ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 132

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
20 maja 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/798 z dnia 17 maja 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/799 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej furan-2(5H)-on ( 1 )

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/800 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do rozszerzenia stosowania kwasu karminowego, karminu (E 120) w niektórych produktach mięsnych tradycyjnych we francuskich terytoriach zamorskich ( 1 )

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/801 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471) na niektórych świeżych owocach ( 1 )

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/802 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie sprostowania greckiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/775 ustanawiającego zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/803 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wymogów technicznych co do treści raportów dotyczących jakości europejskiej statystyki na temat cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 ( 1 )

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/804 z dnia 17 maja 2019 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie organicznej postaci selenu wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 i selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1750/2006 i (WE) nr 634/2007 ( 1 )

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/805 z dnia 17 maja 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu muramidazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany w UE przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ( 1 )

33

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/806 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

36

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/798

z dnia 17 maja 2019 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

(2)

Na podstawie przeglądu tych środków należy zmienić wpisy dotyczące 59 osób objętych środkami ograniczającymi zamieszczone w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(3)

Z wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi należy usunąć 9 wpisów.

(4)

W związku z wyrokami Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie T-667/17 Alkarim for Trade and Industry przeciwko Radzie i w sprawie T-559/17 Abdulkarim przeciwko Radzie, Alkarim for Trade and Industry i Mouhamad Wael Abdulkarim nie są umieszczeni w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonym w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.

W imieniu Rady

E.O. TEODOROVICI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A („Osoby”) wprowadza się następujące zmiany:

a)

następujące wpisy zastępują odpowiadające wpisy w wykazie:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„6.

Muhammad (

Image 1

) Dib (

Image 2

) Zaytun (

Image 3

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Data urodzenia: 20 maja 1951 r.;

miejsce urodzenia: Jubba, prowincja Damaszek, Syria;

paszport dyplomatyczny nr D000001300;

płeć: mężczyzna

Szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Ogólnego, zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 4

) Abbas (

Image 5

) (alias Al-Abbas)

płeć: mężczyzna

Były szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Banyas, udział w użyciu siły wobec demonstrantów w miejscowości Baida. W 2018 r. został awansowany na stopień pułkownika.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 6

) (alias Jameel) Hassan (

Image 7

) (alias al-Hassan)

Data urodzenia: 7 lipca 1953 r.

miejsce urodzenia: Al-Kusayr, prowincja Hims, Syria;

szef wywiadu sił powietrznych Syrii;

płeć: mężczyzna

Oficer sił powietrznych Syrii w stopniu generała dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.. Szef wywiadu sił powietrznych Syrii, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

9.5.2011

14.

Generał brygady Mohammed Bilal (alias podpułkownik Muhammad Bilal)

płeć: mężczyzna

Jako członek ścisłego kierownictwa wywiadu sił powietrznych Syrii wspiera reżim syryjski i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej. Jest również powiązany z umieszczonym w wykazie Scientific Studies Research Centre (SSRC).

Od 2018 r. jest szefem policji w Tartus.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 8

) Al Hassan (

Image 9

) (alias Al Hasan)

Data urodzenia: 1961

płeć: mężczyzna

Doradca prezydenta do spraw strategicznych; udział w represjach wobec ludności cywilnej.

23.5.2011

31.

Generał dywizji Tawfiq (

Image 10

) (alias Tawfik) Younes (

Image 11

) (alias Yunes)

płeć: mężczyzna

Były szef Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego; udział w represjach wobec ludności cywilnej.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 12

) al-Asaad (

Image 13

) (alias Nizar Asaad)

płeć: mężczyzna

Prominentny syryjski przedsiębiorca mający ścisłe powiązania z reżimem. Kuzyn Baszara al-Assada, powiązany z rodzinami al-Assad i Makhlouf.

z tego względu jest członkiem i beneficjentem reżimu syryjskiego i reżim ten wspiera.

Jeden z najważniejszych inwestorów w sektorze ropy naftowej, a wcześniej szef przedsiębiorstwa „Nizar Oilfield Supplies”.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 14

) Douba (

Image 15

)

Data urodzenia: 1933 r.;

miejsce urodzenia: Karfis, Syria;

płeć: mężczyzna

Specjalny doradca prezydenta Baszara al-Assada.

Jako specjalny doradca jest członkiem i beneficjentem reżimu Baszara al-Assada i reżim ten wspiera. Uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 16

) Hassan (

Image 17

)

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarski. Posiada udziały lub znaczne wpływy w firmach Amir Group i Cham Holdings, dwóch konglomeratach działających w sektorze nieruchomości, sektorze turystyki, sektorze transportu i sektorze finansowym. Od marca 2014 r. do września 2018 r., po powołaniu go przez ministra gospodarki Khodra Orfaliego, sprawował funkcję przewodniczącego ds. Rosji w ramach Dwustronnych Rad Biznesu.

Samir Hassan wspiera działania wojenne prowadzone przez reżim poprzez datki pieniężne.

Jest on powiązany z osobami będącymi beneficjentami reżimu syryjskiego i wspierającymi ten reżim. W szczególności Samir Hassan jest powiązany z Ramim Makhloufem i Issamem Anboubą, którzy zostali wskazani przez Radę i są beneficjentami reżimu syryjskiego.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 18

) Chehabi (

Image 19

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Syn Ahmada Chehabiego

Data urodzenia: 7 maja 1972 r.

płeć: mężczyzna

Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Aleppo; od 16 grudnia 2018 r. przewodniczący Federacji Izb Handlowo-Przemysłowych. Wiceprzewodniczący Cham Holding. Wspiera gospodarczo reżim syryjski. Członek syryjskiego parlamentu od 2016 r.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 20

) Anbouba (

Image 21

)

Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co.

Data urodzenia: 1952 r.; miejsce urodzenia: Hims, Syria;

płeć: mężczyzna

Zapewnia wsparcie finansowe dla aparatu represji oraz grup paramilitarnych dokonujących aktów przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. Zapewnia obiekty (pomieszczenia, magazyny) służące jako improwizowane ośrodki przetrzymywania więźniów. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi. Współzałożyciel i członek zarządu Cham Holding.

2.9.2011

55.

Pułkownik Lu'ai (

Image 22

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image 23

)

Miejsce urodzenia: Jablah (Dżabla), prowincja Latakia;

płeć: mężczyzna

Kierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w Derze.

14.11.2011

78.

Generał dywizji Ali (

Image 24

) Barakat (

Image 25

)

Płeć: mężczyzna

103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Hims. W 2017 r. awansowania do stopnia generała dywizji.

1.12.2011

79.

Generał dywizji Talal (

Image 26

) Makhluf (

Image 27

) (alias Makhlouf)

Płeć: mężczyzna

Były dowódca 105. brygady dywizji Gwardii Republikańskiej. Były główny dowódca Gwardii Republikańskiej. Obecnie dowódca 2. Korpusu. Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji pełniący służbę po maju 2011 r. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Damaszku.

1.12.2011

99.

Generał dywizji Mohamed (

Image 28

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 29

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Dowódca 106. Brygady, Gwardia Prezydencka;

płeć: mężczyzna

Wydał żołnierzom rozkaz bicia protestujących kijami i następnie aresztowania protestujących. Odpowiedzialny za represje wobec uczestników pokojowych demonstracji w miejscowości Duma.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 30

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 31

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 32

)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef oddziału operacyjnego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego był odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.

23.1.2012

128.

Generał brygady Burhan (

Image 33

) Qadour (

Image 34

) (alias Qaddour, Qaddur)

Płeć: mężczyzna

Były szef wydziału 291 (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

135.

Generał brygady Suhail (

Image 35

) (alias Suheil) Al-Abdullah (

Image 36

) (alias Al-Abdallah)

Płeć: mężczyzna

Szef wydziału wywiadu Wojsk Lotniczych w Latakii. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

139.

Generał dywizji Hussam (

Image 37

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 38

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Od kwietnia 2012 r. do 2 grudnia 2018 r. był szefem wydziału w Hims Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego (zastąpił gen. bryg. Nasra al-Alego). Od 3 grudnia 2018 r. szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 39

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 40

) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Data urodzenia: 1957 r.;

płeć: mężczyzna

Były szef wydziału zewnętrznego wywiadu ogólnego (wydział 279). Z tego tytułu odpowiada za komórki wywiadu ogólnego w ambasadach Syrii.

24.7.2012

160.

Dr Hazwan (

Image 41

) Al Wez (

Image 42

) (alias Al Wazz)

Płeć: mężczyzna

Były minister edukacji powołany w lipcu 2016 r.

Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Data urodzenia: 1972 r.;

płeć: mężczyzna

Doradca prezydenta Syrii. Były minister turystyki. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (alias Hilal al-Hilal) (

Image 43

)

Data urodzenia: 1966 r.;

płeć: mężczyzna

Członek bojówek powiązanych z reżimem, znanych pod nazwą Kataeb al-Baath (bojówka partii Baas). Wiceprzewodniczący partii Baas. Wspiera reżim, zajmując się werbunkiem do bojówek partii Baas oraz ich organizacją.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

Data urodzenia: 1966 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek, Syryjska Republika Arabska;

płeć: mężczyzna

Były gubernator prowincji Damaszek, powołany przez Baszara al-Assada i z nim powiązany. Wspiera reżim i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym za udział w dyskryminacyjnych działaniach wobec społeczności sunnickiej w stolicy.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 44)

Płeć: mężczyzna

Były gubernator prowincji Al-Kunajtira, powołany Baszara al-Assada i z nim powiązany. Były gubernator Latakii. Wspiera reżim i czerpie z niego korzyści, w tym poprzez udzielanie publicznego poparcia Syryjskim Siłom Zbrojnych i proreżimowym bojówkom.

28.10.2016

215.

Dr Ghassan Omar Khalaf (

Image 45

)

Płeć: mężczyzna

Były gubernator prowincji Hama, powołany przez Baszara al-Assada i z nim powiązany. Wspiera również reżim i czerpie z niego korzyści. Ghassan Omar Khalaf jest blisko związany z członkami działającej w prowincji Hama bojówki powiązanej z reżimem, znanej jako Brygada z Hamy.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 46

)

Płeć: mężczyzna

Były gubernator prowincji Idlib, powołany przez Baszara al-Assada i z nim powiązany. Czerpie korzyści z reżimu i wspiera go, w tym poprzez udzielanie poparcia Syryjskim Siłom Zbrojnym i proreżimowym bojówkom. Powiązany z reżimowym ministrem ds. wakfu, Dr Mohammadem Abdul-Sattarem al-Sayyedem, który jest jego bratem.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 47

)

Data urodzenia: 1956 r.;

miejsce urodzenia: okolice Damaszku;

płeć: mężczyzna

Minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf (

Image 48

)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Latakia;

płeć: mężczyzna

Minister administracji lokalnej.

Powołany w lipcu 2016 r.

Były gubernator prowincji Damaszek.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

Kuzyn Ramiego Makhloufa.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (

Image 49

)

Data urodzenia: 1962 r.;

miejsce urodzenia: Tartus;

płeć: mężczyzna

Były minister ds. telekomunikacji i technologii. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 50

)

Data urodzenia: 1963 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) (

Image 51

)

Data urodzenia: 1961 r.;

miejsce urodzenia: Latakia;

płeć: mężczyzna

Minister kultury.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) (

Image 52

)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Tartus;

płeć: mężczyzna

Minister transportu.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (

Image 53

)

Miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Minister ds. energii elektrycznej.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (

Image 54

)

Data urodzenia: 1958 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Minister finansów.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (

Image 55

)

Data urodzenia: 1963 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo;

płeć: mężczyzna

Były minister zasobów wodnych.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (

Image 56

)

Data urodzenia: 1962 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Były minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 57

)

Data urodzenia: 1956 r.;

płeć: mężczyzna

Sekretarz stanu.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 58

)

Data urodzenia: 1953 r.;

miejsce urodzenia: Al-Kunajtira;

płeć: kobieta

Sekretarz stanu.

Powołana w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (

Image 59

)

Data urodzenia: 1954 r.;

miejsce urodzenia: miejscowość Habran (prowincja Sweida (As-Suwajda));

płeć: mężczyzna

Sekretarz stanu.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 60

)

Data urodzenia: 1952 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: kobieta

Sekretarz stanu.

Powołana w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) (

Image 61

)

Data urodzenia: 1963 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: kobieta

Minister spraw społecznych (od sierpnia 2015 r.).

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Płeć: mężczyzna

Były prezes Banku Centralnego Syrii.

Był odpowiedzialny za gospodarcze i finansowe wspieranie reżimu syryjskiego poprzez wykorzystywanie funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii, który również jest umieszczony w wykazie.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous) (Image 62)

Data urodzenia: 5 lutego 1964 r.;

funkcja: generał dywizji;

płeć: mężczyzna

Posiada stopień generała dywizji; pełni służbę od maja 2011 r.

Jako starszy rangą oficer odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, ma także udział w przechowywaniu i rozmieszczaniu broni chemicznej.

Jest także powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych (Scientific Studies and Research Centre) – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 63

)

Data urodzenia: 17 maja 1969 r.

Miejsce urodzenia: okolice Damaszku;

płeć: mężczyzna

Były minister przemysłu. Powołany w styczniu 2018 r.

Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias

Image 64

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Płeć: mężczyzna;

stanowisko: współzałożyciel i większościowy udziałowiec przedsiębiorstwa Apex Development and Projects LLC i założyciel przedsiębiorstwa A'ayan Company for Projects and Equipment;

data urodzenia: 2 stycznia 1962 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek, Syryjska Republika Arabska;

obywatelstwo: syryjskie;

numer paszportu: N 011612445, numer wydania 002-17-L022286 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska);

nr dokumentu tożsamości: 010-30208342 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska)

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający istotne inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 90 % udział kontrolny w przedsiębiorstwie Apex Development and Projects LLC, które utworzyło wartą 34,8 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Poprzez swój udział w inwestycji Marota City Jamal Eddin Mohammed Nazer czerpie korzyści z reżimu syryjskiego lub go wspiera.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

Płeć: mężczyzna;

stanowisko: główny udziałowiec Exceed Development and Investment Company;

data urodzenia: 14 lipca 1970 r. lub 24 lipca 1970 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek, Syryjska Republika Arabska;

obywatelstwo: syryjskie, szwajcarskie;

numer paszportu: nr X4662433 (miejsce wydania: Szwajcaria); N 004599905 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska)

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający wynoszący 67 % udział w przedsiębiorstwie Exceed Development and Investment, które utworzyło wartą 17,7 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Poprzez swój udział w inwestycji Marota City Hayan Mohammad Nazem Qaddour czerpie korzyści z reżimu syryjskiego lub go wspiera.

21.1.2019

275.

Generał dywizji Mohammad Khaled al-Rahmoun

Data urodzenia: 1957 r.;

miejsce urodzenia: Idleb;

płeć: mężczyzna

Minister spraw wewnętrznych.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Data urodzenia: 1970 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo

płeć: mężczyzna

Minister turystyki.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Data urodzenia: 1970 r.;

miejsce urodzenia: okolice Damaszku;

płeć: mężczyzna

Minister edukacji.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Data urodzenia: 1960 r.;

miejsce urodzenia: Hama;

płeć: mężczyzna

Minister szkolnictwa wyższego.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Data urodzenia: 1961 r.;

miejsce urodzenia: Latakia;

płeć: mężczyzna

Minister robót publicznych i mieszkalnictwa.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Data urodzenia: 1974 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Minister ds. telekomunikacji i technologii.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Data urodzenia: 1962 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo

płeć: mężczyzna

Minister przemysłu.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019”

b)

skreśla się następujące wpisy:

75.

Generał broni Fahid Al-Jassim

88.

Generał brygady Ahmed Yousef Jarad

97.

Generał brygady Mohsin Makhlouf

100.

Generał dywizji Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed Al Zu'bi

174.

Mohammed Turki Al Sayed

249.

Isam Zahr Al-Din

c)

wpisy 264–269 otrzymują następującą numerację:

Imię i nazwisko osoby

Dotychczasowy numer wpisu

Nowy numer wpisu

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

2)

w części B („Podmioty”) skreśla się następujące wpisy:

51.

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group


20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/799

z dnia 17 maja 2019 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej furan-2(5H)-on

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 ustanowiono unijny wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych zatwierdzonych do użycia w i na środkach spożywczych oraz określono warunki ich stosowania.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 872/2012 (3) przyjęto wykaz substancji aromatycznych i włączono ten wykaz do części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(3)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 może być aktualizowany zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008, z inicjatywy Komisji albo na wniosek złożony przez państwo członkowskie lub zainteresowaną stronę.

(4)

Część A unijnego wykazu zawiera zarówno substancje aromatyczne poddane ocenie, jak i substancje aromatyczne w trakcie oceny.

(5)

Substancja aromatyczna furan-2(5H)-on (nr FL: 10.066) jest ujęta w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 jako substancja aromatyczna w trakcie oceny, w odniesieniu do której Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) zażądał przedstawienia dodatkowych danych naukowych. Wnioskodawca przedstawił takie dane.

(6)

Urząd ocenił przedłożone dane i w opinii naukowej z dnia 11 grudnia 2018 r. (4) stwierdził, że furan-2(5H)-on (nr FL: 10.066) budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa w związku z genotoksycznością, ponieważ jest genotoksyczny in vivo.

(7)

Stosowanie substancji furan-2(5H)-on (nr FL: 10.066) nie jest zatem zgodne z ogólnymi warunkami stosowania środków aromatyzujących, określonymi w art. 4 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008. W związku z powyższym substancję tę należy bezzwłocznie usunąć z wykazu, aby zapewnić ochronę zdrowia ludzkiego.

(8)

W odniesieniu do danych identyfikacyjnych furan-2(5H)-onu (nr FL: 10.066) Urząd w swojej opinii udostępnia dodatkowe elementy dotyczące identyfikacji i charakterystyki tej substancji, które nie zostały zawarte w bieżącym wpisie w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008. W celu zapewnienia jasności i pewności w odniesieniu do identyfikacji tej substancji oraz ułatwienia zainteresowanym stronom jej właściwej identyfikacji należy zauważyć, że dalsze szczegóły identyfikacyjne furan-2(5H)-onu (nr FL: 10.066) wymienione przez Urząd w jego opinii są następujące: nr CAS: 497-23-4, nr JECFA: 2000, nazwa JECFA: gamma lakton kwasu 4-hydroksy-2-butenowego.

(9)

W związku z tym, że przedmiotowa substancja budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa, Komisja powinna zastosować procedurę nadzwyczajną w celu usunięcia furan-2(5H)-onu z unijnego wykazu. Należy zatem odpowiednio zmienić część A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE (Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 1).

(4)  Panel FAF EFSA (panel EFSA ds. dodatków do żywności i środków aromatyzujących). Opinia naukowa w sprawie oceny grupy środków aromatyzujących 217, wersja 2 (FGE.217Rev2), analiza potencjału genotoksycznego dotyczącego alfa, beta-nienasyconych ketonów i prekursorów z podgrupy chemicznej 4.1 FGE.19: laktony; Dziennik EFSA 2019; 17(1):5568.


ZAŁĄCZNIK

W części A sekcja 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 skreśla się pozycję w brzmieniu:

„10.066

Furan-2(5H)-on

 

 

 

 

 

2

EFSA”


20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/800

z dnia 17 maja 2019 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do rozszerzenia stosowania kwasu karminowego, karminu (E 120) w niektórych produktach mięsnych tradycyjnych we francuskich terytoriach zamorskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku, zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

Kwas karminowy, karmin (E 120) jest to substancja dopuszczona jako barwnik w szeregu środków spożywczych zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(4)

W dniu 23 czerwca 2017 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie kwasu karminowego, karminu (E 120) w niektórych produktach mięsnych niepoddanych obróbce cieplnej. Następnie wniosek ten udostępniono państwom członkowskim na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(5)

Wnioskodawca zwrócił się o pozwolenie na stosowanie kwasu karminowego, karminu (E 120) w celu uzyskania pożądanej różowej barwy w przypadku niektórych tradycyjnych solonych produktów z podrobów wieprzowych oraz produktów wołowych, takich jak groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole oraz paleron de bœuf à la créole, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów we francuskich terytoriach zamorskich, gdzie produkty te stanowią element tradycji kulinarnej od XVIII wieku.

(6)

Kwas karminowy, karmin (E 120) dodaje się do solanki bogatej w sól, w której zanurzane są podroby. W produktach wprowadzanych do obrotu zawartość soli wynosi co najmniej 70 g na kilogram mięsa, tak aby zapewnić stabilność mikrobiologiczną i długi okres przechowywania (często 12 miesięcy). Przed gotowaniem produkty należy poddać odsalaniu w wodzie. Kwas karminowy, karmin (E 120) pozostaje głównie na powierzchni mięsa, a jego stabilność pod względem temperatury, światła, pH i tlenu zapewnia charakterystyczny wygląd nawet po ugotowaniu.

(7)

W motywie 7 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 stwierdza się, że przy dopuszczaniu dodatków do żywności należy uwzględnić także inne istotne czynniki, w tym między innymi czynniki związane z tradycjami. W związku z tym należy utrzymać określone produkty tradycyjne na rynku niektórych państw członkowskich, jeżeli stosowanie dodatków do żywności spełnia warunki ogólne i szczegółowe określone w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008.

(8)

W dniu 18 listopada 2015 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) opublikował opinię naukową, w której ponownie oceniono bezpieczeństwo kwasu karminowego, karminu (E 120) jako dodatku do żywności (3). Urząd stwierdził, że nie ma powodu, aby zmieniać dopuszczalne dzienne spożycie wynoszące 2,5 mg kwasu karminowego/kg masy ciała/dzień, oraz że dopracowane szacunki dotyczące narażenia dla scenariusza nieprzywiązania do danej marki są niższe od dopuszczalnego dziennego spożycia dla wszystkich grup populacji. Stosowanie kwasu karminowego, karminu (E 120) jest dopuszczone w wielu różnych rodzajach żywności. Rozszerzone stosowanie proponuje się w odniesieniu do kilku niszowych produktów mięsnych oraz przy niższym maksymalnym poziomie niż w przypadku innych dopuszczonych obecnie zastosowań w kategorii żywności 08.3.1 „Produkty mięsne niepoddane obróbce cieplnej” w części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Ponieważ zgodnie z opinią naukową produkty mięsne nie należą do głównych czynników przyczyniających się do całkowitego narażenia na kwas karminowy, karmin (E 120), oczekuje się, że proponowane zastosowanie nie będzie miało znaczącego wpływu na ogólne narażenie, które w związku z tym utrzyma się poniżej dopuszczalnego dziennego spożycia.

(9)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Urzędu w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ rozszerzone stosowanie kwasu karminowego, karminu (E 120) nie ma wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2015; 13(11):4288.


ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, w kategorii żywności 08.3.1 „Produkty mięsne niepoddane obróbce cieplnej”, po pozycji dotyczącej E 110 dodaje się nową pozycję dotyczącą E 120 w brzmieniu:

 

„E 120

Kwas karminowy, karmin

50

 

Tylko wymienione poniżej tradycyjne solone produkty z podrobów wieprzowych oraz produkty wołowe: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole oraz paleron de bœuf à la créole. Produkty te są spożywane po odsalaniu i gotowaniu.”


20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/801

z dnia 17 maja 2019 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471) na niektórych świeżych owocach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku, zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E 471) są dodatkiem do żywności dopuszczonym w różnych rodzajach żywności zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(4)

W dniu 17 lutego 2017 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471) na wszystkich świeżych owocach i warzywach. Następnie wniosek ten udostępniono państwom członkowskim na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(5)

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E 471), stosowane jako substancje glazurujące na powierzchni świeżych owoców i warzyw, tworzą cienką obojętną warstwę, stanowiącą barierę fizyczną chroniącą przed utratą wilgoci i utlenianiem w celu ochrony jakości odżywczej i przedłużenia okresu przydatności do spożycia. Według wnioskodawcy proponowane zastosowanie pomogłoby zaspokoić rosnący całoroczny popyt na świeże produkty rolne, ograniczyłoby marnotrawienie żywności i zwiększyłoby efektywność wykorzystania zasobów naturalnych w produkcji rolnej dzięki ograniczeniu strat i wykorzystaniu mniej emisyjnych metod transportu.

(6)

Wniosek był omawiany przez grupę roboczą ekspertów rządowych ds. dodatków. Grupa robocza zauważyła, że istnieje technologiczna potrzeba dotycząca w szczególności poddawania obróbce zewnętrznej niektórych owoców, które są przywożone głównie z krajów o klimacie tropikalnym i które wymagają ochrony podczas długiego transportu. Skórek tych owoców zwykle się nie spożywa.

(7)

W dniu 10 listopada 2017 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) opublikował opinię naukową w sprawie ponownej oceny bezpieczeństwa mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471) jako dodatków do żywności (3). Urząd stwierdził, że nie ma potrzeby ustanawiania liczbowej wartości dopuszczalnego dziennego spożycia i że dodatek do żywności w postaci mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471) nie rodzi obaw w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do zgłoszonych zastosowań i poziomów stosowania. Taki wniosek jest formułowany w przypadku substancji wzbudzających bardzo niewielkie obawy w zakresie bezpieczeństwa i tylko w przypadku, gdy istnieją wiarygodne informacje dotyczące zarówno narażenia, jak i toksyczności oraz istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia efektów szkodliwych u ludzi przy dawkach, które nie powodują dysproporcji pod względem wartości odżywczych u zwierząt (4). Urząd zalecił jednak pewne zmiany specyfikacji UE dotyczących dodatku do żywności w postaci mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471). Komisja zajmie się tymi zaleceniami oddzielnie, stosując ogólne podejście stosowane w przypadku opinii Urzędu, w których wyrażono pewne obawy (5).

(8)

Ponadto mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E 471) są przeznaczone do stosowania zewnętrznego i nie przenikają do wewnętrznej jadalnej części owoców. Stosowanie ich na powierzchni owoców, których skórek się zwykle nie spożywa, nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Należy zatem zezwolić na stosowanie mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471) na niektórych owocach przywożonych głównie z krajów o klimacie tropikalnym/subtropikalnym i których skórki nie są zazwyczaj spożywane, tj. na owocach cytrusowych, melonach, ananasach, bananach, papajach, mango, awokado i granatach.

(9)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Urzędu w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ zezwolenie na stosowanie mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471) na owocach cytrusowych, melonach, ananasach, bananach, papajach, mango, awokado i granatach stanowi aktualizację tego wykazu niemającą wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2017; 15(11):5045.

(4)  Dziennik EFSA 2014; 12(6):3697, Oświadczenie w sprawie koncepcyjnych ram oceny ryzyka niektórych dodatków do żywności ponownie ocenionych na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 257/2010.

(5)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_approach.pdf


ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w kategorii żywności 04.1.1 „Całe świeże owoce i warzywa” po pozycji dotyczącej E 464 dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, ananasów, bananów, papai, mango, awokado i granatów”


20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/802

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie sprostowania greckiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/775 ustanawiającego zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (1), w szczególności jego art. 26 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Grecka wersja językowa rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/775 (2) zawiera błędy w art. 1 ust. 1 i 2 w odniesieniu do zakresu tego rozporządzenia.

(2)

Należy zatem odpowiednio sprostować grecką wersję językową rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/775. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego (Dz.U. L 131 z 29.5.2018, s. 8).


20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/803

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie wymogów technicznych co do treści raportów dotyczących jakości europejskiej statystyki na temat cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2016/1952 określono ramy tworzenia porównywalnej europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej.

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1952 państwa członkowskie są zobowiązane dostarczać Komisji (Eurostatowi) co 3 lata standardowe raporty dotyczące jakości danych zgodnie z kryteriami jakości określonymi w art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (2). Raporty te powinny zawierać informacje o zakresie i gromadzeniu danych, kryteriach ich obliczania, metodologii i wykorzystanych źródłach danych oraz o wszelkich zmianach tych informacji.

(3)

Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1952 Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazywanych danych i wykorzystuje tę ocenę oraz analizę raportów dotyczących jakości w celu przygotowania i publikacji raportu dotyczącego jakości europejskiej statystyki będącej przedmiotem rozporządzenia (UE) 2016/1952.

(4)

Po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 2016/1952 Komisja (Eurostat) ściśle współpracowała z państwami członkowskimi w celu oceny odpowiednich technicznych wymogów zapewnienia jakości w odniesieniu do treści raportów dotyczących jakości oraz odpowiednich terminów ich przedstawiania.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Techniczne wymogi zapewnienia jakości w odniesieniu do treści raportów dotyczących jakości danych na temat cen gazu ziemnego i energii elektrycznej określono w załączniku.

2.   Państwa członkowskie przedkładają pierwsze raporty dotyczące jakości do dnia 15 czerwca 2019 r.

3.   Zakres każdego raportu dotyczącego jakości obejmuje pełne lata, które upłynęły od daty poprzedniego sprawozdania dotyczącego jakości. Pierwsze raporty dotyczące jakości dotyczą jednak lat referencyjnych 2017 i 2018.

Artykuł 2

Raporty dotyczące jakości przekazuje się za pośrednictwem pojedynczego punktu dostępu zapewnianego przez Komisję (Eurostat), aby umożliwić Komisji (Eurostatowi) ich otrzymywanie drogą elektroniczną.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 311 z 17.11.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).


ZAŁĄCZNIK

TECHNICZNE WYMOGI ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W ODNIESIENIU DO TREŚCI RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI EUROPEJSKIEJ STATYSTYKI NA TEMAT CEN GAZU ZIEMNEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Raporty dotyczące jakości winny zawierać informacje na temat wszystkich kryteriów jakości określonych w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

1.   PRZYDATNOŚĆ

W raportach dotyczących jakości państwa członkowskie przekazują następujące informacje:

a)

opis użytkowników oraz potrzeb poszczególnych użytkowników wraz z ich uzasadnieniem;

b)

procedury stosowane do pomiaru zadowolenia użytkowników i sporządzania wyników;

c)

zakres, w jakim wymagane dane statystyczne są dostępne.

2.   DOKŁADNOŚĆ

Raporty dotyczące jakości obejmują:

a)

ocenę dokładności, stanowiącą podsumowanie różnych składników zbioru danych;

b)

opis błędów próby;

c)

opis wszelkich innych błędów.

3.   AKTUALNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

Państwa członkowskie przedstawiają w raportach informacje na temat:

a)

odstępu czasu między wydarzeniem lub zjawiskiem, którego dotyczą dane, a dostępnością danych (aktualność);

b)

odstępu czasu między wymaganym terminem przedstawienia danych a datą ich faktycznego przedstawienia (terminowość);

c)

liczby iteracji potrzebnych do uzyskania w pełni zweryfikowanych danych (iteracje w celu weryfikacji).

4.   DOSTĘPNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Państwa członkowskie przedstawiają w raportach informacje co do tego, na jakich warunkach i jakimi środkami użytkownicy mogą:

a)

uzyskiwać i wykorzystywać dane (m.in. komunikaty prasowe, publikacje, internetowe bazy danych, dostęp do mikrodanych);

b)

interpretować dane – np. przedstawianie dokumentacji dotyczącej metodologii i zarządzania jakością.

5.   PORÓWNYWALNOŚĆ

Państwa członkowskie informują, w jakim stopniu dane statystyczne są porównywalne:

a)

między obszarami geograficznymi;

b)

w czasie.

6.   SPÓJNOŚĆ

Państwa członkowskie informują, w jakim stopniu dane statystyczne są:

a)

możliwe do uzgodnienia z danymi uzyskanymi z innych źródeł (spójność zewnętrzna);

b)

spójne w ramach danego zbioru danych (spójność wewnętrzna).

Państwa członkowskie przedstawiają również w raportach informacje o następujących dodatkowych aspektach jakości:

1.   ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Państwa członkowskie informują o systemach i ramach stosowanych w celu zarządzania jakością produktów i procesów statystycznych. Przedstawiają również informacje o wynikach oceny jakości danych.

2.   ZMIANY DANYCH

Państwa członkowskie wyjaśniają, dlaczego zweryfikowane dane zostały skorygowane. Przyczyną być np. informacje o nowym dostępnym źródle danych lub nowych metodach bądź inne istotne informacje. W raportach odnotowuje się również datę, zakres i wielkość zmian.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1952 raporty zawierają informacje o zakresie i gromadzeniu danych, kryteriach ich obliczania, metodologii i wykorzystywanych źródłach danych oraz o wszelkich zmianach tych informacji.

1.   PREZENTACJA STATYSTYCZNA

Państwa członkowskie przedstawiają następujący opis rozpowszechnianych danych, które mogą być przedstawiane użytkownikom w postaci tabel, wykresów lub map:

a)

opis danych;

b)

system klasyfikacji;

c)

zakres sektorowy;

d)

pojęcia i definicje statystyczne;

e)

jednostka statystyczna;

f)

populacja statystyczna;

g)

obszar odniesienia (zasięg geograficzny);

h)

zakres czasowy (okres, dla którego dane są dostępne);

i)

okres odniesienia (okres objęty raportem);

j)

jednostka miary.

2.   PRZETWARZANIE STATYSTYCZNE

W raportach dotyczących jakości ujmuje się opis wszelkich procedur zastosowanych w celu gromadzenia, weryfikacji i zestawiania danych oraz uzyskiwania nowych informacji.

3.   POLITYKA UDOSTĘPNIANIA

Raporty dotyczące jakości zawierają informacje na temat zasad rozpowszechniania danych na szczeblu krajowym.

4.   CZĘSTOTLIWOŚĆ ROZPOWSZECHNIANIA

W raportach dotyczących jakości podaje się również częstotliwość rozpowszechniania danych na szczeblu krajowym.

Zgodnie z zasadami statystycznymi określonymi w art. 2 ust. 1 lit. e) i f) rozporządzenia (WE) nr 223/2009 państwa członkowskie przedstawiają w raportach informacje dotyczące następujących aspektów:

1.   POUFNOŚĆ

W raportach dotyczących jakości przedstawia się informacje na temat środków ustawodawczych lub innych formalnych procedur stosowanych w celu zapobieżenia przypadkom nieuprawnionego ujawnienia danych, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio spowodować identyfikację osoby lub podmiotu gospodarczego. Określa się w nich również zasady stosowane w celu zapewnienia poufności informacji statystycznych oraz zapobieżenia nieuprawnionemu ujawnieniu.

2.   KOSZTY I OBCIĄŻENIA

Raporty dotyczące jakości zawierają informacje na temat kosztów i obciążeń związanych z gromadzeniem i tworzeniem produktu statystycznego.


20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/804

z dnia 17 maja 2019 r.

dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie organicznej postaci selenu wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 i selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1750/2006 i (WE) nr 634/2007

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania oraz odnawiania takich zezwoleń.

(2)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1750/2006 (2) udzielono zezwolenia na stosowanie organicznej postaci selenu wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt na okres 10 lat. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 634/2007 (3) udzielono zezwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt na okres 10 lat.

(3)

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wnioski o odnowienie zezwolenia na stosowanie organicznej postaci selenu wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 oraz selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt i sklasyfikowania tych dodatków w kategorii „dodatki dietetyczne”. Do wniosków dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opiniach z dnia 5 lipca 2018 r. (4) i 28 listopada 2018 r. (5) stwierdził, że wnioskodawcy dostarczyli dane wykazujące, że dodatki spełniają warunki zezwolenia w proponowanych warunkach stosowania. Urząd potwierdził swoje wcześniejsze wnioski, że organiczna postać selenu wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 i selenometionina wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo konsumentów ani na środowisko. Urząd stwierdził również, że organiczna postać selenu wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 może działać uczulająco na drogi oddechowe i stwarzać zagrożenie w przypadku narażenia na wdychanie, a selenometionina wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 może działać drażniąco na oczy i błonę śluzową oraz działać uczulająco na skórę i drogi oddechowe. W związku z tym Komisja uważa, że należy zastosować odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi, w szczególności w odniesieniu do użytkowników tego dodatku. Urząd zaleca także zmianę nazw dodatków.

(5)

Należy zaktualizować metody analizy selenu i selenometioniny w oparciu o odpowiednie najnowsze sprawozdania laboratorium referencyjnego ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena organicznej postaci selenu wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 i selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy odnowić zezwolenie na stosowanie tych dodatków, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

W związku z odnowieniem zezwoleń na stosowanie organicznej postaci selenu wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 i selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatków paszowych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia należy uchylić rozporządzenia (WE) nr 1750/2006 i (WE) nr 634/2007.

(8)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie organicznej postaci selenu wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 i selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z odnowienia zezwolenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie na stosowanie dodatków wyszczególnionych w załączniku, należących do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „związki pierwiastków śladowych”, odnawia się z zastrzeżeniem warunków określonych w załączniku.

Artykuł 2

1.   Organiczna postać selenu wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, selenometionina wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 oraz premiksy zawierające te substancje, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 9 grudnia 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 9 czerwca 2019 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.

2.   Materiały paszowe i mieszanki paszowe zawierające substancje, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 9 czerwca 2020 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 9 czerwca 2019 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

3.   Materiały paszowe i mieszanki paszowe zawierające substancje, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 9 czerwca 2021 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 9 czerwca 2019 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Rozporządzenia (WE) nr 1750/2006 i (WE) nr 634/2007 tracą moc.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny jako dodatku paszowego (Dz.U. L 330 z 28.11.2006, s. 9).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku do pasz (Dz.U. L 146 z 8.6.2007, s. 14).

(4)  Dziennik EFSA 2018; 16(7):5386.

(5)  Dziennik EFSA 2019; 17(1):5539.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

Selen w mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: związki pierwiastków śladowych

3b810

Drożdże inaktywowane wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Skład dodatku

Preparat selenu organicznego:

 

Zawartość selenu: 2 000 do 2 400 mg Se/kg

 

Selen organiczny > 97 do 99 % całkowitego selenu

 

Selenometionina > 63 % całkowitego selenu

Charakterystyka substancji czynnej

Selenometionina wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Wzór chemiczny: C5H11NO2Se

Metoda analityczna  (1)

W celu oznaczenia selenometioniny w dodatku paszowym:

wysokosprawna chromatografia cieczowa z odwróconymi fazami z wykorzystaniem detekcji UV (RP-HPLC-UV), lub

wysokosprawna chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrią mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (HPLC-ICPMS) po trzykrotnym trawieniu enzymami proteolitycznymi.

W celu oznaczenia całkowitego poziomu selenu w dodatku paszowym:

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-AES), lub

spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICPMS).

W celu oznaczenia całkowitego poziomu selenu w premiksach, mieszankach paszowych i materiałach paszowych:

atomowa spektrometria absorpcyjna z generowaniem wodorków (HGAAS) po trawieniu z zastosowaniem mikrofal (EN 16159:2012).

Wszystkie gatunki

 

0,50 (ogółem)

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować lub ograniczyć do minimum za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych.

3.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

4.

Maksymalna suplementacja selenem organicznym:

0,20 mg Se/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

9 czerwca 2029 r.

3b811

Drożdże inaktywowane wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Skład dodatku

Preparat selenu organicznego:

 

Zawartość selenu: 2 000 do 3 500 mg Se/kg

 

Selen organiczny > 98 % całkowitego selenu

 

Selenometionina > 63 % całkowitego selenu

Charakterystyka substancji czynnej

Selenometionina wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Wzór chemiczny: C5H11NO2Se

Metoda analityczna  (1)

W celu oznaczenia selenometioniny w dodatku paszowym:

wysokosprawna chromatografia cieczowa z odwróconymi fazami z wykorzystaniem detekcji UV (RP-HPLC-UV), lub

wysokosprawna chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrią mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (HPLC-ICPMS) po trzykrotnym trawieniu enzymami proteolitycznymi.

W celu oznaczenia całkowitego poziomu selenu w dodatku paszowym:

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-AES), lub

spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICPMS).

W celu oznaczenia całkowitego poziomu selenu w premiksach, mieszankach paszowych i materiałach paszowych:

atomowa spektrometria absorpcyjna z generowaniem wodorków (HGAAS) po trawieniu z zastosowaniem mikrofal (EN 16159:2012).

Wszystkie gatunki

 

0,50 (ogółem)

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem oraz kontaktem ze skórą, błoną śluzową lub oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych..

3.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

4.

Maksymalna suplementacja selenem organicznym:

0,20 mg Se/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

9 czerwca 2029 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/33


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/805

z dnia 17 maja 2019 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu muramidazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany w UE przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu muramidazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(3)

Wniosek ten dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu muramidazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 14 czerwca 2018 r. (2), że w proponowanych warunkach stosowania preparat muramidazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338 nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo konsumentów ani na środowisko. Stwierdzono również, że dodatek ten może mieć potencjalne działanie drażniące na skórę/oczy i uczulające na skórę. W związku z tym Komisja uważa, że należy zastosować odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi, w szczególności w odniesieniu do użytkowników dodatku. Urząd stwierdził również, że dodatek powoduje poprawę wskaźnika przyrostu masy ciała w stosunku do ilości podawanej paszy u kurcząt rzeźnych. Urząd uznał, że wniosek ten można ekstrapolować na podrzędne gatunki drobiu rzeźnego. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena preparatu muramidazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338 dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tego preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „inne dodatki zootechniczne”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2018; 16(7):5342.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: inne dodatki zootechniczne (poprawa wskaźnika przyrostu masy ciała w stosunku do ilości podawanej paszy)

4d16

DSM Nutritional Products Ltd. reprezentowany w UE przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

Muramidaza

(EC 3.2.1.17)

Skład dodatku

Preparat muramidazy (EC 3.2.1.17) (lizozymu) wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338 o minimalnej aktywności 60 000 LSU(F)/g (1)

Postać stała i płynna

Charakterystyka substancji czynnej

Muramidaza (EC 3.2.1.17) (lizozym) wytwarzana przez Trichoderma reesei DSM 32338

Metoda analizy  (2)

Do oznaczania ilościowego muramidazy:

oparta na fluorescencji metoda badawcza z wykorzystaniem enzymu, która prowadzi do określenia katalizowanej enzymatycznie depolimeryzacji preparatu peptydoglikanu oznaczanego fluoresceiną, przy pH wynoszącym 6,0 i w temperaturze 30 °C.

Kurczęta rzeźne

Podrzędne gatunki drobiu rzeźnego

25 000 LSU(F)

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy wskazać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

2.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony skóry i dróg oddechowych.

9 czerwca 2029 r.


(1)  Jedną jednostkę LSU(F) definiuje się jako ilość enzymu, która w ciągu minuty, przy pH wynoszącym 6,0 i w temperaturze 30 °C zwiększa fluorescencję peptydoglikanu oznaczanego fluoresceiną w ilości 12,5 μg/ml o wartość, która odpowiada fluorescencji około 0,06 nanomola izomeru I izotiocyjanianu fluoresceiny.

(2)  Szczegółowe informacje dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DECYZJE

20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/36


DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/806

z dnia 17 maja 2019 r.

zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB (1).

(2)

W dniu 28 maja 2018 r. Rada przyjęła decyzję 2014/2018/WPZiB (2) przedłużającą do dnia 1 czerwca 2019 r. obowiązywanie środków ograniczających ustanowionych decyzją 2013/255/WPZiB.

(3)

Na podstawie przeglądu tej decyzji Rada postanowiła przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających do dnia 1 czerwca 2020 r.

(4)

Należy zmienić wpisy dotyczące 59 osób objętych środkami ograniczającymi zamieszczone w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB.

(5)

Z wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi należy usunąć 9 wpisów.

(6)

W związku z wyrokami Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie T-667/17 Alkarim for Trade and Industry przeciwko Radzie i w sprawie T-559/17 Abdulkarim przeciwko Radzie, Alkarim for Trade and Industry i Mouhamad Wael Abdulkarim nie są umieszczeni w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonym w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 34

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 czerwca 2020 r. Jest ona przedmiotem stałego przeglądu. Decyzja ta może być, w stosownych przypadkach, przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”;

2)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.

W imieniu Rady

E.O. TEODOROVICI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/778 z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. L 131 z 29.5.2018, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A („Osoby”) wprowadza się następujące zmiany:

a)

następujące wpisy zastępują odpowiadające wpisy w wykazie:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„6.

Muhammad (

Image 65

) Dib (

Image 66

) Zaytun (

Image 67

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Data urodzenia: 20 maja 1951 r.;

miejsce urodzenia: Jubba, prowincja Damaszek, Syria;

paszport dyplomatyczny nr D000001300;

płeć: mężczyzna

Szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Ogólnego, zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 68

) Abbas (

Image 69

) (alias Al-Abbas)

płeć: mężczyzna

Były szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Banyas, udział w użyciu siły wobec demonstrantów w miejscowości Baida. W 2018 r. został awansowany na stopień pułkownika.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 70

) (alias Jameel) Hassan (

Image 71

) (alias al-Hassan)

Data urodzenia: 7 lipca 1953 r.

miejsce urodzenia: Al-Kusayr, prowincja Hims, Syria;

szef wywiadu sił powietrznych Syrii;

płeć: mężczyzna

Oficer sił powietrznych Syrii w stopniu generała dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.. Szef wywiadu sił powietrznych Syrii, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

9.5.2011

14.

Generał brygady Mohammed Bilal (alias podpułkownik Muhammad Bilal)

płeć: mężczyzna

Jako członek ścisłego kierownictwa wywiadu sił powietrznych Syrii wspiera reżim syryjski i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej. Jest również powiązany z umieszczonym w wykazie Scientific Studies Research Centre (SSRC).

Od 2018 r. jest szefem policji w Tartus.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 72

) Al Hassan (

Image 73

) (alias Al Hasan)

Data urodzenia: 1961

płeć: mężczyzna

Doradca prezydenta do spraw strategicznych; udział w represjach wobec ludności cywilnej.

23.5.2011

31.

Generał dywizji Tawfiq (

Image 74

) (alias Tawfik) Younes (

Image 75

) (alias Yunes)

płeć: mężczyzna

Były szef Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego; udział w represjach wobec ludności cywilnej.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 76

) al-Asaad (

Image 77

) (alias Nizar Asaad)

płeć: mężczyzna

Prominentny syryjski przedsiębiorca mający ścisłe powiązania z reżimem. Kuzyn Baszara al-Assada, powiązany z rodzinami al-Assad i Makhlouf.

z tego względu jest członkiem i beneficjentem reżimu syryjskiego i reżim ten wspiera.

Jeden z najważniejszych inwestorów w sektorze ropy naftowej, a wcześniej szef przedsiębiorstwa „Nizar Oilfield Supplies”.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 78

) Douba (

Image 79

)

Data urodzenia: 1933 r.;

miejsce urodzenia: Karfis, Syria;

płeć: mężczyzna

Specjalny doradca prezydenta Baszara al-Assada.

Jako specjalny doradca jest członkiem i beneficjentem reżimu Baszara al-Assada i reżim ten wspiera. Uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 80

) Hassan (

Image 81

)

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarski. Posiada udziały lub znaczne wpływy w firmach Amir Group i Cham Holdings, dwóch konglomeratach działających w sektorze nieruchomości, sektorze turystyki, sektorze transportu i sektorze finansowym. Od marca 2014 r. do września 2018 r., po powołaniu go przez ministra gospodarki Khodra Orfaliego, sprawował funkcję przewodniczącego ds. Rosji w ramach Dwustronnych Rad Biznesu.

Samir Hassan wspiera działania wojenne prowadzone przez reżim poprzez datki pieniężne.

Jest on powiązany z osobami będącymi beneficjentami reżimu syryjskiego i wspierającymi ten reżim. W szczególności Samir Hassan jest powiązany z Ramim Makhloufem i Issamem Anboubą, którzy zostali wskazani przez Radę i są beneficjentami reżimu syryjskiego.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 82

) Chehabi (

Image 83

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Syn Ahmada Chehabiego

Data urodzenia: 7 maja 1972 r.

płeć: mężczyzna

Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Aleppo; od 16 grudnia 2018 r. przewodniczący Federacji Izb Handlowo-Przemysłowych. Wiceprzewodniczący Cham Holding. Wspiera gospodarczo reżim syryjski. Członek syryjskiego parlamentu od 2016 r.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 84

) Anbouba (

Image 85

)

Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co.

Data urodzenia: 1952 r.; miejsce urodzenia: Hims, Syria;

płeć: mężczyzna

Zapewnia wsparcie finansowe dla aparatu represji oraz grup paramilitarnych dokonujących aktów przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. Zapewnia obiekty (pomieszczenia, magazyny) służące jako improwizowane ośrodki przetrzymywania więźniów. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi. Współzałożyciel i członek zarządu Cham Holding.

2.9.2011

55.

Pułkownik Lu'ai (

Image 86

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image 87

)

Miejsce urodzenia: Jablah (Dżabla), prowincja Latakia;

płeć: mężczyzna

Kierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w Derze.

14.11.2011

78.

Generał dywizji Ali (

Image 88

) Barakat (

Image 89

)

Płeć: mężczyzna

103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Hims. W 2017 r. awansowania do stopnia generała dywizji.

1.12.2011

79.

Generał dywizji Talal (

Image 90

) Makhluf (

Image 91

) (alias Makhlouf)

Płeć: mężczyzna

Były dowódca 105. brygady dywizji Gwardii Republikańskiej. Były główny dowódca Gwardii Republikańskiej. Obecnie dowódca 2. Korpusu. Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji pełniący służbę po maju 2011 r. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Damaszku.

1.12.2011

99.

Generał dywizji Mohamed (

Image 92

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 93

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Dowódca 106. Brygady, Gwardia Prezydencka;

płeć: mężczyzna

Wydał żołnierzom rozkaz bicia protestujących kijami i następnie aresztowania protestujących. Odpowiedzialny za represje wobec uczestników pokojowych demonstracji w miejscowości Duma.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 94

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 95

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 96

)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef oddziału operacyjnego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego był odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.

23.1.2012

128.

Generał brygady Burhan (

Image 97

) Qadour (

Image 98

) (alias Qaddour, Qaddur)

Płeć: mężczyzna

Były szef wydziału 291 (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

135.

Generał brygady Suhail (

Image 99

) (alias Suheil) Al-Abdullah (

Image 100

) (alias Al-Abdallah)

Płeć: mężczyzna

Szef wydziału wywiadu Wojsk Lotniczych w Latakii. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

139.

Generał dywizji Hussam (

Image 101

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 102

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Od kwietnia 2012 r. do 2 grudnia 2018 r. był szefem wydziału w Hims Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego (zastąpił gen. bryg. Nasra al-Alego). Od 3 grudnia 2018 r. szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 103

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 104

) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Data urodzenia: 1957 r.;

płeć: mężczyzna

Były szef wydziału zewnętrznego wywiadu ogólnego (wydział 279). Z tego tytułu odpowiada za komórki wywiadu ogólnego w ambasadach Syrii.

24.7.2012

160.

Dr Hazwan (

Image 105

) Al Wez (

Image 106

) (alias Al Wazz)

Płeć: mężczyzna

Były minister edukacji powołany w lipcu 2016 r.

Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Data urodzenia: 1972 r.;

płeć: mężczyzna

Doradca prezydenta Syrii. Były minister turystyki. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (alias Hilal al-Hilal) (

Image 107

)

Data urodzenia: 1966 r.;

płeć: mężczyzna

Członek bojówek powiązanych z reżimem, znanych pod nazwą Kataeb al-Baath (bojówka partii Baas). Wiceprzewodniczący partii Baas. Wspiera reżim, zajmując się werbunkiem do bojówek partii Baas oraz ich organizacją.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

Data urodzenia: 1966 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek, Syryjska Republika Arabska;

płeć: mężczyzna

Były gubernator prowincji Damaszek, powołany przez Baszara al-Assada i z nim powiązany. Wspiera reżim i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym za udział w dyskryminacyjnych działaniach wobec społeczności sunnickiej w stolicy.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 108)

Płeć: mężczyzna

Były gubernator prowincji Al-Kunajtira, powołany Baszara al-Assada i z nim powiązany. Były gubernator Latakii. Wspiera reżim i czerpie z niego korzyści, w tym poprzez udzielanie publicznego poparcia Syryjskim Siłom Zbrojnych i proreżimowym bojówkom.

28.10.2016

215.

Dr Ghassan Omar Khalaf (

Image 109

)

Płeć: mężczyzna

Były gubernator prowincji Hama, powołany przez Baszara al-Assada i z nim powiązany. Wspiera również reżim i czerpie z niego korzyści. Ghassan Omar Khalaf jest blisko związany z członkami działającej w prowincji Hama bojówki powiązanej z reżimem, znanej jako Brygada z Hamy.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 110

)

Płeć: mężczyzna

Były gubernator prowincji Idlib, powołany przez Baszara al-Assada i z nim powiązany. Czerpie korzyści z reżimu i wspiera go, w tym poprzez udzielanie poparcia Syryjskim Siłom Zbrojnym i proreżimowym bojówkom. Powiązany z reżimowym ministrem ds. wakfu, Dr Mohammadem Abdul-Sattarem al-Sayyedem, który jest jego bratem.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 111

)

Data urodzenia: 1956 r.;

miejsce urodzenia: okolice Damaszku;

płeć: mężczyzna

Minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (

Image 112

)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Latakia;

płeć: mężczyzna

Minister administracji lokalnej.

Powołany w lipcu 2016 r.

Były gubernator prowincji Damaszek.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

Kuzyn Ramiego Makhloufa.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (

Image 113

)

Data urodzenia: 1962 r.;

miejsce urodzenia: Tartus;

płeć: mężczyzna

Były minister ds. telekomunikacji i technologii. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 114

)

Data urodzenia: 1963 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) (

Image 115

)

Data urodzenia: 1961 r.;

miejsce urodzenia: Latakia;

płeć: mężczyzna

Minister kultury.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) (

Image 116

)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Tartus;

płeć: mężczyzna

Minister transportu.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (

Image 117

)

Miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Minister ds. energii elektrycznej.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (

Image 118

)

Data urodzenia: 1958 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Minister finansów.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (

Image 119

)

Data urodzenia: 1963 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo;

płeć: mężczyzna

Były minister zasobów wodnych.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (

Image 120

)

Data urodzenia: 1962 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Były minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 121

)

Data urodzenia: 1956 r.;

płeć: mężczyzna

Sekretarz stanu.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 122

)

Data urodzenia: 1953 r.;

miejsce urodzenia: Al-Kunajtira;

płeć: kobieta

Sekretarz stanu.

Powołana w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (

Image 123

)

Data urodzenia: 1954 r.;

miejsce urodzenia: miejscowość Habran (prowincja Sweida (As-Suwajda));

płeć: mężczyzna

Sekretarz stanu.

Powołany w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 124

)

Data urodzenia: 1952 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: kobieta

Sekretarz stanu.

Powołana w lipcu 2016 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) (

Image 125

)

Data urodzenia: 1963 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: kobieta

Minister spraw społecznych (od sierpnia 2015 r.).

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Płeć: mężczyzna

Były prezes Banku Centralnego Syrii.

Był odpowiedzialny za gospodarcze i finansowe wspieranie reżimu syryjskiego poprzez wykorzystywanie funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii, który również jest umieszczony w wykazie.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous) (Image 126)

Data urodzenia: 5 lutego 1964 r.;

funkcja: generał dywizji;

płeć: mężczyzna

Posiada stopień generała dywizji; pełni służbę od maja 2011 r.

Jako starszy rangą oficer odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, ma także udział w przechowywaniu i rozmieszczaniu broni chemicznej.

Jest także powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych (Scientific Studies and Research Centre) – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 127

)

Data urodzenia: 17 maja 1969 r.

Miejsce urodzenia: okolice Damaszku;

płeć: mężczyzna

Były minister przemysłu. Powołany w styczniu 2018 r.

Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias

Image 128

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Płeć: mężczyzna;

stanowisko: współzałożyciel i większościowy udziałowiec przedsiębiorstwa Apex Development and Projects LLC i założyciel przedsiębiorstwa A'ayan Company for Projects and Equipment;

data urodzenia: 2 stycznia 1962 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek, Syryjska Republika Arabska;

obywatelstwo: syryjskie;

numer paszportu: N 011612445, numer wydania 002-17-L022286 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska);

nr dokumentu tożsamości: 010-30208342 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska)

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający istotne inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 90 % udział kontrolny w przedsiębiorstwie Apex Development and Projects LLC, które utworzyło wartą 34,8 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Poprzez swój udział w inwestycji Marota City Jamal Eddin Mohammed Nazer czerpie korzyści z reżimu syryjskiego lub go wspiera.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

Płeć: mężczyzna;

stanowisko: główny udziałowiec Exceed Development and Investment Company;

data urodzenia: 14 lipca 1970 r. lub 24 lipca 1970 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek, Syryjska Republika Arabska;

obywatelstwo: syryjskie, szwajcarskie;

numer paszportu: nr X4662433 (miejsce wydania: Szwajcaria); N 004599905 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska)

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający wynoszący 67 % udział w przedsiębiorstwie Exceed Development and Investment, które utworzyło wartą 17,7 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Poprzez swój udział w inwestycji Marota City Hayan Mohammad Nazem Qaddour czerpie korzyści z reżimu syryjskiego lub go wspiera.

21.1.2019

275.

Generał dywizji Mohammad Khaled al-Rahmoun

Data urodzenia: 1957 r.;

miejsce urodzenia: Idleb;

płeć: mężczyzna

Minister spraw wewnętrznych.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Data urodzenia: 1970 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo

płeć: mężczyzna

Minister turystyki.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Data urodzenia: 1970 r.;

miejsce urodzenia: okolice Damaszku;

płeć: mężczyzna

Minister edukacji.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Data urodzenia: 1960 r.;

miejsce urodzenia: Hama;

płeć: mężczyzna

Minister szkolnictwa wyższego.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Data urodzenia: 1961 r.;

miejsce urodzenia: Latakia;

płeć: mężczyzna

Minister robót publicznych i mieszkalnictwa.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Data urodzenia: 1974 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

płeć: mężczyzna

Minister ds. telekomunikacji i technologii.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Data urodzenia: 1962 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo

płeć: mężczyzna

Minister przemysłu.

Powołany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

4.3.2019”

b)

skreśla się następujące wpisy:

75.

Generał broni Fahid Al-Jassim

88.

Generał brygady Ahmed Yousef Jarad

97.

Generał brygady Mohsin Makhlouf

100.

Generał dywizji Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed Al Zu'bi

174.

Mohammed Turki Al Sayed

249.

Isam Zahr Al-Din

c)

wpisy 264–269 otrzymują następującą numerację:

Imię i nazwisko osoby

Dotychczasowy numer wpisu

Nowy numer wpisu

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

2)

w części B („Podmioty”) skreśla się następujące wpisy:

51.

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group