ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 274I

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
28 października 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1750 z dnia 21 października 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/274 w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

28.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 274/1


DECYZJA RADY (UE) 2019/1750

z dnia 21 października 2019 r.

zmieniająca decyzję (UE) 2019/274 w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 50,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało Radzie Europejskiej swój zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), który stosuje się do Euratomu na podstawie art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

(2)

Zgodnie z art. 50 TUE Unia Europejska wynegocjowała ze Zjednoczonym Królestwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią (zwaną dalej „Umową o wystąpieniu”).

(3)

W dniu 11 stycznia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2019/274 (1) w sprawie podpisania Umowy o wystąpieniu.

(4)

Decyzją (UE) 2019/476 (2) Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem początkowo postanowiła przedłużyć okres przewidziany w art. 50 ust. 3 TUE do dnia 12 kwietnia 2019 r. Okres ten został ponownie przedłużony do dnia 31 października 2019 r. decyzją Rady Europejskiej (UE) 2019/584 (3) podjętą w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem.

(5)

W rezultacie konieczne było odpowiednie dostosowanie daty wejścia w życie Umowy o wystąpieniu, a decyzja (UE) 2019/274 została zmieniona decyzją Rady (UE) 2019/642 (4), aby uwzględnić zmienione brzmienie Umowy o wystąpieniu.

(6)

W następstwie negocjacji prowadzonych we wrześniu i październiku 2019 r. pomiędzy negocjatorami Unii i Zjednoczonego Królestwa osiągnięto porozumienie co do zmienionego tekstu Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej zawartego w Umowie o wystąpieniu oraz co do koniecznych dostosowań technicznych art. 184 i 185 Umowy o wystąpieniu. W dniu 17 października 2019 r. Rada Europejska zatwierdziła zmienioną Umowę o wystąpieniu.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2019/274.

(8)

Zgodnie z art. 50 ust. 4 TUE Zjednoczone Królestwo nie bierze udziału w obradach Rady dotyczących niniejszej decyzji ani w jej przyjęciu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 1 akapit drugi decyzji (UE) 2019/274 otrzymuje brzmienie:

„Tekst Umowy, w zmienionym brzmieniu, dołącza się do niniejszej decyzji.”.

Artykuł 2

Tekst Umowy dołączonej do decyzji (UE) 2019/274 zastępuje się tekstem zmienionej Umowy dołączonej do niniejszej decyzji (5).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2019 r.

W imieniu Rady

T. TUPPURAINEN

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE) 2019/274 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 47I z 19.2.2019, s. 1). Tekst Umowy o wystąpieniu dołączony do decyzji (UE) 2019/274 został opublikowany w Dz.U. C 66 I z 19.2.2019, s. 1.

(2)  Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/476 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 22 marca 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 80 I z 22.3.2019, s. 1).

(3)  Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/584 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia czwartek, 11 kwietnia 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 101 z 11.4.2019, s. 1).

(4)  Decyzja Rady (UE) 2019/642 z dnia 13 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/274 w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 110 I z 25.4.2019, s. 1). Tekst Umowy o wystąpieniu dołączony do decyzji (UE) 2019/642 został opublikowany w Dz.U. C 144 I z 25.4.2019, s. 1.

(5)  Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 1.