ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 165

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
28 czerwca 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Zawiadomienie o wejściu w życie porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

1

 

*

Nota dotycząca wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1141 z dnia 27 czerwca 2017 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1142 z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, podlegających zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych przywozu ( 1 )

29

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2017/1143 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Francuską

36

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1144 z dnia 26 czerwca 2017 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4136)

37

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

28.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/1


Zawiadomienie o wejściu w życie porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (1), podpisane w Brukseli w dniu 25 listopada 2016 r., wejdzie w życie z dniem 30 czerwca 2017 r.


(1)  Dz.U. L 108 z 26.4.2017, s. 3.


28.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/1


Nota dotycząca wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniający umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych (1) wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2017 r.


(1)  Dz.U. L 81 z 28.3.2017, s. 3.


ROZPORZĄDZENIA

28.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/2


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1141

z dnia 27 czerwca 2017 r.

nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

1.1.   Obowiązujące środki

(1)

W kwietniu 2011 r., w następstwie dochodzenia antysubsydyjnego („pierwotne dochodzenie”), Rada nałożyła rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 405/2011 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych”) ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej obecnie objętych kodami CN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 i 7222 20 89 oraz pochodzących z Indii.

(2)

Rozporządzeniem w sprawie ceł ostatecznych nałożono cło wyrównawcze o stawkach wynoszących od 3,3 % do 4,3 % na przywóz od objętych próbą producentów eksportujących, 4,0 % na współpracujące przedsiębiorstwa nieobjęte próbą oraz cło rezydualne wynoszące 4,3 % na wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa w Indiach.

(3)

W lipcu 2013 r., w następstwie częściowego przeglądu okresowego („przegląd okresowy”), Rada rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 721/2013 (3) („rozporządzenie zmieniające”) zmieniła stawkę celną stosowaną względem indyjskiego producenta eksportującego Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharasztra i Bombaj, Maharasztra („Viraj”) z 4,3 % na 0 % i zmieniła stawkę celną mającą zastosowanie do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw z 4,3 % do 4,0 %.

1.2.   Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(4)

W czerwcu 2015 r. Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4) zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii.

(5)

W dniu 28 stycznia 2016 r. Europejskie Stowarzyszenie Hutnictwa Stali („EUROFER”), reprezentujące ponad 25 % ogólnej produkcji niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej w Unii Europejskiej („Unia”), złożyło wniosek o dokonanie przeglądu zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 (5).

(6)

EUROFER w uzasadnieniu wniosku podał, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji subsydiowania oraz kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu unijnego.

1.3.   Wszczęcie postępowania

(7)

Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i w dniu 27 kwietnia 2016 r. opublikowała zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (6) („zawiadomienie o wszczęciu”).

1.4.   Zainteresowane strony

(8)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu.

(9)

Ponadto Komisja w szczególności poinformowała EUROFER; znanych producentów unijnych i ich stowarzyszenia; znanych importerów i użytkowników sztab i prętów ze stali nierdzewnej w Unii; oraz rząd Indii i znanych producentów eksportujących w Indiach o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia oraz zaprosiła ich do wzięcia udziału w tym przeglądzie.

(10)

Wszystkie zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia dochodzenia oraz wystąpienia z wnioskiem o przesłuchanie przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu.

1.4.1.   Kontrola wyrywkowa

(11)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja oznajmiła, że może dokonać doboru próby zainteresowanych stron zgodnie z art. 27 rozporządzenia podstawowego.

1.4.1.1.   Kontrola wyrywkowa producentów unijnych

(12)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja ogłosiła, że dokonała tymczasowego doboru próby producentów unijnych.

(13)

Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja dokonała doboru próby na podstawie największej reprezentatywnej ilości sprzedaży, która może być zbadana w dostępnym okresie przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego zakresu geograficznego.

(14)

Wstępnie dobrana próba obejmowała trzech producentów unijnych, którzy odpowiadali za około 50 % łącznej sprzedaży współpracujących producentów unijnych. Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie opinii w sprawie wstępnie dobranej próby.

(15)

Komisję poinformowano, że jeden z producentów unijnych zgłosił sprzedaż pomiędzy członkami grupy jako sprzedaż do Unii, w związku z czym zastąpiono go innym producentem unijnym. Końcowa próba również obejmowała około 50 % łącznej sprzedaży współpracujących producentów unijnych.

1.4.1.2.   Kontrola wyrywkowa importerów

(16)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała importerów i ich stowarzyszenia przedstawicielskie do zgłoszenia się i przedstawienia szczegółowych informacji niezbędnych do zdecydowania, czy dobór próby jest konieczny, a jeżeli tak, do przeprowadzenia doboru próby. Zgłosiło się dwóch importerów.

1.4.1.3.   Kontrola wyrywkowa producentów eksportujących

(17)

W celu podjęcia decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, Komisja zwróciła się do wszystkich producentów eksportujących w Indiach, aby udzielili informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Ponadto Komisja zwróciła się do władz Indii o wskazanie innych producentów eksportujących, którzy ewentualnie byliby zainteresowani udziałem w dochodzeniu, lub skontaktowanie się z nimi.

(18)

Czternastu producentów eksportujących/grup producentów eksportujących reprezentujących około 46 % ogółu przywozu sztab i prętów ze stali nierdzewnej do Unii z Indii dostarczyło wymagane informacje określone w załączniku I do zawiadomienia o wszczęciu do celów objęcia próbą. Komisja objęła próbą trzech producentów eksportujących/grupy producentów eksportujących o największej wielkości sprzedaży eksportowej do Unii (reprezentującej 62 % wielkości wywozu współpracujących przedsiębiorstw), których można było właściwie zbadać w dostępnym czasie.

(19)

Zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia podstawowego przeprowadzono konsultacje w sprawie doboru próby ze wszystkimi znanymi producentami eksportującymi, których dotyczy postępowanie, oraz władzami indyjskimi. Żaden z tych podmiotów nie zgłosił uwag.

1.4.1.4.   Użytkownicy

(20)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała użytkowników i ich stowarzyszenia przedstawicielskie oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie do zgłoszenia się i do współpracy. Nie zgłosili się żadni użytkownicy w Unii ani ich stowarzyszenia przedstawicielskie.

1.4.2.   Kwestionariusze i wizyty weryfikacyjne

(21)

Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich znanych zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminach wskazanych w zawiadomieniu o wszczęciu.

(22)

Znalazły się wśród nich rząd Indii, trzech objętych próbą producentów eksportujących w Indiach, trzech objętych próbą producentów unijnych, dwóch importerów, o których mowa w motywie 16 powyżej, EUROFER i inne stowarzyszenie producentów unijnych.

(23)

Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano od trzech producentów unijnych objętych próbą, EUROFER-u, rządu Indii i trzech objętych próbą producentów eksportujących w Indiach.

(24)

Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację wszystkich informacji, które uznała za niezbędne do ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania; kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody; oraz czy utrzymanie środków wyrównawczych nie byłoby niezgodne z interesem Unii.

(25)

Zgodnie z art. 26 rozporządzenia podstawowego wizyty weryfikacyjne przeprowadzono w siedzibach rządu Indii w Delhi w Indiach, w siedzibach EUROFER-u w Brukseli w Belgii oraz w następujących przedsiębiorstwach:

a)

producenci unijni:

Ugitech SA, Ugine, Francja;

Acerinox SA, Madryt, Hiszpania;

A.I. Olarra SA, Bilbao, Hiszpania;

b)

producenci eksportujący z Indii:

Chandan Steel Limited, Bombaj, Indie;

Isinox Steel Limited, Bombaj, Indie;

Grupa Venus:

Hindustan Inox Ltd., Bombaj, Indie;

Precision Metals, Bombaj, Indie;

Sieves Manufactures Pvt. Ltd., Bombaj, Indie;

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Bombaj, Indie.

1.5.   Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres badany

(26)

Dochodzenie dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania i szkody objęło okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. („ODP”).

(27)

Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym („okres badany”).

2.   PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM I PRODUKT PODOBNY

2.1.   Produkt objęty postępowaniem

(28)

Produkt objęty postępowaniem to ten sam produkt, który zdefiniowano w pierwotnym dochodzeniu, a mianowicie sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione w stopniu większym niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno, inne niż sztaby i pręty o okrągłym przekroju poprzecznym o średnicy nie mniejszej niż 80 mm („sztaby i pręty ze stali nierdzewnej” lub „produkt objęty przeglądem”), obecnie objęte kodami CN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 i 7222 20 89 oraz pochodzące z Indii („produkt objęty postępowaniem”).

2.2.   Produkt podobny

(29)

W toku dochodzenia wykazano, że takie same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne, a także te same podstawowe zastosowania mają następujące produkty:

produkt objęty postępowaniem;

produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł unijny.

(30)

Komisja stwierdziła, że wymienione produkty są zatem produktami podobnymi w rozumieniu art. 2 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

3.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI SUBSYDIOWANIA

3.1.   Wprowadzenie

(31)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy jest prawdopodobne, że wygaśnięcie obowiązujących środków doprowadziłoby do kontynuacji subsydiowania.

(32)

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o wszczęcie przeglądu objęto dochodzeniem następujące programy, co do których istnieje domniemanie, że są związane z przyznawaniem subsydiów:

 

Programy ogólnokrajowe:

a)

program „Advance Authorisation” („AAS”);

b)

system zwrotu ceł („DDS”);

c)

program „Duty Entitlement Passbook” („DEPBS”);

d)

program „Duty Free Import Authorisation” („DFIA”);

e)

program dotyczący zwolnienia kredytów eksportowych z podatku od odsetek „Exemption of Export Credit from Interest Taxes”;

f)

program „Export Credit” („ECS”);

g)

program wspierania wywozu dóbr inwestycyjnych „Export Promotion Capital Goods Scheme” („EPCGS”);

h)

gwarancje kredytowe i bezpośrednie transfery funduszy dokonywane przez rząd Indii;

i)

program dotyczący wywozu towarów z Indii „Merchandise Export from India” („MEIS”);

 

Programy regionalne:

j)

pakietowy program zachęt (PSI);

k)

subsydia regionalne.

(33)

Programy wymienione w lit. a), c), d), g) oraz i) powyżej opierają się na indyjskiej ustawie o handlu zagranicznym (rozwój i regulacja) z 1992 r. (nr 22 z 1992 r.), która weszła w życie w dniu 7 sierpnia 1992 r. („ustawa o handlu zagranicznym”). W ustawie o handlu zagranicznym upoważnia się rząd Indii do publikowania zawiadomień dotyczących polityki eksportowej i importowej. Ich streszczenia publikowane są w dokumentach „Foreign Trade Policy” („Polityka handlu zagranicznego”), które ministerstwo handlu wydaje co pięć lat i regularnie uaktualnia. Dwa dokumenty dotyczące polityki handlu zagranicznego mają znaczenie dla okresu objętego dochodzeniem przeglądowym przedmiotowego dochodzenia: polityka handlu zagranicznego 2009–2014 („FTP 09–14”) i polityka handlu zagranicznego 2015–2020 („FTP 15–20”). Ostatni wymieniony dokument wszedł w życie w kwietniu 2015 r. Rząd Indii przedstawił ponadto procedury regulujące FTP 09–14 i FTP 15–20, odpowiednio w „Podręczniku procedur, tom I, 2009–2014” („HOP I 04–09”) i „Podręczniku procedur, tom I, 2015–2020” („HOP I 15–20”). Podręczniki procedur są regularnie aktualizowane.

(34)

System zwrotu ceł (DDS) wymieniony w lit. b) powyżej opiera się na sekcji 75 ustawy celnej z 1962 r., sekcji 37 ogólnej ustawy o akcyzie z 1944 r., sekcjach 93 A i 94 ustawy o finansach z 1994 r. oraz przepisach dotyczących ceł, akcyz oraz zwrotu podatku od usług z 1995 r. Stawki zwrotu ceł są regularnie publikowane.

(35)

Program dotyczący zwolnienia kredytów eksportowych z podatku od odsetek „Exemption of Export Credit from Interest Taxes” wymieniony w lit. e) powyżej opiera się na ustawie o podatku od odsetek z 1974 r.

(36)

Program ECS wymieniony w lit. f) opiera się na sekcjach 21 i 35 A ustawy o regulacji bankowości z 1949 r., która umożliwia Bankowi Rezerw Indii (Reserve Bank of India, „RBI”) kierowanie działalnością banków komercyjnych w dziedzinie kredytów eksportowych.

(37)

Gwarancje kredytowe i bezpośrednie transfery funduszy dokonywane przez rząd Indii wymienione w lit. h) powyżej są regulowane przez rządową politykę gwarancyjną.

(38)

Mający zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2013 r. program PSI wymieniony w lit. j) opiera się na uchwale nr PSI–2013/(CR–54)/IND–8 wydanej przez Departament Przemysłu, Energii i Pracy stanu Maharasztra.

(39)

Regionalne programy subsydiowania wymienione w lit. k) są regulowane przez władze regionalne.

3.2.   Program „Advance Authorisation” („AAS”)

3.2.1.   Podstawa prawna

(40)

Szczegółowy opis programu zawarto w pkt 4.1.1–4.1.14 FTP 09–14 oraz w rozdziałach 4.1–4.30 HOP I 09–14, jak również w pkt 4.03–4.24 FTP 15–20 oraz rozdziałach 4.04–4.52 HOP I 15–20.

3.2.2.   Kwalifikowalność

(41)

Na program AAS składa się sześć podprogramów, które bardziej szczegółowo opisano w motywie 42 poniżej. Podprogramy te różnią się między innymi zakresem kwalifikowalności. Producenci eksportujący i eksportujące podmioty handlowe „powiązane” z producentami pomocniczymi kwalifikują się do programu AAS w odniesieniu do wywozu fizycznego oraz do podprogramów AAS w ramach zapotrzebowań rocznych. Producenci eksportujący realizujący dostawy do eksportera końcowego kwalifikują się do udziału w programie AAS z tytułu dostaw pośrednich. Główni wykonawcy zaopatrujący kategorie „uznane za wywóz” wymienione w pkt 7.02 FTP 15–20, tacy jak dostawcy do jednostek zorientowanych na wywóz („export oriented unit”, „EOU”), kwalifikują się do udziału w podprogramie AAS dotyczącym kategorii „uznanych za wywóz”. Ponadto dostawcom pośrednim producentów eksportujących przysługują korzyści przyznane kategorii „uznanych za wywóz” w ramach podprogramów „Advance Release Order” oraz krajowej akredytywy otwartej przez nabywcę na rzecz sprzedawcy (obopólnej).

3.2.3.   Zastosowanie w praktyce

(42)

Program AAS ma zastosowanie do:

a)

wywozu fizycznego: jest to główny podprogram. Umożliwia on bezcłowy przywóz materiałów do produkcji określonego produktu przeznaczonego na wywóz. Termin „fizyczny” oznacza w tym kontekście, że produkt przeznaczony do wywozu musi opuścić terytorium Indii. W zezwoleniu wyszczególniona jest ulga przywozowa i obowiązek wywozu wraz z rodzajem produktu przeznaczonego na wywóz;

b)

zapotrzebowania rocznego: takie zezwolenie nie jest związane z konkretnym produktem przeznaczonym na wywóz, ale z szerszą grupą produktów (np. z produktami chemicznymi i produktami pokrewnymi). Posiadacz zezwolenia może – do pewnego progu wartości ustalonego na podstawie jego wyników wywozu z poprzednich okresów – przywozić bezcłowo wszelkie materiały, jakie zostaną wykorzystane do produkcji wszelkich artykułów wchodzących w skład takiej grupy produktów. Może on zadecydować o wywozie otrzymanego produktu wchodzącego w skład określonej grupy produktów i powstałego przy użyciu takiego materiału zwolnionego z cła;

c)

dostaw pośrednich: ten podprogram obejmuje przypadki, w których dwóch producentów zamierza wspólnie wytwarzać jeden produkt przeznaczony na wywóz, dzieląc między siebie proces produkcji. Producent eksportujący, który wytwarza produkt pośredni, może dokonywać bezcłowego przywozu materiałów do produkcji oraz uzyskać na ten cel wsparcie w ramach AAS przeznaczone na dostawy pośrednie. Eksporter końcowy finalizuje produkcję i jest zobowiązany do wywozu produktu końcowego;

d)

kategorii „uznanych za wywóz”: ten podprogram umożliwia głównemu wykonawcy bezcłowy przywóz nakładów, które są wymagane przy produkcji towarów sprzedawanych jako „uznane za wywóz” kategoriom klientów wymienionych w pkt 7.02 lit. b)–f), lit. g), i) oraz j) FTP 15–20. Według rządu Indii sprzedaż „uznana za wywóz” odnosi się do tych transakcji, w których dostarczone towary nie opuszczają kraju. Szereg kategorii dostaw uznawany jest za wywóz, pod warunkiem że towar wyprodukowany jest w Indiach, np. dostawa towarów do EOU lub do przedsiębiorstwa znajdującego się w specjalnej strefie ekonomicznej („SSE”);

e)

programu „Advance Release Order” („ARO”); posiadacz zezwolenia w ramach programu AAS zamierzający sprowadzać nakłady ze źródeł w swoim kraju zamiast przywozu bezpośredniego ma możliwość nabycia ich, korzystając z ARO. W takich przypadkach zezwolenia zaliczkowe poświadcza się jako ARO i przyznaje się je lokalnemu dostawcy przy dostawie wymienionych w nich towarów. Przyznanie ARO upoważnia lokalnego dostawcę do świadczeń z tytułu kategorii uznanych za wywóz zgodnie z pkt 7.03 FTP 15–20 (mianowicie AAS na dostawy pośrednie/kategorie uznane za wywóz, zwrotu za kategorie uznane za wywóz i zwrotu ostatecznego podatku akcyzowego). W ramach mechanizmu ARO podatki i cła są zwracane dostawcy zamiast eksporterowi końcowemu w postaci zwrotu/refundacji ceł. Zwrot podatków/ceł można uzyskać zarówno w odniesieniu do nakładów pozyskanych ze źródeł lokalnych, jak i tych pochodzących z przywozu;

f)

krajowej akredytywy otwartej przez nabywcę na rzecz sprzedawcy (obopólnej): podprogram ten, podobnie jak ten wymieniony wyżej, obejmuje dostawy ze źródeł lokalnych na rzecz posiadacza zezwolenia zaliczkowego. Posiadacz zezwolenia zaliczkowego może zwrócić się do banku o otwarcie krajowej akredytywy na rzecz lokalnego dostawcy. W przypadku przywozu bezpośredniego zezwolenie zostanie zatwierdzone przez bank jedynie w odniesieniu do wartości i ilości towaru pochodzącego ze źródeł lokalnych, a nie z przywozu. Lokalny dostawca będzie uprawniony do świadczeń za kategorie uznane za wywóz zgodnie z pkt 7.03 FTP 15–20 (a mianowicie z AAS na dostawy pośrednie/kategorie uznane za wywóz, zwrotu za kategorie uznane za wywóz oraz zwrotu ostatecznego podatku akcyzowego).

(43)

Komisja ustaliła, że współpracujący producenci eksportujący korzystający z programu otrzymali koncesje w ramach pierwszego podprogramu, tj. programu AAS obejmującego wywóz fizyczny w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W związku z tym nie ma potrzeby zastosowania środków wyrównawczych w odniesieniu do pozostałych niewykorzystanych podprogramów.

(44)

W celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli przez władze Indii posiadacz zezwolenia zaliczkowego jest prawnie zobowiązany do prowadzenia „zgodnej z prawdą i odpowiedniej dokumentacji dotyczącej zużycia i wykorzystania towarów przywożonych bezcłowo/pozyskiwanych w kraju” w określonym formacie (rozdziały 4.47, 4.51 i załącznik 4H do HOP I 15–20), tj. rejestru rzeczywistego zużycia. Rejestr ten musi podlegać weryfikacji przez zewnętrznego biegłego rewidenta/księgowego kosztów i prac, który wydaje zaświadczenie stwierdzające, że określone rejestry i odpowiednie dokumenty zostały zbadane, a informacje dostarczone zgodnie z dodatkiem 4H są prawdziwe i poprawne pod każdym względem.

(45)

W odniesieniu do podprogramu, z którego korzystały przedsiębiorstwa objęte postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, tj. wywozu fizycznego, zarówno ulga przywozowa, jak i obowiązek wywozu są ustalane pod względem wielkości i wartości przez rząd Indii oraz są udokumentowane w treści zezwolenia. Ponadto w trakcie realizacji przywozu i wywozu odpowiednie transakcje muszą być udokumentowane przez urzędników państwowych w treści zezwolenia. Wielkość przywozu dozwolonego w ramach programu AAS ustalają rząd Indii na podstawie standardowych norm nakładów i wyników (Standard Input Output Norms, „SION”), obejmujących większość produktów, w tym produkt objęty postępowaniem.

(46)

Przywożone materiały do produkcji nie są zbywalne i muszą być wykorzystane do wytworzenia odpowiedniego produktu przeznaczonego na wywóz. Obowiązek wywozu musi być spełniony w określonych ramach czasowych od wydania zezwolenia (18 miesiące z możliwością dwukrotnego przedłużenia, każdorazowo o 6 miesięcy).

(47)

Komisja ustaliła brak bliskiego związku między przywożonymi nakładami a wywożonymi produktami gotowymi. Kwalifikowalne materiały do produkcji są przywożone i wykorzystywane również do wytwarzania produktów innych niż produkt objęty postępowaniem. Ponadto można łączyć zezwolenia na różne produkty. Oznacza to, że wywóz na podstawie zezwolenia AAS jednego produktu może dać prawo do bezcłowego przywozu nakładów na podstawie zezwolenia AAS dla innego produktu.

(48)

Podczas wizyty weryfikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję jeden z producentów eksportujących potwierdził, że ze względu na brak jasnego powiązania, wykorzystanie nakładów jest zgłaszane na podstawie standardowych norm nakładów i wyników. Inny producent eksportujący korzystający z programu oświadczył, że stosuje system śledzenia, dzięki któremu nakłady przywożone w ramach programu można śledzić aż do produktu końcowego. Przedsiębiorstwo nie było jednak w stanie przedstawić jakiegokolwiek opisu tego systemu w swoich dokumentach wewnętrznych. Nie przeprowadzono też audytu tego systemu.

(49)

Jeden z producentów eksportujących nie był w stanie przedstawić żadnych dodatków 4H do swoich zezwoleń AAS. Drugi producent eksportujący przedstawił jeden dodatek 4H, który wskazywał na brak nadmiernego umorzenia. Jak jednak jasno wynika z zawartego w dodatku 4H oświadczenia biegłego rewidenta i jak potwierdził rząd Indii podczas wizyty weryfikacyjnej, badanie, które przeprowadza biegły rewident, ogranicza się do sprawdzenia, czy dane liczbowe zawarte w odpowiednim dodatku 4H są zgodne z dokumentami przedsiębiorstwa. Ponadto jeden producent eksportujący potwierdził, że biegły rewident koncentruje się na kwestii, czy obowiązek wywozu odpowiada uldze przywozowej zgodnie z normą SION w ramach właściwych zezwoleń. Nie podaje on w wątpliwość ani też nie bada, czy rzeczywiste zużycie odpowiada właściwej normie SION. W związku z tym biegły rewident nie sprawdza, czy dokumenty same w sobie przedstawiają zgodne z prawdą i odpowiednie rozliczenie zużycia i wykorzystania towarów przywożonych bezcłowo/pozyskiwanych w kraju. W tym miejscu należy również zauważyć, że w trakcie i po zakończeniu wizyty weryfikacyjnej rząd Indii nie był w stanie dostarczyć Komisji ani jednego egzemplarza formularza załącznika 4H przedłożonego im przez objętych próbą producentów eksportujących. Podsumowując, Komisja stwierdziła, że oba przedsiębiorstwa korzystające z programu nie mogły wykazać, że spełnione zostały odpowiednie przepisy polityki handlu zagranicznego (FTP).

3.2.4.   Wnioski dotyczące programu AAS

(50)

Zwolnienie z ceł przywozowych stanowi subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) oraz art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego, a mianowicie stanowi finansowy wkład rządu Indii, jako że zmniejsza wpływy z cła, które w przeciwnym wypadku byłoby należne, i przyznaje świadczenia eksporterowi objętemu dochodzeniem, gdyż poprawia jego płynność finansową.

(51)

Dodatkowo program „AAS – wywóz fizyczny” jest prawnie uwarunkowany wynikami wywozu i w związku z tym uznaje się go za szczególny i stanowiący podstawę środków wyrównawczych zgodnie z art. 4 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia podstawowego. Bez zobowiązania się do wywozu przedsiębiorstwo nie może uzyskać korzyści wynikających z tego programu.

(52)

Podprogramu zastosowanego w rozpatrywanym przypadku nie można uznać za dopuszczalny system zwrotu ceł czy system zwrotu ceł za składniki zastępcze w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego. Nie odpowiada on zasadom określonym w załączniku I lit. i), w załączniku II (definicja i zasady zwrotu ceł) oraz załączniku III (definicja i zasady zwrotu ceł za składniki zastępcze) do rozporządzenia podstawowego. Rząd Indii nie zastosował skutecznie systemu weryfikacji ani procedury w celu sprawdzenia, czy i w jakim zakresie nakłady zużyto do produkcji wywożonego produktu (pkt 4 załącznika II do rozporządzenia podstawowego, a w przypadku systemów zwrotu ceł za składniki zastępcze – część II pkt 2 załącznika III do rozporządzenia podstawowego). Uznaje się również, że same normy SION dotyczące produktu objętego przeglądem nie były wystarczająco precyzyjne i nie mogą same w sobie być uznane za system weryfikacji rzeczywistego zużycia, ponieważ struktura tych standardowych norm nie pozwala władzom publicznym Indii zweryfikować z dostateczną dokładnością ilości nakładów zużytych w produkcji przeznaczonej na wywóz. Ponadto rząd Indii nie przeprowadził dalszego badania opartego na rzeczywiście wykorzystanych nakładach, mimo że badanie takie powinno się przeprowadzić w przypadku braku skutecznego systemu weryfikacji (pkt 5 załącznika II oraz część II pkt 3 załącznika III do rozporządzenia podstawowego).

(53)

Wymieniony podprogram stanowi zatem podstawę środków wyrównawczych.

3.2.5.   Obliczanie kwoty subsydium

(54)

Przy braku dopuszczalnych systemów zwrotu ceł zapłaconych za składniki produkcji czy systemów zwrotu ceł zapłaconych za składniki zastępcze korzyść stanowiąca podstawę środków wyrównawczych to umorzenie całości należności celnych przywozowych, zwykle należnych przy przywozie nakładów. W związku z tym należy zauważyć, że w rozporządzeniu podstawowym przewiduje się nie tylko objęcie wyrównaniem „nadmiernego” umorzenia należności celnych. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) i załącznikiem I lit. i) rozporządzenia podstawowego wyrównaniu podlega jedynie nadmierne umorzenie należności celnych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w załącznikach II i III do rozporządzenia podstawowego. Warunki te nie były jednak spełnione w niniejszym przypadku. Jeżeli zatem nie zostanie wykazany odpowiedni poziom monitorowania, nie ma zastosowania powyższy wyjątek dotyczący systemów zwrotu ceł, natomiast zastosowanie ma zwykła zasada wyrównywania kwot niezapłaconych należności celnych (dochód utracony), a nie jakiegokolwiek domniemanego nadmiernego umorzenia. Zgodnie z częścią II załącznika II oraz częścią III załącznika II do rozporządzenia podstawowego obliczenie takiego nadmiernego umorzenia nie należy do organu prowadzącego dochodzenie. Przeciwnie, zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego, do organu tego należy jedynie ustalenie wystarczającego dowodu pozwalającego odrzucić adekwatność domniemanego systemu weryfikacji.

(55)

Jak wyjaśniono w motywie 47 powyżej, nadanie uprawnienia do uzyskania korzyści (tj. wywozu na podstawie zezwolenia) i przyznanie korzyści (tj. bezcłowego przywozu materiałów do produkcji) są jedynie luźno ze sobą powiązane. Nie muszą one występować w określonej kolejności ani w krótkim przedziale czasu. Możliwe jest więc, że uprawnienie nadawane jest w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, natomiast powiązane z nim przyznanie korzyści może nastąpić zarówno przed tym okresem, jak i po nim. Ponadto, dzięki łączeniu, uprawnienie do uzyskania korzyści na podstawie zezwolenia na jeden produkt może zostać przeniesione tak, że ostatecznie przynosi korzyść dzięki innemu produktowi.

(56)

W rozporządzeniu w sprawie ceł ostatecznych kwotę subsydium uzyskaną w ramach programu AAS obliczono na podstawie niepobranych należności celnych przywozowych za materiały przywożone do produkcji sztab i prętów ze stali nierdzewnej w ramach programu w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem. Wspomnianą kwotę subsydium przydzielono następnie do kwoty obrotu z wywozu produktu objętego postępowaniem w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem.

(57)

Dwóch producentów eksportujących, którzy korzystają z programu AAS, zgodziło się z oceną Komisji przedstawioną w motywie 55 powyżej i potwierdziło, że wywóz produktu objętego postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym umożliwiał im uzyskanie korzyści, której część była lub będzie przyznana poza okresem objętym dochodzeniem przeglądowym. Ponadto jeden z producentów eksportujących potwierdził, że ze względu na sposób, w jaki prowadzony był proces topienia w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, nie można wykluczyć, że przywóz nakładów objęty zezwoleniami w ramach programu AAS na sztaby i pręty ze stali nierdzewnej trafiał do innych produktów, a do sztab i prętów ze stali nierdzewnej trafiał przywóz nakładów objęty zezwoleniami w ramach programu AAS na inne produkty. W związku z tym producent eksportujący przyznał, że branie pod uwagę tylko niepobranych należności celnych za przywóz objęty zezwoleniami w ramach programu AAS na sztaby i pręty ze stali nierdzewnej w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym nie odzwierciedla faktycznych korzyści przyznanych w ramach programu w związku z wywozem sztab i prętów ze stali nierdzewnej podczas tego okresu. Z powodu braku odpowiednich danych Komisja nie była w stanie obliczyć kwoty subsydium na podstawie niepobranych należności celnych przywozowych za materiały przywożone do produkcji sztab i prętów ze stali nierdzewnej w ramach programu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, tak jak w pierwotnym dochodzeniu.

(58)

W tych okolicznościach oba przedsiębiorstwa zgodziły się, aby kwotę subsydium obliczyć na podstawie całkowitych transakcji wywozowych rozliczonych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym na podstawie zezwoleń w ramach AAS powiązanych z produktem objętym postępowaniem. Każde przedsiębiorstwo zaproponowało metodykę odpowiednią do ich konkretnej sytuacji (w tym przypadku zależną od asortymentu przywożonych surowców do produkcji produktu objętego przeglądem). Wiarygodne obliczenie kwoty należności celnych zaoszczędzonych dzięki nakładom pochodzącym z przywozu jest możliwe albo w drodze wykorzystania normy SION, albo w oparciu o średnią wartość dodaną otrzymaną w ramach wszystkich poprzednich zezwoleń zapewnionych w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem. Komisja uznała te metodyki za właściwe i zaakceptowała je.

(59)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego wspomniane kwoty subsydium zostały podzielone przez całkowity obrót z wywozu produktu objętego postępowaniem podczas okresu objętego dochodzeniem przeglądowym jako właściwy mianownik, ponieważ subsydium jest uwarunkowane wynikami eksportowymi i nie zostało przyznane w odniesieniu do wyprodukowanych, wywożonych czy transportowanych ilości.

(60)

Komisja ustaliła zatem, że stopy subsydiowania w odniesieniu do tego programu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wynoszą 0,88 % dla Chandan Steel Limited i 1,56 % dla Isinox Steel Limited.

3.3.   System zwrotu ceł („DDS”)

3.3.1.   Podstawa prawna

(61)

Szczegółowy opis DDS zawarto w zasadach zwrotu ceł i podatku akcyzowego z 1995 r. zmienionych kolejnymi zawiadomieniami.

3.3.2.   Kwalifikowalność

(62)

Do korzystania z tego systemu kwalifikuje się każdy producent eksportujący i każdy eksportujący podmiot handlowy.

3.3.3.   Zastosowanie w praktyce

(63)

Kwalifikujący się eksporter może złożyć wniosek o wypłatę kwoty zwrotu, która jest obliczana jako procent od wartości dostarczonej na statek („FOB”) produktów wywiezionych w ramach tego programu. Stawki zwrotu cła zostały ustalone przez rząd Indii dla szeregu produktów, w tym dla produktu objętego postępowaniem. Są one ustalane na podstawie średniej ilości lub wartości materiałów użytych jako nakłady podczas wytwarzania produktu oraz średniej kwoty ceł zapłaconych od tych nakładów. Stosuje się je niezależnie od tego, czy cła przywozowe zostały rzeczywiście zapłacone. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym stawka DDS wynosiła 1,9 % do dnia 22 listopada 2015 r., następnie wynosiła 2 % przy limicie 3,2 INR/kg do dnia 10 lutego 2016 r., a wreszcie 2 % przy limicie 4,3 INR/kg.

(64)

Aby korzystać z tego systemu, przedsiębiorstwo musi dokonywać wywozu. Z chwilą wprowadzenia danych o przesyłce do serwera celnego (ICEGATE) następuje wskazanie, że wywóz odbywa się w ramach DDS i kwota DDS zostaje nieodwołalnie ustalona. Po przedłożeniu przez przedsiębiorstwo przewozowe informacji wywozowej (Export General Manifest – EGM) i porównaniu tego dokumentu z danymi w dokumencie przewozowym przez urząd celny zostają spełnione wszystkie warunki do udzielenia zgody na wypłatę kwoty zwrotu w drodze bezpośredniego przelewu na konto bankowe eksportera bądź też polecenia zapłaty.

(65)

Eksporter musi również przedstawić dowód na uzyskanie wpływów z wywozu w postaci zaświadczenia banku o uzyskaniu wpływów (Bank Realisation Certificate – BRC). Dokument ten można dostarczyć po wypłaceniu kwoty zwrotu, rząd Indii odzyska jednak wypłaconą kwotę, jeżeli eksporter nie przedstawi zaświadczenia banku o uzyskaniu wpływów w podanym terminie.

(66)

Kwotę zwrotu można wykorzystać w dowolnym celu.

(67)

Zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Indiach kwota zwrotu cła może być księgowana na zasadzie rachunkowości memoriałowej jako dochód na rachunkach bankowych podmiotu gospodarczego po wywiązaniu się z obowiązku wywozu.

(68)

Komisja stwierdziła, że wszyscy współpracujący producenci eksportujący nadal korzystali z DDS w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.4.   Wnioski dotyczące DDS

(69)

W ramach DDS zapewniane są subsydia w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (i) oraz art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego. Tak zwana kwota zwrotu cła stanowi wkład finansowy ze strony rządu Indii, ponieważ przyjmuje postać bezpośredniego przekazania środków finansowych przez rząd Indii. Nie ma ograniczeń co do sposobu wykorzystania tych funduszy. Ponadto kwota zwrotu cła zapewnia korzyści eksporterowi, gdyż poprawia jego płynność finansową.

(70)

Stawka zwrotu cła za wywóz jest określana przez rząd Indii w zależności od produktu. Niemniej jednak mimo iż subsydium określa się jako zwrot cła, program nie posiada cech dopuszczalnego systemu zwrotu ceł czy systemu zwrotu ceł za składniki zastępcze w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego. Płatności w gotówce na rzecz eksportera nie są związane z rzeczywistymi płatnościami ceł za przywóz surowców i nie stanowią kredytu celnego służącego wyrównaniu ceł przywozowych od przeszłych lub przyszłych przywozów surowców.

(71)

Podczas wizyty weryfikacyjnej rząd Indii twierdził, że istnieje odpowiedni związek między stawkami zwrotu ceł oraz należnościami celnymi zapłaconymi za surowce. Jest tak, ponieważ przy ustalaniu stawek zwrotu ceł rząd Indii uwzględnia średnią ilość lub wartość nakładów użytych przy wytwarzaniu produktu oraz średnią kwotę ceł zapłaconych za te nakłady.

(72)

Komisja nie uważa jednak, że rzekome powiązanie między stawkami zwrotu ceł i cłem zapłaconym za surowce jest wystarczające, aby ten program spełniał wymagania ustanowione w załączniku I, załączniku II (definicja i zasady zwrotu ceł) oraz w załączniku III (definicja i zasady zwrotu ceł za składniki zastępcze) do rozporządzenia podstawowego. W szczególności kwoty kredytu nie oblicza się w powiązaniu z rzeczywiście wykorzystaną ilością nakładów. Ponadto nie istnieje żaden system ani procedura służące potwierdzeniu, które nakłady (włącznie z ich ilością i pochodzeniem) są zużywane w procesie produkcji wywożonego produktu lub czy miała miejsce nadmierna płatność ceł przywozowych w rozumieniu lit. i) załącznika I oraz załączników II i III do rozporządzenia podstawowego. Rząd Indii nie przeprowadził ponadto dalszej oceny w oparciu o rzeczywiste nakłady i transakcje w celu stwierdzenia, czy miały miejsce nadpłaty. Argument ten został zatem odrzucony.

(73)

Co za tym idzie, płatność, która ma postać bezpośredniego przekazania przez rząd Indii środków finansowych w następstwie wywozu dokonywanego przez eksporterów, należy traktować jako dotację bezpośrednią od rządu Indii uwarunkowaną wynikami wywozu, i tym samym uważa się ją za szczególną i stanowiącą podstawę środków wyrównawczych zgodnie z art. 4 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia podstawowego.

3.3.5.   Obliczanie kwoty subsydium

(74)

Zgodnie z art. 3 pkt 2 i art. 5 rozporządzenia podstawowego, kwoty subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych zostały obliczone w odniesieniu do potwierdzonych korzyści przyznanych beneficjentowi w trakcie okresu objętego dochodzeniem przeglądowym. W tym kontekście uznano, że przyznanie świadczeń odbiorcy dokonuje się w momencie realizacji transakcji wywozowej na warunkach określonych w tym programie. Od tego momentu rząd Indii jest prawnie zobowiązany do wypłaty kwoty zwrotu, co stanowi wkład finansowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego. Gdy tylko organy celne wystawią wywozowy dokument przewozowy określający, między innymi, kwotę zwrotu przyznawaną w odniesieniu do danej transakcji wywozowej, rząd Indii nie może już swobodnie decydować o przyznaniu subsydium. W świetle powyższego i mając na uwadze, że nie ma wiarygodnych dowodów wskazujących na odmienne okoliczności, za właściwe uznaje się dokonanie wyceny świadczeń w ramach DDS jako sumy kwot zwrotu przyznanych za transakcje wywozowe dokonane w ramach tego programu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(75)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego wspomniane kwoty subsydium zostały podzielone przez całkowity obrót z wywozu produktu objętego postępowaniem podczas okresu objętego dochodzeniem przeglądowym jako właściwy mianownik, ponieważ subsydium jest uwarunkowane wynikami eksportowymi i nie zostało przyznane w odniesieniu do wyprodukowanych, wywożonych czy transportowanych ilości.

(76)

Komisja ustaliła zatem, że stopy subsydiowania w odniesieniu do tego systemu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wynoszą 1,02 % dla Chandan Steel Limited, 0,66 % dla Isinox Steel Limited i 1,82 % dla Grupy Venus.

3.4.   Program „Duty Entitlement Passbook” („DEPBS”)

(77)

Dochodzenie ujawniło, że zaprzestano korzystania z tego programu i nie przyniósł on żadnej korzyści objętym próbą producentom eksportującym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, co sprawia, że na potrzeby niniejszego dochodzenia dalsza ocena stosowania środków wyrównawczych w ramach tego programu jest niepotrzebna.

3.5.   Program „Duty Free Import Authorisation” („DFIA”)

(78)

Dochodzenie ujawniło, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym żaden z objętych próbą producentów eksportujących nie skorzystał z tego programu, co sprawia, że na potrzeby niniejszego dochodzenia dalsza ocena stosowania w jego ramach środków wyrównawczych jest niepotrzebna.

3.6.   program dotyczący zwolnienia kredytów eksportowych z podatku od odsetek „Exemption of Export Credit from Interest Taxes”;

(79)

Dochodzenie ujawniło, że zaprzestano korzystania z tego programu i nie przyniósł on żadnej korzyści objętym próbą producentom eksportującym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, co sprawia, że na potrzeby niniejszego dochodzenia dalsza ocena stosowania środków wyrównawczych w ramach tego programu jest niepotrzebna.

3.7.   Program „Export Credit” („ECS”)

(80)

Dochodzenie ujawniło, że wszyscy objęci próbą producenci eksportujący korzystali z programu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Stwierdzono jednak, że ponieważ otrzymane przez te przedsiębiorstwa zachęty były nieznaczne, na potrzeby niniejszego dochodzenia dalsza ocena stosowania w ramach tego systemu środków wyrównawczych jest niepotrzebna.

3.8.   Program „Export Promotion Capital Goods” („EPCGS”)

(81)

Dochodzenie ujawniło, że wszyscy objęci próbą producenci eksportujący korzystali z programu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Stwierdzono jednak, że ponieważ otrzymane przez te przedsiębiorstwa zachęty były nieznaczne, na potrzeby niniejszego dochodzenia dalsza ocena stosowania w ramach tego systemu środków wyrównawczych jest niepotrzebna.

3.9.   Gwarancje kredytowe i bezpośrednie transfery funduszy dokonywane przez rząd Indii

(82)

Dochodzenie ujawniło, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym żaden z objętych próbą producentów eksportujących nie otrzymał od rządu Indii gwarancji kredytowych ani nie uzyskał bezpośredniego transferu funduszy, które przyniosłyby mu korzyść, co sprawia, że na potrzeby niniejszego dochodzenia dalsza ocena stosowania w ramach tych rozwiązań środków wyrównawczych jest niepotrzebna.

3.10.   Program dotyczący wywozu towarów z Indii „Merchandise Export from India” („MEIS”)

3.10.1.   Podstawa prawna

(83)

Szczegółowy opis programu MEIS zawarto w rozdziale 3 FTP 15-20 oraz w rozdziale 3 HOP I 15–20.

(84)

MEIS jest kontynuacją 5 innych programów („Focus Market”, „Focus Product”, „Market Linked Focus Product”, „Agricultural Infrastructure Incentive Scrip” oraz „VKGUY”).

3.10.2.   Kwalifikowalność

(85)

Do korzystania z tego systemu kwalifikuje się każdy producent eksportujący i każdy eksportujący podmiot handlowy.

3.10.3.   Zastosowanie w praktyce

(86)

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa mogą uzyskać świadczenia w ramach programu MEIS, wywożąc określone produkty do określonych państw, należących do następujących kategorii: grupa A („rynki tradycyjne”, w tym wszystkie państwa członkowskie UE), grupa B („rynki wschodzące i docelowe”) i grupa C („inne rynki”). Państwa zaklasyfikowane do poszczególnych grup oraz wykaz produktów ze wskazaniem stawki świadczeń określono odpowiednio w Tabeli 1 i Tabeli 2 w dodatku 3B do dokumentu FTP 15–20. Pod koniec okresu objętego dochodzeniem przeglądowym zniesiono podział na różne rynki, a program stał się dostępny dla wszystkich.

(87)

Świadczenie przyjmuje postać kredytu celnego w wysokości odpowiadającej odsetkowi wartości FOB wywozu. W przypadku sztab i prętów ze stali nierdzewnej na początku okresu objętego dochodzeniem przeglądowym odsetek ten wynosił 2 % dla wywozu do państw z grupy B i 0 % dla wywozu do państw z grup A i C. Jak wspomniano w motywie 86 powyżej, pod koniec okresu objętego dochodzeniem przeglądowym zniesiono podział między grupami państw, a odsetek w wysokości 2 % zaczął mieć zastosowanie do wszystkich państw. Niektóre rodzaje wywozu są wyłączone z programu, na przykład wywóz towarów przywiezionych lub przeładowanych, uznanych za wywóz, wywóz usług oraz obrót z wywozu podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych/jednostkach eksportowych.

(88)

Kredyty celne w ramach programu MEIS są zbywalne bez ograniczeń i zachowują ważność przez okres 18 miesięcy od daty przyznania. Można je wykorzystać na: (i) zapłatę należności celnych przywozowych z tytułu przywozu dowolnych nakładów lub towarów, w tym dóbr kapitałowych; (ii) zapłatę akcyzy z tytułu zamówienia krajowego na nakłady lub towary, w tym dobra kapitałowe; oraz (iii) zapłatę podatku od usług z tytułu zamówień publicznych.

(89)

Wniosek o przyznanie świadczeń w ramach programu MEIS należy wypełnić online na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Zagranicznego. Do wniosku internetowego należy dołączyć odpowiednią dokumentację (dokumenty przewozowe, zaświadczenie banku o uzyskaniu wpływów i list załadunkowy). Właściwy organ lokalny („OL”) rządu Indii przyznaje kredyt celny po weryfikacji tych dokumentów. Jeśli eksporter dostarczy odpowiednią dokumentację, organ lokalny nie może już swobodnie decydować o przyznaniu kredytów celnych.

(90)

Komisja stwierdziła, że objęci próbą producenci eksportujący otrzymali świadczenia w ramach programu MEIS w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.10.4.   Wnioski dotyczące programu MEIS

(91)

W ramach programu MEIS zapewniane są subsydia w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) oraz art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego. Kredyt celny w ramach programu MEIS stanowi wkład finansowy rządu Indii, gdyż ostatecznie jest on wykorzystywany jako wyrównanie należności celnych przywozowych, tym samym zmniejszając wpływy rządu Indii z cła, które w przeciwnym przypadku byłoby należne. Ponadto kredyt celny w ramach programu MEIS zapewnia świadczenia eksporterowi, gdyż poprawia jego płynność finansową.

(92)

Poza tym świadczenia w ramach MEIS są prawnie uwarunkowane wynikami wywozu i tym samym uważa się je za szczególne i stanowiące podstawę środków wyrównawczych zgodnie z art. 4 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia podstawowego.

(93)

Programu tego nie można uznać za dopuszczalny system zwrotu ceł czy system zwrotu ceł za składniki zastępcze w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego. Nie odpowiada on rygorystycznym zasadom określonym w lit. i) załącznika I, w załączniku II (definicja i zasady zwrotu ceł) oraz załączniku III (definicja i zasady zwrotu ceł za składniki zastępcze) do rozporządzenia podstawowego. Eksporter nie jest zobowiązany do rzeczywistego zużycia towarów przywożonych na zasadach bezcłowych w procesie produkcji, a kwoty przyznanego kredytu nie oblicza się w powiązaniu z rzeczywiście wykorzystaną ilością takich nakładów. Nie istnieje żaden system ani żadna procedura służące potwierdzeniu, które nakłady są zużywane w procesie produkcji wywożonego produktu lub czy miała miejsce nadmierna płatność należności celnych przywozowych w rozumieniu lit. i) załącznika I oraz załączników II i III do rozporządzenia podstawowego. Eksporter kwalifikuje się do uzyskania świadczeń w ramach programu MEIS niezależnie od tego, czy dokonuje przywozu jakichkolwiek nakładów. Aby otrzymać świadczenia, wystarczy, aby eksporter dokonał jedynie wywozu towarów, bez potrzeby wykazywania, że którykolwiek z użytych materiałów do produkcji pochodził z przywozu. Stąd też do otrzymania świadczeń w ramach programu MEIS kwalifikują się nawet eksporterzy, którzy nabywają wszystkie nakłady ze źródeł lokalnych i nie przywożą żadnych towarów, które można by wykorzystać jako nakłady. Ponadto eksporter może korzystać z kredytów celnych w ramach programu MEIS w celu przywozu dóbr kapitałowych, choć dobra takie nie wchodzą w zakres dopuszczalnych systemów zwrotu ceł, jak wskazano w lit. i) załącznika I do rozporządzenia podstawowego, ponieważ nie są one zużywane do wytworzenia wywożonych produktów. Rząd Indii nie przeprowadził ponadto dalszej oceny w oparciu o rzeczywiste nakłady i transakcje w celu stwierdzenia, czy miały miejsce nadpłaty.

3.10.5.   Obliczanie kwoty subsydium

(94)

Zgodnie z art. 3 pkt 2 i art. 5 rozporządzenia podstawowego, wysokość subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych została obliczona w odniesieniu do potwierdzonych korzyści przyznanych beneficjentowi w trakcie okresu objętego dochodzeniem przeglądowym. W tym kontekście uznano, że przyznanie świadczeń odbiorcy dokonuje się w momencie realizacji transakcji wywozowej na warunkach określonych w tym programie.

(95)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego wspomniane kwoty subsydium zostały podzielone przez całkowity obrót z wywozu produktu objętego postępowaniem podczas okresu objętego dochodzeniem przeglądowym jako właściwy mianownik, ponieważ subsydium jest uwarunkowane wynikami eksportowymi i nie zostało przyznane w odniesieniu do wyprodukowanych, wywożonych czy transportowanych ilości.

(96)

Komisja ustaliła zatem, że stopy subsydiowania w odniesieniu do tego programu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wynoszą 1,31 % dla Chandan Steel Limited, 1,33 % dla Isinox Steel Limited i 1,00 % dla Grupy Venus.

(97)

Po ujawnieniu ustaleń jedna ze stron utrzymywała, że tylko korzyść osiągnięta w wyniku sprzedaży do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym powinna stanowić podstawę środków wyrównawczych. Jak wspomniano w motywie 95 powyżej, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego kwota subsydium została jednak przydzielona do łącznej wartości obrotów z wywozu produktu objętego postępowaniem podczas okresu objętego dochodzeniem przeglądowym jako właściwy mianownik. Kwota korzyści przydzielonych w odniesieniu do obrotu uzyskanego w wyniku wywozu do Unii stanowiła później podstawę środków wyrównawczych.

3.11.   Pakietowy program zachęt (PSI) dla stanu Maharasztra

(98)

Dochodzenie ujawniło, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym żaden z objętych próbą producentów eksportujących nie skorzystał z tego programu, co sprawia, że na potrzeby niniejszego dochodzenia dalsza ocena stosowania w jego ramach środków wyrównawczych jest niepotrzebna.

3.12.   Subsydia regionalne

(99)

Dochodzenie ujawniło, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym żaden z objętych próbą producentów eksportujących nie skorzystał z tych programów, co sprawia, że na potrzeby niniejszego dochodzenia dalsza ocena zasadności zastosowania w ich ramach środków wyrównawczych jest niepotrzebna.

3.13.   Kwoty subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych

(100)

Kwoty subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych zgodnie z przepisami rozporządzenia podstawowego, wyrażone ad valorem, dla współpracującego producenta eksportującego przedstawiały się następująco:

Tabela 1

Subsydia stanowiące podstawę środków wyrównawczych

PROGRAMY

PRZEDSIĘBIORSTWA

AAS (%)

DDS (%)

MEIS (%)

Ogółem (%)

Chandan Steel Limited

0,88

1,02

1,31

3,21

Isinox Steel Limited

1,56

0,66

1,33

3,55

Grupa Venus

Nie dotyczy

1,82

1,00

2,82

Źródło: Dochodzenie.

(101)

Całkowita kwota subsydiów przekracza próg de minimis wskazany w art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

3.14.   Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji subsydiowania

(102)

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy wygaśnięcie obowiązujących środków prowadziłoby do kontynuacji subsydiowania.

(103)

Zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w motywach od 31 do 101 powyżej ustalono, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, indyjscy eksporterzy produktu objętego postępowaniem nadal korzystali z subsydiowania będącego podstawą środków wyrównawczych, przyznanego im przez władze indyjskie.

(104)

Programy subsydiów dostarczają powtarzających się korzyści i nie ma przesłanek, aby sądzić, że korzyści te wygasną w przewidywalnej przyszłości. Istotnie subsydiowanie w ramach DDS i MEIS wzrosło w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Stawka i limit w ramach DDS wzrosły, natomiast program MEIS, który na początku okresu objętego dochodzeniem przeglądowym był dostępny dla wywozu do grupy państw (nieobejmującej państw członkowskich), pod koniec tego okresu stał się dostępny dla wszystkich państw. Ta ostatnia zmiana doprowadziła do wzrostu atrakcyjności wywozu do Unii.

(105)

Chociaż ceny sprzedaży sztab i prętów ze stali nierdzewnej do Unii są zbliżone do cen sprzedaży tych produktów na rynkach krajów trzecich, wszyscy objęci próbą producenci eksportujący dysponują znacznymi wolnymi mocami produkcyjnymi wahającymi się od 14 do 66 %. Wykorzystanie mocy produkcyjnych wszystkich współpracujących producentów eksportujących (reprezentujących około 46 % całkowitego przywozu sztab i prętów ze stali nierdzewnej do Unii z Indii) wynosi około 42 %. Wolne moce produkcyjne tylko tych producentów wynoszą około 156 000 ton, tj. 50 % całej konsumpcji w Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Biorąc pod uwagę, że liczba ta nie uwzględnia wolnych mocy produkcyjnych producentów eksportujących stanowiących pozostałe 54 % całkowitego przywozu sztab i prętów ze stali nierdzewnej do Unii z Indii, jak również tych indyjskich producentów, którzy nie eksportują do Unii, powyższy szacunek jest zachowawczy, jeżeli chodzi o całkowite wolne moce produkcyjne w Indiach.

(106)

Zgodnie z założeniami projektu „krajowej indyjskiej polityki w odniesieniu do stali na 2017 r.” w 2015 r. Indie stanowiły jedyną dużą gospodarkę na świecie, w której popyt na stal wciąż wykazywał pozytywny wzrost na poziomie 5,3 %. Chociaż w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym produkcja na potrzeby konsumpcji krajowej wśród objętych próbą producentów eksportujących waha się od 1 do 17 % całkowitej produkcji, to nadwyżka mocy produkcyjnych współpracujących producentów eksportujących wynosi około 58 %. W związku z tym, nawet jeżeli wzrost konsumpcji krajowej utrzymałby się na poziomie z 2015 r., wchłonięcie nadwyżki mocy produkcyjnych zajęłoby wiele lat.

(107)

Pomimo środków rynek unijny pozostaje atrakcyjny. Wszyscy objęci próbą producenci eksportujący są zorientowani na wywóz – wywożą od 83 % do 99 % całości wyprodukowanych sztab i prętów ze stali nierdzewnej. Pomimo obowiązujących środków Unia nadal jest ważnym rynkiem eksportowym dla producentów eksportujących objętych próbą, będąc odbiorcą 35–53 % całości wywozu sztab i prętów ze stali nierdzewnej tych producentów eksportujących w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W przypadku uchylenia środków prawdopodobnie zwiększyłyby się wielkości wywozu do Unii, które już w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym są znaczące. Jak zostało to dokładniej omówione w motywie 183 poniżej, kwestia ta została dobrze zilustrowana przykładem pewnego producenta eksportującego, wobec którego – w następstwie przeglądu okresowego przeprowadzonego w 2013 r. – cło zmniejszono do 0 %.

(108)

W związku z tym Komisja stwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji subsydiowania.

4.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

4.1.   Definicja przemysłu unijnego i produkcji unijnej

(109)

W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym produkt podobny był wytwarzany przez 25 producentów. Producenci ci reprezentują „przemysł unijny” w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

4.2.   Uwagi wstępne

(110)

Szkoda została oceniona na podstawie tendencji dotyczących produkcji, mocy produkcyjnych, wykorzystania mocy produkcyjnych, sprzedaży, udziału w rynku, zatrudnienia, wydajności oraz wzrostu, zebranych na poziomie całego przemysłu unijnego oraz tendencji w zakresie cen, rentowności, przepływu środków pieniężnych, zdolności do pozyskiwania kapitału i inwestycji, zapasów, zwrotu z inwestycji oraz wynagrodzeń, zebranych na poziomie objętych próbą producentów unijnych.

(111)

W okresie badanym, z wyjątkiem 2013 r., przeważały pozytywne warunki rynkowe i wzrost konsumpcji sztab i prętów ze stali nierdzewnej w Unii. W 2013 r. w wyniku przeglądu okresowego zmniejszono stawkę celną mającą zastosowanie do Viraj do 0 %, jak wskazano w motywie 3 powyżej.

4.3.   Konsumpcja w Unii

(112)

Komisja określiła konsumpcję w Unii, sumując:

(a)

zweryfikowaną sprzedaż trzech objętych próbą producentów unijnych w Unii;

(b)

sprzedaż nieobjętych próbą współpracujących producentów unijnych w Unii, uzyskaną z wniosku o dokonanie przeglądu i po weryfikacji danych dostarczonych przez EUROFER; oraz

(c)

przywóz według informacji Eurostatu.

(113)

Konsumpcja sztab i prętów ze stali nierdzewnej w Unii kształtowała się w następujący sposób:

Tabela 2

Konsumpcja w Unii (w tonach)

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Łączna konsumpcja w Unii (w tonach)

270 254

259 213

301 309

310 418

314 305

Indeks (2012 = 100)

100

96

111

115

116

Źródło: Dane Eurostatu, EUROFER-u i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(114)

Konsumpcja w Unii w okresie badanym wzrosła o 16 %. Wyniki analizy poszczególnych lat wykazują początkowy spadek o 4 % w latach 2012–2013 i następujący po nim stopniowy wzrost o 20 punktów procentowych lub ponad 55 tys. ton w czasie od 2014 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym.

4.4.   Przywóz z Indii

4.4.1.   Wielkość i udział przywozu z Indii w rynku

(115)

Komisja ustaliła wielkość przywozu sztab i prętów ze stali nierdzewnej z Indii do Unii na podstawie danych Eurostatu, a udział przywozu w rynku poprzez porównanie wielkości przywozu z konsumpcją w Unii, jak przedstawiono w tabeli 2.

(116)

Przywóz sztab i prętów ze stali nierdzewnej z Indii do Unii kształtował się następująco:

Tabela 3

Wielkość przywozu z Indii (w tonach) i udział w rynku

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Wielkość przywozu z Indii (w tonach)

27 138

27 053

42 631

44 494

44 636

Indeks (2012 = 100)

100

100

157

164

164

Udział przywozu z Indii w rynku (%)

10

10

14

14

14

Indeks (2012 = 100)

100

102

140

141

140

Źródło: Dane Eurostatu.

(117)

Wielkość przywozu z Indii do Unii w okresie badanym znacząco się zwiększył – o 64 % lub o niemal 18 000 ton. Wyniki analizy poszczególnych lat wykazują nieznaczny spadek w 2013 r., następujący po nim wzrost o 57 punktów procentowych w 2014 r. i dalszy wzrost o 7 punktów procentowych do 2015 r. i okresu objętego dochodzeniem przeglądowym.

(118)

Początkowo w latach 2012–2013 przywóz z Indii był stabilny, natomiast konsumpcja w Unii zmniejszyła się o 3 %. Między 2013 r. a okresem objętym dochodzeniem przeglądowym przywóz z Indii zwiększył się o 64 %, natomiast konsumpcja w Unii zwiększyła się o 20 %. Ponieważ wzrost przywozu z Indii był wyższy niż wzrost konsumpcji w Unii, udział tego przywozu w rynku wzrósł z 10 % do 14 %.

4.4.2.   Ceny przywozu z Indii

(119)

Komisja wykorzystała ceny przywozu z Indii podane przez Eurostat.

(120)

Średnie ceny sztab i prętów ze stali nierdzewnej przywożonych z Indii do Unii kształtowały się następująco:

Tabela 4

Ceny importowe z Indii

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Ceny importowe z Indii

(w EUR za tonę)

2 509

2 233

2 095

2 225

2 165

Indeks (2012 = 100)

100

89

84

89

86

Źródło: Dane Eurostatu.

(121)

W okresie badanym ceny importowe z Indii spadły o 14 %, przy czym największy spadek nastąpił w latach 2012–2013. Ceny spadły o 11 % w 2013 r. i o kolejne 5 punktów procentowych w 2014 r., zyskując 5 punktów procentowych w 2015 r., a następnie tracąc 3 punkty procentowe w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(122)

Mimo że spadek ten był zgodny z tendencją spadkową w cenach surowców, Komisja zauważyła, że – jak przedstawiono w tabeli 9 – podczas całego okresu badanego średnia jednostkowa cena importowa z Indii była znacznie niższa niż średnia jednostkowa cena sprzedaży i średni jednostkowy koszt produkcji przemysłu unijnego, co wywołało silną presję cenową na unijne ceny sprzedaży.

4.4.3.   Podcięcie cenowe

(123)

Komisja określiła podcięcie cenowe w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przez porównanie:

a)

Średnich ważonych cen sprzedaży poszczególnych rodzajów produktu stosowanych przez objętych próbą producentów unijnych wobec niepowiązanych klientów na rynku unijnym, dostosowanych do poziomu cen ex-works; oraz

b)

odnośnych średnich ważonych cen przywozu poszczególnych rodzajów produktu dokonywanego przez objętych próbą producentów z Indii na rzecz pierwszego niezależnego klienta na rynku unijnym, ustalonych na podstawie kosztu, ubezpieczenia i frachtu (CIF) z odpowiednimi korektami uwzględniającymi koszty ponoszone po przywozie.

(124)

Porównania cen dokonano z rozróżnieniem na rodzaje produktu w odniesieniu do transakcji na tym samym poziomie handlu, w razie konieczności odpowiednio skorygowanych oraz po odliczeniu bonifikat i rabatów. Wynik porównania wyrażono jako odsetek obrotów objętych próbą producentów unijnych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(125)

Porównanie wykazało, że dla współpracujących producentów eksportujących średni ważony margines podcięcia cenowego na rynku unijnym i wynosił 12 % podczas okresu objętego dochodzeniem przeglądowym.

4.5.   Przywóz z innych państw

(126)

Komisja ustaliła wielkość przywozu z państw innych niż Indie na podstawie danych Eurostatu, a udział tego przywozu w rynku poprzez porównanie wielkości przywozu z konsumpcją w Unii, jak przedstawiono w tabeli 2.

(127)

Przywóz sztab i prętów ze stali nierdzewnej do Unii z innych państw kształtował się następująco:

Tabela 5

Przywóz sztab i prętów ze stali nierdzewnej z innych państw

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Razem pozostałe kraje

Wielkość przywozu (w tonach)

22 035

19 243

20 326

20 367

20 262

Indeks (2012 = 100)

100

87

92

92

92

Udział w rynku (%)

8

7

7

7

6

Średnia cena (EUR/t)

4 395

4 171

4 178

4 236

4 145

Indeks (2012 = 100)

100

95

95

96

94

Szwajcaria

Wielkość przywozu (w tonach)

9 911

10 122

10 921

10 268

10 578

Indeks (2012 = 100)

100

102

110

104

107

Udział w rynku (%)

4

4

4

3

3

Średnia cena (EUR/t)

4 364

4 080

4 013

3 960

3 866

Indeks (2012 = 100)

100

93

92

91

89

Ukraina

Wielkość przywozu (w tonach)

4 276

3 344

2 891

3 773

3 573

Indeks (2012 = 100)

100

78

68

88

84

Udział w rynku (%)

2

1

1

1

1

Średnia cena (EUR/t)

3 174

2 834

2 805

2 612

2 406

Indeks (2012 = 100)

100

89

88

82

76

Pozostałe inne państwa

Wielkość przywozu (w tonach)

7 849

5 777

6 514

6 327

6 111

Indeks (2012 = 100)

100

74

83

81

78

Udział w rynku (%)

3

2

2

2

2

Średnia cena (EUR/t)

5 099

5 103

5 065

5 651

5 646

Indeks (2012 = 100)

100

100

99

111

111

Źródło: Dane Eurostatu.

(128)

Wielkość przywozu z państw trzecich innych niż Indie spadła o 8 % w porównaniu z 64 % wzrostem wielkości przywozu z Indii.

(129)

Podczas okresu badanego udział w rynku przywozu z państw innych niż Indie spadł z 8 % do 6 %, natomiast udział przywozu z Indii w rynku wzrósł z 10 % do 14 %.

(130)

W okresie badanym spadły udziały w rynku dwóch najistotniejszych oprócz Indii eksporterów: Szwajcaria odnotowała spadek udziału w rynku z 4 % do 3 %, natomiast Ukraina – z 2 % do 1 %.

(131)

W kontekście zwiększenia konsumpcji w Unii o 16 % i zmniejszenia udziału w rynku przemysłu Unii o 3 % w okresie badanym oznacza to, że przywóz z Indii pozyskał rynek nie tylko kosztem przemysłu unijnego, ale również pozostałego przywozu.

(132)

Średnia cena importowa z pozostałych państw trzecich spadała znacznie wolniej niż ceny importowe z Indii. Zmniejszyła się ona o 6 %, natomiast ceny importowe z Indii – o 14 %.

(133)

W całym okresie badanym ceny importowe ze Szwajcarii i Ukrainy były średnio znacznie wyższe niż ceny importowe z Indii. Cen nie można jednak zawsze bezpośrednio porównać, ponieważ na średnią cenę ma wpływ różny asortyment produktów.

(134)

Co więcej, wielkości przywozu ze Szwajcarii (+ 7 %) i z Ukrainy (– 16 %) w szczególności, a także z wszystkich innych państw trzecich (– 8 %) zasadniczo nie podlegały wzrostowi tak silnemu jak wielkości przywozu z Indii (+ 64 %).

(135)

Choć wielkość przywozu z Indii wzrosła o ponad 17 000 ton w okresie badanym, wielkość przywozu z Ukrainy spadła o około 700 ton, ze Szwajcarii wzrosła o około 700 ton, a z wszystkich pozostałych państw trzecich (w tym ze Szwajcarii i z Ukrainy) wzrosła o około 1 700 ton.

(136)

Na podstawie powyższych informacji i ze względu na fakt, że wielkość przywozu ze Szwajcarii i z Ukrainy jest o wiele niższa niż przywóz z Indii, nie istnieją przesłanki wskazujące, że przywóz z tych dwóch państw spowodował szkodę dla przemysłu unijnego.

(137)

Przywóz z państw innych niż Indie (w tym ze Szwajcarii i z Ukrainy) zazwyczaj ma wyższą cenę niż przywóz z Indii, przy czym w okresie badanym odnotował on 2 % spadek udziałów w rynku.

4.6.   Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego

4.6.1.   Uwagi ogólne

(138)

Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia podstawowego w okresie badanym Komisja przeprowadziła badanie wpływu przywozu towarów po subsydiowanych cenach na przemysł unijny poprzez ocenę wszystkich wskaźników ekonomicznych mających wpływ na stan przemysłu.

(139)

Jak wspomniano w motywie 12 powyżej, w celu określenia potencjalnej szkody poniesionej przez przemysł unijny dokonano doboru próby.

(140)

W celu określenia szkody Komisja rozróżniła makroekonomiczne i mikroekonomiczne wskaźniki szkody.

(141)

Komisja oceniła wskaźniki makroekonomiczne na podstawie danych zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu, danych przedstawionych przez EUROFER i zweryfikowanych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, udzielonych przez producentów unijnych objętych próbą. Dane dotyczyły wszystkich producentów unijnych.

(142)

Komisja oceniła wskaźniki mikroekonomiczne na podstawie zweryfikowanych danych przedstawionych w odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu, udzielonych przez objętych próbą producentów unijnych.

(143)

Oba zestawy danych uznano za reprezentatywne dla sytuacji gospodarczej przemysłu unijnego.

(144)

Do wskaźników makroekonomicznych zalicza się: produkcję, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wielkość sprzedaży, udział w rynku, wzrost, zatrudnienie, wydajność, wielkość marginesu subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych i poprawę sytuacji po wcześniejszym subsydiowaniu.

(145)

Do wskaźników mikroekonomicznych zalicza się: średnie ceny jednostkowe, koszt jednostkowy, koszty pracy, zapasy, rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskiwania kapitału.

4.6.2.   Wskaźniki makroekonomiczne

4.6.2.1.   Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(146)

Całkowita produkcja unijna, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 6

Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych producentów unijnych

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Wielkość produkcji (w tonach)

285 000

269 000

314 000

325 000

326 000

Indeks (2012 = 100)

100

94

110

114

114

Moc produkcyjna (w tonach)

475 000

470 000

491 000

494 000

493 500

Indeks (2012 = 100)

100

99

103

104

104

Wykorzystanie zdolności produkcyjnej (%)

60

57

64

66

66

Indeks (2012 = 100)

100

95

107

110

110

Źródło: Dane Eurostatu, EUROFER-u i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(147)

Wielkość produkcji przemysłu unijnego w okresie badanym wzrosła o 14 %. Wyniki analizy poszczególnych lat wykazują, że początkowo ceny spadły o 6 % w 2013 r., następnie stopniowo wzrosły o 16 punktów procentowych w 2014 r. i kolejne 4 punkty procentowe w 2015 r., utrzymując się na tym samym poziomie w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(148)

Moce produkcyjne przemysłu unijnego w okresie badanym wzrosły o 4 %.

(149)

W związku ze wzrostem wielkości produkcji wykorzystanie mocy produkcyjnych przez przemysł unijny zwiększyło się o 10 % w okresie badanym.

4.6.2.2.   Wielkość sprzedaży i udział w rynku

(150)

Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego na obszarze Unii i jego udział w rynku kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 7

Wielkość sprzedaży i udział w rynku producentów unijnych

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Wielkość sprzedaży w Unii (w tonach)

221 081

212 917

238 352

245 557

249 407

Indeks (2012 = 100)

100

96

108

111

113

Udział w rynku (%)

82

82

79

79

79

Indeks (2012 = 100)

100

99

96

96

96

Źródło: Dane Eurostatu, EUROFER-u i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(151)

Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego na rynku unijnym w okresie badanym wzrosła o około 13 % lub o ponad 28 000 ton, co stanowi wartość poniżej 16 % wzrostu rynku, jak opisano w tabeli 2.

(152)

Wyniki analizy poszczególnych lat wykazują początkowy spadek o 4 % w latach 2012–2013 i następujący po nim wzrost o 12 punktów procentowych w 2014 r., 3 punkty procentowe w 2015 r. i kolejne 2 punkty procentowe w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(153)

Udział przemysłu unijnego w rynku w okresie badanym spadł o 3 %, z 82 % w latach 2012–2013 do 79 % w czasie od 2014 r. do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym.

4.6.2.3.   Wzrost

(154)

Konsumpcja w Unii w okresie badanym zwiększyła się o 16 % lub o ponad 44 000 ton. Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego wzrosła o 13 % lub o ponad 23 000 ton, co mimo wszystko przełożyło się na utratę przez przemysł Unii 4 punktów procentowych udziałów w rynku.

4.6.2.4.   Zatrudnienie i wydajność

(155)

Zatrudnienie i wydajność przemysłu unijnego w okresie badanym kształtował się następująco:

Tabela 8

Zatrudnienie i wydajność producentów unijnych

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Liczba pracowników

2 150

2 150

2 150

2 150

2 150

Indeks (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Wydajność (tony/pracownika)

133

125

146

151

152

Indeks (2012 = 100)

100

94

110

114

114

Źródło: Dane Eurostatu, EUROFER-u i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(156)

Zatrudnienie w przemyśle unijnym w okresie badanym utrzymało się na stałym poziomie.

(157)

Ze względu na 14 % spadek produkcji w okresie badanym, wydajność w tym okresie również spadła o 14 %. Wyniki analizy poszczególnych lat wykazują początkowy spadek o 6 % w latach 2012–2013 i następujący po nim wzrost o 16 punktów procentowych w 2014 r. i kolejne 4 punkty procentowe w 2015 r. oraz utrzymywanie się na jednolitym poziomie w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

4.6.2.5.   Wielkość marginesu subsydiowania oraz poprawa sytuacji po subsydiowaniu w przeszłości

(158)

Komisja ustaliła, że kontynuowano przywóz sztab i prętów ze stali nierdzewnej z Indii na rynek unijny po cenach subsydiowanych. Margines subsydiowania ustalony dla Indii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym znacznie przekraczał poziom de minimis opisany w motywie 100 powyżej.

(159)

Zbiegło się to z 14 % spadkiem cen importowych z Indii w okresie badanym. W konsekwencji przemysł unijny nie był jednak w stanie w pełni skorzystać na obowiązujących środkach wyrównawczych, ponieważ ich udział w rynku zmniejszył się o 4 %, a ich rentowność spadła o prawie 5 punktów procentowych.

4.6.3.   Wskaźniki mikroekonomiczne

4.6.3.1.   Ceny i czynniki wpływające na ceny

(160)

Średnie ceny sprzedaży stosowane przez objętych próbą producentów unijnych wobec klientów niepowiązanych w Unii kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 9

Średnie ceny sprzedaży w Unii i koszt jednostkowy

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Średnia jednostkowa cena sprzedaży w Unii (EUR/t)

3 190

2 832

2 804

2 680

2 482

Indeks (2012 = 100)

100

89

88

84

78

Jednostkowy koszt produkcji (EUR/t)

3 012

2 772

2 681

2 561

2 459

Indeks (2012 = 100)

100

92

89

85

82

Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(161)

Średnie jednostkowe ceny sprzedaży naliczane przez przemysł klientom niepowiązanym w Unii stopniowo spadały i w sumie spadły o 22 % w okresie badanym do 2 482 EUR/tonę w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Przemysł unijny musiał obniżyć swoje ceny, dostosowując je do ogólnego spadku cen sprzedaży na rynku sztab i prętów ze stali nierdzewnej.

(162)

Średni koszt produkcji w przemyśle unijnym zmniejszył się w mniejszym stopniu – o 18 % w okresie badanym. Głównym czynnikiem mającym wpływ na spadek jednostkowych kosztów produkcji był spadek cen surowców, ale także zwiększenie wydajności.

4.6.3.2.   Koszty pracy

(163)

Średnie koszty pracy producentów unijnych objętych próbą kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 10

Średnie koszty pracy na pracownika

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Średnie koszty pracy na pracownika (w EUR/pracownika)

51 304

52 672

54 130

54 393

52 462

Indeks (2012 = 100)

100

103

106

107

103

Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(164)

Średnie koszty pracy na pracownika w przemyśle unijnym nieznacznie wzrosły w okresie badanym – o 3 %.

4.6.3.3.   Zapasy

(165)

Stan zapasów objętych próbą producentów unijnych kształtował się w okresie badanym następująco:

Tabela 11

Zapasy

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (w tonach)

6 857

9 336

8 493

6 331

5 778

Indeks (2012 = 100)

100

136

124

92

84

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako odsetek produkcji (%)

6 %

8 %

7 %

5 %

5 %

Indeks (2012 = 100)

100

134

114

85

77

Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(166)

Poziom stanu zapasów przemysłu unijnego na koniec okresu sprawozdawczego spadł o 16 % w okresie badanym. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym poziom zapasów stanowił około 5 % produkcji przemysłu unijnego.

4.6.3.4.   Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

(167)

Komisja określiła rentowność przemysłu unijnego, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów w ramach tej sprzedaży.

(168)

Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje oraz zwrot z inwestycji objętych próbą producentów unijnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 12

Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje i zwrot z inwestycji

 

2012

2013

2014

2015

ODP

Rentowność sprzedaży UE klientom niepowiązanym (% obrotu ze sprzedaży)

8,1

3,8

6,4

6,1

3,3

Indeks (2012 = 100)

100

47

79

76

41

Przepływy pieniężne (mln EUR)

28,4

9,6

26,8

28,4

16,5

Indeks (2012 = 100)

100

34

94

100

58

Inwestycje (mln EUR)

7,7

6,9

6,8

7,1

7,0

Indeks (2012 = 100)

100

90

88

92

91

Zwrot z inwestycji (%)

44

20

34

38

23

Indeks (2012 = 100)

100

46

78

86

53

Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(169)

Rentowność przemysłu unijnego stopniowo spadała – z poziomu 8,1 % w 2012 r. do 3,3 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, co stanowi spadek o 59 %. Wyniki analizy poszczególnych lat wykazują początkowy drastyczny spadek o 53 % w latach 2012–2013 i następujący po nim wzrost o 32 punkty procentowe w 2014 r., dalszy nieznaczny wzrost o 3 punkty procentowe w 2015 r. i późniejszy drastyczny spadek o 35 punktów procentowych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(170)

Przepływy pieniężne netto odzwierciedlają zdolność przemysłu unijnego do samofinansowania swojej działalności. W okresie badanym przepływy pieniężne netto zmniejszyły się o 42 %. Wyniki analizy poszczególnych lat wykazują nieregularność zmian tego wskaźnika. Początkowy drastyczny spadek o 66 % pomiędzy 2012 a 2013 r. i następujący po nim wzrost o 60 punktów procentowych w 2014 r., dalszy nieznaczny wzrost o 6 punktów procentowych w 2015 r., po którym nastąpił drastyczny spadek o 42 punkty procentowe w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(171)

Istotny spadek przepływów pieniężnych przemysłu unijnego wynikał głównie ze znaczącego spadku rentowności, jak wyjaśniono w motywie 169 powyżej.

(172)

W okresie badanym roczna wartość inwestycji w produkcję produktu podobnego dokonanych przez przemysł unijny zmniejszyła się o 9 %, czyli z 7,7 mln EUR w 2012 r. do 7,0 mln EUR w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(173)

Zwrot z inwestycji to zysk jako odsetek wartości księgowej netto inwestycji. W przemyśle Unii zwrot z inwestycji z produkcji i sprzedaży produktu podobnego zmniejszył się w okresie badanym o 47 %.

4.6.4.   Wniosek dotyczący sytuacji przemysłu unijnego

(174)

Dochodzenie wykazało, że mimo obowiązujących środków w przypadku większości wskaźników szkody odnotowano negatywne zmiany, a sytuacja gospodarcza i finansowa przemysłu unijnego pogorszyła się w okresie badanym.

(175)

Przemysł unijny stracił 4 % swojego udziału w rynku i odnotowywał coraz niższe zyski oraz spadek przepływów pieniężnych, ilości inwestycji i zwrotu z inwestycji.

(176)

Te negatywne tendencje zbiegły się w czasie ze znaczącym wzrostem konsumpcji w Unii wynoszącym 16 % w okresie badanym. W tym samym czasie stale powiększała się wielkość przywozu z Indii, jak również jego udział w rynku unijnym.

(177)

Wspomniany przywóz towarów subsydiowanych z Indii doprowadził do podcięcia cen przemysłu Unii o 12 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, wywierając presję cenową. W istocie presja cenowa w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym była wyższa niż w okresie pierwotnego dochodzenia, w trakcie którego podcięcie cenowe wynosiło mniej niż 2 %.

(178)

Przemysł unijny został tym samym zmuszony do obniżenia cen sprzedaży, co stanowiło próbę ograniczenia utraty udziału w rynku. W konsekwencji jego zysk, mimo że wciąż dodatni (3,3 %) w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, był niższy od zysku docelowego w wysokości 9,5 % ustalonego w dochodzeniu pierwotnym.

(179)

Równocześnie, jak wskazano w motywie 133 powyżej, przywóz sztab i prętów ze stali nierdzewnej z krajów innych niż Indie osiągał wyższe ceny niż przywóz z Indii i w okresie badanym utracił 2 % udziału w rynku.

(180)

Komisja stwierdziła zatem, że przemysł unijny wciąż ponosił szkody w okresie badanym i w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

4.7.   Prawdopodobieństwo kontynuacji szkody

(181)

W celu ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji szkody, w przypadku gdyby środki wobec Indii zostały zniesione, Komisja poddała analizie moce produkcyjne oraz wolne moce produkcyjne w Indiach, wywóz z Indii do innych państw oraz atrakcyjność rynku unijnego.

(182)

Jak wyjaśniono w motywie 105 powyżej, według ostrożnych szacunków wolne moce produkcyjne Indii wynoszą około 156 000 ton w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, co odpowiada już 50 % konsumpcji w Unii w tym okresie.

(183)

Komisja zauważyła również, że po obniżeniu stawek celnych dla przedsiębiorstwa Viraj do 0 % w 2013 r., w wyniku przeglądu, o którym mowa w motywie 3 powyżej, producent ten znacząco zwiększył swoją obecność na rynku unijnym.

(184)

Istotnie między 2013 r. a okresem objętym dochodzeniem przeglądowym przedsiębiorstwo Viraj przejęło ponad połowę udziałów w indyjskim wywozie do Unii. W tym okresie przywóz prowadzony przez przedsiębiorstwo Viraj uległ niemal potrojeniu, zwiększając jego udział o ponad 60 %.

(185)

W tym samym okresie wielkość przywozu towarów z Indii wzrosła o 64 %, a ich udział w rynku unijnym wzrósł o 40 %. W zdecydowanej większości wzrost ten był spowodowany znacząco rosnącym przywozem prowadzonym przez przedsiębiorstwo Viraj. Wskazuje to na wzrost atrakcyjności rynku unijnego dla indyjskich producentów. W tym samym okresie udział przemysłu unijnego w rynku spadł o 3 punkty procentowe, a jego rentowność obniżyła się o prawie 5 punktów procentowych, co doprowadziło do pogorszenia się jego sytuacji.

(186)

Poziom cenowy wywozu z Indii do innych państw jest porównywalny z poziomem cenowym ich wywozu do Unii.

(187)

W związku z atrakcyjnością rynku unijnego opisaną w motywach 105, 182 i 183 powyżej, w przypadku uchylenia środków przynajmniej część tych wolnych mocy produkcyjnych najprawdopodobniej zostanie przekierowana na rynek Unii. Ponadto, jak opisano w motywie 107 powyżej, działalność indyjskich producentów jest w dużej mierze zorientowana na wywóz.

(188)

Przywóz z Indii podcina unijne ceny sprzedaży o 12 %. Można z tego wywnioskować, jaki byłby prawdopodobny poziom cenowy przywozu z Indii w przypadku uchylenia środków. W związku z tym prawdopodobne jest, iż presja cenowa na rynku unijnym znacznie wzrośnie, jeżeli środek zostanie uchylony, powodując tym samym dalsze pogorszenie sytuacji gospodarczej przemysłu unijnego.

(189)

Na tej podstawie stwierdzono, że przy braku środków indyjscy producenci eksportujący prawdopodobnie zwiększą swoją obecność na rynku unijnym pod względem zarówno wielkości przywozu, jak i udziałów w rynku i to po cenach subsydiowanych znacząco podcinających ceny sprzedaży przemysłu unijnego.

(190)

Doprowadziłoby to do zwiększenia presji cenowej na rynku unijnym, co miałoby negatywny wpływ na rentowność i sytuację finansową przemysłu unijnego, dalej pogarszając sytuację gospodarczą przemysłu unijnego.

(191)

Komisja stwierdziła zatem, że istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji szkody w przypadku zniesienia środków.

5.   INTERES UNII

(192)

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy utrzymanie obowiązujących środków wyrównawczych wobec Indii nie zaszkodzi interesowi Unii jako całości.

(193)

Komisja określiła interes Unii na podstawie oceny wszystkich różnorodnych interesów, których dotyczy sprawa, w tym interesu przemysłu unijnego, interesu importerów oraz interesu użytkowników. Wszystkim zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie uwag zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(194)

Na tej podstawie Komisja zbadała, czy istniały przekonujące powody mogące prowadzić do wniosku, że utrzymanie w mocy obecnych środków nie leży w interesie Unii pomimo wniosków dotyczących prawdopodobieństwa kontynuacji subsydiowania i kontynuacji szkody.

5.1.   Interes przemysłu unijnego

(195)

Jak wyjaśniono w motywie 153 powyżej, środki nie uchroniły przemysłu unijnego przed utratą 4 % udziału w rynku w okresie objętym badaniem.

(196)

Jednocześnie w motywie 188 powyżej Komisja stwierdziła również, że w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków wyrównawczych wprowadzonych wobec przywozu z Indii prawdopodobnie nastąpiłoby pogorszenie sytuacji przemysłu unijnego.

(197)

Dlatego też Komisja stwierdziła, że dalsze stosowanie środków wobec przywozu z Indii przyniesie korzyści przemysłowi unijnemu.

5.2.   Interes importerów

(198)

Komisja wysłała kwestionariusze do dwóch współpracujących importerów. Jak wspomniano w motywie 23 powyżej, żaden z nich ani nie odpowiedział, ani w żaden inny sposób nie współpracował w ramach tego dochodzenia. Nie ujawnili się żadni inni importerzy.

(199)

Komisja stwierdziła więc, iż nie ma przesłanek wskazujących, że utrzymanie środków będzie miało negatywny wpływ na importerów, który przewyższy pozytywne oddziaływanie środków.

5.3.   Interes użytkowników

(200)

Jak wspomniano w motywie 20 powyżej, żaden użytkownik w Unii nie zgłosił się po wszczęciu dochodzenia ani w żaden inny sposób nie współpracował w jego ramach.

(201)

Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, w przemyśle artykułów gospodarstwa domowego, przemyśle sprzętu medycznego i laboratoryjnego itp.

(202)

Mimo to, jak stwierdziła Komisja w pierwotnym dochodzeniu, użytkownicy stanowią jedynie przedsiębiorstwa pośredniczące, które wytwarzają i dostarczają części składowe dla wyżej wymienionych zastosowań.

(203)

W związku z tym użytkownicy ci są w stanie przenieść na użytkowników końcowych całość lub niemal całość wzrostu cen wynikającego z nałożenia cła wyrównawczego, przy czym dla tych ostatnich wpływ takich środków jest nieznaczny.

(204)

Ustalenia te zostały potwierdzone w obecnym przeglądzie, ponieważ w toku dochodzenia nie ujawniono żadnych wskazań, które podważałyby to pierwotne twierdzenie w odniesieniu do okresu po wprowadzeniu obowiązujących środków.

(205)

Ponadto, mimo że środki obowiązują od 2011 r., użytkownicy w Unii w dalszym ciągu zaopatrywali się m.in. w Indiach. Użytkownicy nie przedstawili żadnych informacji wskazujących, że wystąpiły jakiekolwiek trudności w znalezieniu innych źródeł dostaw, podobnie w toku dochodzenia nie ujawniono takich informacji.

(206)

Na tej podstawie i zgodnie z wnioskami wynikającymi z dochodzenia pierwotnego Komisja stwierdziła, że dalsze stosowanie środków nie wywrze znaczącego negatywnego wpływu na użytkowników.

5.4.   Wnioski dotyczące interesu Unii

(207)

W świetle powyższych ustaleń Komisja uznała, że brakuje przekonujących powodów, aby stwierdzić, że rozszerzenie istniejących środków wyrównawczych w odniesieniu do przywozu sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii nie leży w interesie Unii.

6.   ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

(208)

Wszystkie zainteresowane strony poinformowano o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano utrzymać obowiązujące środki wyrównawcze. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji oraz złożyć wniosek o przesłuchanie przed Komisją lub przed rzecznikiem praw stron w postępowaniach handlowych. Przedstawione uwagi i komentarze zostały należycie uwzględnione.

(209)

Z powyższych ustaleń wynika, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego środki wyrównawcze stosowane względem przywozu sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii, wprowadzone rozporządzeniem w sprawie ceł ostatecznych w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym, powinny zostać utrzymane.

(210)

Indywidualne stawki ceł wyrównawczych dla przedsiębiorstw określone w niniejszym rozporządzeniu stosuje się wyłącznie do przywozu produktu objętego postępowaniem, wyprodukowanego przez te przedsiębiorstwa, a zatem przez określone wskazane osoby prawne. Przywożone produkty wytworzone przez inne przedsiębiorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, łącznie z podmiotami powiązanymi z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie mogą korzystać z tych stawek i podlegają stawce cła stosowanej względem „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”.

(211)

Wszelkie wnioski o zastosowanie wspomnianych indywidualnych stawek cła wyrównawczego (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po utworzeniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) należy kierować do Komisji (7) wraz z wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności dotyczącymi wszelkich zmian w zakresie działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją, sprzedażą na rynek krajowy i na rynki zagraniczne, wynikających na przykład z wyżej wspomnianej zmiany nazwy lub zmian w obrębie podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą. W razie potrzeby rozporządzenie zostanie następnie odpowiednio zmienione poprzez aktualizację wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek celnych.

(212)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (8),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się ostateczne cło wyrównawcze na przywóz sztab i prętów ze stali nierdzewnej, nieobrobionych więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, innych niż sztaby i pręty o okrągłym przekroju poprzecznym o średnicy nie mniejszej niż 80 mm, obecnie objętych kodami CN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 oraz 7222 20 89 i pochodzących z Indii.

2.   Stawka ostatecznego cła wyrównawczego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, jest następująca dla produktu opisanego w ust. 1 i wyprodukowanego przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo

Cło (w %)

Dodatkowy kod TARIC

Chandan Steel Ltd., Bombaj

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Bombaj

Precision Metals, Bombaj;

Hindustan Inox Ltd., Bombaj;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Bombaj

3,3

B003

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharasztra i Bombaj, Maharasztra

0

B004

Przedsiębiorstwa wymienione w załączniku

4,0

B005

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

4,0

B999

3.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 405/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii (Dz.U. L 108 z 28.4.2011, s. 3).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 721/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 405/2011 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii (Dz.U. L 202 z 27.7.2013, s. 2).

(4)  Dz.U. C 248 z 29.7.2015, s. 4.

(5)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93). Rozporządzenie to zostało ujednolicone przez rozporządzenie podstawowe.

(6)  Dz.U. C 148 z 27.4.2016, s. 8.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgia.

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21).


ZAŁĄCZNIK

Indyjscy współpracujący producenci eksportujący nieobjęci próbą

Dodatkowy kod TARIC B005

Nazwa przedsiębiorstwa

Miasto

Ambica Steel Ltd

New Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Navi Mumbai

Chase Bright Steel Ltd

Navi Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Facor Steels Ltd

Nagpur

Global Smelters Ltd

Kanpur

Indian Steel Works Ltd

Navi Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai

Laxcon Steels Ltd

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Mumbai

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd

Kanpur

Sindia Steels Ltd

Mumbai

SKM Steels Ltd

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Thane

Shah Alloys Ltd

Gandhinagar


28.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1142

z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, podlegających zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (2) ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia („wykaz”), w miejscach wprowadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(2)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wykaz należy poddawać regularnemu, przynajmniej półrocznemu przeglądowi, uwzględniając co najmniej źródła informacji wymienione w tym artykule.

(3)

Istnieje potrzeba dokonania zmiany wykazu, na którą wskazują: fakt wystąpienia oraz znaczenie niedawnych incydentów związanych z żywnością zgłaszanych przez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, ustalenia wynikające z kontroli w państwach trzecich przeprowadzonych przez Dyrekcję ds. Audytów i Analiz w Zakresie Zdrowia i Żywności Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz półroczne sprawozdania dotyczące przesyłek pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009.

(4)

W szczególności w odniesieniu do przesyłek winogron suszonych pochodzących z Turcji i Iranu, papryki (Capsicum spp.) ze Sri Lanki, orzeszków ziemnych i produktów pochodnych z Senegalu oraz ziaren sezamu z Nigerii i Sudanu istotne źródła informacji wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń wymagających wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Do wykazu włączyć należy zatem wpisy dotyczące tych przesyłek.

(5)

Zmiany wykazu powinny również obejmować zwiększenie częstotliwości kontroli urzędowych towarów, w odniesieniu do których dostępne informacje wskazują na wyższy stopień braku zgodności z odpowiednimi przepisami prawa unijnego, co uzasadnia zwiększenie poziomu kontroli urzędowych. W wykazie należy zatem odpowiednio zmienić wpis dotyczący moreli suszonych pochodzących z Turcji.

(6)

Ponadto należy zmniejszyć częstotliwość kontroli urzędowych towarów, w odniesieniu do których istotne źródła informacji wskazują na ogólną poprawę zgodności z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w prawie unijnym, a obecny poziom kontroli urzędowych nie ma już w związku z tym uzasadnienia. W wykazie należy zatem odpowiednio zmienić wpisy dotyczące grochu w strąkach pochodzącego z Kenii oraz Brassica oleracea („brokułu chińskiego”) pochodzącego z Chin.

(7)

Należy także usunąć z wykazu wpisy dotyczące towarów, w odniesieniu do których dostępne informacje wskazują na ogólnie zadowalający poziom zgodności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi w prawie unijnym, a zwiększony poziom kontroli urzędowych nie ma już w związku z tym uzasadnienia. Należy zatem skreślić z wykazu wpisy dotyczące bakłażanu pochodzącego z Kambodży i enzymów pochodzących z Indii.

(8)

W celu zachowania spójności i jasności należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w wyznaczonych miejscach wprowadzenia

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN (1)

Podpozycja TARIC

Państwo pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)

Ananasy

(Żywność – świeża lub schłodzona)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Pozostałości pestycydów (2)  (3)

20

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Boliwia (BO)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodża (KH)

Pozostałości pestycydów (2)  (4)

50

Seler chiński (Apium graveolens)

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)

ex 0709 40 00

20

Kambodża (KH)

Pozostałości pestycydów (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(inne jadalne kapustne, »brokuł chiński«) (6)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0704 90 90

40

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów (2)

20

Herbata, nawet aromatyzowana

(Żywność)

0902

 

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów (2)  (7)

10

Słodka papryka (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Republika Dominikańska (DO)

Pozostałości pestycydów (2)  (8)

20

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Wspięga chińska (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

 

 

Truskawki i poziomki

(Żywność – świeża lub schłodzona)

0810 10 00

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów (2)  (9)

10

Słodka papryka (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów (2)  (10)

10

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

 

 

Winogrona stołowe

(Żywność – świeża lub schłodzona)

0806 10 10

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów (2)  (3)

20

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Orzechy laskowe w łupinkach

0802 21 00

 

Gruzja (GE)

Aflatoksyny

20

Orzechy laskowe łuskane

0802 22 00

(Żywność)

 

Olej palmowy

(Żywność)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Barwniki Sudan (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Winogrona suszone

(Żywność)

0806 20

 

Iran (IR)

Ochratoksyna A

5

Groch w strąkach (niełuskany)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Pozostałości pestycydów (2)  (13)

5

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Nasiona sezamu

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (12)

50

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Maliny

(Żywność – mrożona)

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norowirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Pestki arbuza (Egusi, Citrullus spp.) i produkty pochodne

(Żywność)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksyny

50

Papryka (słodka lub inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – suszona, pieczona, rozgniatana lub mielona)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoksyny

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Nasiona sezamu

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (12)

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0709 60 99

20

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów (2)  (14)

10

Wspięga chińska (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów (2)  (15)

20

Bakłażan (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Winogrona suszone

(Żywność)

0806 20

 

Turcja (TR)

Ochratoksyna A

5

Morele suszone

0813 10 00

 

Turcja (TR)

Siarczyny (16)

20

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 50 61

(Żywność)

 

Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum)

(Żywność – świeża, schłodzona lub suszona)

0805 50 10

 

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (2)

20

Papryka słodka (Capsicum annuum)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (2)  (17)

10

Liście winorośli

(Żywność)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (2)  (18)

50

Granaty

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0810 90 75

30

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (2)  (19)

20

Bakłażan (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Uganda (UG)

Pozostałości pestycydów (2)

20

ex 0710 80 95

72

Bakłażan etiopski (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Nasiona sezamu

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (12)

50

Pistacje w łupinach

0802 51 00

 

Stany Zjednoczone (US)

Aflatoksyny

10

Pistacje bez łupin

0802 52 00

(Żywność)

 

Morele suszone

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Siarczyny (16)

50

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 50 61

(Żywność)

 

Liście kolendry

ex 0709 99 90

72

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (2)  (20)

50

Bazylia (pospolita, azjatycka)

ex 1211 90 86

20

Mięta

ex 1211 90 86

30

Pietruszka

ex 0709 99 90

40

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)

 

 

Ketmia jadalna

ex 0709 99 90

20

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (2)  (20)

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Żywność – świeża lub schłodzona)

 

 

Pitahaya (smoczy owoc)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0810 90 20

10

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (2)  (20)

10


(1)  Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2)  Pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).

(3)  Pozostałości etefonu.

(4)  Pozostałości chlorobufamu.

(5)  Pozostałości fentoatu.

(6)  Gatunki Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultywar alboglabra. Znany także jako »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »chiński jarmuż«, »Jie Lan«.

(7)  Pozostałości trifluraliny.

(8)  Pozostałości acefatu, aldikarbu (sumy aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażonej jako aldikarb), amitrazu (amitrazu, w tym metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4-dimetyloaniliny, wyrażonych jako amitraz), diafentiuronu, dikofolu (sumy izomerów p, p′ i o,p′), ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb).

(9)  Pozostałości heksaflumuronu, metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb), fentoatu i tiofanatu metylowego.

(10)  Pozostałości dikofolu (sumy izomerów p, p′ i o,p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (sumy prochlorazu i jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4,6-trichlorofenolu, wyrażonej jako prochloraz), tiofanatu metylowego i triforyny.

(11)  Do celów niniejszego załącznika nazwa »barwniki Sudan« odnosi się do następujących substancji chemicznych: (i) Sudan I (numer CAS 842-07-9); (ii) Sudan II (numer CAS 3118-97-6); (iii) Sudan III (numer CAS 85-86-9); (iv) Szkarłat GN; lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6).

(12)  Metoda referencyjna EN/ISO 6579-1 lub metoda poddana walidacji w odniesieniu do metody referencyjnej zgodnie z najnowszą wersją normy EN/ISO 16140 lub z innymi podobnymi protokołami uznanymi na płaszczyźnie międzynarodowej.

(13)  Pozostałości acefatu i diafentiuronu.

(14)  Pozostałości formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)), protiofosu i triforyny.

(15)  Pozostałości acefatu, dikrotofosu, protiofosu, kwinalfosu i triforyny.

(16)  Metody referencyjne: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 lub ISO 5522:1981.

(17)  Pozostałości diafentiuronu, formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)) i tiofanatu metylowego.

(18)  Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metrafenonu.

(19)  Pozostałości prochlorazu.

(20)  Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), fentoatu i kwinalfosu.


DECYZJE

28.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/36


DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2017/1143

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Francuską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając propozycję rządu Francji,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 18 września 2015 r. i 1 października 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE, Euratom) 2015/1600 (1) i (UE, Euratom) 2015/1790 (2) w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r.

(2)

Jedno stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z upływem kadencji Michela DUBROMELA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 20 września 2020 r., zostaje niniejszym mianowany Arnaud SCHWARTZ, Secrétaire national de France Nature environnement.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2017 r.

W imieniu Rady

J. MIZZI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/1600 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r. (Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 53).

(2)  Decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/1790 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r. (Dz.U. L 260 z 7.10.2015, s. 23).


28.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/37


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1144

z dnia 26 czerwca 2017 r.

wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4136)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim i włoskim są autentyczne)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 52,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 (2), a od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2)

Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(4)

Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.

(5)

Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6)

Kwoty wyłączone z finansowania unijnego na podstawie niniejszej decyzji powinny również uwzględniać wszelkie zmniejszenia i zawieszenia zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z uwagi na fakt, że takie zmniejszenia lub zawieszenia mają charakter tymczasowy, bez uszczerbku dla decyzji podjętych na podstawie art. 51 lub 52 tego rozporządzenia.

(7)

Jeśli chodzi o przypadki objęte niniejszą decyzją, Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii (3).

(8)

Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 31 marca 2017 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).

(3)  Ares(2017)2831484 z dnia 7 czerwca 2017 r.


ZAŁĄCZNIK

Pozycja budżetu: 05040501

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

RO

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

22 850 154,78

6 418 693,16

16 431 461,62

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007–2013)

2010

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

8 507 107,30

1 459 929,21

7 047 178,09

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

13 471 514,97

2 311 644,65

11 159 870,32

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

129 773,68

– 481,74

130 255,42

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007–2013)

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 10 435,76

0,00

– 10 435,76

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

1 924 121,26

330 203,99

1 593 917,27

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 394 552,63

0,00

– 394 552,63

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007–2013)

2012

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 60 445,30

0,00

– 60 445,30

 

 

 

 

 

Ogółem RO:

EUR

46 417 238,30

10 519 989,27

35 897 249,03

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

LT

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2010

Skutek finansowy decyzji C(2015)6810 z dnia 9.10.2015 r., w drodze której zmniejszono płatności okresowe związane z wydatkami poniesionymi w okresach: 16 października – 31 grudnia 2014 r., 1 stycznia 2015 r. – 31 marca 2015 r. oraz 1 kwietnia – 30 czerwca 2015 r.

JEDNORAZOWA

 

EUR

708 136,83

0,00

708 136,83

 

 

 

 

 

Ogółem LT:

EUR

708 136,83

0,00

708 136,83


Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

EUR

47 125 375,13

10 519 989,27

36 605 385,86

Pozycja budżetu: 05070107

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

MT

Nieprawidłowości

2016

Zwrot kwoty pobieranej z tytułu rozliczenia przypadków nieprawidłowości

JEDNORAZOWA

 

EUR

201 499,67

0,00

201 499,67

 

 

 

 

 

Ogółem MT:

EUR

201 499,67

0,00

201 499,67

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

PL

Owoce i warzywa – Wstępnie uznane grupy producentów

2012

Zwrot za okres od 16.10.2011 do 13.02.2012

ZRYCZAŁTOWANA

25,00 %

EUR

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

 

 

 

 

 

Ogółem PL:

EUR

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

RO

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2010

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

60 723 392,19

2 629 950,76

58 093 441,43

 

Inna pomoc bezpośrednia – uprawy energetyczne

2010

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

185 062,92

370,13

184 692,79

 

Inna pomoc bezpośrednia

2010

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

83 561,22

7 140,83

76 420,39

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

34 885 948,11

765 982,00

34 119 966,11

 

Inna pomoc bezpośrednia

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

40 279,67

0,00

40 279,67

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

14 498,34

29,00

14 469,34

 

Inna pomoc bezpośrednia – uprawy energetyczne

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

23,62

0,05

23,57

 

Inna pomoc bezpośrednia

2011

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 6,62

– 0,01

– 6,61

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

40 874,57

0,00

40 874,57

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2012

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 98 628,64

0,00

– 98 628,64

 

Inna pomoc bezpośrednia – uprawy energetyczne

2012

Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-145/15

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 6,51

0,00

– 6,51

 

 

 

 

 

Ogółem RO:

EUR

95 874 998,87

3 403 472,76

92 471 526,11


Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

EUR

108 593 757,23

8 410 376,24

100 183 380,99

Pozycja budżetu: 6701

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

AT

Owoce i warzywa – Programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2014

Brak w 2 kluczowych mechanizmach kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 677 033,31

– 677 033,31

0,00

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2015

Brak w 2 kluczowych mechanizmach kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 763 280,20

0,00

– 763 280,20

 

 

 

 

 

Ogółem AT:

EUR

– 1 440 313,51

– 677 033,31

– 763 280,20

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

BG

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu oraz sprawozdawczości w odniesieniu do SMR 7 i 8, stosowanie tolerancji, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

3,00 %

EUR

– 174 830,40

– 1 875,59

– 172 954,81

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu oraz sprawozdawczości w odniesieniu do SMR 7 i 8, stosowanie tolerancji, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

6,00 %

EUR

– 8 128,40

0,00

– 8 128,40

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu oraz sprawozdawczości w odniesieniu do SMR 7 i 8, stosowanie tolerancji, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

6,00 %

EUR

– 391 569,13

– 150,78

– 391 418,35

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Nieosiągnięcie obowiązkowego współczynnika kontroli w odniesieniu do SMR 7 i 8, niedociągnięcie w zakresie zwiększenia współczynnika kontroli, rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 21 192,88

0,00

– 21 192,88

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Nieosiągnięcie obowiązkowego współczynnika kontroli w odniesieniu do SMR 7 i 8, niedociągnięcie w zakresie zwiększenia współczynnika kontroli, rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 172 970,16

– 526,34

– 1 172 443,82

 

 

 

 

 

Ogółem BG:

EUR

– 1 768 690,97

– 2 552,71

– 1 766 138,26

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

DE

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2013

Obszary niekwalifikowalne, rok składania wniosków 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 23 056,56

0,00

– 23 056,56

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Obszary niekwalifikowalne, rok składania wniosków 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 23 513,46

0,00

– 23 513,46

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2015

Obszary niekwalifikowalne, rok składania wniosków 2014

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 27 314,63

0,00

– 27 314,63

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2015

Odzyskiwanie środków z mocą wsteczną, rok składania wniosków 2014

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 9 023,01

– 5 362,92

– 3 660,09

 

Nieprawidłowości

2011

Zaniedbania, które można przypisać nieodzyskaniu nienależnych płatności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 298,67

0,00

– 1 298,67

 

Nieprawidłowości

2013

Nieuzasadniona decyzja o odstąpieniu od odzyskania środków

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 4 523,94

0,00

– 4 523,94

 

Nieprawidłowości

2011

Nieuzasadnione wstrzymanie procedury odzyskania

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 46 219,07

0,00

– 46 219,07

 

 

 

 

 

Ogółem DE:

EUR

– 134 949,34

– 5 362,92

– 129 586,42

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

DK

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2015

RB 2015 – Jakość systemu LPIS

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 174 979,00

0,00

– 174 979,00

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2015

RB 2015 – Odzyskiwanie środków z mocą wsteczną

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 736 162,00

0,00

– 736 162,00

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2016

RB 2016 – Kontrola na miejscu – kontrola kwalifikowalności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 522 366,00

0,00

– 522 366,00

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2016

RB 2016 – Kontrola na miejscu – obszar proekologiczny

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 54 849,00

0,00

– 54 849,00

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2016

RB 2016 – Jakość systemu LPIS

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 174 587,00

0,00

– 174 587,00

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2016

RB 2016 – Odzyskiwanie środków z mocą wsteczną

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 243 766,00

0,00

– 1 243 766,00

 

 

 

 

 

Ogółem DK:

EUR

– 2 906 709,00

 0,00

– 2 906 709,00

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

ES

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Rok składania wniosków 2013: Niezadowalająca jakość kontroli na miejscu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 9 312,36

0,00

– 9 312,36

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2015

Rok składania wniosków 2013: Niezadowalająca jakość kontroli na miejscu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 26,35

0,00

– 26,35

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Niedociągnięcia w części losowej próby kontrolnej w zakresie dobrostanu zwierząt, lata składania wniosków 2012–2014

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 66 615,68

0,00

– 66 615,68

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – Niedociągnięcia w analizie ryzyka – I filar – rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 240 657,88

– 11 564,21

– 229 093,67

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – Niedociągnięcia w analizie ryzyka – Wino – rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 30,18

0,00

– 30,18

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – I filar – rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 222 425,22

0,00

– 222 425,22

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – Wino – rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 10 385,58

0,00

– 10 385,58

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – Wino – rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 448,95

0,00

– 448,95

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – Niedociągnięcia w analizie ryzyka – I filar – rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 247 147,90

– 15 410,19

– 231 737,71

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia dotyczące zakresu kontroli SMR 2 i SMR 4 oraz realizacji działań w zakresie dobrostanu zwierząt i sprawozdawczości w tej dziedzinie, rok składania wniosków 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 89 033,37

0,00

– 89 033,37

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia dotyczące zakresu kontroli SMR 2 i SMR 4, realizacji działań w zakresie dobrostanu zwierząt i sprawozdawczości w tej dziedzinie, jak również kontroli działek na miejscu, rok składania wniosków 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 316 430,95

0,00

– 316 430,95

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2012

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli z wyliczonym wpływem finansowym – Katalonia

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2013

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli z wyliczonym wpływem finansowym – Katalonia

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2011

Płatności ryczałtowe kwot pomocy z tytułu kosztów personelu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 97 958,68

– 97 958,68

0,00

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2012

Płatności ryczałtowe kwot pomocy z tytułu kosztów personelu

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 112 555,18

– 91 488,65

– 21 066,53

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Niewystarczająca liczba kontroli na miejscu w roku składania wniosków 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 5 707,30

0,00

– 5 707,30

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Niewystarczająca liczba kontroli na miejscu dotyczących trwałych użytków zielonych w roku składania wniosków 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 82 097,33

– 82 097,33

0,00

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Brak analizy retroaktywności przeprowadzonej w roku składania wniosków 2013 w odniesieniu do lat 2010–2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 12 884,58

0,00

– 12 884,58

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Brak analizy retroaktywności przeprowadzonej w roku składania wniosków 2013 w odniesieniu do lat 2010–2012 (dotyczącej trwałych użytków zielonych)

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 19 298,48

– 19 298,48

0,00

 

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2014

Brak analizy retroaktywności przeprowadzonej w roku składania wniosków 2014 w odniesieniu do lat 2011–2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 9 603,76

0,00

– 9 603,76

 

Certyfikacja

2012

Przekroczenie pułapu całkowitego w roku budżetowym 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 18 356 430,10

– 287 742,17

– 18 068 687,93

 

Wino – Promocja na rynkach państw trzecich

2014

Przeprowadzanie kontroli administracyjnych, w tym kontroli krzyżowych, odnośnie do wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność (art. 59 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 77 rozporządzenia (WE) nr 555/2008)

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 44 060,79

0,00

– 44 060,79

 

Wino – Promocja na rynkach państw trzecich

2015

Przeprowadzanie kontroli administracyjnych, w tym kontroli krzyżowych, odnośnie do wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność (art. 59 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 77 rozporządzenia (WE) nr 555/2008)

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 19 149,42

0,00

– 19 149,42

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2012

Niesłusznie uznane organizacje producentów – Katalonia

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 054 948,10

0,00

– 1 054 948,10

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2013

Niesłusznie uznane organizacje producentów – Katalonia

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 139 900,05

0,00

– 1 139 900,05

 

Kontrola transakcji

2012

Niedociągnięcia w systemie kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

0,50 %

EUR

– 798 575,83

– 35 460,70

– 763 115,13

 

Kontrola transakcji

2013

Niedociągnięcia w systemie kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

0,50 %

EUR

– 872 653,50

0,00

– 872 653,50

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2012

Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 536 412,02

– 158 849,53

– 1 377 562,49

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2013

Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 943 353,24

– 191 765,11

– 2 751 588,13

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2014

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 3 103 864,90

– 135 618,25

– 2 968 246,65

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2011

Niedociągnięcia w zatwierdzaniu programów – Walencja

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 27 829,89

0,00

– 27 829,89

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2012

Niedociągnięcia w zatwierdzaniu programów – Walencja

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 20 026,86

– 20 026,86

0,00

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2013

Niedociągnięcia w zatwierdzaniu programów – Walencja

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 27 546,54

– 27 546,54

0,00

 

Kontrola transakcji

2011

Niedociągnięcia w systemie kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

0,50 %

EUR

– 587 025,35

– 93 858,22

– 493 167,13

 

 

 

 

 

Ogółem ES:

EUR

– 32 318 685,08

– 1 268 684,92

– 31 050 000,16

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

FR

Mleko – Mleko dostarczane do szkół

2013

Niepełne kontrole administracyjne

ZRYCZAŁTOWANA

3,78 %

EUR

– 237 587,74

0,00

– 237 587,74

 

Mleko – Mleko dostarczane do szkół

2014

Niepełne kontrole administracyjne

ZRYCZAŁTOWANA

3,78 %

EUR

– 437 243,59

0,00

– 437 243,59

 

Certyfikacja

2013

Opóźnienia w płatnościach

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 646 948,97

0,00

– 646 948,97

 

Certyfikacja

2012

Uchybienia w zarządzaniu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 109 959,83

0,00

– 109 959,83

 

Certyfikacja

2013

Uchybienia w zarządzaniu w roku budżetowym 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 137 612,96

0,00

– 137 612,96

 

Mleko – Mleko dostarczane do szkół

2014

Niestosowanie zmniejszeń płatności za złożenie wniosków z opóźnieniem

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 281 052,48

– 374 599,36

– 906 453,12

 

Mleko – Mleko dostarczane do szkół

2015

Niestosowanie zmniejszeń płatności za złożenie wniosków z opóźnieniem

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 846 946,00

0,00

– 846 946,00

 

Refundacje wywozowe – inne

2011

Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymi

EKSTRAPOLOWANA

94,00 %

EUR

– 11 000 810,21

0,00

– 11 000 810,21

 

Refundacje wywozowe – inne

2012

Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymi

EKSTRAPOLOWANA

94,00 %

EUR

– 52 202 377,67

0,00

– 52 202 377,67

 

Refundacje wywozowe – inne

2013

Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymi

EKSTRAPOLOWANA

94,00 %

EUR

– 27 340 769,48

0,00

– 27 340 769,48

 

Refundacje wywozowe – inne

2011

Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymi

EKSTRAPOLOWANA

83,33 %

EUR

– 3 507 120,69

0,00

– 3 507 120,69

 

Refundacje wywozowe – inne

2012

Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymi

EKSTRAPOLOWANA

83,33 %

EUR

– 16 247 139,77

0,00

– 16 247 139,77

 

Refundacje wywozowe – inne

2013

Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymi

EKSTRAPOLOWANA

83,33 %

EUR

– 10 103 631,00

0,00

– 10 103 631,00

 

Refundacje wywozowe (2014+)

2014

Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymi

EKSTRAPOLOWANA

83,33 %

EUR

– 415 472,21

0,00

– 415 472,21

 

Refundacje wywozowe (2014+)

2014

Poważne niedociągnięcia w kontrolach dotyczących solidnej i właściwej jakości handlowej wywożonego drobiu objętego refundacjami wywozowymi

EKSTRAPOLOWANA

94,00 %

EUR

– 83 895,58

0,00

– 83 895,58

 

 

 

 

 

 Total FR:

EUR

– 124 598 568,18

– 374 599,36

– 124 223 968,82

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

GR

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Zbyt łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 149 585,87

0,00

– 149 585,87

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Zbyt łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2014

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 161 979,04

0,00

– 161 979,04

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia w analizie ryzyka, MRFPP i SMR 1, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 589 334,72

0,00

– 589 334,72

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia w analizie ryzyka, MRFPP i SMR 1, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

5 986,07

0,00

5 986,07

 

 

 

 

 

Ogółem GR:

EUR

– 894 913,56

 0,00

– 894 913,56

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

IT

Nieprawidłowości

2009

Sprawa 2008000093: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 541 621,44

0,00

– 541 621,44

 

Nieprawidłowości

2009

Sprawa 3099: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 008 606,28

0,00

– 1 008 606,28

 

Nieprawidłowości

2009

Sprawa 3133: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 539 514,05

0,00

– 539 514,05

 

Nieprawidłowości

2010

Sprawa 3690: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 378 239,16

0,00

– 1 378 239,16

 

Nieprawidłowości

2009

Sprawa 8002: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 2 673 871,96

0,00

– 2 673 871,96

 

Nieprawidłowości

2012

Sprawy 8194 i 8558: Zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu, w procedurze odzyskiwania należności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 809 767,13

0,00

– 1 809 767,13

 

Nieprawidłowości

2009

Sprawa 8522: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 739 489,65

0,00

– 739 489,65

 

Nieprawidłowości

2012

Sprawa 8802: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 10 298,68

0,00

– 10 298,68

 

Nieprawidłowości

2009

Sprawa 9117: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 585 884,28

0,00

– 585 884,28

 

Nieprawidłowości

2012

Sprawa 9172: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 743 929,98

0,00

– 743 929,98

 

Nieprawidłowości

2010

Sprawa 9298: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 152 704,50

0,00

– 152 704,50

 

Nieprawidłowości

2012

Sprawa OLAF OF/2010/0942: Zaniedbania w procedurze odzyskiwania należności, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 101 410,87

0,00

– 101 410,87

 

Nieprawidłowości

2009

Sprawy 11353, 11354, 11355, 14982: Zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu, w procedurze odzyskiwania należności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 9 201 609,04

0,00

– 9 201 609,04

 

Nieprawidłowości

2012

Sprawy 3108, 3109: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 541 365,89

0,00

– 1 541 365,89

 

Nieprawidłowości

2012

Sprawy 8155, 8187: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 694 447,20

0,00

– 1 694 447,20

 

Nieprawidłowości

2012

Sprawy 8316, 8859: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności i zaniedbania, które można przypisać państwu członkowskiemu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 6 812 811,90

0,00

– 6 812 811,90

 

Nieprawidłowości

2012

Sprawy 8433, 8434, 8435: Opóźnienia w procedurze odzyskiwania należności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 8 321 237,00

0,00

– 8 321 237,00

 

Nieprawidłowości

2012

Przypadki zastosowania korekty lub przypadki kwot zadeklarowanych jako nieściągalne w latach budżetowych 2010–2013: Korekta z tytułu zaniedbań w procedurze odzyskiwania należności wykazanych w zarządzaniu indywidualnymi aktami

ZRYCZAŁTOWANA

100,00 %

EUR

– 37 925 444,68

0,00

– 37 925 444,68

 

Certyfikacja

2011

Korekta z tytułu konta B – przypadki zajęcia sądowego

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 45 285,89

0,00

– 45 285,89

 

Certyfikacja

2011

Korekta z tytułu konta B: Opóźnienia w płatnościach

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 493 670,22

0,00

– 493 670,22

 

Nieprawidłowości

2009

Błędna klasyfikacja jako postępowanie w toku, a tym samym uniknięcie zastosowania zasady 50/50 w stosunku do odnośnej kwoty

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 106,60

0,00

– 1 106,60

 

Certyfikacja

2007

Należności UE zarejestrowane jako należności krajowe

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 17 196,50

0,00

– 17 196,50

 

Certyfikacja

2008

Należności UE zarejestrowane jako należności krajowe

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 364 988,16

0,00

– 364 988,16

 

Certyfikacja

2009

Należności UE zarejestrowane jako należności krajowe

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 31 531,16

0,00

– 31 531,16

 

Certyfikacja

2010

Należności UE zarejestrowane jako należności krajowe

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 99 765,05

0,00

– 99 765,05

 

Certyfikacja

2011

Należności UE zarejestrowane jako należności krajowe

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 91 996,91

0,00

– 91 996,91

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do zwierząt, rok składania wniosków 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 92 510,77

0,00

– 92 510,77

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 1 148 562,11

0,00

– 1 148 562,11

 

Certyfikacja

2007

Zaniedbania w zarządzaniu środkami odzyskanymi i innymi długami

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 4 491 218,51

0,00

– 4 491 218,51

 

Certyfikacja

2008

Zaniedbania w zarządzaniu środkami odzyskanymi i innymi długami

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 95 324 148,63

0,00

– 95 324 148,63

 

Certyfikacja

2009

Zaniedbania w zarządzaniu środkami odzyskanymi i innymi długami

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 8 235 009,37

0,00

– 8 235 009,37

 

Certyfikacja

2010

Zaniedbania w zarządzaniu środkami odzyskanymi i innymi długami

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 26 055 691,76

0,00

– 26 055 691,76

 

Certyfikacja

2011

Zaniedbania w zarządzaniu środkami odzyskanymi i innymi długami

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 24 026 882,28

0,00

– 24 026 882,28

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Brak kontroli normy GAEC i częściowa kontrola dwóch wymogów SMR, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 449 776,89

0,00

– 449 776,89

 

Nieprawidłowości

2011

SPRAWA OLAF OF/2007/0889: Nieprawidłowości w wyniku zaniedbania władz państwa członkowskiego

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 13 189 041,35

0,00

– 13 189 041,35

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Częściowa kontrola dwóch wymogów, zastosowanie kontroli sektorowej bez wymaganego poziomu ufności, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 237 679,39

0,00

– 237 679,39

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Częściowa kontrola dwóch wymogów, zastosowanie kontroli sektorowej bez wymaganego poziomu ufności, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 240 761,35

0,00

– 240 761,35

 

Zasada wzajemnej zgodności

2016

Częściowa kontrola dwóch wymogów, zastosowanie kontroli sektorowej bez wymaganego poziomu ufności, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2015

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 199 521,76

0,00

– 199 521,76

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 323 958,59

– 160,12

– 3 323 798,47

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 7 033,28

0,00

– 7 033,28

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 186,77

0,00

– 186,77

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 3 271 891,50

0,00

– 3 271 891,50

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 10 760,16

0,00

– 10 760,16

 

 

 

 

 

Ogółem IT:

EUR

– 257 232 428,65

– 160,12

– 257 232 268,53

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

PT

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2012

Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Pomoc nienależnie wypłacona na rzecz organizacji producentów „X”

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 175 573,68

0,00

– 175 573,68

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2013

Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Pomoc nienależnie wypłacona na rzecz organizacji producentów „X”

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 252 204,60

0,00

– 252 204,60

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2012

Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Niedociągnięcia w systemie kontroli – lata budżetowe 2012 i 2013

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 244 696,30

– 8 778,69

– 235 917,61

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2013

Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Niedociągnięcia w systemie kontroli – lata budżetowe 2012 i 2013

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 366 164,35

– 12 610,23

– 353 554,12

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2014

Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Niedociągnięcia w systemie kontroli – lata budżetowe 2014 i 2015

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 631,15

0,00

– 2 631,15

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2015

Przeprowadzone przez biura regionalne (DRAP) kontrole przestrzegania przez organizacje producentów kryteriów uznania: Niedociągnięcia w systemie kontroli – lata budżetowe 2014 i 2015

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 8 500,96

0,00

– 8 500,96

 

Certyfikacja

2011

Nieprzestrzeganie terminów płatności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 995 329,97

– 1 995 329,97

0,00

 

Certyfikacja

2011

Przekroczenie pułapu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 112 617,66

– 112 617,66

0,00

 

Rozliczenie rachunków – rozliczenie finansowe

2012

Przekroczenie pułapu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 981 955,95

– 981 955,95

0,00

 

Rozliczenie rachunków – rozliczenie finansowe

2012

Przekroczenie pułapu – dodatkowo, pozostające do odliczenia

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 584 114,93

0,00

– 584 114,93

 

 

 

 

 

Ogółem PT:

EUR

– 4 723 789,55

– 3 111 292,50

– 1 612 497,05

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

RO

Nieprawidłowości

2012

Znany błąd wynikający z badania bezpośredniego dotyczącego załącznika III A

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 18 439,35

0,00

– 18 439,35

 

Owoce i warzywa – Wstępnie uznane grupy producentów

2013

GP: Utrzymanie uznania i planów dochodzenia do uznania Lata budżetowe 2013 i 2014

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 778 261,88

0,00

– 778 261,88

 

Owoce i warzywa – Wstępnie uznane grupy producentów

2014

GP: Utrzymanie uznania i planów dochodzenia do uznania Lata budżetowe 2013 i 2014

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 589 910,80

0,00

– 589 910,80

 

Owoce i warzywa – Wstępnie uznane grupy producentów

2015

GP: Utrzymanie uznania i planów dochodzenia do uznania Lata budżetowe 2013 i 2014

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 346 636,03

0,00

– 346 636,03

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne

2013

OP: Kontrole wniosków o przyznanie pomocy – kwalifikowalność wydatków w roku budżetowym 2013

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 20 646,29

0,00

– 20 646,29

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2014

OP: Kontrole wniosków o przyznanie pomocy – kwalifikowalność wydatków w roku budżetowym 2014

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 30 663,30

0,00

– 30 663,30

 

Owoce i warzywa – Programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2015

OP: Kontrole wniosków o przyznanie pomocy – kwalifikowalność wydatków w roku budżetowym 2015

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 47 987,50

0,00

– 47 987,50

 

 

 

 

 

Ogółem RO:

EUR

– 1 832 545,15

 0,00

– 1 832 545,15


Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

EUR

– 427 851 592,99

– 5 439 685,84

– 422 411 907,15

Pozycja budżetu: 6711

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

AT

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), środki objęte ZSZiK

2015

Środek 214: wdrożenie odpowiedniego systemu sankcji

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 5 958,97

0,00

– 5 958,97

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), środki objęte ZSZiK

2015

środek 214 „Rolnictwo ekologiczne” – odpowiednia procedura nadzoru

EKSTRAPOLOWANA

0,21 %

EUR

– 101 920,89

0,00

– 101 920,89

 

 

 

 

 

Ogółem AT:

EUR

– 107 879,86

0,00

– 107 879,86

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

BG

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2010

Korekta ryczałtowa w wysokości 5 % za uchybienia w kontroli na miejscu, kontroli zamówień publicznych, racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnych

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 793 872,47

– 2 793 872,47

0,00

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Korekta ryczałtowa w wysokości 5 % za uchybienia w kontroli na miejscu, kontroli zamówień publicznych, racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnych

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 074 263,60

– 1 074 263,60

0,00

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Korekta ryczałtowa w wysokości 5 % za uchybienia w kontroli na miejscu, kontroli zamówień publicznych, racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnych

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 780 941,24

– 780 941,24

0,00

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Korekta ryczałtowa w wysokości 5 % za uchybienia w kontroli na miejscu, kontroli zamówień publicznych, racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnych

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 637 751,75

0,00

– 1 637 751,75

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – publiczni beneficjenci

2014

Korekta ryczałtowa w wysokości 5 % za uchybienia w kontroli na miejscu, kontroli zamówień publicznych, racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnych

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 690 283,33

0,00

– 1 690 283,33

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2010

Korekta ze względu na wycofanie przez organy krajowe uprzednio skorygowanych kwot

JEDNORAZOWA

 

EUR

259 643,71

0,00

259 643,71

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Korekta ze względu na wycofanie przez organy krajowe uprzednio skorygowanych kwot

JEDNORAZOWA

 

EUR

107 839,98

0,00

107 839,98

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Korekta ze względu na wycofanie przez organy krajowe uprzednio skorygowanych kwot

JEDNORAZOWA

 

EUR

51 063,74

0,00

51 063,74

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu oraz sprawozdawczości w odniesieniu do SMR 7 i 8, stosowanie tolerancji, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

3,00 %

EUR

– 27 147,64

0,00

– 27 147,64

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu oraz sprawozdawczości w odniesieniu do SMR 7 i 8, stosowanie tolerancji, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

6,00 %

EUR

– 105 957,72

0,00

– 105 957,72

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2010

Ekstrapolowana korekta finansowa w wysokości 9 % – niedociągnięcia dotyczące racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnych

EKSTRAPOLOWANA

9,00 %

EUR

– 4 183 858,87

– 418 385,89

– 3 765 472,98

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2011

Ekstrapolowana korekta finansowa w wysokości 9 % – niedociągnięcia dotyczące racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnych

EKSTRAPOLOWANA

9,00 %

EUR

– 896 213,65

– 89 621,36

– 806 592,29

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Ekstrapolowana korekta finansowa w wysokości 9 % – niedociągnięcia dotyczące racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnych

EKSTRAPOLOWANA

9,00 %

EUR

– 556 147,52

– 55 614,76

– 500 532,76

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Ekstrapolowana korekta finansowa w wysokości 9 % – niedociągnięcia dotyczące racjonalności kosztów oraz wydatków niekwalifikowalnych

EKSTRAPOLOWANA

9,00 %

EUR

– 2 893 246,02

0,00

– 2 893 246,02

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Nieosiągnięcie obowiązkowego współczynnika kontroli w odniesieniu do SMR 7 i 8, niedociągnięcie w zakresie zwiększenia współczynnika kontroli, rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 350 314,96

0,00

– 350 314,96

 

 

 

 

 

Ogółem BG:

EUR

– 16 571 451,34

– 5 212 699,32

– 11 358 752,02

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

DE

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – publiczni beneficjenci

2014

Błędy finansowe w skontrolowanych zamówieniach publicznych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 351 787,61

– 349 181,08

– 2 606,53

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), inwestycje – publiczni beneficjenci

2015

Błędy finansowe w skontrolowanych zamówieniach publicznych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 159 761,90

0,00

– 159 761,90

 

Certyfikacja

2015

Błędy finansowe w populacji EFRROW

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 511 727,53

0,00

– 511 727,53

 

 

 

 

 

Ogółem DE:

EUR

– 1 023 277,04

– 349 181,08

– 674 095,96

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

ES

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – Niedociągnięcia w analizie ryzyka – II filar – rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

2,40

0,00

2,40

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – Niedociągnięcia w analizie ryzyka – II filar – rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 2 272,97

0,00

– 2 272,97

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – II filar – rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

1,06

0,00

1,06

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Niedociągnięcia w sprawozdawczości z kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – II filar – rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 2 493,06

0,00

– 2 493,06

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia dotyczące zakresu i jakości kontroli na miejscu – Opóźnienia w kontrolach na miejscu – Niedociągnięcia w doborze próby działek na potrzeby kontroli na miejscu – Niedociągnięcia w analizie ryzyka – II filar – rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 180,81

0,00

– 180,81

 

Certyfikacja

2013

Istotny błąd w rachunkach EFRROW

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 903 456,80

– 17 985,15

– 885 471,65

 

 

 

 

 

Ogółem ES:

EUR

– 908 400,18

– 17 985,15

– 890 415,03

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

FR

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów oraz wniosków o płatność, środki 121 i 123

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 4 980 641,31

– 41 685,40

– 4 938 955,91

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów oraz wniosków o płatność, środki 121 i 123

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 396 917,70

0,00

– 396 917,70

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), inwestycje – prywatni beneficjenci

2015

Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów oraz wniosków o płatność w ramach środków 121 i 123

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 4 482 936,52

0,00

– 4 482 936,52

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), inwestycje – prywatni beneficjenci

2016

Niedociągnięcia w weryfikacji racjonalności kosztów oraz wniosków o płatność w ramach środków 121 i 123

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 595 408,44

0,00

– 1 595 408,44

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), inwestycje – prywatni beneficjenci

2015

Uchybienia w weryfikacji racjonalności kosztów: Korekta z tytułu powtarzających się niedociągnięć dla środków 121C4 i 123A

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 3 184 129,20

– 1 592 064,61

– 1 592 064,59

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), inwestycje – prywatni beneficjenci

2016

Uchybienia w weryfikacji racjonalności kosztów: Korekta z tytułu powtarzających się niedociągnięć dla środków 121C4 i 123A

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 279 291,51

– 639 645,75

– 639 645,76

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Uchybienia w weryfikacji racjonalności kosztów: Korekta z tytułu powtarzających się niedociągnięć dla środków 121C4 i 123A

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 344 907,12

– 171 577,47

– 173 329,65

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Uchybienia w weryfikacji racjonalności kosztów: Korekta z tytułu powtarzających się niedociągnięć dla środków 121C4 i 123A

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 2 802 935,54

– 1 404 390,37

– 1 398 545,17

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – publiczni beneficjenci

2014

Wyłączenie wydatków niekwalifikowalnych M321

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 68 062,01

0,00

– 68 062,01

 

Certyfikacja

2012

Uchybienia w zarządzaniu

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 16 845 764,04

0,00

– 16 845 764,04

 

Certyfikacja

2013

Uchybienia w zarządzaniu w roku budżetowym 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 10 359 335,40

0,00

– 10 359 335,40

 

 

 

 

 

Ogółem FR:

EUR

– 46 340 328,79

– 3 849 363,60

– 42 490 965,19

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

GB

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2014

Środek 214 – rok budżetowy 2014: Niedociągnięcia w systemie kontroli (zarówno administracyjnych, jak i na miejscu) obsady zwierząt gospodarskich

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 538 979,08

0,00

– 538 979,08

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), środki objęte ZSZiK

2015

Środek 214 – rok budżetowy 2015: Niedociągnięcia w systemie kontroli (zarówno administracyjnych, jak i na miejscu) obsady zwierząt gospodarskich

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 543 702,51

0,00

– 543 702,51

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2014

Środek 221 – rok budżetowy 2014: Niedociągnięcia w weryfikacji kryteriów kwalifikowalności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), działania w zakresie leśnictwa

2015

Środek 221 – rok budżetowy 2015: Niedociągnięcia w weryfikacji kryteriów kwalifikowalności

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER

2014

Niedociągnięcia w jednym kluczowym mechanizmie kontroli i brak jednego pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 602 585,37

0,00

– 602 585,37

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER

2015

Niedociągnięcia w jednym kluczowym mechanizmie kontroli i brak jednego pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

4 026,71

0,00

4 026,71

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER

2016

Niedociągnięcia w jednym kluczowym mechanizmie kontroli i brak jednego pomocniczego mechanizmu kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

368,09

0,00

368,09

 

 

 

 

 

Ogółem GB:

EUR

– 1 705 280,16

0,00

– 1 705 280,16

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

GR

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Niedociągnięcia w analizie ryzyka, MRFPP i SMR 1, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 229 711,85

0,00

– 229 711,85

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Niedociągnięcia w analizie ryzyka, MRFPP i SMR 1, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 57 428,76

0,00

– 57 428,76

 

 

 

 

 

Ogółem GR:

EUR

– 287 140,61

0,00

– 287 140,61

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

IT

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: „Odpowiednia ocena racjonalności kosztów z zastosowaniem odpowiedniego systemu oceny” odnośnie do kosztów ogólnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 26 409,49

0,00

– 26 409,49

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: „Odpowiednia ocena racjonalności kosztów z zastosowaniem odpowiedniego systemu oceny” odnośnie do kosztów ogólnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 45 475,98

0,00

– 45 475,98

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), zarządzanie ryzykiem

2015

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: „Odpowiednia ocena racjonalności kosztów z zastosowaniem odpowiedniego systemu oceny” odnośnie do kosztów ogólnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 133 118,88

0,00

– 133 118,88

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Zbyt łagodny system sankcji w odniesieniu do zwierząt, rok składania wniosków 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 7 112,87

0,00

– 7 112,87

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 175 426,91

0,00

– 175 426,91

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Brak kontroli normy GAEC i częściowa kontrola dwóch wymogów SMR, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 39 153,87

0,00

– 39 153,87

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Częściowa kontrola dwóch wymogów, zastosowanie kontroli sektorowej bez wymaganego poziomu ufności, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 61 526,63

0,00

– 61 526,63

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Częściowa kontrola dwóch wymogów, zastosowanie kontroli sektorowej bez wymaganego poziomu ufności, rolnicy posiadający zwierzęta, rok składania wniosków 2014

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 78 725,47

0,00

– 78 725,47

 

Zasada wzajemnej zgodności

2013

Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 280 745,26

– 41,98

– 280 703,28

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 97 287,65

0,00

– 97 287,65

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2012

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 13 600,21

0,00

– 13 600,21

 

Zasada wzajemnej zgodności

2014

Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2013

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 203 367,80

0,00

– 203 367,80

 

Zasada wzajemnej zgodności

2015

Nieskontrolowanie SMR 1 i 5 poza obszarem Natura 2000, niedociągnięcia w kontrolach SMR 7 i SMR 16, ograniczony dostęp do sprawozdań z kontroli weterynaryjnej, rok składania wniosków 2013

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 27 839,23

0,00

– 27 839,23

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW (2014–2020), środki objęte ZSZiK

2015

Dwa podśrodki rolnośrodowiskowe (214):

Niewłaściwe monitorowanie wyników kontroli krzyżowych we wszystkich odpowiednich przypadkach z danymi z systemu ZSZiK.

ZRYCZAŁTOWANA

3,00 %

EUR

– 148 200,00

0,00

– 148 200,00

 

 

 

 

 

Ogółem IT:

EUR

– 1 337 990,25

– 41,98

– 1 337 948,27

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

LT

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2013

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: 1) jakość kontroli na miejscu; 2) ocena racjonalności kosztów na etapie składania wniosku; 3) kwalifikowalność kosztów operacji (wkłady rzeczowe)

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 288 795,90

0,00

– 1 288 795,90

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2014

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: 1) jakość kontroli na miejscu; 2) ocena racjonalności kosztów na etapie składania wniosku; 3) kwalifikowalność kosztów operacji (wkłady rzeczowe)

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 1 530 512,90

0,00

– 1 530 512,90

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2015

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: 1) jakość kontroli na miejscu; 2) ocena racjonalności kosztów na etapie składania wniosku; 3) kwalifikowalność kosztów operacji (wkłady rzeczowe)

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 926 149,21

0,00

– 926 149,21

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER

2016

Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli: 1) jakość kontroli na miejscu, 2) ocena racjonalności kosztów na etapie składania wniosku, 3) kwalifikowalność kosztów operacji (wkłady rzeczowe). Termin, którego dotyczy korekta: 16.10.2015–31.12.2015.

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 462 436,92

0,00

– 462 436,92

 

 

 

 

 

Ogółem LT:

EUR

– 4 207 894,93

0,00

– 4 207 894,93

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

LU

Rozliczenie rachunków – rozliczenie zgodności

2010

Nieprzestrzeganie kryteriów kwalifikowalności

JEDNORAZOWA

0,00 %

EUR

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

 

 

 

 

 

Ogółem LU:

EUR

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

MT

Certyfikacja

2015

Rozliczenie rachunków, rok budżetowy 2015

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

 

 

 

 

 

Ogółem MT:

EUR

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

NL

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2014

Niedociągnięcia w kluczowych i pomocniczych mechanizmach kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 217 083,50

0,00

– 217 083,50

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2014

Niedociągnięcia w kluczowych i pomocniczych mechanizmach kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

7,00 %

EUR

– 89 804,68

0,00

– 89 804,68

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER (2007–2013)

2015

Niedociągnięcia w kluczowych i pomocniczych mechanizmach kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

7,00 %

EUR

– 314 873,64

0,00

– 314 873,64

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER

2016

Niedociągnięcia w kluczowych i pomocniczych mechanizmach kontroli

ZRYCZAŁTOWANA

7,00 %

EUR

– 216 895,65

0,00

– 216 895,65

 

 

 

 

 

Ogółem NL:

EUR

– 838 657,47

0,00

– 838 657,47

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

RO

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2015

Kontrole sztucznych warunków

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 949 386,13

0,00

– 949 386,13

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Kwalifikowalność beneficjenta – weryfikacja umiejętności i kontrole sztucznych warunków

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 2 661 268,10

0,00

– 2 661 268,10

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Kwalifikowalność beneficjenta – weryfikacja umiejętności i kontrole sztucznych warunków

ZRYCZAŁTOWANA

5,00 %

EUR

– 648 249,31

0,00

– 648 249,31

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2012

Kwalifikowalność kosztów – przestrzeganie pułapów/intensywność pomocy

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 478 707,10

– 73 935,36

– 1 404 771,74

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Kwalifikowalność kosztów – przestrzeganie pułapów/intensywność pomocy

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 335 193,08

0,00

– 1 335 193,08

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Kwalifikowalność kosztów – przestrzeganie pułapów/intensywność pomocy

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 1 041 006,91

0,00

– 1 041 006,91

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2010

Wykonanie pokrywających się kwot

JEDNORAZOWA

 

EUR

0,00

5 907,74

– 5 907,74

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Wykonanie pokrywających się kwot

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

0,00

2 731 143,60

– 2 731 143,60

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2011

Wykonanie pokrywających się kwot

JEDNORAZOWA

 

EUR

0,00

53 937,77

– 53 937,77

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2012

Wykonanie pokrywających się kwot

JEDNORAZOWA

 

EUR

0,00

15 400,00

– 15 400,00

 

Certyfikacja

2012

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROW objętej ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 4 212 281,45

– 83 053,09

– 4 129 228,36

 

Certyfikacja

2012

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROW nieobjętej ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 8 565 856,43

– 852 487,19

– 7 713 369,24

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Zamówienia publiczne – niedociągnięcia w zakresie kontroli racjonalności kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 508 630,52

0,00

– 508 630,52

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 – środki przeznaczone na inwestycje (2007–2013)

2013

Zamówienia publiczne – niedociągnięcia w zakresie kontroli racjonalności kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 1 533 681,75

0,00

– 1 533 681,75

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Zamówienia publiczne – niedociągnięcia w zakresie kontroli racjonalności kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

2,00 %

EUR

– 220 258,09

0,00

– 220 258,09

 

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, inwestycje – prywatni beneficjenci

2014

Zamówienia publiczne – niedociągnięcia w zakresie kontroli racjonalności kosztów

ZRYCZAŁTOWANA

10,00 %

EUR

– 511 227,25

0,00

– 511 227,25

 

 

 

 

 

Ogółem RO:

EUR

– 23 665 746,12

1 796 913,47

– 25 462 659,59

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta %

Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

SK

Certyfikacja

2015

Znany błąd w populacji EFRROW nieobjętej ZSZiK

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34

 

 

 

 

 

Ogółem SK:

EUR

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34


Waluta

Kwota

Odliczenia

Wpływ finansowy

EUR

– 98 799 942,40

– 7 632 357,66

– 91 167 584,74