ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 137

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
23 maja 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/825 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/826 z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające załączniki VIII i IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w odniesieniu do treści kompleksowych ocen potencjału efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r. dotyczące kryteriów, jakie mają spełniać podmioty profesjonalne, aby spełniać warunki określone w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, oraz procedur służących zapewnieniu, że te kryteria zostały spełnione

10

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/828 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/127 w odniesieniu do wymogów dotyczących witaminy D w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i kwasu erukowego w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt ( 1 )

12

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/829 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, upoważniające państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/830 z dnia 15 maja 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

26

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( 1 )

29

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/832 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

64

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

23.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/1


DECYZJA RADY (UE) 2019/825

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2018/2003 (2) podpisano Umowę między Unią Europejską a Rządem Republiki Filipin w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (zwaną dalej „Umową”) z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(2)

Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (3).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Umowy.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2019 r.

W imieniu Rady

P. DAEA

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 16 kwietnia 2019 r.

(2)  Decyzja Rady (UE) 2018/2003 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (Dz.U. L 322 z 18.12.2018, s. 1).

(3)  Tekst umowy został opublikowany w Dz.U. L 322 z 18.12.2018, s. 3 wraz z decyzją w sprawie podpisania.


ROZPORZĄDZENIA

23.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/3


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/826

z dnia 4 marca 2019 r.

zmieniające załączniki VIII i IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w odniesieniu do treści kompleksowych ocen potencjału efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (1), w szczególności jej art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2012/27/UE ustanawia ramy i treść kompleksowych ocen potencjału efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia przeprowadzanych przez państwa członkowskie.

(2)

Art. 22 i art. 23 ust. 2 dyrektywy 2012/27/UE upoważniają Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w celu dostosowania wymogów zawartych w załącznikach VIII i IX.

(3)

Komisja przeanalizowała pierwszy cykl kompleksowych ocen. Gromadzenie nowych danych, określanie nowych potencjałów i wymiana najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do ogrzewania i chłodzenia potwierdziły korzyści płynące z kompleksowych ocen i potwierdziły, że Komisja powinna zwrócić się do państw członkowskich z wnioskiem o aktualizację kompleksowych ocen i powiadomienie o nich w ramach drugiego cyklu takich ocen.

(4)

Oceny różniły się w zakresie metodologii i treści, tak więc jaśniejsze wymogi, neutralność technologiczną i lepsze powiązanie z polityką uznano za obszary wymagające udoskonalenia. Wymogi dotyczące treści kompleksowych ocen należy zaktualizować przed rozpoczęciem drugiego cyklu w celu zwiększenia przydatności zgromadzonych informacji dla państw członkowskich i Komisji, uproszczenia żądanych informacji oraz lepszego powiązania z innymi przepisami unii energetycznej, a mianowicie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 (2) w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu oraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 (3) zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 (4) zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 (5) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

(5)

Dane pochodzące z wniosków o zezwolenia stanowią dla państw członkowskich właściwe narzędzie identyfikacji planowanych punktów zaopatrzenia w energię cieplną i chłodniczą oraz instalacji przesyłowych systemu ciepłowniczego.

(6)

Na wspólnym posiedzeniu konsultacyjnym w dniu 25 października 2018 r. przeprowadzono konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami na temat przebiegu kompleksowych ocen i projektu dokumentu roboczego zaktualizowanego załącznika VIII.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu zostały omówione przez ekspertów państw członkowskich zgodnie z art. 22 dyrektywy (UE) 2018/2002.

(8)

Należy zatem dostosować załącznik VIII i część 1 załącznika IX do dyrektywy 2012/27/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Potencjał efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia

1.   Załącznik VIII do dyrektywy 2012/27/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   W załączniku IX do dyrektywy 2012/27/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 75).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 210).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).


ZAŁĄCZNIK I

Zmiana załącznika VIII

Załącznik VIII do dyrektywy 2012/27/UE otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VIII

Potencjał efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia

Kompleksowa ocena krajowego potencjału w zakresie ogrzewania i chłodzenia, o której mowa w art. 14 ust. 1, zawiera i opiera się na następujących elementach:

Część I

PRZEGLĄD OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

1.   Zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie pod względem szacowanej energii użytecznej (1) oraz ilościowe określenie zużycia energii końcowej w GWh rocznie (2) w podziale na sektory:

a)

budynków mieszkalnych;

b)

usług;

c)

przemysłu;

d)

jakikolwiek inny sektor, który indywidualnie zużywa ponad 5 % całkowitego krajowego zapotrzebowania na użytkowe ciepło i chłód.

2.   Określenie, a w przypadku pkt 2 lit. a) ppkt (i) określenie lub oszacowanie, bieżącego zaopatrzenia w energię cieplną i chłodniczą:

a)

według technologii, w GWh rocznie (3), w ramach sektorów, o których mowa w pkt 1, rozróżniając w miarę możliwości pomiędzy energią pochodzącą z paliw kopalnianych i źródeł odnawialnych:

(i)

wytwarzaną na miejscu w obiektach mieszkalnych i usługowych przy zastosowaniu:

ciepłowni,

wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej,

pompy ciepła,

innych technologii i źródeł wytwarzania energii na miejscu;

(ii)

wytwarzaną na miejscu w obiektach niebędących obiektami usługowymi i mieszkalnymi przy zastosowaniu:

ciepłowni,

wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej,

pompy ciepła,

innych technologii i źródeł wytwarzania energii na miejscu;

(iii)

dostarczaną z zewnątrz przy zastosowaniu:

wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej,

ciepła odpadowego,

innych technologii i źródeł dostarczania energii z zewnątrz;

b)

wskazanie instalacji wytwarzających ciepło odpadowe lub chłód odpadowy oraz ich potencjał w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i chłodniczą, w GWh rocznie:

(i)

instalacji elektrociepłowniczych, które mogą zaopatrywać w ciepło odpadowe lub mogą być zmodernizowane w celu zaopatrywania w takie ciepło, o całkowitej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie przekraczającej 50 MW;

(ii)

instalacji wykorzystujących kogenerację energii cieplnej i mocy przy zastosowaniu technologii, o których mowa w załączniku I część II, o całkowitej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie przekraczającej 20 MW;

(iii)

spalarni odpadów;

(iv)

instalacji energii odnawialnej o całkowitej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie przekraczającej 20 MW, innych niż instalacje określone w pkt 2 lit. b) ppkt (i) i (ii), generujących ogrzewanie lub chłodzenie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych;

(v)

instalacji przemysłowych o całkowitej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie przekraczającej 20 MW, które mogą zapewniać ciepło odpadowe;

c)

udział energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepła lub chłodu odpadowego w końcowym zużyciu energii przez sektor systemów ciepłowniczych i chłodniczych (4) w ciągu ostatnich pięciu lat, zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001.

3.   Mapa całego terytorium kraju z zaznaczeniem (przy zapewnieniu ochrony wrażliwych informacji handlowych):

a)

obszarów zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie w następstwie analizy określonej w pkt 1, przy zastosowaniu spójnych kryteriów w celu koncentrowania się na obszarach o dużej gęstości zapotrzebowania na energię w gminach i aglomeracjach miejskich;

b)

istniejących punktów zaopatrzenia w energię cieplną i chłodniczą, wskazanych na podstawie pkt 2 lit. b) oraz instalacji przesyłowych systemu ciepłowniczego;

c)

planowanych punktów zaopatrzenia w energię cieplną i chłodniczą, typu opisanego w pkt 2 lit. b) oraz instalacji przesyłowych systemu ciepłowniczego;

4.   Prognozy tendencji zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie w celu zobrazowania perspektywy na kolejne 30 lat, w GWh, z uwzględnieniem w szczególności prognoz na najbliższe 10 lat, zmiany zapotrzebowania w budynkach i różnych sektorach przemysłu oraz wpływu polityki i strategii związanych z zarządzaniem zapotrzebowaniem, takich jak długoterminowe strategie renowacji budynków zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/844.

Część II

CELE, STRATEGIE I ŚRODKI Z ZAKRESU POLITYKI

5.   Planowany wkład państwa członkowskiego w realizację jego krajowych założeń, celów i wkładów w odniesieniu do pięciu wymiarów unii energetycznej, jak określono w art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/1999, osiągnięty poprzez efektywność w zakresie ogrzewania i chłodzenia, w szczególności w odniesieniu do art. 4 lit. b) pkt 1–4 oraz art. 15 ust. 4) lit. b), ze wskazaniem, który z tych elementów został dodany w stosunku do ich krajowych planów w zakresie energii i klimatu.

6.   Ogólny przegląd istniejących strategii i środków opisanych w najnowszym sprawozdaniu przedłożonym zgodnie z art. 3, 20, 21 i art. 27 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Część III

ANALIZA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI W ZAKRESIE OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

7.   Analizę potencjału gospodarczego (5) różnych technologii w zakresie ogrzewania i chłodzenia należy przeprowadzić w odniesieniu do całego terytorium kraju z wykorzystaniem analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 14 ust. 3, i określić alternatywne scenariusze bardziej efektywnych i odnawialnych technologii grzewczych i chłodniczych, rozróżniając w stosownych przypadkach pomiędzy energią pochodzącą z paliw kopalnianych i źródeł odnawialnych.

Należy wziąć pod uwagę następujące technologie:

a)

przemysłowe ciepło i chłód odpadowy;

b)

spalanie odpadów;

c)

wysokosprawna kogeneracja;

d)

odnawialne źródła energii (takie jak energia geotermalna, słoneczna i biomasa) inne niż źródła wykorzystywane w procesie wysokosprawnej kogeneracji;

e)

pompy ciepła;

f)

ograniczanie strat ciepła i chłodu z istniejących sieci systemu ciepłowniczego i chłodniczego.

8.   Analiza potencjału gospodarczego obejmuje następujące etapy i kwestie:

a)

Kwestie:

(i)

analiza kosztów i korzyści do celów art. 14 ust. 3 obejmuje analizę ekonomiczną uwzględniającą czynniki społeczno-ekonomiczne i środowiskowe (6) oraz analizę finansową przeprowadzaną w celu oceny projektów z punktu widzenia inwestorów. Zarówno analizy ekonomiczne, jak i finansowe wykorzystują wartość bieżącą netto jako kryterium oceny;

(ii)

scenariusz odniesienia powinien służyć jako punkt odniesienia i uwzględniać strategie realizowane w czasie opracowywania takiej kompleksowej oceny (7) oraz powinien być powiązany z danymi zgromadzonymi na podstawie części I i części II pkt 6 niniejszego załącznika;

(iii)

scenariusze alternatywne do scenariusza odniesienia uwzględniają cele rozporządzenia (UE) 2018/1999 w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych. Każdy scenariusz przedstawia następujące elementy w porównaniu ze scenariuszem odniesienia:

potencjał gospodarczy ocenianych technologii z wykorzystaniem wartości bieżącej netto jako kryterium,

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,

oszczędnością energii pierwotnej w GWh rocznie,

wpływ na udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym koszyku energetycznym.

Scenariusze, które nie są możliwe do realizacji ze względów technicznych, finansowych czy z powodu przepisów krajowych, można wykluczyć na wczesnym etapie analizy kosztów i korzyści, pod warunkiem że jest to uzasadnione na podstawie wnikliwych, jawnych i dobrze udokumentowanych analiz.

w analizowanych scenariuszach ocena i podejmowane decyzje powinny uwzględnić koszty i oszczędność energii wynikające ze zwiększonej elastyczności zaopatrzenia w energię i ze sprawniejszego funkcjonowania sieci elektroenergetycznych, w tym koszty, których udało się uniknąć, a także oszczędności związane z obniżonymi inwestycjami w infrastrukturę.

b)

Koszty i korzyści:

Koszty i korzyści, o których mowa w pkt 8 lit. a), powinny obejmować przynajmniej następujące koszty i korzyści:

(i)

Korzyści:

wartość wytworzonego dobra dla odbiorcy (energia cieplna, chłód i energia elektryczna),

korzyści zewnętrzne, takie jak korzyści środowiskowe, korzyści pod względem emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, w możliwie szerokim zakresie,

skutki dla rynku pracy, bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność, w możliwie szerokim zakresie.

(ii)

Koszty:

koszty kapitałowe rzeczowych aktywów trwałych,

koszty kapitałowe powiązanych sieci energetycznych,

zmienne i stałe koszty operacyjne,

koszty energii,

koszty środowiskowe, zdrowotne oraz koszty w zakresie bezpieczeństwa, w możliwie szerokim zakresie,

koszty związane z rynkiem pracy, bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność, w możliwie szerokim zakresie.

c)

Scenariusze istotne w odniesieniu do scenariusza odniesienia:

Należy uwzględnić wszystkie istotne scenariusze w odniesieniu do scenariusza odniesienia, w tym rolę efektywnego indywidualnego ogrzewania i chłodzenia.

(i)

analiza kosztów i korzyści może obejmować ocenę projektu lub grupy projektów w przypadku oceny o szerszym zakresie, tj. lokalnym, regionalnym lub krajowym, w celu ustalenia najbardziej opłacalnego i korzystnego rozwiązania ciepłowniczego lub chłodniczego na tle scenariusza odniesienia dla danego obszaru geograficznego na potrzeby planowania;

(ii)

państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy odpowiedzialne za wykonanie analiz kosztów i korzyści na podstawie art. 14. Zapewniają one szczegółowe metody i założenia, zgodnie z niniejszym załącznikiem, oraz ustalają i podają do publicznej wiadomości procedury analizy ekonomicznej.

d)

Granice i zintegrowane podejście:

(i)

granica geograficzna obejmuje odpowiedni, dobrze określony obszar geograficzny;

(ii)

analiza kosztów i korzyści uwzględnia wszystkie odnośne scentralizowane lub zdecentralizowane zasoby dostępne po stronie zaopatrzenia w obrębie granicy systemowej i geograficznej, w tym technologie uwzględnione w części III pkt 7 niniejszego załącznika, oraz tendencje w zakresie zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie i jego charakterystykę.

e)

Założenia:

(i)

na potrzeby analiz kosztów i korzyści państwa członkowskie przedstawiają założenia dotyczące cen dla głównych czynników wejściowych i wyjściowych oraz stopy dyskonta;

(ii)

stopa dyskonta zastosowana w analizie ekonomicznej do obliczenia wartości bieżącej netto dobierana jest zgodnie z wytycznymi europejskimi lub krajowymi;

(iii)

państwa członkowskie wykorzystują krajowe, europejskie lub międzynarodowe prognozy rozwoju cen energii stosownie do potrzeb w kontekście krajowym i/lub regionalno-lokalnym;

(iv)

ceny stosowane w analizie ekonomicznej odzwierciedlają koszty i korzyści społeczno-gospodarcze. Koszty zewnętrzne, takie jak skutki środowiskowe i zdrowotne, należy uwzględnić w możliwie szerokim zakresie, tj. w przypadku gdy istnieje cena rynkowa lub gdy są one już zawarte w europejskich lub krajowych przepisach.

f)

Analiza wrażliwości:

(i)

analizę wrażliwości uwzględnia się w celu oceny kosztów i korzyści projektu lub grupy projektów w oparciu o zmienne czynniki mające istotny wpływ na wynik obliczeń, takie jak różne ceny energii, poziomy zapotrzebowania, stopy dyskonta i inne.

Część IV

POTENCJALNE NOWE STRATEGIE I ŚRODKI Z ZAKRESU POLITYKI

9.   Przegląd ustawodawczych i nieustawodawczych środków z zakresu polityki (8) w celu wykorzystania potencjału gospodarczego określonego zgodnie z pkt 7 i 8, wraz z przewidzianymi:

a)

ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych;

b)

oszczędnością energii pierwotnej w GWh rocznie;

c)

wpływem na udział wysokosprawnej kogeneracji;

d)

wpływem na udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym koszyku energetycznym oraz w sektorze ogrzewania i chłodzenia;

e)

powiązaniem z krajowym programowaniem finansowym i oszczędnością kosztów dla budżetu publicznego i uczestników rynku;

f)

szacowanymi środkami wsparcia publicznego, o ile takie istnieją, z ich rocznym budżetem i wskazaniem potencjalnego elementu pomocy.

”.

(1)  Ilość energii cieplnej potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie użytkowników końcowych.

(2)  Należy wykorzystać najnowsze dostępne dane.

(3)  Należy wykorzystać najnowsze dostępne dane.

(4)  Wskazanie »chłodzenia wykorzystującego energię ze źródeł odnawialnych«, po ustaleniu metody obliczania ilości energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej do chłodzenia oraz systemów chłodzenia zgodnie z art. 35 dyrektywy (UE) 2018/2001, powinno zostać przeprowadzone zgodnie z tą dyrektywą. Do tego czasu należy je przeprowadzać zgodnie z właściwą metodologią krajową.

(5)  Analiza potencjału ekonomicznego powinna wskazać ilość energii (w GWh), którą można wygenerować rocznie w ramach każdej analizowanej technologii. Należy również wziąć pod uwagę ograniczenia i wzajemne powiązania w ramach systemu energetycznego. Podczas analizy można również korzystać z modeli zakładających eksploatację charakterystyczną dla powszechnie stosowanych rodzajów technologii lub systemów.

(6)  W tym ocenę, o której mowa w art. 15 ust. 7 dyrektywy (UE) 2018/2001.

(7)  W scenariuszu odniesienia uwzględnia się strategie polityczne przyjęte przed końcem roku poprzedzającego rok, do końca którego należy przedstawić kompleksową ocenę. Oznacza to, że strategii politycznych przyjętych w ciągu roku poprzedzającego ostateczny termin przedstawienia kompleksowej oceny nie należy brać pod uwagę.

(8)  Przegląd powinien obejmować środki i programy finansowania, które mogą zostać przyjęte w czasie przeprowadzania kompleksowej oceny, nie przesądzające kwestii oddzielnego powiadomienia o systemach wsparcia publicznego do celów oceny pomocy państwa.


ZAŁĄCZNIK II

Zmiana załącznika IX do dyrektywy 2012/27/UE

W załączniku IX do dyrektywy 2012/27/UE skreśla się część 1.


23.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/10


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/827

z dnia 13 marca 2019 r.

dotyczące kryteriów, jakie mają spełniać podmioty profesjonalne, aby spełniać warunki określone w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, oraz procedur służących zapewnieniu, że te kryteria zostały spełnione

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 89 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2016/2031 stanowi, że paszporty roślin wydaje się na potrzeby przemieszczania określonych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na terytorium Unii oraz do strefy chronionej lub wewnątrz niej.

(2)

W celu zapewnienia, aby informacje zawarte w paszporcie roślin oraz ocena niezbędna do wydania paszportu roślin opierały się na rzetelnej eksperckiej wiedzy naukowo-technicznej, do wydawania paszportów upoważnione są wyłącznie podmioty profesjonalne znajdujące się pod nadzorem właściwych organów.

(3)

Należy ustanowić pewne kryteria służące zapewnieniu, aby podmioty profesjonalne miały niezbędną wiedzę na temat przepisów dotyczących agrofagów, które mogą wywierać szkodliwy wpływ na niektóre rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty, oraz na temat środków zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się tych agrofagów.

(4)

Niezbędna jest procedura służąca zapewnieniu, aby wszystkie kryteria, o których mowa w art. 89 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031 były spełnione, w celu zapewnienia, aby wszystkie upoważnione podmioty były świadome, jakie informacje są niezbędne do wydania paszportu roślin. Właściwe organy powinny w związku z tym udostępnić wytyczne techniczne zawierające informacje na temat biologii agrofagów oraz ich wektorów, na temat istotnych aspektów biologii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów jako ich żywicieli oraz na temat przeprowadzania ocen, zapobiegania występowania i rozprzestrzenianiu się danych agrofagów i opracowania planu działania.

(5)

Aby zapewnić właściwym organom i podmiotom profesjonalnym wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do wdrożenia powyższych przepisów, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 14 grudnia 2020 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kryteria, jakie mają spełniać podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów roślin

Aby kwalifikować się do otrzymania upoważnienia do wydawania paszportów roślin, podmioty profesjonalne muszą spełniać poniższe kryteria:

a)

wykazać właściwemu organowi niezbędną znajomość obowiązujących przepisów w zakresie ocen przeprowadzanych zgodnie z art. 87 rozporządzenia (UE) 2016/2031, dotyczących agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów objętych środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii mogących wywierać szkodliwy wpływ na dane rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty;

b)

wykazać właściwemu organowi niezbędną znajomość dobrych praktyk, środków i innych działań wymaganych, aby zapobiegać występowaniu i rozprzestrzenianiu się agrofagów, o których mowa w lit. a);

c)

dysponować skutecznym planem działania w razie podejrzenia lub stwierdzenia występowania agrofagów, o których mowa w lit. a), wywierających lub mogących wywierać szkodliwy wpływ na ich rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty;

d)

wykazać właściwemu organowi wiedzę i kompetencje niezbędne do przeprowadzania wymaganych ocen roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w zakresie występowania odpowiednich agrofagów oraz do zastosowania środków, o których mowa w lit. b);

e)

wykazać właściwemu organowi, że posiadają lub mają dostęp do sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzania wymaganych ocen roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz że są zdolne do zastosowania środków, o których mowa w lit. b);

f)

wyznaczyć osobę do kontaktów odpowiedzialną za komunikację z właściwym organem w zakresie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podać dane kontaktowe tej osoby do wiadomości właściwego organu.

Artykuł 2

Procedury zapewniające spełnienie kryteriów przez podmioty profesjonalne

1.   Właściwy organ zapewnia podmiotom profesjonalnym dostęp do wytycznych technicznych dotyczących kryteriów, które należy spełnić w odniesieniu do ocen związanych z wydawaniem paszportów roślin.

Te wytyczne techniczne są dostępne na oficjalnej stronie internetowej właściwego organu i uwzględniają wszystkie następujące elementy:

a)

informacje na temat biologii agrofagów i ich wektorów oraz na temat istotnych aspektów biologii żywicieli tych agrofagów;

b)

informacje na temat oznak występowania tych agrofagów, objawów porażenia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przez te agrofagi oraz warunków przeprowadzania kontroli wizualnych, a także pobierania próbek i przeprowadzania testów;

c)

informacje na temat dobrych praktyk, środków i innych działań podejmowanych, aby zapobiegać występowaniu i rozprzestrzenianiu się agrofagów, o których mowa w art. 1 lit. a);

d)

informacje na temat opracowania i treści planu działania, o którym mowa w art. 1 lit. c).

2.   Właściwe organy podejmują wszelkie właściwe środki weryfikacji, czy podmioty profesjonalne spełniają kryteria określone w ust. 1.

Artykuł 3

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.


23.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/12


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/828

z dnia 14 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/127 w odniesieniu do wymogów dotyczących witaminy D w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i kwasu erukowego w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/127 (2) ustanowiono między innymi przepisy dotyczące składu i etykietowania preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt.

(2)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/127 w szczególności przewiduje się, że preparaty do początkowego żywienia niemowląt zawierają witaminę D w ilościach w zakresie od 2 do 3 μg/100 kcal.

(3)

Pojawiły się obawy, że wysokie spożycie preparatów zawierających 3 μg/100 kcal witaminy D w połączeniu z dodatkowym spożyciem witaminy D poprzez suplementację może spowodować spożywanie przez niektóre niemowlęta witaminy D w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie. W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony niemowląt Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) o dokonanie oceny bezpieczeństwa spożywania przez niemowlęta preparatów zawierających 3 μg/100 kcal witaminy D.

(4)

W swojej opinii naukowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji górnego tolerowanego poziomu spożycia witaminy D dla niemowląt (3) Urząd stwierdził, że stosowanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt zawierających witaminę D w ilości 3 μg/100 kcal może prowadzić do spożywania przez niektóre niemowlęta w wieku do 4 miesięcy ilości witaminy D powyżej górnego tolerowanego poziomu spożycia wyłącznie z preparatu.

(5)

W opinii tej stwierdzono również, że stosowanie maksymalnej zawartości witaminy D wynoszącej 2,5 μg/100 kcal w preparatach do początkowego żywienia niemowląt nie prowadzi do spożycia witaminy D powyżej górnego tolerowanego poziomu spożycia wyłącznie z preparatu. Na podstawie tej opinii maksymalna zawartość witaminy D na mocy rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/127 w preparatach do początkowego żywienia niemowląt powinna zostać obniżona do 2,5 μg/100 kcal zgodnie z art. 6 i art. 9 ust. 1–4 rozporządzenia (UE) nr 609/2013.

(6)

Maksymalne poziomy kwasu erukowego w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt określono w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/127.

(7)

Urząd przyjął opinię naukową na temat obecności kwasu erukowego w paszy i żywności (4). W opinii tej stwierdzono, że narażenie z dietą na poziomie 95. percentyla było najwyższe u niemowląt i innych dzieci, co może wskazywać na ryzyko dla młodych osób o wysokim narażeniu na kwas erukowy.

(8)

Biorąc pod uwagę wnioski zawarte w opinii, należy obniżyć maksymalne poziomy kwasu erukowego w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/127,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/127 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci, Dz.U. L 25 z 2.2.2016, s. 1.

(3)  Dziennik EFSA 2018; 16(8):5365,118 s.

(4)  Dziennik EFSA 2016;14(11):4593, 173 s.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/127 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 11 wpis dotyczący witaminy D otrzymuje brzmienie:

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

„Witamina D (μg)

0,48

0,6

2

2,5”

b)

ppkt 5.3 otrzymuje brzmienie:

„5.3.

Zawartość kwasu erukowego nie przekracza 0,4 % całkowitej zawartości tłuszczu.”;

2)

załącznik II pkt 4.3 otrzymuje brzmienie:

„4.3.

Zawartość kwasu erukowego nie przekracza 0,4 % całkowitej zawartości tłuszczu.”.

23.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/15


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/829

z dnia 14 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, upoważniające państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 5 oraz art. 48 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/2031 państwa członkowskie mogą, na wniosek, tymczasowo zezwolić na wprowadzanie, przemieszczanie oraz utrzymywanie i rozmnażanie na ich terytorium agrofagów kwarantannowych dla Unii lub agrofagów objętych środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia do badań urzędowych, do celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli. Ponadto państwa członkowskie mogą, na wniosek, zezwolić tymczasowo na wprowadzanie i przemieszczanie na swoim terytorium roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wykorzystywanych do badań urzędowych, do celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli.

(2)

Konieczne jest uzupełnienie rozporządzenia (UE) 2016/2031 poprzez przyjęcie przepisów dotyczących wymiany między państwami członkowskimi a Komisją informacji dotyczących wprowadzania i przemieszczania na terytorium Unii agrofagów, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, procedur i warunków udzielania odpowiednich zezwoleń, monitorowania przestrzegania warunków oraz działań, które należy podjąć w przypadku nieprzestrzegania warunków.

(3)

W celu zapewnienia, aby zagrożenie fitosanitarne związane z daną działalnością zostało wyeliminowane lub ograniczone do dopuszczalnego poziomu, zezwolenie na wprowadzenie do Unii i przemieszczanie w jej obrębie jakiegokolwiek określonego materiału powinno podlegać pewnym warunkom zapewniającym przedłożenie kompletnego i odpowiedniego wniosku, analizę charakteru i celów danej działalności, potwierdzenie, że dana działalność jest prowadzona w stacjach kwarantanny lub obiektach zapewniających izolację, a także zniszczenie i bezpieczne usunięcie zanieczyszczonego materiału.

(4)

W celu zapewnienia monitorowania i identyfikowalności określonego materiału oraz w celu natychmiastowego zaradzenia związanemu z nim zagrożeniu fitosanitarnemu, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma być prowadzona zatwierdzona działalność, powinien, po wydaniu zezwolenia, wydawać dokument upoważniający, który powinien być zawsze dołączany do danego określonego materiału.

(5)

Format dokumentu upoważniającego powinien być podobny do formatu określonego w załączniku II do dyrektywy Komisji 2008/61/WE (2), ponieważ był on wdrażany skutecznie i spójnie.

(6)

Używany powinien być jeden dokument upoważniający w przypadku wielokrotnego wprowadzania na terytorium Unii i przemieszczania w jej obrębie określonego materiału będącego przedmiotem określonej działalności, zgodnie ze specjalnymi warunkami, tak aby zapewnić proporcjonalne i skuteczne ramy wprowadzania i przemieszczania materiału.

(7)

Badania urzędowe są przeprowadzane częściej niż inna określona działalność. Wydajniej byłoby zatem określić bardziej elastyczne ramy w przypadku badań urzędowych niż w przypadku innej określonej działalności.

(8)

W celu zapewnienia jak najszybszych działań naprawczych należy określić przepisy dotyczące działań, które są podejmowane przez właściwe organy w przypadkach nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia Działania takie powinny obejmować obowiązki osób odpowiedzialnych za określoną działalność.

(9)

Ze względu na pewność i przejrzystość prawa należy uchylić dyrektywę 2008/61/WE.

(10)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów przyjętych na podstawie art. 48 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych) (3) w odniesieniu do towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.

(11)

Aby umożliwić zakończenie bez zakłóceń działalności, na którą wydano zezwolenie, należy przedłużyć ważność zezwoleń dla danej działalności na określony czas.

(12)

Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tej samej daty co rozporządzenie (UE) 2016/2031,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie określa warunki odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2016/2031, zgodnie z którymi określone agrofagi oraz rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, zdefiniowane w art. 2 niniejszego rozporządzenia, mogą być wprowadzane do Unii lub przemieszczane, utrzymywane, rozmnażane i wykorzystywane w Unii lub w jej strefach chronionych, do celów badań urzędowych, do celów naukowych lub edukacyjnych, do doświadczeń, selekcji odmianowej lub hodowli. W szczególności niniejsze rozporządzenie określa odstępstwa od następujących przepisów rozporządzenia (UE) 2016/2031:

a)

art. 5 ust. 1 w sprawie zakazu wprowadzania, przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania lub uwalniania agrofagów kwarantannowych dla Unii na terytorium Unii;

b)

art. 30 ust. 1 w sprawie środków unijnych przyjętych w odniesieniu do agrofagów niewymienionych jako agrofagi kwarantannowe dla Unii, które jednak mogą spełniać warunki włączenia do wykazu;

c)

art. 32 ust. 2 w sprawie zakazu wprowadzania, przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania lub uwalniania agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej w strefach chronionych na terytorium Unii;

d)

art. 40 ust. 1 w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów ze wszystkich lub niektórych państw lub terytoriów trzecich;

e)

art. 41 ust. 1 w sprawie wymogów szczególnych i równoważnych dotyczących wprowadzania na terytorium Unii i przemieszczania na jej terytorium niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów z państw trzecich;

f)

art. 42 ust. 2 w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka z państw trzecich;

g)

art. 49 ust. 1 w sprawie środków tymczasowych dotyczących wprowadzania na terytorium Unii i przemieszczania na jej terytorium roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów z państw trzecich;

h)

art. 53 ust. 1 w sprawie zakazu wprowadzania do stref chronionych na terytorium Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich lub z terytorium Unii;

i)

art. 54 ust. 1 w sprawie wymogów szczególnych dotyczących wprowadzania do stref chronionych na terytorium Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów.

W szczególności niniejsze rozporządzenie określa:

a)

przepisy dotyczące wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją dotyczących wprowadzania do Unii oraz przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania lub wykorzystywania w Unii lub w jej strefach chronionych określonych agrofagów lub roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów;

b)

procedurę i warunki, na jakich państwa członkowskie udzielają tymczasowego zezwolenia na wykonywanie określonej działalności;

c)

przepisy dotyczące monitorowania przestrzegania warunków oraz działania, które należy podjąć w przypadku ich nieprzestrzegania.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„określone agrofagi” oznaczają jedne z następujących agrofagów:

(i)

agrofagi kwarantannowe dla Unii, włączone do wykazu na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

(ii)

agrofagi objęte środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

(iii)

agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej, włączone do wykazu na podstawie art. 32 ust. 3 tego rozporządzenia;

b)

„rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty” oznaczają rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty objęte środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 i włączone do wykazu na podstawie art. 40 ust. 2 i 3, art. 41 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 2 i 3, art. 49 ust. 1, art. 53 ust. 2 i 3 oraz art. 54 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

c)

„określony materiał” oznacza określone agrofagi, rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty wymagające zezwolenia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia;

d)

„określona działalność” oznacza każdą działalność wykonywaną przez dowolną osobę, w tym właściwe organy, instytucje akademickie, instytucje badawcze i podmioty profesjonalne, związaną z przeprowadzaniem badań urzędowych, celami naukowymi lub edukacyjnymi, doświadczeniami, selekcją odmianową lub hodowlą, obejmującą wprowadzanie do Unii, przemieszczanie, utrzymywanie, rozmnażanie lub wykorzystanie na jej terytorium oraz w jej strefie chronionej dowolnego określonego materiału.

Artykuł 3

Wymiana informacji między państwami członkowskimi a Komisją

1.   Państwa członkowskie prowadzą współpracę administracyjną w zakresie wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją na temat wprowadzania, przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania i wykorzystywania na terytorium Unii i jej stref chronionych określonego materiału.

2.   Do celów ust. 1 państwa członkowskie przesyłają Komisji i pozostałym państwom członkowskim przed dniem 31 marca każdego roku następujące informacje:

a)

wykaz rodzajów i ilości określonego materiału, na który wydano zezwolenie na podstawie niniejszego rozporządzenia i który wprowadzono do Unii lub przemieszczano na jej terytorium w poprzednim roku kalendarzowym;

b)

sprawozdanie na temat występowania określonych agrofagów, na które nie wydano zezwolenia na podstawie niniejszego rozporządzenia, oraz wszelkich innych agrofagów uznanych przez właściwy organ za zagrożenie dla Unii i wykrytych podczas określonej działalności;

c)

działania podjęte w przypadku nieprzestrzegania warunków;

d)

wykaz stacji kwarantanny i obiektów zapewniających izolację wykorzystywanych do celów niniejszego rozporządzenia.

3.   Przemieszczanie w Unii oraz wprowadzanie do Unii określonego materiału do celów określonej działalności dozwolonej zgodnie z art. 5 jest rejestrowane, wraz z odpowiednim zezwoleniem, w skomputeryzowanym systemie zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC), o którym mowa w art. 131 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625.

Artykuł 4

Wniosek

Przed wprowadzeniem do Unii oraz przemieszczaniem, utrzymywaniem, rozmnażaniem i wykorzystaniem w Unii określonego materiału, zgodnie z, odpowiednio, art. 8 ust. 1 i art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, należy złożyć wniosek do właściwych organów.

Jego treść musi być zgodna z wymogami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Warunki udzielania zezwoleń

Zezwolenie na wprowadzanie do Unii i przemieszczanie, utrzymywanie, rozmnażanie i wykorzystywanie w Unii określonego materiału zgodnie z, odpowiednio, art. 8 ust. 1 i art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, udzielane jest przez państwa członkowskie na czas określony i wyłącznie jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a)

wniosek został uznany za zgodny z art. 4 niniejszego rozporządzenia;

b)

charakter i cele określonej działalności proponowanej we wniosku zostały zbadane przez właściwy organ i uznane za zgodne z definicją określonej działalności zawartą w art. 2 niniejszego rozporządzenia;

c)

potwierdzono, że określona działalność odbywa się w stacjach kwarantanny lub obiektach zapewniających izolację wskazanych we wniosku i wyznaczonych przez właściwy organ zgodnie z art. 60 i 61 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

d)

zapewniono, aby po zakończeniu określonej działalności, której dotyczy zezwolenie, określony materiał został zniszczony i bezpiecznie usunięty, lub aby był on przechowywany w odpowiednich warunkach na potrzeby dalszego wykorzystania zgodnie z art. 64 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

Artykuł 6

Dokument upoważniający po wydaniu zezwolenia

1.   Po wydaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 5, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma być prowadzona zatwierdzona określona działalność, wydaje dokument upoważniający. Ten dokument upoważniający musi zawsze być dołączony do danego określonego materiału.

2.   W przypadku określonego materiału pochodzącego z Unii dokument upoważniający musi być zgodny z formatem określonym w załączniku II część A. Musi być on poświadczony urzędowo przez państwo członkowskie pochodzenia na potrzeby przemieszczania danego określonego materiału w warunkach kwarantanny lub izolacji.

3.   W przypadku określonego materiału pochodzącego z państw trzecich dokument upoważniający musi być zgodny z formatem określonym w załączniku II część B. Musi być on poświadczony urzędowo przez państwo trzecie pochodzenia na potrzeby wprowadzania danego określonego materiału w warunkach kwarantanny lub izolacji.

4.   W przypadku wielokrotnego wprowadzania do Unii lub przemieszczania na terytorium Unii konkretnego rodzaju określonego materiału właściwy organ może przy pierwszej wysyłce wydać jeden dokument upoważniający obejmujący wszystkie przypadki wprowadzania i przemieszczenia, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich następujących warunków:

a)

wprowadzanie lub przemieszczanie odbywa się wielokrotnie w ciągu roku;

b)

określony materiał jest pakowany w taki sam sposób;

c)

określony materiał pochodzi od tego samego dostawcy i przeznaczony jest dla tej samej osoby odpowiedzialnej za zatwierdzoną działalność.

Właściwy organ wyraźnie wskazuje w polu 10 modelu określonego w załączniku II części A i B, że dokument upoważniający obejmuje wielokrotne wprowadzanie do Unii lub przemieszczanie na terytorium Unii danego określonego materiału. Dokument upoważaniający może obowiązywać przez co najwyżej rok od daty jego wydania.

Artykuł 7

Szczególne przepisy w zakresie badań urzędowych

Na zasadzie odstępstwa od art. 4, 5 i 6 państwa członkowskie udzielają zezwolenia na przeprowadzenie badań urzędowych, wykonywanych przez właściwe organy lub przez podmioty profesjonalne pod urzędowym nadzorem właściwych organów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)

osoba odpowiedzialna za zatwierdzoną działalność powiadomiła właściwy organ o badaniach urzędowych przed ich przeprowadzeniem;

b)

w powiadomieniu podano charakter i cele danego badania urzędowego;

c)

powiadomienie zawiera potwierdzenie, że badania urzędowe są przeprowadzane w stacjach kwarantanny lub obiektach zapewniających izolację, o których mowa w art. 5 lit. c);

d)

badania urzędowe są przeprowadzane w taki sposób, aby nie dochodziło do rozprzestrzeniania się określonych agrofagów podczas przeładunku i transportu określonego materiału przed badaniami urzędowymi, w ich trakcie lub po ich zakończeniu.

Artykuł 8

Ogólne przepisy dotyczące monitorowania przestrzegania warunków

Właściwy organ monitoruje określoną działalność w celu zapewnienia spełnienia wszystkich następujących wymogów:

a)

wszelkie przypadki porażenia określonego materiału przez określone agrofagi, na które nie wydano zezwolenia na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub przez jakiekolwiek inne agrofagi uznane za zagrożenie dla Unii, i wykryte podczas prowadzenia określonej działalności, są niezwłocznie zgłaszane właściwemu organowi przez osobę odpowiedzialną za działalność. Jeżeli materiał jest sam w sobie określonym agrofagiem, monitorowanie dotyczy potencjalnego porażenia przez inne określone agrofagi, na które nie wydano zezwolenia na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub wszelkie inne agrofagi uznane przez właściwy organ za zagrożenie dla Unii i wykryte podczas prowadzenia określonej działalności;

b)

każde zdarzenie skutkujące ucieczką lub prawdopodobieństwem ucieczki do środowiska agrofagów, o których mowa w lit. a), jest niezwłocznie zgłaszane właściwemu organowi przez osobę odpowiedzialną za działalność.

Artykuł 9

Działania podejmowane w razie nieprzestrzegania warunków

1.   Właściwy organ może zażądać od osoby odpowiedzialnej za działalność zastosowania działań naprawczych w celu zapewnienia zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, niezwłocznie lub w określonym terminie.

2.   Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że osoba odpowiedzialna za działalność nie stosuje się do przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu, organ ten niezwłocznie wprowadza środki niezbędne do zapewnienia, aby nieprzestrzeganie przepisów nie utrzymywało się. Środki te mogą obejmować cofnięcie lub czasowe zawieszenie zezwolenia, o którym mowa w art. 5.

3.   W przypadku gdy zgodnie z ust. 2 właściwy organ wprowadził środki inne niż cofnięcie zezwolenia, a nieprzestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia utrzymuje się, organ ten niezwłocznie cofa dane zezwolenie.

Artykuł 10

Uchylenie dyrektywy 2008/61/WE i okres przejściowy dla zatwierdzonej działalności

Dyrektywa 2008/61/WE traci moc.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Zezwolenia na działalność przyznane zgodnie z art. 2 tej dyrektywy wygasają w dniu 31 grudnia 2020 r.

Artykuł 11

Data wejścia w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Dyrektywa Komisji 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 41).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

1.   

Wniosek, o którym mowa w art. 4, obejmuje co najmniej następujące elementy, zależnie od przypadku:

a)

nazwę, adres, adres e-mail i numer telefonu wnioskodawcy oraz osoby lub osób odpowiedzialnych za określoną działalność, jeżeli dane te są inne, wraz z ich kwalifikacjami naukowymi i technicznymi do celów określonej działalności;

b)

rodzaj określonego materiału, nazwę systematyczną lub nazwę określonego materiału, oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie opublikowane informacje, w tym informacje na temat potencjalnych wektorów;

c)

ilość określonego materiału, liczbę przesyłek i ilość w jednej przesyłce w przypadku przesyłek wielokrotnych, uzasadnioną w zależności od celu określonej działalności oraz od pojemności stacji kwarantanny lub obiektu zapewniającego izolację;

d)

miejsce pochodzenia określonego materiału, w tym nazwę, adres, adres e-mail i numer telefonu wysyłającego i dostawcy oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające, w przypadku gdy określony materiał ma być wprowadzony z państwa trzeciego;

e)

czas trwania określonej działalności oraz podsumowanie charakteru i celów określonej działalności, a także dodatkowo specyfikację w przypadku doświadczeń oraz prace naukowe lub edukacyjne odnoszące się do selekcji odmianowej;

f)

warunki pakowania, w których określony materiał będzie przemieszczany lub przywożony;

g)

nazwę, adres i opis stacji kwarantanny lub obiektu zapewniającego izolację;

h)

ostateczne wykorzystanie określonego materiału po zakończeniu określonej działalności, np.: zniszczenie, gromadzenie lub przechowywanie;

i)

metodę zniszczenia lub przetworzenia określonego materiału po zakończeniu określonej działalności, w stosownych przypadkach.

2.   

Na wniosek właściwego organu udziela się innych informacji i wyjaśnień.


ZAŁĄCZNIK II

A.   Wzór dokumentu upoważniającego na potrzeby przemieszczania w obrębie Unii agrofagów, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowej lub hodowli, o którym mowa w art. 6 ust. 2

Tytuł: Dokument upoważniający

 

1.

Nazwa, adres, adres e-mail i numer telefonu [wysyłającego]/[organizacji ochrony roślin]* w państwie członkowskim pochodzenia

2.

Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego, w którym wystawiono dokument

3.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za określoną działalność

4.

Nazwa i adres [stacji kwarantanny]/[obiektu zapewniającego izolację]*

5.

Nazwa systematyczna, w stosownych przypadkach, lub nazwa określonego materiału, w tym nazwa systematyczna danego określonego agrofaga

6.

Ilość określonego materiału

7.

Rodzaj określonego materiału

8.

Opakowanie i warunki przemieszczania *

Należy określić jeden z poniższych warunków:

8.1.

poczta/firma kurierska/pasażer/inny, proszę określić

8.2.

transport drogowy/kolejowy/lotniczy/wodny/inny, proszę określić

8.3.

inne

9.

Informacje dodatkowe

Ten określony materiał jest przemieszczany na terytorium Unii na podstawie rozporządzenia (UE) …/… [Urząd Publikacji: proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia].

10.

Przesyłki wielokrotne: [tak]/[nie]*

Jeżeli tak:

Data wydania:

Sygnatura przesyłki:

Liczba przesyłek i ilość określonego materiału w jednej przesyłce:

11.

Ostateczne wykorzystanie

Zniszczenie/gromadzenie lub przechowywanie*

12.

Potwierdzenie określonego materiału przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia

13.

Podpis i pieczęć lub pieczęć elektroniczna i podpis elektroniczny właściwego organu

Miejsce potwierdzenia:

 

Data:

Miejsce wydania:

Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego pracownika:

Data wydania:

Data ważności

Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego pracownika:

14.

Nr referencyjny IMSOC

 

*

Niepotrzebne skreślić.

B.   Wzór dokumentu upoważniającego na potrzeby wprowadzania do Unii agrofagów, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowej lub hodowli, o którym mowa w art. 6 ust. 3

Tytuł: Dokument upoważniający

 

1.

Nazwa, adres, adres e-mail i numer telefonu [wysyłającego]/[organizacji ochrony roślin]* w państwie trzecim pochodzenia

2.

Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego, w którym wystawiono dokument

3.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za określoną działalność

4.

Nazwa i adres [stacji kwarantanny]/[obiektu zapewniającego izolację]*

5.

Nazwa systematyczna, w stosownych przypadkach, lub nazwa określonego materiału, w tym nazwa systematyczna danego określonego agrofaga

6.

Ilość określonego materiału

7.

Rodzaj określonego materiału

8.

Opakowanie i warunki przywozu *

Należy określić jeden z poniższych warunków:

8.1.

poczta/firma kurierska/pasażer/inny, proszę określić

8.2.

transport drogowy/kolejowy/lotniczy/wodny/inny, proszę określić

8.3.

inne

9.

Informacje dodatkowe

Ten określony materiał jest przywożony na terytorium Unii na podstawie rozporządzenia (UE) …/… [Urząd Publikacji: proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia].

10.

Przesyłki wielokrotne: [tak]/[nie]*

Jeżeli tak:

Data wydania:

Sygnatura przesyłki:

Liczba przesyłek i ilość określonego materiału w jednej przesyłce:

11.

Ostateczne wykorzystanie

Zniszczenie/gromadzenie lub przechowywanie*

12.

Potwierdzenie określonego materiału przez krajową organizację ochrony roślin (NPPO) państwa trzeciego pochodzenia określonego materiału

12.

Podpis i pieczęć lub pieczęć elektroniczna i podpis elektroniczny właściwego organu

Miejsce potwierdzenia:

 

Data:

Miejsce wydania:

Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego pracownika:

Data wydania:

Data ważności:

Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego pracownika:

13.

Nr referencyjny IMSOC

 

*

Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Dyrektywa 2008/61/WE

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1 ust. 1

Art. 4

Art. 1 ust. 2

Art. 4, załącznik I

Art. 2 ust. 1 akapit pierwszy

Art. 5

Art. 2 ust. 1 akapit drugi

Art. 9 ust. 2

Art. 2 ust. 2

Art. 6, załącznik II

Art. 2 ust. 3

Art. 8

Art. 2 ust. 4

__

Art. 3

__

Art. 4

__

Art. 5

__

Art. 6

Art. 11

Art. 7

__

Załącznik I pkt 1

Art. 5

Załącznik I pkt 2

__

Załącznik II

Załącznik II

Załącznik III

__

Załącznik IV

__

Załącznik V

Załącznik III


23.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/26


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/830

z dnia 15 maja 2019 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5)

Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2019 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Artykuł, o prostokątnym kształcie, z zaokrąglonymi krawędziami, wykonany z uformowanego tworzywa sztucznego (poliwęglanu), w formie osłony, która zakrywa tył i boki telefonu komórkowego, o wymiarach w przybliżeniu 7 cm × 14 cm × 0,8 cm.

Zewnętrzna powierzchnia tylnej strony artykułu jest pokryta warstwą skóry, a wewnętrzna powierzchnia, która styka się z tylną stroną telefonu komórkowego, jest wyścielona włóknami chemicznymi (mikrofibrą).

Artykuł jest przeznaczony do trzymania i ochrony tyłu i boków telefonu komórkowego. Front telefonu komórkowego pozostaje niezakryty.

Zobacz fotografia (*1).

3926 90 97

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 3. b) i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3926 , 3926 90 i 3926 90 97 .

Biorąc pod uwagę jego obiektywne cechy charakterystyczne, artykuł jest przeznaczony do trzymania i ochrony tylnej strony i boków telefonu komórkowego. Ochronę zapewnia materiał osłony (poliwęglan).

Warstwa wyprawionej skóry na zewnętrznej powierzchni tylnej strony artykułu poprawia jego wygląd, zapewnia jedynie dodatkowy efekt w stosunku do głównego celu, jakim jest ochrona. W konsekwencji warstwa tworzywa sztucznego - poliwęglan tworzący osłonę ochronną stanowi element składowy, który nadaje artykułowi jego zasadniczy charakter w rozumieniu ORI 3 b).

Wyklucza się zatem klasyfikację artykułu do pozycji 4205 jako pozostałe artykuły ze skóry wyprawionej.

Wyklucza się również klasyfikację artykułu do pozycji 6307 jako pozostałe artykuły gotowe, ponieważ włókna chemiczne stanowią jedynie wyściółkę.

Zatem artykuł należy klasyfikować do kodu CN 3926 90 97 jako pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych.

Image 1


(*1)  Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.


23.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/831

z dnia 22 maja 2019 r.

zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 2 akapit czwarty oraz art. 31 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2) ustanowiono zharmonizowaną klasyfikację substancji jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), w oparciu o ocenę naukową Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów. Substancje te sklasyfikowano jako substancje CMR kategorii 1 A, substancje CMR kategorii 1B lub substancje CMR kategorii 2 w zależności od poziomu dowodów wskazujących na ich właściwości CMR.

(2)

W art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 zakazuje się stosowania w produktach kosmetycznych substancji sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A, 1B lub 2 na podstawie części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (substancji CMR). Substancję CMR można jednak stosować w produktach kosmetycznych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 15 ust. 1 zdanie drugie lub art. 15 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Niniejsze rozporządzenie wdraża rozporządzenie (WE) nr 1223/2009. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest uprawniony do dokonywania wykładni prawa Unii, w tym art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(3)

W celu jednolitego wdrożenia zakazu stosowania substancji CMR w obrębie rynku wewnętrznego, zapewnienia pewności prawa, w szczególności dla podmiotów gospodarczych i właściwych organów krajowych, a także w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi, wszystkie substancje CMR powinny zostać włączone do wykazu substancji zabronionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz, w stosownych przypadkach, usunięte z wykazów substancji objętych ograniczeniami lub dozwolonych w załącznikach III i V do tego rozporządzenia. W przypadku gdy spełnione są warunki określone w art. 15 ust. 1 zdanie drugie lub art. 15 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, należy odpowiednio zmienić wykazy substancji objętych ograniczeniami lub substancji dozwolonych w załącznikach III i V do tego rozporządzenia.

(4)

Niniejsze rozporządzenie obejmuje substancje, które zostały sklasyfikowane jako substancje CMR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 na dzień 1 grudnia 2018 r., kiedy to weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776 (3).

(5)

Jeśli chodzi o niektóre substancje CMR, w odniesieniu do których złożono wniosek o stosowanie w produktach kosmetycznych w drodze wyjątku, nie wykazano, że wszystkie warunki przewidziane w art. 15 ust. 1 zdanie drugie lub art. 15 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 zostały spełnione. Dotyczy to substancji: quaternium-15, chloroacetamide, dichlorometan, formaldehyd, kwas nadborowy i nadborany sodu.

(6)

Substancja chlorek 3-chloroallilometenaminy, której nazwa zgodnie z Międzynarodowym nazewnictwem składników kosmetycznych (INCI) to quaternium-15, jest obecnie wymieniona w pozycji 31 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 jako dozwolona w stężeniu nieprzekraczającym 0,2 % w preparacie gotowym do użycia. Quaternium-15 jest mieszaniną izomerów cis i trans, w której izomer cis został sklasyfikowany jako substancja CMR kategorii 2 na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 790/2009 (4). Klasyfikacja weszła w życie w dniu 1 grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 substancja sklasyfikowana w kategorii 2 może być stosowana w produktach kosmetycznych, jeśli została oceniona przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) i uznana za bezpieczną do stosowania w produktach kosmetycznych. W dniach 13 i 14 grudnia 2011 r. SCCS wydał opinię naukową w sprawie quaternium-15 (izomeru cis) (5), w której stwierdzono, że na podstawie dostępnych danych nie można ustalić bezpieczeństwa quaternium-15 do stosowania w produktach kosmetycznych. W świetle klasyfikacji izomeru cis obecnego w quaternium-15 jako substancji CMR kategorii 2 oraz opinii SCCS quaternium-15 należy usunąć z wykazu substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych znajdującego się w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 i dodać do wykazu substancji zakazanych w produktach kosmetycznych w załączniku II do tego rozporządzenia.

(7)

Substancja 2-chloroacetamid, której nazwa INCI to chloroacetamide, jest obecnie wymieniona w pozycji 41 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 jako dozwolona w stężeniu nieprzekraczającym 0,3 % w preparacie gotowym do użycia. Substancja chloroacetamide została sklasyfikowana jako substancja CMR kategorii 2 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Klasyfikacja weszła w życie przed dniem 1 grudnia 2010 r., kiedy to tytuły II, III i IV rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zaczęły obowiązywać w odniesieniu do substancji. Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 substancja sklasyfikowana w kategorii 2 może być stosowana w produktach kosmetycznych, jeśli została oceniona przez SCCS i uznana za bezpieczną do stosowania w takich produktach. W dniu 22 marca 2011 r. SCCS wydał opinię naukową w sprawie substancji chloracetamide (6), w której stwierdzono na podstawie dostępnych danych, że substancja nie jest bezpieczna dla konsumentów, jeśli stosuje się ją w stężeniu nieprzekraczającym 0,3 % w/w produktach kosmetycznych. W świetle klasyfikacji jako substancja CMR kategorii 2 oraz opinii SCCS substancję chloracetamide należy usunąć z wykazu substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych znajdującego się w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 i dodać do wykazu substancji zakazanych w produktach kosmetycznych w załączniku II do tego rozporządzenia.

(8)

Substancja dichlorometan jest obecnie wymieniona w pozycji 7 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 jako dozwolona w produktach kosmetycznych w stężeniu nieprzekraczającym 35 % w preparacie gotowym do użycia. Dichlorometan został sklasyfikowany jako substancja CMR kategorii 2 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Klasyfikacja weszła w życie przed dniem 1 grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 substancja sklasyfikowana w kategorii 2 może być stosowana w produktach kosmetycznych, jeśli została oceniona przez SCCS i uznana za bezpieczną do stosowania w takich produktach. W dniu 11 grudnia 2012 r. SCCS wydał opinię naukową w sprawie dichlorometanu (7). W dniu 25 marca 2015 r. SCCS wydał nową opinię (8), która została zmieniona w dniu 28 października 2015 r. W zmienionej opinii SCCS uznał, że stosowanie dichlorometanu w stężeniu do 35 % w lakierach do włosów i stosowanie go w formach użytkowych rozpylanych ogólnie nie jest uznawane za bezpieczne dla konsumentów. W świetle klasyfikacji jako substancja CMR kategorii 2 oraz opinii SCCS, oraz ponieważ nie są znane żadne inne zastosowania dichlorometanu w produktach kosmetycznych i nie zostały one objęte opinią SCCS, należy usunąć przedmiotową substancję z wykazu substancji objętych ograniczeniami znajdującego się w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 i dodać do wykazu substancji zakazanych w produktach kosmetycznych w załączniku II do tego rozporządzenia.

(9)

Substancja formaldehyd jest obecnie wymieniona w pozycji 13 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 jako dozwolona w produktach do utwardzania paznokci w stężeniu nieprzekraczającym 5 % w preparacie gotowym do użycia. Jest ona także obecnie wymieniona w pozycji 5 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 jako dozwolona w produktach do jamy ustnej w stężeniu nieprzekraczającym 0,1 % i w pozostałych produktach w stężeniu nieprzekraczającym 0,2 %. Formaldehyd został sklasyfikowany jako substancja CMR kategorii 1B na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 605/2014 (9). Klasyfikacja weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, substancje sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B mogą być stosowane w produktach kosmetycznych w drodze wyjątku, jeżeli po ich klasyfikacji jako substancje CMR spełnione są pewne warunki, m.in. jeżeli nie są dostępne odpowiednie substancje alternatywne, jeżeli złożony został wniosek dla określonego zastosowania w kategorii produktu o znanym poziomie narażenia oraz jeżeli substancja została oceniona przez SCCS i uznana za bezpieczną. W dniu 7 listopada 2014 r. SCCS stwierdził w swej opinii (10), że „produkty do utwardzania paznokci w maksymalnym stężeniu 2,2 % wolnego formaldehydu mogą być bezpiecznie stosowane do utwardzania lub wzmacniania paznokci”. Jednak ponieważ nie zostało wykazane, że nie istnieją odpowiednie substancje alternatywne do celów utwardzania paznokci, formaldehyd należy usunąć z wykazu substancji objętych ograniczeniami w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Z uwagi na fakt, że nie złożono żadnego wniosku w odniesieniu do innych zastosowań formaldehydu, substancja ta powinna zostać usunięta z wykazu substancji konserwujących dopuszczonych do stosowania w produktach kosmetycznych znajdującego się w załączniku V do tego rozporządzenia. Formaldehyd powinien również zostać dodany do wykazu substancji zakazanych w produktach kosmetycznych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(10)

Kwas nadborowy i nadborany sodu należą do substancji uwalniających nadtlenek wodoru, obecnie wymienionych w pozycji 12 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Zostały one sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1B na podstawie rozporządzenia (WE) nr 790/2009. Klasyfikacja weszła w życie w dniu 1 grudnia 2010 r. Złożono wniosek o zastosowanie art. 15 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania tych substancji w utleniających preparatach do farbowania włosów. W dniu 22 czerwca 2010 r. SCCS stwierdził w swej opinii (11), że ogólne ograniczenia mające zastosowanie do substancji uwalniających nadtlenek wodoru należy stosować w odniesieniu do nadboranu sodu i kwasu nadborowego oraz że stosowanie nadboranów sodu jako składników w utleniających preparatach do farbowania włosów w maksymalnym stężeniu 3 % na skórze głowy nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Jednak ponieważ nie zostało wykazane, że nie istnieją odpowiednie substancje alternatywne do celów utleniania włosów, kwas nadborowy i nadborany sodu powinny zostać usunięte z wykazu substancji objętych ograniczeniami w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 i dodane do wykazu substancji zakazanych w produktach kosmetycznych w załączniku II do tego rozporządzenia.

(11)

W odniesieniu do niektórych substancji, które zostały zaklasyfikowane jako substancje CMR na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w odniesieniu do których złożono wniosek dotyczący zastosowania art. 15 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, ustalono, że warunek przewidziany w tym przepisie jest spełniony. Dotyczy to substancji: trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, furfural i polyaminopropyl biguanide.

(12)

Substancja tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny, o nazwie INCI trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO), nie jest obecnie uwzględniona w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Substancja TPO została sklasyfikowana jako substancja CMR kategorii 2 na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 618/2012 (12). Klasyfikacja weszła w życie w dniu 1 grudnia 2013 r. W dniu 27 marca 2014 r. SCCS wydał opinię naukową (13), w której stwierdził, że TPO można bezpiecznie stosować jako produkt do modelowania paznokci w stężeniu do 5,0 %, ale że substancja ta działa umiarkowanie uczulająco na skórę. Biorąc pod uwagę właściwości TPO w zakresie uczulającego działania na skórę oraz wysokie ryzyko narażenia poprzez kontakt ze skórą w przypadku samodzielnego stosowania produktów do paznokci, stosowanie TPO powinno być zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych. W świetle powyższego TPO powinno zostać dodane do wykazu substancji objętych ograniczeniami w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do profesjonalnego wykorzystania w preparatach do sztucznych paznokci w maksymalnym stężeniu 5 %.

(13)

Substancja aldehyd 2-furylowy o nazwie INCI furfural jest stosowana jako składnik zapachowy lub smakowy w produktach kosmetycznych i nie jest obecnie uwzględniona w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Została ona sklasyfikowana jako substancja CMR kategorii 2 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Klasyfikacja weszła w życie przed dniem 1 grudnia 2010 r. W dniu 27 marca 2012 r. SCCS stwierdził w swej opinii (14), że stosowanie furfuralu w stężeniu do 10 ppm (0,001 %) w preparacie gotowym do użycia, w tym produktach do jamy ustnej, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W świetle klasyfikacji furfuralu jako substancji CMR kategorii 2 oraz opinii SCCS, furfural należy dodać do wykazu substancji objętych ograniczeniami w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w maksymalnym stężeniu wynoszącym 0,001 %.

(14)

Substancja chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu) (PHMB) o nazwie INCI polyaminopropyl biguanide jest obecnie wymieniona jako substancja konserwująca w pozycji 28 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w maksymalnym stężeniu wynoszącym 0,3 %. Została sklasyfikowana jako substancja CMR kategorii 2 na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 944/2013 (15). Klasyfikacja weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. W dniu 18 czerwca 2014 r. SCCS przyjął opinię (16), w której stwierdził, że na podstawie dostępnych danych PHMB nie jest bezpieczny dla konsumentów w zastosowaniach jako substancja konserwująca we wszystkich produktach kosmetycznych w maksymalnym stężeniu wynoszącym 0,3 %. Jednak w opinii SCCS stwierdzono także, że można by zapewnić bezpieczeństwo stosowania przy niższym stężeniu lub wprowadzeniu ograniczeń w odniesieniu do kategorii produktów kosmetycznych oraz że niezbędne są badania wchłaniania przez skórę na dodatkowych reprezentatywnych produktach kosmetycznych. W dniu 7 kwietnia 2017 r. SCCS przyjął nową opinię (17), w której stwierdził, że w oparciu o dostarczone dane stosowania PHMB jako substancji konserwującej we wszystkich produktach kosmetycznych w stężeniu do 0,1 % jest bezpieczne, ale jego stosowanie w formach użytkowych rozpylanych nie jest zalecane. W świetle klasyfikacji PHMB jako substancji CMR kategorii 2 i nowej opinii SCCS, należy zezwolić na stosowanie PHMB jako substancji konserwującej we wszystkich produktach kosmetycznych, z wyłączeniem zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie, w maksymalnym stężeniu 0,1 %. Warunki określone w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 powinny zostać odpowiednio dostosowane.

(15)

W odniesieniu do obszernej grupy substancji, które zostały zaklasyfikowane jako substancje CMR na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, nie złożono żadnego wniosku o stosowanie w produktach kosmetycznych w drodze wyjątku. Substancje te powinny zostać włączone do wykazu substancji zakazanych zawartego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz, w stosownych przypadkach, usunięte z wykazów substancji objętych ograniczeniami lub dozwolonych w załącznikach III i V do tego rozporządzenia. Dotyczy to między innymi niektórych związków boru obecnie wymienionych w pozycjach 1a i 1b załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(16)

Niektóre związki boru, obecnie wymienione w pozycjach 1a i 1b załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, oraz wodoroortoboran dibutylocyny zostały sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1B rozporządzeniem (WE) nr 790/2009. Klasyfikacja weszła w życie w dniu 1 grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 substancje sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B mogą być stosowane w produktach kosmetycznych w drodze wyjątku, jeżeli po ich klasyfikacji jako substancje CMR spełnione są pewne warunki. W dniu 22 czerwca 2010 r. SCCS wydał opinię (18), w której stwierdził, że niektóre związki boru, obecnie wymienione w pozycjach 1a i 1b załącznika III do tego rozporządzenia, są bezpieczne do stosowania w produktach kosmetycznych pod pewnymi warunkami. Jednak ponieważ nie złożono wniosku dla określonego zastosowania oraz nie zostało wykazane, że nie istnieją odpowiednie substancje alternatywne do celów określonych zastosowań wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, przedmiotowe związki boru powinny zostać usunięte z wykazu substancji objętych ograniczeniami w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 i dodane do wykazu substancji zakazanych w produktach kosmetycznych w załączniku II do tego rozporządzenia. Jeśli chodzi o wodoroortoborany dibutylocyny, nie złożono wniosku dla określonego zastosowania i nie został on uznany za bezpieczny przez SCCS. substancja ta powinna zostać dodana do wykazu substancji zakazanych w produktach kosmetycznych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(17)

Art. 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 stanowi, że jeżeli stosowanie określonych substancji w produktach kosmetycznych stanowi potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi, któremu należy zaradzić na poziomie Wspólnoty, Komisja może, po skonsultowaniu się z SCCS, odpowiednio zmienić załączniki II–VI do tego rozporządzenia. Komisja skonsultowała się z SCCS w sprawie bezpieczeństwa niektórych substancji, które są zbliżone z chemicznego punktu widzenia do substancji sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A, 1B lub 2. Dotyczy to niektórych związków boru oraz paraformaldehydu i glikolu metylenowego.

(18)

Niektóre związki boru, obecnie wymienione w pozycjach 1a i 1b załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, inne niż związki, o których mowa w motywie 16, nie zostały sklasyfikowane jako substancje CMR. W dniu 12 grudnia 2013 r. SCCS wydał opinię na temat boranów, tetraboranów i oktaboranów (19), w której stwierdził, że substancje te, jak również inne sole lub estry kwasu borowego, takie jak „2-aminoetanol, monoester kwasu borowego (MEA-borate)”, „diwodoro ortoboran (2-hydroksypropylo)amoniowy (MIPA-borate)”, boran potasu, „kwas borowy, triester oktylododecylu” i boran cynku, tworzą kwas borowy w roztworach wodnych, a zatem ogólne ograniczenia mające zastosowanie do kwasu borowego powinny mieć zastosowanie do całej grupy boranów, tetraboranów i oktaboranów. Substancja została sklasyfikowana jako substancja CMR kategorii 1B na podstawie rozporządzenia (WE) nr 790/2009. Klasyfikacja weszła w życie w dniu 1 grudnia 2010 r. W świetle opinii SCCS całą grupę boranów, tetraboranów i oktaboranów, z wyjątkiem substancji należących do tej grupy, które sklasyfikowano jako substancje CMR, jak również pozostałe sole lub estry kwasu borowego, należy usunąć z wykazu substancji objętych ograniczeniami w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 i dodać do wykazu substancji zakazanych w produktach kosmetycznych w załączniku II do tego rozporządzenia.

(19)

Substancja paraformaldehyd jest obecnie wymieniona w pozycji 5 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, ale w przeciwieństwie do formaldehydu nie została sklasyfikowana jako substancja CMR. Substancja glikol metylenowy nie jest obecnie uwzględniona w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. W dniach 26–27 czerwca 2012 r. SCCS wydał opinię w sprawie glikolu metylenowego (20), w której ustalono, że w różnych warunkach glikol metylenowy łatwo ulega reakcji odwracalnej tworząc formaldehyd w roztworze wodnym, a paraformaldehyd może zostać zdepolimeryzowany na formaldehyd w wyniku ogrzewania lub suszenia. W świetle opinii SCCS istnieje potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi wynikające ze stosowania tych substancji w produktach kosmetycznych. Paraformaldehyd należy zatem usunąć z wykazu substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych znajdującego się w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, a paraformaldehyd i glikol metylenowy należy dodać do wykazu substancji zakazanych w produktach kosmetycznych w załączniku II do tego rozporządzenia.

(20)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 116 z 5.5.2017, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 235 z 5.9.2009, s. 1).

(5)  SCCS/1344/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_077.pdf

(6)  SCCS/1360/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_053.pdf

(7)  SCCS/1408/11, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_118.pdf

(8)  SCCS/1547/15, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_170.pdf

(9)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 36).

(10)  SCCS/1538/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf

(11)  SCCS/1345/10, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_031.pdf

(12)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 179 z 11.7.2012, s. 3).

(13)  SCCS/1528/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_149.pdf

(14)  SCCS/1461/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_083.pdf

(15)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 261 z 3.10.2013, s. 5).

(16)  SCCS/1535/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_157.pdf

(17)  SCCS/1581/16, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_204.pdf

(18)  SCCS/1249/09, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_027.pdf

(19)  SCCS/1523/13, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_146.pdf

(20)  SCCS/1483/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_097.pdf


ZAŁĄCZNIK

1)   

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Numer porządkowy

Dane substancji

Nazwa chemiczna/INN

Numer CAS

Numer WE

a

b

c

d

„1385

Chlorek cis-1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triaza-1-azonioadamantanu (cis-CTAC)

51229-78-8

426-020-3

1386

Chlorek cis-1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triaza-1-azonioadamantanu (cis-CTAC), quaternium-15

51229-78-8

426-020-3

1387

2-chloroacetamid

79-07-2

201-174-2

1388

Oktametylocyklotetrasiloksan

556-67-2

209-136-7

1389

Dichlorometan; chlorek metylenu;

75-09-2

200-838-9

1390

2,2′-((3,3′,5,5′-tetrametylo-(1,1′-bifenylo)-4,4′-diylo)-bis(oksymetyleno))-bis-oksyran

85954-11-6

413-900-7

1391

Aldehyd octowy; etanal

75-07-0

200-836-8

1392

Kwas 1-cyklopropylo-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oksochinolino-3-karboksylowy

93107-30-3

413-760-7

1393

N-metylo-2-pyrolidon; 1-metylo-2-pirolidon

872-50-4

212-828-1

1394

Tritlenek diboru; tlenek boru

1303-86-2

215-125-8

1395

Kwas borowy [1]

Kwas borowy [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

1396

Borany, tetraborany, oktaborany i sole lub estry kwasu borowego, w tym:

 

 

Tetrahydrat oktaboranu disodu [1]

12280-03-4 [1]

234-541-0 [1]

2-aminoetanol, monoester kwasu borowego [2]

10377-81-8 [2]

233-829-3 [2]

Diwodoro ortoboran (2-hydroksypropylo)amoniowy [3]

68003-13-4 [3]

268-109-8 [3]

Boran potasu, sól potasowa kwasu borowego [4]

12712-38-8 [4]

603-184-6 [4]

Kwas borowy, triester oktylododecylu [5]

[5]

— [5]

Boran cynku [6]

1332-07-6 [6]

215-566-6 [6]

Boran sodu, tetraboran disodu, bezwodny; sól sodowa kwasu borowego [7]

1330-43-4 [7]

215-540-4 [7]

Heptatlenek disodu tetraboru, hydrat [8]

12267-73-1 [8]

235-541-3 [8]

Kwas ortoborowy, sól sodowa [9]

13840-56-7 [9]

237-560-2 [9]

Dekahydrat tetraboranu disodu; dekahydrat boraksu [10]

1303-96-4 [10]

215-540-4 [10]

Pentahydrat tetraboranu disodu; pentahydrat boraksu [11]

12179-04-3 [11]

215-540-4 [11]

1397

Nadboran sodu [1]

Peroksometaboran sodu; peroksoboran sodu [2]

15120-21-5 [1]

239-172-9 [1]

7632-04-4 [2]

10332-33-9 [2]

10486-00-7[2]

231-556-4 [2]

1398

Sól monosodowa kwasu nadborowego (H3BO2(O2)), trihydrat [1]

13517-20-9 [1]

239-172-9 [1]

Sól sodowa kwasu nadborowego, tetrahydrat [2]

37244-98-7 [2]

234-390-0 [2]

Sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)), tetrahydrat; peroksoboran sodu, heksahydrat [3]

10486-00-7 [3]

231-556-4 [3]

1399

Sól sodowa kwasu nadborowego [1]

11138-47-9 [1]

234-390-0 [1]

Sól sodowa kwasu nadborowego, monohydrat [2]

12040-72-1 [2]

234-390-0 [2]

Sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)), monohydrat [3]

10332-33-9 [3]

231-556-4 [3]

1400

Wodoroortoboran dibutylocyny(IV)

75113-37-0

401-040-5

1401

Bis(tetrafluoroboran) niklu

14708-14-6

238-753-4

1402

Mankozeb (ISO); kompleks (polimerycznego) etylenobis-(ditiokarbaminianu) manganu z solą cynku

8018-01-7

616-995-5

1403

Maneb (ISO); (polimeryczny) etylenobis-(ditiokarbaminian) manganu

12427-38-2

235-654-8

1404

Benfurakarb (ISO); N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-yloksykarbonylo(metylo)aminotio]-N-izopropylo-ß-alaninian etylu

82560-54-1

617-356-3

1405

O-izobutylo-N-etoksy karbonylotiokarbaminian

103122-66-3

434-350-4

1406

Chloroprofam (ISO); izopropylo-3-chlorokarbanilan

101-21-3

202-925-7

1407

O-heksylo-N-etoksykarbonylotiokarbaminian

109202-58-6

432-750-3

1408

Azotan hydroksyloamonu

13465-08-2

236-691-2

1409

(4-etoksyfenylo)(3-(4-fluoro-3-fenoksyfenylo)propylo)dimetylosilan

105024-66-6

405-020-7

1410

Foksym (ISO); α-(dietoksy-fosfinotioilimino) fenyloacetonitryl

14816-18-3

238-887-3

1411

Glufosynat amonu (ISO); 2-amino-4-(hydroksymetylofosfinylo) maślan amonu

77182-82-2

278-636-5

1412

Masa reakcji: (2-(hydroksymetylokarbamoilo)etylo)fosfonian dimetylu; (2-(hydroksymetylocarbamoilo)etylo)fosforanu dietylu; (2-(hydroksymetylocarbamoilo)etylo)fosforanu etylometylu

435-960-3

1413

Kwas (4-fenylobutylo)fosfinowy

86552-32-1

420-450-5

1414

Masa reakcji: 4,7-bis(merkaptometylo)-3,6,9-tritia-1,11-undekanoditiol; 4,8-bis(merkaptometylo)-3,6,9-tritia-1,11-undekanoditiol; 5,7-bis(merkaptometylo)-3,6,9-tritia-1,11-undekanoditiol

170016-25-8

427-050-1

1415

Tlenek potasowo-tytanowy (K2Ti6O13)

12056-51-8

432-240-0

1416

Dioctan kobaltu

71-48-7

200-755-8

1417

Diazotan kobaltu

10141-05-6

233-402-1

1418

Węglan kobaltu

513-79-1

208-169-4

1419

Dichlorek niklu

7718-54-9

231-743-0

1420

Diazotan niklu [1]

13138-45-9 [1]

236-068-5 [1]

Sól niklowa kwasu azotowego [2]

14216-75-2 [2]

238-076-4 [2]

1421

Kamień niklowy

69012-50-6

273-749-6

1422

Szlamy i osady powstające w procesie elektrolitycznej rafinacji miedzi, odmiedziowane, siarczan(VI) niklu

92129-57-2

295-859-3

1423

Szlamy i osady powstające w procesie elektrolitycznej rafinacji miedzi, odmiedziowane

94551-87-8

305-433-1

1424

Dinadchloran niklu; sól niklowa(II) kwasu nadchlorowego

13637-71-3

237-124-1

1425

Bis(siarcznan) dipotasu i niklu [1]

13842-46-1 [1]

237-563-9 [1]

Bis(siarczan) diamonu i niklu [2]

15699-18-0 [2]

239-793-2 [2]

1426

Bis(sulfamidian) niklu; amidosulfonian niklu

13770-89-3

237-396-1

1427

Bis(tetrafluoroboran) niklu

14708-14-6

238-753-4

1428

Dimrówczan niklu [1]

3349-06-2 [1]

222-101-0 [1]

Sól niklowa kwasu mrówkowego [2]

15843-02-4 [2]

239-946-6 [2]

Sól miedziowo-niklowa kwasu mrówkowego [3]

68134-59-8 [3]

268-755-0 [3]

1429

Dioctan niklu [1]

373-02-4 [1]

206-761-7 [1]

Octan niklu [2]

14998-37-9 [2]

239-086-1 [2]

1430

Dibenzoesan niklu

553-71-9

209-046-8

1431

Bis(4-cykloheksylomaślan) niklu

3906-55-6

223-463-2

1432

Stearynian niklu (II); oktadekanian niklu (II)

2223-95-2

218-744-1

1433

Dimleczan niklu

16039-61-5

1434

Oktawian niklu(II)

4995-91-9

225-656-7

1435

Difluorek niklu [1]

10028-18-9 [1]

233-071-3 [1]

Dibromek niklu [2]

13462-88-9 [2]

236-665-0 [2]

Dijodek niklu [3]

13462-90-3 [3]

236-666-6 [3]

Fluorek niklowo-potasowy [4]

11132-10-8 [4]

— [4]

1436

Heksafluorokrzemian niklu

26043-11-8

247-430-7

1437

Selenian(VI) niklu

15060-62-5

239-125-2

1438

Wodorofosforan niklu [1]

14332-34-4 [1]

238-278-2 [1]

Bis(diwodorofosforan) niklu [2]

18718-11-1 [2]

242-522-3 [2]

Bis(ortofosforan) triniklu [3]

10381-36-9 [3]

233-844-5 [3]

Difosforan diniklu [4]

14448-18-1 [4]

238-426-6 [4]

Bis(fosfinian) niklu [5]

14507-36-9 [5]

238-511-8 [5]

Fosfinian niklu [6]

36026-88-7 [6]

252-840-4 [6]

Sól wapniowo-niklowa kwasu fosforowego(V) [7]

17169-61-8 [7]

— [7]

Sól niklowa(II) kwasu difosorowego [8]

19372-20-4 [8]

— [8]

1439

Heksacyjanożelazian diamonowo-niklowy

74195-78-1

1440

Dicyjanek niklu

557-19-7

209-160-8

1441

Chromian(VI) niklu

14721-18-7

238-766-5

1442

Krzemian niklu(II) [1]

21784-78-1 [1]

244-578-4 [1]

Ortokrzemian diniklu [2]

13775-54-7 [2]

237-411-1 [2]

Krzemian niklu (3:4) [3]

31748-25-1 [3]

250-788-7 [3]

Sól niklowa kwasu krzemowego [4]

37321-15-6 [4]

253-461-7 [4]

Triwodoro hydroksybis[ortokrzemian(4-)] triniklu(3-) [5]

12519-85-6 [5]

235-688-3 [5]

1443

Heksacyjanożelazian diniklu

14874-78-3

238-946-3

1444

Bis(arsenian(V)) triniklu; arsenian niklu (II)

13477-70-8

236-771-7

1445

Szczawian niklu [1]

547-67-1 [1]

208-933-7 [1]

Sól niklowa kwasu szczawiowego [2]

20543-06-0 [2]

243-867-2 [2]

1446

Tellurek niklu

12142-88-0

235-260-6

1447

Tetrasiarczek triniklu

12137-12-1

1448

Bis(arsenian(III)) triniklu

74646-29-0

1449

Szary peryklaz kobaltu i niklu; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332 [1]

68186-89-0 [1]

269-051-6 [1]

Ditlenek kobaltu i niklu [2]

58591-45-0 [2]

261-346-8 [2]

Tlenek kobaltu i niklu [3]

12737-30-3 [3]

620-395-9 [3]

1450

Tritlenek niklu i cyny; cynian (IV) niklu

12035-38-0

234-824-9

1451

Dekatlenek niklu i triuranu

15780-33-3

239-876-6

1452

Ditiocyjanian niklu

13689-92-4

237-205-1

1453

Dichromian (VI) niklu

15586-38-6

239-646-5

1454

Selenian(IV) niklu(II)

10101-96-9

233-263-7

1455

Selenek niklu

1314-05-2

215-216-2

1456

Sól ołowiowo-niklowa kwasu krzemowego

68130-19-8

1457

Diarsenek niklu [1]

12068-61-0 [1]

235-103-1 [1]

Arsenek niklu [2]

27016-75-7 [2]

248-169-1 [2]

1458

Nikiel bar tytan priderit; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900

68610-24-2

271-853-6

1459

Dichloran(V) niklu [1]

67952-43-6 [1]

267-897-0 [1]

Dibromian (V) niklu [2]

14550-87-9 [2]

238-596-1 [2]

Sól niklowa(II) wodorosiarczanu etylu [3]

71720-48-4 [3]

275-897-7 [3]

1460

Trifluorooctan niklu(II) [1]

16083-14-0 [1]

240-235-8 [1]

Propionian niklu(II) [2]

3349-08-4 [2]

222-102-6 [2]

Bis(benzenosulfonian) niklu [3]

39819-65-3 [3]

254-642-3 [3]

Wodorocytrynian niklu(II) [4]

18721-51-2 [4]

242-533-3 [4]

Sól amonowo-niklowa kwasu cytrynowego [5]

18283-82-4 [5]

242-161-1 [5]

Sól niklowa kwasu cytrynowego [6]

22605-92-1 [6]

245-119-0 [6]

Bis(2-etyloheksanian) niklu [7]

4454-16-4 [7]

224-699-9 [7]

Sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego [8]

7580-31-6 [8]

231-480-1 [8]

Sól niklowa kwasu dimetyloheksanowego [9]

93983-68-7 [9]

301-323-2 [9]

Izooktanian niklu(II) [10]

29317-63-3 [10]

249-555-2 [10]

Izooktanian niklu [11]

27637-46-3 [11]

248-585-3 [11]

Bis(izononanian) niklu [12]

84852-37-9 [12]

284-349-6 [12]

Neononanian niklu(II) [13]

93920-10-6 [13]

300-094-6 [13]

Izodekanian niklu(II) [14]

85508-43-6 [14]

287-468-1 [14]

Neodekanian niklu(II) [15]

85508-44-7 [15]

287-469-7 [15]

Sól niklowa kwasu neodekanowego [16]

51818-56-5 [16]

257-447-1 [16]

Neoundekanian niklu(II) [17]

93920-09-3 [17]

300-093-0 [17]

Bis(D-glukonian-O 1,O 2)niklu [18]

71957-07-8 [18]

276-205-6 [18]

3,5-bis(tert-butylo)-4-hydroksybenzoesan niklu (2:1) [19]

52625-25-9 [19]

258-051-1 [19]

Palmitynian niklu(II) [20]

13654-40-5 [20]

237-138-8 [20]

(2-etyloheksanian-O)(izononanian-O)niklu [21]

85508-45-8 [21]

287-470-2 [21]

(izononanian-O)(izooktanian-O)niklu [22]

85508-46-9 [22]

287-471-8 [22]

(izooktanian-O)(neodekanian-O)niklu [23]

84852-35-7 [23]

284-347-5 [23]

(2-etyloheksanian-O)(izodekanian-O)niklu [24]

84852-39-1 [24]

284-351-7 [24]

(2-etyloheksanian-O)(neodekanian-O)niklu [25]

85135-77-9 [25]

285-698-7 [25]

(izodekanian-O)(izooktanian-O)niklu [26]

85166-19-4 [26]

285-909-2 [26]

(izodekanian-O)(izononanian-O)niklu [27]

84852-36-8 [27]

284-348-0 [27]

(izononanian-O)(neodekanian-O)niklu [28]

85551-28-6 [28]

287-592-6 [28]

Sole niklowe kwasów tłuszczowych o łańcuchach rozgałęzionych C6-19 [29]

91697-41-5 [29]

294-302-1 [29]

Sole niklowe kwasów tłuszczowych o łańcuchach C8-18 i C18 nienasyconych [30]

84776-45-4 [30]

283-972-0 [30]

Sól niklowa(II) kwasu 2,7-naftalenodisulfonowego [31]

72319-19-8 [31]

[31]

1461

Siarczan(IV) niklu(II) [1]

7757-95-1 [1]

231-827-7 [1]

Tritlenek niklu i telluru [2]

15851-52-2 [2]

239-967-0 [2]

Tetratlenek niklu i telluru [3]

15852-21-8 [3]

239-974-9 [3]

Wodorotlenek, tlenek i fosforan molibdenu i niklu [4]

68130-36-9 [4]

268-585-7 [4]

1462

Borek niklu (NiB) [1]

12007-00-0 [1]

234-493-0 [1]

Borek diniklu [2]

12007-01-1 [2]

234-494-6 [2]

Borek triniklu [3]

12007-02-2 [3]

234-495-1 [3]

Borek niklu [4]

12619-90-8 [4]

235-723-2 [4]

Krzemek diniklu [5]

12059-14-2 [5]

235-033-1 [5]

Dikrzemek niklu [6]

12201-89-7 [6]

235-379-3 [6]

Fosforek diniklu [7]

12035-64-2 [7]

234-828-0 [7]

Fosforek niklu i boru [8]

65229-23-4 [8]

— [8]

1463

Tetratlenek dialuminium i niklu [1]

12004-35-2 [1]

234-454-8 [1]

Tritlenek niklu i tytanu [2]

12035-39-1 [2]

234-825-4 [2]

Tlenek niklu i tytanu [3]

12653-76-8 [3]

235-752-0 [3]

Heksatlenek niklu i diwanadu [4]

52502-12-2 [4]

257-970-5 [4]

Oktatlenek kobaltu, dimolibdenu i niklu [5]

68016-03-5 [5]

268-169-5 [5]

Tritlnek niklu i cyrkonu [6]

70692-93-2 [6]

274-755-1 [6]

Tetratlenek molibdenu i niklu [7]

14177-55-0 [7]

238-034-5 [7]

Tetratlenek niklu i wolframu [8]

14177-51-6 [8]

238-032-4 [8]

Oliwin, zieleń niklowa [9]

68515-84-4 [9]

271-112-7 [9]

Ditlenek litu i niklu [10]

12031-65-1 [10]

620-400-4 [10]

Tlenek molibdenu i niklu [11]

12673-58-4 [11]

— [11]

1464

Tlenek kobaltu, litu i niklu

442-750-5

1465

Tritlenek molibdenu

1313-27-5

215-204-7

1466

Dichlorek dibutylocyny; (DBTC)

683-18-1

211-670-0

1467

4,4′-bis(N-karbamoilo-4-metylobenzenosulfonamido)difenylometan

151882-81-4

418-770-5

1468

Alkohol furfurylowy

98-00-0

202-626-1

1469

1,2-epoksy-4-epoksyetylocykloheksan; diepoksy-4-winylocykloheksen

106-87-6

203-437-7

1470

6-glicydyloksynaf-1-ylo oksymetylooksiran

27610-48-6

429-960-2

1471

2-(2-aminoetyloamino)etanol (AEEA)

111-41-1

203-867-5

1472

1,2-dietoksyetan

629-14-1

211-076-1

1473

Chlorek 2,3-epoksypropylotrimetyloamonu; chlorek glicydylotrimetyloamonu

3033-77-0

221-221-0

1474

Chlorowodorek 1-(2-amino-5-chlorofenylo)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiolu

214353-17-0

433-580-2

1475

(E)-3-[1-[4-[2-(dimetyloamino)etoksy]fenylo]-2-fenylobut-1-enylo]fenol

82413-20-5

428-010-4

1476

4,4′-(1,3-fenyleno-bis(1-metyloetylideno))bis-fenol

13595-25-0

428-970-4

1477

2-chloro-6-fluoro-fenol

2040-90-6

433-890-8

1478

2-metylo-5-tert-butylotiofenol

444-970-7

1479

2-butyrylo-3-hydroksy-5-tiocykloheksan-3-ylo-cykloheks-2-en-1-on

94723-86-1

425-150-8

1480

Profoksydym (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorofenoksy)propoksyimino]butylo}-3-hydroksy-5-(tian-3-ylo)cycloheks-2-en-1-on

139001-49-3

604-105-8

1481

Tepraloksydym (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloksyimino]propyl}-3-hydroksy-5-perhydropyran-4-ylcycloheks-2-en-1-on

149979-41-9

604-715-4

1482

Cykliczny 3-(1,2-etanodiyloacetalo)-estra-5(10),9(11)-dieno-3,17-dion

5571-36-8

427-230-8

1483

Androsta-1,4,9(11)-trieno-3,17-dion

15375-21-0

433-560-3

1484

Masa reakcji: salicylanów wapnia (alkilowanych rozgałęzionymi C10-14 i C18-30); fenolanów wapnia (alkilowanych rozgałęzionymi C10-14 i C18-30); siarkowanych fenolanów wapnia (alkilowanych rozgałęzionymi C10-14 i C18-30)

415-930-6

1485

Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy; estry alkilowe o łańcuchach rozgałęzionych di-C6-8, bogate w C7

71888-89-6

276-158-1

1486

Masa reakcji: diestru 4,4′-metylenobis[2-(2-hydroksy-5-metylobenzylo)-3,6-dimetylofenolu] oraz kwasu 6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftaleno-1-sulfonowego (1:2); triestru 4,4′-metylenobis[2-(2-hydroksy-5-metylobenzylo)-3,6-dimetylofenolu] oraz kwasu 6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftaleno-1-sulfonowego (1:3)

427-140-9

1487

1-hydroksy-2-(4-(4-karboksyfenyloazo)-2,5-dimetoksyfenyloazo)-7-amino-3-naftalenosulfonian diamonu

150202-11-2

422-670-7

1488

Kwas 3-oksoandrost-4-eno-17-β-karboksylowy

302-97-6

414-990-0

1489

Kwas (Z)-2-metoksymino-2-[2-(trityloamino)tiazolo-4-yl]octowy

64485-90-1

431-520-1

1490

Nitrylotrioctan trisodu

5064-31-3

225-768-6

1491

2-etyloheksylo-2-etyloheksanonian

7425-14-1

231-057-1

1492

Ftalan diizobutylu

84-69-5

201-553-2

1493

Kwas perfluorooktanosulfonowy; kwas heptadekafluorooktano-1-sulfonowy [1]

1763-23-1 [1]

217-179-8 [1]

Perfluorooktanosulfonian potasu; heptadekafluorooktano-1-sulfononian potasu [2]

2795-39-3 [2]

220-527-1 [2]

Perfluorooktanosulfonian dietanoloaminy [3]

70225-14-8 [3]

274-460-8 [3]

Perfluorooktanosulfonian amonu; heptadekafluorooktanosulfononian amonu [4]

29081-56-9 [4]

249-415-0 [4]

Perfluorooktanosulfonian litu; heptadekafluorooktanosulfononian litu [5]

29457-72-5 [5]

249-644-6 [5]

1494

1-(2,4-dichlorofenylo)5-(trichlorometylo)-1H-1,2,4-triazolo-3-karboksylan etylu

103112-35-2

401-290-5

1495

Propionian 1-bromo-2-metylopropylu

158894-67-8

422-900-6

1496

Węglan chloro-1-etylocykloheksylu

99464-83-2

444-950-8

1497

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-diokso)[metyleno-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-okso-1-naftylosulfonylooksy)-6-metylo-2-fenyleno]di(naftaleno-1-sulfonian)

441-550-5

1498

Trifluralyna (ISO); α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropylo-p-toluidyna; 2,6-dinitro-N,N-dipropylo-4-trifluorometyloanilina; N,N-dipropylo-2,6-dinitro-4-trifluorometyloanilina

1582-09-8

216-428-8

1499

4-mesylo-2-nitrotoluen

1671-49-4

430-550-0

1500

4-[4-[7-(4-karboksylatoanilino)-1-hydroksy-3-sulfonato-2-naftyloazo]-2,5-dimetoksyfenyloazo]benzoesan triamonu

221354-37-6

432-270-4

1501

Masa reakcji: 6-amino-3-((2,5-dietoksy-4-(3-fosfonofenylo)azo)fenylo)azo-4-hydroksy-2-naftalenosulfonian triamonu; 3-((4-((7-amino-1-hydroksy-3-sulfo-naftalen-2-ylo)azo)-2,5-dietoksyfenylo)azo)benzoesan diamonu

163879-69-4

438-310-7

1502

N,N′-diacetylobenzydyna

613-35-4

210-338-2

1503

Cykloheksyloamina

108-91-8

203-629-0

1504

Piperazyna

110-85-0

203-808-3

1505

Hydroksylamina

7803-49-8

232-259-2

1506

Chlorek hydroksyloamoniowy; chlorowodorek hydroksyloaminy [1]

5470-11-1 [1]

226-798-2 [1]

Siarczan bis(hydroksyloamonu); siarczan hydroksyloaminy (2:1) [2]

10039-54-0 [2]

233-118-8 [2]

1507

Metylo-fenylenodiamina; diaminotoluen

1508

Mepanipirym; 4-metylo-N-fenylo-6-(1-propynylo)-2-pirymidynoamina

110235-47-7

600-951-7

1509

Wodorosiarczan hydroksyloaminy; siarczan hydroksyloaminy (1:1) [1]

10046-00-1 [1]

233-154-4 [1]

Fosforan hydroksyloaminy [2]

20845-01-6 [2]

244-077-0 [2]

Diwodorofosforan hydroksyloaminy [3]

19098-16-9 [3]

242-818-2 [3]

4-metylobenzenosulfonian hydroksyloaminy [4]

53933-48-5 [4]

258-872-5 [4]

1510

Chlorek (3-chloro-2-hydroksypropylo) trimetyloamonu

3327-22-8

222-048-3

1511

Bifenylo-3,3′,4,4′-tetraylotetraamina; diaminobenzydyna

91-95-2

202-110-6

1512

Chlorowodorek piperazyny [1]

6094-40-2 [1]

228-042-7 [1]

Dichlorowodorek piperazyny [2]

142-64-3 [2]

205-551-2 [2]

Fosforan piperazyny [3]

1951-97-9 [3]

217-775-8 [3]

1513

Chlorowodorek 3-(piperazyn-1-ylo)-benzo[d]izotiazolu

87691-88-1

421-310-6

1514

Chlorowodorek 2-etylofenylohydrazyny

19398-06-2

421-460-2

1515

Chlorek (2-chloroetylo)(3-hydroksypropylo)amonu

40722-80-3

429-740-6

1516

Dichlorowodorek 4-[(3-chlorofenylo)(1H-imidazol-1-ilo)metylo]-1,2-benzenodiaminy

159939-85-2

425-030-5

1517

Chlorek chloro-N,N-dimetyloformiminium

3724-43-4

425-970-6

1518

7-metoksy-6-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-3H-chinazolin-4-on

199327-61-2

429-400-7

1519

Produkty reakcji diizopropanoloaminy z formaldehydem (1:4)

220444-73-5

432-440-8

1520

3-chloro-4-(3-fluorobenzyloksy)anilina

202197-26-0

445-590-4

1521

Bromek etydu; bromek 3,8-diamino-1-etylo-6-fenylofenantrydyny

1239-45-8

214-984-6

1522

(R,S)-2-amino-3,3-dimetylobutanoamid

144177-62-8

447-860-7

1523

3-amino-9-etylokarbazol; 9-etylokarbazol-3-yloamina

132-32-1

205-057-7

1524

(6R-trans)-1-((7-A-amono-2-carboksylano-8-okso-5-tia-1-azabicyklo-[4.2.0]okt-2-en-3-ylo)metylo)jodek pirydyniowy

100988-63-4

423-260-0

1525

Forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chloro-4-pirydylo)-3-fenylomocznik

68157-60-8

614-346-0

1526

Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on; dimetylopropylomocznik

7226-23-5

230-625-6

1527

Chinolina

91-22-5

202-051-6

1528

Ketokonazol; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorofenylo)-2-(imidazol-1-ilometylo)-1,3-dioksolan-4-ylo]metoksy]fenylo]piperazyn-1-ylo]etanon

65277-42-1

265-667-4

1529

Metkonazol (ISO); (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol

125116-23-6

603-031-3

1530

1-metylo-3-morfolinokarbonylo-4-[3-(1-metylo-3-morfolinokarbonylo-5-okso-2-pyrazolin-4-ylideno)-1-propenylo]pyrazol-5-olan potasu

183196-57-8

418-260-2

1531

N,N′,Ntris(2-metylo-2,3-epoksypropylo)-perhydro-2,4,6-okso-1,3,5-triazyna

26157-73-3

435-010-8

1532

Trimetylopropano tri(3-azyrydynylopropanonian) (TAZ)

52234-82-9

257-765-0

1533

4,4′-metylenodifenylo diizocyjanian; difenylometano-4,4′-diizocyjanian [1]

101-68-8 [1]

202-966-0 [1]

2,2′-metylenodifenylo diizocyjanian; difenylometano-2,2′-diizocyjanian [2]

2536-05-2 [2]

219-799-4 [2]

o-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian; difenylometano-2,4′-diizocyjanian [3]

5873-54-1 [3]

227-534-9 [3]

metylenodifenylo diizocyjanian [4]

26447-40-5 [4]

247-714-0 [4]

1534

Cynidon etylowy (ISO); etylo(Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(cycloheks-1-eno-1,2-dikarboksymido)fenylo]akrylan

142891-20-1

604-318-6

1535

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroksy-1-(hydroksymetylo)etoksy]metylo]-6-okso-1H-puryn-2-ylo]acetamid

84245-12-5

424-550-1

1536

Dimoksystrobina (ISO); (E)-2-(metoksyimino)-N-metylo-2-[(-(2,5-ksyliloksy)-o-tolilo]acetamid

149961-52-4

604-712-8

1537

Chlorowodorek N,N-(dimetyloamino)tioacetamidu

27366-72-9

435-470-1

1538

Masa reakcji: 2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-bifenylo]-4,4′-diylo)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetylofenylo)]-3-okso-butyramidu; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimetylofenylo)amino]karbonylo]-2-oksopropylo]azo][1,1′-bifenylo]-4-yl]azo]-N-(2-metylofenylo)-3-okso-butanoamidu; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimetylofenylo)amino]karbonylo]-2-oksopropylo]azo][1,1′-bifenylo]-4-yl]azo]-N-(2-metylofenylo)-3-okso-butanoamidu;

 

434-330-5

1539

Ropa naftowa, węgiel, smoła i gaz ziemny oraz ich pochodne wytworzone przy zastosowaniu destylacji lub innych metod przetwarzania, jeśli zawierają ≥ 0,1 % w/w benzenu

85536-20-5

85536-19-2

90641-12-6

90989-38-1

91995-20-9

92062-36-7

91995-61-8

101316-63-6

93821-38-6

90641-02-4

101316-62-5

90641-03-5

65996-79-4

101794-90-5

90640-87-2

84650-03-3

65996-82-9

90641-01-3

65996-87-4

90640-99-6

68391-11-7

92062-33-4

91082-52-9

68937-63-3

92062-28-7

92062-27-6

91082-53-0

91995-31-2

91995-35-6

91995-66-3

122070-79-5

122070-80-8

65996-78-3

94114-52-0

94114-53-1

94114-54-2

94114-56-4

94114-57-5

90641-11-5

8006-61-9

8030-30-6

8032-32-4

64741-41-9

64741-42-0

64741-46-4

64742-89-8

68410-05-9

68514-15-8

68606-11-1

68783-12-0

68921-08-4

101631-20-3

64741-64-6

64741-65-7

64741-66-8

64741-70-4

64741-84-0

64741-92-0

68410-71-9

68425-35-4

68527-27-5

91995-53-8

92045-49-3

92045-55-1

92045-58-4

92045-64-2

101316-67-0

64741-54-4

64741-55-5

68476-46-0

68783-09-5

91995-50-5

92045-50-6

92045-59-5

92128-94-4

101794-97-2

101896-28-0

64741-63-5

64741-68-0

68475-79-6

68476-47-1

68478-15-9

68513-03-1

68513-63-3

68514-79-4

68919-37-9

68955-35-1

85116-58-1

91995-18-5

93571-75-6

93572-29-3

93572-35-1

93572-36-2

64741-74-8

64741-83-9

67891-79-6

67891-80-9

68425-29-6

68475-70-7

68603-00-9

68603-01-0

68603-03-2

68955-29-3

92045-65-3

64742-48-9

64742-49-0

64742-73-0

68410-96-8

68410-97-9

68410-98-0

68512-78-7

85116-60-5

85116-61-6

92045-51-7

92045-52-8

92045-57-3

92045-61-9

92062-15-2

93165-55-0

93763-33-8

93763-34-9

64741-47-5

64741-48-6

64741-69-1

64741-78-2

64741-87-3

64742-15-0

64742-22-9

64742-23-0

64742-66-1

64742-83-2

64742-95-6

68131-49-7

68477-34-9

68477-50-9

68477-53-2

68477-55-4

68477-61-2

68477-89-4

68478-12-6

68478-16-0

68513-02-0

68516-20-1

68527-21-9

68527-22-0

68527-23-1

68527-26-4

68603-08-7

68606-10-0

68783-66-4

68919-39-1

68921-09-5

85116-59-2

86290-81-5

90989-42-7

91995-38-9

91995-41-4

91995-68-5

92045-53-9

92045-60-8

92045-62-0

92045-63-1

92201-97-3

93165-19-6

94114-03-1

95009-23-7

97926-43-7

98219-46-6

98219-47-7

101316-56-7

101316-66-9

101316-76-1

101795-01-1

102110-14-5

68476-50-6

68476-55-1

90989-39-2

287-502-5

287-500-4

292-636-2

292-694-9

295-281-1

295-551-9

295-323-9

309-868-8

298-725-2

292-625-2

309-867-2

292-626-8

266-013-0

309-971-8

292-609-5

283-483-2

266-016-7

292-624-7

266-021-4

292-622-6

269-929-9

295-548-2

293-766-2

273-077-3

295-543-5

295-541-4

293-767-8

295-292-1

295-295-8

295-329-1

310-170-0

310-171-6

266-012-5

302-688-0

302-689-6

302-690-1

302-692-2

302-693-8

292-635-7

232-349-1

232-443-2

232-453-7

265-041-0

265-042-6

265-046-8

265-192-2

270-077-5

271-025-4

271-727-0

272-186-3

272-931-2

309-945-6

265-066-7

265-067-2

265-068-8

265-073-5

265-086-6

265-095-5

270-088-5

270-349-3

271-267-0

295-315-5

295-430-0

295-436-3

295-440-5

295-446-8

309-871-4

265-055-7

265-056-2

270-686-6

272-185-8

295-311-3

295-431-6

295-441-0

295-794-0

309-974-4

309-987-5

265-065-1

265-070-9

270-660-4

270-687-1

270-794-3

270-993-5

271-008-1

271-058-4

272-895-8

273-271-8

285-509-8

295-279-0

297-401-8

297-458-9

297-465-7

297-466-2

265-075-6

265-085-0

267-563-4

267-565-5

270-344-6

270-658-3

271-631-9

271-632-4

271-634-5

273-266-0

295-447-3

265-150-3

265-151-9

265-178-6

270-092-7

270-093-2

270-094-8

270-988-8

285-511-9

285-512-4

295-432-1

295-433-7

295-438-4

295-443-1

295-529-9

296-942-7

297-852-0

297-853-6

265-047-3

265-048-9

265-071-4

265-079-8

265-089-2

265-115-2

265-122-0

265-123-6

265-170-2

265-187-5

265-199-0

268-618-5

270-725-7

270-735-1

270-736-7

270-738-8

270-741-4

270-771-8

270-791-7

270-795-9

270-991-4

271-138-9

271-262-3

271-263-9

271-264-4

271-266-5

271-635-0

271-726-5

272-206-0

272-896-3

272-932-8

285-510-3

289-220-8

292-698-0

295-298-4

295-302-4

295-331-2

295-434-2

295-442-6

295-444-7

295-445-2

296-028-8

296-903-4

302-639-3

305-750-5

308-261-5

308-713-1

308-714-7

309-862-5

309-870-9

309-879-8

309-976-5

310-012-0

270-690-8

270-695-5

292-695-4

1540

Ropa naftowa, węgiel, smoła i gaz ziemny oraz ich pochodne wytworzone przy zastosowaniu destylacji lub innych metod przetwarzania, jeśli zawierają ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pirenu

 

 

 

 

90640-85-0

92061-93-3

90640-84-9

61789-28-4

70321-79-8

122384-77-4

70321-80-1

292-606-9

295-506-3

292-605-3

263-047-8

274-565-9

310-189-4

274-566-4

1541

Ropa naftowa, węgiel, smoła i gaz ziemny oraz ich pochodne wytworzone przy zastosowaniu destylacji lub innych metod przetwarzania, jeśli zawierają ≥ 0,1 % w/w benzenu lub jeśli zawierają ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pirenu

 

 

 

 

85029-51-2

84650-04-4

84989-09-3

91995-49-2

121620-47-1

121620-48-2

90640-90-7

90641-04-6

101896-27-9

101794-91-6

91995-48-1

90641-05-7

84989-12-8

121620-46-0

90640-81-6

90640-82-7

92061-92-2

91995-15-2

91995-16-3

91995-17-4

101316-87-4

122384-78-5

84988-93-2

90640-88-3

65996-83-0

90640-89-4

90641-06-8

65996-85-2

101316-86-3

92062-22-1

96690-55-0

84989-04-8

84989-05-9

84989-06-0

84989-03-7

84989-07-1

68477-23-6

68555-24-8

91079-47-9

92062-26-5

94114-29-1

90641-00-2

68513-87-1

70321-67-4

92062-29-8

100801-63-6

100801-65-8

100801-66-9

73665-18-6

68815-21-4

65996-86-3

65996-84-1

285-076-5

283-484-8

284-898-1

295-310-8

310-166-9

310-167-4

292-612-1

292-627-3

309-985-4

309-972-3

295-309-2

292-628-9

284-901-6

310-165-3

292-603-2

292-604-8

295-505-8

295-275-9

295-276-4

295-278-5

309-889-2

310-191-5

284-881-9

292-610-0

266-017-2

292-611-6

292-629-4

266-019-3

309-888-7

295-536-7

306-251-5

284-892-9

284-893-4

284-895-5

284-891-3

284-896-0

270-713-1

271-418-0

293-435-2

295-540-9

302-662-9

292-623-1

271-020-7

274-560-1

295-544-0

309-745-9

309-748-5

309-749-0

277-567-8

272-361-4

266-020-9

266-018-8

1542

Ropa naftowa, węgiel, smoła i gaz ziemny oraz ich pochodne wytworzone przy zastosowaniu destylacji lub innych metod przetwarzania, jeśli zawierają ≥ 0,1 % w/w 1,3-butadienu

 

 

 

 

68607-11-4

68783-06-2

68814-67-5

68814-90-4

68911-58-0

68911-59-1

68919-01-7

68919-02-8

68919-03-9

68919-04-0

68919-07-3

68919-08-4

68919-11-9

68919-12-0

68952-79-4

68952-80-7

68955-33-9

68989-88-8

92045-15-3

92045-16-4

92045-17-5

92045-18-6

92045-19-7

92045-20-0

68131-75-9

68307-98-2

68307-99-3

68308-00-9

68308-01-0

68308-10-1

68308-03-2

68308-04-3

68308-05-4

68308-06-5

68308-07-6

68308-09-8

68308-11-2

68308-12-3

68409-99-4

68475-57-0

68475-58-1

68475-59-2

68475-60-5

68476-26-6

68476-29-9

68476-40-4

68476-42-6

68476-49-3

68476-85-7

68476-86-8

68477-33-8

68477-35-0

68477-69-0

68477-70-3

68477-71-4

68477-72-5

68308-08-7

271-750-6

272-182-1

272-338-9

272-343-6

272-775-5

272-776-0

272-873-8

272-874-3

272-875-9

272-876-4

272-880-6

272-881-1

272-884-8

272-885-3

273-173-5

273-174-0

273-269-7

273-563-5

295-397-2

295-398-8

295-399-3

295-400-7

295-401-2

295-402-8

268-629-5

269-617-2

269-618-8

269-619-3

269-620-9

269-630-3

269-623-5

269-624-0

269-625-6

269-626-1

269-627-7

269-629-8

269-631-9

269-632-4

270-071-2

270-651-5

270-652-0

270-653-6

270-654-1

270-667-2

270-670-9

270-681-9

270-682-4

270-689-2

270-704-2

270-705-8

270-724-1

270-726-2

270-750-3

270-751-9

270-752-4

270-754-5

269-628-2

1543

Fosforan tris[2-chloro-1-(chlorometylo)etylowy]

13674-87-8

237-159-2

1544

Fosforek indu

22398-80-7

244-959-5

1545

Fosforan triksylilu

25155-23-1

246-677-8

1546

Heksabromocyklododekan [1]

25637-99-4 [1]

247-148-4 [1]

1,2,5,6,9,10-heksabromocyklododekan [2]

3194-55-6 [2]

221-695-9 [2]

1547

Tetrahydrofuran

109-99-9

203-726-8

1548

Abamektyna (mieszanina awermektyny B1a i awermektyny B1b) (ISO) [1]

71751-41-2 [1]

615-339-5 [1]

Awermektyna B1a [2]

65195-55-3 [2]

265-610-3 [2]

1549

Kwas 4-tert-butylobenzoesowy

98-73-7

202-696-3

1550

Zieleń leukomalachitowa N,N,N′,N′-tetrametylo-4,4′-benzylidenodianilina

129-73-7

204-961-9

1551

Fuberidazol (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazol

3878-19-1

223-404-0

1552

Metazachlor (ISO); 2-chloro-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(1H-pirazol-1-ylometylo)acetamid

67129-08-2

266-583-0

1553

Nadtlenek di-tert-butylu

110-05-4

203-733-6

1554

Trichlorometylostannan

993-16-8

213-608-8

1555

2-etyloheksylo 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanoan cyny

57583-34-3

260-828-5

1556

2-etyloheksylo 10-etylo-4,4-dioktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-o tetradodekanoan cyny

15571-58-1

239-622-4

1557

Sulkotrion (ISO); 2-[2-chloro-4-(metylosulfonylo)benzoilo]cykloheksano-1,3-dion

99105-77-8

619-394-6

1558

Bifentryna (ISO); rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-ylo]-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (2-metylobifenylo-3-ilo)metylu

82657-04-3

617-373-6

1559

Ftalan diheksylu

84-75-3

201-559-5

1560

Pentadekafluorooktanian amonu

3825-26-1

223-320-4

1561

Kwas perfluorooktanowy

335-67-1

206-397-9

1562

N-etylo-2-pirolidon; 1-etylopirolidyn-2-on

2687-91-4

220-250-6

1563

Prochinazyd (ISO); 6-jodo-2-propoksy-3-propylochinazolino-4(3H)-on

189278-12-4

606-168-7

1564

Arsenek galu

1303-00-0

215-114-8

1565

Octan winylu

108-05-4

203-545-4

1566

Aklonifen (ISO); 2-chloro-6-nitro-3-fenoksyanilina

74070-46-5

277-704-1

1567

2-etyloheksyl 10-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny

57583-35-4

260-829-0

1568

Dichlorek dimetylocyny

753-73-1

212-039-2

1569

4-winylocykloheksen

100-40-3

202-848-9

1570

Tralkoksydym (ISO); 2-(N-etoksypropanoimidoilo)-3-hydroksy-5-mezytylocykloheks-2-en-1-on

87820-88-0

618-075-9

1571

Cykloksydym (ISO); 2-(N-etoksybutanoimidoilo)-3-hydroksy-5-(tetrahydro-2H-tiopiran-3-ylo)cycloheks-2-en-1-on

101205-02-1

405-230-9

1572

Fluazynam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluorometylo)fenylo]-5-(trifluorometylo)pirydyno-2-amina

79622-59-6

616-712-5

1573

Penkonazol (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorofenylo)pentylo]-1H-1,2,4-triazol

66246-88-6

266-275-6

1574

Fenoksykarb (ISO); [2-(4-fenoksyfenoksy)etylo]karbaminian etylu

72490-01-8

276-696-7

1575

Styren

100-42-5

202-851-5

1576

Tetrahydro-2-furylometanol; alkohol tetrahydrofurfurylowy

97-99-4

202-625-6

1577

Formaldehyd

50-00-0

200-001-8

1578

Paraformaldehyd

30525-89-4

608-494-5

1579

Metanodiol; glikol metylenowy

463-57-0

207-339-5

1580

Cymoksanil (ISO); 2-cyjano-N-[(etyloamino)karbonylo]-2-(metoksyimino)acetamid

57966-95-7

261-043-0

1581

Związki tributylocyny

1582

Tembotrion (ISO); 2-{2-chloro-4-(metylosulfonylo)-3-[(2,2,2-trifluoroetoksy)metylo]benzoilo}cykloheksano-1,3-dion

335104-84-2

608-879-8

1583

Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, ester diheksylowy, rozgałęziony i liniowy

68515-50-4

271-093-5

1584

Spirotetramat (ISO); węglan (5s,8s)-3-(2,5-dimetylofenylo)-8-metoksy-2-okso-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-etylu

203313-25-1

606-523-6

1585

Octan dodemorfu; octan 4-cyklododecylo-2,6-dimetylomorfoliny-4-ium

31717-87-0

250-778-2

1586

Triflusulfuron metylu; 2-({[4-(dimetyloamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoksy)-1,3,5-triazyno-2-ylo]karbamoilo}sulfamoilo)-3-metylobenzoesan metylu

126535-15-7

603-146-9

1587

Imazalil (ISO); 1-[2-alliloksy-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazol

35554-44-0

252-615-0

1588

Dodemorf (ISO); 4-cyklododecylo-2,6-dimetylomorfolina

1593-77-7

216-474-9

1589

Imidazol

288-32-4

206-019-2

1590

Lenacyl (ISO); 3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopenta[d]pirymidyno-2,4(3H,5H)-dion

2164-08-1

218-499-0

1591

Metosulam (ISO); N-(2,6-dichloro-3-metylofenylo)-5,7-dimetoksy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-2-sulfonamid

139528-85-1

604-145-6

1592

2-metylo-1-[4-(metylosulfanylo)fenylo]-2-morfolinopropan-1-on

71868-10-5

400-600-6

1593

Metakrylan 2,3-epoksypropylu; metakrylan glicydowy

106-91-2

203-441-9

1594

Spiroksamina (ISO); 8-tert-butylo-1,4-dioksaspiro[4,5]dekan-2-ylometylo)(etylo)propyloamina

118134-30-8

601-505-4

1595

Cyjanamid; karbanonitryl

420-04-2

206-992-3

1596

Cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol

94361-06-5

619-020-1

1597

Zeolit zawierający srebro i cynk

130328-20-0

603-404-0

1598

Węglan kadmu

513-78-0

208-168-9

1599

Wodorotlenek kadmu; diwodorotlenek kadmu

21041-95-2

244-168-5

1600

Azotan kadmu; diazotan kadmu

10325-94-7

233-710-6

1601

Dilaurynian dibutylocyny; dibutyl[bis(dodekanoiloksy)] wodorek cyny

77-58-7

201-039-8

1602

Klorofen; chlorofen; 2-benzylo-4-chlorofenol

120-32-1

204-385-8

1603

Antrachinon

84-65-1

201-549-0

1604

Kwas nonadekafluorodekanowy [1]

335-76-2 [1]

206-400-3[1]

Nonadekafluorodekanian amonu [2]

3108-42-7 [2]

221-470-5 [2] [3]

Nonadekafluorodekanian sodu [3]

3830-45-3 [3]

 

1605

N,N′-metylenodimorfolina; N,N′-metylenobismorfolina; [formaldehyd uwolniony z N,N′-metylenobismorfoliny]; [MBM]

jeżeli maksymalne teoretyczne stężenie uwalnianego formaldehydu, niezależnie od źródła, w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest ≥ 0,1 % w/w

5625-90-1

227-062-3

1606

Produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (3:2); [formaldehyd uwolniony z 3,3′-metylenobis[5–metyloksazolidyny]; [formaldehyd uwolniony z oksazolidyny]; [MBO]

jeżeli maksymalne teoretyczne stężenie uwalnianego formaldehydu, niezależnie od źródła, w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest ≥ 0,1 % w/w

1607

Produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (1:1); [formaldehyd uwolniony z α,α,α-trimetylo-1,3,5-triazyno-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolu]; [HPT]

jeżeli maksymalne teoretyczne stężenie uwalnianego formaldehydu, niezależnie od źródła, w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest ≥ 0,1 % w/w

1608

Metylohydrazyna

60-34-4

200-471-4

1609

Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol; α-tert-butylo-β-(4-chlorofenoksy)-1H-1,2,4-triazolo-1-etanol

55219-65-3

259-537-6

1610

Tiaklopryd (ISO); (Z)-3-(6-chloro-3-pirydylo-metylo)-1-3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid; {(2Z)-3-[(6-chloropirydyno-3-ilo)metylo]-1,3-tiazolidyn-2-ylideno}cyjanamid

111988-49-9

601-147-9

1611

Karbetamid (ISO) karbanilan (R)-1-(etylokarbamoilo)etylu; fenylokarbaminian (2R)-1-(etyloamino)-1-oksopro-pano-2-ilu

16118-49-3

240-286-6”;

b)

pozycja 395 otrzymuje brzmienie:

Numer porządkowy

Dane substancji

Nazwa chemiczna/INN

Numer CAS

Numer WE

„395

Siarczan bis(8-hydroksychinolinium)

148-24-2

134-31-6

205-711-1

205-137-1”;

2)   

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się pozycje 1a, 1b, 7, 13 i 51;

b)

pozycja 12 otrzymuje brzmienie:

Numer porządkowy

Określenie substancji

Ograniczenia

Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

Nadtlenek wodoru i inne związki lub ich mieszaniny uwalniające nadtlenek wodoru, w tym nadtlenek mocznika i nadtlenek cynku, z wyjątkiem następujących substancji w załączniku II:

nr 1397, 1398, 1399

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Produkty do włosów

a)

12 % H2O2 (40 objętości), obecnego lub uwolnionego

 

a) f) Stosować rękawice ochronne

a) b) c) e)

Zawiera nadtlenek wodoru

Unikać kontaktu z oczami

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą

b)

Produkty do skóry

b)

4 % H2O2, obecnego lub uwolnionego

c)

Produkty do utwardzania paznokci

c)

2 % H2O2, obecnego lub uwolnionego

d)

Produkty do jamy ustnej, w tym płyny do płukania jamy ustnej, pasty do zębów, produkty do wybielania zębów

d)

≤ 0,1 % H2O2, obecnego lub uwolnionego

e)

Produkty do wybielania zębów

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, obecnego lub uwolnionego

e)

Wyrób przeznaczony do sprzedaży wyłącznie lekarzom dentystom. W każdym cyklu stosowania pierwsze zastosowanie przez lekarza dentystę zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*1) lub pod jego bezpośrednim nadzorem, o ile zapewniony jest równoważny poziom bezpieczeństwa.

Następnie wyrób wydaje się konsumentowi do dokończenia cyklu stosowania.

Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

e)

Stężenie procentowe H2O2 obecnego lub uwolnionego umieszcza się na etykiecie.

Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Wyrób przeznaczony do sprzedaży wyłącznie lekarzom dentystom. W każdym cyklu produkt po raz pierwszy musi być stosowany przez lekarza dentystę lub pod jego bezpośrednim nadzorem, o ile zapewnia to równoważny poziom bezpieczeństwa.

Następnie wyrób wydaje się konsumentowi do dokończenia cyklu stosowania.

f)

Produkty przeznaczone do rzęs

f)

2 % H2O2, obecnego lub uwolnionego

f)

Tylko do użytku profesjonalnego

f)

Na etykiecie należy wydrukować:

 

»Tylko do użytku profesjonalnego.

 

Unikać kontaktu z oczami.

 

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

 

Zawiera nadtlenek wodoru«

c)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Nr ref.

Określenie substancji

Ograniczenia

Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach

Nazwa chemiczna/

INN

Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„311

Tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny

Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide

75980-60-8

278-355-8

Preparaty do sztucznych paznokci

5,0 %

Stosowanie profesjonalne

Tylko do użytku profesjonalnego

Unikać kontaktu ze skórą

Proszę uważnie przeczytać sposób użycia

312

2-furaldehyd

Furfural

98-01-1

202-627-7

 

0,001 %”;

 

 

3)   

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:

a)

w preambule pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Każdy produkt gotowy zawierający substancje ujęte w niniejszym załączniku uwalniające formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie »zawiera formaldehyd«, jeśli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05 %.”;

b)

skreśla się pozycje 5, 31, 40 i 41;

c)

pozycja 28 otrzymuje brzmienie:

Numer porządkowy

Określenie substancji

Warunki

Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„28

Chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu)

Polyaminopropyl biguanide

32289-58-0,

27083-27-8,

28757-47-3,

133029-32-0

608-723-9

608-042-7

 

0,1 %

Nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie”.

 


(*1)  Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).”;


DECYZJE

23.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/64


DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/832

z dnia 22 maja 2019 r.

zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/392/WPZiB (1) ustanawiającą misję Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze, aby wspomóc budowanie zdolności nigerskich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo służących zwalczaniu terroryzmu i przestępczości zorganizowanej (EUCAP Sahel Niger).

(2)

W dniu 18 września 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1247 (2) przedłużającą mandat EUCAP Sahel Niger oraz jej finansową kwotę odniesienia do dnia 30 września 2020 r.

(3)

W dniu 25 czerwca 2018 r. w konkluzjach w sprawie Sahelu/Mali Rada podkreśliła, że ważna jest regionalizacja WPBiO w Sahelu, tak by w stosownym przypadku wzmocnić cywilne i wojskowe wsparcie dla operacji transgranicznych, strukturę współpracy regionalnej – zwłaszcza G5 – oraz zdolność i odpowiedzialność krajów G5 w zakresie podejmowania wyzwań z dziedziny bezpieczeństwa w regionie.

(4)

W dniu 15 lutego 2019 r. minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Mauretanii z zadowoleniem przyjął przewidywane rozmieszczenie misji EUCAP Sahel Niger wspierającej kraje G5 na rzecz Sahelu i krajowe zdolności Mauretanii.

(5)

W dniu 18 lutego 2019 r. Rada zatwierdziła koncepcję operacji dotyczącą regionalizacji działań z dziedziny WPBiO w Sahelu.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Rady 2012/392/WPZiB.

(7)

EUCAP Sahel Niger będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2012/392/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„3a.   Dodatkowo EUCAP Sahel Niger przyczynia się, nie naruszając jej podstawowego mandatu w Nigrze, do regionalizacji działań z dziedziny WPBiO w Sahelu poprzez udział w poprawianiu interoperacyjności i koordynacji między siłami bezpieczeństwa wewnętrznego krajów G5 na rzecz Sahelu, oraz przez wspieranie współpracy transgranicznej, wspieranie regionalnych struktur współpracy i udział w poprawianiu zdolności krajowych krajów G5 na rzecz Sahelu. EUCAP Sahel Niger może wykonywać te działania w miarę potrzeby w krajach G5 na rzecz Sahelu zgodnie ze wspólną cywilno-wojskową koncepcją operacji dotyczącą regionalizacji działań z dziedziny WPBiO w Sahelu. W tym celu i przy wsparciu Komórki Doradztwa i Koordynacji Regionalnej utworzonej w ramach EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger zapewnia szkolenia, doradztwo i inne konkretne rodzaje wsparcia krajom G5 na rzecz Sahelu, w ramach swoich środków i zdolności i na wniosek danego kraju oraz z uwzględnieniem sytuacji w zakresie bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem nowego zadania w nowym kraju G5 na rzecz Sahelu, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa jest o tym informowany”;

2)

w art. 13 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Niger przez okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2020 r. wynosi 63 400 000,00 EUR.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2019 r.

W imieniu Rady

C.B. MATEI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2012/392/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 48).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1247 z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (Dz.U. L 235 z 19.9.2018, s. 7).