ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 58

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
28 lutego 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/274 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561

60

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

28.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 58/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/273

z dnia 11 grudnia 2017 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 69, 89, art. 145 ust. 4, art. 147 ust. 3 i art. 223 ust. 2 oraz pkt 5 sekcja D część II załącznika VIII do tego rozporządzenia,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 64 ust. 6 i art. 89 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 (3). Tytuł I rozdział III oraz część II tytuł II rozdział II sekcja 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zawierają przepisy dotyczące systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli i zarządzania nim, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów oraz wymogów w zakresie przekazywania informacji w sektorze wina i upoważniają Komisję do przyjęcia aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. Te akty prawne powinny zastąpić odpowiednie przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 555/2008 (4) i (WE) nr 436/2009 (5), jak również niektóre przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 606/2009 (6) i (WE) nr 607/2009 (7) w odniesieniu do certyfikacji win ze szczepu i przepisów administracyjnych dotyczących prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów. Z myślą o uproszczeniu przepisów nowy akt delegowany powinien także zawierać przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/560 (8).

(2)

Z myślą o pewności prawa należy zdefiniować niektóre terminy używane w niniejszym rozporządzeniu i w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/274 (9). Należy zdefiniować różne rodzaje obszarów uprawy winorośli oraz podmiotów w odniesieniu do konkretnych praw i wymogów określonych dla każdego z nich w obu tych rozporządzeniach.

(3)

W art. 62 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawia się ogólny wymóg, aby państwa członkowskie przyznawały zezwolenie na nasadzenie winorośli po złożeniu wniosku przez producentów zamierzających nasadzać lub powtórnie nasadzać winorośl. Jednak zgodnie z ust. 4 tego artykułu niektóre obszary są wyłączone z systemu zezwoleń. Konieczne jest ustanowienie przepisów dotyczących warunków stosowania tego zwolnienia. Aby zapobiec obchodzeniu nowego systemu, obszary przeznaczone do celów doświadczalnych lub na szkółki szczepów powinny być wykorzystywane jedynie do określonych celów. Produkty sektora wina uzyskane z takich obszarów nie powinny być wprowadzane do obrotu, chyba że państwa członkowskie uważają, że nie istnieje zagrożenie wystąpienia zakłóceń na rynku. Obecnie prowadzonym uprawom doświadczalnym winorośli i szkółkom szczepów należy zezwolić na kontynuację działalności zgodnie z przepisami mającymi do nich zastosowanie przed wejściem w życie rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/560. W celu zagwarantowania, że obszary, z których wino lub jego produkty przeznaczone są wyłącznie do spożycia w gospodarstwie domowym plantatora winorośli, nie będą się przyczyniały do powstawania zakłóceń na rynku, należy ustanowić ograniczenie wielkości i uzależnić to wyłączenie od warunku, że plantator winorośli nie zajmuje się produkcją wina na skalę handlową. Z tego samego powodu takie zwolnienie należy również rozszerzyć na organizacje nieprowadzące działalności handlowej. W odniesieniu do obszarów określonych przez producenta, który utracił pewien obszar uprawy winorośli w związku z obowiązkowym zakupem, prowadzonym w interesie publicznym na mocy prawa krajowego, należy ustanowić warunek w odniesieniu do maksymalnej powierzchni nowego obszaru, tak aby uniknąć naruszenia ogólnych celów systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli.

(4)

W art. 64 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanowiono przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na nowe nasadzenia i określono kryteria kwalifikowalności i pierwszeństwa, które mogą stosować państwa członkowskie. Należy ustanowić szczególne warunki związane z niektórymi kryteriami kwalifikowalności i pierwszeństwa w celu zapewnienia równych szans w ich wdrażaniu oraz w celu uniknięcia obchodzenia systemu zezwoleń przez producentów, którym przyznano zezwolenia. Ponadto należy utrzymać trzy dodatkowe kryteria, wprowadzone na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/560. Są to: kryterium kwalifikowalności dotyczące przywłaszczenia renomy chronionych oznaczeń geograficznych; kryterium pierwszeństwa preferujące producentów, którzy przestrzegają przepisów w ramach systemu i którzy nie porzucili winnic w swoich gospodarstwach; oraz kryterium pierwszeństwa preferujące organizacje nienastawione na zysk i służące celom społecznym, które otrzymały grunty skonfiskowane w związku z aktami terroryzmu lub innego rodzaju działalnością przestępczą. Kryterium kwalifikowalności stanowi odpowiedź na potrzebę ochrony renomy konkretnych oznaczeń geograficznych, w podobny sposób jak renomy konkretnych nazw pochodzenia, zapewniając, by nie były one zagrożone nowymi nasadzeniami. Pierwsze kryterium pierwszeństwa preferuje niektórych wnioskodawców w oparciu o ich historię działalności wykazującą, że przestrzegają przepisów w ramach systemu zezwoleń oraz że nie występują oni o zezwolenia na nowe nasadzenia, mając jednocześnie obszary uprawy winorośli wyłączone z produkcji, które mogłyby otrzymać zezwolenie na nasadzenie. Drugie kryterium pierwszeństwa ma na celu preferowanie organizacji nienastawionych na zysk i służących celom społecznym, które otrzymały grunty skonfiskowane w związku z aktami terroryzmu lub innego rodzaju działalnością przestępczą, w celu propagowania społecznego użytkowania terenów, które w przeciwnym razie mogłyby być wyłączone z produkcji.

(5)

Biorąc pod uwagę art. 118 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, oraz w celu uwzględnienia naturalnych i społeczno-gospodarczych różnic i różnych strategii wzrostu wśród podmiotów w tych różnych obszarach na określonym terytorium, państwa członkowskie powinny stosować kryteria kwalifikowalności i kryteria pierwszeństwa, o których mowa w art. 64 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, jak również trzy dodatkowe kryteria kwalifikowalności i kryteria pierwszeństwa, w różny sposób na szczeblu regionalnym w zależności od tego, czy są to szczególne obszary kwalifikujące się do objęcia chronioną nazwą pochodzenia (ChNP), szczególne obszary kwalifikujące się do objęcia chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG), czy obszary bez oznaczenia geograficznego. Takie różnice w stosowaniu tych kryteriów w różnych obszarach danego terytorium powinny zawsze opierać się na różnicach między tymi obszarami.

(6)

W celu reagowania na przypadki obchodzenia systemu nieprzewidziane w niniejszym rozporządzeniu państwa członkowskie powinny przyjąć środki zapobiegające obchodzeniu kryteriów kwalifikowalności lub kryteriów pierwszeństwa przez ubiegających się o zezwolenia, w przypadku gdyby ich działania nie były objęte szczegółowymi przepisami przeciwdziałającymi obchodzeniu określonymi w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli chodzi o konkretne kryteria kwalifikowalności i kryteria pierwszeństwa.

(7)

Art. 66 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewiduje możliwość współistnienia winorośli, do której wykarczowania zobowiązał się producent, z nowo nasadzoną winoroślą. Aby zapobiec nieprawidłowościom, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania odpowiednich środków w celu zapewnienia, by zobowiązanie do wykarczowania zostało spełnione, w tym wymogu wnoszenia zabezpieczenia towarzyszącego przyznaniu zezwolenia na przewidywane ponowne nasadzenie. Ponadto konieczne jest doprecyzowanie, że w przypadku gdy karczowanie nie zostało przeprowadzone w czteroletnim terminie określonym w tym przepisie, winorośl nasadzoną w danym obszarze należy uznać za nieuprawnioną.

(8)

Art. 66 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zezwala państwom członkowskim na ograniczenie ponownego nasadzenia na obszarach kwalifikujących się do produkcji win objętych chronionymi nazwami pochodzenia lub chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zgodnie z zaleceniami uznanych i reprezentatywnych organizacji zawodowych. Przyczyny takich decyzji o ograniczeniu powinny być zdefiniowane w celu wyjaśnienia ich zakresu, gwarantując jednocześnie, że system jest spójny i że jest niemożliwy do obejścia. Należy zapewnić, by automatyczność w przyznawaniu zezwoleń na ponowne nasadzenia, ustanowiona w art. 66 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, nie utrudniała państwom członkowskim ograniczania udzielania zezwoleń dla konkretnych obszarów zgodnie z art. 63 ust. 2 lit. b) oraz ust. 3 tego rozporządzenia. Należy jednak wyjaśnić, że niektóre szczególne przypadki nie mogą być uznawane za próbę obejścia systemu.

(9)

Art. 145 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stanowi, że niektóre państwa członkowskie prowadzą rejestr winnic, który zawiera aktualne informacje na temat potencjału produkcyjnego. Szczegóły dotyczące informacji, które mają być zawarte w rejestrze winnic, powinny zostać określone w niniejszym rozporządzeniu.

(10)

Art. 147 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stanowi, że produkty sektora wina mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Unii jedynie, jeśli posiadają oficjalnie zatwierdzony dokument towarzyszący. Należy ustanowić przepisy dotyczące stosowania dokumentów towarzyszących.

(11)

Z doświadczeń państw członkowskich wynika, że zakres zwolnienia z obowiązku przewozu produktów sektora wina na podstawie dokumentu towarzyszącego może obejmować większe odległości i szerszy zakres działalności, a tym samym ułatwiać transport wina, nie uniemożliwiając równocześnie osiągnięcia zadowalającego poziomu identyfikowalności produktów sektora wina. W szczególności zwolnieniem powinny być objęte sok winogronowy i moszcz winogronowy, opatrzone kodami CN 2009 61 i 2009 69, dostarczane podmiotom, które nie uczestniczą w produkcji wina, ponieważ podmioty te nie podlegają kontroli przez organy odpowiedzialne za sektor wina, a identyfikowalność tych produktów można zapewnić za pomocą dokumentu handlowego.

(12)

Dyrektywa Rady 2008/118/WE (10) zawiera ujednolicone uregulowania w odniesieniu do niektórych wyrobów akcyzowych, w tym niektórych napojów alkoholowych, i przewiduje, że przesyłkom tych towarów musi towarzyszyć elektroniczny dokument administracyjny i inne dokumenty. W celu ustanowienia jednolitych zasad mających zastosowanie w całej Unii, a także uproszczenia formalności administracyjnych dla podmiotów, należy zapewnić, aby dokumenty towarzyszące przewozowi produktów sektora wina na potrzeby stosowania przepisów o podatku akcyzowym, były również traktowane jako uznane dokumenty towarzyszące w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(13)

Biorąc pod uwagę art. 40 dyrektywy 2008/118/WE oraz w celu przyśpieszenia formalności administracyjnych dla podmiotów i zwiększenia poziomu gwarancji wiarygodności certyfikacji i identyfikowalności produktów sektora wina, w odniesieniu do produktów sektora wina pochodzących od drobnych producentów i do przesyłek produktów sektora wina nieobjętych podatkiem akcyzowym należy uznać stosowanie uproszczonego systemu informatycznego służącego do wydawania elektronicznych dokumentów towarzyszących, wprowadzonego przez państwa członkowskie, przewidującego wykorzystanie dokumentu handlowego zawierającego co najmniej informacje niezbędne do zidentyfikowania produktu i prześledzenia przebytej przez niego drogi. Jednak aby umożliwić państwom członkowskim, które nie stosują jeszcze takiego systemu informatycznego, utworzenie go, należy ustanowić okres przejściowy, podczas którego dopuszczalne będzie korzystanie zarówno z towarzyszących dokumentów elektronicznych, jak i papierowych.

(14)

Biorąc pod uwagę art. 30 dyrektywy 2008/118/WE, należy zezwolić państwom członkowskim na stosowanie uproszczonych procedur i dokumentów, które umożliwiają im monitorowanie transportu produktów sektora wina wyłącznie w obrębie ich terytorium.

(15)

Dokumenty towarzyszące mogą również służyć ogólnie do poświadczania określonych cech produktów sektora wina oraz w szczególności do poświadczania roku zbiorów lub odmiany winorośli i ich ChNP lub ChOG. W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich podmiotów należy ustanowić w niniejszym rozporządzeniu warunki, zgodnie z którymi dokumenty towarzyszące mogą być wykorzystywane do celów poświadczania powyższych informacji. W celu uproszczenia formalności administracyjnych dla podmiotów oraz uwolnienia właściwych organów od obciążeń związanych z rutynowymi zadaniami należy ustanowić przepisy, które pozwalałyby właściwym organom na upoważnienie podmiotów wysyłających do samodzielnego wypełnienia i poświadczenia w dokumentach towarzyszących źródła lub pochodzenia oraz właściwości produktów sektora wina, roku zbiorów lub odmiany (odmian) winorośli, z których produkty są wytwarzane, oraz ChNP lub ChOG wina.

(16)

Jeżeli podmioty muszą przedstawić na wniosek państw trzecich konkretne świadectwa dotyczące cech wina, niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać możliwość stosowania certyfikacji w odniesieniu do wywożonych produktów sektora wina oraz ustanowić warunki jej autentyczności i stosowania.

(17)

Jako uzupełnienie dokumentów towarzyszących zgodnie z przepisami celnymi wymagane są dodatkowe dokumenty, takie jak deklaracje wywozowe jako dowód wywozu produktów sektora wina. Należy zatem określić dodatkowe procedury dotyczące sporządzania i zatwierdzania takich dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (11).

(18)

Produkty sektora wina przewożone luzem są bardziej narażone na nadużycia niż oznakowane produkty w butelkach wyposażonych w zamknięcia jednorazowe. W związku z tym przy tego rodzaju przesyłkach powinno być wymagane uprzednie poinformowanie właściwego organu w miejscu załadunku o szczegółach zawartych w dokumencie towarzyszącym, chyba że stosuje się system informatyczny umożliwiający właściwemu organowi uzyskanie tych informacji w miejscu rozładunku.

(19)

W celu ułatwienia właściwym organom kontroli przewozu przesyłek produktów pochodzących z państw trzecich, dopuszczonych do swobodnego obrotu, lub produktów pochodzących z Unii, które zostały najpierw wywiezione, a następnie ponownie przywiezione do Unii, w dokumentach towarzyszących przesyłkom tego rodzaju produktów po dopuszczeniu do swobodnego obrotu powinno być wymagane odniesienie do dokumentów wykorzystanych do celów dopuszczenia do swobodnego obrotu lub, w przypadku produktów pochodzących z Unii, do dokumentu towarzyszącego wydanego do celów pierwotnej przesyłki lub innego zaakceptowanego dokumentu potwierdzającego pochodzenie produktów.

(20)

Ze względu na pewność prawa należy ustanowić zasady w celu zharmonizowania działań, które mają zostać podjęte przez odbiorcę w przypadku odmowy przyjęcia produktu przewożonego na podstawie dokumentu towarzyszącego oraz określenia, na podstawie którego dokumentu towarzyszącego produkt może być później transportowany.

(21)

W przypadku gdy właściwy organ stwierdzi lub ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że doszło do poważnego naruszenia przez wysyłającego przepisów unijnych i krajowych w sektorze wina w odniesieniu do przewozu produktów sektora wina na podstawie dokumentów towarzyszących lub w odniesieniu do warunków produkcji lub składu takich produktów, jak i z myślą o umożliwieniu właściwym organom monitorowania późniejszego przewozu lub podejmowanie decyzji w sprawie wykorzystania danego produktu w przyszłości, należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące procedury, która może być wymagana przez właściwe organy w odniesieniu do dokumentów towarzyszących oraz wymiany informacji i wzajemnej pomocy między właściwymi organami w takich sytuacjach.

(22)

Aby zapewnić skutek odstraszający lub przywrócić legalność w przypadku naruszeń dotyczących dokumentów towarzyszących przewozowi produktów sektora wina, które nie są poważnymi naruszeniami, należy ustanowić przepisy umożliwiające właściwemu organowi, który wykrył nieprawidłowości, podjęcie odpowiednich działań w celu uregulowania takiego przewozu lub wprowadzenie proporcjonalnych środków w związku z nieprawidłowościami, w tym zakazu wprowadzania do obrotu przedmiotowych produktów, oraz poinformowanie właściwego organu w miejscu załadunku.

(23)

W trosce o pewność prawa właściwe jest, aby obowiązywały przepisy dotyczące przypadków siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie transportu, tak aby przewoźnik wiedział, co jest niezbędne do uregulowania danego przewozu.

(24)

Art. 90 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stanowi, że przywożonym produktom sektora wina objętym tym artykułem musi towarzyszyć zaświadczenie sporządzone przez właściwy organ w kraju pochodzenia produktu oraz sprawozdanie z analiz opracowane przez podmiot lub służby wyznaczone przez państwo trzecie pochodzenia produktu. W celu zmniejszenia liczby dokumentów wymaganych przy przywozie do Unii oraz w celu ułatwienia przeprowadzania kontroli właściwym organom państw członkowskich, zaświadczenia i sprawozdania z analiz powinny zostać połączone w ramach jednego dokumentu – VI-1. Z myślą o zapewnieniu pewności prawa i ułatwień w handlu należy wprowadzić przepisy sprawiające, że taki dokument będzie traktowany jako dokument potwierdzający właściwości produktu sektora wina, rok zbiorów lub odmianę (odmiany) winorośli, lub chronioną nazwę pochodzenia (ChNP) lub chronione oznaczenie geograficzne (ChOG).

(25)

Ze względu na harmonizację i zmniejszanie obciążeń administracyjnych zarówno z myślą o podmiotach, jak i o państwach członkowskich, odstępstwa od obowiązku przedstawienia dokumentu VI-1 dla produktów sektora wina, które są przywożone do Unii, powinny zostać dostosowane do zwolnień mających zastosowanie do dokumentów towarzyszących przewozom produktów sektora wina po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu w obrębie Unii, do unijnego systemu zwolnień celnych określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1186/2009 (12) i do zwolnień wynikających z konkretnych konwencji o stosunkach dyplomatycznych zawartych z państwami trzecimi.

(26)

Aby umożliwić właściwym organom państw członkowskich stosowanie zharmonizowanych procedur i tego samego rodzaju dokumentu bez względu na państwo członkowskie przeznaczenia przywożonych produktów, należy wprowadzić wzór dokumentu VI-1 i jego wyciągu, dokumentu VI-2, a także szczegóły dotyczące procedury, która ma być stosowana do ich wydawania.

(27)

Należy ustalić zasady dotyczące stosowania dokumentu VI-1 i wyciągu VI-2, aby zagwarantować, że wszystkie zainteresowane strony będą dopuszczać przesyłkę do swobodnego obrotu zgodnie z taką samą procedurą. Biorąc pod uwagę praktyki handlowe, należy wyraźnie podkreślić, że w przypadku dzielenia jednej partii wina na mniejsze właściwe organy powinny być uprawnione do zlecania sporządzenia pod ich nadzorem wyciągów z dokumentu VI-1, które towarzyszyć będą każdej nowej partii produktu powstałej na skutek podziału.

(28)

Aby ułatwić wymianę handlową i uprościć przywozy pośrednie, należy ustanowić przepisy określające przypadki, w których nie są wymagane dalsze analizy w odniesieniu do przywozu z państw trzecich innych niż państwo pochodzenia produktu sektora wina.

(29)

W celu uwzględnienia specyfiki konkretnych win, takich jak wina likierowe i wina wzmocnione do destylacji, jak również win z oznaczeniem geograficznym, należy ustanowić przepisy w odniesieniu do wykorzystania dokumentu VI-1 do przesyłek takich win. W celu zmniejszenia obciążeń spoczywających na eksporterach i organach władz przedstawienie dokumentu VI-1 powinno być wystarczającym poświadczeniem oznaczenia geograficznego lub pochodzenia winnego alkoholu dodanego do win likierowych lub win wzmocnionych do destylacji, o ile spełnione są określone warunki.

(30)

W celu ułatwienia wymiany handlowej z państwami trzecimi, które zawarły z Unią Europejską umowy zawierające klauzule dotyczące bliższej współpracy w zakresie zapobiegania nadużyciom i które utrzymują dobre stosunki handlowe z Unią, należy upoważnić producentów z tych państw do samodzielnego wystawiania dokumentów VI-1 i uznawać te dokumenty za dokumenty wydane przez właściwe organy państw trzecich lub instytucje albo służby wyznaczone przez państwa trzecie, o których mowa w art. 90 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w sposób podobny do tego, który jest już dozwolony w przypadku win pochodzących z Unii.

(31)

Biorąc pod uwagę rozwój systemów komputerowych w sektorze wina oraz w celu ułatwienia monitorowania transportu i kontroli produktów sektora wina, należy również zezwolić na wykorzystanie systemów komputerowych i wydawanie dokumentów elektronicznych przez właściwe organy państw trzecich lub bezpośrednio przez podmioty w państwach trzecich pod nadzorem właściwych organów. Niemniej jednak wykorzystanie systemów komputerowych powinno być uzależnione od przestrzegania pewnych minimalnych warunków i uznania przez Unię, że system kontroli ustanowiony w państwie trzecim zapewnia wystarczające gwarancje co do charakteru, pochodzenia oraz identyfikowalności produktów sektora wina przywożonych do Unii z tego państwa trzeciego. W związku z tym konieczne jest określenie tych minimalnych warunków. W celu uproszczenia i przyspieszenia procedur zarówno dla podmiotów, jak i właściwych organów upoważnionych do wydawania wyciągów VI-2, należy zezwolić organom państw członkowskich na wydawanie takich wyciągów za pomocą systemów komputerowych, zgodnie z procedurami, które mają zostać przez nie ustalone.

(32)

Zgodnie z art. 147 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 osoby fizyczne lub osoby prawne, które przechowują produkty sektora wina, są zobowiązane do prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów w odniesieniu do tych produktów. Jednak w przypadku niektórych podmiotów, których zasoby lub sprzedaż nie przekraczają określonych progów, lub które sprzedają produkty jedynie na terenie własnych zakładów, prowadzenie ewidencji stanowiłby nieproporcjonalne obciążenie. Dlatego te podmioty powinny być zwolnione z tego obowiązku. Do celów przejrzystości i kontroli państwa członkowskie powinny prowadzić wykaz podmiotów mających obowiązek prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów. Ponadto w celu zapewnienia identyfikowalności i monitorowania przemieszczania i przechowywania produktów sektora wina należy ustanowić zasady dotyczące potrzeby stworzenia osobnego rejestru dla każdego przedsiębiorstwa, jak również informacji na temat sposobu prowadzenia takich rejestrów oraz tego, jakie rodzaje działalności należy wpisywać do rejestru.

(33)

W niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić wspólne zasady mające zastosowanie do wszystkich podmiotów. W celu ułatwienia kontroli państwa członkowskie powinny jednak móc ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące objętych rejestracją informacji na temat niektórych produktów lub działań, które mają zostać wpisane do rejestru, oraz wymagać od podmiotów powiadamiania o niektórych rodzajach obróbki, które mają być wpisywane do rejestru. Jednak ze względu na fakt, że takie powiadomienia mogłyby powodować nieproporcjonalne obciążenia administracyjne dla niektórych podmiotów, uzasadnione jest, aby ograniczyć możliwość nakładania przez państwa członkowskie wymogu składania takich powiadomień.

(34)

Aby ułatwić gromadzenie danych z zakresu informacji o rynku na potrzeby monitorowania rynku i zarządzania nim, przy jednoczesnym ograniczeniu obciążeń administracyjnych, należy ustanowić przepisy, które zapewnią, by deklaracje dotyczące produkcji oraz stanu zapasów były składane przez zainteresowane podmioty mające siedzibę w państwach członkowskich, które mają obowiązek prowadzenia rejestru winnic. Państwa członkowskie, które nie są zobowiązane do prowadzenia rejestru winnic, powinny jednak mieć możliwość domagania się takiej deklaracji. W celu uniknięcia powielania danych państwa członkowskie, które wprowadziły rejestr winnic zawierający corocznie aktualizowane informacje dotyczące obszaru upraw winorośli w odniesieniu do każdego plantatora winorośli, powinny mieć możliwość zwolnienia przedsiębiorców z deklarowania powierzchni w deklaracjach produkcji.

(35)

W celu poprawy identyfikowalności oraz zarządzania rynkiem państwom członkowskim należy zezwolić na gromadzenie dodatkowych danych dotyczących produkcji winogron i moszczu winogronowego przeznaczonych do produkcji wina. W tym celu państwom członkowskim należy zezwolić na wymaganie deklaracji zbiorów.

(36)

W celu poprawy identyfikowalności oraz zarządzania rynkiem państwom członkowskim należy zezwolić na gromadzenie danych na temat działań, które mogą mieć miejsce między datą rzeczywistego zbioru a datami składania deklaracji zbiorów i produkcji dotyczących przetwarzania lub wprowadzania do obrotu zebranych winogron i pochodzących z nich moszczu oraz soku winogronowego.

(37)

W celu poprawy przejrzystości i zarządzania rynkiem przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu nie powinny utrudniać państwom członkowskim zwracania się o bardziej wyczerpujące informacje. Ponadto w przypadku braku produkcji lub zapasów państwom członkowskim należy zezwolić na zwolnienie podmiotów z obowiązku składania deklaracji.

(38)

Do celów art. 89 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 należy ustanowić jednolite zasady dotyczące kontroli, które mają zostać przeprowadzone w odniesieniu do rynku wewnętrznego. W związku z tym organy odpowiedzialne za monitorowanie przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów sektora wina powinny dysponować narzędziami niezbędnymi do przeprowadzania skutecznych kontroli, zgodnie z jednolitymi zasadami mającymi zastosowanie w całej Unii, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących, certyfikacji oraz rejestru przychodów i rozchodów.

(39)

W celu zagwarantowania sprawnego funkcjonowania kontroli i pobierania próbek winogron i produktów sektora wina należy przyjąć przepisy mające na celu powstrzymanie stron podlegających kontroli przed zakłócaniem tych kontroli oraz zobowiązanie tych stron do ułatwiania pobierania próbek i przekazywania informacji wymaganych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(40)

Z myślą o zapewnieniu państwom członkowskim skutecznych narzędzi, które pozwolą ograniczyć ryzyko popełniania oszustw związanych z produkcją wina, ustanowiona została analityczna baza danych izotopowych, o której mowa w art. 89 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Została ona stworzona w europejskim ośrodku referencyjnym ds. kontroli w sektorze wina, który nią zarządza i który został ustanowiony w ramach Wspólnego Centrum Badawczego. Zastosowanie metod referencyjnych analizy izotopowej zapewnia skuteczne kontrole wzbogacania produktów sektora wina lub pozwala wykryć, czy do takich produktów dodano wodę. Obok innych technik analitycznych analityczna baza danych izotopowych pomaga w sprawdzaniu, czy produkty sektora wina są zgodne z pochodzeniem i odmianami wskazanymi w deklaracji. W tym celu należy ustanowić przepisy umożliwiające zastosowanie metod referencyjnych analizy izotopowej oraz prowadzenie i aktualizację bazy danych analitycznych.

(41)

Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczność pracy organów odpowiedzialnych za kontrole w sektorze wina. W związku z tym kontrole powinny być koordynowane między właściwymi organami w państwach członkowskich, w sytuacji gdy za kontrole w sektorze wina odpowiada wiele różnych organów, a państwa członkowskie powinny wyznaczyć pojedynczy organ odpowiedzialny za komunikację między nimi a Komisją.

(42)

Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli w całej Unii, państwa członkowskie powinny podjąć działania niezbędne do zapewnienia, by personel właściwych organów posiadał kompetencje w zakresie prowadzenia dochodzeń właściwe dla zagwarantowania przestrzegania przepisów.

(43)

W celu zapewnienia identyfikowalności produktów sektora wina i zgodności z unijnymi przepisami odnoszącymi się do sektora wina należy utrzymać koordynację kontroli i dostępu do informacji dla właściwych organów w sektorze wina. Aby w pełni zrealizować to skoordynowane podejście, różne organy zaangażowane w kontrole produktów sektora wina objętych akcyzą powinny mieć dostęp do informacji na temat przewożenia tych produktów na podstawie dyrektywy 2008/118/WE i rozporządzenia (WE) nr 684/2009. W tym celu wskazane jest uwzględnienie skomputeryzowanego systemu przepływu produktów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi ustanowiony decyzją nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (13).

(44)

Współzależność rynków sektora wina oraz handlu między państwami członkowskimi i państwami trzecimi wymaga ścisłej współpracy między różnymi organami odpowiedzialnymi za kontrole. W celu skutecznej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie stosowania przepisów w sektorze wina właściwe organy państw członkowskich powinny być w stanie komunikować się z właściwymi organami innego państwa członkowskiego. W tym celu należy ustanowić zasady regulujące wzajemną pomoc na żądanie. W celu uproszczenia zarządzania wydatkami związanymi z pobieraniem i wysyłaniem próbek, ich analizą i badaniami organoleptycznymi oraz korzystaniem z usług specjalisty powinna zostać ustanowiona zasada, że tego rodzaju wydatki ponosi właściwy organ państwa członkowskiego zlecający pobieranie próbek lub zamawiający usługi eksperta.

(45)

Aby zwiększyć skuteczność wzajemnej pomocy właściwych organów, niniejsze rozporządzenie powinno zawierać przepis dotyczący mocy wiążącej wyników kontroli przeprowadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym przeprowadzono kontrolę.

(46)

W celu skutecznego zwalczania oszustw, aby uniknąć poważnego ryzyka nadużyć finansowych lub aby podjąć odpowiednie działania w przypadku podejrzenia lub wykrycia niezgodności produktów sektora wina z unijnymi przepisami, instytucje łącznikowe odnośnych państw członkowskich powinny mieć możliwość powiadamiania się wzajemnie o takich przypadkach. W tym celu zainteresowane państwa członkowskie powinny korzystać z systemów informatycznych udostępnianych przez Komisję.

(47)

Art. 64 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 przewiduje kary administracyjne w przypadkach niezgodności w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności, zobowiązań lub innych obowiązków wynikających ze stosowania sektorowego prawodawstwa rolnego. Na podstawie art. 71 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 należy ustanowić kary administracyjne w odniesieniu do nasadzeń bez zezwolenia. W celu zapewnienia odstraszającego skutku państwa członkowskie powinny móc stopniować te kary, w zależności od wartości handlowej win wytwarzanych w odnośnych winnicach. Minimalna wysokość tych kar powinna odpowiadać średniemu rocznemu dochodowi z hektara obszaru uprawy winorośli na poziomie Unii, mierzonemu jako marża brutto na hektar obszaru uprawy winorośli. Należy stopniować kary, począwszy od tej wartości minimalnej, w zależności od tego, jak długo trwało nieprzestrzeganie przepisów. Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość stosowania wyższych kar minimalnych wobec producentów na danym obszarze, w przypadku gdy minimalne wartości ustalone na szczeblu unijnym kształtują się poniżej szacowanego średniego rocznego dochodu z hektara danego obszaru. Takie zwiększenie minimalnej wartości kary powinno być proporcjonalne do szacunkowego średniego rocznego dochodu z hektara w odniesieniu do obszaru, na którym znajduje się niedozwolona uprawa winorośli,

(48)

Z uwagi na potrzebę zapewnienia szybkiej i skutecznej ochrony konsumentów kluczowe znaczenie ma zapewnienie możliwości zawieszenia stosowania dokumentów towarzyszących i procedur certyfikacyjnych przez podmioty, których działalność została uznana za niezgodną z unijnymi przepisami w zakresie produkcji lub transportu produktów sektora wina lub stosowania uproszczonych przepisów albo elektronicznych procedur dotyczących przywozu w przypadku wystąpienia oszustw lub zagrożenia dla zdrowia konsumentów, lub co do których istnieje podejrzenie niezgodności z tymi unijnymi przepisami.

(49)

W celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia oraz właściwego monitorowania rynku wina należy ustanowić kary ze skutkiem odstraszającym, które mają być stosowane przez państwa członkowskie w zależności od dotkliwości i powtarzalności nieprzestrzegania przepisów w przypadku niespełniania obowiązków prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów, składania deklaracji lub przesyłania powiadomień.

(50)

W celu zapewnienia równego traktowania podmiotów należy ustanowić zasady dotyczące przypadków oczywistych błędów oraz wyjątkowych okoliczności.

(51)

Zgodnie z art. 223 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 należy ustanowić przepisy w sprawie powiadomień przekazywanych Komisji przez państwa członkowskie. W tym celu należy określić charakter i rodzaj informacji, które mają być przekazywane, oraz warunków publikowania informacji.

(52)

W celu ułatwienia kontroli dokumentów przywozu produktów sektora wina wydanych przez państwa trzecie Komisja powinna sporządzić i opublikować wykaz właściwych organów, wyznaczonych instytucji lub służb i upoważnionych producentów wina zgłoszonych przez państwa trzecie do celów sporządzania takich dokumentów. W celu ułatwienia komunikacji i przesyłania żądania pomocy między państwami członkowskimi a Komisją, z jednej strony, a państwami trzecimi, z drugiej strony, Komisja powinna również podać do publicznej wiadomości, która instytucja jest instytucją łącznikową wyznaczoną w każdym z państw trzecich do kontaktowania się z Komisją i państwami członkowskimi.

(53)

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości produktów sektora wina należy ustanowić przepisy dotyczące wprowadzenia w życie zakazu nadmiernego tłoczenia winogron. Weryfikacja prawidłowego stosowania tego zakazu wymaga odpowiedniego monitorowania produktów ubocznych powstałych w wyniku produkcji wina i ich ostatecznego wykorzystania. W tym celu powinny zostać ustalone zasady dotyczące minimalnej zawartości alkoholu w produktach ubocznych po wytłoczeniu winogron, jak również warunków obowiązkowego usuwania produktów ubocznych znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub grup osób, pod nadzorem właściwych organów państw członkowskich. Ponieważ warunki te są bezpośrednio związane z procesem produkcji wina, powinny one zostać umieszczone w wykazie wraz z praktykami enologicznymi i ograniczeniami dotyczącymi produkcji wina określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 606/2009. Należy zatem odpowiednio zmienić wspomniane rozporządzenie.

(54)

W trosce o jasność i pewność prawa należy skreślić przepisy rozporządzenia (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009, które zostaną zastąpione niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/274. Z tego samego powodu rozporządzenie (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane (UE) 2015/560 powinny zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy uzupełniające rozporządzenia, odpowiednio, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do:

a)

systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli;

b)

rejestru winnic;

c)

uznawanych dokumentów towarzyszących, certyfikacji i przepisów dotyczących przywozu wina;

d)

rejestru przychodów i rozchodów;

e)

obowiązkowych deklaracji;

f)

kontroli i analitycznej bazy danych izotopowych;

g)

właściwych organów i ich wzajemnej pomocy;

h)

kar;

i)

powiadomień i publikacji zgłoszonych informacji.

Artykuł 2

Definicje

1.   Dla celów niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274 stosuje się następujące definicje:

a)

„plantator winorośli” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Unii w rozumieniu art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz które posiadają obszar upraw winorośli, jeżeli produkt pochodzący z tego obszaru jest wykorzystywany do komercyjnej produkcji produktów sektora wina lub obszar ten jest objęty zwolnieniami do celów doświadczalnych lub związanych z przeznaczeniem na szkółki szczepów, o których mowa w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

b)

„produkty sektora wina” oznaczają produkty wymienione w części XII załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, z wyłączeniem octu winnego objętego kodami CN 2209 00 11 i 2209 00 19;

c)

„działka winnicy” oznacza działkę rolną zgodnie z definicją w art. 67 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 obsadzoną winoroślą przeznaczoną do komercyjnego wytwarzania produktów sektora wina lub objętą zwolnieniami do celów doświadczalnych, lub w związku z przeznaczeniem na szkółki szczepów, o których mowa w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

d)

„opuszczony obszar uprawy” oznacza obszar uprawy winorośli, który od ponad pięciu lat winiarskich nie jest już regularnie uprawiany w celu otrzymania zbywalnego produktu, bez uszczerbku dla przypadków szczególnych określonych przez państwa członkowskie, których karczowanie nie upoważnia już producenta do otrzymania zezwolenia na nowe nasadzenia zgodnie z art. 66 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

e)

„podmiot dokonujący zbiorów” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę takich osób, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, które dokonują zbioru winogron pochodzących z obszaru, na którym zostały one nasadzone w celu prowadzenia sprzedaży tych winogron do produkcji produktów sektora wina przez strony trzecie lub w celu przetworzenia ich na produkty sektora wina w swoim gospodarstwie, lub zlecania ich przetworzenia w swoim gospodarstwie w celach komercyjnych;

f)

„przetwórca” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę takich osób, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, przez które lub w imieniu których przetwarzane jest wino, w wyniku czego powstaje wino, wino likierowe, wino musujące i gazowane wino półmusujące, gazowane wino musujące i wino półmusujące, gatunkowe wino musujące lub aromatyczne gatunkowe wino musujące;

g)

„sprzedawca detaliczny” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę takich osób, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których działalność gospodarcza obejmuje bezpośrednią sprzedaż konsumentom wina i moszczu winogronowego w małych ilościach, które określają poszczególne państwa członkowskie, mając na uwadze szczególne cechy handlu i dystrybucji, ale z wyłączeniem osób, które wykorzystują piwnice wyposażone do składowania wina lub urządzenia do butelkowania wina w znacznych ilościach, oraz osób, które zajmują się sprzedażą obwoźną wina przewożonego luzem;

h)

„butelkowanie” oznacza umieszczanie wina jako produktu końcowego w pojemnikach o pojemności nie przekraczającej 60 litrów, do celów handlowych;

i)

„podmiot dokonujący butelkowania” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę takich osób, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, które butelkują wino lub w imieniu którego przeprowadzane jest butelkowanie wina;

j)

„handlowiec” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę takich osób, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, które nie są konsumentami prywatnymi ani sprzedawcami detalicznymi, które posiadają zapasy produktów sektora wina w celach komercyjnych lub zajmują się handlem nimi i ewentualnie je butelkują, z wyjątkiem gorzelni;

k)

„rok winiarski” oznacza rok gospodarczy dla sektora wina, o którym mowa w art. 6 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2.   Do celów rozdziałów IV–VIII niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem art. 47, oraz rozdziałów IV–VII rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274 „producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę takich osób, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, które same przetwarzają świeże winogrona, moszcz winogronowy lub młode wino w trakcie fermentacji na wino lub moszcz do celów handlowych lub w imieniu których są one przetwarzane.

3.   Do celów art. 10 ust. 1 „drobny producent” oznacza producenta, który wytwarza średnio mniej niż 1 000 hl wina na rok winiarski, opierając się na średniej rocznej produkcji z co najmniej trzech kolejnych lat winiarskich.

Państwa członkowskie mogą postanowić, że definicja „drobnego producenta” nie obejmuje tych producentów, którzy kupują świeże winogrona, moszcz lub młode wino w trakcie fermentacji w celu przetworzenia ich na wino.

ROZDZIAŁ II

SYSTEM ZEZWOLEŃ NA NASADZENIA WINOROŚLI

Artykuł 3

Obszary wyłączone z systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli

1.   System zezwoleń na nasadzenia winorośli, ustanowiony w części II tytuł I rozdział III rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, nie ma zastosowania do nasadzenia lub ponownego nasadzania na obszarach, o których mowa w art. 62 ust. 4 tego rozporządzenia, spełniających odpowiednie warunki określone w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

2.   Nasadzenie lub ponowne nasadzanie na obszarach przeznaczonych do celów doświadczalnych lub na szkółki szczepów podlega obowiązkowi uprzedniego powiadomienia o tym właściwych organów. Powiadomienie zawiera wszystkie istotne informacje w odniesieniu do tych obszarów oraz informacje o okresie, w jakim będzie trwało doświadczenie lub w jakim będzie trwała produkcja w szkółkach szczepów. O przedłużeniu takich okresów należy również powiadomić właściwe organy.

W przypadku gdy nie ma ryzyka wystąpienia zakłóceń na rynku, państwa członkowskie mogą zdecydować, że w okresach, o których mowa w akapicie pierwszym, winogrona produkowane na tych obszarach, a także produkty sektora wina otrzymane z takich winogron mogą być wprowadzane do obrotu. Na koniec takich okresów dany producent musi albo:

a)

uzyskać zezwolenie zgodnie z art. 64 lub 68 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do danego obszaru, tak aby winogrona produkowane na tym obszarze oraz produkty sektora wina otrzymane z tych winogron mogły być wprowadzone do obrotu; lub

b)

wykarczować taki obszar na własny koszt zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Obszary przeznaczone do celów doświadczalnych lub na szkółki szczepów, które zostały nasadzone przed dniem 1 stycznia 2016 r. w następstwie przyznania nowych praw do nasadzeń, nadal spełniają po tej dacie wszelkie warunki określone dla korzystania z takich praw do końca okresu trwania doświadczenia lub produkcji w szkółkach szczepów, na które zostały one przyznane. Po upływie tych terminów mają zastosowanie przepisy określone w akapicie pierwszym i drugim.

3.   Nasadzenie lub ponowne nasadzanie na obszarach, z których wino lub produkty sektora wina przeznaczone są wyłącznie do spożycia w gospodarstwie domowym plantatora winorośli, podlega następującym warunkom:

a)

obszar taki nie przekracza 0,1 ha;

b)

dany plantator winorośli nie zajmuje się komercyjną produkcją wina ani komercyjną produkcją innych produktów sektora wina.

Dla celów niniejszego ustępu państwa członkowskie mogą uważać niektóre organizacje nieprowadzące działalności handlowej za równoważne gospodarstwom domowym plantatora.

Państwa członkowskie mogą zdecydować, aby nasadzenia, o których mowa w akapicie pierwszym, podlegały powiadomieniu.

4.   Producent, który utracił pewien obszar uprawy winorośli w związku z obowiązkowym zakupem, prowadzonym w interesie publicznym na mocy prawa krajowego, jest uprawniony do nasadzenia nowego obszaru, pod warunkiem że taki nowo nasadzony obszar nie przekracza 105 % czystego zbioru w obszarze utraconym. Nowo nasadzony obszar jest rejestrowany w rejestrze winnic.

5.   Karczowanie obszarów korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie uprawnia do otrzymania zezwolenia na ponowne nasadzenia na podstawie art. 66 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Takie zezwolenia przyznaje się jednak w przypadku karczowania obszarów nowo nasadzonych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 4.

Artykuł 4

Kryteria przyznawania zezwoleń

1.   W przypadku gdy państwa członkowskie stosują kryterium kwalifikowalności ustanowione w art. 64 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, mają zastosowanie przepisy określone w sekcji A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie mogą również zastosować dodatkowe obiektywne i niedyskryminacyjne kryterium wymagające, by wniosek nie pociągał za sobą ryzyka przywłaszczenia renomy konkretnych chronionych oznaczeń geograficznych — na zasadzie domniemania —, chyba że władze publiczne dowiodą, że takie ryzyko istnieje.

Zasady stosowania tego dodatkowego kryterium określone są w sekcji B załącznika I.

2.   Jeżeli państwa członkowskie przy udzielaniu zezwoleń na nowe nasadzenia zdecydują się zastosować jedno lub więcej z kryteriów kwalifikowalności, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. a)–c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz dodatkowe kryterium, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą one stosować takie kryteria na poziomie krajowym lub na niższym poziomie terytorialnym.

3.   W przypadku gdy państwa członkowskie stosują jedno lub więcej z kryteriów kwalifikowalności, o których mowa w art. 64 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, mają zastosowanie przepisy określone w sekcjach A–H załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie mogą również stosować dodatkowe obiektywne i niedyskryminujące kryteria dotyczące uprzedniego postępowania producenta oraz organizacji nienastawionych na zysk i służących celom społecznym, które otrzymały grunty skonfiskowane w związku z aktami terroryzmu lub innego rodzaju działalnością przestępczą. Zasady stosowania tych dodatkowych kryteriów określono w sekcji I załącznika II.

4.   Jeżeli państwa członkowskie przy udzielaniu zezwoleń na nowe nasadzenia zdecydują się zastosować jedno lub więcej z kryteriów pierwszeństwa, o których mowa w art. 64 ust. 2 lit. a)–h) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz dodatkowe kryteria, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, mogą one stosować takie kryteria jednakowo na poziomie krajowym lub w różnym stopniu w różnych obszarach danego państwa członkowskiego.

5.   Stosowanie jednego lub kilku kryteriów wymienionych w art. 64 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 jako kryteriów kwalifikowalności na jednym z poziomów geograficznych, o których mowa w art. 63 ust. 2, uznaje się za należycie uzasadnione do celów art. 64 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia, jeżeli stosowanie to ma na celu zaradzenie konkretnym problemom sektora uprawy winorośli na danym poziomie geograficznym, które można rozwiązać jedynie za pomocą takiego ograniczenia.

6.   Nie naruszając przepisów ustanowionych w załącznikach I oraz II w odniesieniu do szczegółowych kryteriów kwalifikowalności i kryteriów pierwszeństwa, państwa członkowskie przyjmują dodatkowe środki, jeśli to konieczne, w celu uniknięcia sytuacji, w których ubiegający się o zezwolenia obchodziliby kryteria kwalifikowalności i kryteria pierwszeństwa zawarte w tych załącznikach.

Artykuł 5

Zezwolenia na przewidywane ponowne nasadzanie

Państwa członkowskie mogą uzależnić od złożenia zabezpieczenia udzielanie zezwoleń producentom prowadzącym karczowanie obszaru nasadzonego winoroślą zgodnie z art. 66 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

W każdym przypadku, jeżeli karczowanie nie jest przeprowadzone przez producentów do końca czwartego roku od dnia, w którym nowe winorośle zostały nasadzone, w odniesieniu do obszaru, który nie został wykarczowany, stosuje się art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 6

Ograniczenia dotyczące ponownego nasadzenia

Państwa członkowskie mogą ograniczyć ponowne nasadzenia na podstawie art. 66 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w przypadku gdy dany teren, który ma być ponownie nasadzony, znajduje się w obszarze dla którego wydawanie zezwoleń na nowe nasadzenia jest ograniczone zgodnie z art. 63 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, i pod warunkiem że decyzja jest uzasadniona potrzebą uniknięcia udokumentowanego ryzyka znacznej dewaluacji konkretnej chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub konkretnego chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG).

Ryzyko znacznej dewaluacji, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie występuje w przypadku gdy:

a)

dany teren, który ma być ponownie nasadzony, znajduje się w tym samym obszarze chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG) co obszar wykarczowany, a ponowne nasadzenie winoroślą jest zgodne z tą samą specyfikacją chronionej nazwy pochodzenia ChNP lub ChOG co obszar wykarczowany;

b)

celem ponownego nasadzenia jest produkcja win nieposiadających oznaczenia geograficznego, pod warunkiem że wnioskodawca podejmuje takie same zobowiązania, jak te ustanowione w pkt 2 sekcji A i B załącznika I do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do nowych nasadzeń.

ROZDZIAŁ III

REJESTR WINNIC

Artykuł 7

Minimum informacji, jakie należy ująć w rejestrze winnic

1.   Do celów art. 145 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w państwach członkowskich, które stosują system zezwoleń na nasadzenia winorośli, zaktualizowane informacje zawarte w rejestrze winnic zawierają co najmniej szczegółowe dane i specyfikacje określone w załącznikach III i IV do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdego plantatora winorośli.

2.   Do celów art. 145 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w państwach członkowskich, które nie wprowadzają systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, a które realizują jednak krajowe programy wsparcia na rzecz restrukturyzacji lub przekształcenia winnic, zaktualizowane informacje zawarte w rejestrze winnic zawierają co najmniej uproszczone szczegółowe dane i specyfikacje określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ IV

DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE I ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRZYWOZU PRODUKTÓW SEKTORA WINA

SEKCJA I

DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE DO CELÓW MONITOROWANIA I CERTYFIKACJI PRODUKTÓW SEKTORA WINA

Artykuł 8

Zasady ogólne

1.   Do celów art. 147 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przy każdej czynności przewozu produktów sektora wina między plantatorami winorośli, podmiotami dokonującymi zbiorów, producentami, przetwórcami, podmiotami dokonującymi butelkowania lub handlowcami, lub między nimi a sprzedawcami detalicznymi, wymagany jest dokument towarzyszący.

Podmioty, o których mowa w akapicie pierwszym, muszą być w stanie przedstawić właściwym organom dokument towarzyszący na każdym etapie przewozu.

2.   Dokument towarzyszący może być wykorzystany wyłącznie do pojedynczego przewozu.

3.   Państwa członkowskie sporządzają i aktualizują wykaz podmiotów, o których mowa w niniejszym artykule. W przypadku gdy taki wykaz lub rejestr został już utworzony do innych celów, może też być wykorzystywany na użytek niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Zwolnienia

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 8 dokument towarzyszący nie jest wymagany:

a)

w przypadku przewożenia produktów sektora wina z winnic do zakładów produkcji wina, między dwoma pomieszczeniami tego samego przedsiębiorstwa lub między pomieszczeniami należącymi do grupy producentów, kiedy nie następuje zmiana właściciela, pod warunkiem że transportu dokonuje się na potrzeby produkcji, przetwarzania, składowania lub butelkowania wina, całkowita odległość drogą nie przekracza 70 km i transport odbywa się wyłącznie na terytorium jednego państwa członkowskiego lub został zatwierdzony przez właściwe władze zainteresowanych państw członkowskich;

b)

w przypadku przewozu wytłoków winogronowych i drożdżowego osadu winiarskiego:

(i)

przewożonych do destylarni lub zakładu produkcji octu winnego, jeżeli produktowi towarzyszy specyfikacja wysyłkowa producenta zgodna z warunkami określonymi przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym rozpoczyna się przewóz, lub

(ii)

w przypadku gdy przewozu dokonuje się w celu wycofania produktu z procesu produkcji wina lub z innego procesu przetwarzania winogron, pod nadzorem właściwych organów, jak przewidziano w art. 14 ust. 1) lit. b) pkt (vii) i art. 18 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274;

c)

w przypadku soku winogronowego i moszczu, objętych kodami CN 2009 61 i 2009 69, dostarczanych podmiotom, które nie biorą udziału w produkcji wina, jeżeli produktowi towarzyszy dokument handlowy;

d)

w przypadku produktów sektora wina wytwarzanych i transportowanych wyłącznie w obrębie terytorium państw członkowskich, które nie podlegają obowiązkowi prowadzenia rejestru winnic zgodnie z art. 145 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

e)

w przypadku wymienionych poniżej produktów sektora wina przewożonych wyłącznie w obrębie terytorium państwa członkowskiego w pojemnikach o pojemności nominalnej nie większej niż 60 litrów:

(i)

w przypadku produktów sektora wina w oznaczonych etykietami pojemnikach o objętości nominalnej nie większej niż 10 litrów, wyposażonych w zamknięcia jednorazowe, jeżeli całkowita ilość transportowanych produktów nie przekracza:

5 litrów lub 5 kilogramów w przypadku zagęszczonego moszczu winogronowego, rektyfikowanego lub nie,

100 litrów w przypadku wszystkich innych produktów;

(ii)

w przypadku przewozu wina lub soku winogronowego przeznaczonego dla przedstawicielstw dyplomatycznych, konsulatów i podobnych instytucji w granicach przyznanych im zwolnień;

(iii)

w przypadku przewozu wina lub soku winogronowego:

stanowiącego część majątku gospodarstwa domowego w ramach przeprowadzki i nieprzeznaczonego na sprzedaż,

znajdującego się na pokładzie statków, samolotów lub pociągów z przeznaczeniem do spożycia;

(iv)

w przypadku przewozu wina, częściowo sfermentowanego wina, częściowo sfermentowanego moszczu winogronowego i moszczu winogronowego przez osoby prywatne z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia przez odbiorcę lub jego rodzinę, jeżeli przewożona ilość nie przekracza 30 litrów;

(v)

w przypadku przewozu produktu przeznaczonego do przeprowadzania doświadczeń naukowych lub technicznych, jeżeli całkowita przewożona ilość nie przekracza jednego hektolitra;

(vi)

w przypadku próbek handlowych;

(vii)

w przypadku próbek przeznaczonych dla właściwego organu lub wyznaczonego laboratorium.

2.   Jeżeli dokument towarzyszący nie jest wymagany, wysyłający muszą być w stanie w każdej chwili udowodnić poprawność wszelkich informacji zapisanych w ich rejestrze przychodów i rozchodów przewidzianym w rozdziale V lub w innych rejestrach wymaganych przez państwo członkowskie, w którym rozpoczęto przewóz.

Artykuł 10

Uznawane dokumenty towarzyszące

1.   Właściwe organy uznają następujące dokumenty za dokumenty towarzyszące, pod warunkiem że spełniają one wymogi ustanowione w ust. 2–5 i w załączniku V:

a)

w przypadku produktów sektora wina wysyłanych wewnątrz państwa członkowskiego lub pomiędzy państwami członkowskimi, nie naruszając lit. b) niniejszego akapitu:

(i)

jeden z dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 6 lub art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/118/WE w przypadku produktów przewożonych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Unii, pod warunkiem że w zaznaczono w nim wyraźnie niepowtarzalny administracyjny numer ewidencyjny, o którym mowa w art. 21 ust. 3 tej dyrektywy („numer ARC”), został on sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 684/2009 (14), a w przypadku gdy stosowany jest dokument, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/118/WE, wysyłający spełnia wymogi wynikające z ust. 1;

(ii)

w przypadku produktów objętych akcyzą i przewożonych na obszarze Unii po dopuszczeniu do spożycia w państwie członkowskim, w którym rozpoczął się przewóz, uproszczony dokument towarzyszący, o którym mowa w art. 34 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE, sporządzony i stosowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3649/92 (15);

(iii)

w przypadku produktów sektora wina objętych akcyzą i wysyłanych przez drobnych producentów zgodnie z art. 40 dyrektywy 2008/118/WE i w przypadku produktów nieobjętych akcyzą, jeden z następujących dokumentów, sporządzony zgodnie z warunkami określonymi przez państwo członkowskie wysyłki:

jeżeli państwo członkowskie stosuje system informatyczny, wydruk sporządzonego w tym systemie dokumentu elektronicznego lub innego dokumentu handlowego, w którym wyraźnie zaznaczono specjalny administracyjny numer ewidencyjny („numer MVV”) przypisany do elektronicznego dokumentu administracyjnego przez ten system, pod warunkiem że dokument jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi;

jeżeli państwo członkowskie nie stosuje systemu informatycznego, dokument administracyjny lub dokument handlowy zawierający numer MVV przyznawany przez właściwy organ, pod warunkiem że dokument i jego kopia są zatwierdzone zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu;

b)

w przypadku produktów sektora wina wysyłanych do państwa trzeciego lub na terytorium, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 3 dyrektywy 2008/118/WE, jeden z dokumentów, o których mowa w lit. a) ppkt (i) lub (iii).

Dokumenty, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) ppkt (iii) tiret drugie, mogą być stosowane tylko do dnia 31 grudnia 2020 r.

2.   Dokumenty, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), muszą zawierać informacje, o których mowa w sekcji A załącznika V, lub umożliwiać właściwym organom uzyskanie dostępu to tych informacji.

Jeżeli te dokumenty zawierają numer ARC nadawany przez system komputerowy, o którym mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE, lub numer MVV nadawany przez system informatyczny ustanowiony przez państwo członkowskie wysyłki, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (iii) tiret pierwsze, informacje, o których mowa w sekcji A załącznika V do niniejszego rozporządzenia, muszą znajdować się w wykorzystywanym systemie.

3.   Dokumenty, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (iii) tiret drugie, i ich kopie muszą przed wysyłką zostać zatwierdzone:

a)

za pomocą daty, podpisu urzędnika właściwego organu i pieczęci urzędowej naniesionej przez tego urzędnika; lub

b)

za pomocą daty, podpisu wysyłającego i naniesieniem przez niego, w stosownych przypadkach:

(i)

specjalnej pieczęci zgodnej ze wzorem, o którym mowa w sekcji C załącznika V,

(ii)

pieczęci wymaganej przez właściwe władze, lub

(iii)

odcisku maszyny stemplującej zatwierdzonej przez właściwe władze.

Specjalna pieczęć lub pieczęć wymagana przez władze, o której mowa w lit. b), może być wcześniej nadrukowana na formularzach, jeżeli druk zostanie wykonany przez zatwierdzoną w tym celu drukarnię.

4.   W przypadku produktów sektora wina przywożonych z państw trzecich dokument, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a) zawiera odniesienie do poświadczenia sporządzonego w państwie pochodzenia zgodnie z art. 20.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą uznać inne dokumenty towarzyszące, w tym dokumenty sporządzone za pomocą procedury komputerowej, która w zamierzeniu ma upraszczać procedurę w odniesieniu do przewozu produktów sektora wina realizowanego wyłącznie w obrębie terytorium danego państwa członkowskiego oraz w sytuacji, gdy są one wywożone bezpośrednio z jego terytorium.

Artykuł 11

Poświadczenie pochodzenia lub miejsca pochodzenia, cech, roku zbiorów lub odmiany winorośli oraz ChNP lub ChOG

1.   Dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (i) oraz (iii), są uznawane za równoznaczne z poświadczeniem pochodzenia, jakości i cech produktu sektora wina, roku zbiorów lub odmiany lub odmian winorośli, z których jest produkowany, oraz, w stosownych przypadkach, ChNP lub ChOG. W tym celu wysyłający lub osoba działająca w imieniu wysyłającego muszą podać w polu 17 l tych dokumentów odpowiednie informacje określone w części I załącznika VI.

2.   Wysyłający potwierdza prawidłowość informacji wymaganych na podstawie ust. 1 w oparciu o rejestr przychodów i rozchodów, który ma być prowadzony zgodnie z rozdziałem V, lub o informacje poświadczone w dokumentach, które towarzyszyły poprzednim przewozom przedmiotowego produktu, oraz urzędowe kontrole zgodności przeprowadzane przez właściwe organy zgodnie z rozdziałem VII.

3.   Jeżeli w odniesieniu do produktów sektora wina wytworzonych na ich terytorium państwa członkowskie wymagają sporządzenia poświadczenia ChNP lub ChOG przez organ kontrolny wyznaczony do tego celu, dokument towarzyszący musi zawierać odniesienie do powyższego poświadczenia oraz nazwę i, w stosownych przypadkach, adres elektroniczny organu kontrolnego.

Artykuł 12

Certyfikacja wywożonych produktów sektora wina

1.   W przypadku gdy właściwe organy państwa trzeciego przeznaczenia wymagają certyfikacji, o której mowa w art. 11, w odniesieniu do produktów sektora wina wysyłanych do tego państwa trzeciego, certyfikacja odbywa się w jednej z następujących form:

a)

elektronicznego dokumentu administracyjnego lub jakiegokolwiek innego dokumentu handlowego stosowanego zgodnie z art. 21 ust. 6 dyrektywy 2008/118/WE lub dokumentu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że upoważniony wysyłający lub osoba działająca w imieniu wysyłającego wskazuje odpowiednie informacje określone w części I załącznika VI do niniejszego rozporządzenia;

b)

specjalnego świadectwa wywozu sporządzonego na podstawie przewidzianego wzoru i na podstawie wymogów określonych w załączniku części II załącznika VI do niniejszego rozporządzenia.

2.   Poświadczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), uznaje się za autentyczne, jeżeli jest zatwierdzone za pomocą daty i podpisu upoważnionego wysyłającego lub osoby działającej w imieniu wysyłającego oraz jeżeli wysyłający wskazał na poświadczeniu numer ARC lub numer MVV nadany przez właściwy organ dokumentowi towarzyszącemu jako numer administracyjny.

3.   Art. 11 ust. 2 i 3 jest stosowany odpowiednio do celów certyfikacji, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 13

Dokumenty stosowane jako dowód wywozu

1.   Jeżeli produkty sektora wina są przewożone na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (i), dowód opuszczenia obszaru celnego Unii stanowi raport wywozu, o którym mowa w art. 28 dyrektywy 2008/118/WE, sporządzony przez urząd celny wywozu zgodnie z art. 334 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (16).

2.   Jeżeli produkty sektora wina są przewożone na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (iii), dowód opuszczenia obszaru celnego Unii jest ustanawiany zgodnie z art. 334 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447. W takim przypadku wysyłający lub osoba upoważniona działającą w imieniu wysyłającego umieszcza na dokumencie towarzyszącym numer referencyjny deklaracji wywozowej, o której mowa w art. 331 tego rozporządzenia, wydawanej przez urząd celny wywozu z wykorzystaniem jednej z adnotacji wymienionych w sekcji D załącznika V do niniejszego rozporządzenia.

3.   Produktom sektora wina, które są czasowo wywożone w ramach uszlachetniania biernego przewidzianego w art. 210 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 952/2013 zgodnie z tytułem VII rozdział I oraz V rozporządzenia (UE) 2015/2446 (17) i z tytułem VII rozdział I rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 do jednego z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w celu przeprowadzenia składowania, dojrzewania lub pakowania, musi towarzyszyć, oprócz dokumentu towarzyszącego, arkusz informacyjny ustanowiony zaleceniem Rady Współpracy Celnej z dnia 3 grudnia 1963 r. Arkusz ten zawiera w rubrykach zarezerwowanych dla opisu produktu opis zgodny ze wspólnotowymi i krajowymi przepisami oraz ilość przewożonego wina.

Informacje te pochodzą z oryginału dokumentu towarzyszącego przewozowi, na podstawie którego wino zostało przewiezione do urzędu celnego, który wydaje arkusz informacyjny. Ponadto w arkuszu informacyjnym należy podać rodzaj, datę i numer dokumentu towarzyszącego wcześniej przewozowi.

W przypadku ponownego wprowadzenia na obszar celny Unii produktów, o których mowa w akapicie pierwszym, arkusz informacyjny jest należycie wypełniony przez właściwy urząd celny EFTA. Dokument ten jest równoważny z dokumentem towarzyszącym w przypadku przewozu do urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia w Unii lub ze względu na miejsce dopuszczenia do spożycia, pod warunkiem że w rubryce zarezerwowanej na oznaczenie towarów dokument ten zawiera dane określone w akapicie pierwszym.

Właściwy urząd celny w Unii potwierdza kopię lub kserokopię tego dokumentu dostarczaną przez odbiorcę lub jego przedstawiciela i zwraca mu ją do celów stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

Przewóz produktów sektora wina luzem

1.   Jeżeli system komputerowy lub system informatyczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) pkt (iii) tiret pierwsze lub w art. 10 ust. 5, nie jest stosowany lub jeżeli system ten nie umożliwia właściwemu organowi na miejscu rozładunku uzyskania informacji, wysyłający przesyłki produktów sektora wina luzem przekazuje, najpóźniej w dniu wyjazdu środka transportu, egzemplarz dokumentu towarzyszącego właściwemu organowi na terytorium, na którym znajduje się miejsce załadunku, w odniesieniu do następujących produktów:

a)

produkty pochodzące z Unii w ilości powyżej 60 litrów:

(i)

wino przeznaczone do przetworzenia na wina ChNP lub ChOG lub sprzedawane jako wino odmianowe lub rocznikowe, lub pakowane z przeznaczeniem do sprzedaży jako takie wina;

(ii)

częściowo sfermentowany moszcz winogronowy;

(iii)

zagęszczony moszcz winogronowy, rektyfikowany lub nie;

(iv)

świeży moszcz winogronowy z fermentacją zahamowaną poprzez dodanie alkoholu;

(v)

sok winogronowy;

(vi)

zagęszczony sok winogronowy;

b)

produkty niepochodzące z Unii w ilości powyżej 60 litrów:

(i)

świeże winogrona, z wyłączeniem winogron stołowych;

(ii)

moszcz winogronowy;

(iii)

zagęszczony moszcz winogronowy, rektyfikowany lub nie;

(iv)

częściowo sfermentowany moszcz winogronowy;

(v)

świeży moszcz winogronowy z fermentacją zahamowaną poprzez dodanie alkoholu;

(vi)

sok winogronowy;

(vii)

zagęszczony sok winogronowy;

(viii)

wino likierowe przeznaczone do wytwarzania produktów innych niż produkty objęte kodem CN 2204;

c)

produkty bez względu na ich pochodzenie i przewożoną ilość, nie naruszając zwolnień przewidzianych w art. 9:

(i)

drożdżowy osad winiarski;

(ii)

wytłoki winogronowe przeznaczone do gorzelni lub innego przemysłowego zakładu przetwórczego;

(iii)

piquette;

(iv)

wino wzmocnione do destylacji;

(v)

wino z odmian winogron niewymienionych jako odmiany winorośli właściwej w klasyfikacji sporządzonej przez państwa członkowskie na mocy art. 81 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 dla jednostki administracyjnej, w której są one zbierane;

(vi)

produkty, które nie mogą być oferowane lub dostarczane do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Właściwy organ w państwie członkowskim, na terytorium którego znajduje się miejsce załadunku, informuje właściwy organ w państwie członkowskim, na terytorium którego znajduje się miejsce rozładunku, że transport został rozpoczęty.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą wyznaczyć inne terminy w odniesieniu do przekazywania egzemplarza dokumentu towarzyszącego dotyczącego przesyłek zawierających produkty sektora wina, które są przewożone wyłącznie w obrębie terytorium danego państwa członkowskiego.

Artykuł 15

Przesyłki produktów z państw trzecich lub z Unii pierwotnie wywiezionych do państwa trzeciego

1.   W przypadku transportu w obrębie obszaru celnego Unii partii produktów pochodzących z państwa trzeciego dopuszczonych do swobodnego obrotu dokument towarzyszący opiera się na dokumencie VI-1, o którym mowa w art. 20, lub równoważnym dokumencie, o którym mowa w art. 26 lub 27, i zawiera następujące informacje lub pozwala właściwym organom na uzyskanie dostępu do następujących informacji:

a)

numer dokumentu VI-1 lub odniesienie do jednego z dokumentów, o których mowa w art. 26 i 27;

b)

nazwa i adres organu państwa trzeciego, który wypełnił dokument, o którym mowa w lit. a), lub upoważnił producenta do jego sporządzenia;

c)

data wypełnienia dokumentu, o którym mowa w lit. a).

Podmiot musi być w stanie przedstawić dokument VI-1, równoważny dokument, o którym mowa w art. 26 lub 27, lub wyciąg VI-2, o którym mowa w art. 22, w każdej chwili na żądanie właściwych organów państw członkowskich.

2.   W przypadku przewozu w obrębie terytorium celnego Unii partii produktów sektora wina pochodzących z Unii, pierwotnie wywiezionych do państwa trzeciego lub do terytorium, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 3 dyrektywy 2008/118/WE, dokument towarzyszący obejmuje następujące informacje lub pozwala właściwym organom na uzyskanie dostępu do następujących informacji:

a)

odniesienie do dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b) akapit pierwszy niniejszego rozporządzenia, sporządzonego do celów pierwotnej wysyłki, lub

b)

odniesienie do innych dokumentów wystawionych przez importera oraz uznanych przez właściwy organ podczas wprowadzania do swobodnego obrotu w UE za wystarczające do wykazania pochodzenia produktu.

3.   W przypadku stosowania systemu komputerowego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE, lub systemu informatycznego wprowadzonego przez państwo członkowskie wysyłki, informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, muszą znajdować się w wykorzystywanym systemie.

Artykuł 16

Odmowa przyjęcia przesyłki przez odbiorcę

Jeżeli odbiorca odrzuca część lub całość produktu przewożonego na podstawie dokument towarzyszącego, na odwrocie dokumentu umieszcza adnotację „produkt odrzucony przez odbiorcę” oraz datę i podpis oraz, w odpowiednim przypadku, uzupełnia je, podając ilości odrzuconego produktu w litrach lub kilogramach.

W takim przypadku dany produkt może zostać odesłany do wysyłającego na podstawie tego samego dokumentu towarzyszącego przewozowi lub zatrzymany w pomieszczeniach przewoźnika do czasu sporządzenia nowego dokumentu towarzyszącego produktowi podczas wysyłki zwrotnej.

Artykuł 17

Zatwierdzenie dokumentu towarzyszącego w przypadku poważnego naruszenia przepisów lub niezgodności z nimi

1.   W przypadku gdy właściwy organ stwierdzi lub ma uzasadniony powód, by podejrzewać, że wysyłający przewoził lub przewozi produkt sektora wina, który nie spełnia przepisów unijnych lub przepisów krajowych przyjętych na podstawie przepisów unijnych dotyczących warunków produkcji lub składu, lub produkt sektora wina, w odniesieniu do którego popełniono poważne naruszenie odnoszące się do dokumentów towarzyszących, może on zażądać od wysyłającego wypełnienia nowego dokumentu towarzyszącego przewozowi temu produktowi i jego zatwierdzenia przez właściwy organ.

Przyznanie zatwierdzenia może być powiązane z warunkami dotyczącymi przyszłego wykorzystania produktu lub zakazem wprowadzania produktu do obrotu. Zatwierdzenie zawiera pieczęć, podpis urzędnika reprezentującego właściwy organ i datę.

2.   Organ, o którym mowa w ust. 1, powiadamia organ właściwy dla miejsca załadunku. W przypadku transportu wewnątrz Unii zastosowanie mają zasady wzajemnej pomocy lub zgłoszenia podejrzenia niezgodności zgodnie z art. 43 i 45.

Artykuł 18

Środki wprowadzane w przypadku naruszeń dotyczących dokumentów towarzyszących przewozowi innych niż poważne naruszenia

1.   Jeżeli właściwy organ ustali, że przesyłka wymagająca dokumentu towarzyszącego jest przewożona bez tego dokumentu lub na podstawie dokumentu zawierającego błędne lub niekompletne informacje, może on wprowadzić niezbędne środki w celu uregulowania tego przewozu poprzez skorygowanie istotnych błędów albo poprzez wypełnienie nowego dokumentu.

Organ, o którym mowa w akapicie pierwszym, pieczętuje dokumenty skorygowane lub sporządzone na podstawie tego przepisu. Uregulowanie nieprawidłowości nie może opóźniać danego przewozu o czas dłuższy, niż jest to bezwzględnie konieczne.

W przypadku powtarzających się nieprawidłowości popełnianych przez tego samego wysyłającego, organ, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy, powiadamia organ właściwy dla miejsca załadunku. W przypadku transportu wewnątrz Unii zastosowanie mają zasady wzajemnej pomocy lub zgłoszenia podejrzenia niezgodności zgodnie z art. 43 i 45.

2.   W przypadku gdy uregulowanie przewozu zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy jest niemożliwe, organ, o którym mowa w tym akapicie, wstrzymuje przewóz. Informuje on wysyłającego o wstrzymaniu przewozu i o wprowadzonych w związku z tym środkach. Środki te mogą obejmować zakaz wprowadzania produktu do obrotu.

Artykuł 19

Siła wyższa lub nieprzewidziane zdarzenia

Jeżeli w trakcie przewozu z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej ma miejsce podział ładunku objętego wymogiem dokumentu towarzyszącego na części albo utrata części lub całości tego ładunku, przewoźnik występuje do właściwego organu znajdującego się najbliżej miejsca nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej o sporządzenie oświadczenia o stanie faktycznym i podjęcie środków niezbędnych do uregulowania danego przewozu.

SEKCJA II

DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE DO CELÓW DOPUSZCZENIA DO SWOBODNEGO OBROTU PRZYWOŻONYCH PRODUKTÓW SEKTORA WINA

Artykuł 20

Certyfikacja zgodności z przepisami przywożonych produktów sektora wina

1.   Dokument towarzyszący do celów przywozu produktów sektora wina obejmuje zaświadczenie i sprawozdanie z analizy, o których mowa odpowiednio w art. 90 ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Stanowią one jeden dokument, zwany dalej „dokumentem VI-1”. Jednak jeżeli produkty te nie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, wypełnienie sekcji sprawozdania z analizy dokumentu VI-1 nie jest obowiązkowe.

Właściwe organy lub wyznaczone instytucje albo służby, o których mowa w art. 90 ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, to organy, o których mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do odnośnych państw trzecich.

2.   Dokument VI-1 zostaje sporządzony i jest stosowany zgodnie z art. 22–25 i uznaje się go za poświadczający, że przywożony produkt:

a)

posiada cechy charakterystyczne produktu sektora wina zgodnie z prawem Unii lub zgodnie z umową dwustronną między Unią a państwem trzecim;

b)

został wytworzony z winogron konkretnego rocznika lub wyprodukowany ze wskazanej odmiany lub odmian winorośli;

c)

w stosownych przypadkach jest zgodny ze specyfikacjami oznaczenia geograficznego zgodnymi z porozumieniem w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) Światowej Organizacji Handlu (WTO), z prawodawstwem unijnym w sprawie oznaczeń geograficznych lub porozumieniem w sprawie uznawania i ochrony oznaczeń geograficznych między Unią a państwem trzecim, z którego pochodzi wino.

Artykuł 21

Zwolnienia

Na zasadzie odstępstwa od art. 90 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zastosowanie mają następujące zwolnienia:

a)

dokument VI-1 nie jest wymagany w przypadku:

(i)

produktów w oznaczonych etykietami przewożonych w pojemnikach o objętości nominalnej nie większej niż 10 litrów, wyposażonych w zamknięcia jednorazowe, w przypadku gdy całkowita ilość transportowanych produktów, bez względu na to, czy są one dostarczane w jednej przesyłce, czy w też kilku osobnych przesyłkach, nie przekracza 100 litrów;

(ii)

wina i soku winogronowego stanowiących mienie osobiste osób prywatnych przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego do Unii w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009;

(iii)

wina wysyłanego w partiach przez osobę prywatną do innej osoby prywatnej, w rozumieniu art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 w ilości do 30 litrów w jednej partii;

(iv)

wina, moszczu winogronowego i soku winogronowego zawartego w bagażu osobistym podróżnych w rozumieniu art. 41 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 w ilości do 30 litrów na jednego podróżnego;

(v)

wina i soku winogronowego z przeznaczeniem na targi zgodnie z definicją w art. 90 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, pod warunkiem że dane produkty są umieszczone w opatrzonych etykietą pojemnikach mieszczących co najwyżej dwa litry, wyposażonych w zamknięcia jednorazowe;

(vi)

wina, moszczu winogronowego i soku winogronowego w innych pojemnikach niż te, o których mowa w ppkt (v), przywożonych w celu prowadzenia doświadczeń naukowych i technicznych, w ilości do 100 litrów;

(vii)

win i soku winogronowego przywożonego zgodnie z przepisami Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r., Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z dnia 24 kwietnia 1963 r. lub innych konwencji konsularnych bądź Konwencji nowojorskiej o misjach specjalnych z dnia 16 grudnia 1969 r.;

(viii)

win i soku winogronowego przechowywanych na pokładach statków i samolotów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym;

(ix)

win i soku winogronowego pochodzących z i butelkowanych w Unii, wywożonych do kraju trzeciego i przywożonych na terytorium obszaru celnego Unii i dopuszczonych do swobodnego obrotu;

b)

w przypadku win umieszczonych w oznakowanych pojemnikach o pojemności nie większej niż 60 litrów, wyposażonych w jednorazowe zamknięcia, oraz zakładając, że wino to pochodzi z kraju, który przedstawił specjalne gwarancje zaakceptowane przez Unię, wymienionego w sekcji A części IV załącznika VII, część dokumentu VI-1 dotyczącą sprawozdania z analizy należy wypełnić tylko w zakresie:

(i)

rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu,

(ii)

kwasowości ogółem,

(iii)

zawartości dwutlenku siarki ogółem.

Artykuł 22

Zasady opracowywania dokumentu VI-1 oraz wyciągu VI-2

1.   Dokument VI-1 sporządza się na formularzu odpowiadającym wzorowi określonemu w części I załącznika VII zgodnie z przepisami technicznymi zawartymi w tym załączniku.

Dokument podpisuje urzędnik właściwego organu oraz urzędnik wyznaczonych instytucji lub służb wymienionych w wykazie w art. 51 ust. 1.

Do produktu dołącza się oryginał i kopię dokumentu VI-1.

Wyciąg, zwany dalej „wyciągiem VI-2”, może zostać sporządzony zgodnie ze wzorem przedstawionym w części II załącznika VII, zawierającym dane pojawiające się w dokumencie VI-1 lub, w przypadku gdy przedstawiony został wyciąg VI-2, w wyciągu VI-2, i opatrzony pieczęcią urzędu celnego Unii. Do produktu dołącza się oryginał i dwie kopie wyciągu VI-2.

2.   W dokumentach VI-1 i wyciągach VI-2 zamieszcza się nadany numer seryjny, w przypadku dokumentów VI-1 robi to właściwy organ, którego urzędnik podpisuje ten dokument, a w przypadku wyciągów VI-2 urząd celny, który stawia na nich pieczęć.

Artykuł 23

Wykorzystanie dokumentu VI-1 i wyciągów VI-2

Oryginał i kopia dokumentu VI-1 lub oryginał i kopie wyciągu VI-2 są przekazywane właściwym organom w państwie członkowskim, w którym dokonywane są formalności celne wymagane do dopuszczenia do swobodnego obrotu towaru, do którego odnoszą się te dokumenty, a po zakończeniu tych formalności odpowiednio:

a)

organy celne potwierdzają odwrotną stronę zarówno oryginału, jak i kopii dokumentu VI-1 lub oryginału i kopii wyciągu VI-2, zwracają oryginał dokumentu VI-1 lub oryginał i kopię wyciągu VI-2 osobie zainteresowanej i przechowują kopię dokumentu VI-1 lub wyciągu VI-2 przez co najmniej pięć lat;

b)

w przypadku gdy partia towaru ma być ponownie wysłana przed wprowadzeniem jej do swobodnego obrotu, nowy wysyłający przekazuje organom celnym kontrolującym wysyłkę dokument VI-1 i wyciąg VI-2 odnoszący się do tej partii lub, w przypadku gdy partia jest objęta wyciągiem VI-2 wypełnionym uprzednio i wyciągiem VI-2 wypełnionym później, obydwa te wyciągi.

W przypadku gdy wyciąg VI-2 jest przekazywany razem z dokumentem VI-1, organy celne sprawdzają, czy dane wpisane do dokumentu VI-1 są takie same jak dane wpisane do wyciągu VI-2. W przypadku gdy wyciąg VI-2 wypełniony później jest przekazywany razem z wyciągiem VI-2 wypełnionym uprzednio, organy celne sprawdzają, czy dane wpisane wcześniej do wyciągu VI-2 są takie same jak dane wpisane później do wyciągu VI-2, i stemplują ten ostatni, który zostaje uznany za równoważny z wyciągiem VI-2 wypełnionym uprzednio.

Organy celne poświadczają odwrotną stronę zarówno oryginału, jak i kopii dokumentu VI-1 lub wyciągu VI-2 wypełnionego uprzednio.

Organy celne zwracają oryginał dokumentu VI-1 i wszelkich wyciągów VI-2 nowemu wysyłającemu i przechowują ich kopie przez co najmniej pięć lat.

Jednak wypełnienie formularza VI-2 nie jest konieczne, jeżeli partia produktów jest powrotnie wywożona do państwa trzeciego;

c)

Jeżeli partia towaru zostanie rozdzielona przed wprowadzeniem jej do swobodnego obrotu, zainteresowana strona przekazuje organom celnym kontrolującym daną partię oryginał i kopię dokumentu VI-1 lub wyciągu VI-2 wypełnionego uprzednio, dotyczące partii, która ma zostać podzielona, wraz z oryginałem wyciągu VI-2 wypełnionego później odnoszącego się do każdej nowej partii i dwiema kopiami.

Organy celne sprawdzają, czy szczegółowe dane wprowadzane do dokumentu VI-1 lub wyciągu VI-2 wypełnionego uprzednio są takie same jak dane na wyciągu VI-2 wypełnionym później dla każdej nowej partii. Jeżeli dane są takie same, organy celne stemplują wyciąg VI-2 wypełniony później, który jest od tej pory równoważny z wyciągiem VI-2 wypełnionym uprzednio, i potwierdzają odwrotną stronę zarówno oryginału, jak i kopii dokumentu VI-1 lub wyciągu VI-2 wypełnionego uprzednio. Zwracają one zainteresowanej osobie oryginał wyciągu VI-2 wypełnionego później wraz z oryginałem dokumentu VI-1 lub wyciągu VI-2 wypełnionego uprzednio i przechowują kopię każdego z tych dokumentów przez okres przynajmniej pięciu lat.

Artykuł 24

Stosowanie dokumentu VI-1 w przypadku przywozów pośrednich

W przypadku gdy wino jest wywożone z państwa trzeciego, na którego terytorium zostało wyprodukowane (zwanego dalej „państwem pochodzenia”), do innego państwa trzeciego (zwanego dalej „państwem wywozu”) przed wywozem do Unii, dokument VI-1 odnoszący się do danego wina uznaje się za ważny dla celów przywozu do Unii, jeżeli został on sporządzony przez właściwe organy tego państwa wywozu, bez dalszych analiz wina, na podstawie dokumentu VI-1 lub równoważnego dokumentu sporządzonego przez właściwe organy państwa pochodzenia, pod warunkiem że to wino:

a)

zostało zabutelkowane i opatrzone etykietami w państwie pochodzenia i pozostaje w takiej postaci; lub

b)

jest eksportowane luzem z państwa pochodzenia i butelkowane oraz opatrywane etykietami w państwie wywozu bez żadnego dodatkowego przetwarzania.

Dokument VI-1 państwa wywozu zawiera poświadczenie właściwego organu tego państwa, że przedmiotowe wino jest winem, do którego odnosi się pierwszy akapit, i że spełnia ono warunki w nim określone.

Do dokumentu VI-1 państwa wywozu dołącza się oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu VI-1 lub dokumentu równoważnego państwa pochodzenia.

Właściwymi organami państw trzecich dla celów niniejszego artykułu są państwa umieszczone w wykazie w art. 51 ust. 1.

Artykuł 25

Zasady szczególne dotyczące certyfikacji poszczególnych win

1.   W przypadku win likierowych oraz win wzmocnionych do destylacji dokumenty VI-1 są uznawane za ważne jedynie w przypadku, gdy właściwy organ znajdujący się na liście ustanowionej w art. 51 ust. 1 umieścił w rubryce 14 następujący zapis:

„poświadczono, że alkohol dodany do niniejszego wina jest alkoholem winnym”.

2.   Dokument VI-1 1 może zostać wykorzystany jako dokument poświadczający, że przywiezione wino posiada oznaczenie geograficzne zgodne z porozumieniem TRIPS, prawodawstwem unijnym w sprawie oznaczeń geograficznych lub porozumieniem w sprawie uznawania i ochrony oznaczeń geograficznych między Unią a państwem trzecim, z którego pochodzi wino.

W takim przypadku w rubryce 14 wpisuje się, co następuje:

„poświadczono, że wino objęte niniejszym dokumentem zostało wytworzone w regionie uprawy winorośli i otrzymało oznaczenie geograficzne wskazane w rubryce 6 zgodnie z przepisami państwa pochodzenia”.

3.   Do poświadczenia w rubryce 14, o którym mowa w ust. 1 i 2, dołącza się następujące informacje:

a)

pełną nazwę i adres właściwego organu wydającego;

b)

podpis urzędnika właściwego organu;

c)

pieczęć właściwego organu.

Artykuł 26

Procedura uproszczona

1.   Dokumenty VI-1 sporządzone przez producentów wina w państwach trzecich, które przedstawiły specjalne gwarancje zaakceptowane przez Unię, wymienione w części IV sekcja B załącznika VII, są uważane za dokumenty VI-1 sporządzone przez właściwe organy i wyznaczone instytucje lub służby ujęte w wykazie w art. 51 ust. 1 w odniesieniu do odnośnych państw trzecich, pod warunkiem że producenci otrzymali indywidualne zezwolenie od właściwych organów tych państw trzecich i podlegają ich kontroli.

2.   Zatwierdzeni producenci, o których mowa w ust. 1, wykorzystują dokumenty VI-1 i w szczególności podają w nich:

a)

w rubryce 1 swoją nazwę i adresy oraz numery rejestracyjne w państwach trzecich wymienionych w części IV sekcja B załącznika VII;

b)

w rubryce 9 nazwę i adres właściwego organu państwa trzeciego, który wydał im zezwolenie;

c)

w rubryce 10 przynajmniej dane przewidziane w art. 21 lit. b).

Producenci składają podpis w przewidzianym do tego celu miejscu w rubrykach 9 i 10, wykreślając uprzednio słowa „nazwisko i tytuł urzędnika”.

Nie są wymagane pieczęcie, nazwa ani adres wyznaczonej instytucji lub służby.

Artykuł 27

Dokument elektroniczny

1.   Dokument VI-1 można zastąpić dokumentem elektronicznym w przypadku przywozu do Unii produktów sektora wina pochodzących z państw trzecich, które posiadają system kontroli uznany przez Unię, zgodnie z akapitem drugim, za równoważny z systemem ustanowionym dla takich samych produktów w prawodawstwie unijnym.

System kontroli w państwie trzecim może zostać uznany przez Unię za równoważny z systemem ustanowionym dla takich samych produktów, jeżeli spełnia co najmniej następujące warunki:

a)

zapewnia wystarczające gwarancje co do charakteru, pochodzenia oraz identyfikowalności produktów sektora wina wyprodukowanych lub będących przedmiotem obrotu na terytorium danego państwa trzeciego;

b)

gwarantuje dostęp do danych znajdujących się w wykorzystywanym systemie elektronicznym, w zakresie rejestracji i identyfikacji podmiotów, właściwych organów oraz wyznaczonych instytucji lub służb;

c)

gwarantuje możliwość sprawdzenia danych, o których mowa w lit. b), w ramach wzajemnej współpracy administracyjnej.

Państwa trzecie, w których obowiązuje system kontroli uznany przez Unię za równoważny zgodnie z akapitem drugim, zostają włączone do wykazu znajdującego się w załączniku VII część IV sekcja C.

2.   Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej informacje niezbędne do sporządzenia dokumentu VI-1 i niepowtarzalny administracyjny numer ewidencyjny nadany przez właściwe organy państwa trzeciego wywozu lub pod ich kontrolą. Ten numer ewidencyjny musi zostać wskazany na dokumentach handlowych wymaganych przy przywozie na obszar celny Unii.

3.   Państwo trzecie wywozu udostępnia dokument elektroniczny lub dane niezbędne do jego sporządzenia na każde żądanie właściwych organów państwa członkowskiego, w którym towary mają zostać dopuszczone do swobodnego obrotu. W przypadku gdy nie ma dostępu do odpowiednich systemów elektronicznych, możliwe jest również zwrócenie się o tego rodzaju dane w formie papierowej.

4.   Wyciągi VI-2, o których mowa w art. 22 ust. 1, mogą również być wydawane i wykorzystywane za pośrednictwem systemów komputerowych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi przez właściwe organy państw członkowskich. Treść elektronicznego wyciągu VI-2 musi być identyczna z treścią dokumentu papierowego.

ROZDZIAŁ V

REJESTR PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Artykuł 28

Rejestr przychodów i rozchodów

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 147 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz pod warunkiem że przyjęcie, wydanie oraz stan zapasów mogą być sprawdzone w każdej chwili na podstawie dokumentów handlowych stosowanych w odniesieniu do rachunków finansowych, rejestru przychodów i rozchodów, w niniejszym rozdziale dalej zwanego „rejestrem”, nie muszą prowadzić:

a)

podmioty, które posiadają w zapasach lub oferują na sprzedaż wyłącznie produkty sektora wina w pojemnikach opatrzonych etykietą o pojemności nominalnej do 10 litrów, wyposażonych w zamknięcia jednorazowe, w których całkowita ilość nie przekracza 5 litrów lub 5 kilogramów w przypadku skoncentrowanego moszczu winogronowego, rektyfikowanego lub nie, oraz 100 litrów w przypadku wszystkich innych produktów;

b)

podmioty prowadzące sprzedaż napojów do spożycia wyłącznie na miejscu.

2.   Państwa członkowskie mogą zażądać od handlowców, którzy nie posiadają zapasów, prowadzenia rejestru i, w takim przypadku mogą ustanowić zasady i procedury.

3.   Państwa członkowskie sporządzają i aktualizują wykaz podmiotów zobowiązanych do prowadzenia rejestru. W przypadku gdy taki wykaz lub rejestr został już utworzony do innych celów, może on też być wykorzystywany na użytek niniejszego rozporządzenia.

4.   Rejestr jest prowadzony indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa.

Jeżeli sklepy detaliczne sprzedające towary bezpośrednio konsumentowi końcowemu należą do tego samego przedsiębiorstwa i są zaopatrywane przez co najmniej jeden magazyn centralny również należący do tego przedsiębiorstwa, wówczas każdy z takich centralnych magazynów, bez nie naruszając ust. 1 lit. a), prowadzi rejestr w odniesieniu do produktów, które dostarcza. Towary dostarczane do sklepów detalicznych zapisywane są w rejestrze jako towary wydane.

5.   Rejestr jest przechowywany na terenie obiektów, w których przechowywane są produkty.

Jednak – pod warunkiem że przyjęcie, wydanie oraz stan zapasów mogą być sprawdzone w każdej chwili w faktycznym miejscu przechowywania produktów na podstawie innych dokumentów potwierdzających, właściwe organy mogą udzielić zezwolenia:

a)

na przechowywanie rejestru w miejscu, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa, jeżeli produkty są przechowywane w różnych magazynach należących do tego samego przedsiębiorstwa i znajdujących się w tej samej lokalnej jednostce administracyjnej lub w lokalnych jednostkach administracyjnych znajdujących się w swoim bezpośrednim sąsiedztwie;

b)

na powierzenie prowadzenia rejestru wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu.

Artykuł 29

Działania, które należy uwzględniać w rejestrze

1.   Podmioty, które mają obowiązek prowadzenia rejestru, wskazują stosowane przez siebie praktyki enologiczne oraz metody przetwarzania i obróbki, zgodnie z wymogami i praktykami enologicznymi, o których mowa w art. 78 ust. 2 i art. 80 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz w załącznikach I A i I D do rozporządzenia (WE) nr 606/2009, jak również eksperymentalne stosowanie nowych praktyk enologicznych, włącznie z odpowiednim odniesieniem do zezwolenia wydanego przez zainteresowane państwo członkowskie zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 606/2009.

2.   W przypadku ich wykonywania działania dotyczące następujących metod przetwarzania zostaną ujęte w rejestrze zgodnie z art. 16 i 17 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274, w tym, jeżeli jest to przewidziane przez państwa członkowskie, odpowiednie odniesienia do powiadomień składanych właściwym organom zgodnie z art. 30 ust. 2:

a)

korekta zawartości alkoholu w winie (pkt 40 i dodatek 10 do załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009) i zmniejszenie zawartości cukru w moszczach poprzez połączenie procesów membranowych (pkt 49 i dodatek 16 do załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

b)

wzbogacanie i słodzenie (części I A i B załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; art. 11 i 12 oraz załączniki I D i II do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

c)

zakwaszanie i odkwaszanie (części I C i D załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; art. 13 i pkt 12, 13, 46, 48 i 50 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

d)

poddanie działaniu węgla drzewnego do użytku winiarskiego (pkt 9 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

e)

poddanie obróbce żelazocyjankiem (pkt 26 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

f)

proces elektrodializy lub obróbki wymieniaczami kationowymi dla zapewnienia stabilizacji wina lub proces obróbki wymieniaczami kationowymi do zakwaszania (pkt 20, 36 i 43 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

g)

dodanie do wina dwuwęglanu dimetylu (DMDC) (pkt 34 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

h)

wykorzystywanie kawałków drewna dębowego przy produkcji wina (pkt 38 i dodatek 9 do załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

i)

eksperymentalne stosowanie nowych praktyk enologicznych (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

j)

zarządzanie gazami rozpuszczonymi w winie za pomocą kontraktorów membranowych (pkt 52 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

k)

obróbka z wykorzystaniem technologii filtracji membranowej w połączeniu z węglem aktywnym (pkt 53 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

l)

stosowanie kopolimerów poliwinyloimidazolu — poliwinylopyrrolidonu (PVI/PVP) (pkt 54 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009);

m)

stosowanie chlorku srebra (pkt 55 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009).

3.   W przypadku ich wykonywania następujące działania szczegółowe są odnotowywane w rejestrze:

a)

mieszanie i kupażowanie, jak przewidziano w art. 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 606/2009;

b)

butelkowanie;

c)

produkcja wina musującego każdej kategorii; wina półmusującego i gazowanego wina półmusującego;

d)

produkcja wina likierowego;

e)

produkcja zagęszczonego moszczu winogronowego; rektyfikowanego lub nie;

f)

produkcja wzmocnionego wina do destylacji;

g)

przetwarzanie na wszelkie innych kategorie produktów takie jak wino aromatyzowane.

W przypadku butelkowania określa się liczbę napełnionych pojemników i ich zawartość.

Artykuł 30

Przepisy krajowe

1.   Państwa członkowskie mogą przyjmować przepisy uzupełniające dotyczące rejestracji szczegółowych informacji dotyczących:

a)

produktów w opatrzonych etykietą pojemnikach o pojemności nominalnej nie większej niż 10 litrów, wyposażonych w zamknięcia jednorazowe, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a), które mają być dopuszczone do obrotu na ich terytorium;

b)

niektórych kategorii produktów, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274;

c)

niektórych działań określonych w art. 29.

Państwa członkowskie mogą przewidzieć obowiązek prowadzenia odrębnych rozliczeń lub dostosowania istniejącego rejestru.

2.   Nie naruszając obowiązku rejestracji danych dotyczących każdej operacji korekty zawartości alkoholu, wzbogacania, zakwaszania i odkwaszania, o których mowa w art. 29 ust. 2 lit. a), b) i c), państwa członkowskie mogą wymagać od podmiotów prowadzących działalność na ich terytorium powiadomienia ich właściwych organów lub instytucji o takich operacjach po ich przeprowadzeniu lub, w przypadku operacji wzbogacania, zanim zostaną one przeprowadzone.

Powiadomienie, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie jest wymagane w odniesieniu do produktów objętych systematycznymi kontrolami analitycznymi wszystkich partii produktów realizowanymi przez właściwe organy inspekcji państw członkowskich.

ROZDZIAŁ VI

DEKLARACJE

Artykuł 31

Deklaracje produkcji

1.   Producenci mający siedzibę w państwie członkowskim, które jest zobowiązane do prowadzenia aktualnego rejestru winnic zgodnie z art. 145 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, co roku składają właściwym organom tego państwa członkowskiego deklarację produkcji w odniesieniu do swojej produkcji w danym roku winiarskim w tym państwie członkowskim.

Państwa członkowskie, które utworzyły aktualizowany corocznie rejestr winnic, na podstawie którego można ustalić powiązanie wśród składających deklaracje z deklarowaną produkcją i odpowiednimi działkami winnicy, mogą zwolnić producentów z obowiązku zgłaszania informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2 lit. e) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274. W takim przypadku właściwe organy państw członkowskich same uzupełniają deklaracje poprzez wskazanie obszaru na podstawie danych znajdujących się w tym rejestrze.

2.   Podmioty dokonujące zbiorów, należące do jednej lub wielu spółdzielczych wytwórni wina lub grup producentów, lub z nimi związane, które dostarczyły całą swoją produkcję winogron lub moszczu do tych spółdzielczych wytwórni wina lub grup producentów, zastrzegając sobie równocześnie prawo do uzyskania w drodze wyrobu wina ilości mniejszej niż 10 hektolitrów na potrzeby spożycia przez rodzinę, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji produkcji, pod warunkiem że te spółdzielcze wytwórnie wina lub grupy producentów są zobowiązane do składania deklaracji produkcji.

3.   Państwa członkowskie, które nie są zobowiązane do prowadzenia zaktualizowanego rejestru winnic zgodnie z art. 145 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, mogą wymagać od producentów mających siedzibę na ich terytorium składania deklaracji produkcji, o której mowa w ust. 1.

W takim przypadku zastosowanie mają odpowiednio przepisy ust. 2.

Artykuł 32

Deklaracje zapasów

1.   Producenci, przetwórcy, podmioty dokonujące butelkowania i handlowcy posiadający zapasy w państwie członkowskim zobowiązanym do prowadzenia aktualnego rejestru winnic zgodnie z art. 145 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 składają co roku deklaracje dotyczące zapasów wina i moszczu gronowego, które przekazują na dzień 31 lipca do właściwego organu tego państwa członkowskiego.

2.   Państwa członkowskie, które nie są zobowiązane do prowadzenia zaktualizowanego rejestru winnic zgodnie z art. 145 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, mogą wymagać od producentów, przetwórców, podmiotów dokonujących butelkowania i handlowców z siedzibą na ich terytorium złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 33

Deklaracje zbiorów

Państwa członkowskie mogą wymagać od wszystkich podmiotów dokonujących zbiorów winogron lub, na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, od niektórych z nich, przedkładania właściwym organom deklaracji zbiorów w odniesieniu do roku winiarskiego, w którym dokonano zbioru.

Artykuł 34

Deklaracje dotyczące obróbki lub wprowadzania do obrotu

1.   Państwa członkowskie mogą postanowić, że podmioty dokonujące zbiorów, producenci i handlowcy zajmujący się sprzedażą winogron, soku winogronowego i moszczu, którzy przed upływem daty składania deklaracji produkcji i deklaracji zbiorów określonych w art. 22 i 24 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274 dokonywali obróbki produktów sektora wina przeznaczonych do produkcji wina lub wprowadzali je do obrotu, muszą złożyć właściwym organom deklaracje obróbki lub wprowadzenia do obrotu w odniesieniu do roku winiarskiego, w którym odbyły się obróbka lub wprowadzanie do obrotu.

2.   W przypadku gdy państwa członkowskie wymagają od podmiotów dokonujących zbioru przedłożenia deklaracji dotyczących obróbki lub deklaracji dotyczących wprowadzania do obrotu zgodnie z ust. 1, podmioty dokonujące zbioru winogron, należące do jednej lub wielu spółdzielczych wytwórni wina lub grup producentów, lub z nimi związane, które dostarczyły całą swoją produkcję winogron lub moszczu do tych wytwórni wina lub grup producentów, zastrzegając sobie równocześnie prawo do uzyskania w drodze wyrobu wina ilości mniejszej niż 10 hektolitrów na potrzeby spożycia przez rodzinę, są zwolnione z obowiązku składania takiej deklaracji, pod warunkiem że te spółdzielcze wytwórnie wina lub grupy producentów są zobowiązane do składania deklaracji dotyczących obróbki lub deklaracji dotyczących wprowadzania do obrotu zgodnie z ust. 1.

Artykuł 35

Przepisy wspólne

Państwa członkowskie mogą wymagać pełniejszych informacji w odniesieniu do rejestru winnic lub deklaracji produkcji, lub deklaracji zapasów.

Państwa członkowskie mogą zwolnić jakikolwiek podmiot z obowiązku składania deklaracji przewidzianego w art. 31 i 32 odnoszących się do lat produkcji, podczas których nie miała miejsca produkcja lub nie pozostały żadne zapasy.

ROZDZIAŁ VII

KONTROLE, WŁAŚCIWE ORGANY, WZAJEMNA POMOC I KARY

SEKCJA I

KONTROLE, WŁAŚCIWE ORGANY, INSTYTUCJE ŁĄCZNIKOWE I WZAJEMNA POMOC

Artykuł 36

Zasady ogólne

1.   Państwa członkowskie przewidują kontrole w zakresie, w jakim są one niezbędne do zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów dotyczących systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i certyfikacji, przywozu wina, rejestru przychodów i rozchodów oraz obowiązkowych deklaracji określonych w art. 90 oraz w tytule I rozdział III i w części II tytuł II rozdział II sekcja 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie przewidują system skutecznych i opartych na analizie ryzyka kontroli urzędowych.

2.   Kontrole urzędowe przeprowadzane są przez właściwy organ lub właściwe organy zgodnie z ogólnymi zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (18), bez uszczerbku dla postanowień niniejszego rozporządzenia i rozdziału VI rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274.

Art. 59 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli.

3.   Ustępy 1 i 2 stosuje się, odpowiednio, do kontroli produktów sektora wina z ChNP lub ChOG, o której mowa w sekcji 2 rozdziału I tytułu II części II rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zgodności z wymogami specyfikacji produktu dla tych produktów.

Artykuł 37

Przepisy wspólne dotyczące kontroli

1.   Kontrole są przeprowadzane w państwie członkowskim, w którym miała miejsce produkcja, bez uszczerbku dla kontroli wyrywkowych lub opartych na analizie ryzyka w państwie członkowskim wysyłki.

W przypadku kontroli przeprowadzanych na podstawie pobranych próbek liczba, charakter i częstotliwość kontroli są takie, by kontrole były reprezentatywne dla całego terytorium państwa członkowskiego i odpowiadały, w zależności od przypadku, ilości produktów sektora wina wyprodukowanych, wprowadzonych do obrotu lub przechowywanych w celu wprowadzenia ich do obrotu.

2.   Kontrole, o których mowa w ust. 1, to kontrole administracyjne oraz, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu.

Kontrole administracyjne obejmują w razie potrzeby kontrole krzyżowe przy użyciu, między innymi, danych ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianego w tytule V rozdział II rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Kontrole na miejscu mają charakter niezapowiedziany. Można jednak wystosować uprzednie powiadomienie ograniczone do niezbędnego minimum, jeżeli nie zakłóci to celu kontroli. Pismo takie można wystosować z wyprzedzeniem nie dłuższym niż 48 godzin, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków lub środków, w przypadku których odbywają się systematyczne kontrole na miejscu. Kontrole przeprowadza się, wybierając próbkę w postaci odpowiedniego odsetka producentów na podstawie analizy ryzyka. Z każdej kontroli na miejscu sporządza się sprawozdanie, umożliwiające przegląd szczegółów przeprowadzonej kontroli.

3.   Jeżeli chodzi o rejestr winnic, państwa członkowskie przeprowadzają weryfikację zgodności ze stanem faktycznym sytuacji strukturalnej wynikającej z dokumentacji plantatora winorośli i dokumentacji produkcji wina przewidzianej w załącznikach III i IV w odniesieniu do każdego plantatora winorośli i każdej osoby fizycznej lub prawnej albo grupy takich osób, podlegających obowiązkowi składania deklaracji produkcji, o której mowa w art. 31. Na podstawie weryfikacji dokumentacja jest korygowana.

4.   Kontrole win oraz innych produktów sektora wina pochodzących z państw trzecich są przeprowadzane w państwie członkowskim, w którym nastąpił wjazd na terytorium Unii na podstawie dokumentu VI-1.

Artykuł 38

Osoby fizyczne lub prawne podlegające kontroli

1.   Osoby fizyczne lub prawne oraz grupy takich osób, których działalność zawodowa jest przedmiotem kontroli opisanych w niniejszym rozporządzeniu, nie zakłócają takich kontroli i w każdej chwili je ułatwiają.

2.   Podmioty, od których urzędnicy właściwego organu pobierają próbki:

a)

nie mogą w żaden sposób utrudniać pobierania próbek; oraz

b)

zapewniają tym urzędnikom wszelkie informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia lub rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274.

Artykuł 39

Analityczna baza danych izotopowych

Europejski ośrodek referencyjny ds. kontroli w sektorze wina prowadzi i aktualizuje analityczną bazę danych izotopowych, opracowaną na szczeblu unijnym na podstawie danych przekazanych przez wyznaczone laboratoria w państwach członkowskich. Dane te są pozyskiwane w drodze ujednoliconej analizy izotopowej składników etanolu i wody w produktach sektora wina oraz umożliwiają przeprowadzenie odpowiednich kontroli na każdym z etapów obrotu, zgodnie z metodami analizy ustanowionymi na podstawie art. 80 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz zasadami i procedurami określonymi w art. 27, 28 i 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274.

Artykuł 40

Właściwe organy i instytucje łącznikowe

Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy do przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 37. Organy te dysponują wystarczającą liczbą wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników do skutecznego przeprowadzenia tych kontroli.

Jeżeli państwo członkowskie wyznacza kilka właściwych organów prowadzących kontrolę zgodności z przepisami regulującymi funkcjonowanie sektora wina, musi ono wskazać swoją szczególną odpowiedzialność i koordynować swoje działania.

Każde państwo członkowskie wyznacza jedną instytucję łącznikową, które będzie odpowiedzialna za kontakty z instytucjami łącznikowymi w innych państwach członkowskich i państwach trzecich oraz będzie otrzymywała i przekazywała dalej wnioski o pomoc administracyjną.

Artykuł 41

Uprawnienia urzędników

Każde państwo członkowskie wprowadza stosowne środki w celu ułatwienia pracy urzędnikom właściwych organów krajowych. Zapewnia ono, by ci urzędnicy, w razie konieczności wraz z urzędnikami innych organów, które to państwo w tym celu upoważni:

a)

posiadali dostęp do winnic oraz do instalacji służących do produkcji i przechowywania wina, instalacji służących do przetwarzania produktów sektora wina oraz pojazdów do transportu tych produktów;

b)

posiadali dostęp do pomieszczeń handlowych lub magazynów oraz pojazdów dowolnej osoby posiadającej produkty sektora wina lub produkty, które mogą być przeznaczone do użytku w sektorze wina, z zamiarem ich sprzedaży, wprowadzenia na rynek lub transportu;

c)

mogli sporządzać wykaz produktów sektora wina i substancji lub produktów, które mogą być wykorzystane do przygotowania takich produktów;

d)

mogli pobierać próbki produktów sektora wina, substancji lub produktów, które mogą być wykorzystane do przygotowania takich produktów oraz produktów przechowywanych w celu sprzedaży, wprowadzenia do obrotu lub transportu;

e)

mogli analizować dane księgowe i inne dokumenty użyteczne w trakcie procedur kontrolnych oraz sporządzać z nich kopie lub wyciągi;

f)

mogli podejmować odpowiednie środki ochronne w zakresie przygotowywania, przechowywania, transportu, prezentacji i wprowadzenia na rynek produktu sektora wina lub produktu przeznaczonego do wykorzystania w przygotowywaniu takiego wyrobu, jeżeli istnieje powód, aby sądzić, że wystąpiło poważne naruszenie przepisów unijnych, zwłaszcza w przypadku nadużyć lub ryzyka dla zdrowia.

Artykuł 42

Koordynacja kontroli i dostęp do informacji

W odniesieniu do kontroli dotyczących przesyłek przewożonych na podstawie dokumentów towarzyszących, o których mowa w art. 10, właściwe organy wyznaczone na podstawie art. 40 mają dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym, o którym mowa w art. 21 dyrektywy 2008/118/WE, oraz do informacji na temat przemieszczania produktów sektora wina zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV tej dyrektywy.

Te właściwe organy mają również dostęp do informacji przechowywanych w systemach informatycznych utworzonych w celu kontroli przemieszczania produktów sektora wina innych niż te, o których mowa w akapicie pierwszym.

Informacje przechowywane zgodnie z akapitem pierwszym i drugim mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 43

Wzajemna pomoc

1.   Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego podejmuje czynności kontrolne na swoim terytorium, może on zwrócić się o informacje do właściwego organu dowolnego innego państwa członkowskiego, na które czynności te mogą wywierać bezpośredni lub pośredni wpływ. Taki wniosek o informacje może zostać złożony za pośrednictwem instytucji łącznikowych przewidzianych w art. 40 akapit trzeci, a pomoc powinna być udzielana terminowo.

Komisję powiadamia się za każdym razem, gdy produkt będący przedmiotem kontroli, o których mowa w akapicie pierwszym, pochodzi z państwa trzeciego oraz jeśli wprowadzanie tego produktu na rynek może być przedmiotem szczególnego zainteresowania innych państw członkowskich.

Organ, do którego się zwrócono, przekazuje wszelkie informacje umożliwiające organowi wnioskującemu wykonanie swoich obowiązków.

2.   Na uzasadniony wniosek organu wnioskującego organ, do którego skierowany jest wniosek, przeprowadza kontrole w celu osiągnięcia celów opisanych we wniosku lub podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia, by te kontrole zostały wykonywane.

Organ, do którego skierowany jest wniosek, postępuje tak, jak gdyby działał we własnym imieniu.

3.   W porozumieniu z organem, do którego skierowany jest wniosek, organ wnioskujący może wyznaczyć urzędników do następujących zadań:

a)

uzyskania w siedzibie właściwych organów w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ, do którego skierowany jest wniosek, informacji na temat stosowania odpowiednich przepisów dotyczących produktów sektora wina rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274 lub na temat związanych z nimi kontroli, w tym sporządzania kopii dokumentów transportowych oraz innych dokumentów lub wyciągów z rejestrów;

b)

lub obecności w trakcie prowadzenia kontroli, o które zwrócono się zgodnie z ust. 2, po powiadomieniu we właściwym czasie przed rozpoczęciem tych działań organu, do którego się zwrócono.

Kopie, o których mowa akapicie pierwszym lit. a), można wykonywać wyłącznie za zgodą organu, do którego się zwrócono.

4.   Urzędnicy organu, do którego się zwrócono, pozostają przez cały czas odpowiedzialni za kontrole przeprowadzane na terytorium ich państwa członkowskiego.

5.   Urzędnicy organu wnioskującego:

a)

okazują pisemne upoważnienie wskazujące ich tożsamość i stanowisko;

b)

nie naruszając ograniczeń nałożonych przez państwo członkowskie organu, do którego się zwrócono, na własnych urzędników w odniesieniu do prowadzenia przedmiotowych kontroli, posiadają:

(i)

prawa dostępu określone w art. 41 lit. a) i b);

(ii)

prawo do bycia informowanym o wynikach kontroli przeprowadzonych przez urzędników organu, do którego się zwrócono, zgodnie z art. 41 lit. c) i e).

6.   Koszty ponoszone przy pobieraniu, obróbce i wysyłce próbki oraz przy przeprowadzaniu testów analitycznych i organoleptycznych do celów kontroli pokrywa właściwy organ państwa członkowskiego, które zwróciło się o pobranie próbki. Koszty takie są obliczane według stawek stosowanych w państwie członkowskim, na którego terytorium prowadzone są czynności.

Artykuł 44

Moc wiążąca

Wyniki uzyskane przez urzędników właściwego organu państwa członkowskiego w trakcie stosowania przepisów niniejszej sekcji mogą być przywoływane przez właściwe organy innych państw członkowskich i mają taką samą wagę, jak gdyby były one wynikami uzyskanymi przez właściwe organy krajowe.

Artykuł 45

Zgłoszenie podejrzenia niezgodności z przepisami

W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego posiada podstawy, by podejrzewać lub jest w posiadaniu informacji, że produkt sektora wina jest niezgodny ze stosownymi przepisami rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/274 lub że był on przedmiotem nadużyć mających na celu uzyskanie ich lub sprzedanie, instytucja łącznikowa tego państwa członkowskiego niezwłocznie powiadamia instytucję łącznikową każdego państwa członkowskiego, z punktu widzenia którego nieprzestrzeganie tych zasad ma szczególne znaczenie, i jako takie może prowadzić do wprowadzenia środków administracyjnych lub prawnych.

W przypadku gdy właściwe organy państwa członkowskiego wiedzą lub podejrzewają, że produkty sektora wina są przedmiotem fałszerstwa mogącego powodować ryzyko dla konsumentów lub są niezgodne z art. 80 lub art. 90 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, instytucja łącznikowa tego państwa członkowskiego niezwłocznie informuje Komisję i instytucje łącznikowe innych państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, instytucje łącznikowe zainteresowanych państw trzecich, za pośrednictwem systemu informacyjnego wprowadzonego przez Komisję.

SEKCJA II

KARY

Artykuł 46

Kary za nasadzenia bez zezwolenia i odzyskiwanie kosztów karczowania

Państwa członkowskie nakładają kary finansowe na producentów, którzy nie przestrzegają obowiązku określonego w art. 71 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Minimalna kwota kary pieniężnej wynosi:

a)

6 000 EUR za hektar, jeżeli producent karczuje całość niedozwolonego nasadzenia w terminie czterech miesięcy od dnia, w którym został powiadomiony o nieprawidłowości, zgodnie z art. 71 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

12 000 EUR za hektar, jeżeli producent karczuje całość niedozwolonego nasadzenia podczas pierwszego roku następującego po upływie terminu czterech miesięcy;

c)

20 000 EUR za hektar, jeżeli producent karczuje całość niedozwolonego nasadzenia po pierwszym roku następującym po upływie terminu czterech miesięcy.

W przypadku gdy szacuje się, że roczny dochód uzyskany w danej winnicy przekracza 6 000 EUR za hektar, państwa członkowskie mogą zwiększyć minimalne kwoty określone w akapicie drugim proporcjonalnie do średniego rocznego dochodu z hektara szacowanego dla tego obszaru.

Jeżeli państwo członkowskie zapewnia wykarczowanie niedozwolonych nasadzeń własnymi środkami, odpowiednie koszty, którymi obciążani są producenci zgodnie z art. 71 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, są obliczane w obiektywny sposób, biorąc pod uwagę koszty pracy, wykorzystanie maszyn, transport lub inne poniesione koszty. Koszty te są dodawane do mającej zastosowanie kary.

Artykuł 47

Kary związane z dokumentami towarzyszącymi i dokumentami VI-1 w odniesieniu do niezgodności z niektórymi przepisami unijnymi

1.   Stosowanie art. 10, 11 i 12 może zostać zawieszone w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1, w przypadku gdy właściwe organy państwa członkowskiego dowiedzą się lub podejrzewają, że produkty sektora wina są przedmiotem fałszerstwa mogącego powodować ryzyko dla konsumentów lub są niezgodne z art. 80 lub 90 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2.   Stosowanie art. 26 i 27 może zostać zawieszone w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w odniesieniu do win importowanych.

Artykuł 48

Kary za nieprzestrzeganie obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów, przedkładania deklaracji lub powiadomień

1.   Podmioty zobowiązane do prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów, do przedstawienia deklaracji produkcji, zapasów lub zbiorów, lub do powiadamiania właściwych organów o działaniach, o których mowa w art. 30 ust. 2, które nie prowadzą takiego rejestru, nie przedłożą takich deklaracji w terminach, o których mowa w art. 22, 23 i 24 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274, lub nie dokonają takiego powiadomienia w terminie ustalonym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 30 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, podlegają karom administracyjnym.

2.   Kary, o których mowa w ust. 1, przyjmują formę płatności określonej kwoty i są ustanawiane i stosowane przez państwa członkowskie na podstawie wartości produktów, szacowanych korzyści finansowych lub strat gospodarczych spowodowanych oszustwami.

3.   W przypadku poważnego lub powtarzającego się nieprzestrzegania obowiązku składania deklaracji przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, dany podmiot nie może korzystać ze środków wsparcia przewidzianych w art. 47 i 50 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w danym roku budżetowym ani na kolejny rok budżetowy, z zastrzeżeniem, że:

a)

w przypadku gdy przekroczone zostaną terminy, o których mowa w art. 22, 23 i 24 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274, ale o nie więcej niż 15 dni roboczych, stosowane będą wyłącznie kary administracyjne, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;

b)

jeżeli informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w ust. 1, zostaną uznane przez właściwy organ państw członkowskich za niepełne lub nieprawidłowe i jeżeli brakujące lub nieprawidłowe informacje mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego stosowania środków przewidzianych w art. 47 i 50 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, wypłacana pomoc jest proporcjonalnie zmniejszana o kwotę wyznaczaną przez właściwy organ w zależności od wagi popełnionego naruszenia.

Artykuł 49

Nadzwyczajne okoliczności i oczywiste błędy

1.   Kary określone w niniejszym rozporządzeniem nie mają zastosowania w przypadku „nadzwyczajnych okoliczności” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

2.   Wszelkie informacje lub wnioski przedkładane państwu członkowskiemu na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą zostać skorygowane w każdej chwili po ich przedłożeniu, w przypadku wystąpienia oczywistych błędów potwierdzonych przez właściwy organ.

ROZDZIAŁ VIII

POWIADOMIENIA

Artykuł 50

Charakter i rodzaj zgłaszanych informacji

1.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji:

a)

przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne przyjęte przez nie na podstawie art. 120 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274;

b)

nazwę i adres właściwych organów odpowiedzialnych za przeprowadzanie urzędowych analiz, administracyjnej procedury certyfikacji oraz kontroli dotyczących rejestrów i dokumentów towarzyszących;

c)

nazwę i adres właściwych organów odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń na nasadzenia winorośli oraz właściwych organów odpowiedzialnych za prowadzenie i aktualizację rejestru winnic oraz przedkładanie zaktualizowanego wykazu potencjału produkcyjnego;

d)

informacje o progach, o których mowa w sekcji H akapit pierwszy pkt 1) i 2) załączniku II;

e)

środki wprowadzone w celu wdrożenia postanowień rozdziału VII, w przypadku gdy zgłoszenie tych środków jest istotne dla współpracy między państwami członkowskimi, oraz nazwę i adres instytucji łącznikowej wyznaczonej przez każde państwo członkowskie;

f)

warunki, jakie stosują one w odniesieniu do sporządzania dokumentów towarzyszących, o których mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (iii) i lit. b);

g)

odmiany winorośli, których dotyczy stosowanie art. 81 i art. 120 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach w nazwie i adresie właściwych organów i instytucji łącznikowych, które zgłoszono Komisji zgodnie z ust. 1.

3.   Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyłane jest zgodnie z art. 34 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274.

Artykuł 51

Publikacja zgłoszonych informacji

1.   Na podstawie powiadomień przekazanych przez właściwe organy z państw trzecich Komisja sporządza i aktualizuje wykazy zawierające następujące informacje:

a)

nazwę i adres właściwych organów kraju pochodzenia produktu, odpowiedzialnych za wydawanie dokumentów VI-1;

b)

nazwę i adres instytucji lub służb wyznaczonych przez kraj pochodzenia lub, w przypadku gdy nie istnieją one w kraju pochodzenia, już zatwierdzonego laboratorium znajdującego się poza granicami kraju pochodzenia produktu, do celów wypełnienia części raportu z analizy dokumentów VI-1;

c)

nazwę i adres oraz oficjalny numer rejestracyjny producentów wina i przetwórców upoważnionych przez kraj pochodzenia produktu do sporządzania dokumentów VI-1;

d)

nazwę i adres pojedynczej instytucji łącznikowej wyznaczonej w każdym z państw trzecich do odbierania i przekazywania dalej wniosków o pomoc administracyjną i do reprezentowania swojego kraju w relacjach z Komisją i państwami członkowskimi.

2.   Komisja podaje do wiadomości publicznej nazwy i adresy właściwych organów, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. b) i c), oraz informacje dotyczące potencjału produkcyjnego, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. c), nazwę i adres instytucji łącznikowej, o której mowa w art. 50 ust. 1 lit. e), odmian winorośli, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. g), oraz wykazy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

ROZDZIAŁ IX

ZMIANY, UCHYLENIE, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 52

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 555/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 555/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się art. 1, 21, 22 i 23, 38–54, 74, 83–95a, 98–102;

2)

skreśla się załączniki IX–XIII oraz XVI–XXI.

Artykuł 53

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 606/2009

W rozporządzeniu (WE) nr 606/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się art. 12 i 13;

2)

dodaje się art. 14a i 14b w brzmieniu:

„Artykuł 14a

Określanie minimalnej zawartości alkoholu w odniesieniu do produktów ubocznych

1.   Z zastrzeżeniem części II sekcja D pkt 1 w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie określają minimalny procent objętości alkoholu, jaki muszą zawierać produkty uboczne po ich oddzieleniu od win, w odniesieniu do zawartości alkoholu w wytworzonym winie. Państwa członkowskie mogą regulować tę minimalną zawartość na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów.

2.   Jeżeli stosowny odsetek ustalony przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1 nie zostanie osiągnięty, dany podmiot dostarcza określoną ilość wina pochodzącą z własnej produkcji, która odpowiada ilości wymaganej do osiągnięcia tego minimalnego udziału procentowego.

3.   Do celów określenia zawartości alkoholu w produktach ubocznych w odniesieniu do zawartości alkoholu w wytworzonym winie, standardowe zawartości alkoholu w % objętościowych w winie, stosowane w różnych strefach uprawy winorośli, są następujące:

a)

8,0 % dla strefy A;

b)

8,5 % dla strefy B;

c)

9,0 % dla strefy C I;

d)

9,5 % dla strefy C II;

e)

10,0 % dla strefy C III.

Artykuł 14b

Zagospodarowywanie produktów ubocznych

1.   Producenci wycofują produkty uboczne powstałe podczas produkcji wina lub innego procesu przetwarzania winogron pod nadzorem właściwych organów państw członkowskich, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących dostarczania i rejestracji określonych odpowiednio w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273 (*1) oraz art. 14 ust. 1 lit. b) ppkt (vii) i w art. 18 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/274 (*2).

2.   Wycofanie odbywa się bezzwłocznie i nie później niż na koniec roku winiarskiego, w którym zostały uzyskane produkty uboczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi, w szczególności w odniesieniu do środowiska naturalnego.

3.   Państwa członkowskie mogą zadecydować, że producenci, którzy w trakcie danego roku winiarskiego nie wytwarzają więcej niż 50 hektolitrów wina lub moszczu samodzielnie we własnych zakładach, nie podlegają wymogowi wycofywania produktów ubocznych.

4.   Producenci mogą wypełnić obowiązek zagospodarowania części lub całości produktów ubocznych produkcji wina lub innego procesu przetwarzania winogron, przekazując produkty uboczne do destylacji. Zagospodarowanie produktów ubocznych poświadcza właściwy organ państwa członkowskiego.

5.   Państwa członkowskie mogą zadecydować, że przekazanie do destylacji części lub całości produktów ubocznych powstałych podczas produkcji wina lub innego procesu przetwarzania winogron jest obowiązkowe dla wszystkich lub dla niektórych producentów działających na terytorium ich kraju na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów.

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 (Dz.U. L 58 z 28.2.2018, s. 1)."

(*2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/274 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień dokumentów towarzyszących i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/561 (Dz.U. L 58 z 28.2.2018, s. 60).”."

Artykuł 54

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 607/2009

W rozporządzeniu (WE) nr 607/2009 skreśla się artykuł 63.

Artykuł 55

Uchylenie

Uchyla się rozporządzenie (UE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane (WE) nr 2015/560.

Artykuł 56

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz.U. L 128 z 27.5.2009, s. 15).

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów sektora wina, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych wyrobów winiarskich (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 z dnia 15 grudnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli (Dz.U. L 93 z 9.4.2015, s. 1).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/274 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień dokumentów towarzyszących i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/561 (zob. s. 60 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(10)  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12).

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(12)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23).

(13)  Decyzja nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi (Dz.U. L 162 z 1.7.2003, s. 5).

(14)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 24).

(15)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz.U. L 369 z 18.12.1992, s. 17).

(16)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

(17)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 64 UST. 1 LIT. c) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1308/2013, ORAZ DODATKOWEGO KRYTERIUM, O KTÓRYM MOWA W ART. 4 UST. 1 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

A.   Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uznaje się za spełnione, jeżeli jest spełniony jeden z następujących warunków:

1)

obszar(-y) przeznaczony(-e) do nowego nasadzania, jest(są) przeznaczony(-e) do produkcji wina o określonej ChNP danego obszaru; lub

2)

jeżeli obszar(-y) przeznaczony(-e) do nowego nasadzania, jest (są) przeznaczony(-e) do produkcji wina o określonej ChNP, wnioskodawca podejmuje następujące zobowiązania:

a)

nie stosuje ani nie wprowadza do obrotu żadnych winogron produkowanych na tych nowo nasadzonych obszarach przeznaczonych na produkcję win ChNP, w przypadku gdy obszary te są położone na obszarach kwalifikujących się do tego celu;

b)

nie wykarczowuje ani nie nasadza ponownie w celu uczynienia nasadzonego ponownie obszaru kwalifikującym się do produkcji winogron na wina o określonej ChNP.

Wnioskodawca zobowiązuje się do podjęcia zobowiązań, o których mowa w pkt 2, w ograniczonym okresie, który zostanie ustalony przez dane państwo członkowskie i który nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2030 r.

B.   Dodatkowe kryterium określone w art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dodatkowe kryterium, o którym mowa w art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, uznaje się za spełnione, jeżeli jest spełniony jeden z następujących warunków:

1)

obszar(-y) przeznaczony(-e) do nowego nasadzania, jest(są) przeznaczony(-e) do produkcji wina o określonym ChOG danego obszaru; lub

2)

jeżeli obszar(-y) przeznaczony(-e) do nowego nasadzania, jest (są) przeznaczony(-e) do produkcji wina o określonym ChOG wnioskodawca podejmuje następujące zobowiązania:

a)

nie stosuje, ani nie wprowadza do obrotu żadnych winogron produkowanych w tych nowo nasadzonych obszarach przeznaczonych na produkcję win ChoG, w przypadku gdy obszary te są położone na obszarach kwalifikujących się do tego celu;

b)

nie wykarczowuje, ani nie nasadza ponownie w celu uczynienia nasadzonego ponownie obszaru kwalifikującym się do produkcji winogron na wina o określonym ChoG.

Wnioskodawca zobowiązuje się do podjęcia zobowiązań, o których mowa w pkt 2, w ograniczonym okresie, który zostanie ustalony przez dane państwo członkowskie i który nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2030 r.


ZAŁĄCZNIK II

ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO KRYTERIÓW PIERWSZEŃSTWA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 64 UST. 2 LIT. a)–h) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1308/2013, ORAZ DODATKOWEGO KRYTERIUM, O KTÓRYM MOWA W ART. 4 UST. 3 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

A.   Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

1)

Osoby prawne, niezależnie od ich formy prawnej, uznaje się za spełniające niniejsze kryterium, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a)

osoba fizyczna, która po raz pierwszy zakłada winnicę i która kieruje gospodarstwem („nowy podmiot”), sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad daną osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego. W przypadku gdy w kapitale osoby prawnej lub w zarządzaniu nią uczestniczy kilka osób fizycznych, w tym jedna lub więcej osób niebędących nowymi podmiotami, nowy podmiot jest uprawniony do sprawowania takiej faktycznej i długoterminowej kontroli samodzielnie albo wspólnie z innymi osobami; lub

b)

w przypadku gdy osoba prawna jest samodzielnie lub wspólnie kontrolowana przez inną osobę prawną, do każdej osoby fizycznej sprawującej kontrolę nad taką inną osobą prawną stosuje się warunki określone w lit. a).

Warunki określone w lit. a) i b) stosuje się odpowiednio w odniesieniu do grup osób fizycznych, niezależnie od statusu prawnego nadanego takiej grupie i jej członkom w prawie krajowym.

2)

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o włączeniu dodatkowego warunku wymagającego, by wnioskodawca był osobą fizyczną, która ma nie więcej niż 40 lat w roku złożenia wniosku („młody producent”).

Osoby prawne, o których mowa w pkt 1, mogą być uznane za spełniające dodatkowy warunek, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego punktu, jeżeli osoba fizyczna, o której mowa w pkt 1 lit. a) i b) ma nie więcej niż 40 lat w roku złożenia wniosku.

Warunki ustanowione w akapicie drugim stosuje się odpowiednio w odniesieniu do grup osób fizycznych, o których mowa w pkt 1 akapit drugi.

3)

Państwa członkowskie mogą wymagać, aby wnioskodawcy zobowiązali się, że w okresie pięciu lat nie wynajmą, ani nie sprzedadzą obszaru(-ów) nowo nasadzonego(-ych) innej osobie fizycznej lub prawnej.

W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną lub grupą osób fizycznych, państwa członkowskie mogą również wymagać od wnioskodawcy, aby przez okres pięciu lat nie przekazywał wykonywania skutecznej i długoterminowej kontroli nad gospodarstwem pod względem zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego innej osobie lub innym osobom, chyba że taka osoba lub osoby spełniały warunki określone w pkt 1 i 2, które obowiązywały w momencie udzielania zezwolenia.

B.   Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uznaje się za spełnione, jeżeli jest spełniony jeden z następujących warunków:

1)

wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania, w okresie od pięciu do siedmiu lat, zasad produkcji ekologicznej ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 (1) i, w stosownych przypadkach, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 (2) w odniesieniu do obszaru(-ów), który(-e) ma(-ją) być nowo nasadzone, lub do całego gospodarstwa rolnego. Okres taki nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2030 r.

Państwa członkowskie mogą uznać, że kryterium to zostało spełnione, jeżeli wnioskodawcy są już plantatorami winorośli w momencie składania wniosku, oraz jeżeli efektywnie stosowali zasady produkcji ekologicznej, o których mowa w akapicie pierwszym, do całego obszaru uprawy winorośli w danym gospodarstwie przez okres co najmniej pięciu lat przed złożeniem wniosku.

2)

wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania jednej z następujących wytycznych lub systemów certyfikacji, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdział I rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, przez okres co najmniej pięciu do siedmiu lat, który w żadnym wypadku nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2030 r.:

a)

wytycznych dla poszczególnych upraw lub sektorów w zakresie zintegrowanego zarządzania szkodnikami, które są odpowiednie do uprawy winorośli zgodnie z art. 14 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE (3), w przypadku gdy takie wytyczne w ogóle istnieją;

b)

krajowych systemów certyfikacji dla integrowanej produkcji, które są odpowiednie do uprawy winorośli;

c)

krajowych lub regionalnych systemów certyfikacji środowiskowej poświadczających zgodność z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do jakości gleby i wody, różnorodności biologicznej, zachowania krajobrazu oraz łagodzenia zmiany klimatu lub przystosowania się do zmiany klimatu, oraz które mają znaczenie dla uprawy winorośli.

Systemy certyfikacji, o których mowa w lit. b) i c), poświadczają, że rolnik stosuje w swoim gospodarstwie praktyki zgodne ze zdefiniowanymi na poziomie krajowym przepisami dla produkcji zintegrowanej lub z celami, o których mowa w lit. c). Certyfikacja ta prowadzona jest przez jednostki certyfikujące, które są akredytowane zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 (4), jak również z zachowaniem odpowiednich norm zharmonizowanych dotyczących „Oceny zgodności – wymogi dla organów certyfikujących produkty, procesy i usługi” lub „Oceny zgodności – wymogi dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania”.

Państwa członkowskie mogą uznać, że kryterium to zostało spełnione, jeżeli wnioskodawcy są już plantatorami winorośli w momencie składania wniosku oraz jeżeli efektywnie przestrzegali wytycznych lub systemów certyfikacji, o których mowa w akapicie pierwszym, w odniesieniu do całego obszaru uprawy winorośli w danym gospodarstwie przez okres co najmniej pięciu lat przed złożeniem wniosku.

3)

W przypadku gdy program(-y) rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich obejmuje(-ą) szczególny rodzaj „rolno-środowiskowo-klimatycznych” operacji określonych w art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (5), który ma zastosowanie do obszarów uprawy winorośli mających znaczenie dla konkretnego obszaru wskazanego we wniosku, oraz pod warunkiem że dostępne będą wystarczające środki, wnioskodawca kwalifikuje się do uzyskania pomocy oraz zobowiązuje się stosować tego rodzaju operację(-e) do obszaru, który ma być nowo nasadzony, oraz spełnić zobowiązania określone w odpowiednim(-ich) programie(-ach) rozwoju obszarów wiejskich, dla danego „rolno-środowiskowo-klimatycznego” rodzaju operacji.

4)

Konkretna(-e) działka(-i) określona(-e) we wniosku znajduje(-ą) się na stokach, na których utworzono tarasy.

Państwa członkowskie mogą również wymagać, aby producenci zobowiązali się, przez okres co najmniej pięciu do siedmiu lat, by nie karczować, ani nie nasadzać ponownie na obszarach, które nie spełniają tych warunków. Okres taki nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2030 r.

C.   Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uznaje się za spełnione, jeżeli jest spełniony jeden z następujących warunków:

1)

konkretna(-e) działka(-i) określona(-e) we wniosku znalazła(-y) się w posiadaniu wnioskodawcy w wyniku wymiany z inną(-ymi) działką(-ami) uprawy winorośli w ramach projektu konsolidacji gruntu;

2)

działka(-i) określona(-e) we wniosku nie jest (są) nasadzona(-e) winoroślą lub jest (są) nasadzona(-e) winoroślą, która zajmuje mniejszą powierzchnię niż działka(-i) utracona(-e) w wyniku realizacji projektu konsolidacji gruntu;

3)

całkowity obszar, dla którego składany jest wniosek o zezwolenie, nie przekracza różnicy, jeśli taka istnieje, pomiędzy obszarem uprawy winorośli na uprzednio posiadanej(-ych) działce(-ach) a obszarem określonym we wniosku.

D.   Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uważa się za spełnione, jeśli konkretna(-e) działka(-i) określona(-e) we wniosku znajduje(-ą) się na jednym z następujących obszarów:

1)

obszary dotknięte suszą, w których stosunek rocznych opadów do rocznej potencjalnej ewapotranspiracji, jest mniejszy niż 0,5;

2)

obszary, w których głębokość ukorzenienia jest mniejsza niż 30 cm;

3)

obszary o niekorzystnej teksturze i kamienistości gleby, zgodnie z definicją i progami określonymi w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

4)

obszary położone na zboczach o spadku terenu przekraczającym co najmniej 15 %;

5)

obszary położone na obszarach górskich na wysokości co najmniej 500 m, z wyłączeniem wysoko położonych równin;

6)

obszary położone w najbardziej oddalonych regionach Unii, o których mowa w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 (6) lub na małych wyspach o powierzchni nieprzekraczającej 250 km2 i które charakteryzują się ograniczeniami strukturalnymi lub społeczno-gospodarczymi.

Państwa członkowskie mogą również wymagać, aby producenci zobowiązali się, by przez okres co najmniej pięciu do siedmiu lat nie karczować, ani nie nasadzać ponownie na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych lub innych. Okres taki nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2030 r.

Państwa członkowskie mogą, najpóźniej do 2018 r., podjąć decyzję o wykluczeniu jednego lub większej ilości obszarów wymienionych w akapicie pierwszym, w odniesieniu do zgodności z kryterium pierwszeństwa, jeżeli nie są one w stanie ocenić w sposób skuteczny przestrzegania tej zgodności.

E.   Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uważa się za spełnione, jeśli zrównoważoność w oparciu o ocenę ekonomiczną danego projektu ustala się na podstawie jednej lub większej liczby następujących standardowych metod analizy finansowej inwestycji rolnych:

1)

bieżąca wartość netto (NPV);

2)

wewnętrzna stopa zwrotu (IRR);

3)

stosunek korzyści do kosztów (BCR);

4)

okres zwrotu nakładów (PP);

5)

dodatkowe korzyści netto (INB).

Metodę stosuje się w sposób dostosowany do rodzaju wnioskodawcy.

Państwa członkowskie mogą zażądać od wnioskodawcy opracowania nowego nasadzenia winorośli, w zależności od właściwości technicznych określonych we wniosku.

F.   Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uważa się za spełnione, jeśli potencjał wzrostu konkurencyjności ustanowiono w oparciu o następujące ustalenia:

1)

obszary przeznaczone do nowego nasadzania przez istniejącego plantatora winorośli mogą przynieść znaczne korzyści skali ze względu na znaczący spadek kosztów jednostkowych dla programu, w ramach którego uruchamiane jest zaproszenie w odniesieniu do obszaru nowo nasadzonego, w stosunku do średniej w już istniejących winnicach w danym gospodarstwie rolnym lub do przeciętnej sytuacji w regionie;

2)

obszary przeznaczone do nowego nasadzania przez istniejącego plantatora mogą przyczynić się do lepszego dostosowania do popytu rynkowego ze względu na wzrost cen produktu lub wzrost rynków zbytu, w stosunku do już istniejących winnic w danym gospodarstwie rolnym lub do przeciętnej sytuacji w regionie;

3)

obszary przeznaczone do nowego nasadzania przez nowy podmiot w sektorze mogą pozwolić na stosowanie modelu produkcji w gospodarstwie, który jest bardziej rentowny niż średnia w regionie.

Państwa członkowskie mogą bardziej uszczegółowić okoliczności wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Państwa członkowskie mogą zażądać od wnioskodawcy opracowania nowego nasadzenia winorośli, w zależności od właściwości technicznych określonych we wniosku.

G.   Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uważa się za spełnione, jeśli działka(-i), która(-e) ma(-ją) zostać nasadzona(-e), znajduje(-ą) się w obszarze geograficznym produkcji istniejącej ChNP lub ChOG, o ile winogrona przeznaczone są do produkcji win ChNP lub ChOG i spełniony jest jeden z następujących warunków:

1)

działka(-i), która(-e) ma(-ją) zostać nasadzona(-e) posiada lepsze cechy glebowe i klimatyczne w porównaniu ze średnią pozostałych działek posiadających winnice zgodne ze specyfikacjami oznaczenia geograficznego w tym samym regionie;

2)

odmiana(-y) winorośli lub odpowiedni(-e) klon(-y) do uprawy jest (są) lepiej dostosowana(-e) do szczególnych właściwości glebowych i klimatycznych działki(-ek), która(-e) ma(-ją) zostać nasadzona(-e) w porównaniu z działkami posiadającymi winnice zgodne ze specyfikacjami oznaczenia geograficznego, posiadające podobne cechy glebowe i klimatyczne oraz znajdujące się w tym samym regionie, ale na których uprawia się inne odmiany lub inne klony należące do tej samej odmiany (odmian);

3)

odmiana(-y) winorośli lub odpowiedni(-e) klon(-y), które mają być nasadzone, przyczyniają się do zwiększenia różnorodności odmian winorośli lub klonów istniejących odmian na tym samym obszarze geograficznym produkcji ChNP lub ChOG;

4)

system(-y) uprawy winorośli, który ma być stosowany, lub struktura winnic, które mają być stworzone na obszarze(-ach) nowo nasadzonym(-ych), mają potencjał, by doprowadzić do poprawy jakości winogron w porównaniu z systemami uprawy lub strukturami głównie stosowanymi na tym samym geograficznym obszarze produkcji ChNP lub ChOG.

Państwa członkowskie mogą bardziej uszczegółowić warunki wymienione w pkt 1–4.

Państwa członkowskie mogą zażądać od wnioskodawcy opracowania nowego nasadzenia winorośli, w zależności od właściwości technicznych określonych we wniosku.

Państwa członkowskie mogą stosować to kryterium pierwszeństwa do wniosków dotyczących nowych nasadzeń w obszarze, który został wyznaczony w dokumentacji technicznej dołączonej do wniosku o ochronę nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego objętego wstępną procedurą krajową lub okresem kontroli ze strony Komisji. W takim przypadku warunki wymienione w pkt 1–4 stosuje się odpowiednio.

H.   Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Kryterium, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uznaje się za spełnione, jeżeli wielkość gospodarstwa wnioskodawcy w chwili składania wniosku jest zgodna z progami, które mają zostać ustalone przez państwa członkowskie na poziomie krajowym lub regionalnym na podstawie obiektywnych kryteriów. Progi te ustala się na poziomie:

1)

nie mniej niż 0,5 ha dla małych gospodarstw;

2)

nie więcej niż 50 ha dla średnich gospodarstw.

Państwa członkowskie mogą również wymagać spełnienia jednego lub kilku z następujących warunków:

1)

wielkość gospodarstwa wnioskodawcy zostanie zwiększona w wyniku nowego nasadzenia;

2)

wnioskodawca miał już obszar nasadzony winoroślą, który nie korzysta ze zwolnień określonych w art. 62 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w chwili składania wniosku.

I.   Dodatkowe kryteria określone w art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia

I.    „Uprzednie postępowanie producenta”

Dodatkowe kryterium, o którym mowa w art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca nie posiada winnic nasadzonych bez zezwolenia, o których mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, lub bez praw do sadzenia, o których mowa w art. 85a i 85b rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Państwa członkowskie mogą również wymagać spełnienia jednego lub kilku z następujących warunków:

1)

nie istnieje zezwolenie wcześniej przyznane wnioskodawcy w zastosowaniu art. 64 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, które wygasło ze względu na niewykorzystanie;

2)

wnioskodawca nie naruszył żadnego z zobowiązań, o których mowa w sekcjach A i B załącznika I, w sekcjach A, B i D–G niniejszego załącznika oraz w pkt II niniejszej sekcji;

3)

wnioskodawca nie posiada obszarów uprawy winorośli, które są wyłączone z produkcji od co najmniej ośmiu lat.

II.    Organizacje nienastawione na zysk i służące celom społecznym, które otrzymały grunty skonfiskowane w związku z aktami terroryzmu lub innego rodzaju działalnością przestępczą.

Dodatkowe kryterium, o którym mowa w art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, niezależnie od jej formy prawnej, i są spełnione następujące warunki:

1)

wnioskodawca jest organizacją nienastawioną na zysk, której działalność ma wyłącznie cel społeczny;

2)

wnioskodawca korzysta ze skonfiskowanych gruntów wyłącznie do realizacji swoich celów społecznych zgodnie z art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE (7).

Państwa członkowskie mogą również wymagać, aby wnioskodawcy zobowiązali się, że w okresie, który ustali państwo członkowskie, nie wynajmą, ani nie sprzedadzą obszaru(-ów) nowo nasadzonego(-ych) innej osobie fizycznej lub prawnej. Okres taki nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2030 r.


(1)  Rozporządzanie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 39).


ZAŁĄCZNIK III

MINIMUM INFORMACJI, JKTÓRE NALEŻY PODAĆ W REJESTRZE WINNIC, ORAZ SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI ZGODNIE Z ART. 7

1.   REJESTR GOSPODARSTWA

1.1.   Identyfikacja i położenie

1)

Identyfikacja plantatora winorośli (zgodna z jednolitym systemem rejestrowania tożsamości każdego beneficjenta, o którym mowa w art. 68 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, oraz z rejestrami lub informacjami przechowywanymi przez państwo członkowskie).

2)

Wykaz i położenie wszystkich działek winorośli, które nie są uważane za zawierające tylko opuszczone obszary uprawy winorośli (identyfikacja zgodna z systemem identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 68 ust. 1 lit. b) oraz art. 70 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013).

1.2.   Charakterystyka obszaru(-ów) uprawy winorośli na działkach winorośli

Te informacje w odniesieniu do każdej działki winorośli powinny być wykazywane oddzielnie w dokumentacji plantatora winorośli. Jeżeli jednak pozwala na to jednorodny charakter działek winorośli, informacje mogą dotyczyć całości składającej się z kilku przyległych działek lub części przyległych działek, o ile identyfikacja każdej działki pozostanie zagwarantowana.

1)

Identyfikacja działki winorośli: System identyfikacji działek winorośli należy ustanowić w oparciu o mapy, dokumenty ewidencji gruntów lub też inne dane kartograficzne. Korzysta się z technik opartych na skomputeryzowanym systemie informacji geograficznej, w tym ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych, przy zastosowaniu jednolitego standardu gwarantującego dokładność co najmniej równą dokładności kartografii w skali 1:5 000 (lub 1:10 000 w przypadku gdy zostały one nabyte na podstawie umów długoterminowych, które zostały uzgodnione przed listopadem 2012 r.), przy uwzględnieniu obwodu i stanu działki. Należy to określić zgodnie z istniejącymi normami unijnymi.

2)

Powierzchnia działki winorośli

W przypadku gdy winorośl uprawiana jest łącznie z innymi roślinami:

a)

całkowita powierzchnia danej działki;

b)

obszary obsadzony winoroślą w przeliczeniu na uprawy czyste (do celów przeliczenia stosowane są odpowiednie współczynniki ustalane przez państwo członkowskie).

3)

Obszar działki winorośli lub w stosownych przypadkach obszar w przeliczeniu na uprawy czyste, z następującym podziałem w odniesieniu do obszaru(-ów) uprawy winorośli (informacje zgodne z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274, i w części I załącznika IV do wspomnianego rozporządzenia, które jest, jeśli ma to zastosowanie, podstawą obliczenia wartości 1 %, o której mowa w art. 63 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013):

a)

obszar(-y) upraw winorośli, który(-e) kwalifikuje(-ą) się do produkcji wina z ChNP;

b)

obszar(-y) upraw winorośli, który(-e) kwalifikuje(-ą) się do produkcji wina z ChOG:

który(-e) kwalifikuje(-ą) się również do produkcji wina z ChNP i wina bez ChNP/ChOG,

który(-e) kwalifikuje(-ą) się również do produkcji wina z ChOG i wina bez ChNP/ChOG;

c)

obszar(-y) upraw winorośli, który(-e) kwalifikuje(-ą) się tylko do produkcji wina bez ChNP/ChOG, ale leżący(-e) na obszarze geograficznym produkcji ChNP/ChOG;

d)

obszar(-y) upraw winorośli, który(-e) kwalifikuje(-ą) się tylko do produkcji wina bez ChNP/ChOG, leżący(-e) poza obszarem geograficznym produkcji ChNP/ChOG;

e)

obszar(-y) upraw winorośli o innym przeznaczeniu.

4)

Uprawiane odmiany winorośli, odpowiadające im szacunkowe obszary i ich udział w powierzchni odnośnej działki winorośli oraz kolor winogron (informacje zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011 (1)).

5)

Rok nasadzenia lub, jeżeli brak takiej informacji, szacowany wiek odnośnej działki winorośli (informacje zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1337/2011).

6)

Obszar uprawy winorośli objęty restrukturyzacją lub przekształcaniem zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (informacje zgodne z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w tabelach w częściach IV, V i VI załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274).

7)

Obszar uprawy winorośli objęty zielonymi zbiorami zgodnie z art. 47 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (informacje zgodne z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w tabelach w częściach IV, V i VI załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274).

Informacje, o których mowa w pkt 6 i 7, muszą również obejmować wszystkie obszary zrestrukturyzowane lub przekształcone, lub objęte zielonymi zbiorami zgodnie z art. 46 i 47 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (informacje zgodne z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w załączniku IV lub IVa i załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1150) (2).

W przypadku gdy wszystkie obszary uprawy winorośli w dokumentacji plantatora zostały opuszczone lub mają inne zastosowanie niż uprawy winorośli, dokumentacja powinna zostać usunięta z rejestru winnic lub odpowiednio oznaczona, a odpowiednie obszary powinny zostać odliczone od tych, o których mowa w pkt 1.2 niniejszego załącznika.

1.3.   Deklaracje

Deklaracja zbiorów (informacje zgodne z deklaracjami zbiorów, o których mowa w art. 33).

2.   REJESTR PRODUKCJI

2.1.   Identyfikacja

Identyfikacja osób fizycznych lub prawnych lub grup takich osób podlegających obowiązkowi składania deklaracji produkcji, o której mowa w art. 31.

2.2.   Deklaracje

a)

Deklaracja produkcji (informacje zgodne z deklaracjami produkcji, o których mowa w art. 31).

b)

Deklaracja zapasów (informacje zgodne z deklaracjami zapasów, o których mowa w art. 32).


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 357/79 i dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 7).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1150 z dnia 15 kwietnia 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina (Dz.U. L 190 z 15.7.2016, s. 23).


ZAŁĄCZNIK IV

MINIMUM DODATKOWYCH INFORMACJI UJĘTYCH W REJESTRZE WINNIC ORAZ SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI ZGODNIE Z ART. 7 UST. 1

1.   REJESTR GOSPODARSTWA

1.1.   Identyfikacja i położenie

1)

Zezwolenia, o które złożono wniosek, już przyznane, ale jeszcze nie wykorzystywane, oraz odpowiedni konkretny obszar (informacje zgodne z powiadomieniami, o których mowa w art. 33 ust. 2 lit. a) i w tabelach w części IV załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274).

2)

Prawa do sadzenia (według rodzaju) do momentu upływu terminu przekształcenia na zezwolenia zgodnie z decyzją państw członkowskich (informacje zgodne z powiadomieniem w terminie do dnia 1 marca 2016 r., o którym mowa w art. 11 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/561 (1) oraz w tabeli A załącznika VII do tego rozporządzenia).

1.2.   Charakterystyka obszaru(-ów) uprawy winorośli na działkach winorośli

Te informacje w odniesieniu do każdej działki winorośli powinny być wykazywane oddzielnie w dokumentacji plantatora winorośli. Jeżeli jednak pozwala na to jednorodny charakter działek winorośli, informacje mogą dotyczyć całości składającej się z kilku przyległych działek lub części przyległych działek, o ile identyfikacja każdej działki pozostanie zagwarantowana.

1)

Obszar(-y) objęty(-e) wymienionymi poniżej zwolnieniami w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli:

a)

obszary obsadzone lub powtórnie obsadzone w celach doświadczalnych (w tym odmianami winorośli, które nie są klasyfikowane zgodnie z art. 81 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013);

b)

obszary obsadzone lub powtórnie obsadzone na szkółki szczepów.

2)

Obszar(-y) obsadzony(-e) winoroślą bez zezwolenia po dniu 31 grudnia 2015 r., a także obszary wykarczowane bez zezwolenia (informacje zgodne z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. e) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274 oraz w części III załącznika IV do tego rozporządzenia).

3)

Obszar(-y) obsadzony(-e) winoroślą bez prawa do sadzenia przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz nielegalne nasadzenia, które zostały wykarczowane (informacje zgodne z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 oraz w tabelach 3 i 7 załącznika XIII do tego rozporządzenia.


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561 z dnia 7 kwietnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli (Dz.U. L 93 z 9.4.2015, s. 12).


ZAŁĄCZNIK V

DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE

A.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA DOKUMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH

Informacje, o których mowa w art. 10 ust. 2, przedstawia się w postaci pozycji danych wymienionych w kolumnie 1 poniższej tabeli.

W przypadku dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (i) oraz (iii), pozycje danych określa się cyframi i literami znajdującymi się w kolumnach A i B tabel w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 684/2009 (kolumna 2 poniższej tabeli).

W przypadku dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (ii), pozycje danych określa się cyframi i literami znajdującymi się w rozporządzeniu (EWG) nr 3649/92 (kolumna 3 poniższej tabeli).

Kolejność i szczegółowe umiejscowienie pozycji danych ustalają państwa członkowskie na podstawie przepisów określonych w sekcji B niniejszego załącznika.

1

2

3

Numer referencyjny: każda przesyłka musi posiadać numer referencyjny, który pozwala zidentyfikować ją w rejestrach nadawcy. Ten numer to w stosownych przypadkach numer ARC, numer MVV lub numer referencyjny uproszczonego dokumentu towarzyszącego przypisany dokumentowi towarzyszącemu w jego formie administracyjnej lub handlowej

Nr 1d

Nr 2

Wysyłający: pełna nazwa (imię i nazwisko) i adres z kodem pocztowym oraz numer akcyzowy systemu wymiany informacji dotyczących podatku akcyzowego (SEED) uprawnionego podmiotu prowadzącego skład lub zarejestrowanego wysyłającego, w stosownych przypadkach

Nr 2

Nr 1

Miejsce wysyłki: faktyczne miejsce wysyłki, jeżeli towary nie są wysyłane z adresu wysyłającego

Nr 3

Nr 1

Odbiorca: pełna nazwa (imię i nazwisko) i adres z kodem pocztowym oraz numer akcyzowy systemu wymiany informacji dotyczących podatku akcyzowego (SEED) uprawnionego podmiotu prowadzącego skład lub zarejestrowanego odbiorcy, w stosownych przypadkach

Nr 5

Nr 4

Miejsce dostawy: faktyczne miejsce dostawy, jeżeli towary nie zostały dostarczone na adres odbiorcy

Nr 7

Nr 7

Właściwe organy dla miejsca wysyłki: nazwa i adres właściwego organu odpowiedzialnego za kontrolę sporządzania dokumentów towarzyszących w miejscu wysyłki. Informacja ta jest wymagana wyłącznie w przypadku przewozu do innego państwa członkowskiego lub wywozu poza Unię

Nr 10

Pole A

Przewoźnik: imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za organizację pierwszego przewozu (jeżeli nie jest to wysyłający)

Nr 15

Nr 5

Pozostałe informacje dotyczące przewozu: a) rodzaj środka transportu (samochód ciężarowy, furgonetka, samochód cysterna, samochód, wagon kolejowy, wagon cysterna, samolot, statek); b) numer rejestracyjny lub, w przypadku statku, nazwa (informacje nieobowiązkowe). W przypadku zmiany środka transportu przewoźnik dokonujący załadunku produktu wskazuje na odwrocie dokumentu: – datę wysyłki, – rodzaj środka transportu oraz numer rejestracyjny w przypadku pojazdów i nazwa w przypadku statków – swoje imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa oraz adres z kodem pocztowym. W przypadku zmiany miejsca dostawy: faktyczne miejsce dostawy

Nr 16

Nr 5

Kod CN

Nr 17c

Nr 9

Opis produktu: zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 i obowiązującymi przepisami krajowymi, w szczególności dotyczącymi oznaczeń obowiązkowych

Nr 17p

Nr 8

Opis na opakowaniu towarów: numery identyfikacyjne oraz liczba opakowań zewnętrznych, liczba opakowań wewnętrznych. W odniesieniu do dokumentów innych niż te, o których mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (i), dalsza część opisu może zostać podana na oddzielnym arkuszu dołączanym do każdego egzemplarza. W tym celu można zastosować wykaz opakowań

Nr 17.1

Nr 8

W przypadku produktów luzem: – wino: rzeczywista zawartość alkoholu, – produkty niesfermentowane: współczynnik refraktometryczny lub gęstość, – produkty w trakcie fermentacji: całkowita objętościowa zawartość alkoholu – wino o resztkowej zawartości cukru większej niż 4 gramy na litr: oprócz rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu całkowita objętościowa zawartość alkoholu

Nr 17 g i 17o

Nr 8

Informacje fakultatywne w przypadku przewozu luzem: w przypadku przewozu luzem win, o których mowa w ust. 1–9, 15 i 16 części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oznaczenie produktu zawiera nieobowiązkowe informacje, o których mowa w art. 120 wspomnianego rozporządzenia, o ile są one umieszczone na etykietach lub ich umieszczenie na etykietach jest przewidziane

Nr 17p

Nr 8

Ilość: – w przypadku produktów luzem: całkowita ilość netto – w przypadku produktów pakowanych: ilość pojemników zawierających produkt

Nr 17d/f oraz 17.l

Nr 8

Poświadczenia: poświadczenie ChNP, poświadczenie ChOG lub certyfikacja wina ze wskazanym rokiem zbiorów lub odmianą (odmianami) winorośli: zob. art. 11 i 12

Nr 17 l

Nr 14

Kategoria produktu sektora wina

Nr 17.2a

Nr 8

Kod strefy uprawy winorośli

Nr 17.2b

Nr 8

Kod czynności związanych z winem

Nr 17.2.1a

Nr 8

Certyfikat — kontrola wywozu, w stosownych przypadkach

Nr 18

A

Data rozpoczęcia przewozu oraz, jeśli wymaga tego państwo członkowskie, na którego terytorium rozpoczyna się operacja przewozu, godzina rozpoczęcia przewozu

Nr 18

Nr 15

Pieczęć organu właściwego dla miejsca wysyłki dla dokumentów innych niż te, o których mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (i) (jeżeli jest wymagana)

Nr 18

Nr 15

B.   WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH

1.   Zasady ogólne

1.1.

Jeżeli dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (i), zawierają numer ARC nadawany przez system komputerowy, o którym mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE, lub numer MVV nadawany przez system informatyczny ustanowiony przez państwo członkowskie wysyłki, o którym mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (iii), informacje, o których mowa w sekcji A, są przechowywane w wykorzystywanym systemie.

1.2.

Dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt lit. a) ppkt (iii) tiret drugie, zawierają w nagłówku logo UE, słowa „Unia Europejska”, nazwę państwa członkowskiego wysyłki oraz symbol lub logo państwa członkowskiego wysyłki.

Dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt lit. a) ppkt (iii) tiret pierwsze, mogą zawierać elementy, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego punktu.

1.3.

Dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 1, są wypełnione w sposób czytelny i nieusuwalny. Dokument nie może zawierać żadnych skreśleń ani nadpisanych wyrazów.

Każdą wymaganą kopię dokumentu oznacza się słowem „kopia” lub umieszcza na niej inne równoważne oznaczenie.

1.4.

W przypadku przewozu od tego samego wysyłającego do tego samego odbiorcy może być sporządzony jeden dokument, w odniesieniu do przesyłki:

a)

więcej niż jednej partii produktu tej samej kategorii; lub

b)

więcej niż jednej partii produktu różnych kategorii, pod warunkiem że są one umieszczone w pojemnikach o pojemności nominalnej nie większej niż 60 litrów, opatrzonych etykietami i wyposażonych w zamknięcia jednorazowe.

1.5.

W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1, lub jeżeli dokument towarzyszący przewozowi jest sporządzany przez właściwy organ, dokument jest ważny wyłącznie, jeżeli przewóz rozpoczyna się nie później niż piątego dnia roboczego następującego odpowiednio po dniu zatwierdzenia lub sporządzenia.

1.6.

Jeżeli produkty są przewożone w oddzielnych przegrodach tego samego pojemnika transportowego lub są zmieszane w trakcie przewozu, wymagane jest sporządzenie dokumentu towarzyszącego każdej partii, bez względu na to, czy jest ona przewożona oddzielnie czy w mieszaninie. Dokument ten wskazuje sposób użycia produktu mieszanego zgodnie z zasadami ustanowionymi przez każde państwo członkowskie.

Wysyłający lub osoby upoważnione mogą jednak uzyskać zezwolenie państwa członkowskiego na sporządzenie jednego dokumentu dla całej ilości produktu powstałego w wyniku zmieszania. W takim przypadku właściwy organ określa sposób dostarczenia dowodu dotyczącego kategorii, pochodzenia i ilości różnych ładunków.

2.   Przepisy szczególne

2.1.   Informacje dotyczące oznaczenia produktu

a)

Rodzaj produktu

Należy wskazać rodzaj produktu, używając wyrażenia zgodnego z przepisami unijnymi, które najdokładniej opisuje produkt, np.: wino z ChNP lub ChOG/wino bez ChNP lub ChOG/wino odmianowe bez ChNP lub ChOG/moszcz winogronowy do produkcji wina z ChNP lub ChOG/wino rocznikowe bez ChNP/ChOG.

b)

Przewóz luzem

W przypadku przewozu luzem win, o których mowa w ust. 1–9 oraz 15 i 16 części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oznaczenie produktu zawiera nieobowiązkowe informacje, o których mowa w art. 120 wspomnianego rozporządzenia, o ile są one umieszczone na etykietach lub ich umieszczenie na etykietach jest przewidziane.

c)

Zawartość alkoholu i gęstość

W przypadku przewozu produktów luzem lub w nieoznakowanych pojemnikach o pojemności nominalnej nie większej niż 60 litrów:

(i)

rzeczywista zawartość alkoholu w winie, z wyłączeniem młodego wina w trakcie fermentacji, lub całkowita zawartość alkoholu w młodym winie w trakcie fermentacji i w moszczu winogronowym częściowo sfermentowanym, jest wyrażona w % obj. i dziesiątych częściach % obj.;

(ii)

współczynnik załamania światła moszczu winogronowego jest uzyskiwany poprzez wykonanie pomiaru metodą uznaną w Unii. Jest on wyrażony jako potencjalna zawartość alkoholu w % obj. Informację tę można zastąpić gęstością wyrażoną w gramach na cm3;

(iii)

gęstość świeżego moszczu winogronowego w trakcie fermentacji zatrzymanej przez dodanie alkoholu wyrażona w gramach na cm3, a rzeczywista zawartość alkoholu tego produktu – w % obj. i dziesiątych częściach % obj.;

(iv)

zawartość cukru w zagęszczonym moszczu winogronowym, rektyfikowanym zagęszczonym moszczu winogronowym i zagęszczonym soku winogronowym wyrażona poprzez określenie zawartości cukrów ogółem w gramach na litr i na kilogram;

(v)

rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu w wytłokach z winogron oraz drożdżowego osadu winiarskiego wskazywana nieobowiązkowo i wyrażona w litrach czystego alkoholu na decytonę.

Informacje te wyraża się z zastosowaniem tabel równoważności uznanych przez Unię w zasadach metod analitycznych.

d)

Tolerancja

Nie naruszając przepisów unijnych ustanawiających limity dla niektórych produktów sektora wina, dopuszcza się następujące zakresy tolerancji:

(i)

w odniesieniu do całkowitej lub rzeczywistej zawartości alkoholu – tolerancja ± 0,2 % obj.;

(ii)

w odniesieniu do gęstości – tolerancja sześciu jednostek więcej lub mniej do czwartego miejsca po przecinku (± 0,0006);

(iii)

w odniesieniu do zawartości cukru – tolerancja ± 3 %.

e)

Pozostałe informacje dotyczące przewozu win i moszczu w zbiornikach:

(i)

Strefa uprawy winorośli

Strefa uprawy winorośli, z której pochodzi przewożony produkt, jest podawana zgodnie z dodatkiem I do załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 z zastosowaniem następujących skrótów: A, B, C I, C II, C III a) oraz C III b).

(ii)

Przeprowadzone czynności

Wskazuje się czynności, którym poddano przewożony produkt, z zastosowaniem poniższych liczb w nawiasach:

0.

produkt nie został poddany żadnej z poniższych czynności;

1.

produkt został wzbogacony;

2.

produkt został zakwaszony;

3.

produkt został odkwaszony;

4.

produkt został dosłodzony;

5.

produkt został wzmocniony do destylacji;

6.

produkt pochodzi z jednostki geograficznej innej niż wskazana w opisie dołączonym do produktu;

7.

produkt powstał z odmiany winorośli innej niż wskazana w opisie dołączonym do produktu;

8.

produkt zebrany w trakcie roku innego niż wskazany w opisie dołączonym do produktu;

9.

produkt został wytworzony przy użyciu kawałków drewna dębowego;

10.

produkt został wytworzony z eksperymentalnym zastosowaniem nowej praktyki enologicznej;

11.

zawartość alkoholu w produkcie została skorygowana;

12.

inne czynności (należy określić). Przykłady:

a)

dla wina pochodzącego ze strefy B, które zostało wzbogacone, należy wskazać B (5);

b)

dla moszczu winogronowego pochodzącego ze strefy C III(b), który został zakwaszony, należy wskazać C III(b) (2).

Informacje dotyczące strefy uprawy winorośli oraz przeprowadzonych czynności muszą być podane w uzupełnieniu informacji dotyczących oznaczenia produktu i w tym samym polu widzenia.

2.2.   Informacje dotyczące ilości netto

a)

winogron, zagęszczonego moszczu winogronowego, rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogronowego, zagęszczonego soku winogronowego, wytłoków z winogron, drożdżowego osadu winiarskiego w tonach lub kilogramach wyraża się przy użyciu symboli „t” lub „kg”;

b)

pozostałych produktów w hektolitrach lub litrach wyraża się przy użyciu symboli „hl” lub „l”.

Dopuszcza się tolerancję 1,5 % całkowitej ilości netto przy wskazywaniu ilości produktów przewożonych luzem.

C.   ZAPISY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10 UST. 3 AKAPIT PIERWSZY LIT. b) PPKT (i)

Image

Image

1.

Godło państwa członkowskiego

2.

Organ właściwy miejscowo

3.

Uwierzytelnienie

D.   UWAGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13 UST. 2

W języku angielskim

:

Exported: Export declaration No … of [date]

W języku bułgarskim

:

Изнесено: Декларация за износ № … от [дата]

W języku chorwackim

:

Izvezeno: Izvozna deklaracija br. ….[datum]

W języku czeskim

:

Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum]

W języku duńskim

:

Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: … af [dato]

W języku estońskim

:

Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev]

W języku fińskim

:

Viety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys]

W języku francuskim

:

Exporté: Déclaration d'exportation no … du [date]

W języku greckim

:

Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία]

W języku hiszpańskim

:

Exportado: Declaración de exportación no ... de [fecha]

W języku litewskim

:

Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data]

W języku łotewskim

:

Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. …

W języku maltańskim

:

Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni nru … ta' [data]

W języku niderlandzkim

:

Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum]

W języku niemieckim

:

Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum]

W języku polskim

:

Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data]

W języku portugalskim

:

Exportado: Declaração de exportação n.o … de [data]

W języku rumuńskim

:

Exportat: Declarație de export nr. … din [data]

W języku słowackim

:

Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum]

W języku słoweńskim

:

Izvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum]

W języku szwedzkim

:

Exporterad: Export deklaration nr … av den [datum]

W języku węgierskim

:

Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum]

W języku włoskim

:

Esportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data]


ZAŁĄCZNIK VI

ŚWIADECTWA POŚWIADCZAJĄCE POCHODZENIE I CECHY PRODUKTÓW SEKTORA WINA, ROK ZBIORÓW LUB ODMIANĘ(-Y) WINOROŚLI, Z KTÓREJ(-YCH) PRODUKTY SĄ WYTWARZANE ORAZ ChNP LUB ChOG WIN Z UNII

(Art. 11 ust. 1 I art. 12 ust. 1)

CZĘŚĆ I

Istotne informacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 lit. a)

Informacje, które należy podać w polu 17 l dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego stosowanego zgodnie z art. 21 ust. 6 dyrektywy 2008/118/WE lub zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia

Ja niżej podpisany(-a), odpowiedzialny(-a) za produkty wymienione w niniejszym załączniku, poświadczam, że są one produkowane i butelkowane w [państwo członkowskie Unii Europejskiej] oraz że:

1)

spełniają wymogi dotyczące etykietowania i prezentacji, w odniesieniu do:

a)

chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG) nr […, …] zarejestrowanych w „rejestrze E-Bacchus” utworzonym przez Unię zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 607/2009;

b)

roku zbiorów, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 120 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

c)

odmiany winorośli („wino odmianowe”), zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 81 i 120 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

2)

wszystkie produkty spełniają wymogi przepisów regulujących produkcję i dopuszczenie produktu do bezpośredniego spożycia przez ludzi na mocy prawa Unii;

3)

produkty zostały wytworzone przy użyciu zatwierdzonych metod produkcji, a nie specjalnie w celu wywozu; oraz

4)

produkty są autentyczne i nadają się do spożycia przez ludzi w Unii.

Podpis i data

Imię i nazwisko oraz funkcja producenta/przetwórcy

Numer administracyjny nadany przez właściwy organ

„Numer ARC” lub „numer MVV”

CZĘŚĆ II

Specjalne świadectwo wywozowe, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. b)

A.   WZÓR

Świadectwo do celów wywozu wina

W odniesieniu do win wywożonych z Unii Europejskiej do …

Jest to wielofunkcyjne świadectwo, ustanowione zgodnie z art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 do celów

świadectwa pochodzenia, świadectwa fitosanitarne i świadectwa autentyczności

Unia Europejska

Image

2.

Wysyłający:

2a.

Identyfikacja

A.

Eksporter:

Aa.

Identyfikacja

3.

Miejsce wysyłki:

A1.

Adres:

5.

Identyfikacja środków transportu (rodzaj):

6.

Numer:

B.

Importer:

Ba.

Miejsce dostawy:

17p.

Opis

17df.

Ilość (w litrach)

Szczegółowe informacje

17 l.

Certyfikacja:

Ja, niżej podpisany(-a), odpowiedzialny(-a) za niniejsze produkty przeznaczone na wywóz, poświadczam poniższe informacje:

Produkty wymienione powyżej zostały wyprodukowane i zabutelkowane w Unii Europejskiej/w …

Wszystkie produkty spełniają wymogi przepisów regulujących produkcję i dopuszczenie produktu do bezpośredniego spożycia przez ludzi na mocy prawa UE;

produkty zostały wytworzone przy użyciu normalnych i zatwierdzonych metod produkcji, a nie specjalnie w celu wywozu;

produkty są autentyczne i nadają się do spożycia przez ludzi w Unii Europejskiej.

Produkty wymienione powyżej zostały wyprodukowane i zabutelkowane zgodnie z przepisami UE jako wino:

z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG) zarejestrowanymi w „rejestrze E-Bacchus” utworzonym przez UE zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 607/2009

z oznaczeniem roku zbiorów, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 120 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

z oznaczeniem odmiany winorośli („wino odmianowe”), zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 81 i 120 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Certyfikacja uzupełniająca (nieobowiązkowo)

Logo państwa członkowskiego

10.

Organy kontrolne potwierdzają, że wysyłający produkty sektora wina opisane w niniejszym świadectwie jest zarejestrowany przez … i powiązany z tym ostatnim i podlega zobowiązaniu, by wszystkie produkty sektora wina były zarejestrowane oraz objęte nadzorem i kontrolą przez właściwe władze.

18.

Podpis

Data:

18a.

Niepowtarzalny numer administracyjny nadany przez właściwe organy

Nazwisko i funkcja

(art. 10 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (i) oraz (iii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273)

ARC/MVV

Wysyłający lub jego przedstawiciel potwierdzający prawdziwość powyższych informacji

(Art. 12 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273)

B.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE SPECJALNEGO ŚWIADECTWA WYWOZOWEGO

Informacje, które mają zostać podane na świadectwie i o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b), przedstawia się w postaci pozycji danych wymienionych w kolumnie 1 poniższej tabeli.

Te pozycje danych określa się cyframi i literami znajdującymi się w kolumnie 2 poniższej tabeli:

1

2

Wysyłający: pełna nazwa (imię i nazwisko) i adres z kodem pocztowym

Identyfikacja: numer akcyzowy systemu wymiany informacji dotyczących podatku akcyzowego (SEED) lub odniesienie do numeru w wykazie lub rejestrze, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273.

nr 2

Miejsce wysyłki: faktyczne miejsce wysyłki, jeżeli towary nie są wysyłane z adresu wysyłającego.

Nr 3

Eksporter: Imię i nazwisko lub pełna nazwa odbiorcy i jego adres

Nr A

Adres: faktyczne miejsce wysyłki, jeżeli towary nie są wysyłane z adresu eksportera.

Nr A1

Identyfikacja środka transportu: kontener, statek, samolot …

Nr 5

Odniesienie: nazwa oraz identyfikacja środka transportu

Nr 6

Importer: Imię i nazwisko lub pełna nazwa i adres

Nr B

Miejsce dostawy: faktyczne miejsce dostawy, jeżeli towary nie zostały dostarczone na adres importera.

Nr Ba

Logo państwa członkowskiego wysyłki i nazwa, adres i punkt kontaktowy właściwego organu odpowiedzialnego za kontrolę wysyłającego w miejscu wysyłki

Nieobowiązkowe wymogi szczegółowe: potwierdzenie przez organy kontrolne, że „Przeprowadzona została wewnętrzna kontrola jakości w odniesieniu do zgodności produktów z przepisami.”

Nr 10

Opis produktu: zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 i obowiązującymi przepisami krajowymi, w szczególności dotyczącymi oznaczeń obowiązkowych. Szczegóły opisu można podać w oddzielnych dokumentach zawierających odesłanie do tej rubryki.

Nr 17p

Ilość: – w przypadku produktów luzem: całkowita ilość netto – w przypadku produktów pakowanych: ilość pojemników zawierających produkt

Nr 17d/f

Certyfikacja

Certyfikacja pochodzenia i zgodności z przepisami dotyczącymi produkcji i dopuszczenia do bezpośredniego spożycia przez ludzi zgodnie z prawem Unii oraz zgodnie ze standardowymi i zatwierdzonymi metodami produkcji (praktyki enologiczne, stosowanie substancji pomocniczych w przetwórstwie oraz dodatków do;

Poświadczenie ChNP, ChOG, poświadczenie roku zbiorów lub odmian winorośli zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013.

Certyfikacja uzupełniająca (nieobowiązkowo): wysyłający może dodać w formie pozycji nieobowiązkowych następujące informacje:

Moje przedsiębiorstwo wdrożyło system zapewniania jakości

Produkcja i sprzedaż wyżej wymienionych produktów są dozwolone w UE zgodnie z prawodawstwem unijnym i krajowym

Próbki produktów są wybierane losowo i badane w laboratoriach urzędowych

W oparciu o analizę wykonaną przez stronę trzecią poziom radioaktywności cezu-134 i cezu-137 w tych produktach nie przekracza [wynosi] […] Bq/kg (zob. załączone dokumenty, raporty z analiz)

Inne zaświadczenia

Nr 17 l

Podpis, imię, nazwisko i funkcja osoby podpisującej oraz data podpisania

nr 18

Numer referencyjny: każde świadectwo musi posiadać numer referencyjny, który pozwala zidentyfikować je w rejestrach wysyłającego. Ten numer to w stosownych przypadkach numer ARC lub numer MVV przypisany dokumentowi towarzyszącemu w jego formie administracyjnej lub handlowej.

Nr 18 a


ZAŁĄCZNIK VII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW VI-1 I WYCIĄGÓW VI-2

CZĘŚĆ I

Wzór dokumentu VI-1, o którym mowa w art. 22

1.

Eksporter (nazwa i adres)

WYSTAWIAJĄCY KRAJ TRZECI:

VI 1

Nr seryjny

DOKUMENT DOTYCZĄCY PRZYWOZU WINA, SOKU WINOGRONOWEGO LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ

2.

Adresat (nazwa i adres)

3.

Pieczęć służb celnych (wyłącznie do użytku urzędowego UE)

4.

Środek transportu i szczegóły transportu

5.

Miejsce rozładunku (jeśli inne niż 2)

6.

Opis przywożonego produktu

7.

Ilość w l/hl/kg (1)

8.

Liczba pojemników

9.

ŚWIADECTWO

Opisany wyżej produkt (2) ☐ jest/☐ nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi, jest zgodny z definicjami unijnymi lub kategoriami produktów z winorośli i został wytworzony z zastosowaniem praktyk enologicznych (2) ☐ zalecanych i publikowanych przez OIV/☐ zatwierdzonych przez Unię.

Pełna nazwa i adres właściwego organu:

Miejsce i data:

Pieczęć:

Podpis, imię, nazwisko i funkcja urzędnika:

10.

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY (zawierające analityczną charakterystykę opisanego wyżej produktu)

DLA MOSZCZU WINOGRONOWEGO I SOKU WINOGRONOWEGO

Gęstość:

DLA WINA I MOSZCZU WINOGRONOWEGO W TRAKCIE FERMENTACJI

Całkowita zawartość alkoholu:

Rzeczywista zawartość alkoholu:

DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW

Suchy wyciąg ogółem:

Dwutlenek siarki ogółem:

Kwasowość ogółem:

Zawartość kwasu lotnego:

Zawartość kwasu cytrynowego:

Pełna nazwa i adres wyznaczonej instytucji lub służby (laboratorium):

Pieczęć:

Miejsce i data:

Podpis, imię, nazwisko i funkcja urzędnika:

Przyznanie (wprowadzenie do wolnego obrotu i wydanie wyciągów)

Ilość

11.

Numer i data dokumentu celnego dotyczącego dopuszczenia do swobodnego obrotu oraz wyciągu

12.

Pełna nazwa i adres odbiorcy (wyciąg)

13.

Pieczęć właściwego organu

Dostępne

 

 

 

Przyznane

Dostępne

 

 

 

Przyznane

Dostępne

 

 

 

Przyznane

Dostępne

 

 

 

Przyznane

14.

Inne uwagi

CZĘŚĆ II

Wzór wyciągu VI-2, o którym mowa w art. 22

UNIA EUROPEJSKA

WYSTAWIAJĄCE PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

1.

Wysyłający (nazwa i adres)

VI 2

Nr seryjny

WYCIĄG Z DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO PRZYWOZU WINA, SOKU WINOGRONOWEGO LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ

2.

Odbiorca (nazwa i adres)

3.

Wyciąg z dokumentu VI-1

4.

Wyciąg wyciągu VI-2

Nr

Nr

Wydany przez (nazwa państwa trzeciego):

Opatrzony pieczęcią (pełna nazwa i adres urzędu celnego w Unii):

W dniu:

W dniu:

5.

Opis przywożonego produktu

6.

Ilość w l/hl/kg (3)

7.

Liczba pojemników

8.

DEKLARACJA WYSYŁAJĄCEGO (4)

Dokument VI-1, o którym mowa w rubryce 3 ☐/Wyciąg, o którym mowa w rubryce 4 ☐, został wypełniony w odniesieniu do produktu opisanego powyżej i zawiera:

☐ ŚWIADECTWO wskazujące, że produkt opisany powyżej ☐ jest/☐ nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi, jest zgodny z definicjami wspólnotowymi lub kategoriami produktów z winorośli i został wytworzony z zastosowaniem praktyk enologicznych (4) ☐ zalecanych i publikowanych przez OIV/☐ zatwierdzonych przez Unię.

☐ SPRAWOZDANIE Z ANALIZY wskazujące, że produkt ten posiada następującą charakterystykę analityczną:

DLA MOSZCZU WINOGRONOWEGO I SOKU WINOGRONOWEGO

Gęstość:

DLA WINA I MOSZCZU WINOGRONOWEGO W TRAKCIE FERMENTACJI

Całkowita zawartość alkoholu:

Rzeczywista zawartość alkoholu:

DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW

Suchy wyciąg ogółem:

Dwutlenek siarki ogółem:

Kwasowość ogółem:

Zawartość kwasu lotnego:

Zawartość kwasu cytrynowego:

☐ ZATWIERDZENIE (4) przez właściwy organ zaświadczające, że:

wino objęte niniejszym dokumentem zostało wytworzone w regionie uprawy winorośli i otrzymało oznaczenie geograficzne wskazane w rubryce 5 zgodnie z przepisami kraju pochodzenia;

alkohol dodany do niniejszego wina jest alkoholem winnym.

Podpis:

9.

SŁUŻBY CELNE

Potwierdza się prawdziwość deklaracji

Miejsce i data:

Podpis:

Pieczęć:

Pełna nazwa i adres urzędu celnego:

Przyznanie (wprowadzenie do wolnego obrotu i wydanie wyciągów)

Ilość

10.

Numer i data dokumentu celnego dotyczącego dopuszczenia do swobodnego obrotu oraz wyciągu

11.

Pełna nazwa i adres odbiorcy (wyciąg)

12.

Stempel właściwego organu

Dostępne

 

 

 

Przyznane

Dostępne

 

 

 

Przyznane

Dostępne

 

 

 

Przyznane

Dostępne

 

 

 

Przyznane

13.

Inne uwagi

CZĘŚĆ III

Instrukcje dotyczące wypełniania dokumentu VI-1 oraz wyciągu VI-2

Dokument VI-1 i wyciąg VI-2 wypełnia się pismem maszynowym, ręcznie lub przy pomocy równoważnych środków technicznych uznanych przez organ urzędowy. Formularze wypełnione odręcznie powinny być wypełniane tuszem, literami drukowanymi. Nie zezwala się na wymazywanie ani nadpisywanie. Ewentualnych zmian dokonuje się, wykreślając niepoprawne dane oraz, w stosownych przypadkach, dodając wymagane dane. Wszelkie zmiany dokonane w ten sposób są zatwierdzane przez ich autora i stemplowane, zależnie od przypadku, przez agencję urzędową, laboratorium lub organy celne.

A.   Drukowanie dokumentu VI-1 oraz wyciągów VI-2

1.

Rozmiar formularza wynosi w przybliżeniu 210 × 297 mm.

2.

Dokument lub wyciągi są drukowane w jednym z języków urzędowych Unii. W przypadku wyciągów VI-2 o języku wyciągu decyduje państwo członkowskie, w którym wyciągi mają zostać opatrzone pieczęcią.

B.   Wypełnianie dokumentu VI-1 i wyciągów VI-2

Dokument lub wyciągi są wypełniane w języku, w którym zostały wydrukowane.

Na każdym dokumencie lub wyciągu umieszcza się numer seryjny przypisany:

a)

w przypadku dokumentu VI-1 przez właściwy organ, który podpisuje część „świadectwo”,

b)

w przypadku wyciągów VI-2 przez urząd celny, który przystawia na nich pieczęć.

C.   Treść

Rubryka 1

:

Eksporter: pełna nazwa i adres w odnośnym państwie trzecim

Rubryka 2

:

Odbiorca: pełna nazwa i adres w odnośnym państwie trzecim

Rubryka 4

:

(Dokument VI-1) Środek transportu oraz szczegóły transportu:

Dotyczy wyłącznie transportu wykorzystanego do celów dostawy do punktu wprowadzenia do UE

Środek transportu (statek, samolot itp.); nazwa statku itp.

Rubryka 6

:

(Rubryka 5 w przypadku VI-2) Opis importowanego produktu:

Nazwa handlowa (w formie podanej na etykiecie, w tym nazwa producenta i regionu uprawy winorośli; nazwa marki itp.),

Nazwa kraju pochodzenia,

Oznaczenie geograficzne, o ile wino kwalifikuje się do takiego oznaczenia,

Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu,

Kolor produktu (można podać wyłącznie określenia: „czerwone”, „rosé”, „różowe” lub „białe”),

kod Nomenklatury scalonej (kod CN).

CZĘŚĆ IV

Wykaz państw trzecich, o których mowa w art. 21 lit. b), art. 26 i 27

A.

Wykaz państw trzecich, o których mowa w art. 21 lit. b):

Australia

Chile

B.

Wykaz państw trzecich, o których mowa w art. 26:

Australia

Chile

Stany Zjednoczone Ameryki

C.

Wykaz państw trzecich, o których mowa w art. 27:

—.


(1)  Niepotrzebne skreślić.

(2)  Wstawić „X” w odpowiedniej rubryce.

(3)  Niepotrzebne skreślić.

(4)  Wstawić „X” w odpowiedniej rubryce.


28.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 58/60


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/274

z dnia 11 grudnia 2017 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 70 i 72, art. 91 ust. 1 lit. d)–g), art. 123 i art. 145 ust. 3, art. 147 ust. 4 i art. 223 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 uchylono i zastąpiono rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 (3). Rozdział III tytuł I oraz część II tytuł II rozdział II sekcja 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zawierają przepisy dotyczące systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli i zarządzania nim, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących, rejestru przychodów i rozchodów, właściwych organów do celów kontroli oraz wymogów w zakresie przekazywania informacji w sektorze wina i upoważniają Komisję do przyjęcia aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. Te akty prawne powinny zastąpić odpowiednie przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 555/2008 (4) i (WE) nr 436/2009 (5), jak również niektóre przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 606/2009 (6) i (WE) nr 607/2009 (7), które zostają odpowiednio uchylone lub skreślone rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/273 (8).

(2)

W art. 62 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanowiono ogólny wymóg, aby państwa członkowskie przyznawały zezwolenie na nasadzenie winorośli po złożeniu wniosku przez producentów zamierzających sadzić lub powtórnie sadzić winorośl. W art. 63 tego rozporządzenia przewidziano mechanizm zabezpieczenia dotyczący nowych nasadzeń, przy czym państwa członkowskie muszą corocznie udzielać zezwoleń na nowe nasadzenia odpowiadające 1 % całkowitej powierzchni upraw winorośli na ich terytorium, lecz mogą podjąć decyzję o stosowaniu niższych limitów na podstawie należytego uzasadnienia. W art. 64 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanowiono przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na nowe nasadzenia i określono kryteria kwalifikowalności i pierwszeństwa, które mogą stosować państwa członkowskie.

(3)

Na szczeblu unijnym należy ustanowić przepisy dotyczące procedury, która ma być stosowana przez państwa członkowskie w odniesieniu do decyzji w sprawie mechanizmu zabezpieczenia oraz wyboru kryteriów kwalifikowalności i pierwszeństwa. Przepisy te powinny obejmować terminy na podjęcie decyzji oraz konsekwencje w przypadku niepodjęcia decyzji.

(4)

W celu zapewnienia spójnego stosowania prawa Unii we wszystkich państwach członkowskich oraz w celu zapewnienia, by producenci unijni byli objęci tymi samymi przepisami przy składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na nowe nasadzenia, przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na nowe nasadzenia powinny również obejmować rozpatrywanie wniosków, procedurę wyboru i ich coroczne udzielanie. Przepisy te powinny mieć na celu zagwarantowanie przejrzystego, uczciwego i terminowego funkcjonowania systemu, dostosowanego do potrzeb sektora wina. Powinny one również zapewnić, że wnioskodawcy nie natrafiają na nieuzasadnione nierówności, nadmierne opóźnienia lub nieproporcjonalne obciążenie administracyjne. W szczególności, jako że rok gospodarczy w sektorze wina rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia, udzielanie zezwoleń na nowe nasadzenia przed tą datą wydaje się dobrze dostosowane do potrzeb sektora wina oraz gwarantuje, że sadzenie winorośli może nastąpić jeszcze w tym samym roku kalendarzowym. Należy ustalić odpowiedni termin w celu zagwarantowania, że wszystkie istotne decyzje podejmowane przez państwo członkowskie są podawane do wiadomości publicznej w odpowiednim terminie przed otwarciem zaproszenia do składania wniosków oraz że producenci zostali dobrze poinformowani o obowiązujących przepisach przed złożeniem wniosku.

(5)

Jeżeli łączna liczba hektarów będąca przedmiotem kwalifikujących się wniosków znacznie przekracza liczbę hektarów udostępnionych przez państwa członkowskie, może się zdarzyć, że duża część kandydatów otrzyma jedynie część hektarów, o które wystąpili z wnioskiem, w związku z czym odrzucą oni odpowiednie zezwolenia i będą podlegać karom administracyjnym. Aby zapobiec takim sytuacjom, właściwe jest nienakładanie takich kar, w przypadku gdy udzielone zezwolenia odpowiadają powierzchni mniejszej niż określony odsetek hektarów, o które wystąpiono we wniosku. Ponadto aby uniknąć utraty odpowiednich zezwoleń, należy umożliwić państwom członkowskim albo przenoszenie ich na następny rok, albo ponowne rozdzielenie ich w tym samym roku wśród wnioskodawców, których wnioski nie zostały w pełni pozytywnie rozpatrzone i którzy nie odrzucili udzielonych zezwoleń.

(6)

W art. 66 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz art. 3 i 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/560 (9) ustanowiono przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na ponowne sadzenie w tym samym gospodarstwie. Na szczeblu unijnym należy również ustanowić przepisy dotyczące procedury, która ma być stosowana przez państwa członkowskie przy udzielaniu tych zezwoleń na ponowne sadzenie, oraz ram czasowych, w jakich państwa członkowskie mają udzielać tych zezwoleń. Aby producenci mogli wyeliminować ograniczenia dotyczące ponownego sadzenia w tym samym gospodarstwie ze względów fitosanitarnych, środowiskowych lub operacyjnych, państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia producentom na złożenie wniosku w rozsądnym, lecz ograniczonym terminie po karczowaniu. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że procedury składania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwoleń na ponowne sadzenie powodują istotne obciążenia administracyjne dla państw członkowskich i dla producentów, należy również umożliwić stosowanie procedury uproszczonej w określonych przypadkach, w których obszar, który ma być ponownie obsadzony, odpowiada obszarowi wykarczowanemu lub jeżeli nie zostały nałożone ograniczenia dotyczące ponownego sadzenia.

(7)

W art. 68 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanowiono przepisy przyznawania zezwoleń na podstawie przekształcenia praw do sadzenia przyznanych przed dniem 31 grudnia 2015 r. Na szczeblu unijnym należy również ustanowić przepisy w sprawie procedury, która ma być stosowana przez państwa członkowskie w odniesieniu do udzielania takich zezwoleń. Należy ustanowić terminy składania i rozpatrywania wniosków, tak aby państwa członkowskie mogły otrzymywać i rozpatrywać wnioski o konwersję w należyty sposób i w odpowiednim terminie.

(8)

Zgodnie z art. 62 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zezwolenia udzielane są w odniesieniu do konkretnego obszaru gospodarstwa producenta wskazanego we wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach wnioskodawcy należy zapewnić możliwość zmiany takiego konkretnego obszaru w okresie ważności zezwolenia. Jednakże możliwość ta powinna zostać wykluczona w niektórych przypadkach, aby zapobiec obchodzeniu systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli.

(9)

Art. 120 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne zapewniające procedury certyfikacji, zatwierdzania i kontroli, tak by zagwarantować prawdziwość informacji przekazywanych na etykietach i w prezentacji win bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego. W celu zapewnienia ochrony konsumentów i dostarczenia im właściwej informacji oraz równego traktowania podmiotów gospodarczych należy ustanowić zasady dotyczące procedur i kryteriów technicznych mających zastosowanie do certyfikacji, zatwierdzania i kontroli administracyjnej wyrobów winiarskich bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, które mają być wprowadzane do obrotu. Należy również ustanowić przepisy w odniesieniu do kosztów certyfikacji administracyjnej i warunków, na jakich podmioty gospodarcze mogą sporządzać zaświadczenia dotyczące ich produktów pod nadzorem właściwych organów wyznaczonych zgodnie z art. 146 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(10)

Zgodnie z art. 147 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 osoby fizyczne lub osoby prawne, które przechowują wyroby winiarskie, są zobowiązane do prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów w odniesieniu do tych produktów. W celu zagwarantowania identyfikowalności wyrobów winiarskich oraz umożliwienia weryfikacji przez państwa członkowskie ich pochodzenia, właściwości lub zgodności z dozwolonymi praktykami enologicznymi, lub normami bezpieczeństwa żywności, konieczne jest ustanowienie zasad dotyczących produktów, które mają zostać wpisane do rejestru, oraz informacji dotyczących tych produktów. Z tych samych powodów należy również określić zasady w odniesieniu do informacji dotyczących czynności przeprowadzanych na tych produktach.

(11)

Surowce używane w niektórych praktykach enologicznych, w szczególności do wzbogacania, zakwaszania i słodzenia, są szczególnie narażone na ryzyko nadużyć. Należy zatem prowadzić ewidencję i przechowywać szczegółowe dane na temat tych praktyk i stosowanych substancji w celu umożliwienia właściwym organom nadzorowania ich przepływu i wykorzystania w trakcie całego procesu produkcji wina.

(12)

Z uwagi na to, że do win musujących i win likierowych podczas procesu wytwarzania dodawane są inne produkty, należy udostępnić na ich temat dodatkowe informacje, a nie tylko takie informacje, jakie podaje się w odniesieniu do win niemusujących.

(13)

Aby zapewnić jednolite stosowanie i równe traktowanie podmiotów gospodarczych, wymogi mające zastosowanie do prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów powinny zostać określone i dostosowane do rodzaju działalności i produktów. W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu należy wprowadzić środki w odniesieniu do zawartości rejestru, terminów rejestrowania danych i zamykania rejestru, jak również środki dotyczące dopuszczalnego odsetka strat wynikających z parowania lub innych zmian objętości produktów.

(14)

W celu ułatwienia zarządzania rynkiem i jego monitorowania należy również ustanowić termin składania deklaracji produkcji, deklaracji zapasów i deklaracji zbiorów. Ze względu na różne pory zbiorów w państwach członkowskich, należy rozłożyć w czasie terminy sporządzania deklaracji przez producentów.

(15)

W celu ułatwienia sprawozdawczości państwa członkowskie powinny przewidzieć, w jakiej formie i w jaki sposób podmioty gospodarcze mają obowiązek przedkładać informacje zawarte w deklaracjach produkcji, zapasów, zbiorów i dotyczących wprowadzania do obrotu.

(16)

W rozdziale VII rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 poświęconym kontrolom, właściwym organom, instytucjom łącznikowym i wzajemnej pomocy przewiduje się, że możliwe będzie, aby instytucja łącznikowa państwa członkowskiego zwróciła się do instytucji łącznikowej innego państwa członkowskiego o pobranie próbek wina, moszczu winogronowego lub innego ciekłego wyrobu winiarskiego do celów kontroli. W niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić zasady mające zastosowanie do zbierania, przetwarzania, przechowywania i analizy pobranych próbek oraz wyboru laboratorium, w którym mają być wykonane analizy.

(17)

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 na poziomie Unii ma być prowadzona i aktualizowana analityczna baza danych izotopowych. W celu ułatwienia interpretacji wyników otrzymanych z analiz izotopowych przeprowadzonych w laboratoriach Unii wyposażonych do tego celu oraz zagwarantowania porównywalności wyników otrzymanych w takich laboratoriach należy ustalić jednolite zasady pobierania próbek winogron oraz winifikacji. Ponadto wobec laboratoriów wyznaczonych przez państwa członkowskie do przeprowadzania analizy izotopowej próbek z przeznaczeniem do banku danych należy zastosować system uznanych norm jakości w celu zagwarantowania jakości i porównywalności danych analitycznych.

(18)

Analiza izotopowa wyrobów winiarskich oraz interpretacja jej wyników to bardzo wymagające procedury. Analityczna baza danych powinna pomóc w ujednoliceniu interpretacji wyników otrzymanych przez wyznaczone laboratoria państw członkowskich przy zastosowaniu metod analitycznych. W celu zapewnienia jednolitej interpretacji wyników takich analiz wyznaczone laboratoria, które zgłaszają dane przy użyciu metody analizy izotopowej, i właściwe organy wyznaczone przez państwa członkowskie powinny na żądanie uzyskiwać dostęp do analitycznej bazy danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami unijnymi dotyczącymi sektora wina, przy jednoczesnym poszanowaniu ochrony danych osobowych i celów banku danych.

(19)

W art. 62 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 przewidziano potrzebę ustanowienia przepisów dotyczących kontroli na miejscu przeprowadzanych w odniesieniu do wdrożenia systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, które mają zostać zrealizowane przez państwa członkowskie. Potrzebne są ogólne przepisy dotyczące kontroli w celu wyjaśnienia, że głównym narzędziem służącym do weryfikacji zgodności z systemem jest rejestr winnic. Takie przepisy powinny ustanawiać ogólne ramy dla państw członkowskich służące opracowaniu bardziej szczegółowych przepisów na szczeblu krajowym, tak by zapobiegać sadzeniu bez zezwolenia oraz by zapewnić przestrzeganie przepisów systemu zezwoleń, w tym przestrzeganie terminu wykorzystania zezwoleń oraz karczowania w przypadku przewidywanego ponownego sadzenia, jak również przestrzeganie zobowiązań podjętych przez producentów w celu uzyskania zezwoleń.

(20)

W celu sprawdzenia zgodności środków przyjętych przez państwa członkowskie w ramach krajowych programów wsparcia, o których mowa w części II tytuł I rozdział II sekcja 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, z przepisami unijnymi w sektorze wina w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić przepisy dotyczące kontroli i zapewnić w tym celu korzystanie z rejestru winnic, o którym mowa w art. 145 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Należy również ustanowić warunki weryfikacji informacji zawartych w rejestrze winnic, w tym dostępności zaktualizowanych informacji do celów monitorowania i weryfikacji zgodności z przepisami dotyczącymi sektora wina, do których odnoszą się dane. W tym celu należy ustanowić przepisy dotyczące realizacji kontroli administracyjnych i corocznych kontroli na miejscu w odniesieniu do wszystkich plantatorów winorośli określonych w rejestrze winnic, określające minimalny odsetek kontroli rocznie i wspólne zasady.

(21)

Zgodnie z art. 223 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące informacji, które mają być przekazywane przez przedsiębiorstwa, państwa członkowskie i państwa trzecie, metod przekazywania informacji oraz uregulowań w zakresie zarządzania informacjami, które mają być przekazywane.

(22)

W celu ułatwienia państwom członkowskim przekazywania Komisji informacji na temat wszystkich odnośnych aspektów dotyczących zarządzania systemem zezwoleń na nasadzenia winorośli i sprawowania nad nim kontroli oraz w celu umożliwienia odpowiedniego monitorowania jego wdrażania należy ustanowić przepisy dotyczące treści rocznych powiadomień dotyczących omawianego systemu pomocy, ich formy, harmonogramu, częstotliwości i terminów ich przedstawiania.

(23)

W celu właściwego zarządzania w sektorze wina należy przewidzieć, by wszystkie powiadomienia państw członkowskich dla Komisji zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013, rozporządzeniem delegowanym (UE) 2018/273 oraz niniejszym rozporządzeniem były przedstawiane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1183 (10) i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1185 (11), oraz określić, jak długo należy przechowywać dokumenty towarzyszące, informacje, wpisy i rejestry.

(24)

Przepisy dotyczące zezwoleń na nasadzenia winorośli określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/561 (12) zostały włączone do niniejszego rozporządzenia. Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/561.

(25)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustala zasady stosowania rozporządzeń (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do:

a)

systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli;

b)

certyfikacji:

c)

rejestru przychodów i rozchodów;

d)

obowiązkowych deklaracji;

e)

kontroli i analitycznej bazy danych izotopowych;

f)

powiadomień.

ROZDZIAŁ II

SYSTEM ZEZWOLEŃ NA NASADZENIA WINOROŚLI

Artykuł 2

Zezwolenia na nasadzenia winorośli

1.   Zezwoleń na nasadzenia winorośli, o których mowa w części II tytuł I rozdział III rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, udziela się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Zezwolenia na nasadzenia winorośli, o których mowa w ust. 1, dotyczą nowych nasadzeń, ponownego sadzenia i praw do sadzenia, które mają zostać przekształcone.

3.   Zezwoleń na nowe nasadzenia, o których mowa w art. 64 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, udziela się corocznie.

Artykuł 3

Wcześniejsze decyzje dotyczące obszarów, które mają być udostępnione pod nowe nasadzenia

1.   Jeżeli państwa członkowskie postanawiają ograniczyć łączną powierzchnię udostępnioną pod nowe nasadzenia przyznawaną w formie zezwoleń zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, podają one takie decyzje do wiadomości publicznej, wraz z uzasadnieniem, do dnia 1 marca danego roku.

2.   Jeżeli państwa członkowskie uwzględniają zalecenia organizacji zawodowych lub zainteresowanych grup producentów, o których mowa w art. 65 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, zalecenia te przedstawiane są z wyprzedzeniem umożliwiającym ich przeanalizowanie przed podjęciem przez zainteresowane państwo członkowskie decyzji o ograniczeniu łącznej powierzchni udostępnionej pod nowe nasadzenia, o której mowa w ust. 1. Zalecenia są również podawane do wiadomości publicznej.

Artykuł 4

Kryteria udzielania zezwoleń na nowe nasadzenia

1.   Jeżeli państwa członkowskie decydują się na stosowanie kryteriów udzielania zezwoleń na nowe nasadzenia zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, decyzje takie podaje się do wiadomości publicznej do dnia 1 marca danego roku.

2.   Decyzje, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

a)

zastosowania jednego lub więcej kryteriów wymienionych w art. 64 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w tym należytego uzasadnienia w przypadku gdy państwa członkowskie postanawiają stosować art. 64 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia, jak również kryteriów wymienionych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273;

b)

liczby hektarów udostępnionych w celu udzielenia zezwoleń na szczeblu krajowym:

(i)

proporcjonalnie;

(ii)

zgodnie z kryteriami pierwszeństwa wymienionymi w art. 64 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz w art. 4 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273.

3.   W przypadku gdy państwa członkowskie zamierzają stosować kryteria pierwszeństwa, o których mowa w ust. 2 lit. b) ppkt (ii), określają one, które z tych kryteriów będą stosowane. Państwa członkowskie mogą również postanowić, że każde z wybranych kryteriów pierwszeństwa będzie mieć inne znaczenie. Takie decyzje umożliwią państwom członkowskim ustanowienie rankingu indywidualnych wniosków na poziomie krajowym w odniesieniu do przyznawania liczby hektarów na podstawie ust. 2 lit. b) ppkt (ii), w oparciu o zgodność tych wniosków z wybranymi kryteriami pierwszeństwa.

Artykuł 5

Domyślne przepisy w odniesieniu do nowych nasadzeń

1.   Jeżeli państwa członkowskie nie podadzą do wiadomości publicznej decyzji, o których mowa w art. 3 i 4, do dnia 1 marca danego roku, dla danego roku zastosowanie mają następujące przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na nowe nasadzenia:

a)

dostępność zezwoleń na nowe nasadzenia odpowiadająca 1 % całkowitej powierzchni upraw winorośli na ich terytorium, zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, i bez innych ograniczeń;

b)

proporcjonalny rozdział hektarów wśród wszystkich wnioskodawców na podstawie wielkości obszaru, w odniesieniu do którego złożyli oni wniosek o zezwolenie, w przypadku gdy wnioski przekraczają udostępniony obszar.

2.   Państwa członkowskie zapewniają, że informacje dotyczące przepisów mających zastosowanie do udzielenia zezwoleń w danym roku na podstawie ust. 1 są podawane do wiadomości publicznej.

Artykuł 6

Składanie wniosków dotyczących nowych nasadzeń

1.   Po podaniu do publicznej wiadomości decyzji, o których mowa w art. 3 i 4, lub informacji na temat przepisów mających zastosowanie do udzielania zezwoleń w danym roku, o których mowa w art. 5 ust. 2, i nie później niż do dnia 1 maja, państwa członkowskie otwierają okres składania wniosków indywidualnych, który trwa co najmniej miesiąc.

2.   We wnioskach wskazuje się konkretną wielkość i położenie obszarów w gospodarstwie wnioskodawcy, w odniesieniu do którego to gospodarstwa złożono wniosek o zezwolenie.

Jeżeli decyzję w sprawie ograniczeń lub kryteriów, które mają zostać zastosowane, podjęto zgodnie z art. 3 i 4, państwa członkowskie mogą zwolnić wnioskodawców z wymogu wskazywania we wniosku konkretnego położenia obszaru w gospodarstwie, w odniesieniu do którego złożono wniosek o zezwolenie. W celu wdrożenia systemu zezwoleń państwa członkowskie mogą zażądać, w stosownych przypadkach, dodatkowych informacji od wnioskodawców.

3.   Jeżeli państwa członkowskie postanowią zastosować niektóre kryteria udzielania zezwoleń na nowe nasadzenia zgodnie z art. 4, zastosowanie mają następujące przepisy:

a)

kryteria kwalifikowalności wymienione w art. 64 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz w art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273: we wniosku należy wskazać produkt(y) sektora wina, który(-e) wnioskodawca zamierza produkować na obszarze(-ach) nowo nasadzonym(-ych), określając, czy wnioskodawca zamierza produkować jeden z następujących produktów czy więcej:

(i)

wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP);

(ii)

wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG);

(iii)

wina bez oznaczenia geograficznego, w tym wina, na których podana jest odmiana winorośli;

b)

kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: wnioski zawierają informacje o charakterze gospodarczym, wykazując zrównoważoność gospodarczą danego projektu na podstawie jednej lub większej liczby standardowych metod analizy finansowej inwestycji rolnych wymienionych w części E załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273;

c)

kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: wnioski zawierają informacje o charakterze gospodarczym, wykazując potencjał wzrostu konkurencyjności na podstawie ustaleń przedstawionych w części F załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273;

d)

kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: wnioski zawierają informacje świadczące o możliwości ulepszenia produktów o chronionym oznaczeniu geograficznym na podstawie jednego z warunków określonych w części G załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273;

e)

kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: wnioski zawierają informacje, z których wynika, że wielkość gospodarstwa wnioskodawcy w chwili składania wniosku jest zgodna z progami, które zostaną ustalone przez państwa członkowskie na podstawie przepisów określonych w części H załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273;

f)

w przypadku gdy państwa członkowskie wymagają, aby wnioskodawcy respektowali zobowiązania, o których mowa w częściach A i B załącznika I oraz częściach A, B, D, E, F, G i w części I pkt II załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 w odniesieniu do odpowiednich kryteriów, zobowiązania te muszą być uwzględnione we wnioskach.

W przypadku gdy państwa członkowskie mogą bezpośrednio uzyskać którąkolwiek z informacji wymienionych w akapicie pierwszym lit. a)–f), mogą one zwolnić wnioskodawców z zawarcia takich informacji we wnioskach.

4.   Po upływie okresu składania wniosków, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie informują niekwalifikujących się wnioskodawców o niekwalifikowalności ich wniosków na podstawie decyzji w sprawie kryteriów kwalifikowalności przyjętych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4. Takie wnioski zostają wyłączone z kolejnych etapów procedury.

Artykuł 7

Udzielanie zezwoleń na nowe nasadzenia

1.   Jeżeli cały obszar, którego dotyczą złożone kwalifikujące się wnioski, nie przekracza obszaru(-ów) udostępnionego(-ych) zgodnie z art. 3 ust. 1, państwa członkowskie udzielają zezwoleń w pełnym zakresie, w odniesieniu do którego producenci złożyli wnioski.

2.   Jeżeli cały obszar, którego dotyczą złożone kwalifikujące się wnioski, przekracza obszar(-y) udostępniony(-e) zgodnie z art. 3 ust. 1, państwa członkowskie stosują procedurę wyboru określoną w załączniku I.

Nie później niż dnia 1 sierpnia państwa członkowskie udzielają zezwoleń wybranym wnioskodawcom w zależności od wyniku procedury wyboru, o której mowa w akapicie pierwszym. Jeżeli kwalifikujące się wnioski nie zostały w pełni pozytywnie rozpatrzone, wnioskodawcy zostają poinformowani o przyczynach takiej decyzji.

3.   Jeżeli udzielone zezwolenie odpowiada mniej niż 50 % obszaru będącego przedmiotem odnośnego wniosku, wnioskodawca może odrzucić takie zezwolenie w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym udzielono zezwolenia.

W przypadku, o który mowa w akapicie pierwszym, wnioskodawca nie podlega karom administracyjnym, o których mowa w art. 62 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że odpowiednia liczba hektarów zostaje udostępniona w tym samym roku, nie później niż do dnia 1 października, w odniesieniu do zezwoleń, które mają być udzielone wnioskodawcom, którym przyznano jedynie część powierzchni, o którą wystąpili we wniosku zgodnie z wynikami procedury wyboru, o której mowa w ust. 2, i którzy nie odrzucili odpowiednich zezwoleń. Państwa członkowskie mogą również podjąć decyzję o udostępnieniu tych hektarów w kolejnym roku dodatkowo, oprócz 1 % całkowitej powierzchni upraw winorośli, jak przewidziano w art. 63 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 8

Ograniczenia w udzielaniu zezwoleń na ponowne sadzenie

1.   Jeżeli państwa członkowskie postanowią ograniczyć udzielanie zezwoleń na ponowne sadzenie na obszarach kwalifikujących się do produkcji win oznaczonych ChNP lub ChOG zgodnie z art. 66 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, podają one takie decyzje do wiadomości publicznej do dnia 1 marca.

Organizacje zawodowe lub zainteresowane grupy producentów, o których mowa w art. 65 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, przedstawiają zalecenia, które mają być wzięte pod uwagę przez państwo członkowskie na podstawie art. 66 ust. 3, z wystarczającym wyprzedzeniem, aby umożliwić ich rozpatrzenie przed podjęciem decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym. Zainteresowane państwo członkowskie podaje te zalecenia do wiadomości publicznej.

2.   Decyzje, o których mowa w ust. 1, stosuje się w ciągu jednego roku od dnia, w którym zostały one podane do wiadomości publicznej.

W przypadku gdy zalecenie organizacji zawodowej lub zainteresowanej grupy producentów obejmuje okres dłuższy niż jeden rok, ale nie dłuższy niż trzy lata, zgodnie z art. 65 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, takie decyzje mogą również mieć zastosowanie przez okres maksymalnie trzech lat.

W przypadku gdy takie organizacje zawodowe lub zainteresowane grupy producentów nie przedłożą stosownych zaleceń z wyprzedzeniem umożliwiającym ich rozpatrzenie, zgodnie z ust. 1, a państwa członkowskie nie podadzą do wiadomości publicznej odnośnych decyzji do dnia 1 marca, państwa członkowskie zezwalają automatycznie na ponowne sadzenie, jak przewidziano w art. 9.

Artykuł 9

Procedura udzielania zezwoleń na ponowne sadzenie

1.   Wnioski o wydanie zezwolenia na ponowne sadzenie, o których mowa w art. 66 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, mogą być składane w dowolnym czasie w ciągu tego samego roku winiarskiego, w którym ma miejsce wykarczowanie. Państwa członkowskie mogą jednak zdecydować, że wnioski o wydanie zezwolenia na ponowne sadzenie mogą być składane do końca drugiego roku winiarskiego następującego po roku, w którym miało miejsce wykarczowanie. Jeżeli te terminy nie są przestrzegane, państwa członkowskie nie udzielają zezwolenia na ponowne sadzenie.

We wnioskach określa się konkretną wielkość i położenie wykarczowanego(-ych) obszaru(-ów) oraz obszaru(-ów), który(-e) ma(-ją) być ponownie obsadzony(-e), w tym samym gospodarstwie wnioskodawcy, w odniesieniu do którego zezwolenie ma być udzielone. Jeżeli decyzja o ograniczeniach nie zostaje podjęta zgodnie z art. 8, zaś wnioskodawca nie podjął żadnego ze zobowiązań, o których mowa w części A pkt 2 lit. b) załącznika I oraz w części B pkt 2 lit. b) załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 oraz w pkt 4 części B i w części D załącznika II do tego rozporządzenia, państwa członkowskie mogą zwolnić wnioskodawców z wymogu wskazywania we wniosku konkretnego położenia obszaru(-ów), który(-e) ma(-ją) zostać ponownie obsadzony(-e) i w odniesieniu do którego(-ych) udziela się zezwolenia. W celu wdrożenia systemu zezwoleń państwa członkowskie mogą zażądać, w stosownych przypadkach, dodatkowych informacji od wnioskodawców.

Państwa członkowskie automatycznie udzielają zezwoleń w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Państwa członkowskie mogą jednak podjąć decyzję o stosowaniu terminów, o których mowa w art. 6 i 7, w odniesieniu do – odpowiednio – składania wniosków i udzielania zezwoleń na nowe nasadzenia.

2.   Jeżeli obszar, który ma być ponownie obsadzony, odpowiada temu samemu wykarczowanemu obszarowi lub jeżeli nie podjęto decyzji o ograniczeniach zgodnie z art. 8 ust. 1, można stosować procedurę uproszczoną na poziomie krajowym lub na niektórych obszarach na terytorium państwa członkowskiego. W takim przypadku zezwolenie na nowe nasadzenia może być uznane za udzielone od dnia, w którym obszar został wykarczowany. W tym celu zainteresowany producent przedstawia, najpóźniej do końca roku winiarskiego, w którym miało miejsce karczowanie, wiadomość ex post, która stanowi wniosek o udzielenie zezwolenia.

3.   Wnioski o wydanie zezwoleń na ponowne sadzenie, o których mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, mogą być składane w dowolnym czasie w ciągu roku.

We wnioskach określa się konkretną wielkość i położenie wykarczowanego(-ych) obszaru(-ów) oraz obszaru(-ów), który(-e) ma(-ją) być ponownie obsadzony(-e), w tym samym gospodarstwie wnioskodawcy, w odniesieniu do którego zezwolenie ma być udzielone. Wnioski zawierają także zobowiązanie do wykarczowania obszaru uprawy winorośli najpóźniej do końca czwartego roku od daty posadzenia nowej winorośli. W celu wdrożenia systemu zezwoleń państwa członkowskie mogą zażądać, w stosownych przypadkach, dodatkowych informacji od wnioskodawców.

Państwa członkowskie automatycznie udzielają zezwoleń w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Państwa członkowskie mogą jednak podjąć decyzję o stosowaniu terminów, o których mowa w art. 6 i 7, w odniesieniu do – odpowiednio – składania wniosków i udzielania zezwoleń na nowe nasadzenia.

Artykuł 10

Procedura udzielania zezwoleń zgodnie z przepisami przejściowymi

1.   W przypadkach, w których zgodnie z art. 68 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie postanowiły przedłużyć termin składania wniosków o przekształcenie praw do sadzenia w zezwolenia po dniu 31 grudnia 2015 r., a także podały tę decyzję do wiadomości publicznej do dnia 14 września 2015 r., wnioski o przekształcenie przez producenta mogą być składane w dowolnym czasie do dnia upływu terminu ustalonego przez państwa członkowskie w tej decyzji.

We wnioskach określa się konkretną wielkość i położenie obszarów w gospodarstwie wnioskodawcy, w odniesieniu do którego to gospodarstwa zezwolenie ma zostać udzielone. Państwa członkowskie mogą zwolnić wnioskodawców z wymogu wskazywania we wniosku konkretnego położenia obszaru w gospodarstwie, w odniesieniu do którego zezwolenie ma być udzielone. W celu wdrożenia systemu zezwoleń państwa członkowskie mogą zażądać, w stosownych przypadkach, dodatkowych informacji od wnioskodawców.

2.   Po sprawdzeniu, czy prawa do sadzenia, w odniesieniu do których wystąpiono z wnioskiem o przekształcenie zgodnie z ust. 1, są nadal ważne, państwa członkowskie automatycznie udzielają zezwoleń. Okres od złożenia wniosku o przekształcenie do udzielenia zezwolenia nie przekracza trzech miesięcy.

Artykuł 11

Zmiana określonego obszaru, w odniesieniu do którego udzielono zezwolenia

W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą zadecydować, na wniosek wnioskodawcy, że uprawa winorośli może mieć miejsce na obszarze należącym do gospodarstwa, który jest odmienny od określonego obszaru, w odniesieniu do którego udzielono zezwolenia, pod warunkiem że wielkość nowego obszaru w hektarach jest taka sama i że zezwolenie jest nadal ważne zgodnie z art. 62 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Ustęp pierwszy nie ma zastosowania, w przypadku gdy zezwoleń udzielono na podstawie zgodności z określonymi kryteriami kwalifikowalności i kryteriami pierwszeństwa związanymi z położeniem wskazanym we wniosku, a we wniosku o zmianę wskazano nowy określony obszar położony gdzie indziej.

ROZDZIAŁ III

CERTYFIKACJA WYROBÓW WINIARSKICH

Artykuł 12

Procedura i kryteria techniczne mające zastosowanie do celów certyfikacji

1.   Procedura certyfikacji, zatwierdzania i weryfikacji wina bez ChNP lub ChOG zgodnie z art. 120 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wymaga umieszczenia na etykiecie lub w prezentacji wina dowodów administracyjnych na poparcie prawdziwości odmian(-y) winorośli lub rocznika wina.

Ponadto państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o:

a)

przeprowadzeniu na anonimowej próbce organoleptycznego testu wina odnoszącego się do zapachu i smaku w celu sprawdzenia, czy podstawowa właściwość wina zależy od wykorzystanej odmiany (odmian) winorośli;

b)

przeprowadzeniu testu analitycznego w przypadku wina wytworzonego z jednej odmiany winorośli.

Procedura jest przeprowadzana w państwie członkowskim, w którym produkowane jest to wino. W przypadku mieszanek win z różnych państw członkowskich, o których mowa w art. 120 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, procedura certyfikacji może zostać przeprowadzona przez każde z zainteresowanych państw członkowskich.

2.   Procedura certyfikacji jest przeprowadzana poprzez losowe i oparte na analizie ryzyka kontrole zgodnie z art. 36 i 37 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 oraz rozdziałem VI niniejszego rozporządzenia.

Koszty certyfikacji ponoszą podmioty gospodarcze będące jej przedmiotem, chyba że państwa członkowskie zdecydują inaczej.

3.   Podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem wyrobami winiarskimi produkowanymi, przetwarzanymi lub butelkowanymi przez nie same są uznawane i otrzymują zezwolenie od właściwych organów państw członkowskich do poświadczania pochodzenia, cech, rocznika zbiorów lub odmiany (odmian) winorośli zgodnie z art. 11 i 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, pod nadzorem właściwych organów wyznaczonych zgodnie z art. 146 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

ROZDZIAŁ IV

REJESTR PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Artykuł 13

Zakres i forma rejestru

1.   Podmioty gospodarcze zobowiązane są do prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów, zwanego dalej w niniejszym rozdziale „rejestrem”, który zawiera:

a)

wpis dotyczący przyjęcia do i wydania z obiektów podmiotu gospodarczego każdej partii wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 147 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

kategorię produktu, jak określono w art. 14;

c)

czynności określone w art. 29 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, jeżeli są one przeprowadzane na terenie obiektu.

w odniesieniu do każdej noty w rejestrze podmioty gospodarcze, o których mowa w akapicie pierwszym, muszą być w stanie przedstawić jeden z dokumentów towarzyszących, o których mowa w art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, lub wszelki inny dokument handlowy towarzyszący odnośnej przesyłce;

2.   Rejestr może być prowadzony w jednej z następujących form:

a)

stałe, kolejno ponumerowane arkusze;

b)

elektroniczny rejestr przedstawiony zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi przez właściwe organy;

c)

odpowiedni nowoczesny system sprawozdawczości zatwierdzony przez właściwe organy;

d)

zbiór dokumentów towarzyszących zawierających datę ich sporządzenia lub przejęcia przez handlowców.

Państwa członkowskie mogą jednak postanowić, że rejestr prowadzony przez producentów może mieć formę uwag znajdujących się na odwrotnej stronie deklaracji produkcji, zbiorów lub zapasów, określonych w rozdziale VI rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273.

Artykuł 14

Produkty, jakie należy uwzględniać w rejestrze

1.   W odniesieniu do produktów wpisywanych do rejestrów prowadzi się osobne rachunki dla:

a)

każdej z kategorii wymienionych w części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, z rozróżnieniem na:

(i)

każde wino z ChNP i produkty przeznaczone do przetworzenia na takie wino;

(ii)

każde wino z ChOG i produkty przeznaczone do przetworzenia na takie wino;

(iii)

każde wino bez ChNP lub ChOG wyprodukowane z jednej odmiany winorośli oraz produkty przeznaczone do przetworzenia na takie wino, z odniesieniem do klasyfikacji odmiany winorośli, przyjętej przez dane państwo członkowskie na podstawie art. 81 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz ze wskazaniem roku zbiorów;

(iv)

każde wino bez ChNP lub ChOG, produkowane z dwóch lub większej liczby odmian winorośli oraz produkty przeznaczone do przetworzenia na takie wino, ze wskazaniem roku zbiorów;

(v)

każdy produkt niezgodny z praktykami enologicznymi i ograniczeniami przewidzianymi w art. 80 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub w rozporządzeniu (WE) nr 606/2009, który musi zostać zniszczony zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 606/2009;

b)

następujących produktów przechowywanych w dowolnym celu:

(i)

sacharoza;

(ii)

zagęszczony moszcz winogronowy;

(iii)

oczyszczony zagęszczony moszcz gronowy;

(iv)

produkty używane do zakwaszania;

(v)

produkty używane do odkwaszania;

(vi)

destylat uzyskany z wina;

(vii)

każdy produkt uboczny z produktów winiarskich, który musi zostać unieszkodliwiony zgodnie z sekcją D części II załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz z art. 14a i 14b rozporządzenia (WE) nr 606/2009, ze wskazaniem, czy dotyczy to dostawy do destylacji, produkcji octu czy konkretnego wykorzystania przy produkcji niezwiązanej z produkcją wina.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) różne wina z ChNP lub ChOG, umieszczone w pojemnikach o objętości nie większej niż 60 litrów i opatrzone etykietami zgodnie z przepisami unijnymi, które są nabywane od osób trzecich i przechowywane w celu sprzedaży, mogą być zapisywane na tym samym rachunku, pod warunkiem że przyjęcie i wydanie każdego wina z ChNP lub ChOG zostanie zapisane oddzielnie.

3.   Utratę prawa do stosowania ChNP lub ChOG wpisuje się do rejestru. Odnośne produkty przesuwa się do jednego z rachunków dotyczących win bez ChNP lub ChOG.

Artykuł 15

Informacja o wyrobach winiarskich, które mają być wpisane do rejestru

1.   W odniesieniu do każdego przyjęcia i wydania produktów, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a), w rejestrze podaje się:

a)

numer partii produktu [jeżeli taki numer istnieje] wymagany na mocy prawa unijnego lub krajowego;

b)

datę przeprowadzenia czynności;

c)

ilość przyjętych lub wydanych produktów;

d)

przedmiotowy produkt, oznaczony zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami unijnymi lub krajowymi;

e)

odniesienie do dokumentu towarzyszącego lub świadectwa, które towarzyszy lub towarzyszyło danemu przewozowi zgodnie z art. 10, 11 i 20 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 9 tego rozporządzenia.

2.   W przypadku win, o których mowa w części II pkt 1–9 oraz 15 i 16 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, wpis w rejestrze prowadzonym przez podmioty gospodarcze zawiera nieobowiązkowe informacje, o których mowa w art. 120 wspomnianego rozporządzenia, o ile są one umieszczone na etykietach lub planuje się umieszczenie ich na etykietach.

3.   Pojemniki do przechowywania win, o których mowa w ust. 2, są zidentyfikowane w rejestrze wraz ze wskazaniem ich nominalnej objętości. Pojemniki są również opatrzone odpowiednimi szczegółowymi danymi, jakich wymagają państwa członkowskie, aby umożliwić właściwym organom identyfikację ich zawartości przy użyciu rejestru.

W przypadku pojemników o pojemności nie większej niż 600 litrów, wypełnionych tym samym produktem i składowanych razem w ramach tej samej partii, oznaczenie pojemników w rejestrach może jednak być zastąpione przez oznaczenie całej partii, pod warunkiem że partia ta jest wyraźnie oddzielona od pozostałych.

4.   W przypadku poprzednich przewozów danego produktu odniesienie do dokumentu, na podstawie którego produkt był wcześniej przewożony, odnotowuje się w rejestrze.

Artykuł 16

Informacje o działaniach, które mają być wpisane do rejestru

1.   W przypadku każdej z czynności określonych w art. 29 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 rejestr obejmuje:

a)

przeprowadzone czynności;

b)

w przypadku czynności, o których mowa w art. 29 ust. 2 lit. a), b) i c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273:

(i)

datę przeprowadzenia czynności;

(ii)

rodzaj i ilość użytych produktów;

(iii)

ilość produktu otrzymanego w wyniku tej czynności, w tym alkoholu uzyskanego w wyniku korekty zawartości alkoholu w winie oraz ilości cukru w roztworze cukru usuniętym z moszczu pierwotnego;

(iv)

ilość produktu użytego do zwiększenia stężenia alkoholu, zakwaszenia i odkwaszenia i słodzenia;

(v)

oznaczenie produktów przed wykonaniem danej czynności i po niej, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami unijnymi i krajowymi;

c)

oznaczenia umieszczone na pojemnikach, w których produkty wpisane do rejestru były umieszczone przed czynnością oraz w których umieszczono je po tej czynności;

d)

w przypadku butelkowania – liczbę napełnionych pojemników i ich zawartość;

e)

w przypadku butelkowania na zlecenie – nazwę i adres rozlewni.

2.   Jeżeli dochodzi do zmiany kategorii produktu w wyniku przetworzenia, które nie jest skutkiem czynności, o których mowa w art. 29 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, w szczególności w przypadku fermentacji moszczu winogronowego, w rejestrze odnotowuje się ilości i rodzaj produktu uzyskanego po przetworzeniu.

Artykuł 17

Informacje dotyczące win musujących i win likierowych, które mają być wpisane d rejestru

1.   W przypadku produkcji wina musującego rejestry wskazują dla każdego przygotowanego cuvée:

a)

datę przygotowania;

b)

datę butelkowania w przypadku wszystkich kategorii gatunkowych win musujących;

c)

objętość cuvée oraz wskazanie każdego składnika cuvée, jego objętości oraz rzeczywistej oraz potencjalnej zawartości alkoholu;

d)

objętość użytego tirage liqueur;

e)

objętość expedition liqueur;

f)

liczbę otrzymanych pojemników z określeniem, w odpowiednim przypadku, rodzaju wina musującego, przy zastosowaniu terminu związanego z zawartością cukru resztkowego, o ile termin ten jest umieszczony na etykiecie.

2.   W przypadku produkcji wina likierowego rejestry wskazują w odniesieniu do każdej przygotowywanej partii:

a)

datę dodania produktów, o których mowa w części II pkt 3) lit. e i f) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

rodzaj i ilość dodanego produktu.

Artykuł 18

Informacje o konkretnych produktach, które mają być wpisane do rejestru

1.   Oddzielne księgi rachunkowe dotyczące produktów, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. b), wskazują w odniesieniu do każdego produktu:

a)

w przypadku przyjęcia:

(i)

nazwę i adres dostawcy z odniesieniem, w odpowiednim przypadku, do dokumentu, który towarzyszył przewozowi produktu;

(ii)

ilość produktu;

(iii)

datę przyjęcia;

b)

w przypadku wydania:

(i)

ilość produktu;

(ii)

datę użycia lub wydania;

(iii)

w stosowanych przypadkach nazwę i adres odbiorcy.

2.   W odniesieniu do produktów ubocznych lub produktów, które mają zostać wycofane zgodnie z art. 14a ust. 2 i art. 14b rozporządzenia (WE) nr 606/2009, ilości, które mają zostać wpisane do rejestru, to ilości oszacowane przez podmioty gospodarcze zgodnie z art. 14a tego rozporządzenia.

Artykuł 19

Ubytki oraz użytek osobisty lub rodzinny

1.   Państwa członkowskie ustalają maksymalny dopuszczalny odsetek ubytków wynikających z parowania w trakcie składowania, różnych czynności lub zmian kategorii produktu.

2.   Prowadzący rejestr informuje na piśmie organ właściwy miejscowo w terminie określonym przez państwa członkowskie, jeżeli rzeczywiste ubytki przekraczają:

a)

w trakcie przewozu – zakres tolerancji, o którym mowa w pkt 2.1 lit. d) części B załącznika V do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273; oraz

b)

w przypadkach wskazanych w akapicie pierwszym – maksymalny odsetek ustalony przez państwa członkowskie.

Właściwy organ, o którym mowa w akapicie pierwszym, podejmuje niezbędne środki w celu zbadania ubytków.

3.   Państwa członkowskie określają, w jaki sposób należy odnotować w rejestrze dane w odniesieniu do:

a)

spożycia przez producenta i jego rodzinę;

b)

ewentualnych przypadkowych zmian objętości produktów.

Artykuł 20

Terminy wprowadzania danych do rejestru

1.   Dane szczegółowe, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 15 i 19, są odnotowywane w rejestrze:

a)

w przypadku przyjęć, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu odbioru; oraz

b)

w przypadku ubytków, użytku osobistego i rodzinnego lub wydania, nie później niż trzeciego dnia roboczego następującego po stwierdzeniu ubytków, konsumpcji lub wysyłce.

2.   Dane szczegółowe, o których mowa w art. 29 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 oraz w art. 16 i 17 niniejszego rozporządzenia, są odnotowywane w rejestrze:

a)

nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu operacji; oraz

b)

w przypadku wzmacniania, tego samego dnia.

3.   Dane szczegółowe, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. b) i art. 18 niniejszego rozporządzenia, są odnotowywane w rejestrze:

a)

w przypadku przyjęć i wydania, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu odbioru lub wysyłki; oraz

b)

w przypadku konsumpcji, w dniu konsumpcji.

4.   Państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na dłuższe terminy nieprzekraczające 30 dni, w szczególności jeśli stosowane są rejestry skomputeryzowane, pod warunkiem że możliwe jest jeszcze przeprowadzenie kontroli przyjęcia, wydania oraz czynności, o których mowa w art. 29 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, w każdej chwili i na podstawie innych dokumentów potwierdzających oraz że te dokumenty zostaną uznane za wiarygodne przez właściwe organy.

W odniesieniu do procesów wzbogacania, o których mowa w art. 29 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, państwa członkowskie mogą wymagać, aby były one wpisywane do rejestru przed przeprowadzeniem czynności wzbogacania.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2 i 3 wydanie tego samego produktu może zostać wpisane do rejestru w formie miesięcznego podsumowania, w przypadku gdy produkt jest umieszczony wyłącznie w pojemnikach o nominalnej pojemności nie większej niż 10 litrów, wyposażonych w jednorazowe zamknięcie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e) pkt (i) rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273.

Artykuł 21

Zamknięcie rejestru

Rejestr jest zamykany poprzez sporządzenie rocznego bilansu raz do roku w dniu, który ma zostać ustalony przez państwa członkowskie. W ramach rozliczenia rocznego przeprowadza się inwentaryzację zapasów. Istniejące zapasy są przenoszone na kolejny roczny okres. Są one wpisywane do rejestru w formie przyjęcia z datą następującą po sporządzeniu bilansu rocznego. Jeżeli rozliczenie roczne wykazuje różnice między zapasami w bilansie a zapasami istniejącymi, odnotowuje się to w zamkniętych księgach.

ROZDZIAŁ V

DEKLARACJE

Artykuł 22

Deklaracje produkcji

1.   Producenci składają deklaracje produkcji, o których mowa w art. 31 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, w odniesieniu do produkcji bieżącego roku winnego do dnia 15 stycznia każdego roku. Państwa członkowskie mogą ustalić termin wcześniejszy lub, w przypadku późnych zbiorów oraz konkretnych wyrobów winiarskich, termin przypadający nie później niż dnia 1 marca

2.   Deklaracja produkcji, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej następujące informacje:

a)

nazwę producenta;

b)

miejsce, gdzie wyroby są przechowywane;

c)

kategorie produktów używanych do produkcji wina: winogrona, moszcz winogronowy (zagęszczony moszcz, rektyfikowany zagęszczony moszcz, moszcz częściowo sfermentowany), nowe wino w trakcie fermentacji.

d)

nazwę i adres dostawców;

e)

obszary uprawy winorośli wykorzystywane do produkcji, w tym do celów doświadczalnych, z których pochodzą winogrona, podane w hektarach i z odniesieniem do położenia działki winorośli;

f)

wielkość, wskazaną w hektolitrach lub 100 kg, wyrobów winiarskich uzyskanych od początku roku winiarskiego i posiadanych w dniu złożenia deklaracji, w podziale według koloru (czerwone/różowe lub białe), kategorii użytych produktów (winogrona, młode wino w trakcie fermentacji, moszcz, w tym moszcz częściowo sfermentowany, ale bez moszczu zagęszczonego i rektyfikowanego skoncentrowanego) oraz jeden z następujących rodzajów:

(i)

wino z ChNP;

(ii)

wino z ChOG;

(iii)

wino szczepowe bez ChNP/ChOG;

(iv)

wino bez ChNP/ChOG

(v)

wszystkie inne produkty w tym roku winiarskim, w tym moszcz zagęszczony i rektyfikowany moszcz zagęszczony.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić zasadę składania jednej deklaracji na zakład wytwarzający wino.

3.   Ilość wina, którą należy podać w deklaracji produkcji, jest całkowitą ilością uzyskaną po zakończeniu zasadniczej fermentacji alkoholowej, obejmującą drożdżowy osad winiarski.

W celu przeliczenia ilości produktów innych niż wino na hektolitry wina państwa członkowskie mogą ustalić współczynniki na podstawie obiektywnych kryteriów mających znaczenie dla przeliczenia. Państwa członkowskie przekazują Komisji współczynniki wraz z powiadomieniami, o których mowa w pkt 8 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1185.

4.   Państwa członkowskie nakładają na podmioty dokonujące zbioru winogron i handlowców, którzy wprowadzają do obrotu produkty przeznaczone do produkcji wina, obowiązek dostarczenia producentom danych potrzebnych do wypełnienia deklaracji produkcji.

Artykuł 23

Deklaracje zapasów

1.   Producenci, przetwórcy, rozlewnie i handlowcy przedstawiają deklaracje zapasów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 w terminie do 10 września. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć wcześniejszy termin.

2.   Taka deklaracja zawiera co najmniej następujące informacje:

a)

tożsamość producentów, przetwórców, rozlewni lub handlowców;

b)

miejsce, gdzie przechowywane są wyroby;

c)

w odniesieniu do win: zapasy ogółem w podziale według koloru (czerwone/różowe lub białe), rodzaju wina (z ChNP, z ChOG, wino ze szczepu bez ChNP/ChOG lub wino bez ChNP/ChOG), pochodzenia (z Unii lub z państw trzecich) oraz rodzaju podmiotu będącego w posiadaniu zapasów (producent lub handlowiec);

d)

w odniesieniu do moszczu: zapasy ogółem w podziale według koloru (czerwone/różowe lub białe), rodzaju (skoncentrowany moszcz winogronowy, rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy lub inny rodzaj), rodzaju podmiotu będącego w posiadaniu zapasów (producent lub handlowiec).

Unijne wyroby winiarskie wyprodukowane z winogron zebranych w tym samym roku kalendarzowym nie są włączane do tej deklaracji.

Artykuł 24

Deklaracje zbiorów

1.   W przypadku gdy państwa członkowskie wymagają deklaracji zbiorów, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, podmioty dokonujące zbioru składają taką deklarację do dnia 15 stycznia. Państwa członkowskie mogą ustalić wcześniejszy termin lub, w przypadku późnych zbiorów, termin nie później niż do dnia 1 marca.

2.   Tego rodzaju deklaracja zawiera co najmniej następujące informacje, w podziale zgodnie z kategoriami określonymi w pkt 1.2 ppkt 3) załącznika III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273:

a)

tożsamość podmiotu dokonującego zbiorów winogron (zgodnie z informacjami wymaganymi w pkt 1.1 ppkt 1) załącznika III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273);

b)

powierzchnia uprawy winorośli wykorzystywanej do produkcji (podana w hektarach i z odniesieniem do położenia działki winorośli);

c)

ilość zebranych winogron (w 100 kg);

d)

przeznaczenie winogron (w hl lub w 100 kg):

(i)

użytych do produkcji wina przez zgłaszającego jako producenta;

(ii)

dostarczonych do spółdzielczej wytwórni wina (jako winogrona lub moszcz);

(iii)

sprzedanych producentowi wina (jako winogrona lub moszcz);

(iv)

o innym przeznaczeniu (jako winogrona lub moszcz).

Artykuł 25

Powiadomienia i centralizacja informacji

Informacje zawarte w deklaracjach produkcji i deklaracjach zapasów zgodnie z art. 22 i 23 oraz w deklaracjach zbiorów zgodnie z art. 24 niniejszego rozporządzenia, oraz w deklaracjach dotyczących obróbki lub deklaracjach dotyczących wprowadzania do obrotu zgodnie z art. 34 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, w stosownych przypadkach, są zbierane centralnie na poziomie krajowym.

Państwa członkowskie określają formę i sposób przekazywania im tych informacji.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONTROLI

SEKCJA I

PRZEPISY WSPÓLNE

Artykuł 26

Próbki do celów kontroli

1.   Do celów rozdziału VII rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 instytucja łącznikowa państwa członkowskiego może zwrócić się do instytucji łącznikowej innego państwa członkowskiego o pobranie próbek zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

2.   Organ zwracający się z wnioskiem zatrzymuje zgromadzone próbki i określa między innymi, w którym laboratorium mają one być analizowane.

SEKCJA II

ANALITYCZNA BAZA DANYCH IZOTOPOWYCH

Artykuł 27

Próbki przeznaczone do analitycznej bazy danych

1.   W celu utworzenia analitycznej bazy danych izotopowych, o której mowa w art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, wyznaczone laboratoria w państwach członkowskich pobierają próbki świeżych winogron do analizy, jak również do obróbki i przetworzenia na wino zgodnie z instrukcjami określonymi w części I załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

2.   Próbki świeżych winogron pobiera się z winnic zlokalizowanych w obszarze uprawy winorośli o jasno określonych: rodzaju gleby, usytuowaniu, systemie uprawy winorośli, odmianie, wieku i praktykach prowadzenia upraw.

3.   Liczbę próbek, jakie należy pobrać co roku z przeznaczeniem do analitycznej bazy danych, określono w części II załącznika III. Przy wyborze próbek uwzględnia się położenie geograficzne winnic w państwach członkowskich określone w wykazie zawartym w części II załącznika III. Co roku przynajmniej 25 % próbek pobiera się z tych samych działek co w roku poprzednim.

4.   Próbki są analizowane metodami określonymi przez Komisję na podstawie art. 80 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 15 rozporządzenia (WE) nr 606/2009 w laboratoriach wyznaczonych przez państwa członkowskie. Wyznaczone laboratoria spełniają ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych ustanowione zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005, a w szczególności uczestniczą w systemie badań doskonałości obejmujących metody analizy izotopowej. Laboratoria przedstawiają europejskiemu ośrodkowi referencyjnemu ds. kontroli w sektorze wina („ERC-CWS”) dowody na piśmie wskazujące na zgodność z tymi kryteriami w celu kontroli jakości oraz zatwierdzenia przekazanych danych.

5.   Laboratoria sporządzają sprawozdania z analizy zgodnie z częścią IV załącznika III oraz arkusz z opisem każdej próbki zgodnie z kwestionariuszem w części III załącznika III.

6.   Laboratoria przesyłają ERC-CWS kopię sprawozdania z wynikami i interpretację analiz oraz kopię arkusza zawierającego opis.

7.   Państwa członkowskie i ERC-CWS:

a)

przechowują dane w analitycznej bazie danych;

b)

przechowują każdą próbkę przez przynajmniej trzy lata od dnia jej pobrania;

c)

korzystają z bazy danych wyłącznie do monitorowania stosowania prawodawstwa unijnego i krajowego w sektorze wina lub do celów statystycznych bądź naukowych;

d)

stosują środki w celu ochrony danych, w szczególności środki przeciw kradzieżom i obcej ingerencji;

e)

bez zbędnej zwłoki lub kosztów udostępniają dokumentację podmiotom, których dotyczy dokumentacja, aby umożliwić skorygowanie ewentualnych nieścisłości.

8.   ERC-CWS sporządza i aktualizuje co roku wykaz laboratoriów w państwach członkowskich wyznaczonych do przygotowania próbek oraz do prowadzenia pomiarów na potrzeby bazy danych.

Artykuł 28

Przekazywanie informacji zawartych w analitycznej bazie danych

1.   Informacje zawarte w analitycznej bazie danych izotopowych są udostępniane na żądanie laboratoriom wyznaczonym przez państwa członkowskie.

2.   W należycie uzasadnionych przypadkach informacje, o których mowa w ust. 1, jeżeli są reprezentatywne, mogą zostać udostępnione na żądanie właściwym organom wyznaczonym przez państwa członkowskie w celu zapewnienia zgodności z przepisami Unii dotyczącymi sektora wina.

3.   Udostępniane informacje dotyczą jedynie odpowiednich danych analitycznych potrzebnych do interpretacji analiz wykonanych na próbce o porównywalnych cechach i pochodzeniu. Wszelkim powiadomieniom dotyczącym udostępnianych informacji towarzyszy przypomnienie o warunkach korzystania z bazy danych, o których mowa w art. 27 ust. 7 lit. c).

Artykuł 29

Krajowe bazy danych izotopowych

Wyniki analiz izotopowych przechowywane w bazach danych państw członkowskich powstają w drodze analizy próbek pobranych i zbadanych zgodnie z art. 27.

SEKCJA III

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

Artykuł 30

Kontrola systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli

W celu sprawdzenia zgodności z przepisami ustanowionymi w rozdziale III tytułu I części II rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w rozdziale II rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 oraz w rozdziale II niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie wykorzystują rejestr winnic, o którym mowa w art. 145 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 31

Weryfikacja informacji zawartych w rejestrze winnic

1.   Państwa członkowskie udostępniają dane znajdujące się w rejestrze winnic do celów monitorowania i weryfikowania działań finansowanych w ramach krajowego programu wsparcia, o którym mowa w sekcji 4 rozdziału II tytułu I części II rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, do których się odnoszą.

2.   W odniesieniu do obszarów upraw winorośli i w celu prowadzenia aktualnego rejestru winnic przeprowadzane są przynajmniej następujące kontrole:

a)

kontrole administracyjne stosowane w odniesieniu do wszystkich plantatorów winorośli określonych w rejestrze winnic, którzy:

(i)

rozpoczynają korzystanie z zezwolenia na nasadzenia lub ponowne sadzenie, lub dokonały rejestracji lub zmiany danych w rejestrze winnic po złożeniu wniosku lub powiadomienia dotyczącego systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli;

(ii)

składają wniosek o środki dotyczące „restrukturyzacji i przekształcania winnic” lub „zielonych zbiorów” w ramach krajowego programu wsparcia, o którym mowa w art. 46 i 47 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

(iii)

składają jedną z deklaracji, o których mowa w art. 31, 32 i 33 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273.

b)

coroczne kontrole na miejscu przynajmniej 5 % wszystkich plantatorów winorośli określonych w rejestrze winnic.

W przypadku gdy plantatorzy wybrani do próby są w tym samym roku objęci kontrolami na miejscu w ramach środków, o których mowa w lit. a) ppkt (i) oraz (ii), tego rodzaju kontrole na miejscu są zaliczane do osiągnięcia rocznego progu w wysokości 5 % i nie ma potrzeby ich powtarzania.

c)

systematyczne kontrole na miejscu przeprowadzane na obszarach uprawy winorośli, które nie są ujęte w dokumentacji plantatora winorośli, jak określono w załączniku IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273.

Artykuł 32

Kontrole dotyczące deklaracji

W odniesieniu do deklaracji, o których mowa w art. 31–34 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, państwa członkowskie przeprowadzają wszelkie kontrole oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia prawidłowości tych deklaracji.

ROZDZIAŁ VII

POWIADOMIENIA

Artykuł 33

Powiadomienia dotyczące systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli

1.   Co roku do dnia 1 marca państwa członkowskie przekazują Komisji:

a)

informacje na temat obszarów uprawy winorośli, o których mowa w art. 145 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, dotyczące sytuacji na dzień 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego. Informacje te przekazywane są w formie określonej w części I załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;

b)

powiadomienia, o których mowa w art. 63 ust. 4 i art. 64 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Powiadomień tych dokonuje się w formie określonej w części II załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;

c)

powiadomienie w sprawie ograniczeń stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do ponownego sadzenia w tym samym gospodarstwie, o których mowa w art. 8 niniejszego rozporządzenia. Powiadomień tych dokonuje się w formie określonej w tabeli A części V załącznika IV do niniejszego rozporządzenia.

d)

zaktualizowany krajowy wykaz organizacji zawodowych lub zainteresowanych grup producentów, o których mowa w art. 3 i 8 niniejszego rozporządzenia;

e)

informacje o sumarycznej wielkości obszaru, co do którego upewniono się, że został obsadzony winoroślą bez zezwolenia, a także o obszarach wykarczowanych bez zezwolenia, o których mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Taka informacja odnosi się do poprzedniego roku winiarskiego. Informacje te przekazywane są w formie określonej w części III załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;

f)

w przypadku gdy państwa członkowskie podejmują decyzję o stosowaniu kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w art. 64 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, progi, co do których podjęto decyzję w odniesieniu do minimalnej i maksymalnej wielkości gospodarstw, o których mowa w pkt H załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273.

2.   Do dnia 1 listopada każdego roku państwa członkowskie zgłaszają Komisji:

a)

wnioski o zezwolenia na nowe nasadzenia, zezwolenia rzeczywiście udzielone w poprzednim roku winiarskim zgodnie z art. 7 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia, oraz zezwolenia odrzucone przez wnioskodawców, jak również zezwolenia udzielone innym wnioskodawcom przed dniem 1 października zgodnie z art. 7 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. Powiadomień tych dokonuje się w formie określonej w części IV załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;

b)

zezwolenia na ponowne sadzenie udzielone w trakcie poprzedniego roku winiarskiego, o których mowa w art. 9 niniejszego rozporządzenia. Powiadomień tych dokonuje się w formie określonej w tabeli B części V załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;

c)

zezwolenia udzielone w trakcie poprzedniego roku winiarskiego na podstawie przekształcenia ważnych praw do sadzenia, o których mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia. Takiego powiadomienia dokonuje się w formie określonej w części VI załącznika IV do niniejszego rozporządzenia oraz jedynie do dnia 1 listopada roku następującego po upływie terminu przekształcenia, o którym mowa w art. 68 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, lub w terminie ustalonym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku gdy państwo członkowskie nie przestrzega przepisów zawartych w ust. 1 lub 2, lub jeśli stosowne informacje okażą się błędne, Komisja może zawiesić część lub całość miesięcznych płatności, o których mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, w odniesieniu do sektora wina do czasu prawidłowego powiadomienia.

4.   Przepisy zawarte w niniejszym artykule nie naruszają obowiązków spoczywających na państwach członkowskich, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011 (13).

Artykuł 34

Przepisy ogólne dotyczące powiadomień i udostępniania informacji

Przedstawiane Komisji powiadomienia, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/273 oraz w niniejszym rozporządzeniu, składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1183 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1185.

Artykuł 35

Przechowywanie dokumentów towarzyszących, informacji i rejestrów

1.   Dokumenty towarzyszące oraz ich kopie są przechowywane przez okres co najmniej pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wypełnione.

2.   Informacje dotyczące systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, składane zgodnie z art. 33, należy przechowywać przez co najmniej dziesięć lat winiarskich następujących po roku winiarskim, w którym zostały one przedłożone.

3.   Rejestr przychodów i rozchodów oraz dokumenty dotyczące zapisanych w nim czynności są przechowywane przez okres co najmniej pięciu lat od chwili zamknięcia odnoszących się do nich rachunków. Jeżeli w rejestrze pozostaje co najmniej jeden niezamknięty rachunek dotyczący nieznacznych ilości wina, rachunki takie mogą zostać przeniesione do następnego rejestru, przy czym w pierwotnym rejestrze wpisana zostaje adnotacja o takim przeniesieniu. W takim przypadku okres pięciu lat rozpoczyna się w dniu przeniesienia.

4.   Dane z rejestru winnic, jak przewidziano w art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273, są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do celów monitorowania i kontroli środków lub systemu, których dotyczą, oraz w każdym przypadku, przez co najmniej pięć lat winiarskich w przypadku danych odnoszących się do środków lub przez co najmniej dziesięć lat winiarskich w przypadku danych dotyczących systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, następujących po roku, do którego informacje się odnoszą.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 36

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/561 traci moc.

Artykuł 37

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz.U. L 128 z 27.5.2009, s. 15).

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 (Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 z dnia 15 grudnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli (Dz.U. L 93 z 9.4.2015, s. 1).

(10)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1183 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do powiadamiania Komisji o informacjach i dokumentach (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 100).

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień i dokumentów oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 113).

(12)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561 z dnia 7 kwietnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli (Dz.U. L 93 z 9.4.2015, s. 12).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 357/79 i dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 7).


ZAŁĄCZNIK I

PROCEDURA WYBORU OKREŚLONA W ART. 7 UST. 2

A.   PRZYDZIAŁ NA ZASADZIE PROPORCJONALNEJ

Część całkowitej liczby hektarów udostępniona na nowe nasadzenia, którą państwa członkowskie zdecydowały się przydzielić na zasadzie proporcjonalnej wszystkim wnioskodawcom na szczeblu krajowym zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (i), jest rozdzielana pomiędzy poszczególne kwalifikujące się wnioski według następującego wzoru, przy jednoczesnym przestrzeganiu ewentualnych ograniczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1:

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap)

A1

=

zezwolenie udzielone indywidualnemu wnioskodawcy na zasadzie proporcjonalnej (w hektarach)

Ar

=

powierzchnia będąca przedmiotem wniosku producenta (w hektarach)

%Pr

=

odsetek całkowitej powierzchni udostępnionej na zasadzie proporcjonalnej

Tar

=

całkowita powierzchnia udostępniona w ramach zezwoleń (w hektarach)

Tap

=

suma wszystkich wniosków złożonych przez producentów (w hektarach)

B.   PRZYDZIAŁ WEDŁUG KRYTERIUM PIERWSZEŃSTWA

Część całkowitej liczby hektarów udostępnionej na nowe nasadzenia, którą państwa członkowskie zdecydowały się przydzielić na poziomie krajowym zgodnie z kryteriami pierwszeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (ii), jest rozdzielana pomiędzy poszczególne kwalifikujące się wnioski w następujący sposób:

a)

Państwa członkowskie dokonują wyboru kryteriów pierwszeństwa na szczeblu krajowym i mogą nadać wszystkim wybranym kryteriom takie samo znaczenie lub przypisać im różną wagę. Państwa członkowskie mogą zastosować takie zróżnicowanie wagi kryteriów w sposób jednolity na szczeblu krajowym lub zmienić je w zależności od obszaru na terytorium państwa członkowskiego.

W przypadku gdy państwa członkowskie nadają to samo znaczenie wszystkim kryteriom wybranym na szczeblu krajowym, wartość jeden (1) jest powiązana z każdym z nich.

Jeżeli państwa członkowskiego nadają kryteriom wybranym na szczeblu krajowym różną wagę, wartość od zera (0) do jednego (1) jest powiązana z każdym z tych kryteriów, a suma wszystkich indywidualnych wartości musi być zawsze równa jeden (1).

Jeżeli waga tych kryteriów jest różna w zależności od obszaru na terytorium państwa członkowskiego, indywidualna wartość od zera (0) do jednego (1) jest powiązana z każdym z tych kryteriów w odniesieniu do każdego obszaru. W tym przypadku suma wszystkich indywidualnych wartości wagi kryteriów wybranych dla każdego z tych obszarów musi zawsze być równa jeden (1).

b)

Państwa członkowskie oceniają indywidualnie każdy kwalifikujący się wniosek na podstawie jego zgodności z wybranymi kryteriami pierwszeństwa. W celu dokonania oceny stopnia zgodności z każdym z kryteriów pierwszeństwa państwa członkowskie ustanawiają jednolitą skalę na szczeblu krajowym, na której podstawie przyznają one określoną liczbę punktów każdemu wnioskowi w odniesieniu do każdego z tych kryteriów.

c)

Jednolita skala wstępnie określa liczbę punktów, które należy przyznać w zależności od poziomu zgodności z każdym z kryteriów, precyzując także liczbę punktów, które należy przyznać w zależności od każdego elementu każdego konkretnego kryterium.

d)

Państwa członkowskie ustalają klasyfikację indywidualnych wniosków na szczeblu krajowym na podstawie całkowitej liczby punktów przyznanych każdemu wnioskowi w zależności od zgodności lub poziomu zgodności, o którym mowa odpowiednio w lit. b), oraz – w stosownych przypadkach – znaczenia kryteriów, o których mowa w lit. a). W tym celu stosują one następujący wzór:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

całkowita ilość punktów przyznanych konkretnemu indywidualnemu wnioskowi

W1, W2…, Wn

=

waga kryterium 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

poziom zgodności wniosku z kryterium 1, 2, … n

W odniesieniu do obszarów, na których wartość wagi wynosi zero dla wszystkich kryteriów pierwszeństwa, wszystkie kwalifikujące się wnioski otrzymują w ramach skali maksymalną wartość w zakresie poziomu zgodności.

e)

Państwa członkowskie udzielają zezwoleń poszczególnym wnioskodawcom zgodnie z kolejnością ustaloną w klasyfikacji, o której mowa w lit. d), i do wyczerpania liczby hektarów, które należy rozdzielić w zależności od kryteriów pierwszeństwa. Wnioskodawcy przyznaje się w formie zezwolenia całkowitą liczbę hektarów, o którą składał wniosek, zanim udzieli się zezwolenia kolejnemu w klasyfikacji wnioskodawcy.

Jeżeli dostępna liczba hektarów jest wyczerpana w odniesieniu do pozycji w klasyfikacji, w przypadku której kilka wniosków otrzymało taką samą liczbę punktów, pozostałe hektary rozdziela się między te wnioski na zasadzie proporcjonalnej.

f)

Jeżeli wartość graniczna dla określonego regionu lub obszaru kwalifikującego się do korzystania z ChNP lub ChOG lub obszaru niekorzystającego z oznaczenia geograficznego zostaje osiągnięta w trakcie udzielania zezwoleń zgodnie z pkt A i lit. a), b), c), d i e) niniejszego punktu B, żaden dodatkowy wniosek pochodzący z tego regionu lub obszaru nie zostaje pozytywnie rozpatrzony.


ZAŁĄCZNIK II

PRÓBKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26

CZĘŚĆ I

Metody i procedury pobierania próbek

1.

Jeżeli próbki wina, moszczu winogronowego lub innego ciekłego wyrobu winiarskiego są pobierane w ramach współpracy między organami kontrolnymi, właściwy organ gwarantuje, że:

a)

w przypadku produktów w pojemnikach o pojemności nie większej niż 60 litrów, zmagazynowanych w jednej partii, próbki są reprezentatywne dla całej partii;

b)

w przypadku produktów w pojemnikach o nominalnej pojemności powyżej 60 litrów próbki są reprezentatywne dla zawartości pojemnika, z którego są pobierane.

2.

Próbki są pobierane poprzez wlanie danego produktu do przynajmniej pięciu czystych pojemników, każdy o nominalnej pojemności nie mniejszej niż 750 ml. W przypadku produktów, o których mowa w pkt 1 lit. a), pobieranie próbek może również przybrać formę wybrania z badanej partii przynajmniej pięciu pojemników o pojemności nominalnej nie mniejszej niż 750 ml.

Jeżeli próbki wina mają być badane z zastosowaniem metody magnetycznego rezonansu jądrowego deuteru, są one umieszczane w pojemnikach o nominalnej pojemności 250 ml lub nawet 50 ml, jeśli mają być przesłane z jednego laboratorium analitycznego do drugiego.

Próbki są pobierane, zamykane, gdy jest to właściwe, a następnie pieczętowane w obecności przedstawiciela przedsiębiorstwa, w którym próbka jest pobierana, lub przedstawiciela przewoźnika, jeżeli próbka jest pobierana w trakcie transportu. Jeżeli nie jest obecny żaden przedstawiciel, podaje się ten fakt w sprawozdaniu określonym w pkt 4.

Każda próbka zamknięta jest szczelnym, nienadającym się do ponownego zastosowania zamknięciem.

3.

Każda próbka opatrzona jest etykietą zgodną z pkt A części II.

Jeśli pojemnik jest zbyt mały, by można było przyczepić do niego zalecaną etykietę, pojemnik jest oznaczany nieusuwalnym numerem, a wymagana informacja umieszczana jest na osobnej karcie.

Od przedstawiciela przedsiębiorstwa, w którym pobierana jest próbka, lub przedstawiciela przewoźnika, wymaga się podpisania etykiety lub, gdy ma to zastosowanie, karty.

4.

Urzędnik właściwego organu upoważniony do pobierania próbek sporządza pisemne sprawozdanie, w którym odnotowuje wszelkie uwagi, jakie uzna za ważne dla oceny próbek. W sprawozdaniu, gdy jest to niezbędne, podaje wszelkie oświadczenia przedstawiciela przewoźnika lub przedstawiciela przedsiębiorstwa, w którym pobrano próbkę, a także wymaga złożenia na nim podpisu tegoż przedstawiciela. Również podaje ilość produktu, z którego pobrano próbkę. Jeśli złożenie podpisów wspomnianych wyżej i w pkt 3 akapit trzeci zostanie mu odmówione, powinien zamieścić odpowiednią adnotację w sprawozdaniu.

5.

Każdorazowo, gdy pobierane są próbki, jedna z nich pozostaje jako próbka kontrolna w przedsiębiorstwie, w którym została pobrana, a druga – w siedzibie właściwego organu, którego urzędnik pobrał próbki. Trzy próbki są przesyłane do laboratorium urzędowego, które wykonuje badania analityczne i organoleptyczne. W nim jedna z tych próbek zostaje poddana analizie. Kolejne są przechowywane jako próbki kontrolne. Próbki kontrolne są przechowywane przez co najmniej 3 lata od ich pobrania.

6.

Partie próbek opatrzone są na zewnętrznym opakowaniu czerwoną etykietą zgodną z wzorem zamieszczonym w pkt B części II. Wymiary etykiety są następujące: 50 mm × 25 mm.

Wysyłając próbki, właściwy organ państwa członkowskiego, z którego próbki są wysyłane, przystawia swoją pieczęć częściowo na zewnętrznym opakowaniu, częściowo na czerwonej etykiecie.

CZĘŚĆ II

A.   Etykieta opisująca próbkę zgodnie z pkt 3 części I

1.

Wymagane informacje:

a)

nazwa i adres, z podaniem państwa członkowskiego, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail właściwego organu, na którego prośbę pobrano próbki;

b)

numer seryjny próbki;

c)

data pobrania próbki;

d)

nazwisko urzędnika właściwego organu uprawnionego do pobrania próbki;

e)

nazwa i adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail zakładu, w którym pobrano próbkę;

f)

identyfikator pojemnika, z którego pobrano próbkę (np. numer pojemnika, numer partii butelek itp.);

g)

opis produktu, z podaniem obszaru produkcyjnego, roku zbioru, rzeczywistego lub potencjalnego stężenia alkoholu oraz, jeżeli jest to możliwe, odmiany winorośli;

h)

wyrazy: „Rezerwowa próbka kontrolna może być zbadana jedynie przez laboratorium upoważnione do wykonywania analiz kontrolnych. Przerwanie pieczęci stanowi wykroczenie podlegające karze.”

2.

Uwagi:

3.

Minimalny rozmiar: 100 mm × 100 mm.

B.   Wzór czerwonej etykiety, o której mowa w pkt 6 części I

UNIA EUROPEJSKA

Produkty przeznaczone do badań analitycznych i organoleptycznych na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274


ZAŁĄCZNIK III

PRÓBKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 27

CZĘŚĆ I

Instrukcje do pobierania próbek ze świeżych winogron i przetwarzania ich na wino w celu przeprowadzenia analizy metodą izotopową określoną w art. 27

A.   Pobieranie próbek z winogron

1.

Każda próbka musi składać się przynajmniej z 10 kg dojrzałych winogron tej samej odmiany. Muszą one być pobrane w zastanych warunkach. Pobieranie próbek musi nastąpić w okresie, gdy na działce odbywa się zbiór. Zebrane winogrona muszą być reprezentatywne dla całej działki. Próbki ze świeżych winogron lub w formie moszczu winogronowego mogą być przechowywane w formie mrożonej aż do dalszego zastosowania. Wyłącznie w przypadku gdy przewidziany jest pomiar tlenu-18 w wodzie w moszczu, podwielokrotność moszczu może zostać pobrana osobno oraz przechowana po wytłoczeniu całej próbki winogron.

2.

Po pobraniu próbek sporządza się kartę opisu. Karta ta musi składać się z pierwszej części dotyczącej pobierania próbek z winogron i drugiej części dotyczącej winifikacji. Musi ona być przechowywana wraz z próbką i towarzyszyć jej podczas całego transportu. Musi być uaktualniana poprzez wprowadzanie danych o każdej operacji, jakiej próbka jest poddawana. Karta opisu dotycząca pobierania próbek jest sporządzona zgodnie z pkt A kwestionariusza zamieszczonego w części III.

B.   Winifikacja

1.

Winifikacja musi być przeprowadzana przez właściwy organ lub departament uprawniony do tego celu przez ten organ, jeżeli to możliwe w warunkach porównywalnych z warunkami naturalnymi panującymi w obszarze produkcyjnym, dla którego dana próbka jest reprezentatywna. Wynikiem winifikacji musi być całkowita zamiana cukru na alkohol, tj. na mniej niż 2 g/l cukru resztkowego. Jednakże w niektórych przypadkach, np. w celu zapewnienia lepszej reprezentatywności, przyjęte mogą zostać większe ilości cukru resztkowego. Jak tylko wino się sklaruje i ustabilizuje za pomocą SO2, należy je umieścić w butelkach o pojemności 750 ml i opatrzyć etykietami.

2.

Karta opisu do celów winifikacji sporządzana jest zgodnie z pkt B kwestionariusza zamieszczonego w części III.

CZĘŚĆ II

Liczba próbek do pobrania przez państwa członkowskie każdego roku do celów banku danych analitycznych, o którym mowa w art. 27 ust. 3

30 próbek w Bułgarii,

20 próbek w Czechach,

200 próbek w Niemczech,

50 próbek w Grecji,

200 próbek w Hiszpanii,

400 próbek we Francji,

30 próbek w Chorwacji,

400 próbek we Włoszech,

10 próbek na Cyprze,

4 próbki w Luksemburgu,

50 próbek na Węgrzech,

4 próbki na Malcie,

50 próbek w Austrii,

50 próbek w Portugalii,

70 próbek w Rumunii,

20 próbek w Słowenii,

15 próbek w Słowacji,

4 próbki w Zjednoczonym Królestwie.

CZĘŚĆ III

Kwestionariusz pobierania i winifikacji próbek winogron przeznaczonych do analizy metodami izotopowymi, o których mowa w art. 27 ust. 5

Metody analityczne oraz sposób wyrażania wyników (jednostki), którymi należy się posłużyć, odpowiadają metodom i zasadom zalecanym i opublikowanym przez OIV.

A.

1.   Informacje ogólne

1.1.

Próbka nr

1.2.

Nazwisko i funkcja urzędnika lub osoby upoważnionej, która pobrała próbkę:

1.3.

Nazwa i adres właściwego organu odpowiedzialnego za pobranie próbki:

1.4.

Nazwa i adres właściwego organu odpowiedzialnego za winifikację i wysyłkę próbki, jeżeli inny niż określony w pkt 1.3:

2.   Ogólny opis próbek

2.1.

Pochodzenie (kraj, region):

2.2.

Rok zbiorów:

2.3.

Odmiana winorośli:

2.4.

Kolor winogron:

3.   Opis winnicy

3.1.

Nazwisko i adres osoby uprawiającej działkę:

3.2.

Lokalizacja działki:

wioska wina:

lokalizacja:

numer katastralny:

szerokość i długość geograficzna:

3.3.

Rodzaj gleby (np. wapienna, gliniasta, wapienno-gliniasta, piaskowa):

3.4.

Położenie (np. stok, równina, wystawiona na słońce):

3.5.

Liczba winorośli na 1 ha:

3.6.

Przybliżony wiek winnicy (mniej niż 10 lat, między 10 a 25 lat, ponad 25 lat):

3.7.

Wysokość nad poziomem morza:

3.8.

Metoda uprawy i przycinania:

3.9.

Rodzaj wina, na które winogrona są zazwyczaj przetwarzane (zob. kategorie produktów winiarskich wymienione w części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013):

4.   Właściwości zbioru i moszczu

4.1.

Szacunkowa wydajność z 1 ha dla działki, na której odbył się zbiór: (kg/ha):

4.2.

Stan zdrowia winogron (np. zdrowe, zgniłe), z wyszczególnieniem, czy winogrona były suche, czy wilgotne w momencie pobrania próbki:

4.3.

Data pobrania próbki:

5.   Warunki pogodowe poprzedzające zbiór

5.1.

Opady w ciągu 10 dni poprzedzających zbiór: tak/nie

5.2.

Jeśli tak, podać dodatkowe informacje, o ile są dostępne:

6.   Nawadnianie winnic

Jeśli zbiory były nawadniane, data ostatniego podlewania:

(Pieczęć właściwego organu odpowiedzialnego za pobranie próbki oraz nazwisko, stanowisko i podpis urzędnika pobierającego próbkę)

B.

1.   Mikrowinifikacja

1.1.

Masa próbki winogron, w kg:

1.2.

Metoda wytłaczania:

1.3.

Ilość otrzymanego moszczu:

1.4.

Właściwości moszczu:

zawartość cukru wyrażona w g/l przy pomocy refraktometrii:

całkowita kwasowość wyrażona w g/l kwasu winowego: (nieobowiązkowe):

1.5.

Metoda obróbki moszczu (np. osadzanie, wirowanie):

1.6.

Fermentacja drożdżowa (odmiana zastosowanych drożdży). Wskazać, czy nastąpiła spontaniczna fermentacja:

1.7.

Temperatura podczas fermentacji:

1.8.

Metoda zastosowania do określenia końca fermentacji:

1.9.

Metoda obróbki wina (np. rozlewanie):

1.10.

Dodanie dwutlenku siarki w mg/l:

1.11.

Analiza otrzymanego wina:

rzeczywiste stężenie alkoholu w % obj.:

całkowity suchy wyciąg:

redukcja cukrów wyrażona w g/l cukru inwertowanego:

2.   Tabela chronologiczna winifikacji próbki

Data:

Data: (taka sama jak data zbioru, część I pkt 4.3)

wytłoczenia:

rozpoczęcia fermentacji:

zakończenia fermentacji:

butelkowania:

Data wypełnienia części II:

(Pieczęć właściwego organu, który przeprowadził winifikację, oraz podpis właściwego urzędnika tego organu)

CZĘŚĆ IV

Wzór sprawozdania z analizy próbek produktów sektora wina i wyrobów winiarskich zbadanych metodą zalecaną i opublikowaną przez OIV, o której mowa w art. 27 ust. 5

A.   INFORMACJE OGÓLNE

1.

Państwo:

2.

Numer próbki:

3.

Rok:

4.

Odmiana winorośli:

5.

Klasa wina:

6.

Region/obszar:

7.

Nazwa, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail laboratorium odpowiedzialnego za wyniki:

8.

Próbka do analizy kontrolnej przez ERC-CWS: tak/nie

B.   METODY I WYNIKI

1.   Wino (przeniesione z części III załącznika III)

1.1.

Objętościowa moc alkoholu: % obj.

1.2.

Suchy wyciąg ogółem: g/l

1.3.

Redukcja cukrów: g/l

1.4.

Całkowita kwasowość wyrażona jako kwas winowy: g/l

1.5.

Dwutlenek siarki ogółem: mg/l

2.   Destylacja wina na SNIF-NMR

2.1.

Opis urządzenia do destylacji:

2.2.

Objętość destylowanego wina/waga otrzymanego destylatu:

3.   Analiza destylatu

3.1.

Alkohol w destylacie wina % (m/m)

4.   Wyniki korelacji izotopu deuteru/wodoru etanolu mierzonego przy zastosowaniu magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ)

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

„R” =

5.   Parametry MRJ

Obserwowana częstotliwość:

6.   Wyniki korelacji izotopowej wina 18O/16O

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Wyniki korelacji izotopowej moszczu 18O/16O (w stosownych przypadkach)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Wyniki korelacji izotopowej winnego alkoholu etylowego 13C/12C

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


ZAŁĄCZNIK IV

ZGŁOSZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33

CZĘŚĆ I

Formularz do przekazywania informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. a)

Tabela

Wykaz obszarów uprawy winorośli

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Rok winiarski:

 

Obszary/regiony

Obszary rzeczywistych upraw winorośli (ha), które kwalifikują się do produkcji (*1):

Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) (*2)

Wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG) (*3)

Wina bez ChNP/ChOG i produkowane na obszarze ChNP/ChOG

Wina bez ChNP/ChOG i produkowane poza obszarem ChNP/ChOG

Ogółem

Z czego uwzględnione w kolumnie (2)

Z czego nieuwzględnione w kolumnie (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem dla państwa członkowskiego

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

Wartości, które należy wprowadzić w kolumnie (7) = (2) + (4) + (5) + (6).

Termin przekazania informacji: 1 marca.

CZĘŚĆ II

Formularz do przekazywania powiadomień, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b)

Tabela A

Zezwolenia na nowe nasadzenia – Odsetek

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Rok:

 

Całkowity obszar (ha) rzeczywiście nasadzony (w dniu 31 lipca):

 

Odsetek, który należy zastosować na szczeblu krajowym:

 

Obszar całkowity (ha) na nowe nasadzenia na szczeblu krajowym, w oparciu o ustalony %:

 

Uzasadnienia dotyczące ograniczenia odsetka na szczeblu krajowym (jeżeli odsetek wynosi mniej niż 1 %):

Obszar całkowity (ha) przeniesiony z poprzedniego roku winiarskiego zgodnie z art. 7 ust. 3:

 

Obszar całkowity (ha) udostępniony na nowe nasadzenia na szczeblu krajowym:

 

Termin przekazania powiadomienia: 1 marca.

Tabela B

Zezwolenia na nowe nasadzenia – Ograniczenia geograficzne

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Rok:

 

W stosownych przypadkach, ograniczenia ustalone na odpowiednim szczeblu geograficznym:

A.

dla regionu,

w stosownych przypadkach

Ograniczony obszar

region 1

 

region 2

 

 

B.

dla „podregionu”,

w stosownych przypadkach

Ograniczony obszar

podregion 1

 

podregion 2

 

 

C.

dla obszaru ChNP/ChOG,

w stosownych przypadkach

Ograniczony obszar

obszar ChNP/ChOG 1

 

obszar ChNP/ChOG 2

 

 

D.

dla obszaru bez ChNP/ChOG,

w stosownych przypadkach

Ograniczony obszar

obszar bez ChNP/ChOG 1

 

obszar bez ChNP/ChOG 2

 

 

Uwaga:

Informacjom zawartym w tej tabeli powinny towarzyszyć związane z nimi uzasadnienia, o których mowa w art. 63 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Termin przekazania powiadomienia: 1 marca.

Tabela C

Zezwolenia na nowe nasadzenia – Decyzje w sprawie kryteriów kwalifikowalności na odpowiednim poziomie geograficznym podawane do wiadomości publicznej

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Rok:

 

Kryteria kwalifikowalności, w stosownych przypadkach:

Kryteria kwalifikowalności – art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273

Wybrane przez państwa członkowskie: T/N

Jeśli tak, proszę podać odpowiedni poziom geograficzny, w stosownym przypadku:

Art. 64 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

 

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 1/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 2/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Art. 64 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

 

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 1/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 2/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Art. 64 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

 

Obszar ChNP 1;

Obszar ChNP 2;

Artykuł 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273

 

Obszar ChOG 1;

Obszar ChOG 2;

(Art. 64 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013)

Wybrane przez państwa członkowskie: T/N

W przypadku odpowiedzi twierdzącej w odniesieniu do art. 64 ust. 1 lit. d),

proszę podać odpowiedni poziom geograficzny, w stosownym przypadku:

Kryteria pierwszeństwa – art. 64 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Art. 64 ust. 2 lit. a)

 

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 1/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 2/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Art. 64 ust. 2 lit. b)

 

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 1/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 2/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Art. 64 ust. 2 lit. c)

 

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 1/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 2/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Art. 64 ust. 2 lit. d)

 

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 1/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 2/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Art. 64 ust. 2 lit. e)

 

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 1/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 2/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Artykuł 64 ust. 2 lit. f)

 

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 1/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 2/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Artykuł 64 ust. 2 lit. g)

 

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 1/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 2/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Art. 64 ust. 2 lit. h):

 

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 1/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Region, podregion, obszar ChNP/ChOG 2/obszar bez ChNP/ChOG 1;

Uwaga:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej w odniesieniu do art. 64 ust. 1 lit. d), tabeli tej muszą towarzyszyć uzasadnienia, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz w art. 4 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273.

Termin przekazania powiadomienia: 1 marca.

Tabela D

Zezwolenia na nowe nasadzenia – Decyzje w sprawie proporcjonalnego rozdysponowania i kryteriów pierwszeństwa na odpowiednim poziomie geograficznym podawane do wiadomości publicznej

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Rok:

 

Obszar całkowity (ha) udostępniony na nowe nasadzenia na szczeblu krajowym:

 

1.

Proporcjonalne rozdysponowanie, w stosownych przypadkach:

Odsetek obszarów, które mają być przyznane na zasadzie proporcjonalnej na szczeblu krajowym:

 

Liczba hektarów:

 

2.

Kryteria pierwszeństwa, w stosownych przypadkach:

Odsetek obszarów, które mają być przyznane według kryteriów pierwszeństwa na szczeblu krajowym:

 

Liczba hektarów:

 

Informacje na temat jednolitej skali ustanowionej na szczeblu krajowym w celu oceny poziomu zgodności poszczególnych wniosków z wybranymi kryteriami pierwszeństwa (zakres wartości, wartość minimalna i maksymalna …):

2.1.

Jeżeli kryteria pierwszeństwa są stosowane na szczeblu krajowym, bez różnicowania według obszaru

Wybrane kryteria pierwszeństwa i ich znaczenie:

Kryteria pierwszeństwa Art. 64 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273

Art. 64 ust. 2 lit. a) (*)

Art. 64 ust. 2 lit. a) (**)

Art. 64 ust. 2 lit. b)

Art. 64 ust. 2 lit. c)

Art. 64 ust. 2 lit. d)

Art. 64 ust. 2 lit. e)

Art. 64 ust. 2 lit. f)

Art. 64 ust. 2 lit. g)

Art. 64 ust. 2 lit. h)

Art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 (***)

Art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 (****)

Znaczenie (0–1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nowy podmiot (Uwaga: Kryteria „nowy podmiot” i „młody producent” nie mogą być wybrane jednocześnie, tylko jedno z nich może mieć zastosowanie).

(**)

Młody producent.

(***)

Wcześniejsze zachowanie producenta.

(****)

Organizacje nienastawione na zysk i służące celom społecznym, które otrzymały grunty skonfiskowane w związku z aktami terroryzmu lub innego rodzaju działalnością przestępczą.

2.2.

Jeżeli kryteria pierwszeństwa są stosowane na szczeblu krajowym z różnicowaniem według obszaru

2.2.1.

Obszar 1: (proszę opisać, jakie są krajowe ograniczenia dotyczące obszaru 1)

Wybrane kryteria pierwszeństwa i ich znaczenie:

[Jeżeli żadne kryterium nie zostanie wybrane w odniesieniu do tego konkretnego obszaru, należy wskazać zero we wszystkich kolumnach poniżej]

Kryteria pierwszeństwa: Art. 64 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273

Art. 64 ust. 2 lit. a) (*)

Art. 64 ust. 2 lit. a) (**)

Art. 64 ust. 2 lit. b)

Art. 64 ust. 2 lit. c)

Art. 64 ust. 2 lit. d)

Art. 64 ust. 2 lit. e)

Art. 64 ust. 2 lit. f)

Art. 64 ust. 2 lit. g)

Art. 64 ust. 2 lit. h)

Art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 (***)

Art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 (****)

Znaczenie (0–1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nowy podmiot (Uwaga: Kryteria „nowy podmiot” i „młody producent” nie mogą być wybrane jednocześnie, tylko jedno z nich może mieć zastosowanie).

(**)

Młody producent.

(***)

Wcześniejsze zachowanie producenta.

(****)

Organizacje nienastawione na zysk i służące celom społecznym, które otrzymały grunty skonfiskowane w związku z aktami terroryzmu lub innego rodzaju działalnością przestępczą.

2.2.n.

Obszar n: (proszę opisać, jakie są krajowe ograniczenia dotyczące obszaru n)

Wybrane kryteria pierwszeństwa i ich znaczenie:

[Jeżeli żadne kryterium nie zostanie wybrane w odniesieniu do tego konkretnego obszaru, należy wskazać zero we wszystkich kolumnach poniżej]

Kryteria pierwszeństwa: Art. 64 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273

Art. 64 ust. 2 lit. a) (*)

Art. 64 ust. 2 lit. a) (**)

Art. 64 ust. 2 lit. b)

Art. 64 ust. 2 lit. c)

Art. 64 ust. 2 lit. d)

Art. 64 ust. 2 lit. e)

Art. 64 ust. 2 lit. f)

Art. 64 ust. 2 lit. g)

Art. 64 ust. 2 lit. h)

Art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 (***)

Art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 (****)

Znaczenie (0–1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nowy podmiot (Uwaga: Kryteria „nowy podmiot” i „młody producent” nie mogą być wybrane jednocześnie, tylko jedno z nich może mieć zastosowanie).

(**)

Młody producent.

(***)

Wcześniejsze zachowanie producenta.

(****)

Organizacje nienastawione na zysk i służące celom społecznym, które otrzymały grunty skonfiskowane w związku z aktami terroryzmu lub innego rodzaju działalnością przestępczą.

Termin przekazania powiadomienia: 1 marca.

CZĘŚĆ III

Formularz do przekazywania informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. e)

Tabela

Obszary obsadzone bez odpowiednich zezwoleń po dniu 31 grudnia 2015 r. oraz obszary wykarczowane na podstawie art. 71 ust. 3 rozporządzenia (|UE) nr 1308/2013

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Rok lub okres winiarski (1):

 

Obszary/regiony

Obszary (ha) obsadzone bez odpowiednich zezwoleń na nasadzenia po dniu 31 grudnia 2015 r.:

Obszary wykarczowane przez producentów w roku winiarskim

Obszary wykarczowane przez państwo członkowskie w roku winiarskim

Spis łącznej powierzchni nasadzeń dokonanych bez zezwolenia, które nie zostały jeszcze wykarczowane na koniec roku winiarskiego

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Razem dla państwa członkowskiego:

 

 

 

Termin przekazania informacji: 1 marca.

CZĘŚĆ IV

Formularz do przekazywania powiadomień, o których mowa w art. 33 ust. 2 lit. a)

Tabela A

Zezwolenia na nowe nasadzenia na żądanie wnioskodawców

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Rok:

 

Obszary/regiony

Liczba hektarów, o którą wystąpiono z wnioskiem do celów nowych nasadzeń, które znajdują się na obszarze kwalifikującym się do produkcji:

Wina z ChNP (*4)

Wina z ChOG (*5)

Jedynie wina bez ChNP/ChOG

Ogółem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem dla państwa członkowskiego

 

 

 

 

Jeżeli mają zastosowanie ograniczenia na odpowiednim poziomie geograficznym (art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013):

Dla danego obszaru z (bez) ChNP/ChOG:

Obszar, o który wystąpiono z wnioskiem (ha)

(1)

(2)

obszar z (bez) ChNP/ChOG 1

 

obszar z (bez) ChNP/ChOG 2

 

 

Termin przekazania powiadomienia: 1 listopada.

Tabela B

Faktycznie udzielone zezwolenia na nowe nasadzenia i obszary, które były przedmiotem odrzucenia

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Odnośny rok:

 

Obszary/regiony

Liczba hektarów faktycznie przyznanych do celów nowych nasadzeń, które znajdują się na obszarze kwalifikującym się do produkcji:

Obszar, który był przedmiotem odrzucenia przez wnioskodawców (art. 7 ust. 3) (ha)

Wina z ChNP (*6)

Wina z ChOG (*7)

Jedynie wina bez ChNP/ChOG

Ogółem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem dla państwa członkowskiego

 

 

 

 

 

Obszar, który był przedmiotem odrzucenia przez wnioskodawców (art. 7 ust. 3):

 

 

 

 

 

Jeżeli mają zastosowanie ograniczenia na odpowiednim poziomie geograficznym (art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013):

Dla danego obszaru z (bez) ChNP/ChOG:

Przyznany obszar (ha)

Obszar, który był przedmiotem odrzucenia przez wnioskodawców (art. 7 ust. 3) (ha)

Obszar, o który wystąpiono z wnioskiem i który nie został przyznany przez państwo członkowskie (ha), ponieważ:

Wykraczał poza ustanowione granice

Nie spełnił kryteriów kwalifikowalności

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

obszar z (bez) ChNP/ChOG 1

 

 

 

 

obszar z (bez) ChNP/ChOG 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin przekazania powiadomienia: 1 listopada.

CZĘŚĆ V

Formularz do przekazywania powiadomień, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. c) i art. 33 ust. 2 lit. b)

Tabela A

Zezwolenia na ponowne sadzenie – zastosowane ograniczenia

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Rok:

 

W stosownych przypadkach należy wskazać w odniesieniu do odpowiednich obszarów z ChNP/ChOG ograniczenia dotyczące ponownego sadzenia, o których zadecydowało państwo członkowskie zgodnie z art. 66 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273

Obszar ChNP, w stosownych przypadkach

Zakres ograniczenia (T (*8)/P (*9))

obszar ChNP 1

 

obszar ChNP 2

 

 

Obszar ChNP, w stosownych przypadkach

Zakres ograniczenia (T (*8)/P (*9))

obszar ChOG 1;

 

obszar ChOG 2;

 

 

Inne informacje uważane za przydatne do wyjaśnienia stosowania takich ograniczeń:

Termin przekazania powiadomienia: 1 marca.

Tabela B

Faktycznie udzielone zezwolenia na ponowne sadzenie

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Rok winiarski:

 

Obszary/regiony

Liczba hektarów faktycznie przyznanych do celów nowych nasadzeń w obszarach kwalifikujących się do produkcji:

Wina z ChNP (*10)

Wina z ChOG (*11)

Wina bez ChNP/ChOG

Ogółem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem dla państwa członkowskiego

 

 

 

 

Termin przekazania powiadomienia: 1 listopada.

Uwaga:

Informacje dotyczą roku winiarskiego poprzedzającego przekazanie informacji.

CZĘŚĆ VI

Formularz do przekazywania powiadomień, o których mowa w art. 33 ust. 2 lit. c)

Prawa do sadzenia przyznane przed dniem 31 grudnia 2015 r. i przekształcone w zezwolenia – Faktycznie udzielone zezwolenia

Państwo członkowskie:

Data przekazania informacji:

 

Rok winiarski:

 

Obszary/regiony

Liczba hektarów faktycznie przyznanych w odniesieniu do obszarów kwalifikujących się do produkcji:

Wina z ChNP (*12)

Wina z ChOG (*13)

Wina bez ChNP/ChOG

Ogółem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem dla państwa członkowskiego

 

 

 

 

Termin przekazania powiadomienia: 1 listopada.

Uwaga:

Przedmiotowa tabela musi zostać przekazana w odniesieniu do każdego roku winiarskiego (od dnia 1 sierpnia roku n-1 do dnia 31 lipca roku przekazania informacji) do dnia 1 listopada roku następującego po upływie terminu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, lub terminu ustalonego przez państwo członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.


(*1)  Dane dotyczą dnia 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego.

(*2)  Te obszary mogą również kwalifikować się do produkcji wina z ChOG lub wina bez oznaczenia geograficznego.

(*3)  Te obszary mogą również kwalifikować się do produkcji wina z ChNP i wina bez oznaczenia geograficznego (kolumna (3)) lub jedynie wina z ChOG i wina bez oznaczenia geograficznego (kolumna (4)). Żaden z obszarów zgłoszonych w kolumnach (3) i (4) nie powinien figurować w kolumnach (5) i (6).

(1)  Informacje dotyczą roku winiarskiego poprzedzającego przekazanie informacji.

(*4)  Te obszary mogą również kwalifikować się do produkcji wina z ChOG lub wina bez oznaczenia geograficznego. Żaden z obszarów zgłoszonych w kolumnie (2) nie powinien figurować w kolumnie (3).

(*5)  Te obszary mogą również kwalifikować się do produkcji wina bez oznaczenia geograficznego, lecz nie do produkcji wina z ChNP; Żaden z obszarów zgłoszonych w kolumnie (3) nie powinien figurować w kolumnie (4).

(*6)  Te obszary mogą również kwalifikować się do produkcji wina z ChOG lub wina bez oznaczenia geograficznego. Żaden z obszarów zgłoszonych w kolumnie (2) nie powinien figurować w kolumnie (3).

(*7)  Te obszary mogą również kwalifikować się do produkcji wina bez oznaczenia geograficznego, lecz nie do produkcji wina z ChNP; Żaden z obszarów zgłoszonych w kolumnie (3) nie powinien figurować w kolumnie (4).

(*8)  

Całkowite (T): ograniczenie ma charakter bezwzględny, ponowne obsadzenia, które byłyby sprzeczne z ustalonymi ograniczeniami, są całkowicie zabronione.

(*9)  

Częściowe (P): ograniczenie nie jest bezwzględne, ponowne obsadzenia, które byłyby sprzeczne z ustalonymi ograniczeniami, są częściowo dozwolone w zakresie określonym przez państwo członkowskie.

(*10)  Te obszary mogą również kwalifikować się do produkcji wina z ChOG lub wina bez oznaczenia geograficznego. Żaden z obszarów zgłoszonych w kolumnie (2) nie powinien figurować w kolumnie (3).

(*11)  Te obszary mogą również kwalifikować się do produkcji wina bez oznaczenia geograficznego, lecz nie do produkcji wina z ChNP; Żaden z obszarów zgłoszonych w kolumnie (3) nie powinien figurować w kolumnie (4).

(*12)  Te obszary mogą również kwalifikować się do produkcji wina z ChOG lub wina bez oznaczenia geograficznego. Żaden z obszarów zgłoszonych w kolumnie (2) nie powinien figurować w kolumnie (3).

(*13)  Te obszary mogą również kwalifikować się do produkcji wina bez oznaczenia geograficznego, lecz nie do produkcji wina z ChNP; Żaden z obszarów zgłoszonych w kolumnie (3) nie powinien figurować w kolumnie (4).