ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 183

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
19 lipca 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1017 z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2017/366 i (UE) 2017/367 nakładające ostateczne cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) 2016/184 i (UE) 2016/185 rozszerzające ostateczne cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1018 z dnia 18 lipca 2018 r. zezwalające na rozszerzenie zastosowania drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1)

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1019 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej oksasulfuron zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1)

14

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1020 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia i aktualizacji listy umiejętności, kompetencji i zawodów w klasyfikacji europejskiej do celów automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej EURES ( 1)

17

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1021 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia technicznych norm i formatów niezbędnych do funkcjonowania automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej z wykorzystaniem klasyfikacji europejskiej i interoperacyjności między systemami krajowymi a klasyfikacją europejską ( 1)

20

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) i protokół 37 (zawierający wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG [2018/1022]

23

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/978 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( Dz.U. L 176 z 12.7.2018 )

27

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

19.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1017

z dnia 18 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2017/366 i (UE) 2017/367 nakładające ostateczne cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) 2016/184 i (UE) 2016/185 rozszerzające ostateczne cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 23 ust. 6 i art. 24 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

W dniu 2 grudnia 2013 r. Rada nałożyła środki antydumpingowe (3) i wyrównawcze (4) moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego i główne komponenty (tj. ogniwa) pochodzące lub wysyłane z Chińskiej Republiki Ludowej („pierwotne środki”).

(2)

W dniu 11 lutego 2016 r. Komisja rozszerzyła wspomniane środki na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu, z wyjątkiem przywozu produktów wytwarzanych przez wymienione z nazwy przedsiębiorstwa zwolnione z tych środków („rozszerzone środki”) (5).

(3)

W następstwie przeglądu wygaśnięcia pierwotnych środków w dniu 1 marca 2017 r. Komisja nałożyła cła antydumpingowe i wyrównawcze na okres 18 miesięcy („dalsze środki”) (6). Tego samego dnia Komisja zakończyła również dwa częściowe przeglądy okresowe prowadzone wyłącznie w interesie Unii (7).

(4)

W dniu 3 marca 2017 r. Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy ograniczony do formy i poziomu dalszych środków (8). Na podstawie tego przeglądu Komisja zmieniła dalsze środki po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1570 (9), które weszło w życie w dniu 1 października 2017 r.

(5)

W dniu 8 listopada 2017 r. Komisja zmieniła rozszerzone środki przez dodanie nowego producenta eksportującego do wykazu przedsiębiorstw, które uzyskały zwolnienie, określonego w art. 1 ust. 1 odpowiednio rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/184 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/185 (10).

(6)

W związku z tym środkami wyrównawczymi i antydumpingowymi obowiązującymi obecnie w odniesieniu do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu, są środki nałożone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/366 i z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/367, z wyjątkiem przywozu towarów produkowanych przez wymienione z nazwy przedsiębiorstwa zwolnione z tych środków, które określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/184 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/185, ostatnio zmienionych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1997.

B.   PROCEDURA

1.   Wszczęcie postępowania

(7)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1994 (11) („rozporządzenie o wszczęciu postępowania”) Komisja wszczęła przegląd rozszerzonych środków w celu ustalenia możliwości przyznania zwolnienia z tych środków przedsiębiorstwu Longi (Kuching) SDN.BHD („wnioskodawca” lub „Longi Kuching”), malezyjskiemu producentowi eksportującemu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw). Rozporządzeniem wszczynającym przegląd uchylono również cła antydumpingowe w odniesieniu do wnioskodawcy, a przywóz od wnioskodawcy objęto rejestracją.

(8)

Wniosek złożony przez wnioskodawcę zawierał na pierwszy rzut oka wystarczające dowody na poparcie twierdzenia wnioskodawcy, że jest on nowym producentem eksportującym i spełnia kryteria dotyczące wyłączeń na mocy art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 23 ust. 6 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, a mianowicie:

nie dokonywał wywozu produktu objętego przeglądem do Unii w okresie objętym dochodzeniem, które doprowadziło do rozszerzenia środków, czyli od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.,

nie stosował praktyk służących obejściu środków oraz

zaciągnął nieodwołalne zobowiązanie umowne na wywóz znacznych ilości do Unii.

2.   Produkt objęty przeglądem

(9)

Produktem objętym niniejszym przeglądem są moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego oraz ogniwa w rodzaju stosowanych w modułach lub panelach fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego (ogniwa o grubości nieprzekraczającej 400 mikrometrów), wysyłane z Malezji i Tajwanu, zgłoszone lub niezgłoszone jako pochodzące z Malezji i z Tajwanu, objęte obecnie kodami CN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 i ex 8541 40 90.

(10)

Z definicji produktu objętego przeglądem wyklucza się następujące rodzaje produktów:

przenośne ładowarki solarne składające się z mniej niż sześciu ogniw, dostarczające energię elektryczną do urządzeń lub ładujące akumulatory,

cienkowarstwowe produkty fotowoltaiczne,

produkty fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego trwale wbudowane do urządzeń elektrycznych spełniających inną funkcję niż wytwarzanie energii elektrycznej i wykorzystujących energię elektryczną wytwarzaną przez wbudowane ogniwo lub ogniwa fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego,

moduły lub panele o napięciu wyjściowym nieprzekraczającym 50 V prądu stałego oraz mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 W, wyłącznie jako urządzenia do bezpośredniego ładowania akumulatorów w systemach o tej samej charakterystyce napięcia i mocy.

3.   Okres sprawozdawczy

(11)

Okres sprawozdawczy obejmował okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

4.   Dochodzenie

(12)

Komisja zawiadomiła przedsiębiorstwo Longi Kuching, przemysł unijny reprezentowany przez skarżącego w pierwotnym dochodzeniu (EU ProSun) oraz przedstawicieli Malezji i Chińskiej Republiki Ludowej o wszczęciu przeglądu.

(13)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów przeprowadzenia przeglądu. W szczególności Komisja otrzymała od wnioskodawcy odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu. W marcu 2018 r. przeprowadzono wizytę weryfikacyjną w siedzibie wnioskodawcy w Malezji.

C.   USTALENIA

(14)

Przedsiębiorstwo Longi Kuching jest faktycznym malezyjskim producentem modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego oraz ogniw i zostało utworzone w styczniu 2016 r. Produkcję modułów i ogniw na skalę komercyjną rozpoczęło w maju 2016 r.

(15)

Przedsiębiorstwo Longi Kuching nie dokonywało wywozu produktu objętego przeglądem do Unii w okresie objętym dochodzeniem, które doprowadziło do rozszerzenia środków, czyli od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. Przedsiębiorstwo Longi Kuching nie kupowało produktu objętego przeglądem z ChRL do dalszej odsprzedaży lub przeładunku do Unii aż do końca okresu sprawozdawczego, tj. do 31 grudnia 2017 r. Zaciągnęło jednak zobowiązanie umowne do wywozu produktu objętego przeglądem do klienta w Unii.

(16)

W czasie weryfikacji w siedzibie wnioskodawcy wykazano, że zobowiązanie to zostało wykonane, a wnioskodawca dostarczył produkt objęty przeglądem klientowi w Polsce w listopadzie 2017 r. Jak dotąd nie miała miejsca żadna inna sprzedaż unijna.

(17)

Wnioskodawca jest spółką zależną, w której całościowy udział posiada spółka z siedzibą w Hongkongu, Longi H.K. Trading Limited, która z kolei jest w całości własnością chińskiego przedsiębiorstwa Longi Green Energy Technology Co., Ltd. Ta ostatnia spółka jest spółką dominującą najwyższego szczebla w Longi Group, która prowadzi działalność w całym łańcuchu wartości w sektorze fotowoltaiki i produkuje, między innymi, płyty, wlewki oraz ogniwa i moduły fotowoltaiczne. Longi Group podlega obecnie środkom wyrównawczym i antydumpingowym obowiązującym w odniesieniu do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i ogniw pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Jak wskazano w rozporządzeniu o wszczęciu postępowania, Komisja uważnie przeanalizowała te powiązania i sprawdziła, czy przedsiębiorstwo Longi Kuching nie zostało ustanowione lub wykorzystane w celu obejścia obowiązujących środków.

(18)

Komisja ustaliła, że Longi Kuching jest faktycznym producentem produktu objętego przeglądem, dysponującym kompletnymi i nowoczesnymi zakładami produkcji ogniw i modułów i prowadzącym między innymi działania badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorstwo to nie prowadziło działań służących obejściu obowiązujących środków, takich jak przeładunek, montaż lub odsprzedaż do Unii modułów i ogniw fotowoltaicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(19)

Komisja stwierdziła zatem, że przedsiębiorstwo Longi Kuching nie zostało utworzone ani nie było wykorzystywane do obchodzenia środków pierwotnych oraz że fakt bycia własnością chińskiego przedsiębiorstwa sam w sobie nie stanowi powodu do odrzucenia wniosku.

(20)

W związku z powyższym Komisja nie uznała za konieczne nałożenia jakichkolwiek szczególnych warunków monitorowania w przypadku przyznania zwolnienia. W celu zapewnienia właściwego stosowania zwolnienia Komisja uznała za odpowiednie zastosowanie środków szczególnych mających zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw, którym przyznano zwolnienia. Środki te polegają na wymogu przedstawienia organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która musi być zgodna z wymogami określonymi w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/184 i art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/185. Przywóz, któremu nie towarzyszy taka faktura, podlega odpowiednio rozszerzonemu cłu antydumpingowemu i wyrównawczemu.

(21)

W świetle ustaleń opisanych w motywach 13–19 Komisja doszła do wniosku, że przedsiębiorstwo Longi (Kuching) SDN.BHD spełnia kryteria ustanowione w art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz w art. 23 ust. 6 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego i powinno zostać zwolnione z rozszerzonych środków.

(22)

Powyższe ustalenia zostały ujawnione wnioskodawcy i innym zainteresowanym stronom, które miały możliwość przedstawienia uwag. Nie otrzymano uwag.

D.   ZMIANA W WYKAZIE PRZEDSIĘBIORSTW KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA Z ROZSZERZONYCH ŚRODKÓW

(23)

Biorąc pod uwagę ustalenia, o których mowa powyżej, Komisja stwierdziła, że przedsiębiorstwo Longi (Kuching) SDN.BHD należy dodać do wykazu przedsiębiorstw zwolnionych z cła wyrównawczego i cła antydumpingowego nałożonego na mocy, odpowiednio, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/184 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/185.

(24)

Mając na uwadze, że wykaz zwolnionych producentów eksportujących z Malezji i Tajwanu został również zawarty w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/366 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/367, przedsiębiorstwo Longi (Kuching) SDN.BHD należy również dodać do wykazu producentów eksportujących zawartego w tych dwóch rozporządzeniach.

(25)

W związku z powyższym przedsiębiorstwo Longi (Kuching) SDN.BHD powinno zostać dodane do wykazu przedsiębiorstw wymienionych z nazwy zawartego w art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/184, art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/185, art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366 oraz art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367.

(26)

Ponadto stosowanie zwolnienia jest uwarunkowane spełnieniem wymogu określonego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/184 oraz w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/185. Wymóg ten jest również odzwierciedlony w art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/366 oraz w art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/367.

(27)

Wykaz przedsiębiorstw wymienionych z nazwy powinien być jednakowy we wszystkich obowiązujących rozporządzeniach wykonawczych. Ponieważ rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1997 przedsiębiorstwo Jinko Solar Technology SDN.BHD zostało dodane do wykazu przedsiębiorstw wymienionych z nazwy zawartego w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/184 i art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/185, jego nazwa musi zostać również dodana do wykazu przedsiębiorstw wymienionych z nazwy zawartego w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/366 i art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/367.

(28)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Tabelę w art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/184, wraz ze zmianami, zastępuje się następującą tabelą:

„Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Malezja

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Tajwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Artykuł 2

Tabelę w art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/185, wraz ze zmianami, zastępuje się następującą tabelą:

„Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Malezja

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Tajwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Artykuł 3

Tabelę w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/366 zastępuje się następującą tabelą:

„Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Malezja

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Tajwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Artykuł 4

Tabelę w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/367 zastępuje się następującą tabelą:

„Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Malezja

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Tajwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Artykuł 5

Poleca się organom celnym zaprzestania rejestracji przywozu prowadzonej na podstawie art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1994. Nie pobiera się cła antydumpingowego od tak zarejestrowanego przywozu.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 66).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/184 z dnia 11 lutego 2016 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1239/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładającym ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 37 z 12.2.2016, s. 56), oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/185 z dnia 11 lutego 2016 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, (Dz.U. L 37 z 12.2.2016, s. 76).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/366 z dnia 1 marca 2017 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 i kończące dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1037 (Dz.U. L 56 z 3.3.2017, s. 1), oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/367 z dnia 1 marca 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 i kończące dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036 (Dz.U. L 56 z 3.3.2017, s. 131).

(7)  Ibid.

(8)  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. C 67 z 3.3.2017, s. 16).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1570 z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/366 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/367 nakładające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i uchylające decyzję wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych (Dz.U. L 238 z 16.9.2017, s. 22).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1997 z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2016/184 i (UE) 2016/185 rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze i antydumpingowe nałożone na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu (Dz.U. L 289 z 8.11.2017, s. 1).

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1994 z dnia 6 listopada 2017 r. wszczynające przegląd rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/184 i (UE) 2016/185 (rozszerzających ostateczne cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu) w celu ustalenia możliwości przyznania zwolnienia od tych środków jednemu producentowi eksportującemu z Malezji, uchylenia cła antydumpingowego w odniesieniu do towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego oraz objęcia rejestracją towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego (Dz.U. L 288 z 7.11.2017, s. 30).


19.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1018

z dnia 18 lipca 2018 r.

zezwalające na rozszerzenie zastosowania drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (1), w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 stanowi, że jedynie taka nowa żywność, która uzyskała zezwolenie i jest wpisana do unijnego wykazu, może być wprowadzana na rynek w Unii.

(2)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/2283 przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (2) ustanawiające unijny wykaz nowej żywności, która uzyskała zezwolenie.

(3)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) 2015/2283 Komisja przedkłada projekt aktu wykonawczego w sprawie wprowadzenia na rynek w Unii nowej żywności i w sprawie aktualizacji unijnego wykazu.

(4)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/396/UE (3) zezwolono, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) i po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (5), na wprowadzenie do obrotu drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) jako nowego składnika żywności do stosowania w niektórych rodzajach żywności, w tym w chlebie i bułkach drożdżowych oraz drożdżowym pieczywie cukierniczym i wyrobach ciastkarskich, oraz w suplementach diety.

(5)

W dniu 6 grudnia 2016 r. przedsiębiorstwo Lallemand Bio-Ingredients zwróciło się z wnioskiem do właściwego organu Danii o rozszerzenie zastosowania i poziomów stosowania drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae). We wniosku zwrócono się o rozszerzenie zastosowania drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) na dodatkowe kategorie żywności, a mianowicie opakowane świeże i suszone drożdże do wypieków domowych oraz w suplementach diety bez wskazania maksymalnych dozwolonych poziomów. Ponadto wnioskodawca wystąpił o zmianę dolnej specyfikacji zawartości witaminy D2 w koncentracie drożdżowym z 1 800 000 IU (450 μg/g) na 800 000 IU (200 μg/g).

(6)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283 wniosek dotyczący wprowadzania nowej żywności na rynek w Unii, przedłożony państwu członkowskiemu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, w sprawie którego nie zapadła ostateczna decyzja przed dniem 1 stycznia 2018 r., traktuje się jako wniosek złożony zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283.

(7)

Wniosek o rozszerzenie zastosowań i poziomów stosowania drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) złożono w państwie członkowskim zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, jednak spełnia on także wymogi ustanowione w rozporządzeniu (UE) 2015/2283.

(8)

W dniu 30 czerwca 2017 r. właściwy organ Danii wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że rozszerzenie zastosowań i proponowane maksymalne poziomy stosowania drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) spełniają kryteria nowej żywności określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(9)

W dniu 7 lipca 2017 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny pozostałym państwom członkowskim. Przed upływem okresu 60 dni określonego w art. 6 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 258/97 pozostałe państwa członkowskie zgłosiły uwagi dotyczące: metod stosowanych w celu odpowiedniej identyfikacji potencjalnych mutacji, braku uzasadnienia pod względem bezpieczeństwa dla zniesienia maksymalnego poziomu w odniesieniu do suplementów diety, braku informacji o stabilności przy przechowywaniu w odniesieniu do nowej formy nowej żywności, braku informacji o akredytacji laboratoriów oraz o tym, czy spożywając nową żywność, można przekroczyć górny tolerowany poziom spożycia witaminy D ustanowiony przez EFSA (6).

(10)

Ze względu na uwagi zgłoszone przez pozostałe państwa członkowskie wnioskodawca przedstawił dodatkowe wyjaśnienia, które zmniejszyły ich obawy w sposób zadowalający państwa członkowskie i Komisję. Wyjaśnienia te dają wystarczające podstawy do stwierdzenia, że rozszerzenie zastosowania i poziomów stosowania drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) jest zgodne z przepisami art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283.

(11)

Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7) oraz rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (8) ustanawiają przepisy szczególne dotyczące stosowania witamin i składników mineralnych jako dodatków do suplementów diety i do żywności. Należy zezwolić na rozszerzenie zastosowania drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV, nie naruszając tych przepisów szczególnych.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W unijnym wykazie nowej żywności, na którą wydano zezwolenie, jak przewidziano w art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/2283, we wpisie dotyczącym drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

2.   Wpis w unijnym wykazie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje warunki stosowania i wymogi dotyczące etykietowania określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.   Zezwolenie przewidziane w niniejszym artykule nie narusza przepisów dyrektywy 2002/46/WE i rozporządzenia (WE) nr 1925/2006.

Artykuł 2

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 72).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/396/UE z dnia 24 czerwca 2014 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 186 z 26.6.2014, s. 108).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1).

(5)  Scientific Opinion on the safety of vitamin D-enriched UV-treated baker's yeast (Opinia naukowa w sprawie bezpieczeństwa stosowania drożdży piekarskich wzbogaconych w witaminę D, poddanych promieniowaniu UV), Dziennik EFSA 2014;12(1):3520.

(6)  Dziennik EFSA 2012;10(7):2813.

(7)  Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51).

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się następujące zmiany:

1)

wpis w tabeli 1 (Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie) dotyczący drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) otrzymuje brzmienie:

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Warunki stosowania nowej żywności

Dodatkowe szczególne wymogi dotyczące etykietowania

Inne wymogi

Drożdże piekarskie poddane promieniowaniu UV ( Saccharomyces cerevisiae )

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy witaminy D2

Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako »drożdże z witaminą D« lub »drożdże z witaminą D2«.

 

Chleb i bułki drożdżowe

5 μg of witaminy D2/100 g

Drożdżowe pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie

5 μg of witaminy D2/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

 

Opakowane świeże lub suszone drożdże do wypieków domowych

45 μg/100 g dla drożdży świeżych

200 μg/100 g dla drożdży suszonych

1.

Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania środków spożywczych jako »drożdże z witaminą D« lub »drożdże z witaminą D2«.

2.

W ramach etykietowania nowej żywności należy zamieścić oświadczenie, że środek spożywczy przeznaczony jest wyłącznie do pieczenia i że nie powinien być spożywany na surowo.

3.

W ramach etykietowania nowej żywności należy zamieścić instrukcje stosowania przeznaczone dla konsumentów końcowych, tak aby nie zostało przekroczone maksymalne stężenie 5 μg/100 g witaminy D2 w produktach końcowych wypiekanych w domu.”

2)

wpis w tabeli 2 (Specyfikacje) dotyczący drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) otrzymuje brzmienie:

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Specyfikacja

Drożdże piekarskie poddane promieniowaniu UV ( Saccharomyces cerevisiae )

Opis/definicja:

Drożdże piekarskie (Saccharomyces cerevisiae) są poddawane działaniu światła ultrafioletowego w celu przekształcenia ergosterolu w witaminę D2 (ergokalcyferol). Zawartość witaminy D2 w koncentracie drożdżowym waha się w przedziale 800 000 –3 500 000 IU witaminy D/100 g (200–875 μg/g). Drożdże mogą być inaktywowane.

Koncentrat drożdżowy jest zmieszany ze zwykłymi drożdżami piekarskimi, aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu w opakowanych świeżych lub suszonych drożdżach do wypieków domowych.

Barwa jasnobrązowa, sypkie granulki

Witamina D2:

Nazwa chemiczna: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Nazwa synonimowa: Ergokalcyferol

Nr CAS: 50-14-6

Masa cząsteczkowa: 396,65 g/mol

Kryteria mikrobiologiczne koncentratu drożdżowego:

Bakterie z grupy coli: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: brak w 25 g”


19.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1019

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej oksasulfuron zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1 lit. b) i art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2003/23/WE (2) włączono oksasulfuron jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (3).

(2)

Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(3)

Zatwierdzenie substancji czynnej oksasulfuron, określonej w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, wygasa w dniu 31 lipca 2019 r.

(4)

Wniosek o odnowienie zatwierdzenia oksasulfuronu złożono zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 844/2012 (5) w terminie określonym w tym artykule.

(5)

Wnioskodawca złożył dodatkową dokumentację wymaganą zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdziło, że wniosek jest kompletny.

(6)

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy przygotowało sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia i w dniu 29 stycznia 2016 r. przedłożyło je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) oraz Komisji.

(7)

Urząd przekazał sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia wnioskodawcy i państwom członkowskim, dając im możliwość przedstawienia uwag, a otrzymane uwagi przekazał Komisji. Urząd podał również do wiadomości publicznej dodatkową dokumentację skróconą.

(8)

W dniu 2 lutego 2017 r. Urząd przekazał Komisji wnioski (6) dotyczące tego, czy oksasulfuron ma szanse spełnić kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(9)

Urząd stwierdził, że występują znaczne luki w danych wynikające z niemożności sfinalizowania oceny ryzyka w niektórych obszarach. W szczególności dostępne informacje dotyczące oksasulfuronu i jego metabolitów nie pozwoliły na sfinalizowanie oceny ogólnego narażenia konsumentów, narażenia wód gruntowych, ryzyka dla organizmów wodnych, dżdżownic, makro- i mikroorganizmów glebowych oraz roślin lądowych niebędących przedmiotem zwalczania.

(10)

W dniu 19 lipca 2017 r. Komisja przedstawiła projekt sprawozdania i projekt rozporządzenia w sprawie odnowienia zatwierdzenia oksasulfuronu na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

(11)

Komisja poprosiła wnioskodawcę o przedstawienie uwag do wniosków Urzędu. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012, Komisja poprosiła wnioskodawcę o przedstawienie uwag do projektu sprawozdania w sprawie odnowienia. Wnioskodawca przedstawił uwagi, które zostały dokładnie przeanalizowane.

(12)

Mimo argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę nie udało się jednak wyeliminować zastrzeżeń, o których mowa w motywie 9.

(13)

W rezultacie w odniesieniu do jednego lub większej liczby reprezentatywnych zastosowań co najmniej jednego środka ochrony roślin ustalono, że kryteria zatwierdzenia określone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 nie zostały spełnione. Nie należy zatem odnawiać zatwierdzenia substancji czynnej oksasulfuron.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(15)

Państwom członkowskim należy przyznać wystarczający czas na cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające oksasulfuron.

(16)

Jeżeli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających oksasulfuron, okres ten powinien upłynąć najpóźniej z dniem 8 listopada 2019 r.

(17)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/917 (7) przedłużono termin wygaśnięcia zatwierdzenia oksasulfuronu do dnia 31 lipca 2019 r., aby umożliwić zakończenie procesu odnowienia przed wygaśnięciem zatwierdzenia tej substancji. Z uwagi na fakt, że decyzję podejmuje się przed tym przedłużonym terminem wygaśnięcia zatwierdzenia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej.

(18)

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości złożenia nowego wniosku dotyczącego zatwierdzenia oksasulfuronu zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(19)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nieodnowienie zatwierdzenia substancji czynnej

Zatwierdzenie substancji czynnej oksasulfuron nie zostaje odnowione.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 skreśla się wiersz 42 dotyczący oksasulfuronu.

Artykuł 3

Środki przejściowe

Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające oksasulfuron jako substancję czynną najpóźniej do dnia 8 listopada 2018 r.

Artykuł 4

Okres na zużycie zapasów

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 musi być możliwie najkrótszy i upływać najpóźniej dnia 8 listopada 2019 r.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dyrektywa Komisji 2003/23/WE z dnia 25 marca 2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazamoksu, oksasulfuronu, etoksysulfuronu, foramsulfuronu, oksadiargilu i cyjazofamidu jako substancji czynnych (Dz.U. L 81 z 28.3.2003, s. 39).

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).

(6)  Dziennik EFSA 2017;15(2):4722, 33 s. doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu.

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/917 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, karwon, chloroprofam, cyjazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikwat, etefon, etoprofos, etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, izoksaflutol, metalaksyl-M, metiokarb, metoksyfenozyd, metrybuzyna, milbemektyna, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol, pimetrozyna i S-metolachlor (Dz.U. L 163 z 28.6.2018, s. 13).


DECYZJE

19.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/17


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1020

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia i aktualizacji listy umiejętności, kompetencji i zawodów w klasyfikacji europejskiej do celów automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej EURES

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) 2016/589 ustanowiono wspólną platformę informatyczną, aby gromadzić i udostępniać w portalu EURES oferty zatrudnienia, wnioski o zatrudnienie i życiorysy (profile osób poszukujących pracy) w Unii Europejskiej.

(2)

Aby umożliwić dopasowywanie ofert zatrudnienia oraz profili osób poszukujących pracy, informacje muszą być przekazywane zgodnie z jednolitym systemem w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2016/589, w oparciu o wspólne techniczne normy i formaty.

(3)

W celu ułatwienia wymiany ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy oraz zapewnienia wysokiej jakości dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy w różnych językach i kontekstach krajowych konieczne jest zastosowanie szczegółowej wielojęzycznej terminologii do opisywania umiejętności, kompetencji i zawodów. Taka terminologia będzie stanowić wspólny punkt odniesienia przy wymianie informacji na temat kandydatów lub wolnych miejsc pracy w międzynarodowym dopasowywaniu ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy oraz zapewni zachowanie właściwego znaczenia informacji.

(4)

Art. 19 rozporządzenia (UE) 2016/589 przewiduje zatem wykorzystanie klasyfikacji europejskiej w celu osiągnięcia poziomu interoperacyjności niezbędnego do wysokiej jakości dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej.

(5)

W tym celu Komisja ściśle współpracowała z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, aby opracować europejską klasyfikację umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (klasyfikacja ESCO). W celu zapewnienia ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Komisja ustanowiła grupę roboczą państw członkowskich ds. klasyfikacji ESCO. Ustanowiła również Komitet Techniczny ESCO, który zapewnia doradztwo techniczne w zakresie zarządzania, aktualizacji, wdrażania i zapewnienia jakości ESCO. Zainteresowane strony również przyczyniły się do rozwoju ESCO za pośrednictwem grup odniesienia i konsultacji online.

(6)

Komisja konsultowała się z grupą roboczą państw członkowskich w sprawie klasyfikacji ESCO oraz jej tłumaczenia przed podjęciem decyzji o publikacji pierwszej wersji ESCO we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej w dniu 28 lipca 2017 r.

(7)

Należy zatem przyjąć pierwszą wersję listy wielojęzycznych wykazów umiejętności, kompetencji i zawodów ESCO jako klasyfikację europejską w rozumieniu art. 19 rozporządzenia (UE) 2016/589.

(8)

Listy te powinny zawierać, jako minimalny wymóg, dla każdego zawodu, umiejętności lub kompetencji, co najmniej jedno pojęcie w każdym języku urzędowym Unii Europejskiej, niepowtarzalny identyfikator (URI) i opis, a w odniesieniu do zawodów – powiązanie z najnowszą wersją międzynarodowej standardowej klasyfikacji zawodów (ISCO).

(9)

Biorąc pod uwagę zmiany na rynku pracy, zmiany w terminologii oraz w technologiach dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy, jeśli klasyfikacja europejska ma stanowić stały punkt odniesienia do celów wielojęzycznego dopasowania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy na platformie EURES i ewentualnie innych platformach, konieczna będzie jej regularna aktualizacja Procedura przyjęcia zaktualizowanej wersji klasyfikacji europejskiej będzie się opierać na dobrej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. EURES,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot, zakres stosowania i definicje

1.   Niniejszą decyzją ustanawia się listę umiejętności, kompetencji i zawodów w klasyfikacji europejskiej do wykorzystania do celów funkcjonowania wspólnej platformy informatycznej EURES, jak przewidziano w art. 19 rozporządzenia (UE) 2016/589, oraz określa się procedury aktualizacji i przeglądu tej listy.

2.   Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a)

„umiejętności i kompetencje” obejmują:

1)

„wiedzę”, jako wynik przyswajania informacji poprzez uczenie się, czego skutkiem jest zbiór faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki;

2)

„umiejętności”, jako zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z wiedzy fachowej w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3)

„kompetencje”, jako udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych w pracy lub w nauce oraz w karierze zawodowej i rozwoju osobistym;

b)

„zawód” oznacza grupę stanowisk pracy, na których wykonuje się podobne zadania i które wymagają podobnego zestawu umiejętności, podczas gdy „praca” oznacza zbiór zadań i obowiązków wykonywanych przez jedną osobę w konkretnym kontekście pracy;

c)

„lista” oznacza wyliczenie niepowtarzalnych identyfikatorów, które reprezentują zawody lub umiejętności i kompetencje, opatrzone metadanymi;

d)

„drobne poprawki” oznaczają zmiany do przyjętych list umiejętności, kompetencji i zawodów w klasyfikacji europejskiej w celu skorygowania błędów w tłumaczeniu lub pisowni oraz innych oczywistych błędów, które nie powodują zmian struktury klasyfikacji ani znaczenia pojęcia lub innej treści;

e)

„platforma usług ESCO” oznacza ogólnodostępną stronę internetową, na której Komisja udostępnia europejską klasyfikację umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (2).

Artykuł 2

Ustanowienie listy

Lista umiejętności, kompetencji i zawodów w klasyfikacji europejskiej, o której mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/589, obejmuje:

a)

zawody opublikowane w dniu 28 lipca 2017 r. na platformie usług ESCO w ramach europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów,

b)

umiejętności i kompetencje opublikowane w dniu 28 lipca 2017 r. na platformie usług ESCO w ramach europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów.

Artykuł 3

Aktualizacja listy

1.   W celu uwzględnienia zmian na rynku pracy, w kształceniu i szkoleniu lub terminologii Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, regularnie ocenia konieczność aktualizacji listy umiejętności, kompetencji i zawodów w klasyfikacji europejskiej, która wykorzystywana jest do celów funkcjonowania portalu EURES.

2.   Przed zaproponowaniem przyjęcia zaktualizowanej wersji listy zawodów oraz umiejętności i kompetencji w europejskiej klasyfikacji, o której mowa w art. 2, przez zmianę lub zastąpienie niniejszej decyzji, Komisja konsultuje się z grupą koordynacyjną EURES, o której mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/589, i grupą roboczą państw członkowskich ds. ESCO.

3.   Drobne poprawki w listach nie są uznawane za przyjęcie nowych zaktualizowanych wersji klasyfikacji. Komisja z odpowiednim wyprzedzeniem, a co najmniej 30 dni przed dokonaniem jakichkolwiek drobnych poprawek informuje jednak państwa członkowskie za pośrednictwem grupy koordynacyjnej EURES i grupy roboczej państw członkowskich ds. ESCO.

Artykuł 4

Publikacja listy

1.   Europejski Urząd Koordynacji w ramach EURES zapewnia udostępnienie listy zawodów, umiejętności i kompetencji w europejskiej klasyfikacji oraz jej uaktualnionych wersji na stronie internetowej platformy usług ESCO.

2.   Europejski Urząd Koordynacji w ramach EURES udostępnia również tę listę państwom członkowskim w formacie ułatwiającym ustanowienie i uaktualnianie wstępnego wykazu przez państwa członkowskie zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/589.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco


19.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/20


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1021

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia technicznych norm i formatów niezbędnych do funkcjonowania automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej z wykorzystaniem klasyfikacji europejskiej i interoperacyjności między systemami krajowymi a klasyfikacją europejską

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (1), w szczególności jego art. 19 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) 2016/589 ustanowiono wspólną platformę informatyczną, na której gromadzone są oferty zatrudnienia, wnioski o zatrudnienie i życiorysy (profile osób poszukujących pracy) w Unii Europejskiej.

(2)

Aby umożliwić dopasowywanie ofert zatrudnienia oraz wniosków o zatrudnienie i profili osób poszukujących pracy, informacje muszą być przekazywane zgodnie z jednolitym systemem w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2016/589, w oparciu o wspólne techniczne normy i formaty.

(3)

W celu uzyskania wysokiej jakości wielojęzycznego dopasowania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy na wspólnej platformie informatycznej art. 19 rozporządzenia (UE) 2016/589 przewiduje wykorzystanie europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji i zawodów.

(4)

Państwa członkowskie, które zdecydują się nie korzystać z europejskiej klasyfikacji w swoich krajowych systemach, w których gromadzą oferty zatrudnienia i profile osób poszukujących pracy i które są przyłączone do jednego skoordynowanego kanału w rozumieniu art. 18 rozporządzenia (UE) 2016/589, muszą dokonać powiązania między klasyfikacjami umiejętności, kompetencji i zawodów używanymi w krajowych systemach klasyfikacji a klasyfikacją europejską, aby umożliwić interoperacyjność.

(5)

Dokonanie powiązań między krajowymi, regionalnymi lub sektorowymi systemami klasyfikacji a klasyfikacją europejską wymaga utworzenia i regularnego aktualizowania wykazów i tabeli powiązań.

(6)

W celu ułatwienia utworzenia i aktualizacji takich wykazów i tabeli powiązań oraz późniejszej wymiany informacji w oparciu o przedstawione powiązania Komisja powinna zapewnić niezbędne techniczne normy i formaty, a także odpowiednie wspierające rozwiązania techniczne.

(7)

Poprzez publikację tabeli powiązań krajowych i dzielenie się nimi z innymi państwami członkowskimi i Komisją państwa członkowskie przyczyniają się do rozwoju i poprawy europejskiej klasyfikacji oraz usług i narzędzi oferowanych przez EURES, takich jak algorytmy wyszukiwania i mechanizmy zestawiania.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. EURES,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejszą decyzją ustanawia się techniczne normy i formaty niezbędne do funkcjonowania automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej z wykorzystaniem klasyfikacji europejskiej i interoperacyjności między systemami krajowymi a klasyfikacją europejską.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a)

„tabele powiązań” oznaczają tabele korelacji nadające się do przetwarzania automatycznego, które pokazują, w jaki sposób pojęcia w jednej klasyfikacji odnoszą się do jednego lub kilku pojęć w innej klasyfikacji. Tabele powiązań używane są do automatycznego przekodowania informacji do celów automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej;

b)

„nadające się do przetwarzania automatycznego” oznacza, że informacje są przedstawiane w formacie, który może być łatwo przetwarzany przez komputer;

c)

„przekodowanie” oznacza proces przekształcania informacji przedstawionych kodowo z jednej postaci w inną;

d)

„składnia” oznacza zasady i sposoby prezentacji informacji w ustrukturyzowany sposób;

e)

„platforma usług ESCO” oznacza ogólnodostępną stronę internetową, na której Komisja udostępnia europejską klasyfikację umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (2).

Artykuł 3

Tworzenie tabeli powiązań

1.   Państwa członkowskie, w których korzysta się z krajowych, regionalnych lub sektorowych klasyfikacji przy zapisywaniu informacji dotyczących zawodów, umiejętności lub kompetencji w krajowych systemach, które gromadzą oferty zatrudnienia lub profile osób poszukujących pracy i są przyłączone do jednego skoordynowanego kanału w rozumieniu art. 18 rozporządzenia (UE) 2016/589, tworzą i stosują, tak aby były one dostępne na portalu EURES zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/589, nadające się do przetwarzania automatycznego tabele powiązań pomiędzy każdą klasyfikacją krajową, regionalną i sektorową a klasyfikacją europejską przyjętą na podstawie art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/589.

2.   Państwa członkowskie tworzą te tabele zgodnie ze wspólnymi technicznymi normami i formatami w celu umożliwienia skutecznego funkcjonowania automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej, zgodnie z art. 19 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/589.

3.   Techniczne normy i formaty, o których mowa w ust. 2, obejmują:

a)

zbiór informacji, które należy ująć w tabelach powiązań,

b)

składnię służącą do wyrażenia tego zbioru informacji.

4.   Europejski Urząd Koordynacji w ramach EURES przekazuje i udostępnia techniczne normy i formaty, o których mowa w ust. 2, na ekstranecie portalu EURES (3).

5.   Zgodnie z art. 19 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/589, Komisja Europejska i Europejski Urząd Koordynacji w ramach EURES zapewniają państwom członkowskim wsparcie w zakresie powiązań, w szczególności udostępniają aplikację, która pomoże utworzyć i aktualizować wykazy i tabele powiązań.

6.   Państwa członkowskie wykorzystujące klasyfikację europejską na poziomie krajowym, zgodnie z art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/589, nie muszą tworzyć tabeli powiązań, o których mowa w niniejszej decyzji.

7.   Zgodnie z procedurami określonymi w art. 6 Europejski Urząd Koordynacji w ramach EURES może aktualizować techniczne normy i formaty.

Artykuł 4

Zapewnienie interoperacyjności ze wspólną platformą informatyczną dzięki tabelom powiązań

Tabele powiązań, o których mowa w art. 3, używane są do automatycznego przekodowania informacji na temat ofert zatrudnienia lub profili osób poszukujących pracy do celów automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej. Państwa członkowskie zapewniają, aby kody stosowane w ich krajowych, regionalnych i sektorowych klasyfikacjach ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/589 zostały zastąpione lub uzupełnione odpowiednimi kodami klasyfikacji europejskiej, wykorzystując tabele powiązań do przekodowania przed udostępnieniem ich na portalu EURES.

Artykuł 5

Publikacja tabeli powiązań

Państwa członkowskie podają swoje tabele powiązań do wiadomości, publikując je na platformie usług ESCO z wykorzystaniem standardów i formatów określonych w art. 3 ust. 2.

Artykuł 6

Zarządzanie technicznymi normami i formatami i ich aktualizacja

1.   Wszystkie państwa członkowskie wyznaczają pojedynczy punkt kontaktowy, do którego można zgłaszać wszelkie wnioski, zapytania i informacje dotyczące stosowania niniejszej decyzji, oraz przekazują jego dane kontaktowe Europejskiemu Urzędowi Koordynacji w ramach EURES za pośrednictwem krajowych urzędów koordynacji EURES.

2.   Grupa koordynacyjna EURES, o której mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/589, przeprowadza raz w roku przegląd stosowania niniejszej decyzji.

3.   Europejski Urząd Koordynacji w ramach EURES może aktualizować techniczne normy i formaty, o których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli jest to konieczne do skutecznego automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej.

4.   Przed przyjęciem jakiejkolwiek nowej wersji technicznych norm i formatów oraz ich udostępnieniem na ekstranecie portalu EURES Europejski Urząd Koordynacji w ramach EURES przeprowadza formalne konsultacje z grupą koordynacyjną EURES.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco

(3)  http://eures.europa.eu


III Inne akty

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

19.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/23


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 154/2018

z dnia 6 lipca 2018 r.

zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) i protokół 37 (zawierający wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG [2018/1022]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (1).

(2)

Ochrona danych jest prawem podstawowym chronionym w ramach różnych międzynarodowych porozumień dotyczących praw człowieka.

(3)

Zasada równości praw i obowiązków administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane na terytorium EOG ma istotne znaczenie.

(4)

Niniejsza decyzja stanowi, że organy nadzorcze państw EFTA uczestniczą w możliwie najpełniejszym zakresie w tzw. mechanizmie kompleksowej współpracy i mechanizmie spójności i mają takie same prawa i obowiązki w Europejskiej Radzie Ochrony Danych, ustanowionej rozporządzeniem (UE) 2016/679, jak organy nadzorcze państw członkowskich UE, z wyjątkiem prawa do głosowania i prawa do kandydowania w wyborach na przewodniczącego lub wiceprzewodniczących. W tym celu organy nadzorcze państw EFTA powinny zostać włączone do działań Europejskiej Rady Ochrony Danych, w tym wszelkich podgrup ewentualnie powoływanych przez nią w celu realizowania jej zadań, oraz otrzymywać wszelkie niezbędne informacje umożliwiające im skuteczne uczestnictwo, w tym, w razie potrzeby, poprzez pełny dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji ewentualnie utworzonego przez Europejską Radę Ochrony Danych.

(5)

Rozporządzenie (UE) 2016/679 uchyla dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z tym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI oraz protokół 37 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Punkt 5e (dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XI do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

32016 R 0679: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

Organy nadzorcze państw EFTA uczestniczą w działaniach Europejskiej Rady Ochrony Danych. W tym celu mają one takie same prawa i obowiązki w Europejskiej Radzie Ochrony Danych jak organy nadzorcze państw członkowskich UE, z wyjątkiem prawa do głosowania i prawa do kandydowania w wyborach na przewodniczącego lub wiceprzewodniczących, o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej. Stanowiska organów nadzorczych państw EFTA są protokołowane oddzielnie przez Europejską Radę Ochrony Danych.

Regulamin wewnętrzny Europejskiej Rady Ochrony Danych umożliwia pełne uczestnictwo organów nadzorczych państw EFTA i Urzędu Nadzoru EFTA, z wyjątkiem prawa do głosowania i do kandydowania w wyborach na przewodniczącego lub wiceprzewodniczących Europejskiej Rady Ochrony Danych.

b)

Nie naruszając postanowień Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »organy nadzorcze« należy rozumieć jako obejmujące – poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu – odpowiednio państwa EFTA oraz ich organy nadzorcze.

c)

Odesłania do prawa Unii lub unijnych przepisów dotyczących ochrony danych należy rozumieć odpowiednio jako odesłania do Porozumienia EOG lub przepisów o ochronie danych w nim zawartych.

d)

W art. 13 ust. 1 lit. f) oraz 14 ust. 1 lit. f) po wyrazach »o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony« dodaje się w odniesieniu do państw EFTA wyrazy »w drodze decyzji mającej zastosowanie na mocy Porozumienia EOG«.

e)

W art. 45, w odniesieniu do państw EFTA, po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:

»1a.   Do czasu decyzji Wspólnego Komitetu EOG w sprawie uwzględnienia w Porozumieniu EOG aktu wykonawczego przyjętego na podstawie ust. 3 lub 5 niniejszego artykułu państwo EFTA może podjąć decyzję o stosowaniu środków w nim zawartych.

Przed wejściem w życie każdego aktu wykonawczego przyjętego na podstawie ust. 3 lub 5 niniejszego artykułu dane państwo EFTA postanawia i informuje Komisję i Urząd Nadzoru EFTA, czy do czasu decyzji Wspólnego Komitetu EOG w sprawie uwzględnienia tego aktu wykonawczego w Porozumieniu EOG zamierza stosować zawarte w nim środki w tym samym czasie co państwa członkowskie UE. W przypadku braku przeciwnej decyzji każde państwo EFTA stosuje środki określone w akcie wykonawczym przyjętym na podstawie ust. 3 lub 5 niniejszego artykułu w tym samym czasie, co państwa członkowskie UE.

Nie naruszając postanowień art. 102 Porozumienia, jeśli w ciągu dwunastu miesięcy od daty wejścia w życie aktu wykonawczego przyjętego na podstawie ust. 3 lub 5 niniejszego artykułu nie uda się we Wspólnym Komitecie EOG dojść do porozumienia w sprawie uwzględnienia tego aktu wykonawczego w Porozumieniu EOG, każde państwo EFTA może zaprzestać stosowania takich środków; w takim przypadku państwo to powiadamia o tym niezwłocznie Komisję i Urząd Nadzoru EFTA.

Pozostałe Umawiające się Strony Porozumienia EOG, w drodze odstępstwa od art. 1 ust. 3, ograniczają lub zabraniają swobodnego przepływu danych osobowych do państwa EFTA, które nie stosuje środków zawartych w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu, w taki sam sposób, w jaki środki te wykluczają przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.«.

f)

W każdym przypadku podjęcia przez UE konsultacji z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w celu przyjęcia decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony na podstawie art. 45 państwa EFTA są na bieżąco i należycie informowane. W przypadku gdy dane państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa podejmie szczególne obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych pochodzących z państw członkowskich, UE bierze pod uwagę sytuację państw EFTA oraz omawia z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi możliwe mechanizmy ewentualnego dalszego stosowania przez państwa EFTA.

g)

W art. 46 ust. 2 lit. d) dodaje się, co następuje:

»Organy nadzorcze państw EFTA mają takie samo prawo jak organy nadzorcze UE do przedstawienia standardowych klauzul ochrony danych do zatwierdzenia przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2.«.

h)

W art. 46, w odniesieniu do państw EFTA, po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

»2a.   Do czasu decyzji Wspólnego Komitetu EOG w sprawie uwzględnienia w Porozumieniu EOG aktu wykonawczego odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, można zapewnić za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) i d) w przypadku stosowania przez państwo EFTA przewidzianych w nim środków.

Przed wejściem w życie każdego aktu wykonawczego przyjętego na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) i d) dane państwo EFTA postanawia i informuje Komisję i Urząd Nadzoru EFTA, czy do czasu decyzji Wspólnego Komitetu EOG w sprawie uwzględnienia tego aktu wykonawczego w Porozumieniu EOG zamierza stosować zawarte w nim środki w tym samym czasie co państwa członkowskie UE. W przypadku braku przeciwnej decyzji każde państwo EFTA stosuje środki określone w akcie wykonawczym przyjętym na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) i d) w tym samym czasie, co państwa członkowskie UE.

Nie naruszając postanowień art. 102 Porozumienia, jeśli w ciągu dwunastu miesięcy od daty wejścia w życie aktu wykonawczego przyjętego na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) i d) nie uda się we Wspólnym Komitecie EOG dojść do porozumienia w sprawie uwzględnienia tego aktu wykonawczego w Porozumieniu EOG, każde państwo EFTA może zaprzestać stosowania takich środków; w takim przypadku państwo to powiadamia o tym niezwłocznie Komisję i Urząd Nadzoru EFTA«.

i)

W art. 58 ust. 4, w odniesieniu do państw EFTA, wyrazy »zgodnie z Kartą praw podstawowych« nie mają zastosowania.

j)

W art. 59 po wyrazie »Komisji« dodaje się wyrazy »i Urzędowi Nadzoru EFTA«.

k)

Urząd Nadzoru EFTA ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Europejskiej Rady Ochrony Danych bez prawa głosowania. Urząd Nadzoru EFTA wyznacza swojego przedstawiciela.

l)

W przypadkach, w których ma to znaczenie dla wypełniania jego funkcji na podstawie art. 109 niniejszego Porozumienia, Urząd Nadzoru EFTA ma prawo zwrócić się do Europejskiej Rady Ochrony Danych o konsultację lub opinię, a także zgłaszać sprawy do Europejskiej Rady Ochrony Danych, na podstawie art. 63, art. 64 ust. 2, art. 65 ust. 1 lit. c) i art. 70 ust. 1 lit. e). W art. 63, art. 64 ust. 2, art. 65 ust. 1 lit. c) i art. 70 ust. 1 lit. e) po wyrazie »Komisja« dodaje się wyrazy »i – w stosownych przypadkach – Urząd Nadzoru EFTA« z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej.

m)

Przewodniczący Europejskiej Rady Ochrony Danych lub sekretariat w stosownych przypadkach przekazuje Urzędowi Nadzoru EFTA informacje o działaniach Europejskiej Rady Ochrony Danych na podstawie art. 64 ust. 5 lit. a) i b), art. 65 ust. 5 i art. 75 ust. 6 lit. b). W art. 64 ust. 5 lit. a) i b), art. 65 ust. 5 i art. 75 ust. 6 lit. b) po wyrazie »Komisja« we wszelkich przypadkach gramatycznych dodaje się wyrazy »i – w stosownych przypadkach – Urząd Nadzoru EFTA« z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej.

W przypadkach, w których ma to znaczenie dla wypełniania jego funkcji na podstawie art. 109 niniejszego Porozumienia, Urząd Nadzoru EFTA ma prawo otrzymywać informacje od urzędu nadzorczego jednego z państw EFTA na podstawie art. 66 ust. 1. W art. 66 ust. 1 po wyrazie »Komisję« dodaje się wyrazy »oraz – w stosownych przypadkach – Urząd Nadzoru EFTA«.

n)

W art. 71 ust. 1 po wyrazie »Radzie« dodaje się wyrazy », Stałemu Komitetowi Państw EFTA, Urzędowi Nadzoru EFTA«.

o)

W art. 73 ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

»Członkowie Europejskiej Rady Ochrony Danych reprezentujący państwa EFTA nie mogą zostać wybrani na stanowisko przewodniczącego ani wiceprzewodniczących.«”.

Artykuł 2

W protokole 37 do Porozumienia EOG skreśla się tekst pkt 13 (Grupa Robocza ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych).

Artykuł 3

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/679 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 5

Niniejszą decyzję publikuje się w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.

(2)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(*1)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


Wspólna deklaracja Umawiających się Stron do decyzji Wspólnego Komitetu nr 154 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie uwzględnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Porozumieniu EOG

Mając na uwadze system Porozumienia EOG opierający się na dwóch filarach oraz mając na uwadze bezpośrednio wiążący charakter decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych względem krajowych organów nadzoru w państwach EFTA należących do EOG, Umawiające się Strony:

przyjmują do wiadomości fakt, że decyzje Europejskiej Rady Ochrony Danych są skierowane do krajowych organów nadzorczych,

uznają, że to rozwiązanie nie stanowi precedensu w kontekście przyszłych dostosowań aktów UE uwzględnianych w Porozumieniu EOG.


Sprostowania

19.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/27


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/978 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176 z dnia 12 lipca 2018 r. )

Załącznik otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II w tabeli dodaje się pozycję w brzmieniu:

Numer porządkowy

Dane substancji

Nazwa chemiczna/INN

Numer CAS

Numer WE

a

b

c

d

»1383

Ekstrakt z kwiatów Tagetes erecta  (*1)

90131-43-4

290-353-9

Olejek z kwiatów Tagetes erecta  (*2)

90131-43-4

290-353-9/-

2)

w załączniku III w tabeli dodaje się pozycje w brzmieniu:

Numer porządkowy

Określenie substancji

Ograniczenia

Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»308

Ekstrakt z kwiatów Tagetes minuta  (*3)

Olejek z kwiatów Tagetes minuta  (*4)

Tagetes minuta flower extract

Tagetes minuta flower oil

91770-75-1;

91770-75-1/8016-84-0

294-862-7;

294-862-7

a)

Produkty niespłukiwane

a)

0,01 %

Dla a) i b): Zawartość alfa-tertienylu (tertiofenu) w ekstrakcie/olejku ≤ 0,35 %.

Dla a): Nie stosować w produktach przeciwsłonecznych ani we wprowadzanych do obrotu produktach poddawanych ekspozycji na naturalne lub sztuczne promieniowanie UV.

Dla a) i b): W przypadku stosowania łącznie z Tagetes patula (pozycja 309) całkowita łączna zawartość aksamitki (Tagetes) w preparacie gotowym do użycia nie może przekraczać wartości granicznych maksymalnego stężenia określonych w kolumnie (g).

 

b)

Produkty spłukiwane

b)

0,1 %

309

Ekstrakt z kwiatów Tagetes patula  (*5)

Olejek z kwiatów Tagetes patula  (*6)

Tagetes patula flower extract

Tagetes patula flower oil

91722-29-1;

91722-29-1/8016-84-0

294-431-3;

294-431-3/-

a)

Produkty niespłukiwane

a)

0,01 %

Dla a) i b): Zawartość alfa-tertienylu (tertiofenu) w ekstrakcie/olejku ≤ 0,35 %.

Dla a): Nie stosować w produktach przeciwsłonecznych ani we wprowadzanych do obrotu produktach poddawanych ekspozycji na naturalne lub sztuczne promieniowanie UV.

Dla a) i b): W przypadku stosowania łącznie z Tagetes minuta (pozycja 308) całkowita łączna zawartość aksamitki (Tagetes) w preparacie gotowym do użycia nie może przekraczać wartości granicznych maksymalnego stężenia określonych w kolumnie (g).

 

b)

Produkty spłukiwane

b)

0,1 %

”.

(*1)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję.

(*2)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję.«;

(*3)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach.

(*4)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach.

(*5)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach.

(*6)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach.«