ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 262

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
15 października 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1716 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/1717 z dnia 14 października 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2016/1686 nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1718 z dnia 14 października 2019 r. dotyczące ochrony określeń tradycyjnych Opolo, Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), Kvalitetno biser vino, Mlado vino, Vrhunsko pjenušavo vino i Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP) identyfikujące wina produkowane w Chorwacji

13

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1719 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas 18. sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handle dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES CoP 18) (Genewa, Szwajcaria, 17–28 sierpnia 2019 r.)

19

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1720 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

58

 

*

Decyzja Rady (WPZIB) 2019/1721 z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/1693 dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

64

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1722 z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1544 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

66

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

15.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1716

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2019/1720 z dnia 14 października 2019 r. dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 października 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/1720 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui. Decyzja ta przewiduje między innymi zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych niektórych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów odpowiedzialnych za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji w Nikaragui, takich, które podważają zasady demokracji i praworządności w Nikaragui, a także osób z nimi powiązanych. Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy są wymienione w wykazie w załączniku do decyzji (WPZiB) 2019/1720.

(2)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz z prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami.

(3)

Uprawnienie do sporządzenia i zmiany wykazu zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę w celu zapewnienia spójności z procedurą sporządzania, wprowadzania zmian i dokonywania przeglądu załącznika do decyzji (WPZiB) 2019/1720.

(4)

Na potrzeby wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia jak największej pewności prawa w Unii nazwiska, nazwy i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki pieniężne i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (2) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (3).

(5)

Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem.

(6)

Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia, oraz zapewnić ich stosowanie. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„roszczenie” oznacza dowolne roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, zgłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, wynikające z umowy lub transakcji, lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności obejmujące:

(i)

roszczenie o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy lub transakcji lub pozostającego w związku z umową lub transakcją;

(ii)

roszczenie o przedłużenie terminu płatności lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie;

(iii)

roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

(iv)

powództwo wzajemne;

(v)

roszczenie uznania lub wykonania, łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

b)

„umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, obejmującą jedną lub kilka umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji „umowa” obejmuje obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub finansowe listy gwarancyjne, oraz kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

c)

„właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II;

d)

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, rzeczowe i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług;

e)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;

f)

„zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

g)

„środki finansowe” oznaczają aktywa finansowe i wszelkiego rodzaju korzyści ekonomiczne, w tym między innymi:

(i)

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii)

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;

(iii)

papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv)

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v)

kredyty, tytuł do przeprowadzania kompensat, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi)

akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne; oraz

(vii)

dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;

h)

„terytorium Unii” obejmuje terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat, na warunkach ustalonych w tym Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną.

Artykuł 2

1.   Zamrożone zostają wszystkie środki pieniężne i zasoby gospodarcze należące do lub będące własnością, w posiadaniu lub znajdujące się pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I.

2.   Nie udostępnia się osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom ujętym w załączniku I ani na ich rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.

3.   Załącznik I zawiera wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, które, zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2019/1720 zostały uznane przez Radę za:

a)

odpowiedzialne za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji w Nikaragui;

b)

podważające zasady demokracji i praworządności w Nikaragui;

c)

powiązane z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w lit. a) i b).

Artykuł 3

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, lub udostępnianie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:

a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych wymienionych w wykazie w załączniku I oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym do zapłacenia za żywność, leki i leczenie oraz uiszczenia podatków, składek ubezpieczeniowych, opłat z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego i opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub na zwrot poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług polegających na zwykłym przechowywaniu lub utrzymaniu zamrożonych środków lub zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich i Komisję, co najmniej dwa tygodnie przed wydaniem zezwolenia, o powodach, dla których uważa, że należy wydać specjalne zezwolenie; lub

e)

przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim wpłaty te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej.

2.   Dane państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy ust. 1.

Artykuł 4

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

środki pieniężne lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed datą umieszczenia w wykazie w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim przed tą datą lub po tej dacie;

b)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;

c)

orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na korzyść osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I; oraz

d)

uznanie tego orzeczenia lub tej decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2.   Dane państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy ust. 1.

Artykuł 5

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ ujęty w wykazie w załączniku I jest należna na podstawie umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ lub zobowiązania powstałego dla danej osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, zanim ta osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zostały ujęte w wykazie w załączniku I, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na zwolnienie niektórych zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych, o ile właściwy organ stwierdził, że:

a)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ ujęte w wykazie w załączniku I; oraz

b)

dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2.

2.   Dane państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy ust. 1.

Artykuł 6

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i 2 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku I lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi wymienionemu w załączniku I, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do celów humanitarnych, takich jak świadczenie lub ułatwianie świadczenia pomocy, w tym artykułów medycznych i żywności, lub wysyłanie pracowników pomocy humanitarnej oraz związanej z tym pomocy lub ewakuacja z Nikaragui.

2.   Dane państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy ust. 1.

Artykuł 7

1.   Art. 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla zasilania zamrożonych rachunków przez instytucje finansowe lub kredytowe otrzymujące środki finansowe przekazywane im przez strony trzecie na rachunek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I, o ile wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach zostają również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje odpowiedni właściwy organ o takich transakcjach.

2.   Art. 2 ust. 2 nie ma zastosowania do księgowania na zamrożonych rachunkach:

a)

odsetek ani innych dochodów z tych rachunków;

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą umieszczenia w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2; lub

c)

płatności należnych na podstawie orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego w państwie członkowskim lub wykonalnego w danym państwie członkowskim;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności nadal podlegają środkom przewidzianym w art. 2 ust. 1.

Artykuł 8

1.   Bez uszczerbku dla obowiązujących zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a)

niezwłocznie dostarczają wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 2, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, i przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio albo za pośrednictwem państw członkowskich; oraz

b)

współpracują z właściwymi organami w zakresie weryfikacji tych informacji.

2.   Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane państwom członkowskim.

3.   Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.

Artykuł 9

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków, o których mowa w art. 2.

Artykuł 10

1.   Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy dokonują zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialności, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.

2.   Działania osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowią podstawy do odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 11

1.   Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia o naprawienie szkody lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczeń, w szczególności gwarancji finansowych lub zabezpieczeń finansowych w dowolnej formie – o ile zostały one wniesione przez:

a)

wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w wykazie w załączniku I;

b)

jakiekolwiek osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).

2.   We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia.

3.   Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę zgodności z prawem niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 12

1.   Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi odpowiednimi informacjami dostępnymi im w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami:

a)

dotyczącymi środków finansowych zamrożonych na mocy art. 2 oraz zezwoleń udzielonych na mocy art. 3–6;

b)

dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

2.   Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wykonanie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

1.   W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2, wprowadza ona stosowne zmiany w załączniku I.

2.   Rada przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej, danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio — jeżeli adres jest znany — albo w drodze opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi przedstawienie uwag.

3.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, i informuje o tym daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub dany organ.

Artykuł 14

1.   Załącznik I zawiera powody umieszczenia w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.

2.   Załącznik I zawiera dostępne informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska oraz pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu i dokumentu tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także stanowisko lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów oraz organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę wpisu do rejestru, numer w rejestrze i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 15

1.   Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 16

1.   Rada i Komisja oraz Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Polityki Zagranicznej i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia. Do zadań tych należy:

a)

jeśli chodzi o Radę: przygotowywanie i wprowadzanie zmian do załącznika I;

b)

jeśli chodzi o Wysokiego Przedstawiciela, przygotowywanie zmian do załącznika I;

c)

jeśli chodzi o Komisję:

(i)

dodanie treści załącznika I do elektronicznego skonsolidowanego wykazu osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym Unii oraz na interaktywnej mapie sankcji, przy czym zarówno wykaz, jak i mapa są ogólnie dostępne;

(ii)

przetwarzanie informacji na temat wpływu środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, takich jak wartość zamrożonych środków finansowych i informacje o zezwoleniach wydanych przez właściwe organy.

2.   Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel mogą przetwarzać odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne ujęte w wykazie, wyroków skazujących za przestępstwa lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

3.   Na potrzeby niniejszego rozporządzenia Rada, służby Komisji wymienione w załączniku II oraz Wysoki Przedstawiciel są wyznaczone jako „administrator danych” w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w celu zapewnienia, by zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Artykuł 17

1.   Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach swoich adresów stron internetowych wymienionych w załączniku II.

2.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

3.   W przypadku gdy niniejsze rozporządzenie określa wymóg powiadamiania, informowania lub innego porozumiewania się z Komisją, adres i inne dane kontaktowe na potrzeby takiego porozumiewania się wskazuje się w załączniku II.

Artykuł 18

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Unii, w tym także w jej przestrzeni powietrznej;

b)

na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c)

wobec każdej osoby fizycznej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d)

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e)

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 19

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 października 2019 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Zob. s. … niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2

[…]


ZAŁĄCZNIK II

STRONY INTERNETOWE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O WŁAŚCIWYCH ORGANACH ORAZ ADRESY NA POTRZEBY POWIADOMIEŃ KIEROWANYCH DO KOMISJI

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

http://www.mvep.hr/sankcije

WŁOCHY

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

WĘGRY

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

https://www.gov.uk/guidance/uk-sanctions

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa


15.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/1717

z dnia 14 października 2019 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) 2016/1686 nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 września 2016 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2016/1686.

(2)

Z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/1686 należy usunąć jedną osobę.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2016/1686,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/1686 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 października 2019 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Z wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/1686 usuwa się następującą osobę oraz odpowiedni wpis:

1.

Fabien CLAIN (alias Omar).


15.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1718

z dnia 14 października 2019 r.

dotyczące ochrony określeń tradycyjnych „Opolo”, „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)”, „Kvalitetno biser vino”, „Mlado vino”, „Vrhunsko pjenušavo vino” i „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)” identyfikujące wina produkowane w Chorwacji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 115 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 607/2009 (2) ustanowiono niektóre szczegółowe przepisy w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina. Rozporządzenie (WE) nr 607/2009 zostało uchylone rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/33 (3) z dnia 14 stycznia 2019 r.

(2)

Zgodnie z art. 61 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/33 rozporządzenie (WE) nr 607/2009 ma nadal zastosowanie do wniosków o objęcie ochroną oraz do procedur zgłaszania sprzeciwu dotyczących określeń tradycyjnych, w odniesieniu do których w dniu wejścia w życie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/33 wniosek o objęcie ochroną oczekiwał na rozpatrzenie.

(3)

Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 607/2009, w dniu 17 maja 2013 r. Chorwacja przedłożyła Komisji wniosek o objęcie ochroną nazw „Opolo”, „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)”, „Kvalitetno biser vino”, „Mlado vino”, „Vrhunsko pjenušavo vino” oraz „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)” jako określeń tradycyjnych (zwanych dalej „chorwackimi określeniami tradycyjnymi” lub określeniami tradycyjnymi, w odniesieniu do których Chorwacja wystąpiła o objęcie ich ochroną”).

(4)

Wniosek o objęcie ochroną chorwackich określeń tradycyjnych został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4) w dniu 10 lutego 2018 r., a w dniu 4 kwietnia 2018 r. Komisja otrzymała oświadczenie o sprzeciwie wobec wniosku o objęcie ochroną określeń tradycyjnych z Bośni i Hercegowiny, zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 607/2009.

(5)

Komisja zbadała uzasadnione oświadczenie o sprzeciwie i dokumenty towarzyszące przedstawione przez Bośnię i Hercegowinę oraz uznała, że sprzeciw jest dopuszczalny, zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) nr 607/2009.

(6)

Bośnia i Hercegowina zgłosiła sprzeciw wobec wniosku o objęcie ochroną ze względu na to, że tradycyjne określenia, w odniesieniu do których Chorwacja złożyła wniosek o objęcie ochroną, są regulowane przepisami Bośni i Hercegowiny jako określenia opisujące niektóre wina w zależności od ich jakości, koloru lub zawartości cukru resztkowego, i są to określenia tradycyjnie stosowane przez producentów win w tym kraju. Bośnia i Hercegowina twierdziła również, że te tradycyjne określenia, w odniesieniu do których Chorwacja złożyła wniosek o objęcie ochroną, są częścią dziedzictwa prawnego byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii („SFRJ”) i zostały w związku z tym przeniesione do ustawodawstwa państw powstałych z rozpadu dawnej SFRJ. Ponadto Bośnia i Hercegowina podkreśliła, że język chorwacki jest jednym z języków urzędowych Bośni i Hercegowiny, co wyjaśnia istnienie pewnych określeń, które są homonimami określeń używanych do opisu win w Chorwacji. Na tej podstawie Bośnia i Hercegowina zwróciła się o zabezpieczenie prawa swoich producentów do dalszego stosowania tych określeń po wejściu w życie aktu prawnego przyznającego ochronę chorwackim określeniom tradycyjnym.

(7)

Pismem z dnia 28 sierpnia 2018 r. Komisja przekazała Chorwacji dokumentację dotyczącą sprzeciwu i zwróciła się do Chorwacji o przedstawienie uwag w ciągu dwóch miesięcy od sporządzenia pisma Komisji zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 607/2009.

(8)

Pocztą elektroniczną Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina poinformowały Komisję o swoim zamiarze spotkania w celu osiągnięcia porozumienia. Oba państwa zwróciły się do Komisji o jej obecność na tym spotkaniu.

(9)

Na spotkaniu, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2019 r., Chorwacja przyznała, że tradycyjne określenia, o których mowa, były stosowane przez dziesięciolecia w kilku regionach byłej SFRJ i zapewniła Bośnię i Hercegowinę, że Chorwacja nie rości sobie prawa do ich wyłącznego użytku. Chorwacja wyraziła jednak obawy dotyczące stosowania w Bośni i Hercegowinie niektórych określeń tradycyjnych, w odniesieniu do których Chorwacja złożyła wniosek o objęcie ochroną, w celu opisywania win nieobjętych chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym. Bośnia i Hercegowina zapewniła, że problem ten zostanie rozwiązany w wyniku będącego w toku procesu dostosowania jej ustawodawstwa do prawa Unii.

(10)

Oba państwa przyznały, że nie tylko mają udział w dziedzictwie prawnym byłej SFRJ, lecz również w sposób nieunikniony posługują się tymi samymi wyrazami słowiańskimi, takimi jak „chroniona nazwa pochodzenia”, „wino gatunkowe”, „młode wino”. Oba państwa zgodziły się, że gdyby te określenia miały być objęte ochroną tylko przez jeden kraj, drugi kraj nie miałby możliwości zastąpienia określeń stosowanych od dziesiątek lat określeniami, które nie są identyczne z tradycyjnymi określeniami chorwackimi.

(11)

W związku z tym Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina uzgodniły, że należy przewidzieć okres przejściowy, w którym Bośnia i Hercegowina powinna mieć możliwość stosowania chronionych określeń tradycyjnych w odniesieniu do produktów sektora wina, które nie są zgodne z definicją i warunkami stosowania tych określeń ustalonymi w niniejszym rozporządzeniu. Ten okres przejściowy powinien umożliwić Bośni i Hercegowinie zakończenie stopniowego dostosowywania jej ustawodawstwa do prawa Unii lub, alternatywnie, dostosowanie etykietowania win opatrzonych tymi tradycyjnymi określeniami chorwackimi.

(12)

Treść porozumienia osiągniętego między Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną nie jest sprzeczna z prawem Unii.

(13)

Ponadto, ponieważ odpowiednie ustawodawstwo Bośni i Hercegowiny nie jest jeszcze w pełni zgodne z prawem Unii, w tym z art. 35 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 607/2009, złożenie równolegle wniosku o udzielenie bezpośredniej ochrony przez Bośnię i Hercegowinę zgodnie z tym rozporządzeniem nie byłoby możliwe.

(14)

W związku z tym, biorąc pod uwagę interes producentów i podmiotów, którzy zgodnie z prawem stosują te określenia, oraz w celu pokonania przejściowych trudności, jakie napotyka Bośnia i Hercegowina, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić stopniową harmonizację ustawodawstwa Bośni i Hercegowiny z prawodawstwem unijnym.

(15)

Ponieważ jednak niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie na terytorium Unii, okres przejściowy dotyczy wyłącznie produktów sektora wina pochodzących z Bośni i Hercegowiny, które są przywożone do Unii i wprowadzane do obrotu w Unii przy użyciu chorwackich chronionych określeń tradycyjnych, pomimo że nie są zgodne z definicją i warunkami stosowania.

(16)

W świetle powyższego oraz biorąc pod uwagę, że wniosek złożony przez Chorwację spełnia warunki określone w art. 112 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 607/2009, chorwackie określenia tradycyjne identyfikujące wina produkowane w Chorwacji powinny być chronione i rejestrowane w elektronicznym rejestrze „E-Bacchus”.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Następujące tradycyjne terminy identyfikujące produkty sektora wina produkowane w Chorwacji są chronione i rejestrowane w elektronicznym rejestrze „E-Bacchus”:

a)

określenia tradycyjne zgodnie z art. 112 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013:

„Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)”,

„Kvalitetno biser vino”,

„Vrhunsko pjenušavo vino”,

„Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)”;

b)

określenia tradycyjne zgodnie z art. 112 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013:

„Opolo”,

„Mlado vino”.

Definicje i warunki stosowania określeń tradycyjnych znajdują się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Określenia chronione na mocy art. 1 mogą być stosowane przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w celu oznaczania produktów sektora wina, które nie są zgodne z definicją i warunkami stosowania określeń chronionych, o których mowa w powyższym artykule, i które są przywożone do Unii i wprowadzane do obrotu na jej terytorium z Bośni i Hercegowiny, jeżeli określenia te są tradycyjnie stosowane na terytorium tego państwa trzeciego.

Po upływie okresu pięciu lat jedynie produkty sektora wina, o których mowa w akapicie pierwszym, które zostały przywiezione do Unii z Bośni i Hercegowiny przed upływem pięcioletniego okresu, mogą być wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem do momentu wyczerpania wszystkich istniejących zapasów.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji (Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2).

(4)  Dz.U. C 51 z 10.2.2018, s. 24.


ZAŁĄCZNIK

Definicje i warunki stosowania określeń tradycyjnych, o których mowa w art. 1

„Opolo”

Nazwa: Opolo

Język: chorwacki

Definicja:„Opolo” to określenie tradycyjne zgodnie z art. 112 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Stosowanie tego określenia tradycyjnego jest dozwolone w odniesieniu do niemusującego wina różowego o dominującym bukiecie owocowym, produkowanego wyłącznie z czerwonych winogron zalecanych odmian Vitis vinifera, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie krajowego wykazu certyfikowanych odmian winogron (Dziennik Urzędowy nr 53/2014). Wina, w odniesieniu do których stosuje się określenie tradycyjne „Opolo”, są produkowane przy użyciu technologii wykorzystywanej do produkcji win białych i mają minimalną rzeczywistą zawartość alkoholu 11 % obj. Maksymalna wydajność przy produkcji tych win wynosi 12 000 kg/ha. Badanie analityczne i organoleptyczne jest obowiązkowe. Barwa win „Opolo” może być różna – od jasnoróżowej do intensywnie różowej.

Wykaz przedmiotowych chronionych nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych: Określenie tradycyjne „Opolo” można stosować w odniesieniu do win o chronionych nazwach pochodzenia „Primorska Hrvatska”, „Hrvatska Istra”, „Hrvatsko primorje”, „Sjeverna Dalmacija”, „Dalmatinska zagora” i „Srednja i Južna Dalmacija”, spełniających wymogi dotyczące stosowania tego określenia tradycyjnego.

Kategorie produktów winiarskich: Wino zgodne z definicją podaną w części II pkt 1 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

„Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)”

Nazwa: Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), ewentualnie uzupełniona określeniem:

Arhivsko vino: w przypadku win przechowywanych w piwnicy przez pięć lat lub dłużej, z czego przez co najmniej trzy lata w butelkach,

Desertno vino: w przypadku win otrzymywanych z przetwarzania winogron przejrzałych lub suszonych bez dodawania żadnych substancji, o naturalnej zawartości alkoholu nie mniejszej niż 16 % obj. oraz rzeczywistej zawartości alkoholu nie mniejszej niż 9 % obj.,

Kasna berba: w przypadku win otrzymywanych z przejrzałych winogron o minimalnej naturalnej zawartości cukru 94° w skali Oechsle,

Izborna berba: w przypadku win otrzymywanych wyłącznie ze specjalnie wyselekcjonowanych winogron o minimalnej naturalnej zawartości cukru 105° w skali Oechsle,

Izborna berba bobica: w przypadku win otrzymywanych z wyselekcjonowanych i przejrzałych winogron dotkniętych pleśnią botrytis, o minimalnej naturalnej zawartości cukru 127° w skali Oechsle,

Izborna berba prosušenih bobica: w przypadku win otrzymywanych z wyselekcjonowanych owoców przejrzałych winogron o minimalnej naturalnej zawartości cukru 154° w skali Oechsle,

Ledeno vino: w przypadku win otrzymywanych z winogron zebranych w temperaturze -7 °C lub niższej i przetwarzanych w stanie zmrożenia, o minimalnej naturalnej zawartości cukru 127° w skali Oechsle.

Język: chorwacki

Definicja:„Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)” to określenie tradycyjne zgodnie z art. 112 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. To określenie tradycyjne jest synonimem określenia „chroniona nazwa pochodzenia”, dozwolonym do stosowania w odniesieniu do win wytwarzanych z winogron zalecanych odmian Vitis vinifera, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie krajowego wykazu certyfikowanych odmian winogron (Dziennik Urzędowy nr 53/2014). Naturalna zawartość alkoholu w tych winach nie może być niższa niż:

10 % obj. w strefie B,

10,5 % obj. w strefie CI,

11 % obj. w strefie CII.

Maksymalna wydajność przy produkcji tych win wynosi:

10 000 kg/ha (6 000 l/ha) w strefie B,

11 000 kg (6 600 l/ha) w strefach CI i CII.

Wzbogacanie, zakwaszanie, odkwaszanie i słodzenie są niedozwolone. Badanie analityczne i organoleptyczne jest obowiązkowe. W zależności od stopnia dojrzałości winogron oraz procesów produkcji i dojrzewania wina mogą być stosowane następujące określenia dodatkowe:

Arhivsko vino,

Desertno vino,

Kasna berba,

Izborna berba,

Izborna berba bobica,

Izborna berba prosušenih bobica,

Ledeno vino.

Wykaz przedmiotowych chronionych nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych: Określenie tradycyjne „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)” może być stosowane w odniesieniu do wszystkich chorwackich win o chronionej nazwie pochodzenia spełniających wymogi dotyczące stosowania tego określenia tradycyjnego.

Kategorie produktów winiarskich: Wino zgodne z definicją podaną w części II pkt 1 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

„Kvalitetno biser vino”

Nazwa: Kvalitetno biser vino

Język: chorwacki

Definicja:„Kvalitetno biser vino” to określenie tradycyjne zgodnie z art. 112 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. To określenie tradycyjne jest synonimem określenia „chroniona nazwa pochodzenia”, dozwolonym do stosowania w odniesieniu do półmusującego wina otrzymanego z win gatunkowych, młodego wina w trakcie fermentacji, moszczu winogronowego lub moszczu winogronowego w trakcie fermentacji, wytwarzanych z winogron zalecanych odmian Vitis vinifera, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie krajowego wykazu certyfikowanych odmian winogron (Dziennik Urzędowy nr 53/2014). Wina oznaczone określeniem tradycyjnym „Kvalitetno biser vino” muszą mieć całkowitą zawartość alkoholu nie mniejszą niż 9 % obj. oraz rzeczywistą zawartość alkoholu nie mniejszą niż 7 % obj. Nadciśnienie spowodowane obecnością endogenicznego dwutlenku węgla w roztworze nie może wynosić mniej niż 1 bar ani więcej niż 2,5 bara przy przechowywaniu w zamkniętych zbiornikach w temperaturze 20 °C.

Wykaz przedmiotowych chronionych nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych: Określenie tradycyjne „Kvalitetno biser vino” może być stosowane w odniesieniu do wszystkich chorwackich win półmusujących o chronionej nazwie pochodzenia, spełniających wymogi dotyczące stosowania tego określenia tradycyjnego.

Kategorie produktów winiarskich: Wino półmusujące zgodne z definicją podaną w części II pkt 8 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

„Mlado vino”.

Nazwa: Mlado vino

Język: chorwacki

Definicja:„Mlado vino” to określenie tradycyjne zgodnie z art. 112 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. To określenie tradycyjne jest dozwolone dla win wytwarzanych z winogron zalecanych odmian Vitis vinifera zgodnie z rozporządzeniem w sprawie krajowego wykazu certyfikowanych odmian winogron (Dziennik Urzędowy nr 53/2014), których proces fermentacji został całkowicie lub częściowo zakończony. Wina opatrzone określeniem tradycyjnym „Mlado vino” muszą być wprowadzone na rynek do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zebrano winogrona.

Wykaz przedmiotowych chronionych nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych: Określenie tradycyjne „Mlado vino” może być stosowane w odniesieniu do wszystkich chorwackich win o chronionej nazwie pochodzenia, spełniających wymogi dotyczące stosowania tego określenia tradycyjnego.

Kategorie produktów winiarskich: Wino zgodne z definicją podaną w części II pkt 1 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

„Vrhunsko pjenušavo vino”

Nazwa: Vrhunsko pjenušavo vino

Język: chorwacki

Definicja:„Vrhunsko pjenušavo vino” to określenie tradycyjne zgodnie z art. 112 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. To określenie tradycyjne jest synonimem określenia „chroniona nazwa pochodzenia”, używanym w odniesieniu do win musujących otrzymanych drogą pierwszej fermentacji alkoholowej ze świeżych winogron lub moszczu oraz drugiej fermentacji alkoholowej z win odpowiednich do celu otrzymania win gatunkowych lub wysokogatunkowych wytwarzanych z winogron zalecanych odmian Vitis vinifera, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie krajowego wykazu certyfikowanych odmian winogron (Dziennik Urzędowy nr 53/2014). Wina musujące oznaczone określeniem tradycyjnym „Vrhunsko pjenušavo vino” muszą mieć rzeczywistą zawartość alkoholu nie mniejszą niż 10 % obj., a nadciśnienie spowodowane obecnością endogenicznego dwutlenku węgla w roztworze nie może wynosić mniej niż 3 bary przy przechowywaniu w zamkniętych zbiornikach w temperaturze 20 °C.

Wykaz przedmiotowych chronionych nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych: Określenie tradycyjne „Vrhunsko pjenušavo vino” może być stosowane w odniesieniu do wszystkich chorwackich win musujących o chronionej nazwie pochodzenia, spełniających wymogi dotyczące stosowania tego określenia tradycyjnego.

Kategorie produktów winiarskich: Wino musujące zgodne z definicją podaną w części II pkt 4 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

„Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)”

Nazwa: Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP), ewentualnie uzupełniona określeniem:

Mlado vino: o ile jest to wino wytwarzane z winogron zalecanych odmian Vitis vinifera, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie krajowego wykazu certyfikowanych odmian winogron (Dziennik Urzędowy nr 53/2014), którego proces fermentacji może być całkowicie lub częściowo zakończony i które jest wprowadzane na rynek do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zebrano winogrona.

Arhivsko vino: o ile jest to wino przechowywane w piwnicy przez co najmniej pięć lat, z czego ostatnie trzy lata w butelkach.

Desertno vino: o ile jest to wino otrzymywane z winogron przejrzałych lub suszonych, jego naturalna zawartość alkoholu jest nie mniejsza niż 16 % obj., a rzeczywista zawartość alkoholu jest nie mniejsza niż 9 % obj.

Język: chorwacki

Definicja:„Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)” to określenie tradycyjne zgodnie z art. 112 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. To określenie tradycyjne jest synonimem określenia „chroniona nazwa pochodzenia”, stosowanym do opisywania win wytwarzanych z winogron zalecanych odmian Vitis vinifera, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie krajowego wykazu certyfikowanych odmian winogron (Dziennik Urzędowy nr 53/2014). Wina opatrzone określeniem tradycyjnym „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)” muszą mieć całkowitą naturalną zawartość alkoholu nie mniejszą niż:

8,5 % obj. w strefie B,

9,0 % obj. w strefie CI,

9,5 % obj. w strefie CII.

Maksymalna wydajność przy produkcji tych win wynosi:

11 000 kg/ha (7 700 l/ha) w strefie B,

12 000 kg/ha (8 400 l/ha) w strefach CI i CII.

Badanie analityczne i organoleptyczne jest obowiązkowe.

Wykaz przedmiotowych chronionych nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych: Określenie tradycyjne „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim (Kvalitetno vino KZP)” może być stosowane w odniesieniu do wszystkich chorwackich win o chronionej nazwie pochodzenia, spełniających wymogi dotyczące stosowania tego określenia tradycyjnego.

Kategorie produktów winiarskich: Wino zgodne z definicją podaną w części II pkt 1 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.


DECYZJE

15.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/19


DECYZJA RADY (UE) 2019/1719

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas 18. sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handle dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES CoP 18)

(Genewa, Szwajcaria, 17–28 sierpnia 2019 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia przystąpiła do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) na mocy decyzji Rady (UE) 2015/451 (1). CITES została wdrożona w Unii rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97 (2).

(2)

Zgodnie z art. XI ust. 3 CITES Konferencja Stron(CoP) może, między innymi, przyjmować zmiany do załączników do CITES.

(3)

Na 18. sesji, która odbędzie się w dniach 17–28 sierpnia 2019 r. w Genewie, Szwajcaria (CITES CoP 18), CoP podejmie decyzje w sprawie 57 wniosków o zmianę załączników do CITES, jak również w sprawie innych licznych kwestii związanych z wdrażaniem i interpretacją CITES.

(4)

Należy ustalić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii podczas CITES CoP 18, ponieważ zmiany załączników do CITES będą wiążące dla Unii i jej państw członkowskich, a niektóre inne decyzje mogą w sposób decydujący wywrzeć wpływ na treść prawa Unii, w szczególności na rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 (3) oraz na rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2012 (4).

(5)

Proponowane stanowisko, jakie ma być zajęte w sprawie różnych wniosków podczas CITES CoP 18, zostało oparte na analizach eksperckich treści tych wniosków przeprowadzonych w świetle najlepszych dostępnych dowodów naukowych i technicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw wchodzących w zakres kompetencji Unii, podczas 18. sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES CoP 18), jest przedstawione w załącznikach do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W przypadku gdy nowe informacje naukowe lub techniczne przedstawione po przyjęciu niniejszej decyzji, lecz przed CITES CoP 18 lub w jej trakcie, mogą mieć wpływ na stanowisko, o którym mowa w art. 1, lub w przypadku gdy podczas tej sesji przedstawione zostaną zmienione lub nowe wnioski, co do których nie ma jeszcze stanowiska Unii, stanowisko Unii zostanie ustalone w drodze koordynacji na miejscu, zanim Konferencja Stron (CoP) zostanie wezwana do podjęcia decyzji w sprawie tych wniosków. W takich przypadkach stanowisko Unii musi być spójne z zasadami określonymi w załącznikach do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2019 r.

W imieniu Rady

A.K. PEKONEN

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE) 2015/451 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (Dz.U. L 75 z 19.3.2015, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 (Dz.U. L 242 z 7.9.2012, s. 13).


ZAŁĄCZNIK I

Stanowisko Unii w sprawie najważniejszych zagadnień będących przedmiotem dyskusji podczas 18. sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES CoP 18)

(Genewa, Szwajcaria, 17–28 sierpnia 2019 r.)

A.   Uwagi ogólne

1.

Unia uznaje Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) za jedną z kluczowych międzynarodowych konwencji w sprawie ochrony gatunków i zachowania różnorodności biologicznej oraz walki z nielegalnym handlem dziką fauną i florą.

2.

Unia powinna przyjąć ambitne stanowisko na 18. sesję Konferencji Stron CITES (CITES CoP 18), działając zgodnie z odpowiednimi strategiami politycznymi Unii i zobowiązaniami międzynarodowymi w tych obszarach, w szczególności z zadaniami dotyczącymi dzikiej fauny i flory w ramach 15. celu zrównoważonego rozwoju, ze strategicznym planem na rzecz różnorodności biologicznej na okres 2011–2020 i celami z Aichi uzgodnionymi w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), zgodnie z wizją strategiczną CITES (1) i rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 71/326 w sprawie nielegalnego handlu dziką fauną i florą. Stanowisko Unii powinno również służyć realizacji odpowiednich celów określonych na poziomie Unii w konkluzjach Rady z dnia 21 czerwca 2011 r. na temat unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r., oraz konkluzji Rady z dnia 20 czerwca 2016 r. na temat planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą oraz planu działania UE na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami.

3.

Priorytetami Unii podczas 18. sesji Konferencji Stron CITES powinny być:

pełne wykorzystanie instrumentów CITES w celu regulowania międzynarodowego handlu zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, które podlegają niezrównoważonemu handlowi międzynarodowemu, przy kierowaniu się podejściem o podstawach naukowych, oraz

wzmocnienie reakcji społeczności międzynarodowej na nielegalny handel dziką fauną i florą.

4.

Stanowisko Unii w sprawie wniosków dotyczących zmian do załączników do CITES powinno być uzależnione od stanu ochrony odnośnych gatunków oraz od wpływu, jaki handel wywiera lub może wywierać na stan ochrony tych gatunków. W tym celu przy ocenie wniosków dotyczących zmian w wykazach należy uwzględnić doradztwo naukowe o największym znaczeniu i najsolidniejszych podstawach naukowych zgodnie z postanowieniami rezolucji Konferencji 9.24 dotyczącej kryteriów zmiany załączników I i II do CITES.

5.

Stanowisko Unii powinno uwzględniać fakt, że kontrole CITES mogą przyczynić się do poprawy stanu zachowania gatunków, uznając jednocześnie wysiłki tych krajów, które wdrożyły już skuteczne środki zachowania gatunków. Unia powinna zapewnić, aby decyzje podjęte podczas CITES CoP 18 zwiększały skuteczność CITES w możliwie największym stopniu poprzez ograniczenie do minimum zbędnych formalności administracyjnych i poprzez przyjęcie praktycznych, opłacalnych i funkcjonalnych rozwiązań problemów związanych z wdrażaniem i monitorowaniem.

6.

Konferencja Stron (CoP) jest organem zarządzającym CITES, a liczne decyzje przyjęte podczas 18. sesji Konferencji Stron CITES zostaną wdrożone przez Stały Komitet, który jest głównym organem pomocniczym Konferencji Stron. W stanowisku Unii przyjętym na potrzeby CITES CoP należy również określić podejście Unii na 71. i 72. posiedzeniu Stałego Komitetu, które odbędą się bezpośrednio przed i po CITES CoP 18.

B.   KWESTIE SZCZEGÓŁOWE

7.

Na CITES CoP 18 przedstawiono 57 wniosków dotyczących zmian załączników do CITES. 12 tych wniosków zostało przedłożonych przez Unię jako głównego wnioskodawcę lub współwnioskodawcę, a ich przyjęcie powinno oczywiście być popierane przez Unię. Szczególną uwagę należy poświęcić poglądom państw zasięgu występowania gatunków, których dotyczą wnioski. Unia uważa również, że zasadniczo należy poprzeć wnioski dotyczące zmian załączników do CITES, które są wynikiem prac Komitetu CITES ds. Zwierząt i Komitetu CITES ds. Roślin i Komitetu Stałego. Przeglądowi zostanie poddana ocena wniosków przedstawionych przez Sekretariat CITES oraz przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody/organizację Traffic (2), a także – w przypadku gatunków morskich eksploatowanych w celach handlowych – ocena specjalnego panelu ekspertów FAO.

8.

Zgodnie ze swoim utrwalonym stanowiskiem Unia ponownie stwierdza, że CITES stanowi właściwy instrument regulacji handlu międzynarodowego gatunkami morskimi, w przypadkach gdy handel ma wpływ na stan ochrony tych gatunków i gdy są one lub mogą zostać zagrożone wyginięciem. Unia w szczególności popiera, między innymi, umieszczenie w załączniku II do CITES trzech gatunków strzykwy z rodzaju Holothuria (Microthele), z uwagi na nadmierną eksploatację i znaczny poziom międzynarodowego handlu tymi gatunkami.

9.

Unia zauważa, że w ciągu ostatnich lat włożono wiele wysiłku, aby budować zdolności w zakresie wdrażania CITES, w dużym stopniu w odniesieniu do gatunków morskich, w tym za pomocą wsparcia finansowego ze strony Unii. Unia wspiera lepszą koordynację między CITES, innymi organizacjami a wielostronnymi umowami środowiskowymi w ramach ich odpowiednich kompetencji w celu usprawnienia zarządzania i zwiększenia komplementarności. W szczególności Unia popierała wnioski dotyczące umieszczenia w załączniku II do CITES pewnych gatunków rekinów (rekin ostronosy i ostronos długopłetwy – Isurus oxyrinchus i I. paucus) i płaszczek (Glaucostegus spp. i Rhynchobatus australiaeRhinidae spp.).

10.

Podczas CITES CoP 17 w załączniku II do CITES umieszczono dodatkowe gatunki palisandru (Pterocarpus erinaceus, trzy gatunki Guibourtia i Dalbergia spp.), by lepiej kontrolować handel międzynarodowy tymi gatunkami drewna egzotycznego. Unia powinna zapewnić, by obecny komentarz nr 15 został zmieniony, tak by skupić się na tych gatunkach, które najpierw stają się przedmiotem handlu międzynarodowego i by unikać niepotrzebnych obciążeń administracyjnych i dotyczących egzekwowania. Unia wspiera zatem porozumienie dotyczące zmiany komentarza nr 15 osiągnięte na 70. posiedzeniu Komitetu Stałego, co jest odzwierciedlone we wniosku nr 52 dotyczącym zmian w wykazach na CITES CoP18. Unia pozostaje otwarta na ewentualne ostateczne ulepszenia, które mogą się pojawić po konsultacjach z innymi stronami CITES. Zgodnie ze swoim zobowiązaniem dotyczącym lepszej kontroli przywozu drewna z Afryki Środkowej, Unia jest jednym z autorów wniosku, by poszerzyć obecny wykaz CITES o Pericopsis elata w załączniku II do CITES.

11.

Unia powinna również wspierać międzysektorowe wysiłki na rzecz skuteczniejszych uregulowań międzynarodowego handlu zagrożonymi gatunkami fauny i flory, w tym proponowanej rezolucji w sprawie weryfikowania legalnego zakupu, która odwołuje się do wyników specjalnego warsztatu zorganizowanego przez Unię w czerwcu 2018 r. Przyjęcie przez CITES CoP 18 nowej strategicznej wizji dla CITES na lata 2021–2030 stanowi sposobność, by skonsolidować i, w razie konieczności, wyjaśnić rolę CITES w szerszym kontekście międzynarodowego zarządzania środowiskiem, w tym w kontekście ram dotyczących bioróżnorodności po 2020 roku na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej.

12.

Stanowisko Unii w sprawie wniosków związanych z nielegalnym handlem dziką fauną i florą powinno być zgodne z trzema priorytetami określonymi w konkluzjach Rady z dnia 20 czerwca 2016 r. na temat planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą. Owe priorytety to:

zapobieganie nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą oraz przeciwdziałanie jego przyczynom,

skuteczniejsze wdrażanie i egzekwowanie obowiązujących przepisów oraz skuteczniejsza walka z zorganizowaną przestępczością związaną z dziką fauną i florą, oraz

rozwój globalnego partnerstwa z krajami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia w działaniu przeciwko nielegalnemu handlowymi dziką fauną i florą.

Stanowisko powinno również uwzględniać przygotowane przez Komisję Sprawozdanie z postępów w realizacji Planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą.

Działając zgodnie z pierwszym priorytetem, Unia popiera wzmożoną ochronę – poprzez CITES – gatunków przywożonych obecnie do Unii na niezrównoważoną skalę lub w sposób nielegalny (w szczególności w przypadku handlu egzotycznymi zwierzętami domowymi). Unia była zatem współwnioskodawcą niektórych wniosków dotyczących zmiany załączników do CITES w odniesieniu do różnych gatunków gadów i płazów, w szczególności kilku gatunków gekonów i traszek i w odpowiednich przypadkach popiera inne wnioski.

13.

Działając zgodnie z drugim i trzecim priorytetem, Unia popiera podjęcie zdecydowanych środków na potrzeby wdrażania CITES przez jej strony. Opowiada się za wprowadzeniem jasnego harmonogramu wraz z mechanizmami monitorowania (w tym możliwymi sankcjami handlowymi) w stosunku do tych Stron, które w sposób systematyczny nie przestrzegają swoich obowiązków wynikających z CITES. Jest to szczególnie ważne w celu przeciwdziałania kłusownictwu i nielegalnemu handlowi mającemu wpływ na słonie, nosorożce, azjatyckie wielkie koty, palisander i łuskowce.

14.

Kilka wniosków złożonych na CITES CoP 18 skupia się na kwestiach związanych ze zrównoważonym wykorzystywaniem, źródłami utrzymania i społecznościami wiejskimi. Unia powinna wspierać takie wnioski w takim stopniu, w jakim pomagają one w zapewnieniu, by istotne informacje były uwzględniane w realizowanych procesach, zgodnie z CITES. Unikać należy tworzenia dodatkowych procesów lub struktur generujących znaczne koszty i niegwarantujących korzyści.

15.

Nielegalne polowania na słonie i handel kością słoniową nadal występują na niepokojąco dużą skalę. Nadal na dużą skalę organizowane są również nielegalne polowania na nosorożce i handel ich rogami, co niweczy wysiłki na rzecz ochrony tych zwierząt i stanowi poważne zagrożenie dla ich populacji. Zarówno Unia, jak i jej państwa członkowskie udzieliły znacznego wsparcia krajom Afryki w celu poprawy ochrony dzikiej fauny i flory oraz zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą. Unia jest zdecydowana nadal wspierać swoich afrykańskich partnerów oraz wzmagać wysiłki w tym zakresie, zgodnie z konkluzjami Rady w sprawie komunikatu Komisji na temat planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą. Unia uznaje wysiłki na rzecz ochrony czynione przez niektóre afrykańskie państwa zasięgu, ale duża skala kłusownictwa i nielegalnego handlu nadal poważnie ją niepokoi. Priorytetem Unii w stosunku do wszystkich punktów porządku CITES CoP 18 dotyczących tych gatunków powinno być wspieranie działań bezpośrednio ukierunkowanych na te problemy.

16.

Unia zauważa, że strony przedstawiły liczne, nieraz sprzeczne propozycje w odniesieniu do legalnego handlu kością słoniową. Międzynarodowy handel kością słoniową jest obecnie zakazany w ramach CITES. Unia uważa, że warunki ponownego zezwolenia na taki handel nie są spełnione i będzie się sprzeciwiać wszelkim zmianom w obecnym systemie CITES, które mogłyby skutkować poluzowaniem obecnego zakazu międzynarodowego handlu kością słoniową lub wznowieniem tego handlu. W odniesieniu do krajowych rynków kości słoniowej Unia powinna nadal wspierać proporcjonalne, skuteczne środki oparte na najlepszych dostępnych dowodach, w ramach zakresu CITES.

17.

Unia uważa, że regulamin wewnętrzny CoP nie może odbiegać od tekstu CITES, w tym jej art. XXI pkt 2–6. Stanowczo odrzucić należy wszelkie próby dodania przepisów, które poddawałyby wykonywanie praw Unii jako strony warunkom nieprzewidzianym w CITES.

18.

Krytyczny wzrost nielegalnego handlu dziką fauną i florą w połączeniu z rozszerzeniem zakresu stosowania CITES na nowe gatunki i strony oznacza, że w ostatnich latach w ramy CITES włączono więcej działań i że znacznie wzrosła liczba zadań spoczywających na Sekretariacie CITES. Unia powinna uwzględnić te zmiany przy podejmowaniu decyzji w sprawie swoich priorytetów na CITES CoP 18 i w sprawie swojego wkładu w fundusz powierniczy CITES.

(1)  Por. rezolucja Konferencji CITES 14.2, która ma zostać zaktualizowana na 18. sesji Konferencji Stron (zob. pkt 5 poniżej).

(2)  Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i organizacja Traffic to organizacje, które specjalizują się w kwestiach dotyczących handlu dziką fauną i florą i przed każdą CITES CoP przedstawiają dokładną ocenę wniosków dotyczących zmian w załącznikach do CITES.


ZAŁĄCZNIK II

Stanowisko Unii w sprawie wniosków złożonych na 18. sesję Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES CoP 18)

(Genewa, Szwajcaria, 17–28 sierpnia 2019 r.)

„+” oznacza stanowisko „za”

„–” oznacza stanowisko „przeciw”

„0” oznacza gotowość do dyskusji

„(+)” oznacza poparcie uzależnione od zmian we wniosku

„(–)” oznacza sprzeciw, który będzie ponownie rozważony, jeśli wniosek zostanie znacznie zmieniony

Dokumenty robocze

Nr

Punkt porządku obrad

Wnioskodawca  (1)

Uwagi

Stanowisko

Ceremonia otwarcia

 

Nie dołącza się żadnego dokumentu

 

Kwestie administracyjne i finansowe

1.

Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i wiceprzewodniczących sesji oraz przewodniczących komitetów I i II

 

Nie dołącza się żadnego dokumentu

 

2.

Przyjęcie porządku obrad

 

 

 

3.

Przyjęcie programu prac

 

 

 

4.

Regulamin wewnętrzny

 

 

 

 

4.1

Regulamin wewnętrzny 18. sesji Konferencji Stron

CoP18 Dok. 4.1

Sek.

Należy zwrócić uwagę na dokument zawierający obecny regulamin wewnętrzny, który będzie obowiązywał, chyba że i do czasu gdy zostanie zmieniony przez Konferencję Stron (por. zasada 32).

 

 

4.2

Przegląd regulaminu wewnętrznego

CoP18 Dok. 4.2

SK

Należy poprzeć utrzymanie niezmienionej wersji regulaminu wewnętrznego podczas CoP 18; należy również poprzeć nowy mandat SK do przeprowadzenia przeglądu zasady 25 (procedura podejmowania decyzji w sprawie zmian załączników) przed CoP 19.

+

5.

Komisja mandatowa

 

 

 

 

5.1

Powołanie komisji mandatowej (nie dołącza się żadnego dokumentu)

 

Nie dołącza się żadnego dokumentu

 

 

5.2

Sprawozdanie komisji mandatowej (nie dołącza się żadnego dokumentu)

 

Nie dołącza się żadnego dokumentu

 

6.

Dopuszczenie obserwatorów

 

 

 

7.

Administracja, finansowanie i budżet Sekretariatu oraz sesji Konferencji Stron

 

 

 

 

7.1

Administracja Sekretariatu

CoP18 Dok. 7.1

 

 

 

 

7.2

Sprawozdanie dyrektora wykonawczego UNEP dotyczące kwestii administracyjnych i innych

 

 

 

 

7.3

Sprawozdania finansowe za lata 2016–2019

CoP18 Dok. 7.3

 

 

 

 

 

Załącznik 1: Sprawozdanie finansowe dotyczące programu prac na 2016 r. z oszacowanymi kosztami

CoP18 Dok. 7.3 A1

 

 

 

 

 

Załącznik 2: Fundusz powierniczy CITES – stan składek na dzień 31 grudnia 2016 r.

CoP18 Dok. 7.3 A2

 

 

 

 

 

Załącznik 3: Zewnętrzny fundusz powierniczy CITES – stan składek na dzień 31 grudnia 2016 r.

CoP18 Dok. 7.3 A3

 

 

 

 

 

Załącznik 4: Sprawozdanie finansowe dotyczące programu prac na 2017 r. z oszacowanymi kosztami

CoP18 Dok. 7.3 A4

 

 

 

 

 

Załącznik 5: Fundusz powierniczy CITES – stan składek na dzień 31 grudnia 2017 r.

CoP18 Dok. 7.3 A5

 

 

 

 

 

Załącznik 6: Zewnętrzny fundusz powierniczy CITES – stan składek na dzień 31 grudnia 2017 r.

CoP18 Dok. 7.3 A6

 

 

 

 

 

Załącznik 7: Sprawozdanie finansowe dotyczące programu prac na 2018 r. z oszacowanymi kosztami

CoP18 Dok. 7.3 A7

 

 

 

 

 

Załącznik 8: Fundusz powierniczy CITES – stan składek na dzień 31 grudnia 2018 r.

CoP18 Dok. 7.3 A8

 

 

 

 

 

Załącznik 9: Fundusz powierniczy CITES – niezapłacone składki w podziale na lata, stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

CoP18 Dok. 7.3 A9

 

 

 

 

 

Załącznik 10: Zewnętrzny fundusz powierniczy CITES – stan składek na dzień 31 grudnia 2018 r.

CoP18 Dok. 7.3 A10

 

 

 

 

 

Załącznik 11: Sprawozdanie z finansowych wyników działalności i stanowisko za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

CoP18 Dok. 7.3 A11

 

 

 

 

 

Załącznik 12: Sprawozdanie finansowe dotyczące programu prac na 2019 r. z oszacowanymi kosztami (do dnia 31 marca 2019 r.)

 

 

 

 

 

Załącznik 13: Fundusz powierniczy CITES – stan składek na dzień 31 marca 2019 r.

 

 

 

 

 

Załącznik 14: Zewnętrzny fundusz powierniczy CITES – stan składek na dzień 31 marca 2019 r.

 

 

 

 

7.4

Budżet i program prac na lata 2020–2022

CoP18 Dok. 7.4

 

 

 

 

 

Załącznik 1: Projekt rezolucji pt. Finansowanie oraz program prac Sekretariatu na trzyletni okres 2020–2022 z oszacowanymi kosztami

CoP18 Dok. 7.4 A1

 

 

 

 

 

Załącznik 2: Scenariusz budżetowy – zerowy wzrost realny

CoP18 Dok. 7.4 A2

 

 

 

 

 

Załącznik 3: Scenariusz budżetowy – zerowy wzrost nominalny

CoP18 Dok. 7.4 A3

 

 

 

 

 

Załącznik 4: Scenariusz budżetowy – wzrost krańcowy

CoP18 Dok. 7.4 A4

 

 

 

 

7.5

Dostęp do finansowania, w tym finansowania z GEF

CoP18 Dok. 7.5

 

 

 

 

7.6

Sponsorowany projekt na rzecz uczestnictwa delegatów

CoP18 Dok. 7.6

Sek.

Należy poprzeć utrzymanie obecnych kryteriów kwalifikacji; Sekretariat powinien zbadać możliwość rozszerzenia zakresu projektu z sesji Konferencji Stron na posiedzenia Komitetu.

+

8.

Projekt rezolucji w sprawie strategii językowej konwencji

CoP18 Dok. 8

IQ

Niejasny pozostaje powód, dla którego język arabski miałby zostać dodany jako oficjalny język CITES, a pozostałe języki ONZ (chiński, rosyjski) nie. Wpływ na budżet i potencjalne dalsze opóźnienia w przygotowywaniu dokumentów przemawiają na niekorzyść wniosku.

Sprawy strategiczne

9.

Sprawozdania i zalecenia Komitetu

 

 

 

 

9.1

Komitet Stały

 

 

 

 

 

9.1.1.

Sprawozdanie przewodniczącego

CoP18 Dok. 9.1.1

 

 

 

 

 

9.1.2.

Wybór nowych członków regionalnych i ich zastępców (nie dołącza się żadnego dokumentu)

 

 

 

 

9.2

Komitet ds. Zwierząt

 

 

 

 

 

9.2.1.

Sprawozdanie przewodniczącego

 

 

 

 

 

9.2.2.

Wybór nowych członków regionalnych i ich zastępców (nie dołącza się żadnego dokumentu)

 

 

 

 

9.3

Komitet ds. Roślin

 

 

 

 

 

9.3.1.

Sprawozdanie przewodniczącego

CoP18 Dok. 9.3.1

 

 

 

 

 

9.3.2.

Wybór nowych członków regionalnych i ich zastępców (nie dołącza się żadnego dokumentu)

 

 

 

10.

Wizja strategiczna CITES na okres po 2020 r.

CoP18 Dok. 10

SK

Należy poprzeć przyjęcie zmienionej wizji strategicznej, ze zmianami zaproponowanymi przez Sekretariat; należy również poprzeć zmienione projekty decyzji dotyczące zlecenia Sekretariatowi porównania celów z istniejącymi decyzjami, rezolucjami; upoważnić SK do pracy nad wskaźnikami.

+

11.

Przegląd konwencji

CO, NA, ZW

Poruszono kilka istotnych kwestii w odniesieniu do środków utrzymania i przeglądu załączników. Wniosek w obecnej formie i zakresie wydaje się jednak stronniczy, a także niedostatecznie przygotowany, oparty na rozważaniach historycznych niepoprzedzonych dogłębną analizą coraz bardziej skomplikowanych wyzwań związanych z handlem dziką fauną i florą oraz jej ochroną, a także biorąc pod uwagę potencjalnie daleko idące konsekwencje. Nie określono adresatów projektów decyzji.

(–)

12.

Zabezpieczenie lepszego wdrażania w odniesieniu do wykazów gatunków ryb morskich zawartych w załącznikach

CoP18 Dok. 12

AG

Należy przyjąć do wiadomości, że nadal potrzebne jest wsparcie w zakresie skuteczniejszego wdrażania w odniesieniu do wykazów gatunków ryb morskich. W przeglądzie skuteczności poprzednich wykazów należy się jednak skupić na konkretnych przypadkach, zapewnić jasne wyjaśnienia i wykorzystać istniejące mechanizmy i zalecenia pochodzące z poprzednich przeglądów, zamiast rozpoczynać nowy proces ad hoc. Należy sprzeciwić się ograniczeniom w zakresie wprowadzania nowych wykazów jakichkolwiek grup gatunków; liczy się to, czy spełniono kryteria umieszczenia w wykazie.

13.

Zmiana rezolucji konferencji 11.1 (zmiany CoP 17) dotyczącej powoływania komitetów

CoP18 Dok. 13

SK/Sek.

Należy poprzeć nową rezolucję zmienioną przez Sek. i przewodniczącego SK.

+

14.

Potencjalne konflikty interesów w Komitecie ds. Zwierząt i w Komitecie ds. Roślin

CoP18 Dok. 14

SK

Na 70. posiedzeniu SK przyjęto standardowy formularz ujawniania dotyczący deklaracji interesów; należy poprzeć uchylenie decyzji 16.09 i 16.10.

+

15.

Współpraca z organizacjami i wielostronne umowy środowiskowe

 

 

 

 

15.1

Współdziałanie z innymi konwencjami związanymi z różnorodnością biologiczną

CoP18 Dok. 15.1

SK

Należy poprzeć przedłużenie obowiązywania decyzji 17.55 i 17.56 zmienionych przez Sek. i wniosek Sek., by przygotować sprawozdanie podsumowujące stosowane praktyki w innych konwencjach związanych z różnorodnością biologiczną.

Należy w dalszym ciągu wzmacniać synergie między wielostronnymi umowami środowiskowymi, a SK powinien na bieżąco te kwestie kontrolować.

+

 

15.2

Komisja do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR),

CoP18 Dok. 15.2

Sek.

Należy poprzeć zmiany w rezolucji konferencji 12.4 zaproponowane wspólnie przez Sekretariaty CITES i CCAMLR.

+

 

15.3

Globalna strategia ochrony roślin

CoP18 Dok. 15.3

SK

Należy poprzeć nowe projekty decyzji mające zastąpić decyzje 17.53 i 17.54.

+

 

15.4

Międzyrządowa Platforma Naukowo-Polityczna w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES)

CoP18 Dok. 15.4

SK/Sek.

Należy poprzeć projekt rezolucji dotyczącej współpracy z Międzyrządową Platformą Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów.

+

 

15.5

Międzynarodowe Konsorcjum ds. Zwalczania Przestępstw przeciwko Dzikiej Faunie i Florze (ICCWC)

CoP18 Dok. 15.5

Sek.

Należy poprzeć zaproszenie stron do dalszego finansowania działań ICCWC. Należy zwrócić się do partnerów ICCWC, by zapewnili skuteczne mechanizmy przejrzystości.

+

 

15.6

Współpraca między CITES i Konwencją w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

CoP18 Dok. 15.6

NO

Należy poprzeć projekt rezolucji (która wzywa do opracowania protokołu ustaleń między konwencją w sprawie ochrony światowego dziedzictwa a CITES) zmieniony przez Sek. Należy poprzeć projekty decyzji zaproponowany przez Norwegię, ze zmianami, które odzwierciedlają fakt, że każdy zaproponowany wspólny program prac powinien być zaakceptowany przez SK.

(+)

16.

Program CITES dotyczący gatunków drzew

Sek.

Należy poprzeć projekty decyzji, w tym decyzje, które wzywają Sek. do zbierania informacji, przedstawiania sprawozdań z postępów i kontynuowania współpracy z organizacjami zajmującymi się lasami i wzmacniania wsparcia dla stron, by wdrożyć Konwencję w zakresie umieszczonych w wykazach gatunków drzew. Należy zwrócić się do innych stron, by wniosły do programu wkład finansowy.

+

17.

Społeczności wiejskie

 

Należy zaproponować, by wszystkie dokumenty z CoP 17 i 18 rozpatrywane były jako pakiet podczas prac grupy roboczej w czasie sesji, która rozważy między innymi elementy do dyskusji na forum międzysesyjnej grupy roboczej. Należy rozważyć łącznie z powiązanymi propozycjami w pozycji 18.

 

 

17.1

Sprawozdanie Stałego Komitetu

CoP18 Dok. 17.1

SK/Sek.

Należy poprzeć wniosek Sek., by zmienić rezolucję konferencji 16.6 na temat środków utrzymania.

Wniosek o uchylenie decyzji z 17. sesji Konferencji Stron może być przedwczesny; wskazana jest dalsza praca między sesjami (wspólnie z Grupą Roboczą ds. Środków Utrzymania?).

(+)

 

17.2

Proponowane zmiany do rezolucji konferencji 4.6 (zmiany CoP 17) [Przedkładanie projektów rezolucji] i rezolucji konferencji 9.24 (zmiany CoP17)

CoP18 Dok. 17.2

NA, ZW

Proponowana zmiana do rezolucji 4.6 w formie, w jakiej ją sporządzono, wydaje się nieodpowiednia, ponieważ rezolucja ta koncentruje się na formalnościach i procedurach dotyczących składania wniosków.

Proponowane zmiany do załącznika 6 sekcja C rezolucji konferencji 9.24 wymagałyby co najmniej sprecyzowania zakresu geograficznego konsultacji ze społecznościami wiejskimi, tj. z każdą Stroną na obszarze jej terytorium; ewentualne zmiany powinny być niewiążące. Należy rozważyć wraz z dokumentem 18.3.

(–)

 

17.3

Mechanizm partycypacyjny społeczności wiejskich

BW, CO, NA, ZW

Należy sprzeciwić się ustanowieniu stałego komitetu społeczności wiejskich; należy rozważyć alternatywne sposoby lepszego uwzględniania opinii społeczności wiejskich.

18.

CITES i środki utrzymania

 

Należy zaproponować, by wszystkie dokumenty z CoP 17 i 18 rozpatrywane były jako pakiet podczas prac grupy roboczej w czasie sesji, która rozważy między innymi elementy do dyskusji na forum międzysesyjnej grupy roboczej. Należy rozważyć łącznie z powiązanymi propozycjami w pozycji 17.

 

 

18.1

Sprawozdanie Sekretariatu

CoP18 Dok. 18.1 (Rev. 1)

Sek.

Należy poprzeć ponowne powołanie grupy roboczej, opracowanie wytycznych poprzez doradztwo – kwestia do rozważenia przez 19. Konferencję Stron. Należy rozważyć dodatkowe projekty decyzji zaproponowane przez Sekretariat.

(+)

 

18.2

Wniosek Peru

CoP18 Dok. 18.2

PE

W odniesieniu do projektu decyzji 18.AA (a) sporządzanie wytycznych jak maksymalnie zwiększyć korzyści z handlu gatunkami objętymi CITES i (b) ocena zarejestrowanych znaków handlowych dla produktów wytworzonych we wspólnocie – rozważyć łącznie z dok. 18.1 (rev. 1) i zaproponować grupę redakcyjną, by wypracować wspólne podejście do tych dwóch dokumentów, uwzględniając komentarze Sek. na temat obu.

Zasadnicza zgoda również na ustanowienie „Międzynarodowego Dnia Środków Utrzymania Społeczności Wiejskich”; w tym celu nie musi być jednak konieczne opracowanie szczególnej rezolucji; należy ponadto rozważyć wpływ na zasoby.

(+)

 

18.3

Proponowana zmiana do rezolucji konferencji 9.24 (zmiany CoP17)

CoP18 Dok. 18.3

CN

Można rozważyć ideę włączenia pewnego rodzaju analiz dotyczących środków utrzymania do oświadczenia popierającego wnioski o zmiany w wykazie (rezolucja 9.24. Konferencji, załącznik 6), ale idea ta nie jest wystarczająco dojrzała, by podejmować decyzję na CoP 18; proponowane brzmienie jest częściowo niejasne.

Należy rozważyć wraz z dokumentem 17.2.

(–)

19.

Bezpieczeństwo żywnościowe i środki utrzymania

CoP18 Dok. 19

SK

Należy sprzeciwić się przedłużeniu obowiązywania decyzji, ponieważ grupa robocza nie poczyniła postępów, a do bardzo podobnych kwestii odniesiono się w ramach „społeczności wiejskich” i „środków utrzymania”; należy poprzeć uwagi Sek.

20.

Strategie zmniejszenia popytu w celu walki z nielegalnym handlem gatunkami objętymi CITES

CoP18 Dok. 20

SK

Należy poprzeć przyjęcie projektów decyzji ze zmianami zaproponowanymi przez Sek. i zgodzić się na uchylenie decyzji 17.44–17.48.

+

21.

Budowanie zdolności i materiały identyfikacyjne

 

 

 

 

21.1

Budowanie zdolności i materiały identyfikacyjne

CoP18 Dok. 21.1

KZ/KR

Należy poprzeć projekty decyzji w celu ustanowienia wspólnych grup roboczych KZ/KR ds. materiałów identyfikacyjnych; ponadto należy poprzeć wniosek Sek. CITES w sprawie uchylenia decyzji, o których mowa w pkt 54.1.

+

 

21.2

Działania związane z budowaniem zdolności określone w rezolucjach i decyzjach

CoP18 Doc. 21.2

SK

Należy poprzeć przyjęcie projektów decyzji (przegląd, udoskonalenie strony internetowej CITES, kursy internetowe Virtual College), ze zmianami zaproponowanymi przez Sek..

Kwestię tę należy rozważyć wraz z dokumentami 21.3, 28, 29.

+

 

21.3

Ramy, których celem jest ułatwienie koordynacji, przejrzystości i rozliczalności starań CITES na rzecz budowania zdolności

CoP18 Doc. 21.3

US

Inicjatywa jest wartościowa, lecz przyjęcie projektu rezolucji i ram w trakcie 18. sesji Konferencji Stron wydaje się przedwczesne. Zamiast tego, należy poprzeć włączenie odpowiednich elementów do dok. 21.2, jak zaproponował Sek., w celu ich rozważenia przez SK oraz w trakcie 19. sesji Konferencji Stron.

Należy rozważyć wraz z dokumentem 21.2, 28.

(+)

22.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody ONZ

 

Należy poprzeć proponowane zmiany rezolucji konferencji 17.1, gdzie wzywa się państwa będące i nie będące stronami do wyznaczenia jednego punktu kontaktowego do koordynowania uroczystości związanych ze Światowym Dniem Dzikiej Przyrody w danym kraju.

+

23.

Zaangażowanie młodzieży

CoP18 Dok. 23

SK

Należy poprzeć proponowane zmiany w rezolucji konferencji 17.5 w sprawie zaangażowania osób młodych (załącznik 1) oraz uchylić decyzje 17.26 i 17.27.

+

Kwestie interpretacji i wdrożenia

Istniejące rezolucje i decyzje

24.

Przegląd rezolucji

CoP18 Dok. 24

Sek.

Zasadniczo należy poprzeć zmiany do rezolucji konferencji 4.6, Przedkładanie dokumentów (w tym w odniesieniu do decyzji o scentralizowanym finansowaniu); należy przeprowadzić przegląd proponowanego wprowadzenia decyzji 14.19. Należy poprzeć zmiany do rezolucji 12.8, Przegląd istotnego handlu (zgodnie z SC70), oraz 14.3, Procedury zgodności (w tym rezolucji 10.10 i rezolucji 17.7).

+

25.

Przegląd decyzji

 

Należy poprzeć zalecenia Sek. przedstawione w 22 odrębnych punktach w załączniku do dok. 25.

+

Ogólna zgodność z przepisami i egzekwowanie przepisów

26.

Przepisy krajowe dotyczące wykonania konwencji

Sek.

Należy poprzeć zestaw decyzji, ale wezwać do doprecyzowania terminów. Należy rozważyć zaproponowanie dodatkowych środków, aby strony posiadające prawodawstwo w kategorii 2 lub 3 przedłożyły Sek. szczegółowe informacje na temat środków służących skutecznemu wykonywaniu konwencji.

(+)

27.

Kwestie zgodności z CITES

Sek.

Należy poprzeć proponowaną zmianę do rezolucji konferencji 11.3 (zmiany CoP 17). Zasadniczo należy poprzeć projekty decyzji, ale zwrócić się o dalsze uzasadnienie – i potencjalnie o bardziej ostrożne podejście – w szczególności w odniesieniu do opracowania nowej polityki zezwoleń CITES i „zintegrowanej platformy elektronicznej w zakresie przestrzegania przepisów”.

(+)

28.

Program wspierania w przestrzeganiu przepisów

Sek.

Zasadniczo należy poprzeć zestaw decyzji mających na celu ustanowienie programu wspierania w przestrzeganiu przepisów, aby pomóc stronom, które od dawna mierzą się z problemami w zapewnianiu zgodności z konwencją i powiązanymi zaleceniami SK. Należy jednak przedyskutować skutki budżetowe związane z utworzeniem tego programu.

Kwestię tę należy rozważyć wraz z dokumentem 21 oraz dokumentami budżetowymi.

(+)

29.

Ogólnokrajowe przeglądy istotnego handlu

CoP18 Dok. 29

KZ/KR

Należy poprzeć upoważnienie, ze zmianami wprowadzonymi przez Sek., dla Sek. dotyczące przeanalizowania, a dla komitetów – rozważenia opcji oraz sformułować zalecenia dla CoP 19.

+

30.

Zgodność w odniesieniu do hebanowców malgaskich (Diospyros spp.) oraz palisandrów (Dalbergia spp.)

 

 

 

 

30.1

Sprawozdanie Madagaskaru

 

Należy odnotować.

Należy rozważyć wraz z dokumentem 30.2.

 

 

30.2

Sprawozdanie Stałego Komitetu

CoP18 Dok. 30.2

SK

Należy poprzeć, ale zachować czujność, aby nie koncentrować wszystkich rozmów na planie użytkowania zaproponowanym przez Madagaskar. Należy wezwać do silnego skoncentrowania się na potrzebie zwiększenia wysiłków na rzecz egzekwowania przepisów w celu rozwiązania problemu nielegalnego pozyskiwania drewna i likwidacji sieci nielegalnego handlu. Należy zaproponować zmianę projektu decyzji 18.BB w celu uwzględnienia zaleceń UNODC z 2017 r. w tej sprawie oraz wprowadzić sformułowania dotyczące środków ostrożności, aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo wszelkich przyszłych planów użytkowania.

(+)

31.

Rynki krajowe okazów często będących w nielegalnym obrocie

CoP18 Dok. 31

SK

Zasadniczo należy poprzeć proponowane zmiany rezolucji konferencji 10.10 (zmiany CoP 17) i projekty zmienionych decyzji 17.87 – 17.88, w tym w odniesieniu do kontroli krajowych produktów z dzikiej fauny i flory innych niż produkty z kości słoniowej.

(+)

32.

Sprawy związane z egzekwowaniem przepisów

CoP18 Dok. 32

Sek.

Należy poprzeć proponowane projekty decyzji i proponowane zmiany do rezolucji konferencji 11.3 (zmiany CoP 17). Należy wyrazić zgodę na uchylenie decyzji 17.83–17.85.

+

33.

Zwalczanie cyberprzestępczości dotyczącej dzikiej fauny i flory

 

 

 

 

33.1

Sprawozdanie Sekretariatu

CoP 18 Dok. 33.1

Sek.

Należy poprzeć proponowane projekty decyzji.

+

 

33.2

Sprawozdanie Stałego Komitetu

CoP 18 Dok. 33.2

SK

Należy poprzeć proponowane zmiany w rezolucji konferencji 11.3 (zmiany CoP) i przyjęcie projektów decyzji zmienionych przez Sek.. Należy wyrazić zgodę na uchylenie decyzji 17.94 – 17.96.

+

34.

Wsparcie w egzekwowaniu przepisów dotyczących przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie w Afryce Zachodniej i Środkowej

Sek.

Należy przyjąć sprawozdanie i uznać znaczenie tej kwestii. Należy poprzeć przyjęcie wszystkich zaleceń, w tym projektów decyzji w załączniku I.

+

35.

Zbycie skonfiskowanych okazów

CoP18 Dok. 35

SK

Należy poprzeć uchylenie decyzji 17.118 i 17.119 oraz przyjęcie proponowanych projektów decyzji. Należy sprzeciwić się dodaniu jakiegokolwiek tekstu, który zagrażałyby informacjom szczególnie chronionym dotyczącym centrów ratownictwa lub skutkowałby nałożeniem na strony dodatkowych zobowiązań. Należy również sprzeciwić się potencjalnemu wznowieniu działalności grupy roboczej Stałego Komitetu.

+

36.

Przechowywanie danych o nielegalnym handlu zgromadzonych w ramach rocznych sprawozdań stron na temat nielegalnego handlu i zarządzanie tymi danymi

CoP18 Dok. 36

SK

Należy ogólnie poprzeć zasadę bardziej systematycznego przechowywania danych na temat nielegalnego handlu zgromadzonych w ramach rocznych sprawozdań dotyczących nielegalnego handlu i zarządzania tymi danymi. Należy zgodzić się z obawami Sek. co do ograniczonej wartości dodanej takiej bazy danych, w przypadku gdy tylko niewielka liczba stron faktycznie składa sprawozdania i dostarcza dane. Należy rozważyć brzmienie tekstu, które zachęcałoby strony do systematyczniejszego składania rocznych sprawozdań dotyczących nielegalnego handlu. Zwrócić się do Sek. i UNODC, by rozważyły tymczasowe finansowanie takiej bazy danych z zewnętrznego budżetu Konwencji.

Kwestię tę należy rozważyć wraz z dokumentami budżetowymi.

(+)

37.

Warunki pracy strażników dzikiej fauny i flory oraz ich wpływ na wdrażanie CITES

CoP18 Dok. 37

NP

Należy przyjąć sprawozdanie i uznać znaczenie tej kwestii.

 

Regulacja handlu

38.

Wyznaczanie i role organów zarządzających

CoP18 Dok. 38

Sek.

Zasadniczo należy poprzeć proponowaną rezolucję wraz ze zmianami. Potrzebne są zmiany niektórych aspektów tekstu, również po to, by propozycje były wykonalne w różnych systemach prawnych (z perspektywy administracyjnej i prawnej) i by uniknąć tworzenia nowych obowiązków prawnych, których nie ma w konwencji, oraz by odpowiedzieć na potrzebę posiadania w danym kraju jednego organu zarządzającego odpowiedzialnego za komunikację międzynarodową.

(+)

39.

Wytyczne dotyczące dokonywania ustaleń w sprawie legalnego nabywania

CoP18 Dok. 39

SK

Należy poprzeć projekt rezolucji.

Należy rozważyć wraz z dokumentem 40.

+

40.

Należyta staranność stron CITES oraz obowiązki państw przywozu

US

Zasadniczo należy ogólnie poprzeć zamiar i podejście. Dokładniejsza analiza niektórych aspektów proponowanych zmian do rezolucji konferencji 11.3.

(+)

41.

Systemy elektroniczne i technologie informacyjne

CoP18 Dok. 41

SK

Należy poprzeć projekty decyzji zaproponowane przez Sek.

+

42.

Identyfikowalność

CoP18 Dok. 42

Sekretariat CITES, Przewodniczący SK, MX i CH jako przewodniczący międzysesyjnej grupy roboczej ds. identyfikowalności

Należy zgodzić się z definicją roboczą identyfikowalności znajdującą się w CITES oraz poprzeć przyjęcie projektów decyzji zawartych w załączniku 1, w tym zmian proponowanych przez Sek.

+

43.

Okazy wyhodowane z syntetycznego lub hodowanego DNA

CoP18 Dok. 43

SK

Należy poprzeć projekty decyzji zmienione przez Sek. i zastępujące decyzje 17.89–17.91 w celu prowadzenia dalszej oceny wpływu okazów wyhodowanych za pomocą biotechnologii, które mogą mieć wpływ na interpretację i wdrażanie konwencji. Zasugerować zmianę projektu decyzji 18.CC.

(+)

44.

Definicja pojęcia „właściwe oraz dopuszczalne miejsca przeznaczenia”

 

 

 

 

44.1

Sprawozdanie Stałego Komitetu

CoP18 Dok. 44.1

SK

Należy poprzeć przyjęcie niewiążących wytycznych do celów określenia, czy proponowany odbiorca żywego okazu posiada odpowiednią infrastrukturę, by go utrzymywać i o niego dbać, zgodnie ze zmianami Sek. w załączniku 4 i projektami decyzji w sprawie definicji „właściwego oraz dopuszczalnego miejsca przeznaczenia”, wraz ze zmianami, w załączniku 5.

+

 

44.2

Handel międzynarodowy żywymi słoniami afrykańskimi: proponowana zmiana rezolucji konferencji 11.20 (zmiany CoP 17) na temat definicji pojęcia „właściwe oraz dopuszczalne miejsca przeznaczenia”

CoP18 Dok. 44.2

BF, JO, LB, LR, NE, NG, SD, SY

W dokumencie proponuje się wprowadzenie zmian do rezolucji Konferencji 11.20 tak, aby żywe słonie afrykańskie można było przemieszczać wyłącznie do programów ochrony in situ znajdujących się w zakresie ich naturalnego zasięgu, wykluczając w ten sposób wszelki handel schwytanymi na wolności słoniami afrykańskimi i przemieszczanie ich z myślą o trzymaniu w niewoli ex situ, nawet jeśli byłoby to korzystne z punktu widzenia ochrony. Kwestię tę należy również rozważyć w stosunku do obecnego systemu obejmującego okazy umieszczone w załączniku I.

Unia sprzeciwia się zaleceniom w dok. 44.2 i zachęca do dalszych prac międzysesyjnych przed CoP 19.

45.

Orzeczenia o nieszkodliwości

CoP18 Dok. 45

KZ

Należy poprzeć proponowane projekty decyzji mające na celu usunięcie luk i zaspokojenie potrzeb stron w zakresie sporządzania orzeczeń o nieszkodliwości i wspierające wdrażanie rezolucji konferencji 16.7 (zmiany CoP 17). Należy poprzeć przeprowadzenie drugich międzynarodowych warsztatów dotyczących orzeczeń o nieszkodliwości.

+

46.

Kontyngenty na trofea myśliwskie pozyskane z lampartów

 

Należy poprzeć proponowane zmiany do rezolucji konferencji 10.14 (zmiany CoP 16) zaproponowane przez SK (wykreślenie Kenii i Malawi z tabeli w pkt 1 lit. a) rezolucji).

Należy poprzeć przedłużenie obowiązywania projektów decyzji w załączniku 3 w przypadku Republiki Środkowoafrykańskiej, Botswany i Etiopii, ale zawiesić ich kontyngenty do czasu dokonania przeglądu przez Komitet ds. Zwierząt i SK.

Należy poprzeć zestaw projektów decyzji zaproponowany przez Sek. w załączniku 3. Zasadniczo należy poprzeć zmiany do rezolucji konferencji 9.21 (zmiany CoP 13) zaproponowane przez Sek. w załączniku 2; niemniej w określonym terminie należy ustanowić formalny proces przeglądu; proces ten powinien ukierunkować państwa zasięgu lub Komitet ds. Zwierząt i Stały Komitet na sporządzanie sprawozdań na CoP, gdy pojawiają się wątpliwości lub gdy zostanie stwierdzone, że konieczne są zmiany w „zatwierdzonych kwotach”.

Potrzebne są dalsze dyskusje na temat kontyngentów wywozowych utrzymanych w rezolucji konferencji 10.14 (zmiany CoP 16).

(+)

47.

Zwiększenie kontyngentów na trofea myśliwskie pozyskane z markurów śruborogich

CoP18 Dok. 47

PK

Należy poprzeć zwiększenie kontyngentów na trofea myśliwskie pozyskiwane z markurów śruborogich w Pakistanie z 12 do 20 zwierząt na rok, o ile Pakistan udzieli bardziej szczegółowych informacji wskazujących na to, że realizowane są wytyczne dotyczące trofeów myśliwskich z załącznika I w rezolucji konferencji 17.9, w tym informacje dotyczące:

źródeł, na podstawie których oszacowano liczebność populacji w 2017 r., będących podstawą orzeczeń Pakistanu o nieszkodliwości;

nowych społeczności/obszarów, które dołączą do odwołującego się do społeczności programu polowań w celu pozyskania trofeów myśliwskich; oraz

tego, jak będą przydzielane kontyngenty (w tym dla jakich podgatunków).

(+)

48.

Trofea myśliwskie pozyskiwane z nosorożców czarnych: kontyngent wywozowy dla Republiki Południowej Afryki

ZA

Proponowane zwiększenie kontyngentu z 5 dorosłych samców nosorożca czarnego do maksymalnie 0,5 % całkowitej populacji występującej w tym państwie wydaje się uzasadnione, jeżeli przełoży się na coroczne publikowanie przez Republikę Południowej Afryki szczegółowych informacji na temat kontyngentów (bezwzględnej liczby okazów).

(+)

49.

Skutki przeniesienia gatunku do załącznika I

 

 

 

 

49.1

Sprawozdanie Sekretariatu

CoP18 Dok. 49.1

Sek.

Należy poprzeć zmiany do rezolucji konferencji 12.3 – w celu wyjaśnienia, że po przeniesieniu gatunku do załącznika zapewniającego wyższy stopień ochrony należy stosować zasady obowiązujące w czasie handlu (a nie odławiania) – oraz do rezolucji konferencji 13.6. Należy przeprowadzić dalszą analizę wniosku dotyczącego zawarcia nowego pkt (11) w rezolucji konferencji 12.3 oraz projektu decyzji dotyczącej rozważenia przez Stały Komitet potrzeby opracowania wytycznych w okresie przejściowym, w tym w czasie między wydaniem decyzji o umieszczeniu w wykazie w załączniku a wejściem w życie, oraz zbadania przez Stały Komitet specjalnych warunków dotyczących roślin opatrzonych komentarzami, w tym gatunków drzew, z których pozyskuje się drewno.

(+)

 

49.2

Handel okazami, które „mają zostać uwzględnione w załączniku I”

CoP18 Dok. 49.2

CI, NG, SN

Należy poprzeć wniosek Sek., by uznawać dok. 49.1 i zalecenia w nim zawarte jako nasz punkt wyjściowy, zamiast zalecenia w dok. 49.2. UE powinna być otwarta na możliwość włączenia propozycji redakcyjnych dok. 49.1.

(–)

50.

Zmiany do rezolucji konferencji 10.13 (zmiany CoP 15) dotyczącej wykonania konwencji w odniesieniu do gatunków drzew, z których pozyskuje się drewno

CoP18 Dok. 50

SK

Należy poprzeć tę kwestię, ale zaproponować zamieszczenie wzmianki o potrzebie oparcia orzeczeń o nieszkodliwości na odpowiednich współczynnikach przekształcenia i innych drobnych zmian.

(+)

51.

Składy i zapasy

CoP18 Dok. 51

SK

Należy poprzeć kontynuację prac międzysesyjnych, przy bardziej szczegółowym określeniu mandatu, z wyłączeniem zarządzania zapasami.

+

52.

Sprowadzanie z morza

CoP18 Dok. 52

SK

Należy poprzeć odnowiony mandat Sek. w zakresie monitorowania wdrażania rezolucji konferencji 14.6 oraz składania sprawozdań na temat negocjacji dotyczących morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową; Stały Komitet powinien dokonać przeglądu informacji.

+

53.

Kody celu na zezwoleniach i świadectwach CITES

CoP18 Dok. 53

SK

Należy poprzeć projekt zmian do rezolucji konferencji 12.3 (zmiany CoP 17) w sprawie zezwoleń i świadectw. Należy poprzeć nowy zestaw projektów decyzji zaproponowanych przez Sek. zamiast projektów zmian do decyzji 14.54 w załączniku I do dokumentu.

(+)

54.

Identyfikacja okazów będących w handlu

 

 

 

 

54.1

Podręcznik identyfikacji

CoP18 Dok. 54.1

KZ, KR, Sek.

Należy poprzeć.

Należy rozpatrywać wraz z dokumentem 21.1.

+

 

54.2

Identyfikacja gatunków drzew objętych CITES

CoP18 Dok. 54.2

KR

Należy poprzeć nowy zestaw decyzji oraz uchylenie poprzednich decyzji.

+

 

54.3

Identyfikacja będących w handlu okazów jesiotrowatych i wiosłonosów

CoP18 Dok. 54.3

 

Należy poprzeć przedłużenie obowiązywania decyzji. Należy rozważyć, czy którekolwiek z państw członkowskich UE może zobowiązać się do finansowania badań, które należało przeprowadzić już dawno temu.

+

55.

Wdrażanie CITES w odniesieniu do handlu gatunkami roślin leczniczych

 

Należy poprzeć projekt decyzji, by skontaktować się z kluczowymi podmiotami w handlu gatunkami roślin leczniczych, i zgłosić to KR jako pierwszy krok gromadzenia informacji o handlu i jego wolumenie.

+

Wyłączenia i szczególne przepisy handlowe

56.

Procedura uproszczona dotycząca zezwoleń i świadectw

CoP18 Dok. 56

SK

Zasadniczo należy poprzeć proponowane zmiany do rezolucji konferencji 11.15 (zmiany CoP 12), rezolucji konferencji 12.3 (zmiany CoP 17) i projekty decyzji skierowane do Sek.; należy uwzględnić uwagi Sek. i rozważyć potrzebę dalszych zmian.

(+)

57.

Wykonanie Konwencji w odniesieniu do okazów hodowanych w niewoli i w ramach działalności ranczerskiej

CoP18 Dok. 57

SK

Należy poprzeć projekty decyzji zaproponowane przez SK i zmienione przez Sek.

+

58.

Wykonanie rezolucji konferencji 17.7 w sprawie przeglądu handlu okazami zwierząt zgłoszonymi jako urodzone w niewoli

CoP18 Dok. 58

SK

Należy poprzeć projekty decyzji i zaproponowaną zmianę rezolucji konferencji 17.7 zasugerowaną SK i zatwierdzoną przez Sek.

Kwestię tę należy rozpatrywać wraz z dokumentami budżetowymi.

+

59.

Definicja pojęcia „sztucznie rozmnażane

 

 

 

 

59.1

Wytyczne dotyczące pojęcia „sztuczne rozmnażane”

CoP18 Dok. 59.1

KR

Należy poprzeć projekt decyzji. Należy poprzeć zmiany zaproponowane przez Sek. Należy zasugerować, że publikacja wytycznych powinna mieć miejsce dopiero po wcześniejszym przejrzeniu ich przez Komitet ds. Roślin. Należy podkreślić potrzebę zaktualizowania „Podręcznika stosowania kodów źródłowych CITES” po to, by odzwierciedlić utworzenie nowego kodu źródłowego dla roślin.

+

 

59.2

Kody źródłowe okazów roślin będących w handlu

CoP18 Dok. 59.2

SK

Należy poprzeć stworzenie kodu źródłowego Y poprzez zmiany do rezolucji konferencji 11.11 (zmiany CoP 17) i rezolucji konferencji 12.3 (zmiany CoP 17) oraz projekty decyzji zaproponowane przez SK. Należy rozważyć sprzeciw wobec kilku dodatkowych zmian zaproponowanych przez Sek., w szczególności w odniesieniu do drewna agarowego i potrzeby orzeczeń o nieszkodliwości.

+

Kwestie dotyczące poszczególnych gatunków

60.

Nielegalny handel gepardami

(Acinonyx jubatus)

CoP18 Dok. 60

Sek.

Należy poprzeć projekt decyzji, w której wzywa się Sek. do udostępnienia ostatecznej wersji podręcznika konwencji CITES dotyczącego handlu gepardami, w zależności od dostępności zasobów. Należy zgodzić się na uchylenie decyzji 17.124, 17.126, 17.127, 17.128 i 17.130; przedłużenie obowiązywania decyzji 17.125 i 17.129 zmienionych przez Sek. – w wersji zamieszczonej w dok. 25.

+

61.

Jesiotrowate i wiosłonosowate (Acipenseriformes spp.)

Sek.

Należy poprzeć odnowiony mandat SK w zakresie badania etykietowania kawioru.

+

62.

Projekty decyzji w sprawie ochrony płazów (Amphibia)

CR

Szeroki zakres projektów decyzji skierowanych do stron, komitetów i Sek., proponowanych bez oświadczenia potwierdzającego lub wcześniejszego rozpatrzenia przez KZ i SK. Wymagane informacje nie odnoszą się wyłącznie do płazów, ale miałyby zastosowanie do wszystkich taksonów. Wniosek w obecnym brzmieniu nie otrzyma poparcia, ale można rozważyć opowiedzenie się za bardziej ukierunkowanym wnioskiem zawierającym konkretne działania.

(–)

63.

Węgorze (Anguilla spp.)

CoP18 Dok. 63

KZ, SK, Sek.

Należy poprzeć projekty decyzji zmienione przez Sek. i zasugerować ustanowienie grupy mającej przedstawić wyselekcjonowane propozycje redakcyjne, tak by doprecyzować te decyzje.

+

64.

Korale szlachetne (z rzędu Antipatharia i rodziny Corralliidae)

SK

Należy poprzeć projekt decyzji upoważniającej Komitet ds. Zwierząt i Stały Komitet do analizowania i wyciągania wniosków z badania dotyczącego korali szlachetnych oraz badania FAO.

+

65.

Wykonanie rezolucji konferencji 16.10 w sprawie wykonania konwencji w odniesieniu do taksonów wytwarzających drewno agarowe [Aquilaria spp. i Gyrinops spp.]

CoP18 Dok. 65

KR

Należy poprzeć przyjęcie projektów decyzji w sprawie taksonów wytwarzających drewno agarowe oraz uchylenie poprzednich decyzji.

+

66.

Obrót gatunkiem Boswellia spp. (Burseraceae)

CoP18 Dok. 66

LK, US

Należy poprzeć zestaw projektów decyzji zmienionych przez Sek.

+

67.

Wargacz garbogłowy (Cheilinus undulatus)

CoP18 Dok. 67

SK

Należy wyrazić zgodę na projekt decyzji dotyczącej świadczenia wsparcia głównym krajom wywozu i przywozu, aby zająć się pozostałymi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem.

+

68.

Rekiny i płaszczki (Elasmobranchii spp.)

 

 

 

 

68.1

Sprawozdanie Komitetu ds. Zwierząt

KZ

Należy odnotować sprawozdanie.

 

 

68.2

Sprawozdanie Sekretariatu

 

Należy poprzeć zestaw projektów decyzji i projekt zmian do rezolucji 12.6. (zmiany CoP 17).

+

69.

Słonie (Elephantidae spp.)

 

 

 

 

69.1

Wykonanie rezolucji konferencji 10.10 (zmiany CoP17) w sprawie handlu okazami słonia

Sek./SK

Składy i zapasy: należy poprzeć decyzję, by Stały Komitet dokonał przeglądu wytycznych przygotowanych przez Sek.

+

 

 

 

 

Słonie azjatyckie: UE jest gotowa poprzeć przedłużenie decyzji, ale aby okazało się ono skuteczne, potrzeba większego poparcia ze strony państw zasięgu.

+

 

 

 

 

Plany działania przeciwko handlowi kością słoniową: należy poprzeć proponowane zmiany do rezolucji konferencji 10.10 pkt 26 lit. g) i załącznika III (wytyczne dla procesu dotyczącego planu działania przeciwko handlowi kością słoniową) oraz do rezolucji konferencji 14.3 w sprawie zgodności (zob. dok. 24);

należy rozważyć wniosek Sek. dotyczący utworzenia nowego stanowiska (oraz rozważyć wpływ na budżet).

+

 

 

 

 

Przegląd ETIS: należy poprzeć zakres zadań uzgodniony na 70. posiedzeniu SK.

+

 

 

 

 

Stabilność finansowania i stabilność operacyjna MIKE i ETIS: należy poprzeć projekt decyzji, by Sek. opracował wniosek (koszty: 30 000 USD), a KS – dokonał przeglądu.

+

 

 

 

 

Krajowe rynki kości słoniowej: należy poprzeć proponowaną zmianę do rezolucji konferencji 10.10 w wersji zawartej w dokumencie 31.

+

 

69.2

Sprawozdanie z monitorowania nielegalnego zabijania słoni (MIKE) (MIKE)

CoP18 Dok. 69.2

Sek.

Należy odnotować.

 

 

69.3

Sprawozdanie z funkcjonowania systemu informacji na temat handlu słoniami (ETIS)

CoP18 Dok. 69.3 (Rev. 1)

Sek.

Należy odnotować; należy rozważyć wpływ na proces dotyczący planu działania przeciwko handlowi kością słoniową (konkretne kraje zidentyfikowane za pomocą systemu informacji na temat handlu słoniami nie są obecnie objęte planem działania przeciwko handlowi kością słoniową).

 

 

69.4

Zapasy kości słoniowej: proponowane zmiany w rezolucji konferencji 10.10 (zmiany CoP17) w sprawie handlu okazami słonia

CoP18 Dok. 69.4

BF, TD, CI, GA, JO, KE, LR, NE, NG, SD, SY

Należy uznać znaczenie zakończenia opracowywania wytycznych, lecz zakwestionować wykonalność i stosowność powoływania w tym celu międzysesyjnej grupy roboczej. Należy rozważyć alternatywne sugestie Sek.

(–)

 

69.5

Aspekty wykonawcze rezolucji konferencji 10.10 (zmiany CoP17) na temat zamknięcia krajowych rynków kości słoniowej

BF, CI, ET, GA, KE, LR, NE, NG, SY

Należy zakwestionować ważność wniosków dotyczących unijnego rynku kości słoniowej (pkt 28); należy podkreślić starania czynione przez UE.

Należy sprzeciwić się proponowanym zmianom do rezolucji konferencji 10.10 i powiązanym projektom decyzji, ponieważ są nieproporcjonalne i częściowo niejasne.

70.

Żółw szylkretowy (Eretmochelys imbricata) i inne żółwie morskie (Cheloniidae i Dermochelyidae)

Sek.

Należy poprzeć prowadzenie dalszych prac poprzez projekty decyzji zaproponowane przez Sek. oraz powołać międzysesyjną grupę roboczą ds. żółwi morskich.

+

71.

Azjatyckie wielkie koty (Felidae spp.)

 

 

 

 

71.1

Sprawozdanie Sekretariatu

Sek.

Należy poprzeć dokument wraz ze zmianami służącymi wzmocnieniu projektów decyzji Sek.

Należy poprzeć zalecenie Sek., by utrzymać decyzję 14.69.

(+)

 

71.2

Projekty decyzji w sprawie azjatyckich wielkich kotów

CoP18 Dok. 71.2

IN

Należy ogólnie poprzeć starania na rzecz monitorowania i lepszego zarządzania handlem azjatyckimi wielkimi kotami. Przed poparciem sugerowanych projektów decyzji muszą one zostać merytorycznie przeanalizowane i zmienione, również po to, by uniknąć dublowania dok. 71.1. Należy również rozważyć powiązanie z rezolucją konferencji 12.5 (rev. 17)

0

72.

Pławikoniki (Hippocampus spp.) w CITES – plan działania prowadzący do sukcesu

MV, MC, LK, US

Należy poprzeć zestaw decyzji zmienionych przez Sek. mających na celu zainicjowanie dyskusji w KZ oraz SK na temat zarządzania pławikonikami i ich zrównoważonego wykorzystywania.

+

73.

Człowiekowate (Hominidae spp.)

CoP18 Dok. 73

SK, Sek.

Należy poprzeć zmiany do rezolucji konferencji 13.4 (zmiany CoP 16) w sprawie ochrony i handlu człowiekowatymi, jak zaproponował Sek., a także uchylenie decyzji 17.232 i 17.233. Wniosek opiera się na sprawozdaniu w sprawie stanu człowiekowatych i względnym wpływie nielegalnego handlu i innych czynników oddziałujących na ich stan; sporządzono go w ramach współpracy między Sek., IUCN, partnerstwem na rzecz przetrwania małp człekokształtnych (GRASP) i innymi partnerami oraz rozpatrzono go w trakcie 30. posiedzenia KZ i 70. posiedzenia Stałego Komitetu. Wprowadzenie pewnych zmian redakcyjnych w języku angielskim może być pożądane, w szczególności by zmienić odniesienia do mięsa z buszu z „bushmeat” na „wild meat” i zachować spójność z dok. 95.

+

74.

Gatunki drewna palisandrowego [Leguminosae (Fabaceae)]

CoP18 Dok. 74

KR

Należy poprzeć przyjęcie projektów decyzji.

+

75.

Węgorze (Anguilla spp.)

CoP18 Dok. 75

Sek., uwzględnienie wniosku SK

Należy poprzeć zestaw projektów decyzji zaleconych przez SK (na 69. posiedzeniu), wraz ze zmianami zasugerowanymi przez Sek., a także należy poprzeć uchylenie decyzji 17.239–17.240.

+

76.

Lew afrykański (Panthera leo)

 

 

 

 

76.1

Sprawozdanie Sekretariatu

 

Należy poprzeć zestaw projektów decyzji dotyczących lwów afrykańskich Panthera leo i wielkich kotów i uchylenie decyzji 17.241–17.245.

+

 

76.2

Ochrona lwów afrykańskich i handel nimi

NG, TG

Zestaw projektów decyzji zasugerowanych w pkt 76.1, które uwzględniają obawy podkreślone w tym dokumencie i towarzyszące projektowi rezolucji, ma większe szanse powodzenia pod względem przeprowadzenia merytorycznych i ukierunkowanych działań w określonych ramach czasowych.

77.

Jaguar (Panthera onca)

 

 

 

 

77.1

Handel jaguarami

CR, MX

Należy ogólnie poprzeć zestaw projektów decyzji, w których wzywa się do prowadzenia badań na temat nielegalnego handlu jaguarami; i poprzeć zalecenia i zmiany do załącznika 1 proponowane przez Sek., by połączyć ten dokument z dok. 77.2.

(+)

 

77.2

Nielegalny handel jaguarami

CoP18 Dok. 77.2

PE

Należy się sprzeciwić przyjęciu rezolucji o konkretnych gatunkach. Jednak niektóre spośród działań można włączyć do zestawu decyzji i rozważać w kontekście 77.1 (lub wnioskodawcy mogą połączyć swoje dokumenty w jeden zestaw decyzji jak zaproponował Sek. w dok. 77.1).

(–)

78.

Nielegalny handel antylopą tybetańską

(Pantholops hodgsonii)

CoP18 Dok. 78

SK

Należy poprzeć projekt zalecenia i wniosek Sek. o zmianę pkt 2 lit. b) rezolucji konferencji 11.8 (zmiany CoP 17).

+

79.

Zarządzanie ochroną i handlem wróblowymi (Passeriformes)

US, LK

Zasadniczo należy poprzeć wniosek, aby Komitet ds. Zwierząt rozważył wpływ handlu wróblowymi na ochronę środowiska, najlepiej w oparciu o przegląd – finansowany zewnętrznie – zlecony przez Sek. Projekty decyzji będą musiały być zmienione, by zająć się tymi zmianami i obawami wyrażonymi przez Sek.

+

80.

Śliwa afrykańska (Prunus africana)

CoP18 Dok. 80

KR

Należy poprzeć przyjęcie projektów decyzji.

+

81.

Żako

(Psittacus erithacus)

ZA

Zgoda na przedłużenie terminu rejestracji miejsc hodowli.

Należy zaproponować, by dodać nowy ust. f) do decyzji 17.256 – odniesienie do wytycznych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody na temat ponownego wprowadzania i wsiedlania.

+

82.

Apogon Banggai

(Pterapogon kauderni)

KZ

Należy poprzeć zestaw projektów decyzji; UE jest gotowa wesprzeć Indonezję we wdrażaniu decyzji 18.AA.

+

83.

Nosorożce (Rhinocerotidae spp.)

 

 

 

 

83.1

Sprawozdanie Stałego Komitetu i Sekretariatu

 

Należy poprzeć projekty decyzji z pewnymi zmianami, by wprowadzić ramy czasowe działań.

Należy poprzeć uchylenie decyzji 17.135–17.144 i zastąpienie decyzji 17.133–17.134 nowym projektem decyzji 18.AA.

+

 

83.2

Zmiany do rezolucji konferencji 9.14 (zmiany CoP17) w sprawie ochrony i handlu afrykańskimi i azjatyckimi nosorożcowatymi oraz powiązane decyzje

KE

Należy sprzeciwić się projektom decyzji i zmianom do rezolucji konferencji 9.14 w obecnej formie, ponieważ wykraczają one poza mandat Konwencji i powielają istniejące rezolucje i decyzje.

(–)

84.

Hełmoróg tęgodzioby (Rhinoplax vigil)

CoP18 Dok. 84

SK

Należy poprzeć projekty decyzji znajdujące się w załączniku I, w tym zmiany proponowane przez Sek., a także uchylić decyzje 17.264, 17.265 i 17.266.

+

85.

Skrzydelnik wielki (Strombus gigas)

 

Należy poprzeć projekty decyzji znajdujące się w załączniku I, które zastąpią decyzje 17.285–17.287 i 17.289, a także uchylić decyzje 17.288 i 17.290, które w pełni wdrożono.

+

86.

Suhak stepowy (Saiga spp.)

CoP18 Dok. 86

SK

Należy poprzeć dokument oparty na wynikach dyskusji w SK i który jest skierowany do państw zasięgu suhaka stepowego w celu poprawy zarządzania zapasami części ciał i produktów pochodnych tego gatunku, poprawy ich zdolności do zwalczania nielegalnego handlu oraz zwiększenia starań w zakresie ochrony in situ i ex situ; należy poprzeć wniosek Sek. w sprawie zaangażowania KZ we wdrożenie jednej decyzji. Decyzje mogą wymagać pewnych zmian, w zależności od wyników proponowanych zmian w wykazach.

+

87.

Ochrona żab z Titicaca (Telmatobius culeus)

PE

Gatunek został umieszczony w wykazie w załączniku 1 na CoP 17. Wpływ handlu międzynarodowego na stan ochrony tego gatunku pozostaje niejasny; przypuszczalnie z powodu niewystarczającej ilości danych. Przyjęcie ukierunkowanego rozwiązania dotyczącego ochrony żab z Titicaca wydaje się przedwczesne.

(–)

88.

Żółwie lądowe i żółwie słodkowodne (Testudines spp.)

CoP18 Dok. 88

SK, Sek.

Zasadniczo należy poprzeć zmienioną wersję projektu rezolucji konferencji 11.9 w sprawie ochrony i handlu żółwiami lądowymi i żółwiami słodkowodnymi oraz projekty decyzji zaproponowane przez Sek.; należy rozważyć konieczność skupienia się w przyszłych pracach na praktycznych potrzebach.

(+)

89.

Totoaba (Totoaba macdonaldi)

CoP18 Dok. 89

Sek.

Należy poprzeć projekty decyzji w sprawie gromadzenia dalszych informacji od Stron; działania uświadamiające i środki egzekwowania; badanie dotyczące morświna kalifornijskiego i totoaba (projekt uzgodniony przez SC) zostanie przeprowadzone przez Sek.

+

90.

Czarnomorski podgatunek butlonosa (Tursiops truncatus ponticus)

CoP18 Dok. 90

KZ

Należy poprzeć projekt decyzji w sprawie współpracy Sekretariatu z porozumieniem o ochronie waleni Morza Czarnego, Morza Śródziemnego i sąsiadujących obszarów Atlantyku (ACCOBAMS).

+

91.

Ochrona wikunii andyjskiej (Vicugna vicugna), handel włóknem i wyrobami pochodzącymi z wikunii

AR

Zasadniczo należy poprzeć projekt rezolucji w sprawie ochrony wikunii andyjskiej i handlu włóknem i wyrobami pochodzącymi z wikunii i zalecenia proponowane przez Sek.; dokument został przygotowany zgodnie z Konwencją o ochronie wikunii andyjskiej i zarządzaniu jej zasobami.

+

92.

Załącznik-I Gatunki umieszczone w wykazie

CoP18 Dok. 92

Sek., KZ, KR

Należy poprzeć przyjęcie projektów decyzji uchylenie decyzji 17.22–17.25.

+

93.

Neotropikalne gatunki drzew

CoP18 Dok. 93

KR

Należy poprzeć przyjęcie projektów decyzji.

+

94.

Zarządzanie handlem ozdobnymi rybami morskimi i ich ochroną

CoP18 Dok. 94

CH, US, EU

Należy poprzeć projekty decyzji (zaproponowany wspólnie z Unią) zmienione przez Sek., w szczególności w części dotyczącej wezwania podmiotów z dziedziny rybołówstwa i przedstawicieli branży do wniesienia wkładu w warsztat.

+

95.

Materiały zawierające wytyczne, działania i narzędzia mające na celu wzmacnianie zdolności Stron w zakresie regulacji handlu mięsem z buszu

Sek.

Zasadniczo należy zasadniczo poprzeć projekt zmienionej wersji rezolucji konferencji 13.11 (zmiany CoP 17) i uchylenie decyzji zaproponowanych przez Sek. (decyzje 14.73, 14.74, 17.112 i 17.113).

Należy zasugerować zmiany, by uznać, że wytyczne CBD dla zrównoważonego sektora mięsa z buszu odnoszą się jedynie do tropików i subtropików i że w glosariuszu CITES należy zachować obecną definicję mięsa z buszu.

+

96.

Afrykańska Inicjatywa w sprawie Drapieżników

 

Należy poprzeć projekty decyzji.

+

97.

Zarządzanie handlem sępami zachodnioafrykańskimi i ich ochroną

CoP18 Dok. 97

BF, NE, SN

Należy poprzeć zestaw decyzji promujących synergie z Konwencją o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, ze zmianami Sek. Istotne znaczenie ma rozwiązanie kwestii nielegalnego trucicielstwa oraz handlu motywowanego religijnie, ponieważ istnieje silny związek między nielegalnymi polowaniami na słonie i nosorożce oraz przypadkami trucia sępów. Jeden z gatunków, o których mowa w dokumencie, ścierwnik, regularnie odbywa lęgi na terenie UE, a zimy spędza w Afryce.

+

Zarządzanie załącznikami

98.

Zastrzeżenia wobec zmian załączników I i II

CoP18 Dok. 98

Sek.

Należy poprzeć zmiany do rezolucji konferencji 4.25 w sprawie zastrzeżeń, by potwierdzić 90-dniowy termin na składanie zastrzeżeń do wykazów w załącznikach I i II oraz by wyjaśnić, kiedy wycofanie zastrzeżenia staje się skuteczne.

+

99.

Standardowa nomenklatura

CoP18 Dok. 99

KZ, KR, Sek.

Należy poprzeć zmiany do rezolucji konferencji 12.11 i powiązane projekty decyzji.

Należy poprzeć decyzję 17.312, by zwrócić się do KZ o rozważenie przeglądu i poczynienie zaleceń na CoP 19.

+

 

Załącznik 5: Proponowane nowe standardowe źródła nomenklatury CITES dotyczącej ptaków (gromada ptaki)

CoP18 Dok. 99 A5

 

Należy odnotować sprawozdanie konsultanta na temat standardowych źródeł nomenklatury dotyczącej ptaków.

 

 

Załącznik 6: Proponowane zmiany w opublikowanej literaturze dotyczącej nomenklatury gatunków zwierząt umieszczonych w CITES, w odniesieniu do której Komitet ds. Zwierząt, w chwili złożenia dokumentu CoP 18, nie sformułował jeszcze zalecenia na temat przyjęcia lub odrzucenia do celów CITES

CoP18 Dok. 99 A6

 

 

 

100.

Uwzględnienie gatunków w załączniku III

 

Należy zgodzić się na proponowane projekty decyzji i proponowane zmiany do rezolucji konferencji 9.25 (zmiany CoP17).

+

101.

Komentarze

CoP18 Dok. 101

SK

Należy poprzeć proponowane zmiany w decyzji 16.162 (zmiany CoP 17), lecz pozostawić możliwość wprowadzenia potencjalnych zmian, w zależności od wyniku dyskusji na temat komentarza nr 15.

+

102.

Komentarze do załącznika II storczyki

CoP18 Dok. 102

SK

Należy poprzeć projekt definicji pojęcia „kosmetyki” oraz przyjęcie proponowanych decyzji.

+

103.

Wytyczne dotyczące publikacji załączników

CoP18 Dok. 103

CA

Należy poprzeć projekty decyzji o opracowaniu wytycznych dotyczących przedstawiania komentarzy, a także poprzeć zaproponowane przez Sek. zmiany, by uniknąć przedwczesnego ograniczenia zakresu wytycznych.

+

104.

Przegląd rezolucji konferencji 10.9 w sprawie Rozpatrzenia wniosków o przeniesienie populacji słonia afrykańskiego z załącznika I do załącznika II

CoP18 Dok. 104

SK

Należy poprzeć proponowane uchylenie rezolucji i uchylenie związanej z nią decyzji.

+

Wnioski o zmianę załączników

105.

Wnioski o zmianę załączników I i II

 

Informacje na temat wniosków dotyczących zmian w wykazach znajdują się poniżej, w części 2 niniejszego dokumentu.

 

Wnioski z sesji

106.

Ustalenie czasu i miejsca następnej zwykłej sesji Konferencji Stron (brak dokumentu)

 

Nie dołącza się żadnego dokumentu

 

107.

Uwagi końcowe (obserwatorzy, strony, sekretarz generalny CITES, rząd państwa goszczącego konferencję) (brak dokumentu)

 

Nie dołącza się żadnego dokumentu

 

1.   Wnioski dotyczące zmian w wykazach

Nr

Takson/szczegółowe informacje

Wniosek

Wnioskujący

Uwagi

Stanowisko

1.

Capra falconeri heptneri

(markur tadżycki)

(populacja tadżykistańska)

I – II

Należy przenieść populację tadżykistańską z załącznika I do załącznika II.

Tadżykistan

Wydaje się, że liczebność populacji rośnie, a dzięki zarządzaniu gospodarką łowiecką zgodnie z przepisami CITES dotyczącymi gatunków umieszczonych w załączniku I uzyskano przychody, które trafiają z powrotem do społeczności i są wykorzystywane na potrzeby ochrony. We wniosku nie przedstawiono jednak przekonujących dowodów na to, że środki zabezpieczające z załącznika 4 do rezolucji konferencji 9.24 zostały zrealizowane. Przeniesienie do załącznika zapewniającego niższy stopień ochrony doprowadziłoby do zwiększenia wielkości handlu, nie gwarantując, że przychody zostałyby przeznaczone na ochronę. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zaleciła kontynuację i wzmocnienie obecnego zarządzania.

2.

Saiga tatarica

(suhak stepowy)

II – I

Należy przenieść z załącznika II do załącznika I.

Mongolia, Stany Zjednoczone Ameryki

We wniosku wszystkie odnotowane ostatnio okazy suhaka stepowego potraktowano jako jeden gatunek, zgodnie z czerwonym wykazem. Jednakże obowiązująca obecnie taksonomia CITES wyróżnia populacje suhaka w Mongolii jako S. borealis. Unia poprze interpretację zakresu umieszczenia w wykazie zaproponowaną przez Stany Zjednoczone. Jeśli taka interpretacja zostanie zaakceptowana, Konferencja Stron rozważy umieszczenie w wykazie dwóch gatunków: S. borealis oraz S. tatarica.

S. borealis spełnia kryteria umieszczenia w załączniku I i Unia poprze umieszczenie tego gatunku w załączniku I.

Unia poprze umieszczenie S. tatarica w załączniku I, pod warunkiem że wyrażą na to zgodę wszystkie główne państwa zasięgu, i tylko pod warunkiem że w załączniku I umieszczony zostanie także S. borealis.

Unia sprzeciwi się umieszczeniu w załączniku I S. tatarica, jeśli S. borealis także nie zostanie przeniesiony do załącznika zapewniającego wyższy poziom ochrony, tak by uniknąć negatywnego wpływu na populację S. borealis.

0

3.

Vicugna vicugna

(wikunia andyjska)

(populacja z prowincji Salta)

I – II

Należy przenieść populację z prowincji Salta (Argentyna) z załącznika I do załącznika II z komentarzem 1.

Argentyna

Od 2006 r. liczebność populacji znacznie rośnie; wyniki monitorowania populacji wydają się dobre, a 41 % (14 000 km2) obszaru siedliska podlega ochronie. Jedyną formą planowanego wykorzystania jest strzyżenie dzikich okazów.

Należy rozpatrzyć łącznie z dokumentem roboczym nr 91.

+

4.

Vicugna vicugna

(wikunia andyjska)

(populacja chilijska)

Należy zmienić nazwę populacji chilijskiej z „populacja Primera Región” na „populacje regionu Tarapacá oraz regionu Arica y Parinacota”

Chile

Należy poprzeć wniosek – nie zawiera on żadnych znaczących zmian wykazu, dostosowuje wyłącznie nazwę geograficzną.

+

5.

Giraffa camelopardalis

(żyrafa)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Czad, Kenia, Mali, Niger, Republika Środkowoafrykańska i Senegal

Obecny stan ochrony dziewięciu podgatunków i obecność oraz powaga głównych zagrożeń bardzo się różnią w poszczególnych regionach. Biorąc pod uwagę ogólny spadek liczebności w ostatnich trzech pokoleniach oraz tendencję spadkową w odniesieniu do populacji żyrafy, umieszczenie w załączniku II ma sens w celu zapobiegnięcia zmianie statusu tego gatunku na zagrożony w przyszłości. Dlatego też, uwzględniając podejście ostrożnościowe oraz działając w interesie ochrony gatunku, Unia popiera umieszczenie go w załączniku II.

+

6.

Aonyx cinereus

(wydra karłowata)

II – I

Należy przenieść z załącznika II do załącznika I.

Filipiny, Indie i Nepal

Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody handel zwierzętami domowymi online przyczynia się do odnotowanego ostatnio znacznego spadku liczebności gatunku.

Są pewne oznaki, że poziom tego handlu rośnie w ostatnich latach.

+

7.

Lutrogale perspicillata

(wydrzyca gładkowłosa)

II – I

Należy przenieść z załącznika II do załącznika I.

Bangladesz, Indie i Nepal

Poziom odnotowanego legalnego handlu międzynarodowego jest niski, lecz przeniesienie do załącznika zapewniającego wyższy stopień ochrony może pomóc w ochronie gatunku, ponieważ poziom handlu nielegalnego jest znaczący.

+

8.

Ceratotherium simum simum

(nosorożec południowy)

(populacja z Eswatini)

Należy usunąć obecny komentarz dotyczący populacji z Eswatini.

Eswatini

Należy wyrazić sprzeciw. Populacja nadal spełnia kryteria umieszczenia w załączniku II, lecz usunięcie komentarza, jak zaproponowano we wniosku, nie gwarantowałoby zastosowania środków zabezpieczających określonych w sekcji A pkt 2 lit. a) załącznika 4 do rezolucji konferencji 9.24. Wznowienie handlu rogami nosorożca mogłoby w tym momencie zostać niewłaściwie odebrane ze względu na wysoki poziom nielegalnych polowań i handlu. Podkopałoby to również działania na rzecz ograniczania popytu podejmowane przez wiele Stron w odniesieniu do tego gatunku.

9.

Ceratotherium simum simum

(nosorożec południowy)

(populacja namibijska)

I – II

Należy przenieść namibijską populację Ceratotherium simum simum z załącznika I do załącznika II, z następującym komentarzem:

„Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego:

a.

żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia; oraz

b.

trofeami myśliwskimi.

Wszystkie inne okazy są uznawane za okazy gatunków wymienionych w załączniku I i handel nimi jest odpowiednio uregulowany.”.

Namibia

Wysoki poziom nielegalnych polowań i handlu w odniesieniu do tego gatunku pozostaje dla Unii źródłem poważnego zaniepokojenia. Należy uznać, że ochrona gatunku w Namibii jest skuteczna, jednak należy też zauważyć, że ponad jedna trzecia całej namibijskiej populacji została importowana, a dwie trzecie należą do prywatnych właścicieli, zaś handel trofeami myśliwskimi i żywymi zwierzętami do celów niekomercyjnych, które to zwierzęta są wysyłane do miejsc przeznaczenia odpowiednio wyposażonych, by je utrzymywać i o nie dbać, jest już dopuszczalny na mocy załącznika I.

Jeśli wniosek zostanie przyjęty przez Konferencję Stron, Unia wystąpi o to, by towarzyszyły mu decyzje o monitorowaniu i regularnym przedstawianiu sprawozdań dotyczących ewentualnego wpływu umieszczenia w załączniku zapewniającym niższy poziom ochrony.

(-)

10.

Loxodonta africana

(słoń afrykański)

I – II

Przeniesienie populacji zambijskiej z załącznika I do załącznika II, po spełnieniu następujących warunków:

1.

handel zarejestrowaną surową kością słoniową (kły i ich części) do celów komercyjnych wyłącznie z partnerami handlowymi zatwierdzonymi przez CITES, którzy nie będą dokonywać jej ponownego wywozu;

2.

handel trofeami myśliwskimi do celów niekomercyjnych;

3.

handel skórą i wyrobami skórzanymi.

4.

Wszystkie inne okazy są uznawane za okazy gatunków wymienionych w załączniku I i handel nimi jest odpowiednio uregulowany.

Zambia

Komentarz zaproponowany przez Zambię spowodowałby ponowne podjęcie międzynarodowego handlu kością słoniową i nie może zostać poparty w obecnym brzmieniu.

11.

Loxodonta africana

(słoń afrykański)

(populacje z Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe)

Zmiana komentarza 2

Zmiana komentarza 2:

„Do wyłącznego celu dopuszczenia do:

[…]

g.

handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w przypadku Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe – całe kły oraz ich części), po spełnieniu następujących warunków:

i.

jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem skonfiskowanej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia);

ii.

wyłącznie z partnerami handlowymi, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i gdy stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, by przywożona kość słoniowa nie była przedmiotem powtórnego wywozu oraz by zarządzano nią zgodnie z wszystkimi wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (zmiany CoP 17) dotyczącej krajowego wytwórstwa oraz handlu;

iii.

nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych;

iv.

surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji CoP 12, która wynosi 20000 kg dla Botswany, 10000 kg dla Namibii oraz 30000 kg dla Południowej Afryki;

v.

oprócz ilości uzgodnionych na konferencji CoP 12, kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Zimbabwe, Namibii i Południowej Afryki zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu;

vi.

przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; oraz

vii.

dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; oraz

h.

żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po CoP 14 aż do upłynięcia dziewięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 16.55 oraz 14.78 (zmiany CoP 16).

[…].”.

Botswana, Namibia i Zimbabwe

Proponowana zmiana doprowadziłaby do ponownego podjęcia międzynarodowego handlu kością słoniową i nie jest zgodna z środkami zabezpieczającymi określonymi w załączniku 4 do rezolucji konferencji 9.24; zmiana taka byłaby przedwczesna.

12.

Loxodonta africana

(słoń afrykański)

(populacje z Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe)

II – I

Należy przenieść populacje z Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe z załącznika II do załącznika I.

Burkina Faso, Gabon, Kenia, Liberia, Niger, Nigeria, Sudan, Syryjska Republika Arabska, Togo i Wybrzeże Kości Słoniowej

Te cztery populacje nie spełniają kryteriów umieszczenia w załączniku I, a stosowne państwa zasięgu nie wyrażają zgody na przeniesienie do załącznika zapewniającego wyższy stopień ochrony.

13.

Mammuthus primigenius

(mamut włochaty)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Izrael

Celem CITES jest ochrona gatunków przed gospodarką rabunkową i wymieraniem. Kwestie związane z podobieństwem wyglądu nie są wystarczającym argumentem na rzecz włączenia mamuta do wykazu. Nie przedstawiono dowodów na błędną identyfikację oraz legalizowanie handlu na dużą skalę, a zębina słonia i mamuta posiada specyficzne cechy, dzięki którym osoba niebędąca ekspertem rozróżni je z łatwością. Włączenie go do wykazu w załączniku II nie byłoby działaniem proporcjonalnym w stosunku do istniejącego ryzyka (skutkowałoby potencjalnym wydawaniem licznych zezwoleń przy braku lub ograniczonej korzyści dla ochrony).

14.

Leporillus conditor

(zającoszczur długouchy)

I – II

Należy przenieść z załącznika I do załącznika II.

Australia

Przeniesienie do załącznika II jest zalecane przez KZ. Ten gatunek nie jest przedmiotem handlu międzynarodowego.

+

15.

Pseudomys fieldi praeconis

(pseudomysz wydmowa)

I – II

Należy przenieść z załącznika I do załącznika II.

Australia

Przeniesienie do załącznika II i zmiana nomenklatury są zalecane przez KZ. Ten gatunek nie jest przedmiotem handlu międzynarodowego.

+

16.

Xeromys myoides

(bobroszczurek)

I – II

Należy przenieść z załącznika I do załącznika II.

Australia

Przeniesienie do załącznika II jest zalecane przez KZ. Ten gatunek nie jest przedmiotem handlu międzynarodowego.

+

17.

Zyzomys pedunculatus

(skałoskakun gruboogonowy)

I – II

Należy przenieść z załącznika I do załącznika II.

Australia

Przeniesienie do załącznika II jest zalecane przez KZ. Ten gatunek nie jest przedmiotem handlu międzynarodowego.

+

18.

Syrmaticus reevesii

(bażant królewski)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

CN

Tylko populacja chińska spełnia kryteria umieszczenia w załączniku II. Jest gotowa poprzeć umieszczenie w załączniku II i zwróci się do wnioskującego, by zawęzić zasięg umieszczenia w wykazie wyłącznie do populacji chińskiej.

(+)

19.

Balearica pavonina

(koronnik czarny)

II – I

Należy przenieść z załącznika II do załącznika I.

Burkina Faso, Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej

Jak uznają Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i organizacja Traffic, ponieważ na gatunek ten niekorzystnie wpływa handel międzynarodowy, a szacowany spadek jego liczebności może sięgać i mógłby przekroczyć 50 % w ciągu ostatnich 45 lat, B. pavonina prawdopodobnie spełnia kryteria umieszczenia go w załączniku I i Unia poprze ten wniosek.

+

20.

Dasyornis broadbenti litoralis

(kolcopiórek rudy)

Należy przenieść z załącznika I do załącznika II.

Australia

Wniosek jest wynikiem okresowego przeglądu CITES i dotyczy gatunku, który nie jest przedmiotem handlu (uznany za gatunek wymarły, ostatnio obserwowany w 1906 r.).

+

21.

Dasyornis longirostris

(kolcopiórek mały)

I – II

Należy przenieść z załącznika I do załącznika II.

Australia

Wniosek jest wynikiem okresowego przeglądu CITES i dotyczy gatunku, który nie jest przedmiotem handlu.

+

22.

Crocodylus acutus

(krokodyl amerykański)

(populacja meksykańska)

I – II

Przeniesienie populacji meksykańskiej z załącznika I do załącznika II.

Meksyk

Należy poprzeć przeniesienie z załącznika I do załącznika II, jeżeli Meksyk określi kontyngent 0 dla okazów pozyskanych w naturze (kod źródłowy W).

(+)

23.

Calotes nigrilabris oraz Calotes pethiyagodai

(agamy ogrodowe)

0 – I

Należy umieścić w załączniku I

Sri Lanka

Kryteria biologiczne dotyczące umieszczania w załącznikach do konwencji CITES wydają się spełnione, lecz dowody na wykazanie, że obecne lub przewidywane poziomy handlu są szkodliwe dla przetrwania tego gatunku w środowisku naturalnym, są niewystarczające. Unia zachęci wnioskującego do umieszczenia tych dwóch gatunków w załączniku III, jednak sprzeciwi się ich umieszczeniu w załączniku I. Unia jest gotowa rozważyć dodatkowe informacje dotyczące umieszczenia w załączniku II, jeśli zostaną przedstawione przez wnioskującego.

(–)

24.

Ceratophora spp.

(jaszczurki z rodziny frynosomowatych)

0 – I

Należy umieścić w załączniku I

Sri Lanka

Należy sprzeciwić się wykazaniu tego rodzaju w załączniku I, lecz wyrazić zgodę na umieszczenie C. erdeleni, C. karu i C. tennenti w załączniku I oraz C. stoddartii i C. aspera w załączniku II.

Kryteria biologiczne załącznika I są spełnione w przypadku trzech gatunków (z pięciu gatunków w rodzaju): C. karu, C. erdeleni oraz C. tennentii. Umieszczenie w załączniku II wydaje się bardziej uzasadnione w przypadku C. aspera i C. stoddartii.

Unia na miejscu rozważy wszelkie dodatkowe informacje dotyczące propozycji umieszczenia w załączniku, jeśli zostaną przedstawione przez wnioskującego.

(+)

25.

Cophotis ceylanica oraz Cophotis dumbara

(agamy głuche)

0 – I

Należy umieścić w załączniku I

Sri Lanka

Wydaje się, że wniosek spełnia kryteria biologiczne; nawet niewielkie pozyskiwane ilości mogą mieć znaczący wpływ na pozostałe populacje. Ten rodzaj obejmuje tylko dwa gatunki i oba są endemiczne w przypadku Sri Lanki, a także umieszczono je w krajowym czerwonym wykazie Sri Lanki (2012) jako wysoce zagrożone.

+

26.

Lyriocephalus scutatus

(kandukara galasonosa)

0 – I

Należy umieścić w załączniku I

Sri Lanka

Należy poprzeć umieszczenie tego gatunku w załączniku II, ponieważ kryteria umieszczenia w załączniku I nie są spełnione, natomiast spełnione są kryteria umieszczenia w załączniku II.

(–)

27.

Goniurosaurus spp.

(gekony lamparcie)

(populacje z Chin i Wietnamu)

0 – II

Gatunki pochodzące z Chin i Wietnamu należy umieścić w załączniku II.

Chiny, Unia Europejska, Wietnam

Zaproponowany wspólnie z Unią.

+

28.

Gekko gecko

(toke)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Indie, Filipiny, Stany Zjednoczone, Unia Europejska

Zaproponowany wspólnie z UE.

+

29.

Gonatodes daudini

0 – I

Należy umieścić w załączniku I.

Saint Vincent i Grenadyny

Gatunek spełnia kryteria biologiczne umieszczenia w załączniku I. Handel międzynarodowy zgłoszono wkrótce po odkryciu gatunku i nadal się odbywa, mimo że pozyskiwanie w siedlisku przyrodniczym jest niedozwolone.

+

30.

Paroedura androyensis

(gekon białopyski)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Madagaskar, Unia Europejska

Zaproponowany wspólnie z Unią.

+

31.

Ctenosaura spp.

(legwany czarne)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Meksyk i Salwador

Wniosek spełnia kryteria umieszczenia w wykazie; o ile handel nie zostanie uregulowany, kilka gatunków z tego rodzaju może w przyszłości kwalifikować się do umieszczenia w załączniku I, ponieważ ich populacje są małe, mają ograniczone obszary występowania albo doświadczyły spadku populacji – albo też spełnione są wszystkie trzy kryteria – a także są bardzo podatne na czynniki wewnętrzne albo zewnętrzne.

+

32.

Pseudocerastes urarachnoides

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Iran

Potrzeba więcej informacji, aby wykazać spełnienie kryterium handlowego. Wniosek zawiera niewiele informacji na temat stopnia pozyskiwania z naturalnego środowiska i zasięgu handlu międzynarodowego gatunkami (dowody dotyczą jedynie niewielkiej liczby osobników występujących w handlu poza jego państwem zasięgu), a chociaż gatunek sklasyfikowano jako „zagrożony w skali kraju”, brakuje danych pozwalających na wskazanie liczebności populacji, rozkładu lub tego, czy liczebność gatunku spada.

0

33.

Cuora bourreti

II – I

Należy przenieść z załącznika II do załącznika I.

Wietnam

Należy poprzeć przeniesienie do załącznika I; chodzi o gatunek „krytycznie zagrożony”, który spełnia co najmniej kryterium C.i) załącznika 1 do rezolucji konferencji 9.24 i jest przedmiotem intensywnego handlu.

+

34.

Cuora picturata

II – I

Należy przenieść z załącznika II do załącznika I.

Wietnam

Należy poprzeć przeniesienie do załącznika I; chodzi o gatunek „krytycznie zagrożony”, który spełnia wszystkie kryteria biologiczne rezolucji konferencji 9.24 dotyczące wykazania umieszczenia w załączniku I oraz jest przedmiotem intensywnego handlu. Wniosek wynika z zalecenia będącego rezultatem okresowego przeglądu.

+

35.

Mauremys annamensi

(żółw annamski)

II – I

Należy przenieść z załącznika II do załącznika I.

Wietnam

Należy poprzeć przeniesienie do załącznika I: chodzi o „krytycznie zagrożony” gatunek, który spełnia co najmniej kryterium C. i) załącznika 1 do rezolucji konferencji 9.24 oraz jest przedmiotem intensywnego handlu. Wniosek wynika z zalecenia będącego rezultatem okresowego przeglądu.

+

36.

Geochelone elegans

(żółw gwiaździsty)

II – I

Należy przenieść z załącznika II do załącznika I.

Bangladesz, Indie, Senegal i Sri Lanka

Umieszczenie proponuje wspólnie większość państw zasięgu. Nielegalny handel budzi wielkie obawy, chociaż pozyskiwanie dzikich okazów i handel nimi są już zakazane w państwach zasięgu. Obawy związane z niewłaściwym wykorzystaniem kodu źródłowego C i potencjalnym legalizowaniem handlu dzikimi okazami poprzez operacje związane z hodowlą w niewoli zostały już uwzględnione w ramach CITES w rezolucji konferencji 17.7.

+

37.

Malacochersus tornieri

(żółw Torniera)

II – I

Należy przenieść z załącznika II do załącznika I.

Kenia, Stany Zjednoczone Ameryki

Należy poprzeć wniosek. W najnowszej ocenie czerwonego wykazu (2018) gatunek ten oceniono jako „krytycznie zagrożony”. Wydaje się, że wniosek jest proporcjonalny do przewidywanych zagrożeń dla tego gatunku, na który istnieje znaczny popyt ze strony sektora handlu i na który ma wpływ nielegalny handel. Gospodarka rabunkowa jest obecnie głównym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na populacje tego gatunku. Wydaje się, że gatunek ten spełnia kryteria umieszczenia w załączniku I.

+

38.

Hyalinobatrachium spp., Centrolene spp., Cochranella spp. oraz Sachatamia spp.

(żaby szklane)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Kostaryka, Salwador

Unia mogłaby poprzeć wniosek o zawężonym zakresie, jeżeli wnioskujący postanowią ograniczyć go do tych gatunków, w odniesieniu do których można wykazać, że spełniają kryteria umieszczenia w wykazie. Ponieważ jednak brak jest danych na temat populacji, a odnotowany handel dotyczy głównie gatunków „najmniejszej troski”, umieszczenie w załączniku II wszystkich 104 gatunków należących do czterech rodzajów nie wydaje się proporcjonalne. Należy uzyskać więcej informacji na temat tych gatunków, w przypadku których handel jest najbardziej rozpowszechniony.

(–)

39.

Echinotriton chinhaiensis oraz Echinotriton maxiquadratus

(traszki kolczaste)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Chiny

Gatunki te spełniają kryteria biologiczne do umieszczenia w załączniku I. Na ich ochronę wpłynęłaby korzystnie ochrona międzynarodowa. Nawet jeśli poziomy handlu międzynarodowego wydają się niskie, wszelki handel dzikimi okazami może mieć negatywny wpływ na przetrwanie populacji, ponieważ są one niezwykle małe, a ich liczebność w dalszym ciągu zmniejsza się.

Gatunek Echinotriton oddzielono od gatunku Tylototriton (wniosek dotyczący zmian w wykazach nr 41) dopiero w 1982 r. W związku z tym właściwe jest również umieszczenie w wykazie obu rodzajów na podstawie kryterium podobnego wyglądu.

+

40.

Paramesotriton spp.

(azjatyckie traszki grzebieniaste)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Chiny, Unia Europejska

Zaproponowany wspólnie z Unią.

+

41.

Tylototriton spp.

(tryton guzowaty)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Chiny, Unia Europejska

Zaproponowany wspólnie z Unią.

+

42.

Isurus oxyrinchus oraz Isurus paucus

(rekiny ostronose)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Bangladesz, Benin, Bhutan, Brazylia, Burkina Faso, Czad, Republika Dominikańska, Egipt, Gabon, Gambia, Jordania, Liban, Liberia, Malediwy, Mali, Meksyk, Nepal, Niger, Nigeria, Palau, Republika Zielonego Przylądka, Samoa, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Togo, Unia Europejska, Wybrzeże Kości Słoniowej

Zaproponowany wspólnie z Unią.

+

43.

Glaucostegus spp.

(rochowate)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Bangladesz, Benin, Bhutan, Brazylia, Burkina Faso, Czad, Egipt, Gabon, Gambia, Malediwy, Mali, Mauretania, Monako, Nepal, Niger, Nigeria, Palau, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Syryjska Republika Arabska, Togo, Ukraina, Unia Europejska, Wybrzeże Kości Słoniowej

Zaproponowany wspólnie z Unią.

+

44.

Rhinidae spp.

(rajokształtne z rodziny Rhinidae spp.)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Arabia Saudyjska, Bangladesz, Benin, Bhutan, Brazylia, Burkina Faso, Czad, Egipt, Etiopia, Fidżi, Filipiny, Gabon, Gambia, Indie, Jordania, Kenia, Liban, Malediwy, Mali, Meksyk, Monako, Nepal, Niger, Nigeria, Palau, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Seszele, Sri Lanka, Sudan, Syria, Togo, Ukraina, Unia Europejska i Wybrzeże Kości Słoniowej

Zaproponowany wspólnie z unią.

+

45.

Holothuria (Microthele) fuscogilva, Holothuria (Microthele) nobilis, Holothuria (Microthele) whitmaei

(strzykwy)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Unia Europejska, Kenia, Senegal, Seszele, Stany Zjednoczone Ameryki

Zaproponowany wspólnie z Unią.

+

46.

Poecilotheria spp.

(ptaszniki zdobione)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Sri Lanka, Stany Zjednoczone Ameryki

Ponieważ nie istnieją dostateczne dowody na to, że handel międzynarodowy przyczynia się znacznie do spadku liczebności gatunków, Unia zachęci państwa zasięgu do umieszczenia tych gatunków w załączniku III, jednak nie sprzeciwiłaby się umieszczeniu w załączniku II, jeśli tak uzgodni w drodze konsensusu konferencja stron. Unia rozważy wszelkie dodatkowe informacje przedstawione na miejscu przez wnioskujących. Mogą wystąpić trudności we wdrażaniu dotyczące identyfikacji okazów hodowanych w niewoli.

0

47.

Achillides chikae hermeli

0 – I

Unia Europejska, Filipiny

Zaproponowany wspólnie z unią.

+

48.

Parides burchellanus

0 – I

Należy umieścić w załączniku I.

Brazylia

Należy poprzeć wniosek. Gatunek ten spełnia kryteria umieszczenia w wykazie załącznika I. Gatunek występuje w ilościach handlowych, a ze względu na małą liczebność populacji wszelki handel może mieć szkodliwy wpływ.

+

49.

Handroanthus spp.,

Tabebuia spp. oraz

Roseodendron spp.

(drzewa trąbkowe)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II z komentarzem nr 6.

Brazylia

Wniosek wycofany

nie dotyczy

50.

Widdringtonia whytei

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Malawi

Należy sprzeciwić się, chyba że Malawi przedstawi dowody na to, że handel międzynarodowy jest szkodliwy dla ochrony tego gatunku. Gatunek ten mógłby natomiast skorzystać na umieszczeniu go w wykazie w załączniku III. Mimo to UE nie sprzeciwiłaby się umieszczeniu w załączniku II w przypadku wypracowania konsensusu podczas CoP 18.

(–)

51.

Dalbergia sissoo

(palisander północnoindyjski)

II – 0

Należy usunąć z załącznika II.

Bangladesz, Bhutan, Indie i Nepal

Gatunek ten występuje powszechnie i nie spełnia kryteriów biologicznych załącznika II, ale najprawdopodobniej nadal spełnia kryterium podobnego wyglądu rezolucji 9.24 (kryterium A załącznika 2b)). Niniejszy wniosek należy również rozpatrywać w związku z proponowanymi zmianami do komentarza nr 15.

52.

Dalbergia spp., Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana, Guibourtia tessmannii

(palisandry i bubinga)

Zmiana do komentarza nr 15

II – II

Należy zmienić komentarz nr 15, aby jego brzmienie było następujące:

„Wszystkie części i produkty pochodne, poza:

a.

liśćmi, kwiatami, pyłkami, owocami i nasionami;

b.

produktami końcowymi do maksymalnej wagi drewna gatunków umieszczonych w wykazie wynoszącej 500 g na pozycję;

c.

gotowymi instrumentami muzycznymi, gotowymi częściami do instrumentów muzycznych oraz gotowymi akcesoriami do instrumentów muzycznych;

d.

częściami i produktami pochodnymi Dalbergia cochinchinensis, które są objęte komentarzem nr 4;

częściami i produktami pochodnymi Dalbergia spp. pochodzącymi i wywożonymi z Meksyku, które są objęte komentarzem nr 6.”.

Kanada, Unia Europejska

Zaproponowany wspólnie z Unią.

+

53.

Pericopsis elata

(palisander afrykański)

Zmiana do komentarza nr 5

Należy w sposób następujący rozszerzyć zakres komentarza dotyczącego Pericopsis elata (obecnie komentarz nr 5) w celu uwzględnienia sklejki i drewna przetworzonego:

„Kłody, tarcica, płaty okleinowe i drewno przetworzone (2).

Wybrzeże Kości Słoniowej, Unia Europejska

Zaproponowany wspólnie z unią.

+

54.

Pterocarpus tinctorius

(afrykańskie drzewo sandałowe)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Malawi

Należy poprzeć, najlepiej z komentarzem (potencjalnie z nowym komentarzem, tak jak zasugerowano w przypadku Pericopsis elata we wniosku nr 53). Gatunek spełnia kryteria biologiczne umieszczenia w załączniku II, a także kryterium handlowe (eksploatacja jest znaczącym zagrożeniem dla ochrony gatunku, przy czym nielegalne pozyskiwanie drewna rozpowszechniło się w ostatnich latach, aby zaspokoić popyt w Azji). Umieszczenie w załączniku II zapewniłoby efekt dźwigni w zwalczaniu nielegalnego handlu.

(+)

55.

Aloe ferox (aloes uzbrojony)

Zmiana komentarza nr 4

II – II

„Należy zmienić komentarz nr 4 dotyczący Aloe ferox w następujący sposób: wszystkie części i produkty pochodne, poza:

[…]

f.

produktami końcowymi (3)wytworzonymi z Aloe ferox i Euphorbia antisyphilitica zapakowanymi i przygotowanymi do handlu detalicznego.

Republika Południowej Afryki

Należy poprzeć, lecz przedstawić wniosek dotyczący projektu lub projektów decyzji, w których KR powierza się zadanie monitorowania wpływu proponowanej zmiany oraz wdrażania środków zarządczych. Spełniono kryteria rezolucji 11.21.

+

56.

Adansonia grandidieri

(baobab Grandidiera)

Zmiana komentarza nr 16

II – II

„Nasiona, owoce, oleje i żywe rośliny” do wykazu Adansonia grandidieri w załączniku II poprzez usunięcie odniesienia do żywych roślin, aby jego brzmienie było następujące: „#16 Nasiona, owoce i oleje”

Szwajcaria

Należy poprzeć. Spełniono kryteria rezolucji 11.21.

+

57.

Cedrela spp.

(cedry)

0 – II

Należy umieścić w załączniku II.

Ekwador

Należy poprzeć tylko w przypadku dołączenia do wniosku komentarza w celu ograniczenia kontroli CITES do tych towarów, które po raz pierwszy pojawiają się w handlu międzynarodowym jako towary wywożone z państw zasięgu (należy ocenić i przedyskutować z wnioskującymi, czy np. nowy komentarz zasugerowany dla Pericopsis elata we wniosku nr 53 byłby właściwy). Zachęcić Ekwador, by rozważył ograniczenie zakresu wniosku do populacji krain neotropikalnych. Takson ten spełnia kryteria biologiczne oraz handlowe do umieszczenia w załączniku II. Unia jest niewielkim importerem w skali świata.

(+)


(1)  Sek. = Sekretariat CITES, SK = Stały Komitet, KZ = Komitet ds. Zwierząt, KR = Komitet ds. Roślin. Aby zapoznać się z kodami krajów, zob. norma ISO 3166.


15.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/58


DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1720

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 21 stycznia 2019 r. Rada przyjęła konkluzje, w których zdecydowanie potępia represje wobec prasy i społeczeństwa obywatelskiego oraz stosowanie przepisów antyterrorystycznych do represjonowania w Nikaragui osób o odmiennych poglądach. Rada podkreśliła, że od kwietnia 2018 r. demonstracje są brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa i prorządowe ugrupowania zbrojne, co doprowadziło do tego, że kilkuset obywateli poniosło śmierć lub zostało rannych, a setki zatrzymano; ponadto obserwuje się też szeroko rozpowszechnione nadużycia oraz arbitralność zatrzymań i postępowań sądowych. Rada przypomniała o konieczności zapewnienia rozliczalności za wszelkie przestępstwa popełnione od kwietnia 2018 r., niezależnie od tego, kim są ich sprawcy. Wezwała rząd Nikaragui, aby ponownie zaangażował się w proces merytorycznego dialogu krajowego zorientowanego na wyniki, w tym dialogu dotyczącego przyjęcia reformy ordynacji wyborczej.

(2)

W konkluzjach Rady podkreślono, że Unia jest gotowa użyć wszelkich swoich instrumentów politycznych, by przyczynić się do pokojowego, wynegocjowanego wyjścia z obecnego kryzysu i reagować na dalsze pogarszanie się sytuacji w zakresie praw człowieka i praworządności w Nikaragui.

(3)

Rada jest nadal głęboko zaniepokojona ciągłym pogarszaniem się sytuacji w zakresie praw człowieka, demokracji i praworządności w Nikaragui.

(4)

W związku z tym należy nałożyć ukierunkowane środki ograniczające na osoby i podmioty odpowiedzialne za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji w Nikaragui, a także na osoby i podmioty, których działania lub polityki w inny sposób podważają demokrację i praworządność w Nikaragui, oraz na osoby z nimi powiązane.

(5)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do uniemożliwienia wjazdu na ich terytoria lub tranzytu przez te terytoria osób fizycznych:

a)

odpowiedzialnych za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji w Nikaragui;

b)

których działania lub polityki w inny sposób podważają demokrację lub praworządność w Nikaragui;

c)

powiązanych z osobami, o których mowa w lit. a) i b),

i które wymieniono w załączniku.

2.   Ust. 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na swoje terytorium.

3.   Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, w których państwo członkowskie jest związane zobowiązaniami z zakresu prawa międzynarodowego, a mianowicie:

a)

jest państwem przyjmującym międzynarodową organizację międzyrządową;

b)

jest państwem przyjmującym międzynarodową konferencję zwołaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub pod auspicjami tej organizacji;

c)

na mocy umowy wielostronnej przyznającej przywileje i immunitety; lub

d)

na podstawie Traktatu pojednawczego (Traktatu laterańskiego) z 1929 r. zawartego między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.

4.   Ust. 3 uznaje się za mający zastosowanie również w przypadkach, gdy państwo członkowskie jest krajem przyjmującym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

5.   Państwo członkowskie należycie informuje Radę o wszystkich przypadkach przyznania wyłączenia na mocy ust. 3 lub 4.

6.   Państwa członkowskie mogą przyznać wyłączenia od środków nałożonych na podstawie ust.1 w przypadkach, gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniach międzyrządowych i posiedzeniach wspieranych przez Unię lub posiedzeniach, których gospodarzem jest Unia Europejska, lub w posiedzeniach, których gospodarzem jest państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w OBWE, podczas których prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio propagujący polityczne cele środków ograniczających, w tym prawa człowieka i praworządność w Nikaragui.

7.   Państwo członkowskie zamierzające przyznać wyłączenia, o których mowa w ust. 6, powiadamia o tym Radę na piśmie. Wyłączenie uznaje się za przyznane, o ile co najmniej jeden członek Rady nie wniesie pisemnego sprzeciwu w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o proponowanym wyłączeniu. W przypadku gdy co najmniej jeden członek Rady wniesie sprzeciw, Rada może postanowić o przyznaniu proponowanego wyłączenia, stanowiąc większością kwalifikowaną.

8.   W przypadku gdy zgodnie z ust. 3, 4, 6 lub 7 państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub tranzyt przez swoje terytorium osób wymienionych w załączniku, zezwolenie jest ściśle ograniczone do celu, w jakim zostało udzielone, i do osób, których bezpośrednio dotyczy.

Artykuł 2

1.   Zamrożone zostają wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące, posiadane, przechowywane lub kontrolowane przez osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy:

a)

odpowiedzialne za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji w Nikaragui;

b)

których działania lub polityki w inny sposób podważają demokrację lub praworządność w Nikaragui;

c)

powiązane z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w lit. a) i b),

które wymieniono w załączniku.

2.   Nie udostępnia się – bezpośrednio ani pośrednio – osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku ani na ich rzecz żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.

3.   Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, które uznaje za stosowne, po ustaleniu, że dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze:

a)

są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku oraz członków rodziny pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym opłat za żywność, opłat z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, opłat za leki i leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

są przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

są przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d)

są niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich i Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

e)

mają zostać wpłacone na rachunek lub wypłacone z rachunku misji dyplomatycznej lub misji konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, o ile wpłaty te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub misji konsularnej lub organizacji międzynarodowej.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed datą umieszczenia w wykazie – znajdującym się w załączniku – osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1, lub orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim, przed tą datą lub po tej dacie;

b)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;

c)

orzeczenie lub decyzja nie przynoszą korzyści osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi wymienionym w załączniku; oraz

d)

uznanie tego orzeczenia lub tej decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu.

5.   Ust. 1 nie uniemożliwia osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, wymienionym w załączniku, dokonywania płatności należnej z tytułu umowy lub porozumienia zawartego, lub zobowiązania powstałego przed dniem umieszczenia takiej osoby fizycznej lub prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu w wykazie znajdującym się w załączniku, pod warunkiem że dane państwo członkowskie ustaliło, że płatność nie jest bezpośrednio lub pośrednio dokonywana na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1.

6.   Ust. 2 nie ma zastosowania do księgowania na zamrożonych rachunkach:

a)

odsetek ani innych dochodów z tych rachunków;

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą objęcia tych rachunków środkami przewidzianymi w ust. 1 i 2; lub

c)

płatności należnych z tytułu orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych lub orzeczeń arbitrażowych wydanych w Unii lub wykonalnych w danym państwie członkowskim,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności nadal podlegają środkom przewidzianym w ust. 1.

Artykuł 3

Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie pewnych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi wymienionemu w załączniku, na warunkach, jakie uznają one za stosowne, po ustaleniu, że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do celów humanitarnych, takich jak świadczenie lub ułatwianie świadczenia pomocy, w tym artykułów medycznych i żywności, lub wysyłanie pracowników pomocy humanitarnej oraz związanej z tym pomocy lub ewakuacja z Nikaragui.

Artykuł 4

1.   Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej „Wysokim Przedstawicielem”) sporządza i zmienia wykaz znajdujący się w załączniku.

2.   Rada przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej, danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio – jeżeli adres jest znany – lub poprzez opublikowanie ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi przedstawienie uwag.

3.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub dany organ.

Artykuł 5

1.   Załącznik zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1.

2.   Załącznik zawiera także dostępne informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W przypadku osób fizycznych informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu i dokumentu tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także stanowisko lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów lub organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 6

1.   Rada i Wysoki Przedstawiciel przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań spoczywających na nich na mocy niniejszej decyzji, w szczególności:

a)

jeśli chodzi o Radę, w celu przygotowywania i wprowadzania zmian do załącznika;

b)

jeśli chodzi o Wysokiego Przedstawiciela, w celu przygotowywania zmian do załącznika.

2.   Rada i Wysoki Przedstawiciel może przetwarzać w stosownych przypadkach odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne ujęte w wykazie, wyroków skazujących za przestępstwa lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika.

3.   Na potrzeby niniejszej decyzji Rada i Wysoki Przedstawiciel jest wyznaczona jako „administrator danych” w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (1) w celu zapewnienia, by zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Artykuł 7

Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone na mocy niniejszej decyzji, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczeń, w szczególności gwarancji finansowych lub zabezpieczeń finansowych w dowolnej formie – o ile zostały one wniesione przez:

a)

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku;

b)

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).

Artykuł 8

Aby zapewnić maksymalne oddziaływanie środków określonych w niniejszej decyzji, Unia zachęca państwa trzecie do przyjmowania środków ograniczających podobnych do środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

Artykuł 9

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 października 2020 r. i podlega ona stałemu przeglądowi. Obowiązywanie niniejszej decyzji zostaje przedłużone lub, w zależności od przypadku, niniejsza decyzja zostaje zmieniona, jeżeli Rada uzna, że cele decyzji nie zostały osiągnięte.

Artykuł 10

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 października 2019 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 i 2

[…]


15.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/64


DECYZJA RADY (WPZIB) 2019/1721

z dnia 14 października 2019 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/1693 dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/1693 z dnia 20 września 2016 r. dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym i uchylającą wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB (1),

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 20 września 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1693.

(2)

Środki ograniczające ustanowione w art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 i 4 decyzji (WPZiB) 2016/1693 mają zastosowanie do dnia 31 października 2019 r. Jak wynika z przeglądu tej decyzji, obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 31 października 2020 r.

(3)

Z wykazu osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów zamieszczonego w załączniku do decyzji (WPZiB) 2016/1693 należy usunąć jedną osobę.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/1693,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2016/1693 art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

Środki, o których mowa w art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 3 i 4, stosuje się do dnia 31 października 2020 r.”.

Artykuł 2

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2016/1693 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 października 2019 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 25.


ZAŁĄCZNIK

Z wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji (WPZiB) 2016/1693 usuwa się następującą osobę oraz odpowiedni wpis:

1.

Fabien CLAIN (alias Omar).


15.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/66


DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1722

z dnia 14 października 2019 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1544 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/1544 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej (1),

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1544.

(2)

Decyzję (WPZiB) 2018/1544 stosuje się do dnia 16 października 2019 r. Jak wynika z przeglądu tej decyzji, stosowanie określonych w niej środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 16 października 2020 r.

(3)

Należy odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2018/1544,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 8 decyzji (WPZiB) 2018/1544 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 8

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 16 października 2020 r. Niniejsza decyzja będzie poddawana stałemu przeglądowi. Jeżeli Rada uzna, że cele niniejszej decyzji nie zostały osiągnięte, jej okres obowiązywania zostanie przedłużony lub dokona się w niej odpowiednich zmian.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 października 2019 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 25.