ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 12

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
17 stycznia 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

1

 

*

Informacja dotycząca przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/63 z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/571 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji ( 1 )

2

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/64 z dnia 29 września 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do określenia, w jaki sposób kryteria, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. c) ppkt (iii), mają być stosowane do oceny, czy określone wydarzenia mogłyby mieć znaczący i negatywny wpływ na integralność rynku, stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w jednym lub kilku państwach członkowskich ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/65 z dnia 29 września 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez doprecyzowanie technicznych elementów definicji określonych w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/66 z dnia 29 września 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez doprecyzowanie sposobu szacowania wartości nominalnej instrumentów finansowych innych niż pochodne, wartości nominalnej instrumentów pochodnych i wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/67 z dnia 3 października 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do ustanowienia warunków dotyczących oceny skutków wynikających z zaprzestania opracowywania lub zmiany istniejących wskaźników referencyjnych ( 1 )

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/68 z dnia 8 stycznia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Carne de Salamanca (ChOG)

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/69 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie cofnięcia rejestracji chronionego oznaczenia geograficznego Carne de Morucha de Salamanca (ChOG)

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/70 z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, chloropiryfosu metylowego, cyprokonazolu, difenokonazolu, fluazynamu, flutriafolu, proheksadionu i chlorku sodu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

24

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/71 z dnia 12 grudnia 2017 r. wyłączająca produkcję i hurtową sprzedaż energii elektrycznej w Niderlandach z zakresu stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8339)  ( 1 )

53

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2268 z dnia 26 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( Dz.U. L 334 z 15.12.2017 )

62

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich ( Dz.U. L 331 z 14.12.2017 )

63

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/1


Informacja dotycząca przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

Na swojej 45. sesji (dnia 5 czerwca 2017 r. w Londynie) Międzynarodowa Rada Zbożowa postanowiła przedłużyć o dwa lata, do dnia 30 czerwca 2019 r., obowiązywanie Konwencji o handlu zbożem z 1995 r. (1).


(1)  Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 49.


17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/1


Informacja dotycząca przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

Na swojej 52. sesji (dnia 1 grudnia 2017 r. w Londynie) Międzynarodowa Rada ds. Cukru postanowiła przedłużyć o dwa lata, do dnia 31 grudnia 2019 r., obowiązywanie Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r. (1).


(1)  Dz.U. L 379 z 23.12.1992, s. 16.


ROZPORZĄDZENIA

17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/2


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/63

z dnia 26 września 2017 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/571 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 65 ust. 8 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/571 (2) określa wymogi organizacyjne dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, w tym dostawców informacji skonsolidowanych na temat instrumentów udziałowych. Z uwagi na to, że szczegółowe informacje dotyczące ustaleń w zakresie publikacji dla systemu publikacji informacji skonsolidowanych na temat instrumentów nieudziałowych, takich jak obligacje, strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do emisji oraz instrumenty pochodne, są ściśle związane z przepisami rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571, należy również określić zakres systemu publikacji informacji skonsolidowanych na temat instrumentów nieudziałowych w tym rozporządzeniu delegowanym i w związku z tym wprowadzić zmiany do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571.

(2)

W celu ustanowienia ram, które dostarczałyby zachęt handlowych na rzecz prowadzenia systemu publikacji informacji skonsolidowanych na temat instrumentów nieudziałowych, należy zezwolić dostawcom informacji skonsolidowanych na prowadzenie systemu publikacji informacji skonsolidowanych obejmującego tylko jedną klasę aktywów lub kilka klas aktywów.

(3)

Dostawcy informacji skonsolidowanych powinni zapewnić publikację wymaganych informacji na temat transakcji, obejmując co najmniej 80 % łącznego wolumenu i liczby transakcji opublikowanych w ciągu poprzedzających sześciu miesięcy w odniesieniu do każdej istotnej klasy aktywów przez zatwierdzone podmioty publikujące i systemy obrotu. Podejście to zagwarantuje, że dostawcy informacji skonsolidowanych będą publikowali informacje, które są istotne z punktu widzenia użytkownika, przy jednoczesnym uniknięciu wysokich kosztów wynikających z publikowania wszystkich informacji opublikowanych przez wszystkie zatwierdzone podmioty publikujące i wszystkie systemy obrotu.

(4)

Dostawcy informacji skonsolidowanych powinni mieć wystarczająco dużo czasu na osiągnięcie wskaźników pokrycia ustalonych w niniejszym rozporządzeniu, na wypadek gdyby musieli dodać do swojego strumienia danych nowe systemy obrotu i nowe zatwierdzone podmioty publikujące.

(5)

Ze względów spójności i sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy dotyczące dostawców informacji skonsolidowanych na temat instrumentów nieudziałowych oraz przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty. W celu zapewnienia sprawnego przejścia na nowy system konieczne jest, aby pierwszy okres mający na celu ustalenie wskaźników pokrycia, które mają być przestrzegane przez dostawców informacji skonsolidowanych, obejmował okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2019 r.

(6)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(7)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w sprawie projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/571 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Artykuł 15a

Zakres systemów publikacji informacji skonsolidowanych na temat obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych

1.   Dostawca informacji skonsolidowanych włącza do swojego elektronicznego strumienia danych dane na temat jednej lub kilku z następujących klas aktywów:

a)

obligacje, z wyjątkiem instrumentów typu ETC (ang. exchange traded commodities) i ETN (ang. exchange traded notes);

b)

instrumenty typu ETC i ETN;

c)

strukturyzowane produkty finansowe;

d)

sekurytyzowane instrumenty pochodne;

e)

instrumenty pochodne na stopę procentową;

f)

walutowe instrumenty pochodne;

g)

instrumenty pochodne na akcje;

h)

towarowe instrumenty pochodne;

i)

kredytowe instrumenty pochodne;

j)

kontrakty różnic kursowych;

k)

instrumenty pochodne C10;

l)

instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach do emisji;

m)

uprawnienia do emisji.

2.   Dostawca informacji skonsolidowanych włącza do swojego elektronicznego strumienia danych dane podawane do wiadomości publicznej zgodnie z art. 10 i 21 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, które są zgodne z obydwoma poniższymi wskaźnikami pokrycia:

a)

liczba transakcji na klasie aktywów wymienionej w ust. 1, opublikowanych przez dostawcę informacji skonsolidowanych, stanowi co najmniej 80 % łącznej liczby transakcji na danej klasie aktywów, które to transakcje zostały opublikowane w Unii przez wszystkie zatwierdzone podmioty publikujące i wszystkie systemy obrotu w trakcie okresu oceny, o którym mowa w ust. 3;

b)

wolumen transakcji na klasie aktywów wymienionej w ust. 1, opublikowanych przez dostawcę informacji skonsolidowanych, stanowi co najmniej 80 % łącznego wolumenu transakcji na danej klasie aktywów, które to transakcje zostały opublikowane w Unii przez wszystkie zatwierdzone podmioty publikujące i wszystkie systemy obrotu w trakcie okresu oceny, o którym mowa w ust. 3.

Do celów lit. b) wolumen transakcji określa się zgodnie z miarą wolumenu określoną w tabeli 4 załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (*1).

3.   Dostawca informacji skonsolidowanych ocenia wskaźniki pokrycia określone w ust. 2 co sześć miesięcy w oparciu o dane dotyczące poprzednich sześciu miesięcy. Okresy oceny rozpoczynają się w dniach 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Pierwszy okres obejmuje pierwsze sześć miesięcy roku 2019.

4.   Dostawca informacji skonsolidowanych zapewnia przestrzeganie minimalnych wskaźników pokrycia określonych w ust. 2 jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż:

a)

od dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

b)

od dnia 31 lipca roku kalendarzowego następującego po okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

(*1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/583 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 229).”;"

2)

art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 21

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Art. 15a ust. 4 stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2019 r., zaś art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 20 lit. b) stosuje się od dnia 3 września 2019 r.”.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 126).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/5


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/64

z dnia 29 września 2017 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do określenia, w jaki sposób kryteria, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. c) ppkt (iii), mają być stosowane do oceny, czy określone wydarzenia mogłyby mieć znaczący i negatywny wpływ na integralność rynku, stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w jednym lub kilku państwach członkowskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (1), w szczególności jego art. 20 ust. 6 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na ogólny charakter warunku dotyczącego kryteriów jakościowych określonego w art. 20 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) 2016/1011 oraz ze względu na konieczność zapewnienia spójnego stosowania tego warunku przez właściwe organy, właściwe jest określenie, w jaki sposób, w kontekście kluczowych wskaźników referencyjnych, (i) zaprzestanie opracowywania wskaźnika referencyjnego lub (ii) opracowywanie go na podstawie danych wejściowych, które przestały być w pełni reprezentatywne dla danego rynku lub danych realiów gospodarczych, (iii) lub opracowywanie go na podstawie niewiarygodnych danych wejściowych, miałoby znaczący i negatywny wpływ na integralność rynku, stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w jednym lub kilku państwach członkowskich.

(2)

Kluczowe wskaźniki referencyjne są często stosowane w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie, w którym są one opracowywane, i są wykorzystywane w różny sposób, w zależności od państwa członkowskiego, w którym są stosowane. Potencjalnie mają one zatem znaczący wpływ w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, lub na poziomie Unii. Podobnie istnieje potencjał znaczącego negatywnego wpływu w przypadku jednego lub większej liczby kryteriów, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. c) ppkt (iii). Dlatego ważne jest przeprowadzenie oceny zarówno na poziomie krajowym lub rynkowym, jak i na poziomie Unii.

(3)

W rozporządzeniu (UE) 2016/1011 wymieniono pięć dziedzin, w których mogłyby wystąpić znaczące negatywne skutki. Chociaż integralność rynku dotyczy rynku konkretnego produktu finansowego, stabilność finansowa odnosi się do systemu finansowego państwa członkowskiego lub Unii jako całości. Wpływ na konsumentów to przede wszystkim wpływ wywierany za pośrednictwem instrumentów finansowych i funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy emerytalnych, w które zainwestowali, oraz umów finansowych, jakie podpisali i w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie. Potencjalny wpływ na gospodarkę realną jest bezpośrednio związany z wartością instrumentów finansowych, umów finansowych i funduszy inwestycyjnych, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie. Potencjalny wpływ na finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw może wzrosnąć wraz ze wzrostem wartości niespłaconych kredytów w stosunku do wielkości gospodarki. Konsumenci oraz finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw są bardziej narażone na negatywne skutki, jeżeli ogólny poziom zadłużenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw jest wysoki,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ocena przeprowadzana przez właściwe organy

1.   Właściwe organy oceniają, czy występuje znaczący i negatywny wpływ na integralność rynku, stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) 2016/1011, zgodnie z kryteriami, o których mowa w art. 2, 3, 4, 5 i 6.

2.   W przypadku gdy właściwe organy spodziewają się, że tego rodzaju znaczący i negatywny wpływ będzie miał miejsce w więcej niż jednym państwie członkowskim, dokonują one odrębnej oceny dla każdego państwa członkowskiego, którego to dotyczy, a także ogólnej oceny w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich.

Artykuł 2

Znaczący i negatywny wpływ na integralność rynku

Właściwe organy oceniają, czy występuje znaczący i negatywny wpływ na integralność rynku, zgodnie z następującymi kryteriami:

a)

wartość instrumentów finansowych, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, bezpośrednio lub pośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych, i które są przedmiotem obrotu w systemach obrotu w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do całkowitej wartości instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu w systemach obrotu w tych państwach członkowskich;

b)

wartość umów finansowych, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, bezpośrednio lub pośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do całkowitej wartości umów finansowych zawartych w tych państwach członkowskich;

c)

wartość funduszy inwestycyjnych, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie do celów pomiaru ich wyników, bezpośrednio lub pośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych, w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do całkowitej wartości funduszy inwestycyjnych wprowadzanych do obrotu w tych państwach członkowskich na podstawie zezwolenia lub zgłoszenia;

d)

czy wskaźnik referencyjny został wskazany zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011 jako potencjalny zastępczy wskaźnik referencyjny lub został wykorzystany jako następca innych wskaźników referencyjnych, które zostały włączone do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011;

e)

w odniesieniu do standardów do celów księgowych lub innych celów regulacyjnych:

(i)

czy wskaźnik referencyjny jest wykorzystywany jako odniesienie dla regulacji ostrożnościowych, takich jak wymogi dotyczące kapitału, płynności lub dźwigni finansowej;

(ii)

czy wskaźnik referencyjny jest stosowany w międzynarodowych standardach rachunkowości.

Artykuł 3

Znaczący i negatywny wpływ na stabilność finansową

Właściwe organy oceniają, czy występuje znaczący i negatywny wpływ na stabilność finansową, zgodnie z następującymi kryteriami:

a)

wartość instrumentów finansowych, umów finansowych i funduszy inwestycyjnych, w przypadku których wskaźnik stosowany jest jako odniesienie, bezpośrednio lub pośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych, w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do:

(i)

aktywów ogółem sektora finansowego w tych państwach członkowskich;

(ii)

aktywów ogółem sektora bankowego w tych państwach członkowskich;

b)

wrażliwość instytucji finansowych, które podpisały lub zainwestowały w instrumenty finansowe, umowy finansowe i fundusze inwestycyjne, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie.

Artykuł 4

Znaczący i negatywny wpływ na konsumentów

Właściwe organy oceniają, czy występuje znaczący i negatywny wpływ na konsumentów, zgodnie z następującymi kryteriami:

a)

w odniesieniu do instrumentów finansowych i funduszy inwestycyjnych oferowanych konsumentom:

(i)

wartość instrumentów finansowych i funduszy inwestycyjnych, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, bezpośrednio lub pośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych, i które są sprzedawane inwestorom indywidualnym w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do całkowitej wartości instrumentów finansowych i funduszy inwestycyjnych, które są sprzedawane inwestorom indywidualnym w tych państwach członkowskich;

(ii)

szacunkowa liczba konsumentów, którzy zakupili instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, bezpośrednio lub pośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych, w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do łącznej liczby ludności w tych państwach członkowskich;

b)

w odniesieniu do instytucji pracowniczych programów emerytalnych:

(i)

wartość programów emerytalnych, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie i które są prowadzone przez instytucje pracowniczych programów emerytalnych w poszczególnych państwach członkowskich, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w stosunku do całkowitej wartości programów emerytalnych prowadzonych przez instytucje pracowniczych programów emerytalnych w tych państwach członkowskich;

(ii)

szacunkowa liczba konsumentów będących członkami pracowniczych programów emerytalnych, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, prowadzonych przez instytucje pracowniczych programów emerytalnych w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do łącznej liczby ludności w tych państwach członkowskich;

(iii)

ocena znaczenia instytucji pracowniczych programów emerytalnych prowadzących programy emerytalne, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, dla dochodów emerytalnych obywateli państw członkowskich;

c)

w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki:

(i)

wartość umów o kredyt konsumencki, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do całkowitej wartości umów o kredyt konsumencki w tych państwach członkowskich;

(ii)

szacunkowa liczba konsumentów, którzy podpisali umowy o kredyt konsumencki, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do łącznej liczby ludności w tych państwach członkowskich;

(iii)

poziom zadłużenia konsumentów w danych państwach członkowskich.

Artykuł 5

Znaczący i negatywny wpływ na gospodarkę realną

Właściwe organy oceniają, czy występuje znaczący i negatywny wpływ na gospodarkę realną, biorąc pod uwagę wartość instrumentów finansowych, umów finansowych i funduszy inwestycyjnych, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, bezpośrednio lub pośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych, w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do produktu narodowego brutto tych państw członkowskich.

Artykuł 6

Znaczący i negatywny wpływ na finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Właściwe organy oceniają, czy występuje znaczący i negatywny wpływ na finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, zgodnie z następującymi kryteriami:

a)

wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom niefinansowym, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do całkowitej wartości kredytów udzielonych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom niefinansowym w tych państwach członkowskich;

b)

szacunkowa liczba gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do łącznej liczby gospodarstw domowych w tych państwach członkowskich;

c)

szacunkowa liczba przedsiębiorstw niefinansowych, które zaciągnęły kredyty, w przypadku których wskaźnik referencyjny stosowany jest jako odniesienie, w danych państwach członkowskich, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do łącznej liczby przedsiębiorstw niefinansowych w tych państwach członkowskich;

d)

poziom zadłużenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w danych państwach członkowskich.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.


17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/9


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/65

z dnia 29 września 2017 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez doprecyzowanie technicznych elementów definicji określonych w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby wartość można było uznać za „indeks”, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011 musi ona zostać opublikowana lub udostępniona ogółowi społeczeństwa. Definicja indeksu stanowi z kolei podstawę definicji wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/1011.

(2)

Należy zatem określić, w jakich sytuacjach uznaje się, że wartość jest udostępniana ogółowi społeczeństwa, w celu uniknięcia arbitrażu regulacyjnego w różnych jurysdykcjach UE.

(3)

Należy uznać, że jednostka będąca podmiotem opracowującym indeks (udostępniającym wartość) nie zalicza się do ogółu społeczeństwa do celów rozporządzenia (UE) 2016/1011, gdyż w przeciwnym razie nie będzie istniała różnica między pojęciami „udostępnianie” a „udostępnianie ogółowi społeczeństwa”. Z tych samych powodów ściśle określonej liczby odbiorców również nie należy kwalifikować jako ogół społeczeństwa.

(4)

Należy uznać, że wartość udostępniana jest ogółowi społeczeństwa, jeśli ma do niej bezpośredni lub pośredni dostęp szersza grupa osób. Stosowanie wskaźnika referencyjnego zapewniające użytkownikowi dostęp do wartości, do której wskaźnik ten odnosi się, należy uznać za pośredni dostęp do tego wskaźnika.

(5)

Udostępnianie wartości może przybierać różne formy i odbywać się jednocześnie lub później za pośrednictwem podmiotu opracowującego indeks (udostępniającego wartość) lub poprzez przekazanie wartości przez któregokolwiek z pierwotnych odbiorców.

(6)

W celu zapewnienia stosowania definicji terminu „opracowywanie wskaźnika referencyjnego” w jednolity sposób należy doprecyzować, że zarządzanie mechanizmami dotyczącymi wyznaczania wskaźnika referencyjnego, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a), obejmuje bieżące zarządzanie opracowywaniem wskaźnika referencyjnego oraz ustalenie, dostosowanie i bieżące utrzymanie metody jego wyznaczania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Udostępnianie ogółowi społeczeństwa

1.   Uznaje się, że wartość jest udostępniana ogółowi społeczeństwa do celów rozporządzenia (UE) 2016/1011, jeżeli wartość ta zostaje udostępniona potencjalnie nieokreślonej liczbie osób fizycznych i prawnych innych niż podmiot opracowujący indeks lub innych niż określona liczba odbiorców mających związki lub powiązanych z podmiotem opracowującym indeks.

2.   Wartość jest udostępniana ogółowi społeczeństwa, jeśli osoby te mogą uzyskać bezpośredni lub pośredni dostęp, między innymi, w wyniku wykorzystania jej przez jeden lub więcej nadzorowanych podmiotów jako odniesienie dla emitowanego przez siebie instrumentu finansowego lub do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub umowy finansowej bądź do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego lub też do oferowania stopy oprocentowania obliczonej jako spread lub marża ponad tę wartość.

3.   Dostęp może mieć miejsce za pośrednictwem różnych mediów i metod określonych przez podmiot opracowujący indeks lub uzgodnionych między tym podmiotem a odbiorcami, bezpłatnie lub za opłatą, w tym m.in. za pośrednictwem telefonu, protokołu przesyłania plików, internetu, otwartego dostępu, wiadomości, mediów, za pomocą instrumentów finansowych, umów finansowych lub funduszy inwestycyjnych stosujących tę wartość jako odniesienie lub na żądanie użytkowników.

Artykuł 2

Zarządzanie mechanizmami dotyczącymi wyznaczania wskaźnika referencyjnego

Do celów rozporządzenia (UE) 2016/1011 zarządzanie mechanizmami dotyczącymi wyznaczania wskaźnika referencyjnego obejmuje oba poniższe aspekty:

a)

bieżące zarządzanie strukturami podmiotu opracowującego indeks i jego pracownikami, którzy uczestniczą w procesie wyznaczania wskaźnika referencyjnego;

b)

ustalenie, dostosowanie i bieżące utrzymanie konkretnej metody wyznaczania wskaźnika referencyjnego.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.


17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/11


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/66

z dnia 29 września 2017 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez doprecyzowanie sposobu szacowania wartości nominalnej instrumentów finansowych innych niż pochodne, wartości nominalnej instrumentów pochodnych i wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (1), w szczególności jego art. 20 ust. 6 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Całkowita wartość instrumentów finansowych, umów finansowych lub funduszy inwestycyjnych stosujących wskaźnik referencyjny jako odniesienie jest kluczowym kryterium uznania tego wskaźnika referencyjnego – zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/1011 – za kluczowy, istotny lub pozaistotny. Konieczne jest zatem obliczanie wartości nominalnej instrumentów finansowych innych niż instrumenty pochodne, wartości nominalnej instrumentów pochodnych oraz wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych w taki sam sposób w całej Unii, tak aby zapewnić spójną kategoryzację wskaźników referencyjnych w państwach członkowskich i jednolite stosowanie rozporządzenia (UE) 2016/1011.

(2)

W związku z tym, aby zapewnić wiarygodność wskaźników referencyjnych, przy obliczaniu wartości nominalnej instrumentów finansowych, wartości nominalnej instrumentów pochodnych oraz wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych należy wykorzystać dane regulacyjne, jeśli są one dostępne.

(3)

Całkowita wartość instrumentów finansowych, umów finansowych lub funduszy inwestycyjnych powinna być obliczana z uwzględnieniem zarówno bezpośrednich odniesień do tych instrumentów finansowych, umów finansowych lub funduszy inwestycyjnych, jak i pośrednich odniesień do danego wskaźnika referencyjnego w zestawie wskaźników referencyjnych. Jeżeli instrument finansowy, umowa finansowa lub fundusz inwestycyjny stosują szereg wskaźników referencyjnych jako odniesienie, przy obliczaniu całkowitej wartości instrumentów finansowych, umów finansowych i funduszy inwestycyjnych, które stosują wskaźnik referencyjny jako odniesienie, należy uwzględnić fakt odniesienia do szeregu wskaźników, gdyż te produkty finansowe nie zależą wyłącznie od pojedynczego wskaźnika referencyjnego. W przypadku pośrednich odniesień należy zatem doprecyzować sposób obliczania całkowitej wartości, tak aby sposób ten był bezpośrednio stosowany, a wspomniana wartość spójnie mierzona w całej Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wartość nominalna instrumentów finansowych innych niż instrumenty pochodne i jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

Wartość nominalna instrumentów finansowych innych niż instrumenty pochodne i jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania to całkowita wyemitowana kwota nominalna w wartości pieniężnej, o której mowa w tabeli 3 pole 14 w załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/585 (2).

Artykuł 2

Wartość nominalna instrumentów pochodnych

Wartość nominalna instrumentów pochodnych, o której mowa w art. 20 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011, to kwota referencyjna wskazana w tabeli 2 pole 20 w załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/104 (3). Jeśli wartość nominalna jest jednak ujemna, wartość nominalna jest równa wartości bezwzględnej.

W przypadku transakcji opartych na indeksie kredytowych instrumentów pochodnych, do wartości referencyjnej stosuje się współczynnik indeksu z tabeli 2 pole 89 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/104.

Artykuł 3

Wartość aktywów netto przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania

Wartość aktywów netto przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, o której mowa w art. 20 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011, stanowi:

a)

w przypadku przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które podlegają przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (4): wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wykazana w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, o którym mowa w art. 68 ust. 2 tej dyrektywy, pomnożona przez liczbę jednostek uczestnictwa;

b)

w przypadku przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które podlegają przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (5): najnowsza dostępna wartość aktywów netto, o której mowa w art. 104 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 (6).

Artykuł 4

Stosowanie alternatywnych kwot i wartości

W przypadku gdy kwoty lub wartości do celów obliczenia całkowitej wartości instrumentów finansowych, umów finansowych lub funduszy inwestycyjnych stosujących wskaźnik referencyjny jako odniesienie, o których mowa w art. 1, 2 i 3, są niedostępne lub niepełne, całkowitą wartość, o której mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011, oraz całkowitą uśrednioną wartość, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, oblicza się poprzez zastosowanie alternatywnych kwot lub wartości, w tym wskaźników zastępczych i kwot lub wartości zgłoszonych przez prywatnych dostawców informacji lub danych na temat otwartych pozycji wyliczonych i opublikowanych przez operatorów rynku, pod warunkiem że te wskaźniki zastępcze oraz kwoty lub wartości mają odpowiednią reputację i są wystarczająco wiarygodne.

Administrator, który stosuje alternatywne kwoty lub dane, dokonuje obliczenia całkowitej wartości w oparciu o dostępne informacje, dokładając wszelkich starań i zachowując należytą staranność.

Powiadamiając właściwy organ zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1011, administrator, który stosuje alternatywne kwoty lub dane, przekazuje temu organowi pisemną specyfikację wykorzystanych źródeł danych.

Artykuł 5

Waluta

Kwoty i wartości, o których mowa w art. 1, 2 i 3, wyrażone są w euro. W razie potrzeby kwoty lub wartości przelicza się, stosując dzienny referencyjny kurs euro publikowany przez Europejski Bank Centralny.

Artykuł 6

Pośrednie odniesienie do wskaźnika referencyjnego w zestawie wskaźników referencyjnych

W przypadku gdy wskaźnik referencyjny jest wykorzystywany pośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych, kwoty lub wartości do celów progów, o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011, stanowią:

a)

wyrażona w procentach waga wskaźnika referencyjnego w zestawie wskaźników referencyjnych, pomnożona, odpowiednio, przez całkowitą kwotę lub wartość lub średnią wartość danego instrumentu finansowego lub funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy waga ta jest wyraźnie określona lub gdy można określić ją w przybliżeniu na podstawie innych dostępnych informacji;

b)

odpowiednio, całkowita kwota lub wartość lub średnia wartość danego instrumentu finansowego lub funduszu inwestycyjnego podzielona przez liczbę wskaźników referencyjnych w zestawie wskaźników referencyjnych, w przypadku gdy rzeczywista waga wskaźnika referencyjnego nie jest określona lub gdy nie można określić jej w przybliżeniu.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/585 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących norm i formatów danych dla danych referencyjnych instrumentów finansowych i środków technicznych dotyczących uzgodnień, jakie zostaną dokonane pomiędzy Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwymi organami (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 368).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/104 z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 148/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (Dz.U. L 17 z 21.1.2017, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.U. L 83 z 22.3.2013, s. 1).


17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/14


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/67

z dnia 3 października 2017 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do ustanowienia warunków dotyczących oceny skutków wynikających z zaprzestania opracowywania lub zmiany istniejących wskaźników referencyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (1), w szczególności jego art. 51 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia, by właściwe organy stosowały art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1011 w ten sam sposób, należy szczegółowo określić, pod jakimi warunkami właściwe organy mogą uznać, że zaprzestanie opracowywania lub zmiana istniejącego wskaźnika referencyjnego doprowadziłyby do wystąpienia siły wyższej, bezskuteczności lub innego naruszenia warunków umowy finansowej lub instrumentu finansowego lub zasad funduszu inwestycyjnego, które stosują wskaźnik referencyjny jako odniesienie.

(2)

Dotyczy to przede wszystkim przypadków wystąpienia „siły wyższej”, które to pojęcie państwa członkowskie interpretują w różny sposób.

(3)

Znacząca różnica wartości w indeksie jest główną przyczyną pozbawienia skuteczności lub naruszenia warunków umowy finansowej lub instrumentu finansowego, lub zasad funduszu inwestycyjnego, które stosują wskaźnik referencyjny jako odniesienie. Te znaczące różnice wartości mogą wynikać z nagłego przerwania ciągłości szeregów czasowych indeksu lub różnego stopnia zmienności indeksu, czego powodem z kolei może być zmiana metody opracowywania wskaźnika lub zmiana danych wejściowych, na podstawie których dokonuje się obliczenia wskaźnika. Właściwe organy powinny dokonać oceny potencjalnych skutków tych zmian w konkretnych przypadkach, gdyż skala przerwy w ciągłości lub zakres zmiany zmienności indeksu zależą w dużej mierze od charakteru wskaźnika referencyjnego oraz instrumentów finansowych, umów finansowych lub funduszy inwestycyjnych, które stosują go jako odniesienie.

(4)

Zmiany rodzaju danych wejściowych lub wiarygodność źródeł danych mogą mieć wpływ na stosowność danego wskaźnika dla określonych zastosowań. W związku z tym właściwe organy powinny ocenić, czy zmiany te mogłyby doprowadzić do wystąpienia siły wyższej, bezskuteczności lub innego naruszenia warunków umowy.

(5)

Działanie siły wyższej, bezskuteczność lub inne naruszenie warunków umowy są mniej prawdopodobne, jeśli istnieje zadowalający zastępczy wskaźnik referencyjny lub przynajmniej procedura dotycząca wyboru takiego zastępczego wskaźnika referencyjnego opisana we właściwych dokumentach.

(6)

Indeksy służące do pomiaru szczególnych rynków mogą w istotnym stopniu polegać na reputacji, ocenie lub wiedzy dostawcy indeksu. W związku z tym właściwe organy powinny ocenić, czy w tych okolicznościach zmiana dostawcy indeksu mogłaby doprowadzić do wystąpienia siły wyższej, bezskuteczności lub innego naruszenia warunków umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Warunki oceny

1.   Właściwy organ uwzględnia do celów art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1011 następujące warunki przy dokonywaniu oceny, czy zaprzestanie opracowywania lub zmiana wskaźnika referencyjnego, który nie spełnia wymogów tego rozporządzenia, doprowadziłyby do wystąpienia siły wyższej, pozbawienia skuteczności lub innego naruszenia warunków umowy finansowej lub instrumentu finansowego lub zasad funduszu inwestycyjnego, które stosują wskaźnik referencyjny jako odniesienie:

a)

zmiana wskaźnika referencyjnego wymagałaby istotnej zmiany charakteru danych wejściowych, zmiany metody określenia tych danych, zmiany samego procesu gromadzenia danych lub zmiany innych elementów procesu opracowywania wskaźnika, co prowadziłoby do znacząco odmiennej wartości wskaźnika referencyjnego;

b)

zmiana charakteru danych wejściowych lub metody określenia tych danych w celu dostosowania wskaźnika referencyjnego do rozporządzenia (UE) 2016/1011 osłabiłaby reprezentatywność wskaźnika referencyjnego dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem danego wskaźnika, powodując ostatecznie zmianę charakteru wskaźnika referencyjnego;

c)

nie istnieje zastępczy wskaźnik referencyjny dla wskaźnika referencyjnego niespełniającego wymogów rozporządzenia (UE) 2016/1011, który:

(i)

spełnia wymogi rozporządzenia (UE) 2016/1011;

(ii)

dokonuje pomiaru tego samego rynku lub tych samych realiów gospodarczych;

(iii)

znajduje się w publicznym rejestrze, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia (UE) 2016/1011, lub jest udostępniany przez administratora wpisanego do tego rejestru;

d)

istniejące umowy finansowe, instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne, które stosują wskaźnik referencyjny jako odniesienie, nie przewidują zastępczego wskaźnika referencyjnego, jak również nie zawierają zasad dotyczących określania takich zastępczych wskaźników referencyjnych ani innych odpowiednich środków działania w sytuacjach wyjątkowych;

e)

przeniesienie wskaźnika referencyjnego od jednego administratora do drugiego prowadziłoby do istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego.

2.   Warunki określone w ust. 1 stosuje się indywidualnie w każdym przypadku.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 października 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.


17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/68

z dnia 8 stycznia 2018 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Carne de Salamanca” (ChOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Hiszpanii o rejestrację nazwy „Carne de Salamanca” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012; jednakże służby Komisji zostały poinformowane przez władze niemieckie, że rodzaje mięsa określone w jednolitym dokumencie wymagały dodatkowych wyjaśnień w odniesieniu do klasyfikacji bydła. Na wniosek służb Komisji władze hiszpańskie zmieniły pkt 3.2 jednolitego dokumentu i doprecyzowały opis produktu w odniesieniu do rodzajów mięsa.

(3)

Zmiana ta ma charakter formalny, nie jest zatem konieczne ponowne opublikowanie wniosku o rejestrację w rozumieniu art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012; wydaje się jednak, że zmieniony jednolity dokument powinien być opublikowany w celach informacyjnych.

(4)

Nazwę „Carne de Salamanca” należy zatem zarejestrować,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Carne de Salamanca” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.1 Mięso świeże (i podroby), zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Zmieniony jednolity dokument zostaje opublikowany do celów informacyjnych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 435 z 24.12.2015, s. 12.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


ZAŁĄCZNIK

JEDNOLITY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (*1)

„CARNE DE SALAMANCA”

Nr WE: ES-PGI-0005-01174 – 8.11.2013

ChNP ( )

ChOG (X)

1.   NAZWA

„Carne de Salamanca”

2.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE LUB PAŃSTWO TRZECIE

Hiszpania

3.   OPIS PRODUKTU ROLNEGO LUB ŚRODKA SPOŻYWCZEGO

3.1.   Typ produktu

Klasa 1.1. Świeże mięso i podroby

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

Bydło, z którego można pozyskiwać mięso objęte niniejszym chronionym oznaczeniem geograficznym, pochodzi od samic hodowlanych rasy Morucha, zarówno od jej potomstwa czystej krwi, jak i od samic tej rasy skrzyżowanych z samcami ras Charolaise i Limousine, odsadzonych w wieku minimum 5 miesięcy i utrzymywanych według technik i metod korzystania z zasobów naturalnych właściwych dla gospodarki ekstensywnej.

Rozróżnia się następujące rodzaje mięsa w zależności od wieku zwierzęcia w momencie uboju:

cielęcina: zwierzę przeznaczono do uboju w wieku co najmniej 8 miesięcy, ale poniżej 12 miesięcy, kategoria Z,

młoda wołowina: zwierzę przeznaczono do uboju w wieku co najmniej 12 miesięcy i co najwyżej 24 miesięcy, kategoria A i E,

mięso byczków i jałówek: zwierzę przeznaczono do uboju w wieku powyżej 24 miesięcy i maksymalnie 48 miesięcy, kategoria B i E.

Minimalny okres dojrzewania mięsa, liczony od dnia uboju, wynosi 2 dni w przypadku cielęciny, 4 dni w przypadku młodej wołowiny oraz 6 dni w przypadku mięsa byczków i jałówek.

Z kolei uformowanie tusz decyduje o zakwalifikowaniu ich do klasy U, R lub O.

Minimalna masy tuszy różni się w zależności od kategorii zwierząt:

140 kg w przypadku cieląt,

200 kg w przypadku młodej wołowiny,

280 kg w przypadku mięsa byczków i jałówek.

Okrywa tłuszczowa tuszy oraz w jamie piersiowej ma zawsze stopień 2, czyli jest mała.

Po 24 godzinach od uboju wskaźnik pH mięsa, mierzony w najdłuższym mięśniu grzbietowym tuszy, nie powinien przekraczać 6.

Po uboju i obróbce poubojowej świeże mięso objęte chronionym oznaczeniem geograficznym ma następujące właściwości:

cielęcina: mięso o barwie zmiennej, między różową a jasnoczerwoną, o błyszczącej powierzchni, z tłuszczem o barwie od białej i o jędrnej konsystencji,

młoda wołowina: mięso o barwie między jasnoczerwoną a wiśniową, o błyszczącej powierzchni, z tłuszczem o barwie od białej do jasnożółtawej i o jędrnej konsystencji,

mięso byczków i jałówek: mięso o intensywnej barwie, między wiśniową a purpurową, o błyszczącej powierzchni, z tłuszczem o barwie żółtawej lub kremowej i o jędrnej konsystencji.

3.3.   Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

––

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego)

Ze względu na to, że samice nie przebywają w oborach, ich pożywienie w ciągu całego roku bazuje na zielonce i roślinach pastewnych z tradycyjnych pastwisk typu dehesa, uzupełnianych sianem lub słomą z własnego gospodarstwa w okresach niedoborów zasobów naturalnych.

Wiosną wykorzystuje się obfitość zielonki, której część zbiera się i przechowuje. Latem zwierzęta pasą się na brzegach rzek przepływających przez gospodarstwo lub żywią się roślinami pastewnymi pozostałymi po zbiorze zielonki lub po żniwach.

Wraz z nadejściem jesieni, kiedy odradza się roślinność na pastwiskach, bydło ponownie z niej korzysta. W zależności od obfitości zielonki uzupełnia się ją trawą lub sianem zebranym wiosną.

Pod koniec roku, gdy pastwiska są już niemal ogołocone, pojawiają się żołędzie, które są istotnym, jednak niewystarczającym źródłem pożywienia dla zwierząt. Uzupełnia się je zmagazynowaną trawą z wiosny oraz zielonką i słomą z własnego gospodarstwa.

Cielęta pozostają przy matkach na pastwisku w czasie naturalnej laktacji trwającej od pięciu do siedmiu miesięcy. Wcześnie rozpoczynają uzupełnianie diety mlecznej, pasąc się wspólnie z matkami. Po odsadzeniu cielęta są tuczone do momentu uboju sianem, zielonką itd. pochodzącymi z własnego gospodarstwa oraz paszami naturalnymi na bazie zbóż.

W okresach niedoboru pożywienia spowodowanego niekorzystnymi warunkami klimatycznymi oraz w fazie tuczu można podawać zwierzętom żywność, taką jak zielonkę i siano, która pochodzi wyłącznie z wyznaczonego obszaru geograficznego, oraz pasze pochodzenia roślinnego, składające się w większej części ze zbóż (minimum 60 % składu ilościowego) i nieprzekraczające 50 % masy suchej w skali roku. Wyraźnie zabronione jest korzystanie z produktów, które mogą zaburzyć normalny rytm wzrostu i rozwoju zwierząt.

3.5.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Na wyznaczonym obszarze geograficznym odbywają się narodziny, chów i tucz zwierząt objętych ochroną aż do momentu uboju.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp.

Produkt można sprzedawać w porcjach, filetach, kawałkach lub w postaci zmielonej, pod warunkiem że odpowiednie czynności przeprowadzają podmioty podlegające kontroli w zakresie prawidłowego używania chronionego oznaczenia.

3.7.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania

Tusze są znakowane w nieusuwalny sposób lub przy użyciu jednorazowych nośników na wewnętrznej części półtusz w taki sposób, by po oddzieleniu ćwierci można było je łatwo zidentyfikować.

Kawałki mięsa objętego ochroną, a także opakowania zawierające porcje, filety, kawałki mięsa lub mielone mięso opatruje się numerowaną etykietą, na której znajdują się co najmniej napisy „chronione oznaczenie geograficzne” i „Carne de Salamanca”.

Jeżeli produkt pochodzi wyłącznie ze zwierząt rasy Morucha, można także dodać napis „Raza Morucha”.

4.   ZWIĘZŁE OKREŚLENIE OBSZARU GEOGRAFICZNEGO

Prowincja Salamanka.

5.   ZWIĄZEK Z OBSZAREM GEOGRAFICZNYM

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego

Chów i produkcja bydła, które nadaje się do produkcji „Carne de Salamanca”, są silnie związane ze specyficznym środowiskiem geograficznym zwanym dehesa, które ma dużą wartość ekologiczną. Jego cechą charakterystyczną jest występowanie dębów bezszypułkowych.

Za sprawą klimatu kontynentalnego, który cechuje się długą i zimną zimą z długim okresem mrozów, oraz suchym, gorącym latem o dużych wahaniach temperatur oraz opadami występującymi sezonowo jesienią i zimą, dehesa odznacza się obfitością gatunków roślin. Występują tam dęby o zimotrwałych, skórzastych liściach oraz krzewiasty podszyt. Na pastwiskach dehesa rozwijają się zarośla typu śródziemnomorskiego współwystępujące z dębami bezszypułkowymi, dębami korkowymi, dębami szypułkowymi i dębami portugalskimi oraz inne rodzaje zarośli, głównie z rodziny czystkowatych (hiszp. jara i jaguarzo) i motylkowatych (hiszp. retama i aulaga). Rosną tam także rośliny jednoroczne, takie jak wiechlinowate i strączkowe. Roślinność dehesa stanowi najważniejsze źródło naturalnego pożywienia dla bydła.

System produkcji w tym środowisku polega na podtrzymywaniu przez hodowców tradycyjnych praktyk opartych na przystosowaniu bydła do zasobów dehesa, dzięki czemu pozostaje ono poza oborą przez cały rok. Zwierzęta nie potrzebują żadnych specjalnych pomieszczeń, przebywają bowiem stale na zewnątrz. Mogą schronić się jedynie pod dębami. System chowu jest zgodny z naturalnym rytmem – cielęta rodzą się na zewnątrz, bez żadnej zewnętrznej pomocy, i pozostają przy matce przez pięć do siedmiu miesięcy, żywiąc się jej mlekiem i pasąc się na pastwisku.

Bydło mięsne dzieli pastwiska z końmi, bykami bojowymi i świniami iberyjskimi. Wszystkimi tymi zwierzętami zajmuje się pasterz („el vaquero charro”), często poruszający się konno, który prowadzi stada w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby dehesa i o zadbać o ich stan. Dla uczczenia wyjątkowości i znaczenia tego zawodu na jednym z głównych placów Salamanki postawiono pomnik autorstwa Venancio Blanco.

Na przestrzeni stuleci na dehesa zachodziła selekcja naturalna, której rezultatem jest bydło przystosowane do trudnych warunków naturalnych i do wykorzystywania zasobów pastwisk. Zwierzęta te wykształciły silny instynkt macierzyński, by chronić swoje potomstwo przed atakami wilków i lisów, i odporność, by znieść tego rodzaju system hodowli. Rasa Morucha i jej krzyżówki posiadają te właściwości. Morucha, podstawowa rasa bydła, z którego uzyskuje się „Carne de Salamanca”, powstała na dehesa w regionie Salamanki w czasach, kiedy bydło to wykorzystywano jako zwierzęta robocze do prac rolniczych i do walk byków, ceniąc jednak także ich mięso. Z biegiem czasu rasa ta jednak przekształciła się w wybitnie nadającą się do produkcji mięsa ze względu na doskonałe cechy mateczne i hodowlane. W połowie ubiegłego wieku wprowadzono nowe rasy, takie jak Charolaise i Limusine, hodowane w takich samych warunkach, a z biegiem lat okazało się, że bydło rasy Morucha oraz jej krzyżówki z rasami Charolaise i Limusine są doskonale przystosowane do ekosystemu dehesa, gdyż są w stanie korzystać z jej zasobów roślinnych i produkować mięso wysokiej jakości.

5.2.   Specyfika produktu

Tusze „Carne de Salamanca” charakteryzują się małą okrywą tłuszczową na zewnątrz tuszy i w jamie piersiowej.

„Carne de Salamanca” jest mało włókniste dzięki temu, że włókna mięśniowe są bardzo cienkie. Mięso to ma bardzo intensywną, połyskliwą barwę, od różowej do purpurowej. Tłuszcz międzymięśniowy jest równomiernie rozmieszczony, nie tworzy skupisk, ma barwę od białej do żółtej lub kremowej i nadaje mięsu charakterystyczny smak i aromat.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG)

Niewątpliwie najważniejszymi czynnikami są: tradycyjne metody karmienia, począwszy od mleka matki do naturalnych pastwisk, przebywanie zwierząt w naturalnym środowisku dehesa w regionie Salamanki oraz rasa bydła (Morucha). Dzięki tym elementom możliwe jest uzyskanie produktu o cechach odróżniających go od innych rodzajów wołowiny, odznaczającego się bardzo cienkimi włóknami mięśniowymi, intensywną, połyskliwą barwą (od różowej do purpurowej) oraz równomiernie rozłożonym tłuszczem, nietworzącym skupisk.

Tradycyjny system gospodarki ekstensywnej sprawił, że w ciągu dziesięcioleci wyselekcjonowano zwierzęta doskonale przystosowane do dehesa. Mają one następujące cechy:

rozmiary od małych do średnich, niewielka masa, wysoka efektywność trawienia, dzięki czemu zwierzęta mogą zaspokajać potrzeby pokarmowe, żywiąc się na średnio i mało obfitych pastwiskach,

dobrze rozwinięta tkanka mięśniowa, odpowiednia do aktywności fizycznej, duża zwinność i łatwość poruszania się, dzięki czemu zwierzęta mogą paść się na rozległych pastwiskach, gdyż muszą przebywać dziennie wiele kilometrów, aby znaleźć pożywienie i wodę,

wysoka odporność, która pozwala im znieść skrajne warunki klimatyczne panujące na tym obszarze geograficznym zarówno latem, jak i zimą.

Cechy genetyczne tych zwierząt w połączeniu z intensywnym wysiłkiem, który codziennie wykonują, sprawiają, że ich włókna mięśniowe są cieńsze niż zwykle u bydła, dzięki czemu mięso jest mało włókniste.

Stopień okrywy tłuszczowej tuszy jest powiązany z systemem chowu oraz z wysoką odpornością i wczesnym rozwojem tych zwierząt. Będąc w stałym ruchu, zwierzęta nie odkładają nadmiernych ilości tłuszczu w określonych miejscach, dzięki czemu mogą bardziej efektywnie przemierzać duże odległości w celu poszukiwania pożywienia. W okresie obfitości pożywienia zwierzęta mogą tworzyć zapasy w postaci tłuszczu międzymięśniowego, który nie zmniejsza ich zwinności. W efekcie tłuszcz jest równomiernie rozmieszczony w mięsie i nie tworzy skupisk. W zależności od wieku zwierzęcia w momencie uboju tłuszcz ma barwę od białej do żółtej lub kremowej.

Dzięki temu, że zachowany jest naturalny cykl laktacji, gdyż zwierzęta są odsadzane w późniejszym wieku niż zwykle, oraz dzięki temu, że cielęta stale przebywają przy matkach na dehesa, zaczynają one uzupełniać mleko matki roślinnością, którą tam znajdują. Przeważnie są to rośliny wiosenne, zawierające dużą ilość pigmentów (chlorofilu i karotenoidów), które nadają mięsu charakterystyczną połyskliwość i barwę. W połączeniu z cechami genetycznymi tej rasy bydła, która ma mięso w kolorze żywej czerwieni, powyższe czynniki nadają mięsu bardzo intensywną, połyskliwą barwę od różowej do purpurowej.

Hodowla bydła i spożywanie wołowiny ma ścisłe związki z regionem Salamanki, a już w XV w. używano „Carne de Salamanca” jako produktu powszechnie znanego i renomowanego, do regulowania zobowiązań z tytułu renty feudalnej.

Od połowy XX w. sklepy mięsne i restauracje w regionie, które mają w ofercie „Carne de Salamanca”, bardzo często z dumą eksponują ten fakt na wystawie bądź w karcie dań, aby poinformować klientów, że mogą tu otrzymać najlepsze mięso regionu, bardzo cenione i poszukiwane przez konsumentów.

O tym, że jest to produkt znany i lubiany, świadczą liczne dokumenty. Luis Carandell we wprowadzeniu do książki „Vivir en Madrid” (1967) pisze: „W 1929 r. urodziłem się w Barcelonie, a w 1947 r. ponownie narodziłem się w Madrycie… W mieście, w którym można rozkoszować się warzywami z Walencji, rybami z Bilbao, mięsem z Salamanki, winem z La Manczy i tkaninami z Katalonii”.

Odesłanie do publikacji specyfikacji produktu

(art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html


(*1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. Zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.


17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/69

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie cofnięcia rejestracji chronionego oznaczenia geograficznego „Carne de Morucha de Salamanca” (ChOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 54 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 (2) stanowi, że procedurę ustanowioną w art. 49–52 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 stosuje się odpowiednio do cofnięcia rejestracji, o którym mowa w art. 54 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 w związku z art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014, wniosek Hiszpanii o cofnięcie rejestracji chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG) „Carne de Morucha de Salamanca” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwę „Carne de Morucha de Salamanca” (ChOG) należy zatem usunąć z rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

(4)

Zgodnie z art. 54 ust. 1 akapit ostatni rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 takie cofnięcia przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 57 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

(5)

Środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu jest zgodny z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rejestracja nazwy „Carne de Morucha de Salamanca” (ChOG) zostaje niniejszym cofnięta.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 17).

(3)  Dz.U. C 201 z 24.6.2017, s. 5.


17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/70

z dnia 16 stycznia 2018 r.

zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, chloropiryfosu metylowego, cyprokonazolu, difenokonazolu, fluazynamu, flutriafolu, proheksadionu i chlorku sodu w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) fluazynamu, flutriafolu i proheksadionu określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP chloropiryfosu metylowego określono w załączniku II oraz w części B załącznika III do wspomnianego rozporządzenia. NDP ametoktradyny, cyprokonazolu i difenokonazolu określono w części A załącznika III do wspomnianego rozporządzenia. W przypadku chlorku sodu nie określono NDP i nie ujęto tej substancji w załączniku IV do tego rozporządzenia, wobec czego stosuje się do niej wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2)

W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną ametoktradynę na powierzchni „ziół i kwiatów jadalnych” złożono wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w sprawie zmiany obecnych NDP.

(3)

W przypadku chloropiryfosu metylowego wniosek taki złożono w odniesieniu do szaronu/persymony/kaki/humy wschodniej i granatów/jabłek granatu. W przypadku cyprokonazolu wniosek taki złożono w odniesieniu do nasion ogórecznika lekarskiego. W przypadku difenokonazolu wniosek taki złożono w odniesieniu do moreli, truskawek, kapustnych głowiastych, „sałat i warzyw sałatowych”, boćwiny, „ziół i kwiatów jadalnych”, karczochów hiszpańskich, selera, pora, rabarbaru, jadalnych nasion roślin strączkowych, jęczmienia i „przypraw korzeniowych lub kłączowych”. W przypadku fluazynamu wniosek taki złożono w odniesieniu do cebuli, szalotki i czosnku. W przypadku proheksadionu wniosek taki złożono w odniesieniu do śliwek.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wniosek dotyczący stosowania flutriafolu na powierzchni chmielu. Wnioskodawca twierdzi, że dozwolone zastosowania tej substancji na wspomnianych uprawach w Stanach Zjednoczonych skutkują pozostałościami przekraczającymi NDP dozwolone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz że konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych upraw.

(5)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(6)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP (2). Urząd przekazał te opinie wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(7)

W przypadku cyprokonazolu Urząd dokonał oceny wniosku w celu ustanowienia NDP dla ziaren rzepaku i wydał uzasadnioną opinię dotyczącą proponowanego NDP (3). Zgodnie z obowiązującymi unijnymi wytycznymi w zakresie ekstrapolacji NDP należy ustanowić NDP dla nasion ogórecznika lekarskiego na takim samym poziomie co NDP dla ziaren rzepaku.

(8)

W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych odnośnych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotowe substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji odnośnych produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

(9)

Chlorek sodu zatwierdzono jako substancję podstawową rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1529 (4). Nie oczekuje się, aby warunki stosowania tej substancji prowadziły do obecności w towarach spożywczych lub paszowych pozostałości, które mogłyby stwarzać ryzyko dla konsumentów. Należy zatem włączyć tę substancję do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(10)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in herbs and edible flowers” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości ametoktradyny w ziołach i kwiatach jadalnych). Dziennik EFSA 2017;15(6):4869 [21 s.].

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for chlorpyrifos-methyl in kaki/Japanese persimmons and granate apple/pomegranate” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chloropiryfosu metylowego w owocach szaronu/persymony/kaki/humy wschodniej i granatach/jabłkach granatu). Dziennik EFSA 2017;15(5):4838 [24 s.].

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości difenokonazolu w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2017;15(7):4893 [33 s.].

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazinam in onions, shallots and garlic” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluazynamu w cebuli, szalotce i czosnku). Dziennik EFSA 2017;15(7):4904 [22 s.].

„Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in hops” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowej w odniesieniu do flutriafolu w chmielu). Dziennik EFSA 2017;15(7):4875 [22 s.].

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione (considered variant prohexadione-calcium) in plums” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości proheksadionu (badaną odmianą był proheksadion wapnia) w śliwkach. Dziennik EFSA 2017;15(6):4837 [20 s.].

(3)  „Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyproconazole in rapeseed” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP cyprokonazolu w ziarnach rzepaku). Dziennik EFSA 2011;9(5):2187 [30 s.].

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1529 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chlorek sodu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II kolumny dotyczące chloropiryfosu metylowego, fluazynamu, flutriafolu i proheksadionu otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Chloropiryfos metylowy (F)

Fluazynam (F)

Flutriafol

Proheksadion (proheksadion (kwas) i jego sole wyrażone jako proheksadion wapnia)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0110010

Grejpfruty

0,05 (*1)

 

 

 

0110020

Pomarańcze

0,5

 

 

 

0110030

Cytryny

0,3

 

 

 

0110040

Limy/limonki

0,05 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarynki

1

 

 

 

0110990

Pozostałe

0,05 (*1)

 

 

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0120010

Migdały

 

 

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

 

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

 

 

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

 

 

 

0120080

Orzechy pekan

 

 

 

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

 

 

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

 

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

 

 

0120990

Pozostałe

 

 

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,5

 

0,4 (+)

0,1

0130010

Jabłka

 

0,3 (+)

 

 

0130020

Gruszki

 

0,3 (+)

 

 

0130030

Pigwy

 

0,01 (*1)

 

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0130990

Pozostałe

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Morele

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0140020

Czereśnie

0,05 (*1)

 

1

0,4

0140030

Brzoskwinie

0,5

 

0,6

0,01 (*1)

0140040

Śliwki

0,05 (*1)

 

0,4

0,05

0140990

Pozostałe

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

 

 

0151000

a)

winogrona

0,2

 

 

0,01 (*1)

0151010

Winogrona stołowe

 

0,01 (*1) (+)

0,8

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

3 (+)

1,5 (+)

 

0152000

b)

truskawki

0,5

0,01 (*1)

1,5

0,15

0153000

c)

owoce leśne

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

Jeżyny

 

 

 

 

0153020

Jeżyny popielice

 

 

 

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

 

 

 

0153990

Pozostałe

 

 

 

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154010

Borówki amerykańskie

 

3

 

 

0154020

Żurawiny

 

0,01 (*1)

 

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

0,01 (*1)

 

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

0,01 (*1)

 

 

0154050

Róża dzika

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154070

Głóg włoski

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154080

Bez czarny

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154990

Pozostałe

 

0,01 (*1)

 

 

0160000

Owoce różne z

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0161000

a)

jadalną skórką

 

 

0,01 (*1)

 

0161010

Daktyle

0,05 (*1)

 

 

 

0161020

Figi

0,05 (*1)

 

 

 

0161030

Oliwki stołowe

0,05 (*1)

 

 

 

0161040

Kumkwat

0,05 (*1)

 

 

 

0161050

Karambola

 (*2)

 

 

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 (*2)

 

 

 

0161070

Czapetka kuminowa

 (*2)

 

 

 

0161990

Pozostałe

0,05 (*1)

 

 

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

 

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

 

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

 

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 (*2)

 

 

 

0162050

Caimito

 (*2)

 

 

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 (*2)

 

 

 

0162990

Pozostałe

 

 

 

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

 

 

0163010

Awokado

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163020

Banany

0,05 (*1)

 

0,3

 

0163030

Mango

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163040

Papaja

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

0,3

 

0,01 (*1)

 

0163060

Czerymoja

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163080

Ananasy

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163090

Owoce chlebowca

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163990

Pozostałe

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0211000

a)

ziemniaki

 

0,02

0,01 (*1)

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 (*2)

 

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

0,01 (*1)

 

 

0213010

Buraki

 

 

0,06 (+)

 

0213020

Marchew

 

 

0,01 (*1)

 

0213030

Seler zwyczajny

 

 

0,01 (*1)

 

0213040

Chrzan pospolity

 

 

0,01 (*1)

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

 

0,01 (*1)

 

0213060

Pasternak

 

 

0,01 (*1)

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

 

0,01 (*1)

 

0213080

Rzodkiew

 

 

0,01 (*1)

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

 

0,01 (*1)

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

 

0,01 (*1)

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

 

0,01 (*1)

 

0213990

Pozostałe

 

 

0,01 (*1)

 

0220000

Warzywa cebulowe

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Czosnek

 

0,06

 

 

0220020

Cebula

 

0,06

 

 

0220030

Szalotka

 

0,06

 

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

0,01 (*1)

 

 

0220990

Pozostałe

 

0,01 (*1)

 

 

0230000

Warzywa owocowe

 

 

 

0,01 (*1)

0231000

a)

rośliny psiankowate

0,5

 

 

 

0231010

Pomidory

 

0,3

0,8

 

0231020

Papryka roczna

 

0,01 (*1)

1

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231990

Pozostałe

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,15

 

0232010

Ogórki

 

 

 

 

0232020

Korniszony

 

 

 

 

0232030

Cukinie

 

 

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0233010

Melony

 

 

0,2 (+)

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

0,01 (*1)

 

0233030

Arbuzy

 

 

0,2 (+)

 

0233990

Pozostałe

 

 

0,01 (*1)

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

 

 

 

0241010

Brokuły

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

 

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

 

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

 

 

 

0242020

Kapusta głowiasta

 

 

 

 

0242990

Pozostałe

 

 

 

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

 

 

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

 

 

 

0243020

Jarmuż

 

 

 

 

0243990

Pozostałe

 

 

 

 

0244000

d)

kalarepa

 

 

 

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

0,05 (*1)

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251010

Roszpunka warzywna

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Sałaty

 

 

1,5

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Gorczyca sarepska

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Pozostałe

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Szpinak

 

 

 

 

0252020

Portulaka pospolita

 (*2)

 

 

 

0252030

Boćwina

 

 

 

 

0252990

Pozostałe

 

 

 

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Trybula

 

 

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

0256030

Liście selera

 

 

 

 

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

 

0256050

Szałwia lekarska

 (*2)

 

 

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 (*2)

 

 

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 (*2)

 

 

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 (*2)

 

 

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 (*2)

 

 

 

0256100

Estragon

 (*2)

 

 

 

0256990

Pozostałe

 

 

 

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Fasola (w strąkach)

 

 

 

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

 

 

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

 

 

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

 

 

 

0260050

Soczewica

 

 

 

 

0260990

Pozostałe

 

 

 

 

0270000

Warzywa łodygowe

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Szparagi

 

 

 

 

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

 

 

 

0270030

Seler

 

 

 

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

 

 

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

 

 

 

0270060

Pory

 

 

 

 

0270070

Rabarbar

 

 

 

 

0270080

Pędy bambusa

 (*2)

 

 

 

0270090

Rdzenie palmowe

 (*2)

 

 

 

0270990

Pozostałe

 

 

 

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Grzyby uprawne

 

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300010

Fasola

 

(+)

 

 

0300020

Soczewica

 

 

 

 

0300030

Groch

 

 

 

 

0300040

Łubin biały

 

 

 

 

0300990

Pozostałe

 

 

 

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0401000

Nasiona oleiste

 

 

 

 

0401010

Siemię lniane

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

 

0,15

0,9

0401030

Nasiona maku

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Ziarna sezamu

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Ziarna słonecznika

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Ziarna rzepaku

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401080

Nasiona gorczycy

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401090

Nasiona bawełny

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401100

Nasiona dyni

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 (*2)

 

0,5

0,01 (*1)

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Rącznik pospolity

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Pozostałe

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Owoce oleiste

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

 

 

0402020

Nasiona palm olejowych

 (*2)

 

 

 

0402030

Owoce palm olejowych

 (*2)

 

 

 

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 (*2)

 

 

 

0402990

Pozostałe

 

 

 

 

0500000

ZBOŻA

3

0,02 (*1)

 

 

0500010

Jęczmień

 

 

0,15

0,1

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500030

Kukurydza

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500040

Proso zwyczajne

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500050

Owies zwyczajny

 

 

0,01 (*1)

0,1

0500060

Ryż siewny

 

 

1,5 (+)

0,02 (*1)

0500070

Żyto zwyczajne

 

 

0,15

0,1

0500080

Sorgo japońskie

 

 

1,5

0,02 (*1)

0500090

Pszenica zwyczajna

 

 

0,15

0,1

0500990

Pozostałe

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

 

 

 

0,05 (*1)

0610000

Herbaty

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Ziarna kawy

 (*2)

0,1 (*1)

0,15

 

0630000

Napary ziołowe z

 (*2)

 

0,05 (*1)

 

0631000

a)

kwiatów

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 (*2)

 

 

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 (*2)

 

 

 

0631030

Róża

 (*2)

 

 

 

0631040

Jaśmin

 (*2)

 

 

 

0631050

Lipa

 (*2)

 

 

 

0631990

Pozostałe

 (*2)

 

 

 

0632000

b)

liści i ziół

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0632010

Truskawka

 (*2)

 

 

 

0632020

Aspalat prosty

 (*2)

 

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 (*2)

 

 

 

0632990

Pozostałe

 (*2)

 

 

 

0633000

c)

korzeni

 (*2)

3 (+)

 

 

0633010

Kozłek lekarski

 (*2)

 

 

 

0633020

Żeń-szeń

 (*2)

 

 

 

0633990

Pozostałe

 (*2)

 

 

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0640000

Ziarna kakaowe

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

CHMIEL

0,1 (*1)

0,1 (*1)

20

0,01 (*1)

0800000

PRZYPRAWY

 (*2)

 

 

 

0810000

Przyprawy nasienne

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 (*2)

 

 

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 (*2)

 

 

 

0810030

Seler

 (*2)

 

 

 

0810040

Kolendra siewna

 (*2)

 

 

 

0810050

Kmin rzymski

 (*2)

 

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 (*2)

 

 

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 (*2)

 

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 (*2)

 

 

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 (*2)

 

 

 

0810990

Pozostałe

 (*2)

 

 

 

0820000

Przyprawy owocowe

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 (*2)

 

 

 

0820020

Pieprz syczuański

 (*2)

 

 

 

0820030

Kminek zwyczajny

 (*2)

 

 

 

0820040

Kardamon malabarski

 (*2)

 

 

 

0820050

Jagody jałowca

 (*2)

 

 

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 (*2)

 

 

 

0820070

Wanilia

 (*2)

 

 

 

0820080

Tamarynd

 (*2)

 

 

 

0820990

Pozostałe

 (*2)

 

 

 

0830000

Przyprawy korowe

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cynamon

 (*2)

 

 

 

0830990

Pozostałe

 (*2)

 

 

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 (*2)

 

 

 

0840010

Lukrecja

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Imbir

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Chrzan pospolity

 (*2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Pozostałe

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Przyprawy pączkowe

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Goździki

 (*2)

 

 

 

0850020

Kapary

 (*2)

 

 

 

0850990

Pozostałe

 (*2)

 

 

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Szafran

 (*2)

 

 

 

0860990

Pozostałe

 (*2)

 

 

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 (*2)

 

 

 

0870990

Pozostałe

 (*2)

 

 

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

 (*2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 (*2)

 

0,06

 

0900020

Trzcina cukrowa

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0900990

Pozostałe

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

1010000

Tkanki z

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1011000

a)

świń

 

 

 

 

1011010

Mięśnie

 

 

0,01 (*1)

 

1011020

Tkanka tłuszczowa

 

 

0,01 (*1)

 

1011030

Wątroba

 

 

0,1 (+)

 

1011040

Nerka

 

 

0,01 (*1)

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,01 (*1)

 

1011990

Pozostałe

 

 

0,01 (*1)

 

1012000

b)

bydła

 

 

 

 

1012010

Mięśnie

 

 

0,01 (*1)

 

1012020

Tkanka tłuszczowa

 

 

0,01 (*1)

 

1012030

Wątroba

 

 

0,3 (+)

 

1012040

Nerka

 

 

0,01 (*1)

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,01 (*1)

 

1012990

Pozostałe

 

 

0,01 (*1)

 

1013000

c)

owiec

 

 

 

 

1013010

Mięśnie

 

 

0,01 (*1)

 

1013020

Tkanka tłuszczowa

 

 

0,01 (*1)

 

1013030

Wątroba

 

 

0,3 (+)

 

1013040

Nerka

 

 

0,01 (*1)

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,01 (*1)

 

1013990

Pozostałe

 

 

0,01 (*1)

 

1014000

d)

kóz

 

 

 

 

1014010

Mięśnie

 

 

0,01 (*1)

 

1014020

Tkanka tłuszczowa

 

 

0,01 (*1)

 

1014030

Wątroba

 

 

0,3 (+)

 

1014040

Nerka

 

 

0,01 (*1)

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,01 (*1)

 

1014990

Pozostałe

 

 

0,01 (*1)

 

1015000

e)

koniowatych

 (*2)

 

 

 

1015010

Mięśnie

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015020

Tkanka tłuszczowa

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015030

Wątroba

 (*2)

 

0,3 (+)

 

1015040

Nerka

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015990

Pozostałe

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1016000

f)

drobiu

 

 

 

 

1016010

Mięśnie

 

 

0,01 (*1)

 

1016020

Tkanka tłuszczowa

 

 

0,01 (*1)

 

1016030

Wątroba

 

 

0,03

 

1016040

Nerka

 

 

0,03

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,03

 

1016990

Pozostałe

 

 

0,01 (*1)

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 (*2)

 

 

 

1017010

Mięśnie

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017020

Tkanka tłuszczowa

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017030

Wątroba

 (*2)

 

0,3 (+)

 

1017040

Nerka

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017990

Pozostałe

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1020000

Mleko

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Bydło

 

 

 

 

1020020

Owce

 

 

 

 

1020030

Kozy

 

 

 

 

1020040

Konie

 

 

 

 

1020990

Pozostałe

 

 

 

 

1030000

Jaja ptasie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kury

 

 

 

 

1030020

Kaczki

 (*2)

 

 

 

1030030

Gęsi

 (*2)

 

 

 

1030040

Przepiórki

 (*2)

 

 

 

1030990

Pozostałe

 (*2)

 

 

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Płazy i gady

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A kolumny dotyczące ametoktradyny, cyprokonazolu i difenokonazolu otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (2)

Ametoktradyna (R)

Cyprokonazol (F)

Difenokonazol

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,6

0110010

Grejpfruty

 

 

 

0110020

Pomarańcze

 

 

 

0110030

Cytryny

 

 

 

0110040

Limy/limonki

 

 

 

0110050

Mandarynki

 

 

 

0110990

Pozostałe

 

 

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0120010

Migdały

 

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

 

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

 

 

0120080

Orzechy pekan

 

 

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

 

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

 

0120990

Pozostałe

 

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,01 (*3)

0,1

0,8

0130010

Jabłka

 

 

 

0130020

Gruszki

 

 

 

0130030

Pigwy

 

 

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

 

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

 

 

0130990

Pozostałe

 

 

 

0140000

Owoce pestkowe

0,01 (*3)

 

 

0140010

Morele

 

0,1

0,7

0140020

Czereśnie

 

0,1

0,3

0140030

Brzoskwinie

 

0,1

0,5

0140040

Śliwki

 

0,05 (*3)

0,5

0140990

Pozostałe

 

0,05 (*3)

0,1

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

 

0151000

a)

winogrona

6

0,2

3

0151010

Winogrona stołowe

 

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

0152000

b)

truskawki

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0153000

c)

owoce leśne

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0153010

Jeżyny

 

 

1,5

0153020

Jeżyny popielice

 

 

0,1

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

 

1,5

0153990

Pozostałe

 

 

0,1

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

 

0,1

0154020

Żurawiny

 

 

0,1

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

 

0,2

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

 

0,1

0154050

Róża dzika

 

 

0,1

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

 

0,1

0154070

Głóg włoski

 

 

0,8

0154080

Bez czarny

 

 

0,1

0154990

Pozostałe

 

 

0,1

0160000

Owoce różne z

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

 

 

0161010

Daktyle

 

 

0,1

0161020

Figi

 

 

0,1

0161030

Oliwki stołowe

 

 

2

0161040

Kumkwat

 

 

0,6

0161050

Karambola

 

 

0,1

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

 

0,8

0161070

Czapetka kuminowa

 

 

0,1

0161990

Pozostałe

 

 

0,1

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

 

0,1

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

 

0162050

Caimito

 

 

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

 

0162990

Pozostałe

 

 

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

 

0163010

Awokado

 

 

0,6

0163020

Banany

 

 

0,1

0163030

Mango

 

 

0,1

0163040

Papaja

 

 

0,2

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

 

0,1

0163060

Czerymoja

 

 

0,1

0163070

Gujawa/Gruszla

 

 

0,1

0163080

Ananasy

 

 

0,1

0163090

Owoce chlebowca

 

 

0,1

0163100

Owoce duriana właściwego

 

 

0,1

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

 

0,1

0163990

Pozostałe

 

 

0,1

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,05 (*3)

 

0211000

a)

ziemniaki

0,05

 

0,1

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,05

 

0,1

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

0,01 (*3)

 

 

0213010

Buraki

 

 

0,4

0213020

Marchew

 

 

0,4

0213030

Seler zwyczajny

 

 

2

0213040

Chrzan pospolity

 

 

0,4

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

 

0,4

0213060

Pasternak

 

 

0,4

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

 

0,4

0213080

Rzodkiew

 

 

0,4

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

 

0,4

0213100

Brukiew/Karpiel

 

 

0,4

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

 

0,4

0213990

Pozostałe

 

 

0,4

0220000

Warzywa cebulowe

 

0,05 (*3)

 

0220010

Czosnek

1,5

 

0,5

0220020

Cebula

1,5

 

0,5

0220030

Szalotka

1,5

 

0,5

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

5

 

9

0220990

Pozostałe

0,01 (*3)

 

0,5

0230000

Warzywa owocowe

 

0,05 (*3)

 

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

 

 

0231010

Pomidory

2

 

2

0231020

Papryka roczna

2

 

0,8

0231030

Oberżyny/Bakłażany

1,5

 

0,6

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

1,5

 

0,05 (*3)

0231990

Pozostałe

1,5

 

0,05 (*3)

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

 

0,3

0232010

Ogórki

2

 

 

0232020

Korniszony

3

 

 

0232030

Cukinie

3

 

 

0232990

Pozostałe

3

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

3

 

0,2

0233010

Melony

 

 

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

 

0233030

Arbuzy

 

 

 

0233990

Pozostałe

 

 

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

0,05 (*3)

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

 

 

0241010

Brokuły

6

 

1

0241020

Kalafiory

0,01 (*3)

 

0,2

0241990

Pozostałe

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

 

0,3

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

0,01 (*3)

 

 

0242020

Kapusta głowiasta

15

 

 

0242990

Pozostałe

0,01 (*3)

 

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

 

2

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

60

 

 

0243020

Jarmuż

0,01 (*3)

 

 

0243990

Pozostałe

0,01 (*3)

 

 

0244000

d)

kalarepa

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

 

 

0251010

Roszpunka warzywna

50

5

7

0251020

Sałaty

40

0,05 (*3)

4

0251030

Endywia o liściach szerokich

40

0,05 (*3)

0,8

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

40

0,05 (*3)

4

0251050

Gorczycznik wiosenny

40

0,05 (*3)

4

0251060

Rokietta siewna/rukola

40

0,05 (*3)

2

0251070

Gorczyca sarepska

40

0,05 (*3)

4

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

40

0,05 (*3)

4

0251990

Pozostałe

0,01 (*3)

0,05 (*3)

4

0252000

b)

szpinak i podobne liście

60

0,05 (*3)

 

0252010

Szpinak

 

 

2

0252020

Portulaka pospolita

 

 

2

0252030

Boćwina

 

 

4

0252990

Pozostałe

 

 

0,05 (*3)

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,08

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

20

0,05 (*3)

 

0256010

Trybula

 

 

10

0256020

Szczypiorek

 

 

4

0256030

Liście selera

 

 

10

0256040

Pietruszka – nać

 

 

10

0256050

Szałwia lekarska

 

 

4

0256060

Rozmaryn lekarski

 

 

4

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

 

4

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

 

10

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

 

4

0256100

Estragon

 

 

4

0256990

Pozostałe

 

 

4

0260000

Warzywa strączkowe

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0260010

Fasola (w strąkach)

 

 

1

0260020

Fasola (bez strąków)

 

 

1

0260030

Groch (w strąkach)

 

 

1

0260040

Groch (bez strąków)

 

 

1

0260050

Soczewica

 

 

0,05 (*3)

0260990

Pozostałe

 

 

0,05 (*3)

0270000

Warzywa łodygowe

 

 

 

0270010

Szparagi

0,01 (*3)

0,1

0,05 (*3)

0270020

Karczochy hiszpańskie

0,01 (*3)

0,05 (*3)

7

0270030

Seler

20

0,2

7

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

20

0,05 (*3)

5

0270050

Karczochy zwyczajne

0,01 (*3)

0,1

1

0270060

Pory

5

0,05 (*3)

0,6

0270070

Rabarbar

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0270080

Pędy bambusa

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0270090

Rdzenie palmowe

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0270990

Pozostałe

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0280010

Grzyby uprawne

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01 (*3)

0,08

 

0300010

Fasola

 

 

0,06

0300020

Soczewica

 

 

0,06

0300030

Groch

 

 

0,1

0300040

Łubin biały

 

 

0,06

0300990

Pozostałe

 

 

0,06

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,01 (*3)

 

 

0401000

Nasiona oleiste

 

 

 

0401010

Siemię lniane

 

0,05 (*3)

0,2

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401030

Nasiona maku

 

0,4

0,05 (*3)

0401040

Ziarna sezamu

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401050

Ziarna słonecznika

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401060

Ziarna rzepaku

 

0,4

0,5

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0,07

0,1

0401080

Nasiona gorczycy

 

0,4

0,2

0401090

Nasiona bawełny

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401100

Nasiona dyni

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0,4

0,05 (*3)

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

0,4

0,05 (*3)

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401150

Rącznik pospolity

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401990

Pozostałe

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0402000

Owoce oleiste

 

0,05 (*3)

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

2

0402020

Nasiona palm olejowych

 

 

0,05 (*3)

0402030

Owoce palm olejowych

 

 

0,05 (*3)

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

 

0,05 (*3)

0402990

Pozostałe

 

 

0,05 (*3)

0500000

ZBOŻA

0,01 (*3)

 

 

0500010

Jęczmień

 

0,2

0,3

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

0,1

0,05 (*3)

0500030

Kukurydza

 

0,1

0,05 (*3)

0500040

Proso zwyczajne

 

0,1

0,05 (*3)

0500050

Owies zwyczajny

 

0,2

0,05 (*3)

0500060

Ryż siewny

 

0,1

3

0500070

Żyto zwyczajne

 

0,1

0,1

0500080

Sorgo japońskie

 

0,1

0,05 (*3)

0500090

Pszenica zwyczajna

 

0,1

0,1

0500990

Pozostałe

 

0,1

0,05 (*3)

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,01 (*3)

 

 

0610000

Herbaty

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0620000

Ziarna kawy

 

0,1

0,05 (*3)

0630000

Napary ziołowe z

 

0,05 (*3)

20

0631000

a)

kwiatów