ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 210

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
21 sierpnia 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/1152 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

1

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/1153 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej

2

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

21.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/1


DECYZJA RADY (UE) 2018/1152

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia rokowań z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia niektórych postanowień obowiązujących umów dwustronnych umową na szczeblu Unii.

(2)

Komisja wynegocjowała w imieniu Unii Umowę z rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (zwaną dalej „Umową”). Rokowania zostały pomyślnie zakończone parafowaniem Umowy w dniu 8 grudnia 2017 r.

(3)

Celem Umowy jest zapewnienie zgodności z prawem Unii dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między 27 państwami członkowskimi a Chińską Republiką Ludową.

(4)

Umowę należy podpisać w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (zwanej dalej „Umową”), z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2018 r.

W imieniu Rady

E. ZAHARIEVA

Przewodnicząca


21.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/2


DECYZJA RADY (UE) 2018/1153

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 7 marca 2016 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia z rządem Chińskiej Republiki Ludowej rokowań dotyczących umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Komisja wynegocjowała w imieniu Unii Umowę w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej (zwaną dalej „Umową”) w celu wspierania dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i ułatwiania handlu i inwestycji w zakresie wyrobów lotniczych między Unią a Chińską Republiką Ludową.

(2)

Umowa powinna zostać podpisana w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważania się do podpisania w imieniu Unii Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej „Umową”), z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2018 r.

W imieniu Rady

E. ZAHARIEVA

Przewodnicząca