ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 89

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
5 kwietnia 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/525 z dnia 28 marca 2018 r. ustanawiające zakaz połowów marlina białego w Oceanie Atlantyckim przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/526 z dnia 28 marca 2018 r. ustanawiające zakaz połowów rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru 7D przez statki pływające pod banderą Belgii

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/527 z dnia 28 marca 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Patata dell'Alto Viterbese (ChOG))

7

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 207/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/528]

8

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 208/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/529]

10

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 209/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/530]

12

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 210/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/531]

13

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 211/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/532]

14

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 212/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/533]

15

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 213/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/534]

16

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 214/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/535]

17

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 215/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca załączniki XIII (Transport) i XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/536]

18

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniającej załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG ( Dz.U. L 100 z 10.4.2008 )

19

 

*

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 256/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającej załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2123] ( Dz.U. L 311 z 26.11.2015 )

19

 

*

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniającej załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/500] ( Dz.U. L 93 z 7.4.2016 )

20

 

*

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającej załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2016/2202] ( Dz.U. L 341 z 15.12.2016 )

20

 

*

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniającej załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/275] ( Dz.U. L 46 z 23.2.2017 )

20

 

*

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 206/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniającej załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/283] ( Dz.U. L 46 z 23.2.2017 )

21

 

*

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 294/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniającej załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1083] ( Dz.U. L 161 z 22.6.2017 )

21

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/525

z dnia 28 marca 2018 r.

ustanawiające zakaz połowów marlina białego w Oceanie Atlantyckim przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) 2018/120 (2) określono kwoty na rok 2018.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2018 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2018 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 marca 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

João AGUIAR MACHADO

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2018/120 z dnia 23 stycznia 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2018 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, a także zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz.U. L 27 z 31.1.2018, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr

02/TQ120

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

WHM/ATLANT

Gatunek

Marlin biały (Tetrapturus albidus)

Obszar

Ocean Atlantycki

Data

1.1.2018


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/526

z dnia 28 marca 2018 r.

ustanawiające zakaz połowów rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru 7D przez statki pływające pod banderą Belgii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) 2018/120 (2) określono kwoty na rok 2018.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2018 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2018 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 marca 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

João AGUIAR MACHADO

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2018/120 z dnia 23 stycznia 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2018 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, a także zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz.U. L 27 z 31.1.2018, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr

04/TQ120

Państwo członkowskie

Belgia

Stado

RJU/07D.

Gatunek

Raja bruzdowana (Raja undulata)

Obszar

Wody Unii obszaru 7D

Data

1.1.2018


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/527

z dnia 28 marca 2018 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych („Patata dell'Alto Viterbese” (ChOG))

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Włoch o zatwierdzenie zmian specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Patata dell'Alto Viterbese”, zarejestrowanego na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 159/2014 (2).

(2)

Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Patata dell'Alto Viterbese” (ChOG).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 marca 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 159/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Patata dell'Alto Viterbese (ChOG)) (Dz.U. L 52 z 21.2.2014, s. 5).

(3)  Dz.U. C 391 z 18.11.2017, s. 14.


III Inne akty

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/8


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 207/2016

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/528]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1004 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 45zza (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009) w rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1004: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1004 z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 165 z 23.6.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1004 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 165 z 23.6.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/10


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 208/2016

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/529]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/479 z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej w niektórych napojach o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru (2).

(3)

Z dniem 22 lutego 2020 r. rozporządzenie (UE) 2016/127 uchyla dyrektywę Komisji 2006/141/WE (3), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 22 lutego 2020 r.

(4)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 77a (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/128) dodaje się punkt w brzmieniu:

„77b.

32016 R 0127: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (Dz.U. L 25 z 2.2.2016, s. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

w części A załącznika VI dodaje się, co następuje:

w języku islandzkim: »Ungbarnablanda« i »Stoðblanda«,

w języku norweskim: »Morsmelkerstatning« i »Tilskuddsblanding«;

b)

w części B załącznika VI dodaje się, co następuje:

w języku islandzkim: »Ungbarnamjólk« i »Mjólkurstoðblanda«,

w języku norweskim: »Morsmelkerstatning basert på melk« i »Tilskuddsblanding basert på melk«.”.

2)

w pkt 54zzzzr (rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0479: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/479 z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 87 z 2.4.2016, s. 1).”;

3)

skreśla się pkt 54zzzv (dyrektywa Komisji 2006/141/WE) ze skutkiem od dnia 22 lutego 2020 r.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/127 i rozporządzenia (UE) 2016/479 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 25 z 2.2.2016, s. 1.

(2)  Dz.U. L 87 z 2.4.2016, s. 1.

(3)  Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/12


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 209/2016

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/530]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 12zze (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0918: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. (Dz.U. L 156 z 14.6.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/918 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 156 z 14.6.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/13


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 210/2016

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/531]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/575 z dnia 29 marca 2016 r. przedłużającą obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 3k (decyzja Komisji 2006/502/WE) w rozdziale XIX w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 D 0575: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/575 z dnia 29 marca 2016 r. (Dz.U. L 98 z 14.4.2016, s. 4).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2016/575 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 98 z 14.4.2016, s. 4.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/14


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 211/2016

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/532]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (1), sprostowane w Dz.U. L 146 z 3.6.2016, s. 31.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 21ba (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/68) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„21bb.

32016 R 0799: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz.U. L 139 z 26.5.2016, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 146 z 3.6.2016, s. 31.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/799, sprostowanego w Dz.U. L 146 z 3.6.2016, s. 31, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. (2), w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 139 z 26.5.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(2)  Dz.U. L 308 z 23.11.2017, s. 27.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/15


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 212/2016

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/533]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji (UE) 2016/844 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (1), sprostowaną w Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 117.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 56f (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 L 0844: dyrektywą Komisji (UE) 2016/844 z 27 maja 2016 r. (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 51), sprostowaną w Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 117.”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy (UE) 2016/844, sprostowanej w Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 117, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 51.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/16


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 213/2016

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/534]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1006 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 255/2010 w zakresie przepisów ICAO, o których mowa w art. 3 ust. 1 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 66wi (rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1006: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1006 z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 165 z 23.6.2016, s. 8).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1006 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 165 z 23.6.2016, s. 8.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/17


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 214/2016

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/535]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/963 z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 66zab (rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0963: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/963 z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 160 z 17.6.2016, s. 50).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/963 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 160 z 17.6.2016, s. 50.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/18


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 215/2016

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca załączniki XIII (Transport) i XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/536]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki XIII i XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 56b (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32015 R 0757: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 55).”.

Artykuł 2

Po pkt 21av (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„21aw.

32015 R 0757: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 55).”.

Artykuł 3

Teksty rozporządzenia (UE) 2015/757 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 55.

(*1)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


Sprostowania

5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/19


Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniającej załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100 z dnia 10 kwietnia 2008 r. )

Strona 30, pkt 15 załącznika do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007:

zamiast:

„w punktach 7 (dyrektywa Rady 93/53/EWG), 8 (dyrektywa Rady 95/70/WE) i 10 (dyrektywa Rady 82/894/EWG) w części 3.1 oraz pkt 29 (decyzja Komisji 2003/466/WE) w części 3.2 skreśla się zdanie »Akt ten ma zastosowanie również do Islandii«.”,

powinno być:

„w punktach 7 (dyrektywa Rady 93/53/EWG) i 8 (dyrektywa Rady 95/70/WE) w części 3.1 oraz w pkt 29 (decyzja Komisji 2003/466/WE) w części 3.2 skreśla się zdanie »Akt ten ma zastosowanie również do Islandii«. W pkt 10 w części 3.1 (dyrektywa Rady 82/894/EWG) skreśla się zdanie »Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z następującym dostosowaniem: Akt ten ma zastosowanie również do Islandii«.”.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/19


Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 256/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającej załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2123]

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311 z dnia 26 listopada 2015 r. )

Strona 4, art. 1 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 256/2014:

zamiast:

„W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG w części 7.1 w pkt 9b (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

»—

32010 L 0063: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).«”,

powinno być:

„W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG w części 7.1 w pkt 9b (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009) dodaje się, co następuje:

», zmieniona:

32010 L 0063: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).«”.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/20


Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniającej załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/500]

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93 z dnia 7 kwietnia 2016 r. )

Strona 21, art. 1 pkt 2 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2015:

zamiast:

„skreśla się tekst pkt 73 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1048/2012).”,

powinno być:

„skreśla się tekst pkt 74 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 788/2012).”.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/20


Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającej załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2016/2202]

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341 z dnia 15 grudnia 2016 r. )

Strona 66, art. 1 ust. 1 i 2 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2015:

zamiast:

32015 R 0345”,

powinno być:

32015 D 0345”.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/20


Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniającej załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/275]

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 46 z dnia 23 lutego 2017 r. )

Strona 2, tekst przypisu (*):

zamiast:

„Wskazano wymogi konstytucyjne”,

powinno być:

„Nie wskazano wymogów konstytucyjnych”.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/21


Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 206/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniającej załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/283]

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 46 z dnia 23 lutego 2017 r. )

Strona 53, art. 1 ust. 2 zdanie pierwsze decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 206/2016:

zamiast:

„po pkt 31bb (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE) dodaje się punkt w brzmieniu:”,

powinno być:

„po pkt 31be (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/514) dodaje się punkt w brzmieniu:”.


5.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/21


Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 294/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniającej załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1083]

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 161 z dnia 22 czerwca 2017 r. )

Strona 90, art. 3 akapit drugi decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 294/2015:

zamiast:

„Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 293/3015”,

powinno być:

„Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 293/2015”.