ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 178

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
16 lipca 2018


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/995 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do okresów składania ofert

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/996 z dnia 12 lipca 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Limone Femminello del Gargano(ChOG)]

6

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/997 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/998 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do statusu Chorwacji pod względem zakażenia herpeswirusem koi (KHV), Finlandii pod względem zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), wykazu obszarów w Irlandii wolnych od zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae, wykazu obszarów w Zjednoczonym Królestwie wolnych od zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens oraz zmieniająca załącznik I do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do wykazu obszarów w Zjednoczonym Królestwie wolnych od herpeswirusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) u ostryg (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4381)  ( 1)

9

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

DECYZJE

16.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/1


DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2018/994

z dnia 13 lipca 2018 r.

zmieniająca Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 223 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

uwzględniając wniosek Parlamentu Europejskiego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (2) (zwany dalej „aktem wyborczym”), załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (3), wszedł w życie w dniu 1 lipca 1978 r. i został następnie zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (4).

(2)

W akcie wyborczym należy wprowadzić szereg zmian.

(3)

W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Rada musi ustanowić przepisy niezbędne do dokonania wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą.

(4)

Przejrzystość procesu wyborczego i dostęp do wiarygodnych informacji mają duże znaczenie dla zwiększenia europejskiej świadomości politycznej oraz zapewnienia wysokiej frekwencji wyborczej; pożądane jest, aby obywatele Unii byli informowani z dużym wyprzedzeniem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego o osobach kandydujących w tych wyborach oraz o powiązaniu poszczególnych krajowych partii politycznych z daną europejską partią polityczną.

(5)

Aby zachęcić wyborców do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje postęp technologiczny, państwa członkowskie mogłyby przewidzieć możliwość między innymi głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, głosowania drogą elektroniczną i głosowania internetowego, zapewniając przy tym w szczególności wiarygodność wyników, poufność głosowania oraz ochronę danych osobowych zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii.

(6)

Obywatele Unii mają prawo do udziału w jej życiu demokratycznym, w szczególności w drodze głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

(7)

Zachęca się państwa członkowskie, aby podjęły środki niezbędne do umożliwienia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego swoim obywatelom przebywającym w państwach trzecich.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić akt wyborczy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W akcie wyborczym wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   W każdym państwie członkowskim członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani jako przedstawiciele obywateli Unii na zasadzie proporcjonalnej, z zastosowaniem systemu list lub pojedynczego głosu podlegającego przeniesieniu.

2.   Państwa członkowskie mogą zezwolić na głosowanie w oparciu o system list preferencyjnych zgodnie z przyjętą przez siebie procedurą.

3.   Wybór dokonywany jest w bezpośrednich wyborach powszechnych, wolnych i tajnych.”;

2)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie mogą ustanowić próg minimalny w rozdziale mandatów. Na poziomie krajowym próg ten nie może przekroczyć 5 procent oddanych ważnych głosów.

2.   Państwa członkowskie, w których stosowany jest system list, ustalają próg minimalny w rozdziale mandatów dla okręgów wyborczych obejmujących ponad 35 mandatów. Próg ten nie może być niższy niż 2 procent i nie może przekroczyć 5 procent ważnych głosów oddanych w danym okręgu wyborczym, w tym w państwie członkowskim obejmującym jeden okręg wyborczy.

3.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 2 nie później niż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się po pierwszych takich wyborach przeprowadzonych po wejściu w życie decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 (*1).

(*1)  Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Dz.U. L 178 z 16.7.2018, s. 1).”;"

3)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 3a

W przypadku gdy przepisy krajowe określają termin zgłaszania kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, termin ten musi wynosić co najmniej trzy tygodnie przed datą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego ustaloną, zgodnie z art. 10 ust. 1, przez dane państwo członkowskie.

Artykuł 3b

Państwa członkowskie mogą zezwolić na umieszczanie na kartach do głosowania nazwy lub znaku graficznego europejskiej partii politycznej, z którą powiązana jest dana krajowa partia polityczna lub z którą powiązany jest dany kandydat.”;

4)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, głosowania drogą elektroniczną i głosowania internetowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W przypadku gdy podejmą taką decyzję, przyjmują środki wystarczające, aby zapewnić w szczególności wiarygodność wyników, poufność głosowania oraz ochronę danych osobowych zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii.”;

5)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

1.   Nikt nie może głosować więcej niż jeden raz w każdych wyborach członków Parlamentu Europejskiego.

2.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby podwójne głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego podlegało skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom.”;

6)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 9a

Państwa członkowskie mogą podjąć – zgodnie ze swoimi krajowymi procedurami wyborczymi – środki niezbędne do umożliwienia swoim obywatelom przebywającym w państwach trzecich głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 9b

1.   Każde państwo członkowskie wyznacza organ kontaktowy odpowiedzialny za wymianę danych dotyczących wyborców i kandydatów ze swoimi odpowiednikami w pozostałych państwach członkowskich.

2.   Bez uszczerbku dla przepisów krajowych dotyczących wpisywania wyborców do spisu wyborców oraz zgłaszania kandydatów, organ, o którym mowa w ust. 1, zaczyna – zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii dotyczącym ochrony danych osobowych – przekazywać tym odpowiednikom, nie później niż sześć tygodni przed pierwszym dniem okresu wyborczego, o którym mowa w art. 10 ust. 1, dane wskazane w dyrektywie Rady 93/109/WE (*2) dotyczące obywateli Unii, którzy zostali wpisani do spisu wyborców lub którzy kandydują w wyborach w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami.

(*2)  Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 34).”."

Artykuł 2

1.   Niniejsza decyzja podlega zatwierdzeniu przez państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Państwa członkowskie powiadamiają Sekretariat Generalny Rady o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu.

2.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia po otrzymaniu ostatniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 (5).

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2018 r.

W imieniu Rady

H. LÖGER

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 4 lipca 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5.

(3)  Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1).

(4)  Decyzja Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1).

(5)  Data wejścia w życie niniejszej decyzji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

16.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/995

z dnia 12 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do okresów składania ofert

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (2), w szczególności jego art. 28,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2080 (3) otwarto sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej. Pierwotnie w rozporządzeniu tym przewidziano dwa przetargi częściowe w miesiącu, z wyjątkiem sierpnia i grudnia.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 zmieniono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/472 (4), zmniejszając liczbę okresów, w których można składać oferty, do jednego w miesiącu oraz usuwając przepisy dotyczących takiego okresu w miesiącu sierpniu.

(3)

Doświadczenia, które zdobyto w związku z ogłoszonymi w 2018 r. przetargami częściowymi, wskazują na rosnące zainteresowanie przetargiem w obecnych warunkach rynkowych. W związku z tym należy przywrócić pierwotną liczbę okresów, w których można składać oferty, i ustanowić taki okres w sierpniu.

(4)

Mając na uwadze, że w sierpniu okres ten upływa w czwarty wtorek miesiąca, aby uniknąć dwóch przetargów w ciągu dwóch kolejnych tygodni, należy ustanowić tylko jeden okres we wrześniu.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2080 otrzymuje brzmienie:

„2.   Okresy składania ofert w odpowiedzi na drugi przetarg częściowy i kolejne przetargi częściowe rozpoczynają się w pierwszym dniu roboczym po upływie poprzedzającego okresu. Okresy te upływają w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Jednakże w sierpniu okres ten upływa w czwarty wtorek miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli, we wrześniu – w trzeci wtorek miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli, w grudniu zaś – w drugi wtorek miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Jeśli wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przypada w poprzedni dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 18 lipca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2080 z dnia 25 listopada 2016 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej (Dz.U. L 321 z 29.11.2016, s. 45).

(4)  Dz.U. L 73 z 18.3.2017, s. 5.


16.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/996

z dnia 12 lipca 2018 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Limone Femminello del Gargano”(ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Włoch o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Limone Femminello del Gargano”, zarejestrowanego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 148/2007 (2).

(2)

Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Limone Femminello del Gargano” (ChOG).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Geraardsbergse mattentaart (ChOG) – Pataca de Galicia lub Patata de Galicia (ChOG) – Poniente de Granada (ChNP) – Gata-Hurdes (ChNP) – Patatas de Prades lub Patates de Prades (ChOG) – Mantequilla de Soria (ChNP) – Huile d'olive de Nîmes (ChNP) – Huile d'olive de Corse lub Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ChNP) – Clémentine de Corse (ChOG) – Agneau de Sisteron (ChOG) – Connemara Hill Lamb lub Uain Sléibhe Chonamara (ChOG) – Sardegna (ChNP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (ChOG) – Stelvio lub Stilfser (ChNP) – Limone Femminello del Gargano (ChOG) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ChNP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (ChOG) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (ChOG) – Sangueira de Barroso – Montalegre (ChOG) – Batata de Trás-os-Montes (ChOG) – Salpicão de Barroso – Montalegre (ChOG) – Alheira de Barroso – Montalegre (ChOG) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso lub Borrego de leite de Barroso (ChOG) – Azeite do Alentejo Interior (ChNP) – Paio de Beja (ChOG) – Linguíça do Baixo Alentejo lub Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ChOG) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ChNP)) (Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 14).

(3)  Dz.U. C 51 z 10.2.2018, s. 17.


DECYZJE

16.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/7


DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/997

z dnia 13 lipca 2018 r.

zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/392/WPZiB (1) ustanawiającą misję Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze, aby wspomóc budowanie zdolności nigerskich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej (EUCAP Sahel Niger).

(2)

W dniu 18 lipca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1172 (2) przedłużającą EUCAP Sahel Niger do dnia 15 lipca 2018 r. W dniu 11 lipca 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1253 (3) w której przewidziano finansową kwotę odniesienia dla EUCAP Sahel Niger na okres do dnia 15 lipca 2018 r.

(3)

Mandat EUCAP Sahel Niger oraz kwota odniesienia powinny zostać przedłużone do dnia 30 września 2018 r.

(4)

Należy odpowiednio zmienić decyzję 2012/392/WPZiB.

(5)

EUCAP Sahel Niger będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2012/392/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 13 ust. 1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Niger przez okres od dnia 16 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. wynosi 31 000 000 EUR.”;

2)

w art. 16 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 września 2018 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 16 lipca 2018 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2018 r.

W imieniu Rady

H. LÖGER

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2012/392/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 48).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1172 z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 106).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1253 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (Dz.U. L 179 z 12.7.2017, s. 15).


16.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/9


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/998

z dnia 12 lipca 2018 r.

zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do statusu Chorwacji pod względem zakażenia herpeswirusem koi (KHV), Finlandii pod względem zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), wykazu obszarów w Irlandii wolnych od zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae, wykazu obszarów w Zjednoczonym Królestwie wolnych od zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens oraz zmieniająca załącznik I do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do wykazu obszarów w Zjednoczonym Królestwie wolnych od herpeswirusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) u ostryg

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4381)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 43 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 50 ust. 3, art. 51 ust. 2 i art. 53 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części C załącznika I do decyzji Komisji 2009/177/WE (2) podano wykaz państw członkowskich, stref i enklaw uznanych za wolne od chorób, o których mowa w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE.

(2)

W wykazie tym obecnie całe terytorium Chorwacji jest uznane za wolne od zakażenia herpeswirusem koi (KHV) i całe terytorium Finlandii jest uznane za wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN). W ostatnich latach jednak te państwa członkowskie zgłosiły wystąpienie kilku ognisk tych chorób.

(3)

Oba państwa członkowskie przesłały Komisji informacje wskazujące, że wprowadziły środki zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE w celu wyeliminowania tych ognisk. Na niektórych obszarach środki te są nadal stosowane.

(4)

W obowiązującym wykazie całe wybrzeże Irlandii, z wyjątkiem ośmiu zatok, jest uznane za wolne od zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae. Ze względu na ognisko zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae, które wystąpiło niedawno w innej zatoce na obszarze Irlandii wymienionym w wykazie jako wolny od tej choroby, wprowadzono ograniczenia, które są nadal stosowane zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE.

(5)

Ponadto całe wybrzeże Irlandii Północnej jest uznane za wolne od zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens. Zjednoczone Królestwo zgłosiło jednak dwa przypadki wystąpienia ognisk tej choroby w dwóch różnych zatokach w Irlandii Północnej. Wprowadzono ograniczenia przemieszczania, które są nadal stosowane zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE.

(6)

Jak wynika z informacji przesłanych przez Chorwację, Finlandię, Irlandię i Zjednoczone Królestwo, przedmiotowe obszary nie powinny być wymienione w wykazie jako wolne od odpowiednich chorób – należy zatem zaktualizować wytyczone granice wolnych od chorób obszarów Chorwacji, Finlandii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

(7)

W załączniku I do decyzji 2010/221/UE (3) podano wykaz państw członkowskich, stref i enklaw uznanych za wolne od chorób, których nie wymieniono w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE.

(8)

W obowiązującym wykazie terytorium Irlandii Północnej w Zjednoczonym Królestwie, z wyjątkiem niektórych zatok, jest uznane za wolne od herpeswirusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) u ostryg. Ze względu na ognisko OsHV-1 μVar, które wystąpiło niedawno w innej zatoce, należy zaktualizować wytyczone granice obszaru wolnego od choroby w Zjednoczonym Królestwie.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2009/177/WE i załącznik I do decyzji 2010/221/UE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W tabeli w części C załącznika I do decyzji 2009/177/WE w czwartej kolumnie „Zasięg geograficzny obszaru wolnego od choroby (państwo członkowskie, strefy lub enklawy)” wprowadza się następujące zmiany:

1)

w wierszu „Zakażenie herpeswirusem koi (KHV)” wpis dotyczący Chorwacji otrzymuje brzmienie: „Całe terytorium z wyjątkiem następujących obszarów: obszar obejmujący przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury w Donji Miholjac (numer zatwierdzenia 2HR0109), w tym rzeka Drava od tamy Dubrava do jej ujścia do Dunaju, oraz obszar obejmujący przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury w Grudnjak (numer zatwierdzenia 2HR0177), w tym cały bieg rzeki Vučica do jej ujścia do rzeki Karašica i rzeka Karašica od tego miejsca do jej ujścia do rzeki Drava”;

2)

w wierszu „Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)” wpis dotyczący Finlandii otrzymuje brzmienie: „Całe terytorium z wyjątkiem przybrzeżnej enklawy w Ii, Kuivaniemi oraz następujących obszarów zlewni rzeki: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 obszar Saarijärvi i 4.41 obszar Pielinen”;

3)

w wierszu „Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae” wpis dotyczący Irlandii otrzymuje brzmienie:

„Cała linia brzegowa Irlandii z wyjątkiem:

1.

portu Cork

2.

zatoki Galway

3.

zatoki Ballinakill

4.

zatoki Clew

5.

cieśniny Achill

6.

Loughmore, zatoki Blacksod

7.

Lough Fole

8.

Lough Swilly

9.

zatoki Kilkieran”;

4)

w wierszu „Zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens” wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie:

„Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii.

Cała linia brzegowa Irlandii Północnej z wyjątkiem Belfast Lough i zatoki Dundrum.

Cała linia brzegowa Guernsey i Herm.

Obszar przybrzeżny wyspy Jersey: obszar obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Obszar znajduje się w Zatoce Normandzko-Bretońskiej, po południowej stronie kanału La Manche.

Cała linia brzegowa wyspy Man”.

Artykuł 2

W tabeli w załączniku I do decyzji 2010/221/UE w czwartej kolumnie „Zasięg geograficzny obszaru zgodnie z zatwierdzonymi środkami krajowymi” w wierszu „Herpeswirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) u ostryg” wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie:

„Terytorium Wielkiej Brytanii z wyjątkiem rzeki Roach, rzeki Crouch, ujścia rzeki Blackwater i rzeki Colne w Essex, północnego wybrzeża Kent, zatoki Poole w Dorset i rzeki Teign w Devon

Terytorium Irlandii Północnej z wyjątkiem zatoki Dundrum i zatoki Killough, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough i Strangford Lough

Terytorium Guernsey”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

(2)  Decyzja Komisji 2009/177/WE z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (Dz.U. L 63 z 7.3.2009, s. 15).

(3)  Decyzja Komisji 2010/221/UE z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzająca krajowe środki w zakresie ograniczania wpływu niektórych chorób zwierząt akwakultury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrektywy Rady 2006/88/WE (Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7).