ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 234

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
11 września 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1394 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących nadzoru nad dopuszczaniem do obrotu i wyprowadzenia z obszaru celnego Unii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1395 z dnia 10 września 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Bośni i Hercegowiny oraz Izraela i nazwy Republiki Macedonii Północnej w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Unii niektórych produktów drobiowych, oraz zmieniające wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych ( 1 )

14

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1396 z dnia 10 września 2019 r. ustanawiająca zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w odniesieniu do wyznaczania paneli ekspertów w dziedzinie wyrobów medycznych ( 1 )

23

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/798 z dnia 17 maja 2019 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii ( Dz.U. L 132 z 20.5.2019 )

31

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2019/806 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii ( Dz.U. L 132 z 20.5.2019 )

31

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

11.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1394

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących nadzoru nad dopuszczaniem do obrotu i wyprowadzenia z obszaru celnego Unii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232, 268,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 (2) zobowiązuje państwa członkowskie do gromadzenia i wymiany pewnych informacji dotyczących przywozu, który jest zwolniony z podatku od wartości dodanej (VAT) zgodnie z art. 143 ust. 1 lit. ca) (procedura szczególna dla sprzedaży na odległość) lub art. 143 ust. 1 lit. d) i art. 143 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE (3). Ponadto, zgodnie z art. 47 ust. 2 kodeksu, organy celne i inne właściwe organy mogą, gdy jest to konieczne w celu zminimalizowania ryzyka oraz zwalczania nadużyć, przekazywać sobie nawzajem oraz Komisji otrzymane dane dotyczące wprowadzania, wyprowadzania, tranzytu, przemieszczania, składowania i końcowego przeznaczenia towarów.

(2)

System teleinformatyczny Surveillance, który Komisja wprowadziła w celu spełnienia obowiązku nadzoru określonego w art. 56 ust. 5 kodeksu, jest najwłaściwszym narzędziem do wymiany informacji związanych z podatkiem VAT. Konieczna jest zmiana art. 55 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w celu wyjaśnienia, kto i w jakim zakresie może mieć dostęp do danych przechowywanych w systemie Surveillance. Po pierwsze, Komisja powinna mieć możliwość ujawnienia danych w Surveillance w formie zagregowanej. Po drugie, co do zasady, uprawnieni użytkownicy w organach celnych państw członkowskich powinni mieć dostęp wyłącznie do niezagregowanych danych, które dane państwo członkowskie dostarczyło, oraz do danych zagregowanych na poziomie Unii. Po trzecie, w drodze odstępstwa od ogólnej zasady, w art. 55 należy przewidzieć możliwość, aby konkretne unijne akty prawne, takie jak rozporządzenie (UE) nr 904/2010, stanowiły, by Komisja w szczególny sposób przyznawała niektórym organom państw członkowskich dostęp do danych niezagregowanych.

(3)

Aby móc gromadzić informacje, do których gromadzenia i wymiany zobowiązuje państwa członkowskie rozporządzenie (UE) nr 904/2010, należy również zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447 w celu zwiększenia liczby elementów danych gromadzonych przez system elektroniczny. W szczególności konieczne jest, aby załączniki 21-01 i 21-02 do tego rozporządzenia zawierały elementy danych, które w załączniku B do tego rozporządzenia mają numer porządkowy 3/40 i 4/4, które dotyczą odpowiednio dodatkowych numerów identyfikacji podatkowej i podstawy opodatkowania.

(4)

W związku ze zmianą art. 278 kodeksu w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w kodeksie (4), należy zmienić przepis rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 ustanawiający tymczasowy zestaw danych do celów nadzoru (załącznik 21-02). Przepis ten powinien wyjaśniać, że przejściowy zestaw danych może być stosowany do celów nadzoru przy dopuszczeniu do obrotu do czasu wdrożenia krajowych systemów przywozu, tzn., zgodnie z art. 278 ust. 2 kodeksu, najpóźniej do końca 2022 r. Przejściowy zestaw danych może być stosowany do celów nadzoru przy wywozie do czasu wdrożenia krajowych systemów wywozu, tzn., zgodnie z art. 278 ust. 3 kodeksu, najpóźniej do końca 2025 r.

(5)

Do czasu aktualizacji systemu kontroli przywozu, o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/578 (5), analizę ryzyka w odniesieniu do towarów, w przypadku których odstępuje się od obowiązku złożenia przywozowej deklaracji skróconej, należy przeprowadzić w chwili przedstawienia towarów organom celnym na podstawie zgłoszenia do czasowego składowania lub zgłoszenia celnego lub, jeżeli zgłoszenie celne jest dokonywane w innej formie, informacji dostępnych w momencie przedstawienia towarów. Należy zmienić art. 187 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, tak aby miał on zastosowanie również do przesyłek pocztowych i przesyłek o rzeczywistej wartości poniżej 22 EUR, umieszczając stosowne odniesienia do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 (6).

(6)

Podmiotom gospodarczym należy zapewnić elastyczność w poświadczaniu, za pomocą formularzy lub dokumentów innych niż wydruk dziennika połowowego, że produkty i towary rybołówstwa morskiego przeładowywane i transportowane przez dane państwo lub terytorium, niebędące częścią obszaru celnego Unii, nie były poddane manipulacji. Aby jednak umożliwić przypisanie produktów i towarów rybołówstwa morskiego do odpowiedniego dziennika połowowego w przypadkach, w których poświadczenie braku manipulacji przedstawia się za pośrednictwem formularza lub dokumentu innego niż wydruk dziennika połowowego, podmioty gospodarcze powinny zawrzeć w tym innym formularzu lub dokumencie odniesienie do odpowiedniego dziennika połowowego. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 214 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

(7)

W kontekście uproszczenia, zgodnie z którym zgłoszenie celne jest składane w formie wpisu do rejestru zgłaszającego, organy celne mogą uchylić wymóg przedstawienia towarów. Aby umożliwić właściwą kontrolę celną w szczególnych sytuacjach, należy ustanowić przepisy proceduralne w odniesieniu do przypadków, w których z powodu nowego poważnego ryzyka finansowego lub innej sytuacji szczególnej, kontrolny urząd celny żąda przedstawienia określonych towarów organom celnym zgodnie z art. 182 ust. 3 akapit trzeci kodeksu. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 234 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

(8)

Art. 302 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 przewiduje zwolnienie z obowiązku plombowania środków transportu lub poszczególnych opakowań zawierających towary, w przypadku towarów przewożonych drogą powietrzną lub koleją, pod warunkiem że spełnione są pewne warunki. Transport morski jest tak bezpieczny jak transport lotniczy lub kolejowy, jeśli chodzi o zapewnienie dostawy towarów do miejsca przeznaczenia. Dlatego też zwolnienie to należy rozszerzyć na towary transportowane drogą morską, pod warunkiem że odniesienie do towarzyszącego konosamentu jest zawarte w elektronicznym dokumencie przewozowym stosowanym jako zgłoszenie celne do objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego.

(9)

W przypadku otrzymania przez organ celny państwa członkowskiego zaangażowanego w operację tranzytową dowodu, że zdarzenia, które doprowadziły do powstania długu celnego, wystąpiły na jego terytorium, organ ten powinien zwrócić się do państwa członkowskiego wyjścia o przekazanie mu obowiązku rozpoczęcia odzyskania należności celnych. Państwo członkowskie wyjścia powinno w określonym terminie potwierdzić, czy przekazuje kompetencje do rozpoczęcia odzyskania należności celnych do organu celnego składającego wniosek. Należy zatem zmienić art. 311 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, aby uwzględnić szczególny przypadek operacji tranzytowej.

(10)

Art. 324 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 dotyczący szczególnych przypadków zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego oraz odpowiednie kody zawarte w załącznikach A i B powinny zostać zmienione w celu uwzględnienia wejścia w życie rozporządzenia Rady (UE) 2018/581 (7).

(11)

W przypadku wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Unii należy wyjaśnić określenie urzędu celnego wyprowadzenia w odniesieniu do towarów załadowanych na statek lub statek powietrzny. Ponadto niektóre uproszczone procedury ustalania urzędu celnego wyprowadzenia nie powinny mieć zastosowania do wyrobów akcyzowych ani do towarów nieunijnych. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 329 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

(12)

Jeżeli po zwolnieniu do wywozu towary są przejmowane w ramach jednej umowy przewozu tych towarów poza obszar celny Unii, należy wyjaśnić zasady dotyczące zapewnienia dozoru celnego aż do momentu fizycznego wyjścia tych towarów. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 332 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

(13)

Przepisy proceduralne określone w art. 333 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do nadzoru nad towarami zwolnionymi do wyjazdu powinny zostać wyjaśnione w celu uwzględnienia sytuacji, w których towary opuszczają obszar celny Unii w inny sposób niż pierwotnie przewidywano, a także w celu uwzględnienia wymiany informacji między organami celnymi w okresie do wdrożenia automatycznego systemu eksportu (AES) w ramach UKC, o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578.

(14)

Należy doprecyzować przepisy proceduralne określone w art. 340 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do wyprowadzenia towarów, celem uregulowania sytuacji, w których towary zgłaszane do wywozu ostatecznie nie opuszczają obszaru celnego Unii.

(15)

W następstwie zgłoszenia dokonanego przez Macedonię Północną do Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej dotyczącego wejścia w życie porozumienia znad Prespy w dniu 15 lutego 2019 r. państwo to funkcjonujące poprzednio pod nazwą „była jugosłowiańska republika Macedonii” zmienia nazwę na „Republika Macedonii Północnej”. Państwo to należy umieścić w załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 pod tą nazwą lub, w stosownych przypadkach, pod nazwą skróconą („Macedonia Północna”).

(16)

W celu ułatwienia stosowania formatów i kodów niektórych wymogów dotyczących danych w kontekście deklaracji i powiadomień w różnych systemach elektronicznych należy zmienić załącznik B.

(17)

Konieczne jest skorygowanie błędu redakcyjnego w załączniku 33-07 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 dotyczącego do odniesienia do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.

(18)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447.

(19)

Zmiany w załącznikach 21-01 i 21-02 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r., ponieważ jest to data, od której państwa członkowskie mają wdrożyć obowiązki w zakresie wymiany informacji nałożone rozporządzeniem (UE) nr 904/2010.

(20)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 55 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja ujawnia wyłącznie dane, o których mowa w ust. 1, przekazane przez organy celne w formie zagregowanej.”;

b)

dodaje się następujące ustępy:

„3a.   Komisja przyznaje użytkownikom, którym udzielono zezwolenia zgodnie z art. 56 ust. 2, dostęp do niezagregowanych danych przekazanych przez organy celne państwa członkowskiego, które wystąpiło o dostęp do nich, oraz do danych zagregowanych na poziomie Unii.

3b.   W drodze odstępstwa od ust. 3a Komisja przyznaje właściwym organom państw członkowskich dostęp do danych niezagregowanych, jeżeli akt Unii przewiduje taki dostęp.”;

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, do daty wdrożenia aktualizacji krajowych systemów importu, o której mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, zestaw danych, które mogą być wymagane przez Komisję do celów nadzoru przy dopuszczeniu do obrotu, określono w załączniku 21-02.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, do daty wdrożenia aktualizacji krajowych systemów eksportu, o której mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, zestaw danych, które mogą być wymagane przez Komisję do celów nadzoru przy wywozie, określono w załączniku 21-02.”;

2)

art. 187 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   W przypadku gdy na obszar celny Unii wprowadzane są towary, które zwolniono z wymogu złożenia przywozowej deklaracji skróconej zgodnie z art. 104 ust. 1 lit. c)–k), m) i n), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446, analizę ryzyka przeprowadza się po przedstawieniu towarów, w miarę możliwości w oparciu o deklarację do czasowego składowania lub zgłoszenie celne obejmujące te towary.”;

3)

w art. 214 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Poświadczenie wymagane zgodnie z ust. 1 można przedstawić za pośrednictwem odpowiednich formularzy lub dokumentów innych niż wydruk dziennika połowowego, zawierających odniesienie do tego dziennika połowowego.”;

4)

w art. 234 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   W przypadku gdy kontrolny urząd celny zwrócił się z wnioskiem, zgodnie z art. 182 ust. 3 akapit trzeci kodeksu, o przedstawienie towarów organom celnym, ponieważ organy celne zidentyfikowały nowe, poważne ryzyko finansowe lub inną szczególną sytuację związaną z pozwoleniem na złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru zgłaszającego ze zwolnieniem z obowiązku przedstawienia towarów, kontrolny urząd celny wskazuje posiadaczowi takiego pozwolenia:

a)

określony termin przedstawienia organom celnym towarów, których dotyczą te sytuacje,

b)

obowiązek wpisania daty powiadomienia o przedstawieniu do ewidencji, oraz

c)

obowiązek przestrzegania przepisów ust. 1 lit. b)–e) i g).

W takich sytuacjach zwolnienie towarów następuje zgodnie z art. 194 kodeksu.”;

5)

w art. 302 ust. 2 dodaje się pkt w brzmieniu:

„c)

towary są przewożone drogą morską, a odniesienie do towarzyszącego konosamentu jest wymienione w elektronicznym dokumencie przewozowym stosowanym jako zgłoszenie celne do objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego, o której mowa w art. 233 ust. 4 lit. e) kodeksu.”;

6)

w art. 311 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„3.   W przypadku otrzymania przez organ celny państwa członkowskiego zaangażowanego w operację tranzytową dowodu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 77 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, że miejsce zdarzenia, w którym powstał dług celny, znajduje się na jego terytorium, organ ten niezwłocznie, a w każdym razie w tym terminie, wysyła należycie uzasadniony wniosek do organu celnego państwa członkowskiego wyjścia o przekazanie obowiązku rozpoczęcia odzyskiwania należności celnych.

4.   Organ celny państwa członkowskiego wyjścia potwierdza otrzymanie wniosku złożonego zgodnie z ust. 3 i informuje wzywający organ celny, w terminie 28 dni od daty wysłania wniosku, czy przyjmuje wniosek i przekazuje organowi wnioskującemu obowiązek rozpoczęcia odzyskania należności celnych.”;

7)

art. 324 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

dostarczenie głównych produktów przetworzonych, których stawka należności celnych przywozowych erga omnes jest „bez cła” lub dla których wystawiono autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi na formularzu 1 EASA lub równoważne świadectwo, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2018/581 (*1);.

(*1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2018/581 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary przeznaczone do zamontowania lub wykorzystania w statkach powietrznych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1147/2002 (Dz.U. L 98 z 18.4.2018, s. 1).”;"

8)

w art. 329 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.   Jeżeli towary są ładowane w porcie morskim na statek, który nie jest przydzielony do obsługi regularnej linii żeglugowej, o której mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, na którym zostaną przewiezione do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza obszarem celnym Unii, urzędem celnym wyprowadzenia jest urząd celny właściwy dla miejsca załadunku towarów na taki statek.

4.   Jeżeli ust. 3 nie ma zastosowania, a towary zostają załadowane na statek lub statek powietrzny bez późniejszego przeładunku w celu przewozu do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza obszarem celnym Unii drogą morską lub powietrzną, urzędem celnym wyprowadzenia jest urząd celny właściwy dla miejsca załadunku towarów na taki statek lub statek powietrzny.”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„7 a.   Najpóźniej począwszy od daty wdrożenia automatycznego systemu eksportu (AES), o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, nie stosuje się ust. 6 i 7 w przypadku wywozu towarów unijnych należących do jednej z kategorii wymienionych w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE.

Najpóźniej począwszy od daty wdrożenia automatycznego systemu eksportu (AES), o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, nie stosuje się ust. 7 w przypadku powrotnego wywozu towarów nieunijnych.”;

9)

art. 332 ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Obowiązek ustanowiony w akapicie pierwszym nie ma zastosowania, o ile informacje te są dostępne dla organów celnych za pośrednictwem istniejących handlowych, portowych lub transportowych systemów informacyjnych lub w sytuacji, o której mowa w art. 329 ust. 7.”;

10)

w art. 333 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustępy 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.   Jeżeli towary objęte jednym zgłoszeniem wywozowym lub zgłoszeniem do powrotnego wywozu przewożone są do urzędu celnego wyprowadzenia, a następnie opuszczają obszar celny Unii jako więcej niż jedna przesyłka z powodu szczególnych okoliczności, urząd celny wyprowadzenia informuje urząd celny wywozu o wyprowadzeniu towarów dopiero wówczas, gdy wszystkie towary opuściły obszar celny Unii.

5.   W szczególnych okolicznościach, jeżeli towary objęte jednym zgłoszeniem wywozowym lub zgłoszeniem do powrotnego wywozu przewożone są do urzędu celnego wyprowadzenia, a następnie opuszczają obszar celny Unii przez więcej niż jeden urząd celny wyprowadzenia, każda z osób, o których mowa w art. 267 ust. 2 kodeksu może zwrócić się z wnioskiem do urzędu celnego wyprowadzenia, w którym towary zostały przedstawione po raz pierwszy, o poinformowanie pozostałych urzędów celnych wyprowadzenia przez które część z tych towarów opuści obszar celny Unii. Każdy urząd celny wyprowadzenia sprawuje dozór nad fizycznym wyprowadzeniem towarów opuszczających obszar celny Unii z tego urzędu. Kolejny urząd celny (urzędy celne) wyprowadzenia informuje (-ą) pierwszy urząd celny wyprowadzenia o tych towarach, które opuściły obszar celny Unii z tych urzędów. Pierwszy urząd celny wyprowadzenia oraz kolejny (-e) urząd (-y) celny (-e) wyprowadzenia wymieniają te informacje w porozumieniu ze sobą i poza automatycznym systemem eksportu, o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578. Pierwszy urząd celny wyprowadzenia informuje urząd celny wywozu, gdy wszystkie towary opuściły obszar celny Unii.”;

b)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. b) i c) akapit drugi niniejszego artykułu, do dnia wdrożenia automatycznego systemu eksportu, o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, w przypadkach, o których mowa w art. 329 ust. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia, terminem poinformowania urzędu celnego wywozu przez urząd celny wyprowadzenia o wyprowadzeniu towarów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym towary zostają objęte procedurą tranzytu lub opuszczają obszar celny Unii, albo w którym procedura tranzytu zostaje zamknięta.”;

c)

uchyla się ust. 8 i 9;

11)

w art. 340 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Jeżeli w przypadkach określonych w art. 329 ust. 5, 6 i 7 zmiana umowy przewozu powoduje zakończenie na obszarze celnym Unii czynności transportu, która miała się zakończyć poza tym obszarem, to dane przedsiębiorstwa lub organy informują urząd celny wyprowadzenia o tej zmianie i mogą przystąpić do realizacji zmienionej umowy tylko za uprzednią zgodą tego urzędu celnego wyprowadzenia.”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3a.   Najpóźniej począwszy od daty wdrożenia automatycznego systemu eksportu (AES), o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, urząd celny wyprowadzenia informuje urząd celny wywozu, że towary nie zostały wyprowadzone poza obszar celny Unii.”;

12)

w załączniku A wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

13)

w załączniku B wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

14)

W załączniku 21-01, po wierszu dotyczącym nr. porządkowego D. 3/39, dodaje się wiersz w brzmieniu:

„3/40

Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych

Jak dane o numerze porządkowym 3/40”

15)

W załączniku 21-02, po wierszu dotyczącym nr. porządkowego D. 1/10, dodaje się wiersz w brzmieniu:

„3/40

Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych

Jak dane o numerze porządkowym 3/40

44 – an ..40

4/4

Naliczanie opłat – Podstawa opłaty (*2)

Jak dane o numerze porządkowym 4/4

47 – an.. 6 + n.. 16,6

16)

W załączniku 23-01, w tabeli, w kolumnie pierwszej, w wierszu dotyczącym Strefy P wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „,była jugosłowiańska republika Macedonii”;

b)

między słowami „Norwegia” i „Serbia” dodaje się słowa „Macedonia Północna”;

17)

w załączniku 32-01 pkt 1 słowa „byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii” zastępuje się słowami „Republiki Macedonii Północnej”;

18)

w załączniku 32-02 pkt 1 słowa „byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii” zastępuje się słowami „Republiki Macedonii Północnej”;

19)

w załączniku 32-03 pkt 1 słowa „byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii” zastępuje się słowami „Republiki Macedonii Północnej”;

20)

w załączniku 72-04 w części II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w rozdziale VI w polu 7 słowo „Macedonia” zastępuje się słowami „Macedonia Północna”;

b)

w rozdziale VII w polu 6 słowo „Macedonia” zastępuje się słowami „Macedonia Północna”.”

Artykuł 2

Sprostowania do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447

W załączniku 33-07 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w polu 2 słowa „[rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/…]” zastępuje się słowami „[rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446]”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 pkt 14 i 15 stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1).

(3)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/632 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia okresu przejściowego wykorzystywania sposobów innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 54).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym (Dz.U. L 99 z 15.4.2016, s. 6).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Rady (UE) 2018/581 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary przeznaczone do zamontowania lub wykorzystania w statkach powietrznych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1147/2002 (Dz.U. L 98 z 18.4.2018, s. 1).

(*2)  Jeżeli kod unijny podany dla (Naliczanie opłat – Rodzaj opłaty) to B00.”;


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku A do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule I w tabeli „Formaty wspólnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosków i decyzji” wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wierszu Tytuł IV nr porządkowy D. IV/6 w kolumnie „Nazwa D.” tekst otrzymuje brzmienie:

„Przyznane uproszczenia i ułatwienia, świadectwa bezpieczeństwa i ochrony wydane na podstawie konwencji międzynarodowych, międzynarodowej normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej lub europejskiej normy europejskiego organu normalizacyjnego, lub świadectwa przyznające status równoważny statusowi upoważnionego przedsiębiorcy wydane w państwach trzecich i uznane w umowie”;

b)

w wierszu Tytuł XIV nr porządkowy D. XIV/4 w kolumnie „Nazwa D.” tekst otrzymuje brzmienie:

„Nieprzekraczalny termin przekazania zgłoszenia uzupełniającego”;

2)

w Tytule II w pozycji „KODY” w podpozycji „6/2. Warunki ekonomiczne” w wierszu dotyczącym kodu 14 tekst otrzymuje brzmienie:

„przetwarzanie na produkty przeznaczone do włączenia lub wykorzystania w statkach powietrznych, dla których wystawiono autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi na formularzu 1 EASA lub równoważne świadectwo,”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku B do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule I w tabeli „Formaty i powtarzalność wspólnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do deklaracji, zgłoszeń i powiadomień” wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wierszu „2/1. Zgłoszenie uproszczone/poprzednie dokumenty” wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie „Format D. (Rodzaj/długość)” tekst otrzymuje brzmienie:

„Rodzaj poprzedniego dokumentu: an..3+

Odniesienie do poprzedniego dokumentu: an..35 +

Identyfikator pozycji towarowej: n..5 +

Rodzaj opakowań: an..2

Liczba opakowań: n..8

Jednostka miary i kwalifikator (w stosownych przypadkach): an..4 +

Ilość: n..16,6”;

2)

w kolumnie „Uwagi” dodaje się tekst w brzmieniu:

„Należy stosować jednostki miary i kwalifikatory zdefiniowane w TARIC. W takim przypadku jednostki miary i kwalifikatory będą miały format an..4, lecz nigdy nie będą miały formatów n..4 zarezerwowanych dla krajowych jednostek miary i kwalifikatorów.

W przypadku braku takich jednostek miary i kwalifikatorów w TARIC można zastosować krajowe jednostki miary i kwalifikatory. Będą one miały format n..4.”;

b)

w wierszu 2/2 „Dodatkowe informacje” w kolumnie „Powtarzalność na poziomie tytułu” dodaje się tekst w brzmieniu:

„99x”;

c)

wiersz 2/3 „Przedstawione dokumenty, świadectwa i pozwolenia, dodatkowe odniesienia” otrzymuje brzmienie:

1)

w kolumnie „Format D. (Rodzaj/długość)” tekst otrzymuje brzmienie:

Rodzaj dokumentu (kody unijne): a1+ an3 + (w stosownych przypadkach)

Identyfikator dokumentu: an..35

LUB

Rodzaj dokumentu (kody krajowe): n1+ an3 + (w stosownych przypadkach)

Identyfikator dokumentu: an..35

+ (w stosownych przypadkach) Nazwa organu wydającego: an..70 +

Data ważności: n8 (yyyymmdd) +

Jednostka miary i kwalifikator (w stosownych przypadkach): an..4 +

Ilość: n..16,6 +

Kod waluty: a3 +

Kwota: n..16,2”;

2)

w kolumnie „Uwagi” dodaje się tekst w brzmieniu:

„Należy stosować jednostki miary i kwalifikatory zdefiniowane w TARIC. W takim przypadku jednostki miary i kwalifikatory będą miały format an..4, lecz nigdy nie będą miały formatów n..4 zarezerwowanych dla krajowych jednostek miary i kwalifikatorów.

W przypadku braku takich jednostek miary i kwalifikatorów w TARIC można zastosować krajowe jednostki miary i kwalifikatory. Będą one miały format n..4.

W odniesieniu do waluty stosuje się kody walut w formacie ISO-alpha-3 (ISO 4217).”;

3)

w kolumnie „Powtarzalność na poziomie pozycji” tekst otrzymuje brzmienie:

„99x”;

d)

między wierszami 3/44 i 4/1 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„3/45

Nr identyfikacyjny osoby składającej zabezpieczenie

an..17

N

1x

 

Numer EORI musi być zgodny ze strukturą zdefiniowaną w tytule II dla D. 3/2 Nr identyfikacyjny eksportera

3/46

Nr identyfikacyjny osoby opłacającej cło

an..17

N

1x

 

Numer EORI musi być zgodny ze strukturą zdefiniowaną w tytule II dla D. 3/2 Nr identyfikacyjny eksportera”;

e)

w wierszu 4/18 w kolumnie „Nazwa D.” słowa „Wartość pocztowa” zastępuje się słowem „Wartość”;

f)

w wierszu 4/19 w kolumnie „Nazwa D.” słowa „Opłaty pocztowe” zastępuje się wyrazami „Koszty transportu do miejsca przeznaczenia”;

g)

między wierszami 5/30 i 6/1 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„5/31

Data przyjęcia

n8 (rrrrmmdd)

N

1x

1x”;

 

h)

wiersz 6/19 „Rodzaj towarów” otrzymuje brzmienie:

1)

w kolumnie „Format D. (Rodzaj/długość)” tekst otrzymuje brzmienie:

„an..3”;

2)

w kolumnie „Uwagi” tekst otrzymuje brzmienie:

„Należy zastosować wykaz kodów UPU nr 130”;

i)

w wierszu 7/13 w kolumnie „Nazwa D.” zastępuje się tekst tekstem „Kod rodzaju dostawcy kontenera”;

j)

skreśla się wiersz 8/7;

2)

w Tytule II sekcja „2. KODY” wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja „1/3. Rodzaj zgłoszenia tranzytowego/potwierdzenia statusu celnego” otrzymuje brzmienie:

1)

w podpozycji „Kody stosowane w kontekście tranzytu” dodaje się tekst w brzmieniu:

„TIR

Towary przemieszczane w ramach operacji TIR”;

2)

w podpozycji „Kody stosowane w kontekście manifestu celnego towarów” skreśla się tekst:

„N

Wszystkie towary, które nie wchodzą w zakres sytuacji opisanych w kodach T2L i T2LF”;

b)

pozycja „1/10. Procedura”, podpozycja „Wykaz kodów procedur” otrzymuje brzmienie:

1)

opis kodu „01” otrzymuje brzmienie:

„Dopuszczenie do obrotu towarów z jednoczesną ponowną wysyłką w ramach wymiany handlowej pomiędzy częściami obszaru celnego Unii, w których stosuje się przepisy dyrektywy 2006/112/WE lub dyrektywy 2008/118/WE, oraz częściami tego obszaru, w których te przepisy nie mają zastosowania, lub w ramach wymiany handlowej pomiędzy częściami tego obszaru, w których te przepisy nie mają zastosowania.

Przykład: Towary nieunijne przybywające z państwa trzeciego, dopuszczone do obrotu we Francji i wysłane na Wyspy Normandzkie.”;

2)

„Przykład” w kodzie „10 Wywóz ostateczny” otrzymuje brzmienie:

„Wywóz towarów unijnych do państwa trzeciego, ale również wysyłka towarów unijnych do części obszaru celnego Unii, do których nie stosuje się przepisów dyrektywy 2006/112/WE lub dyrektywy 2008/118/WE.”;

między wierszami H6 i I1 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„H7

Zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do przesyłki, która jest objęta zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009

4 000 .”;

c)

w pozycji „1/11. Procedura dodatkowa” w podpozycji „Uszlachetnianie czynne (art. 256 kodeksu)” dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Zniszczenie towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego

A10 ”;

d)

w pozycji „1/11. Procedura dodatkowa” podpozycja „Zwolnienia celne (rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 (1)” otrzymuje brzmienie:

1)

w wierszu odnoszącym się do kodu C01 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

„Mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zwykłego pobytu na obszar celny Unii”;

2)

w wierszu odnoszącym się do kodu C43 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

„Mienie osobiste dopuszczone do swobodnego obrotu przez osobę fizyczną mającą zamiar ustalić swoje miejsce zwykłego pobytu na obszarze celnym Unii (zwolnienie z należności celnych objęte zobowiązaniem)”;

3)

w wierszu odnoszącym się do kodu C60 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

„Wyprawa ślubna i majątek ruchomy gospodarstwa domowego przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego dopuszczone do swobodnego obrotu nie wcześniej niż dwa miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego (zwolnienie celne uzależnione od złożenia odpowiedniej gwarancji)”;

4)

w wierszu odnoszącym się do kodu C61 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

„Prezenty zwyczajowo ofiarowane z okazji zawarcia związku małżeńskiego dopuszczone do swobodnego obrotu nie wcześniej niż dwa miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego (zwolnienie celne uzależnione od złożenia odpowiedniej gwarancji)”;

5)

w wierszu odnoszącym się do kodu C40 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

„Materiały przeznaczone do budowy, utrzymania i ozdoby pomników upamiętniających ofiary wojenne lub cmentarzy ofiar wojennych”;

e)

w pozycji „1/11. Procedura dodatkowa”, podpozycja „Odprawa czasowa” otrzymuje brzmienie:

1)

w wierszu odnoszącym się do kodu D01 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

„Palety (w tym części zamienne, osprzęt i wyposażenie do palet)”;

2)

w wierszu odnoszącym się do kodu D02 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

„Kontenery (w tym części zamienne, osprzęt i wyposażenie do kontenerów)”;

3)

w wierszu odnoszącym się do kodu D19 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

„Towary, podlegające testom akceptowalnej jakości, przewidzianym w umowie sprzedaży”;

4)

w wierszu odnoszącym się do kodu D26 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

„Towary inne niż nowo wyprodukowane, przywożone w celu sprzedaży na aukcji”;

5)

w wierszu odnoszącym się do kodu D51 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

„Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych”;

f)

w pozycji „1/11. Procedura dodatkowa” sekcja „Przywóz” z podpozycji „Inne” otrzymuje brzmienie:

1)

w wierszu odnoszącym się do kodu F03 słowa „art. 158 ust. 2” zastępuje się słowami „art. 158 ust. 3”;

2)

skreśla się wiersze odnoszące się do kodów F31 do F34;

3)

po wierszu odnoszącym się do kodu F47 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Przywóz w ramach procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich określonej w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE.

F48

Przywóz w ramach uregulowań szczególnych dotyczących deklarowania i zapłaty VAT z tytułu importu określonych w tytule XII rozdział 7 dyrektywy 2006/112/WE.

F49 ”;

g)

pozycja „2/2. Dodatkowe informacje”, podpozycja „Dodatkowe informacje – kod XXXXX” otrzymuje brzmienie:

1)

w tabeli w pozycji „Kategoria ogólna – Kod 0xxxx”, wiersz dotyczący kodu 00500 otrzymuje brzmienie:

„Tytuł II załącznika B do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Ten sam zgłaszający i odbiorca

„Odbiorca”

00500 .”;

2)

w tabeli w pozycji „Kategoria ogólna – Kod 0xxxx”, dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Art. 176 ust. 1 lit. c) oraz art. 241 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego

„UCz” i odpowiedni numer pozwolenia lub numer INF

00700

Art. 241 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego (szczególne środki polityki handlowej)

„UCz ŚPH”

00800

Art. 238 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Zamknięcie procedury odprawy czasowej

„OCz” i odpowiedni numer pozwolenia

00900 ”;

3)

w tabeli pod nagłówkiem „Przy przywozie: Kod 1xxxx”, skreśla się wiersze odpowiadające kodom 10200, 10300 i 10500;

4)

wiersze dotyczące kodów 20100 i 20200 otrzymują brzmienie:

„Art. 18 „wspólnej procedury tranzytowej” (*)

Wywóz z państwa wspólnego tranzytu podlegający ograniczeniom lub wywóz z Unii podlegający ograniczeniom

 

20100

Art. 18 „wspólnej procedury tranzytowej” (*)

Wywóz z państwa wspólnego tranzytu podlegający cłu lub wywóz z Unii podlegający cłu

 

20200 ”;

5)

w tabeli pod nagłówkiem „Przy wywozie: Kod 3xxxx”, w ostatniej kolumnie drugiego rzędu, liczbę „30 400” zastępuje się liczbą „30 700”;

h)

w pozycji „3/40. Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych”, w podpozycji „1. Kod roli” w wierszu odnoszącym się do kodu roli FR2 tekst w trzeciej kolumnie („Opis”) otrzymuje brzmienie:

„Osoba zobowiązana do zapłaty podatku VAT od wewnątrzunijnego nabycia towarów zgodnie z art. 200 dyrektywy 2006/112/WE.”;

i)

w pozycji „3/40. Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych”, w podpozycji „1. Kod roli” dodaje się wiersze w brzmieniu:

„FR5

Sprzedawca (IOSS)

Podatnik korzystający z procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich określonej w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE oraz posiadacz numeru identyfikacyjnego VAT, o którym mowa w art. 369q tej dyrektywy.

FR7

Podatnik lub osoba zobowiązana do zapłaty VAT

Numer identyfikacyjny VAT podatnika lub osoby zobowiązanej do zapłaty VAT, jeżeli płatność podatku VAT została odroczona zgodnie z art. 211 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE.”;

j)

w pozycji „4/17. Preferencje” w wierszu 19 tekst otrzymuje brzmienie:

„Zawieszenie czasowe w odniesieniu do produktów przywożonych z autoryzowanym poświadczeniem produkcji/obsługi na formularzu 1 EASA lub równoważnym świadectwem”;

k)

pozycja „7/13. Kod rodzaju dostawcy sprzętu” otrzymuje brzmienie „7/13. Kod rodzaju dostawcy kontenera”;

l)

w pozycji „8/2 Rodzaj zabezpieczenia” w kolumnie drugiej („Kod”) wiersza siódmego „7” zastępuje się „I”.


11.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1395

z dnia 10 września 2019 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Bośni i Hercegowiny oraz Izraela i nazwy Republiki Macedonii Północnej w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Unii niektórych produktów drobiowych, oraz zmieniające wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 formułę wprowadzającą, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy, art. 8 pkt 4 oraz art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (2), w szczególności jej art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (3) ustanowiono wymogi w zakresie wystawiania świadectw weterynaryjnych dotyczących przywozu do Unii oraz tranzytu przez Unię, w tym składowania podczas tranzytu, drobiu i produktów drobiowych („towary”). Rozporządzenie to stanowi, że towary mogą być przywożone do Unii i przewożone tranzytem przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczególnionych w kolumnach 1 i 3 tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 ustanowiono także warunki uznania państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy za wolne od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

(3)

Bośnia i Hercegowina jest wymieniona w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie, z którego całego terytorium dozwolony jest przywóz mięsa drobiowego do Unii i jego tranzyt przez terytorium Unii.

(4)

Bośnia i Hercegowina zwróciła się z wnioskiem o zezwolenie na przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium również jaj i przetworów jajecznych. Na podstawie informacji zebranych podczas audytu Komisji w Bośni i Hercegowinie w celu dokonania oceny przeprowadzanych kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do mięsa drobiowego przeznaczonego na wywóz do Unii oraz w świetle pozytywnego wyniku tego audytu Komisja stwierdziła, że Bośnia i Hercegowina spełnia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt określone w rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium jaj i przetworów jajecznych. Należy zatem zmienić wpis dotyczący Bośni i Hercegowiny w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w celu upoważnienia tego państwa trzeciego do przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium jaj i przetworów jajecznych.

(5)

Ponadto Bośnia i Hercegowina przedłożyła Komisji swój krajowy program zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus. Stwierdzono jednak, że program ten nie zapewnia gwarancji równoważnych gwarancjom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), a zatwierdzenie tego programu nie zostało sfinalizowane. Zezwala się zatem jedynie na przywóz z Bośni i Hercegowiny rodzaju jaj z gatunku Gallus gallus, których dotyczy oznaczenie „S4” w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(6)

Izrael jest wymieniony w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie, w przypadku którego z niektórych części jego terytorium, w zależności od wdrożenia polityki likwidacji stad w związku z rzekomym pomorem drobiu, dozwolony jest przywóz niektórych towarów drobiowych do Unii i ich tranzyt przez terytorium Unii. Wspomnianą regionalizację ustanowiono w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(7)

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Izrael potwierdził obecność HPAI podtypu H5N8 w gospodarstwie drobiarskim na swoim terytorium. Ze względu na wspomniane potwierdzone wystąpienie ogniska HPAI od kwietnia 2019 r. terytorium Izraela nie można już uznawać za wolne od tej choroby, a zatem organy weterynaryjne Izraela nie mogą już wystawiać świadectw dla przywozu do Unii lub tranzytu przez jej terytorium przesyłek mięsa drobiowego przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

(8)

Organy weterynaryjne Izraela przedłożyły Komisji wstępne informacje dotyczące ogniska HPAI i potwierdziły, że od dnia potwierdzenia wystąpienia ogniska HPAI zawiesiły wystawianie świadectw weterynaryjnych dla przywozu do Unii lub tranzytu przez jej terytorium przesyłek mięsa drobiowego.

(9)

Od tego dnia żadne przesyłki takich produktów pochodzących z Izraela nie zostały zatem wprowadzone do Unii. W celu zapewnienia jasności i pewności prawa należy udokumentować tę sytuację i umieścić w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 odpowiednią datę zakończenia. Dzięki temu zapewnione będzie również, że w przypadku gdy Izrael będzie ponownie wolny od HPAI i gdy zostanie ustalona data rozpoczęcia, przesyłki zawierające takie produkty wyprodukowane po dacie zakończenia, a przed wspomnianą datą rozpoczęcia, nie będą kwalifikowały się do wprowadzenia do Unii.

(10)

Należy zatem zmienić wpis dotyczący Izraela w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, tak aby uwzględnić obecną sytuację epidemiologiczną w tym państwie trzecim.

(11)

W wyniku wysiłków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na rzecz ułatwienia dialogu Ateny i Skopje zawarły w czerwcu 2018 r. porozumienie dwustronne („porozumienie znad Prespy”) w celu zmiany stosowanego tymczasowo przez ONZ odniesienia do byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii. Porozumienie to zostało obecnie ratyfikowane przez oba państwa, a Republika Macedonii Północnej oficjalnie powiadomiła UE o jego wejściu w życie. Należy zatem zmienić nazwę tego państwa trzeciego w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(12)

W części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 ustanowiono wzór świadectwa weterynaryjnego dotyczącego przetworów jajecznych (EP). W tym wzorze świadectwa weterynaryjnego w części I uwag zawarte jest odesłanie do kodów systemu zharmonizowanego (HS), które należy podać w rubryce I.19 części I tegoż świadectwa.

(13)

Enzymy pochodzące z jaj, takie jak lizozym, uznaje się za przetwory jajeczne, a odpowiednie kody HS dotyczące tych enzymów należy dodać do kodów HS, które powinny zostać wskazane w rubryce I.19 w części I wzoru świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych. Należy zatem odpowiednio zmienić wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych (PE).

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(15)

Należy wyznaczyć rozsądny okres przejściowy trwający dwa miesiące przed datą rozpoczęcia obowiązkowego stosowania zmienionego wzoru świadectwa weterynaryjnego, aby umożliwić państwom członkowskim i sektorowi dostosowanie się do nowych wymogów określonych w zmienionym wzorze świadectwa weterynaryjnego.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W okresie przejściowym do dnia 11 listopada 2019 r. państwa członkowskie w dalszym ciągu zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek towarów objętych wzorem świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych (EP), określonym w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, w jego brzmieniu przed zmianą wprowadzoną do tego modelu niniejszym rozporządzeniem, pod warunkiem że zostanie ono podpisane przed dniem 11 października 2019 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący Bośni i Hercegowiny otrzymuje brzmienie:

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium

Kod państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Opis państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Świadectwo weterynaryjne

Szczególne warunki

Szczególne warunki

Status nadzoru pod kątem ptasiej grypy

Status szczepień przeciwko ptasiej grypie

Status zwalczania salmonelli (6)

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

Data zakończenia (1)

Data rozpoczęcia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bośnia i Hercegowina

BA-0

Cały kraj

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

wpis dotyczący Izraela otrzymuje brzmienie:

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium

Kod państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Opis państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Świadectwo weterynaryjne

Szczególne warunki

Szczególne warunki

Status nadzoru pod kątem ptasiej grypy

Status szczepień przeciwko ptasiej grypie

Status zwalczania salmonelli (6)

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

Data zakończenia (1)

Data rozpoczęcia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Izrael (5)

IL-0

Cały kraj

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4”

IL-1

Obszar na południe od drogi nr 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Obszar na północ od drogi nr 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

wpis dotyczący Republiki Macedonii Północnej otrzymuje brzmienie:

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium

Kod państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Opis państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Świadectwo weterynaryjne

Szczególne warunki

Szczególne warunki

Status nadzoru pod kątem ptasiej grypy

Status szczepień przeciwko ptasiej grypie

Status zwalczania salmonelli (6)

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

Data zakończenia (1)

Data rozpoczęcia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK – Republika Macedonii Północnej

MK-0

Cały kraj

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017”

 

 

 

d)

skreśla się przypis w brzmieniu:

„(4)

Była jugosłowiańska republika Macedonii: ostateczna nazwa tego państwa zostanie ustalona w wyniku negocjacji prowadzonych obecnie w ONZ.”;

2)

w części 2 wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych (EP) zastępuje się wzorem:

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych (EP)

Image 1 Tekst z obrazka Image 2 Tekst z obrazka Image 3 Tekst z obrazka Image 4 Tekst z obrazka

DECYZJE

11.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/23


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1396

z dnia 10 września 2019 r.

ustanawiająca zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w odniesieniu do wyznaczania paneli ekspertów w dziedzinie wyrobów medycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (1), w szczególności jego art. 106 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem wyznaczenia paneli ekspertów jest zapewnianie pomocy naukowej, technicznej i klinicznej Komisji, Grupie Koordynacyjnej ds. Wyrobów Medycznych (MDCG), państwom członkowskim, jednostkom notyfikowanym i producentom w zakresie wdrażania rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz przedkładanie uwag zgodnie z art. 48 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 (2).

(2)

W szczególności jednostki notyfikowane zobowiązane są do prowadzenia konsultacji z panelami ekspertów w sprawie oceny klinicznej niektórych wyrobów medycznych wysokiego ryzyka w ramach rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz ocen działania niektórych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wysokiego ryzyka w ramach rozporządzenia (UE) 2017/746.

(3)

W porozumieniu z MDCG Komisja określiła obszary, w których zachodzi potrzeba uzyskania spójnego doradztwa naukowego, technicznego i/lub klinicznego. W odniesieniu do tych obszarów należy wyznaczyć panele ekspertów, określając zasady ich organizacji i funkcjonowania, w tym procedury wyboru i powoływania członków, aby zapewnić najlepsze kompetencje naukowe, bezstronność, niezależność i przejrzystość prowadzonych prac. Wykaz wyznaczonych paneli eksperckich może być modyfikowany w zależności od doświadczeń lub nowo określonych potrzeb.

(4)

Doradcy wchodzący w skład paneli ekspertów powinni być powoływani na podstawie obiektywnych kryteriów, w następstwie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Kryteria wyboru stosowane w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania powinny gwarantować wybór wysoko wykwalifikowanych doradców, posiadających wystarczającą, aktualną fachową wiedzę kliniczną, naukową lub techniczną w danej dziedzinie, a także ich niezależne działanie w interesie publicznym. Kryteria wyboru powinny również zapewniać, aby ogół wiedzy fachowej wszystkich wybranych doradców obejmował wszystkie wytypowane dziedziny, a także aby pochodzenie geograficzne doradców odzwierciedlało różnorodne podejścia naukowe i kliniczne w Unii.

(5)

Liczbę doradców powoływanych do poszczególnych paneli ekspertów lub wpisanych na centralną listę dostępnych ekspertów należy określić w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania, biorąc pod uwagę oczekiwaną ilość pracy i potrzebną wiedzę fachową.

(6)

Panele ekspertów powinny być organizowane w sposób elastyczny, tak aby możliwe było korzystanie z danego rodzaju wiedzy specjalistycznej w zależności od potrzeb. W związku z powyższym oprócz powołania paneli ekspertów złożonych z doradców należy także utworzyć centralną listę doradców niebędących członkami paneli ekspertów. Doradcy wpisani na tę listę powinni być gotowi wspierać panel ekspertów podczas pracy, gdy zajdzie taka potrzeba.

(7)

Aby zapewnić panelom ekspertów możliwość terminowego i skutecznego wywiązywania się z obowiązków, należy umożliwić im powoływanie podgrup złożonych z określonej liczby członków, którym zostaną powierzone konkretne zadania.

(8)

Aby usprawnić organizację paneli ekspertów oraz komunikację między nimi, należy powołać komitet koordynacyjny złożony z przewodniczących i wiceprzewodniczących tych paneli. W celu wspierania skutecznego funkcjonowania paneli ekspertów Komisja powinna utworzyć sekretariat ds. paneli ekspertów i komitetu koordynacyjnego.

(9)

Panele ekspertów powinny działać w sposób przejrzysty i zharmonizowany. W tym celu komitet koordynacyjny powinien określić i opublikować wspólny regulamin, wewnętrzne wytyczne i metodyki określające zasady ich działania. Wspólny regulamin, wewnętrzne wytyczne i metodyki powinny być poddawane regularnym przeglądom w celu zweryfikowania ich zgodności z najnowszymi odkryciami naukowymi i aktualnymi praktykami.

(10)

Przetwarzanie danych osobowych przez panel ekspertów, Sekretariat lub komitet koordynacyjny musi odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (3).

(11)

Doradcy muszą przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych UE, określone w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/443 (4) oraz (UE, Euratom) 2015/444 (5).

(12)

Ze względu na wkład wnoszony przez panele ekspertów w osiąganie celów polityki UE poprzez zapewnianie Komisji, MDCG, producentom i jednostkom notyfikowanym pomocy naukowej, technicznej i klinicznej w związku z wdrażaniem rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz rozporządzenia (UE) 2017/746, biorąc pod uwagę zasadę opłacalności, doradcy powinni otrzymywać za wykonywaną pracę stosowne wynagrodzenie, wykraczające poza zwrot kosztów. Wysokość wynagrodzenia powinna być współmierna do ilości pracy powierzonej doradcom, zwłaszcza do okresu wykonywania i charakteru obowiązków.

(13)

Działania panelu ekspertów powinny być finansowane z właściwej linii budżetowej Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wyznaczanie paneli ekspertów

1.   W celu realizacji zadań określonych w art. 106 ust. 9 i 10 rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz art. 48 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/746 powołuje się jeden panel ekspertów dla każdej z niżej wymienionych dziedzin:

1)

ortopedia, traumatologia, rehabilitacja, reumatologia;

2)

układ krążenia;

3)

neurologia;

4)

układ oddechowy, anestezjologia, intensywna terapia;

5)

endokrynologia i diabetologia;

6)

chirurgia ogólna i plastyczna oraz stomatologia;

7)

położnictwo i ginekologia, w tym medycyna rozrodu;

8)

gastroenterologia i hepatologia;

9)

nefrologia i urologia;

10)

okulistyka;

11)

wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (IVD).

2.   Dodatkowo wyznacza się panel ekspertów do podejmowania decyzji, o której mowa w sekcji 5.1 lit. c) załącznika IX do rozporządzenia (UE) 2017/745.

Artykuł 2

Powoływanie doradców i tworzenie listy centralnej

1.   Do celów art. 106 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/745 doradców powołuje się do paneli ekspertów po opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania i po konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. Wyrobów Medycznych (MDCG), na podstawie kryteriów określonych w tym zaproszeniu.

2.   Liczbę ekspertów w każdym z paneli określa się w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania, o którym mowa w ust. 1.

3.   Do celów art. 106 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/745 i po konsultacji z MDCG, doradców, którzy spełniają kryteria określone w zaproszeniu, a którzy nie zostali powołani do panelu ekspertów, wpisuje się na centralną listę dostępnych ekspertów („lista centralna”).

4.   Doradców wybiera się, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia:

a)

adekwatnej i aktualnej fachowej wiedzy klinicznej, naukowej lub technicznej w dziedzinach, o których mowa w art. 1 ust. 1;

b)

niezależności, bezstronności, obiektywizmu i braku konfliktu interesów, zgodnie z art. 107 rozporządzenia (UE) 2017/745;

c)

zrównoważonej reprezentacji geograficznej.

5.   W przypadku dużego obciążenia danego panelu ekspertów pracą lub w razie konieczności zapewnienia niezbędnej wiedzy fachowej danemu panelowi ekspertów, dopuszcza się możliwość powołania do tego panelu dodatkowych doradców z listy centralnej.

6.   W przypadku dużego obciążenia danego panelu pracą lub w razie konieczności zapewnienia niezbędnej wiedzy fachowej danemu panelowi ekspertów, dopuszcza się możliwość oddelegowania do tego panelu doradców z listy centralnej lub z innego panelu ekspertów w celu zrealizowania konkretnych zadań i na ograniczony okres.

7.   Listę centralną można uaktualniać, ogłaszając kolejne zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Artykuł 3

Podgrupy

1.   Panel ekspertów ma możliwość powoływania, w porozumieniu z Komisją, podgrup stałych lub ad hoc, które są złożone z określonej liczby jego członków i którym zostają powierzone konkretne zadania.

2.   Zasady funkcjonowania podgrup określa wspólny regulamin paneli ekspertów, o którym w mowa w art. 9. ust. 1.

Artykuł 4

Kadencja

1.   Doradców powołuje się na członków panelu ekspertów na okres trzech lat, z możliwością ponownego wyboru.

2.   W przypadku, gdy dany doradca przestał spełniać warunki określone w art. 12 i 15 oraz w art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zrezygnował z pełnionej funkcji lub przestał aktywnie uczestniczyć w pracach panelu, Komisji przysługuje prawo do jego odwołania.

3.   W przypadku odwołania doradcy przed zakończeniem kadencji z listy centralnej powołuje się osobę, która będzie zastępować ustępującego doradcę przez okres pozostający do zakończenia kadencji.

Artykuł 5

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

1.   Po rozpoczęciu kadencji, o której mowa w art. 4, każdy z paneli i każda z jego podgrup wybierają spośród swoich członków zwykłą większością głosów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

2.   Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wynosi trzy lata i jest odnawialna. Możliwe jest zastąpienie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przed końcem kadencji zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1, przy czym zastępca pełni daną funkcję przez okres pozostający do zakończenia kadencji.

3.   W przypadku podgrup kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego liczona jest od chwili wyboru na daną funkcję do wygaśnięcia mandatu udzielonego podgrupie.

Artykuł 6

Zasady głosowania

Przy przyjmowaniu, odpowiednio, opinii naukowych lub uwag w ramach art. 54 ust. 1 i art. 61 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz art. 48 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/746 członkowie panelu ekspertów podejmują decyzje zgodnie z art. 106 ust. 12 rozporządzenia (UE) 2017/745.

Artykuł 7

Komitet koordynacyjny

1.   Komitet koordynacyjny („Komitet”) złożony z przewodniczących i wiceprzewodniczących wszystkich paneli ekspertów wybiera się zgodnie z procedurą wyboru określoną w art. 5.

2.   Do zadań Komitetu należy między innymi:

zapewnianie skutecznej wymiany informacji między panelami ekspertów,

przyjmowanie i przegląd wspólnego regulaminu paneli ekspertów zgodnie z art. 9,

przyjmowanie i przegląd wewnętrznych wytycznych i metodyk do stosowania przez panele ekspertów.

3.   Komitet działa zgodnie z wspólnym regulaminem określonym w art. 9 ust. 1.

Artykuł 8

Przygotowanie opinii, uwag i stanowisk

1.   Dla każdej przygotowywanej opinii, uwagi lub stanowiska przewodniczący panelu ekspertów lub podgrupy może powołać sprawozdawcę lub współsprawozdawcę. W takiej sytuacji wszyscy pozostali członkowie będą mieć status członków-weryfikatorów.

2.   Panele ekspertów prowadzą swoje prace na zasadach określonych we wspólnym regulaminie, o którym mowa w art. 9, i odpowiednich wytycznych przyjętych przez Komitet, o których mowa w art. 7 ust. 2 tiret trzecie.

3.   Realizując czynności, o których mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/745, panele ekspertów korzystają z przekazanych im przez Komisję wytycznych określonych w sekcji 5.1 lit. h) załącznika IX do rozporządzenia (UE) 2017/745.

Artykuł 9

Wspólny regulamin

1.   Na wniosek służb Komisji i w porozumieniu z nimi Komitet przyjmuje zwykłą większością głosów swoich członków wspólny regulamin, który będzie obowiązywał wszystkie panele ekspertów.

Przed przyjęciem wspólnego regulaminu przewodniczący poszczególnych paneli ekspertów konsultują jego treść z członkami podległych im paneli.

2.   Wspólny regulamin paneli ekspertów musi określać między innymi:

a)

procedury realizowania przez panele ekspertów zadań, o których mowa w art. 106 ust. 9 i ust. 10 rozporządzenia (UE) 2017/745;

b)

postanowienia dotyczące stosowania zasad określonych w art. 12–15.

3.   Komitet zobowiązany jest do przeglądu, w porozumieniu ze służbami Komisji, wspólnego regulaminu co najmniej raz na 3 lata i do jego uaktualniania w celu zapewnienia jego zgodności z najnowszymi odkryciami naukowymi i aktualnymi praktykami.

4.   Wspólny regulamin publikuje się na dedykowanej stronie internetowej Komisji.

Artykuł 10

Sekretariat

1.   Komisja powołuje sekretariat („Sekretariat”) do spraw paneli ekspertów i Komitetu.

2.   Sekretariat odpowiada za zapewnienie panelom ekspertów wsparcia koniecznego do efektywnego funkcjonowania. W szczególności Sekretariat:

określa potencjalne konflikty interesów i zarządza nimi,

sprawuje nadzór nad spójnym stosowaniem kryteriów określonych w sekcji 5.1 lit. c) załącznika IX do rozporządzenia (UE) 2017/745 przez dany panel ekspertów zgodnie z wytycznymi Komisji, o których mowa w art. 8 ust. 3,

nadzoruje prace panelu ekspertów, o którym mowa w art. 1 ust. 2,

monitoruje przestrzeganie wspólnego regulaminu, o którym mowa w art. 9, wytycznych i metodologii, o których mowa w art. 7 ust. 2 tiret trzecie, a także wniosków o opinie, uwagi i stanowiska,

publikuje swoje opinie, uwagi i stanowiska zgodnie z art. 106 ust. 12 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/745,

rozpatruje wnioski paneli ekspertów o zapewnienie dodatkowej wiedzy fachowej.

Artykuł 11

Wynagrodzenie

1.   W zamian za prowadzenie prac przygotowawczych i udział (osobisty lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) w zebraniach panelu ekspertów i innych czynnościach panelu ekspertów, do których zastosowanie ma niniejsza decyzja, doradcom przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie kryteriów określonych w załączniku.

2.   Komisja zwraca koszty podróży oraz, w stosownych przypadkach, utrzymania poniesione przez doradców w związku z wykonywaniem czynności przez panel ekspertów, do których zastosowanie ma niniejsza decyzja, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Koszty te zwracane są w zakresie dostępnych środków przeznaczonych dla danych służb Komisji w ramach procedury rocznego przydziału środków.

Artykuł 12

Niezależność, bezstronność, obiektywizm

1.   Doradców powołuje się lub przydziela ad personam. Nie mogą oni przekazywać swoich obowiązków innym osobom.

2.   Doradcy nie mogą mieć w branży wyrobów medycznych, jednostce notyfikowanej ani w jakiejkolwiek innej organizacji lub jakimkolwiek innym sektorze, żadnych finansowych ani innych interesów, które mogłyby wpływać na ich niezależność, bezstronność i obiektywizm. Składają oni deklarację interesów, w której wskazują wszelkie interesy, które mogą zagrażać lub które mogłyby być uważane za zagrażające ich niezależności, bezstronności i obiektywizmowi, w tym informują o wszystkich istotnych okolicznościach dotyczących członków bliskiej rodziny.

3.   Deklarację interesów składa się w formie pisemnej wraz z wnioskiem składanym w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania.

4.   Doradcy zobowiązani są do uaktualnienia deklaracji interesów:

przed powołaniem ich do panelu ekspertów lub wpisaniem na listę centralną,

gdy wymaga tego zmiana okoliczności,

przed przystąpieniem do realizacji konkretnego zadania w ramach panelu ekspertów.

5.   W przypadku niewywiązywania się przez doradcę ze zobowiązań, o których mowa, w ustępach 1–4, Komisji przysługuje prawo do podjęcia odpowiednich działań.

Artykuł 13

Zobowiązania

1.   Doradcy zobowiązują się działać w interesie publicznym i przestrzegać zasad określonych w art. 12–15. W tym celu podpisują deklarację zobowiązań.

2.   Doradcy muszą odpowiadać na wnioski i zapytania przewodniczącego swojego panelu ekspertów lub swojej podgrupy, a także Sekretariatu. Zobowiązani są także do podjęcia odpowiednich działań, aby zrealizować przydzielone im zadania, w najlepszy możliwy sposób oraz w terminach określonych we wspólnym regulaminie, o którym mowa w art. 9.

Artykuł 14

Przejrzystość

Panel ekspertów realizuje swoje czynności z zachowaniem przejrzystości. W szczególności Sekretariat ma obowiązek opublikować bez zbędnej zwłoki na dedykowanej stronie internetowej Komisji:

a)

imiona i nazwiska doradców powołanych lub przydzielonych do paneli ekspertów lub wpisanych na centralną listę dostępnych ekspertów;

b)

curriculum vitae oraz deklaracje interesów, zachowania poufności i zobowiązań złożone przez doradców powołanych lub przydzielonych do paneli ekspertów;

c)

wspólny regulamin paneli ekspertów, o którym mowa w art. 9;

d)

opinie, uwagi i stanowiska zgodnie z art. 8.

Artykuł 15

Poufność

1.   Doradcy nie mogą ujawniać żadnych informacji poufnych uzyskanych w toku prac w panelach ekspertów lub w wyniku innych czynności, do których zastosowanie ma niniejsza decyzja. W tym celu podpisują deklarację zachowania poufności.

2.   Doradcy muszą przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych UE, określonych w decyzjach (UE, Euratom) 2015/443 oraz (UE, Euratom) 2015/444.

3.   W przypadku niewywiązywania się przez doradcę ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisji przysługuje prawo do podjęcia odpowiednich działań.

Artykuł 16

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

(4)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

(5)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).


ZAŁĄCZNIK

WYNAGRODZENIE DORADCÓW

1.

Doradcom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 450 EUR za każdy pełny dzień roboczy.

2.

Obliczony łączny czas pracy zaokrągla się z dokładnością do połowy dnia roboczego.

3.

Dla zadań, o których mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/745 i art. 48 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/746, maksymalną liczbę dni roboczych, za którą ekspertom przysługuje wynagrodzenie, określono w Tabeli 1.

Tabela 1

Maksymalna liczba dni roboczych, za którą ekspertom przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/745 i art. 48 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/746

 

Rozporządzenie (UE) 2017/745

art. 54 ust. 1

Rozporządzenie (UE) 2017/746

art. 48 ust. 6

 

Decyzja o tym, czy należy opracować opinię naukową (Tak/Nie)

Opracowanie i przekazanie opinii naukowej

Przekazanie uwag dotyczących działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro

przewodniczący/wiceprzewodniczący

nie dotyczy

2

2

sprawozdawca

1

5

4

współsprawozdawca

1

5

4

członkowie-weryfikatorzy (*1)

nie dotyczy

0,5

0,5

doradcy przydzieleni zgodnie z art. 2 ust. 6 niniejszej decyzji

nie dotyczy

2

2

4.

Dla zadań, o których mowa w art. 55 ust. 3, art. 61 ust. 2, art. 106 ust. 10 lit. a)–f), art. 106 ust. 11 rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz art. 50 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/746, klasyfikowanych w zależności od stopnia złożoności, maksymalną liczbę dni roboczych określono w Tabeli 2.

Tabela 2

Maksymalna liczba dni roboczych, za którą ekspertom przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w art. 55 ust. 3, art. 61 ust. 2, art. 106 ust. 10 lit. a)–f) i art. 106 ust. 11 rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz art. 50 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/746

Złożoność zadania (kryteria orientacyjne (*2))

Funkcja

Równowartość pełnego czasu pracy

Kategoria I – proste sprawy

wydanie opinii na podstawie niewielkiej ilości danych, dokumentów i literatury

brak konieczności konsultowania się z innymi instytucjami naukowymi

brak dostępnych informacji od zainteresowanych stron, w tym organizacji reprezentujących pacjentów i pracowników służby zdrowia

przybliżony czas realizacji zadania wynosi mniej niż 3 miesiące

przewodniczący

2

sprawozdawca

3

współsprawozdawca

3

członek-weryfikator

0,5

doradcy przydzieleni zgodnie z art. 2 ust. 6 niniejszej decyzji

1

Kategoria II – złożone sprawy

wydanie opinii na podstawie znacznej ilości danych, dokumentów i literatury

konieczność zapoznania się z opiniami uzyskanymi w toku ewentualnych konsultacji z innymi instytucjami naukowymi

dostępne są do analizy informacje od zainteresowanych stron, w tym organizacji reprezentujących pacjentów i pracowników służby zdrowia

przybliżony czas realizacji zadania wynosi od 3 do 6 miesięcy

przewodniczący

3

sprawozdawca

5

współsprawozdawca

5

członek-weryfikator

1

doradcy przydzieleni zgodnie z art. 2 ust. 6 niniejszej decyzji

2

Kategoria III – bardzo złożone sprawy

wydanie opinii na podstawie znacznej ilości danych, dokumentów i literatury

konieczność zapoznania się z bardzo dużą liczbą opinii uzyskanych w toku ewentualnych konsultacji z innymi instytucjami naukowymi

dostępna jest do analizy bardzo duża ilość informacji od zainteresowanych stron, w tym organizacji reprezentujących pacjentów i pracowników służby zdrowia

przybliżony czas realizacji zadania wynosi ponad 6 miesięcy

przewodniczący

4

sprawozdawca

7

współsprawozdawca

7

członek-weryfikator

2

doradcy przydzieleni zgodnie z art. 2 ust. 6 niniejszej decyzji

2

5.

Wynagrodzenie zależy od realizacji określonych zadań zgodnie ze wspólnym regulaminem.

(*1)  Doradcy będący członkami danego panelu ekspertów lub podgrup, którzy zatwierdzają opinie lub uwagi przygotowane przez sprawozdawcę i współsprawozdawcę.

(*2)  Każde z podanych kryteriów może być stosowane oddzielnie.


Sprostowania

11.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/31


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/798 z dnia 17 maja 2019 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 20 maja 2019 r. )

1.

Spis treści oraz strona 1, tytuł:

zamiast:

„ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/798 z dnia …”.,

powinno być:

„ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/798 z dnia …”.

2.

Strona 3, załącznik, pozycja nr 36, kolumna „Imię i nazwisko”:

zamiast:

„Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (alias Nizar Asaad)”,

powinno być:

„Nizar (Image 7) Al-Asaad (Image 8) (alias Al-Asad; Assad; Asad)”.


11.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/31


Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2019/806 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 20 maja 2019 r. )

Strona 38, załącznik, pozycja nr 36, kolumna „Imię i nazwisko”:

zamiast:

„Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (alias Nizar Asaad)”,

powinno być:

„Nizar (Image 11) Al-Asaad (Image 12) (alias Al-Asad; Assad; Asad)”.