ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 231

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
7 września 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1526 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej beta-cypermetryna zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1527 z dnia 6 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloksyloglukan i malation ( 1 )

3

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1528 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zastępująca załącznik do decyzji wykonawczej Komisji 2013/115/UE w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5893)

6

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

7.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1526

z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej beta-cypermetryna zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 dyrektywę Rady 91/414/EWG (2) należy stosować, w odniesieniu do procedury i warunków zatwierdzania, do substancji czynnych, dla których przyjęto decyzję zgodnie z art. 6 ust. 3 tej dyrektywy przed dniem 14 czerwca 2011 r. W przypadku beta-cypermetryny warunki art. 80 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zostały spełnione decyzją wykonawczą Komisji 2011/266/UE (3).

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 13 listopada 2009 r. przedsiębiorstwo Cerexagri SAS zwróciło się do Zjednoczonego Królestwa z wnioskiem o włączenie substancji czynnej beta-cypermetryna do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji wykonawczej 2011/266/UE potwierdzono, że dokumentacja jest „kompletna” w tym sensie, że zasadniczo spełnia wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG dla wspomnianej substancji czynnej i dla zastosowań zaproponowanych przez wnioskodawcę został oceniony wpływ na zdrowie ludzi i zdrowie zwierząt oraz na środowisko. W dniu 4 kwietnia 2013 r. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło projekt sprawozdania z oceny.

(4)

Projekt sprawozdania z oceny został zweryfikowany przez państwa członkowskie i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). W dniu 27 maja 2014 r. Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski z oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej beta-cypermetryna (4). Urząd stwierdził, że w przypadku ocenionych zastosowań beta-cypermetryny istnieje wysokie ryzyko dla organizmów wodnych, pszczół i stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania. Ponadto nie można było sfinalizować oceny ryzyka dla organizmów glebowych i wodnych ani oceny narażenia wód podziemnych, ponieważ nie przedstawiono wystarczających informacji dotyczących losów i zachowania się grupy funkcyjnej pierścienia cyklopropylowego beta-cypermetryny. Nie przedstawiono również informacji dotyczących metabolizmu u zwierząt gospodarskich, niezbędnych do potwierdzenia definicji pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego, a także informacji na temat profilu toksyczności metabolitu PBA i jego znaczenia w kontekście oceny ryzyka dla konsumentów.

(5)

Na podstawie dostępnych informacji nie było zatem możliwe stwierdzenie, że beta-cypermetryna spełnia kryteria włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie uwag do wniosków Urzędu. Ponadto zgodnie z art. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 188/2011 (5) Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie uwag do projektu sprawozdania z przeglądu. Wnioskodawca przedstawił uwagi, które zostały dokładnie przeanalizowane.

(7)

Mimo argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę nie udało się wyeliminować zastrzeżeń, o których mowa w motywie 4. Nie wykazano zatem, by można było oczekiwać, iż w proponowanych warunkach stosowania środki ochrony roślin zawierające beta-cypermetrynę spełniają zasadniczo wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG.

(8)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 nie należy zatem zatwierdzać beta-cypermetryny.

(9)

Niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia wnioskodawcy złożenia nowego wniosku dotyczącego beta-cypermetryny zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niezatwierdzenie substancji czynnej

Substancja czynna beta-cypermetryna nie zostaje zatwierdzona.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 września 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2011/266/UE z dnia 2 maja 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia beta-cypermetryny, eugenolu, geraniolu i tymolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 114 z 4.5.2011, s. 3).

(4)  EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2014, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta-cypermethrin” (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej beta-cypermetryna). Dziennik EFSA 2014;12(6):3717, 90 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3717.

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 188/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do procedury oceny substancji czynnych, które nie znalazły się w obrocie dwa lata po notyfikacji przedmiotowej dyrektywy (Dz.U. L 53 z 26.2.2011, s. 51).


7.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1527

z dnia 6 września 2017 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloksyloglukan i malation

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2) określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 (3) złożono wnioski o odnowienie zatwierdzenia substancji czynnych ujętych w tym rozporządzeniu. Z powodów, nad którymi wnioskodawca nie ma kontroli, zatwierdzenie tych substancji może jednak wygasnąć przed przyjęciem decyzji o odnowieniu tego zatwierdzenia. Należy zatem przedłużyć przedmiotowe okresy obowiązywania zatwierdzenia zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(3)

Ze względu na czas i zasoby konieczne do przeprowadzenia oceny wniosków o odnowienie zatwierdzeń wielu substancji czynnych, które to zatwierdzenia wygasną w latach 2019–2021, decyzją wykonawczą Komisji C(2016) 6104 (4) ustanowiono program prac, w którym zgrupowano podobne substancje czynne i wyznaczono priorytety na podstawie potencjalnego niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i zwierząt lub środowiska zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(4)

Zgodnie z decyzją wykonawczą C(2016) 6104 pierwszeństwo przyznaje się substancjom czynnym potencjalnie niskiego ryzyka. Zatwierdzenie tych substancji należy zatem przedłużyć o jak najkrótszy okres. Uwzględniając rozkład obowiązków i pracy między państwami członkowskimi pełniącymi role sprawozdawców i współsprawozdawców oraz mając na uwadze dostępne zasoby potrzebne do przeprowadzenia oceny i podjęcia decyzji, dla substancji czynnej heptamaloksyloglukan okres ten powinien wynosić jeden rok.

(5)

W przypadku substancji czynnych, które w decyzji wykonawczej C(2016) 6104 nie są objęte kategoriami priorytetowymi, okres obowiązywania zatwierdzenia należy przedłużyć o dwa lub trzy lata, uwzględniając: datę wygaśnięcia obecnego zatwierdzenia; fakt, że zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012 dodatkową dokumentację dotyczącą substancji czynnej należy złożyć nie później niż 30 miesięcy przed wygaśnięciem zatwierdzenia; potrzebę zapewnienia zrównoważonego rozkładu obowiązków i pracy między państwami członkowskimi pełniącymi role sprawozdawców i współsprawozdawców oraz dostępne zasoby potrzebne do przeprowadzenia oceny i podjęcia decyzji. Należy zatem przedłużyć okres obowiązywania zatwierdzenia substancji czynnej malation o dwa lata, a okresy obowiązywania zatwierdzenia substancji czynnych cyflufenamid i fluopikolid – o trzy lata.

(6)

Mając na uwadze cel określony w art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w odniesieniu do przypadków nieprzedłożenia dodatkowej dokumentacji zgodnej z przepisami rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012 nie później niż 30 miesięcy przed odnośną datą wygaśnięcia określoną w załączniku do niniejszego rozporządzenia Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub najwcześniejszą następną datę.

(7)

Mając na uwadze cel określony w art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, o której mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, ze względu na brak spełnienia kryteriów zatwierdzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o odnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia Komisja postara się, stosownie do okoliczności, wyznaczyć najwcześniejszą możliwą datę stosowania.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 września 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustanowienia programu prac nad oceną wniosków o odnowienie wygasających w latach 2019, 2020 i 2021 zatwierdzeń substancji czynnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. C 357 z 29.9.2016, s. 9).


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie szóstej: Data wygaśnięcia zatwierdzenia, w wierszu 296: Cyflufenamid datę zastępuje się datą „31 marca 2023 r.”;

2)

w kolumnie szóstej: Data wygaśnięcia zatwierdzenia, w wierszu 297: Fluopikolid datę zastępuje się datą „31 maja 2023 r.”;

3)

w kolumnie szóstej: Data wygaśnięcia zatwierdzenia, w wierszu 298: Heptamaloksyloglukan datę zastępuje się datą „31 maja 2021 r.”;

4)

w kolumnie szóstej: Data wygaśnięcia zatwierdzenia, w wierszu 300: Malation datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2022 r.”.


DECYZJE

7.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/6


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1528

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zastępująca załącznik do decyzji wykonawczej Komisji 2013/115/UE w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5893)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1), w szczególności jego art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 1, art. 20 ust. 3, art. 22 lit. c) i art. 36 ust. 4,

uwzględniając decyzję Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (2), w szczególności jej art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 1, art. 20 ust. 4, art. 22 lit. c), art. 36 oraz art. 51 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

System informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) został uruchomiony w dniu 9 kwietnia 2013 r. Zawiera on informacje, które są wystarczające do zidentyfikowania osoby lub przedmiotu oraz podjęcia koniecznych działań. W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu SIS II państwa członkowskie przekazują sobie również informacje uzupełniające dotyczące dokonanych wpisów. Wymiana informacji uzupełniających odbywa się za pośrednictwem biur SIRENE.

(2)

Aby ułatwić pracę biurom SIRENE oraz użytkownikom SIS II uczestniczącym w bieżących czynnościach realizowanych przez SIRENE, w 2008 r. przyjęto podręcznik SIRENE. Jego podstawę prawną stanowiły: w ramach dawnego pierwszego filaru – decyzja Komisji 2008/333/WE (3), a w ramach dawnego trzeciego filaru – decyzja Komisji 2008/334/WSiSW (4). Wspomniane decyzje zastąpiono decyzją wykonawczą Komisji 2013/115/UE (5), aby lepiej odzwierciedlić potrzeby operacyjne użytkowników końcowych i personelu uczestniczącego w działaniach SIRENE, zwiększyć spójność metod pracy, a także dopilnować, by zastosowane reguły techniczne odpowiadały zasadom dobrej praktyki. Załącznik do tej decyzji zawierający podręcznik SIRENE został zastąpiony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/219 (6), a następnie decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1209 (7).

(3)

Aby umożliwić wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej w SIS, konieczne jest wdrożenie w biurach SIRENE procedur operacyjnych w odniesieniu do zgodności wielokrotnych wpisów zawierających odciski palców, identyfikacji potencjalnych dopasowań, wymiany informacji i procedur powiadamiania o dopasowaniach.

(4)

W celu usprawnienia gromadzenia, weryfikowania i łączenia informacji w celu wykrywania osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną i związaną z terroryzmem oraz ich podróży należy uwzględnić przepisy dla państw członkowskich umożliwiające wskazanie podczas tworzenia wpisu do celów kontroli niejawnych lub kontroli szczególnych, że powodem wpisu jest taka działalność.

(5)

Ze względu na fakt, że rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 stanowi rozwinięcie dorobku Schengen, zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, pismem z dnia 15 czerwca 2007 r. Dania notyfikowała transpozycję tego dorobku do swojego prawa krajowego. Dania uczestniczy w decyzji 2007/533/WSiSW. W związku z powyższym ma ona obowiązek wprowadzenia w życie przepisów niniejszej decyzji.

(6)

Zjednoczone Królestwo uczestniczy w niniejszej decyzji w zakresie, w jakim nie dotyczy ona wymiany informacji uzupełniających w związku z art. 24 i 25 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, zgodnie z art. 5 Protokołu nr 19 w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz z art. 8 ust. 2 decyzji Rady 2000/365/WE (8).

(7)

Irlandia uczestniczy w niniejszej decyzji w zakresie, w jakim nie dotyczy ona wymiany informacji uzupełniających w związku z art. 24 i 25 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, zgodnie z art. 5 Protokołu nr 19 w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz z art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE (9).

(8)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (10), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. G decyzji Rady 1999/437/WE (11).

(9)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy popisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (12), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (13).

(10)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (14), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/349/UE (15) i art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE (16).

(11)

W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. i należy ją czytać w związku z decyzją Rady 2010/365/UE (17).

(12)

W odniesieniu do Cypru i Chorwacji niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r. oraz art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2011 r.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 67 decyzji 2007/533/WSiSW,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2013/115/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 sierpnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Dimitris AVRAMOPOULOS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4.

(2)  Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63.

(3)  Decyzja Komisji 2008/333/WE z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 123 z 8.5.2008, s. 1).

(4)  Decyzja Komisji 2008/334/WSiSW z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 123 z 8.5.2008, s. 39).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/115/UE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 71 z 14.3.2013, s. 1).

(6)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/219 z dnia 29 stycznia 2015 r. zastępująca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/115/UE w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 44 z 18.2.2015, s. 75).

(7)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1209 z dnia 12 lipca 2016 r. zastępująca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/115/UE w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 203 z 28.7.2016, s. 35).

(8)  Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43).

(9)  Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20).

(10)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(11)  Decyzja Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31).

(12)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(13)  Decyzja Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1).

(14)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21.

(15)  Decyzja Rady 2011/349/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się w szczególności do współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policji (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 1).

(16)  Decyzja Rady 2011/350/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych i do przemieszczania się osób (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19).

(17)  Decyzja Rady 2010/365/UE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (Dz.U. L 166 z 1.7.2010, s. 17).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK 1

Podręcznik SIRENE i inne środki wykonawcze dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 13

1.

BIURA SIRENE ORAZ INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 15

1.1.

Biuro SIRENE 15

1.2.

Podręcznik SIRENE 15

1.3.

Dodatki do podręcznika SIRENE 15

1.4.

Katalog zaleceń dotyczących właściwego stosowania dorobku Schengen oraz najlepszych praktyk (system informacyjny Schengen) 16

1.5.

Rola biur SIRENE we współpracy policyjnej w Unii Europejskiej 16

1.5.1.

Transfer danych SIS II oraz informacji uzupełniających do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 16

1.6.

Stosunki biur SIRENE z Europolem 16

1.7.

Stosunki biur SIRENE z Eurojustem 16

1.8.

Stosunki biur SIRENE z Interpolem 16

1.8.1.

Pierwszeństwo wpisów w SIS II przed wpisami Interpolu 17

1.8.2.

Wybór kanału wymiany informacji 17

1.8.3.

Wykorzystanie i dystrybucja informacji Interpolu w państwach Schengen 17

1.8.4.

Uzyskanie trafienia i usunięcie wpisu 17

1.8.5.

Usprawnienie współpracy między biurami SIRENE a krajowymi biurami Interpolu 17

1.9.

Standardy 17

1.9.1.

Dostępność 17

1.9.2.

Ciągłość 17

1.9.3.

Poufność 17

1.9.4.

Dostępność 17

1.10.

Komunikacja 18

1.10.1.

Język komunikacji 18

1.10.2.

Wymiana danych między biurami SIRENE 18

1.10.3.

Sieć, wiadomości oraz skrzynki poczty elektronicznej 18

1.10.4.

Komunikacja w wyjątkowych okolicznościach 18

1.11.

Książka adresowa SIRENE 19

1.12.

System kontroli obiegu zadań SIRENE 19

1.13.

Terminy udzielania odpowiedzi 19

1.13.1.

Wskazanie pilnego charakteru sprawy na formularzach SIRENE, w tym pilne powiadamianie o uzyskanym trafieniu 19

1.14.

Zasady transliteracji/transkrypcji 19

1.15.

Jakość danych 19

1.16.

Archiwizacja 20

1.17.

Personel 20

1.17.1.

Szefowie biur SIRENE 20

1.17.2.

Osoba kontaktowa biura SIRENE (SIRCoP) 20

1.17.3.

Wiedza 21

1.17.4.

Szkolenia 21

1.17.5.

Wymiana pracowników 21

2.

PROCEDURY OGÓLNE 22

2.1.

Definicje 22

2.2.

Wielokrotne wpisy (art. 34 ust. 6 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 49 ust. 6 decyzji w sprawie SIS II) 22

2.2.1.

Zgodność wpisów 22

2.2.2.

Kolejność wpisów 24

2.2.3.

Sprawdzanie pod kątem niezgodności oraz dokonywanie wielokrotnych wpisów 24

2.2.4.

Szczególna sytuacja Zjednoczonego Królestwa i Irlandii 26

2.3.

Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia 27

2.4.

Przypadki, gdy nie można zastosować procedur po uzyskaniu trafienia (art. 48 decyzji w sprawie SIS II i art. 33 rozporządzenia w sprawie SIS II) 27

2.5.

Procedury powiadamiania o dopasowaniach odcisków palców przy pierwszym wprowadzeniu danych daktyloskopijnych lub podczas wyszukiwania z wykorzystaniem odcisków palców 28

2.6.

Przetwarzanie danych do celów innych niż te, dla których zostały one wprowadzone do systemu SIS II (art. 46 ust. 5 decyzji w sprawie SIS II) 28

2.7.

Dodanie zastrzeżenia 29

2.7.1.

Wprowadzenie 29

2.7.2.

Konsultacje z państwami członkowskimi w celu dodania zastrzeżenia 29

2.7.3.

Wniosek o usunięcie zastrzeżenia 29

2.8.

Dane, w których wykryto błąd prawny lub faktyczny (art. 34 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 49 decyzji w sprawie SIS II) 30

2.9.

Prawo dostępu do danych i ich korygowania (art. 41 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 58 decyzji w sprawie SIS II) 30

2.9.1.

Wnioski o dostęp do danych lub o ich skorygowanie 30

2.9.2.

Wymiana informacji na temat wniosków o udzielenie dostępu do wpisów dokonanych przez inne państwa członkowskie 30

2.9.3.

Wymiana informacji na temat wniosków o skorygowanie lub usunięcie danych wprowadzonych przez inne państwa członkowskie 31

2.10.

Usuwanie wpisu w przypadku, gdy nie spełnia on już warunków przechowywania w systemie 31

2.11.

Zapis nazw własnych 31

2.12.

Kategorie tożsamości 31

2.12.1.

Tożsamość przywłaszczona (art. 36 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 51 decyzji w sprawie SIS II) 32

2.12.2.

Wprowadzanie danych dotyczących aliasu 32

2.12.3.

Wymiana dalszych informacji w celu ustalenia tożsamości osoby 33

2.13.

Wymiana informacji w przypadku wpisów z odesłaniami 33

2.13.1.

Zasady operacyjne 33

2.14.

Format i jakość danych biometrycznych w SIS II 33

2.14.1.

Dalsze wykorzystanie danych uzyskanych w ramach wymiany, w tym archiwizacja 34

2.14.2.

Wymiana odcisków palców i fotografii 34

2.14.3.

Wymagania techniczne 34

2.14.4.

Format i jakość danych biometrycznych 34

2.15.

Szczególne rodzaje poszukiwań 34

2.15.1.

Poszukiwanie w określonym obszarze geograficznym 34

2.15.2.

Poszukiwanie z udziałem specjalnych jednostek policji prowadzących poszukiwania celowe (FAST) 35

3.

WPISY DOTYCZĄCE OSÓB POSZUKIWANYCH W CELU ARESZTOWANIA ICH I WYDANIA LUB EKSTRADYCJI (ART. 26 DECYZJI W SPRAWIE SIS II) 35

3.1.

Dokonanie wpisu 35

3.2.

Wielokrotne wpisy 36

3.3.

Tożsamość przywłaszczona 36

3.4.

Wprowadzanie danych dotyczących aliasu 36

3.5.

Informacje uzupełniające przesyłane państwom członkowskim 36

3.5.1.

Informacje uzupełniające przesyłane w związku z aresztowaniem tymczasowym 36

3.6.

Dodanie zastrzeżenia 37

3.6.1.

Wielokrotny wniosek o dodanie zastrzeżenia do wpisów dotyczących osób poszukiwanych do aresztowania w celu ekstradycji, w przypadkach gdy decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW (1) nie ma zastosowania 37

3.7.

Działania podejmowane przez biura SIRENE po otrzymaniu wpisu w celu aresztowania 37

3.8.

Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia 37

3.9.

Wymiana informacji uzupełniających na temat wydania lub ekstradycji 38

3.10.

Wymiana informacji uzupełniających na temat tranzytu przez terytorium innego państwa członkowskiego 38

3.11.

Usuwanie wpisów po dokonaniu wydania lub ekstradycji 38

4.

WPISY DO CELÓW ODMOWY WJAZDU LUB POBYTU (ART. 24 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SIS II) 38

4.1.

Dokonanie wpisu 39

4.2.

Wielokrotne wpisy 39

4.3.

Tożsamość przywłaszczona 39

4.4.

Wprowadzanie danych dotyczących aliasu 39

4.5.

Wymiana informacji w związku z przyznawaniem pozwoleń na pobyt lub wiz 39

4.5.1.

Procedury specjalne przewidziane w art. 25 konwencji z Schengen 40

4.5.2.

Szczególne procedury przewidziane w art. 5 ust. 4 lit. a) i c) kodeksu granicznego Schengen 40

4.6.

Wspólne zasady dotyczące procedur, o których mowa w pkt 4.5. 41

4.7.

Wymiana informacji w przypadku wystąpienia trafienia oraz odmowy wjazdu lub wydalenia z obszaru Schengen 41

4.8.

Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia dotyczącego obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się 42

4.9.

Wymiana informacji w przypadku gdy przy braku trafienia państwo członkowskie stwierdzi istnienie wpisu do celów odmowy wjazdu w odniesieniu do obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się 43

4.10.

Usuwanie wpisów do celów odmowy wjazdu lub pobytu 43

5.

WPISY DOTYCZĄCE OSÓB ZAGINIONYCH (ART. 32 DECYZJI W SPRAWIE SIS II) 43

5.1.

Wielokrotne wpisy 43

5.2.

Tożsamość przywłaszczona 43

5.3.

Wprowadzanie danych dotyczących aliasu 43

5.4.

Dodanie zastrzeżenia 44

5.5.

Opisanie wyglądu zaginionych małoletnich i innych osób w sytuacji zagrożenia 44

5.6.

Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia 45

5.7.

Usuwanie wpisów dotyczących osób zaginionych 45

5.7.1.

Małoletni 45

5.7.2.

Dorośli, w odniesieniu do których nie złożono wniosku o zastosowanie środków ochronnych 45

5.7.3.

Dorośli, w odniesieniu do których złożono wniosek o zastosowanie środków ochronnych 45

6.

WPISY DOTYCZĄCE OSÓB POSZUKIWANYCH DO CELÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (ART. 34 DECYZJI W SPRAWIE SIS II) 46

6.1.

Wielokrotne wpisy 46

6.2.

Tożsamość przywłaszczona 46

6.3.

Wprowadzanie danych dotyczących aliasu 46

6.4.

Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia 46

6.5.

Usuwanie wpisów dotyczących osób poszukiwanych do celów postępowania sądowego 46

7.

WPISY DO CELÓW KONTROLI NIEJAWNYCH LUB KONTROLI SZCZEGÓLNYCH (ART. 36 DECYZJI W SPRAWIE SIS II) 46

7.1.

Wielokrotne wpisy 46

7.2.

Tożsamość przywłaszczona 47

7.3.

Wprowadzanie danych dotyczących aliasu 47

7.4.

Powiadamianie innych państw członkowskich o dokonaniu wpisów 47

7.5.

Wypełnienie pola „rodzaj przestępstwa lub wykroczenia” w przypadku dokonywania wpisu 47

7.6.

Dodanie zastrzeżenia 47

7.7.

Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia 47

7.8.

Usuwanie wpisów do celów kontroli niejawnej lub kontroli szczególnej 48

7.9.

Systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) 48

8.

WPISY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZAJĘCIA LUB WYKORZYSTANIA JAKO DOWÓD (ART. 38 DECYZJI W SPRAWIE SIS II) 48

8.1.

Wielokrotne wpisy 48

8.2.

Wpisy dotyczące pojazdów 48

8.2.1.

Sprawdzenie, czy występują wielokrotne wpisy dotyczące danego pojazdu 48

8.2.2.

Dublujące się numery VIN 49

8.3.

Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia 49

8.4.

Usuwanie wpisów dotyczących przedmiotów przeznaczonych do zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym 50

9.

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH (ANPR) 50

10.

STATYSTYKI 51

WPROWADZENIE

Strefa Schengen

Dnia 14 czerwca 1985 r. przedstawiciele rządów Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Niderlandów podpisali w Schengen, luksemburskim miasteczku, układ mający umożliwić „[…] wszystkim obywatelom państw członkowskich swobodne przekraczanie granic wewnętrznych […]” i „swobodny przepływ towarów i usług”.

Pięć państw założycielskich podpisało Konwencję wykonawczą do układu z Schengen (2) w dniu 19 czerwca 1990 r. Później dołączyły do nich kolejne państwa: Republika Włoska dnia 27 listopada 1990 r., Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska dnia 25 czerwca 1991 r., Republika Grecka dnia 6 listopada 1992 r., Republika Austrii dnia 28 kwietnia 1995 r. oraz Królestwo Danii, Królestwo Szwecji i Republika Finlandii dnia 19 grudnia 1996 r.

Począwszy od dnia 26 marca 1995 r. dorobek Schengen jest w pełni stosowany w Belgii, Niemczech, Francji, Luksemburgu, Niderlandach, Hiszpanii i Portugalii (3). Dorobek Schengen jest w pełni stosowany od dnia 31 marca 1998 r. w Austrii i we Włoszech (4), od dnia 26 marca 2000 r. w Grecji (5) i wreszcie od dnia 25 marca 2001 r. w Norwegii, Islandii, Szwecji, Danii i Finlandii (6).

Zjednoczone Królestwo i Irlandia stosują tylko niektóre przepisy dorobku Schengen odpowiednio zgodnie z decyzjami 2000/365/WE i 2002/192/WE.

W przypadku Zjednoczonego Królestwa przepisy, które państwo to postanowiło stosować (z wyjątkiem SIS), mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 r. (7).

Dorobek Schengen został włączony do ram prawnych Unii Europejskiej protokołami załączonymi do traktatu z Amsterdamu (8) w 1999 r. W dniu 12 maja 1999 r. przyjęto decyzję Rady określającą podstawę prawną dla każdego z postanowień lub decyzji stanowiących dorobek prawny Schengen, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej.

Począwszy od dnia 1 maja 2004 r. dorobek Schengen, który został włączony do ram prawnych Unii Europejskiej protokołem załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanym dalej „protokołem Schengen”), oraz akty oparte na tym dorobku lub w inny sposób z nim powiązane są wiążące dla Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej. Wspomniane państwa członkowskie stały się pełnoprawnymi członkami strefy Schengen dnia 21 grudnia 2007 r.

Cypr jest sygnatariuszem Konwencji wykonawczej do układu z Schengen, ale korzysta z derogacji zawartej w Akcie przystąpienia z 2003 r.

Republika Bułgarii i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.; począwszy od tego dnia dorobek Schengen oraz akty na nim oparte lub w jakikolwiek sposób z nim związane stały się dla nich wiążące, z zastrzeżeniem derogacji zawartej w Akcie przystąpienia z 2005 r.

Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r. Stosuje ona dorobek Schengen, z zastrzeżeniem derogacji zawartej w Akcie przystąpienia z 2011 r.

Niektóre przepisy dorobku Schengen stosują się w nowych państwach członkowskich od dnia ich przystąpienia do UE. Inne przepisy stosują się w tych państwach członkowskich jedynie na mocy odpowiedniej decyzji Rady w tej sprawie. Wreszcie Rada podejmuje decyzję o zniesieniu kontroli na granicach po sprawdzeniu, czy w danym państwie członkowskim zostały spełnione niezbędne warunki stosowania wszystkich części dorobku z odnośnej dziedziny, zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami oceny Schengen oraz po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

Do strefy Schengen dołączyły kolejne państwa europejskie. Królestwo Norwegii i Republika Islandii zawarły dnia 18 maja 1999 r. układ o stowarzyszeniu z państwami członkowskimi (9) w celu przyłączenia się do wspomnianej konwencji.

W 2004 r. Konfederacja Szwajcarska podpisała umowę z Unią Europejską i Wspólnotą Europejską dotyczącą włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (10), na mocy której dnia 12 grudnia 2008 r. stała się ona członkiem strefy Schengen.

Na podstawie Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (11) podpisanego w 2008 r. Księstwo Liechtensteinu stało się członkiem strefy Schengen dnia 19 grudnia 2011 r.

System informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II)

System SIS II, utworzony rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 (rozporządzenie w sprawie SIS II) i decyzją 2007/533/WSiSW (decyzja w sprawie SIS II) (wspólnie: instrumenty prawne SIS II), jak również rozporządzeniem (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (12) jest wspólnym systemem informacyjnym umożliwiającym właściwym organom w państwach członkowskich współpracę w zakresie wymiany informacji, a także stanowi podstawowe narzędzie do stosowania przepisów dorobku Schengen włączonego do ram prawnych Unii Europejskiej. Instrumenty te weszły w życie z dniem 9 kwietnia 2013 r. i uchylają postanowienia tytułu IV Konwencji wykonawczej do układu z Schengen. System SIS II zastępuje system informacyjny Schengen pierwszej generacji, uruchomiony w 1995 r., a następnie rozszerzony w 2005 r. i 2007 r.

Zgodnie z art. 1 instrumentów prawnych SIS II celem SIS II jest „[…] zapewnienie przy wykorzystaniu informacji przekazywanych za pośrednictwem tego systemu, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego oraz porządku publicznego oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa na terytorium państw członkowskich, a także stosowanie postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu WE (obecnie części trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) odnoszących się do przepływu osób na terytorium państw członkowskich”.

Zgodnie z instrumentami prawnymi SIS II, system ten zapewnia, w drodze zautomatyzowanej procedury wyszukiwania, dostęp do wpisów dotyczących osób, pojazdów i przedmiotów następującym organom:

a)

organom odpowiedzialnym za kontrole graniczne, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 (13);

b)

organom prowadzącym i koordynującym inne kontrole policyjne i celne w granicach kraju;

c)

krajowym organom sądowym i organom koordynującym ich funkcjonowanie;

d)

organom odpowiedzialnym za wydawanie wiz, organom centralnym odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków wizowych, organom odpowiedzialnym za przyznawanie pozwoleń na pobyt i za wykonywanie przepisów dotyczących obywateli państw trzecich, w kontekście stosowania prawa unijnego w zakresie przemieszczania się osób;

e)

organom odpowiedzialnym za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1986/2006).

Zgodnie z decyzją w sprawie SIS II również Europol i Eurojust mają dostęp do niektórych rodzajów wpisów.

SIS II obejmuje następujące elementy:

1)

jednostkę centralną (centralny SIS II), na którą składają się:

a)

funkcja wsparcia technicznego (CS-SIS) zawierająca bazę danych (baza danych SIS II);

b)

jednolity interfejs krajowy (NI-SIS);

2)

moduł krajowy (N.SIS II) w każdym państwie członkowskim, składający się z krajowych systemów danych, które łączą się z centralnym SIS II. N.SIS II może zawierać zbiór danych (kopia krajowa) zawierający pełną lub częściową kopię bazy danych SIS II;

3)

infrastrukturę łączności pomiędzy CS-SIS a NI-SIS, dzięki której dane SIS II można przekazywać przez przeznaczoną do tego, zaszyfrowaną sieć wirtualną i wymieniać między określonymi poniżej biurami SIRENE.

1.   BIURA SIRENE ORAZ INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.1.   Biuro SIRENE

SIS II zawiera jedynie niezbędne informacje (tj. dane zawarte we wpisie) pozwalające na zidentyfikowanie osoby lub przedmiotu oraz podjęcie koniecznych działań. Ponadto zgodnie z instrumentami prawnymi SIS II państwa członkowskie dokonują dwu- lub wielostronnej wymiany informacji uzupełniających powiązanych z danym wpisem, koniecznych do wykonania niektórych przepisów przewidzianych w instrumentach prawnych SIS II i ze względu na prawidłowe działanie SIS II.

Wspomniana struktura wymiany informacji uzupełniających otrzymała nazwę „SIRENE”, będącą skrótowcem od terminu angielskiego: Supplementary Information Request at the National Entries (wniosek o informacje uzupełniające na poziomie dostępów krajowych).

Każde państwo członkowskie powołuje swoje krajowe „biuro SIRENE” zgodnie ze wspólnym art. 7 ust. 2 instrumentów prawnych SIS II. Pełni ono rolę pojedynczego punktu kontaktowego dla państw członkowskich, czynnego całą dobę przez 7 dni w tygodniu, służącego wymianie informacji uzupełniających dotyczących wpisów oraz umożliwiającego podjęcie odpowiednich działań w przypadkach, gdy w wyniku uzyskania trafienia odnaleziono osoby lub przedmioty, których dotyczyły informacje wprowadzone do systemu SIS II. Najważniejsze zadania biur SIRENE obejmują (14) zapewnianie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym podręczniku SIRENE, wymiany wszelkich informacji uzupełniających, o której mowa we wspólnym art. 8 instrumentów prawnych SIS II i która jest prowadzona:

a)

w celu umożliwienia państwom członkowskim wzajemnej konsultacji lub wzajemnego informowania się podczas dokonywania wpisu (np. przy dokonywaniu wpisu do celów aresztowania);

b)

po uzyskaniu trafienia w systemie w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań (np. uzyskania trafienia);

c)

w przypadku niemożności podjęcia wymaganego działania (np. przy dodaniu zastrzeżenia);

d)

w przypadku rozwiązywania kwestii jakości danych SIS II (np. jeżeli dane zostały wprowadzone w sposób niezgodny z prawem lub nie odpowiadają stanowi faktycznemu), co obejmuje zatwierdzanie wpisów wychodzących oraz weryfikowanie wpisów przychodzących, o ile wynika to z przepisów prawa krajowego;

e)

w kwestiach zgodności i priorytetu wpisów (np. przy sprawdzaniu, czy występują wielokrotne wpisy);

f)

w kwestiach praw osób, których dotyczą dane, w szczególności prawa dostępu do danych.

Zachęca się państwa członkowskie do stworzenia zorganizowanej struktury organów odpowiedzialnych za międzynarodową współpracę policyjną, z uwzględnieniem biur SIRENE, tak aby uniknąć sporów kompetencyjnych oraz powielania pracy.

1.2.   Podręcznik SIRENE

Podręcznik SIRENE jest zbiorem wytycznych opisujących szczegółowo zasady i procedury dwu- lub wielostronnej wymiany informacji uzupełniających.

1.3.   Dodatki do podręcznika SIRENE

Ponieważ niektóre zasady o charakterze technicznym mają bezpośredni wpływ na pracę użytkowników końcowych w państwach członkowskich, w tym na pracę biur SIRENE, wskazane jest zawarcie takich zasad w podręczniku SIRENE. W związku z powyższym dodatki do niniejszego podręcznika zawierają, między innymi, zasady transliteracji, tabele kodów, formularze do przekazywania informacji uzupełniających oraz inne techniczne środki wykonawcze na potrzeby przetwarzania danych.

1.4.   Katalog zaleceń dotyczących właściwego stosowania dorobku Schengen oraz najlepszych praktyk (system informacyjny Schengen)

Katalog ten służy do przedstawienia państwom członkowskim niewiążących prawnie zaleceń i najlepszych praktyk wynikających z dotychczasowych doświadczeń. Stanowi on także narzędzie referencyjne na potrzeby oceny prawidłowego wdrożenia instrumentów prawnych SIS II. W związku z powyższym należy, w miarę możliwości, stosować się do zawartych w nim wytycznych.

1.5.   Rola biur SIRENE we współpracy policyjnej w Unii Europejskiej

Wymiana informacji uzupełniających pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania zadań powierzonych biurom SIRENE w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej przepisami prawa krajowego wdrażającymi inne instrumenty prawne Unii Europejskiej.

Biurom SIRENE można powierzyć dodatkowe zadania, szczególnie na mocy przepisów prawa krajowego wdrażającego ramową decyzję 2006/960/WSiSW, art. 39 i 46 konwencji z Schengen, jeżeli nie zostały one zastąpione decyzją ramową 2006/960/WSiSW, art. 40 lub 41 konwencji z Schengen lub jeżeli informacje wchodzą w zakres wzajemnej pomocy sądowej.

Jeżeli biuro SIRENE otrzyma od innego biura SIRENE wniosek wykraczający poza zakres jego kompetencji określony prawem krajowym, bezzwłocznie przekazuje wniosek właściwym władzom i informuje o tym biuro SIRENE, które wystąpiło z takim wnioskiem. W razie konieczności udziela wsparcia biuru SIRENE, które wystąpiło z wnioskiem, aby ułatwić mu komunikację.

1.5.1.   Transfer danych SIS II oraz informacji uzupełniających do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 54 decyzji w sprawie SIS II dane przetwarzane w SIS II w procesie stosowania wymienionych dwóch instrumentów prawnych nie są przekazywane ani udostępniane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym. Zakaz ten ma zastosowanie do przekazywania informacji uzupełniających państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym. Art. 55 decyzji w sprawie SIS II przewiduje odstępstwo od tej ogólnej zasady w odniesieniu do wymiany z Interpolem danych na temat skradzionych, przywłaszczonych, utraconych lub unieważnionych paszportów, przy spełnieniu warunków określonych w tym artykule.

1.6.   Stosunki biur SIRENE z Europolem

Europol ma prawo dostępu do danych wprowadzonych do SIS II oraz do bezpośredniego przeszukiwania takich danych zgodnie z art. 26, 36 i 38 decyzji w sprawie SIS II. Europol może zwrócić się do zainteresowanych państw członkowskich o przekazanie dalszych informacji zgodnie z przepisami decyzji o Europolu (15). Zgodnie z przepisami krajowymi stanowczo zaleca się nawiązanie współpracy z krajową jednostką Europolu (ENU) w celu zapewnienia, że biuro SIRENE zostanie każdorazowo poinformowane o wymianie między Europolem i krajową jednostką Europolu informacji uzupełniających dotyczących wpisów w SIS II. W wyjątkowych przypadkach, gdy na poziomie krajowym informacje dotyczące wpisów w SIS II przekazywane są przez krajową jednostkę Europolu, należy dołożyć starań, aby poinformować o tym fakcie wszystkie podmioty uczestniczące w wymianie informacji, w szczególności biuro SIRENE, w celu uniknięcia dezorientacji.

1.7.   Stosunki biur SIRENE z Eurojustem

Krajowi przedstawiciele oddelegowani do Eurojustu oraz ich asystenci mają prawo dostępu do danych wprowadzonych do SIS II oraz do bezpośredniego przeszukiwania takich danych zgodnie z art. 26, 32, 34 i 38 decyzji w sprawie SIS II. Zgodnie z prawem krajowym należy nawiązać z nimi współpracę w celu zapewnienia sprawnej wymiany informacji w przypadku uzyskania trafienia. W szczególności biuro SIRENE powinno pełnić rolę punktu kontaktowego dla krajowych przedstawicieli oddelegowanych do Eurojustu oraz ich asystentów w celu uzyskiwania informacji uzupełniających związanych z wpisami w systemie SIS II.

1.8.   Stosunki biur SIRENE z Interpolem  (16)

Rola SIS II nie polega na zastąpieniu ani powieleniu funkcji Interpolu. Pewne zadania mogą się pokrywać, jednak podstawowe zasady działania i współpracy państw członkowskich w ramach Schengen znacznie się różnią od zasad regulujących działania i współpracę w ramach Interpolu. W związku z tym konieczne jest ustalenie zasad współpracy między biurami SIRENE a krajowymi biurami Interpolu na szczeblu krajowym.

Zastosowanie mają następujące zasady:

1.8.1.   Pierwszeństwo wpisów w SIS II przed wpisami Interpolu

Wpisy dokonane przez państwa członkowskie w SIS II i wymiana informacji ich dotyczących mają zawsze pierwszeństwo przed wpisami Interpolu i informacjami wymienianymi za pośrednictwem Interpolu. Zasada ta jest szczególnie ważna w przypadku niezgodności wpisów.

1.8.2.   Wybór kanału wymiany informacji

Zasada pierwszeństwa wpisów Schengen przed wpisami Interpolu dokonanymi przez państwa członkowskie jest przestrzegana, zapewnia się również przestrzeganie jej przez krajowe biura Interpolu w państwach członkowskich. Jeżeli dokonano wpisu do SIS II, wszelkich informacji dotyczących wpisu i jego celu oraz przeprowadzenia działań, jakie mają zostać podjęte, udzielają biura SIRENE. Jeżeli państwo członkowskie chce zmienić kanał wymiany informacji, musi wcześniej skonsultować się z pozostałymi stronami. Taka zmiana kanału możliwa jest jedynie w szczególnych przypadkach.

1.8.3.   Wykorzystanie i dystrybucja informacji Interpolu w państwach Schengen

W związku z pierwszeństwem wpisów w SIS II przed wpisami Interpolu korzystanie z tych ostatnich ogranicza się do wyjątkowych przypadków (tj. gdy nie ma podstaw – w instrumentach prawnych SIS II lub z technicznego punktu widzenia – do dokonania wpisu w SIS II lub gdy nie wszystkie wymagane do tego celu informacje są dostępne). Należy unikać dokonywania równoległych wpisów w SIS II i wpisów Interpolu na obszarze Schengen. Wpisy przekazywane kanałami Interpolu i dotyczące również obszaru Schengen lub jego części opatrzone są następującym oznaczeniem: „except for the Schengen States” (z wyjątkiem państw Schengen).

1.8.4.   Uzyskanie trafienia i usunięcie wpisu

Aby biura SIRENE mogły wykonywać swoje zadania dotyczące koordynacji w zakresie weryfikacji jakości informacji wprowadzanych do SIS II, państwa członkowskie zapewniają wzajemne informowanie się biur SIRENE i krajowych biur Interpolu o uzyskanych trafieniach oraz usuwaniu wpisów.

1.8.5.   Usprawnienie współpracy między biurami SIRENE a krajowymi biurami Interpolu

Każde państwo członkowskie podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, stosowne działania w celu zapewnienia na szczeblu krajowym skutecznej wymiany informacji między swoim biurem SIRENE a krajowymi biurami Interpolu.

1.9.   Standardy

Podstawowymi standardami współpracy w ramach SIRENE są:

1.9.1.   Dostępność

Każde biuro SIRENE jest w pełni operacyjne przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, tak aby było w stanie zareagować w terminie wskazanym w pkt 1.13. Przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia zapewnia się również wsparcie techniczne i prawne, a także możliwość uzyskania analiz i rozwiązań o charakterze technicznym i prawnym.

1.9.2.   Ciągłość

Każde biuro SIRENE tworzy strukturę wewnętrzną, zapewniającą ciągłość w zakresie zarządzania, zatrudnienia i infrastruktury technicznej.

1.9.3.   Poufność

Zgodnie z brzmieniem wspólnego art. 11 instrumentów prawnych SIS II w odniesieniu do pracowników SIRENE stosuje się odpowiednie przepisy krajowe dotyczące tajemnicy zawodowej lub inne równoważne wymogi poufności. Obowiązują one nadal także po zakończeniu sprawowania urzędu lub ustaniu zatrudnienia

1.9.4.   Dostępność

W celu spełnienia wymogu dotyczącego udzielania informacji uzupełniających pracownicy biur SIRENE mają bezpośredni lub pośredni dostęp do wszystkich stosownych informacji krajowych oraz porad specjalistów.

1.10.   Komunikacja

1.10.1.   Język komunikacji

W celu osiągnięcia jak największej skuteczności w dwustronnej komunikacji pomiędzy biurami SIRENE używa się języka zrozumiałego dla obu stron.

1.10.2.   Wymiana danych między biurami SIRENE

Specyfikacje techniczne dotyczące wymiany informacji między biurami SIRENE zamieszczono w dokumencie zatytułowanym „Wymiana danych między biurami SIRENE (DEBS)”. Należy stosować się do instrukcji zawartych w tym dokumencie.

1.10.3.   Sieć, wiadomości oraz skrzynki poczty elektronicznej

Biura SIRENE korzystają z zaszyfrowanej sieci wirtualnej przeznaczonej na wyłączne potrzeby przekazywania danych SIS II oraz informacji uzupełniających pomiędzy biurami SIRENE, o czym stanowi wspólny art. 4 ust. 1 lit. c) oraz 8 ust. 1 instrumentów prawnych SIS II. Tylko w przypadkach, gdy kanał ten jest niedostępny, można korzystać z innego, odpowiednio zabezpieczonego i najodpowiedniejszego w danej sytuacji środka łączności. Możliwość dokonania wyboru kanału oznacza, że kanał ten ustala się dla każdego przypadku indywidualnie, w ramach dostępnych możliwości technicznych i zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości, jakie przekaz musi spełniać.

Wiadomości pisemne dzielą się na dwie kategorie: wolny tekst i standardowe formularze. W dodatku 3 opisano formularze przekazywane pomiędzy biurami SIRENE oraz zawarto wskazówki w zakresie oczekiwanej zawartości pól, z zaznaczeniem, czy są one obowiązkowe, czy opcjonalne.

W ramach wspomnianej sieci funkcjonują cztery różne skrzynki poczty elektronicznej przeznaczone do przesyłania wiadomości tekstowych wpisanych przez użytkowników oraz formularzy SIRENE.

Skrzynka pocztowa

Adres skrzynki pocztowej

Cel

Operacyjna

oper@xx.sirenemail2.eu

Używana do przekazywania formularzy oraz załączników pomiędzy biurami SIRENE

Techniczna

tech@xx.sirenemail2.eu

Używana do wymiany e-maili pomiędzy pracownikami wsparcia technicznego biur SIRENE

Dla kierownictwa SIRENE

director@xx.sirenemail2.eu

Używana do wymiany e-maili pomiędzy szefami biur SIRENE

E-mailowa

message@xx.sirenemail2.eu

Używana do wymiany dowolnych informacji tekstowych pomiędzy biurami SIRENE

Na potrzeby testów utworzono drugą domenę (17) (testxx.sirenemail2.eu), w ramach której na potrzeby testów możliwe jest utworzenie kopii wszystkich skrzynek pocztowych wymienionych w tabeli powyżej, bez zakłócania bieżącej wymiany wiadomości oraz pracy środowiska produkcyjnego.

Zastosowanie mają szczegółowe zasady dotyczące skrzynek poczty elektronicznej SIRENE oraz przekazywania formularzy SIRENE opisanych w dokumencie DEBS.

System do kontroli obiegu zadań SIRENE (zob. pkt 1.12) służy do monitorowania skrzynek poczty elektronicznej przeznaczonych do przesyłania informacji operacyjnych oraz e-maili („oper” i „message”) w celu wykrywania przychodzących formularzy, związanych z nimi wiadomości elektronicznych oraz załączników. Wiadomości pilne należy przesyłać wyłącznie na adres skrzynki operacyjnej.

1.10.4.   Komunikacja w wyjątkowych okolicznościach

Jeśli normalne kanały komunikacji nie są dostępne, a zachodzi konieczność przesłania standardowych formularzy na przykład faksem, wówczas stosuje się procedurę opisaną w dokumencie DEBS.

1.11.   Książka adresowa SIRENE

Dane kontaktowe biur SIRENE oraz informacje potrzebne do dwustronnej komunikacji i współpracy są gromadzone i udostępniane w formie książki adresowej SIRENE. Komisja dokonuje aktualizacji książki adresowej SIRENE i publikuje jej zaktualizowaną wersję co najmniej dwa razy do roku. Każde biuro SIRENE zapewnia, aby:

a)

informacje zawarte w książce adresowej nie były udostępniane osobom trzecim;

b)

pracownicy SIRENE byli zaznajomieni z książką adresową i z niej korzystali;

c)

Komisja była niezwłocznie informowana o wszelkich zmianach informacji w niej zawartych.

1.12.   System kontroli obiegu zadań SIRENE

Skuteczne zarządzanie pracą w biurach SIRENE najłatwiej zapewnić poprzez wprowadzenie w każdym z biur skomputeryzowanego systemu zarządzania (systemu kontroli obiegu zadań), który w znacznym stopniu automatyzuje zarządzanie codziennym obiegiem zadań.

Na wypadek poważnych sytuacji awaryjnych biuro SIRENE może posiadać zapasowy system komputerowy i zapasowe bazy danych przeznaczone do kontroli obiegu zadań w rezerwowej siedzibie biura SIRENE. System ten powinien też zapewniać wystarczające awaryjne zasilanie energetyczne i łączność.

Należy także zadbać o odpowiednie wsparcie techniczne dla systemu kontroli obiegu zadań SIRENE, aby zagwarantować jego wysoką dostępność.

1.13.   Terminy udzielania odpowiedzi

Biuro SIRENE w najkrótszym możliwym terminie odpowiada na wszystkie wnioski o udzielenie informacji o dokonanych wpisach oraz procedurach zastosowanych w przypadku uzyskania dopasowania i trafienia, przesłane przez inne państwa członkowskie za pośrednictwem ich własnych biur SIRENE. W każdym wypadku odpowiedzi udziela się w ciągu 12 godzin. (Zob. także pkt 1.13.1 dotyczący wskazania pilnego charakteru sprawy na formularzach SIRENE).

Pierwszeństwo zadań w codziennej pracy określa się na podstawie kategorii wpisu i wagi sprawy.

1.13.1.   Wskazanie pilnego charakteru sprawy na formularzach SIRENE, w tym pilne powiadamianie o uzyskanym trafieniu

Formularze SIRENE, którym odnośne biuro SIRENE powinno nadać najwyższy priorytet, mogą zostać oznaczone jako „URGENT” (pilne) w polu 311 „Important Notice” (Ważna uwaga), wraz z uzasadnieniem takiego oznaczenia. Uzasadnienie takiego oznaczenia wprowadza się w odpowiednich polach formularzy SIRENE. W przypadku gdy wymagana jest pilna odpowiedź, można też korzystać z możliwości przekazywania powiadomień i komunikacji drogą telefoniczną.

Jeżeli wymagają tego okoliczności potwierdzenie istnienia danego wpisu, na przykład w razie zaistnienia rzeczywistej pilnej sytuacji lub sytuacji istotnej wagi, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dopasowało wpis, w stosownych przypadkach, po wysłaniu formularza G, telefonicznie powiadamia o trafieniu biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.

1.14.   Zasady transliteracji/transkrypcji

Definicje i zasady odnoszące się do transliteracji i transkrypcji zostały określone w dodatku 1. Zasad tych należy przestrzegać w odniesieniu do komunikacji między biurami SIRENE (zob. także pkt 2.11 dotyczący zapisu nazw własnych).

1.15.   Jakość danych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 instrumentów prawnych SIS II biura SIRENE koordynują weryfikację jakości informacji wprowadzanych do SIS II. W celu realizacji tej funkcji biura SIRENE powinny posiadać niezbędne kompetencje wynikające z prawa krajowego. W tym celu należy zapewnić odpowiednią krajową kontrolę jakości danych, obejmującą przegląd wskaźnika opisującego stosunek wpisów do trafień i przegląd treści danych.

Aby umożliwić biurom SIRENE wypełnianie zadań w zakresie koordynacji weryfikacji jakości danych, należy udzielić im niezbędnego wsparcia informatycznego oraz przyznać stosowne uprawnienia systemowe.

Należy ustanowić, we współpracy z krajowym biurem SIRENE, krajowe normy dotyczące szkolenia użytkowników końcowych na temat zasad i praktyki w zakresie jakości danych.

Państwa członkowskie mogą zwrócić się do pracowników biur SIRENE z prośbą o udział w organizacji szkoleń dla personelu organów dokonujących wpisów, przy czym szkolenia te winny kłaść nacisk na jakość danych i jak najszersze korzystanie z systemu SIS II.

W odniesieniu do odcisków palców wprowadzonych do SIS II główna odpowiedzialność za jakość danych spoczywa na odpowiednich biurach ds. daktyloskopii na szczeblu krajowym. Rolą biur SIRENE jako koordynatorów weryfikacji jakości danych jest kontaktowanie się z biurami ds. daktyloskopii zwłaszcza w odniesieniu do problemów zidentyfikowanych w zakresie jakości odcisków palców wprowadzonych do systemu.

Aby dane w SIS II pozostawały aktualne, zgodnie z wynikami dopasowań SIS-AFIS, biuro SIRENE podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia szybkiej aktualizacji danych alfanumerycznych we wpisach; biuro SIRENE aktualizuje te dane samodzielnie lub w porozumieniu z właściwym organem, który stworzył wpis. Obejmuje to działania takie, jak włączenie aliasów lub skorygowanie szczegółowych danych dotyczących tożsamości.

1.16.   Archiwizacja

a)

Każde państwo członkowskie określa warunki przechowywania informacji.

b)

Biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, udostępnia pozostałym państwom członkowskim wszystkie informacje dotyczące własnych wpisów, w tym odesłanie do decyzji będącej powodem wpisu;

c)

Archiwa każdego biura SIRENE umożliwiają szybki dostęp do przedmiotowych informacji w celu przekazania ich w bardzo krótkim terminie.

d)

Zgodnie z art. 12 ust. 4 instrumentów prawnych SIS II dane osobowe otrzymane w wyniku wymiany informacji są przechowywane w aktach biura SIRENE jedynie przez okres wymagany do osiągnięcia celów, dla których zostały one dostarczone. Z zasady informacje te usuwane są bezzwłocznie po usunięciu z SIS II związanego z nimi wpisu, a najpóźniej po upływie roku od usunięcia tego wpisu. Jednakże dane dotyczące poszczególnych wpisów, których dokonało państwo członkowskie, lub wpisów, w związku z którymi podjęto działania na jego terytorium, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli zezwala na to prawo krajowe.

e)

Informacje uzupełniające przesyłane przez inne państwa członkowskie są przechowywane zgodnie z przepisami prawa krajowego w dziedzinie ochrony danych obowiązującymi w państwie członkowskim otrzymującym informacje. Stosuje się też wspólny art. 12 instrumentów prawnych SIS II, dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (18) oraz decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (19).

f)

Informacje na temat przywłaszczenia tożsamości są usuwane po usunięciu odpowiadającego im wpisu.

g)

Dostęp do archiwów jest rejestrowany, kontrolowany i zastrzeżony dla uprawnionych pracowników.

1.17.   Personel

Im większe doświadczenie posiadają pracownicy, tym łatwiej przychodzi im podejmowanie działań z własnej inicjatywy, a tym samym efektywne wypełnianie zadań. Zaleca się zatem dążenie do jak najmniejszej rotacji pracowników, co wymaga od kierownictwa pełnego wsparcia zdecentralizowanej organizacji pracy. Zachęca się państwa członkowskie do podejmowania odpowiednich działań pozwalających uniknąć utraty kwalifikacji i doświadczenia wynikającej z dużej rotacji pracowników.

1.17.1.   Szefowie biur SIRENE

Szefowie biur SIRENE powinni spotkać się przynajmniej dwa razy w roku w celu dokonania oceny jakości współpracy podległych im służb, przeprowadzenia rozmów o koniecznych środkach technicznych lub organizacyjnych w przypadku wystąpienia trudności i w razie potrzeby objaśnienia procedur. Spotkania szefów biur SIRENE organizuje państwo członkowskie sprawujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

1.17.2.   Osoba kontaktowa biura SIRENE (SIRCoP)

W przypadkach, w których standardowe procedury mogą okazać się niewystarczające, sprawami, które są złożone, problematyczne czy poufne, lub których załatwienie wymaga zapewniania jakości lub utrzymywania bardziej długotrwałych kontaktów z innym biurem SIRENE, zajmuje się osoba kontaktowa biura SIRENE (SIRCoP). Osoba kontaktowa biura SIRENE nie została powołana w celu rozpatrywania spraw pilnych, w przypadku których należy co do zasady korzystać z usług centrali czynnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Do zadań SIRCoP należy też formułowanie wniosków mających na celu poprawę jakości oraz wskazywanie działań, które można podjąć, aby skuteczniej rozwiązywać tego rodzaju problemy w dalszej perspektywie.

Co do zasady SIRCoP kontaktują się ze sobą wyłącznie w godzinach pracy biura.

W ramach corocznej sprawozdawczości do celów statystycznych, o której mowa w dodatku 5, przeprowadza się ocenę roczną w oparciu o następujące wskaźniki:

a)

liczba interwencji podjętych przez SIRCoP na państwo członkowskie;

b)

przyczyny nawiązania kontaktu;

c)

wynik interwencji w oparciu o informacje dostępne w okresie sprawozdawczym.

1.17.3.   Wiedza

Pracownicy biur SIRENE wykazują się znajomością możliwie największej liczby języków obcych, a pracownicy pełniący dyżur są w stanie porozumieć się z pracownikami wszystkich innych biur SIRENE.

Pracownicy posiadają wiedzę w następujących obszarach:

aspekty prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego,

krajowe organy ścigania w ich własnym państwie, oraz

krajowy i europejski system administracji w zakresie sądownictwa i imigracji.

Pracownicy muszą być uprawnieni do samodzielnego rozpatrywania wszelkich nowych spraw.

Pracownicy pełniący dyżur poza godzinami pracy winni mieć takie same umiejętności, wiedzę i uprawnienia oraz możliwość zwrócenia się do specjalistów dostępnych pod telefonem.

Biuro SIRENE powinno mieć możliwość korzystania z fachowych porad prawnych obejmujących zarówno przypadki standardowe, jak i wyjątkowe. Zależnie od przypadku porady te mogą zapewnić pracownicy posiadający konieczne kwalifikacje prawne lub specjaliści z organów wymiaru sprawiedliwości.

1.17.4.   Szkolenia

Na szczeblu krajowym

Na szczeblu krajowym odpowiednie szkolenia mają zapewniać, by pracownicy spełniali niezbędne, określone w niniejszym podręczniku wymogi. Przed otrzymaniem upoważnienia do przetwarzania danych przechowywanych w SIS II pracownicy zostają odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa danych i zasad ochrony danych oraz są pouczani o przestępstwach i sankcjach w tym kontekście.

Na szczeblu europejskim

Przynajmniej raz w roku w celu zacieśnienia współpracy między biurami SIRENE organizowane są zwykłe kursy szkoleniowe umożliwiające pracownikom poznanie kolegów z innych biur SIRENE, wymianę informacji na temat krajowych metod pracy i osiągnięcie jednolitego, równego poziomu wiedzy. Ponadto szkolenia takie uświadamiają pracownikom wagę ich pracy i potrzebę solidarności w celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa państw członkowskich.

Organizacja szkoleń winna przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w materiałach szkoleniowych SIRENE.

Art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 (20) stanowi, że zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania SIS II, zwłaszcza dla personelu SIRENE, wykonuje Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („Agencja”).

1.17.5.   Wymiana pracowników

W miarę możliwości biura SIRENE powinny przynajmniej raz w roku zorganizować także wymianę pracowników z innymi biurami SIRENE. Celem takiej wymiany jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników na temat metod pracy, pokazanie sposobu organizacji innych biur SIRENE i nawiązanie kontaktów osobistych z kolegami z innych państw członkowskich.

2.   PROCEDURY OGÓLNE

Procedury opisane poniżej mają zastosowanie do wszystkich kategorii wpisów. Procedury odnoszące się do poszczególnych kategorii wpisów opisano w odnośnych częściach niniejszego podręcznika.

2.1.   Definicje

—   „Państwo członkowskie, które dokonało wpisu”: państwo członkowskie, które wprowadziło wpis do SIS II.

—   „Państwo członkowskie wykonujące działania”: państwo członkowskie, które podejmuje wymagane działania po uzyskaniu trafienia.

—   „Biuro SIRENE udostępniające dane”: biuro SIRENE państwa członkowskiego będące w posiadaniu odcisków palców lub fotografii osoby, w odniesieniu do której wpisu dokonało inne państwo członkowskie.

—   „Trafienie”: w systemie SIS II trafienie następuje w przypadku, gdy:

a)

użytkownik końcowy przeprowadza sprawdzenie;

b)

w wyniku sprawdzenia otrzymuje on informację o zagranicznym wpisie do SIS II;

c)

dane dotyczące wpisu w SIS II pasują do danych wprowadzonych na potrzeby sprawdzenia; oraz

d)

w wyniku uzyskania trafienia wystosowany został wniosek o podjęcie dalszych działań.

—   „Dopasowanie”: w systemie SIS II dopasowanie następuje w przypadku, gdy:

a)

przeprowadza się wyszukiwanie odcisków palców w danych zebranych w SIS-AFIS;

b)

przychodzi powiadomienie z SIS II, które wskazuje na możliwość dopasowania; oraz

c)

dopasowanie zostaje potwierdzone zgodnie z krajowymi procedurami dotyczącymi weryfikacji odcisków palców.

Dalsze działania mogą być również wymagane w następstwie dopasowania w celu zweryfikowania tożsamości osoby i ustalenia aliasów.

Po „dopasowaniu” może wystąpić „trafienie” w sytuacji, gdy wyszukiwanie w SIS-AFIS zostało przeprowadzone w ramach kontroli przez użytkownika końcowego i dopasowanie zostało potwierdzone.

—   „Zastrzeżenie”: zawieszenie ważności na szczeblu krajowym, które może zostać dodane do wpisów do celów celu aresztowania, wpisów dotyczących osób zaginionych i wpisów do celów kontroli w przypadkach, gdy dane państwo członkowskie uważa, że wykonanie czynności wymaganych we wpisie jest niezgodne z jego prawem krajowym, jego zobowiązaniami międzynarodowymi lub podstawowymi interesami narodowymi. Jeżeli dla danego wpisu zgłoszono zastrzeżenie, działania wymagane na podstawie wspomnianego wpisu nie są podejmowane na obszarze tego państwa członkowskiego.

2.2.   Wielokrotne wpisy (art. 34 ust. 6 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 49 ust. 6 decyzji w sprawie SIS II)

Każde państwo członkowskie może dokonać tylko jednego wpisu do SIS II dotyczącego danej osoby lub przedmiotu.

Dlatego w miarę możliwości i potrzeby należy przechowywać drugie i kolejne wpisy dotyczące tej samej osoby lub tego samego przedmiotu na szczeblu krajowym, tak aby można było wprowadzić je do systemu po upływie ważności pierwszego wpisu lub po jego usunięciu.

Kilka państw członkowskich może dokonać różnych wpisów w odniesieniu do tych samych osób lub przedmiotów. Ważne jest, aby nie prowadziło to do dezorientacji wśród użytkowników końcowych, a także aby mieli oni jasność co do tego, jak postępować, jeżeli chcą dokonać wpisu, oraz jaką procedurę stosuje się w przypadku trafienia. W związku z tym ustanawia się procedury wykrywania wielokrotnych wpisów oraz mechanizm pierwszeństwa mający zastosowanie przy dokonywaniu takich wpisów do SIS II.

Wymaga to:

sprawdzenia przed dokonaniem wpisu w celu ustalenia, czy dana osoba lub przedmiot już figuruje w SIS II,

przeprowadzenia konsultacji z innymi państwami członkowskimi w przypadkach, gdy dokonanie wpisu prowadzi do występowania wielu niezgodnych ze sobą wpisów.

2.2.1.   Zgodność wpisów

Kilka państw członkowskich może dokonać wpisu dotyczącego tej samej osoby lub tego samego przedmiotu, jeżeli wpisy te są ze sobą zgodne.

Państwa członkowskie mogą odstąpić od zasad zgodności w przypadku dokonywania wpisu dotyczącego kontroli niejawnej lub kontroli szczególnej, w szczególności jeżeli są to wpisy dokonywane w celach związanych z bezpieczeństwem państwa. Takie odstępstwo pozostaje bez uszczerbku dla kolejności wpisów i procedury konsultacji, o których mowa w pkt 2.2.2. Tabela zgodności wpisów dotyczących osób

Tabela zgodności wpisów dotyczących osób

Kolejność wpisów wg ich wagi

Wpis do celów aresztowania

Wpis do celów odmowy wjazdu

Wpis dotyczący osób zaginionych (objęcie ochroną)

Wpis do celów kontroli szczególnych – niezwłoczne działanie

Wpis do celów kontroli szczególnych

Wpis do celów kontroli niejawnych – niezwłoczne działanie

Wpis do celów kontroli niejawnych

Wpis dotyczący osób zaginionych (miejsce pobytu)

Wpis do celów postępowania sądowego

Wpis do celów aresztowania

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

Wpis do celów odmowy wjazdu

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Wpis dotyczący osób zaginionych (objęcie ochroną)

tak

nie

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

Wpis do celów kontroli szczególnych – niezwłoczne działanie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

nie

nie

Wpis do celów kontroli szczególnych

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

nie

nie

Wpis do celów kontroli niejawnych – niezwłoczne działanie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

Wpis do celów kontroli niejawnych

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

Wpis dotyczący osób zaginionych (miejsce pobytu)

tak

nie

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

Wpis do celów postępowania sądowego

tak

nie

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak


Tabela zgodności wpisów dotyczących przedmiotów

Kolejność wpisów wg ich wagi

Wpis do celów wykorzystania jako dowód

Dokument unieważniony na potrzeby podróży

Wpis do celów zajęcia

Wpis do celów kontroli szczególnych – niezwłoczne działanie

Wpis do celów kontroli szczególnych

Wpis do celów kontroli niejawnych – niezwłoczne działanie

Wpis do celów kontroli niejawnych

Wpis do celów wykorzystania jako dowód

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

Dokument unieważniony na potrzeby podróży

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

Wpis do celów zajęcia

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

Wpis do celów kontroli szczególnych – niezwłoczne działanie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

Wpis do celów kontroli szczególnych

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

Wpis do celów kontroli niejawnych – niezwłoczne działanie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

Wpis do celów kontroli niejawnych

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

2.2.2.   Kolejność wpisów

W przypadku braku zgodności wpisów kolejność wpisów dotyczących osób jest następująca:

aresztowanie w celu wydania lub ekstradycji (art. 26 decyzji),

odmowa pozwolenia na wjazd lub pobyt na obszarze Schengen (art. 24 rozporządzenia),

objęcie ochroną (art. 32 decyzji),

kontrola szczególna – niezwłoczne działanie (art. 36 decyzji),

kontrola szczególna (art. 36 decyzji),

kontrola niejawna – niezwłoczne działanie (art. 36 decyzji),

kontrola niejawna (art. 36 decyzji),

przekazywanie informacji dotyczących miejsca pobytu (art. 32 i 34 decyzji).

Kolejność wpisów dotyczących przedmiotów według ich wagi jest następująca:

wykorzystanie jako dowodu (art. 38 decyzji),

zajęcie dokumentu unieważnionego na potrzeby podróży (art. 38 decyzji),

zajęcie (art. 38 decyzji),

kontrola szczególna – niezwłoczne działanie (art. 36 decyzji),

kontrola szczególna (art. 36 decyzji),

kontrola niejawna – niezwłoczne działanie (art. 36 decyzji),

kontrola niejawna (art. 36 decyzji).

Odstępstwa od podanej kolejności są możliwe po konsultacjach między państwami członkowskimi, jeżeli w grę wchodzą ważne interesy krajowe.

2.2.3.   Sprawdzanie pod kątem niezgodności oraz dokonywanie wielokrotnych wpisów

Aby zapobiec niezgodności wielokrotnych wpisów, ważne jest dokładne rozróżnienie osób lub przedmiotów o podobnych cechach. W związku z tym niezbędne są konsultacje i współpraca między biurami SIRENE, a każde państwo członkowskie ustanawia odpowiednie procedury techniczne służące wykrywaniu takich przypadków przed dokonaniem wpisu.

Wraz z wprowadzeniem w SIS II funkcji identyfikacji osoby na podstawie jej danych daktyloskopijnych prawdopodobieństwo znalezienia istniejących wpisów dotyczących tej samej osoby, lecz o różnych nadanych tożsamościach staje się większe (zob. również pkt 1.15). W związku z tym konsultacje i współpraca są również niezbędne, gdy po wprowadzeniu do systemu danych daktyloskopijnych wystąpi dopasowanie. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Jeżeli ponadto ujawniony zostanie alias, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.12.2.

W sytuacji gdy państwo członkowskie chce dokonać nowego wpisu i ten nowy wpis jest sprzeczny z wpisem już dokonanym przez to samo państwo, biuro SIRENE podejmuje działania zgodnie z procedurą krajową w celu zapewnienia, by w SIS II pozostał tylko jeden wpis.

Opisaną poniżej procedurę stosuje się w celu sprawdzenia, czy w odniesieniu do określonej osoby lub przedmiotu występują wielokrotne wpisy:

a)

przy sprawdzaniu występowania wielokrotnych wpisów należy porównać następujące obowiązkowe elementy pozwalające na identyfikację:

(i)

w przypadku osoby:

nazwisko,

imię,

datę urodzenia,

płeć,

dane daktyloskopijne (jeżeli są dostępne);

(ii)

w przypadku pojazdu:

numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN),

numer rejestracyjny oraz kraj rejestracji,

markę,

rodzaj pojazdu;

(iii)

w przypadku statku powietrznego:

kategorię statku powietrznego,

numer identyfikacyjny ICAO;

(iv)

w przypadku jednostki pływającej:

kategorię jednostki pływającej,

liczbę kadłubów,

zewnętrzny numer identyfikacyjny jednostki pływającej (nie jest on obowiązkowy, ale może zostać wykorzystany);

(v)

w przypadku kontenera:

numer BIC (21);

b)

dokonując nowego wpisu dotyczącego pojazdu lub innego przedmiotu posiadającego numer VIN lub numer rejestracyjny, należy zastosować procedury określone w pkt 8.2.1;

c)

w przypadku innych przedmiotów najodpowiedniejsze do ustalenia występowania wielokrotnych wpisów są obowiązkowe pola – wszystkie te pola mają być automatycznie porównywane przez system.

Procedury opisane w pkt 8.2.1 (sprawdzanie, czy w odniesieniu do danego pojazdu występują wielokrotne wpisy) należy stosować w celu rozróżnienia innych kategorii przedmiotów w systemie SIS II, w przypadku gdy okaże się, że dwa podobne przedmioty mają ten sam numer seryjny.

Jeżeli w wyniku sprawdzenia okaże się, że szczegółowe dane odnoszą się do dwóch różnych osób lub przedmiotów, biuro SIRENE zatwierdza wniosek o dokonanie nowego wpisu (22).

Jeśli w wyniku sprawdzenia występowania wielokrotnych wpisów okaże się, że szczegółowe dane są identyczne i odnoszą się do tej samej osoby lub przedmiotu, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które zamierza dokonać nowego wpisu, konsultuje się z biurem SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu w celu sprawdzenia, czy wpisy te są niezgodne.

W celu weryfikacji zgodności wpisów stosuje się następującą procedurę:

a)

przed dokonaniem wpisu lub po otrzymaniu powiadomienia SIS-AFIS o ewentualnym dopasowaniu po pierwszym wprowadzeniu do systemu odcisków palców powiązanych z danym wpisem konieczne jest sprawdzenie, czy w systemie na pewno nie występują niezgodne ze sobą wpisy;

b)

jeżeli w bazie istnieje inny zgodny wpis i odciski palców nie zostały dopasowane, biura SIRENE nie muszą się ze sobą konsultować;

c)

jeżeli w bazie istnieje inny zgodny wpis i fakt ten zostaje stwierdzony poprzez dopasowanie odcisków palców, biura SIRENE konsultują się wyłącznie w celu sprawdzenia tożsamości i ustalenia wcześniej nieznanych aliasów. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba wyjaśnienia, czy dany wpis dotyczy tej samej osoby, wówczas zainteresowane biuro SIRENE konsultuje się z biurem SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, korzystając z formularza L. Procedury dotyczące powiadamiania i konsultacji w przypadku dopasowania odcisków palców są opisane w pkt 2.5. Procedury w pkt 2.5 obejmują dopasowanie uzyskane po pierwszym wprowadzeniu odcisków palców i dopasowanie uzyskane poprzez wyszukiwanie z wykorzystaniem odcisków palców, na przykład na posterunku policji;

d)

w przypadku niezgodności wpisów biura SIRENE konsultują się ze sobą, korzystając z formularza E, tak aby ostatecznie dokonać tylko jednego wpisu;

e)

wpisów w celu aresztowania dokonuje się bezzwłocznie, nie czekając na wyniki konsultacji z innymi państwami członkowskimi;

f)

jeżeli w wyniku konsultacji wpisowi niezgodnemu z istniejącymi wpisami udzieli się pierwszeństwa, państwa członkowskie, które dokonały pozostałych wpisów, usuwają je po wprowadzeniu tego nowego wpisu. Państwa członkowskie rozstrzygają wszelkie spory za pośrednictwem biur SIRENE;

g)

państwa członkowskie, które nie mogły dokonać wpisu, mogą zażądać powiadomienia przez CS-SIS o usunięciu danego wpisu;

h)

biuro SIRENE państwa członkowskiego, które nie mogło dokonać wpisu, może zwrócić się do biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o powiadamianie go o trafieniach odnoszących się do tego wpisu.

2.2.4.   Szczególna sytuacja Zjednoczonego Królestwa i Irlandii

Rozporządzenie w sprawie SIS II nie ma zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, w związku z czym nie mogą one uzyskać dostępu do wpisów w celu odmowy pozwolenia na wjazd i pobyt (art. 24 i 26 rozporządzenia w sprawie SIS II). Państwa te są jednak związane zasadami zgodności wpisów określonymi w pkt 2.2 oraz w szczególności stosują procedurę, o której mowa w pkt 2.2.3.

W tym przypadku stosuje się następującą procedurę:

a)

w przypadku gdy Zjednoczone Królestwo lub Irlandia dokonają wpisu, który może okazać się niezgodny z istniejącym wpisem do celów odmowy wjazdu lub pobytu na podstawie pkt 2.2.1, system centralny SIS II zawiadomi te dwa państwa członkowskie o potencjalnej niezgodności, przekazując jedynie nr identyfikacyjny Schengen istniejącego wpisu;

b)

w przypadku powiadomienia o potencjalnej niezgodności wpisu dokonanego przez Zjednoczone Królestwo lub Irlandię z wpisem do celów odmowy wjazdu lub pobytu dokonanym przez inne państwo członkowskie, biuro SIRENE Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii rozpoczyna konsultacje z państwem członkowskim, które dokonało wpisu, przy pomocy wiadomości tekstowych i usuwa potencjalnie niezgodny wpis na czas konsultacji;

c)

w zależności od wyniku konsultacji Zjednoczone Królestwo lub Irlandia mogą ponownie dokonać wpisu, jeżeli wykazano, że jest on zgodny.

2.3.   Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia

Jeżeli po uzyskaniu trafienia użytkownik końcowy potrzebuje informacji uzupełniających, biuro SIRENE kontaktuje się niezwłocznie z biurem SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu i wnosi o udzielenie niezbędnych informacji. W stosownych przypadkach biura SIRENE pełnią rolę pośredników w kontaktach między organami krajowymi i udzielają informacji uzupełniających dotyczących przedmiotowego wpisu oraz wymieniają takie informacje.

Państwo członkowskie, które dokonało wpisu, jest powiadamiane o trafieniu i jego wyniku, chyba że wskazano inaczej (zob. także pkt 1.13.1 dotyczący wskazania pilnego charakteru sprawy).

W tym przypadku stosuje się następującą procedurę:

a)

bez uszczerbku dla pkt 2.4 niniejszego podręcznika o pojedynczym trafieniu dotyczącym osoby lub przedmiotu, w odniesieniu do których dokonano wpisu, z zasady powiadamiane jest biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, przy użyciu jednego formularza G;

b)

powiadamiając o trafieniu państwo członkowskie, które dokonało wpisu, w polu 090 formularza G należy podać mający zastosowanie artykuł instrumentów prawnych SIS II, a także wszelkie niezbędne informacje dodatkowe (np. „MINOR” (małoletni)).

W formularzu G podaje się wszelkie dostępne informacje dotyczące trafienia, w tym w polu 088 podaje się informacje dotyczące podjętych działań. W polu 089 można zwrócić się do państwa, które dokonało wpisu, o udzielenie informacji uzupełniających;

c)

jeżeli biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania zamierza przekazać dalsze informacje po wysłaniu formularza G, korzysta w tym celu z formularza M;

d)

w razie potrzeby biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, przesyła następnie wszelkie istotne informacje szczegółowe i wskazuje, jakie szczególne środki powinno podjąć biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania.

Procedurę powiadamiania o dopasowaniach odcisków palców opisano w pkt 2.5, zwłaszcza w lit. f), w której mowa o trafieniach uzyskanych równocześnie z wystąpieniem dopasowania.

Procedurę powiadamiania o trafieniach uzyskanych z wykorzystaniem systemów automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) opisano w rozdziale 9.

2.4.   Przypadki, gdy nie można zastosować procedur po uzyskaniu trafienia (art. 48 decyzji w sprawie SIS II i art. 33 rozporządzenia w sprawie SIS II)

Zgodnie z art. 48 decyzji w sprawie SIS II i art. 33 rozporządzenia w sprawie SIS II stosuje się następującą procedurę:

a)

państwo członkowskie, które na podstawie wszystkich dostępnych informacji zdecydowanie nie jest w stanie zastosować procedury, powiadamia za pośrednictwem swojego biura SIRENE państwo członkowskie, które dokonało wpisu, że nie jest w stanie wykonać żądanych działań, i podaje przyczyny, wykorzystując do tego celu pole 083 w formularzu H;

b)

zainteresowane państwa członkowskie mogą wówczas ustalić, jakie działania należy podjąć, przy poszanowaniu ustawodawstwa krajowego i przepisów instrumentów prawnych SIS II.

Procedurę powiadamiania o dopasowaniach odcisków palców opisano w pkt 2.5, zwłaszcza w lit. f), w której mowa o trafieniach uzyskanych równocześnie z wystąpieniem dopasowania.

2.5.   Procedury powiadamiania o dopasowaniach odcisków palców przy pierwszym wprowadzeniu danych daktyloskopijnych lub podczas wyszukiwania z wykorzystaniem odcisków palców

W przypadku dopasowań SIS-AFIS (przed stwierdzeniem, że uzyskano trafienie) stosuje się następującą procedurę (w przypadku trafień zob. lit. f) poniżej):

a)

jeżeli ewentualne dopasowanie w systemie SIS II uzyskuje się poprzez wyszukiwanie odcisków palców danej osoby w bazie odcisków palców przechowywanej w SIS II, do celów weryfikacji dopasowania stosuje się krajowe prawo i procedury;

b)

po zweryfikowaniu dopasowania biuro SIRENE państwa członkowskiego, w którym uzyskano dopasowanie, powiadamia, korzystając z formularza L, wszystkie pozostałe zainteresowane biura SIRENE o dopasowaniu i ewentualnej konieczności aktualizacji danych alfanumerycznych w systemie SIS II;

c)

powiadamiając o dopasowaniu państwo członkowskie, które dokonało wpisu, w polu 083 formularza L należy podać mający zastosowanie artykuł instrumentów prawnych SIS II wraz z adnotacją o treści „SIS-AFIS match” (dopasowanie SIS-AFIS). Jeżeli państwo członkowskie, które uzyskało dopasowanie, uważa dany przypadek za pilny „urgent”, musi to zaznaczyć, wpisując ten termin w polu 311 „Important Notice” (Ważna uwaga), wyjaśniając pilny charakter. Na formularzu L podaje się wszelkie dostępne informacje, w tym miejsce, datę i powód pobrania odcisków palców. Należy dołączyć zdjęcie danej osoby, jeśli jest dostępne. Jeżeli biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania zamierza przekazać dalsze informacje po wysłaniu w pierwszej kolejności formularza L, korzysta w tym celu z formularza M. W przypadku gdy dopasowanie uzyskano w odniesieniu do więcej niż jednego wpisu, numery identyfikacyjne Schengen wszystkich wpisów, których dotyczy dopasowanie, podaje się w polu 083 formularza L;

d)

biura SIRENE, które otrzymają takie informacje, sprawdzają dane, za które są odpowiedzialne, i podejmują wszelkie niezbędne środki, by zapewnić aktualizację danych alfanumerycznych, jak opisano w pkt 1.15;

e)

w razie potrzeby biuro SIRENE, które otrzyma powiadomienie o takim dopasowaniu za pomocą formularza L państwa członkowskiego, przesyła następnie wszelkie istotne informacje szczegółowe i wskazuje, jakie szczególne środki powinno podjąć biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania;

f)

procedury określone w pkt 2.3 (działanie może być podjęte) i pkt 2.4 (działanie nie może być podjęte) mają zastosowanie w sytuacji, gdy trafienia wynikają z dopasowania odcisków palców. Jeżeli jasne jest, że przesłanie formularza L w procedurze opisanej w lit. a)–e) powyżej zbiegnie się z wysłaniem formularza G lub H spowodowanego uzyskaniem trafienia, wtedy należy przesłać jedynie formularz G lub H. Na formularzu G lub H należy umieścić adnotację o treści „hit achieved through SIS-AFIS” (trafienie uzyskane w SIS-AFIS) w polu 086 (formularz G) lub w polu 083 (formularz H) oraz wszelkie informacje uzupełniające odnoszące się do wcześniej nieznanych tożsamości lub aliasów w polu 090 (formularz G) lub w polu 083 (formularz H).

2.6.   Przetwarzanie danych do celów innych niż te, dla których zostały one wprowadzone do systemu SIS II (art. 46 ust. 5 decyzji w sprawie SIS II)

Dane zawarte w systemie SIS II można przetwarzać wyłącznie w celach, jakie zostały określone dla każdej z kategorii wpisów.

Jednakże pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, dane mogą być przetwarzane do celów innych niż te, dla których je wprowadzono, o ile służy to zapobieżeniu bezpośredniemu poważnemu zagrożeniu dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego, z poważnych przyczyn związanych z bezpieczeństwem państwa lub w celu zapobieżenia poważnemu przestępstwu.

Jeżeli państwo członkowskie zamierza przetwarzać dane zawarte w systemie SIS II do celów innych niż te, dla których je wprowadzono, wymiana informacji odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

a)

za pośrednictwem własnego biura SIRENE państwo członkowskie pragnące wykorzystać dane w innym celu wyjaśnia państwu członkowskiemu, które dokonało wpisu, przyczyny uzasadniające zamiar przetwarzania danych w innym celu, korzystając z formularza I;

b)

państwo członkowskie, które dokonało wpisu, analizuje w najkrótszym możliwym terminie, czy można spełnić takie żądanie, i za pośrednictwem własnego biura SIRENE powiadamia to drugie państwo członkowskie o swojej decyzji, korzystając z formularza M;

c)

w razie potrzeby państwo członkowskie, które dokonało wpisu, może udzielić zezwolenia z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania określonych warunków dotyczących sposobu wykorzystania danych. Zezwolenie przesyła się, korzystając z formularza M.

Po wyrażeniu zgody przez państwo członkowskie, które dokonało wpisu, państwo członkowskie przeprowadzające kontrolę wykorzystuje dane wyłącznie do celów, do jakich uzyskało zezwolenie. Państwo to uwzględnia wszelkie warunki wskazane przez państwo członkowskie, które dokonało wpisu.

2.7.   Dodanie zastrzeżenia

2.7.1.   Wprowadzenie

a)

Art. 24 decyzji w sprawie SIS II przewiduje następujące przypadki, w których państwo członkowskie może żądać dodania zastrzeżenia:

(i)

jeżeli dane państwo członkowskie uważa, że wykonanie czynności wymaganych we wpisie dokonanym zgodnie z art. 26, 32 lub 36 decyzji w sprawie SIS II jest niezgodne z jego prawem krajowym, jego zobowiązaniami międzynarodowymi lub podstawowymi interesami narodowymi, może ono zażądać umieszczenia przy wpisie zastrzeżenia wskazującego, że działanie, które należy podjąć na podstawie wpisu, nie będzie podjęte na terytorium tego państwa. Zastrzeżenie to jest dodawane przez biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu;

(ii)

w celu umożliwienia państwom członkowskim żądania umieszczenia zastrzeżenia przy wpisie dokonanym zgodnie z art. 26, wszystkie państwa członkowskie są – w drodze wymiany informacji uzupełniających – automatycznie informowane o każdym nowym wpisie tej kategorii;

(iii)

jeżeli w szczególnie pilnych i poważnych przypadkach państwo członkowskie dokonujące wpisu zażąda wykonania danego działania, państwo członkowskie wykonujące wpis bada, czy może zezwolić na usunięcie zastrzeżenia umieszczonego przy wpisie na jego wniosek. Jeżeli państwo członkowskie wykonujące wpis jest w stanie to uczynić, podejmuje niezbędne kroki, by żądane działania zostały przeprowadzone niezwłocznie.

b)

Inna procedura obowiązuje jedynie w odniesieniu do wpisów w celu aresztowania (zob. pkt 3.6).

c)

W przypadku dodania zastrzeżenia do wpisów dotyczących osób zaginionych oraz wpisów do celów kontroli niejawnych lub szczególnych kontroli wpis nie pojawia się na ekranie, gdy użytkownik końcowy korzysta z systemu.

d)

Nie naruszając pkt 3.6.1, państwo członkowskie nie składa wniosku o dodanie zastrzeżenia jedynie na tej podstawie, że wpis został dokonany przez określone państwo członkowskie. Wnioski o dodanie zastrzeżenia składa się jedynie w indywidualnych przypadkach.

2.7.2.   Konsultacje z państwami członkowskimi w celu dodania zastrzeżenia

Zastrzeżenie dodaje się wyłącznie na wniosek lub za zgodą innego państwa członkowskiego.

W tym przypadku stosuje się następującą procedurę:

a)

jeżeli dane państwo członkowskie żąda dodania zastrzeżenia, zwraca się w tym celu do państwa, które dokonało wpisu, korzystając z formularza F, i podaje przyczyny, dla których zastrzeżenie jest konieczne. W tym celu wykorzystuje się pole 071, jednocześnie w polu 080 wskazując przyczynę dodania zastrzeżenia. W odniesieniu do innych informacji uzupełniających dotyczących danego wpisu wykorzystuje się pole 083;

b)

państwo członkowskie, które dokonało wpisu, bezzwłocznie dodaje zastrzeżenie, którego dotyczy wniosek;

c)

po wymianie informacji na podstawie informacji dostarczonych w toku konsultacji przez państwo członkowskie występujące o dodanie zastrzeżenia może zaistnieć konieczność zmiany lub usunięcia wpisu, jak również wycofania wniosku o dodanie zastrzeżenia, bez wprowadzenia zmian do istniejącego wpisu.

2.7.3.   Wniosek o usunięcie zastrzeżenia

Państwa członkowskie składają wniosek o usunięcie wcześniej zaproponowanego zastrzeżenia, gdy tylko stanie się ono bezzasadne. Może tak być w przypadku, gdy zmieniły się przepisy krajowe lub gdy z dalszej wymiany informacji dotyczących danej sprawy wynika, że ustały okoliczności wspomniane w art. 24 ust. 1 lub art. 25 decyzji w sprawie SIS II.

W tym przypadku stosuje się następującą procedurę:

a)

biuro SIRENE, które wystąpiło z wnioskiem o dodanie zastrzeżenia, zwraca się do biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o usunięcie zastrzeżenia, korzystając z formularza F. W tym celu należy wypełnić pole 075 (23). Szczegółowe informacje na temat prawa krajowego należy wpisywać w polu 080, zaś, w razie potrzeby, informacje uzupełniające wyjaśniające powody usunięcia zastrzeżenia oraz inne informacje uzupełniające dotyczące wpisu należy umieścić w polu 083;

b)

biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu niezwłocznie usuwa dodane zastrzeżenie.

2.8.   Dane, w których wykryto błąd prawny lub faktyczny (art. 34 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 49 decyzji w sprawie SIS II)

W przypadku wykrycia, że dane w systemie SIS II są niezgodne ze stanem faktycznym lub są przechowywane niezgodnie z prawem, następuje wymiana informacji uzupełniających zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 ust. 2 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 49 ust. 2 decyzji w sprawie SIS II, które stanowią, iż do zmiany, uzupełniania, korekty, aktualizowania lub usuwania danych upoważnione jest wyłącznie państwo członkowskie, które dokonało wpisu.

Państwo członkowskie, które wykryło, że dane zawierają błąd lub że są przechowywane niezgodnie z prawem, powiadamia o tym za pośrednictwem swojego biura SIRENE państwo członkowskie, które dokonało wpisu, możliwie szybko i nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od odkrycia dowodów wskazujących na tego rodzaju błędy. Odnośna wymiana informacji powinna odbyć się przy użyciu formularza J.

a)

W zależności od wyników konsultacji państwo członkowskie, które dokonało wpisu, może być zmuszone do usunięcia lub poprawienia danych, zgodnie ze swoimi krajowymi procedurami dotyczącymi korygowania przedmiotowych danych.

b)

Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy państwa członkowskie nie osiągną porozumienia, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które wykryło błąd lub fakt przechowywania danych niezgodnie z prawem, zaleca właściwemu organowi swojego państwa zgłoszenie sprawy Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, który wraz z właściwymi krajowymi organami nadzorczymi podejmuje działania mediacyjne.

2.9.   Prawo dostępu do danych i ich korygowania (art. 41 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 58 decyzji w sprawie SIS II)

2.9.1.   Wnioski o dostęp do danych lub o ich skorygowanie

Gdy władze krajowe muszą zostać powiadomione o złożeniu wniosku o udzielenie dostępu do danych lub ich skorygowanie, wymiana informacji odbywa się, bez uszczerbku dla prawa krajowego, zgodnie z następującymi zasadami:

a)

każde biuro SIRENE stosuje przepisy prawa krajowego dotyczące prawa dostępu do danych osobowych. W zależności od okoliczności sprawy i zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami biura SIRENE przekazują właściwym organom krajowym wszelkie otrzymane wnioski o udzielenie dostępu do danych lub ich skorygowanie bądź rozpatrują wnioski w granicach swoich uprawnień;

b)

na wniosek właściwych organów krajowych biura SIRENE danych państw członkowskich przesyłają im zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi informacje dotyczące korzystania z prawa dostępu do danych.

2.9.2.   Wymiana informacji na temat wniosków o udzielenie dostępu do wpisów dokonanych przez inne państwa członkowskie

Informacje na temat wniosków o udzielenie dostępu do wpisów dokonanych w systemie SIS II przez inne państwo członkowskie wymienia się za pośrednictwem krajowych biur SIRENE, korzystając w tym celu z formularza K w odniesieniu do osób oraz z formularza M w odniesieniu do przedmiotów.

W tym przypadku stosuje się następującą procedurę:

a)

wniosek o udzielenie dostępu przekazuje się w najkrótszym możliwym terminie do biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, tak aby mogło ono wyrazić swoją opinię w danej sprawie;

b)

biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, informuje o swojej opinii biuro SIRENE państwa członkowskiego, które otrzymało wniosek o udzielenie dostępu;

c)

odpowiedź udzielona przez biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, powinna uwzględniać wszelkie terminy rozpatrywania wniosków wskazane przez biuro SIRENE państwa członkowskiego, które otrzymało wniosek o udzielenie dostępu;

d)

biuro SIRENE państwa członkowskiego, które otrzymało od osoby fizycznej wniosek o udzielenie dostępu do danych, poprawienie błędu lub usunięcie wpisu, podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby udzielić odpowiedzi we właściwym terminie.

Jeżeli biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, przesyła swoją opinię do biura SIRENE państwa członkowskiego, które otrzymało wniosek o udzielenie dostępu do danych, biuro to, zgodnie z ustawodawstwem krajowym i w granicach swoich kompetencji, rozpatruje taki wniosek lub zapewnia przekazanie opinii w najkrótszym możliwym terminie organom odpowiedzialnym za jego rozpatrzenie.

2.9.3.   Wymiana informacji na temat wniosków o skorygowanie lub usunięcie danych wprowadzonych przez inne państwa członkowskie

Jedynie to państwo członkowskie, które dokonało danego wpisu, może skorygować lub usunąć dane osoby, która wystąpiła o ich skorygowanie lub usunięcie. Jeśli osoba ta zwróci się do innego państwa członkowskiego niż to, które dokonało wpisu, wówczas biuro SIRENE państwa członkowskiego, do którego wpłynął wniosek, informuje o tym fakcie biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, korzystając z formularza K, a następnie zastosowanie ma procedura opisana w pkt 2.9.2.

2.10.   Usuwanie wpisu w przypadku, gdy nie spełnia on już warunków przechowywania w systemie

Wpisy wprowadzone do systemu SIS II przechowywane są wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały dokonane.

Gdy warunki utrzymywania wpisu nie są już spełnione, państwo członkowskie, które dokonało wpisu, niezwłocznie usuwa taki wpis. Jeżeli określono datę wygaśnięcia wpisu, zostanie on automatycznie usunięty z CS-SIS. W przypadku trafienia zastosowanie mają procedury szczególne opisane w pkt 3.11, 4.10, 5.7, 6.5, 7.8 i 8.4.

W obu przypadkach wiadomość o usunięciu wpisu z CS-SIS jest automatycznie przetwarzana w N.SIS II.

Państwa członkowskie mogą zażądać automatycznego powiadomienia o usunięciu wpisu.

2.11.   Zapis nazw własnych

W zakresie, w jakim pozwalają na to krajowe przepisy dotyczące wprowadzania i dostępności danych, nazwy własne (imiona i nazwiska) wpisuje się do systemu SIS II w formie (pismo i ortografia), jakiej użyto w urzędowych dokumentach podróży, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dla dokumentów podróży, które zostały również wykorzystane na potrzeby funkcjonalności systemu centralnego SIS II odpowiadających za transliterację i transkrypcję. W ramach wymiany informacji uzupełniających biura SIRENE posługują się taką formą nazw własnych, jaka została wprowadzona do SIS II. Na potrzeby wprowadzania danych do SIS II zarówno użytkownicy końcowi, jak i biura SIRENE w państwach członkowskich dokonujących wpisów posługują się co do zasady alfabetem łacińskim, przy uwzględnieniu zasad transliteracji i transkrypcji określonych w dodatku 1.

W razie potrzeby wymiany informacji uzupełniających dotyczących osoby, która co prawda nie jest przedmiotem wpisu, ale może mieć z nim związek (np. osoby, która może towarzyszyć zaginionej osobie nieletniej), wygląd i pisownia jej imienia i nazwiska winny odpowiadać regułom wskazanym w dodatku 1, przy czym informacje te należy zapisywać alfabetem łacińskim oraz w oryginalnym formacie, o ile państwo członkowskie udostępniające informacje ma możliwość wpisania znaków specjalnych w oryginalnym formacie.

2.12.   Kategorie tożsamości

Tożsamość potwierdzona

Tożsamość potwierdzona oznacza, że tożsamość danej osoby została potwierdzona na podstawie autentycznych dokumentów tożsamości, paszportu lub oświadczenia właściwych organów.

Tożsamość niepotwierdzona

Tożsamość niepotwierdzona oznacza, że nie ma wystarczających dowodów potwierdzających tożsamość.

Tożsamość przywłaszczona

Tożsamość przywłaszczona (nazwisko, imię, data urodzenia) występuje wtedy, gdy dana osoba wpisana do systemu SIS II posługuje się tożsamością innej istniejącej osoby. Może się to zdarzyć np. w przypadku wykorzystania dokumentu ze szkodą dla prawowitego właściciela.

Alias

Pod pojęciem „alias” rozumieć należy tożsamość przybraną, którą posługuje się osoba znana pod innymi tożsamościami.

2.12.1.   Tożsamość przywłaszczona (art. 36 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 51 decyzji w sprawie SIS II)

Ze względu na złożony charakter spraw związanych z przywłaszczeniem tożsamości, po stwierdzeniu, że osoba, w odniesieniu do której istnieje wpis w SIS II, posługuje się tożsamością innej osoby, państwo, które dokonało wpisu, sprawdza, czy konieczne jest dalsze przechowywanie informacji o tożsamości przywłaszczonej we wspomnianym wpisie w systemie SIS II.

W przypadku stwierdzenia, że doszło do przywłaszczenia tożsamości danej osoby, bezzwłocznie wprowadza się, za zgodą tej osoby, dane uzupełniające wpis do systemu SIS II w celu uniknięcia negatywnych skutków błędnej identyfikacji. Osoba, której tożsamość została przywłaszczona, może, stosownie do procedur krajowych, podać właściwemu organowi informacje określone w art. 36 ust. 3 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 51 ust. 3 decyzji w sprawie SIS II. Każda osoba, której tożsamość została przywłaszczona, ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie informacji.

Państwo członkowskie, które dokonało wpisu, jest odpowiedzialne za umieszczenie w nim dopisku „misused identity” (tożsamość przywłaszczona) oraz wprowadzenie dodatkowych danych ofiary przywłaszczenia tożsamości, takich jak fotografie, odciski palców oraz innych informacji znajdujących się na dowolnych ważnych dokumentach tożsamości.

W przypadku gdy państwo członkowskie wykryje, że dokonany przez inne państwo członkowskie wpis dotyczący danej osoby powiązany jest z przywłaszczeniem tożsamości, oraz jeśli zostanie ustalone, że doszło do przywłaszczenia tożsamości danej osoby, informuje o tym biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, korzystając z formularza Q, tak aby można było uzupełnić odnośny wpis figurujący w systemie SIS II o informację na temat przywłaszczenia tożsamości.

Z uwagi na cel wprowadzania tego rodzaju danych odnośny wpis uzupełnia się o fotografie i odciski palców osoby, której tożsamość została przywłaszczona, o ile są one dostępne. Przywłaszczenie tożsamości można stwierdzić jedynie wówczas, gdy dane niewinnej osoby odpowiadają tożsamości, której dotyczy wpis. Formularz Q musi zawierać szczegółowe dane dotyczące tożsamości zawarte we wpisie, co obejmuje także numer aliasu, tak aby państwo członkowskie, które dokonało wpisu, mogło ustalić, do której tożsamości wspomnianej we wpisie odnosi się ten formularz. Pola formularza Q, które w takich przypadkach należy obowiązkowo wypełnić, zostały określone w dodatku 3.

Dane osoby, której tożsamość została przywłaszczona, w tym dane daktyloskopijne, są dostępne tylko w celu ustalenia tożsamości osoby sprawdzanej i nie są w żaden sposób wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów. Informacje dotyczące tożsamości przywłaszczonej, co obejmuje także odciski palców i fotografie, są usuwane jednocześnie z odnośnym wpisem lub wcześniej, jeśli osoba, której one dotyczą, zwróci się z takim wnioskiem.

2.12.2.   Wprowadzanie danych dotyczących aliasu

Aby zapobiec niezgodności wpisów w dowolnej kategorii w związku z wprowadzeniem aliasu oraz aby nie przysparzać problemów niewinnym osobom i zapewnić odpowiednią jakość danych, państwa członkowskie powinny w miarę możliwości informować się nawzajem o takich aliasach i wymieniać się stosownymi informacjami dotyczącymi prawdziwej tożsamości osoby poszukiwanej. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy wyszukiwanie przeprowadzone z wykorzystaniem odcisków palców wskazuje, że istnieje już wpis w SIS II, jednak szczegółowe dane dotyczące tożsamości zawarte w istniejącym wpisie wydają się wskazywać, że osoba będąca przedmiotem wpisu pierwotnego lub wpisu nowego wykorzystała alias.

Państwo członkowskie, które dokonało wpisu, odpowiada za uzupełnienie tego wpisu o aliasy. Jeżeli inne państwo członkowskie odkryje alias, informuje o tym państwo członkowskie, które dokonało wpisu, wykorzystując w tym celu formularz L.

2.12.3.   Wymiana dalszych informacji w celu ustalenia tożsamości osoby

Jeżeli informacje figurujące w systemie SIS II są niewystarczające, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, może również, po przeprowadzeniu konsultacji, udzielić dalszych informacji z własnej inicjatywy lub na wniosek innego państwa członkowskiego, aby pomóc rozwiać wątpliwości dotyczące tożsamości danej osoby. W tym celu wykorzystywany jest formularz L (wraz z załącznikami). Informacje te w szczególności dotyczą:

pochodzenia paszportu lub dokumentu tożsamości znajdującego się w posiadaniu osoby poszukiwanej,

numeru serii, daty i miejsca wydania oraz daty ważności paszportu lub dokumentu tożsamości, jak również organu wydającego paszport lub dokument tożsamości,

wyglądu osoby poszukiwanej,

imienia i nazwiska matki i ojca osoby poszukiwanej,

innych możliwych wersji pisowni imion i nazwiska osoby poszukiwanej,

fotografii oraz odcisków palców, o ile są one dostępne,

ostatniego znanego adresu.

W miarę możliwości informacje te są dostępne w biurach SIRENE lub zapewnia się stałą możliwość ich bezzwłocznego i szybkiego przekazania.

Wspólnym celem jest minimalizacja ryzyka niesłusznego zatrzymania osoby, której dane dotyczące tożsamości są podobne do danych osoby, której dotyczy wpis.

2.13.   Wymiana informacji w przypadku wpisów z odesłaniami

Każde odesłanie pozwala na ustanowienie powiązania między co najmniej dwoma wpisami.

Państwo członkowskie może utworzyć odesłanie do innych wpisów, których dokonuje w SIS II, i jedynie to państwo członkowskie może zmienić lub usunąć takie odesłanie. Odesłania są widoczne tylko dla użytkowników, którzy dysponują właściwymi prawami dostępu pozwalającymi na dostęp do co najmniej dwóch wpisów zawartych w odesłaniu. Państwa członkowskie zapewniają, by dostęp do odesłań miały jedynie osoby upoważnione.

2.13.1.   Zasady operacyjne

W przypadku odesłań do innych wpisów nie ma konieczności przestrzegania specjalnych procedur dotyczących wymiany informacji uzupełniających. Niemniej przestrzega się następujących zasad:

W przypadku trafienia odnoszącego się do dwóch lub większej liczby wpisów zawierających odesłania biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania w związku z wpisem wysyła formularz G dla każdego z tych wpisów, jednocześnie wskazując w polu 086, że przesłane zostaną kolejne formularze G dla pozostałych wpisów zawierających odesłania.

Nie wysyła się formularzy dla wpisów, które zawierają wprawdzie odesłanie do wpisu, w odniesieniu do którego nastąpiło trafienie, ale same nie były przedmiotem trafienia. W razie wystąpienia zawierającego odesłanie wpisu do celów wydania lub ekstradycji lub wpisu dotyczącego osoby zaginionej (ze względu na jej bezpieczeństwo lub w celu zapobiegania zagrożeniom), o wykryciu wpisu zawierającego odesłanie powiadamia się stosownie do potrzeb oraz na podstawie posiadanych informacji, korzystając z formularza M.

2.14.   Format i jakość danych biometrycznych w SIS II

Zgodnie z art. 23 ust. 2 decyzji w sprawie SIS II wpis uzupełnia się w miarę możliwości o fotografie i odciski palców danej osoby.

Biura SIRENE są w stanie przekazywać sobie nawzajem odciski palców i fotografie na potrzeby uzupełniania wpisów lub ułatwiania realizacji żądanych działań. Jeżeli państwo członkowskie posiada fotografię lub odciski palców osoby, w odniesieniu do której inne państwo członkowskie dokonało wpisu, może wysłać państwu członkowskiemu, które dokonało wpisu, posiadane zdjęcia i odciski palców w postaci załącznika, w celu uzupełnienia wpisu.

Wymiana taka odbywa się bez uszczerbku dla wymiany w ramach współpracy policyjnej w zakresie stosowania decyzji ramowej 2006/960/WSiSW.

2.14.1.   Dalsze wykorzystanie danych uzyskanych w ramach wymiany, w tym archiwizacja

Ograniczenia dotyczące wykorzystania danych zawartych we wpisach w systemie SIS II zostały określone w instrumentach prawnych SIS II. Wszelkie dalsze wykorzystywanie wymienianych fotografii i odcisków palców, w tym ich archiwizowanie, następuje zgodnie z odnośnymi przepisami instrumentów prawnych SIS II, obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych, a także zgodnie z dyrektywą 95/46/WE oraz decyzją ramową 2008/977/WSiSW.

Wszelkie przechowywanie odcisków palców na szczeblu krajowym odbywa się z pełnym poszanowaniem zasad ochrony danych odnoszących się do SIS II. Państwa członkowskie przechowują dane daktyloskopijne pobrane z CS-SIS oddzielnie od krajowych baz daktyloskopijnych oraz usuwają je jednocześnie z usunięciem odpowiadających im wpisów i informacji uzupełniających.

2.14.2.   Wymiana odcisków palców i fotografii

W tym przypadku stosuje się następującą procedurę:

a)

biuro SIRENE udostępniające dane wysyła formularz L zwykle używaną drogą elektroniczną oraz zaznacza w polu 083 formularza L, że odciski palców i fotografie są wysyłane w celu uzupełnienia wpisu w systemie SIS II;

b)

biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, dodaje do danego wpisu w systemie SIS II otrzymane odciski palców lub fotografie bądź wysyła je do właściwego organu, który uzupełnia o nie wpis.

2.14.3.   Wymagania techniczne

Odciski palców i fotografie gromadzi się i przesyła zgodnie z wymogami określonymi w przepisach wykonawczych dotyczących wprowadzania danych biometrycznych do systemu SIS II.

Każde biuro SIRENE spełnia te wymogi techniczne.

2.14.4.   Format i jakość danych biometrycznych

Wszystkie dane biometryczne wprowadzone do systemu poddawane są szczegółowej kontroli jakościowej w celu zagwarantowania minimalnego standardu jakości obowiązującego dla wszystkich użytkowników systemu SIS II.

Przed wprowadzeniem danych biometrycznych przeprowadza się na poziomie krajowym kontrole mające zapewnić, by:

a)

dane daktyloskopijne i związane z nimi pliki NIST były pod każdym względem zgodne z przepisami decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1345 (24) w sprawie minimalnych standardów jakości danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w ramach systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), załącznikiem do tej decyzji oraz wymogami technicznymi przyjętymi w ramach komitetu, o którym mowa w art. 51 rozporządzenia w sprawie SIS II i art. 67 decyzji w sprawie SIS II;

b)

fotografie, które wykorzystywane są jedynie w celu potwierdzenia tożsamości osoby, która została odnaleziona w wyniku wyszukiwania według danych alfanumerycznych przeprowadzonego w SIS II, spełniały następujące wymogi: fotografia twarzy wykonana en face, mająca w miarę możliwości stosunek boków 3:4 lub 4:5. Jeżeli jest to możliwe, fotografia ma rozdzielczość co najmniej 480 × 600 pikseli i 24-bitową głębię kolorów. Jeżeli istnieje konieczność zeskanowania zdjęcia, w miarę możliwości jego rozmiar nie może przekraczać 200 kB.

2.15.   Szczególne rodzaje poszukiwań

2.15.1.   Poszukiwanie w określonym obszarze geograficznym

Poszukiwanie w określonym obszarze geograficznym przeprowadza się w przypadku, gdy dane państwo członkowskie posiada niezbite dowody dotyczące miejsca pobytu osoby lub umiejscowienia poszukiwanego przedmiotu, których dotyczy wpis, na ściśle określonym obszarze geograficznym.

W strefie Schengen poszukiwania w określonym obszarze geograficznym przeprowadza się na podstawie wpisu do SIS II. W sytuacji gdy znane jest miejsce pobytu osoby lub umiejscowienia poszukiwanego przedmiotu, w polu 311 „Important Notice” (Ważna uwaga) można wpisać uwagę o przeprowadzeniu poszukiwania w określonym obszarze geograficznym oraz wskazać odpowiednie państwa. Oprócz tego, jeżeli w momencie dokonywania wpisu w celu aresztowania znane jest miejsce pobytu osoby poszukiwanej, informację tę zamieszcza się w formularzu A w polu 061. We wszystkich innych przypadkach, w tym w celu podania informacji o umiejscowieniu poszukiwanych przedmiotów, wykorzystuje się formularz M (pole 083). Wpis dotyczący poszukiwanej osoby wprowadza się do SIS II w celu zapewnienia wykonalności wniosku o niezwłoczne podjęcie czynności (art. 9 ust. 3 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW).

Gdy przedmiot poszukiwania w określonym obszarze geograficznym znajduje się w innym miejscu niż wskazano w informacji o poszukiwaniu w określonym obszarze geograficznym, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, komunikuje ten fakt państwom członkowskim zaangażowanym w owe poszukiwania, korzystając w tym celu z formularza M, tak aby wstrzymać wszelkie związane z nim działania.

2.15.2.   Poszukiwanie z udziałem specjalnych jednostek policji prowadzących poszukiwania celowe (FAST)

Biura SIRENE w państwach, do których zwrócono się z wnioskiem, powinny w stosownych przypadkach korzystać z usług jednostek specjalnych prowadzących poszukiwania celowe (zespoły aktywnego poszukiwania zbiegłych przestępców, FAST). Międzynarodowa współpraca między wspomnianymi jednostkami policyjnymi nie może zastąpić dokonywania wpisów w SIS II. Taka współpraca nie koliduje z rolą biura SIRENE jako najważniejszej instytucji zajmującej się wyszukiwaniem informacji w SIS II.

W stosownych przypadkach ustanawia się współpracę w celu zagwarantowania, że biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, zostanie poinformowane przez krajową jednostkę FAST o wszelkich działaniach prowadzonych w związku z wpisem w SIS II. Gdy zajdzie taka potrzeba, biuro SIRENE, o którym mowa, przekazuje te informacje pozostałym biurom SIRENE. Biuro SIRENE jest informowane z wyprzedzeniem o wszelkich skoordynowanych operacjach ENFAST (europejskiej sieci zespołów aktywnego poszukiwania zbiegłych przestępców), obejmujących współpracę z biurem SIRENE.

Biura SIRENE zapewniają szybkie przekazywanie informacji uzupełniających, w tym informacji dotyczących trafienia, krajowym jednostkom FAST, jeżeli biorą one udział w poszukiwaniu.

3.   WPISY DOTYCZĄCE OSÓB POSZUKIWANYCH W CELU ARESZTOWANIA ICH I WYDANIA LUB EKSTRADYCJI (ART. 26 DECYZJI W SPRAWIE SIS II)

3.1.   Dokonanie wpisu

Większości wpisów w celu aresztowania towarzyszy europejski nakaz aresztowania. Jednakże w przypadku istnienia wpisu w celu aresztowania możliwe również jest dokonanie tymczasowego aresztowania przed uzyskaniem wniosku o ekstradycję, zgodnie z art. 16 Europejskiej konwencji o ekstradycji.

Europejski nakaz aresztowania/wniosek o ekstradycję wydają władze sądowe uprawnione do takich zadań w państwie członkowskim, które dokonało wpisu.

Dokonując w SIS II wpisu w celu aresztowania i wydania osoby, dodaje się do niego kopię stosownego europejskiego nakazu aresztowania w wersji oryginalnej. Można także załączyć tłumaczenie europejskiego nakazu aresztowania na jeden lub więcej języków urzędowych instytucji UE.

Ponadto wpis uzupełnia się w miarę możliwości o fotografie i odciski palców danej osoby.

Po dokonaniu wpisu biuro SIRENE ma dostęp do odnośnych informacji, w tym europejskiego nakazu aresztowania lub wniosku o ekstradycję, dotyczących osób poszukiwanych w celu aresztowania i wydania lub ekstradycji. Należy sprawdzić, czy informacje te są kompletne i przedstawione w prawidłowy sposób.

Państwa członkowskie mają możliwość dodawania do danego wpisu w celu aresztowania więcej niż jednego europejskiego nakazu aresztowania. Państwo członkowskie dokonujące wpisu jest odpowiedzialne za usunięcie europejskiego nakazu aresztowania z chwilą utraty jego ważności i za sprawdzenie, czy do danego wpisu nie są załączone inne europejskie nakazy aresztowania, oraz w razie konieczności za przedłużenie okresu przechowywania wpisu.

Państwa członkowskie mogą załączać, w razie konieczności w oddzielnych plikach binarnych, tłumaczenia europejskich nakazów aresztowania załączanych przez nie do wpisu w celu aresztowania.

Rozdzielczość zeskanowanych dokumentów w formacie PDF załączanych do wpisów wynosi w miarę możliwości co najmniej 150 dpi.

3.2.   Wielokrotne wpisy

Ogólne procedury opisano w pkt 2.2.

Dodatkowo stosuje się następujące zasady:

Kilka państw członkowskich może dokonać wpisu w celu aresztowania dotyczącego tej samej osoby. Jeżeli przynajmniej dwa państwa członkowskie dokonały wpisu dotyczącego tej samej osoby, decyzję o tym, który nakaz zostanie wykonany w przypadku aresztowania, podejmuje wykonujący nakaz organ sądowy w państwie członkowskim, w którym następuje aresztowanie. Biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania przesyła formularz G do każdego zainteresowanego państwa członkowskiego.

3.3.   Tożsamość przywłaszczona

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.12.1.

3.4.   Wprowadzanie danych dotyczących aliasu

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.12.2.

W przypadku wpisów w celu aresztowania biuro SIRENE wykorzystuje pole 011 formularza A  (25) (w momencie dokonywania wpisu) lub – na późniejszym etapie – formularz M, informując pozostałe państwa członkowskie o aliasach odnoszących się do wpisu w celu aresztowania, jeżeli posiada ono takie informacje.

3.5.   Informacje uzupełniające przesyłane państwom członkowskim

Dokonując wpisu, do wszystkich państw członkowskich wysyła się informacje uzupełniające dotyczące tego wpisu.

Informacje, o których mowa w pkt 3.5.1, są przesyłane do innych biur SIRENE z wykorzystaniem formularza A jednocześnie z dokonaniem wpisu. Wszelkie dalsze informacje konieczne w celu ustalenia tożsamości są przekazywane po konsultacji lub na wniosek innego państwa członkowskiego.

Jeżeli w odniesieniu do jednej osoby istnieje kilka europejskich nakazów aresztowania lub wniosków o ekstradycję, dla każdego takiego nakazu lub wniosku wypełnia się oddzielny formularz A.

W europejskim nakazie aresztowania/wniosku o ekstradycję oraz w formularzu A podaje się wystarczająco szczegółowe informacje (w szczególności część e) europejskiego nakazu aresztowania powinna zawierać: „description of the circumstances in which the offence(s) was (were) committed, including the time and place” (opis okoliczności, w jakich przestępstwo(-a) zostało(-y) popełnione, w tym czas i miejsce), natomiast w polach 042, 043, 044 i 045 należy zawrzeć: „description of the circumstances” (opis okoliczności), tak aby umożliwić innym biurom SIRENE kontrolę wpisu. Dodatek 3 określa wymagane informacje oraz ich związek z poszczególnymi polami europejskiego nakazu aresztowania.

Jeżeli europejski nakaz aresztowania został zastąpiony innym lub uchylony, informacja na ten temat zamieszczana jest w polu 267 formularza A (art. 26 decyzji w sprawie SIS II) lub w polu 044 formularza A (Wniosek o ekstradycję/Przeniesione wpisy), z dodaniem następującej uwagi: „This form replaces the form (reference number) referring to EAW (reference number) issued on (date)” (Ten formularz zastępuje formularz (numer referencyjny) odnoszący się do europejskiego nakazu aresztowania (numer referencyjny) wydanego dnia (data)).

3.5.1.   Informacje uzupełniające przesyłane w związku z aresztowaniem tymczasowym

3.5.1.1.   Postępowanie w przypadku dokonywania wpisu opartego zarówno na europejskim nakazie aresztowania, jak i wniosku o ekstradycję

Wprowadzając wpis w celu aresztowania i ekstradycji, informacje uzupełniające wysyła się do wszystkich państw członkowskich, korzystając z formularza A. Jeżeli dane we wpisie oraz informacje uzupełniające wysłane do państw członkowskich w związku z europejskim nakazem aresztowania nie są wystarczające w celu dokonania ekstradycji, dostarcza się informacji dodatkowych.

W polu 239 zaznacza się, że dany formularz odnosi się zarówno do europejskiego nakazu aresztowania, jak i wniosku o ekstradycję.

3.5.1.2.   Postępowanie w przypadku dokonywania wpisu opartego wyłącznie na wniosku o ekstradycję

Wprowadzając wpis w celu aresztowania i ekstradycji, informacje uzupełniające wysyła się do wszystkich państw członkowskich, korzystając z formularza A.

W polu 239 zaznacza się, że dany formularz odnosi się do wniosku o ekstradycję.

3.6.   Dodanie zastrzeżenia

Ogólne zasady opisano w pkt 2.7.

Jeżeli co najmniej jeden z załączonych do wpisu europejskich nakazów aresztowania może zostać wykonany, do wpisu nie dodaje się zastrzeżenia.

Jeżeli europejski nakaz aresztowania dotyczy więcej niż jednego przestępstwa i jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednego z nich można dokonać wydania, do wpisu nie dodaje się zastrzeżenia.

Jak podkreślono w pkt 2.7, wpis opatrzony zastrzeżeniem na podstawie art. 26 decyzji w sprawie SIS II jest, przez czas obowiązywania zastrzeżenia, traktowany jak wpis dokonany w celu przekazania informacji o miejscu pobytu osoby, której wpis ten dotyczy.

3.6.1.   Wielokrotny wniosek o dodanie zastrzeżenia do wpisów dotyczących osób poszukiwanych do aresztowania w celu ekstradycji, w przypadkach gdy decyzja ramowa 2002/584/WSiSW nie ma zastosowania

W tym przypadku stosuje się następującą procedurę:

a)

w przypadku wpisów dotyczących osób poszukiwanych do aresztowania w celu ekstradycji i gdy nie ma zastosowania decyzja ramowa 2002/584/WSiSW, biuro SIRENE może zwrócić się do innego biura SIRENE o systematyczne dodawanie zastrzeżenia do wpisów dokonywanych zgodnie z art. 26 decyzji w sprawie SIS II w odniesieniu do obywateli swego kraju;

b)

biuro SIRENE, które chciałoby skorzystać z tej możliwości zwraca się w tym celu z pisemnym wnioskiem do pozostałych biur SIRENE;

c)

biuro SIRENE będące adresatem takiego wniosku dodaje zastrzeżenie dotyczące danego państwa bezzwłocznie po dokonaniu wpisu;

d)

zastrzeżenie pozostaje w systemie do czasu, gdy wnioskujące biuro SIRENE zwróci się o jego usunięcie.

3.7.   Działania podejmowane przez biura SIRENE po otrzymaniu wpisu w celu aresztowania

Kiedy biuro SIRENE otrzymuje formularz A, przeszukuje w najkrótszym możliwym terminie wszystkie dostępne źródła w celu ustalenia miejsca pobytu danej osoby. Nawet jeżeli informacje udzielone przez państwo członkowskie, które dokonało wpisu, nie są wystarczające dla państwa otrzymującego wniosek, nie może to przeszkodzić w prowadzeniu poszukiwań. Państwo członkowskie otrzymujące wniosek prowadzi poszukiwania w zakresie dopuszczalnym na podstawie przepisów prawa krajowego.

W przypadku dokonania weryfikacji wpisu w celu aresztowania oraz odnalezienia lub aresztowania poszukiwanej osoby w państwie członkowskim, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które otrzymało wniosek, może przekazać informacje zawarte w formularzu A właściwemu organowi państwa członkowskiego wykonującego dany europejski nakaz aresztowania lub wniosek o ekstradycję. Jeżeli wymagane jest dostarczenie oryginału europejskiego nakazu aresztowania lub wniosku o ekstradycję, organ sądowy wydający nakaz może go przesłać bezpośrednio organowi sądowemu wykonującemu nakaz (chyba że państwo członkowskie wydające nakaz lub państwo go wykonujące poczyniły odmienne ustalenia).

3.8.   Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.3.

Dodatkowo stosuje się następującą procedurę:

a)

o trafieniu dotyczącym osoby, której dotyczy wpis w celu aresztowania, zawsze bezzwłocznie powiadamiane jest biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu. Oprócz tego, po wysłaniu formularza G, biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania powiadamia o trafieniu biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, w razie konieczności telefonicznie;

b)

w razie potrzeby biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu przekazuje wszelkie istotne informacje szczegółowe o konkretnych środkach, jakie podejmuje biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania;

c)

w polu 091 formularza G podaje się organ właściwy do odbierania europejskich nakazów aresztowania lub wniosków o ekstradycję, jego pełne dane kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu i – jeżeli są dostępne – numer faksu i adres poczty elektronicznej), numer referencyjny (jeżeli jest dostępny), osobę do kontaktów (jeżeli jest wyznaczona), wymagany język, termin i sposób dostarczenia;

d)

ponadto biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, informuje pozostałe biura SIRENE o uzyskaniu trafienia, korzystając z formularza M, w sytuacji, gdy na podstawie okoliczności faktycznych sprawy oraz dalszego dochodzenia ustalono wyraźny związek z konkretnymi państwami członkowskimi;

e)

biura SIRENE mogą przekazać dalsze informacje dotyczące wpisów z art. 26 decyzji w sprawie SIS II, działając w imieniu organów sądowych, jeżeli informacje te wchodzą w zakres wzajemnej pomocy sądowej.

3.9.   Wymiana informacji uzupełniających na temat wydania lub ekstradycji

Informacje na temat możliwości wydania lub ekstradycji osoby, w odniesieniu do której dokonano wpisu w celu aresztowania, przekazane przez właściwe organy sądowe biuru SIRENE państwa członkowskiego, które wykonuje działania, są natychmiast kierowane do biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, za pomocą formularza M, przy czym w polu 083 należy wpisać „SURRENDER” (wydanie) albo „EXTRADITION” (ekstradycja) (26). Szczegółowe warunki odpowiednio wydania lub ekstradycji są jak najszybciej komunikowane za pośrednictwem biur SIRENE.

3.10.   Wymiana informacji uzupełniających na temat tranzytu przez terytorium innego państwa członkowskiego

Jeżeli konieczny jest tranzyt osoby, biuro SIRENE państwa członkowskiego, przez które ma odbywać się tranzyt, zapewnia niezbędne informacje i wsparcie w tym względzie, na wniosek biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu lub właściwego organu sądowego przekazany przez biuro SIRENE, za pomocą formularza M oznaczonego dopiskiem „TRANSIT” (tranzyt) umieszczonym w początkowej części pola 083.

3.11.   Usuwanie wpisów po dokonaniu wydania lub ekstradycji

Wpisy do celów aresztowania i wydania lub ekstradycji usuwa się po wydaniu osoby, której dotyczą, organom państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, lub ekstradycji tej osoby do tego państwa. Usunięcie wpisu może także nastąpić w przypadku uchylenia decyzji sądowej, na podstawie której dokonano wpisu, przez właściwy organ sądowy, na podstawie przepisów prawa krajowego.

4.   WPISY DO CELÓW ODMOWY WJAZDU LUB POBYTU (ART. 24 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SIS II)

Wprowadzenie

Wymiana informacji na temat obywateli państw trzecich, których dotyczy wpis z art. 24 rozporządzenia w sprawie SIS II, umożliwia państwom członkowskim podjęcie decyzji w przypadku wjazdu takiej osoby na terytorium państw członkowskich lub otrzymania jej wniosku wizowego. Jeżeli dana osoba znajduje się już na terytorium państwa członkowskiego, wymiana informacji umożliwia władzom krajowym podjęcie stosownych działań celem przyznania pozwolenia na pobyt, wizy na pobyt długoterminowy lub wydalenia tej osoby. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o wizach, oznacza to wizy na pobyt długoterminowy, chyba że wyraźnie wskazano inaczej (np. w odniesieniu do wiz uprawniających do ponownego wjazdu).

Wykonanie procedur informowania określonych w art. 5 ust. 4 kodeksu granicznego Schengen i procedur konsultacji określonych w art. 25 konwencji z Schengen wchodzi w zakres kompetencji organów odpowiedzialnych za kontrole graniczne i za przyznawanie pozwoleń na pobyt lub wiz. Z zasady biura SIRENE biorą udział w tych procedurach jedynie w celu przesyłania informacji uzupełniających bezpośrednio związanych z wpisami (np. zgłoszenie trafienia, ustalenie tożsamości) lub usuwania wpisów.

Jednakże biura SIRENE mogą także brać udział w przesyłaniu informacji uzupełniających koniecznych do wydalenia obywatela kraju trzeciego lub odmówienia mu wjazdu, jak również mogą uczestniczyć w przesyłaniu wszelkich informacji uzupełniających wynikających z tych działań.

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (27) nie ma zastosowania do Szwajcarii. W związku z powyższym w przypadku uzyskania trafienia dotyczącego obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się, stosuje się normalną procedurę konsultacyjną pomiędzy Szwajcarią, państwem członkowskim, które dokonało wpisu, oraz każdym innym państwem członkowskim, które może posiadać istotne informacje dotyczące prawa do swobodnego przemieszczania się przysługującego obywatelowi państwa trzeciego.

4.1.   Dokonanie wpisu

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia w sprawie SIS II szczególne przepisy mają zastosowanie do obywateli krajów trzecich korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w rozumieniu dyrektywy 2004/38/WE. Biuro SIRENE musi być w stanie udostępnić w miarę możliwości wszelkie informacje wykorzystane przy ocenie, czy w odniesieniu do osoby korzystającej z prawa do swobodnego przemieszczania się dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu lub pobytu (28). W sytuacji wyjątkowej, gdy dokonuje się wpisu na temat obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, przesyła formularz M do wszystkich pozostałych państw członkowskich na podstawie informacji przekazanych przez organ, który dokonał wpisu (zob. pkt 4.6 i 4.7).

Ponadto art. 26 rozporządzenia w sprawie SIS II stanowi, że przy spełnieniu określonych warunków dokonywane są także wpisy dotyczące obywateli kraju trzeciego, wobec których zostały podjęte środki ograniczające mające na celu uniemożliwienie wjazdu na terytorium państw członkowskich lub przejazdu przez nie, podjęte zgodnie z art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej (29). Wpisów oraz ich aktualizacji dokonują właściwe organy państwa członkowskiego, które sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w momencie zastosowania danego środka. Jeżeli wspomniane państwo członkowskie nie posiada dostępu do SIS II lub do wpisów na podstawie art. 24 rozporządzenia w sprawie SIS II, wówczas obowiązki te przejmuje państwo członkowskie, które będzie sprawowało prezydencję w kolejnym okresie i które ma dostęp do SIS II, w tym dostęp do wpisów na podstawie art. 24 rozporządzenia w sprawie SIS II.

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne procedury na potrzeby dokonywania, aktualizowania i usuwania takich wpisów.

4.2.   Wielokrotne wpisy

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.2.

4.3.   Tożsamość przywłaszczona

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.12.1.

Problemy mogą pojawić się w sytuacji, gdy obywatel państwa trzeciego, którego dotyczy wpis do celów odmowy wjazdu lub pobytu, nielegalnie posłuży się tożsamością obywatela państwa członkowskiego w celu uzyskania pozwolenia na wjazd. W przypadku wykrycia takiej sytuacji można poinformować właściwe organy państw członkowskich o odpowiednich sposobach korzystania z funkcji dotyczących przywłaszczenia tożsamości dostępnych w SIS II. Nie dokonuje się wpisów do celów odmowy wjazdu w odniesieniu do głównej tożsamości obywatela państwa członkowskiego.

4.4.   Wprowadzanie danych dotyczących aliasu

Ogólne zasady opisano w pkt 2.12.2.

4.5.   Wymiana informacji w związku z przyznawaniem pozwoleń na pobyt lub wiz

W tym przypadku stosuje się następującą procedurę:

a)

bez uszczerbku dla reguł dotyczących szczególnej procedury wymiany informacji realizowanej na podstawie art. 25 konwencji z Schengen oraz zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt 4.6, który dotyczy wymiany informacji po uzyskaniu trafienia dotyczącego obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się (w którym to przypadku obowiązkowe jest przeprowadzenie konsultacji z biurem SIRENE państwa członkowskiego dokonującego wpisu); państwo członkowskie wykonujące działania może poinformować państwo członkowskie, które dokonało wpisu, o uzyskaniu trafienia odnoszącego się do wpisu do celów odmowy wjazdu w ramach postępowania w sprawie przyznania pozwolenia na pobyt lub wizy. Państwo członkowskie, które dokonało wpisu, może następnie, w stosownym przypadku, powiadomić inne państwa członkowskie, korzystając z formularza M;

b)

na odpowiedni wniosek i zgodnie z przepisami prawa krajowego biura SIRENE zainteresowanych państw członkowskich mogą udzielić pomocy przy przekazywaniu koniecznych informacji właściwym organom odpowiedzialnym za przyznawanie pozwoleń na pobyt i wiz.

4.5.1.   Procedury specjalne przewidziane w art. 25 konwencji z Schengen

Procedura na mocy art. 25 ust. 1 konwencji z Schengen

Jeżeli państwo członkowskie rozpatrujące wniosek o przyznanie pozwolenia na pobyt lub wizy wykryje, że w odniesieniu do wnioskodawcy istnieje wpis do celów odmowy wjazdu lub pobytu dokonany przez inne państwo członkowskie, konsultuje się za pośrednictwem biur SIRENE z państwem członkowskim, które dokonało wpisu. Państwo członkowskie rozpatrujące wniosek o przyznanie pozwolenia na pobyt lub wizy korzysta z formularza N w celu zawiadomienia państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o podjętej decyzji w sprawie przyznania pozwolenia na pobyt lub wizy. Wpis zostaje usunięty, jeśli państwo to postanowi przyznać pozwolenie na pobyt lub wizę. Niemniej dana osoba może zostać wpisana na krajową listę wpisów do celów odmowy wjazdu w państwie członkowskim, które dokonało wpisu.

Procedura na mocy art. 25 ust. 2 konwencji z Schengen

Jeżeli państwo członkowskie, które dokonało wpisu do celów odmowy wjazdu lub pobytu, wykryje, że osobie, której wpis ten dotyczy, przyznano pozwolenie na pobyt lub wizę, rozpoczyna procedurę konsultacji z państwem członkowskim, które przyznało takie pozwolenie lub wizę, za pośrednictwem biur SIRENE. Państwo członkowskie, które przyznało pozwolenie na pobyt lub wizę, korzysta z formularza O w celu zawiadomienia państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o podjętej decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na pobyt lub wizy. Wpis zostaje usunięty, jeśli państwo to postanowi podtrzymać decyzję o przyznaniu pozwolenia na pobyt lub wizy. Niemniej dana osoba może zostać wpisana w danym państwie członkowskim na krajową listę wpisów do celów odmowy wjazdu.

Konsultacje za pośrednictwem biur SIRENE i przy użyciu formularza O przeprowadza się także wtedy, gdy państwo członkowskie, które przyznało pozwolenie na pobyt lub wizę, odkryje później, że w systemie SIS II istnieje wpis do celów odmowy wjazdu lub pobytu dotyczący tej osoby (30).

Jeżeli trzecie państwo członkowskie (tj. inne niż państwo członkowskie, które przyznało pozwolenie na pobyt/wizę i inne niż to, które dokonało wpisu) odkryje, że istnieje wpis dotyczący obywatela państwa trzeciego będącego w posiadaniu pozwolenia na pobyt lub wizy wydanej przez jedno z państw członkowskich, powiadamia o tym zarówno państwo członkowskie, które przyznało pozwolenie na pobyt lub wizę, jak i to, które dokonało wpisu, za pośrednictwem biur SIRENE i korzystając z formularza H.

Jeżeli procedura przewidziana w art. 25 konwencji z Schengen pociąga za sobą usunięcie wpisu do celów odmowy wjazdu lub pobytu, biura SIRENE oferują wsparcie, jeżeli zostaną o to poproszone, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

4.5.2.   Szczególne procedury przewidziane w art. 5 ust. 4 lit. a) i c) kodeksu granicznego Schengen

Procedury w przypadkach wchodzących w zakres stosowania art. 5 ust. 4 lit. a)

Zgodnie z art. 5 ust. 4 lit. a) kodeksu granicznego Schengen obywatelowi państwa trzeciego, którego dotyczy wpis do celów odmowy wjazdu lub pobytu, ale który jednocześnie posiada pozwolenie na pobyt lub wizę na pobyt długoterminowy bądź wizę uprawniającą do ponownego wjazdu wydane przez jedno z państw członkowskich, zezwala się na wjazd w celu tranzytu na terytorium państwa członkowskiego, które przyznało pozwolenie na pobyt lub wizę uprawniającą do ponownego wjazdu, podczas przekraczania granicy w trzecim państwie członkowskim. Odmowa wjazdu może nastąpić, jeżeli to państwo członkowskie dokonało krajowego wpisu do celów odmowy wjazdu. W obu przypadkach biuro SIRENE państwa członkowskiego, na terytorium którego dana osoba zamierza wjechać, wysyła wiadomość (zawierającą formularz H, jeśli wydano zezwolenie na tranzyt, lub formularz G, jeśli wydano odmowę wjazdu), na wniosek właściwego organu, do biur SIRENE odnośnych dwóch państw członkowskich, informując je o istnieniu sprzeczności i wnosząc, aby skonsultowały się ze sobą w celu usunięcia wpisu z systemu SIS II bądź wycofania zezwolenia na pobyt/wizy. Może ono także poprosić o poinformowanie go o wynikach tych konsultacji.

Jeżeli dany obywatel państwa trzeciego podejmuje próbę wjazdu do państwa członkowskiego, które dokonało wpisu do systemu SIS II, państwo to może odmówić mu pozwolenia na wjazd. Jednakże na wniosek właściwego organu biuro SIRENE tego państwa członkowskiego konsultuje się z biurem SIRENE państwa członkowskiego, które przyznało pozwolenie na pobyt lub wizę, tak aby właściwy organ mógł określić, czy istnieją dostateczne powody do cofnięcia pozwolenia na pobyt lub wizy. Państwo członkowskie, które przyznało pozwolenie na pobyt lub wizę, korzysta z formularza O w celu zawiadomienia państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o podjętej decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na pobyt lub wizy. Wpis zostaje usunięty, jeśli państwo to postanowi podtrzymać decyzję o przyznaniu pozwolenia na pobyt lub wizy. Niemniej dana osoba może zostać wpisana w danym państwie członkowskim na krajową listę wpisów do celów odmowy wjazdu.

Jeżeli osoba ta podejmuje próbę wjazdu do państwa członkowskiego, które przyznało pozwolenie na pobyt lub wizę, zezwala się jej na wjazd na jego terytorium, jednak biuro SIRENE tego państwa członkowskiego, na wniosek właściwego organu, prowadzi konsultacje z biurem SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, tak aby właściwe organy mogły zdecydować o ewentualnym cofnięciu pozwolenia na pobyt lub wizy bądź usunięciu wpisu. Państwo członkowskie, które przyznało pozwolenie na pobyt lub wizę, korzysta z formularza O w celu zawiadomienia państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o podjętej decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na pobyt lub wizy. Wpis zostaje usunięty, jeśli państwo to postanowi utrzymać w mocy przyznane pozwolenie na pobyt lub wizę. Niemniej dana osoba może zostać wpisana w danym państwie członkowskim na krajową listę wpisów do celów odmowy wjazdu.

Procedury w przypadkach wchodzących w zakres stosowania art. 5 ust. 4 lit. c)

Zgodnie z art. 5 ust. 4 lit. c) państwo członkowskie może ze względów humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe odstąpić od zasady, zgodnie z którą nie zezwala się na wjazd osobie, w odniesieniu do której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu. Na wniosek właściwego organu biuro SIRENE państwa członkowskiego, które zezwoliło na wjazd, powiadamia o tym fakcie, korzystając z formularza H, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.

4.6.   Wspólne zasady dotyczące procedur, o których mowa w pkt 4.5

a)

Biuro SIRENE państwa członkowskiego, które przyznało lub zamierza przyznać lub utrzymać pozwolenie na pobyt lub wizę na pobyt długoterminowy, przesyła tylko jeden formularz N lub formularz O w ramach jednej procedury konsultacji w celu poinformowania państwa członkowskiego, które dokonało lub zamierza dokonać wpisu do celów odmowy wjazdu, o ostatecznej decyzji w sprawie przyznania, utrzymania lub uchylenia pozwolenia na pobyt lub wizy.

b)

Procedura konsultacji to procedura do celów art. 25 ust. 1 konwencji z Schengen lub procedura do celów art. 25 ust. 2 konwencji z Schengen.

c)

Jeżeli w kontekście procedury konsultacji przesyła się formularz M, G lub H, można go oznaczyć dopiskiem „consultation procedure” (procedura konsultacji). (W formularzu M: pole 083; w formularzu G: pole 086; w formularzu H: pole 083).

4.7.   Wymiana informacji w przypadku wystąpienia trafienia oraz odmowy wjazdu lub wydalenia z obszaru Schengen

Bez uszczerbku dla szczególnej procedury wymiany informacji realizowanej na podstawie art. 5 ust. 4 lit. a) i c) kodeksu granicznego Schengen oraz zgodnie z brzmieniem pkt 4.8, który dotyczy wymiany informacji po uzyskaniu trafienia dotyczącego obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się (w którym to przypadku konsultacja z państwem członkowskim, które dokonało wpisu, realizowana za pośrednictwem biura SIRENE jest obowiązkowa), państwo członkowskie może zażądać, by informowano je o wszelkich trafieniach dotyczących wpisów do celów odmowy wjazdu lub pobytu, które zostały przez nie dokonane.

Biura SIRENE państw członkowskich, które dokonały wpisów do celów odmowy wjazdu, nie muszą być powiadamiane o trafieniu za każdym razem, ale można je powiadomić w wyjątkowych przypadkach. W każdym przypadku możliwe jest wysłanie formularza G lub formularza H (w zależności od podjętych działań), jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania na przykład informacji uzupełniających. Formularz G należy wysłać w każdym przypadku uzyskania trafienia odnoszącego się do osoby korzystającej z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Niezależnie od zasad opisanych w akapicie powyżej, zgodnie z brzmieniem rozdziału 10 wszystkie biura SIRENE zapewniają statystyki w zakresie trafień uzyskanych w odniesieniu do wszystkich zagranicznych wpisów dotyczących ich terytorium.

W tym przypadku stosuje się następującą procedurę:

a)

państwo członkowskie może się zwrócić o informacje na temat wszelkich trafień dotyczących dokonanych przez nie wpisów do celów odmowy wjazdu lub pobytu. Każde państwo członkowskie, które chciałoby skorzystać z tej możliwości, zwraca się w tym celu do innych państw członkowskich na piśmie;

b)

państwo członkowskie wykonujące działania może podjąć inicjatywę i powiadomić państwo, które dokonało wpisu, że uzyskano trafienie odnoszące się do wpisu i że obywatelowi państwa trzeciego odmówiono pozwolenia na wjazd lub wydalono go z obszaru Schengen;

c)

po podjęciu działania na podstawie trafienia biuro SIRENE państwa członkowskiego, które wykonuje działania, przesyła formularz G do biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu; formularze G przesyła się także w przypadku trafienia, gdy na potrzeby realizacji środka potrzebne są dalsze informacje;

d)

po otrzymaniu informacji, o których mowa w lit. c), od państwa członkowskiego, które dokonało wpisu:

(i)

w przypadku wykonania działania państwo członkowskie wykonujące działania powiadamia biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, korzystając z formularza M (a nie kolejnego formularza G dla tego samego trafienia);

(ii)

w przypadku niewykonania działania państwo członkowskie wykonujące działania powiadamia biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, korzystając z formularza H; lub

(iii)

jeżeli wymagane są dalsze konsultacje, przeprowadza się je, korzystając z formularza M;

(iv)

na potrzeby ostatecznej wymiany formularzy w ramach procedury konsultacji wykorzystuje się formularz N lub O;

e)

jeżeli na swoim terytorium państwo członkowskie wykryje obywatela państwa trzeciego, którego dotyczy wpis, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało tego wpisu, przekazuje, na wniosek, informacje konieczne do przeprowadzenia powrotu takiej osoby. Zależnie od potrzeb państwa wykonującego działania, informacje te, podane w formularzu M, obejmują:

rodzaj i uzasadnienie decyzji,

organ podejmujący decyzję,

datę podjęcia decyzji,

datę doręczenia (dzień, w którym doręczono decyzję),

datę wykonania,

datę upływu ważności decyzji lub okres ważności,

informację o tym, czy dana osoba została skazana oraz charakter kary.

W przypadku zatrzymania na granicy osoby, której dotyczy wpis, stosuje się procedury określone w kodeksie granicznym Schengen i przez państwo członkowskie, które dokonało wpisu.

W szczególnych przypadkach, w celu ustalenia z całkowitą pewnością tożsamości danej osoby, może zaistnieć pilna potrzeba wymiany informacji uzupełniających za pośrednictwem biur SIRENE.

4.8.   Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia dotyczącego obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się

W przypadku trafienia dotyczącego obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się w rozumieniu dyrektywy 2004/38/WE (31).

W przypadku trafienia dotyczącego obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się w rozumieniu dyrektywy 2004/38/WE obowiązują szczególne przepisy (zob. jednak wstęp do rozdziału 4 dotyczący stanowiska Szwajcarii). W tym przypadku stosuje się następującą procedurę:

a)

na wniosek właściwego organu biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania bezzwłocznie kontaktuje się, korzystając z formularza G, z biurem SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, w celu uzyskania informacji niezbędnych do bezzwłocznego podjęcia decyzji o dalszych działaniach;

b)

po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, bezzwłocznie rozpoczyna gromadzenie żądanych informacji i jak najszybciej wysyła je do biura SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania;

c)

jeżeli informacje te nie są jeszcze dostępne, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, zwraca się do właściwego organu o potwierdzenie, czy można utrzymać wpis zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE. Jeżeli właściwy organ postanowi utrzymać wpis, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, informuje o tym fakcie wszystkie pozostałe biura SIRENE, korzystając w tym celu z formularza M;

d)

państwo członkowskie wykonujące działania za pośrednictwem swojego biura SIRENE powiadamia biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o tym, czy żądane działania, jakie należało podjąć, zostały wykonane (przy użyciu formularza M), czy też nie (przy użyciu formularza H) (32).

4.9.   Wymiana informacji w przypadku gdy przy braku trafienia państwo członkowskie stwierdzi istnienie wpisu do celów odmowy wjazdu w odniesieniu do obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się

Jeżeli przy braku trafienia państwo członkowskie stwierdzi istnienie wpisu do celów odmowy wjazdu dla obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się, biuro SIRENE tego państwa członkowskiego, na wniosek właściwego organu, informuje o tym fakcie biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, wykorzystując w tym celu formularz M.

Jeżeli informacje te nie są jeszcze dostępne, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, zwraca się do właściwego organu o potwierdzenie, czy można utrzymać wpis zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE. Jeżeli właściwy organ postanowi utrzymać wpis, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, informuje o tym fakcie wszystkie pozostałe biura SIRENE, korzystając w tym celu z formularza M.

4.10.   Usuwanie wpisów do celów odmowy wjazdu lub pobytu

Bez uszczerbku dla szczególnych procedur, o których mowa w art. 25 konwencji z Schengen oraz art. 5 ust. 4 lit. a) i c) kodeksu granicznego Schengen, wpisy do celów odmowy wjazdu lub pobytu dotyczące obywateli państw trzecich usuwa się z chwilą:

a)

wygaśnięcia wpisu;

b)

wydania decyzji o usunięciu przez właściwy organ państwa członkowskiego, które dokonało wpisu;

c)

wygaśnięcia terminu odmowy wjazdu, w przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, wyznaczył termin obowiązywania decyzji; lub

d)

nabycia obywatelstwa jednego z państw członkowskich. Jeżeli fakt nabycia obywatelstwa stwierdzi biuro SIRENE państwa innego niż państwo, które dokonało wpisu, wysyła ono, w razie zaistnienia takiej potrzeby, do biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, formularz J, zgodnie z procedurą dotyczącą korygowania i usuwania danych, w których wykryto błąd prawny lub faktyczny (zob. pkt 2.8).

5.   WPISY DOTYCZĄCE OSÓB ZAGINIONYCH (ART. 32 DECYZJI W SPRAWIE SIS II)

5.1.   Wielokrotne wpisy

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.2.

5.2.   Tożsamość przywłaszczona

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.12.1.

5.3.   Wprowadzanie danych dotyczących aliasu

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.12.2.

5.4.   Dodanie zastrzeżenia

Możliwa jest sytuacja polegająca na uzyskaniu trafienia w odniesieniu do wpisu dotyczącego osoby zaginionej, gdy właściwe organy państwa członkowskiego wykonującego działania zdecydują, że żądane działania nie mogą zostać podjęte i/lub że w związku z tym wpisem nie zostaną podjęte żadne dalsze działania. Decyzję tę można podjąć, nawet jeśli właściwe organy państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, postanowią zachować wpis w SIS II. W takiej sytuacji państwo członkowskie wykonujące działania może zażądać, by w przypadku uzyskania trafienia do wpisu dodane zostało zastrzeżenie. Dodanie zastrzeżenia odbywa się zgodnie z ogólnymi procedurami opisanymi w pkt 2.7.

Nie podejmuje się żadnych innych działań w przypadku wpisów dotyczących osób zaginionych.

5.5.   Opisanie wyglądu zaginionych małoletnich i innych osób w sytuacji zagrożenia

Biura SIRENE mają swobodny dostęp do wszystkich istotnych informacji uzupełniających dostępnych na poziomie krajowym w odniesieniu do wpisów dotyczących osób zaginionych, tak aby biura te mogły odgrywać skuteczną rolę w pomyślnym poszukiwaniu takich osób dzięki ułatwieniu ich identyfikacji oraz bezzwłocznemu udostępnieniu informacji uzupełniających na temat kwestii powiązanych z daną sprawą. Istotne informacje uzupełniające mogą obejmować na przykład krajowe decyzje o opiece nad dzieckiem lub osobą w trudnej sytuacji bądź wnioski o zastosowanie mechanizmów powiadamiania o zaginięciu dziecka.

Ponieważ nie wszystkie osoby zaginione w trudnej sytuacji przekraczają granice państwowe, decyzje o przekazaniu informacji uzupełniających (dotyczących opisu tych osób) oraz o adresatach tych informacji są podejmowane indywidualnie w poszczególnych przypadkach, zależnie od okoliczności. Po podjęciu decyzji na szczeblu krajowym o zakresie informacji uzupełniających, które należy przekazać, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu podejmuje, stosownie do sytuacji, jedno z następujących działań:

a)

przechowuje otrzymane informacje uzupełniające, aby móc je udostępnić na wniosek innego państwa członkowskiego;

b)

przekazuje formularz M właściwemu biuru SIRENE, jeżeli dochodzenie wskazuje na prawdopodobne miejsce pobytu osoby zaginionej;

c)

przekazuje formularz M wszystkim właściwym biurom SIRENE na podstawie okoliczności zaginięcia, aby w krótkim czasie dostarczyć wszelkie informacje na temat poszukiwanej osoby.

W przypadku szczególnie zagrożonej osoby zaginionej w polu 311 formularza M umieszcza się w pierwszej kolejności informację: „URGENT” (pilne) oraz wyjaśnia przyczyny określenia danej sprawy jako pilnej. (Jeżeli zaginiony małoletni pozostaje bez opieki (33), dodaje się wpis „Unaccompanied minor” (Małoletni bez opieki)). Na pilny charakter sprawy można dodatkowo zwrócić uwagę telefonicznie, podkreślając wagę danego formularza M i konieczność jego pilnego rozpatrzenia.

Uporządkowane informacje uzupełniające dotyczące szczególnie zagrożonej osoby zaginionej wpisuje się w określonej kolejności, według wspólnie ustalonej metody (34). Informacje te wpisuje się w polu 083 formularza M.

Gdy tylko biuro SIRENE otrzyma informacje, aby zwiększyć szanse na ustalenie miejsca pobytu osoby poszukiwanej w sposób ukierunkowany i planowy, przekazuje te informacje, stosownie do sytuacji, następującym organom:

a)

odpowiednim posterunkom kontroli granicznej;

b)

właściwym organom administracyjnym i policyjnym odpowiedzialnym za poszukiwanie i ochronę osób;

c)

właściwym władzom konsularnym państwa członkowskiego, po uzyskaniu trafienia w SIS II.

5.6.   Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.3.

Dodatkowo stosuje się następujące zasady:

a)

w miarę możliwości biura SIRENE przekazują niezbędne informacje o stanie zdrowia danych osób zaginionych, jeżeli konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia im opieki.

Przekazane informacje są przechowywane jedynie tak długo, jak to konieczne, i wykorzystywane jedynie w celu zapewnienia danej osobie odpowiedniej opieki medycznej;

b)

biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania zawsze powiadamia biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o miejscu pobytu osoby zaginionej;

c)

zgodnie z art. 33 ust. 2 decyzji w sprawie SIS II informacje o miejscu pobytu pełnoletniej osoby zaginionej przekazywane są osobie, która zgłosiła jej zaginięcie, tylko za zgodą osoby zaginionej (35). Zgoda jest wyrażana na piśmie lub sporządzany jest co najmniej protokół udzielenia tej zgody. W przypadkach gdy nie udzielono zgody, fakt ten odnotowuje się na piśmie lub potwierdza urzędowo. Właściwe organy mogą jednak przekazać zainteresowanemu, który zgłosił zaginięcie danej osoby, informacje o usunięciu wpisu w związku z uzyskaniem trafienia dotyczącego tej osoby.

5.7.   Usuwanie wpisów dotyczących osób zaginionych

O przewidywanym znacznym opóźnieniu w usunięciu wpisu przez państwo członkowskie, które dokonało wpisu, zawiadamia się biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania w celu dodania zastrzeżenia do wpisu, co zostało opisane w pkt 5.4 podręcznika SIRENE.

5.7.1.   Małoletni

Wpis usuwa się z chwilą:

a)

rozwiązania sprawy (np. doszło do repatriacji małoletniego; właściwe organy w państwie członkowskim wykonującym działania wydały decyzję w sprawie opieki nad dzieckiem);

b)

wygaśnięcia wpisu; lub

c)

wydania decyzji przez właściwy organ państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.

5.7.2.   Dorośli, w odniesieniu do których nie złożono wniosku o zastosowanie środków ochronnych

Wpis usuwa się z chwilą:

a)

realizacji niezbędnych działań (ustalenia miejsca pobytu przez państwo członkowskie wykonujące działania);

b)

wygaśnięcia wpisu; lub

c)

wydania decyzji przez właściwy organ państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.

5.7.3.   Dorośli, w odniesieniu do których złożono wniosek o zastosowanie środków ochronnych

Wpis usuwa się z chwilą:

a)

przeprowadzenia niezbędnego działania (objęcie osoby ochroną);

b)

wygaśnięcia wpisu; lub

c)

wydania decyzji przez właściwy organ państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.

Z zastrzeżeniem przepisów prawa krajowego, jeżeli dana osoba jest objęta oficjalną ochroną, wpis może zostać zachowany do momentu jej repatriacji.

6.   WPISY DOTYCZĄCE OSÓB POSZUKIWANYCH DO CELÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (ART. 34 DECYZJI W SPRAWIE SIS II)

6.1.   Wielokrotne wpisy

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.2.

6.2.   Tożsamość przywłaszczona

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.12.1.

6.3.   Wprowadzanie danych dotyczących aliasu

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.12.2.

6.4.   Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.3.

Dodatkowo stosuje się następujące zasady:

a)

w celu ustalenia faktycznego miejsca zamieszkania lub pobytu wykorzystuje się wszystkie środki przewidziane w prawie krajowym państwa członkowskiego, w którym daną osobę odnaleziono;

b)

w razie potrzeby ustanawia się procedury krajowe, aby zagwarantować przechowywanie wpisów w SIS II wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały one wprowadzone.

Biura SIRENE mogą przekazać dalsze informacje dotyczące wpisów z art. 34 decyzji w sprawie SIS II, działając w imieniu organów sądowych, jeżeli informacje te wchodzą w zakres wzajemnej pomocy prawnej.

6.5.   Usuwanie wpisów dotyczących osób poszukiwanych do celów postępowania sądowego

Wpis usuwa się z chwilą:

a)

przekazania informacji o miejscu pobytu osoby właściwemu organowi państwa członkowskiego, które dokonało wpisu. W przypadku gdy nie można wykorzystać przekazanych informacji (np. ze względu na nieprawidłowy adres lub brak miejsca stałego pobytu) biuro SIRENE państwa, które dokonało wpisu, informuje o tym biuro SIRENE państwa wykonującego działania w celu rozwiązania problemu;

b)

wygaśnięcia wpisu; lub

c)

wydania decyzji przez właściwy organ państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.

W przypadku gdy uzyskano trafienie w państwie członkowskim i dane adresowe zostały przekazane państwu członkowskiemu, które dokonało wpisu, a kolejne trafienie w tym państwie członkowskim wskazuje te same dane adresowe, trafienie rejestruje się w państwie członkowskim wykonującym działania, przy czym do państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, nie przesyła się ponownie ani danych adresowych, ani formularza G. W takich przypadkach państwo członkowskie wykonujące działania informuje państwo członkowskie, które dokonało wpisu, o powtarzających się trafieniach, przy czym to ostatnie rozważy konieczność utrzymania wpisu.

7.   WPISY DO CELÓW KONTROLI NIEJAWNYCH LUB KONTROLI SZCZEGÓLNYCH (ART. 36 DECYZJI W SPRAWIE SIS II)

7.1.   Wielokrotne wpisy

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.2.

7.2.   Tożsamość przywłaszczona

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.12.1.

7.3.   Wprowadzanie danych dotyczących aliasu

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.12.2.

7.4.   Powiadamianie innych państw członkowskich o dokonaniu wpisów

Dokonując wpisu, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, informuje o tym wszystkie pozostałe biura SIRENE, korzystając z formularza M w następujących przypadkach:

a)

dokonano wpisu do celów kontroli niejawnej lub kontroli szczególnej, z wnioskiem o niezwłoczne zgłaszanie uzyskanych trafień do biura SIRENE, które dokonało wpisu; w formularzu M umieszcza się dopisek: „ARTICLE 36(2) of the SIS II Decision – immediate action” (art. 36 ust. 2 decyzji w sprawie SIS II – niezwłoczne działanie) lub „ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision – immediate action” (art. 36 ust. 3 decyzji w sprawie SIS II – niezwłoczne działanie). Uzasadnienie niezwłocznego działania należy także wskazać w polu 083 formularza M; lub

b)

organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa zwrócił się z wnioskiem o dokonanie wpisu zgodnie z art. 36 ust. 3 decyzji w sprawie SIS II; w formularzu M umieszcza się dopisek: „ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision” (art. 36 ust. 3 decyzji w sprawie SIS II).

Jeżeli wpisu dokonano na podstawie art. 36 ust. 3 decyzji w sprawie SIS II, w polu 080 formularza M wpisuje się nazwę organu wnioskującego o dokonanie wpisu, podaną najpierw w języku państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, a następnie także w języku angielskim, natomiast w polu 081 umieszcza się dane kontaktowe tego organu, w formacie niewymagającym tłumaczenia.

Zapewnia się poufność określonych informacji zgodnie z prawem krajowym, a wszelkie kontakty między biurami SIRENE odbywają się niezależnie od kontaktów między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

7.5.   Wypełnienie pola „rodzaj przestępstwa lub wykroczenia” w przypadku dokonywania wpisu

Dokonując wpisu na mocy art. 36 ust. 2 lub 3 decyzji w sprawie SIS II, w przypadku gdy wpis dotyczy działalności związanej z terroryzmem, informacje te należy wpisać w polu „type of offence” (rodzaj przestępstwa lub wykroczenia), chyba że istnieją oczywiste względy operacyjne na poziomie krajowym, by takich informacji nie podawać.

7.6.   Dodanie zastrzeżenia

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.7.

Nie podejmuje się żadnych innych działań w przypadku wpisów do celów kontroli niejawnych i kontroli szczególnych.

Ponadto jeżeli służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa w wykonującym działania państwie członkowskim uznają, że wpis wymaga zastrzeżenia, kontaktują się ze swoim krajowym biurem SIRENE i powiadamiają je, że wymagane działanie nie może zostać wykonane. Następnie biuro SIRENE występuje z wnioskiem o dodanie zastrzeżenia, wysyłając formularz F do biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu. Podobnie jak w przypadku pozostałych wniosków o dodanie zastrzeżenia, należy podać ogólne uzasadnienie. Nie należy jednak ujawniać zagadnień o charakterze poufnym (zob. również pkt 7.7 lit. b) poniżej).

7.7.   Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.3.

Dodatkowo stosuje się następujące zasady:

a)

w przypadku uzyskania trafienia dotyczącego wpisu dokonanego zgodnie z art. 36 ust. 3 decyzji w sprawie SIS II biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania powiadamia biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o uzyskanych wynikach (w odniesieniu do kontroli szczególnej lub kontroli niejawnej), korzystając z formularza G. Jednocześnie biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania informuje swoje krajowe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa;

b)

konieczne jest zastosowanie procedury specjalnej w celu zachowania poufności informacji. W związku z tym wszelkie kontakty między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa powinny odbywać się niezależnie od kontaktów między biurami SIRENE. Dlatego też szczegółowo określone przyczyny, dla których zwrócono się o dodanie zastrzeżenia, są omawiane bezpośrednio między organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, a nie za pośrednictwem biur SIRENE;

c)

w przypadku uzyskania trafienia dotyczącego wpisu, w odniesieniu do którego trafienie należy zgłosić niezwłocznie, do biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, niezwłocznie przesyła się formularz G.

7.8.   Usuwanie wpisów do celów kontroli niejawnej lub kontroli szczególnej

Wpis usuwa się z chwilą:

a)

wygaśnięcia wpisu; lub

b)

wydania decyzji o usunięciu przez właściwy organ państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.

7.9.   Systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)

Zob. sekcja 9.

8.   WPISY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZAJĘCIA LUB WYKORZYSTANIA JAKO DOWÓD (ART. 38 DECYZJI W SPRAWIE SIS II)

8.1.   Wielokrotne wpisy

Ogólną procedurę opisano w pkt 2.2.

8.2.   Wpisy dotyczące pojazdów

8.2.1.   Sprawdzenie, czy występują wielokrotne wpisy dotyczące danego pojazdu

Obowiązkowe elementy opisu niezbędne do sprawdzenia, czy występują wielokrotne wpisy dotyczące danego pojazdu, są następujące:

a)

tablica rejestracyjna; lub

b)

numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).

Oba numery mogą znajdować się w systemie SIS II.

Jeżeli w trakcie dokonywania nowego wpisu okaże się, że ten sam numer VIN lub numer tablicy rejestracyjnej już figurują w systemie SIS II, uznaje się, że skutkiem nowego wpisu będzie występowanie wielokrotnych wpisów dotyczących tego samego pojazdu. Niemniej ta metoda sprawdzania jest skuteczna tylko w przypadku, gdy wykorzystuje się te same elementy opisu. Nie zawsze zatem możliwe jest porównanie.

Biuro SIRENE zwraca uwagę użytkowników na możliwe problemy w przypadku porównywania tylko jednego z numerów, występowania dublujących się numerów VIN oraz ponownego wykorzystywania tablic rejestracyjnych. Pozytywny wynik nie oznacza automatycznie trafienia, z kolei wynik negatywny nie oznacza, że wpis dotyczący danego pojazdu nie istnieje.

Elementy opisu wykorzystywane w celu ustalenia, czy dwa wpisy dotyczące pojazdów są identyczne, wyszczególniono w pkt 2.2.3.

Procedury konsultacji, które biura SIRENE winny stosować w celu sprawdzania wielokrotnych i niezgodnych wpisów dotyczących pojazdów, są takie same jak procedury wykorzystywane w odniesieniu do osób. Ogólne procedury opisano w pkt 2.2.

Biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, przechowuje do czasu usunięcia wpisu wszystkie wnioski o dokonanie kolejnego wpisu, które po przeprowadzeniu konsultacji spotkały się z odmową na podstawie wyżej wymienionych przepisów.

8.2.2.   Dublujące się numery VIN

Dublujące się numery VIN dotyczą wpisanego do SIS II pojazdu tego samego rodzaju, opatrzonego tym samym numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN), co inny oryginalnie wyprodukowany pojazd (np. traktor i motocykl o tym samym numerze VIN nie mieszczą się w tej kategorii). Aby uniknąć negatywnych skutków wielokrotnego zajmowania oryginalnego wyprodukowanego pojazdu o tym samym numerze VIN, stosuje się procedurę szczegółową opisaną poniżej.

a)

W przypadku stwierdzenia, że numery VIN się dublują, biuro SIRENE, stosownie do sytuacji:

(i)

sprawdza, czy nie popełniono błędu we wpisie do SIS II i czy informacje towarzyszące wpisowi są tak kompletne, jak to możliwe;

(ii)

sprawdza okoliczności sprawy będące podstawą dokonania wpisu w SIS II;

(iii)

sprawdza historię obu pojazdów, począwszy od daty produkcji;

(iv)

zwraca się o szczegółową kontrolę zajętego pojazdu, szczególnie jego numeru VIN, aby sprawdzić, czy jest to oryginalnie wyprodukowany pojazd.

Zaangażowane biura SIRENE ściśle ze sobą współpracują w tego rodzaju działaniach.

b)

W przypadku potwierdzenia, że numery VIN się dublują, państwo członkowskie, które dokonało wpisu, rozważa, czy konieczne jest zachowanie wpisu w SIS II. Jeśli wspomniane państwo członkowskie postanowi zachować wpis w SIS II, wówczas:

(i)

dodaje do wpisu uwagę dotyczącą pojazdu o treści „Suspicion of clone” (36) (Podejrzenie klonu);

(ii)

zwraca się do właściciela oryginalnie wyprodukowanego pojazdu o przekazanie do biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, za jego wyraźną zgodą oraz zgodnie z przepisami prawa krajowego, wszelkich istotnych informacji niezbędnych do uniknięcia negatywnych skutków błędnej identyfikacji;

(iii)

wysyła formularz M za pośrednictwem swojego biura SIRENE do wszystkich pozostałych biur, odpowiednio dołączając oznaczenie marki lub innych cech opisujących oryginalnie wyprodukowany pojazd, które odróżniają go od pojazdu wprowadzonego do SIS II. W polu 083 formularza M należy umieścić wyraźną adnotację o treści: „ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE” (oryginalnie wyprodukowany pojazd).

c)

Jeżeli podczas przeszukiwania SIS II wyświetlona zostanie uwaga „Suspicion of clone” (Podejrzenie klonu) odnosząca się do pojazdu, użytkownik końcowy dokonujący sprawdzenia kontaktuje się z krajowym biurem SIRENE w celu uzyskania dodatkowych informacji mających na celu wyjaśnienie, czy sprawdzany pojazd jest pojazdem poszukiwanym, czy też pojazdem oryginalnie wyprodukowanym.

d)

Jeżeli kontrola wykaże, że informacje zawarte w formularzu M nie są już aktualne, biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania kontaktuje się z biurem SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, w celu sprawdzenia, komu obecnie przysługuje prawo własności pojazdu. Biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, przesyła wówczas nowy formularz M, umieszczając w polu 083 wyraźną adnotację o treści: „ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE” (oryginalnie wyprodukowany pojazd).

8.3.   Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia

Biura SIRENE mogą przekazać dalsze informacje dotyczące wpisów z art. 38 decyzji w sprawie SIS II, działając w imieniu organów sądowych, jeżeli informacje te wchodzą w zakres wzajemnej pomocy prawnej zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Biura SIRENE przesyłają w najkrótszym możliwym terminie informacje uzupełniające na formularzu P, w odpowiedzi na wniosek zawarty w polu 089 formularza G, w przypadku uzyskania trafienia dotyczącego wpisu w celu zajęcia lub wykorzystania jako dowód dokonanego dla pojazdu, statku powietrznego, jednostki pływającej, urządzenia przemysłowego lub kontenera zgodnie z art. 38 decyzji w sprawie SIS II.

Mając na uwadze pilny charakter wniosku i fakt, że natychmiastowe zgromadzenie wszystkich informacji nie jest w związku z tym możliwe, wypełnienie wszystkich pól na formularzu P nie jest obowiązkowe. Niemniej podejmuje się wysiłki na rzecz zgromadzenia informacji dotyczących następujących głównych pól: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 oraz 169.

W przypadku uzyskania trafienia dotyczącego możliwego do zidentyfikowania komponentu przedmiotu, biuro SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania informuje biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o okolicznościach trafienia, wykorzystując w tym celu formularz G i wyjaśniając w polu 090 (Informacje dodatkowe), że zajęcie nie dotyczy całego przedmiotu, ale jego komponentu lub komponentów. Jeżeli jednocześnie wykryto wiele komponentów, wysyła się tylko jeden formularz G, ponieważ komponenty te odnoszą się do jednego wpisu. O wszelkich późniejszych trafieniach dotyczących wpisu powiadamiane jest biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, za pomocą formularza G. Wpis nie jest usuwany, chyba że spełnione są warunki wskazane w pkt 8.4.

8.4.   Usuwanie wpisów dotyczących przedmiotów przeznaczonych do zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym

Wpis usuwa się z chwilą:

a)

zajęcia przedmiotu lub zastosowania równoważnego środka po przeprowadzeniu niezbędnej następczej wymiany informacji uzupełniających pomiędzy biurami SIRENE lub gdy przedmiot ten zostanie objęty innym postępowaniem sądowym lub administracyjnym (np. postępowaniem sądowym dotyczącym zakupu w dobrej wierze, spornego prawa własności lub też współpracy sądowej w sprawie dowodów);

b)

wygaśnięcia wpisu; lub

c)

wydania decyzji o usunięciu przez właściwy organ państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.

9.   SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH (ANPR)

Systemy te odnoszą się do wpisów dokonywanych na podstawie art. 36 i 38 decyzji w sprawie SIS II. Ze względu na rozpowszechnione wykorzystanie ANPR do celów egzekwowania prawa istnieje techniczna możliwość uzyskania wielu trafień dotyczących pojazdu lub numeru rejestracyjnego w krótkim czasie.

Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre lokalizacje wyposażone w ANPR posiadają stałą obsadę, możliwe jest wykrycie pojazdu oraz podjęcie żądanych działań. W takim wypadku użytkownicy końcowi systemu ANPR powinni przed podjęciem jakichkolwiek działań sprawdzić, czy trafienie uzyskane za pomocą ANPR odnosi się do wpisu dokonanego na podstawie art. 36 i 38 decyzji w sprawie SIS II.

Wiele lokalizacji wyposażonych w ANPR nie posiada jednak stałej obsady. W związku z powyższym należy uwzględnić fakt, że system zarejestruje przejazd pojazdu oraz uzyskanie trafienia, ale podjęcie żądanych działań nie będzie możliwe.

W przypadku gdy podjęcie żądanych działań okaże się niemożliwe, do wpisów z art. 36 i 38 stosuje się następującą procedurę ogólną:

w związku z pierwszym trafieniem przesyła się jeden formularz H. Jeżeli zaistnieje potrzeba uzyskania dalszych informacji na temat trasy przemieszczania się pojazdu, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, kontaktuje się z biurem SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania w celu przeprowadzenia dwustronnych rozmów dotyczących zapotrzebowania na informacje.

W przypadku wpisów z art. 36 stosuje się następującą procedurę:

a)

biuro SIRENE państwa członkowskiego, które uzyskało trafienie, informuje biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o okolicznościach uzyskania trafienia, wykorzystując w tym celu jeden formularz G, przy czym w polu 086 należy wpisać „ANPR”. Jeżeli zaistnieje potrzeba uzyskania dalszych informacji na temat trasy przemieszczania się pojazdu, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, kontaktuje się z biurem SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania;

b)

biuro SIRENE państwa członkowskiego, które uzyskało trafienie dotyczące wpisu do celów kontroli szczególnych, w odniesieniu do którego żądane działania nie mogły zostać podjęte, informuje biuro SIRENE, które dokonało wpisu, o okolicznościach uzyskania trafienia, korzystając z formularza H, przy czym w polu 083 należy wpisać „ANPR”, a następnie zamieścić uwagę o następującej treści: „This hit has been achieved by use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be undertaken” (Niniejsze trafienie uzyskano przy wykorzystaniu ANPR. Proszę wskazać, czy państwa kraj życzy sobie otrzymywać informacje na temat kolejnych trafień dotyczących tego pojazdu lub numeru rejestracyjnego uzyskanych z wykorzystaniem ANPR w przypadku, gdy żądane działania nie mogły zostać podjęte);

c)

państwo członkowskie, które dokonało wpisu, podejmuje decyzję o tym, czy dokonany wpis spełnił swoją rolę oraz czy należy go usunąć lub nie, a także czy należy przeprowadzić rozmowy dwustronne dotyczące zapotrzebowania na informacje.

W przypadku wpisów z art. 38 stosuje się następującą procedurę:

a)

w sytuacji gdy uzyskano trafienie oraz podjęto wymagane działania, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które uzyskało trafienie, informuje biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o okolicznościach uzyskania trafienia, wykorzystując w tym celu jeden formularz G;

b)

w sytuacji gdy uzyskano trafienie, ale nie podjęto wymaganych działań, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które uzyskało trafienie, informuje biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, o okolicznościach uzyskania trafienia, wykorzystując w tym celu formularz H, przy czym w polu 083 należy wpisać „ANPR”, a następnie zamieścić uwagę o następującej treści: „This hit has been achieved by use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be taken” (Niniejsze trafienie uzyskano przy wykorzystaniu ANPR. Proszę wskazać, czy państwa kraj życzy sobie otrzymywać informacje na temat kolejnych trafień dotyczących tego pojazdu lub numeru rejestracyjnego uzyskanych z wykorzystaniem ANPR w przypadku, gdy żądane działania nie mogły zostać podjęte);

c)

otrzymawszy formularz H tej treści, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, przeprowadza konsultacje z właściwymi organami odpowiedzialnymi za podjęcie decyzji w sprawie konieczności uzyskania od biura SIRENE państwa członkowskiego wykonującego działania kolejnych formularzy H lub też dwustronnie przekazywanych informacji.

10.   STATYSTYKI

Biura SIRENE raz w roku dostarczają statystyki, które muszą zostać przesłane do Agencji oraz do Komisji. Statystyki te wysyłane są także, na wniosek, do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz do właściwych krajowych organów odpowiedzialnych za ochronę danych. Obejmują one liczbę formularzy każdego rodzaju przesłanych do każdego z państw członkowskich. Statystyki te w szczególności wskazują liczbę uzyskanych trafień i dodanych zastrzeżeń. Wprowadza się rozróżnienie między trafieniami odnoszącymi się do wpisów dokonanych przez inne państwo członkowskie a trafieniami uzyskanymi przez państwo członkowskie, które dokonało odpowiadających im wpisów.

Dodatek 5 określa procedury i formaty przekazywania danych statystycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale.


(1)  Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1).

(2)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19.

(3)  Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia w życie Konwencji wykonawczej (SCH/com-ex (94) 29 zm. 2 (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 130).

(4)  Decyzje Komitetu Wykonawczego z dnia 7 października 1997 r. (SCH/com-ex 97(27) zm. 4) w przypadku Włoch i (SCH/com-ex 97(28) zm. 4) w przypadku Austrii.

(5)  Decyzja Rady 1999/848/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie pełnego stosowania dorobku Schengen w Grecji (Dz.U. L 327 z 21.12.1999, s. 58).

(6)  Decyzja Rady 2000/777/WE z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie stosowania dorobku Schengen w Danii, Finlandii, Szwecji oraz Islandii i Norwegii (Dz.U. L 309 z 9.12.2000, s. 24).

(7)  Decyzja Rady 2004/926/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Dz.U. L 395 z 31.12.2004, s. 70).

(8)  Dz.U. C 340 z 10.11.1997, s. 92.

(9)  Umowa zawarta z Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotycząca włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36).

(10)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 78.

(11)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 3.

(12)  Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 1).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1).

(14)  Pozostaje to bez uszczerbku dla innych zadań powierzanych biurom SIRENE w oparciu o odnośne przepisy prawne w ramach współpracy policyjnej, np. w ramach stosowania decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89).

(15)  Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) (Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37).

(16)  Zob. także Katalog Schengen, zalecenia oraz najlepsze praktyki.

(17)  Wspomniana druga domena funkcjonuje w ramach technicznego „środowiska przedprodukcyjnego”.

(18)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(19)  Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60).

(20)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1).

(21)  Niektóre firmy przewozowe stosują inne numery referencyjne. W ramach SIS II przewidziano reguły dotyczące wprowadzania numerów seryjnych innych niż BIC.

(22)  Ze względu na brak standaryzacji numerów seryjnych przedmiotów może przykładowo dojść do sytuacji, gdy dwa różne egzemplarze broni palnej dwóch różnych marek będą opatrzone tym samym numerem seryjnym. Możliwa jest także sytuacja, gdy określony przedmiot będzie miał ten sam numer seryjny co przedmiot zupełnie innego rodzaju – może to dotyczyć przykładowo dokumentu i urządzenia przemysłowego. Jeżeli z okoliczności sprawy jasno wynika, że numer seryjny jest identyczny, ale na pewno chodzi o różne przedmioty, nie wymaga się przeprowadzenia konsultacji pomiędzy biurami SIRENE. Użytkowników końcowych można uczulić na możliwość wystąpienia tego rodzaju sytuacji. Może się również zdarzyć, że przedmiot, np. paszport lub pojazd, został skradziony i zgłoszony w jednym z państw, a następnie zgłoszony także w kraju pochodzenia. Może to prowadzić do wystąpienia dwóch wpisów dotyczących tego samego przedmiotu. Jeśli zostanie to ujawnione, sprawę mogą rozwiązać zainteresowane biura SIRENE.

(23)  Kwestie techniczne omówiono w dokumencie dotyczącym wymiany danych między biurami SIRENE, o którym mowa w pkt 1.10.2.

(24)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1345 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie minimalnych standardów jakości danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w ramach systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 213 z 6.8.2016, s. 15).

(25)  Kwestie techniczne omówiono w dokumencie dotyczącym wymiany danych między biurami SIRENE, o którym mowa w pkt 1.10.2.

(26)  Zob. także pkt 1.13.1 dotyczący wskazania pilnego charakteru sprawy na formularzach SIRENE.

(27)  Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).

(28)  Art. 30 dyrektywy 2004/38/WE stanowi, że osobę, której odmówiono pozwolenia na wjazd, powiadamia się o tym na piśmie i wyczerpująco informuje o przyczynach podjęcia takiej decyzji, o ile nie jest to sprzeczne z interesem bezpieczeństwa państwa.

(29)  Art. 26 rozporządzenia w sprawie SIS II zawiera odwołanie do art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej. Jednakże po wejściu w życie Traktatu z Lizbony art. 15 stał się art. 29 w wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej.

(30)  Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku wpisów do celów odmowy wjazdu dokonanych w odniesieniu do członków rodziny obywateli UE nie jest możliwe dokonanie rutynowego sprawdzenia w systemie SIS II przed wydaniem takiej osobie karty pobytu. W art. 10 dyrektywy 2004/38/WE wymienia się warunki niezbędne do uzyskania przez członków rodziny obywateli UE, którzy to członkowie są obywatelami krajów trzecich, prawa pobytu w przyjmującym państwie członkowskim na okres dłuższy niż trzy miesiące. Lista tych warunków, mająca charakter wyczerpujący, nie przewiduje rutynowego sprawdzenia w systemie SIS przed wydaniem kart pobytu. Zgodnie z art. 27 ust. 3 wspomnianej dyrektywy państwa członkowskie mogą wystąpić, jeżeli uważają to za istotne, do innych państw członkowskich o udzielenie informacji dotyczących wyłącznie wszelkich wcześniejszych przypadków notowań w rejestrach policyjnych dotyczących danej osoby (a zatem nie o wszystkie dane zawarte w systemie SIS II). Takie zapytania nie mogą być przeprowadzane rutynowo.

(31)  Zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE osobie korzystającej z prawa do swobodnego przemieszczania się można odmówić pozwolenia na wjazd lub pobyt tylko z przyczyn dotyczących porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, w przypadku gdy indywidualne zachowanie danej osoby stanowi rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie narażające jeden z podstawowych interesów społecznych oraz gdy spełnione są inne warunki określone w art. 27 ust. 2 wspomnianej dyrektywy. Art. 27 ust. 2 stanowi: „Środki podjęte ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności i opierać się wyłącznie na indywidualnym zachowaniu danej osoby. Wcześniejsza karalność nie może sama w sobie stanowić podstaw do podjęcia takich środków. Indywidualne zachowanie danej osoby musi stanowić rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie narażające jeden z podstawowych interesów społecznych. Nie są dopuszczalne uzasadnienia, które nie są bezpośrednio związane z danym indywidualnym przypadkiem lub opierają się na względach ogólnej prewencji”. Dalsze ograniczenia możliwości udzielenia odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt osobom posiadającym prawo stałego pobytu zawiera art. 28 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE, zgodnie z którym może to nastąpić wyłącznie z poważnych względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

(32)  Zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE państwo członkowskie wykonujące działania nie może ograniczać swobody przemieszczania się obywateli państw trzecich korzystających z prawa swobodnego przemieszczania się wyłącznie z powodu utrzymania wpisu przez państwo członkowskie, które tego wpisu dokonało, chyba że spełnione zostały warunki wskazane w przypisie 30.

(33)  Małoletni bez opieki to dzieci – zgodnie z definicją zawartą w art. 1 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. – które zostały oddzielone od obojga rodziców oraz innych krewnych i nie są objęte opieką osoby dorosłej, na której spoczywa taki obowiązek z mocy prawa lub zwyczaju.

(34)  Data zaginięcia:

a)

miejsce, data i godzina zaginięcia;

b)

okoliczności zaginięcia.

Informacje o osobie zaginionej:

c)

wiek z wyglądu;

d)

wzrost;

e)

kolor skóry;

f)

kolor i długość włosów;

g)

kolor oczu;

h)

inne cechy wyglądu (np. kolczyki, zniekształcenia, amputowane kończyny, tatuaże, znamiona, blizny itp.);

i)

cechy psychologiczne: ryzyko popełnienia samobójstwa, choroba psychiczna, zachowania agresywne itp.;

j)

inne informacje: konieczność poddania leczeniu itp.;

k)

odzież, którą osoba poszukiwana miała na sobie w momencie zaginięcia;

l)

fotografia: dostępna lub nie;

m)

formularz ante-mortem: dostępny lub nie;

Informacje dodatkowe:

n)

osoba, która mogła towarzyszyć osobie zaginionej (oraz jej nr identyfikacyjny Schengen, jeśli jest dostępny);

o)

pojazd(-y) związany(-e) ze sprawą (oraz ich numery identyfikacyjne Schengen, jeśli są dostępne).

p)

jeżeli są dostępne: numer telefonu komórkowego lub informacje o ostatnio używanym loginie lub danych do kontaktu za pośrednictwem internetowych sieci społecznościowych.

W polu 083 nie należy umieszczać nagłówków poszczególnych rubryk, lecz jedynie odpowiadające im litery. Jeżeli informacje są już dostępne w polach wpisu, stanowią one część wpisu, wraz z odciskami palców lub fotografiami.

(35)  Aby wyjaśnić problem zgody w kwestii ochrony osób w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o swobodnym przemieszczaniu takich danych, zob. art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE.

(36)  „Podejrzenie klonu” dotyczy na przykład sytuacji, gdy doszło do kradzieży dokumentów rejestracyjnych pojazdu oraz ich wykorzystania w celu ponownej rejestracji innego pojazdu tej samej marki, tego samego modelu i o tym samym kolorze, który także został skradziony.