ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 333

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
15 grudnia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2322 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Kanadą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

1

 

 

Umowa między Kanadą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

2

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2323 z dnia 17 listopada 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ternasco de Aragón (ChOG)]

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2324 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2325 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów lecytyn w płynie, lecytyn hydrolizowanych i lecytyn odolejonych jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1007 ( 1 )

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2326 z dnia 14 grudnia 2017 r. zatwierdzające imiprotrin jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 ( 1 )

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2327 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6 ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2328 z dnia 14 grudnia 2017 r. obejmujące nazwę Skalický rubín (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2329 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2330 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie węglanu żelaza(II); chlorku żelaza(III), heksahydratu; siarczanu żelaza(II), monohydratu; siarczanu żelaza(II), heptahydratu; fumaranu żelaza(II); aminokwasowego chelatu żelaza(II), hydratu; chelatu żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi; i glicynowego chelatu żelaza(II), hydratu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz dekstranu żelaza jako dodatku paszowego dla prosiąt i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 i (WE) nr 479/2006 ( 1 )

41

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2331 z dnia 14 grudnia 2017 r. obejmujące nazwę La Clape (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

45

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2332 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w piętnastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

46

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2333 z dnia 13 grudnia 2017 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8317)

47

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2334 z dnia 14 grudnia 2017 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia kreozotu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 ( 1 )

64

 

 

WYTYCZNE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2335 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2017/38)

66

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/1


DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/2322

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Kanadą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37, w związku z art. 218 ust. 5 i ust. 6 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniach w dniach 27 i 28 listopada 2003 r. Rada postanowiła upoważnić prezydencję, przy wsparciu Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, do otwarcia negocjacji w celu zawarcia umowy o bezpieczeństwie informacji między Unią Europejską a Kanadą.

(2)

Na mocy tego upoważnienia prezydencja wynegocjowała z Kanadą umowę w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

(3)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Kanadą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych (zwaną dalej „Umową”).

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w celu związania nią Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2017 r.

W imieniu Rady

C. CARDONA

Przewodniczący


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/2


TŁUMACZENIE

UMOWA

między Kanadą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

KANADA

i

UNIA EUROPEJSKA („UE”),

zwane dalej „Stronami”;

BIORĄC POD UWAGĘ FAKT, że Strony podzielają cel, jakim jest umocnienie wszystkich aspektów ich bezpieczeństwa;

BIORĄC POD UWAGĘ FAKT, że Strony zgadzają się, iż powinny konsultować się i współpracować w sprawach należących do wspólnych interesów;

BIORĄC POD UWAGĘ FAKT, że do tych celów Strony muszą wymieniać informacje, którym nadały klauzulę tajności;

UZNAJĄC, że Strony muszą podjąć odpowiednie środki, by chronić informacje w trakcie ich wymiany;

POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Definicje

Na użytek niniejszej umowy:

a)

„informacje niejawne” oznaczają wszelkie informacje, które Strona opatrzyła klauzulą tajności i oznaczyła jako niejawne oraz których ujawnienie nieupoważnionym osobom trzecim mogłoby w różnym stopniu zaszkodzić interesom tej Strony. Informacje te mogą być w formie ustnej, wizualnej, elektronicznej, magnetycznej lub w formie dokumentów, lub też w formie materiałów, sprzętu lub technologii i obejmują reprodukcje, tłumaczenia i materiały w trakcie opracowywania;

b)

„informacje chronione” oznaczają wszelkie informacje, które Kanada oznaczyła jako chronione i opatrzyła odpowiednim oznaczeniem oraz których ujawnienie nieupoważnionym osobom trzecim mogłoby zaszkodzić kanadyjskiej osobie fizycznej, kanadyjskiemu podmiotowi lub kanadyjskiemu interesowi publicznemu. Informacje te mogą być w formie ustnej, wizualnej, elektronicznej, magnetycznej lub w formie dokumentów, lub też w formie materiałów, sprzętu lub technologii i obejmują reprodukcje, tłumaczenia i materiały w trakcie opracowywania;

c)

„wykonawca” oznacza osobę fizyczną lub prawną posiadającą zdolność prawną do zawierania umów; termin ten może także odnosić się do podwykonawcy, ale nie obejmuje osoby zatrudnionej przez Kanadę lub UE na podstawie umowy o pracę;

d)

„zasada ograniczonego dostępu” oznacza, że dostęp do informacji niejawnych jest ograniczony do osób upoważnionych, które potrzebują dostępu do tych informacji niejawnych do wykonywania swoich obowiązków służbowych;

e)

„rząd federalny” oznacza departamenty rządu federalnego Kanady oraz wszystkie oddziały i jednostki federalnej administracji publicznej Kanady;

f)

„strona trzecia” oznacza osobę lub podmiot inny niż Strony.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1.   Niniejsza umowa ma zastosowanie do informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych przez Strony.

2.   Niniejsza umowa zawiera również postanowienia dotyczące ochrony kanadyjskich informacji chronionych przekazywanych UE. O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszej umowie do informacji niejawnych uważa się również za odniesienia do kanadyjskich informacji chronionych.

3.   Zgodnie z niniejszą umową Strona otrzymująca chroni informacje niejawne przekazane jej przez drugą Stronę przed utratą, narażeniem na szwank lub ujawnieniem w sposób nieuprawniony. Każda ze Stron, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, podejmuje środki w celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

4.   Strona otrzymująca wykorzystuje te informacje niejawne wyłącznie do celów określonych przez stronę przekazującą lub do celów, do których informacje niejawne zostały przekazane lub wymienione.

5.   Niniejsza umowa nie stanowi podstawy do obowiązkowego ujawniania informacji niejawnych przez Strony.

Artykuł 3

Zastosowanie

1.   Niniejsza umowa ma zastosowanie do następujących unijnych instytucji i podmiotów: Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej (zwanej dalej „Radą”), Sekretariatu Generalnego Rady, Komisji Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (zwanej dalej „ESDZ”).

2.   W odniesieniu do Kanady niniejsza umowa ma zastosowanie do rządu federalnego.

Artykuł 4

Informacje niejawne i informacje chronione

1.   Informacje niejawne przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stronie są opatrzone odpowiednią klauzulą tajności zgodnie z ust. 2. Kanadyjskie informacje chronione przekazywane UE są opatrzone odpowiednią klauzulą tajności zgodnie z ust. 4.

2.   Każda Strona zapewnia, by informacje niejawne otrzymane od drugiej strony były objęte poziomem ochrony uzasadnionym odpowiadającą klauzulą tajności, co zostało określone w poniższej tabeli:

UE

KANADA

TRÈS SECRET UE/UE TOP SECRET

TOP SECRET lub TRÈS SECRET

SECRET UE/EU SECRET

SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL lub CONFIDENTIEL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Brak kanadyjskiego ekwiwalentu

3.   Kanada zapewnia informacjom opatrzonym klauzulą tajności RESTREINT UE/EU RESTRICTED poziom ochrony co najmniej równoważny ochronie przyznanej przez UE.

4.   UE przetwarza i przechowuje informacje opatrzone kanadyjską klauzulą tajności PROTECTED A lub PROTÉGÉ A w ten sam sposób co informacje UE opatrzone klauzulą tajności RESTREINT UE/EU RESTRICTED. UE przetwarza i przechowuje informacje opatrzone kanadyjską klauzulą tajności PROTECTED B lub PROTÉGÉ B oraz PROTECTED C lub PROTÉGÉ C zgodnie z wykonawczymi ustaleniami administracyjnymi, o których mowa w art. 11.

5.   Strona przekazująca może także oznaczyć informacje niejawne, by określić wszelkie ograniczenia ich wykorzystania, ujawniania, przekazywania lub dostępu do nich, oraz dodatkowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące ich ochrony przez Stronę otrzymującą, w tym przez instytucje lub podmioty Strony otrzymującej. Kanada może także oznaczyć informacje chronione, by określić wszelkie ograniczenia ich wykorzystania, ujawniania, przekazywania lub dostępu do nich, oraz dodatkowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące ich ochrony przez UE, w tym przez instytucję lub podmiot niewymienione w art. 3 ust. 1.

Artykuł 5

Ochrona informacji niejawnych

1.   Strona otrzymująca zapewnia, by w odniesieniu do informacji niejawnych, które otrzymuje od Strony przekazującej:

a)

zachowano klauzulę tajności nadaną im przez Stronę przekazującą zgodnie z art. 4;

b)

nie obniżano poziomu klauzuli tajności, ani ich nie odtajniano bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej;

c)

bez uszczerbku dla ust. 2, by nie były one ujawniane ani wydawane stronom trzecim, ani żadnej instytucji, ani żadnemu podmiotowi Stron, który nie został wymieniony w art. 3, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej;

d)

by były traktowane zgodnie z wszelkimi ograniczeniami określonymi przez Stronę przekazującą w związku z informacjami niejawnymi zgodnie z art. 4 ust. 5;

e)

by były zabezpieczone zgodnie z niniejszą umową oraz z wykonawczymi ustaleniami administracyjnymi, o których mowa w art. 11.

2.   Strona otrzymująca informuje Stronę przekazującą o wszelkich wystosowanych przez organ sądowy lub organ ustawodawczy działający w charakterze śledczym wnioskach o uzyskanie informacji niejawnych otrzymanych od Strony przekazującej na podstawie niniejszej umowy. Przy ocenie takiego wniosku Strona otrzymująca w możliwie największym stopniu uwzględnia opinie Strony przekazującej. Jeżeli na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Strony otrzymującej wniosek ten pociąga za sobą przekazanie wspomnianych informacji niejawnych organowi sądowemu lub ustawodawczemu, który wystąpił z wnioskiem, Strona otrzymująca zapewnia w możliwie największym stopniu, by informacje te były odpowiednio chronione, także przed późniejszym ujawnieniem.

Artykuł 6

Bezpieczeństwo osobowe

1.   Strony zapewniają, by informacje niejawne przekazane lub wymienione na podstawie niniejszej umowy były dostępne wyłącznie na zasadzie ograniczonego dostępu.

2.   Strony zapewniają, by każda osoba, której udziela się dostępu do informacji niejawnych przekazanych lub wymienionych na podstawie niniejszej umowy, została poinformowana o przepisach i procedurach bezpieczeństwa odnoszących się do ochrony informacji niejawnych oraz przyjęła do wiadomości odpowiedzialność za ochronę tych informacji niejawnych.

3.   Strony zapewniają, by dostęp do informacji niejawnych przekazanych lub wymienionych na podstawie niniejszej umowy był ograniczony do osób:

a)

upoważnionych do dostępu do tych informacji niejawnych na podstawie pełnionych przez nie funkcji; oraz

b)

posiadających wymagane poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub specjalnie uprawnionych lub upoważnionych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Stron.

Artykuł 7

Bezpieczeństwo miejsca

Strona otrzymująca zapewnia, by informacje niejawne przekazane jej przez drugą Stronę były przechowywane w miejscu bezpiecznym, kontrolowanym i chronionym.

Artykuł 8

Udostępnianie lub ujawnianie informacji niejawnych wykonawcom

1.   Każda ze Stron może przekazywać informacje niejawne wykonawcy lub potencjalnemu wykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Strony przekazującej. Przed ujawnieniem wszelkich informacji niejawnych wykonawcy lub potencjalnemu wykonawcy Strona otrzymująca zapewnia, by wykonawca lub potencjalny wykonawca był w stanie zabezpieczyć swoje obiekty i chronić informacje niejawne zgodnie z art. 7 oraz by wykonawca lub potencjalny wykonawca posiadał wymagane poświadczenie bezpieczeństwa w odniesieniu do obiektów i do siebie oraz odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa w odniesieniu do swojego personelu, który potrzebuje dostępu do informacji niejawnych.

2.   Przekazywanie wykonawcy lub potencjalnemu wykonawcy informacji opatrzonych klauzulą tajności RESTREINT UE/EU RESTRICTED oraz informacji opatrzonych kanadyjską klauzulą tajności PROTECTED A lub PROTÉGÉ A nie wymaga wydania poświadczenia bezpieczeństwa w odniesieniu do obiektów.

3.   UE nie przekazuje wykonawcy lub potencjalnemu wykonawcy informacji opatrzonych kanadyjską klauzulą tajności PROTECTED B lub PROTÉGÉ B oraz PROTECTED C lub PROTÉGÉ C, z wyjątkiem szczególnych przypadków gdy Kanada wyraziła uprzednią pisemną zgodę, w tym w odniesieniu do środków dotyczących ochrony takich informacji.

Artykuł 9

Przekazywanie informacji niejawnych

1.   Na użytek niniejszej umowy:

a)

Kanada przesyła informacje niejawne w formie elektronicznej, magnetycznej lub w formie papierowych dokumentów za pośrednictwem kancelarii tajnej Rady, która przekazuje je państwom członkowskim UE oraz unijnym instytucjom lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 1;

b)

UE przesyła informacje niejawne w formie elektronicznej, magnetycznej lub w formie dokumentów papierowych do odnośnej agencji lub departamentu rządu Kanady, za pośrednictwem misji rządu Kanady przy Unii Europejskiej w Brukseli.

2.   Strona może przesłać informacje niejawne i zażądać, by udostępniać je wyłącznie konkretnym właściwym urzędnikom, organom lub służbom instytucji lub podmiotów, o których mowa w art. 3. Przesyłając te informacje niejawne dana Strona wyznacza konkretnych urzędników, organy lub służby instytucji lub podmiotów, o których mowa w art. 3, jako wyłącznych odbiorców. W takim przypadku do przekazywania informacji niejawnych stosuje się, co następuje:

a)

Kanada przesyła informacje niejawne za pośrednictwem kancelarii tajnej Rady, kancelarii tajnej Komisji Europejskiej lub kancelarii tajnej ESDZ, w zależności od przypadku;

b)

UE przesyła informacje niejawne do kancelarii tajnej odnośnego podmiotu, agencji lub departamentu rządu Kanady, za pośrednictwem misji rządu Kanady przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Artykuł 10

Nadzór

Strony zgadzają się, by wykonanie niniejszej umowy nadzorowały następujące podmioty:

a)

w odniesieniu do Kanady – wyznaczony przez rząd Kanady podmiot, którego nazwa zostanie przekazana UE kanałami dyplomatycznymi;

b)

w odniesieniu do UE – Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa oraz Sekretarz Generalny Rady.

Artykuł 11

Wykonawcze ustalenia administracyjne

1.   W celu wykonania niniejszej umowy, Strony zapewniają, by ich właściwe organy dokonały wykonawczych ustaleń administracyjnych określających wymogi dla kwestii takich jak:

a)

poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;

b)

procedury przekazywania lub wymiany informacji niejawnych;

c)

informacje o bezpieczeństwie przechowywania;

d)

procedury stosowane w przypadkach utraty, narażenia na szwank lub ujawnienia informacji niejawnych w sposób nieuprawniony; oraz

e)

procedury ochrony informacji niejawnych w formie elektronicznej.

2.   Strony przeprowadzają wzajemne konsultacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wizyty mające na celu ocenę skuteczności środków bezpieczeństwa stosowanych przez każdą Stronę wobec informacji niejawnych przekazanych przez drugą Stronę na podstawie niniejszej umowy oraz na podstawie wykonawczych ustaleń administracyjnych, o których mowa w ust. 1. Strony wspólnie decydują o częstotliwości i czasie tych konsultacji i wizyt oceniających.

3.   Zanim dana Strona przekaże informacje niejawne drugiej Stronie, Strona przekazująca potwierdza na piśmie, że Strona otrzymująca jest w stanie chronić informacje niejawne w sposób zgodny z niniejszą umową i z wykonawczymi ustaleniami administracyjnymi, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 12

Informacje niejawne utracone, narażone na szwank lub ujawnione w sposób nieuprawniony

1.   Strona otrzymująca niezwłocznie informuje Stronę przekazującą, jeżeli stwierdzi, że informacje niejawne otrzymane na podstawie niniejszej umowy mogły zostać utracone, narażone na szwank lub ujawnione w sposób nieuprawniony, i podejmuje postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, w jaki sposób informacje te zostały utracone, narażone na szwank lub ujawnione. Ponadto Strona otrzymująca przekazuje Stronie przekazującej wyniki postępowania wyjaśniającego i informacje dotyczące środków podjętych w celu niedopuszczenia do powtórzenia się takiej sytuacji.

2.   Ochrona kanadyjskich informacji chronionych przez UE na podstawie niniejszej umowy nie zobowiązuje żadnego państwa członkowskiego UE do traktowania wszelkiego narażenia na szwank takich informacji jako przestępstwa w rozumieniu jego prawa karnego.

Artykuł 13

Koszty

Każda ze Stron pokrywa swoje koszty poniesione w związku z realizacją niniejszej umowy.

Artykuł 14

Inne umowy

Niniejsza umowa nie zmienia obowiązujących umów ani ustaleń między Stronami ani też umów lub ustaleń między Kanadą a państwami członkowskimi UE. Pozostaje ona całkowicie bez uszczerbku dla treści przyszłych umów lub ustaleń między Kanadą a państwami członkowskimi UE. Niniejsza umowa nie uniemożliwia Stronom zawierania innych umów lub dokonywania ustaleń dotyczących przekazywania lub wymiany informacji niejawnych.

Artykuł 15

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie różnice powstałe w wyniku interpretacji lub stosowania niniejszej umowy Strony rozwiązują w drodze konsultacji.

Artykuł 16

Wejście w życie, zmiany i wypowiedzenie

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po wzajemnym powiadomieniu się przez Strony o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do tego celu.

2.   Każda ze Stron powiadamia drugą Stronę o wszelkich zmianach swych przepisów ustawowych i wykonawczych, które mogłyby mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na podstawie niniejszej umowy.

3.   Każda ze Stron może w każdej chwili zwrócić się o przegląd niniejszej umowy pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian.

4.   Niniejsza umowa może zostać zmieniona za porozumieniem stron. Strona występująca o zmianę niniejszej umowy powiadamia o tym drugą Stronę pisemnie. Zmiana wchodzi w życie zgodnie z procedurą określoną w ust. 1.

5.   Strona może wypowiedzieć niniejszą umowę, powiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę. Niniejsza umowa wygasa trzy miesiące po otrzymaniu powiadomienia przez drugą Stronę. Obydwie Strony nadal zapewniają określoną w niniejszej umowie ochronę wszelkich informacji niejawnych przekazanych przed wygaśnięciem niniejszej umowy.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie umocowani, złożyli podpisy pod niniejszą umową.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Brukseli dnia czwartego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku w języku angielskim i francuskim, przy czym obie wersje są jednakowo autentyczne.

W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Kanady


ROZPORZĄDZENIA

15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2323

z dnia 17 listopada 2017 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Ternasco de Aragón” (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Hiszpanii o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Ternasco de Aragón”, zarejestrowanego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 (2) zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 583/2013 (3).

(2)

Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Ternasco de Aragón” (ChOG).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 583/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ternasco de Aragón (ChOG)] (Dz.U. L 169 z 21.6.2013, s. 37).

(4)  Dz.U. C 250 z 1.8.2017, s. 24.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2324

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2001/99/WE (2) włączono glifosat jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (3).

(2)

Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(3)

Zatwierdzenie substancji czynnej glifosat, określonej w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, wygasa w dniu 15 grudnia 2017 r.

(4)

Wniosek o odnowienie włączenia substancji czynnej glifosat do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG złożono zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1141/2010 (5) w terminie określonym w tym artykule.

(5)

Wnioskodawca złożył dodatkową dokumentację wymaganą zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1141/2010. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdziło, że wniosek jest kompletny.

(6)

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy przygotowało sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia i w dniu 20 grudnia 2013 r. przedłożyło je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) oraz Komisji.

(7)

Urząd przekazał sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia wnioskodawcy i państwom członkowskim, dając im możliwość przedstawienia uwag, a otrzymane uwagi przekazał Komisji. Urząd podał również do wiadomości publicznej dodatkową dokumentację skróconą.

(8)

W związku z ustaleniami Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem opublikowanymi w dniu 20 marca 2015 r. i dotyczącymi potencjalnej rakotwórczości glifosatu Komisja w dniu 29 kwietnia 2015 r. upoważniła Urząd do dokonania przeglądu informacji leżących u podstaw tych ustaleń i do ich uwzględnienia w swoich wnioskach do dnia 13 sierpnia 2015 r.

(9)

W celu umożliwienia odpowiedniej oceny informacji (6) pochodzących z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem oraz wyjątkowo dużej liczby uwag otrzymanych od państw członkowskich i obywateli, Komisja przedłużyła termin złożenia wniosków przez Urząd do dnia 30 października 2015 r.

(10)

W dniu 30 października 2015 r. (7) Urząd przekazał Komisji wnioski dotyczące tego, czy glifosat ma szanse spełnić kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. W dniu 28 stycznia 2016 r. Komisja przedstawiła projekt sprawozdania z przeglądu dotyczącego glifosatu na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

(11)

Wnioskodawcy umożliwiono przedstawienie uwag do projektu sprawozdania z przeglądu.

(12)

Dyskusje, które miały miejsce w dniach 18 i 19 maja 2016 r. na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, wykazały, że w konkretnej sytuacji dotyczącej glifosatu szereg państw członkowskich pełniących rolę podmiotów zarządzających ryzykiem uważa za stosowne – przed podjęciem decyzji o odnowieniu zatwierdzenia – uzyskanie opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów (dalej „Agencja”) na temat zharmonizowanej klasyfikacji w odniesieniu do rakotwórczości glifosatu, ponieważ taka opinia mogłaby mieć znaczenie dla zatwierdzenia w oparciu o kryteria ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009.

(13)

Ewentualnie odnowienie zatwierdzenia glifosatu zostało również szczegółowo omówione poza forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz. W dniach 13 kwietnia 2016 r. (8) i 24 października 2017 r. (9) Parlament Europejski przyjął rezolucje dotyczące różnych projektów rozporządzeń wykonawczych Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, a w dniu 6 października 2017 r. do Komisji Europejskiej wpłynęła drogą urzędową europejska inicjatywa obywatelska (ECI) (10), odnosząca się konkretnie do glifosatu w jednym z jej trzech celów, która uzyskała poparcie w formie potwierdzonych podpisów co najmniej miliona obywateli europejskich z co najmniej siedmiu państw członkowskich.

(14)

Jako że opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka Agencji na temat zharmonizowanej klasyfikacji w zakresie rakotwórczości glifosatu została uznana za niezbędną, w dniu 17 marca 2016 r. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło, zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (11), dokumentację, w tym klasę zagrożenia rakotwórczego. Ze względu na czas wymagany na ocenę takiej dokumentacji okres zatwierdzenia substancji czynnej został na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1056 (12) przedłużony do czasu upływu sześciu miesięcy od daty otrzymania przez Komisję opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Agencji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r. W międzyczasie warunki zatwierdzenia substancji czynnej zostały zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1313 (13) w świetle nowej wiedzy naukowej i technicznej.

(15)

Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji przyjął opinię (14) w dniu 15 marca 2017 r. i przekazał ją Komisji w dniu 15 czerwca 2017 r. W dniu 28 czerwca 2017 r. Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie (15) potwierdzające datę jej otrzymania. W swojej opinii Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji stwierdził w drodze konsensusu, że na podstawie dostępnych obecnie informacji nie ma uzasadnienia dla klasyfikacji zagrożenia w odniesieniu do rakotwórczości glifosatu.

(16)

W swoich wnioskach z października 2015 r. Urząd stwierdził istnienie luki w danych umożliwiającej wykluczenie potencjalnego oddziaływania na układ hormonalny zaobserwowanego w jednym badaniu. Właściwe dane zostały udostępnione zbyt późno, aby można je było uwzględnić we wzajemnej ocenie. W dniu 27 września 2016 r. Komisja zwróciła się do Urzędu o ocenę tych informacji dodatkowych. W dniu 7 września 2017 r. (16) Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski dotyczące potencjalnych właściwości glifosatu zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W swoich wnioskach Urząd potwierdził, że luki w danych zostały odpowiednio uwzględnione, ponieważ z wagi dowodów wynika, że glifosat nie ma właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego poprzez oddziaływanie związane z estrogenami, androgenami, tarczycą lub steroidogenezą, w oparciu o kompleksową bazę danych toksykologicznych. Dostępne badania ekotoksykologiczne nie zaprzeczają temu wnioskowi.

(17)

W odniesieniu do jednego lub większej liczby reprezentatywnych zastosowań co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną glifosat ustalono, że kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zostały spełnione. Wspomniane kryteria zatwierdzenia uznaje się zatem za spełnione.

(18)

Należy zatem odnowić zatwierdzenie glifosatu.

(19)

Chociaż na temat substancji czynnej glifosat istnieje już dużo informacji, które zostały ocenione i prowadzą do wniosku, że należy odnowić zatwierdzenie substancji czynnej glifosat, dodatkowe informacje dotyczące glifosatu są publikowane w wyjątkowo szybkim tempie w porównaniu z innymi substancjami czynnymi. Przy podejmowaniu decyzji o długości okresu zatwierdzenia glifosatu należy zatem uwzględnić możliwość szybkich zmian naukowych i technicznych, biorąc przy tym pod uwagę fakt, że glifosat jest jednym z najpowszechniej stosowanych środków chwastobójczych w Unii.

(20)

W świetle powyższych szczególnych okoliczności oraz innych uzasadnionych czynników, o których mowa w motywach powyżej, i biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony, zgodnego z wysokim poziomem ochrony, do którego dąży Unia, z punktu widzenia zarządzania ryzykiem należy przewidzieć odnowienie zatwierdzenia glifosatu na okres pięciu lat, zapewniając ponowną ocenę glifosatu w pierwszej kolejności przed innymi substancjami czynnymi.

(21)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy uwzględnić pewne warunki i ograniczenia.

(22)

Zgodnie z art. 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 13 ust. 4 należy odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011.

(23)

Ze względu na to, że obecne zatwierdzenie glifosatu wygasa z dniem 15 grudnia 2017 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie możliwie jak najszybciej.

(24)

Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia następującego po dniu wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, o którym mowa w motywie 3.

(25)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niezbędny jest akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył komitetowi odwoławczemu projekt aktu wykonawczego do dalszego rozpatrzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu odwoławczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej

Odnawia się zatwierdzenie substancji czynnej glifosat określonej w załączniku I, z zastrzeżeniem warunków wyszczególnionych w tym załączniku.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 grudnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 12 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dyrektywa Komisji 2001/99/WE z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia glifosatu oraz tifensulfuronu metylowego jako substancji czynnych (Dz.U. L 304 z 21.11.2001, s. 14).

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (Dz.U. L 322 z 8.12.2010, s. 10).

(6)  IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 112 (2015). Dostępne na stronie internetowej: www.iarc.fr.

(7)  EFSA (European Food Safety Authority), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej glifosat). Dziennik EFSA 2015;13(11):4302, 107 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4302. Dostępny na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu.

(8)  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D044281/01 – 2016/2624(RSP)). Dostępna na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0119&language=PL&ring=B8-2016-0439.

(9)  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D053565-01 –2017/2904(RSP). Dostępna na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0395&language=EN&ring=B8-2017-0567.

(10)  Numer rejestracji nadany przez Komisję: ECI(2017)000002, dostępna na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002?lg=pl.

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(12)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1056 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Dz.U. L 173 z 30.6.2016, s. 52).

(13)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Dz.U. L 208 z 2.8.2016, s. 1).

(14)  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (2017). Opinion of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling of glyphosate (ISO); N-(phosphonomethyl)glycine (EC Number: 213-997-4; CAS Number: 1071-83-6) [Opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka dotycząca proponowanej harmonizacji klasyfikacji i etykietowania glifosatu (ISO); N-(fosfonometylo)glicyna (nr WE: 213-997-4; nr CAS 1071-83-6)].

(15)  Zawiadomienie Komisji w sprawie daty wpłynięcia opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczącej proponowanej harmonizacji klasyfikacji i etykietowania glifosatu na szczeblu UE (Dz.U. C 204 z 28.6.2017, s. 5).

(16)  EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2017 r. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej potencjalnych właściwości glifosatu zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego). Dziennik EFSA 2017;15(9):4979, 20 s., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4979.


ZAŁĄCZNIK I

Nazwa zwyczajowa,

Numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Wygaśnięcie zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

Glifosat

Nr CAS 1071-83-6

Nr CIPAC 284

N-(fosfonometylo)glicyna

≥ 950 g/kg

Zanieczyszczenia:

Formaldehyd, mniej niż 1 g/kg

N-nitrozo-glifosat, mniej niż 1 mg/kg

16 grudnia 2017 r.

15 grudnia 2022 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego glifosatu, w szczególności jego dodatki I i II.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

ochronę wód gruntowych na obszarach podatnych na zagrożenia, w szczególności w odniesieniu do zastosowań innych niż pod uprawy,

ochronę operatorów i użytkowników bez specjalnego przygotowania zawodowego,

ryzyko dla kręgowców lądowych i roślin lądowych niebędących przedmiotem zwalczania,

ryzyko dla różnorodności i liczebności stawonogów i kręgowców niebędących przedmiotem zwalczania poprzez zależności troficzne,

w okresie poprzedzającym zbiory – zgodność zastosowań z dobrą praktyką rolniczą.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.

Państwa członkowskie zapewniają ograniczenie stosowania środków ochrony roślin zawierających glifosat na określonych obszarach wymienionych w art. 12 lit. a) dyrektywy 2009/128/WE.

Państwa członkowskie zapewniają równoważność specyfikacji materiału technicznego wytwarzanego do celów handlowych i specyfikacji materiału badawczego stosowanego w badaniach toksykologicznych.

Państwa członkowskie zapewniają, aby środki ochrony roślin zawierające glifosat nie zawierały składnika obojętnego – polietoksylowanej aminy łojowej (nr CAS 61791-26-2).


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A skreśla się pozycję 25 dotyczącą glifosatu;

2)

w części B dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

Nazwa zwyczajowa,

Numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Wygaśnięcie zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

„118

Glifosat

Nr CAS 1071-83-6

Nr CIPAC 284

N-(fosfonometylo)glicyna

≥ 950 g/kg

Zanieczyszczenia:

Formaldehyd, mniej niż 1 g/kg

N-nitrozo-glifosat, mniej niż 1 mg/kg

16 grudnia 2017 r.

15 grudnia 2022 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego glifosatu, w szczególności jego dodatki I i II.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

ochronę wód gruntowych na obszarach podatnych na zagrożenia, w szczególności w odniesieniu do zastosowań innych niż pod uprawy,

ochronę operatorów i użytkowników bez specjalnego przygotowania zawodowego,

ryzyko dla kręgowców lądowych i roślin lądowych niebędących przedmiotem zwalczania,

ryzyko dla różnorodności i liczebności stawonogów i kręgowców niebędących przedmiotem zwalczania poprzez zależności troficzne,

w okresie poprzedzającym zbiory – zgodność zastosowań z dobrą praktyką rolniczą.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.

Państwa członkowskie zapewniają ograniczenie stosowania środków ochrony roślin zawierających glifosat na określonych obszarach wymienionych w art. 12 lit. a) dyrektywy 2009/128/WE.

Państwa członkowskie zapewniają równoważność specyfikacji materiału technicznego wytwarzanego do celów handlowych i specyfikacji materiału badawczego stosowanego w badaniach toksykologicznych.

Państwa członkowskie zapewniają, aby środki ochrony roślin zawierające glifosat nie zawierały składnika obojętnego – polietoksylowanej aminy łojowej (nr CAS 61791-26-2).


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.”


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2325

z dnia 14 grudnia 2017 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów lecytyn w płynie, lecytyn hydrolizowanych i lecytyn odolejonych jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1007

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2).

(2)

Lecytyny zostały dopuszczone bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatek paszowy dla wszystkich gatunków zwierząt. Dodatki te zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty, zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o ponowną ocenę preparatów lecytyn jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt. Wnioskodawca wystąpił o sklasyfikowanie tych dodatków w kategorii „dodatki technologiczne” i w grupie funkcjonalnej „emulgatory”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

W opinii z dnia 13 lipca 2016 r. (3) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania preparaty lecytyn, lecytyn hydrolizowanych i lecytyn odolejonych nie mają negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko. Urząd stwierdził również, że preparaty te uznaje się za skuteczne w odniesieniu do stosowania w paszach jako emulgator. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metod analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena lecytyn w płynie, lecytyn hydrolizowanych i lecytyn odolejonych dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych preparatów, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Wskazane jest zharmonizowanie charakterystyk lecytyn, lecytyn w płynie, lecytyn hydrolizowanych i lecytyn odolejonych oraz warunków stosowania w celu uniknięcia zakłóceń na rynku, należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1007 (4).

(7)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Dodatki wyszczególnione w załączniku I, należące do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „emulgatory”, zostają dopuszczone jako dodatki stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/1007

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Środki przejściowe

1.   Dodatki wyszczególnione w załączniku I oraz premiksy zawierające te dodatki wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 4 lipca 2018 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 4 stycznia 2018 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.

2.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatki wyszczególnione w załączniku I wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 4 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 4 stycznia 2018 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

3.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatki wyszczególnione w załączniku I wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 4 stycznia 2020 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 4 stycznia 2018 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2016; 14(8):4561.

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1007 z dnia 15 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu lecytyny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 153 z 16.6.2017, s. 13).


ZAŁĄCZNIK I

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

mg lecytyn/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: emulgatory

1c322i

Lecytyny w płynie

Skład dodatku

Preparat lecytyn:

fosfolipidy ≥ 48 %,

Wilgotność ≤ 1 %

Postać płynna

Charakterystyka substancji czynnej

Lecytyny w płynie (nr CAS 8002-43-5) uzyskiwane z nasion rzepaku, słonecznika lub soi

Metoda analityczna  (1)

Do charakterystyki dodatku paszowego:

rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 (2) oraz odnośne badania w monografii FAO JECFA „Lecithin” (3)  (4)

Wszystkie gatunki zwierząt

 

4 stycznia 2028 r.

1c322ii

 

Lecytyny hydrolizowane

Skład dodatku

preparat lecytyn hydrolizowanych:

fosfolipidy ≥ 44 %,

Wilgotność ≤ 1 %

Postać płynna

Charakterystyka substancji czynnej

Lecytyny hydrolizowane (nr CAS 8002-43-5) uzyskiwane z nasion słonecznika lub soi

Metoda analityczna  (1)

Do charakterystyki dodatku paszowego:

rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 (2) oraz odnośne badania w monografii FAO JECFA „Lecithin” (3)  (4)

Wszystkie gatunki zwierząt

 

 

 

 

4 stycznia 2028 r.

1c322iii

Lecytyny odolejone

Skład dodatku

Preparat lecytyn odolejonych o minimalnej zawartości: fosfolipidów ≥ 75 %,

Wilgotność ≤ 2 %

Postać stała

Charakterystyka substancji czynnej

Lecytyny odolejone w postaci stałej (nr CAS 8002-43-5) uzyskiwane z nasion słonecznika lub soi i odtłuszczone w drodze ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika

Metoda analityczna  (1)

Do charakterystyki dodatku paszowego:

rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 (2) oraz odnośne badania w monografii FAO JECFA „Lecithin” (3)  (4)

Wszystkie gatunki zwierząt

 

4 stycznia 2028 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, „Lecithin” (Wspólne kompendium specyfikacji dodatków do żywności FAO JECFA, „Lecytyna”), monografia nr 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf.

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications (Wspólne kompendium specyfikacji dodatków do żywności FAO JECFA – Metody analityczne, procedury badań i rozwiązania laboratoryjne stosowane i figurujące w specyfikacjach dodatków do żywności), tom 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

mg lecytyn/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: emulgatory

1c322

Lecytyny

Skład dodatku

Preparat lecytyn o minimalnej zawartości:

fosfolipidów ≥ 18 %,

lizofosfolipidów ≥ 11 %,

Wilgotność ≤ 1 %

Charakterystyka substancji czynnej

Lecytyny (nr CAS 8002-43-5) uzyskiwane z nasion soi

Metoda analityczna  (1)

Do charakterystyki dodatku paszowego:

rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 (2) oraz odnośne badania w monografii FAO JECFA »Lecithin« (3)  (4)

Wszystkie gatunki zwierząt

=

6 lipca 2027 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, »Lecithin« (Wspólne kompendium specyfikacji dodatków do żywności FAO JECFA, »Lecytyna«), monografia nr 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf.

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications (Wspólne kompendium specyfikacji dodatków do żywności FAO JECFA – Metody analityczne, procedury badań i rozwiązania laboratoryjne stosowane i figurujące w specyfikacjach dodatków do żywności), tom 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2326

z dnia 14 grudnia 2017 r.

zatwierdzające imiprotrin jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 89 ust. 1 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2014 (2) ustanowiono wykaz istniejących substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego zatwierdzenia do stosowania w produktach biobójczych. Wykaz ten obejmuje imiprotrin.

(2)

Imiprotrin został oceniony pod kątem stosowania w produktach należących do grupy produktowej 18, „Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów”, opisanej w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(3)

Zjednoczone Królestwo, które zostało wyznaczone jako właściwy organ oceniający, w dniu 20 lipca 2016 r. przedłożyło sprawozdanie z oceny wraz z zaleceniami.

(4)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 w dniu 27 czerwca 2017 r. Komitet ds. Produktów Biobójczych wydał opinię Europejskiej Agencji Chemikaliów, uwzględniając wnioski właściwego organu oceniającego.

(5)

Zgodnie z tą opinią można oczekiwać, że produkty biobójcze należące do grupy produktowej 18 i zawierające imiprotrin spełniają kryteria ustanowione w art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, o ile przestrzegane są określone wymogi i warunki dotyczące ich stosowania.

(6)

Należy zatem zatwierdzić imiprotrin do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18, z zastrzeżeniem spełnienia określonych wymogów i warunków.

(7)

Należy przewidzieć odpowiednią ilość czasu, zanim substancja czynna zostanie zatwierdzona, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymagań.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się imiprotrin jako substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów i warunków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 294 z 10.10.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Numery identyfikacyjne

Minimalny stopień czystości substancji czynnej (1)

Data zatwierdzenia

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Grupa produktowa

Warunki szczegółowe

Imiprotrin

Nazwa IUPAC:

Masa poreakcyjna: (1R)-cis-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylanu 2,5-diokso-3-prop-2-ynyloimidazolidyno-1-ylometylu; (1R)-trans-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylanu 2,5-diokso-3-prop-2-ynyloimidazolidyno-1-ylometylu;

Nr WE: 428-790-6

Nr CAS: 72963-72-5

≥ 870 g/kg

1 lipca 2019 r.

30 czerwca 2029 r.

18

Udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze podlega następującym warunkom:

1)

W ocenie produktu szczególną uwagę zwraca się na narażenie, ryzyko i skuteczność związane z którymkolwiek z zastosowań objętych wnioskiem o udzielenie pozwolenia, lecz nieuwzględnionych w ocenie ryzyka substancji czynnej na poziomie unijnym.

2)

Z uwagi na ryzyko stwierdzone w odniesieniu do ocenianych zastosowań w ocenie produktu szczególną uwagę należy zwrócić na wody powierzchniowe, osady i glebę w przypadku produktów używanych w pomieszczeniach w formie rozpylacza do stosowania na powierzchniach.

3)

W przypadku produktów, które mogą powodować pozostałości w żywności lub paszy, należy sprawdzić, czy zachodzi potrzeba ustalenia nowych lub zmiany obowiązujących maksymalnych limitów pozostałości zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 (2) lub rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz przyjąć wszelkie stosowne środki ograniczające ryzyko, aby zapewnić nieprzekraczanie maksymalnych limitów pozostałości.


(1)  Czystość wskazana w tej kolumnie oznacza minimalny stopień czystości ocenionej substancji czynnej. Substancja czynna w produkcie wprowadzanym do obrotu może posiadać taki sam lub inny stopień czystości, jeśli udowodniono, że jest ona równoważna pod względem technicznym z ocenioną substancją czynną.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/25


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2327

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 90 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 listopada 2009 r. Polska otrzymała – zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) – wniosek w sprawie włączenia substancji czynnej 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on do załącznika I do tej dyrektywy w celu stosowania w produktach należących do grupy produktowej 6 (puszkowane środki konserwujące), zdefiniowanej w załączniku V do tej dyrektywy i odpowiadającej grupie produktowej 6 określonej w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(2)

W dniu 24 marca 2016 r. Polska przedłożyła sprawozdanie z oceny oraz zalecenia, zgodnie z art. 90 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(3)

W dniu 27 czerwca 2017 r. Komitet ds. Produktów Biobójczych wydał opinię Europejskiej Agencji Chemikaliów, uwzględniając wnioski właściwego organu oceniającego.

(4)

Zgodnie z tą opinią można oczekiwać, że produkty biobójcze należące do grupy produktowej 6 i zawierające 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on spełniają kryteria ustanowione w art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, o ile przestrzegane są określone wymogi i warunki dotyczące ich stosowania.

(5)

Należy zatem zatwierdzić 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6, z zastrzeżeniem spełnienia określonych specyfikacji i warunków.

(6)

Ponieważ 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on spełnia kryteria pozwalające sklasyfikować go jako substancję działającą uczulająco na skórę podkategorii 1 A (substancja o silnym działaniu uczulającym) zgodnie z pkt 3.4.2.2.1.2. załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (3), wprowadzane do obrotu wyroby poddane działaniu 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu lub zawierające tę substancję powinny być odpowiednio oznakowane.

(7)

Należy przewidzieć odpowiednią ilość czasu, zanim substancja czynna zostanie zatwierdzona, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymagań.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on jako substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6, z zastrzeżeniem przestrzegania specyfikacji i warunków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Numery identyfikacyjne

Minimalny stopień czystości substancji czynnej (1)

Data zatwierdzenia

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Grupa produktowa

Warunki szczegółowe

2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on

(MBIT)

Nazwa IUPAC:

2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-on

Nr WE: brak

Nr CAS: 2527-66-4

≥ 997 g/kg

1 lipca 2018 r.

30 czerwca 2028 r.

6

Udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze podlega następującym warunkom:

1)

w ocenie produktu szczególną uwagę zwraca się na narażenie, ryzyko i skuteczność związane z którymkolwiek z zastosowań objętych wnioskiem o udzielenie pozwolenia, lecz nieuwzględnionych w ocenie ryzyka substancji czynnej na poziomie unijnym;

2)

ze względu na ryzyko stwierdzone w odniesieniu do ocenianych zastosowań, w ocenie produktu szczególną uwagę należy zwrócić na:

a)

użytkowników zawodowych;

b)

wody powierzchniowe i gruntowe w przypadku stosowania na zewnątrz poddanych konserwacji farb i gipsów oraz stosowania poddanych konserwacji płynów wykorzystywanych w produkcji papieru, wyrobów włókienniczych lub skóry.

Wprowadzanie do obrotu wyrobów poddanych działaniu substancji podlega następującemu warunkowi:

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu wyrobu poddanego działaniu 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu lub zawierającego tę substancję zapewnia, aby etykieta tego wyrobu zawierała informacje wymienione w art. 58 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 528/2012.


(1)  Czystość wskazana w tej kolumnie oznacza minimalny stopień czystości ocenionej substancji czynnej. Substancja czynna w produkcie wprowadzanym do obrotu może posiadać taki sam lub inny stopień czystości, jeśli udowodniono, że jest ona równoważna pod względem technicznym z ocenioną substancją czynną.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2328

z dnia 14 grudnia 2017 r.

obejmujące nazwę „Skalický rubín” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 99,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wniosek Słowacji o objęcie ochroną nazwy „Skalický rubín” został sprawdzony przez Komisję, a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3)

Zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nazwę „Skalický rubín” należy objąć ochroną i wpisać do rejestru, o którym mowa w art. 104 tego rozporządzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym obejmuje się ochroną nazwę „Skalický rubín” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. C 224 z 13.7.2017, s. 9.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2329

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) ustanowiono wykaz państw trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi, które ustanowiono w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(2)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kostarykę nazwy jednostek certyfikujących „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, „Control Union Certifications” i „Primus lab” zmieniono, odpowiednio, na „Kiwa BCS Costa Rica Limitada”, „Control Union Perú” i „PrimusLabs.com CR S.A.”. Kostaryka poinformowała również Komisję, że „Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería” nie jest już organem kontrolnym i że inne organy kontrolne niż Ministerstwo Rolnictwa są jednostkami wydającymi świadectwa.

(3)

Japonia poinformowała Komisję, że jej właściwy organ dodał dwie jednostki certyfikujące, a mianowicie „Japan Food Research Laboratories” oraz „Leafearth Company”, do wykazu jednostek certyfikujących uznanych przez Japonię oraz że nazwy „Bureau Veritas Japan, Inc.” i „Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)” oraz adres internetowy „Organic Certification Association” uległy zmianie.

(4)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Nową Zelandię zmienił się adres strony internetowej właściwego organu.

(5)

Republika Korei poinformowała Komisję, że jej właściwy organ dodał jednostkę certyfikującą „Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU” do wykazu jednostek certyfikujących uznanych przez Republikę Korei.

(6)

Okres ważności wpisu Republiki Korei do wykazu ustanowionego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 upływa z dniem 31 stycznia 2018 r. Biorąc pod uwagę, że Republika Korei nadal spełnia warunki ustanowione w art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, ważność tego wpisu należy przedłużyć na czas nieokreślony.

(7)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz jednostek certyfikujących i organów kontrolnych uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania w państwach trzecich świadectw do celów równoważności.

(8)

Czas trwania uznania, zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, jednostek certyfikujących wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, upływa z dniem 30 czerwca 2018 r. Na podstawie wyników ciągłego nadzoru prowadzonego przez Komisję należy przedłużyć uznanie tych jednostek certyfikujących do dnia 30 czerwca 2021 r.

(9)

Podmiot „Albinspekt” poinformował Komisję o zmianie swojego adresu.

(10)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek od podmiotu „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Hizmetleri Sertifikasyon Tic. Ltd.” o włączenie go do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uznanie „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.” jest uzasadnione. dla kategorii produktów A i D w odniesieniu do Turcji.

(11)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek od podmiotu „BIOCert Indonesia” o włączenie go do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie „BIOCert Indonesia” dla kategorii produktów A i D w odniesieniu do Indonezji.

(12)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „bio.inspecta AG” o zmianę jego specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Afganistan, Chile i Nepal.

(13)

Wpis „Bolicert Ltd” w wykazie znajdującym się w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 został zawieszony rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1473 (3). W celu zniesienia tymczasowego zawieszenia Komisja wezwała „Bolicert Ltd.” do przedstawienia ważnego certyfikatu akredytacji od IOAS (organizacja akredytacyjna „Bolicert Ltd”) oraz do podjęcia odpowiednich i terminowych działań naprawczych zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 834/2007. IOAS poinformowała Komisję, że podjęła decyzję o zniesieniu zawieszenia, ponieważ otrzymała zadowalające informacje na temat działań naprawczych podjętych przez „Bolicert Ltd”. Na podstawie tych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest ponowne umieszczenie „Bolicert Ltd” w załączniku IV na takich samych zasadach jak przed zawieszeniem.

(14)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „CCPB Srl” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B, D, E i F na Albanię, Algierię, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Republikę Południowej Afryki; dla kategorii produktów A na Ugandę; dla kategorii produktów A i D na Afganistan, Armenię, Etiopię, Ghanę, Nigerię, Senegal i Uzbekistan; dla kategorii produktów A, D i E na Białoruś, Kazachstan, Mołdawię, Rosję, Serbię, Tajlandię, Tadżykistan i Turkmenistan; dla kategorii produktów A, B, D i E na Azerbejdżan, Kirgistan i Ukrainę; dla kategorii produktów A, B i D na Katar oraz dla kategorii produktów D na Tunezję.

(15)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Control Union Certifications” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B, C, D, E i F na Brunei, Wyspy Cooka, Polinezję Francuską, Grenadę, Gujanę, Gruzję, Jordanię, Kuwejt, Liban, Papuę Nową Gwineę, Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, Seszele, Tadżykistan, Turkmenistan i Wenezuelę; dla kategorii produktów B, C, D (jedynie wino) i E na Australię; dla kategorii produktów C i E na Nową Zelandię; dla kategorii produktów B na Tonga i Tunezję oraz dla kategorii produktów F na Tuvalu.

(16)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Ecocert SA” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów D (wino) i E na Argentynę; rozszerzenie uznania na Japonię, Kirgistan i Zimbabwe dla kategorii produktów B oraz rozszerzenie uznania na Gruzję i Mozambik dla kategorii produktów E oraz na Paragwaj i Urugwaj dla kategorii produktów F.

(17)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Boliwię, Kolumbię i Laos; dla kategorii produktów A, C, D i E na Chile; dla kategorii produktów D na Kostarykę oraz dla kategorii produktów C i D (przetworzone produkty akwakultury) na Stany Zjednoczone.

(18)

Podmiot „IMOswiss AG” poinformował Komisję, że z dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestaje działalności certyfikacyjnej we wszystkich państwach trzecich, w odniesieniu do których był uznany, a zatem od tej daty nie powinien już znajdować się w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(19)

Podmiot „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” poinformował Komisję o zmianie swojego adresu internetowego.

(20)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Letis S.A” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Afganistan, Etiopię, Iran, Kazachstan, Mołdawię, Pakistan, Rosję, Tadżykistan, Turcję i Ukrainę.

(21)

Podmiot „Organic agriculture certification Thailand” poinformował Komisję o zmianie nazwy na „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)” oraz o zmianie swojego adresu.

(22)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Organic Control System” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Bośnię i Hercegowinę.

(23)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Organic Standard” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu na Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię i Rosję dla kategorii produktów B oraz rozszerzenie uznania na wino.

(24)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Organska Kontrola” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Kosowo (4).

(25)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „ORSER” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Azerbejdżan, Bośnię i Hercegowinę, Gruzję, Iran, Kazachstan, Kirgistan i Nepal.

(26)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.” o włączenie go do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.” dla kategorii produktów A i D na Boliwię, Ekwador, Meksyk, Maroko, Peru i Turcję.

(27)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Tse-Xin Organic Certification Corporation” o włączenie go do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie „Tse-Xin Organic Certification Corporation” dla kategorii produktów A i D w odniesieniu do Tajwanu.

(28)

Organizacja akredytacyjna w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, „DAkkS”, poinformowała Komisję, że postanowiła zawiesić swoją akredytację dla „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”. Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 Komisja może w dowolnym momencie zawiesić wpis jednostki certyfikującej w wykazie w załączniku IV do tego rozporządzenia, bądź w świetle otrzymanych informacji bądź w przypadku, gdy jednostka certyfikująca nie dostarczyła wymaganych informacji. Podmiot „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” został poproszony przez Komisję o przedstawienie ważnego certyfikatu akredytacji oraz o podjęcie odpowiednich i terminowych działań naprawczych zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 834/2007, lecz nie zareagował w satysfakcjonujący sposób w określonym terminie. Wpis dotyczący „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” należy zatem zawiesić w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 do czasu dostarczenia zadowalających informacji.

(29)

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/872 (*1) wymieniono podmiot „IMOcert Latinoamérica Ltda” jako uznany organ kontroli dla kategorii produktów A i B w odniesieniu do Argentyny oraz dla kategorii produktów A w odniesieniu do Kostaryki. Ponieważ Argentyna i Kostaryka są wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, odpowiednio, odnośnie do produktów kategorii A i B oraz do produktów kategorii A, „IMOcert Latinoamérica Ltda” nie może zostać uznany w przypadku tych państw w odniesieniu do tych kategorii produktów, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Uznanie tych kategorii produktów w odniesieniu do tych państw powinno zatem zostać skreślone. Komisja wezwała „IMOcert Latinoamérica Ltda” do niecertyfikowania produktów, które należą do tych kategorii produktów na podstawie błędnego odniesienia do tych kategorii produktów w odniesieniu do Argentyny i Kostaryki.

(30)

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zmieniony rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/1842 (5) zawiera nowy wzór świadectw kontroli dotyczących przywozu produktów ekologicznych w ramach elektronicznego systemu certyfikacji, do którego odnosi się art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. W załączniku tym uwaga odpowiadająca rubryce 12 świadectwa błędnie odnosi się do rubryki 24 zamiast do rubryki 21. Błąd ten należy poprawić.

(31)

Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować załączniki III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(32)

Usunięcie podmiotu „IMOcert Latinoamérica Ltda” powinno stosować się z mocą wsteczną od daty wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/872, a skreślenie „IMOswiss AG” powinno stosować się od dnia 1 stycznia 2018 r.

(33)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku IV wprowadza się zmiany i sprostowania zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

3)

załącznik V zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Punkt 12 załącznika II stosuje się od dnia 12 czerwca 2017 r.

Punkt 13 załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1473 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 210 z 15.8.2017, s. 4).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/872 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 134 z 23.5.2017, s. 6).

(*1)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1842 z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do elektronicznych świadectw kontroli dotyczących przywożonych produktów ekologicznych i niektórych innych elementów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących konserwowanych lub przetworzonych produktów ekologicznych i przekazywania informacji (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 19).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pozycji dotyczącej Kostaryki wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 5 skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu CR-BIO-001, a wiersze odnoszące się do numerów kodów CR-BIO-002, CR-BIO-004 i CR-BIO-006 otrzymują brzmienie:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com”

b)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

Jednostki wystawiające świadectwo: jak w pkt 5.”;

2)

w pozycji dotyczącej Japonii wprowadza się następujące zmiany w pkt 5:

a)

wiersze odnoszące się do numeru kodu JP-BIO-001, JP-BIO-007 i JP-BIO-018 otrzymują brzmienie:

„JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html”

b)

dodaje się wiersze w brzmieniu:

„JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/”

3)

w pozycji dotyczącej Nowej Zelandii pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Właściwy organ: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/”;

4)

w pozycji dotyczącej Republiki Korei wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 5 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home”

b)

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.

Termin ważności wpisu do wykazu: nieokreślony”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany i sprostowania:

1)

w załączniku w pkt 5 we wszystkich pozycjach datę „30 czerwca 2018 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2021 r.”;

2)

w pozycji odnoszącej się do „Albinspekt” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: „Rr. Kavajes', Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albania””;

3)

po pozycji dotyczącej „Balkan Biocert Skopje” dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.”;

1.

Adres: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Turcja

2.

Adres strony internetowej: http://basakekolojik.com.tr

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Turcja

x

x

4.

Uwaga powyższa nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

4)

po pozycji dotyczącej „Bioagricert S.r.l.” dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„»BIOCert Indonesia«

1.

Adres: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonezja

2.

Adres strony internetowej: http://www.biocert.co.id

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonezja

x

x

4.

Uwaga powyższa nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

5)

w pozycji dotyczącej „Bio.inspecta AG” w pkt 3 dodaje się wiersze w brzmieniu w porządku zgodnym z numerem kodu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„AF-BIO-161

Afganistan

x

x

CN-BIO-161

Chiny

x

x

NP-BIO-161

Nepal

x

x

—”;

6)

po pozycji dotyczącej „Bio Latina Certificadora” dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„»Bolicert Ltd«,

1.

Adres: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Boliwia

2.

Adres strony internetowej: http://www.bolicert.org

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Boliwia

x

x

4.

Uwaga powyższa nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

7)

w pozycji dotyczącej „CCPB Srl

a)

w pkt 3 dodaje się wiersze w brzmieniu w porządku zgodnym z numerem kodu:

„AE-BIO-102

Zjednoczone Emiraty Arabskie

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afganistan

x

x

AL-BIO-102

Albania

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armenia

x

x

AZ-BIO-102

Azerbejdżan

x

x

x

x

BY-BIO-102

Białoruś

x

x

x

DZ-BIO-102

Algieria

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopia

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

KG-BIO-102

Kirgistan

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazachstan

x

x

x

MD-BIO-102

Mołdawia

x

x

x

NG-BIO-102

Nigeria

x

x

QA-BIO-102

Katar

x

x

x

RS-BIO-102

Serbia

x

x

x

RU-BIO-102

Rosja

x

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

TH-BIO-102

Tajlandia

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadżykistan

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistan

x

x

x

UA-BIO-102

Ukraina

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Uzbekistan

x

x

ZA-BIO-102

Republika Południowej Afryki

x

x

x

x

x”

b)

w wierszu dotyczącym Tunezji dodaje się krzyżyk w kolumnie D;

c)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III.”;

8)

pozycja dotycząca „Control Union Certifications” otrzymuje brzmienie:

a)

w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„AU-BIO-149

Australia

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunei

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Wyspy Cooka

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Gruzja

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Gujana

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordania

x

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Kuwejt

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Liban

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Nowa Zelandia

x

x

PF-BIO-149

Polinezja Francuska

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Papua-Nowa Gwinea

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-149

Seszele

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tadżykistan

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Turkmenistan

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunezja

x

TO-BIO-149

Tonga

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

VE-BIO-149

Wenezuela

x

x

x

x

x

x”;

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III.”;

9)

w pozycji dotyczącej „Ecocert SA” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„AR-BIO-154

Argentyna

x

x

—”;

b)

w wierszach dotyczących Gruzji i Mozambiku dodaje się krzyżyk w kolumnie E;

c)

w wierszach dotyczących Japonii, Kirgistanu i Zimbabwe dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

d)

w wierszach dotyczących Paragwaju i Urugwaju dodaje się krzyżyk w kolumnie F;

10)

w pozycji odnoszącej się do „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„BO-BIO-144

Boliwia

x

x

CL-BIO-144

Chile

x

x

x

x

CO-BIO-144

Kolumbia

x

x

CR-BIO-144

Kostaryka

x

LA-BIO-144

Laos

x

x

US-BIO-144

Stany Zjednoczone

x

x

—”;

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina i produktów objętych załącznikiem III.”;

11)

pozycja dotycząca „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” zostaje skreślona.

12)

w pozycji dotyczącej „IMOcert Latinoamérica Ltda.” w pkt 3, wiersze dotyczące Argentyny i Kostaryki otrzymują brzmienie:

„AR-BIO-123

Argentyna

x

CR-BIO-123

Kostaryka

x

x

—”;

13)

skreśla się pozycję dotyczącą „IMOswiss AG”.

14)

w pozycji dotyczącej „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Adres strony internetowej: www.kiwabcs-oeko.com”;

15)

w pozycji dotyczącej „Letis S.A” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„AF-BIO-135

Afganistan

x

 

x

ET-BIO-135

Etiopia

x

 

x

IR-BIO-135

Iran

x

 

x

KZ-BIO-135

Kazachstan

x

 

x

MD-BIO-135

Mołdawia

x

 

x

PK-BIO-135

Pakistan

x

 

x

RU-BIO-135

Rosja

x

 

x

TJ-BIO-135

Tadżykistan

x

 

x

TR-BIO-135

Turcja

x

 

x

UA-BIO-135

Ukraina

x

 

x

—”;

16)

pozycja dotycząca „Organic agriculture certification Thailand” otrzymuje brzmienie:

a)

nazwę zastępuje się słowami:

„»Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)«”;

b)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, Tajlandia”;

17)

w pozycji dotyczącej „Organic Control System” w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„BA-BIO-162

Bośnia i Hercegowina

x

x

—”;

18)

w pozycji dotyczącej „Organic Standard” wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3 w wierszach dotyczących Kirgistanu, Kazachstanu, Mołdawii i Rosji dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji”;

19)

w pozycji dotyczącej „Organska Kontrola” w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„XK-BIO-101

Kosowo (*1)

x

x

x

20)

w pozycji dotyczącej „ORSER” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„AZ-BIO-166

Azerbejdżan

x

x

BA-BIO-166

Bośnia i Hercegowina

x

x

GE-BIO-166

Gruzja

x

x

IR-BIO-166

Iran

x

x

KG-BIO-166

Kirgistan

x

x

KZ-BIO-166

Kazachstan

x

x

NP-BIO-166

Nepal

x

x

—”;

21)

po pozycji dotyczącej „Quality Partner” dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„»Servicio de Certificación CAAE S.L.U.«

1.

Adres: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Seville, Hiszpania

2.

Adres strony internetowej: http://www.caae.es

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-178

Boliwia

x

x

EC-BIO-178

Ekwador

x

x

MA-BIO-178

Maroko

x

x

MX-BIO-178

Meksyk

x

x

PE-BIO-178

Peru

x

x

TR-BIO-178

Turcja

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

22)

po pozycji dotyczącej „Suolo e Salute srl” dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„»Tse-Xin Organic Certification Corporation«

1.

Adres: 7F., No.75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Tajwan (R.O.C.)

2.

Adres strony internetowej: http://www.tw-toc.com/en

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

TW-BIO-174

Tajwan

x

x

4.

Uwaga powyższa nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2021 r.”.


(*1)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.”;


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, w uwadze dotyczącej rubryki 12, odniesienie do „rubryki 24” zastępuje się odniesieniem do „rubryki 21.”.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/41


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2330

z dnia 14 grudnia 2017 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie węglanu żelaza(II); chlorku żelaza(III), heksahydratu; siarczanu żelaza(II), monohydratu; siarczanu żelaza(II), heptahydratu; fumaranu żelaza(II); aminokwasowego chelatu żelaza(II), hydratu; chelatu żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi; i glicynowego chelatu żelaza(II), hydratu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz dekstranu żelaza jako dodatku paszowego dla prosiąt i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 i (WE) nr 479/2006

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2).

(2)

Związki żelaza: chlorek żelaza(III), heksahydrat; tlenek żelaza(III); węglan żelaza(II); chelat żelazowo-aminokwasowy, hydrat; chelat żelaza wodzianu glicyny; fumaran żelaza(II); siarczan żelaza(II), heptahydrat; i siarczan żelaza(II), monohydrat zostały dopuszczone bez ograniczeń czasowych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1334/2003 (3) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 479/2006 (4) zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG. Substancje te zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożono wnioski o ponowną ocenę chlorku żelaza(III), heksahydratu; tlenku żelaza(III); węglanu żelaza(II); chelatu żelazowo-aminokwasowego, hydratu; chelatu żelaza wodzianu glicyny; fumaranu żelaza(II); siarczanu żelaza(II), heptahydratu; i siarczanu żelaza(II), monohydratu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt. Dodatkowo, zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia złożono wniosek dotyczący dekstranu żelaza jako dodatku paszowego dla prosiąt. Wnioskodawcy wystąpili o sklasyfikowanie tych dodatków w kategorii „dodatki dietetyczne”. Do wniosków dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Ze względów naukowych Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w swoich opiniach z dnia 19 czerwca 2013 r. (5), 30 stycznia 2014 r. (6), 5 marca 2014 r. (7), 28 kwietnia 2014 r. (8) i 27 stycznia 2016 r. (9) zalecił zmianę nazwy „żelazowy” na „żelaza(III)” oraz „żelazawy” na „żelaza(II)” w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień. Z uwagi na właściwości chemiczne Urząd zalecił również rozdzielenie aminokwasowego chelatu żelaza(II) na następujące dwie grupy: aminokwasowy chelat żelaza(II), hydrat oraz chelat żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi.

(5)

Urząd stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania węglan żelaza(II); chlorek żelaza(III), heksahydrat; siarczan żelaza(II), monohydrat; siarczan żelaza(II), heptahydrat; fumaran żelaza(II); aminokwasowy chelat żelaza(II), hydrat; chelat żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi; i glicynowy chelat żelaza(II), hydrat nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo konsumentów ani na środowisko. Biorąc pod uwagę właściwości drażniące dla skóry, oczu i dróg oddechowych wskutek obecności niklu w każdym związku żelaza(II) i żelaza(III), należy stosować odpowiednie środki ochronne w odniesieniu do obchodzenia się z dodatkami oraz zawierającymi je premiksami, tak aby uniknąć obaw co do bezpieczeństwa dla użytkowników.

(6)

W swojej opinii z dnia 24 stycznia 2017 r. (10) Urząd stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania dekstran żelaza nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo konsumentów ani na środowisko oraz że nie ma obaw co do bezpieczeństwa użytkowników, pod warunkiem że stosowane są odpowiednie środki ochronne.

(7)

Urząd stwierdził ponadto, że węglan żelaza(II); chlorek żelaza(III), heksahydrat; siarczan żelaza(II), monohydrat; siarczan żelaza(II), heptahydrat; fumaran żelaza(II); aminokwasowy chelat żelaza(II), hydrat; chelat żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi; glicynowy chelat żelaza(II), hydrat; i dekstran żelaza są efektywnymi źródłami żelaza; jednak biodostępność węglanu żelaza(II) znacznie się różni i jest niższa niż w przypadku siarczanu żelaza(II). Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdania dotyczące metody analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(8)

Z oceny węglanu żelaza(II); chlorku żelaza(III), heksahydratu; siarczanu żelaza(II), monohydratu; siarczanu żelaza(II), heptahydratu; fumaranu żelaza(II); aminokwasowego chelatu żelaza(II), hydratu; chelatu żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi; i glicynowego chelatu żelaza(II), hydratu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz dekstranu żelaza jako dodatku paszowego dla prosiąt wynika, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione, z wyjątkiem stosowania w wodzie do pojenia. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia, oraz zakazać ich stosowania w wodzie do pojenia.

(9)

W związku z udzieleniem nowych zezwoleń na stosowanie „chlorku żelaza(III), heksahydratu”, „węglanu żelaza(II)”, „chelatu żelazowo-aminokwasowego, hydratu”, „fumaranu żelaza(II)”, „siarczanu żelaza(II), heptahydratu”, „siarczanu żelaza(II), monohydratu” i „chelatu żelaza wodzianu glicyny” na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz odmową udzielenia zezwolenia na stosowanie „tlenku żelaza(III)”, wpisy dotyczące tych substancji w rozporządzeniach (WE) nr 479/2006 i (WE) nr 1334/2003 należy skreślić.

(10)

Ponieważ Urząd w swojej opinii z dnia 24 maja 2016 r. (11) nie był w stanie wypowiedzieć się w kwestii bezpieczeństwa tlenku żelaza(III) dla gatunków docelowych, dodatek i zawierająca go pasza powinny zostać wycofane z rynku tak szybko, jak to możliwe. Z przyczyn praktycznych należy jednak wprowadzić krótki okres przejściowy na wycofanie odnośnych produktów z obrotu, aby umożliwić podmiotom gospodarczym właściwe przeprowadzenie obowiązkowego wycofania.

(11)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie chlorku żelaza(III), heksahydratu; węglanu żelaza(II); chelatu żelazowo-aminokwasowego, hydratu; chelatu żelaza wodzianu glicyny; fumaranu żelaza(II); siarczanu żelaza(II), heptahydratu; i siarczanu żelaza(II), monohydratu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1334/2003 oraz rozporządzeniem (WE) nr 479/2006, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „związki pierwiastków śladowych”, zostają dopuszczone jako dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Szczególne warunki stosowania

Substancji, na stosowanie których udzielono zezwolenia, wyszczególnionych w załączniku jako dodatki paszowe należące do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „związki pierwiastków śladowych” nie stosuje się w wodzie do pojenia.

Artykuł 3

Odmowa udzielenia zezwolenia

Odmawia się udzielenia zezwolenia na stosowanie tlenku żelaza(III), a substancja ta nie może już być stosowana jako dietetyczny dodatek paszowy.

Artykuł 4

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 1334/2003

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 w pozycji E1 dotyczącej pierwiastka Żelazo-Fe skreśla się następujące dodatki, ich wzory chemiczne i opisy: „chlorek żelaza(III), heksahydrat”, „węglan żelaza(II)”, „chelat żelazowo-aminokwasowy, hydrat”, „fumaran żelaza(II)”, „siarczan żelaza(II), heptahydrat”, „siarczan żelaza(II), monohydrat” i „tlenek żelaza(III)”.

Artykuł 5

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 479/2006

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 479/2006 skreśla się pozycję E1 dotyczącą dodatku „chelat żelaza wodzianu glicyny”.

Artykuł 6

Środki przejściowe

1.   Substancje „chlorek żelaza(III), heksahydrat”, „węglan żelaza(II)”, „chelat żelazowo-aminokwasowy, hydrat”, „chelat żelaza wodzianu glicyny”, „fumaran żelaza(II)”, „siarczan żelaza(II), heptahydrat”, „tlenek żelaza(III)” oraz „siarczan żelaza(II), monohydrat”, dopuszczone rozporządzeniem (WE) nr 1334/2003 i rozporządzeniem (WE) nr 479/2006 oraz premiksy zawierające te substancje, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 4 lipca 2018 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 4 stycznia 2018 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.

2.   Materiały paszowe i mieszanki paszowe zawierające substancje, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 4 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 4 stycznia 2018 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

3.   Materiały paszowe i mieszanki paszowe zawierające substancje, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 4 stycznia 2020 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 4 stycznia 2018 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniające warunki zezwolenia na stosowanie kilku dodatków paszowych, należących do grupy pierwiastków śladowych (Dz.U. L 187 z 26.7.2003, s. 11).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2006 z dnia 23 marca 2006 r. dotyczące dopuszczenia niektórych dodatków należących do grupy związków pierwiastków śladowych (Dz.U. L 86 z 24.3.2006, s. 4).

(5)  Dziennik EFSA 2013; 11(7):3287.

(6)  Dziennik EFSA 2014; 12(2):3566.

(7)  Dziennik EFSA 2014; 12(3):3607.

(8)  Dziennik EFSA 2015; 13(5):4109.

(9)  Dziennik EFSA 2016; 14(2):4396.

(10)  Dziennik EFSA 2017; 15(2):4701.

(11)  Dziennik EFSA 2016; 14(6):4508.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/45


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2331

z dnia 14 grudnia 2017 r.

obejmujące nazwę „La Clape” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 99,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wniosek Francji o objęcie ochroną nazwy „La Clape” został sprawdzony przez Komisję, a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3)

Zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nazwę „La Clape” należy objąć ochroną i wpisać do rejestru, o którym mowa w art. 104 tego rozporządzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym obejmuje się ochroną nazwę „La Clape” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. C 259 z 9.8.2017, s. 3.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/46


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2332

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w piętnastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (2), w szczególności jego art. 32,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2080 (3) otwarto sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej.

(2)

Na podstawie ofert otrzymanych w ramach piętnastego częściowego zaproszenia do składania ofert nie należy ustalać minimalnej ceny sprzedaży.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla piętnastego częściowego zaproszenia do składania ofert dotyczących sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080, w przypadku którego termin składania ofert upłynął dnia 12 grudnia 2017 r., nie ustala się minimalnej ceny sprzedaży.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2080 z dnia 25 listopada 2016 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej (Dz.U. L 321 z 29.11.2016, s. 45).


DECYZJE

15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/47


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2333

z dnia 13 grudnia 2017 r.

określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8317)

(Jedynie tekst w języku angielskim, chorwackim, czeskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 September 2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 16 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym.

(2)

Komisja jest zobowiązana określić te limity i przyznać kontyngenty przedsiębiorstwom.

(3)

Ponadto Komisja jest zobowiązana ustalić ilości substancji kontrolowanych, innych niż wodorochlorofluorowęglowodory, które mogą być wykorzystywane do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, jak również określić przedsiębiorstwa, które mogą je stosować.

(4)

Określając przyznane kontyngenty do celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, należy zagwarantować przestrzeganie limitów ilościowych ustanowionych w art. 10 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, z zastosowaniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 537/2011 (2). Te limity ilościowe obejmują pewną ilość wodorochlorofluorowęglowodorów objętą licencjami na zastosowania laboratoryjne i analityczne, zatem produkcja i przywóz wodorochlorofluorowęglowodorów do tych zastosowań powinny również być objęte wspomnianym przydziałem.

(5)

Komisja opublikowała zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2018 r. przywozić do Unii Europejskiej lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzających produkować lub przywozić takie substancje przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2018 r. (3) i otrzymała deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2018 r.

(6)

Limity ilościowe i kontyngenty należy ustalić na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie z rocznym cyklem sprawozdawczym na podstawie Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Limity ilościowe w odniesieniu do dopuszczania do swobodnego obrotu

Ilości substancji kontrolowanych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do obrotu w Unii w 2018 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, są następujące:

Substancje kontrolowane

Ilość (w przeliczeniu na ODP, tj. potencjał niszczenia ozonu, w kg)

Grupa I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115) oraz grupa II (inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory)

2 616 350,00

Grupa III (halony)

18 566 550,00

Grupa IV (tetrachlorek węgla)

22 330 561,00

Grupa V (1,1,1-trichloroetan)

1 700 000,00

Grupa VI (bromek metylu)

480 720,00

Grupa VII (wodorobromofluorowęglowodory)

4 630,35

Grupa VIII (wodorochlorofluorowęglowodory)

5 635 808,00

Grupa IX (bromochlorometan)

324 024,00

Artykuł 2

Przyznanie kontyngentów w odniesieniu do dopuszczania do swobodnego obrotu

1.   Kontyngenty na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku I.

2.   Kontyngenty na halony w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku II.

3.   Kontyngenty na tetrachlorek węgla w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku III.

4.   Kontyngenty na 1,1,1-trichloroetan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku IV.

5.   Kontyngenty na bromek metylu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku V.

6.   Kontyngenty na wodorobromofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VI.

7.   Kontyngenty na wodorochlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VII.

8.   Kontyngenty na bromochlorometan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VIII.

9.   Kontyngenty dla poszczególnych przedsiębiorstw określono w załączniku IX.

Artykuł 3

Kontyngenty do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

Przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku X przyznaje się kontyngenty na przywóz i produkcję substancji kontrolowanych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2018 r.

Maksymalne ilości, jakie te przedsiębiorstwa mogą wyprodukować lub objąć przywozem w 2018 r. do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, określono w załączniku XI.

Artykuł 4

Okres obowiązywania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. i wygasa ona z dniem 31 grudnia 2018 r.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:

1

2D Technologies Ltd

Fletton Avenue

Peterbrough

Zjednoczone Królestwo

2

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Niemcy

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

FY5 4QD Thornton Cleveleys

Zjednoczone Królestwo

4

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

5

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Francja

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Francja

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Francja

8

Baxter S.A.

Boulevard René Branquart 80

7860 Lessines

Belgia

9

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Niemcy

10

Biovit d.o.o.

Matka Laginje 13

HR-42000 Varazdin

Chorwacja

11

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Niemcy

12

Butterworth Laboratories Ltd

Waldegrave Road 54-56

TW118NY LONDON

Zjednoczone Królestwo

13

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Łotwa

14

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Niderlandy

15

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Niemcy

16

DIVERCHIM SA

RUE DU NOYER, ZAC du Moulin 6

95700 Roissy en France

Francja

17

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Niemcy

18

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Republika Czeska

19

ESTO Cheb s.r.o.

Palackého 2087/8 A

35002 Cheb

Republika Czeska

20

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 München

Niemcy

21

Fire Fighting Enterprises Ltd

Hunting Gate 9

SG4 0TJ Hitchin

Zjednoczone Królestwo

22

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Niemcy

23

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Włochy

24

GlaxoSmithKline

Cobden Street

DD10 8EA Montrose

Zjednoczone Królestwo

25

Halon & Refrigerant Services Ltd

J Reid Trading Estate, Factory Road

CH5 2QJ Sandycroft

Zjednoczone Królestwo

26

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Niderlandy

27

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH

Wunstorfer Str. 40

30926 Seelze

Niemcy

28

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalia

29

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via delle Macere 20

00060 Formello

Włochy

30

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Niderlandy

31

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Grecja

32

Labmix24 GmbH

Jonas-Elkan-Weg 4

46499 Hamminkeln

Niemcy

33

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Hiszpania

34

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Niemcy

35

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 München

Niemcy

36

Lyontech Engineering Ltd

Manor Industrial Estate 39

CH6 5UY Flint

Zjednoczone Królestwo

37

Mebrom NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgia

38

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

Niemcy

39

Meridian Technical Services Limited

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Zjednoczone Królestwo

40

Mexichem UK Limited

The Heath Business and Technical Park

WA7 4QX Runcorn, Cheshire

Zjednoczone Królestwo

41

Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder

Bevesierweg 4

1780CA Den Helder

Niderlandy

42

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Polska

43

PANREAC QUIMICA S.L.U.

C/Garraf 2

E08210 Barcelona

Hiszpania

44

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Włochy

45

Rutherford Appleton Laboratory

Chilton, Didcot, Oxon

OX11 0QX Didcot

Zjednoczone Królestwo

46

Savi Technologie sp. z o.o.

Psary ul. Wolności 20

51-180 Wrocław

Polska

47

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Francja

48

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Niemcy

49

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD

The Old Brickyard, New Road

SP8 4XT Gillingham, DORSET

Zjednoczone Królestwo

50

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Niemcy

51

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francja

52

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Włochy

53

SPEX CertiPrep LTD

Dalston Gardens 2

HA7 1BQ Stanmore

Zjednoczone Królestwo

54

Sterling Chemical Malta Limited

V. Dimech Street 4

1504 FLORIANA

Malta

55

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Włochy

56

Syngenta Limited

Priestley Road Surrey Research Park 30

GU2 7YH Guildford

Zjednoczone Królestwo

57

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Hiszpania

58

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Włochy

59

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Niemcy

60

Thomas Swan & Co. Ltd.

Rotary Way

DH8 7ND Consett County Durham

Zjednoczone Królestwo

61

VALLISCOR EUROPA LIMITED

3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock

D01 YE64 Dublin 1

Irlandia

 

 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Miguel ARIAS CAÑETE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 4).

(3)  Dz.U. C 43 z 10.2.2017, s. 5.


ZAŁĄCZNIK I

GRUPY I oraz II

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty i czynniki ułatwiające procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Syngenta Limited (UK)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK II

GRUPA III

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na halony stosowane jako substraty i przeznaczone do zastosowań krytycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

ATELIERS BIGATA SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

EAF protect s.r.o. (CZ)

ESTO Cheb s.r.o. (CZ)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

INTERGEO LTD (EL)

Lyontech Engineering Ltd (UK)

Meridian Technical Services Limited (UK)

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. (PL)


ZAŁĄCZNIK III

GRUPA IV

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na tetrachlorek węgla stosowany jako substrat i czynnik ułatwiający procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


ZAŁĄCZNIK IV

GRUPA V

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na 1,1,1-trichloroetan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

ARKEMA FRANCE (FR)


ZAŁĄCZNIK V

GRUPA VI

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromek metylu stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK VI

GRUPA VII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorobromofluorowęglowodory stosowane jako substraty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

GlaxoSmithKline (UK)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


ZAŁĄCZNIK VII

GRUPA VIII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorochlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

ARKEMA FRANCE (FR)

Bayer CropScience AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


ZAŁĄCZNIK VIII

GRUPA IX

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromochlorometan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

LABORATORIOS MIRET S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co. Ltd. (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


ZAŁĄCZNIK IX

(Szczególnie chronione informacje handlowe – poufne – nieprzeznaczone do publikacji)


ZAŁĄCZNIK X

Przedsiębiorstwa uprawnione do produkcji lub przywozu na potrzeby zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2018 r.

Kontyngenty substancji kontrolowanych, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym podmiotom:

Przedsiębiorstwo

2D Technologies Ltd (UK)

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Baxter S.A. (BE)

Biovit d.o.o. (HR)

Butterworth Laboratories Ltd (UK)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

DIVERCHIM SA (FR)

F-Select GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder (NL)

PANREAC QUIMICA S.L.U. (ES)

Rutherford Appleton Laboratory (UK)

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

SPEX CertiPrep LTD (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


ZAŁĄCZNIK XI

(Szczególnie chronione informacje handlowe – poufne – nieprzeznaczone do publikacji)


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/64


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2334

z dnia 14 grudnia 2017 r.

przedłużająca ważność zatwierdzenia kreozotu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 14 ust. 5,

po zasięgnięciu opinii Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Substancja czynna kreozot została włączona do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) w odniesieniu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 i w związku z tym, zgodnie z art. 86 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, uznaje się ją za zatwierdzoną na mocy tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przestrzegania specyfikacji i warunków określonych w załączniku I do wspomnianej dyrektywy.

(2)

Zatwierdzenie kreozotu wygaśnie w dniu 30 kwietnia 2018 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w dniu 27 października 2016 r. złożony został wniosek o odnowienie zatwierdzenia tej substancji czynnej.

(3)

W dniu 14 lipca 2017 r. Zjednoczone Królestwo, jako właściwy organ oceniający, poinformowało służby Komisji, że należy przeprowadzić pełną ocenę. Na przeprowadzenie pełnej oceny przewidziano termin 365 dni zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Podczas tej oceny właściwy organ oceniający może, w razie potrzeby, zażądać od wnioskodawcy przedstawienia wystarczających danych do przeprowadzenia oceny zgodnie z art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. W takim przypadku 365-dniowy termin zostaje zawieszony na okres, który nie może przekroczyć łącznie 180 dni, chyba że dłuższe zawieszenie będzie uzasadnione ze względu na charakter tych dodatkowych danych lub wyjątkowe okoliczności.

(4)

W terminie 270 dni od otrzymania zalecenia od właściwego organu oceniającego Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”) przygotowuje i przedkłada Komisji opinię w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej zgodnie z art. 14 ust. 3 tego rozporządzenia.

(5)

Ponadto, ponieważ kreozot został sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza kategorii 1B i spełnia kryteria pozwalające uznać go za substancję trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną (substancję PBT) lub bardzo trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (substancję vPvB) zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), spełnia on kryteria wyłączenia określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Niezbędne jest zatem przeprowadzenie dalszego badania mającego na celu określenie, czy spełniony został co najmniej jeden z warunków określonych w art. 5 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia oraz czy w związku z tym zatwierdzenie kreozotu może zostać przedłużone.

(6)

W rezultacie, z przyczyn pozostających poza kontrolą wnioskodawcy, zatwierdzenie kreozotu prawdopodobnie wygaśnie, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie jego odnowienia. Należy zatem przedłużyć ważność zatwierdzenia kreozotu na okres wystarczający do umożliwienia rozpatrzenia wniosków. Biorąc pod uwagę terminy przewidziane na dokonanie oceny przez właściwy organ oceniający oraz na przygotowanie i przedstawienie opinii przez Agencję, a także okres konieczny do podjęcia decyzji, czy spełniony został co najmniej jeden z warunków określonych w art. 5 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia, oraz czy w związku z tym zatwierdzenie kreozotu może zostać odnowione, należy przedłużyć ważność zatwierdzenia kreozotu do dnia 31 października 2020 r.

(7)

Z wyjątkiem daty utraty ważności zatwierdzenia kreozot powinien być zatwierdzony z zastrzeżeniem przestrzegania specyfikacji i warunków określonych w załączniku I do dyrektywy 98/8/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedłuża się ważność zatwierdzenia kreozotu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 do dnia 31 października 2020 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


WYTYCZNE

15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/66


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/2335

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2017/38)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 i ust. 5,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) tworzy wspólną analityczną bazę danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych (zwaną dalej „AnaCredit”), zasilaną danymi o ekspozycjach kredytowych pochodzącymi ze wszystkich państw członkowskich, których walutą jest euro. Baza AnaCredit będzie stanowić wsparcie dla Eurosystemu, ESBC oraz Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) w wykonywaniu ich zadań, w tym w zakresie analizy polityki pieniężnej oraz operacji polityki pieniężnej, zarządzania ryzykiem, nadzorowania stabilności finansowej, a także polityki makroostrożnościowej i badań dotyczących nadzoru makroostrożnościowego oraz w zakresie nadzoru bankowego.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) (1) podmioty sprawozdające będące rezydentami w sprawozdającym państwie członkowskim mają obowiązek przekazywania danych dotyczących ekspozycji kredytowych oraz danych referencyjnych dotyczących kontrahentów krajowemu bankowi centralnemu (KBC) tego państwa członkowskiego. KBC sprawozdających państw członkowskich mają także obowiązek przesyłania tych danych do Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Konieczne jest zatem określenie procedur dotyczących takich transmisji danych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2016/867 (EBC/2016/13). W szczególności konieczne jest, by KBC przekazywały dane referencyjne dotyczące kontrahentów oraz, w odpowiednich przypadkach, dokonywały rejestracji kontrahentów w bazie danych rejestru instytucji i jednostek powiązanych (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD) stanowiącej centralne repozytorium, w którym przechowywane są atrybuty dotyczące pojedynczych jednostek organizacyjnych oraz informacje o różnych rodzajach istniejących między nimi powiązań, co m.in. pozwala na określenie struktury grupy z uwzględnieniem różnych definicji w bazie RIAD, w sposób terminowy.

(3)

Ponadto konieczne jest jasne przydzielenie obowiązków KBC w zakresie przekazywania EBC danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych kontrahentów w odniesieniu do podmiotów obserwowanych będących oddziałami zagranicznymi w sprawozdającym państwie członkowskim w celu ograniczania podwójnej sprawozdawczości, a tym samym zapewnienia wdrożenia skutecznych i efektywnych procedur statystycznych w całym procesie tworzenia informacji statystycznych.

(4)

Baza AnaCredit może także obejmować dane dotyczące ekspozycji kredytowych pochodzące z państw członkowskich, których walutą nie jest euro ale które podejmą decyzję o zostaniu sprawozdającym państwem członkowskim poprzez włączenie postanowień rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) do prawa krajowego lub poprzez nałożenie odpowiednich obowiązków sprawozdawczych w inny sposób, zgodnie z prawem krajowym. Te państwa członkowskie mogą także włączyć postanowienia niniejszych wytycznych do prawa krajowego lub w inny sposób wdrożyć odpowiednie środki, zgodnie z prawem krajowym, w celu zapewnienia spełniania odpowiednich obowiązków przesyłania danych do EBC w zharmonizowany sposób.

(5)

Zgodnie z art. 24 wytycznych EBC/2014/15 (2) KBC przekazują i aktualizują wszystkie niezbędne na potrzeby statystyczne dane referencyjne opisujące jednostki instytucjonalne lub jednostki prawne, poprzez bazę RIAD. Dane przechowywane w bazie RIAD są także wykorzystywane do przygotowywania oficjalnych list monetarnych instytucji finansowych (MIF), funduszy inwestycyjnych, podmiotów sekurytyzacyjnych, instytucji istotnych dla statystyki płatności oraz instytucji ubezpieczeniowych.

(6)

Baza RIAD powinna być repozytorium danych referencyjnych dotyczących wszystkich kontrahentów zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) 2016/867 (EBC/2016/13). Niezbędnym warunkiem poprawnego funkcjonowania bazy AnaCredit jest jednoznaczna identyfikacja kontrahentów.

(7)

Konieczne jest zdefiniowanie zakresu danych podlegających przekazywaniu zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), zgodnie z którym KBC mają prawo utworzenia systemu przekazywania informacji zwrotnej podmiotom sprawozdającym lub rozbudowania istniejących systemów przekazywania informacji zwrotnej takim podmiotom przy wykorzystaniu podzbioru danych dotyczących ekspozycji kredytowych zebranych na podstawie tego rozporządzenia. Te systemy przekazywania informacji zwrotnej pomagają w zapewnieniu podmiotom sprawozdającym szerszej podstawy do oceny ich zdolności kredytowej, w szczególności w odniesieniu do dłużników transgranicznych, a także w poprawie zarządzania ryzykiem przez instytucje kredytowe i innych kredytodawców. System przekazywana informacji zwrotnej może zwiększyć wkład ESBC w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi oraz zapewniania stabilności systemu finansowego.

(8)

EBC, we współpracy z KBC sprawozdających państw członkowskich, powinien na kolejnym etapie ustanowić ramy prawne szczegółowo określające zakres i sposób wdrażania systemów przekazywania informacji zwrotnej. Te ramy prawne nie powinny uniemożliwiać KBC wymiany danych referencyjnych dotyczących kontrahentów z ich podmiotami sprawozdającymi, jeżeli zostanie to uznane za konieczne dla poprawy wydajności i spójności procedury sprawozdawczej oraz dla przyczyniania się do wyższej jakości danych referencyjnych dotyczących kontrahentów przechowywanych w bazie RIAD.

(9)

Niezbędne jest ustanowienie procedury sprawnego wprowadzania zmian technicznych do załączników do niniejszych wytycznych, pod warunkiem że zmiany te nie naruszą podstawowej struktury pojęciowej ani nie wpłyną na obciążenia sprawozdawcze. Przy stosowaniu tej procedury uwzględnione powinny być opinie Komitetu ds. Statystyki ESBC. KBC i pozostałe komitety ESBC mogą przedstawiać propozycje takich zmian technicznych do załączników za pośrednictwem Komitetu ds. Statystyki ESBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres regulacji

Niniejsze wytyczne szczegółowo określają obowiązki KBC w zakresie przesyłania do EBC danych dotyczących ekspozycji kredytowych oraz danych referencyjnych dotyczących kontrahentów zebranych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), w tym obowiązki KBC w zakresie rejestrowania kontrahentów w bazie RIAD, a także procedury przesyłania takich danych.

Artykuł 2

Definicje

Terminy stosowane w niniejszych wytycznych mają znaczenie nadane im w rozporządzeniu (UE) 2016/867 (EBC/2016/13).

Ponadto na potrzeby niniejszych wytycznych następujące określenia oznaczają:

1)   „dane dotyczące ekspozycji kredytowych”: dane granularne dotyczące ekspozycji kredytowych oraz ryzyka kredytowego;

2)   „oddział zagraniczny w sprawozdającym państwie członkowskim”: oddział zagraniczny będący rezydentem w sprawozdającym państwie członkowskim, który jest prawnie zależną częścią instytucji kredytowej będącej rezydentem w innym sprawozdającym państwie członkowskim;

3)   „centrala jednostki”: podmiot prawny, którego oddział zagraniczny jest prawnie zależną częścią;

4)   „rodzimy KBC”: KBC sprawozdającego państwa członkowskiego, którego rezydentem jest instytucja kredytowa, której prawnie zależną częścią jest oddział zagraniczny;

5)   „goszczący KBC”: KBC sprawozdającego państwa członkowskiego, którego rezydentem jest oddział zagraniczny;

6)   „kod RIAD”: niepowtarzalny identyfikator kontrahenta nadawany wszystkim kontrahentom w przypadku przekazywania danych z KBC do EBC;

7)   „właściwy KBC”: na potrzeby definiowania ról i obowiązków w zakresie danych referencyjnych dotyczących kontrahentów – KBC sprawozdającego państwa członkowskiego, w którym dany kontrahent jest rezydentem. Za właściwy KBC w odniesieniu do kontrahentów niebędących rezydentami w sprawozdającym państwie członkowskim uważa się EBC;

8)   „wysyłający KBC”: na potrzeby definiowania ról i obowiązków w zakresie danych referencyjnych dotyczących kontrahentów – KBC sprawozdającego państwa członkowskiego, który przekazuje EBC dane referencyjne dotyczące kontrahentów będących rezydentami w innym państwie członkowskim;

9)   „dane wyjściowe”: dane utworzone przez EBC w zakresie danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów;

10)   „zarządzanie jakością danych” lub „DQM”: zapewnianie, weryfikowanie i utrzymywanie jakości danych wyjściowych poprzez stosowanie i wdrażanie celów DQM, wskaźników DQM i progów DQM;

11)   „cel DQM”: punkt odniesienia do oceny jakości danych wyjściowych;

12)   „wskaźnik DQM”: wskaźnik statystyczny służący do pomiaru stopnia osiągnięcia danego celu DQM;

13)   „próg DQM”: minimalny poziom prac weryfikacyjnych wymaganych w celu spełnienia wymogów systemu DQM na potrzeby danego celu DQM.

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE KBC W ODNIESIENIU DO DANYCH DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I DANYCH REFERENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH KONTRAHENTÓW

Artykuł 3

Ogólne obowiązki sprawozdawcze KBC w odniesieniu do danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów

KBC sporządzają i przekazują EBC dane dotyczące ekspozycji kredytowych i dane referencyjne dotyczące kontrahentów zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach I–IV do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), przy zachowaniu prawa KBC do przyznawania wyłączeń lub zezwolenia na niższą częstotliwość sprawozdawczości zgodnie z art. 16 tego rozporządzenia.

Artykuł 4

Szczególne obowiązki sprawozdawcze KBC, ich częstotliwość i terminy

1.   KBC przesyłają do EBC dane dotyczące ekspozycji kredytowych i dane referencyjne dotyczące kontrahentów zebrane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) w sposób wskazany w art. 13 ust. 4–8 tego rozporządzenia.

2.   KBC dokonują identyfikacji każdego atrybutu danych dotyczących ekspozycji kredytowych, który:

a)

nie ma zastosowania: oznacza to atrybut danych, który nie ma zastosowania do danego instrumentu, ochrony lub kontrahenta, do których się odnosi; lub

b)

nie jest wymagany: oznacza to atrybut danych, który jest albo wyraźnie określony jako informacja, której przekazywanie nie jest wymagane na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), albo co do którego KBC podjął decyzję o niegromadzeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

3.   KBC zapewniają, aby – na każdą sprawozdawczą datę referencyjną – wszyscy odpowiedni kontrahenci byli zarejestrowani w bazie RAID oraz dysponowali danymi referencyjnymi dotyczącymi kontrahentów, które są ważne na daną sprawozdawczą datę referencyjną. Chociaż zgodnie z art. 13 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) do danych dotyczących ekspozycji kredytowych i do danych referencyjnych dotyczących kontrahentów ma zastosowanie ten sam termin przesyłania danych, KBC podejmują racjonalne starania, by przesyłać dane referencyjne dotyczące kontrahentów oraz, w odpowiednich przypadkach, by rejestrować kontrahentów w bazie RIAD, przynajmniej jeden dzień przed przesłaniem odpowiednich danych dotyczących ekspozycji kredytowych.

Artykuł 5

Rzeczywista populacja sprawozdawcza

1.   KBC dokonują identyfikacji oraz przeglądu rzeczywistej populacji sprawozdawczej na podstawie:

a)

definicji „rzeczywistej populacji sprawozdawczej” zawartej w art. 3 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13);

b)

wyłączeń przyznanych przez KBC na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), przy uwzględnieniu całkowitej kwoty niespłaconych kredytów wszystkich sektorów, zgodnie z danymi przekazanymi KBC na koniec grudnia poprzedniego roku kalendarzowego zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (3);

c)

informacji przekazanych KBC przez podmioty sprawozdające na temat połączenia, podziału lub innego rodzaju przekształcenia mogącego wpłynąć na realizację ich obowiązków statystycznych;

d)

wszelkich uzgodnień pomiędzy odpowiednimi KBC mających na celu uniknięcie podwójnej sprawozdawczości oddziałów zagranicznych zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13);

e)

wszelkich uzgodnień pomiędzy odpowiednimi KBC dotyczących przydzielenia obowiązków w odniesieniu do oddziałów zagranicznych w sprawozdającym państwie członkowskim zgodnie z art. 6 niniejszych wytycznych.

2.   Bez uszczerbku dla włączenia do rzeczywistej populacji sprawozdawczej nowych podmiotów ze sprawozdających państw członkowskich po pierwszym przekazaniu danych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) KBC sprawdzają spełnianie warunków przyznania lub cofnięcia wyłączenia określonych w art. 16 tego rozporządzenia. KBC dokonują tej czynności w pierwszym kwartale każdego roku, w oparciu o status rzeczywistej populacji sprawozdawczej w grudniu roku poprzedniego. KBC mogą zdecydować o opóźnieniu wykonania tej czynności do pierwszego kwartału 2021 r.

3.   KBC zapewniają, aby na każdą sprawozdawczą datę referencyjną w bazie RIAD byli zarejestrowani następujący kontrahenci:

a)

podmioty sprawozdające zgodnie z art. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), będące rezydentami w tym samym sprawozdającym państwie członkowskim, co dany KBC;

b)

podmioty obserwowane będące oddziałami zagranicznymi podmiotów sprawozdających, o których mowa w lit. a), zgodnie z art. 1 pkt 9 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13);

c)

centrale podmiotów obserwowanych, o których mowa w lit. b).

KBC dokonują rejestracji powyższych kontrahentów niezwłocznie po spełnieniu kryteriów definiujących ich jako: (i) podmioty sprawozdające; (ii) podmioty obserwowane; lub (iii) centrale podmiotu obserwowanego – oraz zawsze przed pierwszą sprawozdawczą datą referencyjną, po której zaczną oni spełniać kryteria definiujące ich jako takich kontrahentów.

4.   KBC zapewniają, aby na każdą sprawozdawczą datę referencyjną dla każdego podmiotu obserwowanego w bazie RIAD zarejestrowane były następujące informacje:

a)

związek pomiędzy podmiotem obserwowanym a podmiotem prawnym, którego częścią jest podmiot obserwowany;

b)

data referencyjna, w której podmioty obserwowane mają obowiązek przekazania informacji do bazy AnaCredit;

c)

mające zastosowanie wyłączenia – poprzez wskazanie:

i)

czy wyłączenie zostało przyznane zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13);

ii)

czy wyłączenie obejmuje niektóre, czy wszystkie wymogi sprawozdawcze, zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); lub

iii)

czy wyłączenie zostało przyznane oddziałom zagranicznym zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy odpowiednimi KBC, mającymi na celu uniknięcie podwójnej sprawozdawczości zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13);

d)

potwierdzenie, czy KBC podjął decyzję o niezbieraniu informacji zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13);

e)

potwierdzenie, czy zachodzi obowiązek przekazywania danych dotyczących ekspozycji kredytowych jedynie z częstotliwością kwartalną zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); oraz

f)

potwierdzenie, czy obserwowany podmiot ma obowiązek przekazywania danych dotyczących ryzyka kontrahenta jedynie z częstotliwością kwartalną zgodnie ze wzorem 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13).

5.   Rodzimy KBC rejestruje w bazie RIAD decyzję o niezbieraniu żadnych, lub o zbieraniu tylko części, atrybutów danych wskazanych we wzorze 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) dotyczących oddziału zagranicznego od podmiotu prawnego, którego oddział ten jest częścią, gdy instrumenty takie są posiadane lub obsługiwane przez oddział zagraniczny będący rezydentem w innym sprawozdającym państwie członkowskim zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia.

6.   Goszczący KBC rejestruje w bazie RIAD decyzję o niezbieraniu żadnych, lub o zbieraniu tylko części, atrybutów danych wskazanych we wzorze 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) od oddziału zagranicznego, który jest częścią podmiotu prawnego będącego rezydentem w innym sprawozdającym państwie członkowskim zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. b) tego rozporządzenia.

7.   Odpowiedni KBC informuje EBC o procedurach planowanych na podstawie art. 15 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) w celu spełnienia wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej określonych w tym rozporządzeniu w przypadku połączenia, podziału lub innego rodzaju przekształcenia, w którym uczestniczy jeden lub większa liczba podmiotów sprawozdających, i które mogłoby wpłynąć na spełnianie przez te podmioty sprawozdające wymogów sprawozdawczości statystycznej.

Artykuł 6

Przydzielenie obowiązków w odniesieniu do oddziałów zagranicznych w sprawozdającym państwie członkowskim

1.   W przypadku gdy podmiot prawny i którykolwiek z jego oddziałów zagranicznych są rezydentami w różnych sprawozdających państwach członkowskich, KBC dokładają racjonalnych starań w celu uniknięcia podwójnego przekazywania tych samych danych zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) poprzez koordynowanie zbierania przez nie od odpowiednich podmiotów sprawozdających i ich oddziałów zagranicznych atrybutów danych wskazanych we wzorach 1 i 2 załącznika I do tego rozporządzenia.

2.   W załączniku II do niniejszych wytycznych dokonano przydzielenia obowiązków KBC, które przekazują EBC dane dotyczące ekspozycji kredytowych oraz dane referencyjne dotyczące kontrahenta w odniesieniu do oddziałów zagranicznych w sprawozdającym państwie członkowskim, przy uwzględnieniu wyłączeń przyznanych podmiotom sprawozdającym.

3.   Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 rodzimy KBC i goszczący KBC zbierający dane od oddziału zagranicznego w sprawozdającym państwie członkowskim mogą uzgodnić inny sposób przydzielenia obowiązków w zakresie przekazywania EBC danych dotyczących ekspozycji kredytowych oraz danych referencyjnych dotyczących kontrahentów, który to sposób ma pierwszeństwo przed przydziałem obowiązków określonym w załączniku II do niniejszych wytycznych. Zgodnie z takimi uzgodnieniami rodzimy KBC lub goszczący KBC informują EBC i dokonują rejestracji w bazie RIAD następujących informacji:

a)

o KBC odpowiedzialnym za przesyłanie do EBC informacji wskazanych we wzorze 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); oraz

b)

o KBC odpowiedzialnym za przesyłanie do EBC informacji wskazanych we wzorze 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13).

Oba KBC rejestrują w bazie RIAD odpowiednie dane referencyjne dotyczące kontrahentów.

4.   Z zastrzeżeniem prawa KBC do decyzji o niezbieraniu określonych atrybutów danych zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia, uzgodnienia mające pierwszeństwo przed przydziałem obowiązków przekazywania wzorów 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) nie mogą skutkować przekazywaniem mniejszej ilości danych w porównaniu do sposobu określonego w załączniku II.

5.   W przypadku uzgodnień pomiędzy dwoma odpowiednimi KBC na podstawie art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), w wyniku którego tylko jeden z nich zbiera i przesyła do EBC wszystkie dane (wzór 1 i 2) pochodzące od oddziału zagranicznego w sprawozdającym państwie członkowskim:

a)

KBC, który nie przesyła danych do EBC, może podjąć decyzję o niezbieraniu żadnych danych od danego oddziału zagranicznego w sprawozdającym państwie członkowskim zgodnie z art. 8 ust. 5 i art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) w celu uniknięcia podwójnej sprawozdawczości; oraz

b)

EBC przesyła dane przekazane w związku z oddziałem zagranicznym w sprawozdającym państwie członkowskim do KBC, który nie przesyła danych do EBC, w celu wykorzystania ich zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13).

Artykuł 7

Przepisy przejściowe dotyczące przekazywania danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów

1.   W przypadku wykonania przez KBC przyznanego im w art. 19 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) prawa do opóźnienia pierwszego przesłania do EBC danych dotyczących ekspozycji kredytowych w odniesieniu do wszystkich sprawozdawczych dat referencyjnych przed dniem 1 lutego 2019 r., pierwsze przesłanie danych odbywa się nie później niż dnia 31 marca 2019 r.

2.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) KBC, który korzysta z przepisu przejściowego dotyczącego danych o ekspozycjach kredytowych zgodnie z ust. 1, może opóźnić pierwsze przesłanie do EBC danych referencyjnych dotyczących kontrahentów, o ile prześle te dane do EBC sześć miesięcy przed pierwszym przekazaniem danych dotyczących ekspozycji kredytowych, a w każdym przypadku nie później niż dnia 30 września 2018 r.

3.   Z zastrzeżeniem art. 19 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) KBC rejestrują decyzje o opóźnieniu pierwszego przesłania do EBC danych o ekspozycjach kredytowych do dnia 30 czerwca 2018 r. w bazie RIAD. W przypadku opóźnienia pierwszego przesłania danych przez KBC informacje takie mogą być uaktualniane przed pierwszym przekazaniem danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów.

4.   W odniesieniu do pierwszego przekazania miesięcznych i kwartalnych danych dotyczących ekspozycji kredytowych KBC informują EBC do dnia 31 marca 2018 r. o swojej odpowiedniej wybranej rzeczywistej populacji sprawozdawczej poprzez zarejestrowanie tych informacji w bazie RIAD.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE W ZAKRESIE DANYCH REFERENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH KONTRAHENTÓW W BAZIE RIAD

Artykuł 8

Identyfikacja kontrahentów w bazie RIAD

1.   KBC identyfikują wszystkich kontrahentów, których dane przekazują, zarówno rezydentów, jak i nierezydentów, za pomocą unikalnego kodu RIAD, uwzględniając warunki określone w niniejszych wytycznych.

2.   KBC podejmują wszelkie możliwe działania zmierzające do poprawnej identyfikacji odpowiednich kontrahentów w bazie RIAD oraz oznaczania tych kontrahentów – niezależnie od kraju, w którym są oni rezydentami – za pomocą odpowiedniego kodu RIAD. Zasada ta ma również zastosowanie w sytuacji, gdy dany KBC stosuje wzór 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) tylko do zbierania i przesyłania do EBC danych dotyczących ekspozycji kredytowych oraz danych referencyjnych dotyczących kontrahentów w przypadkach, w których inny KBC stosuje wzór 1 załącznika I do tego rozporządzenia do zbierania i przesyłania danych odnoszących się do tego samego kontrahenta, oraz gdy podmiotom sprawozdającym przyznano częściowe wyłączenia.

3.   KBC stosują poprawne kody RIAD do oznaczania wszystkich kontrahentów w sposób konsekwentny i ciągły oraz dokonują ich terminowych aktualizacji w przypadku wprowadzenia zmian, np. w sytuacji gdy właściwy KBC interweniuje poprzez zastąpienie kodu tymczasowego oficjalnym kodem RIAD.

4.   KBC mogą nakładać na podmioty sprawozdające obowiązek stosowania szczególnego zbioru identyfikatorów kontrahentów. Załącznik IV do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) stanowi, że odpowiedni KBC może zezwolić podmiotom sprawozdającym, aby do oznaczenia kontrahentów podczas pierwotnego przesyłania danych stosowali identyfikator kontrahenta specyficzny dla danego podmiotu sprawozdającego. W takim przypadku KBC stosujący wzór 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) do zbierania danych dotyczących ekspozycji kredytowych oraz danych referencyjnych dotyczących kontrahentów tworzy przyporządkowania pomiędzy poszczególnymi identyfikatorami kontrahenta stosowanymi przez podmioty sprawozdające do oznaczania tego samego kontrahenta a odpowiadającym im kodem RIAD, wykorzystywanymi do wtórnego przesyłania danych.

5.   KBC zapewniają rejestrację w bazie RIAD w odpowiedniej sprawozdawczej dacie referencyjnej wszystkich kontrahentów powiązanych z instrumentami, których dane podlegają przekazaniu do bazy AnaCredit, niezależnie od ich roli oraz kraju, w którym sam kontrahent jest rezydentem. KBC podejmują uzasadnione działania zmierzające do rejestracji nowego kontrahenta w bazie RIAD przynajmniej jeden dzień przed przesłaniem do EBC danych dotyczących ekspozycji kredytowych w odniesieniu do instrumentów, z którymi kontrahent jest powiązany.

Artykuł 9

Przesyłanie danych referencyjnych dotyczących kontrahentów do bazy RIAD

1.   KBC przekazują EBC dane referencyjne dotyczące kontrahentów zgodnie ze zbiorami danych referencyjnych dotyczących kontrahentów we wzorze 1 załącznika I oraz w tabelach 2 i 3 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13).

2.   KBC mogą otrzymywać dane referencyjne dotyczące kontrahentów, w tym identyfikatory, od odpowiednich podmiotów sprawozdających lub za pośrednictwem porozumień o współpracy zawieranych z krajowymi urzędami statystycznymi, właściwymi organami krajowymi oraz innymi instytucjami krajowymi, o ile informacje takie mogą być wykorzystywane na potrzeby określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2533/98 (4).

3.   KBC aktualizują dane referencyjne dotyczące kontrahentów przekazywane do EBC niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie jednego lub większej ilości atrybutów danych. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do kontrahentów będących rezydentami, jak i nierezydentami.

4.   KBC mogą zdecydować o niezbieraniu określonych atrybutów danych referencyjnych dotyczących kontrahentów od indywidualnych podmiotów sprawozdających, np. jeżeli dany atrybut ma oznaczenie „N” w tabelach 2 i 3 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), niemniej jednak, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), KBC zawsze – niezależnie od roli oraz kraju, w którym sam kontrahent jest rezydentem – przekazują do bazy RIAD identyfikator podmiotu prawnego (LEI). Jeżeli kontrahentowi nie nadano identyfikatora podmiotu prawnego, KBC przekazuje identyfikator krajowy z listy identyfikatorów krajowych opublikowanej na stronie internetowej EBC jako załącznik do dokumentu „AnaCredit Reporting Manual”.

5.   Poza obowiązkowymi identyfikatorami podmiotów wymaganymi przez rozporządzenie (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) KBC przekazują do bazy RIAD wszelkie inne krajowe identyfikatory dostępne dla danego kontrahenta, o ile informacje takie mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami poufności określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2533/98.

6.   KBC nie mają obowiązku przekazywania do bazy RIAD informacji referencyjnych dotyczących kontrahentów, jeżeli dany kontrahent jest uwzględniony na liście organizacji międzynarodowych publikowanej na stronie internetowej EBC jako załącznik do dokumentu „AnaCredit Reporting Manual” i regularnie aktualizowanej przez EBC we współpracy z KBC. W takich przypadkach przy przekazywaniu do EBC danych dotyczących ekspozycji kredytowych KBC stosują jedynie odpowiedni kod RIAD do oznaczenia organizacji międzynarodowej. Zasada ta ma również zastosowanie do kontrahentów będących na liście MIF, z wyjątkiem sytuacji gdy kontrahent występuje jako dłużnik, w którym to przypadku KBC stosują się do ogólnych wymogów sprawozdawczych w zakresie danych referencyjnych dotyczących kontrahentów.

Artykuł 10

Obowiązki KBC w zakresie identyfikacji kontrahentów będących rezydentami zarejestrowanymi w bazie RIAD

1.   KBC zapewniają unikalną identyfikację w bazie RIAD wszystkich kontrahentów będących rezydentami oraz podejmują wszelkie możliwe działania w celu uniknięcia oznaczania tego samego kontrahenta będącego rezydentem dwoma lub większą liczbą odrębnych wpisów w bazie RIAD.

2.   Szczegółowe informacje dotyczące kroków, jakie podejmują KBC w celu zapewnienia unikalnej identyfikacji kontrahentów w bazie RIAD, oraz zarządzania danymi referencyjnymi tych kontrahentów, są zawarte w załączniku I.

3.   Po rejestracji kontrahenta będącego rezydentem w bazie RIAD pod tymczasowym kodem RIAD właściwy KBC dokonuje – najpóźniej do ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca po dacie otrzymania z centrum usług identyfikacji listy potencjalnych duplikatów – oceny tego, czy taki nowy tymczasowy kontrahent jest duplikatem istniejącego kontrahenta będącego rezydentem, czy też rzeczywistym nowym kontrahentem. W tym pierwszym przypadku, tj. gdy efektem zestawienia jest zgodność, właściwy KBC wybiera odpowiedni podmiot, którego dotyczy zgodność, z przedłożonej listy duplikatów, a tym samym anuluje („zamraża”) nowego tymczasowego kontrahenta na rzecz odpowiadającego mu istniejącego kontrahenta będącego rezydentem („pozostawiony kontrahent”). W tym drugim przypadku, tj. gdy efektem zestawienia jest brak zgodności, właściwy KBC nadaje oficjalny kod RIAD nowemu tymczasowemu kontrahentowi.

4.   Rozwiązując sytuacje, w których zaistniała duplikacja, KBC najpierw zajmują się przypadkami nowych tymczasowych kontrahentów będących rezydentami z największymi ekspozycjami, zgodnie z danymi o ekspozycjach kredytowych przekazanymi EBC.

5.   KBC wykorzystują wszelkie informacje dostępne na poziomie krajowym w celu zapewnienia, w możliwym zakresie, kompletności, dokładności i aktualności informacji referencyjnych dotyczących kontrahentów będących rezydentami zarejestrowanych w bazie RIAD. W tym celu KBC dokonuje oceny wszystkich wiarygodnych źródeł informacji, o ile informacje takie mogą być wykorzystane zgodnie z zasadami w zakresie poufności określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2533/98, tak aby do bazy RIAD wprowadzić informacje referencyjne możliwie najwyższej jakości w odniesieniu do wszystkich odpowiednich kontrahentów.

6.   W przypadku kontrahentów będących rezydentami kraju, dla którego nie ma właściwego KBC, który mógłby przedstawić dane referencyjne dotyczące kontrahentów, EBC podejmuje racjonalne starania celem zapewnienia unikalnych danych identyfikacyjnych i referencyjnych tych kontrahentów na podstawie dostępnych informacji, podejmując działania, jakie zgodnie z załącznikiem I do niniejszych wytycznych jest zobowiązany podjąć „właściwy KBC/EBC”. Realizując te czynności, EBC najpierw zajmuje się przypadkami kontrahentów z największymi ekspozycjami zgodnie z informacjami dostępnymi w bazie AnaCredit.

7.   Dla każdego kontrahenta baza RIAD sporządza oficjalny wpis każdego atrybutu danych zgodnie z uprzednio zdefiniowanymi regułami łączenia, szeregując wszystkie potencjalne kandydujące źródła danych. Jeżeli standardowe reguły łączenia (kolejność wszystkich potencjalnych źródeł) określone przez EBC nie zostaną uznane za właściwe, KBC określają i przekazują EBC na piśmie reguły łączenia, które zostaną zastosowane w bazie RIAD do sporządzenia oficjalnego wpisu danych referencyjnych wszystkich kontrahentów będących rezydentami. Właściwe KBC mogą określać odmienną metodę dla każdego atrybutu danych referencyjnych dotyczących kontrahentów oraz mogą taką metodę okresowo zmieniać według swojego uznania.

8.   KBC poszczególnych państw członkowskich zapewniają aktualizowanie list identyfikatorów krajowych oraz list form prawnych, publikowanych jako załącznik do dokumentu „AnaCredit Reporting Manual” na stronie internetowej EBC. KBC informują EBC na piśmie w odpowiednich terminach o wszelkich niezbędnych zmianach.

ROZDZIAŁ IV

PROCEDURY I STANDARDY PRZEKAZYWANIA DANYCH DO BAZY RIAD

Artykuł 11

Nadanie kodu RIAD

1.   W momencie pierwszej rejestracji w bazie RIAD KBC nadają oficjalny kod RIAD każdemu kontrahentowi będącemu rezydentem oraz tymczasowy kod RIAD kontrahentom będącym nierezydentami, przestrzegając wymaganego formatu.

2.   KBC zapewniają wyłączność kodów RIAD nadawanych kontrahentom, zarówno będącym rezydentami, jak i nierezydentami, tj. aby żaden kod nie był powiązany z więcej niż jednym kontrahentem oraz aby kody te nie zmieniały się w czasie.

3.   KBC są zobowiązane do nadawania oficjalnego kodu RIAD kontrahentom będącym rezydentami, którzy zostali początkowo zarejestrowani w bazie RIAD z tymczasowym kodem RIAD przez wysyłający KBC lub EBC.

4.   EBC informuje KBC sprawozdających państw członkowskich o zmianie kodu RIAD kontrahenta, bez względu na kraj, w którym jest on rezydentem. KBC stosują aktualny kod RIAD dla wszystkich kontrahentów od dnia przekazania kolejnych mających zastosowanie danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów.

Artykuł 12

Standardy przesyłania danych do bazy RIAD

1.   KBC przesyłają dane referencyjne dotyczące kontrahentów do EBC za pośrednictwem bazy RIAD. Wszelkie regularne umieszczanie informacji w bazie przeprowadza się w formie transferu plików za pośrednictwem standardowego mechanizmu ESBC. Alternatywnie, w przypadku małych ilości danych, KBC mogą przetwarzać komunikaty potwierdzające przyjęcie lub aktualizować atrybuty online.

2.   W celu zminimalizowania ilości błędów operacyjnych i zapewnienia dokładności i spójności aktualizacji przekazywanych do bazy RIAD KBC przeprowadzają – przed przesłaniem danych do EBC – procedury walidacyjne porównujące odpowiednie specyfikacje wymiany danych.

Artykuł 13

Potwierdzenie przyjęcia i informacja o błędzie

1.   Po otrzymaniu aktualizacji EBC niezwłocznie przeprowadza kontrolę celem walidacji jakości przekazanych informacji.

2.   Zgodnie z art. 24 ust. 5 wytycznych EBC/2014/15 EBC przekazuje KBC:

a)

potwierdzenie przyjęcia zawierające informacje podsumowujące dotyczące aktualizacji, które zostały pomyślnie przetworzone i wprowadzone do właściwych zbiorów danych; lub

b)

informacje o błędzie zawierające szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji i nieudanej walidacji.

3.   EBC podejmuje stosowne działania w celu niezwłocznego przekazania skorygowanych informacji.

Artykuł 14

Pierwsze przekazanie danych referencyjnych dotyczących kontrahentów do bazy RIAD

1.   KBC przesyłają do EBC pierwszy zbiór danych referencyjnych dotyczących kontrahentów nie później niż sześć miesięcy przed pierwszym przesłaniem danych dotyczących ekspozycji kredytowych zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) oraz podejmują uzasadnione wysiłki, by dotrzymać odpowiedniego terminu określonego w art. 7 ust. 2 niniejszych wytycznych.

2.   Jeżeli chodzi o zawartość pierwszego przesłania danych referencyjnych dotyczących kontrahentów zgodnie z ust. 1, KBC przesyłają co najmniej dane referencyjne dotyczące kontrahentów, które na podstawie dostępnych informacji można uznać za odpowiednie do przesłania.

3.   Takie same wspólne wymogi minimum w zakresie przekazywania danych, dokładności, zgodności metodologicznej oraz wprowadzania korekt określone w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) mają zastosowanie do pierwszego przesłania do EBC danych referencyjnych dotyczących kontrahentów na podstawie ust. 1.

4.   W stosownych przypadkach pierwszy zbiór danych referencyjnych dotyczących kontrahentów przekazywany przez KBC obejmuje następujące atrybuty danych:

a)

identyfikator kontrahenta (kod RIAD);

b)

identyfikator LEI;

c)

jeżeli identyfikator LEI nie jest dostępny: krajowy identyfikator z listy identyfikatorów krajowych opublikowanej na stronie internetowej EBC, złożony z dwóch osobnych zmiennych: typu identyfikatora (lub, w stosownych przypadkach, jego opisu) oraz odpowiedniego kodu (chyba że typ identyfikatora ma wartość „nie ma zastosowania”);

d)

nazwa;

e)

adres: kraj;

f)

adres: miejscowość;

g)

adres: ulica;

h)

forma prawna;

i)

sektor instytucjonalny.

5.   Właściwa lista referencyjnych atrybutów danych, jakie KBC przekazują w odniesieniu do każdego kontrahenta podczas pierwszego przesyłania danych referencyjnych dotyczących kontrahentów do bazy RIAD, może różnić się w zależności od tego, które atrybuty mają zastosowanie do poszczególnych ról i kategorii kontrahentów zgodnie z opisem zawartym w tabeli 2 i 3 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13).

ROZDZIAŁ V

ZBIERANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I DANYCH REFERENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH KONTRAHENTÓW PRZEZ KBC

Artykuł 15

Wyłączenia i zmniejszona częstotliwość przekazywania danych

1.   Na potrzeby art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), przy obliczaniu wartości ogółem pozostających do spłaty kredytów i pożyczek dla wszystkich sektorów, przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) przez wszystkie podmioty sprawozdające będące rezydentami w sprawozdającym państwie członkowskim, KBC uwzględniają jedynie wartość ogółem pozostających do spłaty kredytów i pożyczek wszystkich podmiotów sprawozdających należących do rzeczywistej populacji sprawozdawczej w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), w tym wartość ogółem pozostających do spłaty kredytów i pożyczek wszystkich podmiotów sprawozdających, którym przyznano wyłączenia. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że KBC nie uwzględniają wartości ogółem pozostających do spłaty kredytów i pożyczek oddziałów zagranicznych niebędących rezydentami w sprawozdającym państwie członkowskim takich KBC.

2.   Na potrzeby art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), zezwalając małym podmiotom sprawozdającym na przekazywanie danych dotyczących ekspozycji kredytowych w odniesieniu do dni sprawozdawczych przed 1 stycznia 2021 r. z częstotliwością kwartalną, a nie miesięczną, KBC biorą pod uwagę łączny udział:

a)

małych podmiotów sprawozdających, którym przyznano wyłączenia na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); oraz

b)

podmiotów sprawozdających uprawnionych do przekazywania danych z częstotliwością kwartalną na podstawie art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13),

w wartości ogółem pozostających do spłaty kredytów i pożyczek przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) przez wszystkie podmioty sprawozdające będące rezydentami w sprawozdającym państwie członkowskim – i zapewniają, aby taki łączny udział nie przekraczał 4 %.

3.   Zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) odpowiedni KBC może udzielać wyłączeń podmiotom sprawozdającym będącym oddziałami zagranicznymi w sprawozdającym państwie członkowskim, o ile KBC uzyskają z innych źródeł dane spełniające wymogi co do jakości i terminowości określone w art. 14 ust. 3 tego rozporządzenia. Prawo KBC do przyznawania takich wyłączeń podlega obowiązkowi koordynacji pomiędzy odpowiednimi KBC na podstawie ustaleń mających na celu uniknięcia podwójnego przekazywania danych zgodnie z art. 6 niniejszych wytycznych. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że podmiotu sprawozdającego, któremu udzielono wyłączenia na podstawie art. 16 ust. 3, nie uważa się za mały podmiot sprawozdający, któremu udzielono wyłączenia na podstawie art. 16 ust. 1, lub za mały podmiot sprawozdający, który może przekazywać dane z częstotliwością kwartalną lub miesięczną na podstawie art. 16 ust. 2.

4.   Wykonując swoje uprawnienia na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), odpowiedni KBC może udzielać wyłączeń małym podmiotom sprawozdającym, które obejmują niektóre lub wszystkie wymogi sprawozdawcze, w tym wymogi dotyczące wyłącznie określonych podmiotów obserwowanych będących częścią podmiotu sprawozdającego, który jest podmiotem prawnym.

Artykuł 16

Współpraca z właściwymi organami

1.   Jeżeli wszystkie dane, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), lub ich część mogą być pozyskane od właściwych organów innych niż KBC, i dane te mogą być wykorzystane w zakresie i na potrzeby określone w rozporządzeniu (WE) nr 2533/98, KBC mogą ustanowić odpowiednie mechanizmy współpracy z tymi organami, gwarantujące trwały schemat otrzymywania takich danych.

2.   KBC zapewniają spełnianie przez dane, o których mowa w ust. 1, wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) przed ich przesłaniem do EBC.

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH

Artykuł 17

Standardy przesyłania danych za pośrednictwem ESCB-Net

1.   KBC korzystają z sieci ESCB-Net udostępnianej przez ESBC do przesyłania drogą elektroniczną danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów wymaganych przez EBC. KBC udostępniają dane EBC zgodnie z odrębnie określonymi standardami sprawozdawczości SDMX (5).

2.   Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody EBC KBC mogą korzystać z innych sposobów przesyłania danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów.

Artykuł 18

Zarządzanie jakością danych

1.   Z zastrzeżeniem prawa EBC do weryfikacji danych przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 2533/98 i rozporządzeniem (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) KBC monitorują oraz zapewniają właściwą jakość i wiarygodność danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów przekazywanych EBC oraz współpracują ściśle z EBC w ramach ogólnego zarządzania jakością danych.

2.   KBC definiują warunki skutkujące odrzuceniem danych otrzymanych od podmiotów sprawozdających.

3.   KBC monitorują podmioty obserwowane, w odniesieniu do których nastąpiło odrzucenie danych, oraz postęp osiągnięty w kolejnych okresach sprawozdawczych. KBC informują EBC o wynikach takiego monitorowania.

4.   KBC zapewniają, weryfikują i utrzymują jakość danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów w celu zapewnienia: (i) jakości zagregowanych danych wyjściowych; (ii) spójności danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów; oraz (iii) spójności z innymi danymi statystycznymi. W szczególności, przed przesłaniem danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów do EBC, KBC weryfikują, czy:

a)

pliki przesłane do EBC są zgodne ze specyfikacjami technicznymi dotyczącymi przesyłania danych do EBC;

b)

każdy wpis ma unikalny identyfikator;

c)

identyfikator kontraktu jest unikalny dla każdego kontraktu generującego ryzyko kredytowe dla tego samego obserwowanego podmiotu oraz czy taki identyfikator nie został w jakimś momencie ponownie użyty do oznaczenia innego kontraktu z tym samym obserwowanym podmiotem;

d)

każdy identyfikator instrumentu jest unikalny dla każdego kontraktu danego obserwowanego podmiotu, oraz czy taki identyfikator nie został w jakimś momencie ponownie użyty do oznaczenia innego instrumentu dla tego samego kontraktu i obserwowanego podmiotu;

e)

identyfikator ochrony jest unikalny dla każdej ochrony otrzymanej przez ten sam obserwowany podmiot, oraz czy taki identyfikator nie został w jakimś momencie ponownie użyty do oznaczenia innej ochrony z tym samym obserwowanym podmiotem;

f)

przesyłane dane dotyczące ekspozycji kredytowych i dane referencyjne dotyczące kontrahentów są kompletne i spójne;

g)

wszyscy kontrahenci są powiązani z instrumentami, które są zarejestrowane w systemie RIAD i oznaczone odpowiadającym identyfikatorem kontrahenta (kod RIAD) na podstawie informacji przekazanych przez podmioty sprawozdające.

5.   Przed przesłaniem danych dotyczących ekspozycji kredytowych do EBC KBC przesyłające wzór 1 lub wzór 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) zapewniają, aby dla każdego instrumentu wykazywanego dla każdego kontrahenta powiązanego z danym instrumentem wymagane dane referencyjne dotyczące wszystkich kontrahentów były rejestrowane w bazie RIAD.

6.   Dane dotyczące ekspozycji kredytowych i dane referencyjne dotyczące kontrahentów przesyłane przez KBC powinny być spójne z danymi przechowywanymi w krajowych bazach danych w wyniku działań w zakresie zarządzania jakością danych podejmowanych na poziomie krajowym.

7.   Jeżeli dane dotyczące ekspozycji kredytowych, które dotyczą obserwowanych podmiotów będących oddziałami zagranicznymi w sprawozdającym państwie członkowskim zgodnie z art. 6, są przesyłane do EBC przez dwa KBC, każdy z nich jest odpowiedzialny za jakość przekazywanych przez siebie danych. W szczególności, jeżeli dwa KBC zawierają umowę o wspólnym wykonywaniu sprawozdawczości uzupełniającej, odpowiednie KBC zapewniają spójność pomiędzy danymi dotyczącymi ekspozycji kredytowych i danymi referencyjnymi dotyczącymi kontrahentów przekazywanymi przez pierwszy z tych KBC a danymi dotyczącymi ekspozycji kredytowych i danymi referencyjnymi dotyczącymi kontrahentów przekazywanymi przez drugi z tych odpowiednich KBC. W tym celu, po umieszczeniu informacji w bazie AnaCredit, EBC przekazuje odpowiednim KBC przesłane informacje w celu zapewnienia spójności danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów przekazanych każdemu z tych KBC.

8.   KBC weryfikują spójność i dokładność danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów poprzez porównanie ich z innymi zbiorami danych gromadzonych na poziomie krajowym na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii, w momencie, gdy dane takie będą dostępne. KBC uwzględniają różnice w metodologii i terminach zbierania zbiorów danych wykorzystywanych do oceny jakości danych znajdujących się w bazie AnaCredit.

9.   Przy każdym przesłaniu danych dotyczących ekspozycji kredytowych dla danego obserwowanego podmiotu, sprawozdawczej daty referencyjnej i typu sprawozdawczości, tj. miesięcznych atrybutów danych we wzorach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), oraz kwartalnych atrybutów danych we wzorze 2 załącznika I do tego rozporządzenia, z bazy AnaCredit jest wysyłany automatycznie do KBC przesyłającego informacje komunikat potwierdzający, który wskazuje, czy dany plik został pomyślnie umieszczony w bazie, czy też odrzucony przez system. Jeżeli plik został odrzucony przez system, komunikat wskazuje przyczynę odrzucenia.

10.   EBC dokonuje oceny danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów poprzez wykonanie – w ścisłej współpracy z KBC – zestawu procedur walidacyjnych. Oceny takiej dokonuje się w odpowiednim terminie. Z uwagi na duże znaczenie rozbieżności pomiędzy celami DQM a wskaźnikami DQM, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie strefy euro, EBC i KBC mogą wspólnie koordynować działania w zakresie zarządzania jakością danych.

11.   Przy każdym przesłaniu danych dotyczących ekspozycji kredytowych dla danego obserwowanego podmiotu, sprawozdawczej daty referencyjnej i typu sprawozdawczości, które są wprowadzane do bazy AnaCredit, za pośrednictwem tej bazy jest wysyłany automatycznie komunikat potwierdzający, zawierający wynik procedur walidacyjnych. Komunikat określa szczegółowe dane, które nie były zgodne z procedurami walidacyjnymi AnaCredit, a także procedurę walidacyjną, która wykryła błąd.

12.   Jeżeli obserwowany podmiot jest oddziałem zagranicznym w sprawozdającym państwie członkowskim a informacje dotyczące tego obserwowanego podmiotu są przekazywane przez dwa KBC, wówczas:

a)

komunikaty wskazane w ust. 11 są przesyłane do obydwu właściwych KBC; oraz

b)

każdy z tych KBC jest odpowiedzialny za jakość danych zawartych we wzorze. W szczególności każdy KBC jest odpowiedzialny za przeprowadzanie procedur walidacyjnych weryfikujących spójność i integralność informacji przekazywanych we wzorach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13). W tym celu każdy KBC zapewnia poprawność informacji przekazywanych we wzorze, za który dany KBC jest odpowiedzialny.

13.   KBC ustanawiają i monitorują niezbędne mechanizmy umożliwiające podmiotom sprawozdającym rewizję i korektę przekazywanych danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów, które nie przeszły procedur walidacyjnych AnaCredit, co umożliwi niezwłoczne składanie przez KBC dostępnych korekt.

14.   W celu monitorowania wdrożenia odpowiednich procedur w zakresie zbierania, weryfikacji, przetwarzania i rozpowszechniania informacji, które ma zapewnić odpowiednią jakość zbieranych informacji, EBC i KBC przedkładają Radzie Prezesów raz na dwa lata sprawozdanie dotyczące jakości. Sprawozdania dotyczące jakości obejmują zarówno dane dotyczące ekspozycji kredytowych, jak i dane referencyjne dotyczące kontrahentów, a także przedstawiają informacje co do metod i procedur ustanowionych przez KBC w odniesieniu do unikalnej identyfikacji kontrahentów będących rezydentami. Pierwsze sprawozdanie dotyczące jakości zostanie przygotowane w grudniu 2020 r., przy czym referencyjną datą sprawozdawczą będzie wrzesień 2020 r.

Artykuł 19

Zasady przekazywania korekt

1.   KBC przesyłają do EBC wszystkie korekty otrzymane od podmiotów sprawozdających niezwłocznie po ich przetworzeniu.

2.   KBC dokonują z podmiotami sprawozdającymi ustaleń umożliwiających, aby korekty danych wskazanych w komunikatach potwierdzających, o których mowa w art. 18 ust. 11, jako niespełniające wymogów procedur walidacyjnych AnaCredit, były przesyłane niezwłocznie, a w każdym wypadku nie później niż w kolejnej dacie, w której przypada termin przekazania informacji dotyczących tego podmiotu sprawozdającego.

3.   KBC przesyłają korekty w dowolnym momencie po sprawozdawczej dacie referencyjnej.

4.   KBC przesyłają korekty, tam gdzie one istnieją, dla wszystkich okresów referencyjnych.

5.   EBC automatycznie przetwarza korekty i przechowuje je we wspólnej bazie danych bez zbędnej zwłoki po ich otrzymaniu od KBC. EBC informuje zainteresowane KBC o wyniku dodatkowej oceny jakości danych po dalszym przetworzeniu korekt.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 20

Uproszczona procedura wprowadzania zmian

Zarząd EBC, po uwzględnieniu opinii Komitetu ds. Statystyki ESBC, może dokonywać zmian technicznych w załącznikach do niniejszych wytycznych, pod warunkiem że zmiany takie nie zmienią podstawowych ram pojęciowych ani obciążenia sprawozdawczego dla podmiotów sprawozdających lub KBC. O wprowadzeniu takich zmian Zarząd informuje bez zbędnej zwłoki Radę Prezesów.

Artykuł 21

Skuteczność

Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.

Artykuł 22

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 23 listopada 2017 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/867 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2016/13) (Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 44).

(2)  Wytyczne EBC/2014/15 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (Dz.U. L 340 z 26.11.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

(5)  Statistical Data and Metadata eXchange.


ZAŁĄCZNIK I

Identyfikacja kontrahentów i zarządzanie ich danymi referencyjnymi w bazie danych rejestru instytucji i jednostek powiązanych (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD)

Image

1.   Ogólne założenia, na których oparty jest schemat procesu

1.1.

Zakłada się, że wszystkie KBC utrzymują krajowe referencyjne zbiory danych, w których kontrahenci (zarówno krajowi, jak i nie będący rezydentami) są oznaczeni w sposób unikalny, w związku z czym na poziomie krajowym nie występują duplikacje (tzn. kontrahenci mają unikalny i wyłączny wewnętrzny identyfikator nadany przez KBC). Oznacza to, że – chociaż różne podmioty sprawozdające w tym samym państwie członkowskim mogą używać różnych identyfikatorów kontrahenta do oznaczenia kontrahenta w komunikatach wymienianych z odpowiednim KBC – odpowiedni KBC ma ostatecznie obowiązek zapewnienia, aby każdy identyfikator był powiązany z rzeczywistym unikalnym kontrahentem.

1.2.

Jeżeli będzie to niezbędne w celu uniknięcia duplikacji (np. dwukrotnej rejestracji tego samego kontrahenta w krajowym referencyjnym zbiorze danych), KBC przyporządkowuje identyfikatory kontrahentów wykorzystywane przez podmioty sprawozdające przy przekazywaniu danych unikalnym wewnętrznym identyfikatorom KBC. Przesyłając informacje do baz RIAD i AnaCredit, KBC w razie potrzeby przyporządkowują takie wewnętrzne identyfikatory KBC unikalnemu kodowi RIAD.

2.   Uwagi do schematu

2.1.

„Znany” kontrahent to kontrahent, który jest już zarejestrowany w bazie RIAD i dla którego wysyłający KBC zna kod RIAD.

2.2.

Nowy kontrahent może zostać zarejestrowany w bazie RIAD tylko pod warunkiem że dostarczony zostanie niezbędny minimalny zbiór referencyjnych atrybutów danych („ważny wpis”), zgodnie z wymogami bazy RIAD.

2.3.

Baza RIAD nie pozwala na rejestrację nowego kontrahenta z takimi samymi identyfikatorami (identyfikatorem LEI lub identyfikatorem krajowym), jakie posiada istniejący kontrahent.

2.4.

Każdy KBC może zdecydować, że ustalenia, czy krajowy kontrahent zarejestrowany przez inny KBC jest duplikatem istniejącego kontrahenta, czy też nie, dokona poza centrum usług identyfikacji (central identification service, CIS), np. wykorzystując do tego celu własne procesy wewnętrzne (algorytm zestawiania).

2.5.

CIS to funkcjonalność bazy RIAD, która – za każdym razem, gdy w systemie jest rejestrowany nowy kontrahent z tymczasowym kodem RIAD – wyszukuje potencjalne duplikaty wśród istniejących kontrahentów będących rezydentami w tym samym państwie za pośrednictwem dedykowanej funkcji zestawiania potencjalnych duplikatów. Kontrahenci analizowani przez tę funkcję są ustawiani w „kolejce wejścia”, natomiast wynik procesu zestawiania jest gromadzony w „kolejce wyjścia” i przedstawiany do ostatecznej oceny właściwemu KBC za pośrednictwem dedykowanego automatycznego przepływu zwrotnego.

2.6.

Właściwy KBC dokonuje przeglądu listy potencjalnych duplikatów otrzymanej z bazy RIAD oraz, dla każdego kontrahenta z tymczasowym kodem RIAD, wybiera z listy odpowiedniego „kandydata” (gdy rezultatem zestawiania jest zgodność) lub ustala, że ostatecznie z listy nie zostanie wybrana żadna opcja (gdy rezultatem zestawiania jest brak zgodności).

2.7.

Usunięcie duplikacji kontrahenta to proces, w ramach którego – gdy rezultatem zestawiania dwóch kontrahentów zarejestrowanych w bazie RIAD jest zgodność – właściwy KBC decyduje, który kontrahent ma zostać unieważniony („zamrożony kontrahent”), a który ma zostać pozostawiony w systemie („pozostawiony kontrahent”).


ZAŁĄCZNIK II

Przydzielenie obowiązków w odniesieniu do oddziałów zagranicznych w sprawozdającym państwie członkowskim

Tabela określa przydzielenie obowiązków w zakresie przekazywania przez KBC do EBC danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych dotyczących kontrahentów w odniesieniu do obserwowanych podmiotów będących oddziałami zagranicznymi w sprawozdającym państwie członkowskim na podstawie informacji dotyczących wyłączeń przyznanych podmiotom sprawozdającym.

Przydzielenie obowiązków w odniesieniu do oddziałów zagranicznych w sprawozdającym państwie członkowskim

 

Podmioty sprawozdające do rodzimego KBC

Brak wyłączeń

Zbierają tylko T2

Sprawozdawczość kwartalna

Częściowe wyłączenie

Pełne wyłączenie

Podmioty sprawozdające do goszczącego KBC

Brak wyłączeń

Rodzimy KBC: T1&T2

Goszczący KBC: T1&T2

Goszczący KBC: T1&T2

Goszczący KBC: T1&T2

Goszczący KBC: T1&T2

Zbierają tylko T1

Rodzimy KBC: T1&T2

Goszczący KBC: T1

Rodzimy KBC: T2

T2 wymagane (1)

Goszczący KBC: T1&T2

T2 wymagane (1)

Goszczący KBC: T1&T2

T2 wymagane (1)

Goszczący KBC: T1&T2

Sprawozdawczość kwartalna

Rodzimy KBC: T1&T2

T1 wymagane (2)

Rodzimy KBC: T1&T2

Rodzimy KBC: T1&T2 (Q)

Goszczący KBC: T1&T2 (Q)

Goszczący KBC: T1&T2 (Q)

Częściowe wyłączenie

Rodzimy KBC: T1&T2

T1 wymagane (2)

Rodzimy KBC: T1&T2

Rodzimy KBC: T1&T2 (Q)

Pełne wyłączenie

Rodzimy KBC: T1&T2

T1 wymagane (2)

Rodzimy KBC: T1&T2

Rodzimy KBC: T1&T2 (Q)

Uwaga:

(i)

T1: oznacza wzór 1 w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13).

(ii)

T2: oznacza wzór 2 w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13).


(1)  Jeżeli rodzimy KBC

a)

przyzna wyłączenie zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); lub

b)

zezwoli na wykonywanie sprawozdawczości kwartalnej zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); oraz

goszczący KBC

c)

nie przyzna wyłączenia zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); oraz

d)

nie zezwoli na wykonywanie sprawozdawczości kwartalnej zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13);

wówczas goszczący KBC nie może zdecydować o niezbieraniu (lub zbieraniu tylko części) atrybutów danych wyszczególnionych we wzorze 2 zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), i przesyła do EBC wzory 1 i 2.

(2)  Jeżeli goszczący KBC

a)

przyzna wyłączenie zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); lub

b)

zezwoli na wykonywanie sprawozdawczości kwartalnej zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); oraz

rodzimy KBC

c)

nie przyzna wyłączenia zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); oraz

d)

nie zezwoli na wykonywanie sprawozdawczości kwartalnej zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13);

wówczas rodzimy KBC nie może zdecydować o niezbieraniu (lub zbieraniu tylko części) atrybutów danych wyszczególnionych we wzorze 1 zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13), i przesyła do EBC wzory 1 i 2.