ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 204

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
2 sierpnia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/1292 z dnia 31 lipca 2019 r. wykonujące art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1293 z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wykazu terytoriów i państw trzecich w załączniku II oraz wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek znajdującego się w załączniku IV ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1294 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek betainy jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1295 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1469 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Rosji i Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036

22

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1296 z dnia 31 lipca 2019 r. wspierająca zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego oraz biologicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

29

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1297 z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2382 w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

36

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1298 z dnia 31 lipca 2019 r. dotycząca wspierania dialogu i współpracy Afryki, Chin i Europy w zakresie zapobiegania przenikaniu broni i amunicji w Afryce

37

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2019/1299 z dnia 31 lipca 2019 r. wykonująca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

44

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1300 z dnia 26 lipca 2019 r. dotycząca wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5496)  ( 1 )

46

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1301 z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2013/327/UE w odniesieniu do odnowienia zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, paszy zawierającej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składającej się z niego (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5499)  ( 1 )

50

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1302 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5501)  ( 1 )

54

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1303 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5493)  ( 1 )

60

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1304 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 4114 (DP-ØØ4114-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5491)  ( 1 )

65

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1305 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 oraz subkombinacji Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 i MIR162 × 1507, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5502)  ( 1 )

69

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1306 z dnia 26 lipca 2019 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5503)  ( 1 )

75

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1307 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403 (MON-874Ø3-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5481)  ( 1 )

81

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1308 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87411 (MON-87411-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5487)  ( 1 )

85

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1309 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751 (MON-87751-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5489)  ( 1 )

90

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1310 z dnia 31 lipca 2019 r. ustanawiająca zasady dotyczące funkcjonowania europejskiej puli ochrony ludności i rescEU (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5614)  ( 1 )

94

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1311 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/21)

100

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1312 z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/22)

123

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/1292

z dnia 31 lipca 2019 r.

wykonujące art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 (1), w szczególności jego art. 21 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2016 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2016/44.

(2)

Zgodnie z art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/44 Rada przeprowadziła przegląd wykazu wskazanych osób i podmiotów zamieszczonego w załączniku III do tego rozporządzenia.

(3)

Z wykazu osób i podmiotów zamieszczonego w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/44 należy usunąć wpisy dotyczące dwóch osób.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (UE) 2016/44,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/44 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2019 r.

W imieniu Rady

T. TUPPURAINEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III (Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 6 ust. 2) do rozporządzenia (UE) 2016/44 z wykazu zamieszczonego w części A (Osoby) skreśla się wpis 1 (dotyczący ABDUSSALAMA, Abdussalama Mohammeda) i wpis 14 (dotyczący AL-BAGHDADIEGO, Dra Abdulqadera Mohammeda) i odpowiednio zmienia się numerację pozostałych wpisów.


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1293

z dnia 29 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wykazu terytoriów i państw trzecich w załączniku II oraz wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek znajdującego się w załączniku IV

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2 i art. 25 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 577/2013 (2) ustanowiono między innymi wykazy terytoriów i państw trzecich, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, i świadectwo zdrowia zwierząt wymagane do celów przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego psów, kotów i fretek z terytoriów i państw trzecich.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2016 (3) zostało uwzględnione w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i ma pełne zastosowanie do Norwegii w taki sam sposób jak do państw członkowskich UE.

(3)

Norwegia jest wymieniona w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013. Decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2016 uregulowano przemieszczanie o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z Norwegii do państwa członkowskiego. Konieczne jest zatem wykreślenie Norwegii z wykazu terytoriów i państw trzecich zawartego w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

(4)

Konieczne jest również uwzględnienie nowej nazwy byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w wykazie terytoriów i państw trzecich zawartym w części 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

(5)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 stanowi między innymi, że wobec psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego do celów niehandlowych należy zastosować wszelkie profilaktyczne środki zdrowotne w zakresie chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna, przyjęte zgodnie z art. 19 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, oraz że musi im towarzyszyć dokument identyfikacyjny w formie świadectwa zdrowia zwierząt. W części 1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 określono wzór świadectwa zdrowia zwierząt.

(6)

W wyniku obowiązkowego przeglądu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1152/2011 (4) Komisja przyjęła ponadto rozporządzenie delegowane (UE) 2018/772 (5) określające między innymi przepisy dotyczące klasyfikacji państw członkowskich lub ich części pod kątem ich uprawnienia do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów. Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/772 uchyliło rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r.

(7)

Wykaz państw członkowskich, które w odniesieniu do całości swojego terytorium lub jego części przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/772, zamieszczony jest w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/878 (6).

(8)

Odniesienia do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1152/2011 we wzorze świadectwa zdrowia znajdującego się w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 należy zatem zastąpić odniesieniami do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/878.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

(10)

Aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w przemieszczaniu psów, kotów i fretek, należy zezwolić na stosowanie do dnia 28 lutego 2020 r. świadectw zdrowia zwierząt wydanych zgodnie z częścią 1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/561 (7).

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 577/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

część 1 załącznika II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

część 2 załącznika II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3)

część 1 załącznika IV zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W okresie przejściowym do dnia 28 lutego 2020 r. państwa członkowskie zezwalają na wjazd psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego w celach niehandlowych, którym to psom, kotom i fretkom towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt wystawione nie później niż dnia 31 października 2019 r. zgodnie ze wzorem określonym w części 1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/561.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109).

(3)  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2017] (Dz.U. L 300 z 16.11.2017, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (Dz.U. L 296 z 15.11.2011, s. 6).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/772 z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w odniesieniu do profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 (Dz.U. L 130 z 28.5.2018, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/878 z dnia 18 czerwca 2018 r. przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (Dz.U. L 155 z 19.6.2018, s. 1).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/561 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego w celach niehandlowych (Dz.U. L 96 z 12.4.2016, s. 26).


ZAŁĄCZNIK I

„CZĘŚĆ 1

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Kod ISO

Terytorium lub państwo trzecie

AD

Andora

CH

Szwajcaria

FO

Wyspy Owcze

GI

Gibraltar

GL

Grenlandia

IS

Islandia

LI

Liechtenstein

MC

Monako

SM

San Marino

VA

Państwo Watykańskie”


ZAŁĄCZNIK II

„CZĘŚĆ 2

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Kod ISO

Terytorium lub państwo trzecie

Objęte terytoria

AC

Wyspa Wniebowstąpienia

 

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

AG

Antigua i Barbuda

 

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba (wyspy BES)

 

BY

Białoruś

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidżi

 

FK

Falklandy

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonia

 

KN

Saint Kitts i Nevis

 

KY

Kajmany

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Macedonia Północna

 

MU

Mauritius

 

MX

Meksyk

 

MY

Malezja

 

NC

Nowa Kaledonia

 

NZ

Nowa Zelandia

 

PF

Polinezja Francuska

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

RU

Rosja

 

SG

Singapur

 

SH

Wyspa Świętej Heleny

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trynidad i Tobago

 

TW

Tajwan

 

US

Stany Zjednoczone Ameryki

AS – Samoa Amerykańskie

GU – Guam

MP – Mariany Północne

PR – Portoryko

VI – Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych”

VC

Saint Vincent i Grenadyny

 

VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis i Futuna

 


ZAŁĄCZNIK III

„CZĘŚĆ 1

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Image 1 Tekst z obrazka Image 2 Tekst z obrazka Image 3 Tekst z obrazka Image 4 Tekst z obrazka Image 5 Tekst z obrazka Image 6 Tekst z obrazka Image 7 Tekst z obrazka

2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1294

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

zezwalające na wprowadzenie na rynek betainy jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (1), w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 stanowi, że jedynie ta nowa żywność, która uzyskała zezwolenie i jest wpisana do unijnego wykazu, może być wprowadzana na rynek w Unii.

(2)

Na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/2283 przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (2) ustanawiające unijny wykaz nowej żywności, która uzyskała zezwolenie.

(3)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) 2015/2283 Komisja ma podjąć decyzję w sprawie wydania zezwolenia oraz wprowadzenia na rynek w Unii nowej żywności i w sprawie aktualizacji unijnego wykazu.

(4)

W dniu 12 czerwca 2015 r. przedsiębiorstwo DuPont Nutrition Biosciences ApS („wnioskodawca”) zwróciło się do właściwego organu Finlandii z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie na rynek w Unii betainy jako nowego składnika żywności w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Wniosek dotyczy stosowania betainy w batonach zbożowych i proteinowych, napojach w proszku oraz izotonicznych napojach gotowych do picia dla osób w wieku powyżej 10 lat uczestniczących w zajęciach sportowych, a także w batonach zbożowych i proteinowych stanowiących żywność specjalnego przeznaczenia medycznego lub środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę zgodnie z definicją w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 (4), z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci.

(5)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283 każdy wniosek dotyczący wprowadzania nowej żywności na rynek w Unii, przedłożony państwu członkowskiemu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, w sprawie którego nie zapadła ostateczna decyzja przed dniem 1 stycznia 2018 r., traktuje się jako wniosek złożony zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283.

(6)

Wniosek o zezwolenie na wprowadzenie betainy jako nowej żywności na rynek w Unii został przedłożony państwu członkowskiemu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, jednak spełnia on także wymogi określone w rozporządzeniu (UE) 2015/2283.

(7)

W dniu 21 października 2015 r. właściwy organ Finlandii wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że betaina spełnia kryteria dla nowych składników żywności określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(8)

W dniu 23 października 2015 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny pozostałym państwom członkowskim. Przed upływem okresu 60 dni określonego w art. 6 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 258/97 pozostałe państwa członkowskie zgłosiły uzasadniony sprzeciw w związku z niepożądanymi skutkami zaobserwowanymi na poziomie dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian (NOAEL), zaproponowanym przez wnioskodawcę do celów badania chronicznej toksyczności pokarmowej i rakotwórczości, w związku z małym marginesem narażenia pomiędzy dawkami betainy, przy których zaobserwowano skutki w badaniach toksykologicznych, oraz wobec proponowanego dziennego pobrania betainy.

(9)

Ze względu na ten uzasadniony sprzeciw Komisja zwróciła się w dniu 4 kwietnia 2016 r. do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) o przeprowadzenie dodatkowej oceny betainy jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97.

(10)

W dniu 25 października 2017 r. Urząd przyjął opinię naukową dotyczącą bezpieczeństwa betainy jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) 258/97 (5) („Safety of Betaine as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97”). Opinia ta została opracowana i przyjęta przez Urząd na podstawie rozporządzenia (WE) nr 258/97, jest jednak zgodna z wymogami art. 11 rozporządzenia (UE) 2015/2283.

(11)

Stosując podejście oparte na dawce wyznaczającej (BMD), Urząd stwierdził w opinii naukowej (6), że betaina jest bezpieczna dla docelowych grup populacji, gdy jest dodawana do żywności w maksymalnej dawce dziennej wynoszącej 400 mg/dzień (6 mg/kg masy ciała dziennie). W opinii tej Urząd stwierdził, że bezpieczeństwo betainy, przy proponowanych przez wnioskodawcę zastosowaniach i poziomach stosowania, które skutkowałyby pobraniami 2 500 mg betainy dziennie, nie zostało ustalone.

(12)

W dniu 25 stycznia 2018 r. wnioskodawca wystąpił do Komisji o ochronę zastrzeżonych danych w odniesieniu do dziewięciu badań przedłożonych celem poparcia wniosku, a mianowicie sprawozdań z badania toksyczności ostrej pokarmowej (7), badań toksyczności pokarmowej – dwóch badań toksyczności podostrej (14-dniowego (8) i 28-dniowego (9)) i jednego badania toksyczności podchronicznej (10) (42-dniowego), trzech badań mutagenności i genotoksyczności (11), badania chronicznej toksyczności pokarmowej i rakotwórczości (12) oraz badania chronicznego (sześciomiesięcznego) oddziaływania drogą żywieniową na ludzi (13).

(13)

W dniu 18 lutego 2018 r. Urząd stwierdził (14), że przy opracowywaniu swojej opinii na temat betainy jako nowej żywności dane z badania chronicznej toksyczności pokarmowej i rakotwórczości posłużyły mu jako podstawa analizy BMD i do ustalenia bezpiecznych poziomów pobrania betainy dla populacji docelowej, dane z badania chronicznego oddziaływania drogą żywieniową na ludzi – jako podstawa ustalenia bezpiecznego pobrania betainy dla populacji docelowej, a dane z trzech badań genotoksyczności – jako podstawa do rozwiania obaw dotyczących potencjalnej genotoksyczności betainy. Uznaje się zatem, że wniosków dotyczących bezpieczeństwa betainy nie dałoby się wysnuć bez danych z nieopublikowanych sprawozdań z tych badań.

(14)

Po otrzymaniu stwierdzeń Urzędu Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o dalsze wyjaśnienie uzasadnienia jego wniosku o ochronę zastrzeżonych danych w odniesieniu do badania chronicznej toksyczności pokarmowej i rakotwórczości, badania chronicznego oddziaływania drogą żywieniową na ludzi i trzech badań genotoksyczności, oraz o wyjaśnienie roszczenia do wyłącznego prawa powoływania się na te badania, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2015/2283.

(15)

Wnioskodawca oświadczył, że w chwili składania wniosku posiadał w związku z tymi badaniami wyłączne prawa do zastrzeżonych danych na mocy prawa krajowego i w związku z tym strony trzecie nie mogły zgodnie z prawem uzyskać dostępu do tych badań ani z nich korzystać.

(16)

Komisja oceniła wszystkie informacje dostarczone przez wnioskodawcę i uznała, że wnioskodawca należycie uzasadnił spełnienie wymogów określonych w art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2283. W związku z powyższym badanie chronicznej toksyczności pokarmowej i rakotwórczości, badanie chronicznego oddziaływania drogą żywieniową na ludzi i trzy badania genotoksyczności zawarte w dokumentacji wnioskodawcy nie powinny być wykorzystywane przez Urząd na rzecz kolejnego wnioskodawcy przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W okresie tym wprowadzanie na rynek w Unii betainy dopuszczonej niniejszym rozporządzeniem powinno być zatem ograniczone do wnioskodawcy.

(17)

Ograniczenie zezwolenia na betainę oraz powoływania się na badania zawarte w dokumentacji wnioskodawcy wyłącznie do użytku wnioskodawcy nie uniemożliwia jednak innym wnioskodawcom ubiegania się o zezwolenie na wprowadzenie na rynek tej samej nowej żywności, pod warunkiem że ich wnioski będą się opierać na uzyskanych zgodnie z prawem informacjach potwierdzających na potrzeby zezwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia.

(18)

W dniu 2 listopada 2018 r. wnioskodawca zwrócił się do Komisji na podstawie art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283 o wprowadzenie zmiany w warunkach stosowania betainy, które zawarto we wniosku wnioskodawcy z dnia 12 czerwca 2015 r. do właściwego organu Finlandii o wprowadzenie betainy na rynek w Unii jako nowego składnika żywności. Wnioskowane zmiany dotyczą modyfikacji zamierzonych zastosowań i poziomów stosowania betainy w napojach w proszku, napojach izotonicznych, batonach proteinowych i zbożowych oraz środkach spożywczych zastępujących posiłek przeznaczonych dla sportowców, oraz modyfikacji zastosowań betainy w środkach spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, i w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013, z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci. Te wnioskowane zmiany zapewniłyby, aby spożycie betainy przez ogół populacji nie przekraczało 400 mg/dzień (6 mg/kg masy ciała dziennie), który to poziom Urząd uznał za bezpieczny w opinii z 2017 r.

(19)

W dniu 12 grudnia 2018 r. Komisja zwróciła się do Urzędu o przeprowadzenie dodatkowej oceny dotyczącej zmian w zamierzonych zastosowaniach i poziomach stosowania betainy jako nowej żywności zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2283.

(20)

W dniu 14 marca 2019 r. Urząd przyjął opinię naukową dotyczącą bezpieczeństwa betainy jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 („Safety of Betaine as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283”) (15). Ta opinia naukowa jest zgodna z wymogami określonymi w art. 11 rozporządzenia (UE) 2015/2283.

(21)

W opinii tej Urząd stwierdził, że betaina jest bezpieczna w nowych proponowanych warunkach stosowania. Ta opinia naukowa daje zatem wystarczające podstawy do stwierdzenia, że betaina, w proponowanych zastosowaniach i przy proponowanych poziomach stosowania, stosowana jako składnik w napojach w proszku, napojach izotonicznych, batonach proteinowych i zbożowych oraz środkach spożywczych zastępujących posiłek przeznaczonych dla sportowców, a także w środkach spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, i w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013, z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci, jest zgodna z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283.

(22)

Bezpieczny poziom pobrania betainy może zostać przekroczony, gdy żywność zawierającą betainę stosuje się w połączeniu z suplementami diety zawierającymi betainę. Konieczne jest zatem informowanie konsumentów za pomocą odpowiedniej etykiety, że żywności zawierającej betainę nie należy stosować, jeżeli tego samego dnia spożywa się również suplementy diety zawierające betainę.

(23)

Należy zezwolić na stosowanie betainy, nie naruszając przepisów rozporządzenia (UE) nr 609/2013 ustanawiającego wymogi dotyczące żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

(24)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Betainę, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia, włącza się do unijnego wykazu nowej żywności, która uzyskała zezwolenie, ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2470.

2.   Przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyłącznie pierwotny wnioskodawca:

 

przedsiębiorstwo: DuPont Nutrition Biosciences ApS,

 

adres: Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, Dania,

otrzymuje zezwolenie na wprowadzanie na rynek w Unii nowej żywności, o której mowa w ust. 1, chyba że kolejny wnioskodawca otrzyma zezwolenie na przedmiotową nową żywność bez odwoływania się do danych chronionych na podstawie art. 2 niniejszego rozporządzenia lub za zgodą przedsiębiorstwa DuPont Nutrition Biosciences ApS.

3.   Wpis w unijnym wykazie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje warunki stosowania i wymogi w zakresie etykietowania określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

4.   Zezwolenie przewidziane w niniejszym artykule nie narusza przepisów rozporządzenia (UE) nr 609/2013.

Artykuł 2

Badania załączone do dokumentacji wniosku, na podstawie których Urząd sporządził ocenę nowej żywności określonej w art. 1, które wnioskodawca określił jako zastrzeżone i bez których nie można byłoby udzielić zezwolenia na nową żywność, nie mogą być wykorzystywane na rzecz kolejnego wnioskodawcy w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia bez zgody przedsiębiorstwa DuPont Nutrition Biosciences ApS.

Artykuł 3

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 72).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35).

(5)  Dziennik EFSA 2017; 15(11):5057.

(6)  Dziennik EFSA 2017; 15(1):4658.

(7)  Life Science Research Limited, 1990, niepublikowane.

(8)  TNO BIBRA, 2001, niepublikowane.

(9)  TNO BIBRA, 2001, niepublikowane.

(10)  Imasde Aglomentaria, 2012, niepublikowane.

(11)  Asquith, 1989 a, b, c. Niepublikowane.

(12)  Hatano Research Institute. 2002, badania niepublikowane.

(13)  Sprawozdanie niepublikowane i niedatowane.

(14)  Panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii, protokół z 83. posiedzenia plenarnego w dniach 7–8 lutego 2018 r., uzgodniony dnia 18 lutego 2018 r. (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf).

(15)  Dziennik EFSA 2019; 17(4):5658.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli 1 (Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie) dodaje się następujący wpis w porządku alfabetycznym:

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Warunki stosowania nowej żywności

Dodatkowe szczególne wymogi dotyczące etykietowania

Inne wymogi

Ochrona danych

Betaina

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy  (*1)

Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako »betaina«.

Etykiety żywności zawierającej betainę opatruje się oświadczeniem, że żywności tej nie należy stosować, jeżeli tego samego dnia spożywa się suplementy diety zawierające betainę.

 

Zezwolenie wydane w dniu 22 sierpnia 2019 r. Niniejszy wpis opiera się na zastrzeżonych dowodach naukowych i danych naukowych objętych ochroną zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) 2015/2283.

Wnioskodawca: DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1 Copenhagen K, DK-1411, Dania. W okresie ochrony danych nowa żywność »betaina« może być wprowadzana na rynek w Unii wyłącznie przez przedsiębiorstwo DuPont Nutrition Biosciences ApS, chyba że kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie dotyczące przedmiotowej nowej żywności bez powoływania się na zastrzeżone dowody naukowe lub dane naukowe objęte ochroną zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) 2015/2283 lub za zgodą DuPont Nutrition Biosciences ApS.

Data zakończenia ochrony danych: 22 sierpnia 2024 r.

Napoje w proszku, napoje izotoniczne i energetyczne przeznaczone dla sportowców

60 mg/100 g

Batony proteinowe i zbożowe przeznaczone dla sportowców

500 mg/100 g

Środki spożywcze zastępujące posiłek przeznaczone dla sportowców

20 mg/100 g

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013

500 mg/100 g (baton)

136 mg/100 g (zupa)

188 mg/100 g (owsianka)

60 mg/100 g (napoje)

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013, dla dorosłych

400 mg/dzień

2)

w tabeli 2 (Specyfikacje) dodaje się następujący wpis w porządku alfabetycznym:

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Specyfikacje

Betaina

Opis/definicja:

Betaina (N,N,N-trimetyloglicyna lub karboksy-N,N,N-trimetylometanamina), w postaci bezwodnej (CH3)3N+CH2COO (nr CAS: 107-43-7) i jednowodnej (CH3)3N+CH2COO.H2O (nr CAS: 590-47-6) jest uzyskiwana z produktów przetwarzania buraków cukrowych (tj. z melasy, wywaru melasowego lub betainy-glicerolu).

Charakterystyka/skład

Wygląd: Sypkie białe kryształki

Betaina: ≥ 99,0 % (w/w w przeliczeniu na suchą masę)

Wilgotność: ≤ 2,0 % (postać bezwodna); ≤ 15,0 % (postać jednowodna)

Popiół: ≤ 0,1 %

pH: 5,0–7,0

Pozostałości białek: ≤ 1,0 mg/g

Metale ciężkie:

Arsen: < 0,1 mg/kg

Rtęć: < 0,005 mg/kg

Kadm: < 0,01 mg/kg

Ołów: < 0,05 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba drobnoustrojów: ≤ 100 jtk/g

Bakterie z grupy coli: wynik ujemny/10 g

Salmonella sp.: wynik ujemny/25 g

Drożdże: ≤ 10 jtk/g

Pleśń: ≤ 10 jtk/g

»jtk«: jednostki tworzące kolonię.”


(*1)  Maksymalne poziomy stosowania w produkcie końcowym gotowym do użycia, wprowadzanym do obrotu jako taki lub przygotowanym do spożycia według instrukcji producenta.”


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1295

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1469 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Rosji i Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

1.1.   Obowiązujące środki

(1)

W następstwie dochodzenia („dochodzenie pierwotne”) Rada rozporządzeniem (WE) nr 954/2006 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chorwacji, Rosji i Ukrainy. Środki przyjęły formę cła antydumpingowego ad valorem wynoszącego od 12,3 % do 25,7 % nałożonego na przywóz pochodzący od indywidualnie wskazanych producentów eksportujących na Ukrainie, ze stawką cła rezydualnego w wysokości 25,7 % nałożoną na przywóz od wszystkich innych przedsiębiorstw na Ukrainie. Ostateczne cło antydumpingowe dotyczące eksportera objętego obecnym dochodzeniem przeglądowym – CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube oraz OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, zwanych obecnie LLC Interpipe Niko Tube oraz OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant („wnioskodawca” lub „Interpipe”), wynosiło 25,1 %.

(2)

W następstwie wniosku Interpipe o unieważnienie rozporządzenia Rady (WE) nr 954/2006 Sąd Unii Europejskiej unieważnił art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 954/2006 w zakresie, w jakim cło antydumpingowe ustalone dla Interpipe przekraczało cło, które byłoby stosowane, gdyby nie dokonano dostosowania ceny eksportowej z tytułu prowizji w przypadkach sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem powiązanego przedsiębiorstwa handlowego Sepco SA (3). W dniu 16 lutego 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał wyrok Sądu (4).

(3)

W konsekwencji tych wyroków Rada rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 540/2012 (5) zmieniła rozporządzenie Rady (WE) nr 954/2006, aby skorygować cło antydumpingowe dotyczące Interpipe, w zakresie w jakim zostało ono błędnie ustalone. W związku z tym cło mające zastosowanie do Interpipe zostało zmienione na 17,7 %.

(4)

W następstwie przeglądu wygaśnięcia Rada rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 585/2012 (6) utrzymała środki wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 954/2006 wobec przywozu rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Rosji i Ukrainy.

(5)

Po złożeniu wniosku przez Interpipe zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego Rada rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 795/2012 (7) zmieniła ostateczne środki nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 585/2012 w odniesieniu do Interpipe („ostatni przegląd okresowy”). W związku z tym stawka cła mająca zastosowanie do Interpipe została zmieniona na 13,8 %.

(6)

W następstwie przeglądu wygaśnięcia Komisja rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/1469 (8) utrzymała środki wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Rady (WE) nr 585/2012, ostatnio zmienionym rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 795/2012 i rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1269/2012 (9), wobec przywozu rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Rosji i Ukrainy („dochodzenie w sprawie przeglądu wygaśnięcia”).

(7)

Obecnie obowiązujące cła antydumpingowe wynoszą od 35,8 % do 24,1 % dla przywozu pochodzącego z Rosji oraz od 25,7 % do 12,3 % dla przywozu pochodzącego z Ukrainy.

1.2.   Wniosek o dokonanie częściowego przeglądu okresowego

(8)

W dniu 7 maja 2018 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („zawiadomienie o wszczęciu”) (10) wszczęcie, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Ukrainy.

(9)

Przegląd ten, którego zakres ograniczony jest do zbadania dumpingu producenta eksportującego, Interpipe, został wszczęty po złożeniu przez to przedsiębiorstwo uzasadnionego wniosku. W swoim wniosku przedsiębiorstwo Interpipe przedstawiło wystarczające dowody potwierdzające, że okoliczności, na podstawie których wprowadzono obowiązujące środki antydumpingowe, uległy zmianie i że są to zmiany o charakterze trwałym.

1.3.   Dochodzenie

(10)

Dochodzenie w sprawie poziomu dumpingu obejmowało okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym”).

(11)

Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę, władze państwa wywozu oraz przemysł Unii o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(12)

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia, Komisja przesłała kwestionariusz do wnioskodawcy, który udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

(13)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów określenia poziomu dumpingu. Wizyty weryfikacyjne przeprowadzono na terenie wnioskodawcy i jego powiązanych przedsiębiorstw handlowych – LLC Interpipe Ukraine, Interpipe Europe SA i Interpipe Central Trade GmbH.

2.   PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM I PRODUKT PODOBNY

2.1.   Produkt objęty przeglądem

(14)

Produkt objęty przeglądem jest taki sam jak produkt zdefiniowany w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1469 z dnia 1 października 2018 r., którym nałożono obecnie obowiązujące środki, tj. rury i przewody bez szwu (seamless pipes and tubes – SPT), z żelaza lub stali, o okrągłym przekroju poprzecznym, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm, w których wartość ekwiwalentu węgla (Carbon Equivalent Value – CEV) nie przekracza 0,86 zgodnie ze wzorem oraz analizą chemiczną Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (11), pochodzące między innymi z Ukrainy, obecnie objęte kodami CN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 oraz ex 7304 59 93 („produkt objęty przeglądem”).

2.2.   Produkt podobny

(15)

Zgodnie z tym co wskazano w dochodzeniu pierwotnym oraz w kolejnych przeglądach, również w toku obecnego dochodzenia potwierdzono, że produkt produkowany na Ukrainie i wywożony do UE, produkt produkowany i sprzedawany na rynku krajowym Ukrainy oraz produkt produkowany i sprzedawany w UE przez producentów unijnych mają takie same podstawowe cechy fizyczne i techniczne oraz końcowe zastosowania. Produkty te uważane są zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

3.   TRWAŁY CHARAKTER ZMIENIONYCH OKOLICZNOŚCI

(16)

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego zbadano również, czy zmianę okoliczności w zakresie dumpingu można uznać za trwałą.

(17)

W trakcie pierwotnego dochodzenia antydumpingowego w 2006 r., jak również w ostatnim dochodzeniu w ramach przeglądu okresowego dotyczącym Interpipe w 2012 r., obejmującym okres objęty dochodzeniem przeglądowym od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r., główny surowiec do produkcji produktu objętego przeglądem, tj. okrągłe kęsy stalowe, przedsiębiorstwo Interpipe zamawiało od niezależnych dostawców.

(18)

We wniosku o dokonanie częściowego przeglądu okresowego wnioskodawca stwierdził, że pionowa integracja LLC Metallurgical Plant „Dneprosteel” w 2013 r. doprowadziła do produkcji we własnym zakresie kluczowego surowca (kęsów stalowych), co spowodowało znaczną redukcję kosztów i zmiany w portfelu produktów. Wnioskodawca stwierdził również, że w porównaniu z rodzajami produktu wyprodukowanymi i wywiezionymi w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym w ostatnim dochodzeniu w ramach przeglądu okresowego, tj. „standardowym” gatunkiem stali, jego portfel produktów powiększył się obecnie o nowe i bardziej zaawansowane produkty (gatunki „wysokostopowy” oraz gatunki do rur przewodowych i rur mechanicznych), które miały znaczny udział w całkowitym wywozie do UE w okresie objętym obecnym dochodzeniem przeglądowym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

(19)

W toku dochodzenia potwierdzono, że główny surowiec był produkowany przez wnioskodawcę we własnym zakresie i że zmiana ta doprowadziła do istotnej zmiany w kosztach i w portfelu produktów. Dochodzenie potwierdziło, że rodzaje produktu wywożone przez Interpipe do UE były w bardzo dużym stopniu różne od tych wywożonych w okresie objętym dochodzeniem w ostatnim dochodzeniu w ramach przeglądu okresowego. Na tej podstawie i biorąc pod uwagę strukturalny charakter tych zmian, stwierdzono, że zmiany opisane w motywie (17) mają trwały charakter i prawdopodobnie nie ulegną zmianie w najbliższej przyszłości. W związku z tym uznano, że należy ponownie ocenić stosowanie obowiązujących środków na obecnym poziomie.

(20)

Kolejna zmiana, którą zgłosił wnioskodawca po wszczęciu niniejszego przeglądu, tj. istnienie/utworzenie spółki joint venture pomiędzy przedsiębiorstwem Interpipe a przedsiębiorstwem Vallourec Tubes, nie została uwzględniona, ponieważ miała miejsce po wszczęciu obecnego przeglądu okresowego.

4.   DUMPING

4.1.1.   Struktura przedsiębiorstwa i metodyka zastosowana do obliczenia dumpingu

(21)

W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przedsiębiorstwo Interpipe posiadało w całości i kontrolowało w pełni dwóch producentów eksportujących („podmioty produkcyjne”), LLC Interpipe Niko Tube („NIKO”) oraz OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant („NTRP”).

(22)

Ponieważ w pierwotnym dochodzeniu system rachunkowości wnioskodawcy nie pozwalał na wskazanie odpowiedniego przedsiębiorstwa produkcyjnego w odniesieniu do sprzedaży, wspólny margines dumpingu obliczono poprzez zagregowanie wszystkich danych dotyczących produkcji, rentowności i sprzedaży w UE tych dwóch podmiotów produkcyjnych.

(23)

Od ostatniego przeglądu okresowego w następstwie istotnej zmiany w strukturze organizacyjnej grupy, umożliwiającej wskazywanie odpowiedniego przedsiębiorstwa produkcyjnego w odniesieniu do sprzedaży i produkcji oraz zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego, Komisja nie agregowała już danych dotyczących przedmiotowych przedsiębiorstw produkcyjnych, lecz zastosowała standardową metodykę. Ta standardowa metodyka polegała na obliczeniu jednego wspólnego marginesu dumpingu dla dwóch producentów eksportujących poprzez obliczenie w pierwszej kolejności kwoty dumpingu dla każdego z producentów eksportujących przed ustaleniem jednej średniej ważonej stawki dumpingu dla obu przedsiębiorstw.

(24)

W obecnym dochodzeniu możliwe było również wskazanie odpowiedniego przedsiębiorstwa produkcyjnego w odniesieniu do sprzedaży. W związku z tym, zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego oraz zgodnie z utrwaloną praktyką instytucji Unii, zastosowano tę samą metodykę, co w ostatnim przeglądzie okresowym.

4.1.2.   Wartość normalna

(25)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja w pierwszej kolejności zbadała, czy całkowita wielkość sprzedaży produktu podobnego dokonywana przez każdego producenta eksportującego na rynku krajowym na rzecz klientów niezależnych była reprezentatywna w porównaniu z całkowitą wielkością jego sprzedaży eksportowej do UE, tzn. czy całkowita wielkość takiej sprzedaży wynosiła przynajmniej 5 % całkowitej wielkości sprzedaży eksportowej do UE produktu objętego przeglądem. W wyniku badania ustalono, że sprzedaż krajowa była reprezentatywna dla obu producentów eksportujących.

(26)

W dalszej kolejności Komisja przeanalizowała, czy sprzedaż krajowa dokonywana przez Interpipe na rynku krajowym w przypadku rodzaju produktu, który jest identyczny lub porównywalny z rodzajem produktu sprzedawanym na wywóz do Unii, była reprezentatywna zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Sprzedaż krajowa danego rodzaju produktu jest reprezentatywna, jeżeli całkowita wielkość sprzedaży krajowej tego rodzaju produktu niezależnym klientom w okresie objętym dochodzeniem stanowi co najmniej 5 % całkowitej sprzedaży eksportowej identycznego lub porównywalnego rodzaju produktu do Unii. Komisja ustaliła, że sprzedaż krajowa rodzaju produktu identycznego lub porównywalnego z rodzajem produktu sprzedawanym na wywóz do Unii była w dużym stopniu reprezentatywna w okresie objętym dochodzeniem, ponieważ stwierdzono, że 60–80 % (12) wywożonych modeli było sprzedawanych w reprezentatywnych ilościach na rynku krajowym.

(27)

Zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego zbadano następnie, czy sprzedaż krajowa każdego rodzaju produktu, który był sprzedawany w ilościach reprezentatywnych, mogła być uznana za sprzedaż dokonaną w zwykłym obrocie handlowym. Badanie to przeprowadzono poprzez ustalenie odsetka krajowej sprzedaży z zyskiem każdego wywożonego rodzaju produktu objętego przeglądem niezależnym klientom na rynku krajowym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(28)

W odniesieniu do rodzajów produktu, w przypadku których ponad 80 % wielkości sprzedaży danego rodzaju produktu na rynku krajowym zrealizowano powyżej kosztów, a średnia ważona cena sprzedaży danego rodzaju była równa lub wyższa od jednostkowego kosztu produkcji, wartość normalną dla każdego rodzaju produktu obliczono jako średnią ważoną rzeczywistych cen krajowych całej sprzedaży rozpatrywanego rodzaju produktu, bez względu na to, czy była to sprzedaż z zyskiem.

(29)

W przypadku gdy wielkość sprzedaży danego rodzaju produktu z zyskiem stanowiła 80 % lub mniej łącznej wielkości sprzedaży danego rodzaju produktu lub gdy średnia ważona cena danego rodzaju produktu była niższa niż jednostkowy koszt produkcji, wartość normalna oparta była na rzeczywistej cenie krajowej, obliczonej jako średnia ważona cena wyłącznie krajowej sprzedaży z zyskiem danego rodzaju produktu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(30)

Analiza sprzedaży krajowej wykazała, że od 35 do 55 % (13) całkowitej sprzedaży krajowej rodzaju produktu, który był identyczny lub porównywalny z rodzajem produktu sprzedawanym na wywóz do Unii, zrealizowano z zyskiem, a średnia ważona cena sprzedaży była wyższa od kosztów produkcji. W związku z tym wartość normalną obliczono jako średnią ważoną wyłącznie sprzedaży z zyskiem.

(31)

Wartość normalna dla niereprezentatywnych rodzajów produktu (tj. tych, których sprzedaż na rynku krajowym stanowiła mniej niż 5 % sprzedaży eksportowej do UE lub które nie były w ogóle sprzedawane na rynku krajowym) została obliczona na podstawie kosztu wytworzenia przypadającego na rodzaj produktu, powiększonego o koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz o zyski. W przypadku istniejącej sprzedaży krajowej wykorzystano zysk z transakcji dokonywanych w zwykłym obrocie handlowym na rynku krajowym w podziale na rodzaje produktu objętego postępowaniem. W przypadku braku sprzedaży krajowej zastosowano średni zysk ze sprzedaży (14).

(32)

W następstwie ostatecznego ujawnienia grupa Interpipe zakwestionowała niektóre elementy wykorzystane przez Komisję podczas obliczania wartości normalnej. Zastrzeżenia dotyczyły następujących kwestii: (i) obliczenia kosztów ogólnych i administracyjnych; (ii) domniemanego wyłączenia innych kosztów operacyjnych; (iii) wykorzystania kosztów finansowych; (iv) podwójnego liczenia dostosowań kosztów ogólnych i administracyjnych.

(33)

Po dokonaniu przeglądu informacji zawartych w aktach sprawy Komisja postanowiła przyjąć wyżej wymienione zastrzeżenia (ii) i (iv) oraz odrzucić zastrzeżenia (i) i (iii). Ze względu na poufny charakter informacji handlowych zawartych w zastrzeżeniach grupy Interpipe oraz w przeprowadzonej przez Komisję analizie tych argumentów Komisja przedstawiła grupie Interpipe dodatkowe ujawnienie dotyczące daty przyjęcia niniejszego rozporządzenia, zawierające szczegółowe uzasadnienie.

(34)

Po przyjęciu zastrzeżeń (ii) i (iv) Komisja skorygowała margines dumpingu Interpipe. Przedsiębiorstwu przekazano dodatkowe ujawnienie opisujące wpływ na margines dumpingu i zwrócono się do niego o przedstawienie uwag. Komisja poinformowała również przemysł UE o zmianach w marginesie dumpingu przedsiębiorstwa.

(35)

W następstwie tego dodatkowego ujawnienia przedsiębiorstwo Interpipe podtrzymało zastrzeżenia odrzucone przez Komisję, nie dodając żadnych nowych elementów, które mogłyby zmienić ostateczne wnioski Komisji ujawnione przedsiębiorstwu.

4.1.3.   Cena eksportowa

(36)

Sprzedaż eksportowa do UE produktu objętego przeglądem obejmowała różne podmioty w ramach grupy Interpipe; tj. zakłady, przedsiębiorstwo koordynujące z siedzibą na Ukrainie („Interpipe Ukraine” lub „IPU”), powiązanego importera z siedzibą w Niemczech („Interpipe Central Trade GmbH” lub „IPCT”) oraz powiązane przedsiębiorstwo handlowe z siedzibą w Szwajcarii („Interpipe Europe SA” lub „IPE”).

(37)

Cenę eksportową ustalono zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, z wyjątkiem transakcji przeprowadzanych przez powiązane przedsiębiorstwo działające jako importer, IPCT. Cena eksportowa została w tym przypadku ustalona na podstawie ceny, po której produkt przywożony został po raz pierwszy odsprzedany niezależnym klientom w UE zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego. Dokonano zatem dostosowań ceny w celu uwzględnienia wszystkich kosztów poniesionych między przywozem a odsprzedażą oraz rozsądnego zysku. Dostosowania te obliczono na podstawie kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych powiązanego przedsiębiorstwa handlowego oraz hipotetycznego zysku osiągniętego przez niepowiązanego importera (2,5 % obrotu).

4.1.4.   Porównanie

(38)

Porównanie wartości normalnej z ceną eksportową wspomnianych dwóch producentów eksportujących zostało dokonane na podstawie ceny ex works. Aby zapewnić rzetelne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Na tej podstawie dokonano dostosowań w odniesieniu do kosztów transportu, ubezpieczenia, przeładunku, załadunku i kosztów dodatkowych, opłat przywozowych, należności celnych, prowizji i kosztów kredytu.

(39)

W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym Interpipe wywoziło produkt objęty przeglądem do UE za pośrednictwem dwóch różnych kanałów sprzedaży, tj. przez to samo powiązane przedsiębiorstwo handlowe mające siedzibę w Szwajcarii (IPE) co w ostatnim przeglądzie okresowym oraz przez powiązane przedsiębiorstwo importowe mające siedzibę w UE (IPCT), założone w 2014 r. Ten ostatni kanał dystrybucji nie istniał jeszcze podczas ostatniego przeglądu okresowego. Ze względu na poufny charakter informacji handlowych zawartych w analizie Komisji przedstawiła ona grupie Interpipe dodatkowe ujawnienie dotyczące daty przyjęcia niniejszego rozporządzenia, zawierające szczegółowe uzasadnienie.

(40)

W związku z tym Komisja uznała, że dostosowanie na podstawie art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego jest uzasadnione. Dostosowanie to obliczono, odejmując koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne powiązanego przedsiębiorstwa handlowego, które nie zostały zgłoszone jako koszty dodatkowe, oraz hipotetyczny zysk osiągnięty przez niepowiązane przedsiębiorstwo handlowe (2,5 % obrotu) od ceny sprzedaży pierwszemu niepowiązanemu klientowi.

(41)

Po ostatecznym ujawnieniu grupa Interpipe zakwestionowała wniosek Komisji o nietraktowaniu IPE jako części jednego podmiotu gospodarczego wraz z innymi podmiotami (NIKO, NTRP i IPU). Po dokonaniu przeglądu informacji zawartych w aktach sprawy Komisja postanowiła odrzucić to zastrzeżenie. Jak wspomniano w motywie (34), przedsiębiorstwu przekazano dodatkowe ujawnienie opisujące wpływ na margines dumpingu i zwrócono się do niego o przedstawienie uwag. W swojej odpowiedzi przedsiębiorstwo Interpipe podtrzymało zastrzeżenia odrzucone przez Komisję. Nie otrzymano jednak dalszych uwag w tej kwestii.

(42)

Ze względu na poufny charakter informacji handlowych zawartych w zastrzeżeniu grupy Interpipe oraz w przeprowadzonej przez Komisję analizie tych argumentów Komisja przedstawiła grupie Interpipe dodatkowe ujawnienie dotyczące daty przyjęcia niniejszego rozporządzenia, zawierające szczegółowe uzasadnienie.

4.1.5.   Margines dumpingu

(43)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego średnia ważona wartość normalna została porównana ze średnią ważoną ceną eksportową każdego rodzaju produktu na podstawie ceny ex works osobno dla każdego z dwóch producentów eksportujących. Następnie ustalono jeden wspólny margines dumpingu dla Interpipe poprzez obliczenie jednej ważonej średniej stawki dumpingu dla obu producentów eksportujących w ramach Interpipe.

(44)

Na tej podstawie margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, wynosi 8,1 %.

(45)

W następstwie dodatkowego ujawnienia ESTA stwierdziła, że zmniejszenie marginesu dumpingu przedsiębiorstwu Interpipe stanowiłoby dodatkową szkodę dla przemysłu rur stalowych bez szwu w UE. Komisja zauważa, że zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia podstawowego kwota cła antydumpingowego nie może przekroczyć marginesu dumpingu, który w tym przypadku został ustalony na poziomie 8,1 %.

(46)

Komitet ustanowiony na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wpis dotyczący LLC Interpipe Niko Tube i OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) w tabeli w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 585/2012 zastępuje się wpisem w brzmieniu:

„LLC Interpipe Niko Tube i OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

8,1 %

A743

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących z Chorwacji, Rumunii, Rosji i Ukrainy, uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2320/97 i (WE) nr 348/2000, kończące przeglądy okresowe i przeglądy wygaśnięcia ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz kończące przeglądy okresowe ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz z Chorwacji i Ukrainy (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, s. 4).

(3)  Wyrok z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie T-249/06, Interpipe Niko Tube i Interpipe NTRP przeciwko Radzie, ECLI:EU:T:2009:62.

(4)  Wyrok z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawach połączonych C-191/09 P i C-200/09 P, Rada i Komisja przeciwko Interpipe Niko Tube i Interpipe NTRP, ECLI:EU:C:2012:78.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 540/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 954/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących z Chorwacji, Rumunii, Rosji i Ukrainy (Dz.U. L 165 z 26.6.2012, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 585/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali pochodzących z Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, oraz kończące przegląd wygaśnięcia dotyczący przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali pochodzących z Chorwacji (Dz.U. L 174 z 4.7.2012, s. 5).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 795/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 585/2012 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali pochodzących z Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 238 z 4.9.2012, s. 1).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1469 z dnia 1 października 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Rosji i Ukrainy, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (Dz.U. L 246 z 2.10.2018, s. 20).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 585/2012 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali,pochodzących m.in. z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 357 z 28.12.2012, s. 1).

(10)  Dz.U. C 159 z 7.5.2018, s. 18.

(11)  CEV określa się zgodnie ze sprawozdaniem technicznym z 1967 r., dok. IIW IX-555-67, opublikowanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

(12)  Nie podano dokładnej wartości liczbowej, ponieważ są to dane dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa.

(13)  Nie podano dokładnej wartości liczbowej, ponieważ są to dane dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa.

(14)  Ta zmiana metodyki wynika z tego, że po dochodzeniu pierwotnym, panel WTO i Organ Rozstrzygania Sporów WTO przyjęły sprawozdanie w sprawie „Wspólnoty Europejskie – środek antydumpingowy wprowadzony w odniesieniu do łososia hodowlanego z Norwegii”, w którym stwierdzono, że nie można zignorować rzeczywistej marży zysku ustalonej dla transakcji w zwykłym obrocie handlowym dotyczących tych rodzajów produktu, dla których należy skonstruować wartość normalną. Zob. WT/DS337/R z dnia 16 listopada 2007 r. – przyjęte przez Organ Rozstrzygania Sporów w dniu 15 stycznia 2008 r., pkt 7.289–7.319.


DECYZJE

2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/29


DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1296

z dnia 31 lipca 2019 r.

wspierająca zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego oraz biologicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia; rozdział II tej strategii zawiera wykaz działań służących zwalczaniu rozprzestrzeniania tej broni. Takie działania powinny zostać podjęte zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich.

(2)

Unia aktywnie wdraża tę strategię oraz prowadzi działania wymienione w jej rozdziale III, w szczególności przez uruchamianie zasobów finansowych, aby wspierać konkretne projekty realizowane przez instytucje wielostronne, przez dostarczanie państwom pomocy technicznej i wiedzy fachowej w odniesieniu do szerokiego spektrum środków nieproliferacji, a także przez wspieranie roli, jaką odgrywa Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ).

(3)

W dniu 28 kwietnia 2004 r. RB ONZ przyjęła rezolucję nr 1540 (2004), która była pierwszym instrumentem międzynarodowym zajmującym się – w sposób zintegrowany i wszechstronny – kwestią broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia i powiązanych z nią materiałów. W rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004) zawarto wiążące dla wszystkich państw zobowiązania, które to zobowiązania mają zapobiegać uzyskiwaniu dostępu do takiej broni i powiązanych z nią materiałów przez podmioty niepaństwowe. RB ONZ postanowiła również, że wszystkie państwa mają wprowadzić i egzekwować skuteczne środki ustanawiające krajowe mechanizmy kontrolne zapobiegające rozprzestrzenianiu broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej oraz środków ich przenoszenia, m.in. przez ustanowienie odpowiedniej kontroli nad materiałami powiązanymi.

(4)

W dniu 11 maja 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/809 (1) wspierającą wdrożenie rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004). Techniczne wdrożenie działań realizowanych na podstawie decyzji (WPZiB) 2017/809 powierzono Biuru ds. Rozbrojenia Sekretariatu ONZ (UNODA) we współpracy z odpowiednimi międzynarodowymi organizacjami współpracy regionalnej, a w szczególności z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

(5)

W dniu 11 lipca 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1252 (2) wspierającą zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z wdrożeniem rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004). Techniczne wdrożenie działań realizowanych na podstawie decyzji (WPZiB) 2017/1252 powierzono sekretariatowi OBWE.

(6)

Powszechne przystępowanie do Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) oraz do rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004) oraz ich pełne wdrożenie znajdują się wśród priorytetów Ukrainy w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

(7)

W dniach 21 marca i 27 czerwca 2014 r. Unia i Ukraina podpisały układ o stowarzyszeniu (3), który przewiduje m.in. przyspieszenie harmonizacji prawodawstwa Ukrainy ze stosownym prawodawstwem Unii, w tym w odniesieniu do eliminowania wszelkich przeszkód do kompleksowego wdrożenia na Ukrainie rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004). Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą był częściowo stosowany tymczasowo od dnia 1 listopada 2014 r. Układ ten wszedł w życie dnia 1 września 2017 r.

(8)

Zgodnie z planem działania rządu Ukrainy dotyczącym wdrażania Układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą w latach 2018–2020 Ukraina zobowiązała się opracować i udoskonalić przepisy i mechanizmy w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego zgodnie z zobowiązaniami Ukrainy wynikającymi z BTWC i rezolucji RB ONZ 1540 (2004), a także z międzynarodowymi normami i standardami, a w szczególności ze stosownymi przepisami UE.

(9)

W tym kontekście sekretariat OBWE przygotował – w ścisłej współpracy z właściwymi organami na Ukrainie – trzy propozycje dotyczące projektów mających wzmocnić ogólne bezpieczeństwo biologiczne oraz biologiczne bezpieczeństwo fizyczne na Ukrainie.

(10)

Techniczne wdrożenie projektów, które mają być realizowane na mocy niniejszej decyzji, należy powierzyć sekretariatowi OBWE.

(11)

Projekty powinny być wdrażane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami opracowanego przez rząd Ukrainy planu działania dotyczącego wdrażania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą. W działaniach tych należy uwzględnić odpowiednie dobre praktyki i doświadczenia zdobyte w trakcie wdrażania decyzji (WPZiB) 2017/1252.

(12)

Sekretariat OBWE powinien zapewnić skuteczną współpracę z odpowiednimi organizacjami i organami międzynarodowymi, takimi jak jednostka wspierająca realizację BTWC, Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ ustanowiony na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1540 (2004), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz globalne partnerstwo przeciwko rozprzestrzenianiu broni i materiałów masowego rażenia. Sekretariat OBWE powinien również zapewnić komplementarność i synergię dalszych projektów podjętych zgodnie z niniejszą decyzją z odpowiednimi przeszłymi i bieżącymi projektami i działaniami prowadzonymi na Ukrainie, wspieranymi przez poszczególne państwa członkowskie UE, oraz z innymi programami finansowanymi przez Unię w tej dziedzinie, w tym z Instrumentem na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju oraz unijnymi centrami doskonałości ds. substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

1.   Aby promować pokój i bezpieczeństwo, jak również skuteczną wielostronność na szczeblu globalnym i regionalnym, Unia dąży do realizacji następujących celów:

wzmocnienie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie poprzez poprawę ustawodawczych i regulacyjnych podstaw Ukrainy oraz jej systemów opieki zdrowotnej i systemów ochrony zdrowia zwierząt, a także podnoszenie świadomości wśród badaczy zajmujących się naukami biologicznymi;

wspieranie skutecznej wielostronności na szczeblu regionalnym przez wspomaganie działań OBWE zmierzających do zwiększenia zdolności właściwych organów na Ukrainie w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004) oraz z BTWC.

2.   Aby osiągnąć cele, o których mowa w ust. 1, Unia realizuje następujące projekty:

harmonizacja obowiązujących ukraińskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego ze standardami międzynarodowymi,

ustanowienie trwałego system nadzoru weterynaryjnego na Ukrainie w odniesieniu do chorób związanych z nowo pojawiającymi się i niebezpiecznymi czynnikami chorobotwórczymi (EDP),

podnoszenie świadomości, kształcenie i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego dla badaczy zajmujących się naukami biologicznymi.

Szczegółowy opis projektów, o których mowa powyżej, znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

1.   Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”).

2.   Technicznym wdrażaniem projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, zajmuje się sekretariat OBWE. Wykonuje on to zadanie pod kontrolą Wysokiego Przedstawiciela. W tym celu Wysoki Przedstawiciel dokonuje niezbędnych ustaleń z sekretariatem OBWE.

Artykuł 3

1.   Finansowa kwota odniesienia na realizację projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 1 913 900 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

3.   Komisja nadzoruje należyte zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera z sekretariatem OBWE umowę o finansowaniu. Umowa ta zobowiązuje sekretariat OBWE do zapewnienia, by wkład Unii został wyeksponowany stosownie do jego wielkości.

4.   Komisja dąży do zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w ust. 3, w jak najkrótszym terminie po wejściu w życie niniejszej decyzji. Komisja informuje Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia umowy o finansowaniu.

Artykuł 4

Wysoki Przedstawiciel składa Radzie sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji w oparciu o regularne sprawozdania przygotowywane przez sekretariat OBWE. Na podstawie tych sprawozdań Rada dokonuje oceny. Komisja przedstawia informacje na temat aspektów finansowych projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Artykuł 5

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2.   Niniejsza decyzja traci moc po upływie 36 miesięcy od zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3, lub sześć miesięcy po dniu przyjęcia niniejszej decyzji, jeśli w tym terminie nie zostanie zawarta umowa o finansowaniu.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2019 r.

W imieniu Rady

T. TUPPURAINEN

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/809 z dnia 11 maja 2017 r. wspierająca wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia (Dz.U. L 121 z 12.5.2017, s. 39).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1252 z dnia 11 lipca 2017 r. wspierająca zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia (Dz.U. L 179 z 12.7.2017, s. 8).

(3)  Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3).


ZAŁĄCZNIK

Wzmacnianie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1540 (2004)

1.   Kontekst

Ukraińskie ustawodawstwo zakazujące broni biologicznej jest szczegółowe i wszechstronne. Znaczna część przepisów ustawodawczych i wykonawczych w tej dziedzinie jest jednak przestarzała i nie spełnia norm ani standardów międzynarodowych. W związku z tym przepisy te wymagają pilnego przeglądu i uaktualnienia w celu zwiększenia harmonizacji z odpowiednimi normami światowymi.

Na Ukrainie nie istnieje ustawa ramowa w sprawie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego, która przewiduje ustanowienie systemu bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego oraz regulowałaby jego właściwe funkcjonowanie (która np. wskazywałaby w sposób przewidziany prawem centralny organ wykonawczy zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego oraz pełniący funkcje doradcze i monitorujące). Ponadto brak jest obecnie kompleksowej współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi ministerstwami, agencjami i organizacjami w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym związanym z zagrożeniami biologicznymi i reagowania na nie.

Brak jest również mechanizmów kontroli państwa nad przestrzeganiem wymogów bezpieczeństwa biologicznego podczas pracy z czynnikami biologicznymi. Nie istnieje rejestr podmiotów gospodarczych ani podmiotów niemających charakteru gospodarczego pracujących z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi na terytorium Ukrainy. Ponadto podmioty pracujące z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi nie są prawnie zobowiązane do posiadania odpowiednich zezwoleń. Zniesienie systemu zezwoleń doprowadziło wręcz do sytuacji, w której brak jest sprawozdawczości i mechanizmów kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego w laboratoriach mikrobiologicznych, których rzeczywista liczba jest nieznana. Dokument normatywny, który regulował rachunkowość, transport, przechowywanie i transfer niebezpiecznych materiałów biologicznych został uchylony. W stosownych dokumentach niewiele uwagi poświęcono innym aspektom związanym z bezpieczeństwem biologicznym takim jak weryfikacja wiarygodności pracowników i ochrona informacji poufnych.

W kontekście tempa wzrostu produkcji rolnej, produkcji ekologicznej, transportu i zewnętrznych stosunków handlowych we współczesnym świecie, medycyna i weterynaria napotykają wiele problemów, szczególnie związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się materiałów biologicznych, w szczególności chorób zakaźnych i pasożytniczych powszechnych wśród ludzi i zwierząt.

Obecnie główne zagrożenia dla bezpieczeństwa biologicznego i żywnościowego na Ukrainie wiążą się z afrykańskim pomorem świń, grypą ptaków, pryszczycą oraz z wielolekoopornymi patogenami bakteryjnymi. Występuje naturalne ryzyko wystąpienia ognisk wąglika, wścieklizny, klasycznego pomoru świń oraz tularemii. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i biologicznego jest delikatną kwestią, której nie można rozwiązać bez udziału wiarygodnych środków monitorowania, prognozowania i wczesnego diagnozowania pojawiających się i znaczących pod względem ekonomicznym zakażeń zwierząt, w tym zakażeń odzwierzęcych. Kwestię bezpieczeństwa biologicznego i żywnościowego na Ukrainie można rozwiązać wyłącznie poprzez uwzględnianie badań podstawowych z zakresu genetyki i biotechnologii molekularnej w medycynie i diagnostyce ludzkiej i weterynaryjnej.

Pracownicy większości ukraińskich laboratoriów zajmujących się naukami biologicznymi są doświadczeni w obsłudze niebezpiecznych materiałów biologicznych. W laboratoriach bardzo rzadko napotyka się jednak nowoczesne zasady i sposoby podejścia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego, nowoczesne techniki i praktyki oraz kodeks postępowania związany z nowoczesnymi praktykami. Niektóre laboratoria zajmujące się naukami biologicznymi posiadają pewną ilość nowoczesnego sprzętu, jednak ze względu na brak szkolenia w zakresie obsługi tego rodzaju sprzętu, pracownicy laboratoriów nie korzystają z niego lub wykorzystują go w niewłaściwy sposób. Ponadto istniejący system zaawansowanego szkolenia dla niektórych kategorii badaczy zajmujących się naukami biologicznymi nie obejmuje wszystkich odpowiednich kwestii związanych z bezpieczeństwem biologicznym i biologicznym bezpieczeństwem fizycznym. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa biologicznego i bioasekuracji w laboratoriach, w których pracuje się z niebezpiecznymi materiałami biologicznymi.

W wyniku powyższej analizy OBWE opracowała trzy projekty mające wzmocnić ogólne bezpieczeństwo biologiczne oraz biologiczne bezpieczeństwo fizyczne na Ukrainie. Projekty te zostały opracowane we współpracy z właściwymi organami Ukrainy. Wszystkie projekty będą wdrażane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami planu działania rządu Ukrainy dotyczącego wdrażania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą.

Przy wdrażaniu tych projektów uwzględnione zostaną także odpowiednie dobre praktyki określone i doświadczenia zdobyte w trakcie trwającego wdrażania decyzji (WPZiB) 2017/1252 wspierającej zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie.

2.   Cel

Ogólnym celem niniejszej decyzji jest wspieranie projektów OBWE mających wzmocnić bezpieczeństwo biologiczne oraz biologiczne bezpieczeństwo fizyczne na Ukrainie zgodnie z zobowiązaniami Ukrainy wynikającymi z BTWC i rezolucji RB ONZ 1540 (2004), jak również zgodnie z Układem o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą.

3.   Opis projektów

3.1.   Harmonizacja obowiązujących ukraińskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego z normami międzynarodowymi

3.1.1.   Cel projektu

Poprawa ustawodawczych i regulacyjnych podstaw Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z rezolucji RB ONZ 1540 (2004), a mianowicie przyjęcie i egzekwowanie odpowiednich skutecznych przepisów zakazujących podmiotom niepaństwowym wytwarzania, nabywania, posiadania, rozwijania, transportu, transferu lub wykorzystywania broni biologicznej oraz środków jej przenoszenia, w szczególności do celów terrorystycznych.

3.1.2.   Opis projektu

Do szczegółowych środków związanych z poprawą przepisów ustawodawczych i regulacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego, które wymagają priorytetowego wdrożenia i które będą bezpośrednio wspierane w ramach tego projektu, należą:

opracowanie i przedłożenie Radzie Najwyższej Ukrainy projektu ustawy o bezpieczeństwie biologicznym i biologicznym bezpieczeństwie fizycznym Ukrainy,

opracowanie i przyjęcie rezolucji Rady Ministrów Ukrainy w sprawie uregulowania kwestii związanych z kontrolą przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i bioasekuracji w instytucjach i zakładach pracujących z patogenami,

opracowanie i przyjęcie: koncepcji w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego; ukraińskiego krajowego planu działania na wypadek wystąpienia chorób niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych oraz wskazanie infrastruktury krytycznej zapewniającej odpowiednie reagowanie na ryzyko wystąpienia chorób niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych,

wprowadzenie jednolitego systemu bezpieczeństwa biologicznego Ukrainy, jak również planów ochrony czynników biologicznych przed przypadkowym lub celowym rozpowszechnianiem oraz dotyczących właściwego i bezpiecznego przechowywania i transportu czynników biologicznych, w tym ich bezpieczeństwa wewnątrz obiektów,

reorganizacja systemu ochrony zdrowia publicznego i systemu medycyny weterynaryjnej w celu spełnienia wymogów międzynarodowych.

3.1.3.   Oczekiwane wyniki projektu

Poprawa bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie poprzez poprawę krajowych ram ustawodawczych i regulacyjnych w tej dziedzinie.

Wspieranie współpracy między różnymi agencjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo biologiczne i biologiczne bezpieczeństwo fizyczne.

Zapewnienie trwałości systemu bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie.

3.1.4.   Beneficjenci projektu

Ministerstwo Zdrowia.

3.2.   Ustanowienie stabilnego systemu nadzoru weterynaryjnego na Ukrainie w odniesieniu do chorób związanych z nowo pojawiającymi się i niebezpiecznymi czynnikami chorobotwórczymi (EDP)

3.2.1.   Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego poprzez wzmocnienie systemu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt na Ukrainie, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004), w szczególności wdrożenie skutecznych środków w celu ustanowienia krajowych mechanizmów kontrolnych zapobiegających rozprzestrzenianiu broni biologicznej i środków jej przenoszenia, m.in. poprzez ustanowienie odpowiednich kontroli nad materiałami powiązanymi.

3.2.2.   Opis projektu

Wdrożenie skutecznego monitorowania chorób ludzi i zwierząt poprzez ustanowienie wspólnie użytkowanego ośrodka zajmującego się sekwencjonowaniem i charakterystyką genetyczną wybranych czynników oraz wyposażenie uczestniczących instytucji w maszyny do łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR).

Ustanowienie środków szybkiego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wprowadzenie szybkiego diagnozowania szczególnie niebezpiecznych chorób zwierząt poprzez opracowanie narzędzi diagnostycznych opartych na RT-PCR na potrzeby opartego na PCR wykrywania wybranych czynników (czynników grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu, gruźlicy wielolekoopornej, choroby guzowatej skóry bydła, tularemii, afrykańskiego pomoru świń, klasycznego pomoru świń, pryszczycy, brucelozy, salmonelli wielolekoopornych i wąglika) w oparciu o opracowane na Ukrainie protokoły wewnętrzne.

Opracowanie bezpiecznego składowania patogenów, w tym patogenów odzwierzęcych, wirusowych i bakteryjnych w laboratoriach i bankach poprzez opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dla zestawów opartych na RT-PCR.

Zapewnienie ujednoliconej strategii technicznej w dziedzinie oceny zgodności laboratoriów badawczych, zapewnienie zaufania na szczeblu krajowym i międzynarodowym, stworzenie warunków dla wzajemnego uznawania wyników oraz przejrzystości, oraz zapewnienie świadomości i kompetencji w dziedzinie ochrony biologicznej.

Budowanie zdolności w zakresie molekularnej diagnostyki chorób związanych z EDP.

3.2.3.   Oczekiwane wyniki projektu

Wzmocnienie krajowej zdolności w zakresie nadzoru i prognozowania w medycynie weterynaryjnej.

Opracowanie skutecznych krajowych narzędzi diagnostyki i nadzoru w oparciu o RT-PCR i izotermiczne instrumenty PCR (badania i rozwój, walidacja i wdrażanie w laboratoriach).

Wdrożenie skutecznego monitorowania chorób zwierząt (w tym chorób odzwierzęcych).

Budowanie ludzkich zdolności w zakresie molekularnej diagnostyki chorób związanych z EDP (szkolenia w zakresie laboratoryjnych technik PCR).

3.2.4.   Beneficjenci projektu

Państwowa Służba Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów,

Odbiorca pomocy: Krajowy ośrodek naukowy – Instytut Weterynarii Doświadczalnej i Klinicznej (Charków na Ukrainie).

3.3.   Podnoszenie świadomości, kształcenie i szkolenie badaczy zajmujących się naukami biologicznymi w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego

3.3.1.   Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa biologicznego, biologicznego bezpieczeństwa fizycznego i bioetyki na Ukrainie poprzez podnoszenie wśród badaczy zajmujących się naukami biologicznymi świadomości na temat bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004), w tym egzekwowanie skutecznych krajowych mechanizmów kontrolnych zapobiegających rozprzestrzenianiu broni biologicznej i środków jej przenoszenia.

3.3.2.   Opis projektu

Utworzenie zespołu instruktorów z różnych ukraińskich instytucji zajmujących się naukami biologicznymi, który będzie w stanie rozpowszechniać nowoczesną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, biologicznego bezpieczeństwa fizycznego i zasad bioetyki, najlepszych praktyk laboratoryjnych oraz technik i metod zarządzania ryzykiem biologicznym w laboratoriach;

Poprawa obecnych zasobów na potrzeby dalszego rozpowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa biologicznego, biologicznego bezpieczeństwa fizycznego i bioetyki wśród nauczycieli, studentów i badaczy zajmujących się naukami biologicznymi oraz wśród innych odpowiednich zainteresowanych stron, przy pełnym uwzględnieniu projektu P633 ukraińskiego centrum nauki i technologii „Edukacja i podnoszenie świadomości na Ukrainie”;

Zapewnienie trwałych zdolności szkoleniowych po zakończeniu projektu.

3.3.3.   Oczekiwane wyniki projektu

Zwiększenie świadomości zainteresowanych stron na szczeblu krajowym i lokalnym w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego;

Zwiększenie zdolności badaczy zajmujących się naukami biologicznymi do bezpiecznego obchodzenia się z niebezpiecznymi materiałami biologicznymi;

Zwiększenie zdolności ukraińskich badaczy zajmujących się naukami biologicznymi do zmniejszania ryzyka ewentualnego niewłaściwego użycia materiałów i sprzętu wykorzystywanych podczas ich badań, a także niewłaściwego użycia ich wiedzy i wyników;

Utworzenie solidnego zespołu instruktorów prowadzących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego dla badaczy zajmujących się naukami biologicznymi;

Lepsze i zrównoważone zasoby służące upowszechnianiu wiedzy na temat bezpieczeństwa biologicznego, biologicznego bezpieczeństwa fizycznego i bioetyki.

3.4.   Beneficjenci projektu

Ministerstwo Zdrowia

4.   Wsparcie administracyjne na rzecz realizacji projektów

Specjalny personel w sekretariacie OBWE i biurze koordynatora projektu z ramienia OBWE na Ukrainie będzie koordynować realizację działań związanych z projektem, o których mowa w sekcji 3, i nimi zarządzać w celu dalszego rozwijania ram współpracy między partnerami ukraińskimi, również przez opracowywanie stosownych nowych projektów i środków krajowych.

Personel pomocniczy będzie wykonywać następujące zadania:

zarządzanie projektami na wszystkich etapach cyklu projektu;

prowadzenie bieżącej kontroli finansowej projektów;

zapewnienie technicznej i prawnej wiedzy fachowej, wsparcie w przypadku większych zamówień publicznych, kontakty z innymi organizacjami międzynarodowymi, zapewnianie jakości i kontrola jakości zatwierdzonych rezultatów projektów oraz przygotowywanie sprawozdań dla Unii Europejskiej.

5.   Czas trwania

Całkowity szacowany czas trwania projektów wynosi 36 miesięcy.

6.   Wykonawcza jednostka techniczna

Techniczne wdrożenie niniejszej decyzji zostanie powierzone centrum zapobiegania konfliktom sekretariatu OBWE oraz koordynatorowi projektu z ramienia OBWE na Ukrainie. OBWE będzie realizowała działania na podstawie niniejszej decyzji we współpracy z innymi organizacjami i agencjami międzynarodowymi, zwłaszcza z myślą o zapewnieniu efektywnych synergii i unikaniu powielania działań.

7.   Sprawozdawczość

Sekretariat OBWE będzie przygotowywać sprawozdania okresowe, jak również sprawozdania po zakończeniu każdego z opisanych działań. Sprawozdania końcowe powinny być przedkładane Unii Europejskiej nie później niż w terminie sześciu tygodni po zakończeniu odnośnych działań.

8.   Komitet Sterujący

Komitet Sterujący tych projektów będzie się składać z osoby reprezentującej Wysokiego Przedstawiciela oraz osoby reprezentującej jednostkę wykonawczą, o której mowa w sekcji 6 niniejszego załącznika. Komitet Sterujący będzie regularnie dokonywać przeglądu wykonania niniejszej decyzji, przynajmniej co sześć miesięcy, w tym przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

9.   Szacunkowy całkowity koszt projektów i wkład finansowy Unii Europejskiej

Całkowity koszt projektów wynosi 1 913 900 EUR.


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/36


DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1297

z dnia 31 lipca 2019 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2382 w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 21 grudnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/2382 (1) w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO).

(2)

W dniu 14 maja 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/712 (2), w której powierzono EKBiO zadanie stworzenia platformy kształcenia, szkolenia, oceny i ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, odnotowując jednocześnie potrzebę zapewnienia komplementarności z innymi działaniami i inicjatywami Unii.

(3)

W dniu 6 listopada 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1655 (3) zmieniającą decyzję (WPZiB) 2016/2382 oraz ustalającą finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

(4)

W dniu 20 września 2018 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa przyjął zakres zadań cywilnej grupy szkoleniowej UE jako specjalnego składu Komitetu ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego.

(5)

W dniu 15 marca 2019 r. podczas posiedzenia cywilnej grupy szkoleniowej UE państwa członkowskie wskazały na potrzebę unijnego wsparcia finansowego dla cywilnych koordynatorów szkoleń.

(6)

W dniu 3 czerwca 2019 r. Komitet Sterujący EKBiO postanowił, że EKBiO powinno administrować i zarządzać kosztami podróży i zakwaterowania cywilnych koordynatorów szkoleń.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/2382,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 4 ust. 3 decyzji (WPZiB) 2016/2382 dodaje się literę w brzmieniu:

„j)

wspiera Komitet ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego i cywilną grupę szkoleniową UE poprzez administrowanie i zarządzanie kosztami podróży i zakwaterowania w związku z działaniami cywilnych koordynatorów szkoleń.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2019 r.

W imieniu Rady

T. TUPPURAINEN

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2382 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) oraz uchylenia decyzji 2013/189/WPZiB (Dz.U. L 352 z 23.12.2016, s. 60).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/712 z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2382 w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) (Dz.U. L 119 z 15.5.2018, s. 37).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1655 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2382 w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) (Dz.U. L 276 z 7.11.2018, s. 9).


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/37


DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1298

z dnia 31 lipca 2019 r.

dotycząca wspierania dialogu i współpracy Afryki, Chin i Europy w zakresie zapobiegania przenikaniu broni i amunicji w Afryce

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 grudnia 2014 r. wszedł w życie Traktat o handlu bronią (ATT – ang. Arms Trade Treaty), a wszystkie państwa członkowskie są jego stroną. Celem ATT jest ustanowienie najwyższych możliwych wspólnych międzynarodowych standardów regulujących legalny handel bronią konwencjonalną, zapobieganie i wyeliminowanie nielegalnego handlu bronią konwencjonalną oraz zapobieganie przekierowywaniu broni konwencjonalnej.

(2)

W dniu 19 listopada 2018 r. Rada przyjęła strategię UE na rzecz zwalczania nielegalnej broni palnej, broni strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji do tych rodzajów broni pt. „Zabezpieczanie broni, ochrona obywateli” (zwaną dalej „strategią”). Głównym celem strategii jest pełne i skuteczne wdrożenie programu działania ONZ z 2001 r. na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką, zwalczania i eliminowania go we wszystkich aspektach. W strategii stwierdza się, że UE będzie w dalszym ciągu propagować odpowiedzialną i skuteczną kontrolę wywozu broni oraz że będzie nadal wspierać upowszechnianie i wdrażanie ATT. Stwierdza się też, że UE będzie nadal wspierać działania Unii Afrykańskiej i stosownych regionalnych wspólnot gospodarczych mające na celu zwalczanie nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką oraz amunicją do tych rodzajów broni.

(3)

W styczniu 2017 r. na 28. sesji zwyczajnej Zgromadzenia Unii Afrykańskiej przyjęto „Główny plan działania Unii Afrykańskiej określający praktyczne kroki w celu zaprzestania walk w Afryce do 2020 r.”, zobowiązując tym samym jej państwa członkowskie, by ograniczyły nielegalny napływ broni i nielegalny obrót bronią; utrudniły dostęp do broni rebeliantom; oraz wyeliminowały powiązania z dostawcami i odbiorcami nielegalnej broni, w tym nakładając zakazy, zgodnie z ATT.

(4)

W swoich konkluzjach w sprawie strategii UE wobec Chin z dnia 18 lipca 2016 r. Rada poparła nawiązanie przez UE regularnego i konkretnego dialogu z Chinami w celu uzyskania, wraz z państwami członkowskimi, lepszego porozumienia w sprawach rozbrojenia, nieproliferacji, walki z terroryzmem, migracji i cyberbezpieczeństwa.

(5)

W dniu 30 czerwca 2018 r. trzecia konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych służąca dokonaniu przeglądu postępów poczynionych podczas realizacji programu działania ONZ przeciwko nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej przyjęła dokument końcowy, w którym państwa potwierdzają swoje zobowiązanie do zapobiegania przenikaniu broni strzeleckiej i lekkiej i zwalczania tego zjawiska. Państwa potwierdzają swoją wolę kontynuowania współpracy międzynarodowej i zacieśnienia współpracy regionalnej poprzez poprawę koordynacji, konsultacje, wymianę informacji i współpracę operacyjną, z udziałem właściwych organizacji regionalnych i subregionalnych, jak również organów ścigania, organów kontroli granicznej oraz organów wydających zezwolenia na wywóz i przywóz. Państwa zobowiązują się również, by wymieniać i – zgodnie z krajowymi ramami prawnymi i wymogami bezpieczeństwa poszczególnych państw – stosować doświadczenia, wyciągnięte wnioski i optymalne rozwiązania dotyczące kontroli wywozu, przywozu i tranzytu broni strzeleckiej i lekkiej, w tym procesów certyfikacji oraz certyfikatów użytkownika końcowego.

(6)

Zgodnie z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zwalczanie nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką jest niezbędne, by osiągnąć wiele celów zrównoważonego rozwoju, w tym cele związane z pokojem, sprawiedliwością i silnymi instytucjami, zmniejszaniem ubóstwa, wzrostem gospodarczym, zdrowiem, równouprawnieniem płci oraz bezpieczeństwem miast i społeczności. Dlatego też zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju nr 16.4 wszystkie państwa zobowiązały się że znacznie ograniczą nielegalne przepływy finansowe i przepływy broni.

(7)

W dniu 27 lutego 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/121/WPZiB (1) dotyczącą wspierania działań propagujących dialog i współpracę UE, Chin i Afryki w zakresie kontroli broni konwencjonalnej. Projekt ten został z powodzeniem zrealizowany przez Saferworld, lecz konieczne są dalsze wysiłki w tej dziedzinie, by zrealizować cele określone w przywołanej decyzji.

(8)

Od 2008 r. Rada przyjęła jedenaście decyzji wspierających działania informacyjne dotyczące odpowiedzialnej kontroli wywozu broni zgodnie z ATT i wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/CFSP (2); jednak współpraca z Chinami dotycząca tego tematu jest ograniczona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Celem niniejszej decyzji jest przyczynienie się do zapobiegania przenikaniu broni i amunicji w Afryce i do zwalczania tego zjawiska.

2.   Zgodnie z ust. 1 Unia wspiera następujące cele:

a)

zwiększenie świadomości zainteresowanych stron w Afryce, Chinach i w Unii na temat tego, w jaki sposób nielegalny przepływ broni, zwłaszcza broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i amunicji do tych rodzajów broni, do podmiotów nieuprawnionych przyczynia się istotnie do pogłębiania braku bezpieczeństwa i do przemocy w różnych częściach Afryki, osłabiając tym samym spójność społeczną, bezpieczeństwo publiczne, rozwój społeczno-gospodarczy i skuteczne funkcjonowanie instytucji państwowych;

b)

promowanie rozliczalności i odpowiedzialności w odniesieniu do legalnego handlu bronią oraz pokazywanie zainteresowanym stronom w Afryce, Chinach i UE, w jaki sposób skuteczna kontrola wywozu broni może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka przenikania broni na nielegalny rynek.

3.   Aby zrealizować te cele, niniejsza decyzja wspiera utworzenie i rozwój wspólnej pozarządowej grupy roboczej ekspertów Afryka–Chiny–Europa ds. kontroli broni konwencjonalnej (zwanej dalej „grupą roboczą ekspertów”), której głównym zadaniem będzie zwiększanie świadomości i zaangażowania oraz doprowadzenie do podjęcia działań przez decydentów politycznych w Afryce, Chinach i Unii, a także wzmocnienie współpracy regionalnej i międzynarodowej w celu zapobiegania nielegalnemu przenikaniu broni i amunicji w Afryce.

4.   Oczekuje się, że niniejsza decyzja przyniesie następujące rezultaty:

a)

lepsze zrozumienie wpływu nielegalnego wykorzystania broni i nadużyć w tym zakresie w Afryce, wynikające ze wspólnych badań i z ukierunkowanych na działania analiz przeprowadzanych przez chińskich, afrykańskich i unijnych badaczy i naukowców, wraz z zaleceniami odnośnie do konkretnych projektów wspieranych przez Chiny;

b)

zwiększenie świadomości zainteresowanych stron w Afryce, Chinach i Unii co do roli skutecznej kontroli wywozu broni w zmniejszaniu ryzyka przenikania broni i negatywnego wpływu nielegalnej broni i amunicji w Afryce;

c)

zwiększenie wkładu Chin w odpowiednie inicjatywy międzynarodowe i regionalne, w tym w inicjatywę Unii Afrykańskiej na rzecz zaprzestania walk w Afryce do 2020 r. i we wdrażanie ATT;

d)

rozważenie umieszczenia kwestii kontroli broni strzeleckiej w porządku obrad Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (FOCAC);

e)

utworzenie nowych forów skupiających ekspertów reprezentujących sektor rządowy, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorstwa i środowiska akademickie z Chin, Afryki i Unii, którzy będą pomagać w prowadzeniu dialogu strategicznego na wysokim szczeblu między UE a Chinami.

5.   Bezpośrednimi beneficjentami tych projektów będzie około 500 afrykańskich, chińskich i unijnych podmiotów odpowiedzialnych za ustalanie polityki, w tym organizacje pozarządowe, ośrodki analityczne, przedstawiciele przemysłu, urzędnicy państwowi odpowiedzialni za kontrolę broni konwencjonalnej i parlamentarzyści. Beneficjentami pośrednimi będzie ludność, społeczności, grupy i poszczególne osoby w Afryce dotknięte rozprzestrzenianiem się nielegalnej broni i amunicji na kontynencie.

6.   Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa („WP”).

2.   Techniczną realizacją projektu, o którym mowa w art. 1, zajmuje się organizacja pozarządowa Saferworld.

3.   Saferworld wykonuje swoje zadania pod kierownictwem WP. W tym celu WP dokonuje niezbędnych ustaleń z Saferworld.

Artykuł 3

1.   Finansowa kwota odniesienia na realizację finansowanego przez Unię projektu, o którym mowa w art. 1, wynosi 994 007 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi z kwoty odniesienia określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu Unii.

3.   Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera z Saferworld wymaganą umowę w sprawie finansowania. Zgodnie z umową w sprawie finansowania Saferworld jest zobowiązany do zapewnienia wyeksponowania wkładu Unii stosownie do jego wielkości.

4.   Komisja dokłada starań, aby umowa w sprawie finansowania, o której mowa w ust. 3, została zawarta jak najszybciej po wejściu w życie niniejszej decyzji. Komisja informuje Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia umowy w sprawie finansowania.

Artykuł 4

1.   WP składa Radzie sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji na podstawie regularnych sprawozdań kwartalnych przygotowywanych przez Saferworld. Sprawozdania te stanowią podstawę oceny przeprowadzanej przez Radę.

2.   Komisja składa sprawozdania z aspektów finansowych projektu, o którym mowa w art. 1.

Artykuł 5

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2.   Niniejsza decyzja wygasa 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie finansowania, o której mowa w art. 3 ust. 3. Jednakże niniejsza decyzja wygasa sześć miesięcy po dniu jej wejścia w życie, jeśli umowa ta nie zostanie zawarta w tym okresie.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2019 r.

W imieniu Rady

T. TUPPURAINEN

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady 2012/121/WPZiB z dnia 27 lutego 2012 r. dotycząca wspierania działań propagujących dialog i współpracę UE, Chin i Afryki w zakresie kontroli broni konwencjonalnej (Dz.U. L 54 z 28.2.2012, s. 8).

(2)  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).


ZAŁĄCZNIK

DIALOG I WSPÓŁPRACA AFRYKI, CHIN I EUROPY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRZENIKANIU BRONI I AMUNICJI W AFRYCE

1.   Opis projektu i działań

Projekt będzie się składał z dwóch głównych etapów skrótowo opisanych w pkt 1.1 dotyczącym utworzenia grupy roboczej ekspertów i w pkt 1.2 dotyczącym działań informacyjnych skierowanych do zainteresowanych stron w Afryce, Chinach i UE, służących propagowaniu działań, które mają zostać przedsięwzięte w celu zapobiegania przenikaniu broni i amunicji w Afryce.

1.1.   Etap 1: Utworzenie i rozwój wspólnej pozarządowej grupy roboczej ekspertów Afryka–Chiny–Europa ds. zapobiegania przenikaniu broni i amunicji w Afryce.

1.1.1.   Cele

Utworzenie wspólnej pozarządowej grupy roboczej ekspertów z Afryki, Chin i Europy (zwanej dalej „grupą roboczą ekspertów”), skupiającej afrykańskich, chińskich i unijnych ekspertów pozarządowych, którzy zaangażują się w działania informacyjne skierowane do zainteresowanych stron w Afryce, Chinach i Unii oraz będą wspierać trójstronny dialog i współpracę w zakresie zapobiegania przenikaniu broni i amunicji w Afryce, po to by:

a)

unaocznić społeczno-gospodarczy i humanitarny koszt przenikania broni w Afryce, zwłaszcza broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni, a także wykazać, w jaki sposób ulepszona kontrola transferu broni, również po stronie podaży, może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka przenikania broni w ręce nieupoważnionych podmiotów;

b)

pomóc w prowadzeniu strategicznego dialogu wysokiego szczebla między UE a Chinami, w szczególności na temat bezpieczeństwa i współpracy w zakresie kontroli broni w Afryce;

c)

wymieniać informacje, pomysły, wiedzę fachową i badania wśród członków grupy oraz oceniać skuteczność obecnych polityk i inicjatyw;

d)

aktywnie zwracać się do zainteresowanych stron z sektora instytucji rządowych i formułować w stosunku do nich zalecenia. Urzędnicy z Afryki, Chin, Unii oraz państw członkowskich będą zapraszani do obserwowania prac grupy roboczej ekspertów i do wnoszenia wkładu w te prace.

1.1.2.   Działania

Działania, które mają być wspierane podczas realizacji zadań w ramach etapu 1 obejmą:

a)

wypracowanie i rozwinięcie przez Saferworld podejścia służącego zaangażowaniu głównych partnerów i zainteresowanych stron z rządów, sektora przedsiębiorstw, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji akademickich, agencji wielostronnych, jak również podmiotów na szczeblu regionalnym i wspólnotowym o kluczowym znaczeniu dla powodzenia i trwałości projektu;

b)

w oparciu o osiągnięcia projektu unijnego wspieranego na mocy decyzji 2012/121/WPZiB: (i) zorganizowanie maksymalnie 20 spotkań przygotowawczych i następczych w Afryce, Chinach i w Europie w celu zwiększenia świadomości na temat projektu, w tym jego struktury i harmonogramu, oraz zapewnienie wsparcia właściwych organów; (ii) zidentyfikowanie kluczowych ekspertów w Afryce, Chinach i Unii Europejskiej, którzy będą uczestniczyć w pracach grupy roboczej ekspertów; (iii) opracowanie szczegółowych planów prac dotyczących utworzenia i zapewnienia operacyjności grupy roboczej ekspertów; (iv) powołanie zespołu koordynującego projekt; (v) wyznaczenie i podział obowiązków między zespołem; oraz (vi) monitorowanie i ocena postępów w realizacji działań;

c)

stworzenie grupy roboczej ekspertów wspierającej trójstronny dialog i współpracę. Oczekuje się, że w skład grupy roboczej ekspertów wejdzie dziewięciu ekspertów ds. kontroli broni strzeleckiej z Afryki, Chin i Europy wywodzących się z ośrodków analitycznych, badawczych i instytucji akademickich, którzy zostaną wybrani ze względu na swoje zainteresowania, wiedzę fachową i zdolność do zaangażowania się w projekt;

d)

stworzenie strony internetowej grupy roboczej ekspertów, która będzie platformą internetową publicznego interfejsu tej grupy;

e)

trzy posiedzenia grupy roboczej ekspertów (jedno w Afryce, jedno w Chinach i jedno w Europie), by umożliwić interakcję i wymianę doświadczeń między członkami grupy roboczej ekspertów i urzędnikami z Afryki, Chin, Unii oraz U państw członkowskich, a także zapewnić wskazówki w zakresie wdrażania działań uświadamiających i badawczych.

1.1.3.   Rezultaty

Grupa robocza ekspertów stanie się podstawą procesu dialogu, który wspiera niniejsza decyzja, odgrywając kluczową rolę w zbliżaniu do siebie ekspertów ds. kontroli broni strzeleckiej z Afryki, Chin i Europy, pomagając wypełnić lukę między sferą badawczą a decydentami politycznymi oraz zapewniając, aby wyniki projektu zostały skutecznie przekazane rządom w Afryce, Chinach i w Europie oraz instytucjom unijnym.

1.2.   Etap 2: Działania informacyjne skierowane do podmiotów rządowych w Afryce, Chinach i w Unii w zakresie zapobiegania przenikaniu broni i amunicji w Afryce, a także zwalczania jej nielegalnego posiadania, transferu i stosowania.

1.2.1.   Cele

a)

doprowadzenie do zmniejszenia przenikania broni i amunicji na kontynencie afrykańskim, a tym samym zmniejszenie zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i przyczynienie się do zapewnienia pokojowego i zabezpieczonego środowiska dla obywateli afrykańskich oraz wspieranie rozwoju;

b)

udzielenie wsparcia państwom afrykańskim w realizacji głównego planu działania Unii Afrykańskiej określającego praktyczne kroki prowadzące do zaprzestania walk w Afryce do 2020 r. oraz w realizacji odnośnych strategii regionalnych wspólnot gospodarczych;

c)

wspieranie synergii z wdrażaniem innych odnośnych inicjatyw międzynarodowych i regionalnych, w tym ATT, programu działania ONZ w zakresie BSiL i protokołu ONZ o handlu bronią;

d)

koordynacja i synergia z odnośnymi wspieranymi przez Unię inicjatywami w Afryce, w tym z wspieranymi przez decyzje Rady (WPZiB) 2018/299 (1) i (WPZiB) 2018/101 (2) unijnymi projektami w zakresie kontroli wywozu broni i w zakresie działań informacyjnych związanych z ATT oraz z realizowanym przez Conflict Armament Research projektem iTrace wspieranym decyzją Rady (WPZiB) 2017/2283 (3);

e)

zaangażowanie się w toczący się obecnie w Chinach wieloletni proces przeglądu ram prawnych, którego wynikiem będzie przyjęcie nowej ustawy o kontroli wywozu;

f)

wspieranie prac na rzecz kontroli broni strzeleckiej na szczeblu społecznościowym poprzez docieranie do ludzi na szczeblu lokalnym oraz zapewnianie im możliwości wypowiadania się i zaproponowanie im sposobów zmniejszenia ludzkich kosztów nielegalnej broni i amunicji;

g)

wspieranie wspólnych zorientowanych na działania badań i analiz prowadzonych przez ekspertów afrykańskich, chińskich i unijnych dotyczących problemów związanych z przenikaniem broni i amunicji w Afryce oraz z jej niewłaściwym używaniem, wraz z zaleceniami dotyczącymi konkretnych działań, które pomagają w zwalczaniu zagrożeń związanych z nielegalną bronią i amunicją i w ich zmniejszaniu. Mogą one obejmować między innymi następujące działania: kontrolę wywozu; bezpieczne i zabezpieczone przechowywanie broni i amunicji; niszczenie nadwyżek broni i amunicji; znakowanie, prowadzenie ewidencji i śledzenie, w tym współpracę z misjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, których zadaniem jest identyfikacja i śledzenie nielegalnej broni; monitorowanie i egzekwowanie embarg na broń; oraz wymianę informacji operacyjnych w celu zakłócania sieci handlu bronią.

1.2.2.   Działania

Działania, które mają być wspierane podczas realizacji zadań w ramach etapu 2 obejmą:

a)

dwa seminaria pod egidą grupy roboczej ekspertów (jedno w Afryce i jedno w Chinach) na temat promowania rozliczalności i odpowiedzialności w odniesieniu do handlu bronią i zapobiegania przenikaniu broni i amunicji do nieuprawnionych i destabilizujących podmiotów w Afryce; członkowie grupy roboczej pomogą Saferworld, wezmą też udział w seminariach;

b)

opracowanie i rozpowszechnienie dokumentu analitycznego pt. „Zwalczanie rozprzestrzeniania nielegalnej broni i amunicji w Afryce: zalecenia dla FOCAC” przed przewidzianym na 2021 r. szczytem FOCAC;

c)

opracowanie i rozpowszechnienie dokumentu analitycznego w językach angielskim i chińskim pt. „Zwalczanie rozprzestrzeniania nielegalnej broni i amunicji w Afryce: co mogą zrobić dostawcy, aby zmniejszyć ryzyko przenikania?”;

d)

trzy dziesięciodniowe wizyty badawcze w terenie przeprowadzone przez grupę roboczą ekspertów w trzech wybranych krajach Afryki w celu rozwiązania kwestii związanych z rozprzestrzenianiem i niekontrolowanym wprowadzaniem do obrotu nielegalnej broni i amunicji (w tym kompleksowego charakteru procesów przenikania podczas zatwierdzonych transferów lub zatwierdzonego posiadania; oraz problematycznych zjawisk transgranicznych, takich jak kradzieże bydła, dla których pożywką jest rozprzestrzenianie nielegalnej broni i amunicji);

e)

sporządzenie przez grupę roboczą ekspertów trzech opracowań badawczych (w językach: chińskim, angielskim i francuskim) dotyczących badań w terenie, wraz z zaleceniami co do praktycznych działań niezbędnych do rozwiązania problemu nielegalnej broni i amunicji, ze szczególnym uwzględnieniem roli dostawców broni w Afryce, Chinach i Unii w zmniejszaniu ryzyka przenikania broni;

f)

około 20 dwustronnych spotkań z urzędnikami afrykańskimi, chińskimi i z państw członkowskich służących dzieleniu się zaleceniami grupy roboczej ekspertów i skutecznemu informowaniu o tych zaleceniach, a także budowaniu świadomości i poparcia politycznego dla projektów współpracy na szczeblu oficjalnym;

g)

sporządzenie i rozpowszechnianie w Afryce jednego sprawozdania badawczego (w językach: chińskim, angielskim i francuskim) na temat nielegalnego rozprzestrzeniania broni i amunicji w Afryce; oceni się w nim skuteczność obecnych działań i będzie ono zawierać zalecenia co do możliwych do realizacji projektów, które pomogą w skuteczniejszej walce z nielegalną bronią i amunicją, zmniejszając tym samym ich szkodliwe skutki i przyczyniając się do poprawy pokoju i bezpieczeństwa na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym. W sprawozdaniu zostanie w szczególności uwzględniona rola dostawców broni w Afryce, Chinach i Unii w zmniejszaniu ryzyka przenikania broni w Afryce;

h)

przeprowadzenie jednego seminarium podsumowującego w Chinach w celu przedstawienia zaleceń wynikających z procesu badań i dialogu oraz ukazania korzyści płynących ze współpracy między Afryką, Chinami, Unią i państwami członkowskimi oraz z udziału we wspólnych działaniach, a także w celu ustanowienia procedur mających na celu podtrzymanie dialogu w przyszłości.

1.2.3.   Rezultaty

Zwiększona świadomość, wiedza i zrozumienie pośród 500 afrykańskich, chińskich i unijnych podmiotów odpowiedzialnych za ustalanie polityki, w tym urzędników odpowiedzialnych za kontrole wywozu broni konwencjonalnej, naukowców, parlamentarzystów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli przemysłu i dziennikarzy na temat czynników przyczyniających się do powszechnej dostępności nielegalnej broni i amunicji w Afryce, kluczowych kwestii i wpływów na miejscu oraz roli i odpowiedzialności państw będących dostawcami broni w ograniczaniu ryzyka przenikania broni podczas jej transferu.

Poprawa dialogu, interakcji i współpracy wśród 60 urzędników i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego z Afryki, Chin, Unii i państw członkowskich w zakresie zapobiegania nielegalnemu przenikaniu broni i amunicji oraz zwalczania tych zjawisk, w tym poprzez określenie obszarów praktycznej współpracy między Afryką, Chinami i Unii, co przyczyni się do zmniejszenia przenikania broni i amunicji w Afryce.

Ograniczenie liczby przypadków przenikania broni i amunicji do nieuprawnionych i destabilizujących podmiotów w Afryce.

Wsparcie realizacji głównego głównego planu działania Unii Afrykańskiej określającego praktyczne kroki prowadzące do zaprzestania walk w Afryce do 2020 r. oraz programu działania ONZ na rzecz zwalczania nielegalnej BSiL.

Większe dostosowanie krajowych norm i uregulowań w Afryce i w Chinach do międzynarodowych standardów kontroli wywozu broni, takich jak Traktat o handlu bronią, w celu ograniczenia ryzyka przenikania w przypadku handlu bronią.

Ponowne umieszczenie kontroli zbrojeń w porządku obrad FOCAC jako istotnego punktu wyjścia do wzmocnienia dialogu i współpracy między Afryką i Chinami w zakresie zapobiegania przenikaniu broni do nieuprawnionych i destabilizujących podmiotów w Afryce.

Sporządzenie opartej na dowodach analizy problemu nielegalnej broni i amunicji w Afryce, z wykorzystaniem wspólnych badań w terenie przeprowadzonych przez ekspertów afrykańskich, chińskich i unijnych, która przyczyni się do lepszego całościowego zrozumienia przenikania i ponownego transferu broni do nieuprawnionych i destabilizujących podmiotów w Afryce, a także zapewni większą wspólną płaszczyznę dla Afryki, Chin i Unii w celu skuteczniejszej współpracy na rzecz rozwiązania tego problemu.

Określenie praktycznych środków stawiania czoła zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem nielegalnej broni i amunicji oraz potrzeba opartego na współpracy wspólnego reagowania na szczeblu międzynarodowym, zgodnie z najważniejszymi międzynarodowymi i regionalnymi zobowiązaniami i inicjatywami politycznymi, takimi jak program działania ONZ na rzecz zwalczania nielegalnej BSiL, międzynarodowy instrument umożliwiający śledzenie, program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, Traktat o handlu bronią, strategia Unii Afrykańskiej w sprawie kontroli nielegalnego rozprzestrzeniania, obrotu i handlu bronią strzelecką i lekką, strategiczny program współpracy UE–Chiny 2020, strategia UE wobec Chin, oraz strategia UE na rzecz zwalczania nielegalnej broni palnej, strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji do tych rodzajów broni i odpowiednie strategie i plany działania regionalnych wspólnot gospodarczych.

Zwiększenie zdolności afrykańskich organów krajowych i organizacji regionalnych do określenia konkretnych potrzeb w zakresie pomocy technicznej oraz określenie odpowiednich platform ich dialogu z Chinami i UE w celu ukierunkowania zasobów na zaspokojenie tych potrzeb.

2.   Uczestnicy i miejsca seminariów/warsztatów oraz imprez otwierających i zamykających

O ile tekst niniejszego załącznika nie stanowi inaczej, Saferworld zaproponuje potencjalnych uczestników i miejsca seminariów oraz innych imprez przewidzianych w ramach projektu, które zostaną następnie zatwierdzone przez WP w porozumieniu z właściwymi organami Rady.

3.   Aspekty płci

Saferworld uwzględni aspekt płci w strategiach i działaniach związanych z realizacją tego projektu, tak aby kobiety i mężczyźni mogli w sposób równorzędny wpływać na projekt, brać w nim udział i czerpać z niego korzyści. W jak największym stopniu Saferworld będzie zachęcać partnerów projektu do delegowania do udziału w działaniach projektu delegacji reprezentujących zarówno kobiety, jak i mężczyzn, oraz zadba o to, by we wszystkich seminariach i wizytach studyjnych uwzględniono sposób, w jaki nielegalna broń i amunicja wpływa na ludzi w kontekście płci.

4.   Partnerzy

Przewiduje się, że głównymi partnerami projektu będą China Arms Control and Disarmament Association (Chińskie Stowarzyszenie Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia) oraz Security Research and Information Centre (Centrum Badań i Informacji Związanych z Bezpieczeństwem) z Kenii.

5.   Komitet Sterujący

W skład Komitetu Sterującego tego projektu wejdzie przedstawiciel WP, przedstawiciel Komisji i przedstawiciel Saferworld. Komitet Sterujący będzie dokonywał przeglądu realizacji niniejszej decyzji co najmniej co sześć miesięcy, w tym przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.

6.   Sprawozdawczość

Saferworld będzie przedstawiać sprawozdania opisowe w cyklu sześciomiesięcznym w celu przeglądu postępów w realizacji wyników projektu. Saferworld będzie również przedstawiać roczne sprawozdania opisowe i sprawozdania finansowe, oraz przedstawi sprawozdanie końcowe w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu realizacji.

7.   Wyeksponowanie wkładu Unii i dostępność materiałów dotyczących pomocy

Materiały opracowane w ramach projektu i specjalna strona internetowa zapewnią wyeksponowanie Unii, w szczególności poprzez logo i wykres graficzny zgodnie z podręcznikiem „Informowanie o działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej i ich eksponowanie”. Delegatury Unii powinny brać udział w wydarzeniach w krajach trzecich, aby zwiększyć ich polityczną kontynuację i wyeksponowanie.


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/299 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie propagowania europejskiej sieci niezależnych ośrodków analitycznych zajmujących się nieproliferacją i rozbrojeniem, wspierających realizację strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 56 z 28.2.2018, s. 46).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/101 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni (Dz.U. L 17 z 23.1.2018, s. 40).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2283 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wspierania globalnego mechanizmu raportowania w zakresie nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej oraz innej nielegalnej broni konwencjonalnej oraz amunicji w celu zmniejszenia ryzyka nielegalnego handlu nimi („iTrace III”) (Dz.U. L 328 z 12.12.2017, s. 20).


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/44


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2019/1299

z dnia 31 lipca 2019 r.

wykonująca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylającą decyzję 2011/137/WPZiB (1), w szczególności jej art. 12 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1333.

(2)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2015/1333 Rada przeprowadziła przegląd wykazów wskazanych osób i podmiotów zamieszczonych w załączniku II i IV do tej decyzji.

(3)

Z załącznika II do decyzji (WPZiB) 2015/1333 należy usunąć wpis dotyczący jednej osoby, a z załącznika IV do tej decyzji – wpisy dotyczące dwóch osób.

(4)

Należy odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2015/1333,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku II i IV do decyzji (WPZiB) 2015/1333 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2019 r.

W imieniu Rady

T. TUPPURAINEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34.


ZAŁĄCZNIK

W decyzji (WPZiB) 2015/1333 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II (Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2) z wykazu zamieszczonego w części A (Osoby) skreśla się wpis 1 (dotyczący ABDUSSALAMA, Abdussalama Mohammeda);

2)

w załączniku IV (Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2) z wykazu zamieszczonego w części A (Osoby) skreśla się wpis 1 (dotyczący ABDUSSALAMA, Abdussalama Mohammeda) i wpis 14 (dotyczący AL-BAGHDADIEGO, Dra Abdulqadera Mohammeda).


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/46


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1300

z dnia 26 lipca 2019 r.

dotycząca wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2)

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5496)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 akapit pierwszy,

po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE wprowadzenie do obrotu produktu zawierającego organizm zmodyfikowany genetycznie albo kombinację organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub produktu składającego się z takiego organizmu lub z takiej kombinacji organizmów wymaga pisemnego zezwolenia udzielanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, który otrzymał zgłoszenie dotyczące wprowadzenia produktu do obrotu.

(2)

W październiku 2013 r. przedsiębiorstwo Suntory Holdings Limited, Osaka, Japonia przedłożyło właściwemu organowi Niderlandów zgłoszenie dotyczące wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2).

(3)

Zgłoszenie obejmuje przywóz, dystrybucję i sprzedaż detaliczną ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2.

(4)

Zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/18/WE właściwy organ Niderlandów przygotował sprawozdanie z oceny, w którym stwierdzono, że nie ma powodów do nieudzielenia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2) przeznaczonego do celów zdobniczych, jeśli spełnione są określone warunki.

(5)

Sprawozdanie z oceny zostało przedłożone Komisji i właściwym organom pozostałych państw członkowskich, z których część zgłosiła zastrzeżenia wobec wprowadzenia produktu do obrotu. Jedno państwo członkowskie podtrzymuje swoje zastrzeżenia.

(6)

W opinii z dnia 10 marca 2016 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że nie istnieją żadne podstawy naukowe, aby uznać, że przywóz, dystrybucja i sprzedaż detaliczna w Unii ciętych kwiatów goździka FLO-40685-2 do celów zdobniczych będą miały negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko (2). Urząd stwierdził również, że plan monitorowania przedstawiony przez posiadacza zezwolenia jest dopuszczalny ze względu na zamierzone zastosowania goździka FLO-40685-2.

(7)

Na podstawie analizy opinii Urzędu, w której wzięto pod uwagę pełne zgłoszenie, sprawozdanie z oceny sporządzone przez właściwy organ Niderlandów, zastrzeżenia państw członkowskich oraz dodatkowe informacje przedstawione przez zgłaszającego w celu udzielenia odpowiedzi na zastrzeżenia państw członkowskich, stwierdzono, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2, będzie miało negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko, biorąc pod uwagę zamierzone zastosowanie produktu do celów zdobniczych.

(8)

Do celów rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2004 (4) zmodyfikowanemu genetycznie goździkowi Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2, należy przypisać niepowtarzalny identyfikator.

(9)

W świetle opinii Urzędu nie jest konieczne ustanawianie szczególnych warunków dotyczących zamierzonego zastosowania produktu w zakresie obchodzenia się z produktem lub jego pakowania ani ochrony określonych ekosystemów, środowisk bądź obszarów geograficznych.

(10)

Etykieta produktu powinna zawierać informację, że cięte kwiaty zmodyfikowanego genetycznie goździka Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2, nie mogą być wykorzystywane w celu spożycia przez ludzi ani zwierzęta ani w celu uprawy.

(11)

Metoda wykrywania, zgodnie z wymogami określonymi w części D pkt 12 załącznika III B do dyrektywy 2001/18/WE, została zweryfikowana i przetestowana pod kątem zmodyfikowanego genetycznie goździka Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2, w grudniu 2016 r.

(12)

Komitet ustanowiony na mocy art. 30 ust. 1 dyrektywy 2001/18/WE nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego komitetu. Uznano, że niezbędny jest akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył komitetowi odwoławczemu projekt aktu wykonawczego do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zezwolenie

1.   Właściwy organ Niderlandów udziela pisemnego zezwolenia na wprowadzanie do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2, zgłoszonego przez Suntory Holdings Limited, Osaka, Japonia (nr ref. C/NL/13/02) i określonego w art. 2.

2.   Zezwolenia udziela się na piśmie i jednoznacznie określa się w nim wymogi przewidziane w art. 3 i 4 oraz niepowtarzalny identyfikator przewidziany w art. 2 ust. 3.

3.   Zezwolenie jest ograniczone do wprowadzania do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2, jako produktu.

4.   Zezwolenie obejmuje potomstwo uzyskane poprzez rozmnażanie wegetatywne zmodyfikowanego genetycznie goździka Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2.

5.   Okres ważności zezwolenia wynosi 10 lat, licząc od dnia, w którym zostało ono wydane.

Artykuł 2

Produkt

1.   Organizmem zmodyfikowanym genetycznie wprowadzanym do obrotu jest goździk (Dianthus caryophyllus L.), o zmodyfikowanym kolorze kwiatu, uzyskany z kultury komórkowej Dianthus caryophyllus L., zmieniony za pomocą Agrobacterium tumefaciens, szczep AGL0, przy zastosowaniu wektora pCGP1991, tworzący linię FLO-40685-2.

Zmodyfikowany genetycznie goździk zawiera następujące DNA w trzech kasetach:

a)

kaseta 1

Gen dfr petunii kodujący reduktazę dihydroflawonolu 4 (DFR), kluczowy enzym w etapach biosyntezy antocyjanów, wraz z jego promotorem i terminatorem.

b)

kaseta 2

Sekwencja promotora z genu lwiej paszczy kodującego syntazę chalkonu, flawonoid 3′5′-hydroksylazy (f3′5′h) z cDNA Viola hortensis kodującego F3′5′H, kluczowy enzym w etapach biosyntezy antocyjanów oraz terminator genu D8 petunii kodującego homolog białka przypuszczalnie przenoszącego fosfolipidy.

Wymienione dwie kasety wprowadzono do genomu rośliny w celu uzyskania pożądanego koloru kwiatu;

c)

kaseta 3

Promotor 35S wirusa mozaiki kalafiora, 5′ obszar nieulegający translacji genu kodującego białko wiążące chlorofil a/b petunii, gen SuRB (als) kodujący zmutowane białko syntazy acetomleczanu (ALS), uzyskane z Nicotiana tabacum, które nadaje tolerancję na sulfonylomocznik, w tym jego terminator. Cechę tę wykorzystano jako marker w wybranych transformantach.

2.   Zmodyfikowany genetycznie goździk zawiera insert lub jego część, w czterech loci:

locus 1: jedna kopia T-DNA zawierająca trzy kasety i niekompletna kopia T-DNA zawierająca tylko kasetę f3′5′h z prawym odcinkiem T-DNA. Dwie kopie T-DNA są oddzielone regionem DNA genomowego goździka,

locus 2: jeden insert zawierający terminator D8 i prawy odcinek T-DNA,

locus 3: jedna kompletna i jedna niekompletna kopia kasety f3′5′h, z których obie zawierają sekwencje terminatora D8 oraz prawe odcinki T-DNA skierowane do siebie końcami,

locus 4: niekompletna kopia kasety als i lewy odcinek T-DNA.

3.   Niepowtarzalny identyfikator zmodyfikowanego genetycznie goździka to FLO-4Ø685-2.

Artykuł 3

Warunki wprowadzenia do obrotu

Zmodyfikowany genetycznie goździk Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2, może zostać wprowadzony do obrotu pod następującymi warunkami:

a)

zmodyfikowany genetycznie goździk może być wykorzystywany wyłącznie do celów zdobniczych;

b)

uprawa zmodyfikowanego genetycznie goździka nie jest dozwolona;

c)

nie naruszając wymogów dotyczących poufności określonych w art. 25 dyrektywy 2001/18/WE, metodykę stosowaną do wykrywania i identyfikowania zmodyfikowanego genetycznie goździka, w tym dane doświadczalne wykazujące specyficzność metodyki, zwalidowaną przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej, udostępnia się na stronie internetowej http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/valid-2001-18.htm;

d)

nie naruszając wymogów dotyczących poufności określonych w art. 25 dyrektywy 2001/18/WE, posiadacz zezwolenia udostępnia każdorazowo na wniosek właściwych organów i służb inspekcyjnych państw członkowskich oraz unijnych laboratoriów kontrolnych dodatnie i ujemne kontrolne próbki produktu, jego materiał genetyczny lub materiały odniesienia;

e)

na etykiecie albo – w przypadku produktów nieopakowanych – na dokumencie dołączonym do zmodyfikowanego genetycznie goździka umieszcza się sformułowanie: „Produkt jest organizmem zmodyfikowanym genetycznie” lub „Produkt jest goździkiem zmodyfikowanym genetycznie”, a także sformułowanie: „Produkt nie jest przeznaczony do uprawy ani do spożycia przez ludzi ani zwierzęta”.

Artykuł 4

Monitorowanie

1.   Przez cały okres ważności zezwolenia jego posiadacz zapewnia wprowadzenie i realizację planu monitorowania, ujętego w zgłoszeniu i obejmującego ogólny plan nadzoru mający na celu kontrolowanie wszelkiego negatywnego wpływu produktów na zdrowie ludzi lub na środowisko, związanego z obchodzeniem się ze zmodyfikowanym genetycznie goździkiem Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2, lub jego wykorzystywaniem.

Plan monitorowania jest dostępny pod następującym adresem: [Link: plan opublikowany w internecie].

2.   Posiadacz zezwolenia bezpośrednio informuje podmioty gospodarcze i użytkowników o bezpieczeństwie i ogólnej charakterystyce zmodyfikowanego genetycznie goździka oraz o warunkach jego monitorowania, w tym o odpowiednich środkach zarządzania, jakie należy podjąć w razie przypadkowego rozmnożenia.

3.   Posiadacz zezwolenia składa Komisji oraz właściwym organom państw członkowskich coroczne sprawozdania z wyników działań monitorujących.

4.   Posiadacz zezwolenia musi być w stanie dostarczyć Komisji oraz właściwym organom państw członkowskich dowody na to, że:

a)

istniejące sieci monitorowania, obejmujące krajowe sieci badań botanicznych oraz służby zajmujące się ochroną roślin, określone w planie monitorowania zawartym w zgłoszeniu, gromadzą informacje istotne dla monitorowania zmodyfikowanego genetycznie goździka; oraz

b)

sieci monitorowania, o których mowa w lit. a), zgodziły się na udostępnienie tych informacji posiadaczowi zezwolenia przed datą przedstawienia Komisji i właściwym organom państw członkowskich sprawozdań z monitorowania zgodnie z ust. 3.

Artykuł 5

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.

(2)  Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2016. Opinia naukowa w sprawie przedłożonego przez przedsiębiorstwo Suntory Holdings Limited zgłoszenia (nr referencyjny C/NL/13/02) dotyczącego przywozu, dystrybucji i sprzedaży detalicznej kwiatów ciętych goździka FLO-40685-2 o zmienionym kolorze płatków do celów zdobniczych. Dziennik EFSA 2016; 14(4):4431, 18 s. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4431.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5).


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/50


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1301

z dnia 26 lipca 2019 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2013/327/UE w odniesieniu do odnowienia zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, paszy zawierającej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składającej się z niego

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5499)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i art. 23 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2013/327/UE (2) zezwolono na wprowadzanie do obrotu żywności zawierającej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składającej się z niego oraz żywności i paszy wyprodukowanych z tych odmian genetycznie zmodyfikowanego rzepaku.

(2)

Decyzją Komisji 2007/232/WE (3) zezwolono wcześniej na wprowadzanie do obrotu paszy zawierającej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składającej się z niego. Zakres tego zezwolenia obejmował także produkty zawierające rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składające się z niego, do zastosowań innych niż w żywności i paszy, z wyjątkiem uprawy.

(3)

W dniu 20 maja 2016 r. przedsiębiorstwo Bayer CropScience AG, zgodnie z art. 11 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, złożyło do Komisji wniosek o odnowienie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów objętych zakresem decyzji 2007/232/WE.

(4)

W dniu 28 listopada 2017 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał pozytywną opinię (4) zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do wniosku o odnowienie zezwolenia nie stwierdzono żadnych nowych zagrożeń lub zmian w zakresie narażenia ani nie pojawiły się żadne nowe wątpliwości natury naukowej, które wpłynęłyby na zmianę wniosków z pierwotnej oceny ryzyka dotyczącej rzepaku Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3, przyjętej przez Urząd w 2005 r. (5).

(5)

W swojej opinii Urząd rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(6)

Urząd uznał również złożony przez wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny z zamierzonym zastosowaniem produktów.

(7)

W związku z powyższym należy odnowić zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów objętych zakresem decyzji 2007/232/WE.

(8)

W dniu 30 listopada 2017 r. wnioskodawca, przedsiębiorstwo Bayer CropScience zwróciło się do Komisji o połączenie zezwolenia na stosowanie rzepaku Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 objętego zakresem wniosku o odnowienie zezwolenia oraz zezwolenia na stosowanie odmian rzepaku objętych zakresem decyzji wykonawczej 2013/327/UE. W piśmie z dnia 5 grudnia 2017 r. Komisja poinformowała wnioskodawcę, że połączenie zezwoleń odbędzie się poprzez poszerzenie zakresu decyzji wykonawczej 2013/327/UE o produkty, których dotyczy wniosek o odnowienie zezwolenia z dnia 20 maja 2016 r. Wnioskodawca został zatem poinformowany, że w konsekwencji połączenia zezwoleń produkty objęte zakresem wniosku o odnowienie zezwolenia zostaną objęte warunkami udzielenia zezwolenia przewidzianymi w decyzji wykonawczej 2013/327/UE.

(9)

Komisja uznaje prośbę wnioskodawcy za uzasadnioną potrzebą uproszczenia. W związku z tym w decyzji wykonawczej 2013/327/UE należy wprowadzić zmiany poszerzające jej zakres o produkty objęte obecnie zakresem decyzji 2007/232/WE.

(10)

W piśmie z dnia 1 sierpnia 2018 r. przedsiębiorstwo Bayer CropScience AG zwróciło się do Komisji o przeniesienie swoich praw i obowiązków wynikających ze wszystkich posiadanych zezwoleń na przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seed US LLC. W piśmie z dnia 6 sierpnia 2018 r. przedsiębiorstwo BASF SE potwierdziło w imieniu przedsiębiorstwa BASF Agricultural Solutions Seed US LLC zgodę na przeniesienie. Przeniesienie wpływa na decyzję 2007/232/WE i decyzję wykonawczą 2013/327/UE.

(11)

Rzepakowi Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 przypisano niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 (6). Ten niepowtarzalny identyfikator należy w dalszym ciągu stosować.

(12)

Według opinii Urzędu nie są konieczne żadne szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania produktów objętych zakresem niniejszej decyzji, inne niż wymogi ustanowione w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (7). Aby jednak zapewnić wykorzystanie produktów w granicach zezwolenia przyznanego w niniejszej decyzji, etykiety produktów zawierających rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składających się z niego, z wyjątkiem produktów spożywczych, powinny zawierać wyraźne wskazanie, że dane produkty nie są przeznaczone do uprawy.

(13)

Plan monitorowania skutków dla środowiska określony w decyzji wykonawczej 2013/327/UE nie wymaga zmian, ponieważ jest zasadniczo tożsamy z planem poddanym ocenie przez Urząd w ramach wniosku o odnowienie zezwolenia.

(14)

Wszelkie stosowne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty należy wprowadzić do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(15)

Decyzję 2007/232/WE należy uchylić.

(16)

Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

(17)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niniejszy akt wykonawczy jest niezbędny, i przewodniczący przedłożył go komitetowi odwoławczemu do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany

1.   W decyzji wykonawczej 2013/327/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/327/UE z dnia 25 czerwca 2013 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, żywności i paszy zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3, składających się z niego lub z niego wyprodukowanych”;

2)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Zezwolenie

Niniejszym udziela się zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, do celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, następujących produktów:

a)

żywność i składniki żywności zawierające rzepak ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 i ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, składające się z niego lub z niego wyprodukowane;

b)

pasza zawierająca rzepak ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 i ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, składająca się z niego lub z niego wyprodukowana;

c)

rzepak ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 i ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 w produktach go zawierających lub składających się z niego, do zastosowań innych niż przewidziane w lit. a) i b), z wyjątkiem uprawy.”;

3)

w art. 3 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających zmodyfikowany genetycznie rzepak, o którym mowa w art. 2, lub składających się z niego, z wyjątkiem żywności i składników żywności, zamieszcza się zwrot »nieprzeznaczone do uprawy«.”;

4)

dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Artykuł 3a

Metoda wykrywania

Do wykrywania rzepaku ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 i ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 stosuje się metodę określoną w lit. d) załącznika.”;

5)

art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Stany Zjednoczone), reprezentowane przez przedsiębiorstwo BASF SE (Niemcy).”;

6)

art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Niemcy.”.

2.   W załączniku do decyzji wykonawczej 2013/327/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone

reprezentowany przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Niemcy.”;

2)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)   Opis i specyfikacja produktów

1)

żywność i składniki żywności zawierające rzepak ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 i ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, składające się z niego lub z niego wyprodukowane;

2)

pasza zawierająca rzepak ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 i ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, składająca się z niego lub z niego wyprodukowana;

3)

rzepak ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 i ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 w produktach go zawierających lub składających się z niego, do zastosowań innych niż przewidziane w pkt 1 i 2, z wyjątkiem uprawy.

Opisany we wnioskach genetycznie zmodyfikowany rzepak ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 i ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 wykazuje ekspresję białka transferazy acetylu fosfinotrycyny (PAT), które powoduje tolerancję na składnik aktywny o działaniu chwastobójczym: glufosynat amonowy, oraz białek barnase (ACS-BNØØ5-8) i barstar (ACS-BNØØ3-6), wywołujących odpowiednio sterylność samców i odzyskiwanie płodności.”;

3)

w lit. c) dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających zmodyfikowany genetycznie rzepak, o którym mowa w lit. b), lub składających się z niego, z wyjątkiem żywności i składników żywności, zamieszcza się zwrot »nieprzeznaczone do uprawy«.”.

Artykuł 2

Uchylenie

Decyzja 2007/232/WE traci moc.

Artykuł 3

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/327/UE z dnia 25 czerwca 2013 r. zezwalająca na wprowadzanie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, żywności zawierającej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składającej się z niego, lub żywności i paszy wyprodukowanych z tych organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 57).

(3)  Decyzja Komisji 2007/232/WE z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8×Rf3) genetycznie zmodyfikowanych pod kątem tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (Dz.U. L 100 z 17.4.2007, s. 20).

(4)  Panel EFSA ds. GMO, 2017. „Scientific opinion on the assessment of genetically modified oilseed rape MS8, RF3 and MS8 × RF3 for renewal of authorisation under regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-004)” (Opinia naukowa dotycząca oceny genetycznie zmodyfikowanego rzepaku Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 w celu odnowienia zezwolenia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-RX-004)). Dziennik EFSA 2017; 15(11): 5067.

(5)  EFSA, 2005. „Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the application (Reference C/BE/96/01) for the placing on the market of glufosinate-tolerant hybrid oilseed rape Ms8 × Rf3, derived from genetically modified parental lines (Ms8, Rf3), for import and processing for feed and industrial uses, under Part C of Directive 2001/18/EC from Bayer CropScience” (Opinia panelu ds. organizmów modyfikowanych genetycznie na wniosek Komisji dotycząca wniosku (nr ref. C/BE/96/01) przedłożonego na podstawie części C dyrektywy 2001/18/WE przez przedsiębiorstwo Bayer CropScience o wprowadzenie do obrotu wykazującego tolerancję na glufosynat rzepaku Ms8 × Rf3 otrzymanego z genetycznie zmodyfikowanych linii rodzicielskich (Ms8, Rf3), z przeznaczeniem na przywóz i przetwarzanie do użytku paszowego oraz do zastosowań przemysłowych). Dziennik EFSA 2005; 3(10): 281, s. 23.

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24).

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1).


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/54


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1302

z dnia 26 lipca 2019 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5501)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 11 lutego 2011 r. przedsiębiorstwo Bayer CropScience AG („wnioskodawca”) zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zwróciło się do właściwego organu Niderlandów z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 i jej subkombinację LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych („wniosek”). Wniosek dotyczył również wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie bawełny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 i subkombinacji LLCotton25 × MON 15985 w produktach składających się z niej lub ją zawierających, do zastosowań innych niż w żywności i paszy, z wyjątkiem uprawy.

(2)

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2011 r. wnioskodawca został poinformowany, że z uwagi na właściwości reprodukcyjne bawełny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 subkombinację LLCotton25 × MON 15985 należy usunąć z wniosku w celu dokonania jej odrębnej oceny. W piśmie z dnia 15 czerwca 2015 r. wnioskodawca przedłożył zaktualizowaną wersję wniosku do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”), ograniczając zakres wniosku do wprowadzenia do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych.

(3)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 do wniosku załączono informacje i ustalenia dotyczące oceny ryzyka przeprowadzonej według zasad określonych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE (2) oraz informacje wymagane na podstawie załączników III i IV do tej dyrektywy. Wniosek zawierał również plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

(4)

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Urząd wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (3). Urząd stwierdził, że w kontekście zakresu wniosku zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 jest równie bezpieczna jak jej niezmodyfikowany genetycznie organizm porównawczy oraz że będzie miała takie same skutki odżywcze.

(5)

W swojej opinii Urząd rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłoszone przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(6)

Urząd uznał również złożony przez wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny z zamierzonym zastosowaniem produktów.

(7)

W związku z powyższym należy zezwolić na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych.

(8)

Pismem z dnia 1 sierpnia 2018 r. przedsiębiorstwo Bayer CropScience AG zwróciło się do Komisji z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków przedsiębiorstwa Bayer CropScience AG, które wiążą się ze wszystkimi zezwoleniami i oczekującymi na rozpatrzenie wnioskami dotyczącymi produktów zmodyfikowanych genetycznie, na rzecz przedsiębiorstwa BASF Agricultural Solutions Seed US LLC. Pismem z dnia 6 sierpnia 2018 r. przedsiębiorstwo BASF SE potwierdziło zgodę na to przeniesienie w imieniu BASF Agricultural Solutions Seed US LLC.

(9)

Genetycznie zmodyfikowanej bawełnie GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 (4).

(10)

Według opinii Urzędu nie są konieczne żadne szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania produktów objętych zakresem niniejszej decyzji, inne niż wymogi ustanowione w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1830/2003 (5). Aby jednak zapewnić wykorzystanie produktów w granicach zezwolenia przyznanego w niniejszej decyzji, etykiety produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów spożywczych, powinny zawierać wyraźne wskazanie, że nie są one przeznaczone do uprawy.

(11)

Posiadacz zezwolenia powinien przedkładać coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania skutków dla środowiska. Wyniki te należy przedstawiać zgodnie z wymogami dotyczącymi standardowych formatów sprawozdań określonymi w decyzji Komisji 2009/770/WE (6).

(12)

Opinia wydana przez Urząd nie uzasadnia nałożenia szczegółowych warunków lub ograniczeń na wprowadzanie do obrotu lub szczegółowych warunków lub ograniczeń dotyczących wykorzystania produktu i obchodzenia się z nim, w tym wymagań monitorowania po wprowadzeniu do obrotu dotyczących spożycia żywności i paszy, czy też dotyczących ochrony poszczególnych ekosystemów/środowiska naturalnego lub poszczególnych obszarów geograficznych, przewidzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) oraz art. 18 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(13)

Wszelkie stosowne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty należy wprowadzić do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(14)

Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

(15)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niniejszy akt wykonawczy jest niezbędny, i przewodniczący przedłożył go komitetowi odwoławczemu do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikator

Genetycznie zmodyfikowana bawełna (Gossypium hirsutum) GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 × MON-15985-7 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004.

Artykuł 2

Zezwolenie

Niniejszym udziela się zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, do celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, następujących produktów:

a)

żywność i składniki żywności zawierające bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

b)

pasza zawierająca bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

c)

produkty zawierające bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 lub składające się z niej, do zastosowań innych niż wymienione w lit. a) i b), z wyjątkiem uprawy.

Artykuł 3

Etykietowanie

1.   Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „bawełna”.

2.   Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie bawełnę, o której mowa w art. 1, lub składających się z niej, z wyjątkiem żywności i składników żywności, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

Artykuł 4

Metoda wykrywania

W celu wykrywania zmodyfikowanej genetycznie bawełny, o której mowa w art. 1, stosuje się metodę określoną w lit. d) załącznika.

Artykuł 5

Plan monitorowania skutków dla środowiska

1.   Posiadacz zezwolenia zapewnia wdrożenie planu monitorowania skutków dla środowiska, określonego w lit. h) załącznika.

2.   Posiadacz zezwolenia składa Komisji coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania zgodnie z decyzją 2009/770/WE.

Artykuł 6

Rejestr wspólnotowy

Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 7

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stany Zjednoczone, reprezentowane przez BASF SE, Niemcy.

Artykuł 8

Okres ważności

Niniejszą decyzję stosuje się przez 10 lat od daty jej notyfikacji.

Artykuł 9

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Niemcy.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).

(3)  Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2018. „Scientific opinion on the assessment of genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2011-94)” (Opinia naukowa dotycząca oceny genetycznie zmodyfikowanej bawełny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, z przeznaczeniem na żywność i paszę, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-NL-2011-94)). Dziennik EFSA 2018; 16(4):5213, 27 s. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5213

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24).

(6)  Decyzja Komisji 2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 275 z 21.10.2009, s. 9).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

Reprezentowane przez przedsiębiorstwo BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.

b)   Opis i specyfikacja produktów:

1)

żywność i składniki żywności zawierające bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

2)

pasza zawierająca bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

3)

produkty zawierające bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 lub składające się z niej, do zastosowań innych niż wymienione w pkt 1) i 2), z wyjątkiem uprawy.

Zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, zgodnie z opisem we wniosku wykazuje ekspresję białka 2mEPSPS nadającego tolerancję na herbicydy zawierające glifosat, białka PAT nadającego tolerancję na herbicydy na bazie glufosynatu amonowego, oraz białek Cry1Ac oraz Cry1Ab2 nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera. Ponadto jako markery selekcyjne w procesie modyfikacji genetycznej wykorzystano gen uidA kodujący białko GUS, gen nptII nadający oporność na kanamycynę i neomycynę oraz gen aadA nadający oporność na spektynomycynę i streptomycynę.

c)   Etykietowanie:

1)

Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „bawełna”.

2)

Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 określoną w lit. e) lub składających się z niej, z wyjątkiem żywności i składników żywności, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

d)   Metoda wykrywania:

1)

Specyficzne dla danej modyfikacji techniki ilościowego oznaczania bawełnyGHB614 × LLCotton25 × MON 15985 metodą PCR to metody zwalidowane dla poszczególnych modyfikacji genetycznych bawełny BCS-GHØØ2-5, ACS-GHØØ1-3 oraz MON-15985-7. Metody wykrywania zostały zwalidowane na genomowym DNA, ekstrahowanym z liści bawełny BCS-GHØØ2-5, ACS-GHØØ1-3 i MON-15985-7.

2)

Zwalidowana przez laboratorium referencyjne UE ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, opublikowana pod następującym adresem: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

Materiał referencyjny: AOCS 1108-A5 (dla BCS-GHØØ2-5), AOCS 0306-E2 (dla ACS-GHØØ1-3) i AOCS 0804-D (MON-15985-7) dostępny za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists' Society (AOCS) pod adresem https://www.aocs.org/crm

e)   Niepowtarzalny identyfikator:

BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 × MON-15985-7

f)   Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej:

[Identyfikator zapisu Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym: po ogłoszeniu publikowany we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy].

g)   Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia się z nimi:

brak.

h)   Plan monitorowania skutków dla środowiska:

Plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

[Odsyłacz: plan opublikowany we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy]

i)   Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu:

brak.

Uwaga: Z czasem odsyłacze do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te będą udostępniane publicznie w drodze aktualizacji wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/60


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1303

z dnia 26 lipca 2019 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5493)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 kwietnia 2011 r. przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG zwróciło się za pośrednictwem przedsiębiorstwa powiązanego Syngenta Crop Protection NV/SA, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwego organu Niemiec z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 5307, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych („wniosek”). Wniosek odnosił się również do wprowadzenia do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 5307 lub z niej się składających, do zastosowań innych niż w żywności i paszy, z wyjątkiem uprawy.

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 do wniosku załączono informacje i ustalenia dotyczące oceny ryzyka przeprowadzonej według zasad określonych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE (2) oraz informacje wymagane na podstawie załączników III i IV do tej dyrektywy. Wniosek zawierał również plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

(3)

W dniu 5 maja 2015 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (3). Urząd nie był w stanie wyciągnąć ogólnych wniosków w sprawie kukurydzy 5307 z powodu nieprawidłowości 28-dniowego badania toksyczności białka eCry3.1Ab.

(4)

W dniu 8 grudnia 2016 r. wnioskodawca dostarczył nowe 28-dniowe badanie toksyczności białka eCry3.1Ab.

(5)

W dniu 11 kwietnia 2018 r. Urząd opublikował oświadczenie uzupełniające opinię naukową (4), w którym wzięto pod uwagę dodatkowe badanie toksyczności. Zgodnie z oceną zawartą w swojej pierwszej opinii oraz z wynikami dodatkowego badania toksyczności Urząd stwierdził, że kukurydza 5307 jest równie bezpieczna i odżywcza jak jej konwencjonalny odpowiednik w zakresie określonym we wniosku.

(6)

W swojej opinii Urząd rozpatrzył wszystkie pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(7)

Urząd uznał również złożony przez wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny z zamierzonym zastosowaniem produktów.

(8)

W związku z powyższym należy zezwolić na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 5307, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, do zastosowań wymienionych we wniosku.

(9)

Zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 5307 należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 (5).

(10)

Według opinii Urzędu nie są konieczne żadne szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania produktów objętych zakresem niniejszej decyzji, inne niż wymogi ustanowione w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (6). Aby jednak zapewnić wykorzystanie produktów w granicach zezwolenia przyznanego niniejszą decyzją, etykiety produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 5307 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów spożywczych, powinny zawierać wyraźne wskazanie, że dane produkty nie są przeznaczone do uprawy.

(11)

Aby rozliczyć się z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania skutków dla środowiska, posiadacz zezwolenia powinien przedkładać coroczne sprawozdania prezentowane zgodnie ze standardowymi formatami sprawozdań określonymi w decyzji Komisji 2009/770/WE (7).

(12)

Opinia Urzędu nie uzasadnia nałożenia szczegółowych warunków lub ograniczeń na wprowadzanie do obrotu lub szczegółowych warunków lub ograniczeń dotyczących wykorzystania produktu i obchodzenia się z nim, w tym wymagań monitorowania po wprowadzeniu do obrotu dotyczących spożycia żywności i paszy, czy też szczegółowych warunków dotyczących ochrony poszczególnych ekosystemów/środowiska naturalnego lub poszczególnych obszarów geograficznych, przewidzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) oraz art. 18 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(13)

Wszelkie stosowne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty powinny zostać wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(14)

Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

(15)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niezbędny jest niniejszy akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył go komitetowi odwoławczemu do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikator

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza (Zea mays L.) 5307, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator SYN-Ø53Ø7-1, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004.

Artykuł 2

Zezwolenie

Niniejszym udziela się zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, do celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, następujących produktów:

a)

żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę SYN-Ø53Ø7-1, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

b)

pasza zawierająca kukurydzę SYN-Ø53Ø7-1, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

c)

produkty zawierające kukurydzę SYN-Ø53Ø7-1 lub składające się z niej, do zastosowań innych niż przewidziane w lit. a) i b) niniejszego artykułu, z wyjątkiem uprawy.

Artykuł 3

Etykietowanie

1.   Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2.   Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających kukurydzę SYN-Ø53Ø7-1 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w art. 2 lit. a), zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

Artykuł 4

Metoda wykrywania

Do wykrywania kukurydzy SYN-Ø53Ø7-1 stosuje się metodę określoną w lit. d) załącznika.

Artykuł 5

Monitorowanie skutków dla środowiska

1.   Posiadacz zezwolenia zapewnia wdrożenie planu monitorowania skutków dla środowiska, określonego w lit. h) załącznika.

2.   Posiadacz zezwolenia składa Komisji coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania zgodnie z decyzją 2009/770/WE.

Artykuł 6

Rejestr wspólnotowy

Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 7

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG (Szwajcaria) reprezentowane przez Syngenta Crop Protection NV/SA (Belgia).

Artykuł 8

Okres ważności

Niniejszą decyzję stosuje się przez 10 lat od daty jej notyfikacji.

Artykuł 9

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Bruxelles, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).

(3)  Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2015. Opinia naukowa dotycząca przedłożonego przez przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG wniosku (EFSA-GMO-DE-2011-95) o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 5307 z przeznaczeniem na żywność i pasze oraz na jej przywóz i przetwarzanie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Dziennik EFSA 2015; 13(5):4083, 29 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4083.

(4)  Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2018. Oświadczenie uzupełniające opinię naukową EFSA w sprawie przedłożonego przez przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG wniosku (EFSA-GMO-DE-2011-95) o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 5307 z przeznaczeniem na żywność i pasze oraz na jej przywóz i przetwarzanie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, uwzględniające dodatkowe badanie toksykologiczne. Dziennik EFSA 2018; 16(4):5233, 9 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5233.

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5).

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24).

(7)  Decyzja Komisji 2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 275 z 21.10.2009, s. 9).

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

Syngenta Crop Protection AG

Adres

:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Szwajcaria

reprezentowane przez Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Bruxelles, Belgia;

b)   Opis i specyfikacja produktów:

1)

żywność zawierająca kukurydzę SYN-Ø53Ø7-1, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

2)

pasza zawierająca kukurydzę SYN-Ø53Ø7-1, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

3)

produkty zawierające kukurydzę SYN-Ø53Ø7-1 lub składające się z niej, do zastosowań innych niż przewidziane w pkt 1) i 2), z wyjątkiem uprawy.

Zgodnie z opisem we wniosku genetycznie zmodyfikowana kukurydza SYN-Ø53Ø7-1 wykazuje ekspresję białka eCry3.1Ab nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu chrząszczy (Coleoptera) oraz białka PMI, które zastosowano jako marker selekcyjny.

c)   Etykietowanie:

1)

Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2)

Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających kukurydzę SYN-Ø53Ø7-1 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w art. 2 lit. a), zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

d)   Metoda wykrywania:

1)

specyficzna dla zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy SYN-Ø53Ø7-1 technika ilościowego oznaczania metodą PCR w czasie rzeczywistym;

2)

zwalidowana przez laboratorium referencyjne UE ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, opublikowana pod następującym adresem:

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3)

Materiał referencyjny: AOCS 0411-C i AOCS 0411-D dostępne za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists Society (AOCS) pod adresem: https://www.aocs.org/crm;

e)   Niepowtarzalny identyfikator:

SYN-Ø53Ø7-1

f)   Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej:

[Identyfikator zapisu Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym: po ogłoszeniu publikowany we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy].

g)   Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia się z nimi:

Brak.

h)   Plan monitorowania skutków dla środowiska:

Plan monitorowania skutków dla środowiska, zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

[Odsyłacz: plan opublikowany w rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy]

i)   Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu:

Brak.

Uwaga: Z czasem odsyłacze do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te będą udostępniane publicznie w drodze aktualizacji rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/65


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1304

z dnia 26 lipca 2019 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 4114 (DP-ØØ4114-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5491)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 listopada 2014 r. przedsiębiorstwo Pioneer Overseas Corporation, w imieniu Pioneer Hi-Bred International Inc. (Stany Zjednoczone), zwróciło się, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwego organu Niderlandów z wnioskiem („wniosek”). Wniosek dotyczył wprowadzenia do obrotu żywności, składników żywności i pasz zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 4114, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych. Wniosek odnosił się również do wprowadzenia do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 4114 lub z niej się składających, do zastosowań innych niż w żywności i paszy, z wyjątkiem uprawy.

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 do wniosku załączono informacje i ustalenia dotyczące oceny ryzyka przeprowadzonej według zasad określonych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE (2). Zawiera ona również informacje wymagane na podstawie załączników III i IV do tej dyrektywy oraz plan monitorowania skutków dla środowiska zgodnie z załącznikiem VII do tej dyrektywy.

(3)

W dniu 24 maja 2018 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (3). Uznał on, że zmodyfikowana genetycznie kukurydza 4114, zgodna z opisem we wniosku, jest równie bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik i niezmodyfikowane genetycznie odmiany referencyjne kukurydzy przebadane pod względem potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko.

(4)

W swojej opinii Urząd rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(5)

Urząd uznał również złożony przez wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny z zamierzonym zastosowaniem produktów.

(6)

W związku z powyższym należy zezwolić na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 4114, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, do zastosowań wymienionych we wniosku.

(7)

Zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 4114 należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 (4).

(8)

Według opinii Urzędu nie są konieczne żadne szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania produktów objętych zakresem niniejszej decyzji, inne niż wymogi ustanowione w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (5). Aby zapewnić jednak wykorzystanie produktów w granicach zezwolenia przyznanego niniejszą decyzją, etykiety produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 4114 lub składających się z niej, z wyjątkiem żywności i składników żywności, powinny zawierać wyraźne wskazanie, że nie są przeznaczone do uprawy.

(9)

Aby rozliczyć się z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania skutków dla środowiska, posiadacz zezwolenia powinien przedkładać coroczne sprawozdania prezentowane zgodnie ze standardowymi formatami sprawozdań określonymi w decyzji Komisji 2009/770/WE (6).

(10)

Opinia Urzędu nie uzasadnia nałożenia szczegółowych warunków lub ograniczeń na wprowadzanie do obrotu lub szczegółowych warunków lub ograniczeń dotyczących wykorzystania produktu i obchodzenia się z nim, w tym wymagań monitorowania po wprowadzeniu do obrotu dotyczących spożycia żywności i paszy, czy też szczegółowych warunków dotyczących ochrony poszczególnych ekosystemów/środowiska naturalnego lub poszczególnych obszarów geograficznych, przewidzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) oraz art. 18 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(11)

Wszelkie stosowne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty powinny zostać wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(12)

Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

(13)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niezbędny jest niniejszy akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył go komitetowi odwoławczemu do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikator

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza (Zea mays L.) 4114, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator DP-ØØ4114-3, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004.

Artykuł 2

Zezwolenie

Niniejszym udziela się zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, do celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, następujących produktów:

a)

żywność i składniki żywności zawierające zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 4114, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

b)

pasza zawierająca kukurydzę 4114, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

c)

produkty zawierające genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 4114 lub z niej się składające, do zastosowań innych niż wymienione w lit. a) i b), z wyjątkiem uprawy.

Artykuł 3

Etykietowanie

1.   Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2.   Na etykietach produktu i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 4114 lub składających się z niej, z wyjątkiem żywności i składników żywności, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

Artykuł 4

Metoda wykrywania:

Do wykrywania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 4114 stosuje się metodę określoną w lit. d) załącznika.

Artykuł 5

Monitorowanie skutków dla środowiska

1.   Posiadacz zezwolenia zapewnia wprowadzenie i realizację planu monitorowania skutków dla środowiska, określonego w lit. h) załącznika.

2.   Posiadacz zezwolenia składa Komisji coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania zgodnie z decyzją 2009/770/WE.

Artykuł 6

Rejestr wspólnotowy

Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 7

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Stany Zjednoczone), reprezentowane przez Pioneer Overseas Corporation (Belgia).

Artykuł 8

Okres ważności

Niniejszą decyzję stosuje się przez okres 10 lat od daty jej notyfikacji.

Artykuł 9

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruksela, Belgia

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).

(3)  Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2018. „Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize 4114 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014-123)” (Opinia naukowa dotycząca oceny genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 4114 z przeznaczeniem na żywność i pasze oraz na jej przywóz i przetwarzanie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-NL-2014-123)). Dziennik EFSA 2018; 16(5):5280, 25 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5280.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24).

(6)  Decyzja Komisji 2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 275 z 21.10.2009, s. 9).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

Przedsiębiorstwo Pioneer Hi-Bred International, Inc.

Adres

:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, USA.

Reprezentowany przez: Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgia

b)   Opis i specyfikacja produktów:

1)

żywność i składniki żywności zawierające zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 4114, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

2)

pasza zawierająca zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 4114, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

3)

produkty zawierające zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 4114 lub składające się z niej, do zastosowań innych niż przewidziane w pkt 1 i 2, z wyjątkiem uprawy.

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 4114 wykazuje ekspresję białek Cry1F (wersja skrócona), Cry34Ab1 i Cry35Ab1 zapewniających ochronę przed określonymi szkodnikami z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) oraz chrząszczy (Coleoptera) oraz białka PAT nadającego tolerancję na herbicydy na bazie glufosynatu amonowego.

c)   Etykietowanie:

1)

Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2)

Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 4114 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w lit. b) pkt 1 niniejszego załącznika, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

d)   Metoda wykrywania:

1)

specyficzna dla zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy DP-ØØ4114-3 technika ilościowego oznaczania metodą PCR w czasie rzeczywistym;

2)

zwalidowana przez laboratorium referencyjne UE ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, opublikowana pod następującym adresem: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3)

materiał referencyjny: ERM®-BF439, dostępny za pośrednictwem strony internetowej Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

e)   Niepowtarzalny identyfikator:

DP-ØØ4114-3

f)   Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej:

[Identyfikator zapisu Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym: po ogłoszeniu publikowany w rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy].

g)   Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia się z nimi:

brak.

h)   Plan monitorowania skutków dla środowiska:

Plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

[Odsyłacz: plan opublikowany w rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy]

i)   Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu:

brak.

Uwaga: z czasem linki do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te będą udostępnione publicznie w postaci aktualizacji unijnego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/69


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1305

z dnia 26 lipca 2019 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 oraz subkombinacji Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 i MIR162 × 1507, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5502)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 sierpnia 2010 r. przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG zwróciło się za pośrednictwem przedsiębiorstwa powiązanego Syngenta Crop Protection NV/SA, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwego organu Niemiec z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych („wniosek”). Wniosek dotyczył również wprowadzenia do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 lub z niej się składających, do zastosowań innych niż w żywności i paszy, z wyjątkiem uprawy.

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 do wniosku załączono informacje i ustalenia dotyczące oceny ryzyka przeprowadzonej według zasad określonych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE (2) oraz informacje wymagane na podstawie załączników III i IV do tej dyrektywy. Wniosek zawierał również plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

(3)

W dniu 30 lipca 2013 r. przedsiębiorstwo Syngenta rozszerzyło zakres wniosku na wszystkie dziesięć subkombinacji tych pojedynczych modyfikacji genetycznych stanowiących kukurydzę Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21.

(4)

W dniu 31 marca 2016 r. przedsiębiorstwo Syngenta zaktualizowało zakres wniosku przez wyłączenie subkombinacji, które były objęte zakresem innych wniosków: Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × GA21 i MIR162 × GA21, zatwierdzonych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1685 (3) i subkombinacji Bt11 × 1507 × GA21, Bt11 × 1507 oraz 1507 × GA21, zatwierdzonych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1209 (4). Zakres zastosowania obejmuje zatem subkombinacje Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 i MIR162 × 1507.

(5)

W dniu 11 lipca 2018 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (5). Urząd stwierdził, że w kontekście zakresu wniosku zmodyfikowana genetycznie kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, zgodna z opisem we wniosku, jest równie bezpieczna i odżywcza jak jej niezmodyfikowany genetycznie organizm porównawczy. Jeżeli chodzi o trzy subkombinacje należące do zakresu wniosku, Urząd stwierdził, że oczekuje się, iż będą one tak samo bezpieczne jak pojedyncze modyfikacje Bt11, MIR162, 1507 i GA21, uprzednio ocenione subkombinacje i jak genetycznie zmodyfikowana kukurydza uzyskana metodą skrzyżowania czterech odmian genetycznie zmodyfikowanych Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21.

(6)

W swojej opinii Urząd rozpatrzył pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(7)

Urząd uznał również złożony przez wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny z zamierzonym zastosowaniem produktów.

(8)

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, należy zezwolić na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 i trzech subkombinacji Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 i MIR162 × 1507, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych.

(9)

Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie wchodzącemu w zakres niniejszej decyzji należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 (6).

(10)

Według opinii Urzędu nie są konieczne żadne szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania produktów objętych zakresem niniejszej decyzji, inne niż wymogi ustanowione w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1830/2003 (7). Aby zapewnić jednak wykorzystanie tych produktów w granicach zezwolenia przyznanego niniejszą decyzją, etykiety takich produktów, z wyjątkiem produktów spożywczych, powinny zostać uzupełnione o wyraźne wskazanie, że dane produkty nie są przeznaczone do uprawy.

(11)

Aby rozliczyć się z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania skutków dla środowiska, posiadacz zezwolenia powinien przedkładać coroczne sprawozdania prezentowane zgodnie ze standardowymi formatami sprawozdań określonymi w decyzji Komisji 2009/770/WE (8).

(12)

Opinia Urzędu nie uzasadnia nałożenia szczegółowych warunków lub ograniczeń na wprowadzanie do obrotu lub szczegółowych warunków lub ograniczeń dotyczących wykorzystania produktu i obchodzenia się z nim, w tym wymagań monitorowania po wprowadzeniu do obrotu dotyczących spożycia żywności i paszy, czy też szczegółowych warunków dotyczących ochrony poszczególnych ekosystemów/środowiska naturalnego lub poszczególnych obszarów geograficznych, przewidzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) oraz art. 18 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(13)

Wszelkie stosowne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty należy wprowadzić do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(14)

Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (9).

(15)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niezbędny jest niniejszy akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył go komitetowi odwoławczemu do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Organizmy zmodyfikowane genetycznie i niepowtarzalne identyfikatory

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje następujące niepowtarzalne identyfikatory, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004:

a)

niepowtarzalny identyfikator SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 dla zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21;

b)

niepowtarzalny identyfikator SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 dla zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × 1507;

c)

niepowtarzalny identyfikator SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 dla zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) MIR162 × 1507 × GA21;

d)

niepowtarzalny identyfikator SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 dla zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) MIR162 ×1507.

Artykuł 2

Zezwolenie

Niniejszym udziela się zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, do celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, następujących produktów:

a)

żywność i składniki żywności zawierające zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę, o której mowa w art. 1, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

b)

pasza zawierająca zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę, o której mowa w art. 1, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

c)

produkty zawierające genetycznie modyfikowaną kukurydzę, o której mowa w art. 1, lub z niej się składające, do zastosowań innych niż wymienione w pkt a) i b), z wyjątkiem uprawy.

Artykuł 3

Etykietowanie

1.   Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2.   Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających genetycznie modyfikowaną kukurydzę, o której mowa w art. 1, lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w art. 2 lit. a), zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

Artykuł 4

Metoda wykrywania

W celu wykrywania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, o której mowa w art. 1, stosuje się metodę określoną w lit. d) załącznika.

Artykuł 5

Monitorowanie skutków dla środowiska

1.   Posiadacz zezwolenia zapewnia wdrożenie planu monitorowania skutków dla środowiska, określonego w lit. h) załącznika.

2.   Posiadacz zezwolenia składa Komisji coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania zgodnie z decyzją 2009/770/WE.

Artykuł 6

Wspólnotowy rejestr

Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 7

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG (Szwajcaria) reprezentowane przez Syngenta Crop Protection NV/SA (Belgia).

Artykuł 8

Okres ważności

Niniejszą decyzję stosuje się przez 10 lat od daty jej notyfikacji.

Artykuł 9

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Bruxelles, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1685 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 oraz zmodyfikowane genetycznie rodzaje kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje Bt11, MIR162, MIR604 i GA21 i produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych oraz w sprawie uchylenia decyzji 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE i 2011/894/UE (Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 22).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1209 z dnia 4 lipca 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery modyfikacje Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21 i produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 173 z 6.7.2017, s. 28).

(5)  Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2018. „Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 and three subcombinations independently of their origin, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-DE-2010-86)” (Opinia naukowa dotycząca oceny genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 i jej trzech subkombinacji niezależnie od ich pochodzenia, z przeznaczeniem na żywność i paszę, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-DE-2010-86)). Dziennik EFSA 2018; 16(7):5309.

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24).

(8)  Decyzja Komisji 2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 275 z 21.10.2009, s. 9).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

Przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG

Adres

:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Szwajcaria

reprezentowane przez Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Bruxelles, Belgia.

b)   Opis i specyfikacja produktów:

1)

żywność i składniki żywności zawierające określoną w lit. e) zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę (Zea mays L.), składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

2)

pasza zawierająca określoną w lit. e) zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę (Zea mays L.), składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

3)

produkty zawierające genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę, o której mowa w lit. e) lub z niej się składające, do zastosowań innych niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyjątkiem uprawy.

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza SYN-BTØ11-1 wykazuje ekspresję białka Cry1Ab nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) oraz białka PAT nadającego tolerancję na herbicydy na bazie glufosynatu amonowego.

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza SYN-IR162-4 wykazuje ekspresję białka Vip3Aa20 nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) oraz białka PMI, które zostało użyte jako marker selekcyjny.

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza DAS-Ø15Ø7-1 wykazuje ekspresję białka Cry1F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) oraz białka PAT nadającego tolerancję na herbicydy na bazie glufosynatu amonowego.

Genetycznie modyfikowana kukurydza MON-ØØØ21-9 wykazuje ekspresję białka mEPSPS nadającego tolerancję na herbicydy na bazie glifosatu.

c)   Etykietowanie:

1)

Do celów wymogów dotyczących etykietowania określonych w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2)

Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających określone w lit. e) rodzaje kukurydzy lub składających się z nich, z wyjątkiem produktów, o których mowa w lit. b) ust. 1 niniejszego załącznika, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

d)   Metoda wykrywania:

1)

Specyficzne dla danej modyfikacji techniki ilościowego oznaczania kukurydzyBt11 × MIR162 × 1507 × GA21 metodą PCR to metody zwalidowane dla poszczególnych modyfikacji genetycznych kukurydzy SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, DAS-Ø15Ø7-1 i MON-ØØØ21-9.

2)

Zwalidowana przez laboratorium referencyjne UE ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, opublikowana pod następującym adresem:

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

Materiał referencyjny: ERM®-BF412 (dla SYN-BTØ11-1) i ERM®-BF418 (for DAS-Ø15Ø7-1) dostępny za pośrednictwem strony internetowej Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej pod adresem https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/, oraz AOCS 1208-A i AOCS 0407-A (dla SYN-IR162-4), AOCS 0407-A i AOCS 0407-B (dla MON-ØØØ21-9) dostępne za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists Society pod adresem https://www.aocs.org/crm#maize.

e)   Niepowtarzalne identyfikatory:

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1;

SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;

SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1.

f)   Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej:

[Identyfikator zapisu Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym: po ogłoszeniu publikowany we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy].

g)   Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia się z nimi:

Brak.

h)   Plan monitorowania skutków dla środowiska:

Plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

[Odsyłacz: plan opublikowany we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy]

i)   Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu

Brak.

Uwaga: z czasem odsyłacze do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te będą udostępnione publicznie w drodze aktualizacji wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/75


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1306

z dnia 26 lipca 2019 r.

odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5503)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i art. 23 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2007/703/WE (2) zezwolono na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × NK603 (zwaną dalej „kukurydzą 1507 × NK603”), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych. Zezwolenie obejmuje również wprowadzenie do obrotu produktów innych niż żywność i pasza, zawierających kukurydzę 1507 × NK603 lub składających się z niej, do takich samych zastosowań jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy.

(2)

W dniu 20 października 2016 r. przedsiębiorstwa Pioneer Overseas Corporation, w imieniu Pioneer Hi-Bred International, Inc., oraz Dow AgroSciences Europe, w imieniu Dow AgroSciences LLC, wspólnie przedłożyły Komisji wniosek, zgodnie z art. 11 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, o odnowienie tego zezwolenia.

(3)

W dniu 25 lipca 2018 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał pozytywną opinię (3) zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Uznał on, że w odniesieniu do wniosku o odnowienie zezwolenia nie stwierdzono żadnych nowych zagrożeń lub zmian w zakresie narażenia, ani nie pojawiły się żadne nowe wątpliwości natury naukowej, które wpłynęłyby na zmianę wniosków z pierwotnej oceny ryzyka dotyczącej kukurydzy 1507 × NK603, przyjętej przez Urząd w 2006 r. (4)

(4)

W swojej opinii z dnia 25 lipca 2018 r. Urząd rozpatrzył wszystkie pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(5)

Urząd uznał również złożony przez wnioskodawców plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny z zamierzonym zastosowaniem produktów.

(6)

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, należy odnowić zezwolenie na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × NK603, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów składających się z niej lub ją zawierających, do zastosowań innych niż w żywności i paszy, z wyjątkiem uprawy.

(7)

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w piśmie z dnia 13 września 2018 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Europe zwróciło się do Komisji o to, by przedstawicielem w Unii przedsiębiorstwa Dow AgroSciences LLC (Stany Zjednoczone) zostało przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S. z siedzibą we Francji. Pismem z dnia 7 września 2018 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S. potwierdziło swoją zgodę.

(8)

Pismem z dnia 12 października 2018 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences LLC również potwierdziło swoją zgodę, by być reprezentowane przez przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., i wyjaśniło, że Mycogen Seeds jest spółką zależną przedsiębiorstwa Dow AgroSciences LLC.

(9)

Zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 × NK603 został przypisany niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 (5), w kontekście pierwotnego zezwolenia dotyczącego tej kukurydzy. Ten niepowtarzalny identyfikator należy w dalszym ciągu stosować.

(10)

Według opinii Urzędu nie są konieczne żadne szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania produktów objętych zakresem niniejszej decyzji, inne niż wymogi ustanowione w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (6). Aby zapewnić jednak wykorzystanie produktów zawierających kukurydzę 1507 × NK603 lub składających się z niej w granicach zezwolenia przyznanego niniejszą decyzją, etykiety takich produktów, z wyjątkiem produktów spożywczych, powinny zostać uzupełnione o wyraźne wskazanie, że nie są one przeznaczone do uprawy.

(11)

Posiadacze zezwoleń powinni przedkładać wspólne coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania. Wyniki te należy przedstawić zgodnie z wymogami określonymi w decyzji Komisji 2009/770/WE (7).

(12)

Opinia wydana przez Urząd nie uzasadnia nałożenia szczegółowych warunków lub ograniczeń na wprowadzanie do obrotu lub szczegółowych warunków lub ograniczeń dotyczących wykorzystania produktu i obchodzenia się z nim, w tym wymagań monitorowania po wprowadzeniu do obrotu dotyczących spożycia żywności i paszy, czy też szczegółowych warunków dotyczących ochrony poszczególnych ekosystemów/środowiska naturalnego lub poszczególnych obszarów geograficznych, przewidzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) oraz art. 18 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(13)

Wszelkie stosowne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty należy wprowadzić do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(14)

Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

(15)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niezbędny jest niniejszy akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył go komitetowi odwoławczemu do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikator

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza (Zea mays L.) 1507 × NK603, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004.

Artykuł 2

Odnowienie zezwolenia

Niniejszym odnawia się zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, następujących produktów:

a)

żywność i składniki żywności zawierające zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 1507 × NK603, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

b)

pasza zawierająca kukurydzę 1507 × NK603, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

c)

produkty zawierające genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × NK603 lub z niej się składające, do zastosowań innych niż wymienione w lit. a) i b) niniejszego artykułu, z wyjątkiem uprawy.

Artykuł 3

Etykietowanie

1.   Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2.   Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × NK603 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w art. 2 lit. a), zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

Artykuł 4

Metoda wykrywania

Do wykrywania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507 × NK603 stosuje się metodę określoną w lit. d) załącznika.

Artykuł 5

Plan monitorowania skutków dla środowiska

1.   Posiadacze zezwolenia zapewniają wprowadzenie i realizację planu monitorowania skutków dla środowiska, określonego w lit. h) załącznika.

2.   Posiadacze zezwolenia składają Komisji wspólne coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania zgodnie ze wzorem określonym w decyzji 2009/770/WE.

Artykuł 6

Rejestr wspólnotowy

Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 7

Posiadacze zezwolenia

1.   Posiadaczami zezwolenia są:

a)

przedsiębiorstwo Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Stany Zjednoczone), reprezentowane przez Pioneer Overseas Corporation (Belgia) oraz

b)

Dow AgroSciences LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez Dow AgroSciences Distribution S.A.S. (Francja).

2.   Obaj posiadacze zezwolenia są zobowiązani do wypełniania obowiązków posiadaczy zezwolenia określonych w niniejszej decyzji i w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 8

Okres ważności

Niniejszą decyzję stosuje się przez okres 10 lat od daty jej notyfikacji.

Artykuł 9

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do:

a)

Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgia, oraz

b)

Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2007/703/WE z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 285 z 31.10.2007, s. 47).

(3)  Panel EFSA ds. GMO, 2018. „Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 × NK603 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-008)” (Opinia naukowa dotycząca oceny genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507 × NK603 w celu odnowienia zezwolenia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-RX-008)). Dziennik EFSA 2018;16(7):5347.

(4)  „Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-05) for the placing on the market of insect-protected and glufosinate and glyphosate-tolerant genetically modified maize 1507 × NK603, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Pioneer Hi-Bred and Mycogen Seeds” (Opinia panelu ds. organizmów modyfikowanych genetycznie dotycząca wniosku przedłożonego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 przez przedsiębiorstwa Pioneer Hi-Bred International oraz Mycogen Seeds (nr ref. EFSA-GMO-UK-2004-05) o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 × NK603, odpornej na szkodniki, glufosynat i glifosat, z przeznaczeniem na żywność i pasze, oraz na jej przywóz i przetwarzanie). Dziennik EFSA 2006;4(5):355.

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5).

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24).

(7)  Decyzja Komisji 2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 275 z 21.10.2009, s. 9).

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

a)   Wnioskodawcy i posiadacze zezwoleń:

Nazwa

:

Przedsiębiorstwo Pioneer Hi-Bred International, Inc.

Adres

:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, Stany Zjednoczone

Reprezentowane przez: Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgia

oraz

Nazwa

:

Przedsiębiorstwo Dow AgroSciences LLC

Adres

:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Stany Zjednoczone

Reprezentowane przez: Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja.

b)   Opis i specyfikacja produktów:

1)

żywność i składniki żywności zawierające zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 1507 × NK603, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

2)

pasza zawierająca kukurydzę 1507 × NK603, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

3)

produkty zawierające zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 1507 × NK603 lub składające się z niej, do zastosowań innych niż przewidziane w pkt 1 i 2, z wyjątkiem uprawy.

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 × NK603 wykazuje ekspresję genu cry1F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe), genu pat nadającego tolerancję na herbicydy na bazie glufosynatu amonowego oraz genu cp4 epsps nadającego tolerancję na herbicydy na bazie glifosatu.

c)   Etykietowanie:

1)

Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2)

Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 1507 × NK603 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w lit. b) pkt 1 niniejszego załącznika, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

d)   Metoda wykrywania:

1)

Specyficzna dla danej modyfikacji technika ilościowego oznaczania metodą PCR w czasie rzeczywistym, stosowana w odniesieniu do zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy DAS-Ø15Ø7-1 i kukurydzy MON-ØØ6Ø3-6, zwalidowana na kukurydzy DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6.

2)

Zwalidowana przez laboratorium referencyjne UE ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, opublikowana pod następującym adresem: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.

3)

Materiał referencyjny: ERM®-BF418 (dla DAS-Ø15Ø7-1) i ERM®-BF415 (dla MON-ØØ6Ø3-6), dostępny za pośrednictwem strony internetowej Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

e)   Niepowtarzalny identyfikator:

DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6

f)   Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej:

[Identyfikator zapisu Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym: po ogłoszeniu publikowany w rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy].

g)   Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia się z nimi:

Brak.

h)   Plan monitorowania skutków dla środowiska:

Plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE (1).

[Odsyłacz: plan opublikowany w rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy]

i)   Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu:

Brak.

Uwaga: Z czasem linki do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te będą udostępniane publicznie w drodze aktualizacji rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/81


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1307

z dnia 26 lipca 2019 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403 (MON-874Ø3-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5481)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 czerwca 2015 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A./N.V. zwróciło się w imieniu Monsanto Company (Stany Zjednoczone), zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwego organu Belgii z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87403, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych („wniosek”). Wniosek dotyczył również wprowadzenia do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87403 lub z niej się składających, do zastosowań innych niż w żywności i paszy, z wyjątkiem uprawy.

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 do wniosku załączono informacje i ustalenia dotyczące oceny ryzyka przeprowadzonej według zasad określonych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE (2) oraz informacje wymagane na podstawie załączników III i IV do tej dyrektywy. Wniosek zawiera również plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

(3)

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (3). Uznał on, że zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87403, zgodna z opisem we wniosku, jest równie bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik i przebadane niezmodyfikowane genetycznie odmiany referencyjne kukurydzy pod względem potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt i na środowisko.

(4)

W swojej opinii Urząd rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(5)

Urząd uznał również złożony przez wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny z zamierzonym zastosowaniem produktów.

(6)

W związku z powyższym należy zezwolić na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, do zastosowań wymienionych we wniosku.

(7)

W piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe N.V. poinformowało Komisję, że Monsanto Europe N.V. zmieniło formę prawną i przyjęło nazwę Bayer Agriculture BVBA, Belgia.

(8)

Zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 87403 należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 (4).

(9)

Według opinii Urzędu nie są konieczne żadne szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania produktów objętych zakresem niniejszej decyzji, inne niż wymogi ustanowione w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (5). Aby zapewnić jednak wykorzystanie produktów w granicach zezwolenia przyznanego niniejszą decyzją, etykiety produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów spożywczych, powinny zawierać wyraźne wskazanie, że nie są przeznaczone do uprawy.

(10)

Aby rozliczyć się z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania skutków dla środowiska, posiadacz zezwolenia powinien przedkładać coroczne sprawozdania prezentowane zgodnie ze standardowymi formatami sprawozdań określonymi w decyzji Komisji 2009/770/WE (6).

(11)

Opinia wydana przez Urząd nie uzasadnia nałożenia szczegółowych warunków lub ograniczeń na wprowadzanie do obrotu lub szczegółowych warunków lub ograniczeń dotyczących wykorzystania produktu i obchodzenia się z nim, w tym wymagań monitorowania po wprowadzeniu do obrotu dotyczących spożycia żywności i paszy, czy też szczegółowych warunków dotyczących ochrony poszczególnych ekosystemów/środowiska naturalnego lub poszczególnych obszarów geograficznych, przewidzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) oraz art. 18 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(12)

Wszelkie stosowne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty powinny zostać wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(13)

Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

(14)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niniejszy akt wykonawczy jest niezbędny, i przewodniczący przedłożył go komitetowi odwoławczemu do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikator

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza (Zea mays L.) MON 87403, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator MON-874Ø3-1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004.

Artykuł 2

Zezwolenie

Niniejszym udziela się zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, do celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, następujących produktów:

a)

żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę MON-874Ø3-1, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

b)

pasza zawierająca kukurydzę MON-874Ø3-1, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

c)

produkty zawierające kukurydzę MON-874Ø3-1 lub składające się z niej, do zastosowań innych niż przewidziane w lit. a) i b) niniejszego artykułu, z wyjątkiem uprawy.

Artykuł 3

Etykietowanie

1.   Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2.   Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających kukurydzę MON-874Ø3-1 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w art. 2 lit. a), zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

Artykuł 4

Metoda wykrywania:

Do wykrywania kukurydzy MON-874Ø3-1 stosuje się metodę określoną w lit. d) załącznika.

Artykuł 5

Monitorowanie skutków dla środowiska

1.   Posiadacz zezwolenia zapewnia wdrożenie planu monitorowania skutków dla środowiska, określonego w lit. h) załącznika.

2.   Posiadacz zezwolenia składa Komisji coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania zgodnie z decyzją 2009/770/WE.

Artykuł 6

Rejestr wspólnotowy

Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 7

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Monsanto Company (Stany Zjednoczone), reprezentowane przez Bayer Agriculture BVBA (Belgia).

Artykuł 8

Okres ważności

Niniejszą decyzję stosuje się przez 10 lat od daty jej notyfikacji.

Artykuł 9

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).

(3)  Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2018. „Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize MON 87403 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-BE-2015-125)” (Opinia naukowa dotycząca oceny genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 87403 z przeznaczeniem na żywność i pasze oraz na jej przywóz i przetwarzanie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-BE-2015-125)). Dziennik EFSA 2018; 16(3):5225, 28 s., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5225.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24).

(6)  Decyzja Komisji 2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 275 z 21.10.2009, s. 9).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

Monsanto Company

Adres

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia

b)   Opis i specyfikacja produktów

1)

żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę MON-874Ø3-1, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

2)

pasza zawierająca kukurydzę MON-874Ø3-1, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

3)

produkty zawierające kukurydzę MON-874Ø3-1 lub z niej się składające, do zastosowań innych niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyjątkiem uprawy.

Genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON-874Ø3-1 opracowano w celu zwiększenia ilości biomasy otrzymywanej z kolb kukurydzy we wczesnej fazie reprodukcji dzięki ekspresji białka AtHB17Δ113 (kodowanego genem Arabidopsis thaliana).

c)   Etykietowanie:

1)

Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2)

Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających kukurydzę MON-874Ø3-1 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w art. 2 lit. a), zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

d)   Metoda wykrywania:

1)

specyficzna dla zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON-874Ø3-1 technika ilościowego oznaczania metodą PCR w czasie rzeczywistym;

2)

zwalidowana przez laboratorium referencyjne UE ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, opublikowana pod następującym adresem: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3)

materiał referencyjny: AOCS 0216-A dostępny za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists Society (AOCS) pod adresem https://www.aocs.org/crm.

e)   Niepowtarzalny identyfikator:

MON-874Ø3-1

f)   Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej:

[Identyfikator zapisu Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym: po ogłoszeniu publikowany we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy]

g)   Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia się z nimi:

Brak.

h)   Plan monitorowania skutków dla środowiska:

Plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

[Odsyłacz: plan opublikowany w rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy]

i)   Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu:

Brak.

Uwaga: Z czasem odsyłacze do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te będą udostępniane publicznie w drodze aktualizacji rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/85


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1308

z dnia 26 lipca 2019 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87411 (MON-87411-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5487)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 5 lutego 2015 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe N.V. zwróciło się w imieniu Monsanto Company (Stany Zjednoczone), zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwego organu Niderlandów z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających kukurydzę MON 87411, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych („wniosek”). Wniosek dotyczył również wprowadzenia do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87411, do zastosowań innych niż w żywności i paszy na równi z innymi rodzajami kukurydzy, z wyjątkiem uprawy.

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 do wniosku załączono informacje i ustalenia dotyczące oceny ryzyka przeprowadzonej według zasad określonych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE (2) oraz informacje wymagane na podstawie załączników III i IV do tej dyrektywy. Wniosek zawiera również plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

(3)

W dniu 2 lipca 2018 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (3). Uznał on, że zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87411, zgodna z opisem we wniosku, jest równie bezpieczna i odżywcza jak jej konwencjonalny odpowiednik i przebadane niezmodyfikowane genetycznie odmiany referencyjne kukurydzy pod względem potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko.

(4)

W swojej opinii Urząd rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(5)

Urząd uznał również złożony przez wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny z zamierzonym zastosowaniem produktów.

(6)

W związku z powyższym należy zezwolić na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87411, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, do zastosowań wymienionych we wniosku.

(7)

W piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe N.V. poinformowało Komisję, że Monsanto Europe N.V. zmieniło formę prawną i przyjęło nazwę Bayer Agriculture BVBA, Belgia.

(8)

Zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 87411 należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 (4).

(9)

Według opinii Urzędu nie są konieczne żadne szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania produktów objętych zakresem niniejszej decyzji, inne niż wymogi ustanowione w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (5). Aby zapewnić jednak wykorzystanie produktów w granicach zezwolenia przyznanego niniejszą decyzją, etykiety produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87411 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów spożywczych, powinny zawierać wyraźne wskazanie, że nie są przeznaczone do uprawy.

(10)

Aby rozliczyć się z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania skutków dla środowiska, posiadacz zezwolenia powinien przedkładać coroczne sprawozdania prezentowane zgodnie ze standardowymi formatami sprawozdań określonymi w decyzji Komisji 2009/770/WE (6).

(11)

Opinia wydana przez Urząd nie uzasadnia nałożenia szczegółowych warunków lub ograniczeń na wprowadzanie do obrotu lub szczegółowych warunków lub ograniczeń dotyczących wykorzystania produktu i obchodzenia się z nim, w tym wymagań monitorowania po wprowadzeniu do obrotu dotyczących spożycia żywności i paszy, czy też szczegółowych warunków dotyczących ochrony poszczególnych ekosystemów/środowiska naturalnego lub poszczególnych obszarów geograficznych, przewidzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) oraz art. 18 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(12)

Wszelkie stosowne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty powinny zostać wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(13)

Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

(14)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niezbędny jest niniejszy akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył go komitetowi odwoławczemu do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikator

Genetycznie zmodyfikowana kukurydza (Zea mays L.) MON 87411, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator MON-87411-9, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 65/2004.

Artykuł 2

Zezwolenie

Niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu, dla celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, następujących produktów:

a)

żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę MON-87411-9, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

b)

pasza zawierająca kukurydzę MON-87411-9, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

c)

produkty zawierające kukurydzę MON-87411-9 lub składające się z niej, do zastosowań innych niż przewidziane w lit. a) i b) niniejszego artykułu, z wyjątkiem uprawy.

Artykuł 3

Etykietowanie

1.   Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2.   Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających kukurydzę MON-87411-9 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w art. 2 lit. a), zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

Artykuł 4

Metoda wykrywania

Do wykrywania kukurydzy MON-87411-9 stosuje się metodę określoną w lit. d) załącznika.

Artykuł 5

Monitorowanie skutków dla środowiska

1.   Posiadacz zezwolenia zapewnia wprowadzenie i realizację planu monitorowania skutków dla środowiska naturalnego, określonego w lit. h) załącznika.

2.   Posiadacz zezwolenia składa Komisji coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania zgodnie z decyzją 2009/770/WE.

Artykuł 6

Rejestr wspólnotowy

Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 7

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Monsanto Company (Stany Zjednoczone), reprezentowane przez Bayer Agriculture BVBA (Belgia).

Artykuł 8

Okres ważności

Niniejszą decyzję stosuje się przez okres 10 lat od daty powiadomienia o niej.

Artykuł 9

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).

(3)  Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2018. „Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize MON 87411 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2015-124)” (Opinia naukowa dotycząca oceny genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 87411 z przeznaczeniem na żywność i pasze oraz na jej przywóz i przetwarzanie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-NL-2015-124)). Dziennik EFSA 2018; 16(6):5310, 29 s. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5310

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24).

(6)  Decyzja Komisji 2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 275 z 21.10.2009, s. 9).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

Monsanto Company

Adres

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia.

b)   Opis i specyfikacja produktów:

1)

żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę MON-87411-9, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

2)

pasza zawierająca kukurydzę MON-87411-9, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

3)

produkty zawierające kukurydzę MON-87411-9 lub składające się z niej, do zastosowań innych niż przewidziane w pkt 1 i 2, z wyjątkiem uprawy.

Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON-87411-9 wykazuje ekspresję białka CP4 EPSPS nadającego tolerancję na herbicydy zawierające glifosat oraz białka Cry3Bb1 i DvSnf7 dsRNA nadających odporność na stonkę kukurydzianą (Diabrotica spp.).

c)   Etykietowanie:

1)

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”.

2)

Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających kukurydzę MON-87411-9 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w lit. b) pkt 1 niniejszego załącznika, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

d)   Metoda wykrywania:

1)

specyficzna dla zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 87411 technika ilościowego oznaczania metodą PCR w czasie rzeczywistym;

2)

zwalidowana przez laboratorium referencyjne UE ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, opublikowana pod następującym adresem:

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

materiał referencyjny: AOCS 0215-B dostępny za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists' Society (AOCS) pod adresem https://www.aocs.org/crm.

e)   Niepowtarzalny identyfikator:

MON-87411-9

f)   Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej:

[Identyfikator zapisu Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym: po ogłoszeniu publikowany we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy]

g)   Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia się z nimi:

Brak.

h)   Plan monitorowania skutków dla środowiska:

Plan monitorowania skutków dla środowiska, zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

[Odsyłacz: plan opublikowany we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy]

i)   Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu

Brak.

Uwaga: z czasem odsyłacze do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te udostępnia się publicznie w postaci aktualizacji wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/90


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1309

z dnia 26 lipca 2019 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751 (MON-87751-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5489)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 września 2014 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A./N.V. zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zwróciło się w imieniu Monsanto Company (Stany Zjednoczone) do właściwego organu Niderlandów z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych („wniosek”). Wniosek dotyczył również wprowadzenia do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751 lub z niej się składających, do zastosowań innych niż w żywności i paszy, z wyjątkiem uprawy.

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 do wniosku załączono informacje i ustalenia dotyczące oceny ryzyka przeprowadzonej według zasad określonych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE (2) oraz informacje wymagane na podstawie załączników III i IV do tej dyrektywy. Wniosek zawierał również plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

(3)

W dniu 2 sierpnia 2018 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (3). Uznał on, że genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751, zgodna z opisem we wniosku, jest równie bezpieczna i odżywcza jak jej konwencjonalny odpowiednik i przebadane niezmodyfikowane genetycznie odmiany referencyjne soi pod względem potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko.

(4)

W swojej opinii Urząd rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(5)

Urząd uznał również złożony przez wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny z zamierzonym zastosowaniem produktów.

(6)

W związku z powyższym należy zezwolić na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, do zastosowań wymienionych we wniosku.

(7)

W piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe N.V. poinformowało Komisję, że Monsanto Europe N.V. zmieniło formę prawną i przyjęło nazwę Bayer Agriculture BVBA, Belgia.

(8)

Genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87751 należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 (4).

(9)

Według opinii Urzędu nie są konieczne żadne szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania produktów objętych zakresem niniejszej decyzji, inne niż wymogi ustanowione w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 i w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (5). Aby jednak zapewnić wykorzystanie tych produktów w granicach zezwolenia przyznanego niniejszą decyzją, etykietowanie produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów spożywczych, powinno zawierać wyraźne wskazanie, że nie są one przeznaczone do uprawy.

(10)

Aby rozliczyć się z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania skutków dla środowiska, posiadacz zezwolenia powinien przedkładać coroczne sprawozdania prezentowane zgodnie ze standardowymi formatami sprawozdań określonymi w decyzji Komisji 2009/770/WE (6).

(11)

Opinia wydana przez Urząd nie uzasadnia nałożenia szczegółowych warunków lub ograniczeń na wprowadzanie do obrotu lub dotyczących wykorzystania produktu i obchodzenia się z nim, w tym wymagań monitorowania po wprowadzeniu do obrotu dotyczących spożycia żywności i paszy, czy też szczegółowych warunków dotyczących ochrony poszczególnych ekosystemów/środowiska naturalnego lub poszczególnych obszarów geograficznych, przewidzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) i art. 18 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(12)

Wszelkie stosowne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty powinny zostać wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(13)

Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

(14)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niezbędny jest niniejszy akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył go komitetowi odwoławczemu do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikator

Genetycznie zmodyfikowana soja (Glycine max (L.) Merr.) MON 87751, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator MON-87751-7 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004.

Artykuł 2

Zezwolenie

Niniejszym udziela się zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, do celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, następujących produktów:

a)

żywność i składniki żywności zawierające genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87751-7, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

b)

pasza zawierająca genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87751-7, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

c)

produkty zawierające genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87751-7 lub z niej się składające, do zastosowań innych niż wymienione w lit. a) i b), z wyjątkiem uprawy.

Artykuł 3

Etykietowanie

1.   Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „soja”.

2.   Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87751-7 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w art. 2 lit. a), zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

Artykuł 4

Metoda wykrywania

W celu wykrywania genetycznie zmodyfikowanej soi MON-87751-7 stosuje się metodę określoną w lit. d) załącznika.

Artykuł 5

Monitorowanie skutków dla środowiska

1.   Posiadacz zezwolenia zapewnia wdrożenie planu monitorowania skutków dla środowiska, określonego w lit. h) załącznika.

2.   Posiadacz zezwolenia składa Komisji coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania zgodnie z decyzją 2009/770/WE.

Artykuł 6

Rejestr wspólnotowy

Informacje zawarte w załączniku wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 7

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Monsanto Company (Stany Zjednoczone), reprezentowane przez Bayer Agriculture BVBA (Belgia).

Artykuł 8

Okres ważności

Niniejszą decyzję stosuje się przez 10 lat od daty jej notyfikacji.

Artykuł 9

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).

(3)  Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2018 r. „Scientific opinion on the assessment of genetically modified soybean MON 87751 for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014–121)” [Opinia naukowa dotycząca oceny genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87751 z przeznaczeniem na żywność i pasze na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-NL-2014–121)]. Dziennik EFSA 2018; 16(8):5346, 32 s. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24).

(6)  Decyzja Komisji 2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 275 z 21.10.2009, s. 9).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

Monsanto Company

Adres

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia.

b)   Opis i specyfikacja produktów:

1)

żywność i składniki żywności zawierające genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87751-7, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;

2)

pasza zawierająca genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87751-7, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;

3)

produkty zawierające genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87751-7 lub z niej się składające, do zastosowań innych niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyjątkiem uprawy.

Genetycznie zmodyfikowana soja MON-87751-7 została opracowana w celu nadania jej odporności na niektóre agrofagi z rzędu łuskoskrzydłych (Lepidoptera) poprzez ekspresję genów cry1 A.105 i cry2Ab2.

c)   Etykietowanie:

1)

Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „soja”.

2)

Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87751-7 lub składających się z niej, z wyjątkiem produktów, o których mowa w lit. b) pkt 1 niniejszego załącznika, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.

d)   Metoda wykrywania:

1)

specyficzne dla genetycznie zmodyfikowanej soi MON-87751-7 techniki ilościowego oznaczania metodą PCR w czasie rzeczywistym;

2)

zwalidowane przez laboratorium referencyjne UE ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, opublikowane pod następującym adresem: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

materiał referencyjny: AOCS 0215-A, dostępny za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists' Society (AOCS) pod adresem: https://www.aocs.org/crm.

e)   Niepowtarzalny identyfikator:

MON-87751-7

f)   Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej:

[Identyfikator zapisu Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym: po ogłoszeniu publikowany we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy].

g)   Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia się z nimi:

Brak.

h)   Plan monitorowania skutków dla środowiska:

Plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

[Odsyłacz: plan opublikowany we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy]

i)   Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu

Brak.

Uwaga: z czasem odsyłacze do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te będą udostępniane publicznie w drodze aktualizacji wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/94


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1310

z dnia 31 lipca 2019 r.

ustanawiająca zasady dotyczące funkcjonowania europejskiej puli ochrony ludności i rescEU

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5614)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (1), w szczególności jej art. 32 ust. 1 lit. g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Respektując podstawową odpowiedzialność państw członkowskich za zapobieganie klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka, zapewnienie gotowości na ich wystąpienie i reagowanie na nie, unijny mechanizm propaguje solidarność i współpracę między państwami członkowskimi zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(2)

Dzięki przyjęciu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 (2) unijny mechanizm został wzmocniony poprzez zwiększenie wsparcia finansowego Unii dla europejskiej puli ochrony ludności oraz poprzez ustanowienie rescEU.

(3)

Zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. c) decyzji nr 1313/2013/UE zdolności reagowania korzystające ze wsparcia finansowego Unii na pokrycie kosztów związanych z adaptacją należy udostępnić w ramach europejskiej puli ochrony ludności na minimalny okres odpowiadający wysokości otrzymanego finansowania i sięgający od 3 do 10 lat od daty ich faktycznej dostępności. W celu zagwarantowania pewności prawa należy określić dokładne terminy udostępnienia środków.

(4)

Zdolności rescEU powinny zapewniać pomoc w bardzo trudnych sytuacjach, w których wszystkie dostępne zdolności na szczeblu krajowym oraz zdolności państw członkowskich udostępnione w europejskiej puli ochrony ludności nie są wystarczające do zapewnienia skutecznego reagowania na klęski i katastrofy. Należy przyjąć zasady dotyczące ustanowienia zdolności rescEU, zarządzania nimi i ich utrzymania w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia zdolności rescEU.

(5)

Zdolności rescEU są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu. Po otrzymaniu wniosku o pomoc za pośrednictwem Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) Komisja, w ścisłej współpracy z wnioskującym państwem członkowskim i państwem członkowskim, które posiada, wynajmuje lub leasinguje zdolności rescEU, podejmuje decyzję w sprawie rozmieszczenia tych zdolności. W celu zapewnienia skutecznego i przejrzystego procesu podejmowania decyzji należy określić kryteria dotyczące decyzji o rozmieszczeniu oraz odpowiednie procedury operacyjne. Należy również określić kryteria dotyczące podejmowania decyzji w sprawie rozmieszczenia w przypadku kolidujących ze sobą wniosków o wykorzystanie zdolności rescEU.

(6)

Zdolności rescEU można wykorzystywać do celów krajowych, gdy nie są one wykorzystywane lub potrzebne do reagowania w ramach unijnego mechanizmu. W celu zagwarantowania, by zdolności rescEU były w gotowości do rozmieszczenia w ramach unijnego mechanizmu w terminie określonym w wymogach dotyczących jakości w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zdolności rescEU, należy ustanowić odpowiednie zasady dotyczące krajowego wykorzystania tych zdolności.

(7)

Kiedy zdolności rescEU są wykorzystywane do celów krajowych, państwa członkowskie powinny powiadomić o tym Komisję. System powiadamiania w przypadku krajowego wykorzystania zdolności rescEU powinien być prosty i skuteczny.

(8)

W celu zapewnienia skuteczności operacyjnej należy ustanowić jasne zasady dotyczące demobilizacji i wycofania zdolności rescEU.

(9)

Zgodnie z art. 12 ust. 10 decyzji nr 1313/2013/UE państwa członkowskie mogą w szczególnych przypadkach odmówić oddelegowania pracowników obsługujących zdolności rescEU poza terytorium Unii. Należy ustanowić zasady regulujące te szczególne przypadki.

(10)

Wraz z przyjęciem decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/570 (3) zdolności do gaszenia pożarów lasów z powietrza określono jako zdolności rescEU. Aby zapewnić unijną pomoc finansową na rozwój takich zdolności zgodnie z art. 21 ust. 3 decyzji nr 1313/2013/UE, należy określić ich całkowite szacunkowe koszty. Całkowite szacunkowe koszty należy obliczyć z uwzględnieniem kategorii kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku IA do decyzji nr 1313/2013/UE.

(11)

W celu skrócenia czasu na rozmieszczenie i zwiększenia pewności prawa należy doprecyzować warunki dotyczące przyjmowania i wykorzystywania zdolności rescEU. Warunki te powinny stanowić podstawę umów operacyjnych między Komisją a państwami członkowskimi.

(12)

W celu zapewnienia wyeksponowania Unii i rozmieszczenia zdolności rescEU oraz jednolitych warunków wdrażania art. 20a decyzji nr 1313/2013/UE należy w niniejszej decyzji określić zasady dotyczące odpowiedniego wyeksponowania.

(13)

Zdolności rescEU powinny być rejestrowane, certyfikowane i odpowiednio utrzymywane przez państwa członkowskie zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Należy również doprowadzić do końca proces certyfikacji w ramach mechanizmu unijnego.

(14)

Od momentu wejścia w życie w dniu 21 marca 2019 r. decyzji (UE) 2019/420 Unia może już zapewniać pomoc finansową na pokrycie kosztów operacyjnych. Należy zatem ustanowić zasady i procedury umożliwiające państwom członkowskim zwracanie się o taką pomoc.

(15)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszej decyzji określa się zasady wdrażania decyzji nr 1313/2013/UE w odniesieniu do:

a)

udostępniania na rzecz europejskiej puli ochrony ludności zdolności otrzymujących finansowanie na pokrycie kosztów związanych z adaptacją;

b)

kryteriów dotyczących decyzji o rozmieszczeniu zdolności rescEU, w tym w przypadku kolidujących ze sobą wniosków;

c)

kryteriów dotyczących decyzji o demobilizacji i wycofaniu zdolności;

d)

krajowego wykorzystania zdolności rescEU;

e)

odmowy oddelegowania personelu poza terytorium Unii;

f)

ogólnej treści umów operacyjnych;

g)

wymogów dotyczących wyeksponowania w odniesieniu do wykorzystania zdolności rescEU;

h)

certyfikacji i rejestracji zdolności rescEU;

i)

całkowitych szacunkowych kosztów gaszenia pożarów lasów z powietrza oraz

j)

ustaleń dotyczących wnioskowania o pomoc finansową na pokrycie kosztów operacyjnych.

Artykuł 2

Udostępnianie na rzecz europejskiej puli ochrony ludności zdolności otrzymujących finansowanie na pokrycie kosztów związanych z adaptacją

1.   Państwa członkowskie otrzymujące wsparcie finansowe Unii na pokrycie kosztów związanych z adaptacją zdolności zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. c) decyzji nr 1313/2013/UE zobowiązują się udostępniać odnośne zdolności na potrzeby europejskiej puli ochrony ludności na różne okresy minimalne odpowiadające całkowitej wysokości otrzymanego finansowania.

Minimalne okresy ustala się następująco:

a)

minimalny okres 3 lat w przypadku zdolności otrzymujących wsparcie finansowe Unii do 300 000 EUR;

b)

minimalny okres 5 lat w przypadku zdolności otrzymujących wsparcie finansowe Unii od 300 001 EUR do 1 000 000 EUR;

c)

minimalny okres 7 lat w przypadku zdolności otrzymujących wsparcie finansowe Unii od 1 000 001 EUR do 2 000 000 EUR;

d)

minimalny okres 10 lat w przypadku zdolności otrzymujących wsparcie finansowe Unii przekraczające 2 000 000 EUR.

2.   W przypadku gdy ekonomiczny okres użytkowania zdolności jest krótszy niż minimalny okres, o którym mowa w ust. 1, minimalny okres ustala się na podstawie ekonomicznego okresu użytkowania.

3.   Komisja za pośrednictwem ERCC może wyrazić zgodę na zakończenie minimalnego okresu, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do określonej zdolności, jeżeli zostanie to należycie uzasadnione przez państwo członkowskie.

Artykuł 3

Kryteria dotyczące decyzji o rozmieszczeniu zdolności rescEU

1.   Po otrzymaniu wniosku o pomoc ERCC ocenia, czy istniejące zdolności zaoferowane przez państwa członkowskie w ramach unijnego mechanizmu oraz zdolności wcześniej udostępnione na potrzeby europejskiej puli ochrony ludności są wystarczające, aby zapewnić skuteczną reakcję ten wniosek. Jeżeli nie można zapewnić skutecznej reakcji, Komisja za pośrednictwem ERCC podejmuje decyzję w sprawie rozmieszczenia zdolności rescEU zgodnie z procedurą określoną w art. 12 ust. 6 decyzji nr 1313/2013/UE.

2.   W decyzji o rozmieszczeniu zdolności rescEU uwzględnia się następujące kryteria szczegółowe:

a)

sytuację operacyjną w poszczególnych państwach członkowskich oraz potencjalne ryzyko klęsk i katastrof;

b)

stosowność i wystarczający poziom zdolności rescEU do reagowania na klęskę lub katastrofę;

c)

położenie geograficzne zdolności rescEU, w tym szacunkowy czas transportu do obszaru objętego klęską lub katastrofą;

d)

inne istotne kryteria, w tym warunki wykorzystania zdolności rescEU określone w umowach operacyjnych.

3.   W przypadku kolidujących ze sobą wniosków o pomoc przy podejmowaniu decyzji o lokalizacjach rozmieszczenia zdolności rescEU uwzględnia się następujące kryteria dodatkowe:

a)

przewidywane zagrożenie życia ludzi;

b)

przewidywane zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 2 lit. a) dyrektywy Rady 2008/114/WE (4), niezależnie od tego, czy znajduje się ona na terytorium Unii;

c)

przewidywane skutki klęsk lub katastrof, w tym skutki dla środowiska;

d)

potrzeby wskazane przez ERCC, a także wszelkie istniejące plany rozmieszczenia zdolności;

e)

potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się klęsk lub katastrof;

f)

skutki społeczno-gospodarcze;

g)

uruchomienie klauzuli solidarności zgodnie z art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

h)

inne istotne czynniki operacyjne.

Artykuł 4

Kryteria dotyczące decyzji o demobilizacji i wycofaniu zdolności

1.   Zdolności rescEU podlegają demobilizacji w następujących przypadkach:

a)

po otrzymaniu uprzedniego powiadomienia o zamknięciu sprawy w CECIS lub

b)

w przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgodnie z ust. 2.

2.   Decyzję o wycofaniu zdolności rescEU podejmuje Komisja za pośrednictwem ERCC, gdy istnieje większa potrzeba operacyjna zaangażowania odnośnych zdolności w innym miejscu lub gdy potrzeby na miejscu nie uzasadniają już ich dalszego wykorzystania. Decyzja jest podejmowana w ścisłej koordynacji z państwem członkowskim przyjmującym zdolności rescEU i państwem członkowskim lub państwami członkowskimi zwracającymi się o pomoc, a także w stosownych przypadkach z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

3.   Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, Komisja uwzględnia między innymi kryteria wymienione w art. 3 ust. 2 i 3.

Artykuł 5

Krajowe wykorzystanie zdolności rescEU

1.   Państwa członkowskie korzystające ze zdolności rescEU do celów krajowych zapewniają:

a)

dostępność i gotowość do operacji w ramach unijnego mechanizmu w terminie przewidzianym w odpowiednich wymogach dotyczących jakości, chyba że dokonano innych ustaleń z Komisją;

b)

równe traktowanie zdolności rescEU i innych zdolności krajowych w zakresie odpowiedniego utrzymania, przechowywania, ubezpieczenia, obsady personelu i innych odpowiednich działań w zakresie zarządzania i utrzymania;

c)

szybką naprawę w razie uszkodzenia.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję za pośrednictwem ERCC o krajowym wykorzystaniu zdolności rescEU i przedkładają sprawozdanie po ich wykorzystaniu.

3.   W przypadku gdy krajowe wykorzystanie zdolności rescEU ma wpływ na dostępność, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, państwa członkowskie przed ich rozmieszczeniem uzyskują zgodę Komisji za pośrednictwem ERCC.

Państwa członkowskie zapewniają dostępność w możliwie najkrótszym czasie, w przypadku gdy zdolności rescEU są potrzebne do reagowania w ramach unijnego mechanizmu.

Artykuł 6

Odmowa oddelegowania personelu poza terytorium Unii

1.   W przypadku gdy zgodnie z art. 12 ust. 10 decyzji nr 1313/2013/UE podjęto decyzję o rozmieszczeniu zdolności rescEU poza Unią, państwa członkowskie mogą odmówić oddelegowania swojego personelu w następujących przypadkach:

a)

gdy zerwane zostały stosunki dyplomatyczne między państwem członkowskim a wnioskującym państwem trzecim;

b)

gdy konflikt zbrojny, zagrożenie takim konfliktem lub inne równie poważne przyczyny skutkowałyby zagrożeniem dla bezpieczeństwa personelu i uniemożliwiałyby danemu państwu członkowskiemu wypełnianie obowiązku dochowania należytej staranności.

2.   Państwo członkowskie odmawiające oddelegowania swojego personelu niezwłocznie informuje o tym Komisję i przedstawia jej stosowne uzasadnienie.

Artykuł 7

Ogólna treść umów operacyjnych

Umowy operacyjne, o których mowa w art. 12 ust. 5 decyzji nr 1313/2013/UE między innymi:

a)

określają charakter podmiotu przyjmującego zdolności rescEU;

b)

określają lokalizację przyjmowanych zdolności rescEU;

c)

zawierają informacje na temat odpowiedniej logistyki i ubezpieczeń;

d)

przedstawiają zarys krajowego procesu podejmowania decyzji w celu zapewnienia dostępności i gotowości zdolności rescEU do operacji w ramach unijnego mechanizmu w terminach przewidzianych w odpowiednich wymogach dotyczących jakości;

e)

zawierają aktualne informacje na temat personelu, w tym warunków ich zatrudnienia, umów ubezpieczenia, szkoleń, a także opis środków, które zostały podjęte w celu zagwarantowania ich rozmieszczenia na szczeblu międzynarodowym;

f)

zawierają plan prac w zakresie utrzymania;

g)

określają szczegółowe wymogi w zakresie sprawozdawczości;

h)

określają wymogi dotyczące wyeksponowania Unii, o których mowa w art. 20a decyzji nr 1313/2013/UE.

Artykuł 8

Wymogi dotyczące wyeksponowania w odniesieniu do wykorzystania zdolności rescEU

W przypadku gdy zdolności rescEU są wykorzystywane w operacjach reagowania w ramach unijnego mechanizmu, należy zapewnić odpowiednie wyeksponowanie Unii zgodnie z art. 20a decyzji nr 1313/2013/UE przez państwo członkowskie przyjmujące zdolność rescEU oraz państwo członkowskie zwracające się o pomoc.

Artykuł 9

Odpowiedzialność i odszkodowanie za szkody

Państwa członkowskie powstrzymują się od wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Komisji z tytułu szkód wynikających z interwencji związanych z udzielaniem pomocy w ramach unijnego mechanizmu lub z tytułu konsekwencji nierozmieszczenia, demobilizacji lub wycofania zdolności rescEU zapewnianych w ramach unijnego mechanizmu oraz na mocy niniejszej decyzji, o ile nie zostanie udowodnione, że szkody te są wynikiem oszustwa lub poważnego uchybienia.

Artykuł 10

Zasady certyfikacji i rejestracji

1.   Państwa członkowskie zapewniają certyfikację i rejestrację zdolności rescEU zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

2.   W przypadku gdy zdolności rescEU są wykorzystywane do wielu celów, należy doprowadzić do końca odpowiednią certyfikację i rejestrację.

3.   Państwa członkowskie certyfikują zdolności rescEU w ramach procesu certyfikacji w kontekście unijnego mechanizmu tak szybko, jak to możliwe i zgodnie z art. 11 ust. 4 decyzji nr 1313/2013/UE oraz rozdziałem 5 decyzji wykonawczej Komisji 2014/762/UE (5). Zdolności rescEU, w odniesieniu do których trwa unijna procedura certyfikacji, mogą być rozmieszczane zgodnie z art. 3.

Artykuł 11

Całkowite szacunkowe koszty zdolności rescEU w zakresie gaszenia pożarów lasów z powietrza

1.   Kategorie kosztów, o których mowa w pkt 1–6 i 8 załącznika IA do decyzji nr 1313/2013/UE, są uwzględniane przy obliczaniu całkowitych szacunkowych kosztów zdolności rescEU w zakresie gaszenia pożarów lasów z powietrza.

2.   Koszty należące do kategorii „Koszty wyposażenia”, wymienionej w pkt 1 załącznika IA do decyzji nr 1313/2013/UE, w odniesieniu do zdolności gaszenia pożarów lasów z powietrza z wykorzystaniem samolotów oblicza się na podstawie cen rynkowych mających zastosowanie w momencie nabycia, wynajmu lub leasingu odnośnych zdolności zgodnie z art. 12 ust. 3 decyzji nr 1313/2013/UE. W przypadku gdy państwa członkowskie nabywają, wynajmują lub leasingują zdolności rescEU, przekazują Komisji udokumentowane dowody potwierdzające rzeczywiste mające zastosowanie ceny rynkowe.

Koszty należące do kategorii „Koszty wyposażenia”, o której mowa w pkt 1 załącznika IA do decyzji nr 1313/2013/UE, w odniesieniu do zdolności gaszenia pożarów lasów z powietrza z wykorzystaniem śmigłowców oblicza się na podstawie cen rynkowych mających zastosowanie w momencie nabycia, wynajmu lub leasingu odnośnych zdolności zgodnie z art. 12 ust. 3 decyzji nr 1313/2013/UE. W przypadku gdy państwa członkowskie nabywają, wynajmują lub leasingują zdolności rescEU, przekazują Komisji udokumentowane dowody potwierdzające rzeczywiste mające zastosowanie ceny rynkowe.

3.   Koszty należące do kategorii wymienionych w pkt 2–6 i 8 załącznika IA do decyzji nr 1313/2013/UE, w odniesieniu do zdolności gaszenia pożarów lasów z powietrza z wykorzystaniem samolotów oblicza się przynajmniej raz w okresie każdych wieloletnich ram finansowych począwszy od okresu 2014–2020, biorąc pod uwagę informacje dostępne Komisji, w tym inflację i kalkulacje kosztów przeprowadzone do celów finansowania zdolności krajowych zgodnie z art. 35 decyzji nr 1313/2013/UE. Koszty te są wykorzystywane przez Komisję w celu zapewnienia rocznej pomocy finansowej.

Koszty należące do kategorii wymienionych w pkt 2–6 i 8 załącznika IA do decyzji nr 1313/2013/UE, w odniesieniu do zdolności gaszenia pożarów lasów z powietrza z wykorzystaniem śmigłowców oblicza się przynajmniej raz w okresie każdych wieloletnich ram finansowych począwszy od okresu 2014–2020, biorąc pod uwagę informacje dostępne Komisji, w tym inflację i kalkulacje kosztów przeprowadzone do celów finansowania zdolności krajowych zgodnie z art. 35 decyzji nr 1313/2013/UE. Koszty te są wykorzystywane przez Komisję w celu zapewnienia rocznej pomocy finansowej.

Artykuł 12

Kwalifikowalne koszty operacyjne

1.   Koszty operacyjne, o których mowa w art. 23 ust. 2 oraz art. 23 ust. 4b i 4c decyzji nr 1313/2013/UE, obejmują wszystkie koszty funkcjonowania zdolności podczas danej operacji, które są niezbędne do zapewnienia ich skuteczności operacyjnej. Koszty te mogą obejmować w stosownych przypadkach koszty związane z personelem, transportem międzynarodowym i lokalnym, logistyką, materiałami eksploatacyjnymi i dostawami, utrzymaniem, a także inne koszty niezbędne do zapewnienia skutecznego wykorzystania odnośnych zdolności.

2.   Koszty, o których mowa w ust. 1, nie kwalifikują się do finansowania w przypadku, gdy są pokrywane ze wsparcia ze strony kraju-gospodarza, na mocy art. 39 decyzji wykonawczej 2014/762/UE lub zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji wykonawczej (UE) 2019/570, lub gdy są finansowane za pośrednictwem innych instrumentów finansowych Unii.

3.   Procedury dotyczące ubiegania się o wsparcie w zakresie transportu, o których mowa w art. 48, art. 49 ust. 1 i 3, art. 51, art. 53 i załączniku VIII do decyzji wykonawczej 2014/762/UE, stosuje się odpowiednio do wniosków o pomoc finansową na pokrycie kosztów operacyjnych do czasu, gdy zostaną one w odpowiednich przypadkach zastąpione.

Artykuł 13

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Christos STYLIANIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924.

(2)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 77I z 20.3.2019, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/570 z dnia 8 kwietnia 2019 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w odniesieniu do zdolności reagowania rescEU i zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/762/UE (Dz.U. L 99 z 10.4.2019, s. 41).

(4)  Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/762/UE z dnia 16 października 2014 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz uchylająca decyzje Komisji 2004/277/WE, Euratom oraz 2007/606/WE, Euratom (Dz.U. L 320 z 6.11.2014, s. 1).


2.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/100


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1311

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/21)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 1 tiret drugie oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji EBC/2014/34 (1) przewidziano przeprowadzenie serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO) w okresie dwóch lat, w latach 2014–2016 (TLTRO-I), natomiast w decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) (2) przewidziano przeprowadzenie drugiej serii operacji TLTRO w okresie od czerwca 2016 r. do marca 2017 r. (TLTRO-II).

(2)

W dniu 7 marca 2019 r., wykonując swoje zadanie w zakresie utrzymywania stabilności cen, Rada Prezesów podjęła decyzję o przeprowadzeniu nowej serii siedmiu ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III) w okresie od września 2019 r. do marca 2021 r., z terminem wymagalności w odniesieniu do każdej operacji wynoszącym dwa lata. Celem operacji TLTRO-III jest przyczynienie się do utrzymania korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych oraz wsparcie akomodacyjnego nastawienia w polityce pieniężnej w państwach członkowskich, których walutą jest euro. W kontekście tego środka kwalifikowane kredyty obejmują kredyty dla niefinansowego sektora prywatnego z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Wraz z innymi środkami niestandardowymi operacje TLTRO-III mają na celu przyczynienie się do powrotu stopy inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 % w średnim okresie.

(3)

Tak jak w przypadku pierwszej i drugiej serii TLTRO, w celu ułatwienia uczestnictwa instytucji, które z powodów organizacyjnych pożyczają od Eurosystemu, wykorzystując strukturę grupy, pod określonymi warunkami uczestnictwo w TLTRO-III powinno być możliwe na zasadzie grupowej. Uczestnictwo grupy powinno się odbywać za pośrednictwem określonego członka grupy oraz w przypadku spełnienia określonych warunków. Ponadto w celu uwzględnienia kwestii związanych z podziałem płynności wewnątrz grupy w przypadku grup opierających się na bliskich powiązaniach między członkami wprowadzony powinien zostać obowiązek formalnego potwierdzania na piśmie uczestnictwa w grupie przez wszystkich jej członków. Grupa TLTRO, która została uznana na potrzeby TLTRO-II zgodnie z decyzją (UE) 2016/810 (EBC/2016/10), powinna mieć możliwość uczestnictwa w TLTRO-III jako grupa TLTRO-III pod warunkiem podlegania określonym procedurom dotyczącym powiadamiania i uznawania.

(4)

Kwota, która będzie mogła zostać pożyczona na podstawie wszystkich TLTRO-III powinna zostać określona na podstawie przypadającej na uczestnika niespłaconej kwoty kwalifikowanych kredytów dla niefinansowego sektora prywatnego niespłaconych na dzień 28 lutego 2019 r., przy uwzględnieniu kwot uprzednio pożyczonych przez uczestnika TLTRO-III na podstawie TLTRO-II zgodnie z decyzją (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) i nadal pozostających do spłaty. Ponadto kwalifikowane kredyty dla niefinansowego sektora prywatnemu, które zostały poddane samosekurytyzacji (tzn. w przypadku gdy papiery wartościowe zabezpieczone aktywami wynikające z sekurytyzacji są w całości zatrzymywane), mogą, pod pewnymi warunkami, być również brane pod uwagę na potrzeby obliczenia limitu zadłużenia uczestnika. Poprawi to stosunek pomiędzy limitem zadłużenia a udzielaniem kredytów gospodarce.

(5)

W odniesieniu do każdej z operacji TLTRO-III powinien mieć zastosowanie górny limit oferty. Ograniczenie wysokości ofert ma na celu uniknięcie nadmiernej koncentracji ofert w niewielkiej liczbie operacji.

(6)

Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdej TLTRO-III powinna zostać określona w oparciu o historię udzielania kredytów danego uczestnika w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r., zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej decyzji.

(7)

Termin wymagalności każdej z TLTRO-III wyniesie dwa lata. W związku z krótszym terminem wymagalności w porównaniu do tego przewidzianego w odniesieniu do TLTRO i TLTRO-II, uczestnikom nie powinna przysługiwać możliwość dobrowolnej spłaty kwot przyznanych w ramach TLTRO-III przed terminem.

(8)

Instytucje pragnące uczestniczyć w TLTRO-III powinny podlegać określonym wymogom sprawozdawczym. Przekazywane dane będą wykorzystywane do: a) określania limitu zadłużenia; b) obliczania wartości odniesienia; c) oceny wykonywania zobowiązań przez uczestników w stosunku do ich wartości odniesienia; oraz d) innych celów analitycznych wymaganych dla wykonywania zadań przez Eurosystem. Planuje się ponadto, aby krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC”), otrzymujące przekazywane dane mogły wymieniać je w ramach Eurosystemu w zakresie i na poziomie niezbędnym do odpowiedniego wdrożenia struktury TLTRO-III, a także analizy jej skuteczności oraz w innych celach analitycznych Eurosystemu. Przekazywane dane mogą być udostępniane w ramach Eurosystemu w celu weryfikacji dostarczonych danych.

(9)

W celu zapewnienia instytucjom kredytowym wystarczającej ilości czasu na dokonanie przygotowań operacyjnych do pierwszej operacji TLTRO-III niniejsza decyzja powinna wejść w życie bez zbędnej zwłoki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

1)   „referencyjna kwota kredytów netto”– kwotę netto kwalifikowanych kredytów, jaką uczestnik musi przekroczyć w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r. w celu zakwalifikowania się na stopę oprocentowania swojej pożyczki na podstawie TLTRO-III, która jest niższa niż stopa pierwotnie zastosowana i która podlega obliczeniu zgodnie z zasadami i szczegółowymi postanowieniami określonymi odpowiednio w art. 4 i w załączniku I;

2)   „niespłacona kwota odniesienia”– sumę niespłaconych kwalifikowanych kredytów uczestnika na dzień 31 marca 2019 r. oraz referencyjną kwotę kredytów netto uczestnika obliczoną zgodnie z zasadami i szczegółowymi postanowieniami określonymi odpowiednio w art. 4 i w załączniku I;

3)   „limit oferty”– maksymalną kwotę, jaka może być pożyczona przez uczestnika na podstawie którejkolwiek TLTRO-III, obliczoną zgodnie z zasadami i szczegółowymi postanowieniami określonymi odpowiednio w art. 4 i w załączniku I;

4)   „limit zadłużenia”– całkowitą kwotę, jaka może być pożyczona przez uczestnika na podstawie wszystkich TLTRO-III, obliczoną zgodnie z zasadami i szczegółowymi postanowieniami określonymi odpowiednio w art. 4 i w załączniku I;

5)   „instytucja kredytowa”– instytucję kredytową w rozumieniu art. 2 pkt 14 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (3);

6)   „odchylenie od niespłaconej kwoty odniesienia”– liczbę punktów procentowych, o które kwota kwalifikowanych kredytów uczestnika udzielonych w okresie pomiędzy 1 kwietnia 2019 r. a 31 marca 2021 r. wzrosła lub uległa obniżeniu w stosunku do niespłaconej kwoty odniesienia, obliczoną zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami zawartymi w art. 4 i w załączniku I;

7)   „kwalifikowane kredyty”– kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych (w tym instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych) będących rezydentami, w rozumieniu art. 1 pkt 4) rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 (4), w państwie członkowskim, którego walutą jest euro, za wyjątkiem kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, zgodnie ze szczegółowym opisem w załączniku II;

8)   „kwota netto kwalifikowanych kredytów”– kredyty brutto w formie kwalifikowanych kredytów po odjęciu spłaty niespłaconych kwot kwalifikowanych kredytów w określonym czasie, zgodnie ze szczegółowym opisem w załączniku II;

9)   „podmiot sekurytyzacyjny”– podmiot sekurytyzacyjny w rozumieniu art. 1 ust. 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40) (5);

10)   „pierwszy okres referencyjny”– okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.;

11)   „kod SPV”– unikalny kod indentyfikacyjny danego podmiotu sekurytyzacyjnego na liście podmiotów sekurytyzacyjnych prowadzonej i publikowanej przez Europejski Bank Centralny (EBC) dla celów statystycznych zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40);

12)   „korzystne dostosowanie stopy procentowej”– obniżenie stopy procentowej mającej zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach operacji TLTRO-III, wyrażone jako ułamek średniej różnicy pomiędzy maksymalną możliwą stopą procentową a minimalną możliwą stopą procentową, według obliczeń zgodnych ze szczegółowymi postanowieniami określonymi w załączniku I;

13)   „identyfikator podmiotu prawnego” (LEI)– alfanumeryczny kod referencyjny zgodny z ISO 17442 nadany podmiotowi prawnemu;

14)   „monetarna instytucja finansowa” (MIF)– monetarną instytucję finansową w rozumieniu art. 1 lit. a) rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (6);

15)   „kod MIF”– unikalny kod indentyfikacyjny dla MIF na liście MIF prowadzonej i publikowanej przez Europejski Bank Centralny (EBC) dla celów statystycznych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33);

16)   „niespłacone kwoty kwalifikowanych kredytów”– niespłacone należności z tytułu kwalifikowanych kredytów w bilansie, z wyłączeniem kwalifikowanych kredytów sekurytyzowanych albo w inny sposób przeniesionych bez wyksięgowania z bilansu, zgodnie ze szczegółowym opisem w załączniku II;

17)   „uczestnik”– uprawnionego kontrahenta operacji otwartego rynku w ramach polityki pieniężnej Eurosystemu zgodnie z wytycznymi (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), który składa oferty w procedurach przetargowych TLTRO-III indywidualnie albo jako instytucja wiodąca w ramach grupy, podlegającego wszystkim prawom i obowiązkom związanym z jego uczestnictwem w procedurach przetargowych TLTRO-III;

18)   „referencyjna niespłacona kwota”– sumę niespłaconych kwot kwalifikowanych kredytów oraz, po skorzystaniu z opcji wskazanej w art. 6 ust. 3, niespłacone kwoty samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów na dzień 28 lutego 2019 r.;

19)   „odpowiedni KBC”– w odniesieniu do poszczególnych uczestników – KBC państwa członkowskiego, w którym dany uczestnik ma siedzibę;

20)   „drugi okres referencyjny”– okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r.;

21)   „sekurytyzacja”– transakcję, która jest albo: a) sekurytyzacją tradycyjną w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 (7); allbo b) sekurytyzacją w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40), która obejmuje przeniesienie sekurytyzowanynych kredytów na rzecz podmiotu sekurytyzacyjnego;

22)   „samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty”– kwalifikowane kredyty udzielone i sekurytyzowane przez uczestnika lub członka grupy TLTRO-III, gdy papiery wartościowe zabezpieczone aktywami będące skutkiem sekurytyzacji podlegają w 100 % zatrzymaniu przez tego uczestnika lub członka grupy TLTRO-III.

Artykuł 2

Trzecia seria ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących

1.   Eurosystem przeprowadzi siedem operacji TLTRO-III zgodnie z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC.

2.   Każda TLTRO-III staje się wymagalna, bez możliwości wcześniejszej dobrowolnej spłaty, dwa lata po odpowiedniej dacie rozliczenia, w dniu przypadającym w dacie rozliczenia podstawowej operacji refinansującej Eurosystemu, zgodnie z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC.

3.   TLTRO-III:

a)

są transakcjami odwracalnymi zasilającymi w płynność;

b)

są przeprowadzane w sposób zdecentralizowany przez KBC;

c)

są realizowane w formie przetargów standardowych; oraz

d)

są realizowane w formie procedur przetargów kwotowych.

4.   Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej decyzji do TLTRO-III stosuje się standardowe warunki gotowości KBC do dokonywania operacji kredytowych. Warunki te obejmują procedury przeprowadzania operacji otwartego rynku, kryteria kwalifikacji kontrahentów i zabezpieczeń dla celów operacji kredytowych Eurosystemu oraz sankcje w przypadku niewykonania zobowiązań przez kontrahenta. Każdy z tych warunków jest określony w ogólnych i tymczasowych ramach prawnych mających zastosowanie do operacji refinansujących i wdrożony w krajowych ramach umownych lub regulacyjnych KBC.

5.   W razie sprzeczności pomiędzy niniejszą decyzją a wytycznymi (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) lub jakimkolwiek innym aktem prawnym EBC określającym ramy prawne mające zastosowanie do dłuższych operacji refinansujących lub krajowymi środkami implementującymi taki akt na poziomie krajowym, stosuje się niniejszą decyzję.

Artykuł 3

Uczestnictwo

1.   Instytucje mogą uczestniczyć w TLTRO-III indywidualnie, jeżeli są uprawnionymi kontrahentami operacji otwartego rynku w ramach polityki pieniężnej Eurosystemu.

2.   Instytucje mogą uczestniczyć w TLTRO-III w ramach grupy przez utworzenie grupy TLTRO-III. Uczestnictwo w ramach grupy ma znaczenie przy obliczaniu mających zastosowanie limitów zadłużenia i wartości odniesienia w sposób określony w art. 4 oraz dla związanych z tym obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 6. Uczestnictwo w ramach grupy podlega następującym ograniczeniom:

a)

instytucja nie może być członkiem więcej niż jednej grupy TLTRO-III;

b)

instytucja uczestnicząca w TLTRO-III w ramach grupy nie może uczestniczyć w nich indywidualnie;

c)

instytucja wyznaczona jako instytucja wiodąca jest jedynym członkiem grupy TLTRO-III mogącym brać udział w procedurach przetargowych TLTRO-II; oraz

d)

skład oraz instytucja wiodąca grupy TLTRO-III muszą pozostać bez zmian dla wszystkich TLTRO-III, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego artykułu.

3.   Uczestnictwo w TLTRO-III za pośrednictwem grupy TLTRO-III wymaga spełnienia następujących warunków:

a)

ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wniosek, o którym mowa w lit. d) niniejszego ustępu, każdy członek danej grupy:

(i)

jest połączony bliskimi powiązaniami z innym członkiem grupy, zgodnie z definicją „bliskich powiązań” w rozumieniu art. 138 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), przy czym odniesienia w tej definicji do „kontrahenta”, „gwaranta”, „emitenta” lub „dłużnika” rozumie się jako odniesienia do członka grupy; lub

(ii)

utrzymuje rezerwę obowiązkową w Eurosystemie zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) (8) pośrednio poprzez innego członka grupy lub jest wykorzystywany przez innego członka grupy w celu pośredniego utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie.

b)

grupa wyznacza jednego ze swoich członków jako instytucję wiodącą dla grupy. Instytucją wiodącą jest uprawniony kontrahent operacji otwartego rynku w ramach polityki pieniężnej Eurosystemu;

c)

każdy członek grupy TLTRO-III jest instytucją kredytową z siedzibą w państwie członkowskim, którego walutą jest euro, i spełnia kryteria określone w art. 55 lit. a), b) i c) wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

d)

z zastrzeżeniem lit. e) instytucja wiodąca składa wniosek o uczestnictwo grupowe do swojego KBC zgodnie z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC. Wniosek zawiera:

(i)

nazwę instytucji wiodącej;

(ii)

listę kodów MIF i nazw wszystkich instytucji, które mają wejść w skład grupy TLTRO-III;

(iii)

wyjaśnienie podstawy dla wniosku grupy, w tym listę bliskich powiązań lub powiązań polegających na pośrednim utrzymywaniu rezerwy pomiędzy członkami grupy, przy czym każdy członek identyfikowany jest przy użyciu kodu MIF;

(iv)

w przypadku członków grupy spełniających warunki, o których mowa w lit. a) pkt (ii): pisemne potwierdzenie przez instytucję wiodącą poświadczające, że każdy członek jej grupy TLTRO-III zdecydował w sposób formalny o zostaniu członkiem danej grupy TLTRO-III i zobowiązuje się nie uczestniczyć w TLTRO-III jako kontrahent indywidualny ani jako członek innej grupy TLTRO-III, łącznie z odpowiednim dowodem na to, że pisemne potwierdzenie instytucji wiodącej zostało podpisane przez należycie upoważnione osoby. Instytucja wiodąca może dokonać potwierdzenia dotyczącego członków grupy TLTRO-III w przypadku istnienia porozumień, takich jak porozumienia dotyczące pośredniego utrzymywania rezerw obowiązkowych zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9), które stanowią wprost, że odpowiedni członkowie grupy uczestniczą w operacjach otwartego rynku Eurosystemu wyłącznie za pośrednictwem instytucji wiodącej. Odpowiedni KBC, we współpracy z KBC odpowiednich członków grupy, może sprawdzić ważność danego pisemnego potwierdzenia; oraz

(v)

w przypadku członka grupy, do którego stosuje się lit. a) pkt (i): 1) pisemne potwierdzenie przez odpowiedniego członka grupy poświadczające jego formalną decyzję o zostaniu członkiem danej grupy TLTRO-III oraz nieuczestniczeniu w TLTRO-III jako kontrahent indywidualny lub jako członek innej grupy TLTRO-III; oraz 2) odpowiedni dowód, potwierdzony przez KBC danego członka grupy, że ta formalna decyzja została podjęta na najwyższym stopniu struktury korporacyjnej członka, takim jak zarząd albo porównywalny organ decyzyjny, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

e)

grupa TLTRO-II uznana na cele TLTRO-II zgodnie z decyzją (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) może uczestniczyć w TLTRO-III jako grupa TLTRO-III pod warunkiem złożenia przez jej instytucję wiodącą pisemnego powiadomienia o tym odpowiedniemu KBC zgodnie z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC. Powiadomienie zawiera:

(i)

listę członków grupy TLTRO-II, którzy zdecydowali w sposób formalny o członkostwie w danej grupie TLTRO-III i nieuczestniczeniu w TLTRO-III jako kontrahenci indywidualni lub jako członkowie innej grupy TLTRO-III. W przypadku członków grupy spełniających warunki, o których mowa w lit. a) pkt (ii), instytucja wiodąca może dokonać koniecznego powiadomienia w przypadku istnienia porozumień, zgodnie z lit. d) pkt (iv), które stanowią wprost, że odpowiedni członkowie grupy uczestniczą w operacjach otwartego rynku Eurosystemu wyłącznie za pośrednictwem instytucji wiodącej. Odpowiedni KBC, we współpracy z KBC odpowiednich członków grupy, może sprawdzić ważność takiej listy; oraz

(ii)

odpowiedni dowód, zgodnie z żądaniem KBC instytucji wiodącej, że została ona sporządzona przez należycie upoważnione osoby;

f)

instytucja wiodąca uzyskuje potwierdzenie swojego KBC, że grupa TLTRO-III została uznana. Przed wydaniem potwierdzenia odpowiedni KBC może zażądać od instytucji wiodącej dodatkowych informacji mających znaczenie dla jego oceny potencjalnej grupy TLTRO-III. Oceniając wniosek grupy, odpowiedni KBC uwzględnia również oceny dokonane przez KBC członków grupy, które mogą być konieczne, takie jak weryfikacja dokumentów dostarczonych zgodnie z lit. d) lub e).

Do celów niniejszej decyzji instytucje kredytowe podlegające nadzorowi skonsolidowanemu, w tym oddziały tej samej instytucji kredytowej, uznaje się również za odpowiednich wnioskodawców o uznanie grupy TLTRO-III i są one obowiązane do przestrzegania odpowiednio stosowanych warunków określonych w niniejszym artykule. Ułatwia to tworzenie grup TLTRO-III wśród takich instytucji, gdy są one częścią tej samej osoby prawnej. W celu potwierdzenia utworzenia lub zmiany składu grupy TLTRO-III o takim charakterze stosuje się odpowiednio ust. 3 lit. d) pkt (v) i ust. 6 lit. b) pkt (ii) ppkt 5).

4.   W razie niespełniania warunków określonych w ust. 3 przez jedną instytucję objętą wnioskiem o uznanie grupy TLTRO-III albo przez większą liczbę takich instytucji odpowiedni KBC może częściowo odrzucić wniosek proponowanej grupy. W takiej sytuacji instytucje składające wniosek mogą zdecydować o działaniu jako grupa TLTRO-III o składzie ograniczonym do tych członków grupy, którzy spełniają konieczne wymogi, lub o wycofaniu wniosku o uznanie grupy TLTRO-III.

5.   W wyjątkowych, obiektywnie uzasadnionych przypadkach Rada Prezesów może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania warunków określonych w ust. 2 i ust. 3.

6.   Z zastrzeżeniem ust. 5 skład grupy uznanej zgodnie z ust. 3 może zostać zmieniony w następujących okolicznościach:

a)

członek grupy TLTRO-III podlega wykluczeniu z niej, jeżeli przestanie spełniać wymogi określone w ust. 3 lit. a) lub lit. c). KBC odpowiedniego członka grupy informuje instytucję wiodącą o niespełnianiu tych wymogów przez członka grupy.

W takich przypadkach dana instytucja wiodąca zawiadamia odpowiedni KBC o zmianie statusu członka swojej grupy;

b)

w razie powstania po ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wniosek, o którym mowa w ust. 3 lit. d), w odniesieniu do grupy TLTRO-III dodatkowych bliskich powiązań lub powiązań polegających na pośrednim utrzymywaniu rezerwy wymaganej w Eurosystemie, skład grupy TLTRO-III może zostać zmieniony w celu odzwierciedlenia dołączenia nowego członka, o ile:

(i)

instytucja wiodąca wystąpi do swojego KBC z wnioskiem o uznanie zmiany składu grupy TLTRO-III zgodnie z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC;

(ii)

wniosek, o którym mowa w pkt (i), zawiera:

1)

nazwę instytucji wiodącej;

2)

listę kodów MIF i nazw wszystkich instytucji, które mają wejść w nowy skład grupy TLTRO-III;

3)

wyjaśnienie podstawy dla wniosku, w tym szczegóły dotyczące zmiany bliskich powiązań lub powiązań polegających na pośrednim utrzymywaniu rezerwy pomiędzy członkami grupy, przy czym każdy członek identyfikowany jest przy użyciu kodu MIF;

4)

w przypadku członków grupy, do których zastosowanie ma ust. 3 lit. a) pkt (ii): pisemne potwierdzenie przez instytucję wiodącą poświadczające, że każdy członek jej grupy TLTRO-III zdecydował w sposób formalny o zostaniu członkiem danej grupy TLTRO-III i nieuczestniczeniu w TLTRO-III jako kontrahent indywidualny ani jako członek innej grupy TLTRO-III. Instytucja wiodąca może dokonać poświadczenia dotyczącego członków grupy TLTRO-III w przypadku istnienia porozumień, takich jak porozumienia dotyczące pośredniego utrzymywania rezerw obowiązkowych zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9), które stanowią wprost, że odpowiedni członkowie grupy uczestniczą w operacjach otwartego rynku Eurosystemu wyłącznie za pośrednictwem instytucji wiodącej. Odpowiedni KBC, we współpracy z KBC odpowiednich członków grupy, może sprawdzić ważność tego pisemnego potwierdzenia; oraz

5)

w przypadku członków grupy, do których zastosowanie ma ust. 3 lit. a) pkt (i), pisemne potwierdzenie przez każdego dodatkowego członka jego formalnej decyzji o zostaniu członkiem danej grupy TLTRO-III i nieuczestniczeniu w TLTRO-III jako kontrahent indywidualny lub jako członek innej grupy TLTRO-III, a także pisemne potwierdzenie przez każdego członka danej grupy TLTRO-III, łącznie z odpowiednimi dowodami potwierdzonymi przez KBC danego członka grupy, zgodnie z ust. 3 lit. d) pkt (v); oraz

(iii)

instytucja wiodąca otrzymała od swojego KBC potwierdzenie, że zmieniona grupa TLTRO-III została uznana. Przed wydaniem potwierdzenia odpowiedni KBC może zażądać od instytucji wiodącej dodatkowych informacji mających znaczenie dla jego oceny nowego składu grupy TLTRO-III. Oceniając wniosek grupy, odpowiedni KBC musi również uwzględnić każdą konieczną ocenę dokonaną przez KBC członków grupy, taką jak weryfikacja dokumentów dostarczonych zgodnie z pkt (ii);

c)

w razie zajścia po ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wniosek, o którym mowa w ust. 3 lit. d), w odniesieniu do grupy TLTRO-III połączenia, przejęcia lub podziału, i w przypadku gdy operacja ta nie skutkuje zmianą w zbiorze kwalifikowanych kredytów, skład grupy TLTRO-III może zostać zmieniony w celu odzwierciedlenia połączenia, przejęcia lub podziału pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych w lit. b).

7.   W przypadku gdy zmiany w składzie grupy TLTRO-III zostały zaakceptowane przez Radę Prezesów zgodnie z ust. 5 lub zmiany w składzie grup TLTRO-III zaszły zgodnie z ust. 6, o ile Rada Prezesów nie zadecyduje inaczej, zastosowanie mają następujące zasady:

(a)

w odniesieniu do zmian, do których zastosowanie ma ust. 5, ust. 6 lit. b) lub ust. 6 lit. c), instytucja wiodąca może uczestniczyć w TLTRO-III na podstawie nowego składu swojej grupy TLTRO-III po uzyskaniu potwierdzenia od swojego KBC, że nowy skład grupy TLTRO-III został uznany; oraz

(b)

instytucja, która przestała być członkiem grupy TLTRO-III, nie uczestniczy w dalszych TLTRO-III indywidualnie lub jako członek innej grupy TLTRO-III, chyba że złoży nowy wniosek o uczestnictwo zgodnie z ust. 1, 3 lub 6.

8.   W razie utraty przez instytucję wiodącą statusu uprawnionego kontrahenta operacji otwartego rynku w ramach polityki pieniężnej Eurosystemu jej grupa TLTRO-III przestaje być uznawana, a taka instytucja wiodąca ma obowiązek spłaty wszystkich kwot pożyczonych na podstawie TLTRO-III.

Artykuł 4

Limit zadłużenia, limit oferty i wartości odniesienia

1.   Limit zadłużenia stosowany wobec uczestnika indywidualnego oblicza się na podstawie danych kredytowych dotyczących referencyjnej niespłaconej kwoty danego uczestnika indywidualnego. Limit zadłużenia stosowany wobec uczestnika będącego instytucją wiodącą grupy TLTRO-III oblicza się na podstawie zagregowanych danych kredytowych dotyczących referencyjnej niespłaconej kwoty wszystkich członków grupy TLTRO-III.

2.   Limit zadłużenia każdego uczestnika wynosi 30 % jego całkowitej niespłaconej kwoty pomniejszonej o kwoty uprzednio pożyczone przez tego uczestnika TLTRO-III na podstawie TLTRO-II zgodnie z decyzją (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) i nadal niespłacone na dzień rozliczenia TLTRO-III, przy uwzględnieniu prawnie wiążących powiadomień dotyczących wcześniejszej spłaty dokonanych zgodnie z art. 6 decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10). Odpowiednie obliczenia techniczne są wskazane w załączniku I.

3.   W przypadku gdy członek grupy TLTRO uznany na potrzeby TLTRO-II zgodnie z decyzją (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) nie chce być członkiem odpowiedniej grupy TLTRO-III, w celu obliczenia limitu zadłużenia na podstawie TLTRO-III dla danej instytucji kredytowej jako indywidualnego uczestnika uznaje się, że ta instytucja kredytowa pożyczyła na podstawie TLTRO-II kwotę równą kwocie pożyczonej przez instytucję wiodącą danej grupy TLTRO-II na podstawie TLTRO-II i nadal niepłaconej na dzień rozliczenia TLTRO-III, pomnożoną przez udział kwalifikowanych kredytów tego członka w stosunku do kwalifikowanych kredytów danej grupy TLTRO-II na dzień 31 stycznia 2016 r. Ta ostatnia kwota podlega odjęciu od kwoty, którą uznaje się, że dana grupa TLTRO-III pożyczyła na podstawie TLTRO-II w celu obliczenia limitu zadłużenia instytucji wiodącej w przypadku TLTRO-III.

4.   Limit oferty każdego uczestnika w przypadku każdej operacji TLTRO-III jest równy: (i) limitowi zadłużenia tego uczestnika pomniejszonemu o kwoty pożyczone na podstawie poprzednich TLTRO-III; lub (ii) jednej dziesiątej jego całkowitej referencyjnej niespłaconej kwoty, w zależności od tego, która kwota jest niższa. Kwotę tę uważa się za górny limit oferty dla każdego uczestnika i stosuje się zasady dotyczące ofert przekraczających górny limit oferty określone w art. 36 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60). Odpowiednie obliczenia techniczne są wskazane w załączniku I.

5.   Referencyjną kwotę kredytów netto uczestnika ustala się na podstawie kwoty netto kwalifikowanych kredytów w pierwszym okresie referencyjnym w następujący sposób:

a)

dla uczestników, którzy wykazują dodatnią lub zerową kwotę netto kwalifikowanych kredytów w pierwszym okresie referencyjnym, referencyjna kwota kredytów netto wynosi zero;

b)

dla uczestników, którzy wykazują ujemną kwotę netto kwalifikowanych kredytów w pierwszym okresie referencyjnym, referencyjna kwota kredytów netto jest równa kwocie netto kwalifikowanych kredytów dla pierwszego okresu referencyjnego.

Odpowiednie obliczenia techniczne są wskazane w załączniku I. Referencyjna kwota kredytów netto dla uczestników, którym zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zostały udzielone po 28 lutego 2019 r., wynosi zero, chyba że Rada Prezesów, w obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, zdecyduje inaczej.

6.   Niespłaconą kwotę odniesienia dla uczestnika ustala się jako sumę niespłaconych kwot kwalifikowanych kredytów na dzień 31 marca 2019 r. oraz referencyjnej kwoty kredytów netto. Odpowiednie obliczenia techniczne są wskazane w załączniku I.

Artykuł 5

Odsetki

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2 stopę procentową mającą zastosowanie do kwoty pożyczonej na podstawie każdej TLTRO-III ustala się na poziomie 10 punktów bazowych powyżej średniej stopy procentowej podstawowej operacji refinansującej za czas trwania odpowiedniej operacji TLTRO-III.

2.   Stopa procentowa mająca zastosowanie do kwot pożyczonych przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w drugim okresie referencyjnym przekracza ich referencyjną kwotę kredytów netto jest niższa niż stopa określona w ust. 1 i może być tak niska jak 10 punktów bazowych powyżej średniej stopy depozytu w banku centralnym obowiązującej przez czas trwania odpowiedniej operacji TLTRO-III, w zależności od odchylenia od niespłaconej kwoty odniesienia. Szczegółowe postanowienia i obliczenia techniczne są wskazane w załączniku I.

3.   Odchylenie od niespłaconej kwoty odniesienia, ewentualne, będące jego następstwem, korzystne dostosowanie stopy procentowej, a także ostateczne stopy procentowe podlegają przekazaniu uczestnikom zgodnie z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC.

4.   Odsetki są regulowane z dołu w momencie wymagalności każdej operacji TLTRO-III.

5.   Jeżeli, w związku z zastosowaniem środków, którymi dysponuje KBC na podstawie postanowień umownych lub normatywnych, uczestnik jest zobowiązany do spłaty niespłaconych kwot wynikających z TLTRO-III, zanim przekazana mu zostanie informacja o odchyleniu od niespłaconej kwoty odniesienia oraz o ewentualnym, będącym jego następstwem, korzystnym dostosowaniu stopy procentowej, stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie każdej operacji TLTRO-III ustala się na poziomie 10 punktów bazowych powyżej średniej stopy procentowej podstawowej operacji refinansującej za czas trwania odpowiedniej operacji TLTRO-III do dnia, w którym spłata była wymagana przez KBC. Jeżeli spłata taka jest wymagana po zawiadomieniu uczestnika o odchyleniu od niespłaconej kwoty odniesienia i wynikającym z tego korzystnym dostosowaniu stopy procentowej, stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach poszczególnych operacji TLTRO-III ustala się z uwzględnieniem odchylenia od niespłaconej kwoty odniesienia.

Artykuł 6

Wymogi sprawozdawcze

1.   Każdy uczestnik TLTRO-III przekazuje odpowiedniemu KBC następujące dane określone w formularzu sprawozdawczym zamieszczonym w załączniku II:

a)

referencyjna niespłacona kwota dla celów ustalenia limitu zadłużenia oraz limitów oferty, a także dane dotyczące pierwszego okresu referencyjnego dla celów ustalenia wartości odniesienia uczestnika (zwane dalej „pierwszym sprawozdaniem”); oraz

b)

dane dotyczące drugiego okresu referencyjnego dla celów ustalenia mających zastosowanie stóp procentowych (zwane dalej „drugim sprawozdaniem”).

2.   Dane przekazuje się zgodnie z:

a)

orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC;

b)

wytycznymi wskazanymi w załączniku II; oraz

c)

wymogami minimum w zakresie dokładności i zgodności metodologicznej określonymi w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).

3.   Uczestnicy, którzy do obliczenia swojego limitu zadłużenia zamierzają włączyć samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty, wykonują tę opcję poprzez przekazanie pozycji uzupełniających dotyczących wszystkich samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów, zgodnie z załącznikiem II, wraz z przeprowadzoną przez audytora oceną tych pozycji uzupełniających, zgodnie z następującymi zasadami:

a)

uczestnicy biorący udział w pierwszej lub drugiej operacji TLTRO-III mogą uczestniczyć na podstawie pierwszego sprawozdania, które pomija pozycje uzupełniające. Jednakże w celu uwzględnienia samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów w obliczeniach limitu zadłużenia i limitu oferty od drugiej lub trzeciej operacji pozycje uzupełniające oraz odpowiednią ocenę audytora tych pozycji przekazuje się odpowiedniemu KBC przed terminem przekazania pierwszego sprawozdania dla dowolnej z tych operacji, wskazanym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC;

b)

uczestnicy, którzy po raz pierwszy biorą udział w trzeciej lub kolejnych operacjach TLTRO-III, przekazują właściwemu KBC, w odpowiednim terminie wskazanym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC, zarówno pierwsze sprawozdanie obejmujące pozycje uzupełniające, jak i odpowiednią ocenę audytora tych pozycji.

4.   Terminy użyte w sprawozdaniach przekazanych przez uczestników podlegają interpretacji zgodnie z definicjami tych terminów zawartymi w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).

5.   Instytucje wiodące grup TLTRO-III składają sprawozdania wykazujące zagregowane dane dotyczące wszystkich członków grupy TLTRO-III. Ponadto KBC instytucji wiodącej lub KBC członka grupy TLTRO-III może, w porozumieniu z KBC instytucji wiodącej, zobowiązać instytucję wiodącą do złożenia zdezagregowanych danych odrębnie dla każdego członka grupy.

6.   Każdy użytkownik zapewnia, aby jakość danych przekazanych na podstawie ust. 1 do 3 była poddana ocenie zewnętrznego biegłego rewidenta zgodnie z następującymi zasadami:

a)

ocena przez biegłego rewidenta pierwszego sprawozdania podlega przekazaniu odpowiedniemu KBC w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC;

b)

wyniki oceny przez biegłego rewidenta drugiego sprawozdania podlegają przekazaniu odpowiedniemu KBC w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC;

c)

oceny biegłego rewidenta skupiają się na wymogach określonych w ust. 2 i 4. W szczególności biegły rewident:

(i)

ocenia dokładność przekazanych danych, weryfikując, czy grupa kwalifikowanych kredytów uczestnika, w tym, w przypadku instytucji wiodącej, kwalifikowanych kredytów członków jej grupy TLTRO-III, odpowiada kryteriom kwalifikacji;

(ii)

sprawdza, czy przekazane dane odpowiadają wytycznym wskazanym w załączniku II oraz pojęciom wprowadzonym w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33);

(iii)

sprawdza, czy przekazane dane są spójne z danymi zebranymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33);

(iv)

sprawdza, czy działają mechanizmy kontroli oraz procedury mające na celu weryfikację integralności, dokładności i spójności danych; oraz

(v)

w odniesieniu do pozycji uzupełniających zapewnia w drodze procedury atestacji, tj. procedury poświadczającej dokładność i istotność przekazywanych danych, aby samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty uwzględnione w celu obliczenia referencyjnej niespłaconej kwoty uczestnika odpowiadały odpowiednim papierom wartościowym zabezpieczonym aktywami w 100 % zatrzymanym przez odpowiedniego uczestnika lub członka grupy TLTRO-III, który zainicjował samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty.

W przypadku uczestnictwa w ramach grupy wyniki ocen biegłego rewidenta podlegają przekazaniu KBC innych członków grupy TLTRO-III. Na wniosek KBC uczestnika szczegółowe wyniki ocen przeprowadzonych zgodnie z niniejszym ustępem udostępnia się temu KBC oraz, w przypadku uczestnictwa w grupie, następnie przekazuje się KBC członków grupy.

d)

Ocena biegłego rewidenta zawiera przynajmniej następujące elementy:

(i)

rodzaj zastosowanego postępowania audytowego;

(ii)

okres objęty badaniem;

(iii)

dokumentację poddaną analizie;

(iv)

opis metod zastosowanych przez biegłego rewidenta w celu wykonania zadań, o których mowa w art. 6 ust. 6 lit. c);

(v)

tam gdzie to ma zastosowanie, identyfikatory (kody SPV lub LEI, w zależności od przypadku) każdego z podmiotów sekurytyzacyjnych posiadających samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty, o których mowa w pkt (c)(v), a także kod MIF uczestnika lub członka grupy TLTRO-III, który zainicjował samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty;

(vi)

ewentualne korekty dokonane po zastosowaniu metod opisanych w pkt (iv);

(vii)

potwierdzenie, że dane zawarte w formularzach sprawozdawczych są zgodne z informacjami zawartymi w wewnętrznych systemach uczestników; oraz

(viii)

końcowe wnioski lub ocenę końcową w związku z zewnętrznym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta.

Eurosystem może udzielić dalszych wskazówek dotyczących sposobu, w jaki przeprowadzona powinna być ocena biegłego rewidenta; w takim przypadku uczestnicy zapewniają, aby biegli rewidenci zastosowali się do takich wskazówek przy przeprowadzaniu oceny.

7.   Z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku zmiany składu grupy TLTRO-III lub reorganizacji przedsiębiorstw, takiej jak połączenie, przejęcie lub podział (także w wyniku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji albo likwidacji uczestnika), która wpływa na zbiór kwalifikowanych kredytów uczestnika, przekazuje się zmienione pierwsze sprawozdanie zgodne z instrukcjami otrzymanymi od KBC uczestnika. Odpowiedni KBC ocenia znaczenie zmiany i podejmuje odpowiednie działania. Działania takie obejmują wymóg spłaty pożyczonych kwot, które, biorąc pod uwagę zmianę w składzie grupy TLTRO-III lub reorganizację przedsiębiorstw, wykraczają poza odpowiedni limit zadłużenia. Dany uczestnik, którym może być podmiot nowo utworzony w wyniku reorganizacji przedsiębiorstwa, przekazuje wszelkie dodatkowe informacje żądane przez odpowiedni KBC w celu ułatwienia oceny znaczenia zmiany.

8.   Na zasadzie wyjątku od ust. 7 zmiana pierwszego sprawozdania nie jest wymagana, lecz odpowiedni wpływ na kwalifikowalne kredyty może być odnotowany jako dostosowanie w drugim sprawozdaniu w przypadkach, w których:

a)

reorganizacja przedsiębiorstwa dotyczy instytucji, które przed reorganizacją podlegały środkom nadzorczym lub środkom związanym z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją i środki te, co zostało potwierdzone przez właściwy KBC, de facto ograniczyły ich zdolność udzielania kredytów przez okres obejmujący co najmniej połowę drugiego okresu referencyjnego;

b)

reorganizacja przedsiębiorstwa obejmuje przejęcie przez uczestnika, które zostało zakończone w ostatnich sześciu miesiącach drugiego okresu referencyjnego; lub

c)

odpowiedni KBC oceni wpływ zmiany w składzie grupy lub reorganizacji przedsiębiorstwa jako niewymagający zmienionego sprawozdania.

W przypadkach, o których mowa w lit. b) i c), uczestnicy mogą mimo wszystko zdecydować o zmianie pierwszego sprawozdania w celu uwzględnienia reorganizacji przedsiębiorstwa.

9.   Dane przekazane przez uczestników na podstawie niniejszego artykułu mogą być wykorzystywane przez Eurosystem w celu implementacji ram prawnych dotyczących TLTRO-III, a także w celu analizy skuteczności tych ram oraz w innych celach analitycznych Eurosystemu. W tych celach KBC otrzymujące dane przekazywane na podstawie niniejszego artykułu mają prawo uczynić je przedmiotem wymiany w ramach Eurosystemu. Dane przekazywane na podstawie niniejszego artykułu mogą być także udostępniane w ramach Eurosystemu w celu ich weryfikacji.

Artykuł 7

Nieprzestrzeganie wymogów sprawozdawczych

1.   W przypadku nieprzekazania przez uczestnika sprawozdania lub niespełnienia wymogów dotyczących audytu, lub też w przypadku wykrycia błędów w przekazanych danych, stosuje się następujące zasady:

a)

w przypadku nieprzekazania przez uczestnika odpowiedniemu KBC pierwszego sprawozdania w odpowiednim terminie jego limit zadłużenia zostaje ustalony na zero;

b)

w przypadku nieprzekazania przez uczestnika odpowiedniemu KBC w terminie zgodnym z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC wyników oceny pierwszego sprawozdania dokonanej przez biegłego rewidenta uczestnik ten ma obowiązek spłacić wszystkie kwoty pozostające do spłaty pożyczone na podstawie TLTRO-III w dniu rozliczenia następnej podstawowej operacji refinansującej przy oprocentowaniu na poziomie 10 punktów bazowych powyżej średniej stopy procentowej podstawowej operacji refinansującej za czas trwania każdej odpowiedniej operacji TLTRO-III;

c)

w przypadku nieprzekazania przez uczestnika odpowiedniemu KBC w terminie drugiego sprawozdania zastosowanie w stosunku do kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie TLTRO-III ma oprocentowanie na poziomie 10 punktów bazowych powyżej średniej stopy procentowej podstawowej operacji refinansującej za czas trwania każdej odpowiedniej operacji TLTRO-III, a także nakłada się dodatkową karę pieniężną w wysokości 500 EUR dziennie do czasu przekazania drugiego sprawozdania, nie przekraczającą kwoty 15 000 EUR. Kara podlega kumulacji i nałożeniu po otrzymaniu przez odpowiedni KBC drugiego sprawozdania lub po osiągnięciu maksymalnej kwoty kary, jeżeli do tego czasu sprawozdanie nadal nie zostało otrzymane;

d)

w przypadku nieprzekazania przez uczestnika odpowiedniemu KBC w terminie wyników oceny drugiego sprawozdania dokonanej przez biegłego rewidenta zastosowanie w stosunku do kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie TLTRO-III ma oprocentowanie na poziomie 10 punktów bazowych powyżej średniej stopy procentowej podstawowej operacji refinansującej za czas trwania każdej odpowiedniej operacji TLTRO-III;

e)

w przypadku niezastosowania się przez uczestnika do innych wymogów przewidzianych w art. 6 ust. 6 i ust. 7 zastosowanie w stosunku do kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie TLTRO-III ma oprocentowanie na poziomie 10 punktów bazowych powyżej średniej stopy procentowej podstawowej operacji refinansującej za czas trwania każdej odpowiedniej operacji TLTRO-III;

f)

w przypadku gdy uczestnik, w związku z audytem, o którym mowa w art. 6 ust. 6 lub w innych okolicznościach, wykryje błędy w danych przekazanych w sprawozdaniach, w tym dane niedokładne lub niepełne, informuje o tym odpowiedni KBC w najszybszym możliwym terminie. W przypadku gdy odpowiedni KBC zostanie poinformowany o takich błędach, nieścisłościach lub brakach lub w inny sposób wejdzie w posiadanie wiedzy o nich: (i) dany uczestnik ma obowiązek przekazania wszelkich dodatkowych informacji żądanych przez odpowiedni KBC w najszybszym możliwym terminie w celu ułatwienia oceny znaczenia danych błędów, nieścisłości lub braków; oraz (ii) odpowiedni KBC może powziąć odpowiednie działania, które mogą objąć ponowne obliczenie odpowiednich wartości, mogące z kolei wpłynąć na wysokość stopy procentowej mającej zastosowanie do kwot pożyczonych przez danego uczestnika na podstawie TLRO-III oraz nałożenie wymogu spłat pożyczonych kwot, które, z uwagi na błąd, nieścisłość lub brak, wykraczają poza limit zadłużenia danego uczestnika.

2.   Ustęp 1 nie uchybia sankcjom, które mogą być zastosowane zgodnie z decyzją EBC/2010/10 (9) w związku z obowiązkami sprawozdawczymi określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2019 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 22 lipca 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Decyzja EBC/2014/34 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (Dz.U. L 258 z 29.8.2014, s. 11).

(2)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/810 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2016/10) (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 107).

(3)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

(5)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2013/40) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 107).

(6)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35).

(8)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (Dz.U. L 250 z 2.10.2003, s. 10).

(9)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2010/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (Dz.U. L 226 z 28.8.2010, s. 48).


ZAŁĄCZNIK I

PRZEPROWADZANIE TRZECIEJ SERII UKIERUNKOWANYCH DŁUŻSZYCH OPERACJI REFINANSUJĄCYCH

1.   Obliczanie limitu zadłużenia i limitu oferty

Uczestnicy jednej z ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących trzeciej serii (TLTRO-III), działając indywidualnie lub jako instytucja wiodąca grupy TLTRO-III, podlegają limitowi zadłużenia. Obliczone limity zadłużenia podlegają zaokrągleniu w górę do najbliższej wielokrotności 10 000 EUR.

Limit zadłużenia mający zastosowanie do indywidualnego uczestnika TLTRO-III oblicza się na podstawie referencyjnej niespłaconej kwoty, która obejmuje niespłaconą kwotę kwalifikowanych kredytów oraz, po skorzystaniu z opcji przewidzianej w art. 6 ust. 3, samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów, na dzień 28 lutego 2019 r. Limit zadłużenia mający zastosowanie do instytucji wiodącej grupy TLTRO-III oblicza się na podstawie referencyjnej niespłaconej kwoty w odniesieniu do wszystkich członków tej grupy TLTRO-III.

Limit zadłużenia jest równy 30 % referencyjnej niespłaconej kwoty w odniesieniu do uczestnika (1) pomniejszonym o kwoty pożyczone przez tego uczestnika na podstawie ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących przeprowadzonych na mocy decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) (TLTRO-II) i nadal niespłaconych na dzień rozliczenia danej TLTRO-III, lub też zero, jeśli kwota taka jest ujemna, tj.:

BAk = max(0,3 × ORFeb 2019OBk , 0) dla k = 1,…,7.

Tam, gdzie BAk oznacza limit zadłużenia na podstawie TLTRO-III k (przy k = 1,…,7), ORFeb 2019 stanowi referencyjną niespłaconą kwotę na dzień 28 lutego 2019 r. a OB k stanowi kwotę pożyczoną przez uczestnika na podstawie TLTRO-II i nadal niespłaconą na dzień rozliczenia TLTRO-III k.

Limit oferty mający zastosowanie do każdego uczestnika każdej TLTRO-III jest równy: a) limitowi zadłużenia BAk pomniejszonemu o kwoty pożyczone na podstawie poprzednich TLTRO-III; lub b) jednej dziesiątej całkowitej referencyjnej niespłaconej kwoty, w zależności od tego, która kwota jest niższa. Przyjmijmy, że Ck ≥ 0 jest kwotą pożyczoną przez uczestnika TLTRO-III k, wówczas Ck BLk , gdzie BLk stanowi limit oferty dla tego uczestnika w operacji k definiowany następująco:

BL 1 = min (BA 1, 0,1 × ORFeb 2019)

a

Formula

dla k = 2,…,7.

2.   Obliczanie wartości odniesienia

Przyjmijmy, że NLm jest kwotą netto kwalifikowanych kredytów uczestnika w miesiącu kalendarzowym m, obliczoną jako przepływ brutto nowych kwalifikowanych kredytów uczestnika w tym miesiącu kalendarzowym pomniejszony o spłaty kwalifikowanych kredytów, zgodnie z definicją zawartą w załączniku II.

Określmy referencyjną kwotę kredytów netto dla tego uczestnika jako NLB. Definiuje się ją w następujący sposób:

NLB = min (NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019, 0)

Oznacza to, że jeśli uczestnik ma dodatnią lub zerową kwotę netto kwalifikowanych kredytów w pierwszym okresie referencyjnym, to NLB = 0. Jeśli jednak uczestnik ma ujemną kwotę netto kwalifikowanych kredytów w pierwszym okresie referencyjnym, to NLB = NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019.

Określmy niespłaconą kwotę odniesienia uczestnika jako OAB. Definiuje się ją w następujący sposób:

OAB = max (OLMar 2019 + NLB,0)

gdzie OLMar 2019 jest niespłaconą kwotą kwalifikowanych kredytów na koniec marca 2019 r.

3.   Obliczanie stopy procentowej

Przyjmijmy, że NSMar 2021 określa kwotę uzyskaną przez zsumowanie kwoty netto kwalifikowanych kredytów z okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. oraz niespłaconej kwoty kwalifikowanych kredytów na dzień 31 marca 2019 r; oblicza się to jako NSMar 2021 = OLMar 2019 + NLApr 2019 + … + NLMar 2021.

Niech EX określa odchylenie procentowe NSMar 2021 od niespłaconej kwoty odniesienia, tj.

Formula

EX zostanie wyrażona jako procent zaokrąglony do 15 miejsc po przecinku. W przypadku gdy OAB równa się zero, EX uznaje się za równe 2,5.

Przyjmijmy, że Formula określa średnią stopę podstawowej operacji refinansującej obowiązującą w okresie trwania TLTRO-III k i wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, a także że Formula określa średnią stopę depozytu w banku centralnym obowiązującą w okresie trwania operacji TLTRO-III k i wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, tj.:

Formula

Formula

W powyższych równaniach nk (dla k = 1,…7) określa liczbę dni TLTRO-III k, MROk,t określa stopę mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w t-tym dniu TLTRO-III k, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana z pełnym przydziałem w trybie przetargu kwotowego (po stałej stopie) lub MROk,t określa minimalną oferowaną stopę procentową mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w t-tym dniu TLTRO-III k, jeżeli ta podstawowa operacja refinansujące jest przeprowadzana w trybie przetargu procentowego, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania. W powyższych równaniach DFk,t wyraża stopę mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym w t-tym dniu TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania.

Przyjmijmy, że korzystne dostosowanie stopy procentowej, mierzone jako ułamek średniego korytarza pomiędzy maksymalną możliwą stopą procentową (Formula) a minimalną możliwą stopą procentową (Formula), oznacza iri; przyjmijmy, że stopa procentowa mająca zastosowanie do TLTRO-III k, wyrażona jako roczna stopa oprocentowania, oznacza rk ; iri i rk określa się w następujący sposób:

a)

jeżeli uczestnik nie przekracza swojej niespłaconej kwoty odniesienia kwalifikowanych kredytów na dzień 31 marca 2021 r, stopę referencyjną mającą zastosowanie do wszystkich kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie TLTRO-III ustala się na poziomie 10 punktów bazowych powyżej średniej stopy podstawowej operacji refinansującej za czas trwania danej TLTRO-III, tj.:

jeżeli EX ≤ 0, to iri 0 % i Formula

b)

jeżeli uczestnik przekracza swoją niespłaconą kwotę odniesienia kwalifikowanych kredytów o przynajmniej 2,5 % na dzień 31 marca 2021 r., stopa referencyjna mająca zastosowanie do wszystkich kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie TLTRO-III jest 10 punktów bazowych wyższa niż średnia stopa depozytu w banku centralnym obowiązująca za czas trwania odpowiedniej operacji TLTRO-III, tj.:

jeżeli EX ≥ 2,5, to iri 100 % i Formula

c)

jeżeli uczestnik przekracza swoją niespłaconą kwotę odniesienia kwalifikowanych kredytów o mniej niż 2,5 % na dzień 31 marca 2021 r., stopa referencyjna mająca zastosowanie do wszystkich kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie TLTRO-III podlega liniowej gradacji, w zależności od odsetka, o jaki dany uczestnik przekracza swoje niespłacone kwoty odniesienia kwalifikowanych kredytów, tj.:

jeżeli 0 < EX < 2,5, to Formula i Formula

Korzystne dostosowanie stopy procentowej (iri) zostanie wyrażone w zaokrągleniu do 15 miejsc po przecinku.

Stopa procentowa rk zostanie wyrażona jako roczna stopa oprocentowania, w zaokrągleniu w dół do czterech miejsc po przecinku.


(1)  Ilekroć jest mowa o „uczestniku”, oznacza to uczestników indywidualnych lub grup TLTRO-III.


ZAŁĄCZNIK II

TRZECIA SERIA UKIERUNKOWANYCH DŁUŻSZYCH OPERACJI REFINANSUJĄCYCH – WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZBIERANIA DANYCH WYMAGANYCH NA POTRZEBY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH

1.   Wstęp (1)

Niniejsze wytyczne zawierają instrukcje dotyczące przygotowania sprawozdań, które uczestnicy TLTRO-III mają obowiązek przekazywać zgodnie z art. 6. Wymogi sprawozdawcze są przedstawione w formularzach sprawozdawczych na końcu niniejszego załącznika. Niniejsze wytyczne określają także wymogi sprawozdawcze dotyczące instytucji wiodących grup TLTRO-III uczestniczących w operacjach.

W pkt 2 i 3 zawarto informacje ogólne dotyczące zbierania i przekazywania danych, a w pkt 4 objaśniono wskaźniki podlegające przekazywaniu.

2.   Informacje ogólne

Miary stosowane w obliczaniu limitu zadłużenia dotyczą kredytów monetarnych instytucji finansowych (MIF) dla przedsiębiorstw niefinansowych w strefie euro i kredytów MIF dla gospodarstw domowych w strefie euro (2), z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, we wszystkich walutach. Zgodnie z art. 6 zachodzi obowiązek przekazania dwóch sprawozdań: pierwsze sprawozdanie obejmuje dane dotyczące referencyjnej niespłaconej kwoty oraz dane dotyczące pierwszego okresu referencyjnego, natomiast drugie sprawozdanie obejmuje dane dotyczące drugiego okresu referencyjnego. Odrębnie przekazuje się kwoty odnoszące się do przedsiębiorstw niefinansowych oraz dla gospodarstw domowych. Niespłacone kwoty kwalifikowanych kredytów podlegają dostosowaniu w celu uwzględnienia kredytów sekurytyzowanych lub w inny sposób przeniesionych, ale niewyksięgowanych z bilansu, jednak uczestnicy mogą skorzystać z opcji na podstawie art. 6 ust. 3 w celu dodania samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów na potrzeby obliczenia swojego limitu zadłużenia, niezależnie od ich statusu w bilansie. Wymagane są również szczegółowe informacje dotyczące odpowiednich części składowych tych pozycji, jak również zdarzeń skutkujących zmianami niespłaconych kwot kwalifikowanych kredytów, ale niezwiązanych z kwotami kwalifikowanych kredytów netto (dalej zwanych „korektami należnych kwot”), przy uwzględnieniu także sprzedaży i zakupu kredytów i innych przeniesień kredytów.

Jeśli chodzi o wykorzystanie zebranych informacji, do określenia limitu zadłużenia zostaną wykorzystane dane dotyczące referencyjnej niespłaconej kwoty. Ponadto dane dotyczące kwoty netto kwalifikowanych kredytów podczas pierwszego okresu referencyjnego zostaną wykorzystane w celu obliczenia referencyjnej kwoty kredytów netto oraz niespłaconej kwoty odniesienia. Do oceny zmian w zakresie kredytów oraz wynikających z nich mających zastosowanie stóp procentowych wykorzystuje się natomiast dane dotyczące kwoty netto kwalifikowanych kredytów podczas drugiego okresu referencyjnego. Wszystkie pozostałe wskaźniki są niezbędne do weryfikacji wewnętrznej spójności informacji i ich spójności z danymi statystycznymi zbieranymi w ramach Eurosystemu, jak również do szczegółowego monitorowania znaczenia programu TLTRO-III.

Ogólne zasady określające wypełnianie sprawozdań wynikają z wymogów sprawozdawczych dotyczących MIF strefy euro w zakresie statystyki pozycji bilansu (balance sheet items, BSI), określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33). W szczególności, w odniesieniu do kredytów, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) kredyty i pożyczki „wykazuje się w wartości kapitału na koniec miesiąca. Wykazywaną kwotę pomniejsza się o odpisy z tytułu całkowitej i częściowej utraty wartości, ustalone zgodnie z przyjętymi praktykami. […] kredyty i pożyczki nie podlegają saldowaniu względem jakichkolwiek innych aktywów lub pasywów”. Jednakże, na zasadzie wyjątku od zasad określonych w art. 8 ust. 2, które oznaczają także, że kredyty i pożyczki należy wykazywać w ujęciu brutto, art. 8 ust. 4 stanowi, że „KBC mogą zezwolić na wykazywanie kredytów i pożyczek, na które utworzono rezerwę celową, w ujęciu netto oraz na wykazywanie skupionych kredytów i pożyczek według ceny nabycia [tj. ich wartości transakcyjnej], pod warunkiem że taka praktyka jest stosowana przez wszystkie krajowe podmioty sprawozdające”. Samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty nie mogą być wykazywanie w ujęciu netto, jeżeli zostały wyksięgowane z bilansu. Skutki tego odejścia od ogólnych wytycznych BSI dla sporządzania sprawozdań zostaną szczegółowo opisane poniżej.

Rozporządzenie (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) powinno również być wykorzystywane jako punkt odniesienia dla definicji stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań. Zobacz w szczególności ogólne definicje w art. 1, a także definicje kategorii instrumentów objętych kategorią „kredyty i pożyczki” oraz sektorów uczestników odpowiednio w części 2 i 3 załącznika II. Co istotne, zgodnie z zasadami BSI odsetki należne od kredytów i pożyczek podlegają co do zasady wykazywaniu w bilansie w miarę ich narastania (tj. na bazie memoriałowej, a nie w momencie ich otrzymania), ale należy je wyłączyć z danych dotyczących niespłaconych kwot kredytów i pożyczek. Skapitalizowane odsetki należy jednak wykazywać jako część niespłaconych kwot.

O ile znaczą część danych podlegających przekazaniu MIF zbierają już obecnie zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), uczestnicy składający oferty w TLTRO-III mają obowiązek zebrać pewne dodatkowe informacje. Ramy metodologiczne statystyki BSI określone w podręczniku statystyki bilansowej MIF (3) dostarczają wszystkich ogólnych informacji potrzebnych dla zebrania tych dodatkowych danych; dalsze szczegóły określone są w pkt 4 odnośnie definicji poszczególnych wskaźników.

3.   Ogólne instrukcje dotyczące sprawozdań

a)   Struktura formularzy sprawozdawczych

Formularze zawierają wskazanie dat referencyjnych, których dotyczą dane, i przyporządkowują wskaźniki do dwóch bloków: kredyty i pożyczki MFI dla przedsiębiorstw niefinansowych strefy euro i kredyty i pożyczki MFI dla gospodarstw domowych strefy euro, z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych. Dane we wszystkich polach zaznaczonych na żółto są obliczane z danych wprowadzonych w innych polach, na podstawie dostarczonych wzorów. Formularze uwzględniają także regułę walidacyjną w celu weryfikacji wewnętrznej spójności danych.

W przypadku TLTRO-III przewidziano dwa sprawozdania:

w pierwszym sprawozdaniu wymagane jest uzupełnienie formularza danych A dotyczącego referencyjnej niespłaconej kwoty na potrzeby obliczenia limitu zadłużenia i limitu oferty. Uczestnicy korzystający z opcji przewidzianej w art. 6 ust. 3 przekazują pozycje uzupełniające dotyczące samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów, a także ocenę audytora w odniesieniu do tych pozycji, zgodnie z art. 6 ust. 6 lit. c) pkt (v). W pierwszym sprawozdaniu wymagane jest także uzupełnienie formularza danych B za pierwszy okres referencyjny, tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., na potrzeby obliczenia kwoty netto kwalifikowanych kredytów i wartości odniesienia;

w drugim sprawozdaniu wymagane jest uzupełnienie formularza danych B za drugi okres referencyjny, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r., na potrzeby obliczenia kwoty netto kwalifikowanych kredytów oraz porównania z wartościami odniesienia, na których oparte są odpowiednie stopy procentowe.

W formularzu B wskaźniki dotyczące niespłaconych kwot muszą być przekazywane według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego początek okresu sprawozdawczego oraz na koniec okresu sprawozdawczego; informacje o niespłaconych kwotach za pierwszy okres referencyjny muszą być zatem przekazane na dzień 31 marca 2018 r. i 31 marca 2019 r., a informacje o niespłaconych kwotach za drugi okres referencyjny muszą być przekazane na dzień 31 marca 2019 r. i 31 marca 2021 r. Dane dotyczące transakcji i korekt muszą z kolei obejmować wszystkie mające znaczenie zdarzenia, która mają miejsce w okresie sprawozdawczym.

b)   Sprawozdania dotyczące grup TLTRO-III

W zakresie grupowego uczestnictwa w TLTRO-III dane powinny być co do zasady wykazywane w ujęciu zagregowanym. Krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (KBC), mają jednak możliwość zbierania informacji dotyczących poszczególnych instytucji, jeżeli uznają to za stosowne.

c)   Przekazywanie sprawozdań

Gotowe sprawozdania powinny zostać przekazane odpowiedniemu KBC w sposób określony w art. 6 i zgodnie z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC, który określa także okresy sprawozdawcze, których mają dotyczyć poszczególne sprawozdania oraz zbiory danych (data vintages), które powinny zostać wykorzystane do zebrania danych.

d)   Jednostka danych

Dane podlegają wyrażeniu w tysiącach euro.

4.   Definicje

Niniejszy punkt określa definicje pozycji podlegających przekazaniu; numeracja stosowana w formularzach sprawozdawczych jest wskazana w nawiasach.

a)   Niespłacone kwoty kwalifikowanych kredytów (1 i 4)

Dane w tych polach są obliczane na podstawie liczb wykazanych w następujących pozycjach bilansu: „Niespłacone kwoty w bilansie” (1.1 i 4.1), minus „Niespłacone kwoty kredytów sekurytyzowanych albo w inny sposób przeniesionych bez wyksięgowania z bilansu” (1.2 i 4.2), plus „Rezerwy” (1.3 i 4.3). To ostatnie określenie ma znaczenie tylko w przypadkach, kiedy, odmiennie od ogólnej praktyki BSI, kredyty są wykazywane w ujęciu netto.

Pozycje dotyczące niespłaconych kwot kwalifikowanych kredytów:

(i)

Niespłacone kwoty w bilansie (1.1 i 4.1)

Pozycja ta zawiera niespłacone kwoty kredytów i pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym i gospodarstwom domowym w strefie euro, z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych. Odsetki naliczone, w odróżnieniu od odsetek skapitalizowanych, są wykluczone ze wskaźników.

Te pozycje są bezpośrednio powiązane z częścią 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (blok 2 tabeli 1 dotyczącej stanów miesięcznych).

Bardziej szczegółowa definicja pozycji do ujęcia w sprawozdaniu znajduje się w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) i w pkt 4.3 podręcznika statystyki bilansowej MIF.

(ii)

Niespłacone kwoty kredytów sekurytyzowanych albo w inny sposób przeniesionych bez wyksięgowania z bilansu (1.2 i 4.2)

Ta pozycja zawiera niespłacone kwoty pożyczek i kredytów, które są sekurytyzowane albo w inny sposób przeniesione, ale nie zostały wyksięgowane z bilansu. Obowiązkowi sprawozdawczemu podlega cała działalność sekurytyzacyjna, niezależnie od tego, gdzie biorące w niej udział podmioty sekurytyzacyjne są rezydentami. W pozycji nie uwzględnia się kredytów udzielonych jako zabezpieczenie operacji kredytowych polityki pieniężnej Eurosystemu w formie zobowiązań kredytowych, które prowadzą do przeniesienia bez wyksięgowania z bilansu.

Część 5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (blok 5.1 tabeli 5a dotyczącej danych miesięcznych) obejmuje wymagane informacje dotyczące zsekurytyzowanych kredytów i pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym i gospodarstwom domowym, które nie zostały wyksięgowane, ale nie wymaga ich podziału ze względu na cel. Ponadto niespłacone kwoty kredytów i pożyczek, które zostały przeniesione w inny sposób (tj. nie przez sekurytyzację), ale nie są wyksięgowane, nie podlegają rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33). W celu sporządzenia sprawozdań potrzebne jest zatem oddzielne uzyskiwanie danych z wewnętrznych baz danych MIF.

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące pozycji do ujęcia w sprawozdaniu znajdują się w części 5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) i w pkt 4.3.11 podręcznika statystyki bilansowej MIF.

(iii)

Rezerwy (1.3 i 4.3)

Dane te mają znaczenie tylko dla tych instytucji, które, odmiennie od ogólnej praktyki BSI, wykazują kredyty w ujęciu netto. W przypadku instytucji składających ofertę jako grupa TLTRO-III wymóg ten stosuje się jedynie do tych instytucji w grupie, które wykazują kredyty w ujęciu netto.

Pozycja ta zawiera indywidualne i zbiorowe rezerwy na utratę wartości i straty z tytułu kredytów i pożyczek (przed odpisami z tytułu całkowitej oraz częściowej utraty wartości). Dane muszą odnosić się do „Niespłaconych kwot kredytów w bilansie” (1.1 i 4.1), z wyłączeniem „Niespłaconych kwot kredytów sekurytyzowanych albo w inny sposób przeniesionych bez wyksięgowania z bilansu” (1.2 i 4.2).

Jak wskazano w pkt 2 akapit trzeci, w statystyce BSI pożyczki i kredyty powinny być wykazywane co do zasady w wysokości niespłaconego kapitału, z odpowiednimi rezerwami przyporządkowanymi do „Kapitału i rezerw”. W takich przypadkach nie powinno się przekazywać odrębnych informacji dotyczących rezerw. Jednocześnie, w przypadkach gdy kredyty i pożyczki są wykazywane w ujęciu netto, ta dodatkowa informacja musi być przekazywana dla zgromadzenia w pełni porównywalnych danych dla różnych MIF.

W przypadkach gdy praktyką jest wykazywanie niespłaconych kwot kredytów w ujęciu netto, KBC mają możliwość wprowadzenia zasady, że przekazywanie tej informacji jest nieobowiązkowe. W takich przypadkach obliczenia na podstawie ram prawnych dotyczących TLTRO-III będą jednak opierały się na kwotach niespłaconych kredytów w bilansie w ujęciu netto (4).

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odniesieniu do rezerw zawartym w definicji „Kapitału i rezerw” w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).

b)   Kwota netto kwalifikowanych kredytów (2)

Te pozycje wykazują kwoty netto kredytów (transakcje) udzielonych w okresie sprawozdawczym. Dane są obliczane na podstawie liczb wykazanych dla pozycji składowych, mianowicie „Kredyty brutto” (2.1) minus „Spłaty kredytów” (2.2).

Kredyty renegocjowane w okresie sprawozdawczym należy wykazywać zarówno jako „Spłaty kredytów”, jak i „Kredyty brutto” w okresie, kiedy renegocjacje mają miejsce. Skorygowane dane muszą odzwierciedlać wynik renegocjacji kredytu.

Transakcje odwrócone w okresie (tj. kredyty udzielone i spłacone w danym okresie) co do zasady wykazuje się zarówno jako „Kredyty brutto”, jak i „Spłaty kredytów”. MIF składające ofertę mogą jednak wyłączyć te operacje przy przygotowywaniu sprawozdań w zakresie zmniejszającym ich obciążenia sprawozdawcze. W takim przypadku powinny one poinformować odpowiedni KBC, a dane dotyczące korekt należnych kwot muszą także wykluczać skutki odwróconych operacji. Wyłączenie to nie obowiązuje w przypadku udzielonych w danym okresie kredytów, które są sekurytyzowane albo w inny sposób przeniesione.

Należy uwzględnić także kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych, kredyty i pożyczki odnawialne oraz w rachunku bieżącym. W przypadku tych instrumentów zmiany sald spowodowane wykorzystaniem lub zwróceniem kwoty kredytu lub pożyczki w trakcie okresu wykorzystuje się jako zamienniki dla kwot netto kredytów. Dodatnie kwoty wykazuje się jako „Kredyty brutto” (2.1), podczas gdy ujemne kwoty wykazuje się (ze znakiem dodatnim) jako „Spłaty kredytów” (2.2).

(i)

Kredyty brutto (2.1)

Ta pozycja obejmuje kwoty brutto nowych kredytów w okresie sprawozdawczym, z wyłączeniem nabytych kredytów. Wykazuje się także, jak wyjaśniono powyżej, udzielone kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych, kredyty i pożyczki odnawialne oraz w rachunku bieżącym.

Zamieszcza się także kwoty dodane w tym okresie do wymagalnego salda klienta, przykładowo w celu kapitalizacji odsetek (w przeciwieństwie do narosłej kwoty odsetek) oraz opłaty.

(ii)

Spłaty kredytów (2.2)

Ta pozycja obejmuje wartość spłat kapitału w okresie sprawozdawczym, z wyłączeniem spłat kredytów sekurytyzowanych albo w inny sposób przeniesionych bez wyksięgowania z bilansu. Jak wyjaśniono powyżej, wykazuje się także spłaty kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych, kredytów i pożyczek odnawialnych oraz w rachunku bieżącym.

Nie wykazuje się spłaty naliczonych odsetek, które nie zostały jeszcze skapitalizowane, zbytych kredytów lub innych korekt należnych kwot (w tym odpisów z tytułu całkowitej i częściowej utraty wartości).

Rozporządzenie (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) wymaga traktowania konwersji długu na udziały jako transakcji. Jednakże na potrzeby sporządzania sprawozdań TLTRO-III konwersja długu na udziały, w przypadku której kredyty udzielone przez uczestnika przedsiębiorstwom niefinansowym zastępuje się udziałami posiadanymi przez danego uczestnika w tych przedsiębiorstwach niefinansowych, może być ujmowana jako reklasyfikacja, nie zaś jako spłata kredytów, pod warunkiem, że zgodnie z ustaleniami odpowiedniego KBC kwota finansowania przekazana przez tego uczestnika gospodarce realnej nie ulegnie pomniejszeniu. Uczestnik przekaże KBC wszystkie informacje konieczne do określenia sposobu traktowania konwersji.

c)   Korekty należnych kwot (3)

Te pozycje są przeznaczone do wykazywania zmian niespłaconych kwot kwalifikowanych kredytów (redukcji (-) oraz wzrostów (+)) mających miejsce w okresie sprawozdawczym, które nie są związane z kwotami netto kwalifikowanych kredytów. Zmiany takie wynikają z takich operacji, jak sekurytyzacje kredytów oraz inne przeniesienia kredytów w okresie sprawozdawczym, jak również z innych korekt dotyczących aktualizacji wynikających ze zmian kursów walutowych, odpisów z tytułu całkowitej oraz częściowej utraty wartości kredytów i reklasyfikacji.

Pozycje dotyczące korekt niespłaconych kwot są obliczane na podstawie liczb wykazanych w pozycjach składowych, a mianowicie „Sprzedaż i zakup kredytów oraz inne przeniesienia kredytów w okresie sprawozdawczym” (3.1) plus „Inne korekty” (3.2).

(i)

Sprzedaż i zakup kredytów oraz inne przeniesienia kredytów w okresie sprawozdawczym (3.1)

Wartość netto sekurytyzowanych kredytów i pożyczek mających wpływ na stan kredytów i pożyczek (3.1A)

Pozycja ta obejmuje kwotę netto kredytów, które podlegają w okresie sprawozdawczym sekurytyzacji, mającą wpływ na wykazywane stany kredytów i pożyczek, obliczoną jako nabycia minus zbycia (5). Obowiązkowi sprawozdawczemu podlega cała działalność sekurytyzacyjna, niezależnie od tego, gdzie biorące w niej udział podmioty sekurytyzacyjne są rezydentami. Przeniesienia kredytów wykazuje się w kwocie nominalnej netto odpisów z tytułu całkowitej oraz częściowej utraty wartości w chwili sprzedaży. Odpisy z tytułu całkowitej oraz częściowej utraty wartości wykazuje się, jeżeli można je zidentyfikować, w pozycji 3.2B (zobacz poniżej). W przypadku MIF, które wykazują kredyty w ujęciu netto, przeniesienia wykazuje się w wartości bilansowej (tj. kwocie nominalnej netto rezerwy na utratę wartości) (6).

Wymogi części 5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (bloki 1.1 tabeli 5a dotyczącej danych miesięcznych oraz tabeli 5b dotyczącej danych kwartalnych) obejmują te elementy.

Bardziej szczegółowe definicje pozycji do ujęcia w formularzu znajdują się w części 5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) oraz w pkt 4.3.11 podręcznika statystyki bilansowej MIF.

Wartość netto kredytów i pożyczek, które zostały w inny sposób przeniesione, mających wpływ na stany kredytów i pożyczek (3.1B)

Pozycja ta obejmuje kwotę netto kredytów i pożyczek zbytych lub nabytych w okresie, mających wpływ na wykazywane stany kredytów i pożyczek w operacjach niezwiązanych z działalnością sekurytyzacyjną, i jest obliczana jako nabycia minus zbycia. Przeniesienia wykazuje się w kwocie nominalnej netto odpisów z tytułu całkowitej oraz częściowej utraty wartości w chwili sprzedaży. Odpisy z tytułu całkowitej oraz częściowej utraty wartości wykazuje się, jeżeli można je zidentyfikować, w pozycji 3.2B. W przypadku MIF, które wykazują kredyty w ujęciu netto, przeniesienia wykazuje się w wartości bilansowej (tj. kwocie nominalnej netto rezerwy na utratę wartości).

Wymogi części 5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) częściowo obejmują te elementy. Bloki 1.2 tabeli 5a dotyczącej danych miesięcznych oraz tabeli 5b dotyczącej danych kwartalnych obejmują dane dotyczące wartości netto kredytów i pożyczek, które zostały przeniesione w inny sposób, mających wpływ na stany kredytów i pożyczek, ale z wyłączeniem:

1)

kredytów zbytych na rzecz innych krajowych MIF lub nabytych od nich, w tym przeniesień między podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej będących skutkiem restrukturyzacji przedsiębiorstw (np. przeniesienie portfela kredytów przez krajową zależną MIF do MIF będącej spółką matką);

2)

przeniesienia kredytów w kontekście reorganizacji wewnątrz grupy kapitałowej w wyniku połączeń, przejęć i podziałów.

Na potrzeby przygotowania sprawozdań wykazywaniu podlegają wszystkie te skutki. Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące pozycji do ujęcia w formularzu znajdują się w części 5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) oraz w pkt 4.3.11 podręcznika statystyki bilansowej MIF. W odniesieniu do „Zmian w strukturze sektora MIF” pkt 5.6 podręcznika statystyki bilansowej MIF wskazuje szczegółowy opis przeniesień wewnątrz grupy kapitałowej, rozróżniając między przypadkami, w których przeniesienia mają miejsce między odrębnymi jednostkami instytucjonalnymi (np. przed tym, jak jedna lub większa liczba jednostek przestanie istnieć w razie połączenia lub przejęcia), a tymi, które mają miejsce w momencie, w którym kilka jednostek przestaje istnieć, kiedy to należy przeprowadzić reorganizację statystyczną. Na potrzeby przygotowywania sprawozdań w obu przypadkach implikacje są takie same i dane należy wykazywać w pozycji 3.1C (a nie w pozycji 3.2C).

Wartość netto kredytów i pożyczek, które są sekurytyzowane albo w inny sposób przeniesione, bez wpływu na stany kredytów i pożyczek (3.1C)

Pozycja ta obejmuje kwotę netto kredytów i pożyczek, które są sekurytyzowane lub w inny sposób przeniesione w okresie sprawozdawczym, bez wpływu na wykazywane stany kredytów i pożyczek, i jest obliczana jako nabycia minus zbycia. Przeniesienia wykazuje się w kwocie nominalnej netto odpisów z tytułu całkowitej oraz częściowej utraty wartości w chwili sprzedaży. Odpisy z tytułu całkowitej oraz częściowej utraty wartości wykazuje się, jeżeli można je zidentyfikować, w pozycji 3.2B. W przypadku MIF, które wykazują kredyty w ujęciu netto, przeniesienia wykazuje się w wartości bilansowej (tj. kwocie nominalnej netto rezerwy na utratę wartości). W pozycji tej nie uwzględnia się kredytów udzielonych jako zabezpieczenie operacji kredytowych polityki pieniężnej Eurosystemu w formie zobowiązań kredytowych, które prowadzą do przeniesienia bez wyksięgowania z bilansu.

Wymogi części 5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) częściowo obejmują te elementy. Bloki 2.1 w tabeli 5a dotyczącej danych miesięcznych oraz w tabeli 5b dotyczącej danych kwartalnych obejmują dane dotyczące przepływów netto kredytów, które są sekurytyzowane lub w inny sposób przeniesione, niemających wpływu na stany kredytów i pożyczek, ale kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych nie zostały odrębnie zidentyfikowane i dlatego powinny zostać wyodrębnione z wewnętrznych baz danych MIF. Dodatkowo, jak wskazano powyżej, wymogi wykluczają:

1)

kredyty zbyte na rzecz innych krajowych MIF lub nabyte od nich, w tym przeniesienia wewnątrz grupy kapitałowej będące skutkiem restrukturyzacji przedsiębiorstw (np. przeniesienie portfela kredytów przez krajową zależną MIF do MIF będącej spółką matką);

2)

przeniesienia kredytów w kontekście reorganizacji wewnątrz grupy kapitałowej w wyniku połączeń, przejęć i podziałów.

Na potrzeby przygotowania sprawozdań wykazywaniu podlegają wszystkie te skutki.

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące pozycji do ujęcia w formularzu znajdują się w części 5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) oraz w pkt 4.3.11 podręcznika statystyki bilansowej MIF.

(ii)

Inne korekty (3.2)

Przekazuje się następujące pozycje dotyczące innych korekt dla niespłaconych kredytów w bilansie, z wyłączeniem kredytów sekurytyzowanych lub w inny sposób przeniesionych, które nie zostały wyksięgowane z bilansu.

Zmiana wyceny wynikająca ze zmiany kursów walut (3.2A)

Zmiany kursów walut w stosunku do euro prowadzą do zmiany wartości kredytów denominowanych w walutach obcych, jeżeli są wyrażone w euro. Dane dotyczące tych skutków należy wykazywać ze znakiem ujemnym (dodatnim), jeżeli w ujęciu netto dają podstawę do zmniejszenia (zwiększenia) należnych kwot oraz są konieczne w celu umożliwienia pełnego uzgodnienia kwoty netto kredytów ze zmianami należnych kwot.

Korekty te nie są objęte wymogami wskazanymi w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33). Na potrzeby sprawozdań, jeżeli dane (albo chociaż oszacowanie) nie są łatwo dostępne dla MIF, mogą zostać obliczone zgodnie w wytycznymi wskazanymi w pkt 7.2.2 podręcznika statystyki bilansowej MIF. Sugerowana procedura szacowania ogranicza zakres obliczeń do głównych walut i jest oparta na następujących krokach:

1)

niespłacone kwoty kwalifikowanych kredytów na koniec miesiąca poprzedzającego początek okresu oraz na koniec okresu (pozycje 1 i 4) przedstawia się w podziale na walutę nominału, skupiając się na portfelu kredytów denominowanych w GBP, USD, CHF oraz JPY. Jeżeli dane te nie są łatwo dostępne, można użyć danych dotyczących całkowitych niespłaconych kwot w bilansie, w tym kredytów sekurytyzowanych albo w inny sposób przeniesionych, które nie zostały wyksięgowane z bilansu – pozycje 1.1 i 4.1;

2)

każdy portfel kredytów traktuje się w następujący sposób. Odpowiednie numery równania w podręczniku statystyki bilansowej MIF zostały wskazane w nawiasach:

niespłacone kwoty na koniec miesiąca poprzedzającego początek okresu sprawozdawczego oraz na koniec okresu są przekształcane w oryginalną walutę nominalną przy użyciu odpowiednich nominalnych kursów walutowych (7) (równania [7.2.2] oraz [7.2.3]);

zmiany niespłaconych kwot w okresie odniesienia denominowane w walucie obcej oblicza się i zamienia z powrotem na euro przy użyciu średniej wartości dziennych kursów walutowych w okresie sprawozdawczym (równanie [7.2.4]);

oblicza się różnicę między zmianą niespłaconych kwot przeliczonych na euro, obliczoną w poprzednim kroku, oraz zmianą niespłaconych kwot w euro (równanie [7.2.5] z przeciwnym znakiem);

3)

końcową korektę kursu walutowego szacuje się jako sumę korekt dla każdej waluty.

Odnośnie dodatkowych informacji zob. pkt 5.8 oraz pkt 7.2.2 podręcznika statystyki bilansowej MIF.

Odpisy z tytułu całkowitej/częściowej utraty wartości (3.2B)

Zgodnie z art. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) „»odpis z tytułu częściowej utraty wartości« oznacza bezpośrednie obniżenie wartości bilansowej kredytu i pożyczki wynikające ze spadku jego wartości.” Podobnie, zgodnie z art. 1 lit. h) tego samego rozporządzenia, „»odpis z tytułu całkowitej utraty wartości« oznacza odpisanie całkowitej wartości bilansowej kredytu i pożyczki, powodujące usunięcie tego aktywa z bilansu.” Skutki odpisów z tytułu częściowej i całkowitej utraty wartości wykazuje się ze znakiem ujemnym lub dodatnim, jeżeli w ujęciu netto skutkują odpowiednio obniżeniem lub podwyższeniem niespłaconych kwot. Skutki odpisów z tytułu częściowej i całkowitej utraty wartości wykazuje się ze znakiem ujemnym lub dodatnim, jeżeli w ujęciu netto skutkują odpowiednio obniżeniem lub podwyższeniem niespłaconych kwot. Dane te są niezbędne dla pełnego uzgodnienia kwoty netto kredytów ze zmianami niespłaconych kwot.

W odniesieniu do odpisów z tytułu częściowej oraz całkowitej utraty wartości dotyczących kwoty niespłaconych kredytów w bilansie można użyć danych zebranych w celu spełnienia wymogów minimalnych części 4 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (tabela 1A dotycząca miesięcznych korekt aktualizujących wartość). Wyjaśnienie wpływu odpisów z tytułu częściowej oraz całkowitej utraty wartości na kredyty sekurytyzowane albo w inny sposób przeniesione, które nie zostały wyksięgowane, wymaga jednak odrębnego pozyskania danych z wewnętrznych baz danych MIF.

Dane dotyczące niespłaconych kwot kwalifikowanych kredytów (pozycje 1 i 4) koryguje się zasadniczo dla należnych kwot rezerw w przypadku, kiedy kredyty wykazuje się w ujęciu netto w bilansie statystycznym.

W przypadkach, w których uczestnicy wykazują pozycje 1.3 oraz 4.3, dane dotyczące odpisów z tytułu częściowej oraz całkowitej utraty wartości kredytów powinny uwzględniać anulowane w przeszłości rezerwy kredytów, które stały się (częściowo albo całkowicie) nie do odzyskania oraz, dodatkowo, powinny także uwzględniać wszelkie straty przekraczające rezerwy, jeżeli mają miejsce. Podobnie, gdy udzielany kredyt jest sekurytyzowany albo w inny sposób przeniesiony, odpisy z tytułu całkowitej lub częściowej utraty wartości muszą zostać wykazane jako równe należnym rezerwom, z przeciwnym znakiem, w celu dopasowania zmiany wartości w bilansie, skorygowanej dla kwot rezerw oraz wartości przepływów netto. Rezerwy mogą zmieniać się w czasie w następstwie nowych rezerw na utratę wartości i straty z tytułu kredytów i pożyczek (bez możliwych odwróceń, w tym tych, które mają miejsce, gdy kredyt jest spłacany przez kredytobiorcę). Nie wykazuje się takich zmian w sprawozdaniach jako części odpisów z tytułu całkowitej/częściowej utraty wartości (ponieważ sprawozdania rekonstruują wartości brutto) (8).

Można pominąć oddzielenie wpływu odpisów z tytułu całkowitej oraz częściowej utraty wartości kredytów na kredyty sekurytyzowane albo w inny sposób przeniesione, które nie zostały wyksięgowane z bilansu, jeżeli nie jest możliwe pozyskanie oddzielnych danych dotyczących rezerw z wewnętrznych baz danych MIF.

Jeżeli praktyka polega na wykazywaniu niespłaconych kwot kredytów w ujęciu netto, ale nie wykazuje się odpowiednich pozycji (1.3 oraz 4.3) dotyczących rezerw, zob. pkt 4 lit. a), odpisy z tytułu całkowitej/częściowej utraty wartości muszą obejmować nowe rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek w portfelu (bez możliwych odwróceń, w tym tych, które mają miejsce, gdy kredyt jest spłacany przez kredytobiorcę) (9).

Nie jest konieczne oddzielenie wpływu odpisów z tytułu całkowitej oraz częściowej utraty wartości na kredyty sekurytyzowane lub w inny sposób przeniesione, które nie zostały wyksięgowane z bilansu, jeżeli nie jest możliwe pozyskanie oddzielnych danych dotyczących rezerw z wewnętrznych baz danych MIF.

Co do zasady pozycje te obejmują także zmianę wyceny pojawiającą się, gdy kredyty są sekurytyzowane lub w inny sposób przeniesione, a wartość transakcji różni się od należnej kwoty nominalnej w momencie przenoszenia. Zmiany wyceny wykazuje się, jeżeli są możliwe do zidentyfikowania, i oblicza jako różnicę między wartością transakcji a należną kwotą nominalną w chwili sprzedaży.

Odnośnie do dodatkowych informacji zob. część 4 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) oraz pkt 5.4 podręcznika statystyki bilansowej MIF.

Reklasyfikacje (3.2C)

Reklasyfikacje wykazują wszystkie pozostałe skutki, które nie dotyczą kredytów netto, jak zdefiniowano w pkt 4 lit. b), ale które prowadzą do zmian niespłaconych kwot kredytów w bilansie, z wyłączeniem kredytów sekurytyzowanych lub w inny sposób przeniesionych, które nie zostały wyksięgowane z bilansu.

Skutki te nie są wykazywane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) i ich wpływ jest zwykle szacowany na bazie zagregowanej podczas zbierania statystyk makroekonomicznych. Są one jednakże ważne na poziomie poszczególnych instytucji (albo grup TLTRO-III) w celu uzgodnienia kredytów netto i zmian w niespłaconych kwotach.

Należy wykazywać wskazane poniżej skutki występujące w odniesieniu do niespłaconych kwot kredytów w bilansie, z wyłączeniem kredytów sekurytyzowanych lub w inny sposób przeniesionych, które nie zostały wyksięgowane z bilansu, z tym że konwencje wykorzystywane zwykle dla wykazywania skutków prowadzące do redukcji (wzrostów) niespłaconych kwot stosuje się ze znakiem ujemnym (dodatnim):

1)

zmiany w klasyfikacji sektorowej lub statusie rezydenta kredytobiorcy prowadzące do zmian wykazywanych należnych pozycji, które nie są wymagalne w odniesieniu do kredytowania netto i z tego względu konieczne jest ich wykazywanie;

2)

zmiany w klasyfikacji instrumentów. Mogą ona także wpływać na wskaźniki, jeżeli niespłacone kwoty kredytów zwiększają lub zmniejszają należności, przykładowo w wyniku przeklasyfikowania zabezpieczenia długu na kredyt lub kredytu na zabezpieczenie długu;

3)

korekty wynikające z korygowania błędów sprawozdawczych, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od odpowiedniego KBC zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. f);

4)

korekty dotyczące reorganizacji przedsiębiorstw i zmian w składzie grup TLTRO-III, dla których nie jest wymagane ponowne przesyłanie pierwszego sprawozdania odzwierciedlającego nową strukturę przedsiębiorstwa i nowy skład grupy TLTRO-III, zgodnie z art. 6 ust. 8.

Odnośnie do dodatkowych informacji zob. pkt 5.6 podręcznika statystyki bilansowej MIF. Należy jednak uwzględnić podkreślone powyżej różnice koncepcyjne w zakresie pozyskania danych reklasyfikacji na poziomie poszczególnych instytucji.

d)   Kwoty uzupełniające dotyczące samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów (S.1)

Uczestnicy korzystający z opcji przewidzianej w art. 6 ust. 3 przekazują również w formularzu A następujące pozycje uzupełniające dotyczące niespłaconych kwot samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów:

(i)

„Niespłacone kwoty samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów bez wyksięgowania z bilansu” (S.1.1)

Dane te dotyczą samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów, które są uwzględnione w kwotach przekazywanych w pozycji 1.2.

(ii)

„Niespłacone kwoty samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów wyksięgowanych z bilansu” (S.1.2)

Dane te dotyczą samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów, które nie są ujmowane w bilansie, ponieważ zostały wyksięgowane. Jeżeli kredyty te są nadal obsługiwane przez uczestnika, podlegają one nadal obowiązkom sprawozdawczym na podstawie części 5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (blok 3.1 tabeli 5a i tabeli 5b).

(iii)

„Kwoty rezerw na utratę wartości samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów bez wyksięgowania z bilansu” (S.1.3)

Dane te dotyczą kredytów, które nie zostały wyksięgowane z bilansu – tj. przekazywanych w pozycji S.1.1. Pozycje te przekazuje się tylko w przypadkach, kiedy, odmiennie od ogólnej praktyki BSI, kredyty są wykazywane w ujęciu netto. Jeżeli jednak stosowana jest taka praktyka, uczestnik może zdecydować o nieprzekazywaniu tych informacji, w którym to przypadku odpowiednie kwoty nie są uwzględniane w obliczeniach niespłaconych kwot kwalifikowanych kredytów.

Statystyka TLTRO-III

Formularz sprawozdawczy A dla TLTRO-III

Okres sprawozdawczy:28 lutego 2019 r.

 

Kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (w tysiącach EUR)

 

 

Główne agregaty dla referencyjnej niespłaconej kwoty

 

Kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw niefinansowych

Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych (w tym instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych), z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozycja

wzór

walidacja

 

1

Niespłacone kwoty kwalifikowanych kredytów …

 

0

0

1

1 = 1.1 – 1.2 (+ 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1

Kwoty uzupełniające związane z samosekurytyzowanymi kwalifikowanymi kredytami …

 

0

0

S.1

S.1 = S.1.1 + S.1.2 (+ S.1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podległe pozycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niespłacone kwoty kwalifikowanych kredytów w bilansie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Niespłacone kwoty w bilansie …

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Niespłacone kwoty kredytów sekurytyzowanych albo w inny sposób przeniesionych bez wyksięgowania z bilansu …

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Rezerwy na utratę wartości kredytów wykazywane w pozycji 1.1 z wyłączeniem 1.2 (*1)

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycje uzupełniające związane z samosekurytyzowanymi kwalifikowanymi kredytami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.1

Niespłacone kwoty samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów bez wyksięgowania z bilansu …

 

 

 

S.1.1

 

S.1.1 <= 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.2

Niespłacone kwoty samosekurytyzowanych kwalifikowanych kredytów wyksięgowanych z bilansu …

 

 

 

S.1.2