ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 233I

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
10 września 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1393, podjęta w porozumieniu z nowo wybraną przewodniczącą Komisji, z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które Rada proponuje mianować na stanowiska członków Komisji

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

10.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 233/1


DECYZJA RADY (UE) 2019/1393,

podjęta w porozumieniu z nowo wybraną przewodniczącą Komisji,

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które Rada proponuje mianować na stanowiska członków Komisji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 5 oraz art. 17 ust. 7 akapit drugi,

uwzględniając decyzję Rady Europejskiej 2013/272/UE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby członków Komisji Europejskiej (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mandat Komisji mianowanej na mocy decyzji Rady Europejskiej 2014/749/UE (2) wygasa w dniu 31 października 2019 r.

(2)

Nowa Komisja, w której skład wchodzi po jednym obywatelu z każdego państwa członkowskiego, w tym przewodnicząca Komisji i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, powinna zostać mianowana na okres do dnia 31 października 2024 r.

(3)

Rada Europejska wyznaczyła Ursulę VON DER LEYEN jako osobę proponowaną Parlamentowi Europejskiemu na stanowisko przewodniczącej Komisji, a Parlament Europejski wybrał ją na przewodniczącą Komisji na sesji plenarnej w dniu 16 lipca 2019 r.

(4)

Rada powinna przyjąć, w porozumieniu z nowo wybraną przewodniczącą Komisji, listę pozostałych osób, które proponuje mianować na stanowiska członków Komisji na okres do dnia 31 października 2024 r.

(5)

W dniu 5 sierpnia 2019 r. Rada Europejska, za zgodą nowo wybranej przewodniczącej Komisji, mianowała Josepa BORRELLA FONTELLESA wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa zgodnie z art. 18 ust. 1 TUE.

(6)

W dniu 23 sierpnia 2019 r. Rada otrzymała pismo od stałego przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa przy Unii Europejskiej stanowiące, że:

„Ponieważ Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską w dniu 31 października 2019 r., w dniu 25 lipca premier ogłosił w Izbie Gmin, że nie wyznaczymy komisarza reprezentującego Zjednoczone Królestwo w nowej Komisji i że nie ma to na celu powstrzymania UE od mianowania nowej Komisji.

Niniejszym oficjalnie potwierdzam, że zgodnie z oświadczeniem premiera Zjednoczone Królestwo nie wyznaczy kandydata do kolegium komisarzy na lata 2019–2024”.

(7)

Zgodnie z art. 17 ust. 7 akapit drugi TUE, nowo wybrana przewodnicząca Komisji notyfikowała swoją zgodę.

(8)

Zgodnie z art. 17 ust. 7 akapit trzeci TUE, przewodnicząca, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i pozostali członkowie Komisji podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W porozumieniu z nowo wybraną przewodniczącą Komisji Ursulą VON DER LEYEN Rada niniejszym proponuje, aby następujące osoby zostały mianowane na stanowiska członków Komisji na okres do dnia 31 października 2024 r.:

 

Helena DALLI

 

Valdis DOMBROVSKIS

 

Elisa FERREIRA

 

Mariya GABRIEL

 

Paolo GENTILONI

 

Sylvie GOULARD

 

Johannes HAHN

 

Phil HOGAN

 

Ylva JOHANSSON

 

Věra JOUROVÁ

 

Stella KYRIAKIDES

 

Janez LENARČIČ

 

Rovana PLUMB

 

Didier REYNDERS

 

Margaritis SCHINAS

 

Nicolas SCHMIT

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Kadri SIMSON

 

Virginijus SINKEVIČIUS

 

Dubravka ŠUICA

 

Frans TIMMERMANS

 

László TRÓCSÁNYI

 

Jutta URPILAINEN

 

Margrethe VESTAGER

 

Janusz WOJCIECHOWSKI,

w uzupełnieniu do mianowania

 

Josepa BORRELLA FONTELLESA Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje przekazana Parlamentowi Europejskiemu.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2019 r.

W imieniu Rady

T. TUPPURAINEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 98.

(2)  Decyzja Rady Europejskiej 2014/749/UE z dnia 23 października 2014 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej (Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 36).