ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 305

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
29 listopada 2018


Spis treści

 

III   Inne akty

Strona

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1810]

1

 

*

Decyzja wspólnego Komitetu EOG nr 47/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1811]

3

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1812]

4

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1813]

5

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1814]

13

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1815]

15

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1816]

17

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1817]

18

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1818]

19

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1819]

21

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1820]

23

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1821]

24

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1822]

25

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2018/1823]

26

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1824]

27

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1825]

28

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1826]

29

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1827]

30

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1828]

31

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1829]

32

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr  66/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2018/1830]

33

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2018/1831]

34

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


III Inne akty

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/1


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 46/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1810]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1917 z dnia 27 października 2016 r. zmieniającą decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie Traces (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I część 1.2 pkt 39 (decyzja Komisji 2009/821/WE) w załączniku I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 D 1917: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1917 z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U. L 296 z 1.11.2016, s. 17).”

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2016/1917 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 296 z 1.11.2016, s. 17.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/3


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 47/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1811]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1898 z dnia 26 października 2016 r. zmieniającą decyzję wykonawczą 2013/764/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury, jak również produktów zwierzęcych takich jak komórki jajowe, zarodki i nasienie. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Islandii.

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w pkt 48 (decyzja wykonawcza Komisji 2013/764/UE) części 3.2 w rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„,zmienione:

32016 R 1898: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1898 z dnia 26 października 2016 r. (Dz.U. L 293 z 28.10.2016, s. 39).

Niniejszego aktu nie stosuje się do Islandii.”.

Artykuł 2

Tekst decyzji wykonawczej (UE) 2016/1898 w języku norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 293 z 28.10.2016, s. 39.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/4


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 48/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1812]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1964 z dnia 9 listopada 2016 r. dotyczące zezwoleń na stosowanie preparatu dolomit-magnezyt jako dodatku paszowego dla krów mlecznych i innych gatunków przeżuwaczy utrzymywanych do celów produkcji mleka, prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników oraz preparatu montmorylonit-illit jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 176 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1833) rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„177.

32016 R 1964: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1964 z dnia 9 listopada 2016 r. dotyczące zezwoleń na stosowanie preparatu dolomit-magnezyt jako dodatku paszowego dla krów mlecznych i innych gatunków przeżuwaczy utrzymywanych do celów produkcji mleka, prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników oraz preparatu montmorylonit-illit jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 303 z 10.11.2016, s. 7).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1964 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 303 z 10.11.2016, s. 7.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/5


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 49/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1813]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Rady (WE) nr 967/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (4).

(5)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (5).

(6)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu państw trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne, uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie (6).

(7)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich (7).

(8)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej (8).

(9)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu państw trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (9),

(10)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 344/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (10).

(11)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 426/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (11).

(12)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 590/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (12).

(13)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1084/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z państw trzecich (13).

(14)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1267/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (14).

(15)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 126/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do certyfikatów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (15).

(16)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 203/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących wina ekologicznego (16).

(17)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 505/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (17).

(18)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 508/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (18).

(19)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 751/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (19).

(20)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 125/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (20).

(21)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej (21).

(22)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 567/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (22).

(23)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 586/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do terminu przekazywania sprawozdania rocznego (23).

(24)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 1030/2013 z dnia 24 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (24).

(25)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1364/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do stosowania nieekologicznych młodych osobników zwierząt akwakultury i nieekologicznych zarodków małży w ekologicznej akwakulturze (25).

(26)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 354/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (26).

(27)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 355/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (27).

(28)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 442/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wniosków o wpis do wykazu państw trzecich uznanych dla celów równoważności w zakresie przywozu produktów ekologicznych (28).

(29)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 644/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (29).

(30)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 829/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z państw trzecich (30).

(31)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 836/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (31).

(32)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1287/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z państw trzecich (32), zmienione w Dz.U. L 28 z 4.2.2015, s. 48.

(33)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1358/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do pochodzenia zwierząt akwakultury ekologicznej, praktyk gospodarskich w sektorze akwakultury, paszy dla zwierząt i produktów akwakultury ekologicznej oraz substancji dopuszczonych do stosowania w akwakulturze ekologicznej (33).

(34)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/131 z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (34), zmienione w Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 51.

(35)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/931 z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (35).

(36)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1980 z dnia 4 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (36).

(37)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2345 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (37).

(38)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/459 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (38).

(39)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/673 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (39).

(40)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/910 z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (40).

(41)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1330 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (41).

(42)

Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 uchyla rozporządzenia Komisji (EWG) nr 207/93 (42), (WE) nr 223/2003 (43) i (WE) nr 1452/2003 (44), które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(43)

Rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2008 (45), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(44)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2001 (46), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG zostało uchylone w UE i w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(45)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Decyzji tej nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(46)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Rozdział XII załącznika II do Porozumienia EOG zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 834/2007, (WE) nr 889/2008, (WE) nr 967/2008, (WE) nr 1235/2008, (WE) nr 1254/2008, (WE) nr 537/2009, (WE) nr 710/2009, (UE) nr 271/2010 i (UE) nr 471/2010 oraz rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 344/2011, (UE) nr 426/2011, (UE) nr 590/2011, (UE) nr 1084/2011, (UE) nr 1267/2011, (UE) nr 126/2012, (UE) nr 203/2012, (UE) nr 505/2012, (UE) nr 508/2012, (UE) nr 751/2012, (UE) nr 125/2013, (UE) nr 392/2013, (UE) nr 567/2013, (UE) nr 586/2013, (UE) nr 1030/2013, (UE) nr 1364/2013, (UE) nr 354/2014, (UE) nr 355/2014, (UE) nr 442/2014, (UE) nr 644/2014, (UE) nr 829/2014, (UE) nr 836/2014, (UE) nr 1287/2014, (UE) nr 1358/2014, (UE) 2015/131, (UE) 2015/931, (UE) 2015/1980, (UE) 2015/2345, (UE) 2016/459, (UE) 2016/673, (UE) 2016/910 i (UE) 2016/1330 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 264 z 3.10.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25.

(5)  Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 80.

(6)  Dz.U. L 159 z 20.6.2009, s. 6.

(7)  Dz.U. L 204 z 6.8.2009, s. 15.

(8)  Dz.U. L 84 z 31.3.2010, s. 19.

(9)  Dz.U. L 134 z 1.6.2010, s. 1.

(10)  Dz.U. L 96 z 9.4.2011, s. 15.

(11)  Dz.U. L 113 z 3.5.2011, s. 1.

(12)  Dz.U. L 161 z 21.6.2011, s. 9.

(13)  Dz.U. L 281 z 28.10.2011, s. 3.

(14)  Dz.U. L 324 z 7.12.2011, s. 9.

(15)  Dz.U. L 41 z 15.2.2012, s. 5.

(16)  Dz.U. L 71 z 9.3.2012, s. 42.

(17)  Dz.U. L 154 z 15.6.2012, s. 12.

(18)  Dz.U. L 162 z 21.6.2012, s. 1.

(19)  Dz.U. L 222 z 18.8.2012, s. 5.

(20)  Dz.U. L 43 z 14.2.2013, s. 1.

(21)  Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 5.

(22)  Dz.U. L 167 z 19.6.2013, s. 30.

(23)  Dz.U. L 169 z 21.6.2013, s. 51.

(24)  Dz.U. L 283 z 25.10.2013, s. 15.

(25)  Dz.U. L 343 z 19.12.2013, s. 29.

(26)  Dz.U. L 106 z 9.4.2014, s. 7.

(27)  Dz.U. L 106 z 9.4.2014, s. 15.

(28)  Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 39.

(29)  Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 42.

(30)  Dz.U. L 228 z 31.7.2014, s. 9.

(31)  Dz.U. L 230 z 1.8.2014, s. 10.

(32)  Dz.U. L 348 z 4.12.2014, s. 1.

(33)  Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 97.

(34)  Dz.U. L 23 z 29.1.2015, s. 1.

(35)  Dz.U. L 151 z 18.6.2015, s. 1.

(36)  Dz.U. L 289 z 5.11.2015, s. 6.

(37)  Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 29.

(38)  Dz.U. L 80 z 31.3.2016, s. 14.

(39)  Dz.U. L 116 z 30.4.2016, s. 8.

(40)  Dz.U. L 153 z 10.6.2016, s. 23.

(41)  Dz.U. L 210 z 4.8.2016, s. 43.

(42)  Dz.U. L 25 z 2.2.1993, s. 5.

(43)  Dz.U. L 31 z 6.2.2003, s. 3.

(44)  Dz.U. L 206 z 15.8.2003, s. 17.

(45)  Dz.U. L 108 z 18.4.2008, s. 8.

(46)  Dz.U. L 243 z 13.9.2001, s. 3.

(*1)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.]


ZAŁĄCZNIK

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst w pkt 54b (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91) otrzymuje brzmienie:

32007 R 0834: rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1), zmienione:

32008 R 0967: rozporządzeniem Rady (WE) nr 967/2008 z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U. L 264 z 3.10.2008, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

W załączniku dodaje się, co następuje:

»IS: lífrænt.

NO: økologisk.«”;

2)

po pkt 54b (rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007) dodaje się punkty w brzmieniu:

„54ba.

32008 R 0889: rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1), zmienione:

32008 R 1254: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 80),

32009 R 0710: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. (Dz.U. L 204 z 6.8.2009, s. 15),

32010 R 0271: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. (Dz.U. L 84 z 31.3.2010, s. 19),

32011 R 0344: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 344/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. (Dz.U. L 96 z 9.4.2011, s. 15),

32011 R 0426: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 426/2011 z dnia 2 maja 2011 r. (Dz.U. L 113 z 3.5.2011, s. 1),

32012 R 0126: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 126/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U. L 41 z 15.2.2012, s. 5),

32012 R 0203: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 203/2012 z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U. L 71 z 9.3.2012, s. 42),

32012 R 0505: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 505/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz.U. L 154 z 15.6.2012, s. 12),

32013 R 0392: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 5),

32013 R 1030: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1030/2013 z dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. L 283 z 25.10.2013, s. 15),

32013 R 1364: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1364/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 343 z 19.12.2013, s. 29),

32014 R 0354: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 354/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 106 z 9.4.2014, s. 7),

32014 R 0836: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 836/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (Dz.U. L 230 z 1.8.2014, s. 10),

32014 R 1358: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1358/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 97),

32016 R 0673: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/673 z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 116 z 30.4.2016, s. 8).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

a)

w art. 95 ust. 9 słowa »przed dniem 1 lipca 2010 r.« zastępuje się słowami »przed datą wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2017 z dnia 17 marca 2017 r.«;

b)

w załączniku XIIb dodaje się, co następuje:

»—

w języku islandzkim: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum.

w języku norweskim: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika.«.

54bb.

32008 R 1235: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25), zmienione:

32009 R 0537: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 537/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. (Dz.U. L 159 z 20.6.2009, s. 6),

32010 R 0471: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. (Dz.U. L 134 z 1.6.2010, s. 1),

32011 R 0590: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 590/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. (Dz.U. L 161 z 21.6.2011, s. 9),

32011 R 1084: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1084/2011 z dnia 27 października 2011 r. (Dz.U. L 281 z 28.10.2011, s. 3),

32011 R 1267: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1267/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. (Dz.U. L 324 z 7.12.2011, s. 9),

32012 R 0126: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 126/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U. L 41 z 15.2.2012, s. 5),

32012 R 0508: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 508/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. (Dz.U. L 162 z 21.6.2012, s. 1),

32012 R 0751: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 751/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz.U. L 222 z 18.8.2012, s. 5),

32013 R 0125: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 125/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. (Dz.U. L 43 z 14.2.2013, s. 1),

32013 R 0567: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 567/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 167 z 19.6.2013, s. 30),

32013 R 0586: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 586/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 169 z 21.6.2013, s. 51),

32014 R 0355: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 355/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 106 z 9.4.2014, s. 15),

32014 R 0442: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 442/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 39),

32014 R 0644: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 644/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 42),

32014 R 0829: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 829/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz.U. L 228 z 31.7.2014, s. 9),

32014 R 1287: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1287/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. L 348 z 4.12.2014, s. 1),

32015 R 0131: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/131 z dnia 23 stycznia 2015 r. (Dz.U. L 23 z 29.1.2015, s. 1),

32015 R 0931: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/931 z dnia 17 czerwca 2015 r. (Dz.U. L 151 z 18.6.2015, s. 1),

32015 R 1980: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1980 z dnia 4 listopada 2015 r. (Dz.U. L 289 z 5.11.2015, s. 6),

32015 R 2345: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2345 z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 29),

32016 R 0459: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/459 z dnia 18 marca 2016 r. (Dz.U. L 80 z 31.3.2016, s. 14),

32016 R 0910: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/910 z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 153 z 10.6.2016, s. 23),

32016 R 1330: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1330 z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz.U. L 210 z 4.8.2016, s. 43).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

w art. 16 ust. 2 dodaje się, co następuje:

»Komisja może zwrócić się do państwa EFTA o wystąpienie w charakterze współsprawozdawcy. Dane państwo EFTA może przyjąć to zadanie według swego uznania.«;”;

3)

skreśla się tekst w pkt 54e (rozporządzenie Komisji (EWG) nr 207/93), 54zzf (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2001), 54zzg (rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2003), 54zzq (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2003) oraz 54zzzx (rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2008).


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/13


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 50/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1814]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1785 z dnia 7 października 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cymoksanilu, soli fosforowodorowych i fosforkowych oraz 5-nitrogwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu i p-nitrofenolanu sodu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1785: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1785 z dnia 7 października 2016 r. (Dz.U. L 273 z 8.10.2016, s. 10).”.

Artykuł 2

W pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1785: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1785 z dnia 7 października 2016 r. (Dz.U. L 273 z 8.10.2016, s. 10).”.

Artykuł 3

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1785 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 273 z 8.10.2016, s. 10.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/15


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 51/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1815]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1822 z dnia 13 października 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, deltametryny, fluazynamu, metomylu, sulkotrionu i tiodikarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1866 z dnia 17 października 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 3-decen-2-onu, acibenzolar-S-metylu i heksachlorobenzenu w określonych produktach lub na ich powierzchni (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1822: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1822 z dnia 13 października 2016 r. (Dz.U. L 281 z 18.10.2016, s. 1),

32016 R 1866: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1866 z dnia 17 października 2016 r. (Dz.U. L 286 z 21.10.2016, s. 4).”.

Artykuł 2

W pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1822: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1822 z dnia 13 października 2016 r. (Dz.U. L 281 z 18.10.2016, s. 1),

32016 R 1866: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1866 z dnia 17 października 2016 r. (Dz.U. L 286 z 21.10.2016, s. 4).”.

Artykuł 3

Teksty rozporządzeń (UE) 2016/1822 i (UE) 2016/1866 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 281 z 18.10.2016, s. 1.

(2)  Dz.U. L 286 z 21.10.2016, s. 4.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/17


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 52/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1816]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1834 z dnia 17 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „monepantel” (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XIII pkt 13 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1834: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1834 z dnia 17 października 2016 r. (Dz.U. L 280 z 18.10.2016, s. 22).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1834 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 280 z 18.10.2016, s. 22.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/18


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 53/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1817]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1936 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające tlenek wapnia (wapno palone) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 12zzzzg (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1950) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„12zzzzh.

32016 R 1936: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1936 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające tlenek wapnia (wapno palone) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3 (Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 48).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1936 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 48.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/19


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 54/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1818]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2288 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające butotlenek piperonylu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2289 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające epsilon-momfluorotrynę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2290 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające kwas nadoctowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 11 i 12 (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2291 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające kwas mlekowy L(+) jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1 (4).

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV po pkt 12zzzzh (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1936) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„12zzzzi.

32016 R 2288: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2288 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające butotlenek piperonylu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 65).

12zzzzj.

32016 R 2289: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2289 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające epsilon-momfluorotrynę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 68).

12zzzzk.

32016 R 2290: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2290 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające kwas nadoctowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 11 i 12 (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 71).

12zzzzl.

32016 R 2291: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2291 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające kwas mlekowy L(+) jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1 (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 74).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/2288, (UE) 2016/2289, (UE) 2016/2290 i (UE) 2016/2291 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 65.

(2)  Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 68.

(3)  Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 71.

(4)  Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 74.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/21


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 55/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1819]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/950 z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych 2,4-DB, beta-cyflutryna, karfentrazon etylowy, Coniothyrium minitans szczep CON/M/91-08 (DSM 9660), cyjazofamid, deltametryna, dimetenamid-p, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksaflutol, linuron, hydrazyd kwasu maleinowego, mezotrion, oksasulfuron, pendimetalina, pikoksystrobina, siltiofam i trifloksystrobina (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/952 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1424 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tifensulfuron metylowy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1429 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0950: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/950 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 3),

32016 R 0952: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/952 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 10),

32016 R 1424: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1424 z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz.U. L 231 z 26.8.2016, s. 25),

32016 R 1429: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1429 z dnia 26 sierpnia 2016 r. (Dz.U. L 232 z 27.8.2016, s. 1).”;

2)

po pkt 13zzzzzzn (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1426) dodaje się punkty w brzmieniu:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/952 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1424 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tifensulfuron metylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 231 z 26.8.2016, s. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1429 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 232 z 27.8.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/950, (UE) 2016/952, (UE) 2016/1424 i (UE) 2016/1429 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 3.

(2)  Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 10.

(3)  Dz.U. L 231 z 26.8.2016, s. 25.

(4)  Dz.U. L 232 z 27.8.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/23


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 56/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1820]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1978 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej olej słonecznikowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1978: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1978 z dnia 11 listopada 2016 r. (Dz.U. L 305 z 12.11.2016, s. 23).”;

2)

po pkt 13zzzzzzq (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1429) dodaje się punkt w brzmieniu:

„13zzzzzzr.

32016 R 1978: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1978 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej olej słonecznikowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 305 z 12.11.2016, s. 23).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1978 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 305 z 12.11.2016, s. 23.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/24


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 57/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1821]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/635 z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2870/2000 w odniesieniu do niektórych metod referencyjnych dla analizy napojów spirytusowych (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych. Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XXVII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XXVII pkt 8 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2870/2000) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0635: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/635 z dnia 22 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 108 z 23.4.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/635 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 108 z 23.4.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/25


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 58/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1822]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1 z dnia 3 stycznia 2017 r. dotyczące procedur identyfikacji jednostek pływających zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 2 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE) rozdziału XXXI załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„3.

32017 R 0001: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1 z dnia 3 stycznia 2017 r. dotyczące procedur identyfikacji jednostek pływających zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz.U. L 1 z 4.1.2017, s. 1.).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2017, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/26


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 59/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2018/1823]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 5k (dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XI do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„zmienione:

32013 L 0037: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2013/37/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 1.

(*1)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/27


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 60/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1824]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji (UE) 2016/2309 z dnia 16 grudnia 2016 r. dostosowującą po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 13c (dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 L 2309: dyrektywą Komisji (UE) 2016/2309 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 345 z 20.12.2016, s. 48).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy (UE) 2016/2309 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 345 z 20.12.2016, s. 48.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/28


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 61/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1825]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2016/1945 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (1).

(2)

Decyzja (UE) 2016/1945 uchyla decyzję Komisji 2014/209/UE (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tekst pkt 24fb (decyzja Komisji 2014/209/UE) w załączniku XIII do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

32016 R 1945: decyzja Komisji (UE) 2016/1945 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (Dz.U. L 302 z 9.11.2016, s. 62).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji (UE) 2016/1945 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 9.11.2016, s. 62.

(2)  Dz.U. L 120 z 23.4.2014, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/29


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 62/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1826]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić wykaz państw trzecich uznanych w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw do celów dyrektywy 2008/106/WE (Stan na dzień 1 sierpnia 2015 r.) (2015/C 261/04) (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 56js (decyzja wykonawcza Komisji 2014/935/UE) w załączniku XIII do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„56jt.

52015XC0808(02): W Porozumieniu EOG należy uwzględnić wykaz państw trzecich uznanych w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw do celów dyrektywy 2008/106/WE (Stan na dzień 1 sierpnia 2015 r.) (2015/C 261/04) (Dz.U. C 261 z 8.8.2015, s. 25).”.

Artykuł 2

Teksty Wykazu 2015/C 261/04 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 261 z 8.8.2015, s. 25.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/30


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 63/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1827]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2096 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1254/2009 w odniesieniu do kryteriów pozwalających państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 66hd (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009) w załączniku XIII do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32016 R 2096: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2096 z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz.U. L 326 z 1.12.2016, s. 7).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/2096 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 326 z 1.12.2016, s. 7.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/31


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 64/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1828]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2120 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów, o których mowa w art. 3 ust. 1 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 66wc (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006) w załączniku XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 2120: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2120 z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 70).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2120 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 70.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/32


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 65/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1829]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2345 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 262/2009 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1079/2012 w zakresie odniesień do przepisów ICAO (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 66we (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1079/2012) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 2345: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2345 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 348 z 21.12.2016, s. 11).”;

2)

w pkt 66wh (rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 262/2009) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32016 R 2345: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2345 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 348 z 21.12.2016, s. 11).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2345 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 21.12.2016, s. 11.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/33


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 66/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2018/1830]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1872 z dnia 6 października 2016 r. ustanawiające na 2016 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 4an (rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1711) w załączniku XXI do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„4ao.

32016 R 1872: rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1872 z dnia 6 października 2016 r. ustanawiające na 2016 r. »wykaz Prodcom« – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (Dz.U. L 290 z 25.10.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1872 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 290 z 25.10.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/34


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 67/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2018/1831]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2236 z dnia 12 grudnia 2016 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2018 r. dotyczącego godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 18av (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/8) w załączniku XXI do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„18aw.

32016 R 2236: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2236 z dnia 12 grudnia 2016 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2018 r. dotyczącego godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 6).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2236 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 6.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.