ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 181

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
12 lipca 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1247 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony

1

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1248 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do postanowień dotyczących traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony

4

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

12.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/1


DECYZJA RADY (UE) 2017/1247

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi, a także art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 22 stycznia 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie zawarcia nowej umowy między Unią Europejską a Ukrainą, mającej zastąpić umowę o partnerstwie i współpracy (2).

(2)

Negocjacje te zakończyły się pomyślnie i w 2012 r. został parafowany Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem”).

(3)

Zgodnie z decyzjami Rady 2014/295/UE (3), 2014/668/UE (4) i 2014/670/Euratom (5) Układ został podpisany w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz w Brukseli w dniu 27 czerwca 2014 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie.

(4)

Niniejsza decyzja dotyczy wszystkich postanowień Układu, z wyjątkiem postanowień jego art. 17, który zawiera szczególne zobowiązania odnoszące się do traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony i którego postanowienia wchodzą w zakres części trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Cel i treść tych postanowień jest odrębny i niezależny od celu i treści innych postanowień Układu o ustanowieniu stowarzyszenia między stronami. W odniesieniu do art. 17 Układu równocześnie z niniejszą decyzją przyjęta zostanie odrębna decyzja.

(5)

Zgodnie z art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada powinna upoważnić Komisję do zatwierdzenia zmian Układu, które mają być przyjmowane przez Komitet Stowarzyszenia obradujący w składzie w celu podejmowania kwestii dotyczących handlu na mocy art. 465 ust. 4 Układu, zaproponowanych przez Podkomitet ds. Oznaczeń Geograficznych na postawie art. 211 Układu.

(6)

Należy określić stosowne procedury dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych, które mają zapewnioną ochronę na podstawie Układu.

(7)

Układu nie należy interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się w sądach i trybunałach Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

(8)

Układ powinien zostać zatwierdzony w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Unii wraz z załącznikami i protokołami do niego (zwane dalej „Układem”), z wyjątkiem jego art. 17 (6).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 486 ust. 2 Układu w celu wyrażenia zgody Unii na to, aby Układ stał się dla niej wiążący (7).

Artykuł 3

Do celów art. 211 Układu, zmiany Układu w drodze decyzji Podkomitetu ds. Oznaczeń Geograficznych są zatwierdzane przez Komisję w imieniu Unii. W przypadku gdy zainteresowane Strony nie mogą osiągnąć porozumienia w następstwie zastrzeżeń dotyczących oznaczenia geograficznego, Komisja przyjmuje stanowisko na podstawie procedury określonej w art. 57 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

Artykuł 4

1.   Nazwa chroniona na mocy podsekcji 3 „Oznaczenia geograficzne” w tytule IV rozdział 9 Układu może być wykorzystywana przez jakikolwiek podmiot wprowadzający do obrotu produkty rolne, środki spożywcze, wina, wina aromatyzowane lub napoje spirytusowe, które zgodne są z odpowiadającymi im specyfikacjami.

2.   Zgodnie z art. 207 Układu państwa członkowskie oraz instytucje Unii egzekwują ochronę przewidzianą w art. 204–206 Układu, w tym również na wniosek zainteresowanej strony.

Artykuł 5

Układu nie można interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się w sądach lub trybunałach Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.

W imieniu Rady

T. TÕNISTE

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 16 września 2014 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą (Dz.U. L 49 z 19.2.1998, s. 3).

(3)  Decyzja Rady 2014/295/UE z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do preambuły, art. 1 oraz tytułów I, II i VII tego układu (Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 1).

(4)  Decyzja Rady 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 1).

(5)  Decyzja Rady 2014/670/Euratom z dnia 23 czerwca 2014 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 8).

(6)  Tekst Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, został opublikowany w Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.

(7)  Data wejścia w życie Układu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

(8)  Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).


12.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/4


DECYZJA RADY (UE) 2017/1248

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do postanowień dotyczących traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 79 ust. 2 lit. b), w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 22 stycznia 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie zawarcia nowej umowy między Unią Europejską a Ukrainą, mającej zastąpić umowę o partnerstwie i współpracy (2).

(2)

Negocjacje te zakończyły się pomyślnie i w 2012 r. został parafowany Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwany dalej „Układem”).

(3)

Zgodnie z decyzjami Rady 2014/295/UE (3), 2014/668/UE (4) i 2014/670/Euratom (5) Układ został podpisany w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz w Brukseli w dniu 27 czerwca 2014 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie.

(4)

Niniejsza decyzja dotyczy jedynie art. 17 Układu, który zawiera szczególne zobowiązania odnoszące się do traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony i wchodzi w zakres części trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Cel i treść tych postanowień jest odrębny i niezależny od celu i treści innych postanowień Układu o ustanowieniu stowarzyszenia między stronami. W odniesieniu do pozostałych postanowień Układu równocześnie z niniejszą decyzją przyjęta zostanie odrębna decyzja.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i nie są nią związane ani jej nie stosują.

(6)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(7)

Układu nie należy interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się w sądach i trybunałach Unii lub państw członkowskich.

(8)

Układ powinien zostać zatwierdzony w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Unii wraz z załącznikami i protokołami do niego (zwane dalej „Układem”), w odniesieniu do jego art. 17 (6).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 486 ust. 2 Układu w celu wyrażenia zgody Unii na to, aby Układ stał się dla niej wiążący (7).

Artykuł 3

Układu nie można interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się w sądach i trybunałach Unii lub państw członkowskich.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.

W imieniu Rady

T. TÕNISTE

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 16 września 2014 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą (Dz.U. L 49 z 19.2.1998, s. 3).

(3)  Decyzja Rady 2014/295/UE z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do preambuły, art. 1 oraz tytułów I, II i VII tego układu (Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 1).

(4)  Decyzja Rady 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 1).

(5)  Decyzja Rady 2014/670/Euratom z dnia 23 czerwca 2014 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 8).

(6)  Tekst Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, został opublikowany w Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.

(7)  Data wejścia w życie Układu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.