ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 291

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
16 listopada 2018


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1717 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1718 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1719 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia

5

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1720 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Portugalii – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

8

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

ROZPORZĄDZENIA

16.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1717

z dnia 14 listopada 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z notyfikowaniem przez Zjednoczone Królestwo w dniu 29 marca 2017 r. swojego zamiaru wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), pozostałe 27 państw członkowskich, przy okazji posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 20 listopada 2017 r., wybrało Paryż (Francja) na nową siedzibę Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) (zwanego dalej „Urzędem”).

(2)

Zważywszy na wspólne sprawozdanie negocjatorów Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa z dnia 8 grudnia 2017 r. z postępów poczynionych w trakcie pierwszego etapu negocjacji prowadzonych na mocy art. 50 TUE w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, w szczególności jego rozdział dotyczący porozumienia finansowego, oraz na zobowiązanie Zjednoczonego Królestwa do wniesienia wkładu do budżetu ogólnego Unii na lata budżetowe 2019 i 2020, tak jak gdyby pozostawało ono w Unii, jak i do wniesienia stosownego wkładu w finansowanie zobowiązań pozostających do spłaty do dnia 31 grudnia 2020 r., koszty przeniesienia siedziby Urzędu wynikające z decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii mają ponieść wszyscy podatnicy unijni poprzez budżet ogólny Unii. Zjednoczone Królestwo zaproponowało, że omówi z agencjami Unii mającymi siedzibę w Londynie sposoby obniżenia ich kosztów związanych z tym wystąpieniem.

(3)

Uwzględniając art. 50 ust. 3 TUE, Urząd powinien objąć swoją nową siedzibę z dniem 30 marca 2019 r.

(4)

Aby zapewnić należyte funkcjonowanie Urzędu w nowej lokalizacji, przed objęciem nowej siedziby przez Urząd powinien on zawrzeć z Francją umowę w sprawie siedziby oraz zatwierdzić przedsięwzięcie z zakresu nieruchomości zgodnie z art. 88 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 (3). Nowe pomieszczenia powinny być gotowe i przystosowane do celów trwałego przeniesienia do dnia 30 marca 2019 r. Umowa w sprawie siedziby powinna odzwierciedlać odpowiedzialność władz francuskich za zapewnienie najbardziej odpowiednich warunków w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania Urzędu w kontekście jego przeniesienia.

(5)

Przeniesienie siedziby Urzędu nie kwestionuje ważności planu zatrudnienia przyjętego przez Parlament Europejski i Radę ani stosowania regulaminu pracowniczego do urzędników i innych pracowników Urzędu.

(6)

Przeniesienie siedziby Urzędu nie powinno mieć żadnego wpływu na wykonywanie odrębnych mandatów Europejskich Urzędów Nadzoru ani utrzymanie ich odrębnych statusów prawnych. Przeniesienie mogłoby umożliwić, w stosownych przypadkach, rozdzielenie pomiędzy agencjami Unii tych usług wsparcia administracyjnego i usług zarządzania infrastrukturą, które nie są związane z podstawową działalnością.

(7)

Stosunki między instytucjami Unii mają układać się w duchu lojalnej współpracy, przy czym każda z nich działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy TUE i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z poszanowaniem procedur, warunków i celów w nich określonych.

(8)

Aby zapewnić Urzędowi wystarczająco dużo czasu na przeniesienie siedziby, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym po jego przyjęciu zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (4),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 7 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Siedziba

Siedziba Urzędu mieści się w Paryżu (Francja).

Lokalizacja siedziby Urzędu nie ma wpływu na wykonywanie przez Urząd jego zadań i uprawnień, organizację jego struktury zarządzania, funkcjonowanie głównej organizacji lub główne finansowanie jego działalności, a jednocześnie umożliwia, w stosownych przypadkach, rozdzielenie pomiędzy agencjami Unii tych usług wsparcia administracyjnego i usług zarządzania infrastrukturą, które nie są związane z podstawową działalnością Urzędu. Do dnia 30 marca 2019 r., a następnie co 12 miesięcy, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie spełniania przez agencje Unii wspomnianego wymogu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 14 listopada 2018 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

K. EDTSTADLER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 197 z 8.6.2018, s. 72.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2018 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 9 listopada 2018 r.

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).


16.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/3


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1718

z dnia 14 listopada 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 i art. 168 ust. 4 lit. c),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z notyfikowaniem przez Zjednoczone Królestwo w dniu 29 marca 2017 r. zamiaru wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), pozostałe 27 państw członkowskich, przy okazji posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 20 listopada 2017 r., wybrało Amsterdam (Niderlandy) na nową siedzibę Europejskiej Agencji Leków (zwanej dalej „Agencją”).

(2)

Uwzględniając art. 50 ust. 3 TUE, Agencja powinna objąć swoją nową siedzibę z dniem 30 marca 2019 r.

(3)

Aby zapewnić należyte funkcjonowanie Agencji w nowej lokalizacji, przed objęciem nowej siedziby przez Agencję powinna ona zawrzeć z Niderlandami umowę w sprawie siedziby.

(4)

Należy z zadowoleniem przyjąć fakt, że władze Niderlandów starają się zagwarantować skuteczność operacyjną, ciągłość i nieprzerwane funkcjonowanie Agencji w trakcie przenoszenia siedziby oraz po jej przeniesieniu. Jednakże ze względu na nadzwyczajną sytuację możliwe jest, że Agencja będzie musiała na pewien czas skupić się na swoich podstawowych zadaniach oraz ustalić hierarchię ważności innych działań, w zależności od ich wpływu na zdrowie publiczne i zdolność Agencji do funkcjonowania.

(5)

Komisja powinna monitorować cały proces przenoszenia siedziby oraz wspierać go w granicach swoich kompetencji.

(6)

Aby zapewnić Agencji wystarczająco dużo czasu na przeniesienie siedziby, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 726/2004 (3),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 71a

Siedziba Agencji mieści się w Amsterdamie (Niderlandy).

Właściwe władze Niderlandów podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, aby Agencja mogła przenieść się do tymczasowej lokalizacji nie później niż 1 stycznia 2019 r. i do stałej lokalizacji najpóźniej do dnia 16 listopada 2019 r.

Właściwe władze Niderlandów składają Parlamentowi Europejskiemu i Radzie pisemne sprawozdanie z postępów w dostosowywaniu tymczasowych pomieszczeń oraz budowy stałego budynku do dnia 17 lutego 2019 r., a następnie co trzy miesiące do czasu przeniesienia się przez Agencję do stałej lokalizacji.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 14 listopada 2018 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

K. EDTSTADLER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 197 z 8.6.2018, s. 71.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2018 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 9 listopada 2018 r.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1).


16.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/5


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1719

z dnia 14 listopada 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2) ustanowiono wspólne i ogólne przepisy mające zastosowanie do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

(2)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2305 (3) zmieniono rozporządzenie (UE) nr 1303/2013, między innymi jeżeli chodzi o przepisy dotyczące zasobów przeznaczonych na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

(3)

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 (4) zmieniono programowanie finansowe dotyczące Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) przez zwiększenie środków na zobowiązania w ramach szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o kwotę 116,7 mln EUR w cenach bieżących i zwiększenie ogólnej kwoty środków na zobowiązania na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 2018 r. do 350 mln EUR w cenach bieżących.

(4)

Kwotę środków na zobowiązania na 2020 r. należy obniżyć, aby odzwierciedlić koncentrację wydatków na wstępie w 2018 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1303/2013.

(5)

W momencie gdy art. 92 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 został zmieniony rozporządzeniem (UE) 2017/2305, niektóre dane finansowe określone w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2305 stały się błędne. Przedmiotowe dane finansowe powinny zostać zastąpione prawidłowymi danymi. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1303/2013.

(6)

Ze względu na konieczność pilnej zmiany programów, z których wspiera się Inisjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, należy zastosować wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

(7)

Ze względu na konieczność pilnej zmiany programów, z których wspiera się Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej dostępne na zobowiązania budżetowe w okresie 2014–2020 wynoszą 329 982 345 366 EUR według cen z 2011 r., zgodnie z rocznym podziałem przedstawionym w załączniku VI, z czego kwota 325 938 694 233 EUR stanowi zasoby ogólne przydzielone na EFRR, EFS i Fundusz Spójności, a kwota 4 043 651 133 EUR stanowi szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na potrzeby programowania, a następnie włączenia do budżetu Unii, kwota zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej podlega indeksacji o 2 % rocznie.”;

2)

w art. 92 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zasoby na cel »Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia« ustala się na poziomie 96,09 % zasobów ogólnych (tj. na łączną kwotę 317 073 545 392 EUR) i przydziela się w następujący sposób:

a)

51,52 % (tj. łączna kwota 163 359 380 738 EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych;

b)

10,82 % (tj. łączna kwota 34 319 221 039 EUR) dla regionów przejściowych;

c)

16,33 % (tj. łączna kwota 51 773 321 432 EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych;

d)

20,89 % (tj. łączna kwota 66 236 030 665 EUR) dla państw członkowskich wspieranych przez Fundusz Spójności;

e)

0,44 % (tj. łączna kwota 1 385 591 518 EUR) jako dodatkowe zasoby dla regionów najbardziej oddalonych, określonych w art. 349 TFUE, oraz regionów na poziomie NUTS 2 spełniających kryteria określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o przystąpieniu z 1994 r.”;

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Zasoby na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wynoszą 4 043 651 133 EUR ze szczególnej alokacji na tę inicjatywę i co najmniej 4 043 651 133 EUR z ukierunkowanych inwestycji z EFS.”;

3)

załącznik VI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 14 listopada 2018 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

K. EDTSTADLER

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2018 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 9 listopada 2018 r.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zmian zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i na cel „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 335 z 15.12.2017, s. 1).

(4)  Dz.U. L 57 z 28.2.2018.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK VI

ROCZNY PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA NA LATA 2014–2020

Dostosowany roczny profil środków (łącznie z dodatkową alokacją na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)

 

2014

2015

2016

2017

EUR, ceny z 2011 r.

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164


 

2018

2019

2020

Ogółem

EUR, ceny z 2011 r.

48 341 984 652

48 712 359 314

49 022 528 894

329 982 345 366 ”


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

16.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/8


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1720

z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Portugalii – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)

Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (3).

(3)

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Portugalia przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze produkcji odzieży w regionach Norte, Centro i Lisboa w Portugalii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Portugalia zdecydowała się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz 730 młodych osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzieży NEET).

(5)

Należy zatem uruchomić EFG, aby zapewnić wkład finansowy w wysokości 4 655 883 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Portugalię.

(6)

W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2018 uruchamia się Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 4 655 883 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 23 października 2018 r.

Sporządzono w Strasburgu dnia 23 października 2018 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Antonio TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

Karoline EDTSTADLER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).