ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 187

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
12 lipca 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1187 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

1

 

 

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1188 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla zasłon zewnętrznych i markiz ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1189 z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1190 z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 185/2013 w odniesieniu do odliczeń od kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na rok 2019

30

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1191 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 04 03 01 03 – Swobodny przepływ pracowników, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym migrantów z państw trzecich) ( 1 )

33

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1192 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 02 03 01 – Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego towarów i usług oraz linia budżetowa 02 03 04 – Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym) ( 1 )

36

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1193 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 33 02 03 01 – Prawo spółek) ( 1 )

39

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1194 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie identyfikacji 4-tert-butylofenolu (PTBP) jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1195 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca decyzje 2008/730/WE, 2008/837/WE, 2009/184/WE, 2011/354/UE, decyzje wykonawcze 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 i (UE) 2017/2451 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia i przedstawiciela odpowiedzialnego za wprowadzanie do obrotu soi, bawełny, rzepaku i kukurydzy zmodyfikowanych genetycznie (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2019/1196 z dnia 11 lipca 2019 r. dotycząca uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

50

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE ( Dz.U. L 158 z 27.5.2014 )

52

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/1


DECYZJA RADY (UE) 2019/1187

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) oraz art. 87 ust. 2 lit. a), w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 czerwca 2016 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji dotyczących zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (zwanej dalej „umową”).

(2)

Negocjacje zakończono pomyślnie parafowaniem umowy w dniu 24 maja 2018 r.

(3)

Usprawnienie wymiany informacji związanych ze ściganiem w celu utrzymania bezpieczeństwa w Unii nie może zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające osobno ze względu na charakter międzynarodowej przestępczości, która wykracza poza granice Unii. Umożliwienie wszystkim państwom członkowskim i Konfederacji Szwajcarskiej wzajemnego dostępu do krajowych baz danych dotyczących zbiorów analiz DNA, systemów identyfikacji daktyloskopijnej oraz danych rejestracyjnych pojazdów ma kluczowe znaczenie dla wspierania transgranicznej współpracy organów ścigania.

(4)

Irlandia jest związana decyzją Rady 2008/615/WSiSW (1), decyzją Rady 2008/616/WSiSW (2) oraz załącznikiem do niej, a także decyzją ramową Rady 2009/905/WSiSW (3), a zatem uczestniczy w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(5)

Zjednoczone Królestwo jest związane decyzją 2008/615/WSiSW, decyzją 2008/616/WSiSW oraz załącznikiem do niej, a także decyzją ramową 2009/905/WSiSW, a zatem uczestniczy w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(6)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(7)

Należy podpisać umowę oraz zatwierdzić dołączoną do niej deklarację. Należy tymczasowo stosować niektóre postanowienia umowy do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej wejścia w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Zatwierdza się w imieniu Unii deklarację dołączoną do umowy.

Artykuł 3

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii.

Artykuł 4

Zgodnie z art. 8 ust. 3 umowy, art. 5 ust. 1 i 2 umowy stosuje się tymczasowo od momentu podpisania umowy (4) do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej wejścia w życie.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2019 r.

W imieniu Rady

A. BIRCHALL

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1).

(2)  Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12).

(3)  Decyzja ramowa Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 14).

(4)  Data podpisania umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/3


UMOWA

między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

UNIA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

z drugiej strony,

zwane dalej łącznie „Umawiającymi się Stronami”,

ZDECYDOWANE usprawnić współpracę policyjną i sądową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Konfederacją Szwajcarską, bez uszczerbku dla przepisów o ochronie swobody jednostki,

ZWAŻYWSZY, że w obecnych stosunkach między Umawiającymi się Stronami, w szczególności w ramach Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1), dużą rolę odgrywa ścisła współpraca w zwalczaniu przestępczości,

PODKREŚLAJĄC, że Umawiające się Strony mają wspólny interes w zapewnieniu, aby współpraca policyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Konfederacją Szwajcarską była prowadzona w sposób szybki i skuteczny oraz zgodny z podstawowymi zasadami ich krajowych systemów prawnych oraz z prawami jednostki, a także zasadami europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r.,

ŚWIADOME, że decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (2) zawiera już przepisy, dzięki którym organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej i Konfederacji Szwajcarskiej mogą szybko i skutecznie wymieniać istniejące informacje i dane wywiadowcze w celu prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach karnych lub operacji wywiadowczych w sprawach karnych,

ŚWIADOME, że dla stymulowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie ścigania podstawowe znaczenie ma możliwość dokonywania szybkiej i skutecznej wymiany dokładnych informacji,

ŚWIADOME, że w tym celu należy wprowadzić procedury sprzyjające szybkim, skutecznym i niedrogim sposobom wymiany danych oraz, aby umożliwić wspólne wykorzystywanie danych, należy w tych procedurach określić odpowiednie zakresy odpowiedzialności oraz należy przewidzieć właściwe gwarancje dokładności i bezpieczeństwa danych podczas ich przekazywania i przechowywania, a także warunki rejestrowania wymiany danych i ograniczenia w wykorzystywaniu wymienianych informacji,

ZAZNACZAJĄC, że niniejsza umowa zawiera w związku z tym postanowienia oparte na najważniejszych przepisach decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (3), decyzji Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (4) oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (5), oraz że postanowienia te służą usprawnieniu wymiany informacji oraz umożliwią państwom członkowskim Unii Europejskiej i Konfederacji Szwajcarskiej wzajemne udzielanie dostępu do swoich zautomatyzowanych zbiorów analiz DNA, zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej oraz danych rejestracyjnych pojazdów,

ZAZNACZAJĄC, że w przypadku danych zawartych w krajowych zbiorach analiz DNA oraz zautomatyzowanych systemach identyfikacji daktyloskopijnej system trafieniowy powinien pozwolić państwu przeszukującemu dane występować, na kolejnym etapie, do państwa zarządzającego zbiorem o konkretne odnośne dane osobowe oraz, w razie konieczności, o dalsze informacje w ramach procedur wzajemnej pomocy, w tym procedur przyjętych na podstawie decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW,

ZWAŻYWSZY, że postanowienia te przyspieszyłyby znacząco istniejące procedury umożliwiając państwom członkowskim Unii Europejskiej i Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzenie, czy inne państwo dysponuje potrzebnymi informacjami, a jeżeli tak – które to jest państwo,

ZWAŻYWSZY, że transgraniczne porównywanie danych nada nowy wymiar zwalczaniu przestępczości oraz że informacje uzyskane dzięki porównywaniu danych stworzą nowe możliwości w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych i tym samym odegrają kluczową rolę we wspieraniu krajowych organów ścigania i organów sądowych,

ZWAŻYWSZY, że postanowienia te są uwarunkowane połączeniem krajowych baz danych w sieć,

ZWAŻYWSZY, że pod pewnymi warunkami państwa powinny być w stanie dostarczać danych osobowych i nieosobowych, aby usprawnić wymianę informacji na potrzeby zapobiegania przestępczości, ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego w związku z międzynarodowymi imprezami na dużą skalę,

ŚWIADOME, że oprócz usprawnienia wymiany informacji istnieje potrzeba uregulowania pozostałych form bliższej współpracy organów policyjnych, w szczególności wspólnych operacji w zakresie bezpieczeństwa (na przykład wspólnych patroli),

ZWAŻYWSZY, że system trafieniowy tworzy strukturę porównywania anonimowych profili, w ramach której wymiana dodatkowych danych osobowych następuje dopiero po uzyskaniu trafienia, a dostarczanie i otrzymywanie tych danych podlega prawu krajowemu, w tym przepisom o pomocy prawnej oraz że taki mechanizm gwarantuje odpowiedni system ochrony danych rozumiany w ten sposób, że dostarczanie danych osobowych innemu państwu wymaga zachowania odpowiedniego poziomu ochrony danych przez państwo je otrzymujące,

ZWAŻYWSZY, że Konfederacja Szwajcarska powinna pokrywać koszty poniesione przez jej organy w związku ze stosowaniem niniejszej umowy,

UZNAJĄC, że ponieważ akredytacja dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne jest ważnym krokiem w kierunku bezpieczniejszej i bardziej skutecznej wymiany danych kryminalistycznych, Konfederacja Szwajcarska powinna przestrzegać niektórych przepisów decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW,

ZWAŻYWSZY, że przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszej umowy przez organy Konfederacji Szwajcarskiej do celów zapobiegania terroryzmowi i przestępczości transgranicznej, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych powinno podlegać standardom ochrony danych osobowych na mocy prawa krajowego Konfederacji Szwajcarskiej zgodnego z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (6),

OPIERAJĄC SIĘ na wzajemnym zaufaniu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Konfederacją Szwajcarską w odniesieniu do struktury i funkcjonowania ich systemów prawnych,

MAJĄC NA UWADZE, że na mocy Umowy między Konfederacją Szwajcarską a Księstwem Liechtensteinu dotyczącej współpracy w ramach szwajcarskich systemów informacyjnych w zakresie danych daktyloskopijnych i profili DNA (7), oba te kraje mają wspólną bazę danych i systemy wymiany informacji w zakresie, odpowiednio, danych DNA i danych daktyloskopijnych,

UZNAJĄC, że postanowienia porozumień dwu- i wielostronnych nadal mają zastosowanie we wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszą umową,

POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i cel

1.   Z zastrzeżeniem niniejszej umowy art. 1–24, art. 25 ust. 1 oraz art. 26–32 i art. 34 decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, mają zastosowanie w stosunkach dwustronnych między Konfederacją Szwajcarską a każdym z państw członkowskich.

2.   Z zastrzeżeniem niniejszej umowy art. 1–19 oraz art. 21 decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, z wyjątkiem jego rozdziału 4 pkt 1, mają zastosowanie w stosunkach dwustronnych między Konfederacją Szwajcarską a każdym z państw członkowskich.

3.   Oświadczenia państw członkowskich składane zgodnie z decyzjami Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW mają również zastosowanie w ich stosunkach dwustronnych z Konfederacją Szwajcarską.

4.   Z zastrzeżeniem niniejszej umowy art. 1–5 oraz art. 6 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne mają zastosowanie w stosunkach dwustronnych między Konfederacją Szwajcarską a każdym z państw członkowskich.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej umowy stosuje się następujące definicje:

1)

„Umawiające się Strony” oznaczają Unię Europejską oraz Konfederację Szwajcarską;

2)

„państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej;

3)

„państwo” oznacza państwo członkowskie lub Konfederację Szwajcarską.

Artykuł 3

Jednolite stosowanie i jednolita wykładnia

1.   W celu zapewnienia jak najbardziej spójnego stosowania i interpretacji przepisów, o których mowa w art. 1, Umawiające się Strony stale śledzą rozwój orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz właściwych sądów Konfederacji Szwajcarskiej odnoszącego się do tych przepisów. W tym celu zostaje utworzony mechanizm zapewniający regularne wzajemne przekazywanie sobie takiego orzecznictwa.

2.   Konfederacja Szwajcarska jest upoważniona do przedłożenia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pism procesowych lub uwag na piśmie w przypadku, gdy sąd lub trybunał państwa członkowskiego wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni któregokolwiek z przepisów, o których mowa w art. 1.

Artykuł 4

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory między Konfederacją Szwajcarską a państwem członkowskim dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy lub któregokolwiek z przepisów, o których mowa w art. 1, a także zmian dotyczących tych przepisów, mogą zostać przedstawione przez stronę sporu na posiedzeniu przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w celu ich szybkiego rozstrzygnięcia.

Artykuł 5

Zmiany

1.   W przypadku gdy niezbędna jest zmiana przepisów, o których mowa w art. 1, Unia Europejska niezwłocznie informuje o tym Konfederację Szwajcarską i przyjmuje wszelkie jej ewentualne uwagi.

2.   Unia Europejska powiadamia Konfederację Szwajcarską o wszelkich zmianach przepisów, o których mowa w art. 1, niezwłocznie po przyjęciu tych zmian.

Konfederacja Szwajcarska niezależnie decyduje, czy zaakceptować treść danej zmiany i czy wprowadzić ją do swojego wewnętrznego porządku prawnego. Unia Europejska zostaje powiadomiona o tej decyzji w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia, o którym mowa w akapicie pierwszym.

3.   Jeśli treść zmiany może stać się wiążąca dla Konfederacji Szwajcarskiej dopiero po spełnieniu wymogów konstytucyjnych, Konfederacja Szwajcarska informuje o tym Unię Europejską w momencie powiadomienia o zmianie. Konfederacja Szwajcarska niezwłocznie informuje na piśmie Unię Europejską o spełnieniu wszystkich wymogów konstytucyjnych. W przypadku gdy referendum nie jest wymagane, powiadomienie następuje natychmiast po upływie terminu przeprowadzenia referendum. Jeśli referendum jest wymagane, Konfederacji Szwajcarskiej przysługuje okres maksymalnie dwóch lat na dokonanie powiadomienia, licząc od dnia powiadomienia przez Unię Europejską. Od daty określonej jako dzień wejścia w życie danej zmiany względem Konfederacji Szwajcarskiej i do momentu powiadomienia przez nią o spełnieniu wymogów konstytucyjnych Konfederacja Szwajcarska w miarę możliwości stosuje tę zmianę tymczasowo.

4.   Jeżeli Konfederacja Szwajcarska nie akceptuje treści zmiany, niniejsza umowa zostaje zawieszona. Zwołuje się posiedzenie Umawiających się Stron w celu przeanalizowania wszelkich możliwości zapewnienia dalszego funkcjonowania niniejszej umowy, w tym możliwości uznania równoważności ustawodawstw. Zawieszenie zostaje cofnięte, gdy tylko Konfederacja Szwajcarska powiadomi, że zaakceptowała treść zmiany, lub jeżeli Umawiające się Strony postanowią, że przywracają stosowanie niniejszej umowy.

5.   Jeżeli po upływie okresu sześciomiesięcznego zawieszenia Umawiające się Strony nie postanowią o przywróceniu stosowania umowy, niniejsza umowa przestaje mieć zastosowanie.

6.   Ust. 4 i 5 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do zmian dotyczących rozdziałów 3, 4 lub 5 decyzji Rady 2008/615/WSiSW lub art. 17 decyzji Rady 2008/616/WSiSW, w odniesieniu do których Konfederacja Szwajcarska powiadomiła Unię Europejską o swoim braku akceptacji przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. W takich przypadkach oraz bez uszczerbku dla art. 10 niniejszej umowy odnośne przepisy w wersji sprzed zmiany mają nadal zastosowanie w stosunkach dwustronnych między Konfederacją Szwajcarską a każdym z państw członkowskich.

Artykuł 6

Przegląd

Umawiające się Strony uzgadniają, że wspólny przegląd niniejszej umowy zostanie dokonany nie później niż pięć lat po jej wejściu w życie. Przegląd ten dotyczy w szczególności praktycznego wprowadzania niniejszej umowy w życie, jej wykładni i rozwoju oraz obejmuje również takie kwestie jak konsekwencje rozwoju Unii Europejskiej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy.

Artykuł 7

Związek z innymi aktami

1.   Konfederacja Szwajcarska może nadal stosować dwu- lub wielostronne umowy lub uzgodnienia dotyczące współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi, obowiązujące w dniu zawarcia niniejszej umowy, w zakresie, w jakim takie umowy lub uzgodnienia nie są niezgodne z celami niniejszej umowy. Konfederacja Szwajcarska powiadamia Unię Europejską o wszelkich takich umowach lub uzgodnieniach, które nadal będą miały zastosowanie.

2.   Po wejściu w życie niniejszej umowy Konfederacja Szwajcarska może zawierać lub wprowadzać w życie inne dwu- lub wielostronne umowy lub uzgodnienia dotyczące współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi w zakresie, w jakim takie umowy lub uzgodnienia przewidują rozszerzenie celów niniejszej umowy. Konfederacja Szwajcarska powiadamia Unię Europejską o wszelkich nowych umowach lub uzgodnieniach w terminie trzech miesięcy od ich podpisania lub – w przypadku umów lub uzgodnień podpisanych przed wejściem w życie niniejszej umowy – w terminie trzech miesięcy od ich wejścia w życie.

3.   Umowy i uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą wpływać na stosunki z państwami członkowskimi, które nie są stronami takich umów lub uzgodnień.

4.   Niniejsza umowa pozostaje bez uszczerbku dla istniejących umów dotyczących wzajemnej pomocy prawnej lub wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych.

Artykuł 8

Powiadomienia, oświadczenia i wejście w życie

1.   Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu procedur wymaganych do wyrażenia zgody na związanie się niniejszą umową.

2.   Unia Europejska może wyrazić zgodę na związanie się niniejszą umową, nawet jeżeli decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, przekazywanych lub przekazanych na podstawie decyzji Rady 2008/615/WSiSW, nie zostały jeszcze podjęte w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich.

3.   Art. 5 ust. 1 i 2 stosuje się tymczasowo od momentu podpisania niniejszej umowy.

4.   W odniesieniu do zmian przepisów, o których mowa w art. 1, przyjętych po podpisaniu niniejszej umowy, ale przed jej wejściem w życie, okres trzech miesięcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 akapit drugi, rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej umowy.

5.   Przy okazji powiadomienia zgodnie z ust. 1 lub w terminie późniejszym, jeśli został on ustalony, Konfederacja Szwajcarska składa oświadczeni, o których mowa w art. 1 ust. 3.

6.   Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po dniu ostatniego powiadomienia zgodnie z ust. 1.

7.   Dostarczanie danych osobowych przez państwa członkowskie i Konfederację Szwajcarską na mocy niniejszej umowy nie rozpocznie się, dopóki przepisy rozdziału 6 decyzji Rady 2008/615/WSiSW nie zostaną wdrożone do prawa krajowego państw uczestniczących w dostarczaniu tych danych.

Aby sprawdzić, czy w Konfederacji Szwajcarskiej dokonano tego wdrożenia, przeprowadzone zostaną wizyta oceniająca oraz operacja pilotażowa zgodnie z warunkami i ustaleniami możliwymi do zaakceptowania przez Konfederację Szwajcarską, podobnymi do tych, które przeprowadzane są w państwach członkowskich na mocy rozdziału 4 załącznika do decyzji Rady 2008/616/WSiSW.

Na podstawie sprawozdania z oceny ogólnej i podejmując te same kroki, jak w przypadku uruchamiania zautomatyzowanej wymiany danych w państwach członkowskich, Rada wyznaczy datę lub daty, od których państwa członkowskie będą mogły przekazywać Konfederacji Szwajcarskiej dane osobowe na mocy niniejszej umowy.

8.   Konfederacja Szwajcarska wykonuje i stosuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680. Konfederacja Szwajcarska przekazuje Komisji Europejskiej tekst głównych przepisów przyjętych w dziedzinie objętej tą dyrektywą.

9.   Konfederacja Szwajcarska wykonuje i stosuje art. 1-24, art. 25 ust. 1 oraz art. 16-32 i art. 34 decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW. Konfederacja Szwajcarska przekazuje Komisji Europejskiej tekst głównych przepisów przyjętych w dziedzinie objętej tą decyzją ramową Rady.

10.   Właściwe organy Konfederacji Szwajcarskiej nie mogą stosować przepisów rozdziału 2 decyzji Rady 2008/615/WSiSW dopóki Konfederacja Szwajcarska nie wykona i nie zastosuje środków, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego artykułu.

Artykuł 9

Przystąpienie nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej

Przystąpienie nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej powoduje, że na mocy niniejszej umowy powstają prawa i zobowiązania między tymi nowymi państwami członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską.

Artykuł 10

Wypowiedzenie

1.   Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie przez którąkolwiek z Umawiających się Stron poprzez złożenie drugiej Umawiającej się Stronie powiadomienia o wypowiedzeniu.

2.   Wypowiedzenie niniejszej umowy zgodnie z ust. 1 staje się skuteczne sześć miesięcy po złożeniu powiadomienia o wypowiedzeniu.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są jednakowo autentyczne.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  Dz.U. UE L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(2)  Dz.U. UE L 386 z 29.12.2006, s. 89.

(3)  Dz.U. UE L 210 z 6.8.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. UE L 210 z 6.8.2008, s. 12.

(5)  Dz.U. UE L 322 z 9.12.2009, s. 14.

(6)  Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 89.

(7)  Dziennik urzędowy Szwajcarii AS/RO 2006 2031; Zbiór przepisów prawnych Szwajcarii SR/RS 0.360.514.1.


Oświadczenie Umawiających się Stron przy okazji podpisywania Umowy

Unia Europejska i Konfederacja Szwajcarska, Umawiające się Strony Umowy w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (zwanej dalej „umową”), oświadczają:

Prowadzenie wymiany danych DNA, danych daktyloskopijnych i danych rejestracyjnych pojazdów wymaga zgodnie z niniejszą umową, aby Konfederacja Szwajcarska nawiązała dwustronne stosunki z każdym z państw członkowskich w odniesieniu do każdej z tych kategorii danych.

Aby umożliwić i ułatwić to zadanie, Konfederacji Szwajcarskiej przekazuje się wszystkie dostępne dokumenty, oprogramowanie oraz listę kontaktów.

Konfederacja Szwajcarska będzie miała możliwość ustanawiania nieformalnych partnerstw z państwami członkowskimi, które już wdrożyły taką wymianę danych, mając na uwadze wymianę nabytych doświadczeń i uzyskanie pomocy praktycznej i technicznej. Warunki takiego partnerstwa zostaną ustalone w drodze bezpośrednich kontaktów z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Eksperci szwajcarscy mogą w każdym momencie skontaktować się z prezydencją Rady, z Komisją Europejską lub z wiodącymi ekspertami w tych dziedzinach, w celu uzyskania informacji, wyjaśnień lub wszelkiego innego rodzaju pomocy. Podobnie Komisja, w przypadkach gdy będzie kontaktować się z przedstawicielami państw członkowskich podczas przygotowywania wniosków lub komunikatów, skorzysta z okazji, aby skontaktować się także z przedstawicielami Konfederacji Szwajcarskiej.

Eksperci szwajcarscy mogą być zapraszani do udziału w posiedzeniach, na których eksperci z państw członkowskich omawiają w Radzie aspekty techniczne mające bezpośrednie znaczenie dla prawidłowego stosowania wymienionych wyżej decyzji Rady i rozwijania ich treści.


ROZPORZĄDZENIA

12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/11


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1188

z dnia 14 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla zasłon zewnętrznych i markiz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Norma europejska EN 13561 dotycząca zasłon zewnętrznych i markiz została pierwotnie przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w 2004 r., a następnie zmieniona w 2008 r. Obejmuje ona cztery klasy właściwości użytkowych zasłon zewnętrznych i markiz, w szczególności w odniesieniu do odporności tych wyrobów na obciążenie wiatrem.

(2)

Klasy ustanowione w normie EN 13561 nie są wystarczające dla wszystkich wyrobów aktualnie dostępnych na rynku. Najnowsze wyroby posiadają większą niż poprzednio odporność na obciążenie wiatrem. Stosowanie istniejących klas może w niektórych przypadkach rodzić problemy w zakresie bezpieczeństwa związane z mocowaniem wyrobów.

(3)

Konieczne jest zatem dodanie do klasyfikacji zawartej w normie EN 13561 trzech nowych klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem. Konieczne jest również zróżnicowanie stosowania klas w odniesieniu do podrodzin wyrobów objętych tą normą, w szczególności w przypadku markiz z ramionami składanymi, zasłon zewnętrznych z tkaniną biegnącą w bocznych prowadnicach oraz markiz pergolowych.

(4)

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych może ustanowić Komisja albo europejska organizacja normalizacyjna na podstawie zmienionego zlecenia udzielonego przez Komisję. Biorąc pod uwagę potrzebę jak najszybszego ustanowienia dodatkowych klas właściwości użytkowych, Komisja powinna ustanowić nowe klasy właściwości użytkowych. Zgodnie z art. 27 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia klasy te mają być stosowane w normach zharmonizowanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanawia się określone w załączniku klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla zasłon zewnętrznych i markiz.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.


ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla zasłon zewnętrznych z tkaniną biegnącą w bocznych prowadnicach i dla markiz pergolowych

Klasy

0

1

2

3

Nominalne ciśnienie wiatru pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110 – < 170

Bezpieczne ciśnienie wiatru pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132 – < 204


Klasy

4

5

6

Nominalne ciśnienie wiatru pN (N/m2)

≥ 170 – < 270

≥ 270 – < 400

≥ 400

Bezpieczne ciśnienie wiatru pS (N/m2)

≥ 204 – < 324

≥ 324 – < 480

≥ 480

Tabela 2

Klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla markiz z ramionami nożycowymi, markiz z ramionami odchylanymi, markiz z ramionami wodzonymi, zasłon zwijanych pionowych, markizolet, markiz fasadowych, markiz do okien dachowych, markiz szklarniowych i moskitier

Klasy

0

1

2

3

Nominalne ciśnienie wiatru pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110

Bezpieczne ciśnienie wiatru pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132


Tabela 3

Klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla markiz z ramionami składanymi

Klasy

0

1

2

Nominalne ciśnienie wiatru pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70

Bezpieczne ciśnienie wiatru pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84


12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1189

z dnia 8 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (1), w szczególności jego art. 19 ust. 6 i art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po tymczasowym zatwierdzeniu, które miało miejsce w grudniu 2017 r. na posiedzeniu plenarnym w Brisbane, w listopadzie 2018 r. na posiedzeniu plenarnym w Brukseli uczestnicy procesu Kimberley zatwierdzili włączenie Republiki Gabońskiej do wykazu uczestników tego procesu.

(2)

Adresy właściwych organów niektórych uczestników procesu Kimberley w załączniku II i adresy właściwych organów państw członkowskich w załączniku III wymagają aktualizacji.

(3)

W następstwie wniosku o wyznaczenie urzędu UE zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 złożonego przez Irlandię, Komisja odwiedziła urząd UE wyznaczony przez Irlandię w celu sprawdzenia jego przygotowania do przejęcia obowiązków, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2368/2002. Podjęte przygotowania i procedury przewidziane przez urząd UE wyznaczony przez Irlandię sugerują, że jest on w stanie solidnie, na czas, skutecznie i właściwie wypełniać zadania wymagane przez rozdział II, III, i V rozporządzenia (WE) nr 2368/2002. Konieczne jest ustanowienie realistycznych ram czasowych wprowadzenia przez Irlandię niezbędnych zmian.

(4)

W trybie przyjęcia decyzji administracyjnej Compilation of Modifications to Technical definitions („Zestawienie zmian definicji technicznych”) przez członków procesu Kimberley w listopadzie 2018 r. na posiedzeniu plenarnym w Brukseli, termin „kraj pochodzenia” należy zastąpić terminem „kraj wydobycia” w certyfikatach procesu Kimberley.

(5)

W celu uwzględnienia zastąpienia terminu „kraj pochodzenia” terminem „kraj wydobycia” w certyfikatach Unii Europejskiej zdefiniowanych w art. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 2368/2002, należy odpowiednio zmienić załącznik IV do tego rozporządzenia. Konieczne jest ustanowienie realistycznych ram czasowych, aby właściwe organy Unii dostosowały się do tej zmiany przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do zapewnienia dostępności nowych świadectw.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002.

(7)

Środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2368/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

3)

załącznik IV zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 pkt 3 stosuje się jednakże od dnia 1 stycznia 2020 r.

Jeżeli chodzi o Irlandię, załącznik III stosuje się od dnia 1 września 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Federica MOGHERINI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 28.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz uczestników systemu certyfikacji procesu Kimberley oraz ich odpowiednio wyznaczonych właściwych organów, określonych w art. 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 i 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESZ

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesz

BIAŁORUŚ

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republika Białorusi

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZYLIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazylia

KAMBODŻA

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Kambodża

KAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Kamerun

KANADA

Kwestie międzynarodowe:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

Kanada

Wnioski o charakterze ogólnym:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Kanada K1 A 0E4

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Republika Środkowoafrykańska

CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

Chińska Republika Ludowa

HONGKONG, Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

Department of Trade and Industry

Hongkong, Specjalny Region Administracyjny

Chińska Republika Ludowa

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

Chiny

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Demokratyczna Republika Konga

REPUBLIKA KONGA

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republika Konga

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidżan

Wybrzeże Kości Słoniowej

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing)

Somhlolo Road

Mbabane

Eswatini

UNIA EUROPEJSKA

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 03/330

1049 Bruxelles/Brussel

Belgia

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GWINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Gwinea

GUJANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Gujana

INDIE

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

Indie

INDONEZJA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonezja

IZRAEL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Izrael

JAPONIA

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japonia

KAZACHSTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republika Kazachstanu

REPUBLIKA KOREI

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

LAOTAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Liban

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALEZJA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malezja

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

Republika Mali

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEKSYK

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Meksyk

NAMIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NOWA ZELANDIA

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

Nowa Zelandia

NORWEGIA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo Norwegia

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republika Panamy

FEDERACJA ROSYJSKA

Kwestie międzynarodowe:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Federacja Rosyjska

Organ ds. przywozu i wywozu:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Federacja Rosyjska

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapur 179434

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

Republika Południowej Afryki

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SZWAJCARIA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne, Szwajcaria

TAJWAN, PENGHU, KINMEN I MATSU, ODDZIELNY OBSZAR CELNY

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Tajwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

TAJLANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Tajlandia

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURCJA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turcja

Organ ds. przywozu i wywozu:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turcja

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38-44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraina

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

Zjednoczone Emiraty Arabskie

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520, Stany Zjednoczone Ameryki

WENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Wenezuela

WIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Wietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz właściwych organów państw członkowskich i ich zadań określonych w art. 2 i 19

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Federalne Służby Publiczne ds. Gospodarki, MŚP, Pracujących na Własny Rachunek oraz Energii, Dyrekcja Generalna ds. Analizy Ekonomicznej i Ekonomii Międzynarodowej)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. +32 (0)2 277 54 59

Faks: +32 (0)2 277 54 61 lub +32 (0)2 277 98 70

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

W Belgii kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego wymagana na mocy rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 oraz obsługa celna odbywać się będzie wyłącznie pod adresem:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

REPUBLIKA CZESKA

W Republice Czeskiej kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana na mocy rozporządzenia (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będzie wyłącznie w:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Republika Czeska

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, tel. kom. (420-737) 213 793

Faks: (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Stała obsługa w wyznaczonym urzędzie celnym – Praha Ruzyně

Tel. (420-2) 20 113 788 (Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30)

Tel. (420-2) 20 119 678 (Soboty, niedziele i w dni robocze w godz. od 15:30 do 7:30)

NIEMCY

W Niemczech kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana na mocy rozporządzenia (WE) nr 2368/2002, w tym wydawanie świadectw UE, odbywać się będzie wyłącznie w:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. + 49 6781 56 27 0

Faks: +49 6781 56 27 19

E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Do celów stosowania art. 5 ust. 3, art. 6, 9, 10, art. 14 ust. 3 oraz art. 15 i 17 niniejszego rozporządzenia, odnoszących się w szczególności do obowiązków sprawozdawczych względem Komisji, właściwym organem w Niemczech jest:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraße 50

D-90408 Nürnberg

Tel. +49 228 303-49874

Faks: +49 228 303-99106

E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRLANDIA

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Irlandia

Tel. +353 1 678 2000

E-mail: KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTUGALIA

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. + 351 218 813 843/8

Faks: + 351 218 813 986

E-mail: dsl@at.gov.pt

W Portugalii kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana na mocy rozporządzenia (WE) nr 2368/2002, w tym wydawanie świadectw UE, odbywać się będzie wyłącznie w:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Faks: +351 210037777

E-mail: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

RUMUNIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Krajowy Urząd ds. Ochrony Konsumentów)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(Aviatorilor Bvd. 72, sektor 1, Bukareszt, Rumunia)

Cod postal (kod pocztowy) 011865

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Faks: (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1 A 2AH

Tel. +44 207 008 6903/5797

E-mail: KPUK@fco.gov.uk


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK IV

Świadectwo wspólnotowe określone w art. 2

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w traktacie lizbońskim, w drodze których Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i stała się jej następcą prawnym, wyrażenie »świadectwo UE« odnosi się do świadectwa wspólnotowego zgodnie z art. 2 lit. g) niniejszego rozporządzenia.

Świadectwo UE powinno mieć następujące cechy. Państwa członkowskie zapewniają, że świadectwa, które wydają, są identyczne. W tym celu przedłożą one Komisji wzory świadectw, które będą wydawane.

Za druk świadectw UE odpowiadają państwa członkowskie. Świadectwa UE mogą być również drukowane przez drukarnie wskazane przez państwo członkowskie, na terytorium którego drukarnie są ustanowione. W tym ostatnim przypadku na każdym świadectwie UE państwo członkowskie umieszcza wzmiankę o wskazanej drukarni. Każde świadectwo UE posiada wzmiankę o nazwie i adresie drukarni lub znak umożliwiający identyfikację drukarni. Drukarnią powinna być drukarnia wysoce zabezpieczonych banknotów. Drukarnia powinna posiadać referencje od rządowych i komercyjnych klientów.

Komisja Europejska udostępnia wzory oryginalnych świadectw UE organom UE.

Materiały

wymiary: A4 (210 mm × 297 mm),

oznaczenie znakiem wodnym z niewidocznymi (żółto/czerwonymi) włóknami ultrafioletowymi,

wrażliwe na rozpuszczalnik,

matowy ultrafiolet (cechy dokumentu są wyraźnie widoczne przy podświetleniu lampą ultrafioletową),

papier 95 g/m2.

Drukarstwo

tło o tęczowym zabarwieniu (wrażliwe na rozpuszczalnik),

skutek »tęczy« ma zabezpieczone tło, które nie ujawni się na fotokopii,

użyte atramenty muszą być »wrażliwe na rozpuszczalnik«, aby ochronić dokument przed działaniem chemikaliów wykorzystywanych dla zmiany wpisanego tekstu, takich jak wybielacz,

tło o zabarwieniu jednokolorowym (trwałym i odpornym na światło),

zapewnić, że wtórna »tęcza« jest wydrukowana dla zabezpieczenia świadectw przed narażeniem na światło słoneczne,

niewidoczne działanie promieni UV (gwiazdy z flagi UE),

zabezpieczona drukarnia powinna stosować właściwą wagę atramentu, aby zapewnić, że cecha promieni UV jest niewidoczna w zwykłym świetle,

flaga UE: wydrukowana złotem i europejskim błękitem,

wklęsłe obramowanie,

dotykalny atrament wklęsły jest jedną z najważniejszych cech w dokumencie,

napis bardzo małym drukiem »Certyfikat Procesu Kimberley«,

ukryty obraz: PK,

mikrotekst o treści »SCPK«,

zarys dokumentu musi zawierać cechy antykopii (»Medalionu«) w zadrukowanym tle.

Numeracja

każde świadectwo UE ma unikalny numer seryjny, poprzedzony kodem: UE.

Komisja przypisuje numery seryjne państwom członkowskim, które zamierzają wydawać świadectwa UE,

powinny być dwa rodzaje pasującej do siebie numeracji – widoczna i niewidoczna:

pierwszy = ośmiocyfrowa sekwencja, jednokrotnie we wszystkich częściach dokumentu, czarnym drukiem,

drukarnia powinna ponosić wszelką odpowiedzialność za numerację każdego świadectwa,

drukarnia powinna również utrzymywać bazę danych wszystkich numerów,

drugi = ośmiocyfrowa sekwencja, niewidoczna drukowana numeracja (pasująca do powyższej), przechodząca we fluorescencyjną w świetle ultrafioletowym.

Język

Język angielski oraz, tam gdzie właściwe, język(-i) danego państwa członkowskiego.

Szata graficzna i wykończenie

Cechy obowiązkowe

Otwór perforowany w 1 pozycji, wycięty do pojedynczego wymiaru A4, w odległości 100 mm od prawej krawędzi.

a)

strona lewa

Image 3

b)

strona prawa

Image 4

12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/30


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1190

z dnia 11 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 185/2013 w odniesieniu do odliczeń od kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na rok 2019

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego art. 105 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2013 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 185/2013 (2) przewidujące odliczenia od niektórych kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na 2013 r. oraz na kolejne lata z powodu przełowienia w 2009 r. kwoty połowowej dla makreli. W rozporządzeniu tym ustanowiono odliczenia od kwoty połowowej dla makreli w rejonie ICES 8c, podobszarach ICES 9 i 10 oraz wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 oraz odliczenia od kwoty sardeli w podobszarze ICES 8.

(2)

Flota przybrzeżna w Hiszpanii zależy w dużym stopniu od połowów makreli, a rentowność tej floty jest już bardzo niska. Ponadto w 2019 r. kwota jest o 20 % niższa niż w 2018 r., a odliczenia od kwot połowowych makreli są przewidziane do 2023 r. Udzielenie zezwolenia na niższe odliczenie w odniesieniu do makreli wyłącznie w 2019 r. nie zwiększy presji połowowej na stado w porównaniu z tym, co jest już dozwolone na mocy rozporządzenia Rady (UE) 2019/124 (3). Ponadto, w celu uniknięcia skutków społeczno-ekonomicznych zarówno dla sektora rybołówstwa, jak i powiązanego przemysłu przetwórczego, odliczone w każdym roku ilości nie mogą przekroczyć 33 % rocznej kwoty połowowej dla makreli. Jeżeli ilości, które należy odliczyć, przekraczają 33 % rocznej kwoty połowowej dla makreli, należy zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 185/2013 w celu zmniejszenia rocznej ilości do odliczenia, jednocześnie odpowiednio wydłużając okres odliczania.

(3)

Kwota połowowa makreli przydzielona Hiszpanii w rejonie ICES 8c, podobszarach ICES 9 i 10 oraz wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 na rok 2019 została ustalona na 24 597 ton, natomiast odliczenia przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 185/2013 na ten rok wynoszą 9 240 ton, co stanowi 38 % kwoty hiszpańskiej. Należy zatem zmniejszyć ilości, które mają zostać odliczone w 2019 r. tak, aby stanowiły 33 % kwoty, a różnicę należy dodać do ilości, które mają zostać odliczone w 2023 r.

(4)

Hiszpania wystąpiła z wnioskiem, aby odliczenie od kwoty połowowej na połowy makreli w 2019 r. zostało zmniejszone z początkowo ustalonych 5 544 ton do 4 421 ton. Różnica ta stanowi 0,1 % całkowitego TAC, zatem biologiczny wpływ na stado jest minimalny, ale mimo to ważny dla tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. Odliczenie przewidziane na 2023 r. od tej samej kwoty zostanie zwiększone z początkowo przewidzianych 269 ton do 1 392 ton. Początkowy stosunek ilości odliczanych od kwot makreli i sardeli zmieniałby się co roku, lecz zostałby utrzymany w całym okresie 2019–2023. Ilości, które mają być odliczone w 2023 r. pozostałyby poniżej rocznych odliczeń określonych na lata 2016–2022.

(5)

Zmiany wysokości odliczeń od kwot makreli i sardeli w 2019 r. nadal zapewnią nieprzekroczenie uprawnień do połowów tych gatunków na 2019 r. Są one zgodne z celami wspólnej polityki rybołówstwa.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 185/2013.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 185/2013 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 62 z 6.3.2013, s. 1.

(3)  Dz.U. L 29 z 31.1.2019, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Stado

Początkowa kwota na 2009 r.

Dostosowana kwota na 2009 r.

Połowy stwierdzone w 2009 r.

Różnica pomiędzy kwotą a połowami (przełowienie)

Odliczenie w 2013 r.

Odliczenie w 2014 r.

Odliczenie w 2015 r.

Odliczenie w 2016 r.

Odliczenie w 2017 r.

Odliczenie w 2018 r.

Odliczenie w 2019 r.

Odliczenie w 2020 r.

Odliczenie w 2021 r.

Odliczenie w 2022 r.

Odliczenie w 2023 r.

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

– 65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  W odniesieniu do sardeli rok oznacza sezon połowowy rozpoczynający się w danym roku.


DECYZJE

12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/33


DECYZJA RADY (UE) 2019/1191

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 04 03 01 03 – Swobodny przepływ pracowników, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym migrantów z państw trzecich)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46 i 48 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2)

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, protokołu 31 do Porozumienia EOG.

(3)

Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera postanowienia szczegółowe dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(4)

Należy kontynuować współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym migrantów z państw trzecich.

(5)

Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić kontynuowanie tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2019 r.

(6)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do proponowanej zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2019 r.

W imieniu Rady

A.-K. PEKONEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …/2019

z dnia …

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy kontynuować współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii w zakresie swobodnego przepływu pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym migrantów z państw trzecich.

(2)

Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 5 ust. 5 i 13 protokołu 31 do Porozumienia EOG słowa „i 2018” zastępuje się słowami „, 2018 i 2019”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji na podstawie art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(*1)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]


12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/36


DECYZJA RADY (UE) 2019/1192

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 02 03 01 – Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego towarów i usług oraz linia budżetowa 02 03 04 – Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2)

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, protokołu 31 do Porozumienia EOG.

(3)

Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera postanowienia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(4)

Należy kontynuować współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego towarów i usług oraz w zakresie narzędzi zarządzania rynkiem wewnętrznym.

(5)

Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2019 r.

(6)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zaproponowanej zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, oparte jest na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2019 r.

W imieniu Rady

A.-K. PEKONEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …/2019

z dnia …

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy kontynuować współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii dotyczących funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego towarów i usług oraz w zakresie narzędzi zarządzania rynkiem wewnętrznym.

(2)

Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 7 ust. 12 i 14 protokołu 31 do Porozumienia EOG słowa „i 2018” zastępuje się słowami „, 2018 i 2019”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(*1)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]


12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/39


DECYZJA RADY (UE) 2019/1193

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 33 02 03 01 – Prawo spółek)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2)

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, protokołu 31 do Porozumienia EOG.

(3)

Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera postanowienia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(4)

Należy kontynuować współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dotyczących prawa spółek.

(5)

Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2019 r.

(6)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do proponowanej zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2019 r.

W imieniu Rady

A.-K. PEKONEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR …/2019

z dnia …

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy kontynuować współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii dotyczących prawa spółek.

(2)

Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 7 ust. 13 protokołu 31 do Porozumienia EOG słowa „i 2018” zastępuje się słowami „, 2018 i 2019”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji na podstawie art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(*1)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]


12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/41


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1194

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie identyfikacji 4-tert-butylofenolu (PTBP) jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4987)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 59 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Niemcy przedłożyły Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”), zgodnie z art. 59 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, dokumentację sporządzoną zgodnie z załącznikiem XV do tego rozporządzenia („dokumentacja zgodna z załącznikiem XV”) w celu identyfikacji 4-tert-butylofenolu (PTBP) (nr WE: 202-679-0, nr CAS 98-54-4) jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) tego rozporządzenia, ze względu na jego właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla środowiska, dające powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)–e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(2)

W dniu 15 grudnia 2016 r. komitet państw członkowskich Agencji (MSC) przyjął opinię (2) w sprawie dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV. Mimo że większość członków MSC uznała, że PTBP powinien zostać zidentyfikowany jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, to jednak MSC nie osiągnął jednomyślnego porozumienia. Dwóch członków wyraziło wątpliwości co do wiarygodności kluczowego badania naukowego (3) i było zdania, że dostępne dowody nie pozwalają na stwierdzenie, że istnieją powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)–e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Trzeci członek, który poparł wprawdzie identyfikację PTBP jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy, również wyraził wątpliwości co do wiarygodności kluczowego badania. Komisja nie zgadza się z wątpliwościami co do wiarygodności kluczowego badania naukowego.

(3)

W dniu 17 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 59 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Agencja przekazała Komisji opinię MSC w celu podjęcia decyzji dotyczącej identyfikacji PTBP na podstawie art. 57 lit. f) tego rozporządzenia.

(4)

Komisja zgadza się z opinią MSC, który wyraził jednomyślną zgodę co do tego, że istnieją naukowe dowody na szkodliwe działanie u ryb w związku z estrogennym działaniem PTBP, co dowodzi, że substancja odpowiada definicji substancji zaburzającej funkcjonowanie układu hormonalnego opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia/Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (WHO/IPCS) (4). Narażenie na PTBP prowadzi do poważnych i nieodwracalnych skutków szkodliwych dla rozwoju płciowego ryb, a mianowicie do całkowitego i nieodwracalnego odwrócenia płci w narażonych populacjach ryb, co prowadzi do powstania populacji złożonych wyłącznie z samic. Wniosek, że PTBP ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego dodatkowo potwierdza analogia z innymi substancjami (5) należącymi do tej samej co PTBP klasy chemicznej alkilofenoli. Z tych powodów Komisja stwierdza, że w przypadku PTBP istnieją dowody naukowe świadczące o prawdopodobnych poważnych skutkach dla środowiska.

(5)

Komisja zauważa, że to szkodliwe działanie ma nasilenie podobne do nasilenia pozostałych substancji, które zostały zidentyfikowane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ze względu na ich właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, wywołujące prawdopodobne poważne skutki dla środowiska. Skutki zaobserwowane u ryb są nieodwracalne i mogą mieć znaczenie dla populacji zwierząt dzikich. Większość MSC była zdania, że na podstawie dostępnych informacji trudno jest obliczyć bezpieczny poziom narażenia, aby odpowiednio ocenić ryzyko, mimo że może ono istnieć. Komisja zgadza się z tą oceną. W związku z tym Komisja uważa, że obawy, jakie budzi to szkodliwe działanie, są równoważne obawom stwarzanym przez substancje, o których mowa w art. 57 lit. a)–e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Obawy te potęguje dodatkowo fakt, że kluczowe badanie wykazało szkodliwe działanie na rozwój płciowy ryb przy niskich stężeniach (najniższe stężenie, przy którym obserwuje się zmiany: 1 μg/l).

(6)

PTBP należy zidentyfikować zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 jako substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy ze względu na jej właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, wywołujące prawdopodobne poważne skutki dla środowiska, co powoduje obawy równoważne obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w lit. a)–e).

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   4-tert-butylofenol (PTBP) (nr WE 202-679-0, nr CAS 98-54-4) zostaje zidentyfikowany jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ze względu na jej właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, wywołujące prawdopodobne poważne skutki dla środowiska, co powoduje obawy równoważne obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)–e) tego rozporządzenia.

2.   Substancja określona w ust. 1 zostaje wymieniona na kandydackiej liście substancji, o której mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a w kolumnie zatytułowanej „Reason for inclusion” (powód włączenia) dodaje się następujący tekst: „Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)” (Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (art. 57 lit. f) – środowisko)).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – UWM Olsztyn), s. 61.

(4)  Światowa Organizacja Zdrowia/Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (WHO/IPCS), 2002 r. „Global Assessment of the State-of-the-Science of Endocrine Disruptors” (Ogólna ocena stanu wiedzy naukowej na temat substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego). WHO/PCS/EDC/02.2, publicznie dostępna na stronie http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/

(5)  4-nonylofenol, o łańcuchu prostym i rozgałęzionym; 4-tert-oktylofenol (nr CAS: 140-66-1; nr WE: 205-426-2); 4-heptylofenol, o łańcuchu prostym i rozgałęzionym; 4-tert-pentylofenol (nr CAS: 80-46-6; nr WE: 201-280-9).


12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/43


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1195

z dnia 10 lipca 2019 r.

zmieniająca decyzje 2008/730/WE, 2008/837/WE, 2009/184/WE, 2011/354/UE, decyzje wykonawcze 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 i (UE) 2017/2451 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia i przedstawiciela odpowiedzialnego za wprowadzanie do obrotu soi, bawełny, rzepaku i kukurydzy zmodyfikowanych genetycznie

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5093)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 przedsiębiorstwo Bayer CropScience AG z siedzibą w Niemczech jest posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (soi, bawełny, rzepaku i kukurydzy), objętej decyzjami Komisji 2008/730/WE (2), 2008/837/WE (3), 2009/184/WE (4), 2011/354/UE (5), decyzjami wykonawczymi Komisji 2012/81/UE (6), 2013/327/UE (7), (UE) 2015/690 (8), (UE) 2015/697 (9), (UE) 2015/699 (10) i (UE) 2016/1215 (11).

(2)

Przedsiębiorstwo Bayer CropScience N.V. z siedzibą w Belgii jest posiadaczem zezwolenia na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (bawełny) i reprezentuje przedsiębiorstwo Bayer CropScience LP z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w celu uzyskania zezwolenia zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1208 (12).

(3)

Przedsiębiorstwo Bayer CropScience N.V. z siedzibą w Belgii jest posiadaczem zezwolenia na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (soi) i reprezentuje przedsiębiorstwo M.S. Technologies LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w celu uzyskania zezwolenia zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/2451 (13).

(4)

Pismem z dnia 1 sierpnia 2018 r. przedsiębiorstwa Bayer CropScience AG, (Niemcy), Bayer CropScience N.V. (Belgia) i Bayer CropScience LP (Stany Zjednoczone) wystąpiły z wnioskiem o przeniesienie przez Komisję ich praw i obowiązków, odnoszących się do wszystkich zezwoleń i oczekujących na rozpatrzenie wniosków dotyczących produktów genetycznie zmodyfikowanych, na przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seed US LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

(5)

Pismem z dnia 19 października 2018 r. przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seed US LLC potwierdziło swoją zgodę na to przeniesienie i upoważniło przedsiębiorstwo BASF SE z siedzibą w Niemczech do działania w charakterze jego przedstawiciela w UE.

(6)

W dniu 11 października 2018 r. przedsiębiorstwo M.S. Technologies LLC potwierdziło na piśmie swoją zgodę na zmianę przedstawiciela.

(7)

Załączniki do decyzji 2008/730/WE, 2008/837/WE, 2009/184/WE i 2011/354/UE zawierają linki do stron internetowych The American Oil Chemists'Society, gdzie dostępne są materiały referencyjne dotyczące metody wykrywania; linki te są powiązane z przedsiębiorstwem Bayer, dlatego też powinny zostać odpowiednio dostosowane.

(8)

Proponowane zmiany w decyzjach o udzieleniu zezwolenia mają charakter czysto administracyjny i nie powodują konieczności nowej oceny danych produktów. To samo dotyczy zainteresowanych adresatów decyzji w sprawie zezwoleń, których dane należy również odpowiednio dostosować.

(9)

Wprowadzenie wnioskowanych zmian wymaga zmiany decyzji zezwalających na wprowadzanie do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych, w przypadku których posiadaczem zezwolenia są Bayer CropScience AG i Bayer CropScience N.V. W szczególności należy wprowadzić stosowne zmiany w następujących decyzjach: decyzje: 2008/730/WE, 2008/837/WE, 2009/184/WE, 2011/354/UE, decyzje wykonawcze: 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 i (UE) 2017/2451.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiana decyzji 2008/730/WE

W decyzji 2008/730/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 słowa „Bayer CropScience AG” zastępuje się słowami „przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seed LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy)”;

2)

w art. 8 słowa „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Niemcy” zastępuje się słowami „przedsiębiorstwa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowany przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”;

4)

lit. d) tiret trzecie załącznika otrzymuje brzmienie:

„—

Materiał referencyjny: AOCS 0707-A i AOCS 0707-B dostępny za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists Society pod adresem: http://www.aocs.org/tech/crm”.

Artykuł 2

Zmiana decyzji 2008/837/WE

W decyzji 2008/837/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 słowa „Bayer CropScience AG” zastępuje się słowami „przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seed LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy)”;

2)

w art. 8 słowa „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Niemcy” zastępuje się słowami „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowany przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”;

4)

lit. d) tiret trzecie załącznika otrzymuje brzmienie:

„—

Materiał referencyjny: AOCS 0306-A i AOCS 0306-E dostępny za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists Society pod adresem: http://www.aocs.org/tech/crm”.

Artykuł 3

Zmiana decyzji 2009/184/WE

W decyzji 2009/184/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 słowa „Bayer CropScience AG” zastępuje się słowami „przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seed LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy)”;

2)

w art. 9 słowa „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Niemcy” zastępuje się słowami „przedsiębiorstwa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”;

4)

lit. d) tiret trzecie załącznika otrzymuje brzmienie:

„—

Materiał referencyjny: AOCS 0208-A dostępny za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists Society pod adresem https://www.aocs.org/crm”.

Artykuł 4

Zmiana decyzji 2011/354/UE

W decyzji 2011/354/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 słowa „Bayer CropScience AG” zastępuje się słowami „BASF Agricultural Solutions Seed LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy)”;

2)

w art. 8 słowa „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Niemcy” zastępuje się słowami „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”;

4)

lit. d) tiret trzecie załącznika otrzymuje brzmienie:

„—

Materiał referencyjny: AOCS 1108-A i AOCS 0306-E dostępny za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists Society pod adresem: http://www.aocs.org/tech/crm”.

Artykuł 5

Zmiana decyzji wykonawczej 2012/81/UE

W decyzji wykonawczej 2012/81/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 słowa „Bayer CropScience AG” zastępuje się słowami „BASF Agricultural Solutions Seed LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy)”;

2)

w art. 8 słowa „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Niemcy” zastępuje się słowami „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”.

Artykuł 6

Zmiana decyzji wykonawczej 2013/327/UE

W decyzji wykonawczej 2013/327/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 słowa „Bayer CropScience AG” zastępuje się słowami „BASF Agricultural Solutions Seed LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy)”;

2)

w art. 8 słowa „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Niemcy” zastępuje się słowami „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”.

Artykuł 7

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2015/690

W decyzji wykonawczej (UE) 2015/690 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 słowa „Bayer CropScience AG” zastępuje się słowami „BASF Agricultural Solutions Seed LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy)”;

2)

w art. 8 słowa „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Niemcy” zastępuje się słowami „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”.

Artykuł 8

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2015/697

W decyzji wykonawczej (UE) 2015/697 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 słowa „Bayer CropScience AG” zastępuje się słowami „BASF Agricultural Solutions Seed LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy)”;

2)

w art. 8 słowa „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Niemcy” zastępuje się słowami „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”.

Artykuł 9

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2015/699

W decyzji wykonawczej (UE) 2015/699 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 słowa „Bayer CropScience AG” zastępuje się słowami „BASF Agricultural Solutions Seed LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy)”;

2)

w art. 8 słowa „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Niemcy” zastępuje się słowami „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”.

Artykuł 10

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2016/1215

W decyzji wykonawczej (UE) 2016/1215 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 słowa „Bayer CropScience AG” zastępuje się słowami „BASF Agricultural Solutions Seed LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy)”;

2)

w art. 8 słowa „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Niemcy” zastępuje się słowami „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”.

Artykuł 11

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2017/1208

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/1208 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy).”;

2)

w art. 8 słowa „Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgia” zastępuje się słowami „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen (Niemcy)”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.”.

Artykuł 12

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2017/2451

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/2451 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Posiadacz zezwolenia

Posiadaczami zezwolenia są:

a)

przedsiębiorstwo BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Stany Zjednoczone) reprezentowane przez BASF SE (Niemcy);

oraz

b)

przedsiębiorstwo BASF SE (Niemcy) reprezentujące M.S. Technologies, LLC (Stany Zjednoczone).”;

2)

w art. 9 słowa „Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgia” zastępuje się słowami „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen (Niemcy)”;

3)

lit. a) załącznika otrzymuje brzmienie:

„a)   Wnioskodawcy i posiadacze zezwoleń:

Nazwa

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stany Zjednoczone Ameryki

reprezentowane przez BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy;

oraz

Nazwa

:

BASF SE Germany

Adres

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy

W imieniu M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Stany Zjednoczone Ameryki.”.

Artykuł 13

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Niemcy.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2008/730/WE z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 247 z 16.9.2008, s. 50).

(3)  Decyzja Komisji 2008/837/WE z dnia 29 października 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 36).

(4)  Decyzja Komisji 2009/184/WE z dnia 10 marca 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak T45 (ACS-BNØØ8-2) lub z niego wyprodukowanych w związku ze sprzedażą tego rzepaku w krajach trzecich do 2005 r. (Dz.U. L 68 z 13.3.2009, s. 28).

(5)  Decyzja Komisji 2011/354/UE z dnia 17 czerwca 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 (BCS-GHØØ2-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 90).

(6)  Decyzja wykonawcza Komisji 2012/81/UE z dnia 10 lutego 2012 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 40 z 14.2.2012, s. 10).

(7)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/327/UE z dnia 25 czerwca 2013 r. zezwalająca na wprowadzanie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, żywności zawierającej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składającej się z niego, lub żywności i paszy wyprodukowanych z tych organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 57).

(8)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/690 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 112 z 30.4.2015, s. 35).

(9)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/697 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy T25 (ACS-ZMØØ3-2) i odnawiająca dopuszczenie istniejących produktów z kukurydzy T25 (ACS-ZMØØ3-2) (Dz.U. L 112 z 30.4.2015, s. 66).

(10)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/699 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę T304-40 (BCS-GHØØ4-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 112 z 30.4.2015, s. 77).

(11)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1215 z dnia 22 lipca 2016 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FGØ72-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 199 z 26.7.2016, s. 16).

(12)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1208 z dnia 4 lipca 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB119 (BCS-GHØØ5-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 173 z 6.7.2017, s. 23).

(13)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2451 z dnia 21 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 346 z 28.12.2017, s. 20).


12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/50


DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/1196

z dnia 11 lipca 2019 r.

dotycząca uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Protokół 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismem do przewodniczącego Rady z dnia 14 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) powiadomiło o swoim zamiarze uczestnictwa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 (1).

(2)

Z uwagi na fakt, że nie istnieją żadne szczegółowe warunki uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa w rozporządzeniu (UE) 2018/1727, środki przejściowe nie są potrzebne.

(3)

Należy zatem potwierdzić uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w rozporządzeniu (UE) 2018/1727.

(4)

Rozporządzenie (UE) 2018/1727 weszło w życie dnia 11 grudnia 2018 r. i obowiązuje od dnia 12 grudnia 2019 r.

(5)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(6)

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2) („umowa o wystąpieniu”) została uzgodniona przez Unię i rząd Zjednoczonego Królestwa w listopadzie 2018 r., jednak procedury wewnętrzne niezbędne do jej wejścia w życie nie zostały jeszcze zakończone. Część czwarta umowy o wystąpieniu przewiduje okres przejściowy, który rozpoczyna się w dniu wejścia w życie umowy. W okresie przejściowym prawo Unii będzie nadal miało zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z umową o wystąpieniu.

(7)

Decyzją Rady Europejskiej (UE) 2019/476 (3) z dnia 22 marca 2019 r., w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, okres przewidziany w art. 50 ust. 3 TUE zostałby przedłużony do dnia 22 maja 2019 r. w przypadku, gdyby Izba Gmin zatwierdziła umowę o wystąpieniu do dnia 29 marca 2019 r. lub, gdyby tak nie było, do dnia 12 kwietnia 2019 r. Izba Gmin nie zatwierdziła umowy o wystąpieniu do dnia 29 marca 2019 r. W dniu 11 kwietnia 2019 r. decyzją Rady Europejskiej (UE) 2019/584 (4), w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, okres przewidziany w art. 50 ust. 3 TUE ponownie przedłużono do dnia 31 października 2019 r. Na wniosek Zjednoczonego Królestwa okres ten może zostać dodatkowo przedłużony w drodze jednomyślnej decyzji Rady Europejskiej przyjętej w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem. Zjednoczone Królestwo może ponadto w każdej chwili odwołać swoją notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii.

(8)

Rozporządzenie (UE) 2018/1727 będzie miało zatem zastosowanie w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie jedynie w przypadku, jeżeli Zjednoczone Królestwo będzie państwem członkowskim w dniu 12 grudnia 2019 r. lub jeżeli do tego dnia umowa o wystąpieniu wejdzie w życie.

(9)

Zgodnie z art. 4 protokołu nr 21 niniejsza decyzja powinna wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Potwierdza się uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w rozporządzeniu (UE) 2018/1727.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 138).

(2)  Dz.U. C 144I z 25.4.2019, s. 1.

(3)  Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/476 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 22 marca 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 80 I z 22.3.2019, s. 1).

(4)  Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/584 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 11 kwietnia 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 101 z 11.4.2019, s. 1).


Sprostowania

12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/52


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158 z dnia 27 maja 2014 r. )

Strona 96, art. 16 ust. 3 lit. a):

zamiast:

„a)

badana jednostka może zaprosić dowolnych biegłych rewidentów lub firmy audytorskie do składania ofert w sprawie świadczenia usługi badania ustawowego, pod warunkiem że przestrzegane są przepisy art. 17 ust. 3 i że organizacja procedury przetargowej w żaden sposób nie wyklucza z udziału w procedurze wyboru firm, które uzyskały mniej niż 15 % swojego całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek interesu publicznego w danym państwie członkowskim w poprzednim roku kalendarzowym;”,

powinno być:

„a)

badana jednostka może zaprosić dowolnych biegłych rewidentów lub firmy audytorskie do składania ofert w sprawie świadczenia usługi badania ustawowego, pod warunkiem że przestrzegane są przepisy art. 17 ust. 3 i że organizacja procedury przetargowej w żaden sposób nie wyklucza z udziału w procedurze wyboru firm, które otrzymały mniej niż 15 % całości wynagrodzenia z tytułu badań wypłaconego przez jednostki interesu publicznego w danym państwie członkowskim w poprzednim roku kalendarzowym;”.