ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 129

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
25 maja 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/760 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

1

 

 

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 ( 1)

16

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 ( 1)

26

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 ( 1)

49

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/764 z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich płatności ( 1)

68

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/765 z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do daty przyjęcia do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku sprzedawanego w drodze procedury przetargowej

73

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/766 z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

74

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/767 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich

76

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/768 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 55. sesji Komisji Ekspertów ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych w ramach Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami w odniesieniu do niektórych zmian w załączniku C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami

77

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/769 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie mianowania trzech członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanych przez Królestwo Niderlandów

80

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/770 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

81

 

*

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2018/771 z dnia 25 stycznia 2018 r. dotycząca mającego zastosowanie systemu do celów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych urządzeń kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych i przeznaczonych do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ( 1)

82

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/1


DECYZJA RADY (UE) 2018/760

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przewiduje, że umawiające się Strony zobowiązują się kontynuować wysiłki w celu osiągnięcia stopniowej liberalizacji handlu rolnego.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2017/2182 (2) Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (zwane dalej „porozumieniem”) zostało podpisane w dniu 4 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia.

(3)

Porozumienie należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi.

Tekst porozumienia jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę umocowaną do złożenia w imieniu Unii instrumentu zatwierdzenia, o którym mowa w porozumieniu (3).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2018 r.

W imieniu Rady

E. ZAHARIEVA

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 17 kwietnia 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2017/2182 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 309 z 24.11.2017, s. 1).

(3)  Data wejścia w życie porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/3


POROZUMIENIE

w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

A.   Pismo Unii Europejskiej

Szanowna Pani

Mam zaszczyt odnieść się do negocjacji między Unią Europejską a Królestwem Norwegii (zwanych dalej „Stronami”) w sprawie dwustronnego handlu produktami rolnymi, które zakończono dnia 5 kwietnia 2017 r.

Nową rundę negocjacji w sprawie handlu rolnego między Komisją Europejską a rządem Norwegii rozpoczęto na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) w celu dalszej stopniowej liberalizacji handlu rolnego między Stronami na zasadzie preferencji, wzajemności i obopólnych korzyści. Negocjacje prowadzono w sposób uporządkowany, należycie uwzględniając rozwój polityki rolnej obu Stron i okoliczności, w tym zmiany w handlu dwustronnym oraz warunki wymiany handlowej z innymi partnerami.

Niniejszym potwierdzam następujący wynik negocjacji:

1.

Norwegia zobowiązuje się przyznać bezcłowy dostęp dla produktów pochodzących z Unii Europejskiej wymienionych w załączniku I do niniejszego porozumienia.

2.

Norwegia zobowiązuje się ustanowić kontyngenty taryfowe dla produktów pochodzących z Unii Europejskiej wymienionych w załączniku II do niniejszego porozumienia.

3.

Unia Europejska zobowiązuje się przyznać bezcłowy dostęp dla produktów pochodzących z Norwegii wymienionych w załączniku III do niniejszego porozumienia.

4.

Unia Europejska zobowiązuje się ustanowić kontyngenty taryfowe dla produktów pochodzących z Norwegii wymienionych w załączniku IV do niniejszego porozumienia.

5.

Kody taryfowe określone w załącznikach I do IV do niniejszego porozumienia są kodami, które miały zastosowanie do Stron w dniu 1 stycznia 2017 r.

6.

Istniejące kontyngenty taryfowe na przywóz do Norwegii 600 ton wieprzowiny, 800 ton mięsa drobiowego i 900 ton mięsa wołowego, zgodnie z wykazem w załączniku II do Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii podpisanym w dniu 15 kwietnia 2011 r. (zwane dalej „porozumieniem z 2011 r.”), nie zostaną naruszone w wyniku wdrożenia ewentualnego przyszłego porozumienia WTO w sprawie rolnictwa. Uchyla się zatem punkt 7 porozumienia z 2011 r.

7.

W odniesieniu do dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz do Norwegii 1 200 ton sera i twarogu, Strony zgadzają się, że 700 ton zostanie rozdzielonych w drodze licytacji a 500 ton w ramach systemu pozwoleń.

8.

Strony będą kontynuować działania mające na celu konsolidację wszystkich dwustronnych koncesji (zarówno już obowiązujących, jak i tych określonych w niniejszym porozumieniu) w ramach nowej wymiany listów, która zastąpi istniejące dwustronne porozumienia w sprawie rolnictwa.

9.

Reguły pochodzenia do celów wdrożenia koncesji, o których mowa w załącznikach I do IV do niniejszego porozumienia, są określone w załączniku IV do Porozumienia w formie wymiany listów z dnia 2 maja 1992 r. (zwane dalej „porozumieniem z 1992 r.”). Jednak zamiast dodatku do załącznika IV do porozumienia z 1992 r. stosuje się załącznik II do protokołu 4 do Porozumienia EOG.

10.

Strony zapewniają nienaruszalność koncesji, które sobie nawzajem przyznają.

11.

Strony zobowiązują się do zapewnienia takiego sposobu zarządzania kontyngentami taryfowymi, który umożliwi prowadzenie regularnego przywozu oraz rzeczywisty przywóz uzgodnionych ilości.

12.

Strony zgadzają się wymieniać w regularnych odstępach czasu informacje dotyczące produktów będących przedmiotem handlu, zarządzania kontyngentem taryfowym, notowań cenowych oraz wszelkie inne przydatne informacje dotyczące rynków krajowych obu Stron i wdrażania wyników przedmiotowych negocjacji.

13.

Na wniosek każdej ze Stron przeprowadzone będą konsultacje dotyczące wszelkich kwestii związanych z wdrażaniem wyników przedmiotowych negocjacji. W przypadku trudności związanych z wdrażaniem takie konsultacje zostaną zorganizowane tak szybko, jak to możliwe, w celu przyjęcia właściwych środków zaradczych.

14.

Strony jeszcze raz potwierdzają swoje zobowiązanie zgodnie z art. 19 Porozumienia EOG, aby kontynuować wysiłki na rzecz osiągnięcia stopniowej liberalizacji handlu rolnego. W tym celu Strony zgadzają się przeprowadzić za dwa lata kolejny przegląd warunków handlu produktami rolnymi w celu zbadania możliwości wprowadzenia nowych koncesji.

15.

W przypadku dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej Strony ocenią jego wpływ na handel dwustronny celem dostosowania dwustronnych preferencji tak, aby istniejący uprzednio preferencyjny handel między Norwegią a krajami przystępującymi mógł być kontynuowany.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po dniu, w którym złożono ostatni instrument zatwierdzenia.

Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan potwierdzić zgodę Pańskiego Rządu na powyższe ustalenia.

Proszę o przyjęcie wyrazów najwyższego szacunku.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel,

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

ZAŁĄCZNIK I

BEZCŁOWY DOSTĘP PRZY PRZYWOZIE DO NORWEGII PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Kod norweskiej taryfy celnej

Opis produktu

01.01.2100

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe; konie; zwierzęta hodowlane czystorasowe

01.01.2902

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe; pozostałe konie; o masie mniejszej niż 133 kg

01.01.2908

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe; pozostałe konie; inne

02.07.4300

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 01.05 , świeże, schłodzone lub zamrożone; z kaczek; wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

02.07.5300

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 01.05 , świeże, schłodzone lub zamrożone; z gęsi; wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

05.06.9010

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów; inne; z przeznaczeniem na pasze

05.11.9911

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi; inne; Krew w proszku, nienadająca się do spożycia przez ludzi; z przeznaczeniem na pasze

05.11.9930

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi; inne; Mięso i krew; z przeznaczeniem na pasze

05.11.9980

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi; inne; inne; z przeznaczeniem na pasze

06.02.1021

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia; nieukorzenione sadzonki i zrazy; sadzonki do szkółek lub do celów ogrodniczych, z wyjątkiem roślin zielonych od 15 grudnia do 30 kwietnia; Begonia, wszystkie rodzaje, Campanula isophylla, Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe oraz Petunia zwisająca (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)

06.02.1024

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia; nieukorzenione sadzonki i zrazy; sadzonki do szkółek lub do celów ogrodniczych, z wyjątkiem roślin zielonych od 15 grudnia do 30 kwietnia; Pelargonie

06.02.9032

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia; inne; ze zwiniętymi korzeniami lub na innym podłożu; inne rośliny doniczkowe lub rośliny na ściółkę, w tym rośliny owocowe i warzywne do celów ozdobnych; zielone rośliny doniczkowe od 1 maja do 14 grudnia; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium i X-Fatshedera, także przy przywozie jako część mieszanej grupy roślin

ex ex 07.08.2009  (1)

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone fasola; świeża lub schłodzona fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), inne niż fasola szparagowa, wspięga chińska, fasola woskowa

07.09.9930

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone; inne; inne; kukurydza cukrowa; z przeznaczeniem na pasze

ex ex 07.10.2209  (1)

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone warzywa strączkowe, nawet łuskane; fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) inne niż fasola szparagowa, wspięga chińska, fasola woskowa

07.11.5100

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia; grzyby i trufle; grzyby z rodzaju Agaricus

07.11.5900

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia; grzyby i trufle; inne

07.14.3009

Maniok, maranta, salep, słonecznik bulwiasty, bataty i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca; pochrzyn (ignam) (Dioscorea spp.); nie dla celów paszowych

ex ex 07.14.4000  (1)

Maniok, maranta, salep, słonecznik bulwiasty, bataty i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca; kolokazja jadalna (taro) (Colocasia spp.)

07.14.5009

Maniok, maranta, salep, słonecznik bulwiasty, bataty i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca; ksantosoma (żółtosocza lub malanga) (Xanthosoma spp.) nie dla celów paszowych

08.11.2011

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego; jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami

08.11.2012

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego; zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego; białe lub czerwone porzeczki

08.11.2013

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego; zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego; agrest

08.11.2092

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego; inne; Jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami

08.11.2094

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego; inne; Białe lub czerwone porzeczki

08.11.2095

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego; inne; Agrest

08.12.1000

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia; Czereśnie

10.08.5000

Gryka, proso i mozga kanaryjska; pozostałe zboża; komosa ryżowa (Chenopodium quinoa)

11.09.0010

Gluten pszenny, nawet suszony; z przeznaczeniem na pasze

12.12.2910

Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; Wodorosty morskie i pozostałe algi; inne; z przeznaczeniem na pasze

17.02.2010

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel; cukier klonowy i syrop klonowy; z przeznaczeniem na pasze

20.08.9300

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008.1900 ; żurawiny (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

20.09.8100

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej; sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub warzywa; żurawiny (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

ex ex 20.09.8999

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej; sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub warzywa; Pozostałe, pozostałe, pozostałe, sok lub koncentrat z borówek czarnych

22.06

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry, miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

23.03.1012

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek; pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości; przeznaczone na paszę; z ziemniaków.

ZAŁĄCZNIK II

KONTYNGENTY TARYFOWE NA PRZYWÓZ DO NORWEGII PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Kod norweskiej taryfy celnej

Opis produktu

Skonsolidowany kontyngent taryfowy (ilość roczna w tonach)

Z czego kontyngenty dodatkowe (1)

Cło dla kontyngentu (w NOK/kg)

 

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

2 500

1 600

0

02.01.1000

Tusze i półtusze

02.01.2001

Ćwierci „kompensowane” tj. ćwierci przednie i tylne tego samego zwierzęcia przedstawiane w tym samym czasie

02.01.2002

Pozostałe ćwierci przednie

02.01.2003

Pozostałe ćwierci tylne

02.01.2004

Tzw. kawałki „pistola”

 

Mięso z bydła, zamrożone:

 

 

 

02.02.1000

Tusze i półtusze

02.02.2001

Ćwierci „kompensowane” tj. ćwierci przednie i tylne tego samego zwierzęcia przedstawiane w tym samym czasie

02.02.2002

Pozostałe ćwierci przednie

02.02.2003

Pozostałe ćwierci tylne

02.02.2004

Tzw. kawałki „pistola”

 

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

300 (2)

300 (2)

15

02.03.1904

Boczek i jego kawałki; Z kośćmi.

 

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 01.05 , świeże, schłodzone lub zamrożone

Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus;

950

150

0

02.07.1100

Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

02.07.1200

Niecięte na kawałki, zamrożone

02.07.2400

Z indyków;

Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

02.07.2500

Niecięte na kawałki, zamrożone

02.07.4401

Z kaczek, świeże lub schłodzone;

piersi i ich kawałki

200

100

30

 

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

Mięso ze świń; Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi;

600 (3)

200 (3)

0

02.10.1101

W których kości stanowią co najmniej 15 % masy

02.10.1109

Inne (kości stanowią mniej niż 15 % masy)

02.10.1900

Pozostałe (inne niż Szynki, łopatki i ich kawałki lub Boczek i jego kawałki, z kośćmi)

04.06

Ser i twaróg

8 400

1 200

0

ex ex 06.02.9043  (4)

06.02.9044

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

Inne; Rośliny doniczkowe lub rośliny na ściółkę, w stanie kwitnienia;

20 mln NOK

12 mln NOK

0

06.02.9031

Zielone rośliny doniczkowe od 1 maja do 14 grudnia (5)

7 mln NOK

3 mln NOK

0

 

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

Sałata lodowa;

1 marca – 31 maja;

500 (6)

100 (6)

0

07.05.1112

Cała

07.05.1119

Inne

10.05.9010

Kukurydza

Przeznaczona na paszę

15 000

5 000

0

16.01.0000

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

600

200

0

ZAŁĄCZNIK III

BEZCŁOWY DOSTĘP PRZY PRZYWOZIE DO UNII EUROPEJSKIEJ PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z NORWEGII

Kod CN

Opis zgodny z nomenklaturą scaloną

0101 21 00

Konie żywe – zwierzęta hodowlane czystorasowe

0101 29 10

Konie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystorasowe, do uboju

0101 29 90

Konie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystorasowe, inne niż do uboju

0207 43 00

Wątróbki otłuszczone, z kaczek, świeże lub schłodzone

0207 53 00

Wątróbki otłuszczone, z gęsi, świeże lub schłodzone

ex 0506 90 00

Kości i rdzenie rogów oraz proszek i odpadki tych produktów, nieobrobione, odtłuszczone, odżelatynowane lub wstępnie przygotowane (z wyłączeniem osseiny i kości poddanych działaniu kwasu i przyciętych dla nadania kształtu), do karmienia zwierząt

ex 0511 99 85

Krew w proszku do karmienia zwierząt, nienadająca się do spożycia przez ludzi

ex 0511 99 85

Mięso i krew do karmienia zwierząt, nienadające się do spożycia przez ludzi

ex 0511 99 85

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, nienadające się do spożycia przez ludzi (inne niż produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3; krew; mięso; gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego; nasienie bydła)

ex 0602 10 90

Nieukorzenione sadzonki wszelkich odmian następujących gatunków: Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe oraz Petunia zwisająca (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) do szkółek lub do celów ogrodniczych [z wyjątkiem roślin zielonych od 15 grudnia do 30 kwietnia]

ex 0602 10 90

Nieukorzenione sadzonki Pelargonium do szkółek lub do celów ogrodniczych [z wyjątkiem roślin zielonych od 15 grudnia do 30 kwietnia]

ex 0602 90 99

Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium oraz X--Fatshedera, przedstawione jako zielone rośliny doniczkowe od 1 maja do 14 grudnia

ex 0708 20 00

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), łuskana lub niełuskana, świeża lub schłodzona, inna niż fasola szparagowa, wspięga chińska, fasola woskowa

ex 0709 99 60

Kukurydza cukrowa do karmienia zwierząt, świeża lub schłodzona

ex 0710 22 00

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), niepoddana obróbce cieplnej lub ugotowana na parze lub w wodzie, zamrożona, inna niż fasola szparagowa, wspięga chińska, fasola woskowa

0711 51 00

Grzyby z rodzaju Agaricus, tymczasowo zakonserwowane, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

0711 59 00

Grzyby (inne niż z rodzaju Agaricus) oraz trufle tymczasowo zakonserwowane, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

ex 0714 30 00

Pochrzyn (ignam) (Dioscorea spp.) nie do karmienia zwierząt, świeży, schłodzony, zamrożony lub suszony, nawet w plastrach lub w postaci granulek

ex 0714 40 00

Kolokazja jadalna (taro) (Colocasia spp.) nie do karmienia zwierząt, świeża, schłodzona, zamrożona lub suszona, nawet w plastrach lub w postaci granulek

ex 0714 50 00

Ksantosoma (Xanthosoma spp.) nie do karmienia zwierząt, świeża, schłodzona, zamrożona lub suszona, nawet w plastrach lub w postaci granulek

ex 0811 20 11

Jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami, białe lub czerwone porzeczki i agrest, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości cukru > 13 % masy

ex 0811 20 19

Jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami, białe lub czerwone porzeczki i agrest, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości cukru < 13 % masy

0811 20 51

Czerwone porzeczki, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0811 20 59

Jeżyny i morwy, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

ex 0811 20 90

Mieszańce malin z jeżynami, białe porzeczki i agrest, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0812 10 00

Wiśnie i czereśnie, zakonserwowane tymczasowo, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

1008 50 00

Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa)

ex 1109 00 00

Gluten pszenny do karmienia zwierząt, nawet suszony

ex 1212 29 00

Wodorosty morskie i pozostałe algi, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone

ex 1702 20 10

Cukier klonowy w postaci stałej, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących, do karmienia zwierząt

ex 1702 20 90

Cukier klonowy (inny niż w postaci stałej, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących) i syrop klonowy, do karmienia zwierząt

2008 93

Żurawiny (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu

2009 81

Sok z żurawin (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

ex 2009 89

Sok lub koncentrat z borówek czarnych, niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej;

2206

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry, miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

ex 2303 10 90

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości z ziemniaków, do karmienia zwierząt

2302 50

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane:

Z roślin strączkowych

ex 2309 90 31

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, niezawierające skrobi lub zawierające 10 % masy skrobi lub mniej, niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy, inne niż karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej i inne niż pasza dla ryb.

ZAŁĄCZNIK IV

KONTYNGENTY TARYFOWE NA PRZYWÓZ DO UNII EUROPEJSKIEJ PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z NORWEGII

Kod CN

Opis zgodny z nomenklaturą scaloną

Skonsolidowany kontyngent taryfowy (ilość roczna w tonach)

Z czego kontyngenty dodatkowe (7)

Cło dla kontyngentu (w EUR/kg)

0207 14 30

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105 , świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

 

Kawałki mięsa z kośćmi, zamrożone

 

Całe skrzydła, z końcami lub bez

550

550

0

0207 14 70

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105 , świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus;

 

Inne kawałki mięsa z kośćmi, zamrożone

150

150

0

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

500

0

0

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

0404 10

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1 250

1 250

0

0404 10 02

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) <= 15 % masy i o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy

3 150

3 150

0

0603 19 70

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, inne niż róże, goździki, storczyki, chryzantemy, liliowate (Lilium spp.), gladiole i jaskry

500 000 EUR

500 000 EUR

0

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane

300

300

0

2005 20 20

Cienkie plasterki ziemniaków, smażone lub pieczone, nawet solone lub z przyprawami, w hermetycznych opakowaniach, nadające się do bezpośredniego spożycia

350

150

0

2309 90 96

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt; Inne

200

200

0

3502 20

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej białek z serwatki, zawierające więcej niż 80 % masy białka serwatki, w przeliczeniu na suchą masę), albumiany i pozostałe pochodne albumin:

Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki

500

500

0

B.   Pismo Królestwa Norwegii

Szanowna Pani

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Państwa listu opatrzonego dzisiejszą datą o następującej treści:

„Mam zaszczyt odnieść się do negocjacji między Unią Europejską a Królestwem Norwegii (zwanych dalej „Stronami”) w sprawie dwustronnego handlu produktami rolnymi, które zakończono dnia 5 kwietnia 2017 r.

Nową rundę negocjacji w sprawie handlu rolnego między Komisją Europejską a rządem Norwegii rozpoczęto na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) w celu dalszej stopniowej liberalizacji handlu rolnego między Stronami na zasadzie preferencji, wzajemności i obopólnych korzyści. Negocjacje prowadzono w sposób uporządkowany, należycie uwzględniając rozwój polityki rolnej obu Stron i okoliczności, w tym zmiany w handlu dwustronnym oraz warunki wymiany handlowej z innymi partnerami.

Niniejszym potwierdzam następujący wynik negocjacji:

1.

Norwegia zobowiązuje się przyznać bezcłowy dostęp dla produktów pochodzących z Unii Europejskiej wymienionych w załączniku I do niniejszego porozumienia.

2.

Norwegia zobowiązuje się ustanowić kontyngenty taryfowe dla produktów pochodzących z Unii Europejskiej wymienionych w załączniku II do niniejszego porozumienia.

3.

Unia Europejska zobowiązuje się przyznać bezcłowy dostęp dla produktów pochodzących z Norwegii wymienionych w załączniku III do niniejszego porozumienia.

4.

Unia Europejska zobowiązuje się ustanowić kontyngenty taryfowe dla produktów pochodzących z Norwegii wymienionych w załączniku IV do niniejszego porozumienia.

5.

Kody taryfowe określone w załącznikach I do IV do niniejszego porozumienia są kodami, które miały zastosowanie do Stron w dniu 1 stycznia 2017 r.

6.

Istniejące kontyngenty taryfowe na przywóz do Norwegii 600 ton wieprzowiny, 800 ton mięsa drobiowego i 900 ton mięsa wołowego, zgodnie z wykazem w załączniku II do Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii podpisanym w dniu 15 kwietnia 2011 r. (zwane dalej „porozumieniem z 2011 r.”), nie zostaną naruszone w wyniku wdrożenia ewentualnego przyszłego porozumienia WTO w sprawie rolnictwa. Uchyla się zatem punkt 7 porozumienia z 2011 r.

7.

W odniesieniu do dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz do Norwegii 1 200 ton sera i twarogu, Strony zgadzają się, że 700 ton zostanie rozdzielonych w drodze licytacji a 500 ton w ramach systemu pozwoleń.

8.

Strony będą kontynuować działania mające na celu konsolidację wszystkich dwustronnych koncesji (zarówno już obowiązujących, jak i tych określonych w niniejszym porozumieniu) w ramach nowej wymiany listów, która zastąpi istniejące dwustronne porozumienia w sprawie rolnictwa.

9.

Reguły pochodzenia do celów wdrożenia koncesji, o których mowa w załącznikach I do IV do niniejszego porozumienia, są określone w załączniku IV do Porozumienia w formie wymiany listów z dnia 2 maja 1992 r. (zwane dalej „porozumieniem z 1992 r.”). Jednak zamiast dodatku do załącznika IV do porozumienia z 1992 r. stosuje się załącznik II do protokołu 4 do Porozumienia EOG.

10.

Strony zapewniają nienaruszalność koncesji, które sobie nawzajem przyznają.

11.

Strony zobowiązują się do zapewnienia takiego sposobu zarządzania kontyngentami taryfowymi, który umożliwi prowadzenie regularnego przywozu oraz rzeczywisty przywóz uzgodnionych ilości.

12.

Strony zgadzają się wymieniać w regularnych odstępach czasu informacje dotyczące produktów będących przedmiotem handlu, zarządzania kontyngentem taryfowym, notowań cenowych oraz wszelkie inne przydatne informacje dotyczące rynków krajowych obu Stron i wdrażania wyników przedmiotowych negocjacji.

13.

Na wniosek każdej ze Stron przeprowadzone będą konsultacje dotyczące wszelkich kwestii związanych z wdrażaniem wyników przedmiotowych negocjacji. W przypadku trudności związanych z wdrażaniem takie konsultacje zostaną zorganizowane tak szybko, jak to możliwe, w celu przyjęcia właściwych środków zaradczych.

14.

Strony jeszcze raz potwierdzają swoje zobowiązanie zgodnie z art. 19 Porozumienia EOG, aby kontynuować wysiłki na rzecz osiągnięcia stopniowej liberalizacji handlu rolnego. W tym celu Strony zgadzają się przeprowadzić za dwa lata kolejny przegląd warunków handlu produktami rolnymi w celu zbadania możliwości wprowadzenia nowych koncesji.

15.

W przypadku dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej Strony ocenią jego wpływ na handel dwustronny celem dostosowania dwustronnych preferencji tak, aby istniejący uprzednio preferencyjny handel między Norwegią a krajami przystępującymi mógł być kontynuowany.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po dniu, w którym złożono ostatni instrument zatwierdzenia.”.

Mam zaszczyt potwierdzić, że rząd Królestwa Norwegii zgadza się z treścią Pańskiego pisma.

Proszę o przyjęcie wyrazów najwyższego szacunku.

Utferdiget i Brussel,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Te produkty są przywożone bezcłowo. Norwegia zastrzega sobie jednak prawo nałożenia opłat celnych w przypadku przywozu z przeznaczeniem na paszę.

(1)  W okresie 1.1–31.12, a w pierwszym roku stosowania porozumienia pro rata, jeżeli jest to konieczne. Do istniejących kontyngentów taryfowych wynegocjowanych w ramach poprzednich porozumień między UE i Norwegią zostaną dodane dodatkowe kontyngenty.

(2)  W okresie 1.12–31.12.

(3)  Ilości podano dla przywozu szynki z kością. Przy przywozie szynki bez kości stosuje się współczynnik konwersji 1,15.

(4)  Wyjątek stanowią następujące rośliny: Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescens, Begonia x hiemalis, Begonia elatior, Campanula, Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Hibiscus, Kalanchoe, Pelargonium, Primula i Saintpaulia.

(5)  Kategoria ta obejmuje następujące rośliny: Condiaeum, Croton, Dieffenbachia, Epipremnum, Scindapsus aureum, Hedera, Nephrolepis, Peperomia obtusifolia, Peperomia rotundifolia, Schefflera, Soleirolia i Helxine, także przy przywozie jako część mieszanej grupy roślin.

(6)  Kryterium użytkownika końcowego: Przemysł przetwórczy.

(7)  W okresie 1.1–31.12, a w pierwszym roku stosowania porozumienia pro rata, jeżeli jest to konieczne. Do istniejących kontyngentów taryfowych wynegocjowanych w ramach poprzednich porozumień między UE i Norwegią zostaną dodane dodatkowe kontyngenty.


ROZPORZĄDZENIA

25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/16


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/761

z dnia 16 lutego 2018 r.

ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (1), w szczególności jej art. 6 ust. 6,

uwzględniając zalecenie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej ERA-REC-115-REC w sprawie zmian we wspólnych metodach oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do oceny zgodności oraz we wspólnych metodach oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru, przekazane Komisji dnia 9 marca 2017 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM) określają, jak należy oceniać poziomy bezpieczeństwa i osiąganie wymagań bezpieczeństwa oraz zgodność z innymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa.

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 5 dyrektywy (UE) 2016/798 CSM należy regularnie aktualizować z uwzględnieniem doświadczeń zebranych przy ich stosowaniu oraz globalnego rozwoju bezpieczeństwa kolei, a także w celu ogólnego utrzymania poziomu bezpieczeństwa i – gdy jest to wykonalne w sposób rozsądny – jego ciągłej poprawy.

(3)

Na mocy decyzji wykonawczej z dnia 1 września 2016 r. (2) i zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798 Komisja udzieliła Agencji Kolejowej Unii Europejskiej („Agencja”) upoważnienia do opracowania projektów zmian w rozporządzeniach Komisji (UE) nr 1158/2010 (3), (UE) nr 1169/2010 (4) i (UE) nr 1077/2012 (5). W dniu 9 marca 2017 r. zgodnie z udzielonym przez Komisję upoważnieniem Agencja wydała zalecenie, do którego załączyła sprawozdanie poświęcone wynikom konsultacji przeprowadzonych z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, partnerami społecznymi i użytkownikami oraz sprawozdanie z oceny skutków zmienionych CSM, które miałyby zostać przyjęte. Zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/798 Komisja przeanalizowała zalecenie wydane przez Agencję, by sprawdzić, czy udzielone upoważnienie zostało zrealizowane.

(4)

Po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien prowadzić działania w zakresie nadzoru w celu weryfikacji, czy system zarządzania bezpieczeństwem jest skutecznie stosowany w trakcie prowadzenia działalności oraz czy stale spełniane są wszystkie niezbędne wymogi.

(5)

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 8 dyrektywy (UE) 2016/798, w przypadku gdy przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury są również podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie, które nie zostały certyfikowane zgodnie z art. 14 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/798, działania w zakresie nadzoru prowadzone przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa w celu weryfikacji stosowania odpowiednich CSM, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/798, przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie są uzasadnionym sposobem sprawowania nadzoru nad skutecznością systemów zarządzania bezpieczeństwem stosowanych przez te przedsiębiorstwa kolejowe i tych zarządców infrastruktury.

(6)

Należy określić proces nadzoru dla krajowych organów ds. bezpieczeństwa w celu zwiększenia wzajemnego zaufania do stosowanego przez nie podejścia do działań w zakresie nadzoru oraz decyzji podejmowanych w trakcie tych działań.

(7)

Krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny być odpowiedzialne za swoje decyzje i w związku z tym powinny posiadać wewnętrzne zasady lub procedury, za naruszenia których mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

(8)

Nadzór powinien być ukierunkowany przede wszystkim na te działania, co do których krajowe organy ds. bezpieczeństwa są zdania, że stwarzają one najpoważniejsze ryzyko lub związane z nimi ryzyko jest w najmniejszym stopniu pod kontrolą. W tym celu krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien opracować i wdrożyć oparte na ryzyku strategię oraz plan (plany) nadzoru, określające metody ukierunkowania jego działań w zakresie nadzoru i wyznaczania priorytetów w zakresie nadzoru.

(9)

Działania w zakresie egzekwowania prawa podejmowane przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa w celu zapewnienia, by przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury osiągnęli zgodność z przepisami, o której mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/798, powinny być proporcjonalne do ewentualnych ryzyk dla bezpieczeństwa lub do potencjalnej wagi każdego przypadku nieprzestrzegania spoczywających na nich obowiązków prawnych.

(10)

Aby móc wykonywać swoje zadania zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. i) dyrektywy (UE) 2016/798, krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien, w oparciu o wyniki swoich działań w zakresie nadzoru, sformułować opinię na temat skuteczności ram regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

(11)

Techniki audytu i kontroli do celów nadzoru powinny zazwyczaj obejmować rozmowy z osobami pracującymi na różnych szczeblach organizacji, przeglądanie dokumentów i rejestrów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz badanie rezultatów systemu zarządzania dotyczących bezpieczeństwa ujawnionych w wyniku kontroli lub powiązanych działań.

(12)

Zgodnie z art. 17 ust. 13 dyrektywy (UE) 2016/798 Agencja, działając w charakterze organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, oraz krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny w stosownych przypadkach koordynować swoje działania w celu zapewnienia pełnej wymiany informacji zgromadzonych zarówno w trakcie działań w zakresie oceny, jak i działań w zakresie nadzoru, w tym wszelkich ostrzeżeń skierowanych do przedsiębiorstw kolejowych. W podobny sposób właściwe krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny koordynować swoje działania w przypadku infrastruktury transgranicznej.

(13)

Aby zapewnić skuteczne prowadzenie nadzoru przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa oraz zwiększyć ich wzajemne zaufanie, organy te powinny zapewnić, aby personel zaangażowany w nadzór posiadał niezbędne kompetencje. W tym celu należy określić te kompetencje.

(14)

Krajowe organy ds. bezpieczeństwa zaangażowane w nadzór nad zarządcą infrastruktury posiadającym infrastrukturę transgraniczną lub nad przedsiębiorstwem kolejowym działającym w więcej niż jednym państwie członkowskim powinny ze sobą współpracować, aby uniknąć powielania działań w zakresie nadzoru, a także koordynować swoje podejścia do nadzoru, tak aby zapewnić wymianę wszystkich kluczowych informacji dotyczących zarządcy infrastruktury lub przedsiębiorstwa kolejowego, w szczególności w odniesieniu do znanych ryzyk i jego wyników w zakresie bezpieczeństwa, oraz zapewnić wykorzystywanie tych informacji w celu ukierunkowania działań w zakresie nadzoru na obszary o największym poziomie ryzyka dla całej prowadzonej działalności.

(15)

Krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny w stosownych przypadkach współpracować z innymi właściwymi organami lub podmiotami działającymi w sektorze kolejowym, takimi jak organy regulacyjne i organy wydające licencje w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (6) lub organy właściwe w zakresie monitorowania zgodności z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi czasu pracy, jazdy i odpoczynku maszynistów, tak aby wywiązywać się z nałożonych na nie obowiązków, wymieniać informacje, rozwiązywać wszelkie konflikty między stosowanymi podejściami, zapobiegać powiązanym niekorzystnym skutkom dla systemu kolei oraz koordynować swoje reakcje na wszelkie przypadki nieprzestrzegania ram regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa.

(16)

Zgodnie z art. 31 ust. 3 dyrektywy (UE) 2016/798 nowy system certyfikacji bezpieczeństwa zacznie działać od dnia 16 czerwca 2019 r. Państwa członkowskie mają jednak możliwość powiadomienia Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, że przedłużyły okres transpozycji i mogą w związku z tym nadal wydawać certyfikaty zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7) do dnia 16 czerwca 2020 r. Konieczne jest zatem dostosowanie dat rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia do dat określonych w dyrektywie (UE) 2016/798 w celu umożliwienia sprawnego przejścia na nowy system certyfikacji.

(17)

Rozporządzenie (UE) nr 1077/2012 stało się nieaktualne i należy je zastąpić niniejszym rozporządzeniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM), o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy (UE) 2016/798, w odniesieniu do nadzoru nad zarządzaniem bezpieczeństwem przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury, sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa względnie autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa.

Artykuł 2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa” oznacza organ odpowiedzialny za wydawanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, czyli Agencję albo krajowy organ ds. bezpieczeństwa;

b)

„niewielkie zastrzeżenie” oznacza niewielki problem stwierdzony w trakcie oceny wniosku dotyczącego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, który nie stanowi przeszkody dla ich wydania i może być odłożony do rozpatrzenia w trakcie późniejszego nadzoru.

Artykuł 3

Proces nadzoru

1.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa stosują proces nadzoru określony w załączniku I.

2.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa ustanawiają wewnętrzne zasady lub procedury na potrzeby zarządzania procesem nadzoru.

3.   Do celów nadzoru krajowe organy ds. bezpieczeństwa akceptują zezwolenia, świadectwa uznania lub certyfikaty produktów lub usług świadczonych przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury lub przez ich wykonawców, partnerów lub dostawców, przyznane zgodnie ze stosownymi przepisami unijnymi, jako dowód zdolności przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury do spełnienia odpowiednich wymogów określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/762 (8).

Artykuł 4

Techniki nadzoru

Krajowe organy ds. bezpieczeństwa przyjmują właściwe techniki, takie jak audyty i kontrole, oraz wybierają najbardziej odpowiednie techniki przy planowaniu swoich działań w zakresie nadzoru.

Artykuł 5

Powiązania między nadzorem i oceną

1.   Prowadzący nadzór krajowy organ ds. bezpieczeństwa wykorzystuje oraz w stosownych przypadkach wymienia informacje na temat wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem, zgromadzone w trakcie swoich działań w zakresie nadzoru, do celów odnowienia lub aktualizacji jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa.

2.   W przypadku gdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1, nie jest odpowiedzialny za wydawanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, podejmuje on niezwłocznie koordynację z Agencją działającą w charakterze organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa lub z właściwym krajowym organem ds. bezpieczeństwa, w przypadku infrastruktury transgranicznej, na jego wniosek, po otrzymaniu wniosku o odnowienie lub aktualizację.

W oparciu o wyniki koordynacji, o której mowa w akapicie pierwszym, krajowy organ ds. bezpieczeństwa wskazuje i precyzuje informacje, które są istotne dla oceny, czy system zarządzania bezpieczeństwem stosowany przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury działa skutecznie, obejmujące co najmniej:

a)

opis poważnych niezgodności, które mogą mieć wpływ na wyniki w zakresie bezpieczeństwa lub stwarzać poważne ryzyka dla bezpieczeństwa, oraz wszelkich innych budzących zastrzeżenia kwestii zidentyfikowanych w trakcie działań w zakresie nadzoru od czasu poprzedniej oceny;

b)

status planu (lub planów) działania ustanowionych przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury w celu usunięcia poważnych niezgodności i rozwiązania wszelkich innych kwestii budzących zastrzeżenia, o których mowa w lit. a), oraz stosowne działania podjęte przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa w celu nadzorowania rozwiązania tych problemów;

c)

przegląd wyników w zakresie bezpieczeństwa osiągniętych przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury działających w jego państwie członkowskim;

d)

status planu (lub planów) działania ustanowionych przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury w celu usunięcia niewielkich zastrzeżeń stwierdzonych w trakcie poprzedniej oceny.

Artykuł 6

Kompetencje personelu uczestniczącego w działaniach w zakresie nadzoru

1.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa zapewniają, aby personel uczestniczący w działaniach w zakresie nadzoru posiadał następujące kompetencje:

a)

znajomość odpowiednich ram regulacyjnych mających zastosowanie do nadzoru;

b)

znajomość funkcjonowania systemu kolejowego;

c)

właściwy poziom analizy krytycznej;

d)

doświadczenie w dziedzinie nadzoru nad systemem bezpieczeństwa lub podobnym systemem zarządzania w sektorze kolejowym bądź systemem zarządzania bezpieczeństwem w sektorze o równoważnych wyzwaniach operacyjnych i technicznych;

e)

wiedza, umiejętności i doświadczenie w zakresie prowadzenia rozmów;

f)

umiejętność rozwiązywania problemów, komunikowania się i pracy zespołowej.

2.   W przypadku pracy zespołowej kompetencje mogą być dzielone między członkami zespołu.

3.   W celu zapewnienia właściwego stosowania ust. 1 krajowe organy ds. bezpieczeństwa wprowadzają system zarządzania kompetencjami, który obejmuje:

a)

tworzenie profili kompetencji w odniesieniu do każdego miejsca pracy, stanowiska lub funkcji;

b)

zatrudnianie personelu zgodnie z ustanowionymi profilami kompetencji;

c)

utrzymanie, rozwój i ocenę kompetencji personelu zgodnie z ustanowionymi profilami kompetencji.

Artykuł 7

Kryteria podejmowania decyzji

1.   Krajowy organ ds. bezpieczeństwa ustanawia i publikuje kryteria podejmowania decyzji dotyczące stosowanych przez niego metod oceny prawidłowego stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury oraz oceny skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem w kontrolowaniu ryzyk dla bezpieczeństwa związanych z działalnością przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy infrastruktury.

Kryteria te obejmują informacje na temat tego, w jaki sposób krajowy organ ds. bezpieczeństwa zarządza i zajmuje się niezgodnościami stwierdzonymi w systemie zarządzania bezpieczeństwem stosowanym przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury.

2.   Krajowy organ ds. bezpieczeństwa przyjmuje i publikuje procedurę określającą szczegółowo, w jaki sposób przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury i wszelkie inne zainteresowane strony mogą składać skargi na decyzje podejmowane w trakcie prowadzenia działań w zakresie nadzoru.

Artykuł 8

Koordynacja między krajowymi organami ds. bezpieczeństwa i współpraca z innymi organami

1.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa zaangażowane w nadzór nad zarządcą infrastruktury posiadającym infrastrukturę transgraniczną lub nad przedsiębiorstwem kolejowym działającym w więcej niż jednym państwie członkowskim koordynują swoje podejścia do nadzoru zgodnie z art. 17 ust. 7 i 9 dyrektywy (UE) 2016/798.

Po przyznaniu autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa lub jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa krajowe organy ds. bezpieczeństwa niezwłocznie podejmują decyzję w sprawie tego, który z nich ma odgrywać wiodącą rolę w koordynowaniu nadzoru nad prawidłowym stosowaniem i skutecznością systemu zarządzania bezpieczeństwem, bez uszczerbku dla obowiązków krajowych organów ds. bezpieczeństwa wynikających z przepisów art. 16 ust. 2 lit. d) oraz j) i art. 17 dyrektywy (UE) 2016/798.

2.   Do celów ust. 1 krajowe organy ds. bezpieczeństwa opracowują ustalenia w oparciu o ramy skoordynowanego i wspólnego nadzoru określone w załączniku II.

3.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa opracowują również ustalenia dotyczące współpracy z krajowymi organami dochodzeniowymi, organami certyfikującymi podmioty odpowiedzialne za utrzymanie oraz innymi właściwymi organami lub podmiotami.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1077/2012 traci moc z dniem 16 czerwca 2019 r.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r. Jednakże przepisy art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. w tych państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798 o przedłużeniu okresu transpozycji tej dyrektywy.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 września 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji Kolejowej Unii Europejskiej upoważnienia do opracowania projektu zmian we wspólnych metodach oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do oceny zgodności i we wspólnej metodzie oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru oraz uchylająca decyzję wykonawczą C(2014) 1649 final (C(2016) 5504 final).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (Dz.U. L 326 z 10.12.2010, s. 11).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz.U. L 327 z 11.12.2010, s. 13).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa (Dz.U. L 320 z 17.11.2012, s. 3).

(6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32).

(7)  Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (zob. s. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK I

Proces nadzoru, o którym mowa w art. 3

1.   PRZEPISY OGÓLNE

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa opracowuje zorganizowany i mogący podlegać audytowi proces obejmujący całą działalność, który uwzględnia poniżej określone elementy. Zapewnia to wieloetapowy charakter procesu nadzoru, który uwzględnia w ten sposób potrzebę ciągłego doskonalenia, co przedstawiono na schemacie zamieszczonym poniżej w dodatku.

2.   USTANOWIENIE STRATEGII I PLANU (PLANÓW) NADZORU

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa:

a)

gromadzi i analizuje dane i informacje z różnych źródeł jako założenia strategii i planu lub planów nadzoru. Źródła mogą obejmować informacje zgromadzone w trakcie oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem, wyniki wcześniejszych działań w zakresie nadzoru, informacje pochodzące z autoryzacji podsystemów lub pojazdów, raporty z wypadków opracowane przez krajowe organy dochodzeniowe i wydane przez nie w ich następstwie zalecenia, inne sprawozdania lub dane dotyczące wypadków lub incydentów, roczne sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa składane przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa, roczne sprawozdania dotyczące utrzymania składane przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, skargi obywateli i inne odpowiednie źródła;

b)

określa w strategii nadzoru na potrzeby ukierunkowanych działań w zakresie nadzoru obszary ryzyka, w tym w stosownych przypadkach ryzyka będącego wynikiem integracji czynników ludzkich i organizacyjnych oraz zarządzania tymi czynnikami;

c)

opracowuje plan lub plany nadzoru, w których przedstawia sposób realizacji strategii nadzoru w okresie ważności jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa;

d)

w oparciu o określone obszary docelowe opracowuje wstępne oszacowanie zasobów koniecznych do realizacji planu lub planów nadzoru;

e)

przydziela zasoby w celu realizacji planu lub planów nadzoru;

f)

uwzględnia w strategii i planie (planach) nadzoru wszelkie kwestie dotyczące działalności transgranicznej lub infrastruktury transgranicznej, poprzez koordynację z innym krajowym organem (innymi krajowymi organami) ds. bezpieczeństwa.

3.   KOMUNIKOWANIE STRATEGII I PLANU (PLANÓW) NADZORU

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa:

a)

przedstawia ogólne cele strategii nadzoru i ogólne wyjaśnienia dotyczące planu lub planów nadzoru właściwym przedsiębiorstwom kolejowym lub zarządcom infrastruktury oraz – w stosownych przypadkach – innym zainteresowanym stronom;

b)

przekazuje właściwym przedsiębiorstwom kolejowym lub zarządcom infrastruktury ogólne wyjaśnienia dotyczące sposobu realizacji planu lub planów nadzoru.

4.   REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NADZORU

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa:

a)

realizuje plan lub plany nadzoru;

b)

podejmuje proporcjonalne działanie (działania) w odpowiedzi na niewywiązywanie się przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury ze spoczywających na nich obowiązków prawnych, w tym w razie potrzeby ogłasza w trybie pilnym alerty bezpieczeństwa i stosuje tymczasowe środki bezpieczeństwa;

c)

ocenia, na ile adekwatnie przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca infrastruktury opracowali i wykonali plan lub plany działania mające na celu zaradzenie w określonym terminie niezgodnościom lub niewielkiemu zastrzeżeniu;

d)

dokumentuje wyniki prowadzonych przez siebie działań w zakresie nadzoru.

5.   WYNIKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NADZORU

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa:

a)

udostępnia właściwemu przedsiębiorstwu kolejowemu lub zarządcy infrastruktury wyniki swoich działań w zakresie nadzoru, włącznie z określeniem zarówno obszarów, w których dochodzi do niezgodności po stronie przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy infrastruktury, jak i obszarów dobrych praktyk w celu wspierania poprawy bezpieczeństwa;

b)

dysponuje informacjami na temat wyników w zakresie bezpieczeństwa osiąganych przez poszczególne przedsiębiorstwa kolejowe lub poszczególnych zarządców infrastruktury działających w jego państwie członkowskim;

c)

publikuje i komunikuje odpowiednim zainteresowanym stronom swoje opinie dotyczące ogólnych wyników w zakresie bezpieczeństwa w państwie członkowskim;

d)

publikuje i komunikuje odpowiednim zainteresowanym stronom swoje opinie dotyczące skuteczności ram regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa;

e)

wykorzystuje oraz w stosownych przypadkach wymienia informacje na temat wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem zgromadzone w trakcie nadzoru nad przedsiębiorstwami kolejowymi lub zarządcami infrastruktury, przed ponowną oceną wniosku o odnowienie lub aktualizację jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, z Agencją działającą w charakterze organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa lub z właściwym krajowym organem ds. bezpieczeństwa w przypadku infrastruktury transgranicznej;

f)

w stosownych przypadkach podejmuje wszelkie działania w zakresie egzekwowania przepisów, określa, czy zachodzi konieczność ograniczenia lub cofnięcia jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, a w przypadku gdy nie jest odpowiedzialny za wydawanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, odpowiednio informuje właściwy organ.

6.   PRZEGLĄD DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NADZORU

Na podstawie informacji i doświadczenia zgromadzonych w trakcie prowadzenia działań w zakresie nadzoru oraz wyników w zakresie bezpieczeństwa na poziomie zarówno indywidualnym, jak i państwa członkowskiego krajowy organ ds. bezpieczeństwa w regularnych odstępach:

a)

dokonuje przeglądu strategii i planu lub planów nadzoru w celu weryfikacji zasadności pierwotnie wybranego działania, wykorzystywania danych lub informacji z różnych źródeł, wyników nadzoru i przydziału zasobów oraz, w razie potrzeby, zmienia priorytety działania;

b)

w razie potrzeby dokonuje zmian w planie lub w planach nadzoru i uwzględnia wpływ tych zmian na strategię nadzoru;

c)

w razie potrzeby przedstawia swoje opinie i ewentualne propozycje swojemu państwu członkowskiemu w celu usunięcia wszelkich nieprawidłowości w ramach regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

Dodatek

Image

Roczne sprawozd. dot. bezpieczeństwa: przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury

Dane dot. wypadku

lub incydentu

Stosowne informacje zgromadzone na temat skuteczności systemu zarządzania bezp.

Przegląd działań w zakresie nadzoru

Tak

Nie

Tak

Egzekwowanie, promowanie lub rozwijanie ram regulacyjnych w zakresie bezp.

Potrzeba środków?

Nie

Ocena stosowności i skuteczności planu działania

Wyniki nadzoru

Ocena wyników w zakresie bezp.

Udokumentowanie wyników nadzoru

Ogólne cele strategii nadzoru, ogólne wyjaśnienie planu nadzoru i wyjaśnienie, w jaki sposób plan będzie realizowany

Opracowanie i wdrożenie planu działania

Podjęcie proporcjonalnego działania

Brak zgodności?

Realizacja planu

Opracowanie strategii i planu nadzoru i koordynacja nadzoru z innymi krajowymi organami ds. bezp.

Określenie obszarów ryzyka

Wszelkie istotne informacje

Sprawozdania z dochodzeń

Wyniki wcześniejszego nadzoru

Gromadzenie i analizowanie informacji

Informacje zgromadzone w trakcie oceny bezpieczeństwa

Przedsięb. kolejowe lub zarządca infrastruktury

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa prowadzący nadzór

Agencja lub właściwy krajowy organ ds. bezpieczeństwa

Ogólne wyniki w zakresie bezp. w państwie członk.

Skuteczność ram regulacyjnych w zakresie bezp.


ZAŁĄCZNIK II

Ramy skoordynowanego i wspólnego nadzoru, o których mowa w art. 8 ust. 2

Odpowiednie krajowe organy ds. bezpieczeństwa opracowują ustalenia w oparciu o następujące zasady i konkretne elementy:

1.

Uzgodnienie, które przedsiębiorstwa kolejowe i którzy zarządcy infrastruktury działają w sposób, który wymaga skoordynowanego lub wspólnego nadzoru.

2.

Uzgodnienie wspólnego języka roboczego (wspólnych języków roboczych) oraz stopnia poufności informacji, które mają być wykorzystywane do celów ustaleń dotyczących koordynacji.

3.

Uzgodnienie informacji, które należy wymieniać, oraz harmonogramu ich wymiany:

a)

wymiana stosownych informacji dotyczących przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury określonych w pkt 1 oraz dzielenie się wynikami prowadzonych działań w zakresie nadzoru;

b)

przekazywanie kopii autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, w stosownych przypadkach;

c)

dzielenie się wynikami powiązanych działań w zakresie nadzoru, w tym, w stosownych przypadkach, decyzji i działań w zakresie egzekwowania przepisów;

d)

dzielenie się informacjami na temat wyników w zakresie bezpieczeństwa osiąganych przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury określonych w pkt 1 w każdym państwie członkowskim.

4.

Dzielenie się informacjami na temat kryteriów podejmowania decyzji:

a)

dzielenie się informacjami na temat sposobu, w jaki każdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa ukierunkowuje w ramach planu nadzoru swoje działania na każde przedsiębiorstwo kolejowe i każdego zarządcę infrastruktury, których to dotyczy;

b)

ustanowienie dialogu między odpowiednimi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa w kwestii proponowanej odpowiedzi na istotne braki w wywiązywaniu się z obowiązków prawnych.

5.

Zarządzanie koordynacją:

a)

dzielenie się istniejącymi strategiami i planami nadzoru;

b)

określenie punktów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania lub wspólnych kwestii;

c)

wydajne planowanie indywidualnych, skoordynowanych lub wspólnych inicjatyw bez powodowania niepotrzebnych niedogodności dla przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury oraz poprzez unikanie pokrywania się zakresu tych inicjatyw.

6.

Uzgodnienie tego, który krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien (które krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny) monitorować działania mające na celu uwzględnienie niewielkich zastrzeżeń, które zostały odroczone do celów nadzoru, w stosownych przypadkach.

7.

Uzgodnienie, na które obszary należy ukierunkować działania prowadzone w skoordynowany lub wspólny sposób:

a)

zidentyfikowanie głównych ryzyk dla odpowiednich przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury, które muszą zostać uwzględnione w skoordynowany lub wspólny sposób przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa;

b)

uzgodnienie, który krajowy organ ds. bezpieczeństwa będzie kierował działaniami dotyczącymi danej kwestii, w stosownych przypadkach, na podstawie dobrze ugruntowanych kryteriów;

c)

uzgodnienie, jakiego rodzaju wspólne działania w zakresie nadzoru należy podjąć, w stosownych przypadkach;

d)

uzgodnienie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury powinni zostać poinformowani o ustaleniach dokonywanych i porozumieniach zawieranych przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa.

8.

Dzielenie się dobrymi praktykami:

a)

opracowanie ustaleń dotyczących regularnego przeglądu i regularnej koordynacji działań w zakresie nadzoru prowadzonych w odniesieniu do odpowiednich przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury;

b)

opracowanie ustaleń dotyczących oceny skuteczności koordynacji i współpracy między krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, w tym w stosownych przypadkach z Agencją.


25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/26


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/762

z dnia 8 marca 2018 r.

ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (1), w szczególności jej art. 6 ust. 6,

uwzględniając zalecenie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej ERA-REC-115-REC w sprawie zmian we wspólnych metodach oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do oceny zgodności oraz we wspólnych metodach oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru, przekazane Komisji dnia 9 marca 2017 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM) określają, jak należy oceniać poziomy bezpieczeństwa i osiąganie wymagań bezpieczeństwa oraz zgodność z innymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa.

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 5 dyrektywy (UE) 2016/798 CSM należy regularnie aktualizować z uwzględnieniem doświadczeń zebranych przy ich stosowaniu oraz globalnego rozwoju bezpieczeństwa kolei, a także w celu ogólnego utrzymania poziomu bezpieczeństwa i – gdy jest to wykonalne w sposób rozsądny – jego ciągłej poprawy.

(3)

Na mocy decyzji wykonawczej z dnia 1 września 2016 r. (2) i zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798 Komisja udzieliła Agencji Kolejowej Unii Europejskiej („Agencja”) upoważnienia do opracowania projektów zmian w rozporządzeniach Komisji (UE) nr 1158/2010 (3), (UE) nr 1169/2010 (4) i (UE) nr 1077/2012 (5). W dniu 9 marca 2017 r. zgodnie z udzielonym przez Komisję upoważnieniem Agencja wydała zalecenie, do którego załączyła sprawozdanie poświęcone wynikom konsultacji przeprowadzonych z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, partnerami społecznymi i użytkownikami oraz sprawozdanie z oceny skutków zmienionych CSM, które mają zostać przyjęte. Zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/798 Komisja przeanalizowała zalecenie wydane przez Agencję, by sprawdzić, czy udzielone upoważnienie zostało zrealizowane.

(4)

Celem systemów zarządzania bezpieczeństwem jest zapewnienie, by przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury osiągali swoje cele gospodarcze w bezpieczny sposób. System zarządzania bezpieczeństwem jest często zintegrowany z innymi systemami zarządzania w celu poprawy ogólnych wyników działalności organizacji oraz ograniczenia kosztów, przy rozłożeniu wysiłków na wszystkie szczeble organizacji. W tym celu wspólne ramy ISO High Level Structure (6) są stosowane na potrzeby funkcjonalnego zgrupowania wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem, o którym mowa w art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798. Ramy te ułatwiają również zrozumienie i stosowanie podejścia procesowego przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury w trakcie opracowywania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia ich systemów zarządzania bezpieczeństwem.

(5)

Po otrzymaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa wnioskodawca powinien w dalszym ciągu stosować swój system zarządzania bezpieczeństwem, o którym mowa w art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798.

(6)

Zachowanie człowieka odgrywa centralną rolę w zapewnieniu bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania kolei. W przypadku gdy zachowanie człowieka uważane jest za czynnik, który przyczynił się do wypadku lub incydentu, na zachowanie to mogły mieć wpływ czynniki organizacyjne, takie jak obciążenie pracą lub organizacja pracy, prowadzące do pogorszenia wyników działania oraz do pogłębienia skutków danego wypadku lub incydentu. W związku z tym jest kwestią o zasadniczym znaczeniu, by przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury posiadali systemową koncepcję wspierania działań człowieka oraz zarządzania czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem.

(7)

Sposób, w jaki kwestia bezpieczeństwa jest postrzegana, doceniana i uwzględniana w priorytetach w ramach organizacji, odzwierciedla faktyczne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach organizacji. W związku z tym dla przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury ważne jest również określenie działań i zachowań, które mogą kształtować pozytywną kulturę bezpieczeństwa, oraz wspieranie za pośrednictwem swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem kultury wzajemnego zaufania, pewności i uczenia się, w ramach której pracownicy są zachęcani do wnoszenia wkładu w rozwój bezpieczeństwa poprzez zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń i zapewnianie informacji związanych z bezpieczeństwem.

(8)

System zarządzania bezpieczeństwem powinien uwzględniać fakt, że dyrektywa Rady 89/391/EWG (7) oraz powiązane z nią stosowne dyrektywy szczegółowe mają w pełni zastosowanie do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników zaangażowanych w budowę, eksploatację i utrzymanie kolei. Nie nakłada ona żadnych dodatkowych obowiązków lub zadań na organ wydający certyfikat bezpieczeństwa lub autoryzację w zakresie bezpieczeństwa poza wymogiem kontrolowania, czy ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa zostały uwzględnione przez wnioskodawcę ubiegającego się o jednolity certyfikat bezpieczeństwa lub autoryzację w zakresie bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za kontrolę zgodności z dyrektywą 89/391/EWG może być powierzona innym właściwym organom wyznaczonym przez państwo członkowskie.

(9)

System zarządzania bezpieczeństwem powinien w stosownych przypadkach uwzględniać potencjalne dodatkowe zagrożenia wynikające z transportu towarów niebezpiecznych koleją, a tym samym uwzględniać dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

(10)

Rozporządzenia (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 staną się nieaktualne, należy je więc zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

(11)

Jeśli chodzi o certyfikaty bezpieczeństwa, z art. 10 ust. 15 dyrektywy (UE) 2016/798 wynika, że krajowy organ ds. bezpieczeństwa może zażądać zmiany certyfikatów bezpieczeństwa w następstwie znacznych zmian ram regulacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa. Zmiany wprowadzone na mocy art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798 oraz niniejszego rozporządzenia nie są znaczne, mimo ich stosowności i znaczenia. W związku z tym rozporządzenie (UE) nr 1158/2010 powinno mieć zastosowanie do certyfikatów bezpieczeństwa wydanych zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9) do upływu terminu ich ważności. Z tego samego względu konieczne jest również odroczenie uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1158/2010 do końca ostatniego dnia okresu, w którym może być ono jeszcze stosowane przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa do celów nadzoru. Ponadto zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/798 istniejące certyfikaty bezpieczeństwa w dalszym ciągu podlegają przepisom dyrektywy 2004/49/WE, która stanowiła podstawę dla rozporządzenia (UE) nr 1158/2010.

(12)

Jeśli chodzi o autoryzacje w zakresie bezpieczeństwa, z art. 12 ust. 2 akapit drugi dyrektywy (UE) 2016/798 wynika, że krajowy organ ds. bezpieczeństwa może zażądać zmiany autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa po każdej zasadniczej zmianie ram regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany wprowadzone na mocy art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798 oraz niniejszego rozporządzenia nie są zasadnicze, mimo ich stosowności i znaczenia. W związku z tym rozporządzenie (UE) nr 1169/2010 powinno mieć zastosowanie do autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa wydanych zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE do upływu terminu ich ważności. Z tego samego względu konieczne jest również odroczenie uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1169/2010 do końca ostatniego dnia okresu, w którym może być ono jeszcze stosowane przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa do celów nadzoru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM), o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) dyrektywy (UE) 2016/798, w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem mających zastosowanie do przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa wydawanych na podstawie dyrektywy (UE) 2016/798.

Artykuł 2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia „organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa” oznacza organ odpowiedzialny za wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa – Agencję lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem mające zastosowanie do przedsiębiorstw kolejowych

Przedsiębiorstwa kolejowe ustanawiają swoje systemy zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I.

Te wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem mają zastosowanie do jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 dyrektywy (UE) 2016/798, do celów oceny wniosków i do celów nadzoru.

Artykuł 4

Wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem mające zastosowanie do zarządców infrastruktury

Zarządcy infrastruktury ustanawiają swoje systemy zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II.

Te wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem mają zastosowanie do autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 12 dyrektywy (UE) 2016/798, do celów oceny wniosków i nadzoru.

Artykuł 5

Uchylenie

Rozporządzenia (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 tracą moc z dniem 16 czerwca 2025 r.

Artykuł 6

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r. w tych państwach członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798. Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich od dnia 16 czerwca 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 marca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 września 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji Kolejowej Unii Europejskiej upoważnienia do opracowania projektu zmian we wspólnych metodach oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do oceny zgodności i we wspólnej metodzie oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru oraz uchylająca decyzję wykonawczą C(2014) 1649 final, C(2016) 5504 final.

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (Dz.U. L 326 z 10.12.2010, s. 11).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz.U. L 327 z 11.12.2010, s. 13).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa (Dz.U. L 320 z 17.11.2012, s. 3).

(6)  ISO/IEC Directives, Part 1, consolidated supplement 2016, Annex SL Appendix 2 (dyrektywy ISO/IEC, część 1, skonsolidowany suplement 2016, załącznik SL, dodatek 2).

(7)  Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

(8)  Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).

(9)  Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44).


ZAŁĄCZNIK I

Wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do przedsiębiorstw kolejowych

1.   KONTEKST ORGANIZACJI

1.1.   Organizacja musi:

a)

opisać rodzaj, zakres i obszar swojej działalności;

b)

wskazać poważne ryzyka dla bezpieczeństwa wynikające z jej działalności kolejowej, niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona przez samą organizację, czy też przez wykonawców, partnerów lub dostawców będących pod jej kontrolą;

c)

wskazać zainteresowane strony (np. organy regulacyjne, inne organy, zarządców infrastruktury, wykonawców, dostawców, partnerów), w tym strony poza systemem kolejowym, które mają znaczenie dla systemu zarządzania bezpieczeństwem;

d)

wskazać i utrzymać wymogi prawne i inne wymogi związane z bezpieczeństwem pochodzące od zainteresowanych stron, o których mowa w lit. c);

e)

zapewnić, by wymogi, o których mowa w lit. d), były uwzględniane przy opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem;

f)

opisać zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem, wskazując, które części działalności są objęte tym zakresem i które nie są nim objęte, przy uwzględnieniu wymogów, o których mowa w lit. d).

2.   PRZYWÓDZTWO

2.1.   Przywództwo i zaangażowanie

2.1.1.   Kadra kierownicza wyższego szczebla musi wykazać się przywództwem oraz zaangażowaniem w opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, poprzez:

a)

przejęcie ogólnej rozliczalności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo;

b)

zapewnienie zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa ze strony kierownictwa różnych szczebli w obrębie organizacji poprzez jego działania oraz w jego stosunkach z pracownikami i wykonawcami;

c)

zapewnienie, by ustanowione zostały polityka w zakresie bezpieczeństwa i cele w zakresie bezpieczeństwa oraz aby ta polityka i te cele zostały zrozumiane oraz były zgodne ze strategicznym ukierunkowaniem organizacji;

d)

zapewnienie zintegrowania wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwa z procesami biznesowymi organizacji;

e)

zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych dla systemu zarządzania bezpieczeństwem;

f)

zapewnienie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem w kontrolowaniu ryzyk dla bezpieczeństwa stwarzanych przez organizację;

g)

zachęcanie pracowników do wspierania działań na rzecz zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem;

h)

promowanie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem;

i)

zapewnienie, by bezpieczeństwo było uwzględniane przy identyfikacji ryzyk biznesowych organizacji i zarządzaniu tymi ryzykami oraz wyjaśnienie, w jaki sposób rozpoznawane i rozwiązywane będą konflikty między bezpieczeństwem a innymi celami biznesowymi;

j)

promowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa.

2.2.   Polityka w zakresie bezpieczeństwa

2.2.1.   Dokument opisujący politykę organizacji w zakresie bezpieczeństwa jest formułowany na poziomie kadry kierowniczej wyższego szczebla i jest:

a)

odpowiedni do rodzaju organizacji i zakresu działalności kolejowej;

b)

zatwierdzony przez dyrektora generalnego organizacji (lub przedstawiciela bądź przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla);

c)

aktywnie wdrażany, komunikowany i udostępniany wszystkim pracownikom.

2.2.2.   Polityka w zakresie bezpieczeństwa musi:

a)

zawierać zobowiązanie do spełnienia wszystkich wymogów prawnych i innych wymogów dotyczących bezpieczeństwa;

b)

zapewniać ramy na potrzeby określania celów w zakresie bezpieczeństwa oraz oceny wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa względem tych celów;

c)

zawierać zobowiązanie do kontrolowania ryzyk dla bezpieczeństwa będących wynikiem zarówno własnych działań, jak i działań innych podmiotów;

d)

zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem;

e)

być utrzymywana zgodnie ze strategią biznesową oraz oceną wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa.

2.3.   Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji

2.3.1.   Odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia pracowników pełniących funkcje, które mają wpływ na bezpieczeństwo (w tym kadry kierowniczej oraz pozostałego personelu zaangażowanego w zadania związane z bezpieczeństwem), są definiowane dla każdego szczebla hierarchii służbowej w obrębie organizacji, zostają udokumentowane oraz są przypisane i komunikowane tym pracownikom.

2.3.2.   Organizacja zapewnia, by pracownicy, którym powierzono odpowiedzialność za zadania związane z bezpieczeństwem, posiadali uprawnienia, kompetencje i odpowiednie zasoby na potrzeby wykonywania swoich zadań, bez bycia narażonym na negatywny wpływ działań innych funkcji biznesowych.

2.3.3.   Powierzenie odpowiedzialności za zadania związane z bezpieczeństwem musi zostać udokumentowane, podane do wiadomości odpowiednich pracowników, zaakceptowane i zrozumiane.

2.3.4.   Organizacja musi opisać przypisanie funkcji, o których mowa w pkt 2.3.1, do poszczególnych funkcji biznesowych w obrębie organizacji oraz – w stosownych przypadkach – poza organizacją (zob. pkt 5.3 Wykonawcy, partnerzy i dostawcy).

2.4.   Konsultacje z pracownikami i innymi stronami

2.4.1.   W stosownych przypadkach należy konsultować się z pracownikami, ich przedstawicielami oraz zewnętrznymi zainteresowanymi stronami przy opracowywaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do poszczególnych części, za które są oni odpowiedzialni, w tym w odniesieniu do aspektów bezpieczeństwa procedur operacyjnych.

2.4.2.   Organizacja ułatwia konsultacje z pracownikami poprzez zapewnienie metod i środków angażowania pracowników, rejestrowania ich opinii oraz przedstawiania uwag na temat tych opinii.

3.   PLANOWANIE

3.1.   Działania mające na celu ograniczenie ryzyk

3.1.1.   Ocena ryzyka

3.1.1.1.   Organizacja musi:

a)

wskazać i poddać analizie wszystkie ryzyka operacyjne, organizacyjne i techniczne istotne dla rodzaju, zakresu i obszaru działalności prowadzonej przez organizację. Ryzyka takie obejmują ryzyka wynikające z czynników ludzkich i organizacyjnych, takich jak obciążenie pracą, organizacja pracy, zmęczenie lub odpowiedniość procedur oraz działalność innych zainteresowanych stron (zob. pkt 1. Kontekst organizacji);

b)

oszacować ryzyka, o których mowa w lit. a), w drodze zastosowania odpowiednich metod oceny ryzyka;

c)

opracować i wdrożyć środki bezpieczeństwa, wraz z określeniem powiązanych obowiązków (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji);

d)

opracować system monitorowania skuteczności środków bezpieczeństwa (zob. pkt 6.1 Monitorowanie);

e)

zidentyfikować potrzebę współpracy, w stosownych przypadkach, z innymi zainteresowanymi stronami (takimi jak przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, producenci, dostawcy usług utrzymania, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, dysponenci pojazdów kolejowych, usługodawcy i podmioty zamawiające) w odniesieniu do wspólnych ryzyk oraz wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa;

f)

poinformować pracowników i zaangażowane podmioty zewnętrzne o ryzykach (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie).

3.1.1.2.   Dokonując oceny ryzyka, organizacja uwzględnia potrzebę określenia, zapewnienia i utrzymania bezpiecznego środowiska pracy odpowiadającego wymogom obowiązujących przepisów, w szczególności dyrektywy 89/391/EWG.

3.1.2.   Planowanie zmiany

3.1.2.1.   Organizacja musi określić potencjalne ryzyka dla bezpieczeństwa oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) przed wdrożeniem zmiany (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą) zgodnie z procesem zarządzania ryzykiem określonym w rozporządzeniu (UE) nr 402/2013 (1), obejmującym uwzględnienie ryzyk dla bezpieczeństwa wynikających z samego procesu zmiany.

3.2.   Cele w zakresie bezpieczeństwa i planowanie

3.2.1.   Organizacja musi określić cele w zakresie bezpieczeństwa dla odpowiednich funkcji na odpowiednich poziomach w celu utrzymania oraz, gdy jest to wykonalne w sposób rozsądny, poprawy swoich wyników w zakresie bezpieczeństwa.

3.2.2.   Cele w zakresie bezpieczeństwa muszą:

a)

być spójne z polityką w zakresie bezpieczeństwa i celami strategicznymi organizacji (w stosownych przypadkach);

b)

być powiązane z najważniejszymi ryzykami mającymi wpływ na wyniki organizacji w zakresie bezpieczeństwa;

c)

być mierzalne;

d)

uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i inne wymogi;

e)

być poddawane przeglądowi pod kątem ich osiągnięcia i w stosownych przypadkach zmieniane;

f)

być komunikowane.

3.2.3.   Organizacja musi posiadać plan(-y) opisujący(-e), w jaki sposób zamierza osiągnąć swoje cele w zakresie bezpieczeństwa.

3.2.4.   Organizacja musi opisać strategię i plan(-y) wykorzystywane do monitorowania osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 6.1 Monitorowanie).

4.   WSPARCIE

4.1.   Zasoby

4.1.1.   Organizacja zapewnia zasoby, w tym kompetentnych pracowników oraz skuteczne i użyteczne wyposażenie, potrzebne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.

4.2.   Kompetencje

4.2.1.   System zarządzania kompetencjami utrzymywany przez organizację musi zapewniać, by pracownicy pełniący funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo byli kompetentni w odniesieniu do zadań związanych z bezpieczeństwem, za które są odpowiedzialni (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji), i obejmować co najmniej:

a)

określenie kompetencji (w tym wiedzy, umiejętności oraz zachowań i postaw o charakterze innym niż techniczny) wymaganych do celów zadań związanych z bezpieczeństwem;

b)

zasady selekcji (podstawowy poziom wykształcenia, wymagana sprawność psychiczna i fizyczna);

c)

początkowy poziom wyszkolenia, doświadczenia i kwalifikacji;

d)

bieżące szkolenia i okresową aktualizację posiadanych kompetencji;

e)

okresową ocenę kompetencji oraz badania sprawności psychicznej i fizycznej, aby zapewnić utrzymanie kwalifikacji i umiejętności z upływem czasu;

f)

specjalistyczne szkolenia dotyczące odpowiednich części systemu zarządzania bezpieczeństwem, tak aby zapewnić wywiązywanie się z zadań związanych z bezpieczeństwem.

4.2.2.   Organizacja musi zapewnić program szkoleń, o których mowa w pkt 4.2.1 lit. c), d) i f), dla pracowników wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem, gwarantujący że:

a)

program szkoleń jest realizowany zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami dotyczącymi kompetencji oraz indywidualnymi potrzebami pracowników;

b)

w stosownych przypadkach szkolenia zapewniają pracownikom umiejętność działania w każdych warunkach prowadzenia działalności (w warunkach normalnych, w sytuacji awarii oraz w sytuacji kryzysowej);

c)

czas trwania szkoleń oraz częstotliwość szkoleń odświeżających są odpowiednie do celów szkoleniowych;

d)

dla wszystkich pracowników prowadzona jest dokumentacja szkoleń (zob. pkt 4.5.3 Kontrola dokumentacji);

e)

program szkoleń jest regularnie poddawany przeglądowi i audytowi (zob. pkt 6.2. Audyt wewnętrzny), a w sytuacjach, gdy jest to konieczne, wprowadzane są w nim zmiany (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą).

4.2.3.   Dla pracowników wprowadzono mechanizmy „powrotu do pracy” po wypadkach, incydentach lub długotrwałej nieobecności w pracy, obejmujące zapewnienie dodatkowych szkoleń w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

4.3.   Świadomość

4.3.1.   Kadra kierownicza wyższego szczebla musi zapewnić, by zarówno jej członkowie, jak i pracownicy pełniący funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo mieli świadomość znaczenia, wagi i konsekwencji swoich działań oraz tego, w jaki sposób przyczyniają się one do prawidłowego stosowania i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym do osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 3.2 Cele w zakresie bezpieczeństwa i planowanie).

4.4.   Informowanie i komunikowanie

4.4.1.   Organizacja musi określić odpowiednie kanały komunikacji w celu zapewnienia, by informacje dotyczące bezpieczeństwa były wymieniane między różnymi szczeblami organizacji oraz z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, w tym wykonawcami, partnerami i dostawcami.

4.4.2.   Aby zapewnić, by informacje dotyczące bezpieczeństwa docierały do osób dokonujących osądów i podejmujących decyzje, organizacja musi zarządzać identyfikowaniem, otrzymywaniem, przetwarzaniem, generowaniem i rozpowszechnianiem informacji dotyczących bezpieczeństwa.

4.4.3.   Organizacja musi zapewnić, by informacje dotyczące bezpieczeństwa były:

a)

istotne, pełne oraz możliwe do zrozumienia przez docelowych użytkowników;

b)

aktualne;

c)

dokładne;

d)

spójne;

e)

skontrolowane (zob. pkt 4.5.3 Kontrola dokumentacji);

f)

upowszechnione przed rozpoczęciem ich obowiązywania;

g)

odebrane i zrozumiane.

4.5.   Dokumentacja

4.5.1.   Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem

4.5.1.1.   Istnieje opis systemu zarządzania bezpieczeństwem obejmujący:

a)

wskazanie i opis procesów i działań związanych z bezpieczeństwem działalności kolejowej, w tym zadań związanych z bezpieczeństwem oraz związanej z nimi odpowiedzialności (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji);

b)

interakcje między tymi procesami;

c)

procedury lub inne dokumenty opisujące sposób wdrożenia tych procesów;

d)

wskazanie wykonawców, partnerów i dostawców wraz z opisem rodzaju i zakresu świadczonych usług;

e)

wskazanie ustaleń umownych oraz innych porozumień biznesowych, zawartych przez organizację z innymi stronami wskazanymi w lit. d), niezbędnych do kontroli ryzyk dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi organizacja, oraz ryzyk związanych z korzystaniem z wykonawców;

f)

odesłania do dokumentacji wymaganej na podstawie niniejszego rozporządzenia.

4.5.1.2.   Organizacja musi zapewnić złożenie rocznego sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa odpowiedniemu krajowemu organowi (lub odpowiednim krajowym organom) ds. bezpieczeństwa zgodnie z art. 9 ust. 6 dyrektywy (UE) 2016/798, obejmującego:

a)

syntezę decyzji dotyczących poziomu znaczenia zmian związanych z bezpieczeństwem, w tym przegląd znaczących zmian, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 402/2013;

b)

cele organizacji w zakresie bezpieczeństwa na następny rok (następne lata) oraz określenie tego, w jaki sposób poważne ryzyka dla bezpieczeństwa wpływają na określenie tych celów w zakresie bezpieczeństwa;

c)

wyniki wewnętrznych dochodzeń dotyczących wypadków lub incydentów (zob. pkt 7.1 Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów) oraz innych działań w zakresie monitorowania (zob. pkt 6.1 Monitorowanie, pkt 6.2 Audyt wewnętrzny i pkt 6.3 Przegląd zarządzania), zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1078/2012 (2);

d)

szczegółowe informacje dotyczące postępów w zastosowaniu się do niezamkniętych zaleceń krajowych organów dochodzeniowych (zob. pkt 7.1 Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów);

e)

wskaźniki bezpieczeństwa określone przez organizację na potrzeby oceny wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 6.1 Monitorowanie);

f)

w stosownych przypadkach wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu doradcy ds. bezpieczeństwa, o którym mowa w RID (3), na temat działalności organizacji w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych (4).

4.5.2.   Tworzenie i aktualizowanie

4.5.2.1.   Organizacja musi zapewnić, by w przypadku tworzenia i aktualizowania dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem stosowane były odpowiednie formaty i nośniki.

4.5.3.   Kontrola dokumentacji

4.5.3.1.   Organizacja musi kontrolować dokumentację dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności jej przechowywanie, dystrybucję i kontrolę zmian, tak aby w stosownych przypadkach zapewnić jej dostępność, przydatność i ochronę.

4.6.   Integracja czynników ludzkich i organizacyjnych

4.6.1.   Organizacja musi wykazać systematyczne podejście w kwestii integracji czynników ludzkich i organizacyjnych w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Podejście to:

a)

obejmuje opracowanie strategii oraz wykorzystanie wiedzy fachowej i uznanych metod z dziedziny czynników ludzkich i organizacyjnych;

b)

odnosi się do ryzyk związanych z konstrukcją i używaniem sprzętu, zadaniami, warunkami pracy i rozwiązaniami organizacyjnymi, przy uwzględnieniu możliwości i ograniczeń człowieka oraz wpływu na działania człowieka.

5.   DZIAŁALNOŚĆ

5.1.   Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi

5.1.1.   W trakcie planowania, opracowywania, wdrażania i przeglądu swoich procesów operacyjnych organizacja musi zapewnić, by podczas prowadzenia działalności:

a)

stosowane były kryteria akceptacji ryzyka i środki bezpieczeństwa (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka);

b)

realizowany(-e) był(y) plan(y) służący(-e) osiągnięciu celów w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 3.2 Cele w zakresie bezpieczeństwa i planowanie);

c)

gromadzone były informacje na potrzeby pomiaru prawidłowego stosowania i skuteczności ustaleń operacyjnych (zob. pkt 6.1 Monitorowanie).

5.1.2.   Organizacja musi zapewnić, by jej ustalenia operacyjne były zgodne z dotyczącymi bezpieczeństwa wymogami mających zastosowanie technicznych specyfikacji interoperacyjności i odpowiednich przepisów krajowych oraz wszelkimi innymi stosownymi wymogami (zob. pkt 1 Kontekst organizacji).

5.1.3.   W celu kontrolowania ryzyk w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) uwzględnia się co najmniej:

a)

planowanie istniejących lub nowych tras pociągów i nowych usług kolejowych, w tym wprowadzanie nowych typów pojazdów, konieczność dzierżawy pojazdów lub wynajęcia personelu od podmiotów zewnętrznych oraz wymianę informacji na temat utrzymania do celów operacyjnych z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie;

b)

opracowywanie i wdrażanie rozkładów jazdy pociągów;

c)

przygotowywanie pociągów lub pojazdów przed przemieszczeniem, obejmujące kontrole przed odjazdem i skład pociągu;

d)

poruszanie się pociągów lub przemieszczanie pojazdów w różnych warunkach prowadzenia działalności (w warunkach normalnych, w sytuacji awarii oraz w sytuacji kryzysowej);

e)

dostosowanie działalności do wniosków o wycofanie z eksploatacji oraz powiadomień o przywróceniu do eksploatacji wydanych przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie;

f)

zezwolenia na przemieszczanie pojazdów;

g)

możliwość użytkowania interfejsów w kabinach maszynisty i centrach sterowania pociągiem oraz z wyposażeniem wykorzystywanym przez pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie.

5.1.4.   W celu kontroli podziału odpowiedzialności w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych organizacja musi określić odpowiedzialność za koordynowanie bezpiecznego poruszania się pociągów i przemieszczania pojazdów oraz zarządzanie bezpiecznym poruszaniem się pociągów i przemieszczaniem pojazdów, jak również określić sposób podziału odpowiednich zadań mających wpływ na bezpieczne świadczenie wszystkich usług między kompetentnych pracowników w obrębie organizacji (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji) oraz inne zewnętrzne kwalifikujące się podmioty w stosownych przypadkach (zob. pkt 5.3 Wykonawcy, partnerzy i dostawcy).

5.1.5.   W celu kontroli informowania i komunikowania w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie) odpowiedni pracownicy (np. wchodzący w skład drużyn pociągowych) muszą zostać poinformowani o szczegółach wszelkich określonych warunków podróży, w tym o istotnych zmianach, które mogą prowadzić do zagrożeń, czasowych lub stałych ograniczeniach operacyjnych (np. w związku z określonym typem pojazdów lub z określonymi trasami), oraz o warunkach dotyczących nadzwyczajnych ładunków, w stosownych przypadkach.

5.1.6.   W celu kontrolowania kompetencji w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych (zob. pkt 4.2 Kompetencje) organizacja musi zapewnić, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami (zob. pkt 1. Kontekst organizacji), w odniesieniu do swoich pracowników:

a)

zgodność z obowiązującymi ich instrukcjami dotyczącymi szkolenia i pracy oraz podjęcie działań naprawczych w sytuacji, gdy są one wymagane;

b)

specjalistyczne szkolenia w przypadku planowanych zmian mających wpływ na prowadzenie działalności lub na przypisane im zadania;

c)

przyjęcie odpowiednich środków w następstwie wypadków i incydentów.

5.2.   Zarządzanie składnikami aktywów

5.2.1.   Organizacja musi zarządzać ryzykami dla bezpieczeństwa związanymi z rzeczowymi składnikami aktywów przez cały cykl życia tych aktywów (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka), tj. od projektu aż po zakończenie użytkowania, oraz spełniać wymagania w zakresie czynników ludzkich na wszystkich etapach cyklu życia.

5.2.2.   Organizacja musi:

a)

zapewnić, by składniki aktywów były wykorzystywane w zamierzonym celu przy jednoczesnym utrzymaniu ich bezpiecznego stanu eksploatacyjnego, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, oraz ich oczekiwanego poziomu działania;

b)

zarządzać składnikami aktywów w normalnych warunkach działalności i w sytuacji awarii;

c)

wykrywać tak szybko, jak jest to w rozsądny sposób wykonalne, przypadki nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych przed lub w trakcie eksploatacji składnika aktywów, co obejmuje również stosowanie ograniczeń użytkowania, jeśli jest to właściwe dla zapewnienia bezpiecznego stanu eksploatacyjnego składnika aktywów (zob. pkt 6.1 Monitorowanie).

5.2.3.   Organizacja musi zapewnić, by jej ustalenia dotyczące zarządzania składnikami aktywów były w stosownych przypadkach zgodne ze wszystkimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w odpowiednich technicznych specyfikacjach interoperacyjności oraz wszelkimi innymi stosownymi wymogami (zob. pkt 1. Kontekst organizacji).

5.2.4.   W celu kontrolowania ryzyk w przypadkach istotnych dla zapewnianych usług utrzymania (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) uwzględnia się co najmniej:

a)

określenie potrzeb w zakresie utrzymania, tak aby utrzymywać składnik aktywów w bezpiecznym stanie eksploatacyjnym, na podstawie planowanego i faktycznego wykorzystania składnika aktywów oraz jego cech konstrukcyjnych;

b)

zarządzanie wycofaniem składnika aktywów z eksploatacji na potrzeby utrzymania, w przypadku stwierdzenia usterek lub gdy stan składnika aktywów ulega pogorszeniu w stopniu przekraczającym granice bezpiecznego stanu eksploatacyjnego, o którym mowa w lit. a);

c)

zarządzanie przywróceniem składnika aktywów do eksploatacji, z ewentualnymi ograniczeniami użytkowania po przeprowadzeniu konserwacji mającej na celu zapewnienie jego bezpiecznego stanu eksploatacyjnego;

d)

zarządzanie sprzętem służącym do monitorowania i pomiarów, tak aby zapewnić, że jest on odpowiedni do zamierzonego celu.

5.2.5.   W celu kontroli informowania i komunikowania w przypadkach istotnych dla bezpiecznego zarządzania aktywami (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie) organizacja musi uwzględnić:

a)

wymianę odpowiednich informacji w ramach organizacji lub z zewnętrznymi podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie (zob. pkt 5.3 Wykonawcy, partnerzy i dostawcy), w szczególności informacji dotyczących związanych z bezpieczeństwem nieprawidłowości, wypadków i incydentów oraz dotyczących ewentualnych ograniczeń użytkowania składnika aktywów;

b)

identyfikowalność wszystkich niezbędnych informacji, w tym informacji dotyczących lit. a) (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie oraz pkt 4.5.3 Kontrola dokumentacji);

c)

ustanowienie i utrzymywanie dokumentacji, w tym zarządzanie zmianami mającymi wpływ na bezpieczeństwo składników aktywów (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą).

5.3.   Wykonawcy, partnerzy i dostawcy

5.3.1.   Organizacja musi określić i kontrolować ryzyka dla bezpieczeństwa wynikające z działalności zleconej w ramach outsourcingu, w tym z działalności lub współpracy z wykonawcami, partnerami i dostawcami.

5.3.2.   W celu kontrolowania ryzyk dla bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 5.3.1, organizacja musi zdefiniować kryteria wyboru wykonawców, partnerów i dostawców oraz wymogi dotyczące umów, które podmioty te muszą spełniać, w tym:

a)

wymogi prawne i inne wymogi związane z bezpieczeństwem (zob. pkt 1. Kontekst organizacji);

b)

poziom kompetencji wymaganych do realizacji zadań określonych w umowie (zob. pkt 4.2 Kompetencje);

c)

odpowiedzialność za wykonywane zadania;

d)

oczekiwane wyniki w zakresie bezpieczeństwa, które mają być utrzymywane w trakcie obowiązywania umowy;

e)

obowiązki dotyczące wymiany informacji związanych z bezpieczeństwem (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie);

f)

identyfikowalność dokumentów dotyczących bezpieczeństwa (zob. pkt 4.5 Dokumentacja).

5.3.3.   Zgodnie z procesem określonym w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1078/2012 organizacja musi monitorować:

a)

wyniki w zakresie bezpieczeństwa w przypadku wszystkich działań i operacji wykonawców, partnerów i dostawców, tak aby zapewnić, by spełniały one wymogi określone w umowie;

b)

świadomość wykonawców, partnerów i dostawców co do ryzyk dla bezpieczeństwa, jakie niosą one ze sobą w odniesieniu do działalności organizacji.

5.4.   Zarządzanie zmianą

5.4.1.   Organizacja musi wdrażać i kontrolować zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem w celu utrzymania lub poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa. Obejmuje to podejmowanie decyzji na poszczególnych etapach procesu zarządzania zmianą oraz późniejszy przegląd ryzyk dla bezpieczeństwa (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka).

5.5.   Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

5.5.1.   Organizacja identyfikuje sytuacje kryzysowe oraz powiązane środki, które należy terminowo przedsięwziąć w celu zarządzania tymi sytuacjami (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) i przywrócenia normalnych warunków prowadzenia działalności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/995 (5).

5.5.2.   W odniesieniu do każdego zidentyfikowanego rodzaju sytuacji kryzysowej organizacja zapewnia:

a)

możliwość natychmiastowego kontaktu ze służbami ratowniczymi;

b)

przekazanie służbom ratowniczym wszystkich ważnych informacji zarówno z wyprzedzeniem, w celu przygotowania reakcji na sytuację kryzysową, jak i w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej;

c)

udzielenie pierwszej pomocy przy użyciu zasobów wewnętrznych.

5.5.3.   Organizacja określa i dokumentuje funkcje i obowiązki wszystkich stron zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/995.

5.5.4.   Organizacja posiada plany działania, procedury alarmowe oraz informacje na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, które obejmują ustalenia dotyczące:

a)

alarmowania wszystkich pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;

b)

przekazywania informacji wszystkim stronom (np. zarządcom infrastruktury, wykonawcom, organom, służbom ratowniczym), w tym instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych dla pasażerów;

c)

podejmowania wszelkich decyzji wymaganych zgodnie z rodzajem sytuacji kryzysowej.

5.5.5.   Organizacja musi opisać sposób podziału zasobów i środków na potrzeby zarządzania w sytuacji kryzysowej (zob. pkt 4.1 oraz sposób określenia wymogów szkoleniowych (zob. pkt 4.2 Kompetencje).

5.5.6.   Ustalenia dotyczące sytuacji kryzysowych są okresowo testowane we współpracy z innymi zainteresowanymi stronami oraz w stosownych przypadkach aktualizowane.

5.5.7.   Organizacja musi zapewnić zarządcy infrastruktury możliwość łatwego i niezwłocznego kontaktu z właściwymi kompetentnymi pracownikami z odpowiednią znajomością języków, jak również zapewnić mu odpowiednie informacje.

5.5.8.   Organizacja musi posiadać procedurę na potrzeby skontaktowania się w sytuacji kryzysowej z podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie lub dysponentem pojazdu kolejowego.

6.   OCENA WYNIKÓW

6.1.   Monitorowanie

6.1.1.   Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1078/2012 organizacja prowadzi monitorowanie w celu:

a)

kontroli prawidłowego stosowania i skuteczności wszystkich procesów i procedur w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym operacyjnych, organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa;

b)

kontroli prawidłowego stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem jako całości oraz kontroli tego, czy jego stosowanie przynosi oczekiwane wyniki;

c)

zbadania, czy system zarządzania bezpieczeństwem spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia;

d)

określenia, wdrożenia i oceny skuteczności środków naprawczych (zob. pkt 7.2 Ciągłe doskonalenie), stosownie do sytuacji, w razie wykrycia jakiegokolwiek istotnego przypadku niezgodności z przepisami lit. a), b) i c).

6.1.2.   Organizacja musi regularnie monitorować na wszystkich poziomach organizacji wyniki realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem oraz interweniować, jeżeli zadania te nie są realizowane prawidłowo.

6.2.   Audyt wewnętrzny

6.2.1.   Organizacja musi przeprowadzać audyty wewnętrzne w sposób niezależny, bezstronny i przejrzysty, tak aby gromadzić i analizować informacje na potrzeby swoich działań w zakresie monitorowania (zob. pkt 6.1 Monitorowanie), obejmujący:

a)

harmonogram planowanych audytów wewnętrznych, który można modyfikować w zależności od wyników poprzednich audytów i monitorowania wyników;

b)

identyfikację i wybór audytorów o odpowiednich kompetencjach (zob. pkt 4.2 Kompetencje);

c)

analizę i ocenę wyników audytów;

d)

określenie konieczności zastosowania środków naprawczych lub doskonalących;

e)

weryfikację wdrożenia i skuteczności tych środków;

f)

dokumentację dotyczącą wykonania i wyników audytów;

g)

przekazywanie wyników audytów kadrze kierowniczej wyższego szczebla.

6.3.   Przegląd zarządzania

6.3.1.   Kadra kierownicza wyższego szczebla musi dokonywać okresowych przeglądów stałej adekwatności i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmujących uwzględnienie co najmniej:

a)

szczegółowych informacji na temat postępów w zakresie realizacji niewdrożonych jeszcze działań zidentyfikowanych w następstwie poprzednich przeglądów zarządzania;

b)

zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (zob. pkt 1. Kontekst organizacji);

c)

wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa dotyczących:

(i)

osiągnięcia jej celów w zakresie bezpieczeństwa;

(ii)

wyników jej działań w zakresie monitorowania, w tym ustaleń z audytów wewnętrznych, oraz wewnętrznych dochodzeń prowadzonych w następstwie wypadków lub incydentów oraz statusu odpowiednich działań;

(iii)

odpowiednich wyników działań w zakresie nadzoru prowadzonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa;

d)

zaleceń dotyczących doskonalenia.

6.3.2.   Na podstawie wyników dokonanego przez siebie przeglądu zarządzania kadra kierownicza wyższego szczebla musi przyjąć ogólną odpowiedzialność za planowanie i wdrażanie niezbędnych zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem.

7.   DOSKONALENIE

7.1.   Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów

7.1.1.   Wypadki i incydenty związane z działalnością kolejową organizacji muszą być:

a)

zgłaszane, rejestrowane, badane i analizowane w celu określenia ich przyczyn;

b)

w stosownych przypadkach zgłaszane organom krajowym.

7.1.2.   Organizacja musi zapewnić, by:

a)

zalecenia krajowego organu ds. bezpieczeństwa, krajowego organu dochodzeniowego oraz zalecenia wynikające z dochodzeń branżowych lub wewnętrznych były oceniane i, w stosownych przypadkach, wdrażane lub by zlecano ich wdrożenie;

b)

analizowane i uwzględniane były stosowne sprawozdania lub informacje pochodzące od innych zainteresowanych stron, takich jak przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie i dysponenci pojazdów kolejowych.

7.1.3.   Organizacja musi korzystać z informacji odnoszących się do dochodzeń na potrzeby przeglądu oceny ryzyka (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka), wyciągania wniosków w celu poprawy bezpieczeństwa oraz, w stosownych przypadkach, zastosowania środków naprawczych lub doskonalących (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą).

7.2.   Ciągłe doskonalenie

7.2.1.   Organizacja musi stale zwiększać adekwatność i skuteczność swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniając ramy określone w rozporządzeniu (UE) nr 1078/2012, a co najmniej wyniki następujących działań:

a)

monitorowania (zob. pkt 6.1 Monitorowanie);

b)

audytu wewnętrznego (zob. pkt 6.2 Audyt wewnętrzny);

c)

przeglądu zarządzania (zob. pkt 6.3 Przegląd zarządzania);

d)

wyciągania wniosków z wypadków i incydentów (zob. pkt 7.1 Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów).

7.2.2.   W ramach swoich procesów organizacyjnego uczenia się organizacja musi zapewnić środki motywowania pracowników i innych zainteresowanych stron do aktywnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

7.2.3.   Organizacja określa strategię ciągłego doskonalenia swojej kultury bezpieczeństwa, opartą na wykorzystaniu wiedzy fachowej i uznanych metod w celu zidentyfikowania kwestii behawioralnych mających wpływ na różne części systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wprowadzenia środków w celu uwzględnienia tych kwestii.


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 8).

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dz.U. L 320 z 17.11.2012, s. 8).

(3)  Pkt 2.1 dodatku do załącznika I do dyrektywy (UE) 2016/798.

(4)  Pkt 2.2 dodatku do załącznika I do dyrektywy (UE) 2016/798.

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/995 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające decyzję 2012/757/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 165 z 30.6.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do zarządców infrastruktury

1.   KONTEKST ORGANIZACJI

1.1.   Organizacja musi:

a)

opisać charakter i zakres swojej działalności;

b)

wskazać poważne ryzyka dla bezpieczeństwa wynikające z jej działalności kolejowej, niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona przez samą organizację, czy też przez wykonawców, partnerów lub dostawców będących pod jej kontrolą;

c)

wskazać zainteresowane strony (np. organy regulacyjne, inne organy, przedsiębiorstwa kolejowe, zarządców infrastruktury, wykonawców, dostawców, partnerów), w tym strony poza systemem kolejowym, które mają znaczenie dla systemu zarządzania bezpieczeństwem;

d)

wskazać i utrzymać wymogi prawne i inne wymogi związane z bezpieczeństwem pochodzące od zainteresowanych stron, o których mowa w lit. c);

e)

zapewnić, by wymogi, o których mowa w lit. d), były uwzględniane przy opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem;

f)

opisać zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem, wskazując, które części działalności są objęte tym zakresem i które nie są nim objęte, przy uwzględnieniu wymogów, o których mowa w lit. d).

1.2.   Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:

a)

„charakter” w odniesieniu do działalności kolejowej prowadzonej przez zarządców infrastruktury oznacza scharakteryzowanie tej działalności poprzez jej zakres, obejmujący projektowanie i budowę infrastruktury, utrzymanie infrastruktury, planowanie ruchu oraz zarządzanie i sterowanie ruchem, oraz poprzez wykorzystanie infrastruktury kolejowej, obejmujące linie konwencjonalne lub linie dużych prędkości oraz przewóz osób lub towarów;

b)

„zakres” w odniesieniu do działalności kolejowej prowadzonej przez zarządców infrastruktury oznacza zakres scharakteryzowany przez długość torów linii kolejowych oraz szacowaną wielkość zarządcy infrastruktury pod względem liczby jego pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym.

2.   PRZYWÓDZTWO

2.1.   Przywództwo i zaangażowanie

2.1.1.   Kadra kierownicza wyższego szczebla musi wykazać się przywództwem oraz zaangażowaniem w opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, poprzez:

a)

przejęcie ogólnej rozliczalności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo;

b)

zapewnienie zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa ze strony kierownictwa różnych szczebli w obrębie organizacji poprzez jego działania oraz w jego stosunkach z pracownikami i wykonawcami;

c)

zapewnienie, by ustanowione zostały polityka w zakresie bezpieczeństwa i cele w zakresie bezpieczeństwa oraz aby ta polityka i te cele zostały zrozumiane oraz były zgodne ze strategicznym ukierunkowaniem organizacji;

d)

zapewnienie zintegrowania wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwa z procesami biznesowymi organizacji;

e)

zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych dla systemu zarządzania bezpieczeństwem;

f)

zapewnienie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem w kontrolowaniu ryzyk dla bezpieczeństwa stwarzanych przez organizację;

g)

zachęcanie pracowników do wspierania działań na rzecz zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem;

h)

promowanie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem;

i)

zapewnienie, by bezpieczeństwo było uwzględniane przy identyfikacji ryzyk biznesowych organizacji i zarządzaniu tymi ryzykami oraz wyjaśnienie, w jaki sposób rozpoznawane i rozwiązywane będą konflikty między bezpieczeństwem a innymi celami biznesowymi;

j)

promowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa.

2.2.   Polityka w zakresie bezpieczeństwa

2.2.1.   Dokument opisujący politykę organizacji w zakresie bezpieczeństwa jest formułowany na poziomie kadry kierowniczej wyższego szczebla i jest:

a)

odpowiedni do charakteru organizacji i zakresu działalności kolejowej;

b)

zatwierdzony przez dyrektora generalnego organizacji (lub przedstawiciela bądź przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla);

c)

aktywnie wdrażany, komunikowany i udostępniany wszystkim pracownikom.

2.2.2.   Polityka w zakresie bezpieczeństwa musi:

a)

zawierać zobowiązanie do spełnienia wszystkich wymogów prawnych i innych wymogów dotyczących bezpieczeństwa;

b)

zapewniać ramy na potrzeby określania celów w zakresie bezpieczeństwa oraz oceny wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa względem tych celów;

c)

zawierać zobowiązanie do kontrolowania ryzyk dla bezpieczeństwa będących wynikiem zarówno własnych działań, jak i działań innych podmiotów;

d)

zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem;

e)

być utrzymywana zgodnie ze strategią biznesową oraz oceną wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa.

2.3.   Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji

2.3.1.   Odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia pracowników pełniących funkcje, które mają wpływ na bezpieczeństwo (w tym kadry kierowniczej oraz pozostałego personelu zaangażowanego w zadania związane z bezpieczeństwem), są definiowane dla każdego szczebla hierarchii służbowej w obrębie organizacji, zostają udokumentowane oraz są przypisane i komunikowane tym pracownikom.

2.3.2.   Organizacja zapewnia, by pracownicy, którym powierzono odpowiedzialność za zadania związane z bezpieczeństwem, posiadali uprawnienia, kompetencje i odpowiednie zasoby na potrzeby wykonywania swoich zadań, bez bycia narażonym na negatywny wpływ działań innych funkcji biznesowych.

2.3.3.   Powierzenie odpowiedzialności za zadania związane z bezpieczeństwem musi zostać udokumentowane, podane do wiadomości odpowiednich pracowników, zaakceptowane i zrozumiane.

2.3.4.   Organizacja musi opisać przypisanie funkcji, o których mowa w pkt 2.3.1, do poszczególnych funkcji biznesowych w obrębie organizacji oraz – w stosownych przypadkach – poza organizacją (zob. pkt 5.3 Wykonawcy, partnerzy i dostawcy).

2.4.   Konsultacje z pracownikami i innymi stronami

2.4.1.   W stosownych przypadkach należy konsultować się z pracownikami, ich przedstawicielami oraz zewnętrznymi zainteresowanymi stronami przy opracowywaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do poszczególnych części, za które są oni odpowiedzialni, w tym w odniesieniu do aspektów bezpieczeństwa procedur operacyjnych.

2.4.2.   Organizacja ułatwia konsultacje z pracownikami poprzez zapewnienie metod i środków angażowania pracowników, rejestrowania ich opinii oraz przedstawiania uwag na temat tych opinii.

3.   PLANOWANIE

3.1.   Działania mające na celu ograniczenie ryzyk

3.1.1.   Ocena ryzyka

3.1.1.1.   Organizacja musi:

a)

wskazać i poddać analizie wszystkie ryzyka operacyjne, organizacyjne i techniczne istotne dla charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez organizację. Ryzyka takie obejmują ryzyka wynikające z czynników ludzkich i organizacyjnych, takich jak obciążenie pracą, organizacja pracy, zmęczenie lub odpowiedniość procedur oraz działalność innych zainteresowanych stron (zob. pkt 1. Kontekst organizacji);

b)

oszacować ryzyka, o których mowa w lit. a), w drodze zastosowania odpowiednich metod oceny ryzyka;

c)

opracować i wdrożyć środki bezpieczeństwa, wraz z określeniem powiązanych obowiązków (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji);

d)

opracować system monitorowania skuteczności środków bezpieczeństwa (zob. pkt 6.1 Monitorowanie);

e)

zidentyfikować potrzebę współpracy, w stosownych przypadkach, z innymi zainteresowanymi stronami (takimi jak przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, producenci, dostawcy usług utrzymania, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, dysponenci pojazdów kolejowych, usługodawcy i podmioty zamawiające) w odniesieniu do wspólnych ryzyk oraz wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa;

f)

poinformować pracowników i zaangażowane podmioty zewnętrzne o ryzykach (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie).

3.1.1.2.   Dokonując oceny ryzyka, organizacja uwzględnia potrzebę określenia, zapewnienia i utrzymania bezpiecznego środowiska pracy odpowiadającego wymogom obowiązujących przepisów, w szczególności dyrektywy 89/391/EWG.

3.1.2.   Planowanie zmiany

3.1.2.1.   Organizacja musi określić potencjalne ryzyka dla bezpieczeństwa oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) przed wdrożeniem zmiany (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą) zgodnie z procesem zarządzania ryzykiem określonym w rozporządzeniu (UE) nr 402/2013, obejmującym uwzględnienie ryzyk dla bezpieczeństwa wynikających z samego procesu zmiany.

3.2.   Cele w zakresie bezpieczeństwa i planowanie

3.2.1.   Organizacja musi określić cele w zakresie bezpieczeństwa dla odpowiednich funkcji na odpowiednich poziomach w celu utrzymania oraz, gdy jest to wykonalne w sposób rozsądny, poprawy swoich wyników w zakresie bezpieczeństwa.

3.2.2.   Cele w zakresie bezpieczeństwa muszą:

a)

być spójne z polityką w zakresie bezpieczeństwa i celami strategicznymi organizacji (w stosownych przypadkach);

b)

być powiązane z najważniejszymi ryzykami mającymi wpływ na wyniki organizacji w zakresie bezpieczeństwa;

c)

być mierzalne;

d)

uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i inne wymogi;

e)

być poddawane przeglądowi pod kątem ich osiągnięcia i w stosownych przypadkach zmieniane;

f)

być komunikowane.

3.2.3.   Organizacja musi posiadać plan(-y) opisujący(-e), w jaki sposób zamierza osiągnąć swoje cele w zakresie bezpieczeństwa.

3.2.4.   Organizacja musi opisać strategię i plan(-y) wykorzystywane do monitorowania osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 6.1 Monitorowanie).

4.   WSPARCIE

4.1.   Zasoby

4.1.1.   Organizacja zapewnia zasoby, w tym kompetentnych pracowników oraz skuteczne i użyteczne wyposażenie, potrzebne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.

4.2.   Kompetencje

4.2.1.   System zarządzania kompetencjami utrzymywany przez organizację musi zapewniać, by pracownicy pełniący funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo byli kompetentni w odniesieniu do zadań związanych z bezpieczeństwem, za które są odpowiedzialni (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji), i obejmować co najmniej:

a)

określenie kompetencji (w tym wiedzy, umiejętności oraz zachowań i postaw o charakterze innym niż techniczny) wymaganych do celów zadań związanych z bezpieczeństwem;

b)

zasady selekcji (podstawowy poziom wykształcenia, wymagana sprawność psychiczna i fizyczna);

c)

początkowy poziom wyszkolenia, doświadczenia i kwalifikacji;

d)

bieżące szkolenia i okresową aktualizację posiadanych kompetencji;

e)

okresową ocenę kompetencji oraz badania sprawności psychicznej i fizycznej, aby zapewnić utrzymanie kwalifikacji i umiejętności z upływem czasu;

f)

specjalistyczne szkolenia dotyczące odpowiednich części systemu zarządzania bezpieczeństwem, tak aby zapewnić wywiązywanie się z zadań związanych z bezpieczeństwem.

4.2.2.   Organizacja musi zapewnić program szkoleń, o których mowa w pkt 4.2.1 lit. c), d) i f), dla pracowników wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem, gwarantujący że:

a)

program szkoleń jest realizowany zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami dotyczącymi kompetencji oraz indywidualnymi potrzebami pracowników;

b)

w stosownych przypadkach szkolenia zapewniają pracownikom umiejętność działania w każdych warunkach prowadzenia działalności (w warunkach normalnych, w sytuacji awarii oraz w sytuacji kryzysowej);

c)

czas trwania szkoleń oraz częstotliwość szkoleń odświeżających są odpowiednie do celów szkoleniowych;

d)

dla wszystkich pracowników prowadzona jest dokumentacja szkoleń (zob. pkt 4.5.3 Kontrola dokumentacji);

e)

program szkoleń jest regularnie poddawany przeglądowi i audytowi (zob. pkt 6.2. Audyt wewnętrzny), a w sytuacjach, gdy jest to konieczne, wprowadzane są w nim zmiany (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą).

4.2.3.   Dla pracowników wprowadzono mechanizmy „powrotu do pracy” po wypadkach, incydentach lub długotrwałej nieobecności w pracy, obejmujące zapewnienie dodatkowych szkoleń w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

4.3.   Świadomość

4.3.1.   Kadra kierownicza wyższego szczebla musi zapewnić, by zarówno jej członkowie, jak i pracownicy pełniący funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo mieli świadomość znaczenia, wagi i konsekwencji swoich działań oraz tego, w jaki sposób przyczyniają się one do prawidłowego stosowania i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym do osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 3.2 Cele w zakresie bezpieczeństwa i planowanie).

4.4.   Informowanie i komunikowanie

4.4.1.   Organizacja musi określić odpowiednie kanały komunikacji w celu zapewnienia, by informacje dotyczące bezpieczeństwa były wymieniane między różnymi szczeblami organizacji oraz z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, w tym wykonawcami, partnerami i dostawcami.

4.4.2.   Aby zapewnić, by informacje dotyczące bezpieczeństwa docierały do osób dokonujących osądów i podejmujących decyzje, organizacja musi zarządzać identyfikowaniem, otrzymywaniem, przetwarzaniem, generowaniem i rozpowszechnianiem informacji dotyczących bezpieczeństwa.

4.4.3.   Organizacja musi zapewnić, by informacje dotyczące bezpieczeństwa były:

a)

istotne, pełne oraz możliwe do zrozumienia przez docelowych użytkowników;

b)

aktualne;

c)

dokładne;

d)

spójne;

e)

skontrolowane (zob. pkt 4.5.3 Kontrola dokumentacji);

f)

upowszechnione przed rozpoczęciem ich obowiązywania;

g)

odebrane i zrozumiane.

4.5.   Dokumentacja

4.5.1.   Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem

4.5.1.1.   Istnieje opis systemu zarządzania bezpieczeństwem obejmujący:

a)

wskazanie i opis procesów i działań związanych z bezpieczeństwem działalności kolejowej, w tym zadań związanych z bezpieczeństwem oraz związanej z nimi odpowiedzialności (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji);

b)

interakcje między tymi procesami;

c)

procedury lub inne dokumenty opisujące sposób wdrożenia tych procesów;

d)

wskazanie wykonawców, partnerów i dostawców wraz z opisem rodzaju i zakresu świadczonych usług;

e)

wskazanie ustaleń umownych oraz innych porozumień biznesowych, zawartych przez organizację z innymi stronami wskazanymi w lit. d), niezbędnych do kontroli ryzyk dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi organizacja, oraz ryzyk związanych z korzystaniem z wykonawców;

f)

odesłania do dokumentacji wymaganej na podstawie niniejszego rozporządzenia.

4.5.1.2.   Organizacja musi zapewnić złożenie rocznego sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa odpowiedniemu krajowemu organowi (lub odpowiednim krajowym organom) ds. bezpieczeństwa zgodnie z art. 9 ust. 6 dyrektywy (UE) 2016/798, obejmującego:

a)

syntezę decyzji dotyczących poziomu znaczenia zmian związanych z bezpieczeństwem, w tym przegląd znaczących zmian, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 402/2013;

b)

cele organizacji w zakresie bezpieczeństwa na następny rok (następne lata) oraz określenie tego, w jaki sposób poważne ryzyka dla bezpieczeństwa wpływają na określenie tych celów w zakresie bezpieczeństwa;

c)

wyniki wewnętrznych dochodzeń dotyczących wypadków lub incydentów (zob. pkt 7.1 Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów) oraz innych działań w zakresie monitorowania (zob. pkt 6.1 Monitorowanie, pkt 6.2 Audyt wewnętrzny i pkt 6.3 Przegląd zarządzania), zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1078/2012;

d)

szczegółowe informacje dotyczące postępów w zastosowaniu się do niezamkniętych zaleceń krajowych organów dochodzeniowych (zob. pkt 7.1 Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów);

e)

wskaźniki bezpieczeństwa określone przez organizację na potrzeby oceny wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 6.1 Monitorowanie);

f)

w stosownych przypadkach wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu doradcy ds. bezpieczeństwa, o którym mowa w RID (1), na temat działalności organizacji w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych (2).

4.5.2.   Tworzenie i aktualizowanie

4.5.2.1.   Organizacja musi zapewnić, by w przypadku tworzenia i aktualizowania dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem stosowane były odpowiednie formaty i nośniki.

4.5.3.   Kontrola dokumentacji

4.5.3.1.   Organizacja musi kontrolować dokumentację dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności jej przechowywanie, dystrybucję i kontrolę zmian, tak aby w stosownych przypadkach zapewnić jej dostępność, przydatność i ochronę.

4.6.   Integracja czynników ludzkich i organizacyjnych

4.6.1.   Organizacja musi wykazać systematyczne podejście w kwestii integracji czynników ludzkich i organizacyjnych w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Podejście to:

a)

obejmuje opracowanie strategii oraz wykorzystanie wiedzy fachowej i uznanych metod z dziedziny czynników ludzkich i organizacyjnych;

b)

odnosi się do ryzyk związanych z konstrukcją i używaniem sprzętu, zadaniami, warunkami pracy i rozwiązaniami organizacyjnymi, przy uwzględnieniu możliwości i ograniczeń człowieka oraz wpływu na działania człowieka.

5.   DZIAŁALNOŚĆ

5.1.   Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi

5.1.1.   W trakcie planowania, opracowywania, wdrażania i przeglądu swoich procesów operacyjnych organizacja musi zapewnić, by podczas prowadzenia działalności:

a)

stosowane były kryteria akceptacji ryzyka i środki bezpieczeństwa (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka);

b)

realizowany(-e) był(y) plan(y) służący(-e) osiągnięciu celów w zakresie bezpieczeństwa (zob. pkt 3.2 Cele w zakresie bezpieczeństwa i planowanie);

c)

gromadzone były informacje na potrzeby pomiaru prawidłowego stosowania i skuteczności ustaleń operacyjnych (zob. pkt 6.1 Monitorowanie).

5.1.2.   Organizacja musi zapewnić, by jej ustalenia operacyjne były zgodne z dotyczącymi bezpieczeństwa wymogami mających zastosowanie technicznych specyfikacji interoperacyjności i odpowiednich przepisów krajowych oraz wszelkimi innymi stosownymi wymogami (zob. pkt 1 Kontekst organizacji).

5.1.3.   W celu kontrolowania ryzyk w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) uwzględnia się co najmniej:

a)

określenie granic bezpiecznego transportu na potrzeby planowania ruchu i sterowania ruchem w oparciu o cechy konstrukcyjne infrastruktury;

b)

planowanie ruchu, w tym rozkład jazdy i alokację tras pociągów;

c)

zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym w trybie normalnym i w trybach awaryjnych przy zastosowaniu ograniczeń użytkowania oraz zarządzanie zakłóceniami w ruchu;

d)

określanie warunków dla transportu ładunków nadzwyczajnych.

5.1.4.   W celu kontroli podziału odpowiedzialności w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych organizacja musi określić odpowiedzialność za planowanie i eksploatację sieci kolejowej, jak również określić sposób podziału odpowiednich zadań mających wpływ na bezpieczne świadczenie wszystkich usług między kompetentnych pracowników w obrębie organizacji (zob. pkt 2.3 Funkcje, odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia w ramach organizacji) oraz inne zewnętrzne kwalifikujące się podmioty w stosownych przypadkach (zob. pkt 5.3 Wykonawcy, partnerzy i dostawcy).

5.1.5.   W celu kontroli informowania i komunikowania w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie) odpowiedni pracownicy (np. dyżurni ruchu) muszą zostać poinformowani o szczególnych wymogach dotyczących tras pociągów oraz przemieszczania pojazdów, w tym o istotnych zmianach, które mogą prowadzić do zagrożeń, czasowych lub stałych ograniczeniach operacyjnych (np. w związku z utrzymaniem torów), oraz o warunkach dotyczących nadzwyczajnych ładunków, w stosownych przypadkach.

5.1.6.   W celu kontrolowania kompetencji w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych (zob. pkt 4.2 Kompetencje) organizacja musi zapewnić, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami (zob. pkt 1. Kontekst organizacji), w odniesieniu do swoich pracowników:

a)

zgodność z obowiązującymi ich instrukcjami dotyczącymi szkolenia i pracy oraz podjęcie działań naprawczych w sytuacji, gdy są one wymagane;

b)

specjalistyczne szkolenia w przypadku planowanych zmian mających wpływ na prowadzenie działalności lub na przypisane im zadania;

c)

przyjęcie odpowiednich środków w następstwie wypadków i incydentów.

5.2.   Zarządzanie składnikami aktywów

5.2.1.   Organizacja musi zarządzać ryzykami dla bezpieczeństwa związanymi z rzeczowymi składnikami aktywów przez cały cykl życia tych aktywów (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka), tj. od projektu aż po zakończenie użytkowania, oraz spełniać wymagania w zakresie czynników ludzkich na wszystkich etapach cyklu życia.

5.2.2.   Organizacja musi:

a)

zapewnić, by składniki aktywów były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym utrzymaniu ich bezpiecznego stanu eksploatacyjnego oraz ich oczekiwanego poziomu działania;

b)

zarządzać składnikami aktywów w normalnych warunkach działalności i w sytuacji awarii;

c)

wykrywać tak szybko, jak jest to w rozsądny sposób wykonalne, przypadki nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych przed lub w trakcie eksploatacji składnika aktywów, co obejmuje również stosowanie ograniczeń użytkowania, jeśli jest to właściwe dla zapewnienia bezpiecznego stanu eksploatacyjnego składnika aktywów (zob. pkt 6.1 Monitorowanie).

5.2.3.   Organizacja musi zapewnić, by jej ustalenia dotyczące zarządzania składnikami aktywów były w stosownych przypadkach zgodne ze wszystkimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w odpowiednich technicznych specyfikacjach interoperacyjności oraz wszelkimi innymi stosownymi wymogami (zob. pkt 1. Kontekst organizacji).

5.2.4.   W celu kontrolowania ryzyk w przypadkach istotnych dla zapewnianych usług utrzymania (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) uwzględnia się co najmniej:

a)

określenie potrzeb w zakresie utrzymania, tak aby utrzymywać infrastrukturę w bezpiecznym stanie eksploatacyjnym, na podstawie planowanego i faktycznego wykorzystania infrastruktury oraz jej cech konstrukcyjnych;

b)

zarządzanie wycofaniem składnika aktywów z eksploatacji na potrzeby utrzymania, w przypadku stwierdzenia usterek lub gdy stan składnika aktywów ulega pogorszeniu w stopniu przekraczającym granice bezpiecznego stanu eksploatacyjnego, o którym mowa w lit. a);

c)

zarządzanie przywróceniem składnika aktywów do eksploatacji, z ewentualnymi ograniczeniami użytkowania po przeprowadzeniu konserwacji mającej na celu zapewnienie jego bezpiecznego stanu eksploatacyjnego;

d)

zarządzanie sprzętem służącym do monitorowania i pomiarów, tak aby zapewnić, że jest on odpowiedni do zamierzonego celu.

5.2.5.   W celu kontroli informowania i komunikowania w przypadkach istotnych dla bezpiecznego zarządzania aktywami (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie) organizacja musi uwzględnić:

a)

wymianę odpowiednich informacji w ramach organizacji lub z zewnętrznymi podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie (zob. pkt 5.3 Wykonawcy, partnerzy i dostawcy), w szczególności informacji dotyczących związanych z bezpieczeństwem nieprawidłowości, wypadków i incydentów oraz dotyczących ewentualnych ograniczeń użytkowania składnika aktywów;

b)

identyfikowalność wszystkich niezbędnych informacji, w tym informacji dotyczących lit. a) (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie oraz pkt 4.5.3 Kontrola dokumentacji);

c)

ustanowienie i utrzymywanie dokumentacji, w tym zarządzanie zmianami mającymi wpływ na bezpieczeństwo składników aktywów (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą).

5.3.   Wykonawcy, partnerzy i dostawcy

5.3.1.   Organizacja musi określić i kontrolować ryzyka dla bezpieczeństwa wynikające z działalności zleconej w ramach outsourcingu, w tym z działalności lub współpracy z wykonawcami, partnerami i dostawcami.

5.3.2.   W celu kontrolowania ryzyk dla bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 5.3.1, organizacja musi zdefiniować kryteria wyboru wykonawców, partnerów i dostawców oraz wymogi dotyczące umów, które podmioty te muszą spełniać, w tym:

a)

wymogi prawne i inne wymogi związane z bezpieczeństwem (zob. pkt 1. Kontekst organizacji);

b)

poziom kompetencji wymaganych do realizacji zadań określonych w umowie (zob. pkt 4.2 Kompetencje);

c)

odpowiedzialność za wykonywane zadania;

d)

oczekiwane wyniki w zakresie bezpieczeństwa, które mają być utrzymywane w trakcie obowiązywania umowy;

e)

obowiązki dotyczące wymiany informacji związanych z bezpieczeństwem (zob. pkt 4.4 Informowanie i komunikowanie);

f)

identyfikowalność dokumentów dotyczących bezpieczeństwa (zob. pkt 4.5 Dokumentacja).

5.3.3.   Zgodnie z procesem określonym w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1078/2012 organizacja musi monitorować:

a)

wyniki w zakresie bezpieczeństwa w przypadku wszystkich działań i operacji wykonawców, partnerów i dostawców, tak aby zapewnić, by spełniały one wymogi określone w umowie;

b)

świadomość wykonawców, partnerów i dostawców co do ryzyk dla bezpieczeństwa, jakie niosą one ze sobą w odniesieniu do działalności organizacji.

5.4.   Zarządzanie zmianą

5.4.1.   Organizacja musi wdrażać i kontrolować zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem w celu utrzymania lub poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa. Obejmuje to podejmowanie decyzji na poszczególnych etapach procesu zarządzania zmianą oraz późniejszy przegląd ryzyk dla bezpieczeństwa (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka).

5.5.   Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

5.5.1.   Organizacja identyfikuje sytuacje kryzysowe oraz powiązane środki, które należy terminowo przedsięwziąć w celu zarządzania tymi sytuacjami (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka) i przywrócenia normalnych warunków prowadzenia działalności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/995.

5.5.2.   W odniesieniu do każdego zidentyfikowanego rodzaju sytuacji kryzysowej organizacja zapewnia:

a)

możliwość natychmiastowego kontaktu ze służbami ratowniczymi;

b)

przekazanie służbom ratowniczym wszystkich ważnych informacji zarówno z wyprzedzeniem, w celu przygotowania reakcji na sytuację kryzysową, jak i w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej;

c)

udzielenie pierwszej pomocy przy użyciu zasobów wewnętrznych.

5.5.3.   Organizacja określa i dokumentuje funkcje i obowiązki wszystkich stron zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/995.

5.5.4.   Organizacja posiada plany działania, procedury alarmowe oraz informacje na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej, które obejmują ustalenia dotyczące:

a)

alarmowania wszystkich pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;

b)

przekazywania informacji wszystkim stronom (np. przedsiębiorstwom kolejowym, wykonawcom, organom, służbom ratowniczym), w tym instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych dla pasażerów;

c)

podejmowania wszelkich decyzji wymaganych zgodnie z rodzajem sytuacji kryzysowej.

5.5.5.   Organizacja musi opisać sposób podziału zasobów i środków na potrzeby zarządzania w sytuacji kryzysowej (zob. pkt 4.1 oraz sposób określenia wymogów szkoleniowych (zob. pkt 4.2 Kompetencje).

5.5.6.   Ustalenia dotyczące sytuacji kryzysowych są okresowo testowane we współpracy z innymi zainteresowanymi stronami oraz w stosownych przypadkach aktualizowane.

5.5.7.   Organizacja musi koordynować plany na wypadek sytuacji kryzysowych ze wszystkimi przedsiębiorstwami kolejowymi prowadzącymi działalność z wykorzystaniem infrastruktury organizacji, ze służbami ratunkowymi, tak aby ułatwić ich szybką interwencję, a także ze wszystkimi innymi stronami, które mogłyby być zaangażowane w sytuację kryzysową.

5.5.8.   Organizacja posiada mechanizmy niezwłocznego zatrzymywania eksploatacji i ruchu kolejowego w razie potrzeby oraz informowania wszystkich zainteresowanych stron o podjętych działaniach.

5.5.9.   W przypadku infrastruktury transgranicznej współpraca między właściwymi zarządcami infrastruktury musi ułatwiać niezbędną koordynację i gotowość właściwych służb ratunkowych po obydwu stronach granicy.

6.   OCENA WYNIKÓW

6.1.   Monitorowanie

6.1.1.   Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1078/2012 organizacja prowadzi monitorowanie w celu:

a)

kontroli prawidłowego stosowania i skuteczności wszystkich procesów i procedur w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym operacyjnych, organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa;

b)

kontroli prawidłowego stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem jako całości oraz kontroli tego, czy jego stosowanie przynosi oczekiwane wyniki;

c)

zbadania, czy system zarządzania bezpieczeństwem spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia;

d)

określenia, wdrożenia i oceny skuteczności środków naprawczych (zob. pkt 7.2 Ciągłe doskonalenie), stosownie do sytuacji, w razie wykrycia jakiegokolwiek istotnego przypadku niezgodności z przepisami lit. a), b) i c).

6.1.2.   Organizacja musi regularnie monitorować na wszystkich poziomach organizacji wyniki realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem oraz interweniować, jeżeli zadania te nie są realizowane prawidłowo.

6.2.   Audyt wewnętrzny

6.2.1.   Organizacja musi przeprowadzać audyty wewnętrzne w sposób niezależny, bezstronny i przejrzysty, tak aby gromadzić i analizować informacje na potrzeby swoich działań w zakresie monitorowania (zob. pkt 6.1 Monitorowanie), obejmujący:

a)

harmonogram planowanych audytów wewnętrznych, który można modyfikować w zależności od wyników poprzednich audytów i monitorowania wyników;

b)

identyfikację i wybór audytorów o odpowiednich kompetencjach (zob. pkt 4.2 Kompetencje);

c)

analizę i ocenę wyników audytów;

d)

określenie konieczności zastosowania środków naprawczych lub doskonalących;

e)

weryfikację wdrożenia i skuteczności tych środków;

f)

dokumentację dotyczącą wykonania i wyników audytów;

g)

przekazywanie wyników audytów kadrze kierowniczej wyższego szczebla.

6.3.   Przegląd zarządzania

6.3.1.   Kadra kierownicza wyższego szczebla musi dokonywać okresowych przeglądów stałej adekwatności i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmujących uwzględnienie co najmniej:

a)

szczegółowych informacji na temat postępów w zakresie realizacji niewdrożonych jeszcze działań zidentyfikowanych w następstwie poprzednich przeglądów zarządzania;

b)

zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (zob. pkt 1. Kontekst organizacji);

c)

wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa dotyczących:

(i)

osiągnięcia jej celów w zakresie bezpieczeństwa;

(ii)

wyników jej działań w zakresie monitorowania, w tym ustaleń z audytów wewnętrznych, oraz wewnętrznych dochodzeń prowadzonych w następstwie wypadków lub incydentów oraz statusu odpowiednich działań;

(iii)

odpowiednich wyników działań w zakresie nadzoru prowadzonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa;

d)

zaleceń dotyczących doskonalenia.

6.3.2.   Na podstawie wyników dokonanego przez siebie przeglądu zarządzania kadra kierownicza wyższego szczebla musi przyjąć ogólną odpowiedzialność za planowanie i wdrażanie niezbędnych zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem.

7.   DOSKONALENIE

7.1.   Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów

7.1.1.   Wypadki i incydenty związane z działalnością kolejową organizacji muszą być:

a)

zgłaszane, rejestrowane, badane i analizowane w celu określenia ich przyczyn;

b)

w stosownych przypadkach zgłaszane organom krajowym.

7.1.2.   Organizacja musi zapewnić, by:

a)

zalecenia krajowego organu ds. bezpieczeństwa, krajowego organu dochodzeniowego oraz zalecenia wynikające z dochodzeń branżowych lub wewnętrznych były oceniane i, w stosownych przypadkach, wdrażane lub by zlecano ich wdrożenie;

b)

analizowane i uwzględniane były stosowne sprawozdania lub informacje pochodzące od innych zainteresowanych stron, takich jak przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie i dysponenci pojazdów kolejowych.

7.1.3.   Organizacja musi korzystać z informacji odnoszących się do dochodzeń na potrzeby przeglądu oceny ryzyka (zob. pkt 3.1.1 Ocena ryzyka), wyciągania wniosków w celu poprawy bezpieczeństwa oraz, w stosownych przypadkach, zastosowania środków naprawczych lub doskonalących (zob. pkt 5.4 Zarządzanie zmianą).

7.2.   Ciągłe doskonalenie

7.2.1.   Organizacja musi stale zwiększać adekwatność i skuteczność swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniając ramy określone w rozporządzeniu (UE) nr 1078/2012, a co najmniej wyniki następujących działań:

a)

monitorowania (zob. pkt 6.1 Monitorowanie);

b)

audytu wewnętrznego (zob. pkt 6.2 Audyt wewnętrzny);

c)

przeglądu zarządzania (zob. pkt 6.3 Przegląd zarządzania);

d)

wyciągania wniosków z wypadków i incydentów (zob. pkt 7.1 Wyciąganie wniosków z wypadków i incydentów).

7.2.2.   W ramach swoich procesów organizacyjnego uczenia się organizacja musi zapewnić środki motywowania pracowników i innych zainteresowanych stron do aktywnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

7.2.3.   Organizacja określa strategię ciągłego doskonalenia swojej kultury bezpieczeństwa, opartą na wykorzystaniu wiedzy fachowej i uznanych metod w celu zidentyfikowania kwestii behawioralnych mających wpływ na różne części systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wprowadzenia środków w celu uwzględnienia tych kwestii.


(1)  Pkt 2.1 dodatku do załącznika I do dyrektywy (UE) 2016/798.

(2)  Pkt 2.2 dodatku do załącznika I do dyrektywy (UE) 2016/798.


25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/49


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/763

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (1), w szczególności jej art. 10 ust. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przepisy harmonizujące podejście do kwestii certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa na szczeblu unijnym i wzmacniające współpracę pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces oceny bezpieczeństwa są konieczne w celu zmniejszenia złożoności, czasu trwania i kosztów procedury certyfikacji.

(2)

Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas przygotowywania porozumień o współpracy, o których mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/798, wczesny kontakt z wnioskodawcą w formie koordynacji („wstępne zaangażowanie”) jest uznawany za dobrą praktykę ułatwiającą rozwój relacji między stronami zaangażowanymi w proces oceny bezpieczeństwa. Takie wstępne zaangażowanie należy proponować przed złożeniem wniosku dotyczącego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, w celu umożliwienia jednostce certyfikującej zaznajomienia się z systemem zarządzania bezpieczeństwem wnioskodawcy, przedstawienia sposobu prowadzenia procesu oceny bezpieczeństwa i podejmowania decyzji oraz sprawdzenia, czy wnioskodawca otrzymał wystarczające informacje, aby wiedzieć, czego oczekiwać w trakcie procedury. Wyjaśnienia udzielone w kontekście wstępnego zaangażowania nie powinny mieć wpływu na wynik oceny.

(3)

Agencja powinna monitorować daty ważności wszystkich ważnych jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa dla obszaru działalności obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie i dzielić się informacjami z właściwymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa w celu ułatwiania planowania ich odpowiednich działań w zakresie oceny bezpieczeństwa.

(4)

Agencja powinna bezpłatnie publikować i aktualizować instrukcję składania wniosków opisującą i, w razie konieczności, wyjaśniającą wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu. W celu zharmonizowania podejścia do wymiany i rejestracji informacji za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi instrukcja składania wniosków powinna również zawierać wzory formularzy opracowanych przez Agencję we współpracy z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa.

(5)

Agencja wraz z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa powinna wdrożyć wewnętrzne zasady lub procedury w celu zapewnienia spełnienia wymogów oceny bezpieczeństwa.

(6)

Aby uniknąć dublowania ocen oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne i koszty ponoszone przez wnioskodawcę, Agencja wraz z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa powinna, w stosownych przypadkach, uwzględniać porozumienia o współpracy i umowy wielostronne zawarte na podstawie art. 11 dyrektywy (UE) 2016/798.

(7)

W przypadku gdy planowany obszar działalności ogranicza się do jednego państwa członkowskiego, a wnioskodawca zamierza obsługiwać trasę do co najmniej jednej stacji położonej w pobliżu granicy w sąsiednich państwach członkowskich o podobnej charakterystyce sieci i podobnych zasadach działania, powinien on mieć możliwość prowadzenia takiej działalności bez rozszerzenia swojego obszaru działalności na takie sąsiednie państwa członkowskie. Składając wniosek dotyczący jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, wnioskodawca powinien wybrać organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 ust. 5 i 8 dyrektywy (UE) 2016/798. W przypadku gdy Agencja pełni funkcję organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, powinna się konsultować z właściwymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa i uwzględniać odpowiednie umowy transgraniczne.

(8)

W przypadku gdy Agencja pełni funkcję organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, wnioskodawca powinien mieć prawo do przedłożenia Agencji wniosku w jednym z języków urzędowych Unii bez obowiązku jego tłumaczenia. Zasada ta ma zastosowanie bez uszczerbku dla możliwości określenia przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa zasad stosowania języka odnośnie do części wniosku, o której mowa w art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2016/798. W trakcie oceny krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien mieć prawo do przedkładania Agencji dokumentów dotyczących oceny w języku swojego państwa członkowskiego bez obowiązku ich tłumaczenia.

(9)

Certyfikacja powinna opierać się na ocenie zdolności wnioskodawcy do spełnienia wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem mających zastosowanie do przedsiębiorstw kolejowych, w tym respektowania odpowiednich przepisów krajowych i wymogów obowiązującej technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Ruch kolejowy” oraz do spójnego ich stosowania. Po otrzymaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa wnioskodawca powinien nadal stosować system zarządzania bezpieczeństwem, o którym mowa w art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798.

(10)

Agencja oraz krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny rejestrować wszystkie istotne informacje i wynik oceny w punkcie kompleksowej obsługi w celu wsparcia i uzasadnienia decyzji na każdym etapie procesu oceny bezpieczeństwa. Jeżeli Agencja i krajowe organy ds. bezpieczeństwa posiadają własne systemy zarządzania informacjami na potrzeby oceny bezpieczeństwa, powinny one zapewnić, aby wszystkie istotne informacje były przekazywane do punktu kompleksowej obsługi z tych samych powodów.

(11)

Agencja i krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny opracować wewnętrzne zasady lub procedury na potrzeby zarządzania wydawaniem jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę. W tym względzie wnioskodawca powinien mieć możliwość przedkładania kopii dokumentów w dokumentacji dotyczącej wniosku. Oryginały dokumentów powinny być dostępne do weryfikacji przez Agencję oraz organy krajowe ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

(12)

Konieczne jest zharmonizowanie kategorii spraw w procesie oceny w celu zapewnienia zrozumienia przez wnioskodawcę wagi kwestii podnoszonych przez Agencję lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa. Podział na kategorie jest szczególnie istotny w przypadku, gdy w procesie bierze udział kilka krajowych organów ds. bezpieczeństwa.

(13)

Aby zapewnić skuteczne przeprowadzanie ocen przez Agencję i krajowe organy ds. bezpieczeństwa oraz zwiększyć ich wzajemne zaufanie, Agencja i krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny zapewnić, aby personel uczestniczący w ocenach posiadał niezbędne kompetencje. W tym celu kompetencje te należy określić.

(14)

Zgodnie z art. 31 ust. 3 dyrektywy (UE) 2016/798 nowy system certyfikacji bezpieczeństwa zacznie działać od dnia 16 czerwca 2019 r. Państwa członkowskie mają jednak możliwość powiadomienia Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, że przedłużyły okres transpozycji i mogą w związku z tym nadal wydawać certyfikaty zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) do dnia 16 czerwca 2020 r. Zatem należy wyjaśnić, jak nowy system powinien być stosowany dodatkowo w stosunku do starego systemu, w przypadku gdy planowany obszar działalności obejmuje jedno lub więcej z tych państw członkowskich.

(15)

W przypadku gdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa uznaje, że nie będzie w stanie wydać certyfikatu bezpieczeństwa zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/49/WE przed dniem 16 czerwca 2019 r., albo 16 czerwca 2020 r. w odniesieniu do tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, Agencja, pełniąc funkcję organu ds. certyfikacji, powinna uwzględnić wyniki oceny krajowego organu ds. bezpieczeństwa dotyczącej odpowiednich elementów określonych w art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE, aby uniknąć powielania ocen.

(16)

Jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Agencję powinien być uznawany za równoważny z częścią certyfikatu bezpieczeństwa, o której mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE. Taka certyfikacja jest ważna w całej Unii dla równoważnych operacji transportu kolejowego. Zatem państwa członkowskie, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, powinny akceptować jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Agencję, jako równoważny z częścią wydaną zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego w art. 21 dyrektywy Rady 96/48/WE (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się praktyczne zasady, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa kolejowe składające wnioski dotyczące jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa lub ich przedłużenia bądź aktualizacji za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 (4) („punkt kompleksowej obsługi”).

Określono w nim również praktyczne zasady, które mają być stosowane przez organy ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa przy ocenie wniosków dotyczących jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa lub ich przedłużenia bądź aktualizacji, jak również na potrzeby koordynacji z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, których dotyczy dany planowany obszar działalności.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa” oznacza organ odpowiedzialny za wydawanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, czyli Agencję albo krajowy organ ds. bezpieczeństwa;

2)

„data otrzymania wniosku” oznacza:

a)

w przypadku gdy Agencja pełni funkcję organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, pierwszy dzień roboczy zarówno dla Agencji, jak i krajowych organów ds. bezpieczeństwa właściwych dla planowanego obszaru działalności, następujący po potwierdzeniu otrzymania dokumentacji dotyczącej wniosku;

b)

w przypadku gdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa pełni funkcję organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, pierwszy dzień roboczy w odpowiednim państwie członkowskim po potwierdzeniu otrzymania dokumentacji dotyczącej wniosku;

3)

„wstępne zaangażowanie” oznacza etap procedury poprzedzający złożenie wniosku, w trakcie którego wnioskodawca może wystąpić do organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa lub do krajowego organu ds. bezpieczeństwa właściwego dla planowanego obszaru działalności o dodatkowe informacje dotyczące następnych etapów procesu oceny bezpieczeństwa;

4)

„niewielkie zastrzeżenie” oznacza niewielki problem stwierdzony w trakcie oceny wniosku dotyczącego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, który nie stanowi przeszkody dla jego wydania i może być odłożony do rozpatrzenia w trakcie późniejszego nadzoru;

5)

„odpowiednia data” oznacza dzień 16 czerwca 2019 r., z wyjątkiem tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy, w którym to przypadku odpowiednią datą jest dzień 16 czerwca 2020 r.

Artykuł 3

Obowiązki Agencji i krajowych organów ds. bezpieczeństwa

1.   Oprócz wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za następujące zadania:

a)

planowanie, wdrażanie i monitorowanie wykonywanych działań w zakresie oceny;

b)

ustanawianie mechanizmów koordynacji między odpowiednimi stronami.

2.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności akceptują wstępne zaangażowanie na żądanie wnioskodawcy i udzielają wszelkich wyjaśnień, o które wystąpił wnioskodawca w kontekście wstępnego zaangażowania.

3.   Na potrzeby wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności gromadzą we własnym zakresie następujące informacje:

a)

wszystkie istotne informacje dotyczące różnych etapów oceny, z uwzględnieniem powodów podjęcia decyzji w trakcie oceny oraz ustalenia wszelkich ograniczeń lub warunków użytkowania, które należy określić w jednolitym certyfikacie bezpieczeństwa;

b)

wynik oceny, w tym podsumowanie wniosków oraz, w stosownych przypadkach, opinia dotycząca wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

4.   W przypadku gdy Agencja pełni funkcje organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, gromadzi ona informacje, o których mowa w ust. 3 lit. b), w ostatecznym wyniku oceny.

5.   Agencja monitoruje terminy ważności wszystkich ważnych jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa dla obszaru działalności obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie i dzieli się informacjami z właściwymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa.

6.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa dzielą się z Agencją oraz pozostałymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności wszystkimi istotnymi informacjami, które mogą mieć wpływ na proces oceny bezpieczeństwa.

7.   Agencja bezpłatnie publikuje we wszystkich językach urzędowych Unii i aktualizuje instrukcję składania wniosków opisującą i, w razie konieczności, wyjaśniającą wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu. Instrukcja składania wniosków musi również zawierać formularze opracowane przez Agencję we współpracy z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa.

8.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa bezpłatnie publikują i aktualizują instrukcje składania wniosków opisujące i, w stosownych przypadkach, wyjaśniające przepisy krajowe, które mają zastosowanie do planowanego obszaru działalności, a także stosowne krajowe przepisy proceduralne.

9.   Agencja i krajowy organ ds. bezpieczeństwa ustanawiają wewnętrzne zasady lub procedury na potrzeby zarządzania procesem oceny bezpieczeństwa. Takie zasady lub procedury muszą uwzględniać porozumienia, o których mowa w art. 11 dyrektywy (UE) 2016/798.

10.   Każdy jednolity certyfikat bezpieczeństwa otrzymuje niepowtarzalny europejski numer identyfikacyjny (EIN). Agencja określa strukturę i zawartość EIN oraz udostępnia je na swojej stronie internetowej.

11.   W przypadku gdy wnioskodawca wskazuje we wniosku, że zamierza obsługiwać trasę do stacji w sąsiednich państwach członkowskich o podobnej charakterystyce sieci i podobnych zasadach działania, gdy stacje te są położone w pobliżu granicy, jednolity certyfikat bezpieczeństwa pozostaje ważny do tych stacji bez konieczności ubiegania się o rozszerzenie obszaru działalności, po konsultacji organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa sąsiednich państw członkowskich. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa danych państw członkowskich potwierdzają organowi ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, że odpowiednie zgłoszone przepisy i wymogi krajowe dotyczące odpowiednich umów transgranicznych są spełnione, zanim organ ten wyda jednolity certyfikat bezpieczeństwa.

12.   Do celów oceny wniosków organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa akceptuje zezwolenia, świadectwa uznania lub certyfikaty produktów lub usług świadczonych przez przedsiębiorstwa kolejowe lub ich wykonawców, partnerów lub dostawców, przyznane zgodnie ze stosownymi przepisami unijnymi, jako dowód zdolności przedsiębiorstwa kolejowego do spełnienia odpowiednich wymogów określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/762 (5).

Artykuł 4

Obowiązki wnioskodawców

1.   Bez uszczerbku dla ram czasowych przewidzianych dla oceny określonych w art. 6, wnioskodawca składa wniosek dotyczący jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub jego aktualizacji bądź przedłużenia za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi, przed upływem, odpowiednio, następujących terminów:

a)

planowana data rozpoczęcia każdej nowej operacji transportu kolejowego;

b)

planowana data rozpoczęcia operacji transportu kolejowego na warunkach innych niż te ustanowione w obecnym jednolitym certyfikacie bezpieczeństwa w następstwie istotnych zmian typu, zakresu lub obszaru działalności;

c)

data wygaśnięcia obecnego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

2.   Składając wniosek dotyczący nowego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, wnioskodawca przedstawia informacje wymienione w załączniku I.

3.   Składając wniosek dotyczący aktualizacji lub przedłużenia jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, wnioskodawca przedstawia informacje wymienione w załączniku I i opisuje zmiany, które nastąpiły od czasu wydania obecnego certyfikatu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie działań w ramach nadzoru od czasu poprzedniej oceny poważnych niezgodności, które mogą mieć wpływ na wyniki w zakresie bezpieczeństwa lub stwarzać poważne zagrożenia bezpieczeństwa, lub wszelkich innych obszarów problemowych, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności podejmują decyzję w sprawie konieczności ponownej oceny całej dokumentacji wniosku.

4.   Wybór organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa dokonany przez wnioskodawcę jest wiążący do czasu zakończenia lub przerwania procesu oceny bezpieczeństwa.

5.   W przypadku gdy wnioskodawca występuje o wstępne zaangażowanie, przedstawia informacje wymienione w pkt 1–6 w załączniku I za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi.

6.   W przypadku gdy przedstawiona dokumentacja zawiera kopie dokumentów wydanych przez podmioty inne niż organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, wnioskodawca musi przechowywać oryginały tych dokumentów przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu okresu ważności jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. W przypadku przedłużenia ważności lub aktualizacji, wnioskodawca przechowuje oryginały dokumentów złożonych w związku z danym wnioskiem i wydanych przez podmioty inne niż organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu okresu ważności przedłużonego lub zaktualizowanego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Wnioskodawca udostępnia wspomniane oryginały dokumentów na żądanie Agencji lub krajowych organów ds. bezpieczeństwa.

Artykuł 5

Język

1.   W przypadku gdy Agencja pełni funkcję organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, na potrzeby wniosku należy używać następującego języka:

a)

w odniesieniu do części dokumentacji wniosku, o której mowa w art. 10 ust. 3 lit. a) dyrektywy (UE) 2016/798, jednego z języków urzędowych Unii wybranego przez wnioskodawcę;

b)

w odniesieniu do części dokumentacji wniosku, o których mowa w art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2016/798, oraz w odniesieniu do części dokumentacji wniosku, o których mowa w pkt 8.1 załącznika I, języka określonego przez właściwe państwo członkowskie i wskazanego w instrukcji składania wniosków, o której mowa w art. 3 ust. 8 niniejszego rozporządzenia.

2.   Każda decyzja Agencji dotycząca wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, w tym uzasadnienie decyzji w ostatecznym wyniku oceny oraz, w stosownych przypadkach, w jednolitym certyfikacie bezpieczeństwa, musi być sporządzona w języku, o którym mowa w ust. 1 lit. a).

Artykuł 6

Etapy i ramy czasowe procedury

1.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności stosują proces określony w załączniku II.

2.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności oceniają, we własnym zakresie, czy dokumentacja wniosku zawiera wymagane dokumenty wymienione w załączniku I. Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa powiadamia wnioskodawcę bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku, czy wniosek jest kompletny.

3.   Decyzję o wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa podejmuje się najpóźniej w terminie czterech miesięcy od dniu powiadomienia wnioskodawcy o kompletności wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5–7.

4.   Jeżeli wnioskodawca został powiadomiony, że dokumentacja jest niekompletna, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa w porozumieniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności zwraca się z prośbą o bezzwłoczne przekazanie niezbędnych informacji uzupełniających, z uwzględnieniem uzasadnienia i terminu odpowiedzi wnioskodawcy.

Termin przekazania informacji uzupełniających musi być uzasadniony, proporcjonalny w stosunku do trudności z przekazaniem żądanych informacji i uzgodniony z wnioskodawcą jak najszybciej po jego zawiadomieniu o niekompletności dokumentacji. W przypadku gdy wnioskodawca nie przekaże żądanych informacji w uzgodnionym terminie, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu odpowiedzi wnioskodawcy lub o zawiadomieniu wnioskodawcy o odrzuceniu wniosku.

Decyzję o wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa podejmuje się najpóźniej w terminie czterech miesięcy od dnia, w którym żądane informacje uzupełniające zostały przekazane przez wnioskodawcę.

5.   Nawet jeżeli dokumentacja wniosku jest kompletna, Agencja lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa właściwy dla planowanego obszaru działalności może zwrócić się z prośbą o dodatkowe informacje w dowolnym momencie przed podjęciem decyzji i wyznacza uzasadniony termin ich przekazania. Taka prośba powoduje przedłużenie terminu określonego w ust. 3 niniejszego artykułu na warunkach określonych w załączniku II.

6.   Termin, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, może zostać przedłużony przez Agencję na następujące okresy, o których mowa w art. 10 ust. 7 dyrektywy (UE) 2016/798:

a)

okres współpracy służący uzgodnieniu wzajemnie akceptowalnej oceny;

b)

okres, w którym sprawa jest skierowana do arbitrażu w Radzie Odwoławczej.

7.   Termin może zostać również przedłużony na czas potrzebny wnioskodawcy do zorganizowania wizyty lub inspekcji w swoich obiektach lub audytu swojej organizacji.

8.   Jednolity certyfikat bezpieczeństwa zawiera informacje wymienione w załączniku III.

Artykuł 7

Komunikacja

1.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności oraz wnioskodawca komunikują się za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi w zakresie każdej kwestii, o której mowa w art. 12.

2.   Status wszystkich etapów procesu oceny bezpieczeństwa, wynik oceny i decyzję w sprawie wniosku przekazuje się wnioskodawcy za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi.

3.   Nie naruszając przepisów ust. 1, instrukcje składania wniosków Agencji oraz krajowych organów ds. bezpieczeństwa wskazują zasady komunikowania się między nimi oraz z wnioskodawcą.

4.   Punkt kompleksowej obsługi potwierdza przyjęcie wniosku dotyczącego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

Artykuł 8

Okres ważności jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa

Okres ważności jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa wynosi pięć lat.

Jednak w przypadku gdy konieczny jest krótszy okres w celu zapewnienia efektywnej kontroli zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa operacji kolejowych, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa może zdecydować, w porozumieniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności, o przyznaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa na okres krótszy niż pięć lat. W takim przypadku organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa podaje uzasadnienie swojej decyzji w wyniku oceny rejestrowanym zgodnie z art. 9.

Artykuł 9

Zarządzanie informacjami

Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności rejestrują w punkcie kompleksowej obsługi wszystkie istotne informacje dotyczące oceny oraz jej wynik, o których mowa w art. 3 ust. 3. Agencja rejestruje również w punkcie kompleksowej obsługi ostateczny wynik oceny, o którym mowa w art. 3 ust. 4.

W przypadku gdy krajowe organy ds. bezpieczeństwa korzystają z systemu zarządzania informacjami do celów rozpatrywania wniosków, które są do nich kierowane, przekazują wszystkie istotne informacje do punktu kompleksowej obsługi.

Artykuł 10

Zasady dotyczące wizyt i inspekcji w obiektach przedsiębiorstw kolejowych oraz audyty

1.   Podczas wizyt i inspekcji w obiektach wnioskodawców oraz audytów, o których mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy (UE) 2016/798, cele i zakres tych wizyt i inspekcji w obiektach wnioskodawców oraz audytów, a także rolę przydzielaną każdemu z organów, uzgadnia się między Agencją a krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności.

2.   Podczas wizyt i inspekcji w obiektach wnioskodawców oraz audytów, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 8 dyrektywy (UE) 2016/798, organ odpowiedzialny za przeprowadzenie wizyty, inspekcji lub audytu sporządza sprawozdanie, w którym uwzględnia kwestie zidentyfikowane w trakcie oceny, i określa, czy można je uznać za zamknięte na podstawie dowodów przedstawionych w trakcie wizyty, inspekcji lub audytu, a jeśli tak, to w jaki sposób. W sprawozdaniu można również uwzględnić dodatkowe kwestie, o których mowa w art. 12, które mają zostać rozwiązane przez wnioskodawcę w uzgodnionym terminie.

3.   W przypadku wizyt i inspekcji w obiektach wnioskodawcy oraz audytów, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 8 dyrektywy (UE) 2016/798, wnioskodawca podaje szczegółowe dane dotyczące swojego przedstawiciela i przepisów oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w danym obiekcie, których musi przestrzegać organ odpowiedzialny za przeprowadzenie wizyty, inspekcji lub audytu. Terminy wizyt, inspekcji i audytów, w tym przekazania informacji, o których mowa powyżej, uzgadniają właściwe organy oraz wnioskodawca.

Artykuł 11

Koordynacja pomiędzy Agencją i krajowymi organami ds. bezpieczeństwa

1.   Pełniąc funkcję organu ds. certyfikacji, Agencja współpracuje z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności na różnych etapach procesu oceny bezpieczeństwa. Agencja i krajowe organy ds. bezpieczeństwa omawiają wszelkie kwestie dotyczące procesu oceny bezpieczeństwa, w tym wszelkich usterek i próśb o informacje uzupełniające, które mają wpływ na termin oceny lub mogą mieć wpływ na pracę innych krajowych organów ds. bezpieczeństwa właściwych dla planowanego obszaru działalności.

2.   Nie naruszając przepisów ust. 1, każdy organ uczestniczący w procesie oceny bezpieczeństwa może kontaktować się bezpośrednio z wnioskodawcą w odniesieniu do kwestii związanych z jego częścią oceny.

3.   Przed podjęciem decyzji o wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa Agencja i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności podejmują następujące kroki:

a)

omówienie wyniku ich indywidualnych ocen;

b)

uzgodnienie ewentualnych niewielkich zastrzeżeń odłożonych do rozpatrzenia w trakcie późniejszego nadzoru;

c)

uzgodnienie wszelkich ograniczeń lub warunków użytkowania, które należy uwzględnić w jednolitym certyfikacie bezpieczeństwa.

4.   Jeżeli wnioskodawca ustanowi plan działania dotyczący niewielkich zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 lit. b), krajowe organy ds. bezpieczeństwa uzgadniają, który z nich ma kontynuować jego realizację. W tym celu krajowe organy ds. bezpieczeństwa, w stosownych przypadkach, współpracują zgodnie z ustaleniami, o których mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/761 (6), i powiadamiają Agencję o swoich uzgodnieniach i wyniku swoich powiązanych działań w zakresie nadzoru.

Agencja bierze pod uwagę informacje na temat wyników działań nadzorczych prowadzonych przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności dotyczące działań następczych w odniesieniu do niewielkich zastrzeżeń, aby zdecydować, czy kwestie te mogą zostać zamknięte podczas oceny wniosków o przedłużenie lub aktualizację.

5.   Agencja prowadzi dokumentację działań koordynacyjnych i rejestruje je w punkcie kompleksowej obsługi zgodnie z art. 9.

Artykuł 12

Klasyfikacja kwestii

1.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności określają kategorie kwestii zidentyfikowanych w trakcie oceny dokumentacji wniosku w następujący sposób:

a)

„typ 1”: kwestie wymagające odpowiedzi ze strony wnioskodawcy w celu zrozumienia dokumentacji wniosku;

b)

„typ 2”: kwestie które mogą powodować zmianę dokumentacji wniosku lub niewielkie działania ze strony wnioskodawcy; działanie, które należy podjąć, pozostawia się w gestii wnioskodawcy i nie uniemożliwia ono wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;

c)

„typ 3”: kwestie wymagające konkretnego działania ze strony wnioskodawcy; którego realizacja może zostać odłożona do czasu po przyznaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa; działanie mające na celu rozwiązanie kwestii jest przez wnioskodawcę odroczone i zostanie uzgodnione ze stroną, która zidentyfikowała tę kwestię;

d)

„typ 4”: kwestie wymagające zmiany dokumentacji wniosku lub konkretnego działania ze strony wnioskodawcy; nie można przyznać jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, o ile dana kwestia nie zostanie rozwiązana lub w certyfikacie nie zostaną wskazane ograniczenia bądź warunki użytkowania na potrzeby jej rozwiązania; wnioskodawca proponuje działanie mające na celu rozwiązanie danej kwestii i uzgadnia je ze stroną, która zidentyfikowała tę kwestię.

2.   W następstwie odpowiedzi lub działania podjętego przez wnioskodawcę w zależności od kwestii organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa właściwy dla planowanego obszaru działalności dokonuje ponownej oceny zidentyfikowanych przez niego kwestii, w odpowiednich przypadkach zmienia ich klasyfikację i nadaje każdej zidentyfikowanej kwestii jeden z następujących statusów:

a)

„kwestia otwarta”, jeżeli dokumentacja przedstawiona przez wnioskodawcę nie jest zadowalająca i potrzebne są nadal dodatkowe informacje;

b)

„niewielkie zastrzeżenie wymagające nadzoru”, jeżeli niewielkie zastrzeżenie wciąż występuje;

c)

„kwestia zamknięta”, jeżeli wnioskodawca udzielił odpowiedniej odpowiedzi i nie występują żadne niewielkie zastrzeżenia.

Artykuł 13

Kompetencje personelu uczestniczącego w ocenach

1.   Agencja i krajowe organy ds. bezpieczeństwa zapewniają, aby personel uczestniczący w ocenach posiadał niezbędne kompetencje:

a)

znajomość odpowiednich ram regulacyjnych mających zastosowanie do oceny;

b)

znajomość funkcjonowania systemu kolejowego;

c)

właściwy poziom analizy krytycznej;

d)

doświadczenie w dziedzinie oceny systemu bezpieczeństwa lub podobnego systemu zarządzania w sektorze kolejowym, bądź systemu zarządzania bezpieczeństwem w sektorze o podobnych wyzwaniach operacyjnych i technicznych;

e)

umiejętność rozwiązywania problemów, komunikowania się i pracy zespołowej;

f)

wszelkie inne kompetencje wymagane w przypadku konkretnej oceny.

W przypadku pracy zespołowej kompetencje mogą być dzielone między członkami zespołu.

Członkowie personelu przeprowadzający wizyty, inspekcje i audyty, o których mowa w art. 10, muszą wykazać się również wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie prowadzenia rozmów.

2.   W celu zapewnienia właściwego stosowania ust. 1 Agencja i krajowe organy ds. bezpieczeństwa wprowadzają system zarządzania kompetencjami, który obejmuje:

a)

tworzenie profili kompetencji w odniesieniu do każdego miejsca pracy, stanowiska lub funkcji;

b)

zatrudnianie personelu zgodnie z ustanowionymi profilami kompetencji;

c)

utrzymanie, rozwój i ocenę kompetencji personelu zgodnie z ustanowionymi profilami kompetencji.

Artykuł 14

Przegląd na podstawie art. 10 ust. 12 dyrektywy (UE) 2016/798

1.   W przypadku gdy organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa wyda decyzję negatywną, która obejmuje odmowę wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, wyłączenie części sieci zgodnie z negatywną oceną, o której mowa w art. 10 ust. 7 dyrektywy (UE) 2016/798, oraz określenie ograniczeń lub warunków użytkowania innych niż te, które określono we wniosku, wnioskodawca może zażądać przeglądu decyzji.

2.   Wnioskodawca składa wniosek o przegląd za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi i zawiera w nim wykaz wszelkich kwestii, które, jego zdaniem, nie zostały prawidłowo uwzględnione w trakcie procesu oceny bezpieczeństwa.

3.   Wszelkie informacje uzupełniające przekazane po podjęciu decyzji o wydaniu lub odmowie wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa nie są dopuszczalne jako materiał dowodowy.

4.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa w porozumieniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności zapewniają bezstronność procesu przeglądu.

5.   Proces przeglądu jest ukierunkowany na kwestie uzasadniające wydanie przez organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa decyzji sprzecznej z wnioskiem wnioskodawcy.

6.   W przypadku gdy Agencja pełni funkcję organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, przegląd przeprowadza się w porozumieniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności.

7.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa podaje swoją decyzję dotyczącą potwierdzenia lub zmiany decyzji pierwotnej do wiadomości wszystkim stronom zaangażowanym w ocenę, w tym wnioskodawcy, za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi.

Artykuł 15

Przepisy przejściowe

1.   W przypadku gdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa uznaje, że nie będzie w stanie wydać certyfikatu bezpieczeństwa zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/49/WE przed odpowiednią datą w danym państwie członkowskim, bezzwłocznie powiadamia o tym wnioskodawcę i Agencję.

2.   W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 8 dyrektywy (UE) 2016/798, wnioskodawca decyduje, czy wniosek powinien w dalszym ciągu być oceniany przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa czy przeniesiony do Agencji. Wnioskodawca informuje oba te podmioty oraz stosuje się następujące zasady:

a)

w przypadkach gdy wnioskodawca zdecydował się skorzystać z Agencji jako organu certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje Agencji dokumentację wniosku i wyniki oceny, których dotyczy art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE. Agencja i krajowy organ ds. bezpieczeństwa współpracują ze sobą i wspierają wnioskodawcę w uzupełnieniu wniosku w celu spełnienia dodatkowych wymogów określonych w art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798;

b)

w przypadku gdy wnioskodawca zdecydował się skorzystać z krajowego organu ds. bezpieczeństwa jako organu certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, krajowy organ ds. bezpieczeństwa kontynuuje ocenę wniosku i podejmuje decyzję w sprawie wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 dyrektywy (UE) 2016/798 oraz niniejszym rozporządzeniem. Organ ten wspiera wnioskodawcę w uzupełnieniu wniosku w celu spełnienia dodatkowych wymogów określonych w art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798.

3.   W przypadku wnioskodawcy zamierzającego prowadzić działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim organem ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa jest Agencja oraz stosuje się procedurę określoną w ust. 2 lit. a).

4.   We wszystkich przypadkach wnioskodawca przedkłada zmieniony wniosek po odnośnej dacie w danym państwie członkowskim za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi. Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa wspiera wnioskodawcę w realizacji tego zadania.

5.   Po upływie odpowiedniego terminu przedsiębiorstwo kolejowe mające siedzibę w danym państwie członkowskim, w odniesieniu do którego konieczne są przedłużenie lub aktualizacja certyfikatu bezpieczeństwa wydanego zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE, wynikające ze zmiany rodzaju, zakresu i obszaru działalności, składa nowy wniosek dotyczący jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

6.   W przypadku gdy obszar planowanej działalności nie ogranicza się do jednego państwa członkowskiego, jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Agencję w okresie od dnia 16 czerwca 2019 r. do dnia 16 czerwca 2020 r. nie obejmuje sieci w żadnym z państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798 i które nie dokonały jeszcze transpozycji tej dyrektywy i nie wprowadziły w życie swoich krajowych środków transpozycji. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, które dokonały powyższego powiadomienia:

a)

traktują jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Agencję jako równoważny z częścią certyfikatu bezpieczeństwa wydanego zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE;

b)

od dnia 16 czerwca 2019 r. wydają certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE z okresem ważności nie dłuższym niż okres ważności jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

7.   W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i w ust. 6 niniejszego artykułu, krajowy organ ds. bezpieczeństwa współpracuje i koordynuje działania z Agencją w celu przeprowadzenia oceny elementów określonych w art. 10 ust. 3 lit. a) dyrektywy (UE) 2016/798. W tym celu Agencja akceptuje ocenę, o której mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE, przeprowadzoną przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa.

Artykuł 16

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 653/2007 traci moc ze skutkiem od dnia 16 czerwca 2019 r. Jednak będzie ono nadal stosowane do dnia 15 czerwca 2020 r. w odniesieniu do tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798 o przedłużeniu okresu transpozycji wspomnianej dyrektywy.

Artykuł 17

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r. w państwach członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798. Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich od dnia 16 czerwca 2020 r. Jednak art. 15 ust. 1, 2, 3 i 7 stosuje się od dnia 16 lutego 2019 r., natomiast art. 15 ust. 6 stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r. we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 kwietnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102.

(2)  Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44).

(3)  Dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 6).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (zob. s. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 (zob. s. 16 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK I

Treść wniosku dotyczącego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

Uwaga: wszystkie informacje są obowiązkowe, w tym dokumenty dołączane do wniosku, z wyjątkiem pozycji zaznaczonych literą „F” (fakultatywne). W przypadku gdy przedsiębiorstwo kolejowe musi ustanowić plan działań naprawczych, o którym mowa w pkt 9, informacje dotyczące takiego planu są obowiązkowe.

1.   Rodzaj wniosku:

1.1.   Nowy certyfikat

1.2.   Przedłużenie certyfikatu

1.3.   Aktualizacja certyfikatu

1.4.   EIN poprzedniego certyfikatu (wyłącznie w przypadku wniosku dotyczącego przedłużenia lub aktualizacji)

2.   Rodzaj wnioskowanej działalności (wybrać jeden lub więcej) (1) :

2.1.   Transport pasażerski obejmujący przewozy kolejami dużych prędkości

2.2.   Transport pasażerski bez przewozów kolejami dużych prędkości

2.3.   Przewozy towarowe obejmujące przewozy ładunków niebezpiecznych (2)

2.4.   Przewozy towarowe bez przewozów ładunków niebezpiecznych

2.5.   Tylko manewry

2.6.   Inne (wyszczególnić)

3.   Działalność w zakresie operacji transportu kolejowego:

3.1.   Przewidywana data rozpoczęcia przewozów/działalności (F)

3.2.   Państwa członkowskie właściwe dla planowanego obszaru działalności

3.3.   Określenie planowanego obszaru działalności (dla właściwych sieci) (3)

3.4.   Stacje w sąsiednich państwach członkowskich (w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/763 i art. 10 ust. 8 dyrektywy (UE) 2016/798)

4.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa:

4.1.   Agencja

4.2.   Krajowy organ ds. bezpieczeństwa (w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 8 dyrektywy (UE) 2016/798)

5.   Informacje o wnioskodawcy:

5.1.   Nazwa prawna

5.2.   Nazwa skrócona (O)

5.3.   Pełny adres pocztowy

5.4.   Telefon

5.5.   Faks (O)

5.6.   E-mail

5.7.   Strona internetowa (O)

5.8.   Krajowy numer ewidencyjny

5.9.   Numer VAT (O)

5.10.   Inne istotne informacje (O)

6.   Informacje o osobie odpowiedzialnej za kontakty:

6.1.   Imię

6.2.   Nazwisko

6.3.   Tytuł lub funkcja

6.4.   Pełny adres pocztowy

6.5.   Telefon

6.6.   Faks (O)

6.7.   E-mail

6.8.   Znane języki

Dokumenty dołączane do wniosku

7.   Dokumenty składane w odniesieniu do części wniosku dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem:

7.1.   Opis systemu zarządzania bezpieczeństwem i inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami określonymi w art. 10 ust. 3 lit. a) dyrektywy (UE) 2016/798 i wskazujące, w jaki sposób wymogi te zostały spełnione.

7.2.   Informacje tworzące powiązania pomiędzy systemem zarządzania bezpieczeństwem (zob. pkt 7.1) a załącznikiem I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/762, w tym wskazanie, gdzie w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem znajduje się potwierdzenie spełnienia odpowiednich wymogów obowiązującej technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Ruch kolejowy”.

8.   Dokumenty składane w odniesieniu do części krajowej (dla każdego państwa członkowskiego objętego planowanym obszarem działalności) oceny:

8.1.   Opis lub wykazanie, w jaki sposób mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem odnoszą się do odpowiednich przepisów krajowych zgłoszonych zgodnie z art. 8 dyrektywy (UE) 2016/798.

8.2.   Informacje tworzące powiązania pomiędzy systemem zarządzania bezpieczeństwem (zob. pkt 7.1) a wymogami określonymi w odnośnych przepisach krajowych (zob. pkt 8.1).

9.   Plan(-y) działań naprawczych

9.1.   Obecny status planu lub planów działań ustanowionych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu usunięcia poważnych niezgodności i wszelkich innych obszarów problemowych zidentyfikowanych w trakcie działań w ramach nadzoru od czasu poprzedniej oceny.

9.2.   Obecny status planu lub planów działań ustanowionych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu usunięcia niewielkich zastrzeżeń z poprzedniej oceny.


(1)  Dla każdego państwa członkowskiego właściwego dla planowanego obszaru działalności.

(2)  „Towary niebezpieczne” oznaczają substancje i artykuły, których przewóz jest dopuszczalny jedynie na warunkach określonych w dyrektywie 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).

(3)  Dla każdego państwa członkowskiego właściwego dla planowanego obszaru działalności.


ZAŁĄCZNIK II

Proces oceny bezpieczeństwa

1.   PRZEPISY OGÓLNE

1.1.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności opracowują zorganizowany i mogący podlegać audytowi proces dla całej działalności, który uwzględnia elementy określone w niniejszym załączniku. Proces oceny bezpieczeństwa jest wieloetapowy, co ukazano na schemacie zamieszczonym poniżej (zob. rysunek 1 w dodatku), tj. organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności są uprawnione do występowania z uzasadnionymi wnioskami o udzielenie dodatkowych informacji lub ponowne złożenie wniosku zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   OTRZYMANIE WNIOSKU

2.1.   Po otrzymaniu wniosku o jednolity certyfikat bezpieczeństwa organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa niezwłocznie i formalnie potwierdza jego otrzymanie.

2.2.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności przydzielają wykwalifikowanych pracowników do przeprowadzenia procesu oceny.

3.   WSTĘPNA WERYFIKACJA

3.1.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, w porozumieniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku przeprowadza wstępną weryfikację, aby sprawdzić następujące elementy:

a)

czy wnioskodawca przekazał podstawowe informacje wymagane w przepisach lub niezbędne do skutecznego rozpatrzenia wniosku;

b)

czy dokumentacja wniosku zawiera wystarczające dowody, jest ustrukturyzowana i zawiera wewnętrznie odniesienia umożliwiające jej właściwą ocenę pod kątem wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i odpowiednich zgłoszonych przepisów krajowych. Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, w porozumieniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności, przeprowadza wstępny przegląd faktycznej treści dowodów zawartych we wniosku, aby dokonać wstępnego osądu na temat jakości, wystarczalności i adekwatności systemu zarządzania bezpieczeństwem;

c)

w stosownych przypadkach załącza się obecny status planu lub planów działań ustanowionych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu usunięcia poważnych niezgodności i wszelkich innych obszarów problemowych zidentyfikowanych w trakcie działań w ramach nadzoru od czasu poprzedniej oceny;

d)

w stosownych przypadkach załącza się obecny status planu lub planów działań ustanowionych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu usunięcia niewielkich zastrzeżeń z poprzedniej oceny.

3.2.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności sprawdzają również, czy jasno określono dowody dotyczące rodzaju, zakresu i planowanego obszaru działalności.

3.3.   Po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności decydują, czy istnieją obszary, w których, w odniesieniu do poszczególnych części, niezbędne są dodatkowe informacje. W przypadku gdy niezbędne są dodatkowe informacje, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności mogą niezwłocznie zwrócić się o przekazanie tych informacji, w zakresie, w jakim uznają je za zasadnie konieczne dla wsparcia oceny.

3.4.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności zapoznają się z wystarczającą próbką wniosku, każdy we własnym zakresie, aby sprawdzić, czy jego treść jest zrozumiała. Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności decydują, każdy we własnym zakresie, czy należy go zwrócić, prosząc o poprawioną wersję.

4.   OCENA SZCZEGÓŁOWA

4.1.   Po zakończeniu etapu wstępnej weryfikacji organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności przystępują, każdy we własnym zakresie, do szczegółowej oceny dokumentacji wniosku (zob. rysunek 2 w załączniku), stosując wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i odpowiednie zgłoszone przepisy krajowe.

4.2.   Przy dokonywaniu szczegółowej oceny, o której mowa w pkt 4.1, zgodnie z art. 18 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/798 organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności kierują się profesjonalnym osądem, zasadami bezstronności i proporcjonalności oraz przedstawiają udokumentowane uzasadnienie wyciągniętych wniosków.

4.3.   W ocenie ustala się, czy spełniono wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i odpowiednie zgłoszone przepisy krajowe, czy też należy zażądać dodatkowych informacji. W trakcie oceny organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności poszukują również dowodów na to, że spełniono wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i odpowiednie zgłoszone przepisy krajowe na podstawie wyników procesów systemu zarządzania bezpieczeństwem, przy użyciu, w stosownych przypadkach, metod doboru próby, aby upewnić się, że wnioskodawca zrozumiał i jest w stanie spełnić wymogi zgodnie z rodzajem i zakresem przewozów kolejowych oraz planowanym obszarem działalności w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kolei.

4.4.   Każdą kwestię typu 4 rozstrzyga się w sposób zadowalający organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i w stosownych przypadkach prowadzi ona do zmiany dokumentacji wniosku przed umożliwieniem wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

4.5.   Niewielkie zastrzeżenia można odłożyć do rozpatrzenia w trakcie nadzoru lub można uzgodnić z wnioskodawcą działania w oparciu o jego propozycję dotyczącą aktualizacji dokumentacji wniosku, lub zastosować oba te rozwiązania. W takim przypadku formalne rozwiązanie danej kwestii następuje po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

4.6.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności muszą być przejrzyste w ocenie wagi każdej zidentyfikowanej kwestii, o której mowa w art. 12 ust. 1.

4.7.   Przy określaniu kwestii, o której mowa w art. 12 ust. 1, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności są konkretne i pomagają wnioskodawcy zrozumieć poziom szczegółowości oczekiwanej odpowiedzi. W tym celu organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności podejmują następujące kroki:

a)

precyzyjnie wskazują odpowiednie wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i zgłoszone przepisy krajowe oraz pomagają wnioskodawcy zrozumieć zidentyfikowane kwestie;

b)

wskazują odnośną część odpowiednich przepisów i zasad;

c)

wyjaśniają, dlaczego nie spełniono danego wymogu dotyczącego systemu zarządzania bezpieczeństwem lub zgłoszonego przepisu krajowego, z uwzględnieniem wszelkich przepisów powiązanych;

d)

uzgadniają z wnioskodawcą dalsze zobowiązania, dokumenty i wszelkie informacje dodatkowe, które należy przedstawić, odpowiednio do poziomu szczegółowości wymogu dotyczącego systemu zarządzania bezpieczeństwem lub zgłoszonego przepisu krajowego;

e)

określają i uzgadniają z wnioskodawcą ramy czasowe zapewnienia zgodności, uzasadnione i proporcjonalne w stosunku do trudności z przekazaniem żądanych informacji.

4.8.   W przypadku gdy wnioskodawca znacznie opóźnia przekazanie żądanych informacji, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu odpowiedzi wnioskodawcy lub o odrzuceniu wniosku po zawiadomieniu.

4.9.   Termin podjęcia decyzji w sprawie wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa może zostać przedłużony do czasu przedstawienia wymaganych informacji jedynie na mocy decyzji organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, w porozumieniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności oraz za zgodą wnioskodawcy w jednym z następujących przypadków:

a)

kwestie typu 1, o których mowa w art. 12 ust. 1, które, rozpatrywane osobno lub łącznie, uniemożliwiają kontynuację całości lub części oceny;

b)

kwestie typu 4 lub wiele kwestii typu 3, o których mowa w art. 12 ust. 1, które, rozpatrywane łącznie, mogą podnieść kategorię do kwestii typu 4, uniemożliwiając wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

4.10.   Za zadowalające uznaje się pisemne odpowiedzi wnioskodawcy wystarczające, aby rozwiać wyrażone obawy i wykazać, że proponowane rozwiązania będą spełniać odpowiednie kryteria lub zgłoszone przepisy krajowe.

4.11.   Jeżeli odpowiedź uznaje się za niezadowalającą, należy dokładnie wyjaśnić dlaczego, określając dodatkowe informacje lub dowody, jakie wnioskodawca musi przedstawić, aby można było ją uznać za zadowalającą.

4.12.   Jeżeli pojawią się obawy, że wniosek może zostać odrzucony lub że podjęcie decyzji zajmie więcej czasu niż wynika z terminu przewidzianego dla oceny, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa może rozważyć ewentualne środki zaradcze.

4.13.   Jeżeli stwierdza się, że wniosek spełnia wszystkie wymogi lub że jest mało prawdopodobne, aby dalsze postępy zapewniły zadowalające odpowiedzi na sprawy nierozstrzygnięte, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności, każdy we własnym zakresie, kończą przeprowadzanie oceny w następujących etapach:

a)

stwierdzenie, czy wszystkie kryteria zostały spełnione czy też nadal istnieją sprawy nierozstrzygnięte;

b)

określenie wszelkich niewielkich zastrzeżeń;

c)

określenie wszelkich ograniczeń lub warunków użytkowania, które należy uwzględnić w jednolitym certyfikacie bezpieczeństwa;

d)

złożenie sprawozdania na temat działań następczych dotyczących poważnych niezgodności stwierdzonych w trakcie wykonywania działań nadzorczych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/761, w stosownych przypadkach;

e)

zapewnienie prawidłowego stosowania procesu oceny bezpieczeństwa;

f)

zestawienie wyniku oceny, obejmującego podsumowanie wniosków oraz, w stosownych przypadkach, opinię dotyczącą wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

4.14.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności rejestrują i uzasadniają na piśmie wszystkie ustalenia i osądy w celu ułatwienia procesu poświadczania i procesu decyzyjnego, jak również udzielenia pomocy w odwoływaniu się od decyzji w sprawie wydania lub niewydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

5.   PODEJMOWANIE DECYZJI

5.1.   W oparciu o wnioski z przeprowadzonej oceny podejmuje się decyzję o wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub o odrzuceniu wniosku. W przypadku gdy ma być wydany jednolity certyfikat bezpieczeństwa, można określić pewne niewielkie zastrzeżenia. Nie wydaje się jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, jeżeli w trakcie oceny stwierdzono kwestię typu 4, o której mowa w art. 12 ust. 1, i nie rozwiązano jej w trakcie oceny.

5.2.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa może podjąć decyzję o ograniczeniu zakresu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa poprzez określenie ograniczeń lub warunków użytkowania, jeśli stwierdzono w porozumieniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności, że takie ograniczenia lub warunki użytkowania rozwiązują wszelkie kwestie typu 4, które uniemożliwiałyby wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Jednolity certyfikat bezpieczeństwa jest aktualizowany na żądanie wnioskodawcy po uwzględnieniu wszystkich niewielkich zastrzeżeń w dokumentacji wniosku.

5.3.   Wnioskodawca jest informowany o decyzji organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, w tym o wyniku oceny, i w stosownych przypadkach wydaje się jednolity certyfikat bezpieczeństwa.

5.4.   W przypadku odmowy wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub jeżeli jednolity certyfikat bezpieczeństwa zawiera ograniczenia lub warunki użytkowania inne niż określone we wniosku, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa powiadamia o tym wnioskodawcę, podając powody decyzji oraz powiadamia go o procedurze wystąpienia o ponowne rozpatrzenie lub odwołania się od decyzji.

6.   ZAMKNIĘCIE OCENY

6.1.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa dokonuje administracyjnego zamknięcia, upewniając się, że wszystkie dokumenty i zapisy zostały zweryfikowane, uporządkowane i zarchiwizowane. W celu ciągłej poprawy procesu organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa określa informacje historyczne i wyciągnięte z nich wnioski do wykorzystania przy dokonywaniu przyszłych ocen.

7.   SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDŁUŻENIA JEDNOLITEGO CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA

7.1.   Jednolity certyfikat bezpieczeństwa może zostać przedłużony na żądanie wnioskodawcy przed upływem okresu ważności certyfikatu w celu zapewnienia ciągłości certyfikacji.

7.2.   W przypadku wniosku o przedłużenie organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności sprawdzają szczegółowe dane dotyczące zmian w odniesieniu do dowodów przedstawionych w poprzednim wniosku i uwzględniają wyniki wcześniejszych działań nadzorczych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/761, aby uszeregować według ważności lub ukierunkować odpowiednie wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i zgłoszone przepisy krajowe, na podstawie których dokonuje się oceny wniosku o przedłużenie.

7.3.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności podchodzą w sposób proporcjonalny do ponownej oceny, uwzględniając proponowany stopień zmian.

8.   SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI JEDNOLITEGO CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA

8.1.   Jednolity certyfikat bezpieczeństwa jest aktualizowany za każdym razem, gdy proponuje się istotną zmianę rodzaju lub zakresu działalności, zgodnie z art. 10 ust. 13 dyrektywy (UE) 2016/798, lub, w przypadku rozszerzenia obszaru działalności, zgodnie z art. 10 ust. 14 wspomnianej dyrektywy.

8.2.   Jeżeli organ zamierza wprowadzić zmianę, o której mowa w pkt 8.1, przedsiębiorstwo kolejowe posiadające jednolity certyfikat bezpieczeństwa powiadamia o tym niezwłocznie organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa.

8.3.   W następstwie powiadomienia przez przedsiębiorstwo kolejowe, o którym mowa w pkt 8.2, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa:

a)

sprawdza, czy jasno opisano zmianę dotyczącą dowolnego potencjalnego zastosowania i czy oceniono potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa;

b)

omawia z przedsiębiorstwem kolejowym i krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności potrzebę aktualizacji jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

8.4.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, w porozumieniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla planowanego obszaru działalności, może prowadzić dalsze postępowania wyjaśniające z udziałem wnioskodawcy. Jeżeli organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa zgadza się, że proponowana zmiana nie jest istotna, informuje wnioskodawcę na piśmie, że aktualizacja nie jest wymagana, zapisując tę decyzję w zarejestrowanej dokumentacji.

8.5.   W przypadku wniosku dotyczącego aktualizacji organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności:

a)

sprawdzają szczegółowe dane dotyczące zmian w odniesieniu do dowodów przedstawionych w poprzednim wniosku, na podstawie których wydano aktualny certyfikat;

b)

uwzględniają wyniki wcześniejszych działań nadzorczych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/761, a w szczególności kwestie dotyczące zdolności wnioskodawcy do skutecznego wdrażania i monitorowania procesu zarządzania zmianami;

c)

uszeregowują według ważności lub ukierunkowują odpowiednie wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i zgłoszone przepisy krajowe, aby ocenić wniosek o aktualizację.

8.6.   Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności podchodzą w sposób proporcjonalny do ponownej oceny, uwzględniając proponowany stopień zmian.

8.7.   Wniosek do organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa o aktualizację jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa nie może prowadzić do przedłużenia okresu jego ważności.

8.8.   Na żądanie wnioskodawcy organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa podejmuje decyzję, czy konieczna jest aktualizacja jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa w przypadku, gdy mają zostać zmienione warunki, na podstawie których został wydany jednolity certyfikat bezpieczeństwa, bez żadnego wpływu na rodzaj, zakres czy obszar działalności.

Dodatek

Proces oceny bezpieczeństwa

Rysunek 1: Proces oceny bezpieczeństwa

Image

Rejestr/ Baza danych

Wniose o ponown rozpatrzenie / odwołanie (w stosownych przypadkach)

Powiadomienie zainteresowanych stron

Podjęcie decyzji

Odrzucenie wniosku?

Wstępna weryfikacja

Złożenie dokumentacji wniosku

System zarządzania bezpieczeństwem

Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności

Odbiór decyzji

Koniec oceny

Zamknięcie oceny

Tak

Kompletny? Odpowiedni? Spójny?

Zażądanie informacji uzupełniających

Dostarczenie informacji uzupełniających

Potwierdzenie odbioru wniosku

Rejestracja dokumentacji

Odbiór wniosku

Wnioskodawca

Nie

Nie

Tak

Ocena szczegółowa

Potwierdzenie kompletności

Szczegółowy proces oceny

Rysunek 2: Szczegółowy proces oceny

Image

Przesłanie odpowiedzi i aktualizacja dokumentacji wniosku (stosownie do przypadku)

Określenie planu(-ów) działania (stosownie do przypadku)

Uzgodnienie planu(-ów) działania i ram czasowych zapewnienia zgodności (w stosownych przypadkach)

Niewielki zastrzeżenia (w stosownych przypadkach)

Zakończenie oceny

Odbiór pisemnych odpowiedzi wnioskodawcy i zarządzanie nimi

Zidentyfikowanie kwestii i określenie ich kategorii

Istotne informacje dotyczące wcześniejszych ocen

Kwestie?

Rozpoczęcie oceny

Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i krajowe organy ds. bezpieczeństwa właściwe dla planowanego obszaru działalności

Wnioskodawca

Nie

Tak


ZAŁĄCZNIK III

Treść jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

Jednolity certyfikat bezpieczeństwa potwierdzający akceptację przyjętego przez przedsiębiorstwo kolejowe systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia konkretnych wymagań w zakresie bezpiecznego wykonywania przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/798 oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego, musi zawierać następujące informacje:

1.   Europejski numer identyfikacyjny (EIN) jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

2.   Identyfikacja przedsiębiorstwa kolejowego

2.1.   Nazwa prawna

2.2.   Krajowy numer ewidencyjny

2.3.   Numer VAT

3.   Identyfikacja organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa:

3.1.   Organizacja:

3.2.   Państwo członkowskie (w stosownych przypadkach)

4.   Informacje o certyfikacie

4.1.   Nowy certyfikat

4.2.   Przedłużenie certyfikatu

4.3.   Aktualizacja certyfikatu

4.4.   EIN poprzedniego certyfikatu (wyłącznie w przypadku wniosku dotyczącego przedłużenia lub aktualizacji)

4.5.   Daty początku i końca ważności

4.6.   Rodzaj działalności (1)

4.6.1.   Transport pasażerski obejmujący przewozy kolejami dużych prędkości

4.6.2.   Transport pasażerski bez przewozów kolejami dużych prędkości

4.6.3.   Przewozy towarowe obejmujące przewozy ładunków niebezpiecznych

4.6.4.   Przewozy towarowe bez przewozów ładunków niebezpiecznych

4.6.5.   Tylko manewry

4.6.6.   Inna działalność (1)

5.   Obowiązujące przepisy prawa krajowego (1)

6.   Obszar działalności (1)

7.   Ograniczenia i warunki użytkowania

8.   Informacje dodatkowe

9.   Data wydania i podpis osoby upoważnionej/stempel organu wydającego


(1)  Dla każdego państwa członkowskiego właściwego dla planowanego obszaru działalności.


25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/68


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/764

z dnia 2 maja 2018 r.

w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich płatności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (1), w szczególności jego art. 80,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dochody Agencji Kolejowej Unii Europejskiej („Agencja”) obejmują wkład Unii oraz honoraria i opłaty uiszczane przez wnioskodawców z tytułu rozpatrzenia wniosków o certyfikaty, zezwolenia i decyzje w sprawie zatwierdzenia, odwołań oraz innych usług świadczonych przez Agencję zgodnie z art. 64 rozporządzenia (UE) 2016/796.

(2)

Honoraria i opłaty pobierane przez Agencję należy ustalać w sposób przejrzysty, uczciwy i jednolity, mając w szczególności na celu ich uproszczenie. Nie powinny one powodować nakładania zbędnych obciążeń finansowych na przedsiębiorstwa i nie powinny zagrażać konkurencyjności europejskiego sektora kolejowego

(3)

Przy obliczaniu honorariów i opłat należy uwzględniać, w stosownych przypadkach, koszty personelu i ekspertów zewnętrznych uczestniczących w rozpatrywaniu wniosków. Należy również wziąć pod uwagę koszty dodatkowych usług i czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków, jak również wszelkie inne koszty operacyjne ponoszone w celu świadczenia tych usług. Koszty te powinny być powiązane z odpowiednimi czynnościami i proporcjonalne do nich oraz powinny być niedyskryminacyjne.

(4)

Honoraria i opłaty pobierane przez Agencję powinny pokrywać całkowite koszty świadczonych przez nią usług.

(5)

Czas poświęcany przez Agencję na świadczenie tych usług powinien być fakturowany według stawki godzinowej do czasu, aż rozwój systemu pozwoli na wprowadzenie mechanizmu stawek stałych. Kwoty honorariów i opłat pobieranych przez Agencję należy ustalić na takim poziomie, aby uniknąć deficytu bądź znacznej akumulacji nadwyżek, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/796.

(6)

Pobierane kwoty nie powinny zależeć od miejsca siedziby wnioskodawcy ani języka używanego na potrzeby wniosku. W związku z tym koszty podróży i koszty tłumaczeń ponoszone w związku z częścią wniosku rozpatrywaną przez Agencję powinny być sumowane i dzielone pomiędzy wszystkie wnioski.

(7)

Przy ustalaniu honorariów i opłat należy zaspokoić szczególne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa powinny mieć w razie potrzeby możliwość rozłożenia płatności na kilka rat.

(8)

Prawo wnioskodawców do wnoszenia odwołań zostało zagwarantowane w ramach rozporządzenia 2016/796 i powinni oni mieć możliwość dochodzenia rekompensaty oraz korzystania z prawa do odwołania od decyzji Agencji. Uiszczenie honorariów i opłat z tytułu odwołania od decyzji Agencji nie powinno zatem stanowić wstępnego warunku dopuszczenia odwołania. Honoraria i opłaty za rozpatrzenie odwołań powinny być pobierane wyłącznie w przypadku, gdy odwołanie zostaje oddalone.

(9)

Zgodnie z zasadami dobrego zarządzania projektami wnioskodawca powinien mieć możliwość zwrócenia się o przedstawienie szacunku. Wnioskodawca powinien być informowany, w miarę możliwości, o prawdopodobnej kwocie, jaka zostanie pobrana, oraz o sposobie dokonania płatności. Należy ustalić terminy uiszczenia honorariów i opłat.

(10)

Informacje dotyczące honorariów i opłat ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu powinny być publicznie dostępne. Wszelkie dokonywane w przyszłości rewizje kwot honorariów pobieranych przez Agencję powinny opierać się na przejrzystej ocenie kosztów Agencji oraz odpowiednich kosztów wynikających z zadań wykonywanych przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu w myśl art. 81 rozporządzenia (UE) 2016/796,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejszym rozporządzeniem określa się honoraria i opłaty pobierane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej („Agencja”) za rozpatrywanie wniosków złożonych na podstawie art. 14, 20, 21 i 22 rozporządzenia (UE) 2016/796, jak również z tytułu świadczenia innych usług zgodnie z celami, do których realizacji Agencja została powołana. Określa się w nim również metodę stosowaną do obliczania tych honorariów i opłat oraz warunki płatności.

2.   Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się również procedury mające na celu zapewnienie przejrzystości, niedyskryminacji i przestrzegania innych podstawowych zasad prawa europejskiego w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa w związku z rozpatrywaniem krajowych części wniosków, za które Agencja jest odpowiedzialna zgodnie z art. 14, 20 i 21 rozporządzenia (UE) 2016/796.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do honorariów i opłat pobieranych z tytułu następujących działań krajowych organów ds. bezpieczeństwa:

a)

rozpatrywania wniosków o jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 ust. 8 dyrektywy (UE) 2016/798 (2) oraz związanego z tym procesu przygotowawczego przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/763 (3);

b)

rozpatrywania wniosków o zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu lub dopuszczenie typu pojazdu zgodnie z art. 21 ust. 8 i art. 24 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797 (4) oraz związanego z tym procesu przygotowawczego przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 (5);

c)

wydawania opinii na temat wniosków o zatwierdzenie urządzeń przytorowych ERTMS zgodnie z art. 19 ust. 3 akapit ostatni dyrektywy (UE) 2016/797;

d)

wydawania tymczasowych zezwoleń na potrzeby przeprowadzania testów na miejscu zgodnie z art. 21 ust. 3 i 5 dyrektywy (UE) 2016/797.

Artykuł 2

Rodzaje honorariów i opłat

1.   Agencja pobiera honoraria za rozpatrywanie wniosków, w tym za przedstawienie szacunków, a także w przypadku, gdy wniosek został wycofany przez wnioskodawcę lub gdy Agencja zmieni decyzję. Agencja może również pobierać honoraria w przypadku uchylenia wcześniejszej decyzji ze względu na niespełnianie wymogów przez posiadacza zezwolenia lub certyfikatu.

2.   Wnioski, o których mowa w ust. 1, obejmują:

a)

zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu lub dopuszczenie typu pojazdu zgodnie z art. 20 i 21 rozporządzenia (UE) 2016/796;

b)

jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/796;

c)

decyzje w sprawie zatwierdzenia zgodności rozwiązania dotyczącego urządzeń przytorowych ERTMS z odpowiednimi TSI pod kątem interoperacyjności zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2016/796;

d)

odwołań, o których mowa w art. 58 rozporządzenia (UE) 2016/796, zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia.

3.   Agencja pobiera opłaty za świadczenie usług innych niż usługi, o których mowa w ust. 1, na wniosek wnioskodawcy lub dowolnej innej osoby. W szczególności pobiera opłaty z tytułu procesu przygotowawczego przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2018/545 oraz w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/763.

4.   Agencja publikuje wykaz usług na swojej stronie internetowej.

Artykuł 3

Obliczanie honorariów i opłat

1.   Kwotę honorariów i opłat stanowi suma następujących elementów:

a)

liczby godzin poświęconych przez personel Agencji i ekspertów zewnętrznych na rozpatrzenie wniosku, pomnożonej przez stawkę godzinową Agencji; oraz

b)

odpowiednich kosztów krajowych organów ds. bezpieczeństwa, wynikających z rozpatrywania krajowej części wniosku.

2.   Agencja stosuje stawkę godzinową wynoszącą 130 euro do celów ust. 1 lit. a).

Artykuł 4

Szacunkowe kwoty honorariów i opłat

1.   Na wniosek wnioskodawcy Agencja przedstawia niewiążącą szacunkową kwotę honorariów i opłat związanych z wnioskiem lub zleceniem usług oraz podaje informacje dotyczące daty wystawienia faktur.

Krajowe organy ds. bezpieczeństwa, które uczestniczą w rozpatrywaniu wniosku, przekazują Agencji swoje niewiążące szacunki kosztów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), w celu ich uwzględnienia w szacunku przedstawianym przez Agencję.

2.   W trakcie rozpatrywania wniosku Agencja i krajowe organy ds. bezpieczeństwa monitorują swoje koszty. Na wniosek wnioskodawcy, w przypadku gdy występuje ryzyko, że koszty przekroczą kwotę szacunkową o więcej niż 15 %, Agencja powiadamia o tym wnioskodawcę.

3.   Jeżeli rozpatrywanie wniosku lub realizacja usługi trwa dłużej niż rok, wnioskodawca może wystąpić o przedstawienie nowego szacunku.

4.   W przypadku gdy wystąpiono z wnioskiem o przedstawienie szacunku oraz jego ewentualnej weryfikacji, terminy określone w art. 19 ust. 4 i art. 21 ust. 6 dyrektywy (UE) 2016/797 oraz w art. 10 ust. 6 dyrektywy (UE) 2016/798 mogą zostać zawieszone na maksymalny okres dziesięciu dni roboczych.

Artykuł 5

Warunki płatności

1.   Agencja wystawia fakturę z tytułu należnych honorariów i opłat w terminie 30 dni kalendarzowych od daty:

a)

decyzji Agencji lub Rady Odwoławczej; lub

b)

zakończenia świadczenia usługi; lub

c)

wycofania wniosku; lub

d)

dowolnego innego zdarzenia prowadzącego do zaprzestania rozpatrywania wniosku.

2.   Na fakturze wyszczególnia się:

a)

liczbę godzin poświęconych przez Agencję; oraz

b)

w stosownych przypadkach, koszty naliczone przez właściwy krajowy organ ds. bezpieczeństwa. Są one określane w odniesieniu do zadań i czasu poświęconego na ich realizację lub w formie stawek stałych stosowanych z tytułu rozpatrywania krajowej części wniosku.

3.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa przekazują Agencji zestawienie kosztów w związku ze swoim wkładem w celu ich uwzględnienia w fakturze wystawianej przez Agencję, najpóźniej w momencie wystąpienia z takim wnioskiem przez Agencję. W zestawieniu kosztów określa się szczegółowo sposób, w jaki koszty te zostały obliczone.

4.   Honoraria i opłaty są określane i pobierane w euro.

5.   Agencja powiadamia wnoszących odwołanie o podjętej decyzji oraz wystawia fakturę za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) 2016/796.

6.   Agencja może fakturować kwoty pośrednie co sześć miesięcy.

7.   Płatności honorariów i opłat dokonuje się za pomocą przelewu na wskazany w tym celu rachunek bankowy Agencji.

8.   Wnioskodawcy dopilnowują, aby Agencja otrzymała płatność należnych kwot, z uwzględnieniem ewentualnych opłat bankowych związanych z daną płatnością, w terminie 60 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o fakturze.

9.   W przypadku gdy wnioskodawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem, Agencja uwzględnia wnioski o uzasadnione przedłużenie terminu płatności oraz dokonanie płatności w ratach.

Do celów niniejszego rozporządzenia „małe lub średnie przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowita roczna kwota bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

10.   krajowe organy bezpieczeństwa otrzymują zwrot kosztów poniesionych w związku z rozpatrzeniem krajowych części wniosków w terminach, o których mowa w ust. 8 i 9.

Artykuł 6

Nieuiszczenie płatności

1.   W przypadku gdy Agencja nie otrzyma płatności w terminach określonych w art. 5 ust. 8 i 9, może naliczać odsetki za każdy dodatkowy dzień kalendarzowy aż do otrzymania płatności oraz stosuje przepisy dotyczące odzyskiwania środków przewidziane w art. 80 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (6).

2.   Stopa oprocentowania równa jest stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do jego głównych operacji refinansowania, opublikowanej w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującej w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca, na który przypada termin płatności, powiększonej o osiem punktów procentowych.

3.   Jeżeli Agencja jest w posiadaniu dowodów potwierdzających, że zdolność finansowa wnioskodawcy jest zagrożona, może odrzucić wniosek, chyba że wnioskodawca przedstawi gwarancję bankową lub wpłaci wadium.

4.   Agencja może odrzucić nowy wniosek, jeżeli wnioskodawca nie wywiązał się z płatności wynikających z realizacji przez Agencję wcześniejszych zadań lub usług w zakresie zezwoleń, certyfikacji i zatwierdzeń do czasu uiszczenia przez wnioskodawcę zaległych kwot należnych za te zrealizowane zadania lub usługi w zakresie zezwoleń, certyfikacji i zatwierdzeń.

5.   Agencja podejmuje wszelkie odpowiednie kroki prawne w celu zapewnienia pełnej płatności wystawionych faktur. W tym celu krajowe organy ds. bezpieczeństwa, które przedłożyły zestawienie kosztów w celu uzyskania ich zwrotu, udzielają Agencji wsparcia w tym procesie.

Artykuł 7

Odwołanie i honoraria z tytułu odwołania

1.   Agencja pobiera honorarium w związku z każdym odwołaniem, które zostaje oddalone lub wycofane.

2.   Honorarium z tytułu odwołania wynosi 10 000 euro lub równowartość kwoty honorarium naliczonego za wydanie decyzji, której dotyczy odwołanie, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa.

3.   Sekretarz Rady Odwoławczej informuje wnoszącego odwołanie o warunkach płatności. Wnoszący odwołanie ma 30 dni kalendarzowych na dokonanie płatności, licząc od daty powiadomienia o fakturze.

4.   Wnioskodawca może odwołać się od zafakturowanych honorariów i opłat do Rady Odwoławczej.

Artykuł 8

Publikacja i rewizja stawek

1.   Agencja publikuje swoją stawkę godzinową, o której mowa w art. 3, na swojej stronie internetowej.

2.   Krajowy organ ds. bezpieczeństwa publikuje stawki istotne dla ustalenia kosztów naliczanych Agencji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b). W przypadku gdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa stosuje stawkę stałą, musi określić przypadki zezwoleń i certyfikacji, do których stawka stała będzie mieć zastosowanie.

3.   Strona internetowa Agencji zawiera link do tych informacji.

4.   Agencja przedstawia w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/796, informacje na temat elementów służących jako podstawa określenia stawki godzinowej, wyniki finansowe i prognozy.

Artykuł 9

Procedury Agencji

1.   W celu wyszczególnienia przychodów i wydatków wynikających z działań podlegających honorariom i opłatom, o których mowa w art. 1 ust. 1, Agencja:

a)

przyjmuje i zachowuje dochody uzyskane z honorariów i opłat na odrębnym rachunku bankowym;

b)

składa coroczne sprawozdanie na temat łącznych przychodów i wydatków, które można przypisać do działań podlegających honorariom i opłatom, a także struktury kosztów i wyników.

2.   Jeżeli na koniec roku budżetowego całkowite przychody z honorariów i opłat przekraczają całkowity koszt działań podlegających honorariom i opłatom, nadmiar środków zachowuje się w rezerwie budżetowej i wykorzystuje do regulowania nadwyżek lub deficytów zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego Agencji.

3.   Zapewnia się stabilność dochodów z działań podlegających honorariom i opłatom.

Artykuł 10

Ocena i rewizja

1.   Mechanizm honorariów i opłat jest przedmiotem jednorazowej oceny w każdym roku budżetowym. Podstawę tej oceny stanowią wcześniejsze wyniki finansowe Agencji oraz jej szacunek wydatków i przychodów. Jest ona również powiązana z jednolitym dokumentem programowym Agencji.

2.   Na podstawie oceny wyników finansowych i prognoz Agencji Komisja dokonuje, w razie potrzeby, rewizji kwot honorariów i opłat.

3.   W świetle informacji przedstawionych przez Agencję w jej rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 8, niniejsze rozporządzenie poddaje się przeglądowi najpóźniej do dnia 16 czerwca 2022 r. w celu stopniowego wprowadzenia stawek stałych.

Artykuł 11

Przepisy przejściowe

W przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/545 oraz w art. 15 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/763, prace wykonane przed przedłożeniem wniosku Agencji nie są uwzględniane w honorariach i opłatach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz podlegają przepisom krajowym.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lutego 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 (zob. s. 49 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 l (Dz.U. L 90 z 6.4.2018, s. 66).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).


25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/73


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/765

z dnia 23 maja 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do daty przyjęcia do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku sprzedawanego w drodze procedury przetargowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (2), w szczególności jego art. 28,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby określić ilości odtłuszczonego mleka w proszku podlegającego procedurze przetargowej otwartej na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/2080 (3), w art. 1 tego rozporządzenia ustanowiono datę, przed którą odtłuszczone mleko w proszku musiało zostać przyjęte do publicznego przechowywania.

(2)

Z uwagi na aktualną sytuację na rynku mleka i przetworów mlecznych pod względem wzrostu cen i wysokiego poziomu zapasów interwencyjnych, należy udostępnić do sprzedaży dodatkową ilość odtłuszczonego mleka w proszku w drodze zmiany daty przyjęcia do przechowywania.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080.

(4)

Aby odtłuszczone mleko w proszku zostało niezwłocznie udostępnione do sprzedaży, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2080 datę „1 maja 2016 r.” zastępuje się datą „1 czerwca 2016 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 maja 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2080 z dnia 25 listopada 2016 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej (Dz.U. L 321 z 29.11.2016, s. 45).


25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/74


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/766

z dnia 23 maja 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 183 lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 6 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1484/95 (3) ustanowiono szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalono ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj, wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów, uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1484/95.

(4)

Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 maja 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i uchylające rozporządzenie nr 163/67/EWG (Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis towarów

Cena reprezentatywna

(EUR/100 kg)

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3

(EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 70 % lub ina«czej zgłaszane, zamrożone

105,7

0

AR

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej zgłaszane, zamrożone

127,4

0

AR

126,2

0

BR

0207 14 10

Kawałki z ptactwa z gatunku Gallus domesticus bez kości, zamrożone

247,1

16

AR

242,0

17

BR

328,9

0

CL

239,5

18

TH

0207 27 10

Kawałki z indyków bez kości, zamrożone

325,2

0

BR

310,1

0

CL

0408 91 80

Jaja bez skorupek suszone

475,7

0

AR

1602 32 11

Przetwory z ptactwa z gatunku Gallus domesticus niepoddane obróbce cieplnej

243,7

13

BR


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7).


DECYZJE

25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/76


DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2018/767

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Akt z dnia 20 września 1976 r. dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 78/639/Euratom, EWWiS, EWG (3) Rada ustaliła termin pierwszych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres od dnia 7 do dnia 10 czerwca 1979 r.

(2)

Niemożliwe okazuje się przeprowadzenie dziewiątych wyborów w analogicznym terminie w 2019 r.

(3)

Należy zatem określić inny termin wyborów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, ustala się dla dziewiątych wyborów na okres od dnia 23 do dnia 26 maja 2019 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r.

W imieniu Rady

K. VALCHEV

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5.

(2)  Opinia z dnia 18 kwietnia 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Decyzja Rady 78/639/Euratom, EWWiS, EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie ustalenia terminu pierwszych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (Dz.U. L 205 z 29.7.1978, s. 75).


25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/77


DECYZJA RADY (UE) 2018/768

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 55. sesji Komisji Ekspertów ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych w ramach Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami w odniesieniu do niektórych zmian w załączniku C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia przystąpiła do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. (zwanej dalej „konwencją COTIF”), na mocy decyzji Rady 2013/103/UE (1).

(2)

Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem Cypru i Malty, są umawiającymi się stronami konwencji COTIF i stosują ją.

(3)

Na podstawie art. 13 ust. 1 lit. d) i art. 33 ust. 5 konwencji COTIF Komisja Ekspertów ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych (zwana dalej „komisją ekspertów RID”) w ramach Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami („OTIF”), może wprowadzić zmiany w załączniku do załącznika C do konwencji COTIF, zawierającym Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (zwany dalej „regulaminem RID”).

(4)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68/WE (2) ustanawia przepisy dotyczące drogowego, kolejowego lub śródlądowego transportu towarów niebezpiecznych w obrębie państw członkowskich lub między nimi, poprzez odniesienie do RID.

(5)

W celu dostosowania załącznika do RID do postępu naukowego i technicznego komisja ekspertów RID powinna przyjąć zmiany dotyczące norm technicznych lub jednolitych wymagań technicznych. Celem tych zmian jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego transportu towarów niebezpiecznych, uwzględniając jednocześnie postęp naukowo-techniczny w tym sektorze oraz opracowywanie nowych substancji i artykułów stwarzających zagrożenie podczas transportu.

(6)

Komitet do spraw transportu towarów niebezpiecznych ustanowiony dyrektywą 2008/68/WE omówił wstępnie proponowane zmiany.

(7)

W trakcie swojej 55. sesji w dniu 30 maja 2018 r. komisja ekspertów RID ma przyjąć decyzję w sprawie zmian w regulaminie RID.

(8)

Należy określić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach komisji ekspertów RID, ponieważ decyzja przyjęta przez tę komisję będzie wiążąca dla Unii.

(9)

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 55. sesji komisji ekspertów RID powinno opierać się na dodatku do niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 55. sesji komisji ekspertów RID w ramach Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r., określono w dodatku do niniejszej decyzji.

Niewielkie zmiany w dokumentach, o których mowa w dodatku do niniejszej decyzji, mogą zostać uzgodnione przez przedstawicieli Unii w komisji ekspertów RID bez konieczności podejmowania kolejnej decyzji przez Radę.

Artykuł 2

Decyzje komisji ekspertów RID po ich przyjęciu zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ze wskazaniem daty ich wejścia w życie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r.

W imieniu Rady

K. VALCHEV

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2013/103/UE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Międzyrządową Organizacją Międzynarodowych Przewozów Kolejami w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. (Dz.U. L 51 z 23.2.2013, s. 1).

(2)  Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

Wniosek

Dokument źródłowy

Przedmiot

Uwagi

Stanowisko Unii

1.

OTIF/RID/CE/GTP/2017/1

Numer identyfikacyjny zagrożenia dla towarów o numerach UN 3166 i 3171

Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF dotyczące przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniu

Zgoda na zmiany

2.

OTIF/RID/CE/GTP/2017/3

Przewóz towarów niebezpiecznych jako bagażu podręcznego lub przesyłki bagażowej

Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF dotyczące przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniu

Zgoda na zmianę

3.

OTIF/RID/CE/GTP/2017/5

102. sesja WP.15 (Genewa, 8–12 maja 2017 r.)

Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF dotyczące przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniu

Zgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej

4.

OTIF/RID/CE/GTP/2017/7/Rev.1

Projekt listy korekt 2 do wydania RID z 2017 r.

Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF dotyczące przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniu

Zgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej

5.

OTIF/RID/CE/GTP/2017/8

Nieformalna grupa robocza ds. list kontrolnych na potrzeby napełniania i opróżniania wagonów cystern do transportu gazu skroplonego (Florencja, 11–13 lipca 2017 r.)

Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF dotyczące przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniu

Zgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej

6.

OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

Skonsolidowane teksty przyjęte na wspólnym posiedzeniu w 2016 r. i 2017 r. oraz przez stałą grupę roboczą komisji ekspertów RID w listopadzie 2016 r.

Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF dotyczące przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniu

Zgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej

7.

Tamże

Zmiany do dalszego zbadania przez stałą grupę roboczą

8.

Tamże

Zmiany wymagające przyjęcia jednolitej opinii na wspólnym posiedzeniu EKG-ONZ – OTIF

Należy wspierać efektywny transport multimodalny

Zgoda na zmianę zgodnie z zaleceniami wspólnego posiedzenia

9.

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.8

Powielone tiret w pkt 4.3.3.5

Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF dotyczące przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniu

Zgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej

10.

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.10

Przepisy przejściowe

Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF dotyczące przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniu

Zgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej

11.

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.12

Proponowana zmiana w pkt 2.1.3.5.5 w dokumencie OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF dotyczące przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniu

Zgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej

12.

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.16

103. sesja WP.15 (Genewa, 6–10 listopada 2017 r.)

Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF dotyczące przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniu

Zgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej


25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/80


DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2018/769

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie mianowania trzech członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanych przez Królestwo Niderlandów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając propozycję rządu Niderlandów,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 18 września 2015 r. i 1 października 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE, Euratom) 2015/1600 (1) i (UE, Euratom) 2015/1790 (2) w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r.

(2)

Trzy stanowiska członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniły się w związku z upływem kadencji Dirka WESTENDORPA, Jana SIMONSA i Joosta VAN IERSELA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 20 września 2020 r., zostają niniejszym mianowani:

A.P. August MESKER, Member Supervisory Council and Member Financial Audit Committee at Hivos,

R.A.C. René BLIJLEVENS, Secretary of the Foundation for Sustainable (Micro) Pensions in Developing Countries,

T.J.M. Thom VAN MIERLO, former senior consumer affairs officer and secretary self-regulation dialogue at the Social Economic Council.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r.

W imieniu Rady

K. VALCHEV

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/1600 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r. (Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 53).

(2)  Decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/1790 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r. (Dz.U. L 260 z 7.10.2015, s. 23).


25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/81


DECYZJA RADY (UE) 2018/770

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Hiszpanii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) i (UE) 2015/994 (3) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. W dniu 9 października 2015 r. decyzją Rady (UE) 2015/1915 (4) stanowisko zastępcy członka w miejsce Estebana MASA PORTELLA zajął Marc PONS i PONS. W dniu 9 czerwca 2016 r. decyzją Rady (UE) 2016/991 (5) stanowisko zastępcy członka w miejsce Marka PONSA i PONSA zajęła Pilar COSTA i SERRA.

(2)

Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem kadencji Pilar COSTY i SERRY, zastępcy członka Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostaje niniejszym mianowana następująca osoba:

Josep Enric CLAVEROL i FLORIT, Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno de las Illes Balears.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r.

W imieniu Rady

K. VALCHEV

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).

(3)  Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).

(4)  Decyzja Rady (UE) 2015/1915 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i trzech zastępców członków z Hiszpanii (Dz.U. L 280 z 24.10.2015, s. 26).

(5)  Decyzja Rady (UE) 2016/991 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii (Dz.U. L 162 z 21.6.2016, s. 14).


25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/82


DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/771

z dnia 25 stycznia 2018 r.

dotycząca mającego zastosowanie systemu do celów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych urządzeń kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych i przeznaczonych do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 28 i art. 60 lit. h),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Brak jest odpowiedniej decyzji dotyczącej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla urządzeń kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych i przeznaczonych do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości („urządzenia kotwiczące”). Konieczne jest zatem określenie, który system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych ma zastosowanie do urządzeń kotwiczących.

(2)

Biorąc pod uwagę, że urządzenia kotwiczące są przeznaczone do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości, należy wybrać system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych obejmujący ciągły nadzór, ocenę i ewaluację kontroli produkcji w zakładzie producenta oraz kontrolne badania próbek pobranych przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą w zakładzie produkcyjnym lub w magazynach producenta,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszą decyzję stosuje się w odniesieniu do urządzeń kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych i przeznaczonych do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości.

Artykuł 2

Urządzenia kotwiczące, o których mowa w art. 1, poddaje się ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z systemem określonym w załączniku.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.


ZAŁĄCZNIK

SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Produkty i ich przeznaczenie

Zasadnicze charakterystyki

Mający zastosowanie system

Urządzenia kotwiczące wykorzystywane przy robotach budowlanych i przeznaczone do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości

Dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

1+