ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 165

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
21 czerwca 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1011 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 w odniesieniu do niektórych warunków rejestracji w celu propagowania korzystania z rynków rozwoju MŚP do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przez ustanowienie odstępstw od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1015 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, kaptanu, cyjazofamidu, flutianilu, krezoksymu metylu, lambda-cyhalotryny, mandipropamidu, pyraklostrobiny, spiromesifenu, spirotetramatu, teflubenzuronu i tetrakonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

23

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1016 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym siódmym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

65

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1017 z dnia 14 czerwca 2019 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek (IOC) w odniesieniu do warunków przystąpienia rządu Gruzji do Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

66

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1018 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/386/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

69

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2019/1019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie modernizacji budynków ( 1 )

70

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

21.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1011

z dnia 13 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 w odniesieniu do niektórych warunków rejestracji w celu propagowania korzystania z rynków rozwoju MŚP do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 i art. 33 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Inicjatywa na rzecz unii rynków kapitałowych ma na celu zmniejszenie zależności od kredytów bankowych, dywersyfikację rynkowych źródeł finansowania dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz promowanie emisji obligacji i akcji przez MŚP na rynkach publicznych. Przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii starające się pozyskać kapitał w systemach obrotu ponoszą wysokie jednorazowe i bieżące koszty związane z ujawnianiem informacji i przestrzeganiem przepisów, które mogą zniechęcić je do ubiegania się w pierwszej kolejności o dopuszczenie do obrotu w systemach obrotu w Unii. Ponadto akcje emitowane przez MŚP w systemach obrotu w Unii zwykle charakteryzują się niższym poziomem płynności i większą zmiennością cen, co zwiększa koszt kapitału, sprawiając, że to źródło finansowania staje się zbyt uciążliwe.

(2)

Na mocy dyrektywy 2014/65/UE stworzono nowy rodzaj systemów obrotu – rynki rozwoju MŚP – jako podgrupę wielostronnych platform obrotu (MTF), aby ułatwić MŚP dostęp do kapitału oraz usprawnić dalszy rozwój specjalistycznych rynków, których celem jest zaspokajanie potrzeb emitentów będących MŚP. W dyrektywie 2014/65/UE przewidziano również, że „należy skoncentrować się na tym, w jaki sposób przyszłe uregulowania prawne powinny w dalszym ciągu wspierać i promować korzystanie z tego rynku, aby uczynić go atrakcyjnym dla inwestorów, a także zapewnić ograniczenie obciążeń administracyjnych i dalsze zachęty dla MŚP w zakresie dostępu do rynków kapitałowych za pośrednictwem rynków rozwoju MŚP”.

(3)

W celu zapewnienia płynności i rentowności rynków rozwoju MŚP w art. 33 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE ustanowiono wymóg, zgodnie z którym co najmniej 50 % emitentów, których instrumenty finansowe dopuszczono do obrotu na rynku rozwoju MŚP, muszą stanowić MŚP emitujące kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe. Zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE emitentów instrumentów kapitałowych będących MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji rynkowej wynoszącej mniej niż 200 mln EUR na podstawie notowań z końca roku za trzy ostatnie lata kalendarzowe. Z drugiej strony rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 (2) stanowi, że emitent będący MŚP emitujący instrumenty inne niż kapitałowe (wyłącznie dłużne papiery wartościowe) powinien spełniać co najmniej dwa z następujących trzech warunków: (i) liczba zatrudnionych mniejsza niż 250, (ii) całkowita suma bilansowa poniżej 43 mln EUR oraz (iii) roczny obrót netto mniejszy niż 50 mln EUR. Ten wymóg, który emitent instrumentów innych niż kapitałowe musi spełnić, aby kwalifikować się jako MŚP, uznano za zbyt rygorystyczny, ponieważ tego rodzaju emitenci są zwykle więksi niż tradycyjne MŚP. W rezultacie wielu emitentów instrumentów innych niż kapitałowe nie jest w stanie zakwalifikować się jako MŚP na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565, pomimo ich względnie małego rozmiaru. Wiele MTF specjalizujących się w emisjach instrumentów dłużnych MŚP lub dopuszczających emisję zarówno obligacji, jak i akcji nie może zarejestrować się jako rynek rozwoju MŚP, gdyż nie spełniają one warunku, zgodnie z którym minimum 50 % emitentów musi kwalifikować się jako MŚP. Jeżeli operatorzy MTF nie będą stosować ram stworzonych na potrzeby rynków rozwoju MŚP, emitenci działający na tych MTF nie będą mogli korzystać z mniej rygorystycznych wymogów regulacyjnych ustanowionych, aby wspierać notowania i emisje na tych rynkach rozwoju MŚP. Aby większa liczba MTF mogła zarejestrować się jako rynki rozwoju MŚP, za jedyne kryterium kwalifikacji emitentów instrumentów innych niż kapitałowe jako MŚP do celów rynków rozwoju MŚP należy przyjąć wartość nominalną emisji instrumentów dłużnych danego emitenta (z wyłączeniem kredytów) w poprzednim roku kalendarzowym. Komisja będzie monitorować skuteczność nowej definicji emitenta instrumentów innych niż kapitałowe będącego MŚP jako czynnika umożliwiającego MTF rejestrację jako rynki rozwoju MŚP oraz jej wpływ na rozwój sytuacji rynkowej oraz zaufanie inwestorów.

(4)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/565 wskazano, że rynek rozwoju MŚP nie powinien podlegać przepisom, które nakładają większe obciążenia na emitentów niż analogiczne przepisy stosowane wobec emitentów na rynkach regulowanych. W art. 78 ust. 2 lit. g) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565 zobowiązano jednak emitentów na rynkach rozwoju MŚP do publikowania półrocznych sprawozdań finansowych. Emitenci instrumentów innych niż kapitałowe oferowanych klientom profesjonalnym na rynkach regulowanych nie podlegają natomiast temu samemu obowiązkowi na mocy dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Wykazano, że sporządzanie półrocznych sprawozdań finansowych stanowi niewspółmierny obowiązek dla emitentów instrumentów innych niż kapitałowe na rynkach rozwoju MŚP. Ponieważ wiele MTF koncentrujących się na obsłudze MŚP nie wymaga półrocznych sprawozdań finansowych od emitentów instrumentów innych niż kapitałowe, wydaje się, że ten obowiązkowy wymóg nałożony rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/565 ma swój udział w zniechęcaniu operatorów MTF do ubiegania się o rejestrację jako rynki rozwoju MŚP. Operator rynku rozwoju MŚP powinien mieć zatem swobodę decydowania o tym, czy nałożyć na emitentów instrumentów innych niż kapitałowe wymóg publikacji półrocznych sprawozdań.

(5)

Zaobserwowano, że niektórzy emitenci aktywni na rynkach rozwoju MŚP w ręce ogółu inwestorów oddają tylko niewielką część swojego wyemitowanego kapitału podstawowego, co powoduje, że obrót tymi akcjami niesie dla inwestorów większe ryzyko, oraz wywiera negatywny wpływ na płynność. To z kolei zniechęca inwestorów do inwestowania w akcje notowane na rynkach rozwoju MŚP. Aby zapewnić płynność akcji i zwiększyć zaufanie inwestorów, operatorzy rynków rozwoju MŚP powinni zatem nakładać wymóg wprowadzania minimalnego wolumenu akcji do swobodnego obrotu jako warunek dopuszczenia akcji do obrotu po raz pierwszy („warunek dotyczący minimalnego wolumenu akcji znajdujących się w swobodnym obrocie”). Operatorzy rynków rozwoju MŚP powinni jednak mieć możliwość swobodnego określenia odpowiedniego progu w oparciu o konkretne okoliczności danego rynku, w tym tego, czy wolumen akcji powinien być wyrażony w wartościach bezwzględnych czy też jako odsetek całkowitego wyemitowanego kapitału podstawowego.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565.

(7)

Operatorom działającym już na rynkach rozwoju MŚP należy przyznać minimalny okres po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia na dostosowanie swoich warunków rejestracji. W związku z tym data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia powinna przypadać trzy miesiące po jego wejściu w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/565 wprowadza się następujące zmiany:

1.

art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Emitenta, którego żadne instrumenty kapitałowe nie są przedmiotem obrotu w żadnym systemie obrotu, uznaje się za MŚP do celów art. 4 ust. 1 pkt 13 dyrektywy 2014/65/UE, jeżeli wartość nominalna jego emisji instrumentów dłużnych w poprzednim roku kalendarzowym we wszystkich systemach obrotu w Unii nie przekracza 50 mln EUR”;

2.

w art. 78 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się lit. j) w brzmieniu:

„j)

wymaga od emitentów, którzy ubiegają się o dopuszczenie ich akcji do obrotu w jej systemie po raz pierwszy, przeznaczenia do obrotu na MTF minimalnego wolumenu wyemitowanych przez nich akcji, zgodnie z progiem, który ustala operator MTF, wyrażonym w wartości bezwzględnej albo jako odsetek całkowitego wyemitowanego kapitału podstawowego.”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Operator MTF może zwolnić emitentów, których żadne instrumenty kapitałowe nie są przedmiotem obrotu na danej MTF, z wymogu publikowania półrocznych sprawozdań finansowych, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. g) niniejszego ustępu. W przypadku skorzystania przez operatora MTF z możliwości przewidzianej w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu właściwy organ nie wymaga – do celów akapitu pierwszego lit. g) – aby od emitentów, których żadne instrumenty kapitałowe nie są przedmiotem obrotu na danej MTF, wymagano publikowania półrocznych sprawozdań finansowych.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 października 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Art. 77 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 1).

(3)  Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38).


21.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/4


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1012

z dnia 12 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przez ustanowienie odstępstw od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 62 ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono między innymi ramy w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych dotyczących zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii z państw trzecich w celu sprawdzenia zgodności z prawodawstwem Unii, aby chronić zdrowie ludzi, zwierząt i roślin, dobrostan zwierząt oraz – w odniesieniu do organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i środków ochrony roślin – również środowisko. Rozporządzenie to stanowi, że kontrole urzędowe mają być przeprowadzane w odniesieniu do niektórych przesyłek zwierząt i towarów w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii. W tym celu państwa członkowskie wyznaczają punkty kontroli granicznej.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 stanowi, że państwa członkowskie powiadamiają Komisję przed wyznaczeniem punktów kontroli granicznej, aby Komisja mogła zweryfikować i w razie potrzeby przeprowadzić kontrole w celu sprawdzenia, czy spełniają one minimalne wymogi w zakresie wyznaczenia określone we wspomnianym rozporządzeniu. Rozporządzenie (UE) 2017/625 upoważnia Komisję do ustanowienia pewnych szczegółowych zasad dotyczących tych minimalnych wymogów. Te szczegółowe zasady zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1014 (2) (zwane dalej łącznie „minimalnymi wymogami”). Rozporządzenie (UE) 2017/625 stanowi również, że państwa członkowskie mają wycofać wyznaczenie punktu kontroli granicznej, jeżeli przestaje on spełniać wymogi dotyczące wyznaczenia dla wszystkich lub niektórych kategorii zwierząt i towarów, w odniesieniu do których dokonano wyznaczenia.

(3)

W przypadku gdy wycofanie wyznaczenia było częściowe, ponieważ dotyczyło określonej kategorii zwierząt lub towarów, lub wszystkich kategorii zwierząt lub wszystkich kategorii towarów, w przypadku gdy punkt kontroli granicznej został wyznaczony dla kategorii zwierząt i towarów, państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość ponownego wyznaczenia tego punktu kontroli granicznej dla tych kategorii zwierząt lub towarów, w odniesieniu do których wyznaczenie zostało wycofane, bez uprzedniego wymogu, aby dać Komisji możliwość przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia zgodności z minimalnymi wymogami. W takich przypadkach usunięcie niezgodności nie powinno pociągać za sobą działań tak rozległych jak działania niezbędne do wyznaczenia punktu kontroli granicznej po raz pierwszy. Należy zatem ustanowić przepisy, zgodnie z którymi państwa członkowskie mogą ponownie wyznaczyć punkt kontroli granicznej dla tych kategorii zwierząt lub towarów bez uprzedniego wymogu, aby dać Komisji możliwość przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia zgodności z minimalnymi wymogami.

(4)

Aby umożliwić Komisji przeprowadzenie gruntownej oceny środków wprowadzonych przez państwo członkowskie w celu usunięcia niezgodności, która spowodowała częściowe wycofanie wyznaczenia, państwa członkowskie powinny zgłosić te środki Komisji. Powinny one przystąpić do ponownego wyznaczenia jedynie wówczas, gdy Komisja uzna, że wprowadzone środki są wystarczające do usunięcia niezgodności.

(5)

Odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) 2017/625 dotyczących wyznaczania punktów kontroli granicznej powinno mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy ponowne wyznaczenie ma miejsce w ciągu dwóch lat od daty częściowego wycofania wyznaczenia. Jeżeli ponowne wyznaczenie ma miejsce ponad dwa lata od daty częściowego wycofania, w celu dokonania oceny zmian, które zaszły w punktach kontroli granicznej, Komisja powinna zachować możliwość przeprowadzania kontroli w celu sprawdzenia, czy punkt kontroli granicznej spełnia minimalne wymogi.

(6)

W niektórych przypadkach rozporządzenie (UE) 2017/625 dopuszcza przeprowadzanie kontroli urzędowych w punktach kontroli innych niż punkty kontroli granicznej i wymaga, aby te punkty kontroli spełniały minimalne wymogi oraz wymogi dotyczące wyznaczenia i wycofania wyznaczenia punktów kontroli granicznej. W związku z tym przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące ponownego wyznaczenia punktów kontroli granicznej powinny mieć zastosowanie także do punktów kontroli.

(7)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 określono wymóg, zgodnie z którym punkty kontroli granicznej muszą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wprowadzenia na terytorium Unii. Aby jednak umożliwić skuteczną organizację i przeprowadzanie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, należy ustanowić przepisy określające przypadki szczególnych ograniczeń geograficznych i warunki, na których punkty kontroli granicznej mogą znajdować się w odległości innej niż bezpośrednie sąsiedztwo miejsca wprowadzenia na terytorium Unii. Ograniczenia geograficzne powinny wynikać z naturalnych cech i krajobrazu miejsca wprowadzenia, a odległość od miejsca wprowadzenia nie powinna przekraczać tego, co jest absolutnie niezbędne do przezwyciężenia trudności spowodowanych ograniczeniami geograficznymi. Ponadto odległość ta nie powinna stwarzać ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, dla dobrostanu zwierząt ani dla środowiska. Szczególne ograniczenia geograficzne powinny obejmować te ograniczenia, które mogą powodować poważne ograniczenia w transporcie, takie jak np. przełęcze górskie z drogami nieodpowiednimi do przemieszczania zwierząt i towarów lub powodującymi znaczne opóźnienia w ich przemieszczaniu.

(8)

Punkty kontroli granicznej na potrzeby przywozu przesyłek nieobrobionych kłód oraz drewna przetartego i zrębionego działają często przy ograniczeniach geograficznych, które wynikają z długich linii brzegowych lub długich granic niektórych państw członkowskich. W związku z wyżej wspomnianymi ograniczeniami geograficznymi działają one z reguły tylko w czasie przeprowadzania kontroli urzędowych. Należy zatem w odniesieniu do ich wyznaczania ustanowić pewne odstępstwa od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej określonych w art. 64 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625. Niemniej jednak, w celu zapewnienia skuteczności kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, w trakcie wykonywania tych kontroli i czynności przez mobilny zespół ds. kontroli urzędowych właściwego organu punktu kontroli granicznej należy zapewnić zgodność z określonymi warunkami. W szczególności mobilny zespół ds. kontroli urzędowych powinien być w stanie zapewnić wystarczający i odpowiednio wykwalifikowany personel oraz mieć dostęp do niezbędnego wyposażenia w czasie kontroli urzędowych lub innych czynności urzędowych.

(9)

Przepisy, które muszą zostać ustanowione przez Komisję zgodnie z art. 62 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 5 rozporządzenia (UE) 2017/625, są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ wszystkie dotyczą odstępstw lub zwolnień odnoszących się do niektórych wymogów mających zastosowanie do punktów kontroli granicznej. Aby ułatwić prawidłowe i kompleksowe stosowanie tych przepisów, które powinny również mieć zastosowanie od tego samego dnia, należy je ustanowić w jednym akcie.

(10)

Ponieważ określone uprawnienia przyznane Komisji ustanowione w rozporządzeniu (UE) 2017/625 zaczynają mieć zastosowanie od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również mieć zastosowanie od tego samego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące:

a)

ponownego wyznaczenia punktu kontroli granicznej lub punktu kontroli innego niż punkt kontroli granicznej, w przypadku gdy wyznaczenie zostało częściowo wycofane;

b)

punktu kontroli granicznej znajdującego się w odległości innej niż bezpośrednie sąsiedztwo miejsca wprowadzenia na terytorium Unii ze względu na szczególne ograniczenia geograficzne;

c)

wyznaczenia punktów kontroli granicznej na potrzeby przywozu nieobrobionych kłód oraz drewna przetartego i zrębionego w celu uwzględnienia szczególnych ograniczeń geograficznych.

Artykuł 2

Ponowne wyznaczenie punktu kontroli granicznej lub punktu kontroli innego niż punkt kontroli granicznej w następstwie częściowego wycofania jego wyznaczenia

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 59 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (UE) 2017/625, w przypadku gdy państwo członkowskie wycofało wyznaczenie punktu kontroli granicznej lub punktu kontroli innego niż punkt kontroli granicznej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt lub towarów w wyniku niezgodności z minimalnymi wymogami, o których mowa w art. 64 ust. 3 tego rozporządzenia, lub w wyniku niezgodności ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi minimalnych wymogów określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1014, państwo członkowskie może ponownie wyznaczyć ten punkt kontroli granicznej lub ten punkt kontroli (dalej „ponowne wyznaczenie”) zgodnie z ust. 2–5 niniejszego artykułu.

2.   Przed ponownym wyznaczeniem, o którym mowa w ust. 1, państwo członkowskie powiadamia Komisję o środkach, które wprowadziło w celu usunięcia niezgodności z minimalnymi wymogami, o których mowa w ust. 1.

3.   W terminie jednego miesiąca od daty otrzymania powiadomienia Komisja ocenia, czy wprowadzone środki są wystarczające do zapewnienia zgodności z minimalnymi wymogami, i w tym terminie informuje państwo członkowskie o wynikach swojej oceny.

4.   Państwo członkowskie przystępuje do ponownego wyznaczenia wyłącznie w przypadku, gdy zostało poinformowane przez Komisję zgodnie z ust. 3, że środki wprowadzone przez państwo członkowskie są wystarczające do zapewnienia zgodności z minimalnymi wymogami.

5.   Ponowne wyznaczenie zgodnie z ust. 4 może nastąpić wyłącznie w okresie dwóch lat od daty częściowego wycofania wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1.

Po upływie dwóch lat ponowne wyznaczenie może nastąpić wyłącznie zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 3

Punkty kontroli granicznej znajdujące się w odległości innej niż bezpośrednie sąsiedztwo miejsca wprowadzenia na terytorium Unii

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625 punkty kontroli granicznej mogą znajdować się w odległości innej niż bezpośrednie sąsiedztwo miejsca wprowadzenia na terytorium Unii, pod warunkiem że:

a)

jest to konieczne ze względu na szczególne ograniczenia geograficzne zgodnie z ust. 2, oraz

b)

warunki określone w ust. 3 zostały spełnione.

2.   Ograniczenia geograficzne, o których mowa w ust. 1, muszą być ograniczeniami, które uniemożliwiają lub ograniczają skuteczne przeprowadzanie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.

Takie ograniczenia geograficzne składają się z co najmniej jednego z następujących elementów:

a)

miejsca wprowadzenia o położeniu geograficznym, które powodują poważne ograniczenia w systemie transportu;

b)

miejsca wprowadzenia, w których występują powtarzające się powodzie w niektórych okresach roku;

c)

nabrzeża morskie otoczone klifami;

d)

drogi graniczne, które przebiegają przez przełęcze górskie;

e)

transport kolejowy zwierząt i towarów, co sprawia, że konieczne jest zlokalizowanie punktu kontroli granicznej na pierwszej stacji; lub

f)

miejsca wprowadzenia bez odpowiednich gruntów umożliwiających zlokalizowanie punktu kontroli granicznej i jego obiektów w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

3.   W przypadku gdy państwo członkowskie podejmie decyzję o wyznaczeniu jednego lub większej liczby punktów kontroli granicznej, o których mowa w ust. 1, wyznaczenie to uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

a)

odległość punktu kontroli granicznej od miejsca wprowadzenia na terytorium Unii jest współmierna do potrzeby przezwyciężenia ograniczeń geograficznych i nie wykracza poza tę potrzebę; oraz

b)

punkt kontroli granicznej i miejsce wprowadzenia podlegają kompetencjom tego samego organu celnego, w związku z czym przesyłki mogą być przemieszczane z miejsca wprowadzenia do punktów kontroli granicznej bez umieszczania i obsługiwania ich w ramach procedury celnej.

4.   Punkt kontroli granicznej znajduje się w wystarczającej odległości od zakładów lub miejsc, w których zwierzęta, rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty, które są podatne na zarażenie chorobami przenośnymi lub agrofagami, są utrzymywane lub uprawiane.

Artykuł 4

Zwolnienia punktów kontroli granicznej na potrzeby przywozu nieobrobionych kłód oraz drewna przetartego i zrębionego

1.   Wyłączenie przewidziane w ust. 2 stosuje się do punktów kontroli granicznej, które ze względu na długą linię brzegową lub długie granice danego państwa członkowskiego działają tylko w czasie przeprowadzania kontroli przesyłek nieobrobionych kłód oraz drewna przetartego i zrębionego („dane punkty kontroli granicznej”).

2.   Państwa członkowskie mogą wyznaczyć dane punkty kontroli granicznej i zwolnić je z obowiązków, o których mowa w art. 64 ust. 3 lit. a), c) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

wprowadzono ustalenia mające na celu zapobieganie w każdym momencie niewykrytemu wprowadzeniu na terytorium Unii przesyłek nieobrobionych kłód oraz drewna przetartego i zrębionego;

b)

dany punkt kontroli granicznej ma dostęp do wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w postaci mobilnych zespołów ds. kontroli urzędowych w ramach właściwych organów, będących w stanie dotrzeć do danego punktu kontroli granicznej przed przybyciem przesyłek, aby przeprowadzić kontrole urzędowe nieobrobionych kłód oraz drewna przetartego i zrębionego;

c)

mobilny zespół ds. kontroli urzędowych w ramach właściwych organów zapewnia lub ma bezpośredni dostęp do:

(i)

wyposażenia, obiektów i innych pomieszczeń, o których mowa w art. 64 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625; oraz

(ii)

technologii i wyposażenia informatycznego, o których mowa w art. 64 ust. 3 lit. f) wspomnianego rozporządzenia.

Artykuł 5

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli (zob. s. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego).


21.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1013

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 58 akapit pierwszy lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono m.in. ramy przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych dotyczących zwierząt i towarów, które wprowadza się na terytorium Unii z państw trzecich, i służących sprawdzeniu zgodności z unijnymi przepisami w celu ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz – w odniesieniu do organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i środków ochrony roślin – również środowiska. Ramy te obejmują kontrole urzędowe, którym poddaje się zwierzęta i towary wprowadzane do Unii z państw trzecich przez wyznaczone punkty kontroli granicznej.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 zawiera wymóg, aby podmiot odpowiedzialny za niektóre przesyłki wprowadzane na terytorium Unii dokonywał wcześniejszego powiadomienia właściwych organów w punkcie kontroli granicznej przed przybyciem przesyłek. Aby umożliwić tym organom terminowe i skuteczne przeprowadzanie kontroli urzędowych, należy ustalić termin wcześniejszego powiadomienia na co najmniej jeden dzień roboczy przed przybyciem przesyłki.

(3)

Jednak ze względu na ograniczenia logistyczne związane z transportem w określonych przypadkach dotrzymanie terminu wcześniejszego powiadomienia wynoszącego jeden dzień roboczy przed przybyciem przesyłki może nie być możliwe. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy przesyłka jest przewożona z miejsca wysyłki do punktu kontroli granicznej w czasie krótszym niż 24 godziny, a informacje niezbędne do uzupełnienia odpowiednich części wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (dokumentu CHED), wymaganego do dokonania wcześniejszego powiadomienia zgodnie z art. 56 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, nie są dostępne przed załadunkiem przesyłki. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia wymogu dokonywania wcześniejszego powiadomienia co najmniej cztery godziny przed przybyciem przesyłki, tak aby również w takich okolicznościach można było zapewnić terminowe i skuteczne przeprowadzanie kontroli urzędowych.

(4)

Rozporządzenie delegowane Komisji 2019/1012 (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą zwolnić punkty kontroli granicznej wyznaczone na potrzeby przywozu nieobrobionych kłód oraz drewna przetartego i zrębionego z określonych minimalnych wymogów mających zastosowanie do punktów kontroli granicznych ze względu na szczególne ograniczenia geograficzne. Rozporządzenie to stanowi również, że kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe w punkcie kontroli granicznej wyznaczonym dla wyżej wymienionych towarów mogą być przeprowadzane przez mobilny zespół ds. kontroli urzędowych. W związku z tym, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na organizację kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w tych punktach kontroli granicznej, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć odstępstwo od przepisów dotyczących minimalnego okresu na dokonanie wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłek.

(5)

Ze względu na to, że rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wcześniejsze powiadamianie o przesyłkach

1.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę należącą do kategorii zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, dokonuje wcześniejszego powiadomienia właściwego organu w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym przybyciem przesyłki.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli ograniczenia logistyczne uniemożliwiają dotrzymanie terminu określonego w tym ustępie, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej mogą stosować termin wcześniejszego powiadomienia wynoszący co najmniej cztery godziny przed przewidywanym przybyciem przesyłki.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wyznaczonym na potrzeby przywozu nieobrobionych kłód oraz drewna przetartego i zrębionego zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1012 mogą stosować termin wcześniejszego powiadomienia wynoszący do pięciu dni roboczych przed przewidywanym przybyciem takich przesyłek.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przez ustanowienie odstępstw od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej (zob. s. 4 niniejszego Dziennika Urzędowego).


21.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1014

z dnia 12 czerwca 2019 r.

ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 60 ust. 2 i art. 64 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono m.in. ramy przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych dotyczących zwierząt i towarów, które wprowadza się na terytorium Unii z państw trzecich, służących sprawdzeniu zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi łańcucha rolno-spożywczego w celu ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz – w odniesieniu do organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i środków ochrony roślin – również środowiska. Rozporządzenie to stanowi, że kontrole urzędowe mają być przeprowadzane w odniesieniu do przesyłek zwierząt i towarów w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii. W tym celu państwa członkowskie wyznaczają punkty kontroli granicznej.

(2)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 określono minimalne wymogi, jakie muszą spełniać punkty kontroli granicznej, aby zostały wyznaczone. Należy zatem ustanowić szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących infrastruktury, wyposażenia i dokumentacji w punktach kontroli granicznej.

(3)

W celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt należy ustanowić dodatkowe szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, które zostały wyznaczone w odniesieniu do kategorii zwierząt i niektórych kategorii towarów, takich jak produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, produkty złożone oraz siano i słoma.

(4)

W niektórych przypadkach, aby uwzględnić szczególne wymogi dotyczące rozładunku niektórych przesyłek nieskonteneryzowanych, takich jak przesyłki produktów rybołówstwa czy przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zawierające np. wełnę oraz przesyłki towarów w ilości hurtowej luzem, zawierające duże ilości towarów transportowanych bez opakowania, należy zwolnić punkty kontroli granicznej z wymogu posiadania strefy rozładunku osłoniętej dachem. Zważywszy, że przesyłki transportowanych luzem płynów pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego są rozładowywane bezpośrednio ze środka transportu do cystern za pomocą specjalnych rur, nie należy wymagać od punktów kontroli granicznej, aby posiadały strefy lub pomieszczenia przeznaczone do rozładunku towarów oraz pomieszczenia lub strefy inspekcyjne na potrzeby przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do płynów transportowanych luzem.

(5)

Aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia krzyżowego, należy ustanowić wymogi dotyczące oddzielenia w odniesieniu do obiektów wykorzystywanych do rozładunku, przechowywania i kontroli w punktach kontroli granicznej wyznaczonych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i materiału biologicznego. Należy jednak ustanowić przepisy umożliwiające odstępstwo od wymogów dotyczących oddzielenia, jeżeli dany punkt kontroli granicznej wyznaczono jedynie w odniesieniu do towarów opakowanych lub w odniesieniu do towarów opakowanych i niektórych towarów nieopakowanych, gdy ocena ryzyka właściwych organów w punkcie kontroli granicznej wskazuje, że nie ma możliwości zanieczyszczenia krzyżowego. W tym ostatnim przypadku, aby skutecznie zapobiegać ryzyku zanieczyszczenia krzyżowego, właściwe organy powinny ponadto zapewnić odstęp czasowy między przesyłkami oraz zapewnić, by pomiędzy przybywaniem poszczególnych przesyłek obiekty czyszczono i dezynfekowano.

(6)

Jako że zwierzęta i towary wprowadzane do Unii i poddawane kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej mogą być niezgodne z przepisami Unii, w celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego należy ustanowić przepisy zakazujące wykorzystywania niektórych obiektów w punktach kontroli granicznej na potrzeby przesyłek zwierząt i towarów przeznaczonych do handlu wewnątrzunijnego i zezwolić na takie wykorzystywanie na potrzeby przesyłek zwierząt i towarów przeznaczonych na wywóz lub przemieszczanych z jednego punktu na terytorium Unii do innego punktu na terytorium Unii przez terytorium państwa trzeciego, pod warunkiem że właściwe organy wprowadzą odpowiednie środki zapobiegania ryzyku. Środki takie powinny opierać się na ocenie zdolności odpowiednich obiektów do pełnienia takich dodatkowych funkcji. Właściwe organy powinny dysponować odpowiednimi rozwiązaniami, aby zwierzęta były traktowane zgodnie z przepisami Unii w zakresie dobrostanu zwierząt.

(7)

Aby wspierać sprawne przeprowadzanie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, należy przewidzieć pewną elastyczność, która pod pewnymi warunkami umożliwi korzystanie z magazynów przedsiębiorstw handlowych i przechowywanie w środkach transportu, w których przesyłka przybyła do punktu kontroli granicznej.

(8)

Aby ułatwić sprawną organizację i przeprowadzanie kontroli urzędowych oraz innych czynności urzędowych, należy zezwolić, aby w punktach kontroli granicznej wyodrębniono jeden ośrodek inspekcyjny lub większą liczbę takich ośrodków, w których poddawane będą kontroli zwierzęta i towary należące do kategorii, w odniesieniu do których wyznaczono dane punkty kontroli granicznej. W związku z powyższym należy ustanowić minimalne wymogi dla ośrodków inspekcyjnych.

(9)

W ramach procesu wyznaczania punktów kontroli granicznej Komisja powinna ocenić zgodność ośrodków inspekcyjnych z minimalnymi wymogami dotyczącymi punktów kontroli granicznej określonymi w art. 64 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625 i szczegółowymi przepisami w zakresie minimalnych wymogów ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie powiadamiające Komisję o wyznaczeniu punktu kontroli granicznej powinny zatem przekazać wszystkie niezbędne informacje dotyczące ośrodków inspekcyjnych.

(10)

Aby zapewnić odpowiednią weryfikację zgodności punktów kontroli granicznej i ośrodków inspekcyjnych w ramach tych punktów z minimalnymi wymogami określonymi w art. 64 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625 oraz ze szczegółowymi przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, państwa członkowskie powinny informować Komisję o wszelkich zmianach infrastruktury lub funkcjonowania danego punktu kontroli granicznej lub ośrodka inspekcyjnego w ramach tego punktu, jeżeli zmiany takie wymagają aktualizacji informacji przekazywanych Komisji zgodnie z art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem zawrzeć wymóg, by państwa członkowskie przekazywały Komisji stosowne informacje.

(11)

Zgodnie z art. 53 ust. 2 i art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625 każde państwo członkowskie musi udostępnić w internecie aktualne wykazy punktów kontroli granicznej i punktów kontroli na swoim terytorium oraz przekazać określone informacje dotyczące każdego punktu kontroli granicznej i punktu kontroli. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić format wykazów punktów kontroli granicznej i punktów kontroli oraz skróty, które będą stosowane do wskazywania kategorii zwierząt i towarów, w odniesieniu do których wyznaczono punkty kontroli granicznej i punkty kontroli, oraz dodatkowe szczególne informacje dotyczące zakresu wyznaczenia.

(12)

Ze względu na przejrzystość wszystkie ośrodki inspekcyjne wykorzystywane jako część danego punktu kontroli granicznej należy wymienić wraz z danym punktem w wykazie punktów kontroli granicznej oraz wskazać kategorie zwierząt i towarów poddawanych kontroli w tych ośrodkach inspekcyjnych. Każdą zmianę dotyczącą ośrodków inspekcyjnych należy odpowiednio odzwierciedlić w tym wykazie.

(13)

Przepisy, które Komisja ma ustanowić zgodnie z art. 60 ust. 2 i art. 64 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625, są ściśle powiązane, ponieważ wszystkie dotyczą wymogów mających zastosowanie do punktów kontroli granicznej i punktów kontroli, a zatem powinny obowiązywać od tej samej daty. Aby ułatwić prawidłowe i kompleksowe stosowanie tych przepisów, należy je ustanowić w jednym akcie.

(14)

W decyzji Komisji 2001/812/WE (2) ustanowiono minimalne wymogi dotyczące punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą Rady 97/78/WE (3), ośrodków inspekcyjnych oraz zasad umieszczania ich w wykazie. W decyzji Komisji 2009/821/WE (4) sporządzono wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej. W dyrektywie Komisji 98/22/WE (5) ustanowiono minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin w punktach kontroli w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich zgodnie z dyrektywą Rady 2000/29/WE (6). W celu zapewnienia spójności i uniknięcia nakładania się wymogów należy uchylić decyzję 2001/812/WE, decyzję 2009/821/WE i dyrektywę 98/22/WE.

(15)

Odpowiednie przepisy i przyznane Komisji uprawnienia określone w rozporządzeniu (UE) 2017/625 zaczynają obowiązywać od dnia 14 grudnia 2019 r. W związku z tym przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć również zastosowanie od tego dnia.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady wykonania rozporządzenia (UE) 2017/625 w odniesieniu do:

a)

wspólnych szczegółowych przepisów w zakresie minimalnych wymogów dotyczących infrastruktury, wyposażenia i dokumentacji w punktach kontroli granicznej i punktach kontroli innych niż punkty kontroli granicznej;

b)

odrębnych szczegółowych przepisów w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej wyznaczonych w odniesieniu do kategorii zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/625;

c)

szczegółowych przepisów w zakresie minimalnych wymogów dotyczących ośrodków inspekcyjnych;

d)

formatu, kategorii, skrótów i innych informacji dotyczących wykazów punktów kontroli granicznej i punktów kontroli innych niż punkty kontroli granicznej.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„towary opakowane” oznaczają towary umieszczone w dowolnym rodzaju opakowania, które całkowicie osłania towary w celu zapobieżenia wyciekowi lub utracie zawartości;

2)

„ośrodek inspekcyjny” oznacza oddzielny obiekt przygotowany w ramach punktu kontroli granicznej i ustanowiony w celu przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych dotyczących zwierząt i towarów objętych zakresem wyznaczenia punktu kontroli granicznej;

3)

„zwierzęta kopytne” oznaczają zwierzęta kopytne zgodnie z definicją w art. 2 lit. d) dyrektywy Rady 2004/68/WE (7);

4)

„zarejestrowane koniowate” oznaczają zarejestrowane koniowate zgodnie z definicją w art. 2 lit. c) dyrektywy Rady 2009/156/WE (8).

ROZDZIAŁ I

Wspólne minimalne wymogi dla punktów kontroli granicznej

Artykuł 3

Infrastruktura punktów kontroli granicznej

1.   W punktach kontroli granicznej wyznaczonych w odniesieniu do kategorii zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, znajdują się następujące obiekty:

a)

strefy lub pomieszczenia na potrzeby rozładunku zwierząt i towarów. Strefy takie muszą być osłonięte dachem, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 4;

b)

pomieszczenia inspekcyjne lub strefy inspekcyjne z przyłączem ciepłej i zimnej wody bieżącej oraz urządzeniami do mycia i suszenia rąk;

c)

strefy lub pomieszczenia do trzymania zwierząt oraz strefy lub pomieszczenia magazynowe, w tym pomieszczenia do przechowywania w warunkach chłodniczych, jeżeli jest to stosowne ze względu na kategorię towarów, w odniesieniu do której wyznaczono punkt kontroli granicznej; oraz

d)

dostęp do toalet wyposażonych w urządzenia do mycia i suszenia rąk.

2.   Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, muszą mieć ściany, podłogi i sufity, które są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, a także odpowiedni system odprowadzania ścieków i odpowiednie oświetlenie naturalne lub sztuczne.

3.   Strefy, o których mowa w ust. 1, muszą być łatwe do czyszczenia, posiadać odpowiedni system odprowadzania ścieków i odpowiednie oświetlenie naturalne lub sztuczne.

4.   Wymóg przewidziany w ust. 1 lit. a), zgodnie z którym strefy rozładunku muszą być osłonięte dachem, nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

a)

nieskonteneryzowane przesyłki produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

b)

przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zawierające wełnę, przetworzone białko zwierzęce luzem, obornik lub guano luzem; oraz

c)

przesyłki dużych ilości towarów luzem, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c), d) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625.

5.   Obiekty, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie są wymagane do celów przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do płynów luzem pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego.

6.   Państwa członkowskie mogą zwolnić punkty kontroli granicznej, które zostały wyznaczone dla kategorii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, z następujących wymogów:

a)

wymogu posiadania przyłącza ciepłej i zimnej wody bieżącej oraz urządzeń do mycia i suszenia rąk, o którym mowa w ust. 1 lit. b); oraz

b)

wymogu posiadania pomieszczeń z sufitami łatwymi do dezynfekcji, o którym mowa w ust. 2.

7.   Obiektów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie można wykorzystywać na potrzeby pozostałych kategorii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, gdy wykorzystuje się je na potrzeby produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych.

8.   Obiektów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie można wykorzystywać na potrzeby żywności niepochodzącej od zwierząt, gdy wykorzystuje się je w odniesieniu do materiału biologicznego i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

9.   Na zasadzie odstępstwa od wymogów ust. 7 i 8 punkty kontroli granicznej mogą korzystać wspólnie z obiektów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), w następujących przypadkach:

a)

punkty kontroli granicznej, które wyznaczono wyłącznie w odniesieniu do kategorii towarów opakowanych; lub

b)

punkty kontroli granicznej, które wyznaczono w odniesieniu do kategorii towarów opakowanych i nieopakowanych, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

(i)

właściwe organy przeprowadzają ocenę ryzyka w odniesieniu do punktów kontroli granicznej, która wykazuje, w jaki sposób można zapewnić unikanie zanieczyszczenia krzyżowego, i wdrażają środki określone w ocenie ryzyka w celu zapobiegania takiemu zanieczyszczeniu krzyżowemu; oraz

(ii)

właściwe organy zapewniają odstęp czasowy między obsługą różnych przesyłek towarów nieopakowanych a obsługą przesyłek towarów nieopakowanych i opakowanych. W okresie wynikającym z zachowania odstępu czasowego obiekty, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), są czyszczone i dezynfekowane.

10.   Ust. 9 nie ma zastosowania do obiektów, o których mowa w ust. 1 lit. c), jeżeli obiekty te wykorzystywane są do przechowywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego luzem.

11.   Właściwe organy punktu kontroli granicznej mogą zezwolić na korzystanie, pod swoją kontrolą, z magazynów handlowych w przypadku towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, pod warunkiem że obiekty te znajdują się w pobliżu punktu kontroli granicznej i podlegają kompetencji tego samego organu celnego.

Takie magazyny handlowe mogą być wykorzystywane do przeprowadzania kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich produktów pochodzenia niezwierzęcego, pod warunkiem że obiekty te spełniają minimalne wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.

12.   Towary przechowywane w magazynach handlowych zgodnie z ust. 11 są przechowywane w warunkach higienicznych i odpowiednio oznaczane za pomocą kodów kreskowych lub innych środków elektronicznych, lub etykiet. W przypadku gdy towary mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, a w przypadku GMO i środków ochrony roślin – również dla środowiska, są one dodatkowo trzymane w oddzielnym, zamykanym na klucz pomieszczeniu lub w strefach odgrodzonych od wszystkich innych towarów przechowywanych w magazynie handlowym.

13.   Jeżeli punkt kontroli granicznej znajduje się na przejściu drogowym, kolejowym lub w porcie, można zezwolić, pod nadzorem właściwych organów, na przechowywanie w środkach transportu, w których towary zostały wprowadzone do punktu kontroli granicznej.

14.   Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich zmianach dotyczących infrastruktury lub funkcjonowania punktu kontroli granicznej lub ośrodka inspekcyjnego w ramach tego punktu, jeżeli zmiany takie wymagają aktualizacji informacji przekazywanych Komisji zgodnie z art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 4

Wyposażenie i dokumentacja w punktach kontroli granicznej

1.   Punkty kontroli granicznej mają dostęp do:

a)

wyposażenia do ważenia przesyłek, jeżeli ich użycie jest istotne w odniesieniu do kategorii zwierząt i towarów, dla których wyznaczono punkt kontroli granicznej;

b)

wyposażenia do rozładunku, otwierania i badania przesyłek;

c)

wyposażenia do czyszczenia i dezynfekcji oraz instrukcji jego użytkowania lub do udokumentowanego systemu czyszczenia i dezynfekcji, w przypadku gdy czyszczenie i dezynfekcja są zapewniane przez podmioty niebędące częścią punktu kontroli granicznej; oraz

d)

odpowiedniego wyposażenia do czasowego przechowywania próbek w temperaturze kontrolowanej do czasu wysłania ich do laboratorium oraz do odpowiednich pojemników przeznaczonych do ich transportu.

2.   Pomieszczenia inspekcyjne lub strefy inspekcyjne, stosownie do kategorii zwierząt i towarów, dla których wyznaczono punkty kontroli granicznej, posiadają następujące wyposażenie:

a)

stół o gładkiej i zmywalnej powierzchni, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji;

b)

termometr do pomiaru temperatury powierzchni i wnętrza towarów;

c)

wyposażenie do rozmrażania;

d)

wyposażenie do pobierania próbek; oraz

e)

taśma uszczelniająca i ponumerowane pieczęcie lub wyraźnie oznaczone etykiety w celu zapewnienia identyfikowalności.

3.   Jeżeli jest to konieczne do zapewnienia integralności próbek pobranych w ramach kontroli urzędowych, dostępne są szczegółowe instrukcje dotyczące pobierania próbek do analizy i transportu takich próbek do wyznaczonego laboratorium urzędowego.

ROZDZIAŁ II

Szczególne minimalne wymogi dla punktów kontroli granicznej

Artykuł 5

Punkty kontroli granicznej wyznaczone w odniesieniu do kategorii zwierząt

1.   Oprócz wymogów określonych w art. 3 i 4 punkty kontroli granicznej wyznaczone w odniesieniu do zwierząt, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, posiadają:

a)

przebieralnię z prysznicami;

b)

strefy lub pomieszczenia przeznaczone do rozładunku zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), zapewniające odpowiednią przestrzeń, oświetlenie i wentylację;

c)

wyposażenie do karmienia i pojenia;

d)

obiekty do przechowywania paszy, ściółki i obornika lub uzgodnienia z podmiotem zewnętrznym udostępniającym takie obiekty;

e)

strefy lub pomieszczenia do oddzielnego trzymania zwierząt następujących kategorii, w odniesieniu do których wyznaczono dany punkt kontroli granicznej:

(i)

zwierzęta kopytne inne niż zarejestrowane koniowate;

(ii)

zarejestrowane koniowate; oraz

(iii)

inne zwierzęta inne niż zwierzęta kopytne (ale włączając zwierzęta kopytne z ogrodów zoologicznych);

f)

pomieszczenia inspekcyjne lub strefy inspekcyjne z wyposażeniem do krępowania oraz wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzania badania fizykalnego; oraz

g)

specjalną drogę dostępu lub inne rozwiązania w celu zabezpieczenia zwierząt przed niepotrzebnym czekaniem przed dotarciem do strefy rozładunku.

2.   Obiekty, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), e), f) i g), są projektowane, budowane, konserwowane i obsługiwane w sposób pozwalający na uniknięcie urazów i niepotrzebnego cierpienia zwierząt oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa.

3.   Obiekty, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c), e) i f), stanowią jedną zintegrowaną i kompletną jednostkę roboczą.

4.   Obiekty, o których mowa w ust. 1, nie są wykorzystywane do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do przesyłek zwierząt w handlu wewnątrzunijnym.

Obiekty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do przesyłek zwierząt przeznaczonych do wywozu z Unii lub przemieszczanych z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 na inne terytorium wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 po przejściu przez terytorium państwa trzeciego, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

właściwe organy przeprowadzają ocenę ryzyka w odniesieniu do punktów kontroli granicznej, która wykazuje, w jaki sposób można zapewnić unikanie zanieczyszczenia krzyżowego, i wdrażają środki określone w ocenie ryzyka w celu zapobiegania takiemu zanieczyszczeniu krzyżowemu; oraz

b)

właściwe organy zapewniają odstęp czasowy między obsługą przesyłek zwierząt przeznaczonych do wywozu z Unii lub przemieszczanych z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 na inne terytorium wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 po przejściu przez terytorium państwa trzeciego – a wszelkimi innymi przesyłkami zwierząt wprowadzanymi do Unii. W okresie wynikającym z zachowania odstępu czasowego obiekty, w których obsługiwano przesyłki zwierząt, są czyszczone i dezynfekowane.

5.   Obiektów, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), e) i f), nie można wykorzystywać na potrzeby kategorii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 6

Punkty kontroli granicznej wyznaczone w odniesieniu do kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów złożonych oraz siana i słomy

1.   Oprócz wymogów określonych w art. 3 i 4 punkty kontroli granicznej wyznaczone w odniesieniu do kategorii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625:

a)

posiadają w pomieszczeniach inspekcyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), wyposażenie umożliwiające w razie potrzeby utrzymanie kontrolowanej temperatury otoczenia;

b)

jeżeli zostały wyznaczone w odniesieniu do kategorii towarów schłodzonych, zamrożonych lub o temperaturze otoczenia, są w stanie przechowywać te towary jednocześnie – każde w odpowiedniej temperaturze – w oczekiwaniu na wyniki analizy laboratoryjnej, testów lub diagnozy lub w oczekiwaniu na wyniki kontroli właściwego organu; oraz

c)

posiadają przebieralnie.

2.   Obiekty, o których mowa w ust. 1, stanowią jedną zintegrowaną i kompletną jednostkę roboczą.

3.   Obiekty, o których mowa w ust. 1, nie są wykorzystywane do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do przesyłek towarów w handlu wewnątrzunijnym.

Obiekty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do przesyłek towarów przeznaczonych do wywozu z Unii lub przemieszczanych z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 na inne terytorium wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 po przejściu przez terytorium państwa trzeciego, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

właściwe organy przeprowadzają ocenę ryzyka w odniesieniu do punktów kontroli granicznej, która wykazuje, w jaki sposób można zapewnić unikanie zanieczyszczenia krzyżowego, i wdrażają środki określone w ocenie ryzyka w celu zapobiegania takiemu zanieczyszczeniu krzyżowemu; oraz

b)

właściwe organy zapewniają odstęp czasowy między obsługą przesyłek towarów przeznaczonych do wywozu z Unii lub przemieszczanych z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 na inne terytorium wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 po przejściu przez terytorium państwa trzeciego – a wszelkimi innymi przesyłkami towarów wprowadzanymi do Unii. W okresie wynikającym z zachowania odstępu czasowego obiekty, w których obsługiwano przesyłki towarów, są czyszczone i dezynfekowane.

4.   Wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, nie mają zastosowania do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w zakresie płynów luzem pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego.

5.   Żywe żaby, żywe ryby i żywe bezkręgowce, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz jaja wylęgowe i przynęty dla ryb mogą być kontrolowane w punktach kontroli granicznej, które zostały wyznaczone w odniesieniu do kategorii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625.

ROZDZIAŁ III

Wykazy punktów kontroli granicznej i punktów kontroli

Artykuł 7

Format, kategorie, skróty i inne informacje dotyczące wykazu punktów kontroli granicznej i punktów kontroli

1.   W celu przekazywania informacji, o których mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, państwa członkowskie stosują format określony w załączniku I.

2.   Przy sporządzaniu wykazów punktów kontroli granicznej, o których mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz wykazów punktów kontroli zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, państwa członkowskie stosują skróty i specyfikacje określone w załączniku II.

3.   Do wykazów punktów kontroli granicznej i punktów kontroli należy dołączyć notę wyjaśniającą zawierającą skróty i specyfikacje określone w załączniku II.

ROZDZIAŁ IV

Ośrodki inspekcyjne

Artykuł 8

Wymogi dotyczące ośrodków inspekcyjnych

1.   Punkty kontroli granicznej mogą obejmować jeden ośrodek inspekcyjny lub większą ich liczbę w celu przeprowadzania, w razie potrzeby, kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do kategorii zwierząt i towarów objętych zakresem wyznaczenia danego punktu kontroli granicznej.

2.   Ośrodki inspekcyjne muszą spełniać minimalne wymogi dotyczące punktów kontroli granicznej określone w art. 64 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625 i być zgodne ze szczegółowymi przepisami w zakresie minimalnych wymogów określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Wymogi art. 64 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/625 nie mają zastosowania do ośrodków inspekcyjnych, które mają dostęp do technologii i wyposażenia do obsługi systemu zarządzania informacjami do celów kontroli urzędowych (IMSOC), o którym mowa w art. 131 tego rozporządzenia, oraz do innych komputerowych systemów zarządzania informacjami, które są dostępne w innym obiekcie tego samego punktu kontroli granicznej.

3.   Ośrodki inspekcyjne muszą:

a)

pozostawać w zakresie kompetencji tego samego organu celnego punktu kontroli granicznej; oraz

b)

pozostawać pod kontrolą właściwego organu punktu kontroli granicznej.

4.   Powiadamiając Komisję o wyznaczeniu punktu kontroli granicznej zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) 2017/625, państwa członkowskie przekazują również Komisji wszelkie istotne informacje dotyczące ośrodków inspekcyjnych ustanowionych w ramach takiego punktu kontroli granicznej.

5.   Państwa członkowskie ujmują w wykazie każdy ośrodek inspekcyjny wraz z odpowiednim punktem kontroli granicznej wyznaczonym zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) 2017/625, zgodnie z formatem określonym w załączniku I. W ramach tych informacji określają również kategorie zwierząt i towarów, które są kontrolowane w ośrodkach inspekcyjnych zgodnie z art. 7.

6.   Państwa członkowskie usuwają ośrodki inspekcyjne z wykazu, o którym mowa w ust. 5, gdy przestają one być zgodne z przepisami ust. 2 i 3, oraz informują Komisję o usunięciu i powodach takiej decyzji.

Artykuł 9

Uchylenia

Decyzje Komisji 2001/812/WE i 2009/821/WE oraz dyrektywa Komisji 98/22/WE tracą moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

Artykuł 10

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

W odniesieniu do punktów kontroli granicznej wyznaczonych w odniesieniu do towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625 zgodnie z art. 59 ust. 1 tego rozporządzenia, i w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nieposiadających stref lub pomieszczeń do rozładunku, które są osłonięte dachem, art. 3 ust. 1 lit. a) zdanie drugie i art. 3 ust. 3 stosuje się jednak od dnia 14 grudnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 93 z 7.4.2017, s. 3.

(2)  Decyzja Komisji 2001/812/WE z dnia 21 listopada 2001 r. ustanawiająca wymogi dla zatwierdzenia urzędów kontroli granicznej odpowiedzialnych za kontrolę weterynaryjną produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 306 z 23.11.2001, s. 28).

(3)  Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

(4)  Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1).

(5)  Dyrektywa Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia 1998 r. ustanawiająca minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia, dotyczące roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przywożonych z państw trzecich (Dz.U. L 126 z 28.4.1998, s. 26).

(6)  Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

(7)  Dyrektywa Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniająca dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylająca dyrektywę 72/462/EWG (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 321).

(8)  Dyrektywa Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Format wykazów punktów kontroli granicznej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Punkt kontroli granicznej

Dane kontaktowe

Kod TRACES

Rodzaj transportu

Ośrodki inspekcyjne

Kategorie zwierząt i towarów oraz specyfikacje

Dodatkowe specyfikacje dotyczące zakresu wyznaczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Format wykazów punktów kontroli

1.

2.

3.

6.

7.

Punkt kontroli

Dane kontaktowe

Kod TRACES

Kategorie zwierząt i towarów oraz specyfikacje

Dodatkowe specyfikacje dotyczące zakresu wyznaczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Pole nr 1: punkt kontroli granicznej (PKG)/punkt kontroli (PK)

Nazwa PKG/PK

Pole nr 2: dane kontaktowe PKG i PK

Pełny adres

Adres e-mail

Numer telefonu

Godziny otwarcia (obowiązkowe tylko w odniesieniu do PKG)

Strona internetowa (obowiązkowe tylko w odniesieniu do PKG)

Pole nr 3:

Przypisany kod TRACES

Pole nr 4: rodzaj transportu w PKG

A

=

Port lotniczy

F

=

Transport kolejowy

P

=

Port

R

=

Transport drogowy

Pole nr 5: ośrodki inspekcyjne

(Uwaga: w ramach jednego PKG może istnieć kilka ośrodków inspekcyjnych)

Nazwa ośrodka inspekcyjnego

Adres i dane kontaktowe

Pole nr 6: PKG i PK

Kategorie zwierząt i towarów oraz specyfikacje

Pole nr 7: PKG i PK

Dodatkowe specyfikacje dotyczące zakresu wyznaczenia: tekst dowolny na potrzeby dodatkowych specyfikacji (1)

Skróty i specyfikacje mające zastosowanie do kategorii zwierząt i towarów, dla których wyznaczono dany PKG/PK, w tym w stosownych przypadkach ośrodki inspekcyjne

a)   W odniesieniu do zwierząt, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625

Skróty

LA

Zwierzęta żywe

-U

Zwierzęta kopytne inne niż zarejestrowane koniowate

-E

Zarejestrowane koniowate

-O

Inne zwierzęta inne niż zwierzęta kopytne (skrót ten dotyczy również zwierząt kopytnych z ogrodów zoologicznych)


Specyfikacje

(*)

Zawieszenie PKG i PK, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia (UE) 2017/625

(1)

Zob. dodatkowe specyfikacje w polu 7

b)   W odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, siana i słomy, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625 lub objętych warunkami lub środkami określonymi w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE) 2017/625

Skróty

POA

Produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, siano i słoma

-HC

Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi

-NHC

Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi

-NT

Brak wymogów dotyczących temperatury

-T

Produkty zamrożone/schłodzone

-T(FR)

Produkty zamrożone

-T(CH)

Produkty schłodzone


Specyfikacje

(*)

Zawieszenie PKG i PK, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia (UE) 2017/625

(1)

Zob. dodatkowe specyfikacje w polu 7

(2)

Tylko produkty opakowane

(3)

Tylko produkty rybołówstwa

(4)

Tylko płyny luzem

c)   W odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625

Skróty

P

Rośliny

PP

Produkty roślinne

PP(WP)

Drewno i produkty z drewna

OO

Inne przedmioty


Specyfikacje

(*)

Zawieszenie PKG i PK, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia (UE) 2017/625

(1)

Zob. dodatkowe specyfikacje w polu 7

 

 

d)   W odniesieniu do towarów pochodzenia niezwierzęcego, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE) 2017/625

Skróty

PNAO

Produkty pochodzenia niezwierzęcego

-HC(food)

Żywność niepochodząca od zwierząt objęta warunkami lub środkami, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE) 2017/625

-NHC(feed)

Pasza pochodzenia niezwierzęcego objęta warunkami lub środkami, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE) 2017/625

-NHC(other)

Produkty pochodzenia niezwierzęcego, niebędące ani żywnością, ani paszą

-NT

Brak wymogów dotyczących temperatury

-T

Produkty zamrożone/schłodzone

-T(FR)

Produkty zamrożone

-T(CH)

Produkty schłodzone


Specyfikacje

(*)

Zawieszenie PKG i PK, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia (UE) 2017/625

(1)

Zob. dodatkowe specyfikacje w polu 7

(2)

Tylko produkty opakowane

(4)

Tylko płyny luzem

 

 


21.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1015

z dnia 20 czerwca 2019 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, kaptanu, cyjazofamidu, flutianilu, krezoksymu metylu, lambda-cyhalotryny, mandipropamidu, pyraklostrobiny, spiromesifenu, spirotetramatu, teflubenzuronu i tetrakonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) kaptanu, cyjazofamidu, krezoksymu metylu, lambda-cyhalotryny, pyraklostrobiny i teflubenzuronu określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP aminopyralidu, mandipropamidu, spiromesifenu, spirotetramatu i tetrakonazolu określono w części A załącznika III do tego rozporządzenia. W przypadku flutianilu nie określono NDP ani nie ujęto tej substancji w załączniku IV do tego rozporządzenia, wobec czego stosuje się do niej wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2)

W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną aminopyralid w odniesieniu do jęczmienia, prosa zwyczajnego, owsa zwyczajnego, żyta zwyczajnego i sorgo japońskiego złożono wniosek w sprawie zmiany obecnych NDP zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(3)

W przypadku kaptanu wniosek taki złożono w odniesieniu do żurawin i chmielu. W przypadku cyjazofamidu wniosek taki złożono w odniesieniu do ziemniaków, pomidorów i dyniowatych. W przypadku krezoksymu metylu wniosek taki złożono w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego w związku ze stosowaniem tej substancji czynnej na powierzchni pasz. W przypadku lambda-cyhalotryny wniosek taki złożono w odniesieniu do selera, fenkułu włoskiego / kopru włoskiego, ziaren soi zwyczajnej, ziaren słonecznika i ryżu siewnego. W przypadku mandipropamidu wniosek taki złożono w odniesieniu do buraków, rzodkwi zwyczajnej, kalafiorów, brukselki/kapusty brukselskiej, cykorii warzywnej, grochu (bez strąków) i karczochów zwyczajnych. W przypadku pyraklostrobiny wniosek taki złożono w odniesieniu do owoców cytrusowych, winogron stołowych, kapustnych kwitnących, kapusty głowiastej, „sałat i warzyw sałatowych”, „szpinaku i podobnych liści”, karczochów zwyczajnych, porów i ziaren soi zwyczajnej. W przypadku spirotetramatu wniosek taki złożono w odniesieniu do „pozostałych drobnych owoców i jagód”, kiwi, czosnku, fenkułu włoskiego/kopru włoskiego i rabarbaru. W przypadku tetrakonazolu wniosek taki złożono w odniesieniu do kaki, siemienia lnianego i nasion maku.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wnioski o tolerancje importowe w odniesieniu do mandipropamidu stosowanego w Nigerii i Kamerunie na powierzchni ziaren kakaowych, pyraklostrobiny stosowanej w Indonezji na powierzchni ryżu siewnego, w Brazylii na powierzchni ziaren kawy, marakui i ananasów oraz w Stanach Zjednoczonych na powierzchni owoców hebanowca wirginijskiego i trzciny cukrowej, a także w odniesieniu do spiromesifenu stosowanego w Brazylii na powierzchni ziaren kawy i teflubenzuronu stosowanego w Brazylii na powierzchni grejpfrutów i mandarynek. Wnioskodawcy twierdzą, że dozwolone zastosowania tych substancji na wspomnianych uprawach w powyższych krajach skutkują pozostałościami przekraczającymi NDP wskazane w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 oraz że konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych upraw.

(5)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez zainteresowane państwa członkowskie, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(6)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w stosownych przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP (2). Urząd przekazał te opinie wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(7)

W odniesieniu do kaptanu wnioskodawca przedłożył informacje wcześniej niedostępne w trakcie przeglądu przeprowadzonego zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005: zwalidowaną metodę analityczną dotyczącą matryc o wysokiej zawartości wody i kwasu oraz udostępnił na rynku wzorce odniesienia dla 3-OH THPI i 5-OH THPI.

(8)

W odniesieniu do cyjazofamidu wnioskodawca przedłożył takie brakujące wcześniej informacje dotyczące warunków przechowywania w postaci zamrożonej.

(9)

W odniesieniu do krezoksymu metylu wnioskodawca przedłożył nowe badanie stabilności przy przechowywaniu produktów pochodzenia zwierzęcego w celu wykazania ważności badania żywieniowego na przeżuwaczach.

(10)

W odniesieniu do pyraklostrobiny wnioskodawca przedłożył brakujące badania pozostałości dotyczące winogron stołowych oraz zwalidowaną metodę analityczną dotyczącą ziaren kawy. W odniesieniu do zastosowań pyraklostrobiny na powierzchni owoców hebanowca wirginijskiego, „szpinaku i podobnych liści” oraz trzciny cukrowej przedłożone dane były niewystarczające do określenia nowych NDP. W odniesieniu do zastosowań tej substancji czynnej na powierzchni endywii o liściach szerokich Urząd nie zalecił podwyższenia obecnego NDP, ponieważ nie można było wykluczyć ryzyka dla konsumentów.

(11)

W odniesieniu do lambda-cyhalotryny Urząd stwierdził, że przedstawione informacje nie są wystarczające, aby uzasadnić stosowanie w UE na powierzchni ziaren soi zwyczajnej i ziaren słonecznika. Urząd zalecił ustanowienie NDP dla ziaren soi zwyczajnej i ziaren słonecznika wynoszących odpowiednio 0,05 mg/kg i 0,2 mg/kg, co odpowiada obecnym kodeksowym poziomom pozostałości (CXL). Przedmiotowe poziomy CXL są bezpieczne dla konsumentów w Unii (3).

(12)

W odniesieniu do tetrakonazolu Urząd zalecił podwyższenie NDP dla tłuszczu drobiowego i jaj ptasich po zastosowaniu tej substancji czynnej na powierzchni paszy.

(13)

W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów w Europie. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wspomnianych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotowe substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji odnośnych produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

(14)

W kontekście zatwierdzania substancji czynnej flutianil do dokumentacji skróconej włączono wniosek w sprawie NDP zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (4). Odpowiednie państwo członkowskie dokonało oceny tego wniosku zgodnie z art. 11 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia. Urząd dokonał oceny wniosku i wydał wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej przedmiotowej substancji czynnej, w których zalecił określenie NDP z uwzględnieniem reprezentatywnych zastosowań na powierzchni winogron zgodnie ze stosowanymi w Unii dobrymi praktykami rolniczymi (5).

(15)

Na podstawie uzasadnionych opinii i wniosków Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(16)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu w niektórych zbożach). Dziennik EFSA 2019; 17(1):5534.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości kaptanu w żurawinach). Dziennik EFSA 2018; 16(12):5499.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości kaptanu w chmielu). Dziennik EFSA 2018; 16(12): 5498.

 

„Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid” (Uzasadniona opinia dotycząca oceny danych potwierdzających w świetle przeglądu NDP cyjazofamidu zgodnie z art. 12). Dziennik EFSA 2018; 16(11):5487.

 

„Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl” (Uzasadniona opinia dotycząca oceny danych potwierdzających w świetle przeglądu NDP krezoksymu metylu zgodnie z art. 12). Dziennik EFSA 2018; 16(11):5471.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości lambda-cyhalotryny w selerze, koprze włoskim i ryżu siewnym). Dziennik EFSA 2019; 17(1):5546.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości mandipropamidu w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2019; 17(2):5599.

 

„Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowej w odniesieniu do mandipropamidu w ziarnach kakaowych). Dziennik EFSA 2018; 16(11):5491.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pyraklostrobiny w ziarnach soi zwyczajnej). Dziennik EFSA 2018; 16(11):5466.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pyraklostrobiny i określenia tolerancji importowych w odniesieniu do pyraklostrobiny w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2018; 16(11):5488.

 

„Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowej w odniesieniu do pyraklostrobiny w ryżu siewnym). Dziennik EFSA 2018; 16(11):5483.

 

„Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin” (Uzasadniona opinia dotycząca oceny danych potwierdzających w świetle przeglądu NDP pyraklostrobiny zgodnie z art. 12). Dziennik EFSA 2018; 16(11):5472.

 

„Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowej w odniesieniu do spiromesifenu w ziarnach kawy). Dziennik EFSA 2019; 17(1):5558.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości spirotetramatu w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2019; 17(1):5589.

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowych w odniesieniu do teflubenzuronu w grejpfrutach, mandarynkach i brokułach). Dziennik EFSA 2018; 16(11):5474.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tetrakonazolu w kaki/persymonie, siemieniu lnianym i nasionach maku). Dziennik EFSA 2019; 17(1):5577.

(3)  „Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin” (Rewizja przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji czynnej lambda-cyhalotryna). Dziennik EFSA 2015; 13(12):4324.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(5)  „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil” (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej flutianil). Dziennik EFSA 2014; 12(8):3805.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

kolumny dotyczące kaptanu, cyjazofamidu, krezoksymu metylu, lambda-cyhalotryny, pyraklostrobiny i teflubenzuronu otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Kaptan (suma kaptanu i THPI wyrażona jako kaptan) (R)

Cyjazofamid

Krezoksym metylu (R)

Lambda-cyhalotryna (obejmuje gamma-cyhalotrynę) (suma izomerów R,S i S,R) (F)

Pyraklostrobina (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

 

 

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Grejpfruty

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Pomarańcze

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Cytryny

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Limy/limonki

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarynki

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Migdały

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Orzechy pekan

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Owoce ziarnkowe

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Jabłka

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Gruszki

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Pigwy

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Morele

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Czereśnie

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Brzoskwinie

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Śliwki

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Pozostałe (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

winogrona

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Winogrona stołowe

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

truskawki

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

owoce leśne

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Jeżyny

20

 

 

 

3

 

0153020

Jeżyny popielice

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

20

 

 

 

3

 

0153990

Pozostałe (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Borówki amerykańskie

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Żurawiny

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Róża dzika

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Głóg włoski

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Bez czarny

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Pozostałe (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Owoce różne z

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Daktyle

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Figi

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kumkwat

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Karambola

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Czapetka kuminowa

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Caimito

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Awokado

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Banany

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mango

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papaja

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Czerymoja

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Gujawa/Gruszla

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananasy

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Owoce chlebowca

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Owoce duriana właściwego

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

ziemniaki

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

 

 

 

0212990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Buraki

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Marchew

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Seler zwyczajny

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Chrzan pospolity

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Pasternak

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Rzodkiew zwyczajna

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Pozostałe (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Warzywa cebulowe

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Czosnek

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Cebula

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Szalotka

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Warzywa owocowe

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae i Malvaceae

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Pomidory

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Papryka roczna

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Pozostałe (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Ogórki

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Korniszony

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Cukinie

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Melony

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Arbuzy

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Brokuły

 

 

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

 

 

0241990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

 

 

 

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Kapusta głowiasta

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

kapustne liściowe

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Jarmuż

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

kalarepa

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Roszpunka warzywna

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Sałaty

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Szpinak

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Portulaka pospolita

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Boćwina

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Trybula

 

 

 

 

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

 

 

0256030

Liście selera

 

 

 

 

 

 

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

 

 

 

0256050

Szałwia lekarska

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

 

 

 

 

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

 

 

 

 

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Fasola (w strąkach)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Soczewica

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Warzywa łodygowe

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Szparagi

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Seler

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Pory

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Rabarbar

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Pędy bambusa

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Grzyby uprawne

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Fasola

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Soczewica

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Groch

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Łubin biały

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Nasiona oleiste

 

 

 

 

 

 

0401010

Siemię lniane

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Nasiona maku

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Ziarna sezamu

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Ziarna słonecznika

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Ziarna rzepaku

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Nasiona gorczycy

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Nasiona bawełny

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Nasiona dyni

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Rącznik pospolity

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Owoce oleiste

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Nasiona palm olejowych

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Owoce palm olejowych

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

ZBOŻA

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Jęczmień

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Kukurydza

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Proso zwyczajne

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Owies zwyczajny

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Ryż siewny

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Żyto zwyczajne

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Sorgo japońskie

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Pszenica zwyczajna

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Herbaty

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Ziarna kawy

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Napary ziołowe z

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

kwiatów

 

 

 

 

 

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

 

 

 

 

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

 

 

 

 

 

0631030

Róża

 

 

 

 

 

 

0631040

Jaśmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

 

0631990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

liści i ziół

 

 

 

 

 

 

0632010

Truskawka

 

 

 

 

 

 

0632020

Aspalat prosty

 

 

 

 

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

 

 

 

 

 

0632990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

korzeni

 

 

 

 

 

 

0633010

Kozłek lekarski

 

 

 

 

 

 

0633020

Żeń-szeń

 

 

 

 

 

 

0633990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

 

 

 

 

 

0640000

Ziarna kakaowe

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

CHMIEL

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

PRZYPRAWY

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

 

 

 

 

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

 

 

 

 

 

0810030

Seler

 

 

 

 

 

 

0810040

Kolendra siewna

 

 

 

 

 

 

0810050

Kmin rzymski

 

 

 

 

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 

 

 

 

 

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

 

 

 

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

 

 

 

 

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

 

 

 

 

 

0810990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Pieprz syczuański

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardamon malabarski

 

 

 

2

 

 

0820050

Jagody jałowca

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Wanilia

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarynd

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Przyprawy korowe

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cynamon

 

 

 

 

 

 

0830990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

 

 

 

 

 

0840010

Lukrecja

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Imbir lekarski (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Chrzan pospolity (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Pozostałe (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Goździki

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

 

0850990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Szafran

 

 

 

 

 

 

0860990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

 

 

 

 

 

0870990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Trzcina cukrowa

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Towary z

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

świń

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Mięśnie

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Tłuszcz

 

 

 

3

 

 

1011030

Wątroba

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Nerka

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

 

3

 

 

1011990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

bydła

 

 

 

 

 

 

1012010

Mięśnie

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Tłuszcz

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Wątroba

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Nerka

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Pozostałe (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

owiec

 

 

 

 

 

 

1013010

Mięśnie

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Tłuszcz

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Wątroba

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Nerka

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Pozostałe (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

kóz

 

 

 

 

 

 

1014010

Mięśnie

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Tłuszcz

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Wątroba

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Nerka

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Pozostałe (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

koniowatych

 

 

 

 

 

 

1015010

Mięśnie

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Tłuszcz

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Wątroba

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Nerka

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Pozostałe (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

drobiu

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Mięśnie

 

 

 

 

 

 

1016020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

 

1016030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

1016040

Nerka

 

 

 

 

 

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

 

 

 

 

1016990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

 

 

 

 

 

1017010

Mięśnie

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Tłuszcz

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Wątroba

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Nerka

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Pozostałe (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Mleko

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Bydło

 

 

 

 

 

 

1020020

Owce

 

 

 

 

 

 

1020030

Kozy

 

 

 

 

 

 

1020040

Konie

 

 

 

 

 

 

1020990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Jaja ptasie

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Kury

 

 

 

 

 

 

1030020

Kaczki

 

 

 

 

 

 

1030030

Gęsi