ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 140

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
6 czerwca 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/826 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określającej warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/827 z dnia 4 czerwca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/828 z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/68 w odniesieniu do wymogów związanych z układami przeciwblokującymi, urządzeniami do wysokociśnieniowego przechowywania energii i połączeniami hydraulicznymi typu jednoprzewodowego ( 1)

5

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/829 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych ( 1)

8

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/830 z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 w odniesieniu do dostosowania konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/831 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością ( 1)

35

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/832 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, difenokonazolu, fenamidonu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, propargitu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1)

38

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/833 z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

87

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/834 z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3318)  ( 1)

89

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/835 z dnia 4 czerwca 2018 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3319)  ( 1)

104

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2018 Podkomitetu ds. Ceł UE–Gruzja z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zastąpienia Protokołu I do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej [2018/836]

107

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

6.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/1


DECYZJA RADY (UE) 2018/826

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określającej warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186 w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 (2) przewidziano uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich.

(2)

Republika Libańska (zwana dalej „Libanem”) wyraziła chęć przystąpienia do PRIMA jako państwo uczestniczące na równi z państwami członkowskimi i państwami stowarzyszonymi w ramach programu „Horyzont 2020”, uczestniczącymi w PRIMA.

(3)

Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (UE) 2017/1324 Liban ma stać się państwem uczestniczącym w PRIMA z zastrzeżeniem zawarcia z Unią umowy międzynarodowej o współpracy naukowo-technicznej, określającej warunki jego uczestnictwa w PRIMA.

(4)

Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2018/467 (3) Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określającą warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podpisano w dniu 27 lutego 2018 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określającą warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (4).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii Europejskiej notyfikacji, o której mowa w art. 5 ust. 2 umowy (5).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2018 r.

W imieniu Rady

E. KARANIKOLOV

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 17 kwietnia 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich (Dz.U. L 185 z 18.7.2017, s. 1).

(3)  Decyzja Rady (UE) 2018/467 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określającej warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (Dz.U. L 79 z 22.3.2018, s. 1).

(4)  Umowa została opublikowana w Dz.U. L 79 z 22.3.2018, s. 3 wraz z decyzją w sprawie jej podpisania.

(5)  Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


ROZPORZĄDZENIA

6.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/827

z dnia 4 czerwca 2018 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (1), w szczególności jego art. 46 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 marca 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 267/2012.

(2)

Zgodnie z art. 46 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 267/2012 Rada przeprowadziła przegląd wykazu wskazanych osób i podmiotów, zamieszczonego w załącznikach IX i XIV do tego rozporządzenia.

(3)

Rada stwierdziła również, że należy zaktualizować wpisy dotyczące niektórych osób i podmiotów zamieszczone w załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 267/2012.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 267/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 267/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 4 czerwca 2018 r.

W imieniu Rady

T. TSACHEVA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 267/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pozycji „I. Osoby i podmioty zaangażowane w działania na rzecz broni jądrowej lub pocisków balistycznych oraz osoby i podmioty popierające rząd Iranu” następujące wpisy zastępują odpowiadające wpisy w wykazie określonym w podpozycji „B. Podmioty”:

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

„42 lit. g)

Shetab Gaman (alias Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Adres: Norouzi Alley, No. 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Teheran

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

49.

Noavaran Pooyamoj (alias Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (lub Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company lub Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (lub Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Zaangażowane w nabywanie materiałów, które są kontrolowane i mają bezpośrednie zastosowanie w wytwarzaniu wirówek na potrzeby irańskiego programu wzbogacania uranu.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo – No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Zaangażowane w produkowanie i dostarczanie specjalistycznego sprzętu elektrycznego i materiałów mających bezpośrednie zastosowanie w irańskim sektorze jądrowym.

23.5.2011”

2)

w pozycji „II. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (Islamic Revolutionary Guard Corps) (IRGC)”, następujące wpisy zastępują odpowiadające wpisy w wykazie określonym w podpozycji „A. Osoby fizyczne”:

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

„1.

Generał brygady IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Były zastępca ds. inspekcji w MODAFL; odpowiada za wszystkie obiekty i instalacje MODAFL. Jest nadal powiązany z MODAFL i IRGC, także z racji świadczenia usług na ich rzecz.

23.6.2008

8.

Generał brygady IRGC Mohammad Reza NAQDI

Urodzony w 1953 r. w Nadżafie (Irak)

Zastępca dowódcy IRGC do spraw kultury i socjalnych. Były dowódca sił oporu Basij.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Urodzony w 1961 r.

Były dowódca Khatam al-Anbiya.

26.7.2010

19.

Generał brygady IRGC Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali HAJIZADEH)

 

Dowódca lotnictwa IRGC.

23.1.2012”


6.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/5


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/828

z dnia 15 lutego 2018 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/68 w odniesieniu do wymogów związanych z układami przeciwblokującymi, urządzeniami do wysokociśnieniowego przechowywania energii i połączeniami hydraulicznymi typu jednoprzewodowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (1), w szczególności jego art. 17 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W motywie 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/68 (2) przewidziano, że Komisja oceni wymóg stosowania układów przeciwblokujących (ABS) w ciągnikach o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej między 40 a 60 km/h do dnia 1 stycznia 2020 r. W wyniku oceny tego wymogu Komisja stwierdziła, że usunięcie wymogu dotyczącego ABS z rozporządzenia delegowanego w odniesieniu do tych pojazdów pozwoli uniknąć niewspółmiernych nakładów finansowych dla przemysłu i użytkowników, które to wymogi spowodowałyby ostatecznie opóźnienie rzeczywistego stosowania na rynku najbardziej nowoczesnych technologii układów hamulcowych. Należy zatem znieść wymóg dotyczący instalowania ABS w takich pojazdach.

(2)

Warunki eksploatacji urządzeń do wysokociśnieniowego przechowywania energii powinny uwzględniać zakres wartości ciśnienia odpowiadający najnowszym osiągnięciom technicznym i przewidywać odpowiednie badanie. Należy zatem odpowiednio dostosować wartości dopuszczalne ciśnienia.

(3)

W celu umożliwienia sprawnego wprowadzenia zakazu połączeń hydraulicznych typu jednoprzewodowego państwom członkowskim i przemysłowi, w przypadku stosowania wymogów dotyczących układów hamulcowych zawartych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/68 do nowych ciągników połączonych z przyczepami, które są już eksploatowane, przy uwzględnieniu wskaźnika wymiany parku ciągniętych pojazdów rolniczych i leśnych, stosowanie przejściowych wymogów dotyczących połączeń hydraulicznych typu jednoprzewodowego urządzeń hamujących i sprzęgów hamulcowych przyczep należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2024 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2015/68.

(5)

Biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie zawiera szereg istotnych zmian do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/68, które są niezbędne dla jego sprawnego stosowania, powinno ono wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/68

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/68 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Wymogi dotyczące połączeń hydraulicznych typu jednoprzewodowego oraz wyposażonych w nie ciągników

1.   Wymogi dotyczące skuteczności mające zastosowanie do przewodów hydraulicznych typu jednoprzewodowego urządzeń hamujących i sprzęgów hamulcowych przyczep oraz do ciągników wyposażonych w połączenia hydrauliczne typu jednoprzewodowego określono w załączniku XIII. Wymogi te mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2024 r.

2.   Producenci nie mogą montować połączeń hydraulicznych typu jednoprzewodowego w nowych ciągnikach po dniu 31 grudnia 2024 r.”;

2)

w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się akapit drugi;

b)

akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 r. organy krajowe zakazują udostępniania na rynku, rejestracji lub dopuszczenia nowych ciągników wyposażonych w połączenia hydrauliczne typu jednoprzewodowego.”;

3)

w załącznikach I, IV i XIII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/68 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/68 z dnia 15 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących układów hamulcowych pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (Dz.U. L 17 z 23.1.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I, IV i XIII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/68 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się pkt 2.2.1.21.2;

b)

pkt 2.2.1.23 otrzymuje brzmienie:

„2.2.1.23.

Ciągniki inne niż te, o których mowa pkt 2.2.1.21.1, wyposażone w układy przeciwblokujące muszą spełniać wymogi załącznika XI.”;

c)

w pkt 2.2.2.15.1.1 skreśla się słowa „Ciśnienie to nie może przekroczyć 11 500 kPa”;

d)

dodaje się pkt 2.2.2.15.1.1.1 i 2.2.2.15.1.1.2 w brzmieniu:

„2.2.2.15.1.1.1.

To niskie ciśnienie w urządzeniach do przechowywania energii hydraulicznej nie może przekraczać 11 500 kPa w przypadku układów wykorzystujących urządzenia do przechowywania energii o maksymalnym ciśnieniu pracy wynoszącym 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2.

To niskie ciśnienie w urządzeniach do przechowywania energii hydraulicznej może przekraczać 11 500 kPa w przypadku układów wykorzystujących urządzenia do przechowywania energii napełnionych do maksymalnego ciśnienia pracy przekraczającego 15 000 kPa w celu osiągnięcia określonej skuteczności hamowania.”;

2)

w części C (Hydrauliczne układy hamulcowe ze zgromadzoną energią) w załączniku IV dodaje się pkt 1.3.2.1.1 w brzmieniu:

„1.3.2.1.1.

W przypadku układów wykorzystujących urządzenia do przechowywania energii napełnione do maksymalnego ciśnienia pracy przekraczającego 15 000 kPa w celu spełnienia wymogów w zakresie określonej skuteczności hamowania ciśnienie w urządzeniach do przechowywania energii na początku badania musi być maksymalnym ciśnieniem przewidzianym przez producenta.”;

3)

w załączniku XIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1.

Połączenie hydrauliczne typu jednoprzewodowego może zostać zamontowane w ciągniku wyposażonym w jeden z poniższych elementów:

a)

dowolny z typów połączeń, o których mowa w załączniku I pkt 2.1.4;

b)

dowolny z typów połączeń, o których mowa w pkt 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 i 2.1.5.1.3 załącznika I. W takim przypadku w celu uniknięcia dublowania złącza złącze męskie połączenia hydraulicznego typu jednoprzewodowego może być złączem męskim opisanym w pkt 2.1.5.1.1 załącznika I, pod warunkiem że wartości ciśnienia powstające na tym złączu są zgodne z pkt 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3.”;

b)

dodaje się pkt 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3 w brzmieniu:

„1.1.1.

W przypadku gdy przewód sterujący i przewód dodatkowy pojazdu ciągniętego są połączone, powstałe ciśnienie pm musi być zgodne z rys. 2 w dodatku 1 do załącznika II.

1.1.2.

W przypadku gdy pojazd ciągnięty z połączeniem hydraulicznym typu jednoprzewodowego jest połączony, powstałe ciśnienie pm musi być zgodne z pkt 2 lub 3 niniejszego załącznika.

1.1.3.

Detekcja połączonych przewodów z pkt 1.1.1 i 1.1.2 odbywa się automatycznie.”.


6.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/8


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/829

z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (1), w szczególności jego art. 17 ust. 5 i art. 49 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Regulaminy EKG ONZ, które stosuje się obowiązkowo, określone w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/208 (2), są często uaktualniane. W tym względzie wykaz należy uzupełnić notą wyjaśniającą, że producenci mogą korzystać z późniejszych suplementów do obowiązujących serii poprawek do tych regulaminów EKG ONZ, nawet jeżeli nie są one publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Należy poprawić pewne błędy redakcyjne w wykazie regulaminów EKG ONZ określonym w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208.

(3)

Poprawki redakcyjne do załącznika IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 oraz dokładne odniesienia do kategorii pojazdów, do których zastosowanie ma ten załącznik, są niezbędne dla właściwego wykonywania przepisów przez władze krajowe.

(4)

Wymogi dotyczące układów kierowniczych, określone w załączniku V do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208, należy dostosować do postępu technicznego zgodnie z normą ISO 10998:2008 oraz do wymogów określonych w regulaminie EKG ONZ nr 79, który znajduje się w wykazie zamieszczonym w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208.

(5)

Nowoczesne pojazdy rolnicze i leśne są narażone na sygnały elektromagnetyczne o częstotliwości sięgającej 2 000 MHz. W związku z tym załącznik XV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia odpowiednich zakresów częstotliwości do badań i dostosowania do regulaminu EKG ONZ nr 10, który zawiera takie wymogi dotyczące badań i jest stosowany alternatywnie do wymogów określonych w załączniku XV.

(6)

Nowoczesne techniki rolnicze wymagają stosowania szerszych opon, aby uniknąć zagęszczania gleby, a także stosowania większych narzędzi. W związku z tym wymogi dotyczące wymiarów i mas przyczep określone w załączniku XXI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 należy dostosować w odniesieniu do szerokości pojazdu do zezwoleń już obowiązujących w szeregu państw członkowskich.

(7)

Dostosowanie wymogów w zakresie wymiarów wiąże się z potrzebą dostosowania niektórych wymogów określonych w załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208, a mianowicie w załączniku VII dotyczącym pola widzenia i wycieraczek szyb przednich, załączniku XII dotyczącym instalacji urządzeń oświetleniowych, załączniku XIV dotyczącym elementów zewnętrznych pojazdu i jego akcesoriów, załączniku XXVI dotyczącym tylnych konstrukcji ochronnych, załączniku XXVII dotyczącym zabezpieczeń bocznych oraz załączniku XXVIII dotyczącym skrzyń ładunkowych, ponieważ zawarte w nich przepisy zależą bezpośrednio od dopuszczalnej szerokości.

(8)

Ocenia się, że można znacznie zmniejszyć liczbę wypadków śmiertelnych przez zwiększenie widoczności pojazdów rolniczych i leśnych, dostosowując wymogi dotyczące odpowiednich wzmocnionych instalacji oświetleniowych w załączniku XII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208.

(9)

W celu umożliwienia prawidłowego stosowania wymogów dotyczących przeprowadzenia badań określonych w załączniku XXXIV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 konieczna jest aktualizacja określonego wzoru matematycznego odnoszącego się do takich badań.

(10)

W celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa drogowego w odniesieniu do przyczep i wymiennych urządzeń ciągniętych, do których ma zastosowanie rozporządzenie (UE) nr 167/2013, wymogi dotyczące sprzęgów mechanicznych w załączniku XXXIV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 należy dostosować w taki sposób, aby umożliwić wykorzystanie 3-punktowych sprzęgów mechanicznych i wprowadzić ulepszone specyfikacje dla sprzęgów mechanicznych w pojazdach ciągniętych, ciągnących inne pojazdy.

(11)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie delegowane (UE) 2015/208.

(12)

Biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie zawiera szereg poprawek do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208, powinno ono wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/208

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/208 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w rozdziale IV dodaje się art. 40a w brzmieniu:

„Artykuł 40a

Przepisy przejściowe

1.   Niezależnie od stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia, zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/829 (*1), do dnia 31 grudnia 2018 r. organy krajowe w dalszym ciągu udzielają również homologacji typu typom pojazdów rolniczych i leśnych lub typom układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w jego brzmieniu obowiązującym w dniu 8 czerwca 2018 r.

2.   Niezależnie od stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia, zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2018/829, do dnia 30 czerwca 2019 r. państwa członkowskie zezwalają również na wprowadzanie do obrotu, rejestrację lub dopuszczenie pojazdów rolniczych i leśnych, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych w oparciu o typ homologowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w jego brzmieniu obowiązującym w dniu 8 czerwca 2018 r.

(*1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/829 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (Dz.U. L 140 z 6.6.2018, s. 8)”;"

2)

w załącznikach I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII i XXXIV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.”.

Artykuł 2

Sprostowania do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208

W załącznikach I, IV, XII i XXXIV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 wprowadza się sprostowania zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/208 z dnia 8 grudnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (Dz.U. L 42 z 17.2.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/208

W załącznikach I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII i XXXIV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pod tabelą w załączniku I dodaje się uwagę w brzmieniu:

„Zastosowanie mają przepisy przejściowe regulaminów EKG ONZ wymienionych w powyższej tabeli, chyba że w niniejszym rozporządzeniu określono alternatywne terminy stosowania. Dopuszcza się również zgodność z wymaganiami określonymi w zmianach późniejszych niż zmiany wymienione w powyższej tabeli.”;

2)

w załączniku V pkt 3.1.2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Siła kierowania konieczna do pokonania okręgu o promieniu 12 m, rozpoczynając od jazdy na wprost, nie może przekroczyć 25 daN w przypadku nieuszkodzonego układu kierowniczego.”;

3)

w załączniku VII, w pkt 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Badania i kryteria odbioru określone w normie ISO 5721-2:2014 stosuje się również do ciągników o szerokości przekraczającej 2,55 m.”;

4)

w załączniku XII wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 6.15.1 otrzymuje brzmienie:

„6.15.1.

Występowanie: obowiązkowe na wszystkich pojazdach o długości większej niż 4,6 m. Fakultatywne na wszystkich innych pojazdach.”;

b)

pkt 6.15.6 otrzymuje brzmienie:

„6.15.6.

Ustawienie: do boku. Jeżeli ustawienie się nie zmienia, światło odblaskowe może się obracać.”;

c)

pkt 6.18.1 otrzymuje brzmienie:

„6.18.1.

Występowanie: obowiązkowe na ciągnikach o długości większej niż 4,6 m. Obowiązkowe na przyczepach kategorii R3 i R4 o długości większej niż 4,6 m. Fakultatywne na wszystkich innych pojazdach.”;

d)

w pkt 6.18.4.3 akapit ostatni otrzymuje brzmienie:

„Jednakże w pojazdach o długości nieprzekraczającej 6 m i w podwoziach z kabiną wystarczy zainstalować jedno światło obrysowe boczne w pierwszej trzeciej części pojazdu lub jedno w ostatniej trzeciej części długości pojazdu. W przypadku ciągników jedno światło obrysowe boczne w środkowej trzeciej części długości pojazdu jest również wystarczające.”;

e)

w pkt 6.18.4.3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Światło obrysowe boczne może być częścią powierzchni emitującą światło razem z światłem odblaskowym bocznym.”;

f)

pkt 6.26.1 otrzymuje brzmienie:

„6.26.1.

Występowanie:

 

obowiązkowe w przypadku pojazdów o szerokości całkowitej przekraczającej 2,55 m.

 

Fakultatywne w przypadku pojazdów o szerokości całkowitej nieprzekraczającej 2,55 m.”;

5)

załącznik XIV pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1.

Przepisy niniejszego załącznika mają zastosowanie do tych części powierzchni zewnętrznej, które przy obciążeniu pojazdu ładunkiem przy zainstalowanych oponach o największej średnicy lub gąsienicach o największym wymiarze pionowym, które nie są przeznaczone do ochrony gleby, przewidzianych w homologacji i przy zamkniętych drzwiach, oknach, włazach itp. stanowią:”;

6)

w załączniku XV wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części 2, w pkt 3.4.2.1, liczbę „1 000” zastępuje się liczbą „2 000” w obu przypadkach jej stosowania;

b)

w części 5 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pkt 1.2 skreśla się ostatnie trzy zdania;

(ii)

w pkt 5.1.3 liczbę „1 000” zastępuje się liczbą „2 000”;

(iii)

w pkt 6.1 liczbę „1 000” zastępuje się liczbą „2 000”;

(iv)

pkt 6.1.1 otrzymuje brzmienie:

„6.1.1.

W celu potwierdzenia, że pojazd spełnia wymogi niniejszej części, pojazd musi zostać zbadany przy maksymalnie 14 częstotliwościach sygnału w danym zakresie, na przykład: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 i od 1 000 do 2 000 MHz, zgodnie z przyrostem określonym w normie ISO 11451-1 wydanie 3, 2005, i Amd 1:2008.”;

(v)

w pkt 7.1.2 liczbę „1 000” zastępuje się liczbą „2 000”;

(vi)

w pkt 7.4 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Pojazd powinien być poddany promieniowaniu elektromagnetycznemu spolaryzowanemu pionowo w zakresie częstotliwości 20–2 000 MHz.”;

(vii)

pkt 7.4.2 otrzymuje brzmienie:

„7.4.2.   Falistość sygnału testowego

Modulacja sygnału testowego to:

a)

modulacja amplitudy (AM), z modulacją 1 kHz i 80 % głębią modulacji (m = 0,8 ± 0,04) w zakresie częstotliwości 20–1 000 MHz (jak określono na rys. 3 w niniejszej części), oraz

b)

modulacja impulsowa (PM), z ton = 577 μs i okresem = 4 600 μs, w zakresie częstotliwości 1 000–2 000 MHz, jak określono w normie ISO 11451-1, wydanie 3, 2005 oraz Amd1:2008.”;

(viii)

dodaje się pkt 7.4.4 w brzmieniu:

„7.4.4.   Czas narażenia

Czas narażenia dla każdej częstotliwości probierczej musi być wystarczająco długi, aby umożliwić reakcję badanego pojazdu w warunkach normalnych. W żadnym przypadku nie może on być krótszy niż 2 s.”;

7)

w załączniku XXI wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1.

Maksymalne wymiary pojazdu kategorii T, lub C są następujące:

2.1.1.

długość 12 m;

2.1.2.

szerokość: 2,55 m (pomijając ugiętą część boków opony w punkcie styczności z podłożem);

Szerokość można zwiększyć do 3,00 m, jeżeli jest to wyłącznie spowodowane przez instalację opon, gąsienic gumowych lub konfigurację opon podwójnych, niezbędnych dla ochrony gleby, w tym osłon przeciwrozbryzgowych kół, pod warunkiem że szerokość stałej struktury pojazdu jest ograniczona do 2,55 m, a pojazd posiadający homologację typu jest również wyposażony w co najmniej jeden zestaw opon lub gąsienic gumowych, z którymi jego szerokość nie może przekraczać 2,55 m.

2.1.3.

wysokość: 4 m.”;

b)

dodaje się pkt 2.3, 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.3 w brzmieniu:

„2.3.

Maksymalne wymiary pojazdu kategorii R są następujące:

2.3.1.

długość 12 m;

2.3.2.

szerokość: 2,55 m (pomijając ugiętą część boków opony w punkcie styczności z podłożem).

Szerokość można zwiększyć do 3,00 m, jeżeli jest to spowodowane wyłącznie jedną z następujących okoliczności:

a)

zastosowanie konfiguracji opon chroniących glebę, pod warunkiem że pojazd może być również wyposażony w co najmniej jeden komplet opon, z którym jego szerokość nie przekracza 2,55 m. Szerokość konstrukcji pojazdu niezbędnej do celów transportowych nie może przekraczać 2,55 m. W przypadku gdy pojazd może być również wyposażony w co najmniej jeden komplet opon, z którym jego szerokość nie przekracza 2,55 m, osłony przeciwrozbryzgowe kół, jeżeli są zamontowane, muszą się mieścić w szerokości pojazdu ograniczonej do 2,55 m;

b)

obecność narzędzi niezbędnych do funkcjonowania pojazdu i zgodnych z przepisami wykonawczymi do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*1). Szerokość konstrukcji pojazdu niezbędnej do celów transportowych nie może przekraczać 2,55 m;

2.3.3.

wysokość: 4 m.

(*1)  Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (wersja przekształcona) (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24).”;"

8)

w załączniku XXVI pkt 2.4.2 otrzymuje brzmienie:

„2.4.2.

szerokość urządzenia nie może w żadnym jego punkcie przekraczać szerokości tylnej osi, mierzonej na zewnętrznych punktach kół, pomijając wybrzuszenia opon przy zbliżeniu do podłoża, ani też nie może być krótsze o więcej niż 10 cm z każdej strony. Jeżeli pojazd posiada więcej tylnych osi niż jedną, to należy wziąć pod uwagę najszerszą z nich. Szerokość urządzenia nie może w żadnym przypadku przekroczyć 2,55 m.”;

9)

w załączniku XXVII pkt 2.1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„szerokość pojazdu z urządzeniem nie może przekraczać maksymalnej całkowitej szerokości pojazdu lub 2,55 m, zależnie od tego, który wymiar jest mniejszy. Główna część zewnętrznej powierzchni urządzenia nie może być skierowana do wewnątrz więcej niż 120 mm od najbardziej wysuniętej na zewnątrz płaszczyzny (szerokość maksymalna) pojazdu.”;

10)

w załączniku XXVIII pkt 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„—

szerokość nie przekraczała maksymalnej całkowitej szerokości ciągnika bez wyposażenia lub 2,55 m, zależnie od tego, który wymiar jest mniejszy.”;

11)

w załączniku XXXIV dodaje się pozycję w brzmieniu:

„2.9.

Jeżeli pojazd ciągnięty ciągnie inny pojazd ciągnięty, sprzęg mechaniczny pierwszego z nich musi spełniać wymogi dotyczące sprzęgów mechanicznych w ciągnikach.”.


ZAŁĄCZNIK II

Sprostowania do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208

W załącznikach I, IV, XII i XXXIV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące sprostowania:

a)

skreśla się wiersz poniżej wiersza z numerem regulaminu 5;

b)

skreśla się wiersz poniżej wiersza z numerem regulaminu 21;

c)

skreśla się wiersz poniżej wiersza z numerem regulaminu 75;

2)

w załączniku IV wprowadza się następujące sprostowanie:

a)

skreśla się pkt 1.1, 1.2 i 2;

b)

dodaje się pkt 2, 3 i 4 w brzmieniu:

„2.

Wymogi określone w normie ISO 10998:2008, Amd 1 2014 mają zastosowanie do układów kierowniczych pojazdów należących do kategorii Tb i Cb o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h, ale nie większej niż 60 km/h.

3.

Działanie kierujące ciągników Cb musi być zgodne z wymogami określonymi w pkt 3.9 załącznika XXXIII.

4.

Wymogi dotyczące siły kierowania w przypadku pojazdów, o których mowa w pkt 1, muszą być takie same jak wymogi dotyczące pojazdów kategorii N2 ustanowione w sekcji 6 regulaminu EKG ONZ nr 79 wymienionego w załączniku I.

W przypadku pojazdu wyposażonego w siodło i kierownicę typu rowerowego takie same wymogi w zakresie siły kierowania dotyczą środka uchwytu.”;

3)

w załączniku XII wprowadza się następujące sprostowanie:

a)

ostatnie zdanie w pkt 6.15.5 otrzymuje brzmienie:

„Kąt pionowy poniżej poziomu może być zmniejszony do 5°, jeżeli światło odblaskowe umieszczone jest na wysokości nad podłożem mniejszej niż 750 mm.”;

b)

w dodatku 3 tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wymiary, minimalna wielkość powierzchni odbijającej, barwa i minimalne wymogi fotometryczne oraz identyfikacja i oznaczenia tablic i naklejek wyróżniających dla pojazdów o szerokości większej niż 2,55 m”;

4)

w załączniku XXXIV wprowadza się następujące sprostowanie:

a)

w pkt 3.4.1 wzór na h2 otrzymuje brzmienie:

„h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))”;

b)

w pkt 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

wymienne urządzenia ciągnięte kategorii R1a lub R2a przeznaczone głównie do obróbki materiałów w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 167/2013;”.

6.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/15


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/830

z dnia 9 marca 2018 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 w odniesieniu do dostosowania konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (1), w szczególności jego art. 18 ust. 4 i art. 49 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kilka pozycji w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 167/2013 należy zmienić, aby umożliwić ustanowienie wymogów dotyczących dodatkowych kategorii pojazdów, zgodnie z najnowszymi wersjami niektórych standardowych kodeksów w zakresie urzędowych badań ciągników rolniczych i leśnych ustanowionych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (standardowe kodeksy OECD) (2).

(2)

Regulaminy EKG ONZ, które stosuje się obowiązkowo, określone w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1322/2014 (3) są często uaktualniane. W tym względzie wykaz należy uzupełnić notą wyjaśniającą, że producenci mogą korzystać z późniejszych suplementów do obowiązujących serii poprawek do tych regulaminów EKG ONZ, nawet jeżeli nie są one publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

W celu wyjaśnienia, że pewne wymogi prawodawstwa Unii są równoważne i w pełni zgodne z wymogami określonymi w standardowych kodeksach OECD, brzmienie wymogów oraz numeracja określone w niektórych załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1322/2014 należy dostosować, aby były identyczne z brzmieniem i numeracją odpowiedniego standardowego kodeksu OECD.

(4)

W celu zmniejszenia liczby obrażeń i wypadków śmiertelnych spowodowanych niemożliwością podniesienia montowanej z tyłu składanej konstrukcji zabezpieczającej przed skutkami przewrócenia się pojazdu w ciągnikach o wąskim rozstawie kół w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach wymogi ergonomiczne powinny być obowiązkowe, aby ułatwić i, w razie potrzeby, wspomagać podnoszenie konstrukcji zabezpieczającej przed skutkami przewrócenia się pojazdu.

(5)

Wykaz sprawozdań z badań wydanych na podstawie standardowych kodeksów OECD uznawanych do celów homologacji typu UE za alternatywne dla sprawozdań z badań wydanych na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1322/2014 powinien zostać uaktualniony.

(6)

W celu wyjaśnienia i poprawienia niektórych procedur badawczych należy wprowadzić dodatkowe drobne zmiany do metody badania siedzenia kierowcy oraz do wymogów dotyczących dostępu do miejsca kierowcy, minimalnej wytrzymałości urządzeń sterujących oraz szybkości spalania materiału, z którego wykonana jest kabina, określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1322/2014.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 167/2013 oraz rozporządzenie delegowane (UE) nr 1322/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 167/2013

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w wierszu 38 w kolumnach dotyczących kategorii pojazdów Ca i Cb „NA” zastępuje się „X”.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1322/2014

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1322/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 12 słowa „dla pojazdów kategorii T2, T3 i T4.3” zastępuje się słowami „dla pojazdów kategorii T2/C2, T3/C3 i T4.3/C4.3”;

2)

w rozdziale V wprowadza się art. 35a w brzmieniu:

„Artykuł 35a

Przepisy przejściowe

1.   Do dnia 26 czerwca 2018 r. organy krajowe w dalszym ciągu udzielają homologacji typu dla typów pojazdów rolniczych i leśnych lub typów układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w jego brzmieniu obowiązującym w dniu 25 czerwca 2018 r.

2.   Do dnia 31 grudnia 2018 r. państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do obrotu, rejestrację lub dopuszczenie pojazdów rolniczych i leśnych, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych w oparciu o typ homologowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w jego brzmieniu obowiązującym w dniu 25 czerwca 2018 r.”;

3)

w załączniku I, w tekście pod nagłówkiem „Nota wyjaśniająca:” dodaje się akapity w brzmieniu:

„Zastosowanie mają przepisy przejściowe regulaminów EKG ONZ wymienionych w tej tabeli, z wyjątkiem przypadków, gdy w niniejszym rozporządzeniu przewidziano określone terminy alternatywne. Akceptuje się również zgodność z przepisami zgodnymi ze zmianami późniejszymi niż zmiany wymienione w niniejszej tabeli.”;

4)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

5)

w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt B wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3.8.2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W stosownych przypadkach odporność na kruche pękanie w obniżonej temperaturze sprawdza się zgodnie z wymogami w pkt 3.8.2.1–3.8.2.7, lub z wymogami określonymi w pkt 3.8.3.”;

b)

dodaje się pkt 3.8.3 w brzmieniu:

„3.8.3.

Odporność na kruche pękanie w obniżonej temperaturze można wykazać poprzez zastosowanie zasad i zaleceń zawartych w sekcji 3 niniejszego pkt B w niskiej temperaturze – 18 °C lub niższej. Przed przystąpieniem do badania dynamicznego konstrukcja zabezpieczająca i całe wyposażenie montażowe są schładzane do temperatury – 18 °C lub niższej.”;

6)

w wyjaśnieniach dotyczących załącznika VI wyjaśnienie (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

O ile nie stwierdzono inaczej, tekst wymogów oraz numeracja określone w pkt B są identyczne z tekstem i numeracją standardowego kodeksu OECD dotyczącego urzędowych badań konstrukcji zabezpieczających dla ciągników rolniczych lub leśnych (badanie dynamiczne), standardowy kodeks OECD 3, wydanie 2017 z lutego 2017 r.”;

7)

w załączniku VII, w wyjaśnieniach dotyczących załącznika VII wyjaśnienie (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

O ile nie stwierdzono inaczej, tekst wymogów oraz numeracja określone w pkt B są identyczne z tekstem i numeracją standardowego kodeksu OECD dotyczącego urzędowych badań konstrukcji zabezpieczających dla gąsienicowych ciągników rolniczych lub leśnych, standardowy kodeks OECD 8, wydanie 2017 z lutego 2017 r.”;

8)

w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt B pkt 3.11.2 otrzymuje brzmienie:

„3.11.2.

W stosownych przypadkach odporność na kruche pękanie w obniżonej temperaturze sprawdza się zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3.11.2.1–3.11.2.7.”;

b)

w wyjaśnieniach dotyczących załącznika VIII wyjaśnienie (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

O ile nie stwierdzono inaczej, tekst wymogów oraz numeracja określone w pkt B są identyczne z tekstem i numeracją standardowego kodeksu OECD dotyczącego urzędowych badań konstrukcji zabezpieczających dla ciągników rolniczych lub leśnych (badanie statyczne), standardowy kodeks OECD 4, wydanie 2017 z lutego 2017 r.”;

9)

w załączniku IX wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

10)

w załączniku X wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

11)

w załączniku XI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

12)

w załączniku XIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3.1.3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Według uznania producenta można przeprowadzić dodatkowy fakultatywny pomiar hałasu przy wyłączonym silniku i urządzeniach pomocniczych, takich jak wentylatory, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i inne urządzenia elektryczne, pracujących przy maksymalnych ustawieniach.”;

b)

dodaje się pkt 3.2.2.2.2 w brzmieniu:

„3.2.2.2.2.

Podczas nieobowiązkowej trzeciej serii pomiarów silnik należy wyłączyć, a urządzenia pomocnicze, takie jak wentylatory, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i inne urządzenia elektryczne, muszą pracować przy maksymalnych ustawieniach.”;

13)

w załączniku XIV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;

14)

w załączniku XV pkt 3.3.2. otrzymuje brzmienie:

„3.3.2.

Górny stopień lub szczebel musi być łatwy do zauważenia i łatwo dostępny dla osoby wysiadającej z pojazdu. Odległość pionowa między kolejnymi stopniami lub szczeblami musi być równa. Dopuszczalna jest jednak tolerancja wynoszącą 20 mm.”;

15)

w załączniku XVIII w wyjaśnieniach dotyczących załącznika XVIII wyjaśnienie (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

Chyba że numeracja i wymogi określone w pkt B są identyczne z tekstem standardowego kodeksu OECD dotyczącego urzędowych badań konstrukcji zabezpieczających dla ciągników rolniczych i leśnych (badanie statyczne), standardowy kodeks OECD 4, wydanie 2017 z lutego 2017 r.”;

16)

w załączniku XXII pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Oświadczenie dotyczące hałasu

W instrukcji obsługi podaje się wartości poziomu hałasu przenikającego do ucha operatora dla każdego warunku badania określonego w załączniku XIII lub, alternatywnie, wyniki badania poziomu hałasu na podstawie standardowego kodeksu OECD 5, zgodnie z pkt 4 jego przykładowego sprawozdania z badań.”;

17)

w załączniku XXIII pkt 1.2.1. otrzymuje brzmienie:

„1.2.1.

Urządzenia sterujące, takie jak koła kierownicy lub dźwignie sterownicze, dźwignie zmiany biegów, dźwignie sterowania, korby, pedały i przełączniki muszą być wybrane, zaprojektowane, wykonane i rozmieszczone w taki sposób, aby siła konieczna do ich uruchamiania, ich przemieszczanie, umiejscowienie, sposoby działania i kody barwne były zgodne z normą ISO 15077:2008, łącznie z przepisami określonymi w załącznikach A i C do tej normy.”;

18)

w załączniku XXVII pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Szybkość spalania materiału, z którego wykonana jest kabina

Szybkość spalania materiału, z którego wykonana jest kabina, takiego jak pokrycie siedzeń, ścian, podłogi i tapicerka dachu, o ile je zastosowano, nie może przekraczać maksymalnej szybkości 150 mm/min, jeżeli badanie przeprowadzane jest zgodnie z normą ISO 3795:1989 lub normą FMVSS302.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 z dnia 19 września 2014 r. uzupełniające i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (Dz.U. L 364 z 18.12.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Tabela w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1322/2014 otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie z badań na podstawie standardowego kodeksu OECD nr

Przedmiot

Wydanie

Zastosowanie

Alternatywa dla sprawozdania z badań UE na podstawie

3

Badania urzędowe konstrukcji zabezpieczających ciągników rolniczych i leśnych

(badanie dynamiczne)

Wydanie 2017

luty 2017 r.

T1, T4.2 i T4.3

Załącznik VI

załącznik XVIII (jeśli badaniu zostały poddane kotwiczenia pasów bezpieczeństwa)

4

Badania urzędowe konstrukcji zabezpieczających ciągników rolniczych i leśnych

(badanie statyczne)

Wydanie 2017

luty 2017 r.

T1/C1, T4.2/C4.2 i T4.3/C4.3

Załącznik VIII i

załącznik XVIII (jeśli badaniu zostały poddane kotwiczenia pasów bezpieczeństwa)

5

Urzędowe pomiary hałasu na miejscu(-ach) kierowcy w ciągnikach rolniczych i leśnych

Wydanie 2017

luty 2017 r.

T i C

Załącznik XIII

6

Badania urzędowe zamontowanych z przodu konstrukcji zabezpieczających przed skutkami przewrócenia się pojazdu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół.

Wydanie 2017

luty 2017 r.

T2/C2, T3/C3 i T4.3/C4.3

Załącznik IX (jeżeli wymogi dotyczące działania składanych konstrukcji zabezpieczających przed skutkami przewrócenia się pojazdu były przedmiotem badań i zostały spełnione) oraz

załącznik XVIII (jeśli badaniu zostały poddane kotwiczenia pasów bezpieczeństwa)

7

Badania urzędowe zamontowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przed skutkami przewrócenia się pojazdu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół.

Wydanie 2017

luty 2017 r.

T2/C2, T3/C3 i T4.3/C4.3

Załącznik X (jeżeli wymogi dotyczące działania składanych konstrukcji zabezpieczających przed skutkami przewrócenia się pojazdu były przedmiotem badań i zostały spełnione) oraz

załącznik XVIII (jeśli badaniu zostały poddane kotwiczenia pasów bezpieczeństwa)

8

Badania urzędowe konstrukcji zabezpieczających ciągników gąsienicowych rolniczych i leśnych

Wydanie 2017

luty 2017 r.

C1, C2, C4.2 i C4.3

Załącznik VII i

załącznik XVIII (jeśli badaniu zostały poddane kotwiczenia pasów bezpieczeństwa)

10

Badania urzędowe konstrukcji zabezpieczających przed spadającymi przedmiotami w ciągnikach rolniczych i leśnych

Wydanie 2017

luty 2017 r.

T i C

Załącznik XI

Część C”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IX do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1322/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt B wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1.3.1 otrzymuje brzmienie:

„1.3.1.   Definicja wstępna: płaszczyzna symetrii koła lub gąsienicy

Płaszczyzna symetrii koła lub gąsienicy znajduje się w jednakowej odległości od dwu płaszczyzn zawierających obrzeże obręczy lub gąsienic na ich krawędziach zewnętrznych.”;

b)

w pkt 1.3.2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W przypadku ciągników gąsienicowych rozstaw kół oznacza odległość między płaszczyznami symetrii gąsienic.”;

c)

w pkt 1.4 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W przypadku ciągników wyposażonych w gąsienice: odległość między płaszczyznami pionowymi prostopadłymi do środkowej płaszczyzny wzdłużnej ciągnika przechodzącymi przez osie kół pędnych.”;

d)

pkt 2.1.2 i 2.1.3 otrzymują brzmienie:

„2.1.2.

stały lub regulowany minimalny rozstaw kół jednej z osi mniejszy niż 1 150 mm, wyposażonych w opony lub gąsienice większego rozmiaru. Zakłada się, że oś zamontowana z szerszymi oponami lub gąsienicami jest ustawiona na szerokości rozstawu nie większej niż 1 150 mm. Musi istnieć możliwość ustawienia szerokości kół drugiej osi w taki sposób, że krawędzie zewnętrzne węższych opon lub gąsienic nie wychodzą poza krawędzie zewnętrzne opon lub gąsienic drugiej osi. W przypadku, gdy dwie osie są wyposażone w obramowania oraz opony lub gąsienice tej samej wielkości, stała lub regulowana szerokość rozstawu kół obydwu osi musi być mniejsza niż 1 150 mm;

2.1.3.

masa większa niż 400 kg, ale mniejsza niż 3 500 kg, odpowiadająca masie własnej ciągnika wraz z konstrukcją zabezpieczającą przed skutkami przewrócenia się pojazdu oraz oponami lub gąsienicami o największym rozmiarze zalecanym przez producenta. Maksymalna dopuszczalna masa nie może przekraczać 5 250 kg, a stosunek masy (maksymalna dopuszczalna masa/masa obliczeniowa) nie może być większy niż 1,75;”;

e)

w pkt 3.1.2.3 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W przypadku ciągników wyposażonych w gąsienice producent określa ustawienie gąsienic.”;

f)

zdanie drugie i trzecie w pkt 3.1.3.2 otrzymują brzmienie:

„Kąt ten musi wynosić co najmniej 38° w momencie spoczynku ciągnika w stanie równowagi chwiejnej na kołach lub gąsienicach dotykających podłoża. Próbę należy wykonać raz przy kole kierownicy skręconym w prawo do oporu i raz przy kole kierownicy skręconym w lewo do oporu.”;

g)

w pkt 3.1.4.3.1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wiersz dotyczący charakterystyki ciągnika B0 otrzymuje brzmienie:

B0

(m)

Szerokość opon lub gąsienic tylnych;”;

(ii)

wiersze dotyczące charakterystyki ciągnika D2 i D3 otrzymują brzmienie:

D2

(m)

Wysokość opon lub gąsienic przednich przy pełnym obciążeniu osi

D3

(m)

Wysokość opon lub gąsienic tylnych przy pełnym obciążeniu osi”;

(iii)

w wierszu dotyczącym charakterystyki ciągnika S słowa „Suma szerokości rozstawu kół (S) oraz opon (B0) musi być większa niż szerokość B6 konstrukcji zabezpieczającej.” zastępuje się słowami „Suma szerokości rozstawu tylnych kół lub gąsienic (S) oraz opon lub gąsienic (B0) musi być większa niż szerokość B6 konstrukcji zabezpieczającej.”;

h)

pkt 3.1.4.3.2.2 otrzymuje brzmienie:

„3.1.4.3.2.2.

oś obrotu jest równoległa do wzdłużnej osi ciągnika i przechodzi przez środek powierzchni kontaktu koła lub gąsienicy przednich i tylnych znajdujących się niżej na pochylni;”;

i)

w pkt 3.1.5.1 akapit ostatni otrzymuje brzmienie:

„Odległość pomiędzy środkiem ciężkości a osią tylną (L3 ) lub osią przednią (L2 ) należy wyliczyć z rozkładu masy ciągnika pomiędzy koła lub gąsienice tylne i przednie.”;

j)

pkt 3.1.5.2 otrzymuje brzmienie:

„3.1.5.2.   Wysokość opon lub gąsienic tylnych (D3 ) i przednich (D2 )

Należy zmierzyć odległość od najwyższego punktu opony lub gąsienicy do płaszczyzny podłoża (rys. 6.5); tę samą metodę należy stosować do opon lub gąsienic przednich i tylnych.”;

k)

w pkt 3.1.5.4 akapit ostatni otrzymuje brzmienie:

„Punkt uderzenia określa płaszczyzna styczna do konstrukcji zabezpieczającej, przechodząca przez linię wyznaczoną przez najbardziej wysunięte w górę i na zewnątrz punkty opon lub gąsienic przednich i tylnych (rys. 6.7).”;

l)

w pkt 3.1.5.6 akapit ostatni otrzymuje brzmienie:

„Punkt uderzenia określa płaszczyzna styczna do maski silnika i konstrukcji zabezpieczającej, przechodząca przez najbardziej wysunięte w górę i na zewnątrz punkty opony lub gąsienicy przedniej (rys. 6.7). Pomiaru należy dokonać po obu stronach maski silnika.”;

m)

w pkt 3.1.5.9 akapit pierwszy i drugi pod nagłówkiem „Wysokość punktu obrotu przedniej osi (H0)” otrzymują brzmienie:

„Należy sprawdzić odległość pionową między środkiem punktu obrotu przedniej osi a środkiem osi opon lub gąsienic przednich (H01 ), która musi być ujęta w sprawozdaniu technicznym producenta.

Należy zmierzyć odległość pionową od środka osi opon lub gąsienic przednich (H02 ) do płaszczyzny podłoża (rys. 6.8).”;

n)

pkt 3.1.5.10 i 3.1.5.11 otrzymują brzmienie:

„3.1.5.10.   Rozstaw kół tylnych (S)

Należy zmierzyć minimalny rozstaw kół tylnych z założonymi oponami lub gąsienicami o największym rozmiarze określonym przez producenta (rys. 6.9).

3.1.5.11.   Szerokość opon lub gąsienic tylnych (B0 )

Należy zmierzyć odległość pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną płaszczyzną pionową opony lub gąsienicy tylnej w jej górnej części (rys. 6.9).”;

o)

pkt 3.2.1.3.4 otrzymuje brzmienie:

„3.2.1.3.4.

Regulację rozstawu kół należy dobrać w taki sposób, by w miarę możliwości zapobiec opieraniu się konstrukcji zabezpieczającej na oponach lub gąsienicach podczas badań wytrzymałościowych. Jeśli badania przeprowadzane są metodą statyczną, koła lub gąsienice mogą być zdemontowane.”;

p)

pkt 3.2.2.2.4 otrzymuje brzmienie:

„3.2.2.2.4.

Jeżeli ciągnik posiada układ zawieszenia między nadwoziem a kołami lub gąsienicami, musi on zostać zablokowany na czas badań.”;

q)

pkt 3.2.5.4 otrzymuje brzmienie:

„3.2.5.4.   Stanowisko do próby zgniatania

Stanowisko badawcze przedstawione na rys. 6.10 umożliwia oddziaływanie na konstrukcję zabezpieczającą siłą skierowaną w dół poprzez sztywną belkę o szerokości około 250 mm połączoną przegubami uniwersalnymi z mechanizmem obciążającym. Osie ciągnika muszą być podparte w taki sposób, by opony lub gąsienice nie przenosiły oddziałującej siły zgniatania.”;

r)

w pkt 3.3.2.2 akapit ostatni zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„W tym celu należy przyjąć najmniejsze przewidziane przez producenta w normalnym wyposażeniu wymiary opon lub gąsienic przednich i tylnych oraz rozstaw kół.”;

s)

rys. 6.5 zastępuje się następującym rysunkiem:

Rysunek 6.5

Dane niezbędne dla obliczenia przewrócenia się ciągnika w układzie trójosiowym

Image

Uwaga: Pomiaru D2 i D3 należy dokonać przy pełnym obciążeniu osi.”;

t)

w pkt 5.3.1 w akapicie ostatnim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W przypadku ciągników wyposażonych w gąsienice producent określa ustawienie gąsienic.”;

u)

w sekcji B4 („Wymogi dotyczące testowania wirtualnego”) dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku ciągników wyposażonych w gąsienice w pierwotnym wzorze należy zastąpić następujące wiersze:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=”

 

*540 PRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=”: LOCATE 13, 29: PRINT „”

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT „REAR TRACKS WIDTH B0=”

 

970 LPRINT TAB(40); „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=”;

 

*980 LPRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=”;

 

1160 LPRINT TAB(40); „REAR TRACK WIDTH B0=”;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1))

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

Jeżeli dotyczy.”;

2)

w wyjaśnieniach dotyczących załącznika IX wyjaśnienie (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

Poza numeracją sekcji B2 i B3, która została zharmonizowana z całym załącznikiem, tekst wymogów i numeracja określona w pkt B są identyczne z tekstem i numeracją w standardowym kodeksie OECD dotyczącym urzędowych badań konstrukcji zabezpieczających przed skutkami przewrócenia się pojazdu, montowanych z przodu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół lub gąsienic, standardowy kodeks OECD nr 6, wydanie 2017 z lutego 2017 r.”.

ZAŁĄCZNIK III

W załączniku X do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1322/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W pkt A dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3.

Oprócz wymogów określonych w pkt 2 należy spełnić wymogi dotyczące działania składanych konstrukcji zabezpieczających przed skutkami przewrócenia się pojazdu (ROPS), określone w sekcji B3.”;

2)

w pkt B wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 3.1.2.2.5 otrzymuje brzmienie:

„3.1.2.2.5.

Do pierwszego obciążenia tyłu konstrukcji należy wybrać bok, który w uznaniu organów właściwych w zakresie badań zostanie poddany serii obciążeń w warunkach najbardziej niekorzystnych dla konstrukcji. Obciążenie boczne przykłada się do strony przeciwnej płaszczyzny symetrii ciągnika niż obciążenie wzdłużne. Obciążeniu przedniemu należy poddać ten sam bok wzdłużnej płaszczyzny symetrii konstrukcji zabezpieczającej, co bok poddany obciążeniu bocznemu.”;

2)

dodaje się sekcję B3 w brzmieniu:

„B3   WYMOGI DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SKŁADANYCH KONSTRUKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED SKUTKAMI PRZEWRÓCENIA SIĘ POJAZDU

5.1.   Zakres

Niniejsza sekcja zawiera minimalne wymogi dotyczące działania i badań dla zamocowanych z tyłu składanych ROPS, które są podnoszone lub opuszczane ręcznie przez stojącego operatora (ze wspomaganiem częściowym lub bez) i zamykane ręcznie lub automatycznie.

5.2.   Do celów niniejszej sekcji przyjmuje się następujące definicje:

5.2.1.

»ręcznie obsługiwana składana ROPS« jest zamocowaną z tyłu konstrukcją zabezpieczającą typu dwufilarowego, ręcznie podnoszoną/opuszczaną bezpośrednio przez operatora (ze wspomaganiem częściowym lub bez);

5.2.2.

»automatycznie składana ROPS« jest zamocowaną z tyłu konstrukcją zabezpieczającą typu dwufilarowego z pełnym wspomaganiem operacji podnoszenia/opuszczania;

5.2.3.

»system blokady« jest urządzeniem zamontowanym w celu blokowania, ręcznie lub automatycznie, ROPS w pozycji podniesionej lub opuszczonej;

5.2.4.

»obszar chwytania« jest obszarem określonym przez producenta jako część ROPS lub dodatkowy uchwyt zamontowany do ROPS, w którym to obszarze operatorowi wolno przeprowadzać operacje podnoszenia/opuszczania;

5.2.5.

»dostępna część obszaru chwytania« jest obszarem obsługi ROPS przez operatora podczas operacji podnoszenia/opuszczania; obszar ten określa się w odniesieniu do geometrycznego środka przekroju obszaru chwytania;

5.2.6.

»strefa dostępna« jest przestrzenią, w której stojący operator może przykładać siłę w celu podniesienia lub opuszczenia ROPS;

5.2.7.

»punkt zaciskający« oznacza punkt, w którym części przesuwają się w stosunku do siebie nawzajem lub w stosunku do części nieruchomych w taki sposób, że istnieje niebezpieczeństwo zaciśnięcia lub ściśnięcia człowieka lub niektórych części jego ciała;

5.2.8.

»punkt tnący« oznacza punkt, w którym części przesuwają się wzdłuż względem siebie lub wzdłuż względem innych części w taki sposób, że istnieje niebezpieczeństwo zaciśnięcia, ściśnięcia lub przecięcia człowieka lub niektórych części jego ciała;

5.2.9.

»miejsce do stania« oznacza miejsce na platformie ciągnika dostępne z głównego dostępu do miejsca kierowcy z wystarczającą przestrzenią dla stojącego operatora.

5.3.   Ręcznie obsługiwana składana ROPS

5.3.1.   Warunki wstępne do badania

5.3.1.1.   Obszar chwytania

Ręcznie obsługuje stojący operator, chwytając jedno- lub wielokrotnie obszar chwytania pałąka.

Pałąk może być obsługiwany z podłoża lub miejsca do stania na platformie (rys. 7.8a i 7.8b).

Operator może obsługiwać pałąk równolegle do jego toru lub przed jego torem.

Dopuszcza się proces wieloetapowy z wieloma pozycjami operatora i wieloma określonymi obszarami chwytania.

Obszar chwytania musi być trwale i wyraźnie oznaczony (rys. 7.9).

Powierzchnia ta musi być zaprojektowana bez ostrych krawędzi, ostrych naroży ani szorstkich powierzchni, które mogłyby spowodować uraz operatora.

Obszar ten może się znajdować po jednej lub po obu stronach ciągnika i może stanowić część konstrukcyjną pałąka lub dodatkowych uchwytów. W tym obszarze chwytania ręczna obsługa w celu podnoszenia lub opuszczania pałąka nie może zagrażać operatorowi przecięciem, ściśnięciem ani niekontrolowanymi ruchami.

5.3.1.2.   Strefy dostępne

Określa się trzy dostępne strefy o różnej dopuszczalnej sile w odniesieniu do poziomej płaszczyzny podłoża i płaszczyzn pionowych stycznych do zewnętrznych części ciągnika, które ograniczają pozycję lub przemieszczenie operatora (rys. 7.10).

Strefa I: strefa wygody

Strefa II: strefa dostępna bez pochylania ciała do przodu

Strefa III: strefa dostępna po pochyleniu ciała do przodu

Obsługa pałąka równolegle do jego toru.

 

Położenie i ruch operatora są ograniczone przez przeszkody. Są to części ciągnika określone pionowymi płaszczyznami stycznymi do zewnętrznych krawędzi przeszkody.

 

Jeżeli operator musi ruszyć stopami podczas ręcznej obsługi pałąka, przemieszczenie jest dozwolone w obrębie płaszczyzny równoległej do toru pałąka lub w obrębie tylko jednej płaszczyzny równoległej do płaszczyzny poprzedniej, tak aby ominąć przeszkodę. Całkowite przemieszczenie uznaje się za połączenie linii prostych równoległych i prostopadłych do toru pałąka. Dopuszcza się przemieszczenie prostopadłe, pod warunkiem że operator zbliża się do pałąka. Dostępny obszar uznaje się za obszar obejmujący różne dostępne strefy (rys. 7.11).

Obsługa pałąka przed jego torem:

 

Tylko w przypadku obsługi pałąka przed jego torem rozszerzenia strefy II i III uznaje się za dostępne (rys. 7.12). W rozszerzeniach tych dopuszczalne siły uruchamiające są takie same jak odpowiednio w strefie II i w strefie III.

 

Jeżeli operator musi się przemieścić podczas ręcznej obsługi pałąka, musi się to odbyć poprzez przemieszczenie bez żadnej przeszkody w płaszczyźnie równoległej do toru pałąka.

W takim przypadku dostępny obszar uznaje się za obszar obejmujący różne dostępne strefy.

5.3.1.3.   Miejsce do stania

Każde miejsce do stania na platformie podane przez producenta musi być dostępne z głównego dostępu do miejsca kierowcy oraz spełniać następujące wymogi:

Miejsce przewidziane do stania musi posiadać przestrzeń wystarczającą na obie stopy operatora, musi być płaskie i mieć powierzchnię przeciwpoślizgową. W zależności od konfiguracji maszyny może składać się z dwóch oddzielnych powierzchni i wykorzystywać części maszyny. Musi ono być umieszczone w taki sposób, żeby operator mógł utrzymać równowagę podczas przeprowadzania wymaganej obsługi i znajdował się na jednakowej wysokości, z tolerancją ± 50 mm.

Należy zamontować uchwyt(-y) lub poręcze w celu zapewnienia trzech punktów oparcia. Można uznać, że części maszyny spełniają te wymagania.

Uważa się, że miejsce do stania posiada wystarczającą przestrzeń, jeżeli jego powierzchnia jest co najmniej kwadratem o długości każdego boku w przekroju 400 mm (rys. 7.13).

Alternatywnie wymóg dotyczący miejsca do stania można spełnić, zapewniając przestrzeń wystarczającą na jedną stopę na płaskiej powierzchni oraz na jedno kolano na siedzeniu.

5.3.1.4.   Warunki badania

Ciągnik musi posiadać opony o największej średnicy wskazanej przez producenta oraz o najmniejszym przekroju poprzecznym dla opon o tej średnicy. Opony muszą być napompowane do ciśnienia zalecanego dla pracy w terenie.

Należy zapewnić możliwie najwęższy rozstaw kół tylnych; szerokość rozstawu kół przednich musi być jak najbliższa szerokości wspomnianego rozstawu. Jeśli istnieje możliwość rozstawienia kół przednich na dwa sposoby, różniące się w równym stopniu od najwęższego rozstawienia kół tylnych, należy wybrać z tych dwóch szersze rozstawienie kół przednich.

5.3.2.   Procedura badania

Celem badania jest pomiar siły potrzebnej do podnoszenia lub opuszczania pałąka. Badanie przeprowadza się w warunkach statycznych: bez wcześniejszego ruchu pałąka. Każdego pomiaru siły koniecznej do podnoszenia lub opuszczania pałąka dokonuje się w kierunku stycznym do toru pałąka i przechodzącym przez środek geometryczny przekrojów obszaru chwytania.

Uznaje się, że obszar chwytania jest dostępny, jeżeli znajduje się w dostępnych strefach lub w przestrzeni obejmującej różne dostępne strefy (rys. 7.14).

Siłę konieczną do podnoszenia i opuszczania pałąka mierzy się w różnych punktach, które znajdują się w dostępnej części obszaru chwytania (rys. 7.15).

Pierwszego pomiaru dokonuje się na końcu dostępnej części obszaru chwytania, kiedy pałąk jest w pełni opuszczony (pkt 1 na rys. 7.15).

Drugi pomiar jest określony zgodnie z położeniem pkt 1 po obróceniu pałąka do punktu, w którym prostopadła do toru pałąka jest pionowa (pkt 2 na rys. 7.15).

Trzeciego pomiaru dokonuje się po obróceniu pałąka do wierzchołka dostępnej części obszaru chwytania (pkt 3 na rys. 7.15).

Jeżeli podczas tego trzeciego pomiaru pałąk nie jest całkowicie podniesiony, dokonuje się pomiaru w punkcie na końcu dostępnej części obszaru chwytania, kiedy pałąk jest w pełni podniesiony (pkt 4 na rys. 7.15).

Jeżeli między pkt 1 i pkt 3 tor końca dostępnej części obszaru chwytania punktu przecina granicę pomiędzy strefą I i II, przeprowadzany jest dodatkowy pomiar w tym punkcie (rys. 7.16).

Maksymalne siły w tych punktach nie mogą przekraczać siły dopuszczalnej dla danej strefy (I, II lub III).

W celu pomiaru siły w wymaganych punktach, możliwy jest bezpośredni pomiar jej wartości lub pomiar momentu potrzebnego do podniesienia lub obniżenia pałąka, aby obliczyć siłę.

5.3.3.   Warunek akceptacji

5.3.3.1.   Wymóg dotyczący siły

Siła dopuszczalna do uruchomienia ROPS zależy od dostępnej strefy, jak pokazano w tabeli 7.2.

Tabela 7.2

Dopuszczalne siły

Strefa

I

II

III

Siła dopuszczalna (N)

100

75

50

Dopuszcza się wzrost o nie więcej niż 25 % dopuszczalnych sił, jeżeli pałąk jest w pełni obniżony lub w pełni podniesiony.

Dopuszcza się wzrost o nie więcej niż 25 % dopuszczalnych sił, jeżeli pałąk jest obsługiwany przed jego torem.

Dopuszcza się wzrost o nie więcej niż 50 % dopuszczalnych sił podczas operacji opuszczania.

5.3.3.2.   Wymogi dodatkowe

Ręczna obsługa w celu podnoszenia lub opuszczania pałąka nie może zagrażać operatorowi przecięciem, ściśnięciem ani niekontrolowanymi ruchami.

Punkt zaciskający nie jest uważany za niebezpieczny dla dłoni operatora, jeżeli w obszarze chwytania odległości bezpieczeństwa między pałąkiem i stałymi częściami ciągnika są nie mniejsze niż 100 mm dla dłoni, nadgarstka i pięści oraz 25 mm dla palca (norma ISO 13854:1996). Odległości bezpieczeństwa sprawdza się w odniesieniu do sposobu obsługi przewidzianego przez producenta w instrukcji obsługi.

5.4.   System blokady ręcznej

Urządzenie zamontowane w celu blokowania ROPS w położeniu podniesionym/opuszczonym musi być zaprojektowane:

do obsługi przez jednego stojącego operatora i położone w jednej z dostępnych stref;

jako praktycznie nieoddzielone od ROPS (na przykład sworznie stosowane jako sworznie zamykające lub przytrzymujące);

w celu uniknięcia możliwości pomyłki podczas blokowania (należy wskazać prawidłowe położenie sworzni);

w sposób uniemożliwiający przypadkowe usunięcie lub zgubienie części.

Jeżeli elementami do zablokowania ROPS w położeniu uniesionym/opuszczonym są sworznie, muszą one być swobodnie wsuwane lub wysuwane. Jeżeli w tym celu konieczne jest przyłożenie siły do pałąka, musi to być zgodne z wymaganiami pkt 1 i 3 lub 4 (zob. pkt 5.3).

Wszystkie inne urządzenia blokujące muszą być skonstruowane zgodnie z zasadami ergonomii w odniesieniu do kształtu i siły, w szczególności w celu uniknięcia zagrożenia ściśnięciem lub przecięciem.

5.5.   Wstępne badanie układu automatycznej blokady

Układ automatycznej blokady zamontowany w ręcznie obsługiwanej składanej ROPS należy poddać badaniu wstępnemu przed badaniem wytrzymałościowym konstrukcji zabezpieczającej.

Pałąk jest przemieszczany z pozycji dolnej do zablokowanej pozycji podniesionej i z powrotem. Powyższe czynności odpowiadają jednemu cyklowi. Należy wykonać 500 cykli.

Można to wykonać ręcznie lub za pomocą energii zewnętrznej (siłowników hydraulicznych, pneumatycznych lub elektrycznych). W obu przypadkach siłę przykłada się w płaszczyźnie równoległej do toru pałąka i przechodzącej przez obszar chwytania. Prędkość kątowa pałąka musi być w przybliżeniu stała i mniejsza niż 20 stopni/s.

Po 500 cyklach siła przyłożona kiedy pałąk jest w położeniu pionowym, nie może przekraczać o więcej niż 50 % siły dopuszczalnej (tabela 7.2).

Pałąk odblokowuje się zgodnie z instrukcją obsługi.

Po ukończeniu 500 cykli nie przeprowadza się konserwacji ani regulacji systemu blokady.

Uwaga 1: Badanie wstępne można zastosować również do układów ROPS składanych automatycznie. Badanie należy przeprowadzić przed badaniem wytrzymałościowym ROPS.

Uwaga 2: Badanie wstępne może być przeprowadzone przez producenta. W takim przypadku producent dostarcza stacji badawczej zaświadczenie stwierdzające, że badanie zostało wykonane zgodnie z procedurą badania oraz że po ukończeniu 500 cykli nie przeprowadzono konserwacji ani regulacji systemu blokady. Jednostka badawcza sprawdza działanie urządzenia, przeprowadzając jeden cykl z pozycji dolnej do zablokowanej pozycji podniesionej i z powrotem.

Image

Rysunek 7.8 a

Z podłoża

Rysunek 7.8 b

Z platformy

Image

Rysunek 7.9

Obszar chwytania

obszar chwytania

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image

Rysunek 7.14

Przykład dostępnej części obszaru chwytania

strefy dostępne

tor obszaru chwytania

dostępna część obszaru chwytania

Image

Rysunek 7.15

Punkty, w których kontroluje się wymaganą siłę

punkt 1

punkt 2

punkt 3

punkt 4

Image

Rysunek 7.16

Punkt dodatkowy, w którym mierzy się wymaganą siłę

punkt dodatkowy

punkt 1

punkt 2

punkt 3

punkt 4

”;

3)

w wyjaśnieniach dotyczących załącznika X wyjaśnienie (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

Poza numeracją sekcji B2 i B3, która została zharmonizowana z całym załącznikiem, tekst wymogów i numeracja określona w pkt B są identyczne z tekstem i numeracją w standardowym kodeksie OECD dotyczącym urzędowych badań konstrukcji zabezpieczających przed skutkami przewrócenia się pojazdu, montowanych z tyłu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół, standardowy kodeks OECD nr 7, wydanie 2017 z lutego 2017 r.”.

ZAŁĄCZNIK IV

W załączniku XI do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1322/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt C wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 3.1.3 otrzymuje brzmienie:

„3.1.3.

Konstrukcja zabezpieczająca może być przeznaczona wyłącznie do ochrony kierowcy przed spadającym przedmiotem. Może istnieć możliwość zamontowania na tej konstrukcji wyposażenia chroniącego kierowcę przed warunkami pogodowymi, o charakterze bardziej lub mniej tymczasowym. Zazwyczaj kierowca usuwa takie wyposażenie, kiedy jest ciepło. Istnieją jednak konstrukcje zabezpieczające w których okładziny są stałe, a wentylację podczas ciepłej pogody zapewniają okna lub klapy. Ponieważ okładziny mogą zwiększać wytrzymałość konstrukcji, a w przypadku gdy są ruchome, mogą być niezamontowane, gdy zdarzy się wypadek, wszystkie części, które mogą zostać rozebrane przez kierowcę, należy zdjąć do celów badania. Drzwi i okna, które można otwierać, do badania muszą zostać zdemontowane lub zablokowane w pozycji otwartej, tak aby nie zwiększały wytrzymałości konstrukcji zabezpieczającej.”;

b)

dodaje się pkt 3.1.3.1 w brzmieniu:

„3.1.3.1.

W przypadku otwieranego szyberdachu w rzucie pionowym strefy bezpieczeństwa, na wniosek producenta, na jego odpowiedzialność i zgodnie z jego instrukcjami, badanie można wykonać z szyberdachem:

w położeniu zamkniętym – zablokowanym,

w pozycji otwartej,

usuniętym.

W każdym razie wymogi określone w pkt 3.3 muszą być spełnione, a opis warunków badania musi być zawarty w sprawozdaniu z badania.

Dalsza część niniejszych przepisów odnosi się wyłącznie do badania konstrukcji zabezpieczającej. Należy rozumieć, że obejmuje to okładziny, które nie mają charakteru tymczasowego.

Opis wszelkich występujących tymczasowych okładzin należy uwzględnić w specyfikacjach. Przed badaniem należy usunąć wszystkie elementy wykonane ze szkła lub podobnych materiałów kruchych. Części ciągnika i konstrukcji zabezpieczającej, które mogą zostać bez potrzeby uszkodzone w trakcie badania, a które nie mają wpływu na wytrzymałość konstrukcji zabezpieczającej lub jej wymiary, można usunąć przed badaniem, jeżeli producent wyrazi takie życzenie. Podczas badania nie można przeprowadzać napraw ani regulacji. Producent może dostarczyć wiele identycznych próbek, jeżeli wymaganych jest wiele prób zrzutowych.”;

c)

przed tabelą 10.2 dodaje się pkt 3.6.2.8 w brzmieniu:

„3.6.2.8.

Alternatywnie wymagania te można sprawdzić, stosując uderzenie przedmiotem stosowanym w badaniu, jeżeli wszystkie elementy konstrukcyjne są w temperaturze – 18 °C lub niższej.”;

d)

nagłówek rys. 10.3 otrzymuje brzmienie:

Rysunek 10.3

Minimalna konfiguracja testowa FOPS

Konstrukcja zabezpieczająca sztywno przymocowana do stanowiska badawczego w normalnych punktach montażowych”;

2)

w wyjaśnieniach dotyczących załącznika XI wyjaśnienie (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

O ile nie przewidziano inaczej, tekst wymogów oraz numeracja określona w pkt C są identyczne z tekstem i numeracją w standardowym kodeksie OECD dotyczącym urzędowych badań konstrukcji zabezpieczających przed spadającymi przedmiotami w ciągnikach rolniczych i leśnych, standardowy kodeks OECD nr 10, wydanie 2017 z lutego 2017 r.”.

ZAŁĄCZNIK V

W załączniku XIV do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1322/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w dodatku 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli wiersze dotyczące PS nr 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„PS No

a

10– 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215”;

 

b)

w tabeli wiersze dotyczące PS nr 699 i 700 otrzymują brzmienie:

„PS No

a

10– 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0”;

2)

W dodatku 4a wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli wiersze dotyczące PS nr 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„PS No

a

10– 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089”;

 

b)

w tabeli wiersz dotyczący PS nr 699 otrzymuje brzmienie:

„PS No

a

10– 4 m

t

s

699

0 062”.

 


6.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/831

z dnia 5 czerwca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. a), d), e), h) oraz i), art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 (2) ustanowiono unijny wykaz substancji dozwolonych, które mogą być wykorzystywane w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

(2)

Od czasu ostatniej zmiany rozporządzenia (UE) nr 10/2011 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) opublikował dalsze opinie naukowe dotyczące poszczególnych substancji, które mogą być stosowane w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością („FCM”), a także dotyczące dopuszczonego stosowania substancji, na które wcześniej udzielono zezwolenia. Aby zapewnić odzwierciedlenie najnowszych ustaleń Urzędu w rozporządzeniu (UE) nr 10/2011, należy zmienić to rozporządzenie.

(3)

Urząd przyjął opinie zawierające ponowną ocenę zanieczyszczenia żywności nadchloranami i narażenia z dietą na nadchloran u ludzi (3) (4). Substancja kwas nadchlorowy, sole (nadchloran) (FCM nr 822) jest uwzględniona w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 jako dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów. Limit migracji specyficznej (SML) wynoszący 0,05 mg/kg ma do niej zastosowanie w oparciu o umowne założenie – dotyczące narażenia z dietą w związku z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością – że osoba ważąca 60 kg spożywa dziennie 1 kg żywności. W ramach ponownych ocen nadchloranu Urząd ustalił tolerowane dzienne pobranie (TDI) wynoszące 0,3 μg/kg masy ciała na dzień oraz stwierdził, że zarówno krótko-, jak i długoterminowe narażenie na nadchloran młodych grup ludności pochodzące ze wszystkich źródeł żywności przekracza TDI, natomiast krótko- i długoterminowe narażenie populacji osób dorosłych sytuuje się na poziomie TDI. Aby uwzględnić powyższe okoliczności, należy obliczyć SML na podstawie TDI oraz zastosować umowny współczynnik alokacji wynoszący 10 % TDI z FCM. W związku z tym SML wynoszący dla nadchloranu 0,05 mg/kg należy obniżyć do wartości 0,002 mg/kg, aby zapewnić, by migracja nadchloranu z tworzyw sztucznych stanowiących FCM nie zagrażała zdrowiu ludzi.

(4)

Urząd przyjął pozytywną opinię naukową (5) w sprawie stosowania substancji kwas fosforowy(III), mieszane triestry 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenylu i 4-(1,1-dimetylopropylo)fenylu (substancja FCM nr 974, nr CAS 939402-02-5). Substancja ta jest dozwolona przy limicie migracji wynoszącym 5 mg/kg żywności. Na podstawie nowych dowodów naukowych Urząd stwierdził, że substancja ta nie budzi obaw co do bezpieczeństwa konsumentów, jeżeli jej limit migracji specyficznej zostanie podwyższony z 5 do 10 mg/kg żywności, o ile przestrzegane będą pozostałe obowiązujące ograniczenia. Należy zatem podwyższyć limit migracji tej substancji z 5 do 10 mg/kg, pod warunkiem że utrzymane zostaną pozostałe ograniczenia.

(5)

Urząd przyjął pozytywną opinię naukową (6) w sprawie stosowania substancji kwas 1,2,3,4-tetrahydronaftaleno-2,6-dikarboksylowy, ester dimetylowy (substancja FCM nr 1066, nr CAS 23985-75-3). Urząd stwierdził, że substancja ta nie budzi obaw co do bezpieczeństwa konsumentów, jeżeli jest wykorzystywana jako komonomer do produkcji warstwy poliestru przeznaczonego do zastosowania jako warstwa wewnętrzna w wielowarstwowym materiale z tworzyw sztucznych przeznaczonym do kontaktu z żywnością, do której w tabeli 2 w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 przyporządkowano płyny modelowe A, B, C lub D1 imitujące żywność. Migracja sumy substancji i jej dimerów (cyklicznych i otwartołańcuchowych) nie powinna przekraczać 0,05 mg/kg żywności. Należy zatem wpisać ten monomer do unijnego wykazu substancji dozwolonych – z zastrzeżeniem, że należy przestrzegać powyższych wymagań.

(6)

Urząd przyjął pozytywną opinię naukową (7) w sprawie stosowania substancji [3-(2,3-epoksypropoksy)propylo]trimetoksysilan (substancja FCM nr 1068, nr CAS 2530-83-8). Urząd stwierdził, że mimo iż substancja ta może być genotoksyczna, nie budzi ona obaw co do bezpieczeństwa ze względu na niewielkie ewentualne narażenie na nią, gdy jest stosowana jako składnik apretur do obróbki włókien szklanych wbudowanych w tworzywa sztuczne o niskiej przepuszczalności, takie jak politereftalan etylenu (PET), poliwęglan (PC), politereftalan butylenu (PBTP), poliestry termoutwardzalne oraz ester winylowy epoksybisfenolu, przeznaczone do jednorazowego i wielokrotnego użytku przy długotrwałym przechowywaniu w temperaturze pokojowej, krótkotrwałego wielokrotnego kontaktu w podwyższonej lub wysokiej temperaturze oraz dla wszystkich kategorii żywności. Ponieważ niektóre produkty reakcji wspomnianej substancji zawierające funkcję epoksydową mogą również być genotoksyczne, pozostałości substancji i każdego z jej produktów reakcji w poddanych obróbce włóknach szklanych nie powinny być wykrywalne na poziomie 10 μg/kg w przypadku substancji oraz 60 μg/kg w przypadku każdego z produktów reakcji (hydrolizowanych monomerów oraz cyklicznych dimerów, trimerów i tetramerów zawierających grupę epoksydową).

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 w brzmieniu sprzed wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 26 czerwca 2019 r. i mogą pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 czerwca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U. L 12 z 15.1.2011, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2017; 15(10):5043.

(4)  Dziennik EFSA 2014; 12(10):3869.

(5)  Dziennik EFSA 2017; 15(5):4841.

(6)  Dziennik EFSA 2017; 15(5):4840.

(7)  Dziennik EFSA 2017; 15(10):5014.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 1 w tabeli 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycje dotyczące substancji FCM nr 822 i nr 974 otrzymują brzmienie:

„822

71938

 

Kwas nadchlorowy, sole

tak

nie

nie

0,002

 

 

(4)”

„974

74050

939402-02-5

Kwas fosforowy(III), mieszane triestry 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenylu i 4-(1,1-dimetylopropylo)fenylu

tak

nie

tak

10

 

SML wyrażony jako suma formy fosforynowej i fosforanowej substancji, 4-tert-amylofenolu i 2,4-di-tert-amylofenolu. Migracja 2,4-di-tert-amylofenolu nie może przekraczać 1 mg/kg żywności.”

 

b)

dodaje się w porządku numerycznym substancji FCM następujące pozycje:

„1066

 

23985-75-3

Kwas 1,2,3,4-tetrahydronaftaleno-2,6-dikarboksylowy, ester dimetylowy

nie

tak

nie

0,05

 

Do stosowania wyłącznie jako komonomer w produkcji warstwy poliestru niewchodzącej w kontakt z żywnością w wielowarstwowym materiale z tworzyw sztucznych, który ma być wykorzystywany jedynie w kontakcie z żywnością, do której w tabeli 2 w załączniku III przyporządkowano płyny modelowe A, B, C lub D1. Limit migracji specyficznej w kolumnie 8 odnosi się do sumy substancji i jej dimerów (cyklicznych i otwartołańcuchowych).

 

1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epoksypropoksy)propylo]trimetoksysilan

tak

nie

nie

 

 

Do stosowania wyłącznie jako składnik apretury do obróbki włókien szklanych wbudowywanych we wzmacniane włóknem szklanym tworzywa sztuczne o niskiej przepuszczalności (politereftalan etylenu (PET), poliwęglan (PC), politereftalan butylenu (PBTP), poliestry termoutwardzalne oraz ester winylowy epoksybisfenolu) wchodzące w kontakt ze wszystkimi kategoriami żywności.

Pozostałości substancji w poddanych obróbce włóknach szklanych nie mogą być wykrywalne na poziomie 0,01 mg/kg w przypadku substancji oraz 0,06 mg/kg w przypadku każdego z produktów reakcji (hydrolizowanych monomerów oraz cyklicznych dimerów, trimerów i tetramerów zawierających grupę epoksydową).”

 


6.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/38


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/832

z dnia 5 czerwca 2018 r.

zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, difenokonazolu, fenamidonu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, propargitu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, fenamidonu, folpetu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP). W przypadku difenokonazolu, flubendiamidu, fluopikolidu i fosetylu NDP określono w części A załącznika III do wspomnianego rozporządzenia. W przypadku propargitu NDP określono w załączniku V do tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 11 lipca 2015 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego (KKŻ) przyjęła kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) fenamidonu (2).

(3)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), jeżeli istnieją normy międzynarodowe lub jeżeli spodziewane jest ich wprowadzenie, mają one zostać wzięte pod uwagę podczas opracowywania lub dostosowywania prawa żywnościowego, z wyjątkiem sytuacji, w których normy takie – lub ich część – nie stanowiłyby skutecznego lub odpowiedniego środka realizacji celów prawa żywnościowego; sytuacji, w których ich niestosowanie jest uzasadnione naukowo oraz gdyby miały one spowodować zmianę poziomu ochrony w stosunku do poziomu określonego jako właściwy w Unii. Ponadto – zgodnie z art. 13 lit. e) tego rozporządzenia – Unia ma wspierać spójność międzynarodowych norm technicznych i prawa żywnościowego, dbając jednocześnie o to, aby wysoki poziom ochrony przyjęty we Wspólnocie nie został obniżony.

(4)

Unia zgłosiła do Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów zastrzeżenie dotyczące CXL zaproponowanych dla następujących kombinacji pestycydów i produktów: fenamidon (kapustne kwiatostanowe; warzywa owocowe inne niż dyniowate).

(5)

Wartości CXL odnoszące się do fenamidonu, których nie wymieniono w motywie 4, powinny zatem zostać uwzględnione w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 jako NDP z wyjątkiem przypadków, w których odnoszą się one do produktów nieujętych w załączniku I do tego rozporządzenia lub w których zostały ustalone na poziomie niższym niż obecne NDP. Wspomniane CXL są bezpieczne dla konsumentów w Unii (4).

(6)

W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną cymoksanil na powierzchni fasoli bez strąków złożono wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w sprawie zmiany obecnych NDP.

(7)

W przypadku deltametryny wniosek taki złożono w odniesieniu do jarmużu. W przypadku difenokonazolu wniosek taki złożono w odniesieniu do „innych kapustnych kwiatostanowych”, brukselki, endywii, rokietty siewnej, „szpinaku i podobnych liści”, cykorii i rabarbaru. W przypadku fluopikolidu wniosek taki złożono w odniesieniu do boćwiny. W przypadku folpetu wniosek taki złożono w odniesieniu do jabłek i gruszek. W przypadku fosetylu wniosek taki złożono w odniesieniu do owoców ziarnkowych, brzoskwiń i ziemniaków. W odniesieniu do mandestrobiny wniosek taki złożono w odniesieniu do moreli, wiśni i czereśni, brzoskwiń oraz śliwek. W przypadku metazachloru wniosek taki złożono w odniesieniu do kapusty chińskiej. W przypadku propamokarbu wniosek taki złożono w odniesieniu do boćwiny. W przypadku pirymetanilu wniosek taki złożono w odniesieniu do dyniowatych z jadalną skórką. W przypadku sulfoksafloru wniosek taki złożono w odniesieniu do liści winorośli i karczochów zwyczajnych. W przypadku trifloksystrobiny wniosek taki złożono w odniesieniu do „pozostałych drobnych owoców i jagód”, „sałat i warzyw sałatowych”, portulaki pospolitej, fasoli bez strąków, grochu i roślin strączkowych.

(8)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wnioski w odniesieniu do flubendiamidu stosowanego w Stanach Zjednoczonych na morelach, brzoskwiniach, śliwkach i ziarnach soi, w odniesieniu do fosfonianu disodu stosowanego w Stanach Zjednoczonych na orzechach z drzew orzechowych (z wyjątkiem orzechów kokosowych) oraz w odniesieniu do propargitu stosowanego w Brazylii na pomarańczach i w Indiach na herbacie. Wnioskodawcy twierdzą, że dozwolone zastosowania tych substancji na wspomnianych uprawach w odpowiednich państwach wywozu skutkują pozostałościami przekraczającymi NDP dozwolone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz że konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych upraw.

(9)

Zgodnie z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (5) w dniu 8 sierpnia 2017 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję, że – z powodu nieoczekiwanej epidemii Drosophila suzukii – zezwoliło na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną cyjanotraniliprol, przeznaczonego do stosowania na jeżynach i malinach. W dniu 13 września 2017 r. zgodnie z art. 53 Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję o zezwoleniu na środek ochrony roślin zawierający substancję czynną cyjanotraniliprol do stosowania na porach, wydanym ze względu na nieoczekiwaną epidemię Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua i Phytomyza gymnostoma. Zezwolenia takie okazały się niezbędnym środkiem, ponieważ epidemia tych szkodników stanowiła zagrożenie, którego nie dało się opanować za pomocą innych rozsądnych działań. Zjednoczone Królestwo zgłosiło zezwolenia pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w celu określenia tymczasowych NDP w odniesieniu do wymienionych upraw.

(10)

Zgodnie z art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w dniu 19 września 2017 r. Grecja poinformowała Komisję, że zezwoliła na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną mepikwat, przeznaczonego do stosowania na chmielu jako regulator wzrostu roślin. Zezwolenie takie okazało się niezbędnym środkiem pozwalającym uniknąć strat plonów. Grecja zgłosiła to zezwolenie pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Urzędowi zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz złożyła wniosek w celu określenia tymczasowego NDP w odniesieniu do nasion bawełny.

(11)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez zainteresowane państwa członkowskie, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(12)

Urząd dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w stosownych przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP (6). Urząd przekazał te opinie wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(13)

W swojej uzasadnionej opinii Urząd stwierdził, że – w odniesieniu do stosowania deltametryny na jarmużu – na ocenę ryzyka ma wpływ nietypowy rodzaj niepewności. Biorąc jednak pod uwagę niewielki udział jarmużu w całkowitym narażeniu z dietą, należy ustalić NDP na poziomie 0,15 mg/kg.

(14)

Jeśli chodzi o trifloksystrobinę, wnioskodawca przedstawił brakujące informacje dotyczące metod analitycznych odnoszących się do produktów pochodzenia zwierzęcego i udostępnił na rynku wzorzec referencyjny CGA321113.

(15)

Jeśli chodzi o stosowanie flubendiamidu na ziarnach soi, obecne NDP jest ustalone w państwie wywozu na poziomie 0,25 mg/kg. Biorąc pod uwagę, że najwyższy poziom pozostałości zmierzony podczas nadzorowanych prób terenowych nieznacznie przewyższa tę wartość, należy zaokrąglić wartość NDP do poziomu 0,3 mg/kg.

(16)

Jeśli chodzi o stosowanie cyjanotraniliprolu na jeżynach, malinach i porach, NDP należy określić jako obowiązujący tymczasowo do dnia 30 czerwca 2021 r.

(17)

Jeśli chodzi o stosowanie mepikwatu na bawełnie, NDP należy określić jako obowiązujący tymczasowo do dnia 30 czerwca 2021 r.

(18)

W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotowe substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji odnośnych produktów nie wykazano ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

(19)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(20)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 czerwca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Wspólny program FAO i WHO dotyczący standardów żywieniowych, Komisja Kodeksu Żywnościowego. Dodatki III i IV. Sesja trzydziesta ósma. Genewa, Szwajcaria, 6–11 lipca 2015 r.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(4)  Wsparcie naukowe w przygotowaniu stanowiska UE na 46. sesji Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów. Dziennik EFSA 2014;12(7):3737 [182 s.].

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(6)  Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości cyjanotraniliprolu w malinach i jeżynach). Dziennik EFSA 2017;15(11):5061 [24 s.].

 

„Reasoned opinion on the setting of a temporary maximum residue level for cyantraniliprole in leeks” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tymczasowego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości cyjanotraniliprolu w porach). Dziennik EFSA 2018;16(1):5124 [24 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości cymoksanilu w fasoli bez strąków). Dziennik EFSA 2017;15(11):5066 [19 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości deltametryny w jarmużu). Dziennik EFSA 2018;16(1):4683 [28 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości difenokonazolu w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2018;16(1):5143[28 s.].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowych w odniesieniu do flubendiamidu w morelach, brzoskwiniach, nektarynach, śliwkach i ziarnach soi). Dziennik EFSA 2018;16(1):5128 [31 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości fluopikolidu w boćwinie). Dziennik EFSA 2018;16(1):5135 [21 s.].

 

„Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości folpetu w jabłkach i gruszkach). Dziennik EFSA 2017;15(10):5041 [21 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosetylu Al w orzechach z drzew orzechowych, owocach ziarnkowych, brzoskwiniach i ziemniakach). Dziennik EFSA 2018;16(2):5161 [36 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości mandestrobiny w morelach, wiśniach i czereśniach, brzoskwiniach/nektarynach oraz śliwkach). Dziennik EFSA 2018;16(1):5148 [22 s.].

 

„Reasoned opinion on the setting of a temporary maximum residue level for mepiquat chloride in cotton” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tymczasowego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości mepikwatu w bawełnie). Dziennik EFSA 2018;16(2):5162 [25 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości metazachloru w kapuście chińskiej). Dziennik EFSA 2018;16(1):5127 [20 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości propamokarbu w boćwinie). Dziennik EFSA 2017;15(11):5055 [22 s.].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowych w odniesieniu do propargitu w owocach cytrusowych i herbacie). Dziennik EFSA 2018;16(2):5193 [25 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pirymetanilu w dyniowatych z jadalną skórką). Dziennik EFSA 2018;16(2):5145 [20 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości sulfoksafloru w liściach winorośli i podobnych gatunków oraz karczochach zwyczajnych). Dziennik EFSA 2017;15(11):5070 [23 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości trifloksystrobiny w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2018;16(1):5154 [33 s.].


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

kolumny dotyczące cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, fenamidonu, folpetu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Cyjanotraniliprol

Cymoksanil

Deltametryna (cis-deltametryna) (F)

Fenamidon

Folpet (suma folpetu i ftalimidu wyrażona jako folpet) (R)

Mandestrobina

Mepikwat (suma mepikwatu i jego soli wyrażona jako chlorek mepikwatu)

Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R)

Propamokarb (suma propamokarbu i jego soli wyrażona jako propamokarb) (R)

Pirymetanil (R)

Sulfoksaflor (suma izomerów)

Trifloksystrobina (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grejpfruty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Pomarańcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Cytryny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limy/limonki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Migdały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Orzechy pekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Jabłka

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Gruszki

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Pigwy

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Pozostałe (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Morele

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Czereśnie

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Brzoskwinie

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Śliwki

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

winogrona

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Winogrona stołowe

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

truskawki

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

owoce leśne

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Jeżyny

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Jeżyny popielice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Borówki amerykańskie

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Żurawiny

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Róża dzika

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Głóg włoski

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Bez czarny

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Owoce różne z

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Daktyle

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Figi

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Oliwki stołowe

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumkwat

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambola

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Czapetka kuminowa

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Caimito

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Awokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Czerymoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Gujawa/Gruszla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Owoce chlebowca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Owoce duriana właściwego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

ziemniaki

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Buraki

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Marchew

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Seler zwyczajny

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Chrzan pospolity

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pasternak

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Rzodkiew zwyczajna

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Brukiew/Karpiel

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Warzywa cebulowe

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Czosnek

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Cebula

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Szalotka

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Pozostałe (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Warzywa owocowe

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae i Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomidory

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Papryka roczna

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Oberżyny/Bakłażany

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Pozostałe (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Ogórki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Korniszony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Cukinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Melony

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbuzy

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Pozostałe (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokuły

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Kapusta głowiasta

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

kapustne liściowe

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Jarmuż

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

kalarepa

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Roszpunka warzywna

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Sałaty

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Gorczyca sarepska

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Szpinak

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Portulaka pospolita

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Boćwina

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Pozostałe (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Trybula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Liście selera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Szałwia lekarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Warzywa strączkowe

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Fasola (w strąkach)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Fasola (bez strąków)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Groch (w strąkach)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Groch (bez strąków)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Soczewica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)