ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 11

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
16 stycznia 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/61 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

1

 

 

Zmiana 1 do Umowy o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską

3

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2017/175 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla zakwaterowania turystycznego ( Dz.U. L 28 z 2.2.2017 )

6

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/978 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniającego załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluopyramu; heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru; lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)); nikotyny i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( Dz.U. L 151 z 14.6.2017 )

7

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

16.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/1


DECYZJA RADY (UE) 2018/61

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 września 2014 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w celu zmiany Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1) (zwanej dalej „umową”), która weszła w życie dnia 1 maja 2011 r. Negocjacje zostały pomyślnie zakończone wraz z wymianą wiadomości e-mail między głównymi negocjatorami wyrażającymi odpowiednio zgodę na wynegocjowany tekst.

(2)

Wynegocjowana zmiana do umowy (zwana dalej „zmianą 1”) rozszerza zakres współpracy na podstawie umowy w przypadkach, w których można stosować zasadę wzajemnych ustaleń kontroli zgodności i uznawania zatwierdzeń, tak aby umożliwić optymalne wykorzystanie zasobów i proporcjonalne oszczędności kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

(3)

W związku z tym należy podpisać zmianę 1.

(4)

W celu umożliwienia przyjęcia nowego załącznika dotyczącego licencjonowania pilotów zgodnie z rozszerzonym zakresem umowy, którego znaczenie należy rozważyć w kontekście odpowiednich przepisów dotyczących konwersji licencji pilotów wydanych przez państwa trzecie wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (2), zmianę 1 należy stosować tymczasowo do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej wejścia w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania zmiany 1 do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, z zastrzeżeniem zawarcia wspomnianej zmiany.

Tekst zmiany 1 dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania zmiany 1 w imieniu Unii.

Artykuł 3

Zmianę należy stosować tymczasowo, zgodnie z jej art. 2, od dnia jej podpisania do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej wejścia w życie.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2017 r.

W imieniu Rady

E. SCICLUNA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 291 z 9.11.2011, s. 3.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1).


16.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/3


ZMIANA 1

do Umowy o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

Zgodnie z zasadami art. 19.B Umowy o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (zwanej dalej „Umową”) między Stanami Zjednoczonymi Ameryki (zwane dalej „Stanami Zjednoczonymi”) a Wspólnotą Europejską (zwane łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”), Strony uzgodniły następujące zmiany w Umowie:

a)

skreśla się cały art. 2.B i zastępuje się go tekstem w brzmieniu:

„Zakres współpracy na mocy niniejszej Umowy obejmuje następujące obszary:

1)

zatwierdzanie zdatności do lotu oraz monitorowanie wyrobów lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym;

2)

badania środowiskowe i zatwierdzanie wyrobów lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym;

3)

zatwierdzanie i monitorowanie obiektów obsługi technicznej;

4)

licencjonowanie i szkolenia personelu;

5)

eksploatacja statków powietrznych; oraz

6)

służby ruchu lotniczego i zarządzanie ruchem lotniczym.”;

b)

skreśla się cały art. 5 i zastępuje się go tekstem w brzmieniu:

„Artykuł 5

Załączniki

W odniesieniu do kwestii objętych zakresem niniejszej Umowy Strony lub ich przedstawiciele w Radzie opracowują załączniki opisujące zasady i warunki wzajemnego uznawania ustaleń kontroli zgodności i zatwierdzeń, w przypadku gdy uznają, że normy, przepisy, praktyki i procedury lotnictwa cywilnego każdej ze Stron są wystarczająco kompatybilne, aby umożliwić akceptację zatwierdzeń i ustaleń kontroli zgodności z uzgodnionymi normami dokonywanych przez jedną Stronę w imieniu drugiej. Strony zgadzają się również, że różnice techniczne między ich systemami lotnictwa cywilnego są uwzględniane w załącznikach.”.

Artykuł 2

Tymczasowe stosowanie

Do czasu wejścia w życie niniejszej zmiany, Strony zgadzają się tymczasowo stosować niniejszą zmianę od dnia jej podpisania.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza zmiana wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu ostatniej noty przekazanej w ramach wymiany not dyplomatycznych między Stronami potwierdzającej zakończenie wszystkich procedur koniecznych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Съединените Американски Щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image


Sprostowania

16.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/6


Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2017/175 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla zakwaterowania turystycznego

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 28 z dnia 2 lutego 2017 r. )

Strona 20, załącznik, tabela w kryterium 6 lit. a) ppkt (ii):

zamiast:

„Typ wodnego ogrzewacza pomieszczeń

Wskaźnik efektywności

Ogrzewacze z pompą ciepła (obie opcje są odpowiednie dla pomp ciepła wykorzystujących czynniki chłodnicze o GWP ≤ 2 000 ; opcja 2 jest obowiązkowa dla pomp ciepła wykorzystujących czynniki chłodnicze o GWP ≤ 2 000 )

Opcja 1Minimalna sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń/wartości GWP czynnika chłodniczego

ηs ≥ 107 %/[0–500]

ηs ≥ 110 %/(500–1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 –2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Opcja 2Wartości graniczne emisji gazów GHG

150 g ekwiwalentu CO2/kWh mocy grzewczej”

powinno być:

„Typ wodnego ogrzewacza pomieszczeń

Wskaźnik efektywności

Ogrzewacze z pompą ciepła (obie opcje są odpowiednie dla pomp ciepła wykorzystujących czynniki chłodnicze o GWP ≤ 2 000 ; opcja 2 jest obowiązkowa dla pomp ciepła wykorzystujących czynniki chłodnicze o GWP > 2 000 )

Opcja 1Minimalna sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń/wartości GWP czynnika chłodniczego

ηs ≥ 107 %/[0–500]

ηs ≥ 110 %/(500–1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 –2 000 ]

Opcja 2Wartości graniczne emisji gazów GHG

150 g ekwiwalentu CO2/kWh mocy grzewczej”

Strona 23, załącznik, kryterium 12 lit. a):

zamiast:

„Jeżeli w lokalizacji obiektu zakwaterowania jest dostępnych od 1 do 4 dostawców indywidualnych taryf dla zielonej energii oferujących 50 % energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii lub odrębnych certyfikatów gwarancji pochodzenia:”,

powinno być:

„O ile nie ma zastosowania lit. b), jeżeli w lokalizacji obiektu zakwaterowania są dostępni dostawcy indywidualnych taryf dla zielonej energii oferujący co najmniej 50 % energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii lub dostawcy odrębnych certyfikatów gwarancji pochodzenia:”.


16.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/7


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/978 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniającego załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluopyramu; heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru; lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)); nikotyny i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151 z dnia 14 czerwca 2017 r. )

Strona 26, w załączniku, w zmianach do części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w pkt 2 lit. b) ppkt (ii) w tabeli, w pozycjach dotyczących przypraw:

zamiast:

„0810000

Przyprawy nasienne

0,05 (*)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

0,05 (*)

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

0,05 (*)

0810030

Seler

0,05 (*)

0810040

Kolendra siewna

0,05 (*)

0810050

Kmin rzymski

0,05 (*)

0810060

Koper ogrodowy

0,05 (*)

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

0,05 (*)

0810080

Kozieradka pospolita

0,05 (*)

0810090

Gałka muszkatołowa

0,05 (*)

0810990

Pozostałe

0,05 (*)

0820000

Przyprawy owocowe

0,07 (*)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

0,07 (*)

0820020

Pieprz syczuański

0,07 (*)

0820030

Kminek zwyczajny

0,07 (*)

0820040

Kardamon malabarski

0,07 (*)

0820050

Jagody jałowca

0,07 (*)

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

0,07 (*)

0820070

Wanilia

0,07 (*)

0820080

Tamarynd

0,07 (*)

0820990

Pozostałe

0,07 (*)”

Powinno być:

„0810000

Przyprawy nasienne

 

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

0,05 (*)

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

0,05 (*)

0810030

Seler

0,05 (*)

0810040

Kolendra siewna

0,1

0810050

Kmin rzymski

5

0810060

Koper ogrodowy

0,05 (*)

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

0,1

0810080

Kozieradka pospolita

0,05 (*)

0810090

Gałka muszkatołowa

0,05 (*)

0810990

Pozostałe

0,05 (*)

0820000

Przyprawy owocowe

 

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

0,07

0820020

Pieprz syczuański

0,07

0820030

Kminek zwyczajny

0,07

0820040

Kardamon malabarski

3

0820050

Jagody jałowca

0,07

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

0,07

0820070

Wanilia

0,07

0820080

Tamarynd

0,07

0820990

Pozostałe

0,07”