ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 193

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
25 lipca 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

1

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1372 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

2

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/1373 z dnia 24 lipca 2017 r. zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmianę Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

4

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

25.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/1


Informacja dotycząca wejścia w życie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, podpisany w Brukseli w dniu 21 marca 2014 r. i w dniu 27 czerwca 2014 r. (1), wchodzi w życie w dniu 1 września 2017 r. zgodnie z art. 486 ust. 2 układu, gdyż w dniu 11 lipca 2017 r. został złożony ostatni instrument ratyfikacyjny lub zatwierdzający.


(1)  Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.


DECYZJE

25.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/2


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1372

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz ułatwienie im powrotu na rynek pracy.

(2)

Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (3).

(3)

W dniu 20 stycznia 2017 r. Hiszpania przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 5 statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE) Rev. 2 (górnictwo węgla kamiennego i brunatnego) w regionie Kastylia i León. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje dostarczone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG, ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Hiszpania zdecydowała się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz 125 młodych osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzieży NEET).

(5)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 wniosek Hiszpanii uznaje się za dopuszczalny, ponieważ zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną.

(6)

Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 1 002 264 EUR dla wniosku złożonego przez Hiszpanię.

(7)

W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji udostępnia się kwotę 1 002 264 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 14 lipca 2017 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2017 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

T. TÕNISTE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


25.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/4


DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/1373

z dnia 24 lipca 2017 r.

zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmianę Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2016/870 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego na okres czterech lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (1), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 10 Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (2), zwanej dalej „umową”, zatwierdzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 1801/2006 (3), ustanowiono wspólny komitet odpowiedzialny za kontrolę stosowania przedmiotowej umowy, w szczególności za nadzór nad jej wykonaniem, interpretacją i sprawnym stosowaniem.

(2)

W art. 3 pkt 3.9 Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie, zwanego dalej „protokołem”, zatwierdzonego decyzją (UE) 2016/870, ustanowiono zasady wykorzystania kwoty niewykorzystanych środków wsparcia finansowego na rzecz rozwoju zrównoważonego rybołówstwa, przewidzianych w poprzednim protokole na lata 2013–2014.

(3)

Obrady nadzwyczajnego wspólnego komitetu Unii i władz mauretańskich przeprowadzono w formie wymiany listów z dnia 10 marca i 3 kwietnia 2017 r.; na ich podstawie strony uzgodniły zmianę protokołu mającą na celu odroczenie terminu wykorzystania wspomnianej kwoty.

(4)

Przed odnośnymi obradami wspólnego komitetu Komisja przekazała Radzie dokument przygotowawczy, w którym wyszczególniono konkretne elementy planowanego stanowiska Unii, i dokument ten został zatwierdzony.

(5)

Zmianę protokołu należy więc zatwierdzić w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii zastąpienie art. 3 pkt 3.9 zdanie drugie Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji, uzgodnionym w drodze wymiany listów między członkami wspólnego komitetu ustanowionego na podstawie art. 10 wspomnianej umowy.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 145 z 2.6.2016, s. 1.

(2)  Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 4.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1801/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. dotyczące zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Fragment wymiany listów między członkami wspólnego komitetu ustanowionego na podstawie art. 10 Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (tekst art. 3 pkt 3.9 zdanie drugie protokołu).

„Niemniej wspomniana kwota niewykorzystanych środków wsparcia sektorowego na lata 2013–2014 musi zostać zużyta najpóźniej dwadzieścia (20) miesięcy od dnia rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszego protokołu, a w przeciwnym razie zostanie uznana za wyczerpaną i nie będzie mogła zostać wypłacona”.