ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 330

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
13 grudnia 2017


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

*

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/2120 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

1

 

*

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/2121 budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

14

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

Wszelkie dochody przewidziane w art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów, mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.

Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

Uwagi do budżetu podlegają wykonaniu wyłącznie pod warunkiem, że nie zmieniają ani nie rozszerzają zakresu istniejącej podstawy prawnej, ani nie naruszają administracyjnej autonomii instytucji, oraz że mają pokrycie wdostępnych zasobach (jak wskazano w załączniku do pisma w sprawie wykonalności z dnia 28 października 2015 r.).

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

13.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/1


OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2017/2120

budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (3),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (4),

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2016 r. (5),

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 przyjęty przez Komisję dnia 30 maja 2017 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2017 przyjęte przez Radę dnia 4 września 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu w tym samym dniu,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady dnia 13 września 2017 r.,

uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 września 2017 r.

A. TAJANI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

(2)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)  Dz.U. L 51 z 28.2.2017.


BUDŻET KORYGUJĄCY NR 3 NA ROK BUDŻETOWY 2017

TREŚĆ

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja

— Wydatki 4

— Tytuł 04:

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne 6
— Personel 12

SEKCJA III

KOMISJA

WYDATKI

Tytuł

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 3/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KONKURENCJA

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

ŚRODOWISKO

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Rezerwy (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

STABILNOŚĆ FINANSOWA, USŁUGI FINANSOWE I UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Rezerwy (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

38 658 542 242

26 838 474 702

 

 

38 658 542 242

26 838 474 702

Rezerwy (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

 

 

38 682 167 242

26 850 849 702

14

PODATKI I UNIA CELNA

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

EDUKACJA I KULTURA

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRACJA I SPRAWY WEWNĘTRZNE

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Rezerwy (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

HANDEL

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ROZWÓJ

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

POLITYKA SĄSIEDZTWA I NEGOCJACJE W SPRAWIE ROZSZERZENIA

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

ADMINISTRACJA KOMISJI

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Rezerwy (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BUDŻET

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

KONTROLA

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATYSTYKA

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

EMERYTURY I RENTY ORAZ WYDATKI POWIĄZANE

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SŁUŻBY JĘZYKOWE

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGIA

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSUMENCI

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

REZERWY

571 858 775

307 693 341

 

 

571 858 775

307 693 341

 

Ogółem

154 007 127 090

130 569 308 903

500 000 000

 

154 507 127 090

130 569 308 903

Z czego rezerwa (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

TYTUŁ 04

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 3/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

04 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE”

103 133 045

103 133 045

 

 

103 133 045

103 133 045

04 02

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

04 03

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

264 640 500

214 691 000

 

 

264 640 500

214 691 000

04 04

EUROPEJSKI FUNDUSZ DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI (EFG)

p.m.

25 000 000

 

 

p.m.

25 000 000

04 05

INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ — ZATRUDNIENIE, POLITYKA SPOŁECZNA I ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 06

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)

545 826 912

441 000 000

 

 

545 826 912

441 000 000

 

Tytuł 04 – Ogółem

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

ROZDZIAŁ 04 02 —   EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 3/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

04 02

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

04 02 01

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 1 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 1 (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 2 (2000–2006)

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 2 (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 3 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Cel 3 (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Zakończenie EQUAL (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Zakończenie wcześniejszych inicjatyw Wspólnoty (sprzed 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Pomoc techniczna i działania innowacyjne (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 11

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Działania innowacyjne i pomoc techniczna (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Konwergencja (lata 2007–2013)

1,2

p.m.

510 000 000

 

 

p.m.

510 000 000

04 02 18

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — PEACE (lata 2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (lata 2007–2013)

1,2

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

04 02 20

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego — Operacyjna pomoc techniczna (2007–2013)

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

04 02 60

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony słabiej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

7 346 787 700

4 979 660 000

 

 

7 346 787 700

4 979 660 000

04 02 61

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony w okresie przejściowym — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

1 907 753 625

1 109 539 000

 

 

1 907 753 625

1 109 539 000

04 02 62

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony lepiej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

3 629 184 747

2 490 475 000

 

 

3 629 184 747

2 490 475 000

04 02 63

Europejski Fundusz Społeczny — Operacyjna pomoc techniczna

04 02 63 01

Europejski Fundusz Społeczny — Operacyjna pomoc techniczna

1,2

16 000 000

11 000 000

 

 

16 000 000

11 000 000

04 02 63 02

Europejski Fundusz Społeczny — Operacyjna pomoc techniczna, którą zarządza Komisja na wniosek państwa członkowskiego

1,2

p.m.

567 079

 

 

p.m.

567 079

 

Artykuł 04 02 63 – Razem

 

16 000 000

11 567 079

 

 

16 000 000

11 567 079

04 02 64

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

1,2

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

 

Rozdział 04 02 – Ogółem

 

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

Uwagi

Artykuł 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewiduje, że cele spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej określone w art. 174 mają być wspierane działaniami, które Unia podejmuje za pośrednictwem funduszy strukturalnych, obejmujących Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Zadania, cele priorytetowe oraz organizacja funduszy strukturalnych są określone zgodnie z art. 177.

Artykuł 80 rozporządzenia finansowego przewiduje korekty finansowe w przypadku wydatków dokonanych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Artykuł 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, art. 100 i 102 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz art. 85, 144 i 145 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącego kryteriów korekt finansowych dokonywanych przez Komisję przewidują przepisy szczegółowe dotyczące korekt finansowych, mające zastosowanie do EFS.

Wszelkie dochody pochodzące z korekt finansowych dokonywanych na tej podstawie są zapisywane w artykułach 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 lub 6 5 4 zestawienia dochodów i stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. c) rozporządzenia finansowego.

Artykuł 177 rozporządzenia finansowego określa warunki pełnej lub częściowej spłaty płatności zaliczkowych dotyczących danej operacji.

Artykuł 82 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące spłaty płatności zaliczkowych, mające zastosowanie do EFS.

Kwoty spłaconych zaliczek stanowią wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego i są ujęte w pozycji 6 1 5 0 lub 6 1 5 7.

Środki przeciwdziałania oszustwom są finansowane w ramach artykułu 24 02 01.

Podstawa prawna

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 174, 175 i 177.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1), w szczególności jego art. 39.

Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 5).

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25), w szczególności jego art. 82, 83, 100 i 102.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 21 ust. 3 i 4 oraz art. 80 i 177.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Akty referencyjne

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Berlinie w dniach 24 i 25 marca 1999 r.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 16 i 17 grudnia 2005 r.

Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 7 i 8 lutego 2013 r.

04 02 64
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 3/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatkowe wsparcie działań finansowanych przez EFS, służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych. Są one przydzielone konkretnie na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” w regionach, w których poziom bezrobocia ludzi młodych w 2012 r. przekraczał 25 % lub w odniesieniu do państw członkowskich, w których stopa bezrobocia wśród ludzi młodych zwiększyła się o 30 % w 2012 r., w regionach, w których poziom bezrobocia wśród ludzi młodych przekraczał 20 % w 2012 r. (regiony „kwalifikujące się”). Dodatkowe środki w wysokości 3 000 000 000 EUR przydzielone na tę linię budżetową na lata 2014–2020 mają stanowić współfinansowanie uzupełniające w stosunku do interwencji EFS w regionach kwalifikujących się. Środki te przeznaczone są na finansowanie tworzenia godnych miejsc pracy.

Wspierając równouprawnienie płci należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację młodych kobiet, które mogą napotykać przeszkody związane z płcią, gdy starają się otrzymać dobrej jakości ofertę zatrudnienia, ustawicznego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub praktyki zawodowej.

Środki te mają być wykorzystywane m.in. do wspierania tworzenia struktur edukacyjnych łączących kształcenie pozaformalne, kursy językowe, rozwijanie świadomości demokratycznej i szkolenia zawodowe w regionach najsilniej dotkniętych bezrobociem osób młodych, zarówno przez podmioty państwowe, jak i organizacje pozarządowe.

Marginesy dostępne poniżej pułapów wieloletnich ram finansowych (WRF) na środki na zobowiązania w latach 2014–2017 będą stanowić łączny margines WRF na zobowiązania, który zostanie udostępniony poza pułapami określonymi w WRF na lata 2016–2020 na cele polityki związane ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem ludzi młodych, zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).

PERSONEL

Organy ustanowione przez Unię Europejską i posiadające osobowość prawną

Agencje zdecentralizowane

Agencje zdecentralizowane — Energia

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 3/2017

Zmieniony budżet 2017

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

5

5

AD 10

AD 9

2

2

4

AD 8

10

1

11

AD 7

10

10

AD 6

7

7

AD 5

18

–7

11

Suma częściowa AD

53

53

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

AST 5

1

3

4

AST 4

1

3

4

AST 3

13

–7

6

AST 2

AST 1

Suma częściowa AST

15

15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Suma częściowa AST/SC

Ogółem

68

68

Europejskie wspólne przedsięwzięcia/przedsiębiorstwa

Wspólne przedsięwzięcie w celu badań z zakresu zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SESAR)

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 3/2017

Zmieniony budżet 2017

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

–1

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

2

2

AD 10

5

–3

2

AD 9

3

3

AD 8

5

1

6

AD 7

4

1

5

AD 6

4

5

9

AD 5

10

–9

1

Suma częściowa AD

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

1

–1

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

AST 1

2

–1

1

Suma częściowa AST

6

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Suma częściowa AST/SC

Ogółem

39

39


13.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/14


OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2017/2121

budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (3),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (4),

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2016 r. (5),

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 przyjęty przez Komisję dnia 26 czerwca 2017 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 4/2017 przyjęte przez Radę dnia 4 września 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu w tym samym dniu,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady dnia 13 września 2017 r.,

uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 września 2017 r.

A. TAJANI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

(2)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)  Dz.U. L 51 z 28.2.2017.


BUDŻET KORYGUJĄCY NR 4 NA ROK BUDŻETOWY 2017

TREŚĆ

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja

— Wydatki 17

— Tytuł 13:

Polityka regionalna i miejska 19

— Tytuł 40:

Rezerwy 36

SEKCJA III

KOMISJA

WYDATKI

Tytuł

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KONKURENCJA

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

ŚRODOWISKO

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Rezerwy (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

STABILNOŚĆ FINANSOWA, USŁUGI FINANSOWE I UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Rezerwy (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Rezerwy (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

14

PODATKI I UNIA CELNA

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

EDUKACJA I KULTURA

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRACJA I SPRAWY WEWNĘTRZNE

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Rezerwy (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

HANDEL

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ROZWÓJ

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

POLITYKA SĄSIEDZTWA I NEGOCJACJE W SPRAWIE ROZSZERZENIA

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

ADMINISTRACJA KOMISJI

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Rezerwy (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BUDŻET

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

KONTROLA

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATYSTYKA

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

EMERYTURY I RENTY ORAZ WYDATKI POWIĄZANE

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SŁUŻBY JĘZYKOWE

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGIA

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSUMENCI

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

REZERWY

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

 

Ogółem

154 507 127 090

130 569 308 903

1 166 797 579

 

155 673 924 669

130 569 308 903

Z czego rezerwa (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

TYTUŁ 13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

13 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA”

89 356 102

89 356 102

 

 

89 356 102

89 356 102

Rezerwy (40 01 40)

1 125 000

1 125 000

 

 

1 125 000

1 125 000

 

90 481 102

90 481 102

 

 

90 481 102

90 481 102

13 03

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

13 04

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (FS)

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

13 05

INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ — ROZWÓJ REGIONALNY ORAZ WSPÓŁPRACA REGIONALNA I TERYTORIALNA

115 060 568

264 279 412

 

 

115 060 568

264 279 412

13 06

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 07

ROZPORZĄDZENIE O POMOCY

34 836 240

39 031 865

 

 

34 836 240

39 031 865

13 08

PROGRAM WSPIERANIA REFORM STRUKTURALNYCH (SRSP) – OPERACYJNA POMOC TECHNICZNA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Rezerwy (40 02 41)

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

Tytuł 13 – Ogółem

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Rezerwy (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

ROZDZIAŁ 13 03 —   EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

13 03

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ

13 03 01

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 1 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 1 (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 2 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 2 (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Zakończenie inicjatywy Urban (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Zakończenie wcześniejszych programów — Inicjatywy Wspólnoty (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Pomoc techniczna i działania innowacyjne (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Pomoc techniczna i działania innowacyjne (sprzed 2000 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Wkład Unii do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Zakończenie inicjatywy wspólnotowej Interreg III (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Wsparcie dla regionów graniczących z krajami kandydującymi — Zakończenie wcześniejszych programów (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konwergencja

1,2

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

13 03 17

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — PEACE

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 18

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

1,2

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

13 03 19

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

1,2

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

13 03 20

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Operacyjna pomoc techniczna

1,2

p.m.

1 610 747

 

 

p.m.

1 610 747

13 03 31

Zakończenie pomocy technicznej i upowszechniania informacji na temat strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz pogłębionej wiedzy o strategii makroregionalnej (2007–2013)

1,2

p.m.

154 965

 

 

p.m.

154 965

13 03 40

Zakończenie stosowania instrumentów podziału ryzyka finansowanych z puli środków na cel „Konwergencja” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (w latach 2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Zakończenie stosowania instrumentów podziału ryzyka finansowanych z puli środków na cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” (w latach 2007–2013) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony słabiej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

18 775 111 553

12 457 677 000

 

 

18 775 111 553

12 457 677 000

13 03 61

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony w okresie przejściowym — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

3 719 489 334

2 204 431 000

 

 

3 719 489 334

2 204 431 000

13 03 62

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony bardziej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

4 622 273 189

3 043 052 000

 

 

4 622 273 189

3 043 052 000

13 03 63

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Dodatkowy przydział środków dla najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych regionów — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

222 029 433

139 873 000

 

 

222 029 433

139 873 000

13 03 64

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

13 03 64 01

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

1,2

1 731 601 443

783 299 000

 

 

1 731 601 443

783 299 000

13 03 64 02

Wkład krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów do Europejskiej współpracy terytorialnej w ramach EFRR — Wkład z działu 4 (IPA II)

4

9 396 205

1 312 500

 

 

9 396 205

1 312 500

13 03 64 03

Wkład krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa do Europejskiej współpracy terytorialnej w ramach EFRR — Wkład z działu 4 (ENI)

4

1 459 650

231 000

 

 

1 459 650

231 000

 

Artykuł 13 03 64 – Razem

 

1 742 457 298

784 842 500

 

 

1 742 457 298

784 842 500

13 03 65

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Operacyjna pomoc techniczna

13 03 65 01

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Operacyjna pomoc techniczna

1,2

74 000 000

69 400 000

 

 

74 000 000

69 400 000

13 03 65 02

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Operacyjna pomoc techniczna, którą zarządza Komisja na wniosek państwa członkowskiego

1,2

p.m.

1 028 043

 

 

p.m.

1 028 043

 

Artykuł 13 03 65 – Razem

 

74 000 000

70 428 043

 

 

74 000 000

70 428 043

13 03 66

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Innowacyjne działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

1,2

53 090 514

42 472 411

 

 

53 090 514

42 472 411

13 03 67

Strategie makroregionalne 2014–2020 — Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego — Pomoc techniczna

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 68

Strategie makroregionalne 2014–2020 — Strategia Unii Europejskiej dla regionu Dunaju — Pomoc techniczna

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

13 03 77

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

13 03 77 01

Projekt pilotażowy — Ogólnoeuropejska koordynacja metod integracji Romów

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Działanie przygotowawcze — Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Działanie przygotowawcze — Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej Unii na skalę globalną

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 07

Działanie przygotowawcze — Określenie modelu zarządzania dla regionu Dunaju Unii Europejskiej — Lepsza i skuteczna koordynacja

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 08

Projekt pilotażowy — Dążenie do wspólnej tożsamości regionalnej, pojednania narodów oraz współpracy gospodarczej i społecznej obejmującej ogólnoeuropejską platformę wiedzy fachowej i doskonałości w makroregionie Dunaju

1,2

p.m.

322 551

 

 

p.m.

322 551

13 03 77 09

Działanie przygotowawcze w zakresie Forum Atlantyckiego na rzecz strategii atlantyckiej Unii Europejskiej

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 10

Działanie przygotowawcze — Wspieranie Majotty lub innych terytoriów potencjalnie objętych procesem uzyskania statusu regionu najbardziej oddalonego

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Działanie przygotowawcze — Dążenie do wspólnej tożsamości regionalnej, pojednania narodów oraz współpracy gospodarczej i społecznej obejmującej ogólnoeuropejską platformę wiedzy fachowej i doskonałości w makroregionie Dunaju

1,2

p.m.

1 234 347

 

 

p.m.

1 234 347

13 03 77 13

Projekt pilotażowy — Polityka spójności i synergie z funduszami przeznaczonymi na badania naukowe i rozwój: „Schody do doskonałości”

1,2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 14

Działanie przygotowawcze — Regionalna strategia dla regionu Morza Północnego

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Działanie przygotowawcze — Miasta świata: współpraca UE z państwami trzecimi w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich

1,2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

13 03 77 16

Działanie przygotowawcze — Obecny i pożądany stan potencjału gospodarczego w regionach poza stolicą Grecji Atenami

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 17

Działanie przygotowawcze — Współpraca między UE a Wspólnotą Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów w zakresie spójności terytorialnej

1,2

2 000 000

1 700 000

 

 

2 000 000

1 700 000

13 03 77 18

Działanie przygotowawcze — Polityka spójności a efekty synergii z funduszami badawczymi i rozwojowymi – droga ku doskonałości i postępowi

1,2

1 500 000

1 000 000

 

 

1 500 000

1 000 000

13 03 77 19

Działanie przygotowawcze — Wsparcie dla rozwoju i zarządzania w regionach słabiej rozwiniętych

1,2

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

13 03 77 20

Działanie przygotowawcze – Konkurencyjne przewagi gospodarcze oraz potencjał w zakresie inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionalnym w Rumunii

1,2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 21

Projekt pilotażowy – Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR): stworzenie koncepcji i przygotowanie inicjatyw i projektów posiadających rzeczywistą wartość dodaną dla całego regionu

1,2

1 300 000

650 000

 

 

1 300 000

650 000

13 03 77 22

Działanie przygotowawcze – strategia makroregionalna na lata 2014–2020: strategia UE na rzecz regionu alpejskiego

1,2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 23

Działanie przygotowawcze — agenda miejska UE

1,2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

 

Artykuł 13 03 77 – Razem

 

10 300 000

10 506 898

 

 

10 300 000

10 506 898

 

Rozdział 13 03 – Ogółem

 

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

Uwagi

Art. 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że cele spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej określone w art. 174 są wspierane działaniami, które Unia podejmuje za pośrednictwem funduszy strukturalnych, obejmujących Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie z art. 176 EFRR ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii. Zadania, cele priorytetowe oraz organizacja funduszy strukturalnych są określone zgodnie z art. 177.

Art. 80 rozporządzenia finansowego przewiduje korekty finansowe w przypadku wydatków dokonanych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, art. 100 i 102 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz art. 85, 144 i 145 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącego kryteriów korekt finansowych dokonywanych przez Komisję przewidują przepisy szczegółowe dotyczące korekt finansowych, mające zastosowanie do EFRR.

Wszelkie dochody pochodzące z korekt finansowych dokonywanych na tej podstawie są ujęte w artykule 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 lub 6 5 4 zestawienia dochodów i stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. c) rozporządzenia finansowego.

Art. 177 rozporządzenia finansowego określa warunki pełnej lub częściowej spłaty płatności zaliczkowych dotyczących danej operacji.

Art. 82 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące spłaty płatności zaliczkowych, mające zastosowanie do EFRR.

Kwoty spłaconych zaliczek stanowią wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego i są ujęte w pozycji 6 1 5 0 lub 6 1 5 7.

Działania mające na celu zwalczanie oszustw są finansowane na podstawie artykułu 24 02 01.

Podstawa prawna

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 174, 175, 176 i 177.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1), w szczególności jego art. 39.

Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25), w szczególności jego art. 82, 83, 100 i 102.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 21 ust. 3 i 4, art. 80 i 177.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Akty referencyjne

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Berlinie w dniach 24 i 25 marca 1999 r.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r.

Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 7 i 8 lutego 2013 r.

13 03 16
Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konwergencja

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań pozostałych do uregulowania w ramach celu EFRR dotyczącego konwergencji w okresie programowania 2007–2013. Celem jest przyspieszenie konwergencji najmniej rozwiniętych państw członkowskich i regionów poprzez stworzenie lepszych warunków dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia.

Część tych środków przeznaczona jest na eliminowanie różnic wewnątrzregionalnych, tak by ogólny stan rozwoju danego regionu nie tuszował stref ubóstwa i jednostek terytorialnych o wyjątkowo niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zmienionego załącznikiem III pkt 7 do Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 112 z 24.4.2012), programy i duże projekty, które w dniu przystąpienia Chorwacji były już zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1085/2006 i których wdrożenie nie zostało ukończone przed tą datą, uznaje się za zatwierdzone przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, z wyjątkiem programów zatwierdzonych na podstawie komponentów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia (WE) nr 1085/2006.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

13 03 18
Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań pozostałych do uregulowania w ramach celu EFRR dotyczącego konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia w okresie programowania 2007–2013. Celem jest zwiększenie konkurencyjności, atrakcyjności, a także zatrudnienia w regionach poza regionami najmniej rozwiniętymi, poprzez uwzględnienie celów określonych w strategii Europa 2020.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

13 03 19
Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań pozostających do uregulowania w ramach programów objętych celem EFRR dotyczącym europejskiej współpracy terytorialnej w okresie programowania 2007–2013. Celem jest wzmocnienie współpracy terytorialnej i makroregionalnej oraz wymiany doświadczeń na odpowiednim szczeblu terytorialnym.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zmienionego załącznikiem III pkt 7 Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 112 z 24.4.2012), programy i duże projekty, które w dniu przystąpienia Chorwacji były już zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1085/2006 i których wdrożenie nie zostało ukończone przed tą datą, uznaje się za zatwierdzone przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, z wyjątkiem programów zatwierdzonych na podstawie komponentów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia (WE) nr 1085/2006.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

ROZDZIAŁ 13 04 —   FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (FS)

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

13 04

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (FS)

13 04 01

Zakończenie projektów w ramach Funduszu Spójności (sprzed 2007 r.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 02

Zakończenie programów Funduszu Spójności (2007–2013)

1,2

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

13 04 03

Zakończenie stosowania instrumentów podziału ryzyka finansowanych z puli środków na Fundusz Spójności (w latach 2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Fundusz Spójności — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1,2

9 055 827 791

5 651 952 000

 

 

9 055 827 791

5 651 952 000

13 04 61

Fundusz Spójności — Operacyjna pomoc techniczna

13 04 61 01

Fundusz Spójności — Operacyjna pomoc techniczna

1,2

24 307 786

22 300 000

 

 

24 307 786

22 300 000

13 04 61 02

Fundusz Spójności — Operacyjna pomoc techniczna, którą zarządza Komisja na wniosek państwa członkowskiego

1,2

p.m.

711 532

 

 

p.m.

711 532

 

Artykuł 13 04 61 – Razem

 

24 307 786

23 011 532

 

 

24 307 786

23 011 532

 

Rozdział 13 04 – Ogółem

 

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

Uwagi

Art. 177 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje utworzenie Funduszu Spójności wspierającego projekty w dziedzinie środowiska i sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportowej.

Art. H załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, art. 100 i 102 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz art. 85, 144 i 145 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącego kryteriów korekt finansowych dokonywanych przez Komisję przewidują przepisy szczegółowe dotyczące korekt finansowych, mające zastosowanie do Funduszu Spójności.

Art. 80 rozporządzenia finansowego przewiduje korekty finansowe w przypadku wydatków dokonanych z naruszeniem obowiązujących przepisów. Wszelkie dochody pochodzące z korekt finansowych dokonywanych na tej podstawie są ujęte w artykule 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 lub 6 5 4 zestawienia dochodów i stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. c) rozporządzenia finansowego.

Art. 177 rozporządzenia finansowego określa warunki pełnej lub częściowej spłaty płatności zaliczkowych dotyczących danej operacji.

Art. 82 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące spłaty płatności zaliczkowych, mające zastosowanie do Funduszu Spójności.

Kwoty spłaconych zaliczek stanowią wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego i są ujęte w pozycji 6 1 5 0 lub 6 1 5 7.

Działania mające na celu zwalczanie oszustw finansowane są w ramach artykułu 24 02 01.

Podstawa prawna

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności (Dz.U. L 130 z 25.5.1994, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25), w szczególności jego art. 82, 100 i 102.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 79).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 21 ust. 3 i 4, art. 80 i 177.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 281).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Akty referencyjne

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r.

Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 7 i 8 lutego 2013 r.

13 04 02
Zakończenie programów Funduszu Spójności (2007–2013)

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań Funduszu Spójności pozostałych do uregulowania w okresie programowania 2007–2013.

Środki te przeznaczone są także na finansowanie zobowiązań pozostałych do uregulowania w obszarze działań przygotowawczych, monitorowania, działań w zakresie wsparcia administracyjnego i technicznego oraz działań w zakresie oceny, audytu i inspekcji, niezbędnych do wykonania rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, jak określono w art. 45 wymienionego rozporządzenia. Środki te mogą być w szczególności wykorzystane na pokrycie:

wydatków na wsparcie (koszty reprezentacyjne, szkolenia, spotkania),

wydatków na informacje i publikacje,

wydatków na technologię informacyjną i telekomunikację,

umów o świadczenie usług i sporządzenie opracowań,

dotacji.

Środki te są przeznaczone także na pokrycie zobowiązań pozostałych do uregulowania z tytułu środków zatwierdzonych przez Komisję w kontekście przygotowań okresu programowania 2014–2020.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zmienionego załącznikiem III pkt 7 do Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 112 z 24.4.2012), programy i duże projekty, które w dniu przystąpienia Chorwacji były już zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1085/2006 i których wdrożenie nie zostało ukończone przed tą datą, uznaje się za zatwierdzone przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, z wyjątkiem programów zatwierdzonych na podstawie komponentów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia (WE) nr 1085/2006.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 79).

Akty referencyjne

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 158 i 161.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 174 i 177.

ROZDZIAŁ 13 06 —   FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

13 06

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

13 06 01

Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę

9

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 02

Wspieranie państw prowadzących negocjacje w sprawie przystąpienia do UE w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Rozdział 13 06 – Ogółem

 

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 01
Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

Uwagi

W niniejszym artykule zapisano środki pochodzące z uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w przypadku poważnych klęsk żywiołowych lub klęsk żywiołowych o zasięgu regionalnym w państwach członkowskich. Pomoc powinna być udzielana zainteresowanym państwom członkowskim w przypadku klęsk żywiołowych, przy czym należy określić termin wykorzystania przyznanej pomocy finansowej oraz wprowadzić wymóg uzasadnienia wykorzystania przez państwa beneficjentów otrzymanej pomocy. Pomoc podlega zwrotowi w przypadku gdy poniesione koszty zrekompensowano płatnościami ze strony osób trzecich, np. zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, lub gdy kwota pomocy przekroczyła ostateczną wycenę szkód.

Z wyjątkiem płatności zaliczkowych, przydział środków będzie przeprowadzony przez przesunięcie środków z rezerwy lub – jeśli rezerwa okaże się niewystarczająca – w drodze budżetu korygującego, równolegle do decyzji o mobilizacji Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884), w szczególności jego art. 10.

TYTUŁ 40

REZERWY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

40 01

REZERWY NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

REZERWY NA INTERWENCJE FINANSOWE

566 089 522

372 326 522

 

 

566 089 522

372 326 522

40 03

REZERWA UJEMNA

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Tytuł 40 – Ogółem

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

ROZDZIAŁ 40 03 —   REZERWA UJEMNA

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

40 03

REZERWA UJEMNA

40 03 01

Rezerwa ujemna

8

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Rozdział 40 03 – Ogółem

 

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

40 03 01
Rezerwa ujemna

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 4/2017

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

Uwagi

Zasadę rezerwy ujemnej przewidziano w art. 47 rozporządzenia finansowego. Rezerwa ta musi zostać wykorzystana przed końcem roku budżetowego poprzez przesunięcie środków zgodnie z procedurą określoną w art. 26 i 27 rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).