ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 114

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
4 maja 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/674 z dnia 17 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do punktów ładowania dla pojazdów silnikowych kategorii L, zasilania statków żeglugi śródlądowej energią elektryczną z lądu i punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego na potrzeby transportu wodnego, oraz zmieniające tę dyrektywę w odniesieniu do złączy dla pojazdów silnikowych stosowanych do tankowania wodoru w stanie gazowym ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/675 z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/676 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 546/2011 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/677 z dnia 3 maja 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania taumatyny (E 957) jako wzmacniacza smaku w niektórych kategoriach żywności ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/678 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/679 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej forchlorfenuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

18

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2018/680 z dnia 2 maja 2018 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla usług sprzątania pomieszczeń (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2503)  ( 1 )

22

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) ( Dz.U. L 243 z 15.9.2009 )

39

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013 )

39

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/674

z dnia 17 listopada 2017 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do punktów ładowania dla pojazdów silnikowych kategorii L, zasilania statków żeglugi śródlądowej energią elektryczną z lądu i punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego na potrzeby transportu wodnego, oraz zmieniające tę dyrektywę w odniesieniu do złączy dla pojazdów silnikowych stosowanych do tankowania wodoru w stanie gazowym

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 14, art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem działań normalizacyjnych Komisji jest zagwarantowanie, aby specyfikacje techniczne mające na celu zapewnienie interoperacyjności punktów ładowania i punktów tankowania były określone w normach europejskich lub międzynarodowych za pomocą wskazania wymaganych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem istniejących norm europejskich i odpowiednich międzynarodowych działań normalizacyjnych.

(2)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (2) Komisja Europejska zwróciła się (3) do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) o opracowanie i przyjęcie stosownych norm europejskich lub zmianę istniejących norm europejskich w odniesieniu do: sieci zasilającej na potrzeby transportu drogowego i morskiego oraz żeglugi śródlądowej; dostarczania wodoru na potrzeby transportu drogowego; dostarczania gazu ziemnego, w tym biometanu, na potrzeby transportu drogowego i morskiego oraz żeglugi śródlądowej.

(3)

Normy opracowane przez CEN i CENELEC zostały zaakceptowane przez przemysł europejski w celu zapewnienia ogólnounijnej mobilności za pomocą pojazdów i statków napędzanych różnymi paliwami.

(4)

Pismem z dnia 13 lipca 2017 r. CEN i CENELEC poinformowały Komisję o normach, które należy stosować w odniesieniu do publicznie dostępnych punktów ładowania prądem przemiennym dla pojazdów silnikowych kategorii L.

(5)

Norma EN ISO 17268 „Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem” została przyjęta przez CEN i CENELEC w lipcu 2016 r. i opublikowana w listopadzie 2016 r.

(6)

Norma EN ISO 20519 „Statki i technika morska – Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym” została przyjęta przez CEN i CENELEC i opublikowana w lutym 2017 r.

(7)

Już wcześniej, w grudniu 2009 r., norma EN 15869-2 „Statki żeglugi śródlądowej – Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz – Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa” została przyjęta przez CEN i CENELEC i opublikowana w lutym 2010 r.

(8)

Przeprowadzono konsultacje z grupą ekspertów „Forum Zrównoważonego Transportu”, która przedstawiła opinię na temat norm będących przedmiotem niniejszego aktu delegowanego.

(9)

Komisja powinna odpowiednio uzupełnić i zmienić dyrektywę 2014/94/UE, wprowadzając odniesienia do norm europejskich opracowanych przez CEN i CENELEC.

(10)

W przypadku gdy nowe specyfikacje techniczne określone w załączniku II do dyrektywy 2014/94/UE należy ustanowić, zaktualizować bądź uzupełnić poprzez akty delegowane, stosuje się 24-miesięczny okres przejściowy. Daty opublikowania norm zostały uzgodnione w porozumieniu z CEN i CENELEC i uwzględnia się w nich datę dostępności nowych punktów ładowania i uzupełniania, jak określono w dyrektywie 2014/94/UE, odpowiedni poziom odnośnych technologii oraz bieżące prace międzynarodowych organizacji normalizacyjnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Publicznie dostępne punkty ładowania prądem przemiennym do 3,7 kVA przeznaczone dla elektrycznych pojazdów drogowych kategorii L w celu zapewnienia interoperacyjności są wyposażone w co najmniej jedno z następujących urządzeń:

a)

gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe typu 3a opisane w normie EN 62196-2 (do ładowania w trybie 3);

b)

gniazda wyjściowe i złącza zgodne z normą IEC 60884 (do ładowania w trybie 1 lub 2).

Publicznie dostępne punkty ładowania na prąd przemienny powyżej 3,7 kVA przeznaczone dla elektrycznych pojazdów drogowych kategorii L w celu zapewnienia interoperacyjności są wyposażone w co najmniej gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe typu 2 opisane w normie EN 62196-2.

Artykuł 2

Urządzenia do zasilania energią elektryczną z lądu statków żeglugi śródlądowej są zgodne z normą EN 15869-2 „Statki żeglugi śródlądowej – Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz – Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa”.

Artykuł 3

Punkty tankowania skroplonego gazu ziemnego dla statków żeglugi śródlądowej lub statków morskich, które nie są objęte Międzynarodowym kodeksem budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (kodeksem IGC) są zgodne z normą EN ISO 20519.

Artykuł 4

Pkt 2.4 załącznika II do dyrektywy 2014/94/UE otrzymuje brzmienie:

„2.4.

Złącza dla pojazdów silnikowych stosowane do tankowania wodoru w stanie gazowym muszą być zgodne z normą ISO 17268 »Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem«.”.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 24 maja 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji C(2015) 1330 final z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wniosku o normalizację skierowanego do europejskich organizacji normalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 dotyczącego opracowania europejskich norm dla infrastruktury paliw alternatywnych (M/533).


4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/675

z dnia 2 maja 2018 r.

zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 2 i art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W pozycjach 28, 29 i 30 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zakazuje się wprowadzania do obrotu lub stosowania do powszechnej sprzedaży substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), należących do kategorii 1 A lub 1B, oraz mieszanin zawierających takie substancje w określonych stężeniach. Przedmiotowe substancje wymienione są w dodatkach 1–6 do tego załącznika.

(2)

Substancje są klasyfikowane jako substancje CMR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2) i ujmowane w wykazie w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia.

(3)

Od czasu ostatniej aktualizacji dodatków 1–6 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, odzwierciedlającej nowe klasyfikacje substancji jako substancji CMR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, część 3 załącznika VI do tego drugiego rozporządzenia została zmieniona rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/776 (3).

(4)

Rozporządzenie (UE) 2017/776 wprowadza również zmiany do tytułów i numerów w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, co powoduje konieczność wprowadzenia zmian w odesłaniach do tego rozporządzenia w kolumnie 1 w pozycjach 28–30 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(5)

Substancja formaldehyd została zaklasyfikowana jako substancja rakotwórcza kategorii 1B na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 605/2014 (4); Komisja zdecydowała jednak pominąć ją w ostatniej aktualizacji w oczekiwaniu na wyniki trwających badań wszystkich jej zastosowań przeprowadzanych przez Europejską Agencję Chemikaliów (5) w celu ewentualnego wprowadzenia konkretnego ograniczenia. Podczas posiedzenia komitetu ustanowionego zgodnie z art. 133 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, które odbyło się w dniu 16 marca 2017 r., większość państw członkowskich opowiedziała się włączeniem formaldehydu do pozycji 28 załącznika XVII do rozporządzenia REACH niezależnie od dalszych konkretnych propozycji ograniczenia w odniesieniu do tej substancji, a Komisja zgodziła się to uczynić przy najbliższej okazji.

(6)

Ponieważ przedsiębiorcy mogą wcześniej stosować zharmonizowane klasyfikacje ustanowione w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, powinni mieć możliwość, na zasadzie dobrowolności, wcześniejszego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2018 r. z wyjątkiem pkt 2 załącznika, który stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie, w którym odnosi się do substancji „formaldehyd … %”.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 116 z 5.5.2017, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie 1 pozycje 28–30 otrzymują brzmienie:

„28.

Substancje, które są zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio w dodatku 1 lub dodatku 2.

29.

Substancje, które są zaklasyfikowane jako działające mutagennie na komórki rozrodcze kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio w dodatku 3 lub dodatku 4.

30.

Substancje, które są zaklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio w dodatku 5 lub dodatku 6.”

2)

w dodatku 2 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

„metakrylan 2,3-epoksypropylu;

metakrylan glicydowy

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

węglan kadmu

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

wodorotlenek kadmu; diwodorotlenek kadmu

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

azotan kadmu; diazotan kadmu

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehyd … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrachinon

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metylenodimorfolina;

N,N′-metylenobismorfolina;

[formaldehyd uwolniony z N,N′-metylenobismorfoliny];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 3:2);

[formaldehyd uwolniony z 3,3′-metylenobis[5-metyloksazolidyny];

formaldehyd uwolniony z oksazolidyny];

[MBO]

612-290-00-1

 

produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 1:1);

[formaldehyd uwolniony z α,α,α-trimetylo-1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolu];

[HPT]

612-291-00-7

 

metylohydrazyna

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3)

w dodatku 4 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

„węglan kadmu

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

wodorotlenek kadmu; diwodorotlenek kadmu

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

azotan kadmu; diazotan kadmu

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4)

w dodatku 6 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

„2-metylo-1-[4-(metylosulfanylo)fenylo]-2-morfolinopropan-1-on

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

metakrylan 2,3-epoksypropylu;

metakrylan glicydowy

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS)- i (2RS,3SR)-2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

dilaurynian dibutylocyny; dibutyl[bis(dodekanoiloksy)] wodorek cyny

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

kwas nonadekafluorodekanowy; [1]

nonadekafluorodekanian amonu; [2]

nonadekafluorodekanian sodu [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol;

α-tert-butylo-β-(4-chlorofenoksy)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

chinolin-8-ol;

8-hydroksychinolina

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiaklopryd (ISO);

(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid;

{(2Z)-3-[(6-chloropirydyno-3-ilo)metylo]-1,3-tiazolidyn-2-ylideno}cyjanamid

613-325-00-3

111988-49-9

 

karbetamid (ISO);

karbanilan(R)-1-(etylokarbamoilo) etylu; fenylokarbaminian (2R)-1-(etyloamino)-1-oksopropano-2-ilu

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/676

z dnia 3 maja 2018 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 546/2011 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 29 ust. 6 i art. 84 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części I załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 546/2011 (2), w pkt C. 2.5.1.2 ppkt (i) zawierającym szczegółowe zasady, które należy uwzględnić w procesie podejmowania decyzji w odniesieniu do stężenia substancji czynnej i istotnych metabolitów, produktów degradacji lub produktów reakcji w wodach gruntowych, występuje błąd.

(2)

Błąd ten wystąpił podczas włączania niektórych przepisów uchylonej dyrektywy Rady 91/414/EWG (3) do rozporządzenia (UE) nr 546/2011 na podstawie art. 84 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(3)

W załączniku do dyrektywy 91/414/EWG zawarto odesłanie do dyrektywy Rady 80/778/EWG odnoszącej się do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (4), którą następnie uchylono i zastąpiono dyrektywą Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (5). Rozporządzenie (UE) nr 546/2011 powinno zatem zawierać odesłanie do dyrektywy Rady 98/83/WE, a nie do dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6), która dotyczy ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu

(4)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (UE) nr 546/2011.

(5)

Sprostowanie to powinno zacząć obowiązywać jak najszybciej w celu zapewnienia, by prawidłowe kryteria odpowiedniego wdrażania jednolitych zasad były stosowane również do bieżących procedur oceny.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 546/2011 wprowadza się następujące sprostowanie:

 

w części I załącznika pkt C. 2.5.1.2 ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

maksymalne dopuszczalne stężenie określone w dyrektywie Rady 98/83/WE (*1); lub

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 546/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin (Dz.U. L 155 z 11.6.2011, s. 127).

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Dyrektywa Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. odnosząca się do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 229 z 30.8.1980, s. 11).

(5)  Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32).

(6)  Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19).

(*1)  Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32).”.


4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/677

z dnia 3 maja 2018 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania taumatyny (E 957) jako wzmacniacza smaku w niektórych kategoriach żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku, zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w Unii zezwolono na stosowanie taumatyny (E 957) jako dodatku do żywności w różnych kategoriach żywności i na określonych poziomach stosowania.

(4)

W dniu 12 listopada 2014 r. złożono wniosek o rozszerzenie zastosowania taumatyny (E 957) jako wzmacniacza smaku w kilku kategoriach żywności na określonych poziomach stosowania. Komisja udostępniła ten wniosek państwom członkowskim zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(5)

Komitet Naukowy ds. Żywności Unii Europejskiej poddał taumatynę ocenie w 1984 r. (3) i 1988 r. (4). Stosowanie taumatyny uznano za dopuszczalne i ustalono „nieokreślone” dopuszczalne dzienne spożycie. W drugiej z ocen zwrócono również uwagę na fakt, że będąca białkiem taumatyna jest trawiona na zwykłe składniki pokarmowe.

(6)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(7)

W dniu 13 listopada 2015 r. Urząd wydał opinię naukową (5) w sprawie bezpieczeństwa proponowanego rozszerzenia zastosowania i proponowanych poziomów stosowania taumatyny (E 957) jako dodatku do żywności. W opinii tej Urząd uznał, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa taumatyny wystarczające byłoby porównanie narażenia wynikającego z obecnych zastosowań i poziomów stosowania z narażeniem wynikającym z dodatkowych proponowanych zastosowań.

(8)

Szacowane narażenie wynikające zarówno z obecnie dopuszczonych zastosowań, jak i proponowanego rozszerzenia zastosowania i proponowanych poziomów stosowania taumatyny oznacza, że średnie spożycie waha się od 0,03 do 0,10 mg/kg masy ciała/dzień u osób w podeszłym wieku oraz od 0,13 do 0,34 mg/kg masy ciała/dzień u dzieci. W przypadku wysokiego narażenia wartości te wahały się od 0,13 do 0,32 mg/kg masy ciała/dzień u osób młodocianych oraz od 0,09 do 1,10 mg/kg masy ciała/dzień u osób dorosłych. Uważa się to za niewielkie narażenie konsumentów i w związku z tym nie budzi ono obaw w zakresie bezpieczeństwa.

(9)

Urząd stwierdził na podstawie dostępnych ocen toksykologicznych, że proponowane rozszerzenie zastosowania i zmiany w poziomach stosowania nie budziłyby obaw w zakresie bezpieczeństwa.

(10)

Mimo że Urząd obliczył narażenie na taumatynę (E 957), korzystając z obecnych maksymalnych poziomów stosowania oraz proponowanego rozszerzenia zastosowania i proponowanych poziomów stosowania przedstawionych przez wnioskodawcę, stosowanie taumatyny (E 957) jako wzmacniacza smaku powinno być ograniczone do tych kategorii żywności, dla których istnieje uzasadniony wymóg technologiczny, który nie może zostać spełniony w sposób inny, możliwy do zaakceptowania ze względów ekonomicznych i technologicznych, i nie powinno wprowadzać w błąd konsumenta.

(11)

Stosowanie taumatyny (E 957) jako wzmacniacza smaku poprawia właściwości organoleptyczne pikantnych produktów żywnościowych. Taumatyna może zintensyfikować smaki umami i pikantny obecne w sosach i przekąskach, podnosząc atrakcyjność produktów spożywczych dla ludzkiego zmysłu smaku.

(12)

Należy zatem zezwolić na stosowanie taumatyny (E 957) jako wzmacniacza smaku w produktach należących do kategorii żywności 12.6 „Sosy” i 15.1 „Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi” na maksymalnym poziomie wynoszącym 5 mg/kg w każdej kategorii żywności.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Sprawozdania Komitetu Naukowego ds. Żywności dotyczące substancji słodzących (opinia wyrażona przez Komitet Naukowy ds. Żywności w dniu 14 września 1984 r.). Dostępne na stronie internetowej: http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf

(4)  Sprawozdania Komitetu Naukowego ds. Żywności dotyczące substancji słodzących (seria 21). Opinia wyrażona w dniach 11 grudnia 1987 r. i 10 listopada 1988 r., przyjęta dnia 10 listopada 1988 r. Dostępne na stronie internetowej: http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf

(5)  Dziennik EFSA 2015; 13(11):4290.


ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kategorii 12.6 „Sosy” po pozycji dotyczącej dodatku do żywności E 955 dodaje się pozycję brzmieniu:

 

„E 957

Taumatyna

5

 

Tylko jako wzmacniacz smaku”

2)

w kategorii 15.1 „Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi” po pozycji dotyczącej dodatku do żywności E 955 dodaje się pozycję brzmieniu:

 

„E 957

Taumatyna

5

 

Tylko jako wzmacniacz smaku”


4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/678

z dnia 3 maja 2018 r.

w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 ustanowiono unijny wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych do stosowania w żywności oraz określono warunki ich stosowania.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 872/2012 (3) przyjęto wykaz substancji aromatycznych i włączono ten wykaz jako część A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(3)

Część A unijnego wykazu zawiera zarówno substancje aromatyczne poddane ocenie, którym nie przyporządkowano przypisów, jak i substancje aromatyczne w trakcie oceny, które w tym wykazie są oznaczone odesłaniami do przypisów 1–4.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przeprowadził ocenę substancji umieszczonych w wykazie unijnym pod następującymi numerami FL: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109 15.113, 16.090 oraz 16.111. Substancje te zostały wymienione w wykazie jako substancje aromatyczne w trakcie oceny w 2012 r. Zostały one już ocenione przez Urząd w ramach następujących grupowych ocen środków aromatyzujących: ocena FGE.72rev1 (4) (substancja o numerze FL 09.931), ocena FGE.21rev4 (5) (substancje o numerach FL 15.057 i 15.079), ocena FGE.76rev1 (6) (substancje o numerach FL 15.004, 15.109 i 15.113), oceny FGE.94 (7) i FGE.94rev.2 (8) (substancja o numerze FL 16.090), oceny FGE.94rev.1 (9) i FGE94rev.2 (10) (substancja o numerze FL 16.111) oraz ocena FGE.67rev2 (11) (substancja o numerze FL 13.058). Urząd uznał, że przy szacowanych poziomach pobrania z dietą wspomniane substancje aromatyczne nie dają powodów do obaw związanych z bezpieczeństwem.

(5)

Przedmiotowe substancje aromatyzujące należy zatem wymienić w wykazie jako substancje poddane ocenie, a odesłania do przypisów 1–4 należy skreślić z pozycji, których to dotyczy.

(6)

Ponadto w wykazie unijnym zidentyfikowano dwa błędy w odniesieniu do nazwy substancji o numerze FL 12.054 i do numerów identyfikacyjnych substancji o numerze FL 17.038. Błędy te należy sprostować.

(7)

Należy odpowiednio zmienić i poprawić część A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE (Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 1).

(4)  Dziennik EFSA 2013; 11(10):3392.

(5)  Dziennik EFSA 2013; 11(11):3451.

(6)  Dziennik EFSA 2013; 11(11):3455.

(7)  Dziennik EFSA 2010; 8(5):1338.

(8)  Dziennik EFSA 2014; 12(4):3622.

(9)  Dziennik EFSA 2012; 10(6):2747.

(10)  Dziennik EFSA 2014; 12(4):3622.

(11)  Dziennik EFSA 2015; 13(5):4115.


ZAŁĄCZNIK

W części A sekcja 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pozycja dotycząca numeru FL 09.931 otrzymuje brzmienie:

„09.931

Octan 2,6-dimetylo-2,5,7-oktatrien-1-olu

999999-91-4

1226

 

 

 

 

EFSA”

2)

pozycja dotycząca numeru FL 12.054 otrzymuje brzmienie:

„12.054

2-Etylotiofenol

4500-58-7

529

11666

 

 

 

JECFA”

3)

pozycja dotycząca numeru FL 13.058 otrzymuje brzmienie:

„13.058

Butanal 3-(5-metylo-2-furylu)

31704-80-0

1500

10355

 

 

 

EFSA”

4)

pozycja dotycząca numeru FL 15.004 otrzymuje brzmienie:

„15.004

Aldehyd 5-metylo-2-tiofenowy

13679-70-4

1050

2203

 

 

 

EFSA”

5)

pozycja dotycząca numeru FL 15.057 otrzymuje brzmienie:

„15.057

4,6-Dimetylo-2-(1-metyloetylo)dihydro-1,3,5-ditiazyna

104691-40-9

 

 

Co najmniej 44 % izopropylo-4,6-dimetylu i 27 % 4-izopropylo-2,6-dimetylu; składniki drugorzędne to co najmniej 24 % 2,4,6-trimetylodihydro-1,3,5-ditiazyny; 6-metylo-2,4-diizopropylo-1,3,5-ditiazyny; 4-metylo-2,6-diizopropylo-1,3,5-ditiazyny; 2,4,6-triizopropylo-dihydro-1,3,5-ditiazyny

 

 

EFSA”

6)

pozycja dotycząca numeru FL 15.079 otrzymuje brzmienie:

„15.079

2-Izobutylodihydro-4,6-dimetylo-1,3,5-ditiazina

101517-87-7

 

 

Co najmniej 64 % 2-izobutylo-4,6-dimetylu i 18 % 4-izobutylo-2,6-dimetylu; składniki drugorzędne to co najmniej 13 % 2,4,6-trimetylo-1,3,5-ditiazyny; 2,4-diizobutylo-6-metylo-1,3,5-ditiazyny; 2,6-dimetylo-4-butylodihydro-1,3,5-ditiazyny; podstawiona 1,3,5-tiadiazyna

 

 

EFSA”

7)

pozycja dotycząca numeru FL 15.109 otrzymuje brzmienie:

„15.109

2,4,6-Trimetylodihydro-1,3,5(4H)-ditiazyna

638-17-5

1049

11649

 

 

 

EFSA”

8)

pozycja dotycząca numeru FL 15.113 otrzymuje brzmienie:

„15.113

5,6-Dihydro-2,4,6-tris(2-metylopropylo)4H-1,3,5-ditiazina

74595-94-1

1048

 

 

 

 

EFSA”

9)

pozycja dotycząca numeru FL 16.090 otrzymuje brzmienie:

„16.090

3-(3,4-Dimetoksyfenylo)-N-[2(3,4-dimetoksyfenylo)-etylo]-akrylamid

69444-90-2

1777

 

 

 

 

EFSA”

10)

pozycja dotycząca numeru FL 16.111 otrzymuje brzmienie:

„16.111

Glicynian etylowy estru N-[[(1R,2S,5R)-5-metylo-2-(1-metyloetylo)cykloheksylo]karbonylowego]

68489-14-5

1776

 

 

 

 

EFSA”

11)

pozycja dotycząca numeru FL 17.038 otrzymuje brzmienie:

„17.038

gamma-Glutamylo-walilo-glicyna

38837-70-6

2123

 

5-okso-L-prolilo-L-walilo-glicyna (PCA-Val-Gly) i L-alfa-glutamylo-L-walilo-glicyna mniej niż 0,7 %, L-gamma-glutamylo-L-walilo-L-walilo-glicyna mniej niż 2,0 %. Toluen niewykrywalny (granica oznaczalności: 10 mg/kg)

Ograniczenie stosowania jako substancji aromatycznej:

 

W kategorii 1 – nie więcej niż 50 mg/kg

 

W kategoriach 2 i 5 – nie więcej niż 60 mg/kg

 

W kategorii 6.3, śniadaniowe przetwory zbożowe – nie więcej niż 160 mg/kg

 

W kategorii 7.2 – nie więcej niż 60 mg/kg

 

W kategorii 8 – nie więcej niż 45 mg/kg

 

W kategorii 12 – nie więcej niż 160 mg/kg

 

W kategorii 14.1 – nie więcej niż 15 mg/kg

 

W kategorii 15 – nie więcej niż 160 mg/kg

 

EFSA”


4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/679

z dnia 3 maja 2018 r.

w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej forchlorfenuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2006/10/WE (2) włączono forchlorfenuron jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (3).

(2)

Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(3)

Zatwierdzenie substancji czynnej forchlorfenuron, określonej w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, wygasa w dniu 31 października 2018 r.

(4)

Wniosek o odnowienie zatwierdzenia forchlorfenuronu złożono zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 844/2012 (5) w terminie określonym w tym artykule.

(5)

Wnioskodawca złożył dodatkową dokumentację wymaganą zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdziło, że wniosek jest kompletny.

(6)

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy przygotowało sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia i w dniu 27 maja 2016 r. przedłożyło je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) oraz Komisji.

(7)

Urząd przekazał sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia wnioskodawcy i państwom członkowskim, dając im możliwość przedstawienia uwag, a otrzymane uwagi przekazał Komisji. Urząd podał również do wiadomości publicznej dodatkową dokumentację skróconą.

(8)

W dniu 31 maja 2017 r. Urząd przekazał Komisji wnioski (6) dotyczące tego, czy forchlorfenuron ma szanse spełnić kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. W dniu 5 października 2017 r. Komisja przedstawiła projekt sprawozdania w sprawie odnowienia zatwierdzenia forchlorfenuronu na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

(9)

Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie uwag na temat sprawozdania z przeglądu dotyczącego forchlorfenuronu. Wnioskodawca przedstawił uwagi, które zostały dokładnie przeanalizowane.

(10)

W odniesieniu do jednego lub większej liczby reprezentatywnych zastosowań co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego tę substancję czynną ustalono, że kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zostały spełnione.

(11)

Ocena ryzyka dotycząca odnowienia zatwierdzenia forchlorfenuronu opiera się na ograniczonej liczbie reprezentatywnych zastosowań, co jednak nie ogranicza zastosowań, w odniesieniu do których mogą zostać dopuszczone środki ochrony roślin zawierające forchlorfenuron. Nie należy zatem utrzymywać ograniczenia do zastosowania w charakterze regulatora wzrostu roślin.

(12)

Należy zatem odnowić zatwierdzenie forchlorfenuronu.

(13)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy jednak uwzględnić pewne warunki i ograniczenia.

(14)

Zgodnie z art. 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 13 ust. 4 należy odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011.

(15)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1511 (7) przedłużono termin wygaśnięcia zatwierdzenia forchlorfenuronu do dnia 31 października 2018 r., aby umożliwić zakończenie procesu odnowienia przed wygaśnięciem zatwierdzenia tej substancji czynnej. Z uwagi na to, że decyzję w sprawie odnowienia podjęto przed przedłużonym terminem wygaśnięcia zatwierdzenia, niniejsze rozporządzenie powinno się stosować od dnia 1 czerwca 2018 r.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej

Odnawia się zatwierdzenie substancji czynnej forchlorfenuron zgodnie z załącznikiem I.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(2)  Dyrektywa Komisji 2006/10/WE z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia forchlorfenuronu i indoksakarbu jako substancji czynnych (Dz.U. L 25 z 28.1.2006, s. 24).

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).

(6)  Dziennik EFSA 2017; 15(6):4874, 18 s. Dostępna na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu.

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1511 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych 1-metylocyklopropen, beta-cyflutryna, chlorotalonil, chlorotoluron, cypermetryna, daminozyd, deltametryna, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat metylu i tribenuron (Dz.U. L 224 z 31.8.2017, s. 115).


ZAŁĄCZNIK I

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Wygaśnięcie zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

Forchlorfenuron

Nr CAS 68157-60-8

Nr CIPAC 633

1-(2-chloro-4-pirydylo)-3-fenylomocznik

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z odnowienia zatwierdzenia dotyczącego forchlorfenuronu, w szczególności jego dodatki I i II.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

ryzyko dla konsumentów dotyczące potencjalnego zagrożenia związanego z obecnością metabolitów w owocach z jadalną skórką.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A skreśla się pozycję 118 dotyczącą forchlorfenuronu;

2)

w części B dodaje się pozycję w brzmieniu:

Numer

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Wygaśnięcie zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

„122

Forchlorfenuron

Nr CAS 68157-60-8

Nr CIPAC 633

1-(2-chloro-4-pirydylo)-3-fenylomocznik

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z odnowienia zatwierdzenia dotyczącego forchlorfenuronu, w szczególności jego dodatki I i II.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

ryzyko dla konsumentów dotyczące potencjalnego zagrożenia związanego z obecnością metabolitów w owocach z jadalną skórką.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.”


DECYZJE

4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/22


DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/680

z dnia 2 maja 2018 r.

ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla usług sprzątania pomieszczeń

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2503)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 66/2010 określono przepisy dotyczące ustanowienia i stosowania dobrowolnego systemu programu oznakowania ekologicznego UE, który ma służyć promowaniu produktów i usług charakteryzujących się wysokim poziomem efektywności ekologicznej.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 stanowi, że dla każdej grupy produktów należy ustanowić szczegółowe kryteria oznakowania ekologicznego UE.

(3)

Przedstawiciele sektora profesjonalnych usług sprzątania przedstawili wniosek o opracowanie kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla usług sprzątania pomieszczeń. Na tej podstawie Komisja rozpoczęła i prowadziła prace w celu opracowania takich kryteriów.

(4)

Należy ustanowić kryteria oznakowania ekologicznego UE dla usług sprzątania pomieszczeń, mając na celu promocję stosowania produktów i akcesoriów do czyszczenia mających niewielki wpływ na środowisko oraz szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, podstaw systemu zarządzania środowiskowego i właściwej segregacji odpadów.

(5)

Kryteria oznakowania ekologicznego UE ustanowione dla usług sprzątania pomieszczeń, jak również związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez pięć lat od dnia notyfikacji niniejszej decyzji, przy uwzględnieniu cyklu innowacji w tej grupie produktów.

(6)

Kod odpowiadający danej grupie produktów jest integralną częścią numerów rejestracyjnych oznakowania ekologicznego UE. Aby właściwe organy mogły przydzielać numer rejestracyjny oznakowania ekologicznego UE usługom sprzątania pomieszczeń, które spełniają kryteria oznakowania ekologicznego UE, należy nadać tej grupie produktów odpowiedni kod.

(7)

Przepisy niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Grupa produktów „usługi sprzątania pomieszczeń” obejmuje świadczenie rutynowych profesjonalnych usług sprzątania wykonywanych w pomieszczeniach budynków handlowych, budynków instytucji i innych budynków dostępnych publicznie oraz nieruchomości prywatnych. Miejsca, w których wykonuje się usługi sprzątania, obejmują m.in. powierzchnie biurowe, pomieszczenia sanitarne oraz dostępne publicznie części szpitala, takie jak korytarze, poczekalnie i pomieszczenia socjalne.

2.   Usługi te obejmują również czyszczenie powierzchni szklanych, do których można się dostać bez zastosowania specjalistycznego sprzętu lub maszyn.

3.   Ta grupa produktów nie obejmuje czynności dezynfekcyjnych lub sprzątania w zakładach produkcyjnych bądź czynności, na potrzeby których to klient zapewnia produkty do czyszczenia.

Artykuł 2

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„rutynowe profesjonalne usługi sprzątania” oznaczają profesjonalne usługi sprzątania, które są świadczone co najmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem czyszczenia powierzchni szklanych, które uznaje się za rutynowe, jeżeli odbywa się ono co najmniej raz na trzy miesiące;

2)

„nierozcieńczone produkty do czyszczenia” oznaczają produkty, które należy rozcieńczyć przed zastosowaniem i których współczynnik rozcieńczenia wynosi co najmniej 1:100;

3)

„akcesoria do czyszczenia” oznaczają produkty do czyszczenia nadające się do ponownego użycia, takie jak ścierki, mopy i wiadra;

4)

„mikrofibra” oznacza włókno syntetyczne cieńsze niż jeden denier lub decyteks;

5)

„siedziba wnioskodawcy” oznacza lokale, w których wnioskodawca wykonuje zadania administracyjne i organizacyjne związane z jego działalnością;

6)

„czynności związane ze świadczeniem objętych oznakowaniem ekologicznym UE usług sprzątania pomieszczeń” oznaczają zadania wykonywane przez personel w ramach rutynowych profesjonalnych usług sprzątania pomieszczeń.

Artykuł 3

1.   Aby uzyskać oznakowanie ekologiczne UE na podstawie rozporządzenia (WE) nr 66/2010, usługa musi należeć do grupy produktów „usługi sprzątania pomieszczeń” określonej w art. 1 niniejszej decyzji, a także musi spełniać powiązane wymogi w zakresie oceny i weryfikacji określone w załączniku do niniejszej decyzji oraz następujące warunki:

a)

spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe określone w załączniku do niniejszej decyzji;

b)

spełnia wystarczającą liczbę kryteriów fakultatywnych określonych w załączniku do niniejszej decyzji, aby zdobyć co najmniej 14 punktów;

c)

jest przedmiotem odrębnej dokumentacji księgowej w stosunku do innych usług świadczonych przez ten sam podmiot gospodarczy, które nie mieszczą się w zakresie stosowania niniejszej decyzji, w tym innych usług sprzątania pomieszczeń, które to usługi nie spełniają wymogów określonych w niniejszej decyzji.

2.   Podmiot gospodarczy, któremu przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla usług sprzątania pomieszczeń, nie może świadczyć innych usług, które nie są objęte oznakowaniem ekologicznym UE, chyba że usługi sprzątania pomieszczeń objęte oznakowaniem ekologicznym UE są świadczone przez podległą jednostkę, spółkę zależną, oddział lub dział podmiotu gospodarczego, które są wyraźnie odrębne od podmiotu i prowadzą oddzielną dokumentację księgową.

Wszelkie inne usługi świadczone przez podmiot gospodarczy, które nie wchodzą w zakres stosowania niniejszej decyzji, w tym inne usługi sprzątania pomieszczeń, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszej decyzji, nie są objęte oznakowaniem ekologicznym UE dla usług sprzątania pomieszczeń i nie mogą być jako takie oferowane na rynku.

3.   Jeżeli podmiot gospodarczy, któremu przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla usług sprzątania pomieszczeń, korzysta z podwykonawców w celu świadczenia takich usług, tacy podwykonawcy również muszą posiadać pozwolenie na używanie oznakowania ekologicznego UE w odniesieniu do usług sprzątania pomieszczeń.

Artykuł 4

Kryteria dla grupy produktów „usługi sprzątania pomieszczeń” oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji obowiązują przez pięć lat od daty notyfikacji niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Do celów administracyjnych grupie produktów „usługi sprzątania pomieszczeń” przydziela się numer kodu „052”.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

KRYTERIA OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OCENY I WERYFIKACJI DLA GRUPY PRODUKTÓW „USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ”

RAMY

KRYTERIA

Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE grupie produktów „usługi sprzątania pomieszczeń”

Kryteria obowiązkowe

Kryterium O1:

Stosowanie produktów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko

Kryterium O2:

Dozowanie produktu do czyszczenia

Kryterium O3:

Stosowanie wyrobów z mikrofibry

Kryterium O4:

Szkolenie personelu

Kryterium O5:

Podstawy systemu zarządzania środowiskowego

Kryterium O6:

Sortowanie odpadów stałych w siedzibie wnioskodawcy

Kryterium O7:

Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

Kryteria fakultatywne

Kryterium F1:

Częste stosowanie produktów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko (do 3 pkt)

Kryterium F2:

Stosowanie skoncentrowanych, nierozcieńczonych produktów do czyszczenia (do 3 pkt)

Kryterium F3:

Częste stosowanie wyrobów z mikrofibry (do 3 pkt)

Kryterium F4:

Stosowanie akcesoriów do sprzątania o niskim poziomie wpływu na środowisko (do 4 pkt)

Kryterium F5:

Efektywność energetyczna odkurzaczy (3 pkt)

Kryterium F6:

Rejestracja EMAS lub certyfikacja ISO 14001 dostawcy usług (do 5 pkt)

Kryterium F7:

Gospodarowanie odpadami stałymi na terenie sprzątanych obiektów (2 pkt)

Kryterium F8:

Jakość usługi (do 3 pkt)

Kryterium F9:

Flota pojazdów posiadanych lub dzierżawionych przez wnioskodawcę (do 5 pkt)

Kryterium F10:

Efektywność pralek posiadanych lub dzierżawionych przez wnioskodawcę (do 4 pkt)

Kryterium F11:

Usługi z oznakowaniem ekologicznym i inne produkty z oznakowaniem ekologicznym (do 5 pkt)

Kryterium F12:

Produkty jednorazowego użytku oraz elektryczne suszarki do rąk dostarczane do klienta (do 3 punktów)

OCENA I WERYFIKACJA

W ramach każdego kryterium wskazano szczegółowe wymogi w zakresie oceny i weryfikacji.

W przypadku gdy w celu wykazania zgodności z kryteriami wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia deklaracji, dokumentacji, analiz, sprawozdań z badań lub innych dowodów, dokumenty te mogą pochodzić od wnioskodawcy lub dostawcy (dostawców) lub podwykonawcy (podwykonawców).

Właściwe organy preferują zaświadczenia wydane przez organy akredytowane na podstawie odpowiedniej normy zharmonizowanej dla laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz skontrolowane przez organy akredytowane na podstawie odpowiedniej normy zharmonizowanej dla organów certyfikujących produkty, procesy i usługi. Akredytacji dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 (1).

Zamiast zaświadczeń, o których mowa w poprzednim akapicie, jako środki dowodowe można wykorzystać informacje pochodzące z deklaracji środowiskowych składanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (2).

Można stosować metody badania inne niż te wskazane dla każdego z kryteriów, jeżeli właściwy organ oceniający wniosek uzna je za metody równoważne.

W stosownych przypadkach właściwe organy mogą wymagać odpowiedniej dokumentacji uzupełniającej i mogą przeprowadzać niezależne kontrole.

Przed przyznaniem koncesji właściwe organy przeprowadzają kontrole na miejscu w siedzibie wnioskodawcy i co najmniej jedną kontrolę na miejscu podczas świadczenia usługi sprzątania w sprzątanym obiekcie.

Po udzieleniu pozwolenia na używanie oznakowania ekologicznego UE wnioskodawca okresowo przedstawia właściwemu organowi wykaz sprzątanych obiektów, na terenie których świadczył usługi sprzątania objęte oznakowaniem ekologicznym UE, wskazując dzień rozpoczęcia i zakończenia działań w każdym z obiektów. Okres między kolejnymi powiadomieniami o nowych sprzątanych obiektach nie przekracza czterech miesięcy, chyba że wnioskodawca nie zawarł nowych umów. Właściwy organ może okresowo przeprowadzać działania następcze w związku z kontrolami na miejscu w siedzibie wnioskodawcy lub w sprzątanych obiektach w okresie obowiązywania przyznanego oznakowania.

Warunkiem wstępnym jest zgodność usług ze wszystkimi wymogami prawnymi w kraju lub w krajach, w których świadczy się „usługi sprzątania pomieszczeń”. Konieczne jest w szczególności, aby przedsiębiorstwo działało i było zarejestrowane zgodnie z wymogami krajowych lub lokalnych przepisów prawa, a jego pracownicy byli legalnie zatrudnieni i ubezpieczeni. W tym celu pracownicy muszą mieć ważną pisemną umowę zgodną z krajowym systemem prawnym, muszą otrzymywać co najmniej krajowe lub regionalne wynagrodzenie minimalne określone w ramach układów zbiorowych lub w razie braku układów zbiorowych – co najmniej wynagrodzenie minimalne w kraju lub regionie i mieć godziny pracy zgodne z prawem krajowym.

Wnioskodawca deklaruje i wykazuje, że usługi są zgodne z tymi wymogami, korzystając z niezależnej weryfikacji lub dokumentacji dowodowej, bez uszczerbku dla krajowego prawa ochrony danych (np. z kopii pisemnej polityki społecznej, kopii umów, potwierdzenia rejestracji pracowników w krajowych systemach zabezpieczeń społecznych, rejestru urzędowego z nazwiskami i liczbą pracowników prowadzonego przez lokalny organ lub agencję inspekcji pracy).

Podczas kontroli na miejscu właściwe organy mogą przeprowadzać rozmowy z losowo wybranymi pracownikami.

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE

Kryterium O1 –   stosowanie produktów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko

To kryterium obejmuje wyłącznie produkty stosowane bezpośrednio podczas wykonywania czynności związanych ze świadczeniem objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń. Wnioskodawca musi spełniać warunki określone zarówno w kryterium O1 lit. a), jak w i kryterium O1 lit. b).

Kryterium O1 lit. a)   Oznakowanie ekologiczne UE i inne produkty opatrzone oznakowaniem ISO typu I

Co najmniej 50 % objętości wszystkich nabytych produktów do czyszczenia wykorzystywanych w ciągu roku, z wyłączeniem nawilżonych chusteczek, innych uprzednio nawilżonych produktów oraz produktów stosowanych do impregnowania i ochrony mopów (w procesie prania) przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych zgodnie z decyzją Komisji (UE) 2017/1217 (3) lub inne oznakowanie EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawane na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza roczne dane (nazwę handlową i objętość produktów) oraz dokumentację (w tym odnośne faktury lub wykazy obiektów), w której wskazano produkty do czyszczenia zastosowane podczas świadczenia objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń. W przypadku gdy zastosowano produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE, wnioskodawca przedstawia kopię certyfikatu oznakowania ekologicznego UE lub etykiety na opakowaniu potwierdzającą, że przyznano je zgodnie z decyzją (UE) 2017/1217.

Jeżeli zastosowano inne produkty opatrzone oznakowaniem ISO typu I, wnioskodawca dostarcza kopię certyfikatu oznakowania typu I lub kopię etykiety na opakowaniu.

Kryterium O1 lit. b)   Substancje stwarzające zagrożenie

(i)

Wszelkie produkty, którym nie przyznano oznakowania ekologicznego UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych lub innego oznakowania EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawanego na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich, nie mogą zawierać substancji wymienionych w odnoszącym się do oznakowania ekologicznego UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych kryterium 4 lit. a) ppkt (i) niezależnie od ich stężenia.

(ii)

Wszelkie produkty, którym nie przyznano oznakowania ekologicznego UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych lub innego oznakowania EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawanego na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich, nie mogą zawierać substancji wymienionych w odnoszącym się do oznakowania ekologicznego UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych kryterium 4 lit. a) ppkt (ii) w ilościach większych niż te dopuszczone w kryterium.

(iii)

Wszelkie produkty, którym nie przyznano oznakowania ekologicznego UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych lub innego oznakowania EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawanego na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich, nie mogą być klasyfikowane ani oznaczane jako produkty o ostrej toksyczności, o działaniu toksycznym na narządy docelowe, o działaniu uczulającym na skórę lub drogi oddechowe, jako produkty rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość lub jako produkty stwarzające zagrożenie dla środowiska naturalnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (4) i jak zinterpretowano według zwrotów określających zagrożenie zamieszczonych w tabeli poniżej.

Nawilżone chusteczki i inne uprzednio nawilżone produkty spełniają ten wymóg.

Ograniczona klasyfikacja pod względem zagrożeń i ich kategorii

Ostra toksyczność

Kategoria 1 i 2

Kategoria 3

H300 Połknięcie grozi śmiercią

H301 Działa toksycznie po połknięciu

H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H330 Wdychanie grozi śmiercią

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami

Działanie toksyczne na narządy docelowe

Kategoria 1

Kategoria 2

H370 Powoduje uszkodzenie narządów

H371 Może spowodować uszkodzenie narządów

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

H373 Może spowodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Działanie uczulające na skórę i drogi oddechowe

Kategoria 1A

Kategoria 1B

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

Rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość

Kategoria 1A i 1B

Kategoria 2

H340 Może powodować wady genetyczne

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne

H350 Może powodować raka

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

H350i Wdychanie może spowodować raka

 

H360F Może działać szkodliwie na płodność

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią

H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność

 

Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego

Kategoria 1 i 2

Kategoria 3 i 4

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

 

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

H420 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

 

Ocena i weryfikacja:

Podpunkty (i) i (ii): wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności, popartą deklaracjami dostawców, potwierdzającą, że produkt nie zawiera wymienionych substancji niezależnie od ich stężenia lub w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości.

Podpunkt (iii): wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności, popartą kartami charakterystyki, w odniesieniu do wszystkich produktów, którym nie przyznano oznakowania ekologicznego UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych lub innego oznakowania ISO typu I.

Kryterium O2 –   Dozowanie produktu do czyszczenia

Personel wykonujący czynności związane ze świadczeniem usług sprzątania pomieszczeń objętych oznakowaniem ekologicznym UE ma dostęp do odpowiednich urządzeń służących do dozowania i rozcieńczania stosowanych produktów do czyszczenia (np. automatyczne dozowniki, zlewki/nakrętki do pomiaru, pompki ręczne, spryskiwacze) albo w sprzątanym obiekcie, albo w siedzibie wnioskodawcy. Ma również dostęp do odpowiednich instrukcji dotyczących prawidłowego dozowania i rozcieńczania.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca przedstawia deklarację zgodności z tym kryterium uzupełnioną wykazem zapewnionych urządzeń oraz odpowiednią dokumentacją przedstawiającą instrukcje dotyczące prawidłowego dozowania i rozcieńczania, w które zaopatrzono personel zajmujący się sprzątaniem.

Kryterium O3 –   Stosowanie wyrobów z mikrofibry

To kryterium obejmuje wyłącznie tekstylne akcesoria wielokrotnego użytku do sprzątania stosowane bezpośrednio podczas wykonywania czynności związanych ze świadczeniem objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń.

Co najmniej 50 % tekstylnych akcesoriów do sprzątania (np. ścierek, głowic do mopa) wykorzystywanych w ciągu roku wykonano z mikrofibry.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza roczne dane (rodzaj i ilości produktów) oraz dokumentację (w tym odnośne faktury lub wykazy obiektów), w której wskazano stosowane tekstylne akcesoria do sprzątania i określono, które tekstylne akcesoria do sprzątania są wykonane z mikrofibry.

Kryterium O4 –   Szkolenie personelu

Wnioskodawca przekazuje informacje, w tym pisemne procedury lub instrukcje oraz zapewnia szkolenie personelowi zajmującemu się sprzątaniem, który wykonuje czynności związane ze świadczeniem usług sprzątania pomieszczeń objętych oznakowaniem ekologicznym UE oraz kierownikom nadzorującym wykonywanie tych czynności. Szkolenie obejmuje wskazane niżej obszary w przypadkach, w których jest to celowe ze względu na rodzaj czynności wykonywanych przez członka personelu.

Personel należy poinformować o znaczeniu oznakowania ekologicznego UE i o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą objęcie nim usług sprzątania.

 

Produkty do czyszczenia

Personel należy przeszkolić w kwestii stosowania prawidłowych ilości produktu do każdej czynności czyszczenia.

Personel należy przeszkolić w kwestii prawidłowego rozcieńczania nierozcieńczonych produktów do czyszczenia i w zakresie korzystania z odpowiednich urządzeń służących do dozowania.

Personel należy przeszkolić w kwestii sposobu prawidłowego przechowywania produktów do czyszczenia.

Szkolenie obejmuje minimalizację zestawu stosowanych produktów do czyszczenia jako środek służący ograniczeniu do minimum ryzyka stosowania zbyt dużych ilości produktów do czyszczenia oraz ich niewłaściwego stosowania.

 

Oszczędność energii

Personel należy przeszkolić w kwestii stosowania nieogrzewanej wody do rozcieńczania produktów, o ile producent danego produktu nie wskazał inaczej.

W razie potrzeby personel należy przeszkolić w kwestii stosowania odpowiedniego cyklu prania i właściwej temperatury zarówno w odniesieniu do pralek przemysłowych, jak i pralek dla gospodarstw domowych.

W razie potrzeby personel należy przeszkolić w kwestii gaszenia świateł po wykonaniu swoich zadań.

 

Oszczędność wody

W razie potrzeby personel należy przeszkolić w kwestii stosowania wyrobów z mikrofibry w celu zminimalizowania wykorzystania wody i produktów do czyszczenia.

 

Odpady

Personel należy przeszkolić w kwestii stosowania wytrzymałych i przeznaczonych do wielokrotnego użytku akcesoriów do czyszczenia oraz w kwestii ograniczenia do minimum stosowania artykułów jednokrotnego użytku do czyszczenia (np. rękawiczek), jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu personelu i nie narusza wymogów w zakresie higieny.

Personel należy przeszkolić w kwestii prawidłowego usuwania ścieków.

Personel w stosownych przypadkach odbywa szkolenie specjalistyczne w kwestii gospodarowania odpadami w celu ułatwienia mu wypełniania wymogów określonych w kryterium O6 i kryterium F7. Szkolenie obejmuje gospodarowanie odpadami stałymi zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i na terenie sprzątanych obiektów.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Personelowi należy udzielić informacji dotyczących zagadnień zdrowotnych, środowiskowych i związanych z bezpieczeństwem, które odnoszą się do czynności sprzątania, a także zachęcić go do przyjmowania najlepszych praktyk. Wśród nich znajdują się informacje na temat:

kart charakterystyki i sposobów obchodzenia się z chemikaliami,

ergonomii i mającego zastosowanie ustawodawstwa krajowego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy,

usuwania, czyszczenia i przechowywania rękawiczek wielokrotnego użytku (w stosownych przypadkach), oraz

bezpieczeństwa na drodze i ekologicznego stylu jazdy (ma zastosowanie do wnioskodawców, którzy dysponują własnym personelem odpowiedzialnym za prowadzenie pojazdów mechanicznych w ramach świadczenia usług sprzątania).

Wszystkim nowym pracownikom – zatrudnionym na czas określony i na czas nieokreślony – zapewnia się odpowiednie szkolenie w ciągu sześciu tygodni od podjęcia pracy. Personelowi należy co najmniej raz do roku przedstawiać zaktualizowane informacje na temat wszystkich kwestii wyszczególnionych w niniejszym kryterium. Chociaż takie aktualizowanie informacji nie musi stanowić powtórzenia wstępnej sesji szkoleniowej, którą otrzymuje cały personel, informacje te obejmują wszystkie wymienione zagadnienia środowiskowe, a dzięki ich udzieleniu zapewnia się, aby odpowiedni personel był w pełni świadomy swoich obowiązków.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z tym kryterium, popartą szczegółowymi rocznymi informacjami na temat programu szkolenia (data przeprowadzenia i rodzaj – szkolenie wstępne lub aktualizacja), jego treści, a także informację dotyczącą tego, którzy pracownicy odbyli szkolenie. Wnioskodawca przedstawia również kopie procedur i informacji dla pracowników na temat wszystkich kwestii związanych ze szkoleniem. Datę i rodzaj szkolenia personelu rejestruje się jako dowód przeprowadzenia szkolenia w zakresie zaktualizowanych informacji.

Jeżeli kursy szkoleniowe zapewnia się w ramach programu szkoleń zewnętrznych, jako dowód zgodności można przedstawić dokumentację wykazującą uczestnictwo w szkoleniu (np. świadectwo odbycia szkolenia) oraz treść szkolenia, o ile uwzględnia ono zagadnienia wyszczególnione w niniejszym kryterium.

Jeżeli przedsiębiorstwo przejmuje personel, zatrudniając go na umowę na czas nieokreślony lub na umowę na czas określony, od innego dostawcy usług sprzątania oraz jeżeli personel odbył szkolenie w roku poprzedzającym, to nie wymaga się ponawiania szkolenia, o ile możliwe jest przedstawienie dokumentacji wykazującej uczestnictwo w programie szkoleniowym (np. świadectwo odbycia szkolenia) oraz uwzględnionych w nim zagadnień szkoleniowych.

Kryterium O5 –   Podstawy systemu zarządzania środowiskowego

Wnioskodawca dysponuje podstawowym, spełniającym minimalne wymogi systemem zarządzania środowiskowego poprzez wdrożenie następujących elementów:

polityki ochrony środowiska, w ramach której zidentyfikowano najistotniejsze rodzaje bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz politykę organizacji wobec tych rodzajów wpływu,

szczegółowego programu działań, zapewniającego stosowanie polityki ochrony środowiska danego przedsiębiorstwa w ramach świadczenia usług. W programie działań określa się również cele w zakresie efektywności ekologicznej w odniesieniu do wykorzystywania zasobów (np. zmniejszenie ilości stosowanych produktów do czyszczenia), a także działania służące do ograniczenia wpływu na środowisko. Przy określaniu celów i działań należy posiłkować się zgromadzonymi danymi na temat wykorzystywania zasobów i pozostałych aspektów środowiskowych (np. wytwarzania odpadów),

procedury oceny wewnętrznej, która odbywa się każdego roku w celu sprawdzenia efektywności organizacji i porównania jej z celami określonymi w programie działań. Zarząd organizacji wykorzystuje wyniki oceny do stałego podnoszenia efektywności w drodze aktualizacji polityki ochrony środowiska i programu działań.

Polityka ochrony środowiska oraz efektywność organizacji w odniesieniu do określonych celów są publicznie dostępne do wglądu na terenie obiektów wnioskodawcy.

Uwzględnia się uwagi i informacje zwrotne od klientów zgromadzone przy użyciu kwestionariusza lub listy kontrolnej.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z tym kryterium wraz z kopią polityki ochrony środowiska, programu działania, sprawozdania oceniającego oraz przyjętych procedur uwzględniania uwag i informacji zwrotnych przekazywanych przez klientów. W sprawozdaniu oceniającym znajduje się wykaz wszelkich działań naprawczych, które należy podjąć, przy czym sprawozdanie jest udostępniane właściwemu organowi po dacie złożenia wniosku o oznakowanie ekologiczne UE najszybciej, jak to możliwe. Zaktualizowaną dokumentację przedkłada się na wniosek właściwego organu w celu wykazania zgodności w okresie trwania procedury przyznawania oznakowania.

Wnioskodawców zarejestrowanych w EMAS lub posiadających certyfikat ISO 14001 oraz wnioskodawców będących częścią organizacji zarejestrowanej w EMAS lub posiadającej certyfikat ISO 14001 uznaje się za spełniających przedmiotowe kryterium, jeżeli przedstawią oni certyfikat rejestracji w EMAS lub certyfikat ISO 14001 jako dowód zgodności.

Kryterium O6 –   Sortowanie odpadów stałych w siedzibie wnioskodawcy

Przedmiotowe kryterium obejmuje wyłącznie odpady wytworzone na terenie obiektów wnioskodawcy.

Wnioskodawca dostarcza personelowi środki służące sortowaniu odpadów stałych wytworzonych na terenie obiektów wnioskodawcy na odpowiednie kategorie strumienia odpadów w celu wysłania ich do przetworzenia (np. do recyklingu, do spalenia) lub wysłania ich do unieszkodliwienia zgodnie z lokalnymi lub krajowymi praktykami gospodarowania odpadami i praktyką zakładów przetwarzania odpadów.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności wraz z opisem poszczególnych kategorii odpadów stałych gromadzonych i sortowanych na terenie obiektów wnioskodawcy. Wnioskodawca przedstawia także wykaz poszczególnych strumieni odpadów stałych przyjętych do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia przez lokalne władze lub agencje prywatne (na podstawie odpowiednich umów).

Kryterium O7 –   Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

Wytyczne Komisji dotyczące stosowania nieobowiązkowego oznakowania zawierającego pole tekstowe można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Nieobowiązkowe oznakowanie z polem tekstowym zawiera następujący tekst:

„[Podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 3 ust. 2] podejmuje czynne działania w celu świadczenia usług sprzątania pomieszczeń o zmniejszonym wpływie na środowisko, w ramach których:

korzysta z produktów do czyszczenia z oznakowaniem ekologicznym,

dba o szczególne szkolenie pracowników,

korzysta z systemu zarządzania środowiskowego”.

Ocena i weryfikacja

W celu uzyskania zgodności z tym kryterium wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności, wyjaśniając, na jakim nośniku zamierza uwidocznić logo.

KRYTERIA FAKULTATYWNE

Kryterium F1 –   Częste stosowanie produktów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko (do 3 punktów)

To kryterium obejmuje wyłącznie produkty stosowane bezpośrednio podczas wykonywania czynności związanych ze świadczeniem objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń.

Wnioskodawca zdobywa punkty na podstawie odsetka objętości wszystkich nabytych produktów do czyszczenia wykorzystywanych w ciągu roku (z wyłączeniem nawilżonych chusteczek i innych uprzednio nawilżonych produktów), którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla produktów do czyszczenia powierzchni twardych lub inne oznakowanie EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawane na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich, w następujący sposób:

co najmniej 65 %: 1 punkt,

co najmniej 75 %: 2 punkty,

co najmniej 95 %: 3 punkty.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza roczne dane (nazwę handlową i objętość produktów) oraz dokumentację (w tym odnośne faktury lub wykazy obiektów), w której wskazano produkty do czyszczenia zastosowane podczas świadczenia objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń. W przypadku gdy zastosowano produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE, wnioskodawca przedstawia kopię certyfikatu oznakowania ekologicznego UE lub etykiety na opakowaniu potwierdzającą, że przyznano je zgodnie z decyzją (UE) 2017/1217. Jeżeli zastosowano inne produkty opatrzone oznakowaniem ISO typu I, wnioskodawca dostarcza kopię certyfikatu oznakowania typu I lub kopię etykiety na opakowaniu.

Kryterium F2 –   Stosowanie skoncentrowanych, nierozcieńczonych produktów do czyszczenia (do 3 punktów)

To kryterium obejmuje wyłącznie produkty stosowane bezpośrednio podczas wykonywania czynności związanych ze świadczeniem objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń.

Wnioskodawca zdobywa punkty na podstawie odsetka objętości wszystkich nabytych produktów do czyszczenia wykorzystywanych w ciągu roku, z wyłączeniem nawilżonych chusteczek, innych uprzednio nawilżonych produktów i produktów wykorzystywanych do impregnowania i ochrony mopów (w procesie prania), o minimalnym współczynniku rozcieńczenia wynoszącym 1:100, w następujący sposób:

co najmniej 15 %: 1 punkt,

co najmniej 30 %: 2 punkty,

co najmniej 50 %: 3 punkty.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza roczne dane (nazwę handlową i objętość produktów) oraz dokumentację (w tym odnośne faktury lub wykazy obiektów), w których wskazano wykorzystywane produkty do czyszczenia. Dla każdego produktu wnioskodawca dostarcza dokumentację dotyczącą stosowanego współczynnika rozcieńczenia (karty charakterystyki, instrukcje dla użytkownika lub inne istotne środki). Jeżeli dla produktu można stosować wiele współczynników rozcieńczenia, przedstawia się współczynnik rozcieńczenia uznany przez personel wewnętrzny za stosowany najczęściej. W przypadku środków gotowych do użycia współczynnik rozcieńczenia oznacza się jako jeden.

Kryterium F3 –   Częste stosowanie wyrobów z mikrofibry (do 3 punktów)

To kryterium obejmuje wyłącznie tekstylne akcesoria wielokrotnego użytku do sprzątania stosowane bezpośrednio podczas wykonywania czynności związanych ze świadczeniem objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń.

Wnioskodawca zdobywa punkty na podstawie odsetka tekstylnych akcesoriów do czyszczenia (np. ścierek, głowic do mopa) wykonanych z mikrofibry, które wykorzystuje się w ciągu roku, w następujący sposób:

co najmniej 65 %: 1 punkt,

co najmniej 75 %: 2 punkty,

co najmniej 95 %: 3 punkty.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza roczne dane (rodzaj i ilości produktów) oraz dokumentację (w tym odnośne faktury lub wykazy obiektów), w której wskazano stosowane tekstylne akcesoria do sprzątania i określono, które tekstylne akcesoria do sprzątania są wykonane z mikrofibry.

Kryterium F4 –   Stosowanie akcesoriów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko (do 4 punktów)

To kryterium obejmuje wyłącznie akcesoria do czyszczenia stosowane bezpośrednio podczas wykonywania czynności związanych ze świadczeniem objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń.

Podkryterium F4 lit. a)   Mopy (do 2 punktów)

Wnioskodawca zdobywa punkty na podstawie odsetka wykorzystywanych w ciągu roku mopów, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla materiałów włókienniczych lub inne oznakowanie EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawane na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich, w następujący sposób:

co najmniej 20 %: 1 punkt,

co najmniej 50 %: 2 punkty.

Podkryterium F4 lit. b)   Ścierki (do 2 punktów)

Wnioskodawca zdobywa punkty na podstawie odsetka wykorzystywanych w ciągu roku ścierek, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla materiałów włókienniczych lub inne oznakowanie EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawane na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich, w następujący sposób:

co najmniej 20 %: 1 punkt,

co najmniej 50 %: 2 punkty.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza roczne dane (rodzaj i ilości produktów) oraz dokumentację (w tym odnośne faktury lub wykazy obiektów), w której wskazano artykuły i akcesoria do czyszczenia stosowane w ramach umów na świadczenie objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń. W przypadku gdy zastosowano produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE, wnioskodawca przedstawia kopię certyfikatu oznakowania ekologicznego UE lub etykiety na opakowaniu potwierdzającą, że przyznano je zgodnie z decyzją Komisji 2014/350/UE (5). Jeżeli zastosowano inne produkty opatrzone oznakowaniem ISO typu I, wnioskodawca dostarcza kopię certyfikatu oznakowania typu I lub kopię etykiety na opakowaniu.

Kryterium F5 –   Efektywność energetyczna odkurzaczy (3 punkty)

To kryterium obejmuje wyłącznie odkurzacze objęte zakresem stosowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 (6). Z zakresu stosowania tego rozporządzenia wyłączone są odkurzacze do czyszczenia na mokro, do czyszczenia na mokro i sucho, automatyczne, przemysłowe, centralne i akumulatorowe, froterki do podłóg i odkurzacze do pracy na zewnątrz.

Co najmniej 40 % odkurzaczy (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) posiadanych lub dzierżawionych przez wnioskodawcę i wykorzystywanych podczas świadczenia objętych oznakowaniem ekologicznym UE usług sprzątania pomieszczeń w momencie ich nabycia należy co najmniej do następujących klas efektywności energetycznej określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 665/2013:

klasy A w przypadku odkurzaczy zakupionych przed dniem 1 września 2017 r.,

klasy A+ w przypadku odkurzaczy zakupionych po dniu 1 września 2017 r.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza dokumentację wykazującą zgodność z wymogami dotyczącymi klas efektywności energetycznej (taką jak faktura za zakup odkurzacza i karta produktu określona w załączniku III do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 665/2013) wraz z pełnym wykazem odkurzaczy stosowanych podczas świadczenia usług objętych oznakowaniem ekologicznym UE.

Kryterium F6 –   Rejestracja EMAS lub certyfikacja ISO 14001 dostawcy usług (do 5 punktów)

Wnioskodawca jest zarejestrowany w unijnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (5 punktów) lub posiada certyfikat normy ISO 14001 (3 punkty).

Ocena i weryfikacja

W celu wykazania zgodności z przedmiotowym kryterium wnioskodawca dostarcza dowód rejestracji w EMAS lub certyfikat ISO 14001.

Kryterium F7 –   Gospodarowanie odpadami stałymi na terenie sprzątanych obiektów (2 punkty)

To kryterium ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy klienci wnioskodawcy udostępniają personelowi sprzątającemu środki służące sortowaniu odpadów według odpowiednich strumieni odpadów stałych, i wyłącznie do odpadów stałych wytworzonych podczas wykonywania czynności związanych ze świadczeniem objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń (np. jednorazowe opakowania produktów do czyszczenia, opakowania produktów jednorazowego użytku) oraz wstępnie posortowanych odpadów stałych (np. przez pracowników klienta) na terenie sprzątanych obiektów.

Personel sprzątający sortuje odpady stałe wytworzone podczas wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usługi i unieszkodliwia posortowane i wstępne posortowane odpady, umieszczając je w odpowiednich pojemnikach znajdujących się wewnątrz sprzątanych obiektów lub w ich pobliżu. Odbywa się to w miejscu, w którym klienci dostarczają środków (np. pojemniki na odpady przeznaczone dla konkretnych strumieni odpadów stałych) w celu przesyłania posortowanych strumieni odpadów do przetworzenia (np. do recyklingu, do spalenia) lub wysyłania ich do unieszkodliwienia zgodnie z lokalnymi lub krajowymi praktykami gospodarowania odpadami i polityką zakładów przetwarzania odpadów lub odpowiednimi umowami z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie recyklingu.

Ocena i weryfikacja

Dla każdego sprzątanego obiektu wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności wraz z opisem poszczególnych strumieni odpadów stałych przyjętych przez władze lokalne lub na podstawie odpowiednich umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie recyklingu.

Kryterium F8 –   Jakość usługi (do 3 punktów)

Wnioskodawcy uzyskują 2 punkty, jeżeli spełniają wymogi określone poniżej, lub 3 punkty, jeżeli posiadają certyfikat ISO 9001 lub certyfikat Nordic INSTA 800.

Wnioskodawca wyznacza kierownika ds. usług i ustanawia procedury monitorowania, oceny i poprawy jakości sprzątania, jak opisano poniżej. Kierownikiem może być kierownik obiektu, brygadzista lub koordynator wyznaczony do organizacji i nadzoru sprzątania.

Wnioskodawca wprowadza:

procedury monitorowania, oceny i poprawy jakości czynności związanych ze sprzątaniem wykonywanych przez wnioskodawcę (szczegółowo omówione poniżej),

środki na rzecz poprawy jakości sprzątania w oparciu o np. odpowiedzi na ankiety dotyczące zadowolenia klienta.

Ponadto wnioskodawca sporządza pisemne instrukcje podpisane przez zespół kierowniczy wnioskodawcy, które obejmują zakres czynności wykonywanych w ramach świadczenia usługi. Te pisemne instrukcje przedstawia się personelowi sprzątającemu i udostępnia do wglądu na terenie obiektów wnioskodawcy lub sprzątanych obiektów.

W pisemnych instrukcjach zawarte są co najmniej następujące elementy:

opis zadań (np. sprzątanie pomieszczeń biurowych, czyszczenie urządzeń sanitarnych lub okien),

jakość (np. oczekiwany stopień czystości, ujednolicona lista kontrolna),

częstotliwość (np. raz w tygodniu),

obiekty, które mają być czyszczone (np. stół, krzesła, umywalki),

mające zastosowanie metody (np. sprzęt i metody stosowane do sprzątania różnych obszarów lub obiektów).

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza certyfikat ISO 9001 lub certyfikat INSTA 800 lub deklarację zgodności uzupełnioną przez:

dokument identyfikujący kierownika odpowiedzialnego za zgodność z danym kryterium (w celu opisania struktury organizacyjnej wnioskodawcy i zidentyfikowania kierownika można wykorzystać schemat organizacyjny),

dokumenty przedsiębiorstwa, które wskazują procedury powiązane z jakością sprzątania. Uwaga: Jeżeli te procedury są zgodne z wymogami EN 13549 (usługi sprzątania, podstawowe wymogi i zalecenia dotyczące systemów pomiaru jakości) lub regionalnymi normami zarządzania jakością (np. INSTA 800: Jakość sprzątania – system pomiaru oceny i ratingu jakości sprzątania), wnioskodawca może dostarczyć certyfikat zgodności,

pisemne instrukcje dotyczące pracy podpisane przez zespół kierowniczy wnioskodawcy i obejmujące zakres czynności wykonywanych w ramach świadczenia usługi.

Kryterium F9 –   Flota pojazdów posiadanych lub dzierżawionych przez wnioskodawcę (do 5 punktów)

To kryterium obejmuje wyłącznie flotę pojazdów posiadanych lub dzierżawionych przez wnioskodawcę i wykorzystywanych podczas wykonywania czynności związanych ze świadczeniem objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń. Do pojazdów mogą się zaliczać pojazdy napędzane siłą mięśni (rowery transportowe), pojazdy napędzane siłą mięśni wspomagane elektrycznie (elektryczne rowery transportowe), pojazdy lekkie używane przez kierowników, osoby nadzorujące, personel sprzątający, inspektorów i inne osoby biorące udział w niektórych aspektach świadczenia usługi sprzątania.

Podkryterium F9 a) obejmuje również hybrydowe pojazdy silnikowe, ale nie pojazdy elektryczne.

Podkryterium F9 b) obejmuje pojazdy bezemisyjne.

To kryterium nie obejmuje pojazdów prywatnych używanych do celów świadczenia usługi.

Podkryterium F9 a)   Pojazdy spełniające europejską normę emisji Euro 6 (1 punkt)

Co najmniej 50 % pojazdów (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) posiadanych lub dzierżawionych przez wnioskodawcę i wykorzystywanych w ramach czynności związanych ze świadczeniem objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń, spełnia europejską normę emisji Euro 6 dla pojazdów lekkich.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza odpowiednią dokumentację, z której wynika, które pojazdy są wykorzystywane podczas świadczenia usług sprzątania, że są one w posiadaniu wnioskodawcy lub dzierżawione przez niego. oraz które pojazdy spełniają normę Euro 6. Jako dowód zgodności można wykorzystać oficjalną rejestrację pojazdów wraz ze świadectwem zgodności.

Podkryterium F9 b)   Pojazdy bezemisyjne (2 punkty)

Co najmniej 10 % pojazdów (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) posiadanych lub dzierżawionych przez wnioskodawcę i wykorzystywanych w ramach czynności świadczenia objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń, to pojazdy bezemisyjne określone na podstawie badań w ramach nowego europejskiego cyklu jezdnego, jak opisano w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 (7), pojazdy napędzane siłą mięśni (rowery transportowe) lub pojazdy napędzane siłą mięśni wspomagane elektrycznie (elektryczne rowery transportowe).

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza odpowiednią dokumentację, z której wynika, które pojazdy są wykorzystywane podczas świadczenia objętych oznakowaniem ekologicznym UE usług sprzątania pomieszczeń, że pojazdy te są w posiadaniu wnioskodawcy lub dzierżawione przez niego, oraz które pojazdy to pojazdy bezemisyjne. Jako dowód zgodności można wykorzystać oficjalną rejestrację pojazdów wraz z dokumentacją wskazującą wyniki badania w ramach nowego europejskiego cyklu jezdnego.

Podkryterium F9 c)   Plan transportu przedsiębiorstwa (2 punkty)

Dostawca sporządza plan transportu przedsiębiorstwa, aby ograniczyć do minimum zużycie paliwa, przedstawić cel w zakresie ograniczenia zużycia paliwa (na sprzątany obiekt) oraz gromadzić dokumentację z corocznego przeglądu floty pojazdów.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza kopię planu transportu przedsiębiorstwa, najnowszy cel w zakresie ograniczenia zużycia paliwa oraz roczne zmiany w zużyciu paliwa na podstawie liczby sprzątanych obiektów. Wnioskodawca dostarcza kopię planu przeglądu floty pojazdów. Jako dowód zgodności można wykorzystać dokumentację z przeglądu pojazdu.

Kryterium F10 –   Efektywność pralek posiadanych lub dzierżawionych przez wnioskodawcę (do 4 punktów)

To kryterium ma zastosowanie wyłącznie do pralek posiadanych lub dzierżawionych przez wnioskodawcę, znajdujących się na terenie obiektów wnioskodawcy albo na terenie sprzątanych obiektów, wykorzystywanych do prania ścierek, mopów i odzieży służbowej personelu, które wykorzystuje się w ramach świadczenia objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń.

Podkryterium F10 a) ma zastosowanie wyłącznie, gdy wykorzystywane są pralki dla gospodarstw domowych objęte rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010 (8) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1015/2010 (9).

Podkryterium F10 a)   Etykieta energetyczna (do 2 punktów)

Wnioskodawca zdobywa punkty na podstawie odsetka pralek dla gospodarstw domowych (zaokrąglonego do najbliższej liczby całkowitej) zgodnych z etykietą energetyczną klasy A++ lub A+++ efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1061/2010 w następujący sposób:

co najmniej 50 % pralek klasy A++: 1 punkt,

co najmniej 90 % pralek klasy A++: 2 punkty,

co najmniej 50 % pralek klasy A+++: 2 punkty.

Podkryterium F10 b)   Efektywność zużycia wody (2 punkty)

Pralki dla gospodarstw domowych: zużycie wody przez pralki dla gospodarstw domowych posiadane lub dzierżawione przez wnioskodawcę jest niższe od wartości progowej zużycia wody określonej w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 1015/2010 lub jej równe. Wartości progowe mierzy się zgodnie z EN 60456, wykorzystując standardowy cykl prania (program do prania bawełny w 60 °C).

Podgrupa produktów

Zużycie wody: [litry/cykl]

Pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 3 kg

39

Pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 3,5 kg

39

Pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 4,5 kg

40

Pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 5 kg

39

Pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 6 kg

37

Pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 7 kg

43

Pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 8 kg

56

ORAZ

Pralki przemysłowe: zużycie wody przez pralki przemysłowe posiadane lub dzierżawione przez wnioskodawcę jest równe 7 l na kilogram prania lub niższe.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza roczne dane (wykaz wszystkich posiadanych pralek dla gospodarstw domowych wykorzystywanych do prania ścierek, mopów i odzieży służbowej personelu, które wykorzystuje się w ramach świadczenia objętej oznakowaniem ekologicznym UE usługi sprzątania pomieszczeń) i dokumentację, która wskazuje na klasę efektywności energetycznej obecnych pralek dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1061/2010 jako dowód zgodności z tym wymogiem można wykorzystać karty produktu.

W przypadku gdy wspomniana powyżej dokumentacja nie jest dostępna, zgodność z podkryterium F10 b) można wykazać, przedstawiając dokumentację dotyczącą całkowitego rocznego zużycia wody. W tym przypadku zakłada się, że przeprowadzono 220 standardowych cykli prania.

Kryterium F11 –   Usługi z oznakowaniem ekologicznym i inne produkty z oznakowaniem ekologicznym (do 5 punktów)

To kryterium ma zastosowanie do korzystania z usług lub produktów z oznakowaniem ekologicznym UE, określonych jako usługi lub produkty, z których nie korzysta się bezpośrednio podczas świadczenia objętych oznakowaniem ekologicznym UE usług sprzątania pomieszczeń, ale które stosuje się w celu wspierania codziennych działań gospodarczych wnioskodawcy, które odnoszą się do objętych oznakowaniem ekologicznym UE usług sprzątania pomieszczeń. Mogą one obejmować m.in. usługi (np. pranie, mycie samochodów) zlecane przez wnioskodawcę stronie trzeciej. Mogą obejmować produkty takie jak detergenty przeznaczone do prania, detergenty do zmywarek do naczyń lub papier do kopiowania.

Podkryterium F11 a)   Usługi z oznakowaniem ekologicznym (do 2 punktów)

100 % konkretnego rodzaju usługi zleca się dostawcy, któremu przyznano oznakowanie ekologiczne UE lub inne oznakowanie EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawane na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich w zakresie tej usługi (1 punkt za każdą usługę, maksymalnie do 2 punktów łącznie).

Podkryterium F11 b)   Produkty z oznakowaniem ekologicznym (do 3 punktów)

100 % jednostek produktu z danej grupy produktu otrzymało oznakowanie ekologiczne UE lub inne oznakowanie EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawane na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich (0,5 punktu za każdą grupę produktu, maksymalnie do 3 punktów łącznie).

Uwaga: Zakres tego kryterium nie obejmuje takich produktów z oznakowaniem ekologicznym UE, jak ścierki, mopy i produkty jednorazowego użytku dostarczane w ramach umowy. W przypadku tego podkryterium „grupę produktu” definiuje się na podstawie kryteriów oznakowania ekologicznego UE lub innego oznakowania ISO typu I (np. „produkty z papieru”, „detergenty przeznaczone do prania”, „materiały włókiennicze”).

Ocena i weryfikacja

Podkryterium F11 a)

Wnioskodawca dostarcza odpowiedni dowód posiadania certyfikatu ISO typu I w zakresie usługi (usług) zlecanych na zewnątrz wraz z odnośnymi fakturami.

Podkryterium F11 b)

Wnioskodawca dostarcza dane i dokumentację (w tym stosowne faktury) wskazujące ilości używanych produktów tego rodzaju oraz kopię odnośnego certyfikatu oznakowania ekologicznego UE lub certyfikatu ISO typu I lub etykiety na opakowaniu.

Kryterium F12 –   Produkty jednorazowego użytku oraz elektryczne suszarki do rąk dostarczane do klienta (do 3 punktów)

Przedmiotowe kryterium ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli wnioskodawca jest odpowiedzialny za dostarczanie produktów jednorazowego użytku używanych na terenie sprzątanych obiektów na podstawie co najmniej jednej umowy na usługi sprzątania objęte oznakowaniem ekologicznym UE. Kryterium obejmuje wyłącznie produkty jednorazowego użytku i elektryczne suszarki do rąk dostarczane w ramach tych umów:

Podkryterium F12 a)   Mydła do rąk (1 punkt)

Co najmniej 70 % mydeł do rąk (według objętości mydeł dostarczanych w ciągu roku) posiada oznakowanie ekologiczne UE dla produktów kosmetycznych spłukiwanych zgodne z decyzją Komisji 2014/893/UE (10) lub inne oznakowanie EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawane na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich.

F12 b)   Produkty z papieru (1 punkt)

Co najmniej 90 % produktów papierowych jednorazowego użytku (papieru do higieny osobistej i papieru chłonnego) liczonych według masy lub objętości i dostarczanych stosownie w ciągu roku posiada oznakowanie ekologiczne UE dla bibuły zgodne z decyzją Komisji 2009/568/WE (11) lub inne oznakowanie EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawane na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich.

F12 c)   Rolki ręczników z materiału włókienniczego (1 punkt)

Co najmniej 50 % rolek ręczników z materiału włókienniczego (według liczby rolek dostarczanych w ciągu roku) posiada oznakowanie ekologiczne UE dla wyrobów włókienniczych zgodne z decyzją Komisji 2014/350/UE lub inne oznakowanie EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawane na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich dla wyrobów włókienniczych lub ręczników z tkaniny udostępnianych w dozownikach.

F12 d)   Elektryczne suszarki do rąk (1 punkt)

Wszystkie elektryczne suszarki do rąk dostarczone i utrzymywane przez wnioskodawcę są zaopatrzone w czujniki zbliżeniowe lub są opatrzone oznakowaniem EN ISO 14024 typu I urzędowo uznawanym na poziomie krajowym lub regionalnym w państwach członkowskich.

Ocena i weryfikacja

Dla każdej umowy o świadczenie usług objętych oznakowaniem ekologicznym UE wnioskodawca wskazuje, czy obejmuje ona dostawę produktów jednorazowego użytku, udostępnianie rocznych danych (nazwy handlowej i masy, objętości lub liczby sztuk) i dokumentacji (w tym odnośnych faktur lub wykazów obiektów) wskazującej dostarczane produkty jednorazowego użytku. W przypadku gdy zastosowano produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE, wnioskodawca przedstawia kopię certyfikatu oznakowania ekologicznego UE lub etykiety na opakowaniu potwierdzającą, że przyznano je – w zależności od przypadku – zgodnie z:

decyzją 2014/893/UE,

decyzją 2009/568/WE,

decyzją 2014/350/UE.

Jeżeli zastosowano inne produkty opatrzone oznakowaniem ISO typu I, wnioskodawca dostarcza kopię certyfikatu oznakowania typu I lub kopię etykiety na opakowaniu.

W przypadku elektrycznych suszarek do rąk wnioskodawca przedstawia dokumentację, która wskazuje na sposób spełnienia wymogów (np. etykieta na opakowaniu lub informacje techniczne odnoszące się do posiadania certyfikatu ISO typu I lub wbudowanych czujników zbliżeniowych).


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).

(3)  Decyzja Komisji (UE) 2017/1217 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych (Dz.U. L 180 z 12.7.2017, s. 45).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(5)  Decyzja Komisji 2014/350/UE z dnia 5 czerwca 2014 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla wyrobów włókienniczych (Dz.U. L 174 z 13.6.2014, s. 45).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy (Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 1).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 47).

(9)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 21).

(10)  Decyzja Komisji 2014/893/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom kosmetycznym spłukiwanym (Dz.U. L 354 z 11.12.2014, s. 47).

(11)  Decyzja Komisji 2009/568/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 87).


Sprostowania

4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/39


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243 z dnia 15 września 2009 r. )

Strona 35, załącznik VI, pkt 9:

zamiast:

„9. ☐

nie można było stwierdzić, czy faktycznie zamierza Pan/Pani powrócić do państwa pochodzenia przed terminem upływu ważności wizy;”,

powinno być:

„9. ☐

nie można było stwierdzić, czy faktycznie zamierza Pan/Pani opuścić terytorium państw członkowskich przed terminem upływu ważności wizy;”.


4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/39


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. )

Strona 832, załącznik X punkt II ppkt 3:

zamiast:

„3)

W umowie dostawy precyzuje się, w jaki sposób koszt zmian w cenach rynkowych jest dzielony między strony.”,

powinno być:

„3)

W umowie dostawy precyzuje się, w jaki sposób skutki zmian w cenach rynkowych dzielone są między strony.”.