ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 235

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
12 września 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1398 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie mianowania trzech członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską

1

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1399 z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/909/UE w odniesieniu do wykazu obszarów objętych środkami ochronnymi w odniesieniu do małego chrząszcza ulowego we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6418)  ( 1 )

3

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/1400]

5

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 188/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/1401]

7

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 190/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG [2019/1402]

9

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( Dz.U. L 173 z 27.6.2019 )

11

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

12.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/1


DECYZJA RADY (UE) 2019/1398

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie mianowania trzech członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Włoch,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) i (UE) 2015/994 (3) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. W dniu 8 października 2018 r. na mocy decyzji Rady (UE) 2018/1510 (4) Micaela FANELLI została ponownie mianowana na stanowisko członka w celu uwzględnienia jej nowego mandatu.

(2)

Dwa stanowiska członka Komitetu Regionów zwolniły się w związku z upływem kadencji Micaeli FANELLI i Catiuscii MARINI.

(3)

Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu, na podstawie którego zaproponowano kandydaturę Matteo Luigiego BIANCHIEGO (Sindaco del Comune di Morazzone (VA)),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na stanowiska członka w Komitecie Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale,

Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte,

Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (zmiana mandatu).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2019 r.

W imieniu Rady

T. TUPPURAINEN

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).

(3)  Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).

(4)  Decyzja Rady (UE) 2018/1510 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie mianowania dwóch członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską (Dz.U. L 255 z 11.10.2018, s. 15).


12.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/3


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1399

z dnia 10 września 2019 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/909/UE w odniesieniu do wykazu obszarów objętych środkami ochronnymi w odniesieniu do małego chrząszcza ulowego we Włoszech

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6418)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/909/UE (3) ustanowiono niektóre środki ochronne, które mają zostać zastosowane przez Włochy w związku z przypadkami wystąpienia małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) na niektórych obszarach, pierwotnie w regionach Kalabria i Sycylia. W następstwie rozwoju sytuacji epidemiologicznej w ostatnich latach i po wejściu w życie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/370 (4) środki te są obecnie ograniczone do regionu Kalabria.

(2)

W dniu 21 czerwca 2019 r. Włochy powiadomiły Komisję o nowym przypadku wystąpienia małego chrząszcza ulowego na Sycylii. W związku z tym należy rozszerzyć wykaz obszarów objętych środkami ochronnymi zawarty w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/909/UE, tak aby ponownie obejmował również region Sycylia.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/909/UE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tabela w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/909/UE otrzymuje brzmienie:

„Państwo członkowskie

Obszary objęte środkami ochronnymi

Włochy

Region Kalabria: cały region

Region Sycylia: cały region”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/909/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do potwierdzonych przypadków występowania małego chrząszcza ulowego we Włoszech (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 161).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/370 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/909/UE poprzez przedłużenie okresu stosowania niektórych środków ochronnych i zmianę wykazu obszarów objętych środkami ochronnymi w odniesieniu do małego chrząszcza ulowego we Włoszech (Dz.U. L 56 z 3.3.2017, s. 213).


III Inne akty

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

12.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/5


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 84/2019

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/1400]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (1).

(2)

Rozporządzenie (UE) 2017/1129 uchyla dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 21 lipca 2019 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 29b (dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) skreśla się z dniem 21 lipca 2019 r.;

2)

po pkt 29bc (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301) dodaje się punkt w brzmieniu:

„29bd.

32017 R 1129: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

niezależnie od postanowień Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy;

b)

odniesienia do innych aktów znajdujące się w rozporządzeniu uznaje się za istotne w zakresie oraz w formie, w jakich akty te są włączone do Porozumienia;

c)

w art. 9 ust. 3 po słowach »21 lipca 2019 r.« dodaje się słowa »lub datą wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2019 z dnia 29 marca 2019 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy«;

d)

w art. 22 ust. 11 słowa »prawa Unii« zastępuje się słowami »Porozumienia EOG«;

e)

w art. 33 ust. 5 zdanie drugie po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;

f)

w art. 34 ust. 1, w odniesieniu do państw EFTA, po słowie »ESMA« dodaje się słowa »i Urzędem Nadzoru EFTA«;

g)

w art. 35 ust. 2 słowa »określonych w prawie Unii« zastępuje się słowami »określonych w Porozumieniu EOG«;

h)

w art. 37 ust. 3 zdanie drugie po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;

i)

w art. 38 ust. 2 lit. d) słowa »przepisami prawa Unii« zastępuje się słowami »postanowieniami Porozumienia EOG«;

j)

w art. 46 ust. 3 po słowach »21 lipca 2019 r.« dodaje się słowa »lub datą wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2019 z dnia 29 marca 2019 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy«;

k)

w art. 49 ust. 2 i ust. 3 po słowach »21 lipca 2019 r.« dodaje się słowa »lub daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2019 z dnia 29 marca 2019 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy«;

l)

w art. 49 ust. 2 słowa »21 lipca 2018 r.« i słowa »20 lipca 2017 r.« odczytuje się jako »wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2019 z dnia 29 marca 2019 r.«”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2017/1129 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 marca 2019 r. lub następnego dnia po ostatniej notyfikacji dokonanej na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1), w zależności od tego, która z tych dat przypada później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2019 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12.

(2)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

(*1)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


12.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/7


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 188/2019

z dnia 10 lipca 2019 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/1401]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (2).

(3)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2019/979 uchyla rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 (3) i (UE) 2016/301 (4), które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z tym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 21 lipca 2019 r.

(4)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2019/980 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (5), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 21 lipca 2019 r.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Po pkt 29bd (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129) w załączniku IX do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„29bda.

32019 R 0979: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 (Dz.U. L 166 z 21.6.2019, s. 1).

29bdb.

32019 R 0980: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz.U. L 166 z 21.6.2019, s. 26).”.

2.   Skreśla się ze skutkiem od dnia 21 lipca 2019 r. teksty punktów 29ba (rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004), 29bb (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014) i 29bc (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301) załącznika IX do Porozumienia EOG.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) 2019/979 i (UE) 2019/980 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2019 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gunnar PÁLSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 166 z 21.6.2019, s. 1.

(2)  Dz.U. L 166 z 21.6.2019, s. 26.

(3)  Dz.U. L 111 z 15.4.2014, s. 36.

(4)  Dz.U. L 58 z 4.3.2016, s. 13.

(5)  Dz.U. L 149 z 30.4.2004, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


12.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/9


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 190/2019

z dnia 10 lipca 2019 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG [2019/1402]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki IX i XIX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

po punkcie 31k (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751) dodaje się punkt w brzmieniu:

„31l.

32016 R 1011: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

niezależnie od postanowień Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy;

b)

w art. 46 ust. 4 akapit drugi, art. 46 ust. 10 akapit trzeci i art. 46 ust. 11 akapit pierwszy po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;

c)

w art. 46 ust. 10 słowa »prawem unijnym« zastępuje się słowami »postanowieniami Porozumienia EOG«;

d)

w art. 47 ust. 1, w odniesieniu do państw EFTA, po słowie »ESMA« wprowadza się słowa »i Urzędem Nadzoru EFTA«;

e)

w art. 48 ust. 3 słowa »ustanowionych przepisami prawa unijnego« zastępuje się słowami »określonych w Porozumieniu EOG«.”.

Artykuł 2

W pkt 7h (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE) załącznika XIX do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1011: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).”.

Artykuł 3

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1011 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r. lub następnego dnia po ostatniej notyfikacji dokonanej na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1), w zależności od tego, która z tych dat przypada później.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2019 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gunnar PÁLSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.

(*1)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


Sprostowania

12.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/11


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173 z dnia 27 czerwca 2019 r. )

1.

Strona 40, motyw 15:

zamiast:

„17 października 2019 r.”,

powinno być:

„30 września 2019 r.”;

zamiast:

„17 lipca 2020 r.”,

powinno być:

„30 czerwca 2020 r.”.

2.

Strona 41, artykuł 3:

zamiast:

„17 stycznia 2020 r.”,

powinno być:

„31 grudnia 2019 r.”.

3.

Strona 41, artykuł 4:

zamiast:

„17 października 2019 r.”,

powinno być:

„30 września 2019 r.”;

zamiast:

„17 lipca 2020 r.”,

powinno być:

„30 czerwca 2020 r.”.