ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 272

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
25 października 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1777 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1778 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/1779 z dnia 24 października 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

5

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze) ( 1 )

7

 

*

Rozporządz lahenie Komisji (UE) 2019/1781 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla silników elektrycznych i układów bezstopniowej regulacji obrotów na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 ( 1 )

74

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 ( 1 )

95

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1783 z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy ( 1 )

107

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1784 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla sprzętu do spawania na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ( 1 )

121

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1785 z dnia 18 października 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ragusano (ChNP)]

136

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1786 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

137

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1787 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima ( 1 )

140

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1788 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

147

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1789 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

150

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1790 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

152

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

*

Decyzja Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście działania EFSA

154

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

25.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1777

z dnia 24 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1763 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2015/1755 (2) nadaje skuteczność określonym środkom przewidzianym w decyzji (WPZiB) 2015/1763.

(2)

W dniu 24 października 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/1788 (3), która zmieniła decyzję (WPZiB) 2015/1763 poprzez wprowadzenie artykułu o przetwarzaniu danych osobowych przez Radę i Wysokiego Przedstawiciela.

(3)

W celu wykonania rozporządzenia (UE) 2015/1755, a także w celu zapewnienia jak największej pewności prawa w Unii, nazwiska, nazwy i inne stosowne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki pieniężne i zasoby gospodarcze zostają zamrożone zgodnie z tym rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych muszą odbywać się zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (4) i (UE) 2018/1725 (5).

(4)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2015/1755,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2015/1755 dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 15a

1.   Rada, Komisja oraz Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) mogą przetwarzać dane osobowe w celu wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Do zadań tych należy:

a)

jeśli chodzi o Radę: przygotowanie i wprowadzanie zmian do załącznika I;

b)

jeśli chodzi o Wysokiego Przedstawiciela: przygotowanie zmian do załącznika I;

c)

jeśli chodzi o Komisję:

(i)

dodanie treści załącznika I do elektronicznego skonsolidowanego wykazu osób, grup i podmiotów podlegających unijnym sankcjom finansowymoraz na interaktywnej mapie sankcji, przy czym zarówno wykaz, jak i mapa są ogólnie dostępne;

(ii)

przetwarzanie informacji na temat wpływu środków podjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia, takich jak wartość zamrożonych środków finansowych i informacje o zezwoleniach wydanych przez właściwe organy.

2.   Rada, Komisja oraz Wysoki Przedstawiciel mogą w stosownych przypadkach przetwarzać odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących za przestępstwa dotyczących takich osób lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika I.

3.   Do celów niniejszego rozporządzenia Rada, służby Komisji wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia oraz Wysoki Przedstawiciel są wyznaczeni jako „administratorzy” w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w celu zapewnienia, aby zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 października 2019 r.

W imieniu Rady

A.-K. PEKONEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 37.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1755 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi (Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 1).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1788 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi (zob. s. 148 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).


25.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1778

z dnia 24 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2010/638/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 (2) nadaje skuteczność kilku środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji 2010/638/WPZiB.

(2)

W dniu 24 października 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/1790 (3) zmieniającą decyzję 2010/638/WPZiB, wprowadzając do niej artykuł o przetwarzaniu danych osobowych przez Radę i Wysokiego Przedstawiciela.

(3)

Na potrzeby wprowadzania w życie rozporządzenia (UE) nr 1284/2009 oraz w celu zapewnienia jak największej pewności prawa w Unii imiona i nazwiska, nazwy i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki pieniężne i zasoby gospodarcze zostały zamrożone zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (4) i (UE) 2018/1725 (5).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1284/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1284/2009 dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 16a

1.   Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej »Wysokim Przedstawicielem«) są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszej decyzji. Zadania te obejmują:

a)

w przypadku Rady: przygotowywanie i wprowadzanie zmian do załącznika I;

b)

w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: przygotowywanie zmian do załącznika I;

c)

w przypadku Komisji:

(i)

dodanie treści załącznika I do elektronicznego skonsolidowanego wykazu osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym Unii oraz na interaktywnej mapie sankcji, przy czym zarówno wykaz, jak i mapa są ogólnie dostępne;

(ii)

przetwarzanie informacji na temat wpływu środków przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia, takich jak wartość zamrożonych środków finansowych i informacje o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.

2.   Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel są uprawnieni, w stosownych przypadkach, do przetwarzania odpowiednich danych dotyczących przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących takie osoby za przestępstwa lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika I.

3.   Do celów niniejszego rozporządzenia Rada, służby Komisji wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia i Wysoki Przedstawiciel są wyznaczeni jako »administratorzy« w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w celu zapewnienia, aby zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 października 2019 r.

W imieniu Rady

A.-K. PEKONEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 10.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 26).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1790 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei (zob. s.153 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).


25.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/1779

z dnia 24 października 2019 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 2015/1755 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi (1), w szczególności jego art. 13 ust. 4,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 października 2015 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2015/1755.

(2)

Z przeglądu przeprowadzonego przez Radę wynika, że należy zmienić informacje dotyczące jednej osoby fizycznej zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/1755.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2015/1755,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/1755 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 października 2019 r.

W imieniu Rady

A.-K. PEKONEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/1755 wpis nr 1 pod nagłówkiem „Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2” otrzymuje brzmienie:

 

Nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

„1.

Godefroid BIZIMANA

Płeć: Mężczyzna

Data urodzenia: 23.4.1968 r.

Miejsce urodzenia: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Obywatelstwo Burundi. Numer paszportu: DP0001520

Osoba zajmująca się działaniami prezydencji (Chargé de missions de la Présidence) i były zastępca dyrektora generalnego policji państwowej. Odpowiedzialny za podważanie demokracji przez podejmowanie decyzji operacyjnych, które doprowadziły do nieproporcjonalnego użycia siły oraz aktów brutalnego tłumienia pokojowych demonstracji, które rozpoczęły się w dniu 26 kwietnia 2015 r., po ogłoszeniu kandydatury Pierre’a Nkurunzizy na urząd prezydenta.”


25.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1780

z dnia 23 września 2019 r.

ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze”)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (1), w szczególności jej art. 3a,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (2), w szczególności jej art. 3a,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (3), w szczególności jej art. 32 ust. 1, art. 52 ust. 2 i art. 64,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (4), w szczególności jej art. 33 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (5), w szczególności jej art. 51 ust. 1, art. 75 ust. 3 i art. 79 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (6), w szczególności jej art. 71 ust. 1, art. 92 ust. 3 i art. 96 ust. 2 akapit pierwszy,

po zasięgnięciu opinii Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywami 89/665/EWG i 2014/24/UE wymagane jest, aby niektóre zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia dokonywane w ramach takich publikacji powinny zawierać informacje określone w tych dyrektywach.

(2)

Zgodnie z dyrektywami 92/13/EWG i 2014/25/UE wymagane jest, aby niektóre zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia dokonywane w ramach takich publikacji powinny zawierać informacje określone w tych dyrektywach.

(3)

Zgodnie z dyrektywą 2009/81/WE wymagane jest, aby niektóre zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia dokonywane w ramach takich publikacji powinny zawierać informacje określone w tej dyrektywie.

(4)

Zgodnie z dyrektywami 89/665/EWG, 92/13/EWG i 2014/23/UE wymagane jest, aby niektóre koncesje na roboty budowlane i na usługi były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia dokonywane w ramach takich publikacji powinny zawierać informacje określone w tych dyrektywach.

(5)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 (7) określono standardowe formularze przewidziane na mocy dyrektyw 89/665/EWG, 92/13/EWG, 2009/81/WE, 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE.

(6)

Zamówienia publiczne przechodzą transformację cyfrową, jak opisano w komunikacie Komisji w sprawie usprawniania jednolitego rynku (8), a także w komunikacie Komisji w sprawie skutecznych zamówień publicznych dla Europy (9). Standardowe formularze odgrywają zasadniczą rolę w procesie tej transformacji.

(7)

Należy dostosować standardowe formularze określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/1986, aby zapewnić ich skuteczność w środowisku cyfrowym. Z uwagi na liczbę i zakres koniecznych dostosowań należy zastąpić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986.

(8)

Jak określono w art. 33 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE, art. 51 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE i art. 71 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE, ogłoszenia są co do zasady plikami elektronicznymi, a nie dokumentami papierowymi. W celu przestrzegania zasady jednorazowości w administracji elektronicznej, a tym samym zmniejszenia obciążeń administracyjnych i zwiększenia wiarygodności danych, a także w celu ułatwienia dobrowolnej publikacji ogłoszeń w przypadku zamówień o wartości poniżej progu UE lub wynikających z umów ramowych, należy ustanowić takie standardowe formularze, które mogą być automatycznie wypełniane informacjami pochodzącymi z poprzednich ogłoszeń, specyfikacji technicznych, przetargów, zamówień, krajowych rejestrów administracyjnych i innych źródeł danych. Docelowo takie formularze nie powinny już być wypełniane ręcznie, ale powinny być automatycznie generowane przez systemy oprogramowania.

(9)

Aby uniknąć problemów wdrożeniowych, standardowe formularze należy ustanowić z uwzględnieniem systemów oprogramowania, w których będą one wdrażane. Obejmuje to systemy wymiany danych, interfejsy użytkownika, które walidują dane wprowadzone ręcznie, oraz informacyjne strony internetowe, które prezentują informacje zawarte w ogłoszeniach. Informacje powinny być przedstawiane w sposób przyciągający podmioty gospodarcze i innych użytkowników.

(10)

Aby umożliwić wdrożenie rozwiązań dostosowanych do specyfiki krajowej, należy pozostawić państwom członkowskim i ich organom znaczną elastyczność w tworzeniu ich systemów oprogramowania. W szczególności powinna istnieć możliwość wyświetlania pól określonych w niniejszym rozporządzeniu w dowolnej kolejności i opatrywania ich dowolnymi etykietami, o ile znaczenie etykiet będzie zgodne z opisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu. Pola określone w niniejszym rozporządzeniu jako opcjonalne na poziomie UE nie muszą być wcale wyświetlane użytkownikom końcowym (np. nabywcy nie muszą ich widzieć lub wypełniać) albo przeciwnie – mogą być wymagane obowiązkowo na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, co ma służyć zaspokojeniu różnych potrzeb występujących na tych poziomach.

(11)

Data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia i data uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1986 powinny odzwierciedlać czas potrzebny do przygotowania elektronicznych wersji standardowych formularzy, które są wykorzystywane do faktycznej wymiany danych.

(12)

Do niniejszego rozporządzenia należy regularnie dodawać pola opcjonalne, aby uwzględnić zmiany w zakresie potrzeb i technologii państw członkowskich w dziedzinie danych dotyczących zamówień publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z art. 52 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, art. 72 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE i art. 32 ust. 5 dyrektywy 2009/81/WE. Komisja będzie uważnie śledzić rozwój sytuacji, a także gromadzić inne informacje zwrotne pochodzące od użytkowników oraz dokonywać corocznego przeglądu potrzeby aktualizacji niniejszego rozporządzenia. Tego rodzaju aktualizacje nie powinny –, chyba że nie da się tego uniknąć – pociągać za sobą obowiązkowych zmian w systemach oprogramowania w państwach członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia następujące standardowe formularze:

1)

„Plan zakupu”;

2)

„Procedura konkurencyjna”;

3)

„Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia”;

4)

„Wyniki”;

5)

„Modyfikacja umowy”;

6)

„Zmiana”.

2.   Standardowe formularze, o których mowa w ust. 1, obejmują pola określone w załączniku.

Artykuł 2

Wykorzystanie

Standardowe formularze, o których mowa w art. 1, wykorzystuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej następujących ogłoszeń:

1)

formularz „Plan zakupu” – w odniesieniu do ogłoszeń, o których mowa w: art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 3 i art. 48 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE; art. 45 ust. 2 i art. 67 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 dyrektywy 2009/81/WE;

2)

formularz „Procedura konkurencyjna” – w odniesieniu do ogłoszeń, o których mowa w: art. 48 ust. 2, art. 49, art. 75 ust. 1 lit. a) i b) i art. 79 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE; art. 67 ust. 2, art. 68, art. 69, art. 92 ust. 1 lit. a), b) i c) i art. 96 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2014/25/UE; art. 31 ust. 1 i 3 dyrektywy 2014/23/UE oraz art. 30 ust. 2 i art. 52 ust. 1 dyrektywy 2009/81/WE;

3)

formularz „Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia” – w odniesieniu do ogłoszeń, o których mowa w art. 3a dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG;

4)

formularz „Wyniki” – w odniesieniu do ogłoszeń, o których mowa w: art. 50, art. 75 ust. 2 i art. 79 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE; art. 70, art. 92 ust. 2 i art. 96 ust. 1 akapit trzeci dyrektywy 2014/25/UE; art. 32 dyrektywy 2014/23/UE oraz art. 30 ust. 3 dyrektywy 2009/81/WE;

5)

formularz „Modyfikacja umowy” – w odniesieniu do ogłoszeń, o których mowa w: art. 72 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE; art. 89 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 43 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE;

6)

formularz „Zmiana” – w odniesieniu do zmiany lub anulowania wyżej wymienionych ogłoszeń.

Artykuł 3

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 traci moc ze skutkiem od dnia 25 października 2023 r.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 listopada 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 33.

(2)  Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 14.

(3)  Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

(4)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.

(5)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.

(6)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.U. L 296 z 12.11.2015, s. 1).

(8)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (COM(2015) 550).

(9)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (COM(2017) 572).


ZAŁĄCZNIK

Standardowe formularze zawierają pola. Standardowy formularz zawierający odpowiednie informacje w polach stanowi ogłoszenie.

W standardowych formularzach i ogłoszeniach stosuje się pola obowiązkowe i opcjonalne.

a)

Pola obowiązkowe muszą być uwzględnione w standardowych formularzach i ogłoszeniach, przy czym pola te muszą zawierać informacje, chyba że spełnione są pewne warunki (zob. poniżej).

b)

Pola opcjonalne mogą być uwzględnione w standardowych formularzach i ogłoszeniach, przy czym pola te mogą zawierać informacje.

Formaty i procedury przesyłania ogłoszeń, jak określono w pkt 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE, załącznika IX do dyrektywy 2014/25/UE i załącznika VI do dyrektywy 2009/81/WE oraz w pkt 2 załącznika IX do dyrektywy 2014/23/UE, obejmują warunki, w których pola obowiązkowe nie mają zastosowania. Warunki te uwzględniają wyłącznie kontekst konkretnego ogłoszenia lub konkretnej procedury (na przykład pola dotyczące umów ramowych nie są obowiązkowe, jeżeli procedura nie obejmuje umowy ramowej).

Formaty i procedury przesyłania ogłoszeń określają również, które pola są obowiązkowe, a które opcjonalne w przypadku ogłoszeń publikowanych zgodnie z art. 51 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE, art. 71 ust. 6 dyrektywy 2014/25/UE i art. 31 dyrektywy 2009/81/WE.

Tabele 1 i 2 poniżej określają, które pola wykorzystuje się w poszczególnych standardowych formularzach i ogłoszeniach.

INSTRUKCJE DO ODCZYTU TABELI 1

Standardowe formularze wyszczególnione w kolumnie 1 wykorzystują pola, o których mowa w kolumnie 2 (i które wymieniono w tabeli 2), jeżeli są stosowane do publikacji ogłoszeń, o których mowa w kolumnie 3. W celu zapewnienia większej czytelności kolumna 4 zawiera opisy kolumny 3. Ponadto każdego rodzaju standardowy formularz lub ogłoszenie może zawierać pola wynikające z jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 (1).

Tabela 1

Formularze, ogłoszenia i pola

1

2

3

4

Standardowy formularz:

musi zawierać pola wskazane w:

jeżeli jest wykorzystywany do publikacji ogłoszeń, o których mowa w:

(opis ogłoszenia)

Plan zakupu

tabeli 2, kolumna 1

art. 48 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE

Ogłoszenie o publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy – dyrektywa ogólna

tabeli 2, kolumna 2

art. 67 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE

Ogłoszenie o publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy – dyrektywa sektorowa

tabeli 2, kolumna 3

art. 30 ust. 1 akapit trzeci dyrektywy 2009/81/WE

Ogłoszenie o publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy – dyrektywa obronna

tabeli 2, kolumna 4

art. 48 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE

Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych – dyrektywa ogólna

tabeli 2, kolumna 5

art. 67 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE

Okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych – dyrektywa sektorowa

tabeli 2, kolumna 6

art. 30 ust. 1 dyrektywy 2009/81/WE

Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych – dyrektywa obronna

tabeli 2, kolumna 7

art. 27 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,

art. 28 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE

Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane do skrócenia terminów składania ofert – dyrektywa ogólna

tabeli 2, kolumna 8

art. 45 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE

Okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystane do skrócenia terminów składania ofert – dyrektywa sektorowa

tabeli 2, kolumna 9

art. 33 ust. 3 dyrektywy 2009/81/WE

Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane do skrócenia terminów składania ofert – dyrektywa obronna

Procedura konkurencyjna

tabeli 2, kolumna 10

art. 48 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie – dyrektywa ogólna, tryb standardowy

tabeli 2, kolumna 11

art. 67 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE

Okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie – dyrektywa sektorowa, tryb standardowy

tabeli 2, kolumna 12

art. 75 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE

Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie – dyrektywa ogólna, tryb uproszczony

tabeli 2, kolumna 13

art. 92 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE

Okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie – dyrektywa sektorowa, tryb uproszczony

tabeli 2, kolumna 14

art. 31 ust. 3 dyrektywy 2014/23/UE

Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie – dyrektywa w sprawie koncesji, tryb uproszczony

tabeli 2, kolumna 15

art. 68 dyrektywy 2014/25/UE,

art. 92 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE

Ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania – dyrektywa sektorowa

tabeli 2, kolumna 16

art. 49 dyrektywy 2014/24/UE

Ogłoszenie o zamówieniu – dyrektywa ogólna, tryb standardowy

tabeli 2, kolumna 17

art. 69 dyrektywy 2014/25/UE

Ogłoszenie o zamówieniu – dyrektywa sektorowa, tryb standardowy

tabeli 2, kolumna 18

art. 30 ust. 2 dyrektywy 2009/81/WE

Ogłoszenie o zamówieniu – dyrektywa obronna, tryb standardowy

tabeli 2, kolumna 19

art. 31 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE

Ogłoszenie o koncesji – dyrektywa w sprawie koncesji, tryb standardowy

tabeli 2, kolumna 20

art. 75 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2014/24/UE

Ogłoszenie o zamówieniu – dyrektywa ogólna, tryb uproszczony

tabeli 2, kolumna 21

art. 92 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2014/25/UE

Ogłoszenie o zamówieniu – dyrektywa sektorowa, tryb uproszczony

tabeli 2, kolumna 22

art. 52 ust. 1 dyrektywy 2009/81/WE

Ogłoszenie o podwykonawstwie – dyrektywa obronna

tabeli 2, kolumna 23

art. 79 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE

Ogłoszenie o konkursie – dyrektywa ogólna, prace projektowe

tabeli 2, kolumna 24

art. 96 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2014/25/UE

Ogłoszenie o konkursie – dyrektywa sektorowa, prace projektowe

Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia

tabeli 2, kolumna 25

art. 3a dyrektywy 89/665/EWG

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante – dyrektywa ogólna

tabeli 2, kolumna 26

art. 3a dyrektywy 92/13/EWG

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante – dyrektywa sektorowa

tabeli 2, kolumna 27

art. 64 dyrektywy 2009/81/WE

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante – dyrektywa obronna

tabeli 2, kolumna 28

art. 3a dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante – dyrektywa w sprawie koncesji

Wyniki

tabeli 2, kolumna 29

art. 50 dyrektywy 2014/24/UE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dyrektywa ogólna, tryb standardowy

tabeli 2, kolumna 30

art. 70 dyrektywy 2014/25/UE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dyrektywa sektorowa, tryb standardowy

tabeli 2, kolumna 31

art. 30 ust. 3 dyrektywy 2009/81/WE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dyrektywa obronna, tryb standardowy

tabeli 2, kolumna 32

art. 32 ust. 2 (odesłanie do załącznika VII) dyrektywy 2014/23/UE

Ogłoszenie o udzieleniu koncesji – dyrektywa w sprawie koncesji, tryb standardowy

tabeli 2, kolumna 33

art. 75 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dyrektywa ogólna, tryb uproszczony

tabeli 2, kolumna 34

art. 92 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dyrektywa sektorowa, tryb uproszczony

tabeli 2, kolumna 35

art. 32 ust. 2 (odesłanie do załącznika VIII) dyrektywy 2014/23/UE

Ogłoszenie o udzieleniu koncesji – dyrektywa w sprawie koncesji, tryb uproszczony

tabeli 2, kolumna 36

art. 79 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

Ogłoszenie o wynikach konkursu – dyrektywa ogólna, prace projektowe

tabeli 2, kolumna 37

art. 96 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/25/UE

Ogłoszenie o wynikach konkursu – dyrektywa sektorowa, prace projektowe

Modyfikacja umowy

tabeli 2, kolumna 38

art. 72 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE

Ogłoszenie o modyfikacji umowy – dyrektywa ogólna

tabeli 2, kolumna 39

art. 89 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE

Ogłoszenie o modyfikacji umowy – dyrektywa sektorowa

tabeli 2, kolumna 40

art. 43 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE

Ogłoszenie o modyfikacji umowy – dyrektywa w sprawie koncesji

Zmiana

w dowolnym innym standardowym formularzu oraz sekcjach „Ogłoszenie” i „Zmiana” z tabeli 2

w przypadku zmiany któregokolwiek z wyżej wymienionych ogłoszeń

Ogłoszenie o zmianie

Instrukcje do odczytu tabeli 2

Pierwsza kolumna zawiera informacje o zagnieżdżeniu pola lub sekcji. Każde pole lub każda sekcja o poziomie „++”, „+++” i „++++” jest zagnieżdżone(-a) w znajdującej się wyżej niego(niej) najbliższej sekcji o mniejszej liczbie „+”.

Kolumny druga i trzecia zawierają nazwy i opisy pól (lub sekcji).

Czwarta kolumna zawiera jeden z następujących typów danych:

„Wskaźnik”: pole to zawiera „Tak” albo „Nie”.

„Kod”: pole to zawiera wartości z wcześniej określonego wykazu.

„Data”: pole to zawiera datę i bardziej szczegółowe informacje dotyczące czasu (np. godzinę i strefę czasową), stosownie do przypadku.

„Okres obowiązywania”: pole to zawiera okres obowiązywania.

„Identyfikator”: pole to zawiera zestaw informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację.

„Liczba”: pole to zawiera liczbę.

„Tekst”: pole to zawiera tekst.

„URL”: pole to zawiera adres elektroniczny, zazwyczaj adres URL (np. adres internetowy).

„Wartość”: pole to zawiera liczbę oznaczającą wartość pieniężną (bez podatku od wartości dodanej) oraz kod waluty z listy kodów walut.

„-”: Ten rząd przedstawia sekcję. Pola są pogrupowane w sekcje.

Formaty i procedury przesyłania ogłoszeń, o których mowa powyżej, określają również mające zastosowanie wykazy kodów i identyfikatory.

Niektóre typy danych (np. „data”, „okres obowiązywania”, „identyfikator”, „tekst”, „wartość”) mogą składać się z wielu podpól.

Pozostałe kolumny wskazują, w których standardowych formularzach i ogłoszeniach pola te wykorzystuje się obowiązkowo („M”), a w których opcjonalnie („O”). Nagłówki kolumn 1–40 odpowiadają numeracji w drugiej kolumnie tabeli 1 w niniejszym załączniku.

TERMINOLOGIA STOSOWANA W TABELI 2

„Organizacja” oznacza osobę prawną lub osobę fizyczną lub podmiot publiczny.

„Nabywca” oznacza instytucję zamawiającą, podmiot zamawiający, kontrahenta w sektorze obronności, organizację międzynarodową lub organizację udzielającą zamówienia dotowanego przez instytucję zamawiającą; jeżeli wyżej wymienione podmioty tworzą związek organizacji, który w sam w sobie nie jest organizacją, to poszczególne organizacje uznaje się za „nabywcę”.

„Zwycięzca” oznacza zwycięskiego oferenta (w tym stronę umowy ramowej będącą zwycięskim oferentem) lub (w przypadku konkursów) zwycięzcę; jeżeli zwycięski oferent lub zwycięzca tworzą grupę organizacji, która sama w sobie nie jest organizacją, to poszczególne organizacje uznaje się za „zwycięzcę”.

„Postępowanie o udzielenie zamówienia” oznacza postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs.

„Oferta” oznacza ofertę lub (w przypadku konkursów) projekt.

„Wniosek o dopuszczenie do udziału” oznacza wniosek o dopuszczenie do udziału lub (w przypadku koncesji) wniosek.

„Wstępne ogłoszenie informacyjne” oznacza wstępne ogłoszenie informacyjne lub (w przypadku dyrektywy 2014/25/UE) okresowe ogłoszenie informacyjne.

„TED” (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Uwaga: Niniejsza tabela jest dostępna na stronie internetowej Komisji wraz z dodatkowymi informacjami w łatwiejszym do odczytu formacie arkusza kalkulacyjnego.

Tabela 2

Pola w standardowych formularzach i ogłoszeniach

Poziom

ID

Nazwa

Opis

Typ danych

Plan zakupu

Procedura konkurencyjna

UZBUZ

Wyniki

Mod. umowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Ogłoszenie

Podstawowe informacje o ogłoszeniu.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Procedura - Identyfikator

Europejski identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niepowtarzalny identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia. Umieszczenie tego identyfikatora we wszystkich publikowanych wersjach danego ogłoszenia (np. publikowanych w TED, na krajowych portalach publikacyjnych, na regionalnych portalach publikacyjnych) umożliwia jednoznaczną identyfikację postępowań o udzielenie zamówienia w całej UE.

Identyfikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Ogłoszenie - Identyfikator

Europejski identyfikator ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego dla danego ogłoszenia. Umieszczenie tego identyfikatora we wszystkich publikowanych wersjach danego ogłoszenia (np. publikowanych w TED, na krajowych portalach publikacyjnych, na regionalnych portalach publikacyjnych) umożliwia jednoznaczną identyfikację ogłoszeń dotyczących zamówień w całej UE.

Identyfikator

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Ogłoszenie - Wersja

Wersja danego ogłoszenia. Pomaga to przykładowo uniknąć błędów powodowanych wieloma ogłoszeniami zmieniającymi przesyłanymi w podobnym czasie.

Identyfikator

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Procedura - Podstawa prawna

Podstawa prawna (np. europejska dyrektywa lub europejskie rozporządzenie, prawo krajowe), w oparciu o którą toczy się postępowanie o udzielenie zamówienia.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Formularz - Rodzaj

Rodzaj formularza zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Ogłoszenie - Rodzaj

Rodzaj ogłoszenia zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Ogłoszenie - Data wysłania

Data i godzina wysłania ogłoszenia do TED.

Data

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-738

Ogłoszenie - Preferowana data publikacji

Preferowana data publikacji ogłoszenia w TED (np. w celu uniknięcia publikacji w dniu święta państwowego).

Data

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Ogłoszenie - Oficjalny język

Język lub języki, w których dane ogłoszenie jest oficjalnie dostępne. Te wersje językowe są jednakowo ważne pod względem prawnym.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Wcześniejszy plan zakupu

Informacje dotyczące wstępnego ogłoszenia informacyjnego lub innego podobnego ogłoszenia powiązanego z danym ogłoszeniem. Informacje te mogą się różnić w zależności od części zamówienia. W przypadku wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które wykorzystuje się wyłącznie do celów informacyjnych, informacje te mogą być różne dla poszczególnych części ogłoszenia, które mogą stać się później częściami zamówienia lub odrębnymi postępowaniami.

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Wcześniejszy plan zakupu - Identyfikator

Identyfikator wstępnego ogłoszenia informacyjnego lub innego podobnego ogłoszenia powiązanego z danym ogłoszeniem.

Identyfikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Wcześniejszy plan zakupu - Identyfikator części

Identyfikator części wstępnego ogłoszenia informacyjnego lub innego podobnego ogłoszenia powiązanego z danym ogłoszeniem.

Identyfikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organizacja

Informacje dotyczące organizacji. Informacje te mogą różnić się w zależności od części zamówienia, umowy, oferty itp. W przypadku wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które wykorzystuje się wyłącznie do celów informacyjnych, informacje te mogą być różne dla poszczególnych części ogłoszenia, które mogą stać się później częściami zamówienia lub odrębnymi postępowaniami.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Organizacja - Identyfikator sekcji ogłoszenia

Identyfikator jednej lub większej liczby sekcji w obrębie danego ogłoszenia. Informacje zawarte w sekcji „Organizacja” odnoszą się do sekcji opatrzonej(-ych) tym identyfikatorem.

Identyfikator

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Organizacja - Nazwa

Oficjalna nazwa organizacji.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Organizacja - Identyfikator

Identyfikator danej organizacji. Podaje się wszystkie identyfikatory organizacji.

Identyfikator

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Organizacja - Nazwa części

Nazwa części organizacji (np. właściwy dział dużego nabywcy).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Organizacja - Ulica

Nazwa ulicy, drogi, alei itp. w fizycznym adresie organizacji i dalsza identyfikacja (np. numer budynku).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Organizacja - Miejscowość

Nazwa miejscowości (miasto lub wieś) w fizycznym adresie organizacji.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Organizacja - Kod pocztowy

Kod pocztowy w fizycznym adresie organizacji.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Organizacja - Podpodział krajowy

Lokalizacja fizycznego adresu organizacji według wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS). Należy stosować kod klasyfikacji NUTS 3.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Organizacja - Kod kraju

Państwo w fizycznym adresie organizacji.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Organizacja - Punkt kontaktowy

Nazwa departamentu lub innego punktu kontaktowego do celów komunikowania się z organizacją. Aby uniknąć niepotrzebnego przetwarzania danych osobowych, punkt kontaktowy może umożliwiać identyfikację osoby fizycznej wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne (w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 i rozporządzenia (UE) 2018/1725).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

Organizacja - Kontaktowy adres e-mail

Adres e-mail na potrzeby kontaktów z organizacją. Aby uniknąć niepotrzebnego przetwarzania danych osobowych, adres e-mail może umożliwiać identyfikację osoby fizycznej wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Organizacja - Numer telefonu kontaktowego

Numer telefonu na potrzeby kontaktów z organizacją. Aby uniknąć niepotrzebnego przetwarzania danych osobowych, numer telefonu może umożliwiać identyfikację osoby fizycznej wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Organizacja - Numer faksu kontaktowego

Numer faksu na potrzeby kontaktów z organizacją. Aby uniknąć niepotrzebnego przetwarzania danych osobowych, numer faksu może umożliwiać identyfikację osoby fizycznej wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Organizacja - Adres internetowy

Strona internetowa organizacji.

URL

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

Organizacja - eDelivery Gateway

Adres URL organizacji na potrzeby wymiany danych i dokumentów.

URL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organizacja - Osoba fizyczna

Organizacja jest osobą fizyczną.

Wskaźnik

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Organizacja - Rola

Rola organizacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. nabywca, zwycięzca). Ogłoszenie musi uwzględniać wszystkie organizacje uczestniczące w procedurze, które występują w roli: nabywcy; zwycięzcy; organu odwoławczego; nabywcy dokonującego zakupu dostaw i/lub usług przeznaczonych dla innych nabywców; nabywcy udzielającego zamówień publicznych lub zawierającego umowy ramowe w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług przeznaczonych dla innych nabywców.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Organizacja - Podrola

Podrola organizacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. lider grupy, organizacja zapewniająca dodatkowe informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia).

Kod

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Nabywca

Dodatkowe informacje o nabywcy.

-

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Profil nabywcy - URL

Strona internetowa, na której nabywca publikuje informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia (np. ogłoszenia, dokumenty zamówienia).

URL

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Nabywca - Forma prawna

Rodzaj nabywcy zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych (np. organ administracji centralnej, podmiot prawa publicznego, przedsiębiorstwo publiczne).

Kod

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Nabywca - Podmiot zamawiający

Nabywca jest podmiotem zamawiającym.

Wskaźnik

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Działalność instytucji

Główna działalność instytucji zamawiającej.

Kod

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Działalność podmiotu

Główna działalność podmiotu zamawiającego.

Kod

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Zwycięzca

Dodatkowe informacje o zwycięzcy, oferencie lub podwykonawcy.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Zwycięzca - Wielkość

Wielkość przedsiębiorstwa zwycięzcy, oferenta lub podwykonawcy (np. mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo).

Kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Zwycięzca - Przynależność państwowa właściciela

Obywatelstwo (lub obywatelstwa) faktycznego właściciela (faktycznych właścicieli) zwycięzcy, oferenta lub podwykonawcy; zgodnie z rejestrem(-ami) ustanowionym(i) na mocy przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jeżeli taki rejestr nie istnieje (np. w przypadku wykonawców spoza UE), należy podać równoważne informacje z innych źródeł.

Kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Zwycięzca - Notowany

Obywatelstwo (lub obywatelstwa) faktycznego właściciela (faktycznych właścicieli) zwycięzcy, oferenta lub podwykonawcy nie jest (są) publikowane w rejestrach ustanowionych na mocy przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponieważ zwycięzca jest notowany na rynku regulowanym (np. na giełdzie papierów wartościowych), który zapewnia odpowiednią przejrzystość zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Przeznaczenie

Informacje na temat przeznaczenia zamówienia. Informacje te należy podawać dla całego postępowania o udzielenie zamówienia oraz również dla części zamówienia, jeśli występują. W przypadku wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które wykorzystuje się wyłącznie do celów informacyjnych, informacje te mogą być różne dla poszczególnych części ogłoszenia, które mogą stać się później częściami zamówienia lub odrębnymi postępowaniami.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Wewnętrzny identyfikator

Wewnętrzny identyfikator stosowany w przypadku dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia lub części zamówienia przed nadaniem identyfikatora postępowania (np. pochodzący z systemu zarządzania dokumentami nabywcy lub z jego systemu planowania zamówień).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Główny charakter

Główny charakter (np. roboty budowlane) dokonywanych zakupów. W przypadku zamówień mieszanych (np. postępowania dotyczącego zarówno robót budowlanych, jak i usług) główny charakter można ustalić na przykład na podstawie przedmiotu zakupu o najwyższej szacowanej wartości. Informacje te należy podawać dla całego postępowania.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Dodatkowy charakter

Charakter dokonywanych zakupów (np. usługi), który jest dodatkowy w stosunku do głównego charakteru.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Tytuł

Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia lub części zamówienia.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Opis

Opis charakteru i ilości dokonywanych zakupów oraz opis potrzeb i wymogów, które powinny zostać spełnione w ramach danego postępowania lub danej części zamówienia. W przypadku ogłoszenia o modyfikacji – opis zamówienia przed modyfikacją oraz po jej wprowadzeniu.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Wartość szacunkowa

Szacunkowa wartość maksymalna postępowania o udzielenie zamówienia lub części zamówienia. Wartość szacunkowa odnosi się do szacunków w momencie ogłaszania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Wartość maksymalna oznacza wartość obejmującą wszystkie zamówienia, które mają zostać udzielone w ramach umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów, przez cały okres ich obowiązywania, w tym opcje i wznowienia.

Wartość

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BG-557

Grupa - Umowa ramowa - Szacunkowa wartość maksymalna

Informacje na temat szacunkowej wartości maksymalnej, jaką można wydać w przypadku umowy ramowej w obrębie grupy części zamówienia. Informacje te można podać, jeżeli szacunkowa wartość maksymalna grupy części jest niższa niż suma szacunkowych wartości poszczególnych części w tej grupie (np. gdy ten sam budżet jest dzielony na kilka części zamówienia).

-

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Grupa - Umowa ramowa - Szacunkowa wartość maksymalna - Identyfikator części zamówienia

Identyfikatory części zamówienia. Te części zamówienia stanowią grupę, której szacunkowa wartość maksymalna jest niższa niż suma indywidualnych szacunkowych wartości maksymalnych wszystkich części zamówienia razem (np. gdy ten sam budżet jest dzielony na kilka części zamówienia).

Identyfikator

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Grupa - Umowa ramowa - Szacunkowa wartość maksymalna

Szacunkowa wartość maksymalna, jaką można wydać w przypadku umowy ramowej w ramach grupy części zamówienia. Informacje te można podać, jeżeli szacunkowa wartość maksymalna grupy części jest niższa niż suma szacunkowych wartości poszczególnych części w tej grupie (np. gdy ten sam budżet jest dzielony na kilka części zamówienia). Wartość szacunkowa odnosi się do szacunków w momencie ogłaszania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Wartość maksymalna oznacza wartość obejmującą wszystkie zamówienia, które mają zostać udzielone w ramach umowy ramowej, przez cały okres jej obowiązywania, w tym opcje i wznowienia.

Wartość

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klasyfikacja

Informacje na temat klasyfikacji opisujących przedmiot zakupu. Należy stosować klasyfikację Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Dodatkowo można stosować inne klasyfikacje w przypadku ich udostępnienia przez Urząd Publikacji UE (np. klasyfikację anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną (ATC) Światowej Organizacji Zdrowia dla produktów farmaceutycznych; nomenklaturę wyrobów medycznych na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/745).

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Klasyfikacja - Rodzaj

Rodzaj klasyfikacji opisującej przedmiot zakupu (np. Wspólny Słownik Zamówień).

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Główny kod klasyfikacji

Kod klasyfikacji, który najlepiej odpowiada przedmiotowi zakupu.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Dodatkowy kod klasyfikacji

Dodatkowy kod klasyfikacji, który również określa przedmiot zakupu.

Kod

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Ilość

Liczba jednostek zapotrzebowania.

Liczba

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Jednostka

Jednostka, w której realizuje się dostawy, usługi lub roboty budowlane, np. godziny lub kilogramy. W przypadku gdy kod CPV określa dostawę, która nie wymaga doprecyzowania jednostek (np. samochody), nie jest konieczne podawanie jednostek, a za wielkość uznaje się ilość, np. „liczbę samochodów”.

Kod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Opcje

Nabywca zastrzega sobie prawo (niestanowiące zobowiązania) do dokonania dodatkowych zakupów od wykonawcy (w okresie ważności umowy).

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Opcje - Opis

Opis danych opcji.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Zakup powtarzany

Zamówienie, którego przedmiot zostanie prawdopodobnie objęty również innym postępowaniem w dającej się przewidzieć przyszłości. (Na przykład usługa komunalna będąca przedmiotem regularnie powtarzanego postępowania przetargowego. Nie obejmuje to udzielania wielu zamówień w ramach jednego systemu kwalifikowania, jednej umowy ramowej lub jednego dynamicznego systemu zakupów.)

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Zakup powtarzany - Opis

Wszelkie dodatkowe informacje na temat zakupu powtarzanego (np. przewidywane terminy).

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Miejsce realizacji

Informacje na temat głównej lokalizacji prac dla robót budowlanych; główne miejsce dostawy lub realizacji dla dostaw i usług. Jeżeli miejsce realizacji obejmuje kilka obszarów NUTS 3 (np. w przypadku autostrady, krajowej sieci biur pośrednictwa pracy), należy wówczas podać wszystkie odpowiednie kody. Informacje te mogą się różnić w zależności od części zamówienia. W przypadku wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które wykorzystuje się wyłącznie do celów informacyjnych, informacje te mogą być różne dla poszczególnych części ogłoszenia, które mogą stać się później częściami zamówienia lub odrębnymi postępowaniami.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Miejsce realizacji - Ulica

Nazwa ulicy, drogi, alei itp. dla miejsca realizacji i dalsza identyfikacja (np. numer budynku).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Miejsce realizacji - Miejscowość

Nazwa miejscowości (miasto lub wieś) dla miejsca realizacji.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Miejsce realizacji - Kod pocztowy

Kod pocztowy danego miejsca realizacji.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Miejsce realizacji - Podpodział krajowy

Lokalizacja według wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS). Należy stosować kod klasyfikacji NUTS 3.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Miejsce realizacji - Kod kraju

Państwo danego miejsca realizacji.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Miejsce realizacji - Inne

Występują inne ograniczenia dotyczące miejsca realizacji (np. „w dowolnym miejscu w Europejskim Obszarze Gospodarczym”, „w dowolnym miejscu w danym państwie”).

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Miejsce realizacji - Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat miejsca realizacji.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Okres obowiązywania

Informacje na temat okresu obowiązywania umowy, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub systemu kwalifikowania. Musi to obejmować wszelkie opcje i wznowienia. Informacje te mogą się różnić w zależności od części zamówienia. W przypadku wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które wykorzystuje się wyłącznie do celów informacyjnych, informacje te mogą być różne dla poszczególnych części ogłoszenia, które mogą stać się później częściami zamówienia lub odrębnymi postępowaniami.

-

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Okres obowiązywania - Data początkowa

Data (przewidywana) rozpoczęcia obowiązywania umowy, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub systemu kwalifikowania.

Data

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Okres obowiązywania - Długość

Długość (przewidywana) okresu obowiązywania, od początku do końca umowy, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub systemu kwalifikowania. Musi to obejmować wszelkie opcje i wznowienia.

Okres obowiązywania

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Okres obowiązywania - Data końcowa

Data (przewidywana) zakończenia umowy, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub systemu kwalifikowania.

Data

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Okres obowiązywania - Inne

Okres obowiązywania jest nieznany, nieograniczony itp.

Kod

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Wznowienie - Maksimum

Maksymalna liczba możliwych wznowień umowy. Dzięki możliwości wznowienia nabywca zastrzega sobie prawo (niestanowiące zobowiązania) do wznowienia umowy (tj. przedłużenia okresu jej obowiązywania) bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Na przykład umowa może być ważna przez okres jednego roku, a nabywca może przewidzieć możliwość jej wznowienia (np. jednokrotnego, dwukrotnego) na kolejne trzy miesiące, jeżeli będzie zadowolony z otrzymanych usług.

Liczba

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Wznowienie - Opis

Wszelkie inne informacje na temat wznowień.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

Fundusze UE

Informacje na temat funduszy Unii Europejskiej wykorzystanych do sfinansowania zamówień. Informacje te mogą się różnić w zależności od części zamówienia.

-

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

Fundusze UE

Zamówienie jest przynajmniej częściowo finansowane z funduszy Unii Europejskiej, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne lub dotacje przyznawane przez Unię Europejską.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

+

BG-6

Procedura

Informacje na temat postępowania o udzielanie zamówienia.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Prawo transgraniczne

Prawo właściwe, w przypadku gdy nabywcy z różnych państw dokonują wspólnych zakupów w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Procedura - Rodzaj

Rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia (np. zgodnie z rodzajami podanymi w dyrektywach w sprawie zamówień publicznych).

Kod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

O

O

 

M

M

 

 

 

++

BT-88

Procedura - Aspekty

Główne aspekty procedury (np. opis poszczególnych etapów) oraz informacje o tym, gdzie można znaleźć pełne przepisy dotyczące danej procedury. Informacje te należy podać, gdy procedura nie jest jedną z procedur wymienionych w dyrektywach w sprawie zamówień publicznych. Może tak być na przykład w przypadku koncesji, usług społecznych i innych szczególnych usług, a także w przypadku dobrowolnej publikacji ogłoszeń o postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości poniżej unijnych progów dotyczących zamówień.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Procedura przyspieszona

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub ofert w tej procedurze może zostać skrócony ze względu na pilny charakter sprawy.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Procedura przyspieszona - Uzasadnienie

Uzasadnienie zastosowania procedury przyspieszonej.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Bezpośrednie udzielenie zamówienia - Uzasadnienie - Kod

Uzasadnienie zastosowania procedury umożliwiającej bezpośrednie udzielenie zamówienia, tj. procedury, która nie wymaga opublikowania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Bezpośrednie udzielenie zamówienia - Uzasadnienie - Identyfikator wcześniejszego postępowania

Identyfikator wcześniejszego postępowania, które uzasadnia zastosowanie procedury umożliwiającej bezpośrednie udzielenie zamówienia, tj. uzasadniającego procedurę, która nie wymaga opublikowania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Identyfikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Bezpośrednie udzielenie zamówienia - Uzasadnienie - Tekst

Uzasadnienie zastosowania procedury umożliwiającej bezpośrednie udzielenie zamówienia, tj. procedury, która nie wymaga opublikowania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Części zamówienia - Dozwolone maksimum

Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty.

Liczba

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Części zamówienia - Wymagane wszystkie

Oferent musi złożyć oferty dotyczące wszystkich części zamówienia.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Części zamówienia - Udzielane maksimum

Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi.

Liczba

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Grupa - Udzielanie części zamówienia

Oferenci mogą składać oferty nie tylko w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia, ale również w odniesieniu do poszczególnych wskazanych grup części zamówienia. Nabywca może następnie porównać oferty złożone w odniesieniu do grup części zamówienia z ofertami dotyczącymi pojedynczych części zamówienia i ocenić, które rozwiązanie najlepiej spełnia kryteria udzielenia zamówienia. Dla każdej grupy części zamówienia należy określić wyraźne kryteria udzielenia zamówienia.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Grupa - Identyfikator

Identyfikator grupy części zamówienia w postępowaniu.

Identyfikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Grupa - Identyfikator części zamówienia

Identyfikator kilku części zamówienia w ramach danego postępowania. Części te tworzą grupę części zamówienia, w odniesieniu do której można składać i oceniać jedną ofertę.

Identyfikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Drugi etap

Informacje dotyczące drugiego etapu procedury dwustopniowej. Informacje te mogą się różnić w zależności od części zamówienia.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Minimum kandydatów

Minimalna liczba kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie procedury.

Liczba

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Maksimum kandydatów - Wskaźnik

Wskazano maksymalną liczbę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie procedury.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Maksimum kandydatów - Liczba

Maksymalna liczba kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie procedury.

Liczba

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Kolejne redukcje

Procedura zostanie przeprowadzona w kolejnych etapach. Na każdym etapie niektórzy uczestnicy mogą zostać wyeliminowani.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Brak konieczności negocjacji

Nabywca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez dalszych negocjacji.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Wynagrodzenie i sąd konkursowy

Informacje o wynagrodzeniach i sądzie konkursowym w przypadku konkursu. Informacje te mogą się różnić w zależności od części zamówienia.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Nagroda

Informacje o wartości nagród według kolejnych miejsc dla zwycięzców konkursu (np. „1. miejsce – 10 000 EUR”, „2. miejsce – 5 000 EUR”).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Nagroda - Wartość

Wartość ewentualnej nagrody dla zwycięzcy konkursu.

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Nagroda - Miejsce rankingowe

Miejsca w konkursie (np. pierwsze miejsce, drugie miejsce), za które przyznawana jest nagroda.

Liczba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Zamówienie w następstwie

Ewentualne zamówienie na usługi po przeprowadzonym konkursie zostanie udzielone jednemu ze zwycięzców konkursu.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Wynagrodzenie - Inne

Dodatkowe informacje na temat zamówień udzielanych w następstwie konkursu, nagród i płatności (np. nagrody niepieniężne, płatności przyznawane z tytułu udziału).

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Sąd konkursowy - Wiążąca decyzja

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla nabywcy.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Sąd konkursowy - Imię i nazwisko członka

Imię i nazwisko danego członka sądu konkursowego.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Nazwa uczestnika

Nazwa zakwalifikowanego już uczestnika. Możliwe jest, że dany uczestnik jest już zakwalifikowany w momencie publikacji ogłoszenia o konkursie, ponieważ przykładowo informacje o udziale architekta światowej renomy mają promować konkurs wśród innych potencjalnych uczestników.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Podstawy wykluczenia

Krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji oferentów, która może prowadzić do ich wykluczenia. Musi to obejmować listę wszystkich takich kryteriów i wskazywać wymagane informacje (np. oświadczenia własne, dokumenty). Może to również obejmować szczególne krajowe podstawy wykluczenia.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Podstawy wykluczenia

Krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji oferentów, która może prowadzić do ich wykluczenia. Musi to obejmować listę wszystkich takich kryteriów i wskazywać wymagane informacje (np. oświadczenia własne, dokumenty). Może to również obejmować szczególne krajowe podstawy wykluczenia.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Kryteria kwalifikacji

Informacje na temat kryteriów (lub kryterium) kwalifikacji. Należy wymienić wszystkie kryteria. Informacje te mogą się różnić w zależności od części zamówienia.

-

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Kryteria kwalifikacji - Rodzaj

Kryteria (lub kryterium) dotyczą przykładowo sytuacji ekonomicznej i finansowej lub zdolności technicznej i zawodowej.

Kod

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Kryteria kwalifikacji - Zastosowanie

Kryteria (lub kryterium) danego rodzaju są (jest) stosowane, niestosowane lub (w przypadku wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które wykorzystuje się jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w celu skrócenia terminów) zastosowanie nie jest jeszcze wiadome.

Kod

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Kryteria kwalifikacji - Nazwa

Nazwy kryteriów (lub kryterium) kwalifikacji.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Kryteria kwalifikacji - Opis

Krótki opis kryterium (lub kryteriów) kwalifikacji, w tym wymogi minimalne, wymagane informacje (np. oświadczenia własne, dokumenty) oraz sposób, w jaki kryterium lub kryteria zostaną wykorzystane do wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu procedury (jeżeli określono maksymalną liczbę kandydatów).

Tekst

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Kryteria kwalifikacji - Zaproszenie do drugiego etapu

Kryteria (lub kryterium) zostaną (wyłącznie) wykorzystane do wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie procedury (jeżeli określono maksymalną liczbę kandydatów).

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

M

M

M

 

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Kryteria kwalifikacji - Zaproszenie do drugiego etapu - Liczba

Informacje na temat liczby związanej z kryteriami (lub kryterium) kwalifikacji stosowanymi do wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu procedury.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Kryteria kwalifikacji - Zaproszenie do drugiego etapu - Liczba

Liczba związana z kryteriami (lub kryterium) kwalifikacji.

Liczba

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Kryteria kwalifikacji - Zaproszenie do drugiego etapu - Liczba - Waga

Wskazanie, czy liczba związana z kryterium (lub kryteriami) kwalifikacji jest rodzajem wagi (np. wartością procentową).

Kod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Kryteria kwalifikacji - Zaproszenie do drugiego etapu - Liczba - Próg

Wskazanie, czy liczba związana z kryterium (lub kryteriami) kwalifikacji stanowi rodzaj progu (np. wynik minimalny, maksymalną liczbę ofert wybieranych według najwyższej liczby punktów).

Kod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Inne wymogi

Informacje o wszelkich innych wymogach dotyczących udziału w postępowaniu i warunkach przyszłej umowy. Wymogi muszą zawierać opis metod, według których zostaną zweryfikowane. Informacje te mogą się różnić w zależności od części zamówienia. W przypadku wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które wykorzystuje się wyłącznie do celów informacyjnych, informacje te mogą być różne dla poszczególnych części ogłoszenia, które mogą stać się później częściami zamówienia lub odrębnymi postępowaniami.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Zastrzeżony udział

Wskazanie, czy udział jest zastrzeżony dla określonych organizacji (np. zakładów pracy chronionej, organizacji realizujących misję publiczną).

Kod

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Personel realizujący - Kwalifikacje

Wskazanie, czy należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia.

Kod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Poświadczenie bezpieczeństwa

Wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Poświadczenie bezpieczeństwa - Termin

Termin, w jakim oferenci, którzy nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa, mogą je uzyskać.

Data

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Poświadczenie bezpieczeństwa - Opis

Dodatkowe informacje na temat poświadczenia bezpieczeństwa (np. wymagany poziom poświadczenia bezpieczeństwa; którzy członkowie personelu muszą posiadać poświadczenie; wskazanie, czy poświadczenie jest niezbędne do uzyskania dostępu do dokumentów zamówienia, czy tylko do wykonania zamówienia).

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Umowa - Postanowienia

Informacje dotyczące postanowień regulujących realizację przyszłej umowy. Informacje te mogą się różnić w zależności od części zamówienia. W przypadku wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które wykorzystuje się wyłącznie do celów informacyjnych, informacje te mogą być różne dla poszczególnych części ogłoszenia, które mogą stać się później częściami zamówienia lub odrębnymi postępowaniami.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-736

Zastrzeżone wykonanie

Wskazanie, czy wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego.

Kod

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-761

Forma prawna oferenta

Określona forma prawna musi zostać przyjęta przez grupę oferentów, której udzielono zamówienia.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-76

Forma prawna oferenta - Opis

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-70

Warunki realizacji

Główne informacje na temat realizacji zamówienia (np. rezultaty pośrednie, rekompensata za szkody, prawa własności intelektualnej).

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-92

E-zlecenia

Stosowane będą elektroniczne zlecenia.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-77

Warunki finansowe

Główne informacje na temat finansowania i płatności i/lub odniesienie do ewentualnych przepisów regulujących te kwestie.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-743

E-fakturowanie

Wskazanie, czy nabywca dopuszcza stosowanie faktur elektronicznych.

Kod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-93

E-płatność

Stosowane będą płatności elektroniczne.

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-65

Podwykonawstwo - Obowiązek zlecenia

Obowiązek oferenta dotyczący podwykonawstwa.

Kod

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M