ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 141

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
7 czerwca 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/837 z dnia 31 maja 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/838 z dnia 31 maja 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

4

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/839 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania dwóch członków i sześciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Danii

7

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/840 z dnia 5 czerwca 2018 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/495 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3362)

9

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

7.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/837

z dnia 31 maja 2018 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja (kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Produkt złożony z następujących składników (% masy):

2106 90 98

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 2106 , 2106 90 i 2106 90 98 .

Wyklucza się klasyfikację do działu 30 jako lek, ponieważ nie wskazano rodzaju chorób, dolegliwości lub ich symptomów, do których produkt miałby zastosowanie. W związku z tym produkt nie spełnia wymogów uwagi dodatkowej 1 do działu 30, akapit pierwszy, lit. a).

Wyklucza się klasyfikację do działu 22 jako napój, ponieważ produkt nie jest zdatny bezpośrednio do picia (zob. również Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej do działu 22, uwagi ogólne, akapit drugi, zdanie drugie).

Produkt zawiera substancję słodzącą, różne witaminy i dużą ilość gliceryny. W związku z tym ma on bardziej złożony skład niż zwykły syrop cukrowy objęty podpozycjami 2106 90 30 do 2106 90 59 (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 2106 , pkt (12)).

Jego zamierzone szczególne zastosowanie jest również wskazane na opakowaniu i etykiecie jako suplement diety do sprzedaży detalicznej. Z obiektywnych cech i właściwości produktu, w szczególności z jego składu, jak również formy jego przedstawiania, wynika jasno, że produkt jest przeznaczony do szczególnego zastosowania do wzmacniania układu odpornościowego, a nie do bardziej ogólnego użytku, co ma miejsce w przypadku syropów cukrowych.

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 2106 90 98 jako pozostałe przetwory spożywcze.

woda

41,6,

cukier

18,1,

gliceryna

15,1,

kwas cytrynowy

13,9,

maltodekstryna

4,1,

kwas askorbinowy

3,0,

glikozydy stewiolowe

1,8,

aromaty naturalne

1,1,

niewielkie ilości witamin B6, B12 i kwasu foliowego (B9).

Produkt jest bezalkoholowym, aromatyzowanym i barwionym płynem, który po rozcieńczeniu jest stosowany jako suplement diety. Nie jest on zdatny bezpośrednio do picia.

Produkt jest przedstawiany do stosowania w celu wzmacniania układu odpornościowego i dostarczania energii do organizmu człowieka. Dzienna dawka produktu wynosi dwa mililitry i musi zostać rozcieńczona przed spożyciem. Taka dzienna dawka zawiera 40 mg witaminy C, 1 mg witaminy B6, 200 μg kwasu foliowego i 2 μg witaminy B12.

Produkt jest przedstawiany w 60 ml butelce z tworzywa sztucznego z zakraplaczem do sprzedaży detalicznej.


7.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/838

z dnia 31 maja 2018 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja (kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Produkt składający się z jednorazowej nakładki, do stosowania w połączeniu z nocnikiem dla dzieci, złożonej z torby z tworzywa sztucznego, do której na spodzie jest przymocowana wielowarstwowa wkładka absorpcyjna wykonana z papieru i superchłonnego polimeru z poliakrylanu w postaci granulek.

W kontakcie z moczem granulki superchłonnego poliakrylanu przekształcają się w żel.

3924 90 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 3 b) i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3924 i 3924 90 00 .

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 4818 , ponieważ zasadniczy charakter produktu nie jest nadawany przez papier, ale przez superchłonny polimer z poliakrylanu.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 9619 , ponieważ produkt nie ma kształtu dopasowanego do ludzkiego ciała (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego (HS) do pozycji 9619 ).

Produkt jest kombinacją tworzyw sztucznych i innych materiałów. Produkt, który łączy w sobie tworzywa sztuczne i inne materiały, jest klasyfikowany w dziale 39, pod warunkiem że zachowuje zasadniczy charakter artykułów z tworzyw sztucznych (zob. również Noty wyjaśniające do HS, Uwagi ogólne do działu 39).

Elementem składowym, który nadaje produktowi jego zasadniczy charakter, jest superchłonny polimer; papier posiada jedynie funkcję nośnika lub opakowania.

W związku z tym produkt ten należy klasyfikować do kodu CN 3924 90 00 jako pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły higieniczne lub toaletowe, z tworzyw sztucznych.


DECYZJE

7.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/7


DECYZJA RADY (UE) 2018/839

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie mianowania dwóch członków i sześciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Danii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Danii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) i (UE) 2015/994 (3) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. W dniu 30 listopada 2015 r. decyzją Rady (UE) 2015/2237 (4) stanowisko zastępcy członka w miejsce Petera KOFODA POULSENA zajął Niels Erik SØNDERGAARD.

(2)

Dwa stanowiska członka Komitetu Regionów zwolniły się w związku z upływem kadencji Henrika Ringbæka MADSENA i Marca Perery CHRISTENSENA – członków Komitetu Regionów.

(3)

Pięć stanowisk zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem kadencji Henrika BRADEGO JOHANSENA, Martina HULGAARDA, Nielsa Erika SØNDERGAARDA, Jane Strange NIELSEN i Henrika QVISTA.

(4)

Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z mianowaniem Pera NØRHAVEGO członkiem Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na stanowiska w Komitecie Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

a)

na stanowiska członka:

Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,

Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted,

b)

na stanowiska zastępcy członka:

Karen MELCHIOR, Member of the City Council of Copenhagen,

Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,

Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,

Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,

Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,

Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 4 czerwca 2018 r.

W imieniu Rady

T. TSACHEVA

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).

(3)  Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).

(4)  Decyzja Rady (UE) 2015/2237 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego zastępcy członka z Danii (Dz.U. L 317 z 3.12.2015, s. 35).


7.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/9


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/840

z dnia 5 czerwca 2018 r.

ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/495

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3362)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w szczególności jej art. 8b ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 8b ust. 1 dyrektywy 2008/105/WE przewidziano ustanowienie listy obserwacyjnej substancji, w odniesieniu do których gromadzone mają być dane z monitorowania obejmującego całą Unię, w celu wspierania przyszłych działań w zakresie szeregowania według priorytetów zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Pierwsza taka lista obserwacyjna miała wskazywać – w odniesieniu do każdej substancji – matryce do monitorowania oraz możliwe metody analizy niepowodujące nadmiernych kosztów.

(2)

W art. 8b dyrektywy 2008/105/WE określono między innymi warunki i szczegóły monitorowania substancji znajdujących się na liście obserwacyjnej oraz zgłaszania wyników monitorowania przez państwa członkowskie.

(3)

Substancje, które mają zostać umieszczone na liście obserwacyjnej, muszą być wybierane spośród tych, w przypadku których dostępne informacje wskazują, że mogą one na poziomie Unii stanowić znaczne ryzyko dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem, lecz w przypadku których dane z monitorowania są niewystarczające do określenia rzeczywistego ryzyka. Możliwość umieszczenia na liście obserwacyjnej powinna dotyczyć substancji wysoce toksycznych stosowanych w wielu państwach członkowskich i uwalnianych do środowiska wodnego, lecz nie poddawanych monitorowaniu lub monitorowanych rzadko. W takim procesie selekcji należy uwzględnić informacje wyszczególnione w art. 8b ust. 1 lit. a)–e) dyrektywy 2008/105/WE, szczególną uwagę poświęcając nowym substancjom zanieczyszczającym.

(4)

Monitorowanie substancji znajdujących się na liście obserwacyjnej powinno doprowadzić do wygenerowania wysokiej jakości danych dotyczących stężeń tych substancji w środowisku wodnym; dane te powinny nadawać się do wykorzystania przy ocenie ryzyka służącej do ustalenia substancji priorytetowych, przeprowadzonej w ramach osobnego przeglądu zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy 2000/60/WE. Substancje, które w ramach takiego przeglądu uznano za stwarzające znaczne ryzyko, należy wziąć pod uwagę przy włączaniu do wykazu substancji priorytetowych. Należy wówczas także określić środowiskową normę jakości, której państwa członkowskie będą musiały przestrzegać. Propozycja włączenia substancji do wykazu substancji priorytetowych wymagałaby przeprowadzenia oceny skutków.

(5)

Pierwsza lista obserwacyjna substancji została określona w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/495 (3) i zawierała dziesięć substancji lub grup substancji oraz wskazanie matrycy monitorowania, możliwych metod analizy niepowodujących nadmiernych kosztów oraz maksymalne dopuszczalne granice wykrywalności metody.

(6)

Zgodnie z art. 8b ust. 2 dyrektywy 2008/105/WE Komisja ma co dwa lata aktualizować listę obserwacyjną. Podczas aktualizowania listy Komisja ma usuwać z niej każdą substancję, w odniesieniu do której można sporządzić ocenę ryzyka, o której mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE, bez dodatkowych danych z monitorowania.

(7)

W 2017 r. Komisja przeanalizowała dane z pierwszego roku monitorowania substancji figurujących na pierwszej liście obserwacyjnej. Na podstawie tej analizy Komisja stwierdziła, że wystarczająca ilość wysokiej jakości danych z monitorowania jest dostępna w odniesieniu do substancji: trialat, oksadiazon, 2,6-ditert-butylo-4-metylofenol i diklofenak, a zatem substancje te należy usunąć z listy obserwacyjnej.

(8)

Zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2015/495 należy monitorować substancję 4-metoksycynamonian 2-etyloheksylu w osadzie. Większość zgromadzonych danych z monitorowania dotyczy jednak wody, a niewielka ilość danych na temat osadu jest niewystarczająca, aby przeprowadzić miarodajną analizę w odniesieniu do tej matrycy monitorowania. Aby zgromadzone dane z monitorowania dotyczące tej substancji w pełni odzwierciedlały ryzyko, jakie ona stwarza, Komisja zbada, czy państwa członkowskie mogą monitorować jej obecność w osadzie w sposób wiarygodny i porównywalny. W międzyczasie substancja powinna zostać usunięta z listy obserwacyjnej.

(9)

W przypadku azytromycyny z grupy antybiotyków makrolidowych i dwóch neonikotynoidów, tj. imidachloprydu i tiametoksamu, do ukierunkowanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE, nadal niezbędne są wysokiej jakości dodatkowe dane z monitorowania. Substancje te muszą zatem pozostać na liście obserwacyjnej. Antybiotyki makrolidowe i neonikotynoidy zostały ujęte w pierwszej liście obserwacyjnej jako grupy, aby uwzględnić fakt, że substancje o tym samym sposobie działania mogą mieć efekt addytywny. Argument ten uzasadnia również utrzymanie dwóch wspomnianych grup na liście obserwacyjnej, mimo faktu że w przypadku niektórych pojedynczych substancji w tych grupach (antybiotyków makrolidowych klarytromycyny i erytromycyny oraz neonikotynoidów acetamiprydu, chlotianidyny i tiakloprydu) dostępna jest wystarczająca ilość wysokiej jakości danych z monitorowania.

(10)

W 2017 r. Komisja zebrała dane dotyczące szeregu innych substancji, które mogłyby zostać umieszczone na liście obserwacyjnej. Komisja uwzględniła różne rodzaje istotnych informacji, o których mowa w art. 8b ust. 1 dyrektywy 2008/105/WE, i zasięgnęła opinii ekspertów z państw członkowskich oraz grup zainteresowanych podmiotów. Substancje, w przypadku których istnieją wątpliwości co do ich toksyczności bądź wrażliwość, wiarygodność lub porównywalność dostępnych metod monitorowania nie są odpowiednie, nie powinny być umieszczane na liście obserwacyjnej. Insektycyd metaflumizon oraz antybiotyki amoksycylina i cyprofloksacyna zostały uznane za odpowiednich kandydatów. Umieszczenie amoksycyliny i cyprofloksacyny na liście jest zgodne z Europejskim planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (4), w którym poparto wykorzystanie listy obserwacyjnej w celu „poszerzenia wiedzy na temat występowania i rozprzestrzeniania się środków przeciwdrobnoustrojowych w środowisku”.

(11)

Zgodnie z art. 8b ust. 1 dyrektywy 2008/105/WE Komisja określiła możliwe metody analizy proponowanych substancji. W odniesieniu do każdej substancji w odpowiedniej matrycy granica wykrywalności metody powinna znajdować się na poziomie nie wyższym niż specyficzne dla danej substancji przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku.

(12)

Podczas przeglądu pierwszej listy obserwacyjnej Komisja znalazła nowe informacje ekotoksykologiczne dotyczące antybiotyków makrolidowych klarytromycyny i azytromycyny, metiokarbu oraz neonikotynoidów imidachloprydu, tiakloprydu i tiametoksamu i na podstawie tych informacji przeprowadziła rewizję przewidywanych stężeń niepowodujących zmian w środowisku w odniesieniu do tych substancji. Należy odpowiednio zaktualizować maksymalne dopuszczalne granice wykrywalności metody określone na liście obserwacyjnej w odniesieniu do tych substancji i grup substancji.

(13)

Uznaje się, że metody analityczne wymienione na liście obserwacyjnej nie powodują nadmiernych kosztów. Jeżeli na podstawie nowych, uzyskanych w przyszłości informacji w odniesieniu do określonych substancji zmniejszone zostanie przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku, o ile substancje te będą nadal znajdować się na liście, może zaistnieć konieczność obniżenia maksymalnej dopuszczalnej granicy wykrywalności metody.

(14)

Dla celów porównywalności wszystkie substancje należy monitorować w całych próbkach wody.

(15)

Decyzja wykonawcza (UE) 2015/495 powinna zostać uchylona,

(16)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 21 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Określona w art. 8b dyrektywy 2008/105/WE lista obserwacyjna substancji do celów monitorowania obejmującego całą Unię znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Decyzja wykonawcza (UE) 2015/495 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 czerwca 2018 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84.

(2)  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/495 z dnia 20 marca 2015 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE (Dz.U. L 78 z 24.3.2015, s. 40).

(4)  Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Europejski plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe”, COM(2017) 339 final.


ZAŁĄCZNIK

Lista obserwacyjna substancji do celów monitorowania w całej Unii, określona w art. 8b dyrektywy 2008/105/WE

Nazwa substancji/grupy substancji

Numer CAS (1)

Numer UE (2)

Orientacyjna metoda analityczna (3)  (4)

Maksymalna dopuszczalna granica wykrywalności metody (ng/l)

17-alfa-etynyloestradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

Wysokoobjętościowa SPE – LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradiol (E2), estron (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

Antybiotyki makrolidowe (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

lub GC-MS

2

Neonikotynoidy (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

Metaflumizon

139968-49-3

604-167-6

LLE – LC-MS-MS lub SPE – LC-MS-MS

65

Amoksycylina

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

Cyprofloksacyna

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service

(2)  Numer Unii Europejskiej – dostępny nie dla wszystkich substancji

(3)  W celu zapewnienia porównywalności wyników z różnych państw członkowskich wszystkie substancje muszą być monitorowane w całych próbkach wody.

(4)  Metody ekstrakcji:

LLE– ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika

SPE– ekstrakcja do fazy stałej

Metody analityczne:

GC-MS– chromatografia gazowa ze spektrometrią mas

LC-MS-MS– chromatografia cieczowa połączona z tandemową spektrometrią mas z potrójnym kwadrupolem

(5)  Erytromycyna (nr CAS 114-07-8, nr UE 204-040-1), klarytromycyna (nr CAS 81103-11-9), azytromycyna (nr CAS 83905-01-5, nr UE 617-500-5)

(6)  Imidachlopryd (nr CAS 105827-78-9/138261-41-3, nr UE 428-040-8), tiaklopryd (nr CAS 111988-49-9), tiametoksam (nr CAS 153719-23-4, nr UE 428-650-4), chlotianidyna (nr CAS 210880-92-5, nr UE 433-460-1), acetamipryd (nr CAS 135410-20-7/160430-64-8)