 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 4 – identyfikator

Identyfikator

Meta SPC 4

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-4

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

2.   META SPC 4 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 4

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,1

0,15

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substancja niebędąca substancją czynną

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 4

Postać użytkowa

AL - Ciecz

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 4

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 4

4.1.   Opis użycia

Tabela 4

Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt - poudojowa dezynfekcja strzyków - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń –metodą zanurzeniową

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Bakterie

Drożdże

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Sposób(-oby) nanoszenia

System otwarty: krótkotrwałe zanurzanie

Poudojowa, niemedyczna dezynfekcja strzyków krów, produktem gotowym do użycia ręczną metodą zanurzeniową

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Dawka stosowania: 5-10 ml na krowę

Częstotliwość stosowania:

W okresie laktacji: 2 aplikacje dziennie (po udoju)

W okresie suszy: 1 aplikacja dziennie

Kategoria(-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka HDPE: 1 l

Puszka Jerry’ego HDPE: 5 - 60 l

Beczka HDPE: 200 l

IBC HDPE: 600 - 1000 l

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

---

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

---

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

---

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

---

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

---

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (4) Z META SPC 4

5.1.   Instrukcje stosowania

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przed użyciem produkt musi być doprowadzony do temperatury powyżej 20 °C.

W celu napełnienia sprzętu do aplikacji produktu, zaleca się użycie pompki dozującej.

Napełnij 2/3 kubka do zanurzania strzyków produktem. Natychmiast po udoju każdej krowy należy zanurzyć każdy strzyk ręcznie w roztworze. Upewnić się, że co najmniej dwie trzecie strzyka, najlepiej całe strzyki, mają kontakt z roztworem.

Nie czyścić strzyków bezpośrednio po dezynfekcji. Pozostawić produkt do następnego udoju. Krowy trzymać w pozycji stojącej do momentu wyschnięcia produktu (co najmniej 5 minut).

W razie potrzeby napełnić kubek.

Kubki zanurzania strzyków należy opróżnić po udoju i umyć przed ponownym użyciem. Przed kolejnym udojem strzyki należy oczyścić, najlepiej jedną nową, mokrą ściereczką na każdą krowę.

Częstotliwość aplikacji nie może przekraczać dwóch aplikacji na każdą krowę dziennie (po udoju).

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku gdy konieczne jest połączenie dezynfekcji przed i poudojowej, do dezynfekcji przedudojowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu niezawierającego jodu.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W przypadku wdychania: Wyprowadzić na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego ośrodka kontroli zatruć [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy w HDPE

6.   INNE INFORMACJE

 

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 4

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

FINK - Io Dip 10

IODip 10 PVP

Numer pozwolenia

EU-0020540-0005 1-4


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,1

7.2.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

FINK - Io Dip Protect

DESINTEC MH Iodine Barrier

TvP - Barrier Dip

Numer pozwolenia

EU-0020540-0006 1-4


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,15

META SPC 5

1.   META SPC 5 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 5 – identyfikator

Identyfikator

Meta SPC 5

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-5

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

2.   META SPC 5 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 5

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,45

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

0,35

0,4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substancja niebędąca substancją czynną

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 5

Postać użytkowa

AL - Ciecz

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 5

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

Usuwać zawartość do zgodnie z lokalnymi przepisami. Usuwać pojemnik do zgodnie z lokalnymi przepisami.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 5

4.1.   Opis użycia

Tabela 5

Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt - poudojowa dezynfekcja strzyków - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń –metodą zanurzeniową

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Bakterie

Drożdże

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Sposób(-oby) nanoszenia

System otwarty: krótkotrwałe zanurzanie

Poudojowa, niemedyczna dezynfekcja strzyków krów, produktem gotowym do użycia ręczną metodą zanurzeniową

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Dawka stosowania: 5-10 ml na krowę

Częstotliwość stosowania:

W okresie laktacji: 2 aplikacje dziennie (po udoju)

W okresie suszy: 1 aplikacja dziennie

Kategoria(-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka HDPE: 1 l

Puszka Jerry’ego HDPE: 5 - 60 l

Beczka HDPE: 200 l

IBC HDPE: 600 - 1000 l

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

---

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

---

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

---

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

---

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

---

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (5) Z META SPC 5

5.1.   Instrukcje stosowania

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przed użyciem produkt musi być doprowadzony do temperatury powyżej 20 °C.

W celu napełnienia sprzętu do aplikacji produktu, zaleca się użycie pompki dozującej.

Napełnij 2/3 kubka do zanurzania strzyków produktem. Natychmiast po udoju każdej krowy należy zanurzyć każdy strzyk ręcznie w roztworze. Upewnić się, że co najmniej dwie trzecie strzyka, najlepiej całe strzyki, mają kontakt z roztworem.

Nie czyścić strzyków bezpośrednio po dezynfekcji. Pozostawić produkt do następnego udoju. Krowy trzymać w pozycji stojącej do momentu wyschnięcia produktu (co najmniej 5 minut).

W razie potrzeby napełnić kubek.

Kubki zanurzania strzyków należy opróżnić po udoju i umyć przed ponownym użyciem. Przed kolejnym udojem strzyki należy oczyścić, najlepiej jedną nową, mokrą ściereczką na każdą krowę.

Częstotliwość aplikacji nie może przekraczać dwóch aplikacji na każdą krowę dziennie (po udoju).

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku gdy konieczne jest połączenie dezynfekcji przed i poudojowej, do dezynfekcji przedudojowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu niezawierającego jodu.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W przypadku wdychania: Wyprowadzić na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego ośrodka kontroli zatruć [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy w HDPE

6.   INNE INFORMACJE

 

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 5

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

Jodofilm 75/5 4 500 ppm

Numer pozwolenia

EU-0020540-0007 1-5


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,45

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

0,4

7.2.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

Jodofilm 75/5 3 000 ppm

Numer pozwolenia

EU-0020540-0008 1-5


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

0,3

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

0,35

META SPC 6

1.   META SPC 6 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 6 – identyfikator

Identyfikator

Meta SPC 6

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-6

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

2.   META SPC 6 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 6

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

1,75

2,4

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

0,0

25,6

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substancja niebędąca substancją czynną

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 6

Postać użytkowa

SL- Koncentrat rozpuszczalny

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 6

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.

Działa szkodliwie po połknięciu.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Może powodować uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Nie wdychać mgły.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne.

Stosować odzież ochronną.

Stosować ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Przechowywać pod zamknięciem.

Chronić przed dziećmi.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 6

4.1.   Opis użycia

Tabela 6

Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt – środek do dezynfekcji powierzchni twardych - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń - metoda natryskowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Bakterie

Drożdże

Wirusy

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Sposób(-oby) nanoszenia

System otwarty: natrysk

Środek dezynfekujący do powierzchni twardych w budynkach inwentarskich (z wyjątkiem wylęgarni). Oprysk rozcieńczonym koncentratem za pomocą ręcznego opryskiwacza plecakowego (4-7 bar)

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

100 ml/m2 - stężenie jodu w roztworze użytkowym: 750 ppm (0,075 %w/w).

Częstotliwość stosowania w ciągu roku:

Krowy mleczne: 1

Bydło wołowe: 1

Cielęta: 4

Maciory, w kojcach indywidualnych: 5

Maciory w grupach: 5

Tuczniki: 3

Kury nioski w klatkach bateryjnych bez obróbki: 1

kury nioski w klatkach bateryjnych z napowietrzaniem (suszenie taśmowe): 1

kury nioski w klatkach bateryjnych z wymuszonym suszeniem (głęboki dół, wysoki wzrost): 1

kury nioski w kompaktowych klatkach bateryjnych: 1

Kury nioski na wolnym wybiegu z podłogą ściółkową (częściowo ściółkowana, częściowo listwowana): 1

Brojlery na wolnym wybiegu z podłogą: 7

kury nioski na wolnym wybiegu z kratownicą (system aviery): 1

brojlery rodzicielskie w wolnym wybiegu z kratownicą: 1

brojlery rodzicielskie w odchowie z podłogą kratową: 3

indyki na wolnym wybiegu z klepiskiem: 2

kaczki na wolnym wybiegu z podłogą: 13

gęsi na wolnym wybiegu z klepiskiem: 6

Kategoria(-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka HDPE: 1 l, zakrętka wykonana jest z PP

Puszka Jerry’ego HDPE: 5 - 60 l

Beczka HDPE: 200 l

IBC HDPE: 600 - 1000 l

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Iodosan 30: Zmieszać 29 ml produktu z 971 ml wody, by uzyskać 1 l roztworu do aplikacji.

Iodosan 18: Zmieszać 40 ml produktu z 960 ml wody, by uzyskać 1 l roztworu do aplikacji.

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- - -

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- - -

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- - -

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- - -

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (6) Z META SPC 6

5.1.   Instrukcje stosowania

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

W celu przygotowania roztworu środka dezynfekującego należy zmieszać płynny produkt z wodą. Zawsze najpierw zalewamy wodą, a następnie ostrożnie mieszamy produkt.

Stosować maks. 100 ml roztworu aplikacyjnego na m2 powierzchni użytkowej. Nie należy przygotowywać większej ilości płynów niż jest to absolutnie konieczne.

Produkt może być stosowany w pustych (niezamieszkanych) obiektach dla zwierząt dopiero po dokładnym oczyszczeniu powierzchni odpowiednim środkiem czyszczącym.

Czyszczenie wstępne jest obowiązkowe. Wypłukać lub przetrzeć powierzchnie, które będą następnie poddane obróbce. Pozostawić je do wyschnięcia na około 24 do 36 godzin przed dezynfekcją w celu uzyskania powierzchni zwilżonych. Instalacje i urządzenia dokładnie nasączyć cienką warstwą przygotowanego roztworu przez natryskiwanie, przy użyciu odpowiednich urządzeń (4 do 7 bar). Podczas procesu i przez czas trwania kontaktu (min. 30 minut) wszystkie otwory muszą być zamknięte, a wentylacja musi być wyłączona.

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Forma butelki produktu powinna minimalizować ryzyko rozprysków, aby zapobiec narażeniu oczu i skóry podczas rozcieńczania produktu.

Podczas fazy mieszania i załadunku: Stosowanie osłony twarzy i rękawic ochronnych (materiał, który ma być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) jest obowiązkowe.

Podczas aplikacji roztworu roboczego metodą natryskową: Należy nosić rękawice i kombinezon ochronny (co najmniej typ X, EN XXXXX), który jest nieprzepuszczalny dla produktu biobójczego (rękawice i materiał na kombinezon muszą być określone przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie). Do każdej zmiany roboczej należy używać nowych rękawic.

Specjaliści nie mogą przeprowadzać dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt więcej niż 3 razy w miesiącu. Specjaliści ci nie powinni używać produktów jodowych do dodatkowych celów.

Należy stosować tylko jeden rodzaj produktu zawierającego jod dziennie.

Dezynfekcji budynków inwentarskich nie prowadzić częściej niż raz w okresie życia dla cieląt i świń. Koryta należy zasłonić podczas stosowania.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W przypadku wdychania: Wynieść na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć i dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przepłukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku utraty przytomności umieścić pacjenta stabilnie w pozycji bocznej ustalonej na czas transportu. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego centrum kontroli zatruć [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki nadzwyczajne w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne. Zebrać wyciek za pomocą materiału wiążącego płyny (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, lepiszcza kwaśne, uniwersalne lepiszcza, trociny) i umieścić w pojemniku do utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi.

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 24 miesiące w HDPE

6.   INNE INFORMACJE

 

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 6

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

IODOSAN 30

IODOSAN

IODAT

DESINTEC FL-JODES

ROTIE-SOL J

Disinfect Jod

FINK - Jodophos 15

Jod-Reiniger sauer

Tankrein extra

Numer pozwolenia

EU-0020540-0009 1-6


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

2,4

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

25,6

7.2.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

IODOSAN 18

Numer pozwolenia

EU-0020540-0010 1-6


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

1,75

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

3,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substancja niebędąca substancją czynną

68439-46-3

614-482-0

31,8

META SPC 7

1.   META SPC 7 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 7 – identyfikator

Identyfikator

Meta SPC 7

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-7

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

2.   META SPC 7 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 7

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

3,0

3,0

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

10,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

31,8

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substancja niebędąca substancją czynną

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 7

Postać użytkowa

SL- Koncentrat rozpuszczalny

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 7

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.

Działa szkodliwie po połknięciu.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Może powodować uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Nie wdychać mgły.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne.

Stosować odzież ochronną.

Stosować ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Przechowywać pod zamknięciem.

Chronić przed dziećmi.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 7

4.1.   Opis użycia

Tabela 7

Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt – środek do dezynfekcji powierzchni twardych - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń - metoda natryskowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Bakterie

Drożdże

Wirusy

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Sposób(-oby) nanoszenia

System otwarty: natrysk

Środek dezynfekujący do powierzchni twardych w budynkach inwentarskich (z wyjątkiem wylęgarni). Oprysk rozcieńczonym koncentratem za pomocą ręcznego opryskiwacza plecakowego (4-7 bar).

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

100 ml/m2 - stężenie jodu w roztworze użytkowym: 750 ppm (0,075 %w/w).

Częstotliwość stosowania w ciągu roku:

Krowy mleczne: 1

Bydło wołowe: 1

Cielęta: 4

Maciory, w kojcach indywidualnych: 5

Maciory w grupach: 5

Tuczniki: 3

Kury nioski w klatkach bateryjnych bez obróbki: 1

kury nioski w klatkach bateryjnych z napowietrzaniem (suszenie taśmowe): 1

kury nioski w klatkach bateryjnych z wymuszonym suszeniem (głęboki dół, wysoki wzrost): 1

kury nioski w kompaktowych klatkach bateryjnych: 1

Kury nioski na wolnym wybiegu z podłogą ściółkową (częściowo ściółkowana, częściowo listwowa): 1

Brojlery na wolnym wybiegu z podłogą: 7

kury nioski na wolnym wybiegu z kratownicą (system aviery): 1

brojlery rodzicielskie w wolnym wybiegu z kratownicą: 1

brojlery rodzicielskie w odchowie z podłogą kratową: 3

indyki na wolnym wybiegu z klepiskiem: 2

kaczki na wolnym wybiegu z podłogą: 13

gęsi na wolnym wybiegu z klepiskiem: 6

Kategoria(-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka HDPE: 1 l, zakrętka wykonana jest z PP

Puszka Jerry’ego HDPE: 5 - 60 l

Beczka HDPE: 200 l

IBC HDPE: 600 - 1000 l

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Iodosan 30 plus: Zmieszać 23 ml produktu z 977 ml wody, by uzyskać 1 l roztworu do aplikacji.

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- - -

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- - -

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- - -

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- - -

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (7) Z META SPC 7

5.1.   Instrukcje stosowania

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

W celu przygotowania roztworu środka dezynfekującego należy zmieszać płynny produkt z wodą. Zawsze najpierw zalewamy wodą, a następnie ostrożnie mieszamy produkt.

Stosować maks. 100 ml roztworu aplikacyjnego na m2 powierzchni użytkowej. Nie należy przygotowywać większej ilości płynów niż jest to absolutnie konieczne.

Produkt może być stosowany w pustych (niezamieszkanych) obiektach dla zwierząt dopiero po dokładnym oczyszczeniu powierzchni odpowiednim środkiem czyszczącym.

Czyszczenie wstępne jest obowiązkowe. Wypłukać lub przetrzeć powierzchnie, które będą następnie poddane obróbce. Pozostawić je do wyschnięcia na około 24 do 36 godzin przed dezynfekcją w celu uzyskania powierzchni zwilżonych. Instalacje i urządzenia dokładnie nasączyć cienką warstwą przygotowanego roztworu przez natryskiwanie, przy użyciu odpowiednich urządzeń (4 do 7 bar). Podczas procesu i przez czas trwania kontaktu (min. 30 minut) wszystkie otwory muszą być zamknięte, a wentylacja musi być wyłączona.

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Forma butelki produktu powinna minimalizować ryzyko rozprysków, aby zapobiec narażeniu oczu i skóry podczas rozcieńczania produktu.

Podczas fazy mieszania i załadunku: Stosowanie osłony twarzy i rękawic ochronnych (materiał, który ma być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) jest obowiązkowe.

Podczas aplikacji roztworu roboczego metodą natryskową: Należy nosić rękawice i kombinezon ochronny (co najmniej typ X, EN XXXXX), który jest nieprzepuszczalny dla produktu biobójczego (rękawice i materiał na kombinezon muszą być określone przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie). Do każdej zmiany roboczej należy używać nowych rękawic.

Specjaliści nie mogą przeprowadzać dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt więcej niż 3 razy w miesiącu. Specjaliści ci nie powinni używać produktów jodowych do dodatkowych celów.

Należy stosować tylko jeden rodzaj produktu zawierającego jod dziennie.

Dezynfekcji stajni nie prowadzić częściej niż raz w okresie życia dla cieląt i świń. Koryta należy zasłonić podczas stosowania.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W przypadku wdychania: Wynieść na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć i dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przepłukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku utraty przytomności umieścić pacjenta stabilnie w pozycji bocznej ustalonej na czas transportu. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego centrum kontroli zatruć [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki nadzwyczajne w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne. Zebrać wyciek za pomocą materiału wiążącego płyny (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, lepiszcza kwaśne, uniwersalne lepiszcza, trociny) i umieścić w pojemniku do utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi.

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 24 miesiące w HDPE

6.   INNE INFORMACJE

 

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 7

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

IODOSAN 30 Plus

YODO CONTROL

YODIVEN

Numer pozwolenia

EU-0020540-0011 1-7


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

3,0

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

31,8

META SPC 8

1.   META SPC 8 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 8 – identyfikator

Identyfikator

Meta SPC 8

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-8

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

2.   META SPC 8 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 8

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

18,0

18,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substancja niebędąca substancją czynną

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 8

Postać użytkowa

SL- Koncentrat rozpuszczalny

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 8

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Może powodować uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Nie wdychać mgły.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne.

Stosować odzież ochronną.

Stosować ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Przechowywać pod zamknięciem.

Chronić przed dziećmi.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 8

4.1.   Opis użycia

Tabela 8

Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt – środek do dezynfekcji powierzchni twardych - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń - metoda natryskowa

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Bakterie

Drożdże

Wirusy

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Sposób(-oby) nanoszenia

System otwarty: natrysk

Środek dezynfekujący do powierzchni twardych w budynkach inwentarskich (z wyjątkiem wylęgarni). Oprysk rozcieńczonym koncentratem za pomocą ręcznego opryskiwacza plecakowego (4-7 bar).

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

100 ml/m2 - stężenie jodu w roztworze użytkowym: 750 ppm (0,075 %w/w).

Częstotliwość stosowania w ciągu roku:

Krowy mleczne: 1

Bydło wołowe: 1

Cielęta: 4

Maciory, w kojcach indywidualnych: 5

Maciory w grupach: 5

Tuczniki: 3

Kury nioski w klatkach bateryjnych bez obróbki: 1

kury nioski w klatkach bateryjnych z napowietrzaniem (suszenie taśmowe): 1

kury nioski w klatkach bateryjnych z wymuszonym suszeniem (głęboki dół, wysoki wzrost): 1

kury nioski w kompaktowych klatkach bateryjnych: 1

Kury nioski na wolnym wybiegu z podłogą ściółkową (częściowo ściółkowana, częściowo listwowa): 1

Brojlery na wolnym wybiegu z podłogą: 7

kury nioski na wolnym wybiegu z kratownicą (system aviery): 1

brojlery rodzicielskie w wolnym wybiegu z kratownicą: 1

brojlery rodzicielskie w odchowie z podłogą kratową: 3

indyki na wolnym wybiegu z klepiskiem: 2

kaczki na wolnym wybiegu z podłogą: 13

gęsi na wolnym wybiegu z klepiskiem: 6

Kategoria(-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka HDPE: 1 l, zakrętka wykonana jest z PP

Puszka Jerry’ego HDPE: 5 - 60 l

Beczka HDPE: 200 l

IBC HDPE: 600 - 1000 l

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Iodosan 15: Zmieszać 46 ml produktu z 954 ml wody, by uzyskać 1 l roztworu do aplikacji.

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- - -

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- - -

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- - -

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- - -

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (8) Z META SPC 8

5.1.   Instrukcje stosowania

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

W celu przygotowania roztworu środka dezynfekującego należy zmieszać płynny produkt z wodą. Zawsze najpierw zalewamy wodą, a następnie ostrożnie mieszamy produkt.

Stosować maks. 100 ml roztworu aplikacyjnego na m2 powierzchni użytkowej. Nie należy przygotowywać większej ilości płynów niż jest to absolutnie konieczne.

Produkt może być stosowany w pustych (niezamieszkanych) obiektach dla zwierząt dopiero po dokładnym oczyszczeniu powierzchni odpowiednim środkiem czyszczącym.

Czyszczenie wstępne jest obowiązkowe. Wypłukać lub przetrzeć powierzchnie, które będą następnie poddane obróbce. Pozostawić je do wyschnięcia na około 24 do 36 godzin przed dezynfekcją w celu uzyskania powierzchni zwilżonych. Instalacje i urządzenia dokładnie nasączyć cienką warstwą przygotowanego roztworu przez natryskiwanie, przy użyciu odpowiednich urządzeń (4 do 7 bar). Podczas procesu i przez czas trwania kontaktu (min. 30 minut) wszystkie otwory muszą być zamknięte, a wentylacja musi być wyłączona.

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Forma butelki produktu powinna minimalizować ryzyko rozprysków, aby zapobiec narażeniu oczu i skóry podczas rozcieńczania produktu.

Podczas fazy mieszania i załadunku: Stosowanie osłony twarzy i rękawic ochronnych (materiał, który ma być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) jest obowiązkowe.

Podczas aplikacji roztworu roboczego metodą natryskową: Należy nosić rękawice i kombinezon ochronny (co najmniej typ X, EN XXXXX), który jest nieprzepuszczalny dla produktu biobójczego (rękawice i materiał na kombinezon muszą być określone przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie). Do każdej zmiany roboczej należy używać nowych rękawic.

Specjaliści nie mogą przeprowadzać dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt więcej niż 3 razy w miesiącu. Specjaliści ci nie powinni używać produktów jodowych do dodatkowych celów.

Należy stosować tylko jeden rodzaj produktu zawierającego jod dziennie.

Dezynfekcji stajni nie prowadzić częściej niż raz w okresie życia dla cieląt i świń. Koryta należy zasłonić podczas stosowania.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W przypadku wdychania: Wynieść na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć i dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przepłukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku utraty przytomności umieścić pacjenta stabilnie w pozycji bocznej ustalonej na czas transportu. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego centrum kontroli zatruć [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki nadzwyczajne w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne. Zebrać wyciek za pomocą materiału wiążącego płyny (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, lepiszcza kwaśne, uniwersalne lepiszcza, trociny) i umieścić w pojemniku do utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi.

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 24 miesiące w HDPE

6.   INNE INFORMACJE

 

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 8

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

IODOSAN 15

Numer pozwolenia

EU-0020540-0012 1-8


Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Jod

 

Substancja czynna

7553-56-2

231-442-4

1,5

Kwas ortofosforowy

Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy

Substancja niebędąca substancją czynną

7664-38-2

231-633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substancja niebędąca substancją czynną

69011-36-5

500-241-6

18,0


(1)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 1.

(2)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 2.

(3)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 3.

(4)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 4.

(5)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 5.

(6)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 6.

(7)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 7.

(8)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 8.


DYREKTYWY

5.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/38


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/1845

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) w niektórych gumowych elementach stosowanych w układach silnika

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Wymóg ten nie dotyczy zastosowań wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(2)

W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono różne kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy ta dyrektywa.

(3)

Ftalan di-2-etyloheksylu (DEHP) jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. W dniu 29 czerwca 2017 r. Komisja otrzymała wniosek, złożony zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2011/65/UE, o wyłączenie, które ma być wymienione w załączniku III do tej dyrektywy, w odniesieniu do stosowania DEHP w częściach gumowych, takich jak: pierścienie uszczelniające typu „O”, uszczelki, amortyzatory, węże, pierścienie wzmacniające i kołpaki wtykowe używane w układach silnika, w tym w rurach wylotowych i turbosprężarkach, przeznaczone do stosowania w urządzeniach, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku przez konsumentów („wnioskowane wyłączenie”).

(4)

Ocena wnioskowanego wyłączenia obejmowała konsultacje z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 5 ust. 7 dyrektywy 2011/65/UE.

(5)

DEHP dodawany jest do materiałów gumowych jako plastyfikator w celu zapewnienia elastyczności. Elementy gumowe są wykorzystywane jako elastyczne połączenia między częściami układów silnika i zapobiegają wyciekom, uszczelniają części silnika oraz chronią przed drganiami lub zanieczyszczeniami i płynami w okresie eksploatacji silników.

(6)

Obecnie nie ma dostępnych na rynku alternatywnych rozwiązań niezawierających DEHP, które zapewniłyby wystarczający poziom niezawodności w przypadku zastosowań w silnikach, w których wymagane są długi okres eksploatacji i specjalne właściwości, takie jak odporność na wszelkie materiały wchodzące w kontakt z przedmiotowymi elementami (np. paliwo, olej smarowy, chłodziwo, gazy lub zanieczyszczenia), temperaturę i drgania.

(7)

Ze względu na brak niezawodnych zamienników zastąpienie lub wyeliminowanie DEHP jest nadal naukowo i technicznie niewykonalne w praktyce przypadku niektórych elementów gumowych stosowanych w układach silnika. Wnioskowane wyłączenie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) i w związku z tym nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w tym rozporządzeniu.

(8)

Należy zatem przyznać wyłączenie, o które ubiega się wnioskodawca, uwzględniając objęte wyłączeniem zastosowania w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego kategorii 11 określonego w załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE.

(9)

Wyłączenie to powinno być przyznane na maksymalny okres ważności wynoszący 5 lat, począwszy od dnia 22 lipca 2019 r., zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2011/65/UE. Biorąc pod uwagę wyniki trwających prac nad znalezieniem niezawodnego zamiennika, jest mało prawdopodobne, aby czas trwania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 maja 2020 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE dodaje się pkt 43 w brzmieniu:

„43

Ftalan di-2-etyloheksylu w elementach gumowych w układach silnika, przeznaczonych do stosowania w urządzeniach, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku przez konsumentów i pod warunkiem że żaden z materiałów z dodatkiem plastyfikatorów nie wchodzi w kontakt z błonami śluzowymi człowieka lub w długotrwały kontakt ze skórą człowieka, a wartość ftalanu di-2-etyloheksylu nie przekracza:

a)

30 % masy gumy w/w w przypadku

(i)

pokryć uszczelek;

(ii)

uszczelnień z pełnej gumy; lub

(iii)

gumowych elementów w zespołach składających się z co najmniej trzech elementów, wykorzystujących energię elektryczną, mechaniczną lub hydrauliczną do pracy i przymocowanych do silnika.

b)

10 % masy gumy w/w stosowanej do elementów zawierających gumę, których nie wymieniono w lit. a).

Do celów niniejszej pozycji „długotrwały kontakt ze skórą człowieka” oznacza ciągły kontakt trwający ponad 10 minut lub przerywany kontakt przez okres 30 minut dziennie.

Stosuje się do kategorii 11 i wygasa dnia 21 lipca 2024 r.”


5.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/41


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/1846

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych stosowanych w niektórych silnikach spalinowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Wymóg ten nie dotyczy zastosowań wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(2)

W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono różne kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy ta dyrektywa.

(3)

Ołów jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. W dniu 29 czerwca 2017 r. Komisja otrzymała wniosek, złożony zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2011/65/UE, o wyłączenie, które ma być wymienione w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE, w odniesieniu do stosowania ołowiu w stopach lutowniczych w czujnikach, nastawnikach i jednostkach sterujących silnika wykorzystywanych do monitorowania układów silników, w tym turbosprężarek i układów kontroli emisji spalin z silników spalinowych wewnętrznego spalania, i sterowania tymi układami w urządzeniach, które nie są przeznaczone wyłącznie dla konsumentów („wnioskowane wyłączenie”).

(4)

Ocena wnioskowanego wyłączenia obejmowała konsultacje z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 5 ust. 7 dyrektywy 2011/65/UE.

(5)

Każdy silnik objęty zakresem wnioskowanego wyłączenia wyposażony jest w określone typy czujników, nastawników i jednostek sterujących silnika, które monitorują i kontrolują jego emisje w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (2). Warunki, jakie występują w silniku i układzie wydechowym oraz w ich pobliżu mogą być tak niekorzystne z uwagi na podwyższone temperatury i poziom drgań, że mogą powodować szybkie uszkodzenie połączeń lutowniczych.

(6)

Obecnie, w odniesieniu do zastosowań ołowiu objętych wnioskowanym wyłączeniem, potrzebny jest dodatkowy czas na przeprowadzenie badań w celu zapewnienia niezawodności dostępnych zamienników bezołowiowych.

(7)

Ze względu na brak niezawodnych zamienników zastąpienie lub wyeliminowanie ołowiu jest naukowo i technicznie niewykonalne w praktyce przypadku niektórych silników spalinowych. Wnioskowane wyłączenie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) i w związku z tym nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w tym rozporządzeniu.

(8)

Należy zatem przyznać wyłączenie, o które ubiega się wnioskodawca, uwzględniając objęte wyłączeniem zastosowania w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego kategorii 11 określonego w załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE.

(9)

Wyłączenie to powinno być przyznane na maksymalny okres ważności wynoszący 5 lat, począwszy od dnia 22 lipca 2019 r. zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2011/65/UE. Biorąc pod uwagę wyniki trwających prac nad znalezieniem niezawodnego zamiennika, jest mało prawdopodobne, aby czas trwania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia [ostatni dzień 5. miesiąca po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia [ostatni dzień 5. miesiąca od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy + 1 dzień] r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE dodaje się pkt 44 w brzmieniu:

„44

Ołów w stopach lutowniczych w czujnikach, nastawnikach i jednostkach sterujących silnika w silnikach spalinowych objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2016/1628 Parlamentu Europejskiego i Rady (*1), zamontowanych w urządzeniach używanych w stałych pozycjach podczas działania, przeznaczonych dla specjalistów, ale wykorzystywanych również przez użytkowników nieprofesjonalnych

Stosuje się do kategorii 11 i wygasa dnia 21 lipca 2024 r.


(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53).”.


DECYZJE

5.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/44


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1847

z dnia 31 lipca 2019 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/190/UE w odniesieniu do rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5438)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 91 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji wykonawczej Komisji 2014/190/UE (2) ustanowiono między innymi roczny podział między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych („Inicjatywa”), wraz z wykazem regionów kwalifikujących się do Inicjatywy zgodnie z art. 91 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(2)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/711 (3) zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 zwiększono szczególną alokację na YEI na 2019 r.

(3)

Regiony kwalifikujące się do zwiększenia zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rok 2019 zostały jednak określone zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 (4) poprzez odniesienie do najnowszych dostępnych danych rocznych na temat bezrobocia wśród młodzieży. Zgodnie z art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wydatki w ramach Inicjatywy są kwalifikowalne do dnia 31 grudnia 2023 r., zarówno dla regionów już wymienionych w załączniku IV do decyzji wykonawczej 2014/190/UE, jak i dla regionów kwalifikujących się do zwiększenia zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rok 2019. Dotychczasowy wykaz powinien zatem nadal mieć zastosowanie i powinien zostać uzupełniony listą regionów kwalifikujących się do zwiększenia zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rok 2019. Dla zapewnienia jasności i przejrzystości załącznik IV do decyzji wykonawczej 2014/190/UE powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony.

(4)

Zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dla podziału między państwa członkowskie dodatkowych środków na 2019 r. powinny mieć zastosowanie takie same kroki jak do pierwotnej alokacji i alokacji zasobów na lata 2017–2020. Należy zatem odpowiednio zmienić roczny podział szczególnej alokacji dla Inicjatywy określony w cenach z 2011 r. w załączniku III do decyzji wykonawczej 2014/190/UE.

(5)

Aby umożliwić państwom członkowskim programowanie na przyszłość, należy także przewidzieć roczny podział według cen bieżących, by odzwierciedlić indeksację w wysokości 2 % rocznie zgodnie z art. 91 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik X do decyzji wykonawczej 2014/190/UE.

(6)

Należy zatem zmienić decyzję wykonawczą 2014/190/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej 2014/190/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

załączniki III i IV zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;

2)

załącznik X zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Johannes HAHN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/190/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i celu „Europejska współpraca terytorialna”, a także rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów oraz kwotami, które mają zostać przeniesione z alokacji Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych dla każdego państwa członkowskiego do instrumentu „Łącząc Europę” oraz na pomoc najbardziej potrzebującym na okres 2014–2020 (Dz.U. L 104 z 8.4.2014, s. 13).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/711 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Dz.U. L 123 z 10.5.2019, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK III

INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH – SZCZEGÓLNA ALOKACJA

(EUR, ceny z 2011 r.)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ogółem

BE

22 464 896

17 179 038

0

7 569 546

5 194 787

5 740 441

1 664 356

59 813 064

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

29 193 451

20 034 721

21 102 150

6 418 916

236 984 856

ES

499 481 827

381 956 689

0

154 715 855

106 177 548

109 838 027

34 018 181

1 286 188 127

FR

164 197 762

125 562 994

0

59 683 863

40 959 513

39 706 031

13 123 002

443 233 165

HR

35 033 821

26 790 569

0

12 993 208

8 916 907

9 001 567

2 856 884

95 592 956

IT

300 437 373

229 746 226

0

126 913 692

87 097 632

83 831 742

27 905 173

855 931 838

CY

6 126 207

4 684 747

0

2 428 857

1 666 863

1 089 453

534 046

16 530 173

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

6 060 353

4 159 066

4 181 837

4 181 837

251 567 682

PT

85 111 913

65 085 581

0

23 156 678

15 891 838

13 327 866

5 091 580

207 665 456

RO

56 112 815

42 909 800

0

16 695 447

11 457 659

7 488 666

3 670 915

138 335 302

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

4 574 741

3 139 529

3 413 850

1 005 873

79 561 976

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

EU 28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

443 985 691

304 696 063

298 721 630

97 621 448

4 143 225 010

ZAŁĄCZNIK IV

INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH – WYKAZ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ REGIONÓW

Wykaz kwalifikujących się regionów na podstawie danych dotyczących bezrobocia wśród młodzieży na 2012 r.

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE33 – Prov. Liège

BG31 – Severozapaden

BG32 – Severen tsentralen

BG33 – Severoiztochen

BG34 – Yugoiztochen

BG42 – Yuzhen tsentralen

CZ04 – Severozápad

IE01 – Border, Midland i Western

IE02 – Southern i Eastern

EL11 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 – Kentriki Makedonia

EL13 – Dytiki Makedonia

EL14 – Thessalia

EL21 – Ipeiros

EL23 – Dytiki Ellada

EL24 – Sterea Ellada

EL25 – Peloponnisos

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-La Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla

ES70 – Canarias

FR61 – Aquitaine

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR23 – Haute-Normandie

FR24 – Centre

FR30 – Nord-Pas-de-Calais

FR72 – Auvergne

FR81 – Languedoc-Roussillon

FR91 – Guadeloupe

FR92 – Martinique

FR93 – Guyane

FR94 – Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 – Liguria

ITC4 – Lombardia

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH5 – Emilia-Romagna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI1 – Toscana

ITI2 – Umbria

ITI3 – Marche

ITI4 – Lazio

CY00 – Kýpros

LV00 – Latvija

LT00 – Lietuva

HU23 – Dél-Dunántúl

HU31 – Észak-Magyarország

HU32 – Észak-Alföld

HU33 – Dél-Alföld

PL11 – Łódzkie

PL21 – Małopolskie

PL31 – Lubelskie

PL32 – Podkarpackie

PL33 – Świętokrzyskie

PL42 – Zachodniopomorskie

PL43 – Lubuskie

PL51 – Dolnośląskie

PL61 – Kujawsko-Pomorskie

PL62 – Warmińsko-Mazurskie

PT11 – Norte

PT15 – Algarve

PT16 – Centro (PT)

PT17 – Lisboa

PT18 – Alentejo

PT20 – Região Autónoma dos Açores

PT30 – Região Autónoma da Madeira

RO12 – Centru

RO22 – Sud-Est

RO31 – Sud-Muntenia

SI01 – Vzhodna Slovenija

SK02 – Západné Slovensko

SK03 – Stredné Slovensko

SK04 – Východné Slovensko

SE22 – Sydsverige

SE31 – Norra Mellansverige

SE32 – Mellersta Norrland

UKC1 – Tees Valley i Durham

UKD7 – Merseyside

UKG3 – West Midlands

UKI1 – Inner London

UKM3 – South Western Scotland

Wykaz kwalifikujących się regionów na podstawie danych dotyczących bezrobocia wśród młodzieży na 2016 r.

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE34 – Prov. Luxembourg (BE)

BE35 – Prov. Namur

EL51 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 – Kentriki Makedonia

EL53 – Dytiki Makedonia

EL54 – Ipeiros

EL61 – Thessalia

EL62 – Ionia Nisia

EL63 – Dytiki Ellada

EL64 – Sterea Ellada

EL65 – Peloponnisos

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-la Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 – Canarias (ES)

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR23 – Haute-Normandie

FR24 – Centre (FR)

FR26 – Bourgogne

FR30 – Nord-Pas-de-Calais

FR42 – Alsace

FR81 – Languedoc-Roussillon

FRA1 – Guadeloupe

FRA2 – Martinique

FRA3 – Guyane

FRA4 – La Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 – Liguria

ITC4 – Lombardia

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI1 – Toscana

ITI2 – Umbria

ITI3 – Marche

ITI4 – Lazio

CY00 – Kypros

PL32 – Podkarpackie

PT11 – Norte

PT16 – Centro (PT)

PT17 – Área Metropolitana de Lisboa

PT18 – Alentejo

PT20 – Região Autónoma dos Açores (PT)

PT30 – Região Autónoma da Madeira (PT)

RO22 – Sud-Est

RO31 – Sud- Muntenia

RO41 – Sud-Vest Oltenia

SK04 – Východné Slovensko

Wykaz kwalifikujących się regionów na podstawie danych dotyczących bezrobocia wśród młodzieży na 2017 r.

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE33 – Prov. Liège

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

EL51 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 – Kentriki Makedonia

EL53 – Dytiki Makedonia

EL54 – Ipeiros

EL61 – Thessalia

EL62 – Ionia Nisia

EL63 – Dytiki Ellada

EL64 – Sterea Ellada

EL65 – Peloponnisos

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-La Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 – Canarias (ES)

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR30 – Nord- Pas-de-Calais

FR61 – Aquitaine

FR81 – Languedoc-Roussillon

FRA1 – Guadeloupe

FRA2 – Martinique

FRA3 – Guyane

FRA4 – Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC3 – Liguria

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI2 – Umbria

ITI4 – Lazio

PL32 – Podkarpackie

PT11 – Norte

PT20 – Região Autónoma dos Açores

PT30 – Região Autónoma da Madeira

SK04 – Východné Slovensko


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK X

INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH – SZCZEGÓLNA ALOKACJA

(EUR, ceny bieżące)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

23 839 927

18 595 143

0

8 524 538

5 967 177

6 725 841

1 989 059

65 641 685

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

32 876 567

23 013 597

24 724 532

7 671 199

259 802 924

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

128 692 755

40 654 875

1 409 043 754

FR

174 247 979

135 913 423

0

67 213 724

47 049 606

46 521 944

15 683 202

486 629 878

HR

37 178 171

28 998 973

0

14 632 462

10 242 723

10 546 771

3 414 241

105 013 341

IT

318 826 544

248 684 704

0

142 925 430

100 047 801

98 222 247

33 349 267

942 055 993

CY

6 501 180

5 070 921

0

2 735 288

1 914 702

1 276 468

638 234

18 136 793

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

6 824 942

4 777 460

4 899 688

1 592 486

270 532 398

PT

90 321 443

70 450 726

0

26 078 181

18 254 727

15 615 719

6 084 909

226 805 705

RO

59 547 368

46 446 947

0

18 801 785

13 161 249

8 774 166

4 387 083

151 118 598

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

5 151 901

3 606 331

3 999 869

1 202 111

86 135 471

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

EU 28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

500 000 000

350 000 000

350 000 000

116 666 666

4 527 882 072


5.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/57


Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1848

z dnia 29 października 2019 r.

zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2019/32)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze i czwarte,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 11 ust. 6 oraz art. 17, 22 i 23,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 4 października 2019 r. Rada Prezesów zmieniła (1) wytyczne EBC/2012/27 (2) w celu: a) wprowadzenie nowej funkcjonalności SSP pozwalającej na przetwarzanie bardzo krytycznych i krytycznych płatności w sytuacjach awaryjnych, do której banki centralne Eurosystemu muszą się stosować; b) wyjaśnienia warunków, na jakich przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą uczestniczyć w systemie TARGET2, w tym wymogu wydania opinii prawnej dotyczącej przedsiębiorstw inwestycyjnych mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i składających wniosek o uczestnictwo bezpośrednie w systemie będącym komponentem TARGET2; c) doprecyzowania, że uczestnicy systemów będących komponentami TARGET2 muszą przestrzegać wymogów systemu TARGET2 w zakresie samocertyfikacji oraz wymogów dostawców usług sieciowych TARGET2 w zakresie ochrony punktów końcowych (endpoint security), a także mają obowiązek informowania odpowiedniego banku centralnego Eurosystemu o wszelkich środkach zapobiegania sytuacjom kryzysowym lub zarządzania kryzysowego, którym podlegają; oraz d) doprecyzowania i uaktualnienia niektórych innych aspektów wytycznych EBC/2012/27.

(2)

W decyzji EBC/2007/7 należy uwzględnić zmiany wprowadzone do wytycznych EBC/2012/27, które mają wpływ na warunki uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (3).

(3)

Decyzja EBC/2007/7 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W załącznikach I, II i III do decyzji EBC/2007/7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przepisy końcowe

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po dniu jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 17 listopada 2019 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 października 2019 r.

Prezes EBC

Mario DRAGHI


(1)  Wytyczne (UE) 2019/1849 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2019/30) (zob. s. 64 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2)  Wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1).

(3)  Decyzja EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 71).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I, II i III do decyzji EBC/2007/7 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 1 skreśla się definicję terminu „Contingency Module”;

b)

w art. 1 definicja terminu „Information and Control Module (ICM)” otrzymuje brzmienie:

„—

„ Information and Control Module (ICM)” means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,”;

c)

w art. 1 dodaje się definicję w brzmieniu:

„—

„ Contingency Solution” means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,”;

d)

w art. 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.

Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*1) or any other equivalent applicable legislation.

(*1)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).”;"

e)

art. 21 otrzymuje brzmienie:

Article 21

Business continuity and contingency procedures

1.   In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

2.   The Eurosystem provides a Contingency Solution if the events described in paragraph 1 occur. Connection to and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical. Other participants may, on request, connect to the Contingency Solution.”;

f)

w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.”;

(ii)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.

Participants shall provide the ECB with their TARGET2 self-certification and their attestation of adherence to the TARGET2 network service provider’s endpoint security requirements. In the event of non-adherence to the latter, participants shall provide a document describing alternative mitigating measures to the satisfaction of the ECB.”;

g)

w art. 23 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„(c)

allows participants to initiate backup liquidity redistribution and backup contingency payments or payment orders to the Contingency Solution in the event of a failure of the participant’s payment infrastructure.”;

h)

w art. 32 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”;

i)

w dodatku I wprowadza się następujące zmiany:

(i)

piąty wiersz tabeli w pkt 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„MT 202COV

Mandatory

Cover payment”

(ii)

pkt 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

 

„If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup liquidity redistribution and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant”;

j)

w dodatku III, pod nagłówkiem „Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET2”, pkt 3 ust. 2 zatytułowany „General insolvency issues” otrzymuje brzmienie:

„3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”;

k)

w dodatku IV w pkt 6 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„(a)

If the ECB deems it necessary to do so, it shall initiate the contingency processing of payment orders using the Contingency Solution of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be submitted by the participants and authorised by the ECB. In addition, the participants may submit files containing payment instructions, which may be uploaded into the Contingency Solution by the ECB.”;

(ii)

lit. d) i e) otrzymują brzmienie:

„(d)

Payments required to avoid systemic risk shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing directly into the Contingency Solution and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated faks. Participants shall submit files which contain payment instructions to the ECB for uploading into the Contingency Solution and which authorise the ECB to do so. The ECB may, exceptionally, also manually input payments on behalf of participants. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.”;

l)

w dodatku IV w pkt 7 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup liquidity redistribution and backup contingency payments (e.g. CLS, EURO1).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup liquidity redistribution, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant’s use of backup liquidity redistribution. The participant shall be responsible for sending such backup liquidity redistribution exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.”;

m)

w dodatku VI wiersze trzeci i czwarty tabeli w pkt 5 otrzymują brzmienie:

„T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4

per transaction”

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

definicja terminu „Information and Control Module (ICM)” otrzymuje brzmienie:

„—

„ Information and Control Module (ICM)” means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,”;

(ii)

dodaje się definicję w brzmieniu:

„—

„ Contingency Solution” means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,”;

b)

w art. 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.

T2S DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.”;

c)

w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all T2S DCA holders and/or on T2S DCA holders that are considered critical by the ECB.”;

d)

w art. 27 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”;

e)

w dodatku III, pod nagłówkiem „Terms of reference for country opinions for non-EEA T2S DCA holders in TARGET2”, pkt 3 ust. 2 zatytułowany „General insolvency issues” otrzymuje brzmienie:

„3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the T2S DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the T2S DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the T2S DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the T2S DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”;

f)

w dodatku VI wiersze trzeci i czwarty tabeli otrzymują brzmienie:

„T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1 euro cent

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4 euro cent

per transaction”

3)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.

TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.”;

b)

w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all TIPS DCA holders.”;

(ii)

dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6.

TIPS DCA holders using instructing parties in line with Article 7(2) or (3), or allowing access to their TIPS DCA as set out in Article 8(1), shall be deemed to have addressed the risk stemming from such use or access in accordance with the additional security requirements imposed upon them.”;

c)

w art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB.

In the event that the suspension or termination of a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB occurs during the technical maintenance window, the ICM broadcast message shall be sent after the start of daytime processing on the next TARGET2 business day.”;

d)

w art. 29 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”;

e)

w dodatku II, pod nagłówkiem „Terms of reference for country opinions for non-EEA TIPS DCA holders in TARGET2”, pkt 3 ust. 2 zatytułowany „General insolvency issue” otrzymuje brzmienie:

„3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as „Proceedings”).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”.


(*1)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).”;”


WYTYCZNE

5.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/64


DWYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1849

z dnia 4 października 2019 r.

zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)

(EBC/2019/30)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności pierwsze i czwarte tiret art. 127 ust. 2,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 17, art. 18 i art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 kwietnia 2007 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego przyjęła wytyczne EBC/2007/2 (1) regulujące TARGET2, który charakteryzuje się pojedynczą platformą techniczną – jednolitą wspólną platformą (Single Shared Platform, SSP). Wytyczne te zostały zmienione i przekształcone jako wytyczne EBC/2012/27 (2).

(2)

Ustanowiono nową funkcjonalność SSP, pozwalającą na przetwarzanie bardzo krytycznych i krytycznych płatności w sytuacjach awaryjnych, do której banki centralne Eurosystemu muszą się stosować.

(3)

Istnieje potrzeba wyjaśnienia warunków, na jakich przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą uczestniczyć w systemie TARGET2, w tym wymogu wydania opinii prawnej dotyczącej przedsiębiorstw inwestycyjnych mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i składających wniosek o uczestnictwo bezpośrednie w systemie będącym komponentem TARGET2.

(4)

Należy również doprecyzować, że uczestnicy systemów będących komponentami TARGET2 muszą przestrzegać wymogów systemu TARGET2 w zakresie samocertyfikacji oraz wymogów dostawców usług sieciowych TARGET2 w zakresie ochrony punktów końcowych (endpoint security), a także mają obowiązek informowania odpowiedniego banku centralnego Eurosystemu o wszelkich środkach zapobiegania sytuacjom kryzysowym lub zarządzania kryzysowego, którym podlegają.

(5)

Konieczne jest również doprecyzowanie i uaktualnienie niektórych innych aspektów wytycznych EBC/2012/27.

(6)

Wytyczne EBC/2012/27 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zmiany

W wytycznych EBC/2012/27 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 44 otrzymuje brzmienie:

„44)

»moduł informacyjno-kontrolny« (Information and Control Module – ICM) – moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunku w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz, w odpowiednich przypadkach, możliwość inicjowania awaryjnych zleceń płatniczych (backup payment orders) lub zleceń płatniczych skierowanych do rozwiązania awaryjnego w sytuacjach awaryjnych;”;

b)

dodaje się punkt 86) w brzmieniu:

„86)

»rozwiązanie awaryjne« (Contingency Solution) – funkcjonalność SSP, która przetwarza bardzo krytyczne i krytyczne płatności w sytuacjach awaryjnych.”;

2)

w art. 21 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.

BC Eurosystemu są zobowiązane do przyłączenia się do rozwiązania awaryjnego.”;

3)

załączniki II, IIa, IIb, III, IV oraz V podlegają zmianom zgodnie z załącznikiem do niniejszych wytycznych.

Artykuł 2

Skuteczność i implementacja

1.   Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.

2.   Krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych oraz stosują te postanowienia od dnia 17 listopada 2019 r. Najpóźniej do dnia 17 października 2019 r. krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związanych z tymi środkami.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 4 października 2019 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 1).

(2)  Wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, IIa, IIb, III, IV oraz V do wytycznych EBC/2012/27 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 1 skreśla się definicję „modułu awaryjnego”;

b)

w art. 1 definicja „modułu informacyjno-kontrolnego” otrzymuje brzmienie:

„»moduł informacyjno-kontrolny« (Information and Control Module – ICM) – moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunku w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz, w odpowiednich przypadkach, możliwość inicjowania awaryjnych zleceń płatniczych (backup payment orders) lub zleceń płatniczych skierowanych do rozwiązania awaryjnego w sytuacjach awaryjnych,”;

c)

w artykule 1 dodaje się następującą definicję:

„»rozwiązanie awaryjne« (Contingency Solution) – funkcjonalność SSP, która przetwarza bardzo krytyczne i krytyczne płatności w sytuacjach awaryjnych,”;

d)

w art. 4 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

ministerstwa finansów rządów centralnych lub regionalnych państw członkowskich;”;

e)

w art. 4 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) (i)

przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG; oraz

(ii)

przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;”;

f)

w art. 8 ust. 1 lit. b) punkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 4 ust. 2 lit. c) pkt (ii) – dostarczyć opinię krajową o treści określonej w dodatku III, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach.”;

g)

art. 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.

Uczestnicy niezwłocznie informują [nazwa BC] o wszelkich dotyczących ich przypadkach niewykonania zobowiązania, jak również o fakcie podlegania środkom w zakresie zapobiegania kryzysom lub środkom w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (1) albo innym równoważnym obowiązującym przepisom.”;

h)

art. 27 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 27

Procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych

1.   W przypadku nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego lub jakiegokolwiek innego zdarzenia mającego wpływ na funkcjonowanie SSP stosuje się procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych opisane w dodatku IV.

2.   Eurosystem zapewnia rozwiązanie awaryjne w przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w ust. 1. W przypadku uczestników uznanych przez [nazwa BC] za krytycznych przyłączenie do rozwiązania awaryjnego i korzystanie z niego jest obowiązkowe. Inni uczestnicy mogą przyłączyć się do rozwiązania awaryjnego na swój wniosek.”;

i)

w art. 28 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

[Nazwa BC] może nałożyć dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom, na wszystkich uczestników lub też na uczestników uważanych przez niego za krytycznych.”;

(ii)

dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4.

Uczestnicy przekazują [nazwa BC] swoją samocertyfikację dotyczącą systemu TARGET2 oraz potwierdzenie zgodności z wymogami dostawców usług sieciowych TARGET2 w zakresie ochrony punktów końcowych (endpoint security). W przypadku niezastosowania się do wymogów w zakresie ochrony punktów końcowych uczestnicy przedstawiają dokument opisujący alternatywne środki zaradcze, w zakresie zadowalającym dla [nazwa BC].

5.

Uczestnicy, którzy udostępniają swój rachunek w PM osobom trzecim zgodnie z art. 5 ust. 2, 3 i 4, przeciwdziałają ryzyku wynikającemu z takiego udostępniania zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w ust. 1–4. Samocertyfikacja, o której mowa w ust. 4, wskazuje, że uczestnik nakłada na osoby trzecie, które mają dostęp do rachunku w PM tego uczestnika, wymogi dostawców usług sieciowych TARGET2 w zakresie ochrony punktów końcowych.”;

j)

w art. 29 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

umożliwia uczestnikom inicjowanie zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych oraz płatności awaryjnych lub zleceń płatniczych adresowanych do rozwiązania awaryjnego w razie awarii infrastruktury płatniczej uczestnika.”;

k)

w art. 38 ust. 2 w zdaniu pierwszym lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

organom państw członkowskich i Unii sprawującym nadzór ostrożnościowy i systemowy oraz organom do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym BC, w zakresie, w jakim jest to potrzebne do wykonywania ich zadań publicznych i o ile w każdym takim przypadku ujawnienie informacji nie jest sprzeczne z prawem właściwym.”;

l)

w dodatku I piąty wiersz tabeli w pkt 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„MT 202COV

Obowiązkowy

Płatność pokrywająca”

m)

w dodatku III, pod nagłówkiem „Ramowa treść opinii krajowej dla uczestników TARGET2 spoza EOG”, pkt 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„3.2.

Zagadnienia ogólne związane z upadłością i zarządzaniem kryzysowym

3.2.a.

Rodzaje postępowań upadłościowych i postępowań w zakresie zarządzania kryzysowego

Jedynymi rodzajami postępowania upadłościowego (włączając postępowanie układowe i naprawcze), przez które na potrzeby niniejszej opinii należy rozumieć wszystkie postępowania dotyczące praw majątkowych uczestnika lub jego ewentualnych oddziałów w [jurysdykcja], których przedmiotem może stać się uczestnik w [jurysdykcja], są następujące postępowania: [lista nazw postępowań w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami upadłościowymi”).

Poza postępowaniami upadłościowymi uczestnik, jego prawa majątkowe lub jego ewentualne oddziały w [jurysdykcja] mogą stać się w [jurysdykcja] przedmiotem [wyliczenie obejmujące wszelkie właściwe postępowania wstrzymujące spełnianie zobowiązań lub wprowadzające zarząd przymusowy lub komisaryczny, bądź inne postępowania, w wyniku których płatności kierowane do uczestnika lub od niego wychodzące mogą podlegać zawieszeniu, bądź też mogące wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do takich płatności, oraz inne postępowania o podobnym charakterze, w tym środki w zakresie zapobiegania kryzysom lub środki w zakresie zarządzania kryzysowego równoważne środkom zdefiniowanym w dyrektywie 2014/59/UE, wymienione w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami”).

3.2.b.

Umowy międzynarodowe dotyczące upadłości

[Jurysdykcja] lub wskazane jednostki podziału administracyjnego [jurysdykcja] jest (są) stroną (stronami) następujących umów międzynarodowych dotyczących upadłości: [lista umów mających lub mogących mieć wpływ na niniejszą opinię, o ile mają zastosowanie].”;

n)

w dodatku IV pkt 6 otrzymuje brzmienie:

(i)

lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

Jeżeli [nazwa BC] uzna to za niezbędne, podejmuje decyzję o rozpoczęciu awaryjnego przetwarzania zleceń płatniczych z wykorzystaniem rozwiązania awaryjnego w SSP. W takiej sytuacji uczestnikom i systemom zewnętrznym zapewnia się jedynie minimalny poziom usług. [Nazwa BC] informuje swoich uczestników i systemy zewnętrzne o rozpoczęciu procedur przetwarzania awaryjnego przy użyciu dostępnych środków komunikacji.

b)

W ramach przetwarzania awaryjnego zlecenia płatnicze są składane przez uczestników i zatwierdzane przez [nazwa BC]. Ponadto systemy zewnętrzne mogą składać pliki zawierające instrukcje płatnicze, które mogą być przesyłane do rozwiązania awaryjnego przez [nazwa BC].”;

(ii)

lit. d) i e) otrzymują brzmienie:

„d)

Płatności niezbędne dla uniknięcia ryzyka systemowego uznaje się za płatności „krytyczne”, a [nazwa BC] może rozpocząć w odniesieniu do nich procedury przetwarzania awaryjnego.

e)

Uczestnicy składają zlecenia płatnicze do przetwarzania awaryjnego bezpośrednio w rozwiązaniu awaryjnym, przy czym przekazywanie informacji odbiorcom płatności następuje za pośrednictwem [środki komunikacji]. Systemy zewnętrzne składają w [nazwa BC] pliki zawierające instrukcje płatnicze przeznaczone do przesłania do rozwiązania awaryjnego oraz upoważniają [nazwa BC] do takiego przesyłania. [nazwa BC] może w drodze wyjątku również ręcznie wprowadzać płatności w imieniu uczestników. Informacje dotyczące sald na rachunkach oraz obciążeń i uznań można uzyskać za pośrednictwem [nazwa BC].”;

o)

w dodatku IV w pkt 7 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Uczestnik doświadczający problemu uniemożliwiającego mu realizację rozrachunku płatności w TARGET2 ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu. W szczególności uczestnik taki może korzystać z własnych rozwiązań wewnętrznych lub funkcji ICM, tj. zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych oraz płatności awaryjnych (np. CLS, EURO1).”;

p)

w dodatku VI wiersze trzeci i czwarty tabeli w pkt 13 otrzymują brzmienie:

„zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA;

14,1 eurocenta

od przelewu

Czynności w ramach salda (tj. blokada, zniesienie blokady, rezerwowanie płynności itd.)

9,4 eurocenta

od transakcji”

2)

w załączniku IIa wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

definicja „modułu informacyjno-kontrolnego” otrzymuje brzmienie:

„»moduł informacyjno-kontrolny« (Information and Control Module – ICM) – moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunku w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz, w odpowiednich przypadkach, możliwość inicjowania awaryjnych zleceń płatniczych (backup payment orders) lub zleceń płatniczych skierowanych do rozwiązania awaryjnego w sytuacjach awaryjnych,”;

(ii)

dodaje się następujące definicje:

„»przedsiębiorstwo inwestycyjne« (investment firm) – przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu [przepisy prawa krajowego implementujące art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE], z wyłączeniem instytucji wyszczególnionych w [przepisy prawa krajowego implementujące art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE], o ile dane przedsiębiorstwo inwestycyjne:

a)

działa na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ wskazany na podstawie przepisów dyrektywy 2014/65/UE i podlega nadzorowi tego organu; oraz

b)

jest uprawnione do wykonywania działalności, o której mowa w [przepisy prawa krajowego implementujące pkt 2, 3, 6 i 7 sekcji A załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE],”;

„»rozwiązanie awaryjne« (Contingency Solution) – funkcjonalność SSP, która przetwarza bardzo krytyczne i krytyczne płatności w sytuacjach awaryjnych,”;

b)

w art. 5 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

ministerstwa finansów rządów centralnych lub regionalnych państw członkowskich;”;

c)

w art. 5 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) (i)

przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG; oraz

(ii)

przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;”;

d)

w art. 6 ust. 1 w lit. b) pkt ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

w przypadku instytucji kredytowych lub przedsiębiorstw inwestycyjnych mających siedzibę poza EOG, działających za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG – dostarczyć opinię krajową o treści określonej w dodatku III, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach.”;

e)

art. 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.

Posiadacze rachunków T2S DCA niezwłocznie informują [nazwa BC] o wszelkich dotyczących ich przypadkach niewykonania zobowiązania, jak również o fakcie podlegania środkom w zakresie zapobiegania kryzysom lub środkom w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu dyrektywy 2014/59/UE albo innym równoważnym obowiązującym przepisom.”;

f)

art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

[Nazwa BC] może nałożyć dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom, na wszystkich posiadaczy rachunków T2S DCA lub też na posiadaczy rachunków T2S DCA uważanych przez niego za krytycznych.”;

g)

w art. 27 ust. 2 w zdaniu pierwszym lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

organom państw członkowskich i Unii sprawującym nadzór ostrożnościowy i systemowy oraz organom do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym BC, w zakresie, w jakim jest to potrzebne do wykonywania ich zadań publicznych i o ile w każdym takim przypadku ujawnienie informacji nie jest sprzeczne z prawem właściwym.”;

h)

w dodatku III, pod nagłówkiem „Ramowa treść opinii krajowej dla posiadaczy rachunku T2S DCA”, pkt 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„3.2.

Zagadnienia ogólne związane z upadłością i zarządzaniem kryzysowym

3.2.a.

Rodzaje postępowań upadłościowych i postępowań w zakresie zarządzania kryzysowego

Jedynymi rodzajami postępowania upadłościowego (włączając postępowanie układowe i naprawcze), przez które na potrzeby niniejszej opinii należy rozumieć wszystkie postępowania dotyczące praw majątkowych posiadacza rachunku T2S DCA lub jego ewentualnych oddziałów w [jurysdykcja], których przedmiotem może stać się posiadacz rachunku T2S DCA w [jurysdykcja], są następujące postępowania: [lista nazw postępowań w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami upadłościowymi”).

Poza postępowaniami upadłościowymi posiadacz rachunku T2S DCA, jego prawa majątkowe lub jego ewentualne oddziały w [jurysdykcja] mogą stać się w [jurysdykcja] przedmiotem [wyliczenie obejmujące wszelkie właściwe postępowania wstrzymujące spełnianie zobowiązań lub wprowadzające zarząd przymusowy lub komisaryczny, bądź inne postępowania, w wyniku których zlecenia płatnicze kierowane do posiadacza rachunku T2S DCA lub od niego wychodzące mogą podlegać zawieszeniu, bądź też mogące wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do takich zleceń płatniczych, oraz inne postępowania o podobnym charakterze, w tym środki w zakresie zapobiegania kryzysom lub środki w zakresie zarządzania kryzysowego równoważne środkom zdefiniowanym w dyrektywie 2014/59/UE, wymienione w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami”).

3.2.b.

Umowy międzynarodowe dotyczące upadłości

[Jurysdykcja] lub wskazane jednostki podziału administracyjnego [jurysdykcja] jest (są) stroną (stronami) następujących umów międzynarodowych dotyczących upadłości: [lista umów mających lub mogących mieć wpływ na niniejszą opinię, o ile mają zastosowanie].”;

i)

w dodatku VI wiersze trzeci i czwarty tabeli otrzymują brzmienie:

„zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA;

14,1 eurocenta

od przelewu

Czynności w ramach salda (tj. blokada, zniesienie blokady, rezerwowanie płynności itd.)

9,4 eurocenta

od transakcji”

3)

w załączniku IIb wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 5 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

ministerstwa finansów rządów centralnych lub regionalnych państw członkowskich;”;

b)

w art. 5 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) (i)

przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG; oraz

(ii)

przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;”;

c)

w art. 6 ust. 1 w lit. b) pkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

w przypadku instytucji kredytowych lub przedsiębiorstw inwestycyjnych mających siedzibę poza EOG, działających za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG – dostarczyć opinię krajową o treści określonej w dodatku II, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach; oraz”;

d)

art. 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.

Posiadacze rachunków TIPS DCA niezwłocznie informują [nazwa BC] o wszelkich dotyczących ich przypadkach niewykonania zobowiązania, jak również o fakcie podlegania środkom w zakresie zapobiegania kryzysom lub środkom w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu dyrektywy 2014/59/UE albo innym równoważnym obowiązującym przepisom.”;

e)

w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

[Nazwa BC] może nałożyć dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom, na wszystkich posiadaczy rachunków TIPS DCA.”;

(ii)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.

Uznaje się, że posiadacze rachunków TIPS DCA korzystający z podmiotów przekazujących zgodnie z art. 7 ust. 2 lub 3 lub udostępniający swoje rachunki TIPS DCA zgodnie z art. 8 ust. 1 podjęli odpowiednie środki w odniesieniu do ryzyka wynikającego z takiego wykorzystania lub udostępniania zgodnie z dodatkowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa, które na nich nałożono.”;

f)

w art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

W przypadku wypowiedzenia lub zawieszenia przez [nazwa BC] uczestnictwa posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] na podstawie ust. 1 lub 2 [nazwa BC] natychmiast, za pomocą komunikatu ICM, zawiadamia o takim wypowiedzeniu lub zawieszeniu pozostałe BC i posiadaczy rachunku w PM we wszystkich systemach będących komponentami TARGET2. Komunikat taki uważa się za wydany przez rodzimy BC posiadacza rachunku w PM otrzymującego komunikat.

Posiadacze powiązanych rachunków w PM mają obowiązek informowania swoich powiązanych posiadaczy rachunków TIPS DCA o zawieszeniu lub wypowiedzeniu uczestnictwa któregoś z nich w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

W przypadku gdy zawieszenie lub wypowiedzenie uczestnictwa posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2- [oznaczenie BC/kraju] nastąpi w czasie fazy obsługi technicznej, komunikat ICM wysyła się po rozpoczęciu przetwarzania dziennego następnego dnia operacyjnego systemu TARGET2.”;

g)

w art. 29 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

organom państw członkowskich i Unii sprawującym nadzór ostrożnościowy i systemowy oraz organom do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym BC, w zakresie, w jakim jest to potrzebne do wykonywania ich zadań publicznych i o ile w każdym takim przypadku ujawnienie informacji nie jest sprzeczne z prawem właściwym.”;

h)

w dodatku II, pod nagłówkiem „Ramowa treść opinii krajowej dla posiadaczy rachunku TIPS DCA spoza EOG”, pkt 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„3.2.

Zagadnienia ogólne związane z upadłością i zarządzaniem kryzysowym

3.2.a.

Rodzaje postępowań upadłościowych i postępowań w zakresie zarządzania kryzysowego

Jedynymi rodzajami postępowania upadłościowego (włączając postępowanie układowe i naprawcze), przez które na potrzeby niniejszej opinii należy rozumieć wszystkie postępowania dotyczące praw majątkowych posiadacza rachunku TIPS DCA lub jego ewentualnych oddziałów w [jurysdykcja], których przedmiotem może stać się posiadacz rachunku TIPS DCA w [jurysdykcja], są następujące postępowania: [lista nazw postępowań w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami upadłościowymi”).

Poza postępowaniami upadłościowymi posiadacz rachunku TIPS DCA, jego prawa majątkowe lub jego ewentualne oddziały w [jurysdykcja] mogą stać się w [jurysdykcja] przedmiotem [wyliczenie obejmujące wszelkie właściwe postępowania wstrzymujące spełnianie zobowiązań lub wprowadzające zarząd przymusowy lub komisaryczny, bądź inne postępowania, w wyniku których zlecenia płatnicze kierowane do posiadacza rachunku TIPS DCA lub od niego wychodzące mogą podlegać zawieszeniu, bądź też mogące wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do takich zleceń płatniczych, oraz inne postępowania o podobnym charakterze, w tym środki w zakresie zapobiegania kryzysom lub środki w zakresie zarządzania kryzysowego równoważne środkom zdefiniowanym w dyrektywie 2014/59/UE, wymienione w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami”).

3.2.b.

Umowy międzynarodowe dotyczące upadłości

[Jurysdykcja] lub wskazane jednostki podziału administracyjnego [jurysdykcja] jest (są) stroną (stronami) następujących umów międzynarodowych dotyczących upadłości: [lista umów mających lub mogących mieć wpływ na niniejszą opinię, o ile mają zastosowanie].”;

4)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

w pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

ministerstwom finansów lub odpowiadającym im organom rządów centralnych lub regionalnych państw członkowskich oraz instytucjom sektora publicznego państw członkowskich uprawnionym do prowadzenia rachunków klientów;”;

5)

w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 (Definicje) pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7)

»moduł informacyjno-kontrolny« (Information and Control Module – ICM) – moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunku w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz, w odpowiednich przypadkach, możliwość inicjowania awaryjnych zleceń płatniczych (backup payment orders) lub zleceń płatniczych skierowanych do rozwiązania awaryjnego w sytuacjach awaryjnych,”;

b)

w pkt 1 (Definicje) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:

„15)

»rozwiązanie awaryjne« (Contingency Solution) – funkcjonalność SSP, która przetwarza bardzo krytyczne i krytyczne płatności w sytuacjach awaryjnych.”;

c)

w pkt 18 ppkt 1 lit. (d)(iii) wiersze trzeci i czwarty tabeli otrzymują brzmienie:

„zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA;

14,1 eurocenta

od przelewu

Czynności w ramach salda (tj. blokada, zniesienie blokady, rezerwowanie płynności itd.)

9,4 eurocenta

od transakcji”

6)

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 4 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14)

w art. 28 wprowadza się następujące modyfikacje:

a)

ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Obowiązkiem uczestników korzystających z dostępu przez internet jest wdrożenie odpowiednich narzędzi kontroli w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności określonych w dodatku IA do załącznika V, chroniących ich systemy przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę poufności, integralności i dostępności ich systemów.”;

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet przekazują [nazwa BC] swoją samocertyfikację dotyczącą systemu TARGET2.”; oraz

c)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.

Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet niezwłocznie informują [nazwa BC] o zdarzeniach mogących mieć wpływ na ważność certyfikatów, w szczególności o zdarzeniach określonych w dodatku IA do załącznika V, w tym utraty certyfikatów lub niewłaściwego ich użycia.”.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).


AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

5.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/72


Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego [2019/1850]

Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym:

Suplement 4 do serii poprawek 03 – Data wejścia w życie: 28 maja 2019 r.

Spis treści

Regulamin

1.

Zakres

2.

Definicje

3.

Wystąpienie o homologację

4.

Homologacja

5.

Wymogi

6.

Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu

7.

Zgodność produkcji

8.

Sankcje z tytułu niezgodności produkcji

9.

Ostateczne zaniechanie produkcji

10.

Przepisy przejściowe

11.

Nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów udzielających homologacji typu

Załączniki

1.

Dokumentacja homologacji typu EKG

Część 1 – Wzór dokumentu informacyjnego

Część 2 – Zawiadomienie

2.

Układy znaków homologacji

3.

Procedura badania

Dodatek 1: Instrukcja mocowania pojazdów na stanowisku badawczym

Dodatek 2: Manekin do sprawdzenia przestrzeni bezpiecznej

4.

Procedura określania punktu „H” i rzeczywistego kąta tułowia dla miejsc siedzących w pojazdach silnikowych

Dodatek 1: Opis trójwymiarowej maszyny punktu „H” (maszyna 3-D H)

Dodatek 2: Trójwymiarowy układ odniesienia

5.

Dane odniesienia dotyczące miejsc siedzących

1.   

Zakres

Niniejszy regulamin dotyczy pojazdów N (1) w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie.

2.   

Definicje

Do celów niniejszego regulaminu:

2.1.   

„homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu w przypadku zderzenia czołowego lub wywrócenia;

2.2.   

„typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów silnikowych, które nie różnią się między sobą pod względem następujących istotnych elementów:

2.2.1.   

rozmiarów i kształtu elementów kabiny pojazdu oraz materiału, z którego są one wykonane; lub

2.2.2.   

sposobu zamocowania kabiny do ramy podwozia;

2.3.   

„płaszczyzna poprzeczna” oznacza płaszczyznę pionową prostopadłą do płaszczyzny wzdłużnej pojazdu;

2.4.   

„płaszczyzna wzdłużna” oznacza płaszczyznę równoległą do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;

2.5.   

„pojazd z kabiną wagonową” oznacza pojazd, w którym ponad połowa długości silnika znajduje się za najdalej wysuniętym do przodu punktem obramowania szyby przedniej, a środek koła kierownicy znajduje się w przedniej ćwiartce długości pojazdu;

2.6.   

„punkt R” oznacza punkt odniesienia miejsca siedzącego określony w załączniku 4 pkt 2.4;

2.7.   

„punkt H” oznacza punkt określony w załączniku 4 pkt 2.3;

2.8.   

„badanie A” oznacza badanie zderzenia czołowego mającego ocenić wytrzymałość kabiny w przypadku zderzenia czołowego;

2.9.   

„badanie B” oznacza badanie zderzeniowe wykonane na słupkach A kabiny, mające ocenić wytrzymałość kabiny w przypadku wywrócenia o 90° i następującego po nim zderzenia;

2.10.   

„badanie C” oznacza badanie wytrzymałości dachu kabiny mające ocenić wytrzymałość kabiny w przypadku wywrócenia o 180°;

2.11.   

„słupek A” oznacza najdalej do przodu i na zewnątrz wysunięty wspornik dachu;

2.12.   

„szyba przednia” oznacza przednie oszklenie pojazdu znajdujące się między słupkami A;

2.13.   

„pojazdy kategorii N1 pochodzące od M1” oznaczają pojazdy kategorii N1, które w części znajdującej się przed słupkami A mają taką samą ogólną budowę i kształt jak pojazd kategorii M1, od którego pochodzą;

2.14.   

„kabina oddzielna” oznacza kabinę przymocowaną do ramy pojazdu za pomocą specjalnych połączeń, która nie ma wspólnej części z powierzchnią ładunkową.

3.   

Wystąpienie o homologację

3.1.   

O udzielenie homologacji typu pojazdu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu występuje producent pojazdu lub jego należycie upoważniony przedstawiciel.

3.2.   

Do wniosku należy dołączyć trzy egzemplarze rysunków pojazdu pokazujących umiejscowienie kabiny na pojeździe i sposób jej zamocowania oraz trzy egzemplarze wystarczająco szczegółowych rysunków pokazujących strukturę kabiny. Wzór dokumentu informacyjnego dotyczącego cech konstrukcyjnych kabiny zamieszczono w załączniku 1 część 1.

4.   

Homologacja

4.1.   

Jeżeli typ pojazdu dostarczonego do homologacji na podstawie niniejszego regulaminu spełnia wymogi pkt 5, to należy udzielić homologacji tego typu pojazdu.

4.2.   

Każdemu homologowanemu typowi nadaje się numer homologacji. Pierwsze dwie cyfry tego numeru (obecnie 03, odpowiadające serii poprawek 03) wskazują serię poprawek obejmujących ostatnie główne zmiany techniczne do regulaminu, na podstawie którego udzielono homologacji. Żadna Umawiająca się Strona Porozumienia nie może nadać tego samego numeru innemu typowi pojazdu w rozumieniu pkt 2.2 powyżej.

4.3.   

Zawiadomienie o udzieleniu, odmowie, cofnięciu homologacji lub ostatecznym zaniechaniu produkcji typu pojazdu na podstawie niniejszego regulaminu należy przesłać Stronom Porozumienia stosującym niniejszy regulamin na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

4.4.   

Na każdym pojeździe zgodnym z typem pojazdu homologowanym na podstawie niniejszego regulaminu, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu określonym w formularzu homologacji, umieszcza się międzynarodowy znak homologacji zawierający:

4.4.1.   

okrąg otaczający literę „E”, po której następuje numer identyfikujący państwo, które udzieliło homologacji (2); oraz

4.4.2.   

numer niniejszego regulaminu, literę „R”, myślnik i numer homologacji umieszczone z prawej strony okręgu opisanego w pkt 4.4.1.

4.5.   

Jeżeli pojazd jest zgodny z typem pojazdu homologowanym zgodnie z jednym lub większą liczbą regulaminów stanowiących załączniki do Porozumienia w państwie, które udzieliło homologacji na podstawie niniejszego regulaminu, symbol podany w pkt 4.4.1 nie musi być powtarzany. W takim przypadku dodatkowe numery i symbole wszystkich regulaminów, zgodnie z którymi udzielono homologacji w danym państwie, należy umieścić w kolumnach po prawej stronie symbolu opisanego w pkt 4.4.1.

4.6.   

Znak homologacji musi być czytelny i nieusuwalny.

4.7.   

Znak homologacji umieszcza się na tabliczce znamionowej pojazdu lub w jej pobliżu.

4.8.   

Przykładowe układy znaków homologacji przedstawiono w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

5.   

Wymogi

5.1.   

Wymogi ogólne

5.1.1.   

Kabina pojazdu musi być skonstruowana i zamocowana do pojazdu w sposób zmniejszający w możliwie największym stopniu ryzyko zranienia osób przebywających w kabinie w trakcie wypadku.

5.1.2.   

Pojazdy kategorii N1 i N2 o masie brutto nieprzekraczającej 7,5 t muszą być poddane badaniom A i C opisanym w załączniku 3 pkt 5 i 7.

Jednak typ pojazdu, który spełnia wymogi dotyczące zderzenia czołowego określone w regulaminie nr 12 lub regulaminie nr 33 lub regulaminie nr 94, a także pojazdy kategorii N1 pochodzące od M1 homologowane zgodnie z regulaminem nr 94 można uznać za spełniające wymogi dotyczące zderzenia czołowego (badanie A).

Badanie C należy przeprowadzić wyłącznie na pojazdach z kabiną oddzielną.

5.1.3.   

Pojazdy kategorii N3 i N2 o masie brutto przekraczającej 7,5 t muszą być poddane badaniom A, B i C opisanym w załączniku 3 pkt 5, 6 i 7.

Badanie C należy przeprowadzić wyłącznie na pojazdach z kabiną oddzielną.

5.1.4.   

Badanie A (zderzenia czołowego) należy przeprowadzić wyłącznie na pojazdach z kabiną wagonową.

5.1.5.   

Producent może zastosować dowolnie jedną, dwie lub trzy kabiny do celu wykazania zgodności z pkt 5.1.2 lub 5.1.3 powyżej. Obie fazy badania C, o ile jest ono konieczne, muszą jednak być przeprowadzone na tej samej kabinie.

5.1.6.   

Przeprowadzenie badań A, B i C nie jest konieczne, jeśli producent może wykazać za pomocą symulacji komputerowej, obliczeń wytrzymałościowych części składowych kabiny lub w inny sposób akceptowany przez placówkę techniczną, że kabina nie ulega deformacjom niebezpiecznym dla osób przebywających w kabinie (penetracja w przestrzeń chronioną), jeśli jest poddana warunkom wzmiankowanych badań.

5.2.   

Przestrzeń chroniona, która musi pozostać nienaruszona po badaniu lub badaniach

5.2.1.   

Po przeprowadzonych badaniach określonych w pkt 5.1.2 lub 5.1.3 w kabinie pojazdu musi pozostać przestrzeń umożliwiająca umieszczenie na siedzeniu znajdującym się w środkowym położeniu manekina określonego w załączniku 3 dodatek 2, bez zetknięcia manekina z częściami sztywnymi o twardości co najmniej 50 w skali Shore’a. Nie należy przy tym brać pod uwagę części sztywnych, które mogą być oddalone od manekina bez jakichkolwiek narzędzi z użyciem siły mniejszej niż 100 N. W celu ułatwienia umieszczenia w kabinie manekin może być umieszczony w stanie rozmontowanym i zmontowany w kabinie. Z tej przyczyny siedzenie musi być ustawione w maksymalnie odsuniętej pozycji, a zmontowany manekin umieszczony tak, aby jego punkt „H” pokrywał się z punktem „R”. Następnie siedzenie należy przesunąć do środkowego położenia w celu oceny przestrzeni bezpiecznej. Jako zamiennik dla manekina określonego w załączniku 3 dodatek 2 można użyć 50-centylowego manekina mężczyzny Hybrid II lub III z instrumentami pomiarowymi lub bez nich, określonego w regulaminie nr 94.

5.2.2.   

Tak określoną przestrzeń należy sprawdzić dla każdego miejsca siedzącego przewidzianego przez producenta.

5.3.   

Pozostałe warunki

5.3.1.   

W trakcie badań elementy kabiny, za pomocą których jest ona zamocowana do podwozia, mogą ulec odkształceniu lub złamaniu, pod warunkiem że kabina pozostanie przymocowana do podwozia za pomocą standardowych mocowań i nie będzie się poruszać, przesuwać ani obracać względem punktów mocowania.

5.3.2.   

Żadne z drzwi nie mogą się otworzyć w trakcie badań, nie jest jednak niezbędne, by drzwi otwierały się po badaniu.

6.   

Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu

6.1.   

O każdej zmianie typu pojazdu należy powiadomić organ udzielający homologacji typu, który udzielił homologacji typu pojazdu. Organ udzielający homologacji typu może:

6.1.1.   

uznać za mało prawdopodobne, aby dokonane zmiany miały istotne negatywne skutki, i uznać, że dany pojazd nadal spełnia odpowiednie wymagania;

6.1.2.   

lub zażądać kolejnego sprawozdania z badań od placówki technicznej odpowiedzialnej za ich przeprowadzenie.

6.2.   

Umawiające się Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin zostają powiadomione o potwierdzeniu lub odmowie udzielenia homologacji, z wyszczególnieniem zmian, zgodnie z procedurą określoną w pkt 4.3 powyżej.

6.3.   

Właściwy organ udzielający rozszerzenia homologacji przydziela numer seryjny dla takiego rozszerzenia oraz informuje o nim, za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem w załączniku 1 do niniejszego regulaminu, pozostałe Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin.

7.   

Zgodność produkcji

Procedury zgodności produkcji muszą być zgodne z procedurami określonymi w aneksie 1 do Porozumienia (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) i następującymi wymogami:

7.1.   

każdy pojazd homologowany zgodnie z niniejszym regulaminem produkowany jest w sposób zapewniający jego zgodność z typem homologowanym w drodze spełnienia wymogów określonych w pkt 5 powyżej;

7.2.   

właściwy organ, który udzielił homologacji typu, może w dowolnym czasie zweryfikować metody kontroli zgodności stosowane w poszczególnych zakładach produkcyjnych. Weryfikacji takiej dokonuje się zazwyczaj co dwa lata.

8.   

Sankcje z tytułu niezgodności produkcji

8.1.   

Homologacja udzielona w odniesieniu do typu pojazdu zgodnie z niniejszym regulaminem może zostać cofnięta w razie niespełnienia wymogów określonych w pkt 7.1 powyżej.

8.2.   

Jeżeli Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin postanowi o cofnięciu uprzednio przez siebie udzielonej homologacji, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie, za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu, pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin.

9.   

Ostateczne zaniechanie produkcji

Jeżeli posiadacz homologacji ostatecznie zaniecha produkcji typu pojazdu homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, informuje o tym organ, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu stosownego zawiadomienia wyżej wymieniony organ powiadamia o tym pozostałe Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

10.   

Przepisy przejściowe

10.1.   

Po oficjalnej dacie wejścia w życie serii poprawek 02 żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin, nie może odmówić udzielenia homologacji EKG zgodnie z niniejszym regulaminem zmienionym serią poprawek 02.

10.2.   

Od dnia 1 października 2002 r. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin udzielają homologacji EKG wyłącznie jeżeli spełnione zostały wymogi tego regulaminu, zmienionego serią poprawek 02.

10.3.   

Od dnia 1 października 2006 r. Umawiająca się Strona stosująca niniejszy regulamin może odmówić uznania homologacji nieudzielonych zgodnie z niniejszym regulaminem zmienionym serią poprawek 02.

10.4.   

Po oficjalnej dacie wejścia w życie serii poprawek 03 żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin, nie może odmówić udzielenia homologacji EKG zgodnie z niniejszym regulaminem zmienionym serią poprawek 03.

10.5.   

Po 72 miesiącach od daty wejścia w życie serii poprawek 03 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin udzielają homologacji EKG nowych typów kabin zgodnie z niniejszym regulaminem wyłącznie, jeżeli spełnione zostały wymogi niniejszego regulaminu, zmienionego serią poprawek 03.

10.6.   

Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą odmówić rozszerzenia homologacji udzielonej zgodnie z poprzednią serią poprawek do niniejszego regulaminu.

10.7.   

Przez 72 miesiące po dacie wejścia w życie serii poprawek 03 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nadal udzielają homologacji tych typów pojazdów, które spełniają wymogi niniejszego regulaminu zmienionego poprzednimi seriami poprawek.

10.8.   

Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą odmówić krajowej lub regionalnej homologacji typu pojazdu udzielonej zgodnie z serią poprawek 03 do niniejszego regulaminu.

10.9.   

Po wejściu w życie serii poprawek 03 do niniejszego regulaminu homologacje pojazdów zgodne z poprzednimi seriami poprawek do tego regulaminu pozostają ważne i są nadal akceptowane przez Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin.

11.   

Nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów udzielających homologacji typu

Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin przekazują sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych przeprowadzających badania homologacyjne oraz nazwy i adresy organów udzielających homologacji typu, którym należy przesyłać wydane w innych państwach zawiadomienia poświadczające udzielenie, rozszerzenie, odmowę udzielenia lub cofnięcie homologacji.


(1)  Zgodnie z definicją zawartą w ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, pkt 2.

(2)  Numery identyfikujące Umawiające się Strony Porozumienia z 1958 r. podano w załączniku 3 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ZAŁĄCZNIK 1

DOKUMENTACJA HOMOLOGACJI TYPU EKG

CZĘŚĆ 1

WZÓR DOKUMENTU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z regulaminem nr 29 dotyczącym homologacji typu kabiny

Następujące informacje, jeśli mają zastosowanie, należy dostarczyć w trzech egzemplarzach wraz ze spisem treści. Wszelkie rysunki muszą być dostarczone we właściwej skali, dostatecznie szczegółowe, w formacie A4 lub złożone do formatu A4. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe.

1.

Informacje ogólne …

1.1.

Marka (nazwa handlowa producenta): …

1.2.

Typ: …

1.3.

Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na pojeździe: …

1.3.3.

Umiejscowienie takiego oznaczenia: …

1.4.

Kategoria pojazdu (1): …

1.5.

Nazwa i adres producenta: …

1.6.

Adres (adresy) zakładu montażowego (zakładów montażowych): …

2.

Ogólne cechy konstrukcyjne pojazdu …

2.1.

Fotografie lub rysunki egzemplarza typu pojazdu: …

2.2.

Zwymiarowany rysunek całego pojazdu: …

2.3.

Liczba osi i kół: …

2.6.

Położenie i układ silnika: …

2.7.

Kabina kierowcy (kabina wagonowa lub z maską) (2)

2.8.

Kierunek ruchu drogowego: …

3.

Masy i wymiary (w kg i mm) (w stosownych przypadkach odnieść się do rysunku) …

3.1.

Maksymalna masa całkowita, podana przez producenta: …

3.2.

Technicznie dopuszczalny maksymalny nacisk na oś przednią lub osie pojazdu: …

4.

Kabina …

4.1.

Typ kabiny: (normalna/sypialna/z górną leżanką) (3): …

4.2.

Zastosowane materiały i metody konstrukcyjne: …

4.3.

Układ i liczba drzwi: …

4.4.

Rysunki zamków i elementów mocowania drzwi oraz ich położenie w drzwiach: …

4.5.

Liczba siedzeń: …

4.6.

Punkty „R”: …

4.7.

Szczegółowy opis kabiny pojazdu zawierający jej wymiary, układ, materiały składowe oraz zamocowanie do ramy podwozia: …

4.8.

Rysunki kabiny i tych części jej wnętrza, które wpływają na przestrzeń chronioną: …

5.

Układ kierowniczy …

5.1.

Schematyczne rysunki kierownic(-y): …

5.2.

Zakres i sposób regulacji położenia koła kierownicy, jeżeli występuje: …

CZĘŚĆ 2

Image 1


(1)  Zgodnie z definicją zawartą w ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, pkt 2.

(2)  „Kabina wagonowa” oznacza konfigurację, w której ponad połowa długości silnika znajduje się za najdalej wysuniętym do przodu punktem obramowania szyby przedniej, a środek koła kierownicy znajduje się w przedniej ćwiartce długości pojazdu.

(3)  Niepotrzebne skreślić (istnieją przypadki, w których nie trzeba nic skreślać, jeśli zastosowanie ma więcej niż jedna możliwość).


ZAŁĄCZNIK 2

Układy znaków homologacji

WZÓR A

(zob. pkt 4.4 niniejszego regulaminu)

Image 2

Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe wskazuje, że odnośny typ pojazdu uzyskał homologację w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego w Niderlandach (E 4) pod numerem 03249. Pierwsze dwie cyfry numeru homologacji oznaczają, że w dniu udzielania tej homologacji regulamin nr 29 uwzględniał serię poprawek 03.

WZÓR B

Image 3

Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe wskazuje, że odnośny typ pojazdu uzyskał homologację w Niderlandach (E 4) zgodnie z regulaminami nr 29 i 24 (1) (w przypadku tego ostatniego regulaminu skorygowany współczynnik pochłaniania wynosi 1,30 m–1.). Numery homologacji wskazują, że w dniu udzielania tych homologacji regulaminy nr 29 i 24 uwzględniały serię poprawek 03.


(1)  Drugi numer podano jedynie jako przykład.


ZAŁĄCZNIK 3

PROCEDURA BADANIA

1.

Drzwi

Przed badaniami należy drzwi zamknąć, lecz nie zaryglować.

2.

Silnik

Dla celów badania A w pojeździe należy zamontować silnik lub jego makietę równoważną pod względem masy, wymiarów i sposobu montażu.

3.

Kabina

Kabina musi być wyposażona w układ kierowniczy, kierownicę, tablicę rozdzielczą oraz siedzenia kierowcy i pasażera. Kierownicę i siedzenia należy wyregulować do pozycji do normalnego użytku zalecanej przez producenta.

4.

Zamocowanie kabiny

Do celów badania A kabinę należy zamocować na pojeździe. Do celów badań B i C kabinę można zamontować, wedle uznania producenta, na pojeździe lub na specjalnej ramie. Pojazd lub ramę należy zamocować w sposób zalecany w dodatku 1 do niniejszego załącznika.

5.

Badanie zderzenia czołowego (badanie A)

Rysunek 1

Badanie zderzenia czołowego (badanie A)

Image 4

5.1.

Bijak musi być wykonany ze stali i posiadać równomiernie rozłożoną masę; jego masa nie może być mniejsza niż 1 500 kg. Powierzchnia uderzająca bijaka musi być prostokątna i płaska, o szerokości 2 500 mm i wysokości 800 mm (zob. „b” i „h” na rys. 1). Krawędzie muszą mieć promień zaokrąglenia o wartości 10 mm ±5 mm.

5.2.

Urządzenie uderzające musi mieć sztywną konstrukcję. Bijak musi być swobodnie zawieszony na dwóch belkach sztywno do niego zamocowanych i mających rozstaw nie mniejszy niż 1 000 mm (zob. „f” na rys. 1). Belki muszą mieć długość co najmniej 3 500 mm mierzoną od osi zawieszenia do geometrycznego środka bijaka („L” na rys. 1).

5.3.

Bijak musi być tak umieszczony w pozycji pionowej, aby

5.3.1.

jego powierzchnia uderzająca stykała się z najbardziej wysuniętą do przodu częścią pojazdu;

5.3.2.

jego środek ciężkości c znajdował się 50 + 5/- 0 mm poniżej punktu „R” siedzenia kierowcy, oraz

5.3.3.

jego środek ciężkości leżał na wzdłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu.

5.4.

Bijak musi uderzyć w przód kabiny w kierunku jej tyłu. Kierunek uderzenia musi być poziomy i równoległy do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

5.5.

Energia uderzenia wynosi:

5.5.1.

29,4 kJ dla pojazdów kategorii N1 i dla pojazdów kategorii N2 o masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 t;

5.5.2.

55 kJ dla pojazdów kategorii N3 i dla pojazdów kategorii N2 o masie całkowitej przekraczającej 7,5 t.

6.

Badanie zderzenia czołowego na słupkach przednich (badanie B)

Rysunek 2

Badanie zderzenia czołowego na słupkach przednich (badanie B)

Image 5

6.1.

Bijak musi być sztywny i posiadać równomiernie rozłożoną masę; jego masa nie może być mniejsza niż 1 000 kg. Bijak musi być cylindryczny o średnicy cylindra d wynoszącej 600 ±50 mm i długości b wynoszącej co najmniej 2 500 mm. Krawędzie muszą mieć promień zaokrąglenia o wartości co najmniej 1,5 mm.

6.2.

Urządzenie uderzające musi mieć sztywną konstrukcję. Bijak musi być swobodnie zawieszony na dwóch belkach sztywno do niego zamocowanych i mających rozstaw nie mniejszy niż f = 1 000 mm. Belki muszą mieć długość wynoszącą co najmniej L = 3 500 mm mierzoną od osi zawieszenia do geometrycznego środka bijaka.

6.3.

Bijak zawiesza się w pozycji pionowej tak, aby:

6.3.1.

jego powierzchnia uderzająca stykała się z najbardziej wysuniętą do przodu częścią kabiny;

6.3.2.

jego środkowa linia wzdłużna była pozioma i prostopadła do środkowej wzdłużnej płaszczyzny poziomej kabiny;

6.3.3.

jego środek ciężkości znajdował się po środku między dolną i górną ramą szyby przedniej, odmierzając wzdłuż szyby przedniej i środkowej wzdłużnej płaszczyzny pionowej kabiny;

6.3.4.

jego środek ciężkości leżał na wzdłużnej płaszczyźnie symetrii kabiny;

6.3.5.

jego długość była równomiernie rozmieszczona na całej szerokości pojazdu, pokrywając całą szerokość obydwu słupków A.

6.4.

Bijak musi uderzyć w przód kabiny w kierunku jej tyłu. Kierunek uderzenia musi być poziomy i równoległy do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

6.5.

Energia uderzenia musi wynosić 29,4 kJ.

7.

Badanie wytrzymałości dachu (badanie C)

Rysunek 3

Badanie wytrzymałości dachu (badanie C)

Image 6

7.1.

Dla pojazdów kategorii N2 o masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz pojazdów kategorii N3 oba badania opisane odpowiednio w pkt 7.3 i 7.4 poniżej należy przeprowadzić w tej kolejności na tej samej kabinie.

7.2.

Dla pojazdów kategorii N2 o masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 t oraz pojazdów kategorii N1 należy przeprowadzić jedynie badanie opisane w pkt 7.4 poniżej.

7.3.

Dynamiczne obciążenie wstępne pojazdów kategorii N2 o masie całkowitej przekraczającej 7,5 t i pojazdów kategorii N3 (zob. P1 na rys. 3).

7.3.1.

Bijak musi być sztywny i posiadać równomiernie rozłożoną masę; jego masa nie może być mniejsza niż 1 500 kg.

7.3.2.

Powierzchnia uderzająca bijaka musi być prostokątna i płaska. Wymiary bijaka muszą być takie, żeby kabina nie stykała się z jego krawędziami, kiedy jest on umieszczony zgodnie z pkt 7.3.3 poniżej.

W przypadku użycia wahadła jako bijaka, musi ono być swobodnie zawieszone na dwóch belkach sztywno do niego zamocowanych i mających rozstaw nie mniejszy niż 1 000 mm. Odległość od osi zawieszenia do geometrycznego środka bijaka nie może być mniejsza niż 3 500 mm.

7.3.3.

Bijak lub kabina muszą być umieszczone tak, aby w momencie uderzenia:

7.3.3.1.

powierzchnia uderzająca bijaka znajdowała się pod kątem 20° względem wzdłużnej płaszczyzny symetrii kabiny. Bijak albo kabina mogą być przechylone. Jeżeli bijak jest wahadłem, kabina nie może być przechylona i musi być zainstalowana w pozycji poziomej;

7.3.3.2.

powierzchnia uderzająca bijaka obejmowała całą długość górnej części kabiny;

7.3.3.3.

wzdłużna linia symetrii bijaka była pozioma i równoległa do środkowej płaszczyzny wzdłużnej kabiny.

7.3.4.

Bijak musi uderzyć górną część kabiny w taki sposób, aby w momencie uderzenia spełnione zostały wymogi pkt 7.3.3 powyżej. Kierunek uderzenia musi być prostopadły do powierzchni bijaka i do środkowej linii wzdłużnej kabiny. Bijak lub kabina mogą być ruchome, pod warunkiem że w momencie uderzenia spełnione są wymogi co do ich umiejscowienia.

7.3.5.

Energia uderzenia musi wynosić 17,6 kJ.

7.4.

Badanie wytrzymałości dachu (zob. P2 na rys. 3)

7.4.1.

Urządzenie obciążające musi być wykonanie ze stali i posiadać równomiernie rozłożoną masę.

7.4.2.

Powierzchnia obciążająca urządzenia musi być prostokątna i płaska. Wymiary urządzenia muszą być takie, żeby kabina nie stykała się z jego krawędziami, kiedy jest ono umieszczone zgodnie z pkt 7.4.4 poniżej.

7.4.3.

Między urządzeniem obciążającym a jego konstrukcją nośną można zainstalować układ łożysk liniowych, aby umożliwić odsunięcie boczne dachu kabiny od strony uderzonej na etapie obciążenia wstępnego w pkt 6.3, jeśli ma to zastosowanie.

7.4.4.

Urządzenie obciążające musi być umieszczone tak, aby w trakcie badania:

7.4.4.1.

było równoległe do płaszczyzny x-y podwozia;

7.4.4.2.

poruszało się równoległe do osi pionowej podwozia;

7.4.4.3.

powierzchnia obciążająca obejmowała całą powierzchnię dachu kabiny.

7.4.5.

Dach powinien wytrzymać statyczne obciążenie urządzenia obciążającego odpowiadające maksymalnemu dopuszczalnemu naciskowi na przednią oś lub osie pojazdu, nie większe jednak niż 98 kN.

Dodatek 1

INSTRUKCJA MOCOWANIA POJAZDÓW NA STANOWISKU BADAWCZYM

1.

Ogólna instrukcja mocowania

1.1.

Należy przedsięwziąć środki, aby zagwarantować, że pojazd nie zmienił położenia w znaczący sposób podczas badań. Z tego powodu hamulec ręczny powinien być zaciągnięty, bieg włączony, a przednie koła zaparte klockami.

1.2.

Łańcuchy lub liny kotwiczące

Każdy łańcuch lub lina kotwicząca musi być ze stali i musi wytrzymać ciężar ciągnięcia wynoszący przynajmniej 10 ton.

1.3.

Blokowanie ramy podwozia

Podłużne części ramy podwozia muszą być wsparte na drewnianych belkach, sztywnych belkach kompozytowych lub na regulowanych metalowych wspornikach na całej szerokości i na długości co najmniej 150 mm. Przednie krawędzie belek nie mogą być umieszczone przed najbardziej wysuniętym do tyłu punktem kabiny ani za punktem środkowym rozstawu kół (zob. rys. 1 poniżej). Na żądanie producenta rama podwozia może być ustawiona w pozycji, w jakiej znajduje się, gdy jest obciążona.

1.4.

Mocowanie wzdłużne

Ruch do tyłu ramy podwozia musi być ograniczony przez łańcuchy lub liny A zamocowane z przodu ramy podwozia symetrycznie względem osi wzdłużnej; punkty mocowania nie mogą być oddalone od siebie o mniej niż 600 mm. Po naprężeniu łańcuchy lub liny muszą utworzyć kąt z płaszczyzną poziomą nie większy niż 25°, a ich rzut na poziomą płaszczyznę powinien tworzyć kąt nie większy niż 10° ze wzdłużną osią pojazdu (zob. rys. 1 poniżej). Łańcuchy lub liny mogą się krzyżować.

1.5.

Naprężenie łańcuchów lub lin i tylne mocowanie

Na potrzeby badań A i B łańcuch lub lina C muszą mieć obciążenie początkowe około 1 kN. Wszystkie luzy w czterech łańcuchach i linach A i Β należy usunąć, a łańcuch lub linę C poddać naprężeniu rozciągającemu nie mniejszemu niż 10 kN. Kąt łańcucha lub liny C względem płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 15°. W pkt D pomiędzy ramą podwozia i podłożem należy przyłożyć pionową siłę blokującą nie mniejszą niż 500 N (zob. rys. 1 poniżej). Na potrzeby badania C opisane powyżej łańcuchy lub liny B zastępuje się łańcuchami i linami E i F (zob. rys. 2 poniżej).

1.6.

Mocowanie równoważne

Na żądanie producenta badanie może być przeprowadzone z kabiną zamontowaną na specjalnej ramie, pod warunkiem że ta metoda zamocowania jest równoważna zamocowaniu na pojeździe.

2.

Zderzenie czołowe

2.1.

Kabina zamontowana na pojeździe

Badanie A należy przeprowadzić na kabinie zamontowanej na pojeździe w sposób opisany w pkt 1.

2.1.1.

Mocowanie boczne

Ruch boczny musi być ograniczony przez łańcuchy lub liny Β zamocowane do ramy podwozia symetrycznie w stosunku do jego osi wzdłużnej. Punkty mocowania do ramy podwozia nie mogą znajdować się dalej niż 5 m i nie mniej niż 3 m od przodu pojazdu. Po naprężeniu łańcuchy lub liny muszą utworzyć kąt z płaszczyzną poziomą nie większy niż 20°, a ich rzut na płaszczyznę poziomą powinien utworzyć kąt nie mniejszy niż 25° i nie większy niż 45° z osią wzdłużną pojazdu (zob. rys. 1 poniżej).

2.2.

Kabina zamontowana na ramie

Należy dokonać pomiarów, aby upewnić się, że kabina nie zmieniła położenia w znaczący sposób podczas badań.

3.

Wytrzymałość słupków przednich na uderzenie

3.1.

Kabina zamontowana na pojeździe

Badanie B należy przeprowadzić na kabinie zamontowanej na pojeździe w sposób opisany w pkt 1.

3.1.1.

Mocowanie boczne

Ruch boczny musi być ograniczony przez łańcuchy lub liny Β zamocowane do ramy podwozia symetrycznie w stosunku do jego osi wzdłużnej. Punkty mocowania do ramy podwozia nie mogą znajdować się dalej niż 5 m i nie mniej niż 3 m od przodu pojazdu. Po naprężeniu łańcuchy lub liny muszą utworzyć kąt z płaszczyzną poziomą nie większy niż 20°, a ich rzut na płaszczyznę poziomą powinien utworzyć kąt nie mniejszy niż 25° i nie większy niż 45° z osią wzdłużną pojazdu (zob. rys. 1 poniżej).

3.2.

Kabina zamontowana na ramie

Należy dokonać pomiarów, aby upewnić się, że kabina nie zmieniła położenia w znaczący sposób podczas badań.

4.

Wytrzymałość dachu

4.1.

Kabina zamontowana na pojeździe

Badanie C należy przeprowadzić na kabinie zamontowanej na pojeździe w sposób opisany w pkt 1.

4.1.1.

Blokowanie ramy podwozia

Niezależnie od przepisów pkt 1.3 dodatkowe podpory należy umieścić pod oboma stronami podłużnych części przedniego końca ramy podwozia.

4.1.2.

Mocowanie boczne

Ruch boczny musi być ograniczony przez łańcuchy lub liny E i F zamocowane do ramy podwozia symetrycznie w stosunku do jego osi wzdłużnej.

Punkty mocowania łańcuchów lub liny E do ramy podwozia nie mogą znajdować się dalej niż 5 m i nie mniej niż 3 m od przodu pojazdu.

Punkty mocowania łańcuchów lub liny E do ramy podwozia znajdują się pomiędzy środkiem osi przedniej i przodem pojazdu.

Po naprężeniu łańcuchy lub liny muszą utworzyć kąt z płaszczyzną poziomą nie większy niż 20 °, a ich rzut na poziomą płaszczyznę powinien tworzyć kąt nie większy niż 90°±5° ze wzdłużną osią pojazdu (zob. rys. 2 poniżej).

4.2.

Kabina zamontowana na ramie

Należy przedsięwziąć środki, aby upewnić się, że rama nie zmieniła położenia w znaczący sposób podczas badań.

Rysunek 1

Badanie zderzenia czołowego i badanie zderzenia na słupkach przednich

Kabina jest zamontowana na pojeździe

Image 7

Rysunek 2

Badanie wytrzymałości dachu

Kabina jest zamontowana na pojeździe

Image 8


Dodatek 2

MANEKIN DO SPRAWDZENIA PRZESTRZENI BEZPIECZNEJ

Image 9

Wymiary

Symbol

Opis

Wymiary w mm

AA

Szerokość głowy

153

AB

Wysokość głowy i szyi

244

D

Odległość od czubka głowy do osi obrotu ramion

359

E

Grubość łydki

106

F

Wysokość od siedzenia do ramion

620

J

Wysokość od siedzenia do łokcia

210

M

Wysokość kolan

546

O

Głębokość klatki piersiowej

230

P

Odległość od tylnej części siedzenia manekina do kolana

595

R

Odległość od łokcia do czubka palca

490

S

Długość stopy

266

T

Długość głowy

211

U

Wysokość od siedzenia manekina do czubka głowy

900

V

Szerokość ramion

453

W

Szerokość stopy

77

a

Odległość między środkami bioder

172

b

Szerokość klatki piersiowej

305

c

Wysokość głowy z podbródkiem

221

d

Grubość przedramienia

94

e

Odległość między pionową linią środkową tułowia a tyłem głowy

102

f

Odległość między osią obrotu ramion a osią obrotu łokci

283

g

Wysokość od podłoża do osi obrotu kolan

505

h

Szerokość uda

165

i

Wysokość kolan (w pozycji siedzącej)

565

j

Odległość od czubka głowy do punktu „H”

819

k

Odległość między osią obrotu bioder a osią obrotu kolan

426

m

Wysokość od podłoża do osi obrotu kostki

89

θ1

Obrotowy ruch boczny nóg

20°

θ2

Obrotowy ruch nóg w górę

45 °


ZAŁĄCZNIK 4

PROCEDURA OKREŚLANIA PUNKTU „H” I RZECZYWISTEGO KĄTA TUŁOWIA DLA MIEJSC SIEDZĄCYCH W POJAZDACH SILNIKOWYCH (1)

 


(1)  Procedura opisana w załączniku 1 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


Dodatek 1

OPIS TRÓJWYMIAROWEJ MASZYNY PUNKTU „H” (MASZYNA 3-D H) (1)

 


(1)  Maszyna 3-D punktu H została opisana w załączniku 1 dodatek 1 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


Dodatek 2

TRÓJWYMIAROWY UKŁAD ODNIESIENIA (1)

 


(1)  Jak opisano w załączniku 1 dodatek 2 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


ZAŁĄCZNIK 5

DANE ODNIESIENIA DOTYCZĄCE MIEJSC SIEDZĄCYCH (1)

 


(1)  Jak opisano w załączniku 1 dodatek 3 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.