ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 164

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
27 czerwca 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1133 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1134 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1135 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni ( 1 )

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1136 z dnia 14 czerwca 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Emmental de Savoie (ChOG)]

52

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1137 z dnia 26 czerwca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008 na mrożone mięso wołowe i cielęce

54

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1138 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na pierwszym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w odniesieniu do przyjęcia wymaganej treści zaświadczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 12 tej konwencji, oraz wytycznych, o których mowa w jej art. 8 ust. 8 i 9

56

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1139 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4450)  ( 1 )

59

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2017/1140 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie danych osobowych, które można wymieniać za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS) ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE do celów koordynacji środków ustalania kontaktów zakaźnych w odniesieniu do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4197)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

27.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/1133

z dnia 20 czerwca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zagwarantować wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych towarów, których produkcja w Unii jest niewystarczająca, oraz aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku niektórych produktów rolnych i przemysłowych, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1388/2013 (1) otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe. Produkty objęte tymi kontyngentami taryfowymi mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem zerowych lub obniżonych stawek celnych. Z tych względów konieczne jest otwarcie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2017 r. kontyngentów taryfowych – z zastosowaniem zerowych stawek celnych – obejmujących odpowiednie wielkości dla siedmiu nowych produktów.

(2)

W przypadku pięciu innych produktów powinno się podwyższyć wielkość kontyngentu taryfowego, gdyż takie zwiększenie leży w interesie unijnych podmiotów gospodarczych oraz w interesie Unii.

(3)

Ponadto w przypadku jednego produktu zwiększenie wielkości kontyngentu taryfowego powinno mieć zastosowanie wyłącznie do drugiej połowy 2017 r., podczas gdy obowiązujący obecnie kontyngent taryfowy, dotyczący tego produktu, powinien otrzymać datę wygaśnięcia 31 grudnia 2017 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1388/2013.

(5)

Ponieważ określone w niniejszym rozporządzeniu zmiany w kontyngentach taryfowych dotyczących odpowiednich produktów muszą być stosowane od dnia 1 lipca 2017 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

wiersze dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 i 09.2870 zawarte w załączniku I do niniejszego rozporządzenia wprowadza się zgodnie z kolejnością kodów CN wymienionych w drugiej kolumnie tabeli w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013;

2)

wiersze dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 i 09.2860 zastępuje się wierszami zawartymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 czerwca 2017 r.

W imieniu Rady

H. DALLI

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1388/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 319).


ZAŁĄCZNIK I

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna (%)

„09.2828

2712 20 90

 

Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju

1.7–31.12

60 000 ton

0 %

09.2842

2932 12 00

 

Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)

1.7–31.12

5 000 ton

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Mieszanina zawierająca:

60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy 2-chloropropenu (CAS RN 557-98-2),

8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 14 % masy (Z)-1-chloropropenu (CAS RN 16136-84-8),

5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 23 % masy 2-chloropropanu (CAS RN 75-29-6),

nie więcej niż 6 % masy 3-chloropropenu (CAS RN 107-05-1), oraz

nie więcej niż 1 % masy chlorku etylu (CAS RN 75-00-3)

1.7–31.12

3 000 ton

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mieszanka polimerowa z poliwęglanu i poli(metakrylanu metylu) o zawartości poliwęglanu 98,5 % masy lub więcej, w formie pastylek lub granulatu, o przepuszczalności światła 88,5 % lub więcej, mierzonej na próbie o grubości 4,0 mm przy długości fali λ = 400 nm (zgodnie z normą ISO 13468-2)

1.7–31.12

800 ton

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpady z włókien syntetycznych (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną) z nylonu lub pozostałych poliamidów (PA6 i PA66)

1.7–31.12

5 000 ton

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

60

Tkaniny z włókien E-szklanych:

o masie 20 gr/m2 lub większej, ale nie większej niż 209 g/m2,

impregnowane silanem,

o zawartości wilgoci 0,13 % masy lub mniejszej, oraz

mające nie więcej niż 3 włókna wydrążone na 100 000 włókien,

do stosowania w wytwarzaniu płyt, rolek lub laminatów w technologii prepreg do produkcji płytek obwodu drukowanego dla przemysłu motoryzacyjnego (2)

1.7–31.12

3 000  km

0 %

ex 7019 52 00

20

09.2850

ex 8414 90 00

70

Wirnik ze stopów aluminium:

o średnicy 20 mm lub większej, ale nie większej niż 130 mm, oraz

o masie 5 g lub większej, ale nie większej niż 800 g,

stosowany do produkcji silników spalinowych (2)

1.7–31.12

2 950 000 sztuk

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Tłoki do układów zawieszenia, o średnicy nie większej niż 55 mm, ze stali spiekanej

1.7–31.12

1 000 000 sztuk

0 %”


ZAŁĄCZNIK II

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna (%)

„09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetyloamino)propylo]heksahydro-1,3,5-triazyna (CAS RN 15875-13-5)

1.1–31.12

600 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetyloamino)benzoimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1–31.12

400 ton

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Mieszanka polimerowa z poliwęglanu i poli(metakrylanu metylu) o zawartości poliwęglanu 98,5 % masy lub więcej, w formie pastylek lub granulatu, o przepuszczalności światła 88,5 % lub więcej, mierzonej na próbie o grubości 4,0 mm przy długości fali λ = 400 nm (zgodnie z normą ISO 13468-2)

1.1–31.12.2017

400 ton

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Uchwyt teleskopowy z aluminium, stosowany do produkcji bagaży podróżnych (2)

1.1–31.12

1 500 000 sztuk

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Ramy rowerowe z włókien węglowych i żywic syntetycznych, pomalowane, lakierowane i/lub polerowane, do stosowania do produkcji rowerów (2)

1.1–31.12

350 000 sztuk

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Przedni widelec rowerowy z włókien węglowych i żywic syntetycznych, pomalowany, lakierowany lub polerowany, do stosowania do produkcji rowerów (2)

1.1–31.12

270 000 sztuk

0 %”

ex 8714 91 30

31


27.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/6


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/1134

z dnia 20 czerwca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku 69 produktów rolnych i przemysłowych, które nie są wymienione w załączniku do rozporządzenia Rady (UE) nr 1387/2013 (1), unijna produkcja jest obecnie niewystarczająca lub nieistniejąca. W interesie Unii leży zatem całkowite zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na te produkty.

(2)

Należy zmodyfikować warunki 71 zawieszeń ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej, wymienionych obecnie w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, w celu uwzględnienia wprowadzonych w nich zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. Niektóre klasyfikacje produktów zmieniono, aby umożliwić przemysłowi czerpanie pełnych korzyści z obowiązujących zawieszeń. Ponadto należy zaktualizować załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 w związku z potrzebą dostosowania lub wyjaśnienia tekstów w niektórych przypadkach. Zmodyfikowane warunki odnoszą się do zmian w zakresie: opisu produktów, klasyfikacji lub wymogów dotyczących końcowego przeznaczenia. Zawieszenia, które wymagają zmian, należy skreślić z wykazu zawieszeń zawartego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, a w ich miejsce należy wprowadzić do tego wykazu zawieszenia o zmienionej treści.

(3)

Utrzymanie zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na dwa z produktów wymienionych obecnie w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie leży już w interesie Unii.

(4)

W celu zapewnienia przejrzystości wpisy zmienione niniejszym rozporządzeniem należy oznaczyć gwiazdką.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1387/2013.

(6)

Jako że zmiany dotyczące zawieszeń w odniesieniu do przedmiotowych produktów muszą być stosowane od dnia 1 lipca 2017 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zgodnie z kolejnością kodów CN określoną w pierwszej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013;

2)

skreśla się wiersze z produktami, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2017 r.

W imieniu Rady

H. DALLI

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 201).


ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Uzupełniająca jednostka miary

Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu

*ex 2818 30 00

30

Tlenek wodorotlenek glinu w postaci boehmitu lub pseudo boehmitu (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2018

ex 2825 70 00

20

Kwas molibdenowy (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2021

*ex 2842 10 00

40

Glinokrzemian (CAS RN 1318-02-1) o zeolitowej strukturze fosforanu glinu-osiemnaście (AEI) stosowany do produkcji preparatów katalitycznych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Metanosulfonian metylu (CAS RN 66-27-3)

0 %

31.12.2021

ex 2905 22 00

20

3,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

15

{[(2,2--dimetylbut-3-ino-1-ylo)oksy]metylo}benzen (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

25

1,2-difenoksyetan (CAS RN 104-66-5) w postaci proszku lub dyspersji wodnej zawierających 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy 1,2-difenoksyetanu

0 %

31.12.2021

*ex 2909 60 00

40

1,4-Di(2-tert-butyloperoksyizopropylo)benzen (CAS RN 2781-00-2) lub mieszanina izomerów 1,4-di(2-tert-butyloperoksyizopropylo)benzenu i 1,3-di(2-tert-butyloperoksyizopropylo)benzenu (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2017

ex 2912 19 00

10

Undekanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2021

ex 2915 12 00

10

Roztwór wodny zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 84 % masy mrówczanu cezu (CAS RN 3495-36-1)

0 %

31.12.2021

*ex 2916 14 00

30

Metakrylan allilu (CAS RN 96-05-9) i jego izomery o czystości 98 % masy lub większej, zawierający co najmniej:

0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,02 % masy alkoholu allilowego (CAS RN 107-18-6),

0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,1 % kwasu metakrylowego (CAS RN 79-41-4), oraz

0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1 % masy 4-metoksyfenolu (CAS RN 150-76-5)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

33

4′-(bromometylo)bifenylo-2-karboksylan metylu(CAS RN 114772-38-2)

0 %

31.12.2021

ex 2916 39 90

73

Chlorek (2,4-dichlorofenylo)acetylu (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

50

50

Fosetyl glinu (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Fosetyl sodu (CAS RN 39148-16-8) w postaci roztworu wodnego o zawartości fosetylu sodu 35 % lub więcej masy, ale nie więcej niż 45 % masy, do stosowania w produkcji pestycydów (2)

0 %

31.12.2021

ex 2922 19 00

40

4-metylobenzenosufonian (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenylo)amino)-3-(benzylooksy)propan-2-olu (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

30

4-(4-metylo-3-nitrobenzoiloamino)benzenosulfonian sodu(CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

50

Sól izopropylaminowa N-benzyloksykarbonylo-L-tert-leucyny (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

31.12.2021

ex 2926 90 70

30

4,5-dichloro-3,6-dioksocykloheksa-1,4-dieno-1,2-dikarbonitryl (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2931 90 00

05

Dietylometoksyboran (CAS RN 7397-46-8), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie zgodnie z uwagą 1e) do działu 29 CN

0 %

31.12.2020

*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-Dichloro-1,6-dideoksy-β-D-fruktofuranozylo-4-chloro-4 deoksy-α-D-galaktopiranozyd (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

ex 2932 99 00

13

(4-chloro-3-(4-etoksybenzylo)fenylo)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroksy 2,2-dimetylotetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-ilo)metanon (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

18

4-(4-bromo-3-((tetrahydro-2H-pirano-2-iloksy)metylo)fenoksy)benzonitryl (CAS RN 943311-78-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

45

5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorometylo)fenylo]-1H-pirazolo-3-karbonitryl (CAS RN 120068-79-3)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

55

5-metylo-1-(naftalen-2-ylo)-1,2-dihydro-3H-pirazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

31.12.2021

ex 2933 29 90

75

Dichlorowodorek 2,2′-azobis[2-(2-imidazolino-2-ilo)propanu] (CAS RN 27776-21-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

10

Chlorowodorek 2-aminopirydyn-4-olu (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

33

5-(3-chlorofenylo)-3-metoksypirydyno-2-karbonitryl (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

41

Kwas 2-chloro-6-(3-fluoro-5-iizobutoksyfenylo)nikotynowy (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

46

Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) do stosowania w produkcji pestycydów (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Dibromek dikwatu (ISO) (CAS RN 85-00-7) w postaci roztworu wodnego, stosowany do produkcji herbicydów (2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

42

Chlorowodorek (S)-2,2,4-trimetylopirolidyny (CAS RN 1897428-40-8)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

44

4-metylobenzenosulfonian 3-etylo-4-hydroksypirolidyno-2-karboksylan (2S,3S,4R)-metylu (CAS RN 1799733-43-9)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 99 80

53

(S)-5-(tert-butoksykarbonylo)-5-azaspiro[2.4]heptano-6-karboksylan potasu (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 99 80

72

1,4,7-Trimetylo-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

46

4-metoksy-5-(3-morfolino-4-ilo-propoksy)-2-nitro-benzonitryl (CAS RN 675126-26-8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

47

Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) do stosowania w produkcji pestycydów (2)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

49

Cytydyno-5′-(fosforan disodu) (CAS RN 6757-06-8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

53

4-metoksy-3-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-benzonitryl (CAS RN 675126-28-0)

0 %

31.12.2021

ex 2935 90 90

30

6-aminopirydyno-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)

0 %

31.12.2021

*ex 3204 16 00

30

Preparaty na bazie barwnika Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) o zawartości tego barwnika 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 75 % masy, zawierające jeden lub większą liczbę następujących elementów:

barwnik Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

sól disodową kwasu 4-amino-3-[[4-[[2-sulfooksy)etylo]sulfonylo]fenylo]azo]-1-naftalenosulfonowego (CAS RN 250688-43-8), lub

sól sodową kwasu 3,5 diamino-4-[[4-[[2-(sulfooksy)etylo]sulfonylo]fenylo]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooksy)etylo]sulfonylo]fenylo]azobenzoesowego (CAS RN 906532-68-1)

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

22

Barwnik C.I. Pigment Red. 169 (CAS RN 12237-63-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 169 50 % masy lub większej

0 %

31.12.2021

*ex 3204 17 00

24

Barwnik C.I. Pigment Red. 57:1 (CAS RN 5281-04-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 57:1 50 % masy lub większej

0 %

31.12.2018

*ex 3215 90 70

30

Kaseta jednorazowego użytku z tuszem zawierająca:

1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy amorficznego dwutlenku krzemu, lub

3,8 % masy lub więcej barwnika C.I. Solvent Black 7 w rozpuszczalnikach organicznych,

stosowane do znakowania układów scalonych (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

50

50

Preparat zawierający:

15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy kopolimerów styren-butadien lub kopolimerów styren-izopren, i

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy polimerów pinenu lub kopolimerów pentadienu,

rozpuszczony w:

ketonie metylowo-etylowym (CAS RN 78-93-3),

heptanie (CAS RN 142-82-5), i

toluenie (CAS RN 108-88-3) lub lekkiej alifatycznej solwentnafcie (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

11

Środek dyspergujący i inhibitor utleniania zawierający:

o-amino poliizobutylenofenol (CAS RN 78330-13-9),

więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3811 21 00

19

Dodatki zawierające:

mieszaninę na bazie imidu kwasu bursztynowego poliizobutylenu, i

więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych,

o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 40, do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

75

Inhibitor utleniania zawierający głównie mieszaninę izomerów 1-(tert-dodecylotio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8), stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)

0 % (2)

31.12.2021

ex 3811 90 00

50

Inhibitor korozji zawierający:

kwas bursztynowy poliizobutylenu, oraz

więcej niż 5 % masy, ale nie więcej niż 20 % masy olejów mineralnych,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do paliw (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3815 90 90

40

Katalizator:

składający się z tlenku molibdenu i tlenków innych metali w matrycy z ditlenku krzemu,

w formie pustych cylindrów o długości 4 mm lub większej, ale nie większej niż 12 mm,

stosowany do produkcji kwasu akrylowego (2)

0 %

31.12.2018

ex 3824 99 92

25

Preparat zawierający:

25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy węglanu dietylu (CAS RN 105-58-8),

25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy węglanu etylenu (CAS RN 96-49-1),

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy heksafluorofosforanu litu(CAS RN 21324-40-3),

5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy węglanu etylometylowego (CAS RN 623-53-0),

1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy węglanu winylenu (CAS RN 872-36-6),

1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy 4-fluoro-1,3-dioksolano-2-onu (CAS RN 114435-02-8),

nie więcej niż 1 % masy 2,2,4,4-tetratlenku 1,5,2,4-dioksaditianu (CAS RN 99591-74-9),

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

27

4-metoksy-3-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-benzonitryl (CAS RN 675126-28-0) w rozpuszczalniku organicznym

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

30

Roztwór wodny mrówczanu cezu i mrówczanu potasu zawierający:

1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 84 % masy mrówczanu cezu (CAS RN 3495-36-1),

1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 76 % masy mrówczanu potasu (CAS RN 590-24-1), oraz

nawet zawierający nie więcej niż 9 % masy dodatków

0 %

31.12.2021

*ex 3824 99 92

40

Roztwór 2-chloro-5-(chlorometylo)-pirydyny (CAS RN 70258-18-3) w rozcieńczalniku organicznym

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

69

Preparat zawierający:

80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy bis(fosforanu difenylu) bisfenolu-A (CAS RN 5945-33-5),

7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy oligomerów bis(fosforanu difenylu) bisfenolu-A, oraz

nie więcej niż 1 % masy fosforanu trifenylu (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2020

ex 3824 99 93

45

Wodoro 3-aminonaftaleno-1,5-disulfonian sodu (CAS RN 4681-22-5) o zawartości:

nie więcej niż 20 % masy siarczanu disodu, oraz

nie więcej niż 10 % masy chlorku sodu

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

70

Proszek zawierający:

28 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 51 % masy talku (CAS RN 14807-96-6),

30,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 48 % masy dwutlenku krzemu (kwarcu) (CAS RN 14808-60-7),

17 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

74

Mieszanina o składzie niestechiometrycznym:

o strukturze krystalicznej,

o zawartości topionego spinelu magnezowo-glinowego oraz z domieszką faz krzemianowych i glinianów, o co najmniej 75 % masy składającej się z frakcji o wielkości ziaren od 1 do 3 mm i nie więcej niż 25 % masy składającej się z frakcji o wielkości ziaren od 0 do 1 mm

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

80

Mieszanina składająca się z:

64 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 74 % masy krzemionki amorficznej (CAS RN 7631-86-9),

25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy butanonu (CAS RN 78-93-3), oraz

nie więcej niż 1 % masy 3-(2,3-epoksypropoksy)propylotrimetoksysilanu (CAS RN 2530-83-8)

0 %

31.12.2021

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

Polietylen-1-buten/LLDPE o wysokiej gęstości liniowej (CAS RN 25087-34-7) w postaci proszku

o wskaźniku płynięcia (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min lub większym, ale nie większym niż 24 g/10 min,

o gęstości (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 0,926 g/cm3, oraz

o temperaturze mięknienia VICAT min. 94 °C

0 %

m3

31.12.2019

ex 3906 90 90

53

Proszek poliakrylamidowy o średniej wielkości cząstek mniejszej niż 2 mikrony oraz o temperaturze topnienia większej niż 260 °C, zawierający:

75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 85 % masy poliakryloamidu, oraz

15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy glikolu polietylenowego

0 %

31.12.2021

ex 3906 90 90

63

Kopolimer metakrylanu (dimetoksymetylosilylo)propylu, butyloakrylanu, metakrylanu allilu, metakrylanu metylu i cyklosiloksanu (CAS RN 143106-82-5)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

45

Siloksan dimetylu, polimer zakończony grupami hydroksylowymi o lepkości 38-45 mPa · s (CAS RN 70131-67-8)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

55

Preparat zawierający:

55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polidimetylosiloksanu zakończonego grupami winylowymi (CAS RN 68083-19-2),

30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % krzemionki dimetylowinylowanej i trimetylowanej (CAS RN 68988-89-6), oraz

1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy kwasu krzemowego, soli sodowej, produktów reakcji z chlorotrimetylosilanem i alkoholem izopropylowym (CAS RN 68988-56-7)

0 %

31.12.2021

*ex 3913 90 00

30

Białko, modyfikowane chemicznie lub enzymatycznie w drodze karboksylacji lub dodania kwasu ftalowego, nawet zhydrolizowane, o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej mniej niż 350 000

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

70

Folia tetrafluoroetylenowa, pakowana w rolki:

grubości 50 μm,

temperaturze topnienia 260 °C, oraz

masie właściwej 1,75 (ASTM D792),

stosowana do produkcji elementów półprzewodnikowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3921 13 10

10

Arkusz pianki poliuretanowej, o grubości 3 mm (± 15 %) oraz gęstości 0,09435 lub większej, ale nie większej niż 0,10092

0 %

m3

31.12.2018

ex 3921 19 00

50

Porowata błona z politetrafluoretylenu (PTFE), laminowana poliestrowym materiałem nietkanym typu spunbonded, o:

całkowitej grubości większej niż 0,05 mm, ale nie większej niż 0,20 mm,

ciśnieniu wejściowym wody między 5 a 200 kPa, zgodnie z ISO 811, oraz

przepuszczalności powietrza 0,08 cm3/cm2/s lub większej, zgodnie z normą ISO 5636-5

0 %

31.12.2021

*ex 3923 10 90

10

Pojemniki na fotomaski lub płytki:

składające się z materiałów antystatycznych lub mieszanych tworzyw termoplastycznych zapewniających specjalne właściwości elektrostatyczne (ESD) i odpowietrzające,

o nieporowatych, odpornych na tarcie lub uderzenia powierzchniach,

wyposażone w specjalnie zaprojektowany system uchwytów chroniących fotomaskę lub płytkę przed uszkodzeniami powierzchniowymi lub kosmetycznymi, oraz

z uszczelką lub bez niej,

w rodzaju stosowanych w fotolitografii lub innej produkcji półprzewodnikowej do przechowywania fotomasek lub płytek

0 %

31.12.2021

*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

10

10

Obudowa zewnętrznego lusterka wstecznego z tworzywa sztucznego do pojazdów silnikowych, z uchwytami

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 3926 90 97

20

Obudowy, części obudów, bębny, koła nastawcze, ramy, pokrywy i inne części z akrylonitrylo-butadieno-styrenu w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń do zdalnego sterowania

0 %

p/st

31.12.2019

ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Silikonowy pierścień oddzielający, o średnicy wewnętrznej 15,4 mm (+ 0,0 mm/-0,1 mm), w rodzaju stosowanych w samochodowych systemach czujników wspomaganego parkowania

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

10

Przewody wlotu powietrza do doprowadzania powietrza do komory spalania silnika, składające się co najmniej z:

jednego elastycznego gumowego przewodu,

jednego przewodu z tworzywa sztucznego, oraz

zacisków metalowych,

nawet z rezonatorem,

do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

20

Gumowa nakładka zderzaka z powłoką silikonową o długości nie większej niż 1 200  mm i z co najmniej pięcioma zaciskami z tworzywa sztucznego, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Części urządzenia do oczyszczania wody poprzez odwróconą osmozę, składające się zasadniczo z membran na bazie tworzywa sztucznego, wewnętrznie wzmocnione tekstylną tkaniną lub włókniną, które są zawinięte wokół perforowanej rury oraz zamknięte w cylindrycznej obudowie z tworzywa sztucznego o grubości ścian nie większej niż 4 mm, nawet obudowane w cylindrze o grubości ścianki 5 mm lub większej

0 %

31.12.2018

*ex 5911 90 99

40

Tarcze polerskie wielowarstwowe z włókniny poliestrowej, impregnowane poliuretanem

0 %

31.12.2019

ex 6805 30 00

10

Materiał do czyszczenia końcówek sond, składający się z matrycy polimerowej zawierającej cząstki pyłu ściernego zamocowane na podłożu do stosowania w produkcji półprzewodników (2)

0 %

31.12.2021

ex 7318 19 00

30

Pręt łączący do głównego cylindra hamulca, z gwintami śrubowymi na obu końcach, do stosowania w produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rolka folii laminowanej z grafitu i miedzi:

o szerokości 610 mm lub większej, ale nie większej niż 620 mm, oraz

o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm,

stosowana do produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

47

57

Folia aluminiowa w rolkach:

o czystości 99,99 % masy,

o grubości 0,021 mm lub większej, ale nie większej niż 0,2 mm,

o szerokości 500 mm,

o grubości powierzchniowej warstwy tlenku 3–4 nm,

o teksturze sześciennej większej niż 95 %

0 %

31.12.2021

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Arkusz w postaci rolki, składający się z laminatu litowo-manganowego połączonego z aluminium:

o szerokości 595 mm lub większej, ale nie większej niż 605 mm, oraz

o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm,

używany do wytwarzania katod do elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

60

50

Aluminiowy wspornik silnika o wymiarach:

wysokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm,

szerokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm,

długość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm,

wyposażony w co najmniej dwa otwory mocujące, wykonany ze stopów aluminium ENAC-46100 lub ENAC-42100 (na podstawie normy EN:1706) o następujących właściwościach:

porowatość wewnętrzna nie większa niż 1 mm,

porowatość zewnętrzna nie większa niż 2 mm,

twardość wg Rockwella 10 HRB lub większa,

w rodzaju stosowanych do produkcji układów zawieszenia silnika w pojazdach silnikowych

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8108 90 30

20

Sztaby, pręty i drut ze stopu tytanu i aluminium, zawierające 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium, stosowane do produkcji tłumików i rur wydechowych objętych podpozycjami 8708 92 lub 8714 10 40 (2)

0 %

31.12.2017

*ex 8108 90 50

10

Stop tytanu i aluminium, zawierający 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium, w arkuszach lub rolkach, o grubości 0,49 mm lub większej, ale nie większej niż 3,1 mm, o szerokości 1 000  mm lub większej, ale nie większej niż 1 254  mm, stosowany do produkcji towarów objętych podpozycją 8714 10 (2)

0 %

31.12.2018

*ex 8108 90 50

35

Płyty, arkusze i pasy ze stopu tytanu

0 %

31.12.2021

*ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 90

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8536 90 95

ex 8537 10 98

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

20

40

30

20

20

20

83

30

70

30

95

70

10

20

50

40

Klawiatury z silikonu lub tworzywa sztucznego:

nawet z częściami wykonanymi z metalu, tworzywa sztucznego, żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym lub drewna,

nawet zadrukowane lub poddane obróbce powierzchniowej,

nawet z elektrycznymi elementami przewodzącymi,

nawet z folią przyklejoną na klawiaturę,

nawet z folią ochronną,

pojedyncze lub wielowarstwowe

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

30

50

Kolektor wydechowy z komponentem turbosprężarki turbiny gazowej w kształcie spirali:

o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 050  °C, i

o średnicy otworu wirnika 30 mm lub większej, ale nie większej niż 110 mm

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8409 99 00

40

Pokrywa głowicy cylindrów, z tworzywa sztucznego lub aluminium, wraz z:

czujnikiem położenia wału rozrządu (CMPS),

metalowymi wspornikami do montażu na silniku, oraz

dwiema lub większą liczbą uszczelek,

do stosowania w produkcji silników pojazdów silnikowych (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8411 99 00

65

Komponent turbiny gazowej turbosprężarki w kształcie spirali:

o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 050  °C, oraz

o średnicy otworu wirnika 30 mm lub większej, ale nie większej niż 110 mm

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8413 30 20

30

Jednocylindrowa pompa wysokociśnieniowa o wirujących tłokach promieniowych do bezpośredniego wtrysku benzyny, z:

ciśnieniem roboczym o wartości 200 barów lub większej, ale nie większej niż 350 barów,

kontrolą przepływu, oraz

zaworem bezpieczeństwa,

stosowana do produkcji silników pojazdów silnikowych (2)

0 %

31.12.2021

ex 8479 90 70

87

Przewód paliwowy do silników spalinowych tłokowych z czujnikiem temperatury paliwa, składający się z co najmniej dwóch przewodów wlotowych i trzech przewodów wylotowych, do stosowania w produkcji silników pojazdów silnikowych (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8481 80 59

20

Zawór regulacji ciśnienia, do włączenia do sprężarek tłokowych klimatyzatorów pojazdów mechanicznych (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8484 20 00

10

Mechaniczne uszczelnienie wału do włączenia do sprężarek rotacyjnych stosowanych w produkcji klimatyzatorów pojazdów mechanicznych (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8501 10 99

56

Silnik prądu stałego:

o prędkości obrotowej nie większej niż 7 000 obr/min (bez obciążenia),

o napięciu znamionowym 12 V (± 4 V),

o maksymalnej mocy 13,78 W (3,09 A),

o określonym zakresie temperatury od – 40 °C do 160 °C,

z kołem zębatym,

z interfejsem do mechanicznego zamocowania,

z dwoma złączami elektrycznymi,

o maksymalnym momencie obrotowym 100 Nm

0 %

31.12.2021

ex 8501 10 99

58

Silnik prądu stałego:

o prędkości obrotowej nie większej niż 6 500 obr/min (bez obciążenia),

o napięciu znamionowym 12 V (± 4 V),

o maksymalnej mocy poniżej 20 W,

o określonym zakresie temperatury od – 40 °C do 160 °C,

z zębatką ślimakową,

ze złączem elektrycznym zamocowanym mechanicznie,

z dwoma złączami elektrycznymi,

o maksymalnym momencie obrotowym 75 Nm

0 %

31.12.2021

*ex 8501 10 99

65

Elektryczny siłownik turbosprężarki, z:

silnikiem prądu stałego,

ze zintegrowanym mechanizmem przekładni,

o sile (ciągnięcia) 200 N lub większej w podwyższonej temperaturze otoczenia wynoszącej minimum 140 °C,

o sile (ciągnięcia) 250 N lub większej w każdej pozycji skoku,

o skutecznym skoku wynoszącym 15 mm lub więcej, ale nie więcej niż 25 mm,

z pokładowym interfejsem systemu diagnostycznego lub bez

0 %

31.12.2020

*ex 8504 31 80

50

Transformatory do stosowania w produkcji elektronicznych sterowników, urządzeń kontrolnych i elektroluminescencyjnych źródeł światła (LED) dla przemysłu oświetleniowego (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8504 40 90

25

Przetwornica prądu stałego w prąd stały:

bez obudowy, lub

w obudowie ze stykami przyłączeniowymi, bolcami przyłączeniowymi, złączami przykręcanymi, przyłączeniami przewodów bez osłony, elementami przyłączeniowymi, które umożliwiają przymocowanie do płytki obwodów drukowanych poprzez lutowanie lub inną technologią, lub innymi połączeniami przewodów wymagającymi dalszego przetwarzania

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8504 50 95

70

Cewka cylindryczna:

o mocy znamionowej większej niż 10 W, ale nie większej niż 15 W,

o rezystancji izolacji 100 M Ohm lub większej,

o rezystancji przy prądzie stałym nie większej niż 34,8 Ohm (± 10 %) przy temperaturze 20 °C,

o prądzie znamionowym nie większym niż 1,22 A,

o napięciu znamionowym nie większym niż 25 V

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8505 11 00

65

Magnesy trwałe składające się ze stopu neodymu, żelaza i boru, albo w kształcie prostokąta, nawet o zaokrąglonych brzegach, z sekcją prostokątną lub w kształcie trapezu, o:

długości nie większej niż 140 mm,

szerokości nie większej niż 90 mm, i

grubości nie większej niż 55 mm

albo w kształcie zakrzywionego prostokąta (kształt dachówki) o:

długości nie większej niż 75 mm,

szerokości nie większej niż 40 mm,

grubości nie większej niż 7 mm, oraz

promieniu krzywizny 86 mm lub większym, lecz nie większym niż 241 mm,

albo w kształcie krążka o średnicy nie większej niż 90 mm, nawet z otworem w środku

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8505 11 00

75

Wyrób w kształcie ćwierci tulei, który po namagnesowaniu ma stać się magnesem trwałym,

składający się co najmniej z neodymu, żelaza i boru,

o szerokości 9,1 mm lub większej, ale nie większej niż 10,5 mm,

o długości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 30,1 mm,

w rodzaju stosowanych w wirnikach do wyrobu pomp paliwowych

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8507 90 80

70

Cięte płytki z folii miedzianej powleczonej niklem, o:

szerokości 70 mm (± 5 mm),

grubości 0,4 mm (± 0,2 mm),

długości nie większej niż 55 mm,

stosowane do produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8518 40 80

93

Wzmacniacz mocy audio:

o mocy wyjściowej 50 W,

napięciu roboczym większym niż 9 V, ale nie większym niż 16 V,

o impedancji elektrycznej nie większej niż 4 omy,

o czułości większej niż 80 dB,

w metalowej obudowie,

stosowany do produkcji pojazdów silnikowych (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Metalowe uchwyty, metalowe elementy mocujące lub wewnętrzne usztywniacze z metalu, stosowane do produkcji telewizorów, monitorów i odtwarzaczy wideo (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Płytka obwodu drukowanego do rozprowadzania napięcia zasilania i sygnałów sterujących bezpośrednio do obwodu panelu TFT ze szkła modułu LCD

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

59

Moduły LCD:

o wymiarze przekątnej ekranu 14,5 cm lub większym, ale nie większym niż 25,5 cm,

z podświetleniem LED,

z płytką obwodów drukowanych z pamięcią EPROM (elektronicznie wymazywalna programowana pamięć tylko do odczytu), mikrosterownikiem, sterownikiem czasowym, modułem sterowników typu LIN (Local Interconnect Network) bus lub APIX2 (Automative Pixel Link) oraz innymi komponentami czynnymi i biernymi,

z wtyczką 6-8 stykową do zasilania oraz 2-4 stykowym interfejsem LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy) lub APIX2,

nawet w obudowie,

do trwałego wbudowania lub stałego zamocowania do pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

63

Moduł LCD

o wymiarze przekątnej ekranu 14,5 cm lub większym, ale nie większym niż 38,5 cm,

nawet z ekranem dotykowym,

z podświetleniem LED,

z płytką obwodów drukowanych z pamięcią EEPROM, mikrosterownikiem, odbiornikiem LVDS oraz innymi komponentami czynnymi i biernymi,

z wtyczką do zasilania oraz interfejsami CAN i LVDS,

nawet z elementami elektronicznymi do dynamicznych zmian koloru,

w obudowie, z mechanicznymi, dotykowymi lub zdalnymi funkcjami kontrolnymi lub bez nich oraz systemem aktywnego chłodzenia lub bez niego,

odpowiedni do montażu w pojazdach silnikowych objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

67

Panel wyświetlacza kolorowego LCD do monitorów LCD objętych pozycją 8528 :

o wymiarze przekątnej ekranu 14,48 cm lub większym, ale nie większym niż 31,24 cm,

nawet z ekranem dotykowym,

z podświetleniem, mikrosterownikiem,

ze sterownikiem CAN (szeregowa magistrala komunikacyjna) z jednym interfejsem LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy) lub większą ich liczbą oraz z jednym gniazdem CAN/gniazdem zasilania lub większą ich liczbą lub ze sterownikiem APIX (Automotive Pixel Link) z interfejsem APIX,

w obudowie z aluminiowym radiatorem z tyłu obudowy lub bez niego,

bez modułu przetwarzania sygnału,

nawet z dotykowymi i akustycznymi informacjami zwrotnymi,

stosowany do produkcji pojazdów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

20

Obudowa struktury półprzewodnikowej w postaci ramki z tworzywa sztucznego zawierającej ramkę wyprowadzeniową wyposażoną w pola kontaktowe, do napięć nie większych niż 1 000  V

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

92

Metalowa tłoczona oprawka ze złączami

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Złączka elastomerowa, z gumy lub silikonu, zawierająca jeden lub więcej elementów przewodzących

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 98

65

Dźwignia do modułu sterującego pod kierownicą:

z jednym pojedynczym lub wielopozycyjnym wyłącznikiem elektrycznym (przyciskowym, obrotowym lub innym) lub większą ich liczbą,

nawet wyposażona w płytki obwodu drukowanego i przewody elektryczne,

o napięciu 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V,

w rodzaju stosowanych do produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8537 10 98

75

Jednostka sterująca umożliwiająca dostanie się do pojazdu oraz uruchomienie go bez użycia kluczyka, z przełącznikami elektrycznymi, w obudowie z tworzywa sztucznego, o napięciu 12 V, nawet z:

anteną,

złączem,

metalowym uchwytem,

do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8537 10 98

92

Panel wyświetlacza dotykowego, składający się z przewodzącej siatki pomiędzy dwoma płytami lub arkuszami szklanymi lub z tworzywa sztucznego, wyposażony w przewody elektryczne i złączki

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8538 90 99

60

Przedni panel sterowania, w formie pudełka z tworzywa sztucznego, ze światłowodami, przełącznikami obrotowymi, przyciskowymi i guzikowymi lub innego rodzaju przełącznikami, bez jakiegokolwiek elementu elektrycznego, w rodzaju stosowanych do tablicy rozdzielczej pojazdów silnikowych objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8543 70 90

15

Laminowana elektrochromiczna folia składająca się:

z dwóch zewnętrznych warstw poliestru,

z warstwy środkowej z polimeru akrylowego i silikonu, oraz

z dwóch terminali połączeń elektrycznych

0 %

31.12.2021

*ex 8543 70 90

33

Wzmacniacz wielkiej częstotliwości zawierający jeden lub więcej układów scalonych i chipów kondensatorowych oraz zintegrowanych elementów biernych (IPD), montowanych na metalowym kołnierzu w obudowie

0 %

31.12.2021

ex 8544 42 90

80

Przyłączeniowy kabel 12-przewodowy zawierający dwa złącza

o napięciu 5 V,

o długości nieprzekraczającej 300 mm,

do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Pokrywa z tworzywa sztucznego do wypełnienia przestrzeni pomiędzy światłami przeciwmgielnymi i zderzakiem, nawet z warstwą chromu, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

ex 8708 30 99

20

60

10

Napędzana silnikiem jednostka uruchamiająca hamulec

o wartości znamionowej 13,5 V (± 0,5 V), oraz

mechanizm śruby z nakrętką kulkową do kontroli ciśnienia płynu hamulcowego w pompie głównej,

do stosowania do produkcji silnikowych pojazdów elektrycznych (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

Korpus hamulca tarczowego w rodzaju hamulca postojowego BIR („Ball in Ramp”) lub EPB („Electronic Parking Brake”) lub wyłącznie z funkcją hydrauliczną, zawierający otwory funkcyjne i montażowe oraz rowki prowadzące, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

50

10

Hamulec postojowy typu bębnowego:

działający z tarczą hamulca głównego,

o średnicy 170 mm lub większej, ale nie większej niż 195 mm,

stosowany do produkcji pojazdów silnikowych (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Organiczne klocki hamulcowe niezawierające azbestu, w których materiał cierny jest zamocowany do tyłu płyty ze stali taśmowej, stosowane w produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Uchwyt zaciskacza hamulcowego z żeliwa ciągliwego w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Automatyczna hydrodynamiczna skrzynia biegów

z hydraulicznym przemiennikiem momentu obrotowego,

bez skrzyni przekładniowej i przegubu Cardana,

nawet z przednim mechanizmem różnicowym,

do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Samochodowa oś wału bocznego wyposażona na każdym końcu w przegub homokinetyczny, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych pozycją CN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Wał napędowy w tworzywie sztucznym wzmocnionym włóknem węglowym, jednolity, bez jakiegokolwiek przegubu pośrodku

o długości 1 m lub większej, ale nie większej niż 2 m,

o masie 6 kg lub większej, ale nie większej niż 9 kg

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

20

20

70

Przekładnia z pojedynczym wejściem i podwójnym wyjściem w obudowie odlewanej z aluminium, o całkowitych wymiarach 273 mm (szerokość) × 131 mm (wysokość) × 187 mm (długość), zawierająca co najmniej:

dwa elektromagnetyczne sprzęgła jednokierunkowe, poruszające się w przeciwnych kierunkach,

wał napędowy o średnicy zewnętrznej 24 mm (± 1 mm) zakończony wypustem o 22 zębach, oraz

współosiowe złącze wyjściowe o średnicy wewnętrznej 22 mm (± 1 mm) zakończone wypustem o 22 zębach

do stosowania w produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Izolator rozpórki górnej

z metalowym uchwytem zawierającym trzy śruby mocujące,

z gumowym zderzakiem,

w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Tylna belka podwozia z ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wyposażona w dwa metalowe przeguby z gumowymi tulejami, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Tylna belka podwozia wyposażona w przegub kulowy i przegub z gumową tuleją, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 80 99

10

Stabilizator do osi przedniej wyposażony w przegub kulowy na obu końcach, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

Aluminiowa chłodnica typu żebrowego na sprężone powietrze w rodzaju stosowanych do produkcji pojazdów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Zbiornik powietrza na wlocie lub wylocie, ze stopów aluminium, wyprodukowany zgodnie z normą EN AC 42100:

zawierający płaski element uszczelniający o średnicy nie większej niż 0,1 mm,

o dopuszczalnej ilości cząstek 0,3 mg na jeden zbiornik,

o odległości między porami 2 mm lub więcej,

o średnicy porów nie większej niż 0,4 mm, oraz

o nie więcej niż 3 porach większych niż 0,2 mm,

w rodzaju stosowanych w wymiennikach ciepła do samochodowych układów chłodzenia

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Drążek przekładni kierowniczej w aluminiowej osłonie z homokinetycznymi przegubami w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

40

10

Przednia poduszka powietrzna pasażera z:

metalową obudową z co najmniej sześcioma wspornikami mocującymi,

wbudowaną poduszką bezpieczeństwa,

nabojem wypełnionym sprężonym gazem,

w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Przedni uchwyt do chłodnicy, nawet z poduszkami gumowymi, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Wspornik z żeliwa lub stali, z otworami montażowymi, nawet z nakrętkami mocującymi, do połączenia skrzyni biegów z nadwoziem samochodu, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Widelce przednie, z wyjątkiem sztywnych (nieteleskopowych) widelców przednich wykonanych całkowicie ze stali, do stosowania w produkcji rowerów (2)

0 %

31.12.2018

*ex 9013 80 90

20

Elektroniczne półprzewodnikowe mikro-lusterko w obudowie, odpowiednie do automatycznego drukowania płyt przewodzących, składające się z głównie z połączenia:

jednego lub więcej monolitycznych układów scalonych specyficznych dla aplikacji (ASIC),

jednego lub więcej mikroelektromechanicznych lusterek (MEMS) wyprodukowanych z zastosowaniem technologii półprzewodnikowej, z elementami mechanicznymi rozmieszczonymi w strukturach trójwymiarowych na materiale półprzewodnikowym,

w rodzaju stosowanych do wmontowania w produktach objętych działami od 84 do 90 i 95

0 %

p/st

31.12.2019


ZAŁĄCZNIK II

Kod CN

TARIC

ex 2818 30 00

30

ex 2842 10 00

40

ex 2905 11 00

20

ex 2909 60 00

20

ex 2916 14 00

30

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

ex 2931 90 00

05

ex 2933 59 95

88

ex 2933 99 80

53

ex 2933 99 80

72

ex 2940 00 00

40

ex 3204 16 00

20

ex 3204 17 00

67

ex 3215 90 70

30

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

50

ex 3811 21 00

57

ex 3815 90 90

40

ex 3824 99 92

21

ex 3824 99 92

24

ex 3824 99 92

69

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 80

50

ex 3913 90 00

92

ex 3921 13 10

10

ex 3923 10 00

10

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

20

ex 5911 90 90

30

ex 5911 90 90

40

ex 7410 11 00

10

ex 7607 11 90

40

ex 7607 19 90

10

ex 7616 99 10

30

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

25

ex 8301 60 00

20

ex 8409 91 00

65

ex 8409 99 00

30

ex 8411 99 00

70

ex 8413 91 00

40

ex 8419 90 85

30

ex 8421 99 00

92

ex 8438 90 00

20

ex 8468 90 00

20

ex 8476 90 10

20

ex 8476 90 90

20

ex 8479 90 70

83

ex 8481 90 00

30

ex 8501 10 99

55

ex 8503 00 99

70

ex 8504 31 80

50

ex 8504 40 90

20

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

45

ex 8507 90 80

60

ex 8507 90 80

70

ex 8507 90 80

80

ex 8515 90 80

30

ex 8522 90 80

30

ex 8529 90 65

65

ex 8529 90 92

35

ex 8529 90 92

36

ex 8529 90 92

50

ex 8536 90 40

20

ex 8536 90 40

92

ex 8536 90 40

94

ex 8536 90 40

95

ex 8536 90 95

20

ex 8536 90 95

92

ex 8536 90 95

94

ex 8536 90 95

95

ex 8537 10 98

70

ex 8537 10 98

92

ex 8543 70 90

33

ex 8543 90 00

15

ex 8544 49 93

10

ex 8545 90 90

30

ex 8708 29 90

10

ex 8708 30 10

20

ex 8708 30 10

30

ex 8708 30 91

10

ex 8708 30 91

20

ex 8708 30 91

30

ex 8708 30 91

40

ex 8708 30 91

50

ex 8708 40 20

20

ex 8708 40 50

10

ex 8708 50 55

10

ex 8708 50 99

10

ex 8708 50 99

20

ex 8708 80 35

10

ex 8708 80 91

10

ex 8708 80 91

20

ex 8708 91 35

10

ex 8708 91 99

20

ex 8708 91 99

30

ex 8708 94 35

20

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

40

ex 8708 99 97

50

ex 8708 99 97

70

ex 8714 91 30

24

ex 8714 91 30

34

ex 8714 91 30

71

ex 9013 80 90

10


27.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1135

z dnia 23 czerwca 2017 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dimetoatu (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat) określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz w części B załącznika III do tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Francja poinformowała Komisję o krajowym środku nadzwyczajnym przyjętym zgodnie z art. 54 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) zawieszającym przywóz do Francji i wprowadzanie do obrotu we Francji świeżych czereśni z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw trzecich, w których dozwolone jest stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dimetoat w celu wykonywania zabiegów na drzewach czereśni. Zgodnie z art. 54 ust. 2 tego rozporządzenia w dniu 28 kwietnia 2016 r. podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz uzgodniono, że należy priorytetowo potraktować przegląd NDP, aby ustanowić nowe NDP w oparciu o ocenę naukową przeprowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”. Zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Komisja zwróciła się zatem do Urzędu o przeprowadzenie takiego priorytetowego przeglądu obecnych NDP dimetoatu i ometoatu. Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w dniu 28 listopada 2016 r. (3)

(3)

Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości w brzmieniu „suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat” na odrębne definicje pozostałości dimetoatu i ometoatu oraz stwierdził, że NDP w odniesieniu do melonów i korzeni buraka cukrowego mogą wzbudzać obawy dotyczące ochrony konsumentów. Z tego względu Urząd zalecił obniżenie obecnych NDP w odniesieniu do tych towarów. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących cykorii warzywnej nie są dostępne żadne informacje i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tego produktu należy zatem wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących kapusty pekińskiej nie są dostępne żadne informacje o dobrych praktykach rolniczych bezpiecznych dla konsumentów i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tego produktu należy zatem wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim/limonek, mandarynek, czereśni, oliwek stołowych, buraków, marchwi, selera zwyczajnego, chrzanu pospolitego, pasternaku, korzenia pietruszki zwyczajnej, rzodkiewki, kozibrodu porolistnego/salsefii, brukwi, rzepy białej/rzepy jadalnej, czosnku, cebuli, szalotki, dymki, pomidorów, oberżyn, dyń olbrzymich, arbuzów, brokułów, kalafiora, brukselki/kapusty brukselskiej, kapusty głowiastej, sałaty, szparagów, grochu, oliwek do produkcji oliwy, ziarna jęczmienia, ziarna owsa, ziarna żyta, ziarna pszenicy, korzeni buraka cukrowego i cykorii podróżnik (korzeni) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(4)

Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej do spraw pozostałości pestycydów w kwestii potrzeby dostosowania niektórych granic oznaczalności. Laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów rozwój techniczny wymaga ustalenia określonych granic oznaczalności.

(5)

Na podstawie uzasadnionej opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(6)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(8)

Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów. Ze względu na fakt, iż przy obecnych NDP nie można wykluczyć ryzyka dla konsumentów, wartość odnosząca się do dimetoatu i ometoatu i wynosząca 0,01 mg/kg dla melonów powinna być stosowana od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wszystkich produktów.

(9)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W odniesieniu do substancji czynnej dimetoat we wszystkich produktach oraz na ich powierzchni, z wyjątkiem melonów, rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 17 stycznia 2018 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 17 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(3)  Uzasadniona opinia w sprawie priorytetowego przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Dziennik EFSA 2016; 14(11):4647, 50 s.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II kolumna dotycząca dimetoatu otrzymuje brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Dimetoat

(1)

(2)

(3)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,01  (*1)

0110010

Grejpfruty

(+)

0110020

Pomarańcze

(+)

0110030

Cytryny

(+)

0110040

Limy/limonki

(+)

0110050

Mandarynki

(+)

0110990

Pozostałe

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,01  (*1)

0120010

Migdały

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0120080

Orzechy pekan

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0120990

Pozostałe

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,01  (*1)

0130010

Jabłka

 

0130020

Gruszki

 

0130030

Pigwy

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

0130990

Pozostałe

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0140010

Morele

0,01  (*1)

0140020

Czereśnie

0,02 (+)

0140030

Brzoskwinie

0,01  (*1)

0140040

Śliwki

0,01  (*1)

0140990

Pozostałe

0,01  (*1)

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

0,01  (*1)

0151000

a)

winogrona

 

0151010

Winogrona stołowe

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

0152000

b)

truskawki

 

0153000

c)

owoce leśne

 

0153010

Jeżyny

 

0153020

Jeżyny popielice

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

0153990

Pozostałe

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

0154020

Żurawiny

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

0154050

Róża dzika

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

0154070

Głóg włoski

 

0154080

Bez czarny

 

0154990

Pozostałe

 

0160000

Owoce różne z

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

0161010

Daktyle

0,01  (*1)

0161020

Figi

0,01  (*1)

0161030

Oliwki stołowe

3 (+)

0161040

Kumkwat

0,01  (*1)

0161050

Karambola

0,01  (*1)

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

0,01  (*1)

0161070

Czapetka kuminowa

0,01  (*1)

0161990

Pozostałe

0,01  (*1)

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

0,01  (*1)

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

0162050

Caimito

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

0162990

Pozostałe

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

0,01  (*1)

0163010

Awokado

 

0163020

Banany

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

0163060

Czerymoja

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0163080

Ananasy

 

0163090

Owoce chlebowca

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0163990

Pozostałe

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0211000

a)

ziemniaki

0,01  (*1)

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01  (*1)

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

0212030

Pochrzyn

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

0212990

Pozostałe

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

0213010

Buraki

0,01  (*1) (+)

0213020

Marchew

0,03 (+)

0213030

Seler zwyczajny

0,03 (+)

0213040

Chrzan pospolity

0,03 (+)

0213050

Słonecznik bulwiasty

0,01  (*1)

0213060

Pasternak

0,03 (+)

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

0,03 (+)

0213080

Rzodkiew

0,03 (+)

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

0,03 (+)

0213100

Brukiew/Karpiel

0,03 (+)

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

0,03 (+)

0213990

Pozostałe

0,01  (*1)

0220000

Warzywa cebulowe

 

0220010

Czosnek

0,01  (*1) (+)

0220020

Cebula

0,01  (*1) (+)

0220030

Szalotka

0,01  (*1) (+)

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

2 (+)

0220990

Pozostałe

0,01  (*1)

0230000

Warzywa owocowe

0,01  (*1)

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

0231010

Pomidory

(+)

0231020

Papryka roczna

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

(+)

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

0231990

Pozostałe

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

0232010

Ogórki

 

0232020

Korniszony

 

0232030

Cukinie

 

0232990

Pozostałe

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

0233010

Melony

 

0233020

Dynie olbrzymie

(+)

0233030

Arbuzy

(+)

0233990

Pozostałe

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

0,02

0241010

Brokuły

(+)

0241020

Kalafiory

(+)

0241990

Pozostałe

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

0,1 (+)

0242020

Kapusta głowiasta

0,01  (*1) (+)

0242990

Pozostałe

0,01  (*1)

0243000

c)

kapustne liściowe

0,01  (*1)

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

0243020

Jarmuż

 

0243990

Pozostałe

 

0244000

d)

kalarepa

0,01  (*1)

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

0,01  (*1)

0251010

Roszpunka warzywna

 

0251020

Sałaty

(+)

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

0251990

Pozostałe

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01  (*1)

0252010

Szpinak

 

0252020

Portulaka pospolita

 

0252030

Boćwina

 

0252990

Pozostałe

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01  (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01  (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01  (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,02 (*1)

0256010

Trybula

 

0256020

Szczypiorek

 

0256030

Liście selera

 

0256040

Pietruszka – nać

 

0256050

Szałwia lekarska

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

0256100

Estragon

 

0256990

Pozostałe

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,01  (*1)

0260010

Fasola (w strąkach)

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

0260050

Soczewica

 

0260990

Pozostałe

 

0270000

Warzywa łodygowe

0,01  (*1)

0270010

Szparagi

(+)

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

0270030

Seler

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

0270060

Pory

 

0270070

Rabarbar

 

0270080

Pędy bambusa

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

0270990

Pozostałe

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01  (*1)

0280010

Grzyby uprawne

 

0280020

Grzyby dzikie

 

0280990

Mchy i porosty

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01  (*1)

0300010

Fasola

 

0300020

Soczewica

 

0300030

Groch

(+)

0300040

Łubin biały

 

0300990

Pozostałe

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

0401000

Nasiona oleiste

0,01  (*1)

0401010

Siemię lniane

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

0401030

Nasiona maku

 

0401040

Ziarna sezamu

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

0401060

Ziarna rzepaku

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

0401090

Nasiona bawełny

 

0401100

Nasiona dyni

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

0401150

Rącznik pospolity

 

0401990

Pozostałe

 

0402000

Owoce oleiste

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

3 (+)

0402020

Nasiona palm olejowych

0,01  (*1)

0402030

Owoce palm olejowych

0,01  (*1)

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

0,01  (*1)

0402990

Pozostałe

0,01  (*1)

0500000

ZBOŻA

 

0500010

Jęczmień

0,02  (*1) (+)

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

0,01  (*1)

0500030

Kukurydza

0,01  (*1)

0500040

Proso zwyczajne

0,01  (*1)

0500050

Owies zwyczajny

0,02  (*1) (+)

0500060

Ryż siewny

0,01  (*1)

0500070

Żyto zwyczajne

0,02 (+)

0500080

Sorgo japońskie

0,01  (*1)

0500090

Pszenica zwyczajna

0,05 (+)

0500990

Pozostałe

0,01  (*1)

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

 

0610000

Herbaty

0,05 (*1)

0620000

Ziarna kawy

0,05 (*1)

0630000

Napary ziołowe z

 

0631000

a)

kwiatów

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

0,05  (*1)

0631020

Ketmia szczawiowa

0,05  (*1)

0631030

Róża

0,1 (+)

0631040

Jaśmin

0,05  (*1)

0631050

Lipa

0,05  (*1)

0631990

Pozostałe

0,05  (*1)

0632000

b)

liści i ziół

0,05  (*1)

0632010

Truskawka

 

0632020

Aspalat prosty

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

0632990

Pozostałe

 

0633000

c)

korzeni

0,05  (*1)

0633010

Kozłek lekarski

 

0633020

Żeń-szeń

 

0633990

Pozostałe

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

0,05 (*1)

0640000

Ziarna kakaowe

0,05 (*1)

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

0,05 (*1)

0700000

CHMIEL

0,05 (*1)

0800000

PRZYPRAWY

 

0810000

Przyprawy nasienne

5

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

0810030

Seler

 

0810040

Kolendra siewna

 

0810050

Kmin rzymski

 

0810060

Koper ogrodowy

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

0810990

Pozostałe

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,5

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

0820020

Pieprz syczuański

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

0820040

Kardamon malabarski

 

0820050

Jagody jałowca

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

0820070

Wanilia

 

0820080

Tamarynd

 

0820990

Pozostałe

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05 (*1)

0830010

Cynamon

 

0830990

Pozostałe

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

0840010

Lukrecja

0,1

0840020

Imbir

0,1

0840030

Kurkuma

0,1

0840040

Chrzan pospolity

(+)

0840990

Pozostałe

0,1

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05 (*1)

0850010

Goździki

 

0850020

Kapary

 

0850990

Pozostałe

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05 (*1)

0860010

Szafran

 

0860990

Pozostałe

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05 (*1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

0870990

Pozostałe

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

 

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0,01  (*1) (+)

0900020

Trzcina cukrowa

0,01  (*1)

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

0,03 (+)

0900990

Pozostałe

0,01  (*1)

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

1010000

Tkanki z

 

1011000

a)

świń

 

1011010

Mięśnie

 

1011020

Tkanka tłuszczowa

 

1011030

Wątroba

 

1011040

Nerka

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1011990

Pozostałe

 

1012000

b)

bydła

 

1012010

Mięśnie

 

1012020

Tkanka tłuszczowa

 

1012030

Wątroba

 

1012040

Nerka

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1012990

Pozostałe

 

1013000

c)

owiec

 

1013010

Mięśnie

 

1013020

Tkanka tłuszczowa

 

1013030

Wątroba

 

1013040

Nerka

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1013990

Pozostałe

 

1014000

d)

kóz

 

1014010

Mięśnie

 

1014020

Tkanka tłuszczowa

 

1014030

Wątroba

 

1014040

Nerka

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1014990

Pozostałe

 

1015000

e)

koniowatych

 

1015010

Mięśnie

 

1015020

Tkanka tłuszczowa

 

1015030

Wątroba

 

1015040

Nerka

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1015990

Pozostałe

 

1016000

f)

drobiu

 

1016010

Mięśnie

 

1016020

Tkanka tłuszczowa

 

1016030

Wątroba

 

1016040

Nerka

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1016990

Pozostałe

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

1017010

Mięśnie

 

1017020

Tkanka tłuszczowa

 

1017030

Wątroba

 

1017040

Nerka

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1017990

Pozostałe

 

1020000

Mleko

 

1020010

Bydło

 

1020020

Owce

 

1020030

Kozy

 

1020040

Konie

 

1020990

Pozostałe

 

1030000

Jaja ptasie

 

1030010

Kury

 

1030020

Kaczki

 

1030030

Gęsi

 

1030040

Przepiórki

 

1030990

Pozostałe

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele

 

1050000

Płazy i gady

 

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

 

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

 

2)

w załączniku II dodaje się kolumnę dotyczącą ometoatu w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (2)

Ometoat

(1)

(2)

(3)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,01  (*2)

0110010

Grejpfruty

(+)

0110020

Pomarańcze

(+)

0110030

Cytryny

(+)

0110040

Limy/limonki

(+)

0110050

Mandarynki

(+)

0110990

Pozostałe

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,01  (*2)

0120010

Migdały

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0120080

Orzechy pekan

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0120990

Pozostałe

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,01  (*2)

0130010

Jabłka

 

0130020

Gruszki

 

0130030

Pigwy

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

0130990

Pozostałe

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0140010

Morele

0,01  (*2)

0140020

Czereśnie

0,2 (+)

0140030

Brzoskwinie

0,01  (*2)

0140040

Śliwki

0,01  (*2)

0140990

Pozostałe

0,01  (*2)

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

0,01  (*2)

0151000

a)

winogrona

 

0151010

Winogrona stołowe

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

0152000

b)

truskawki

 

0153000

c)

owoce leśne

 

0153010

Jeżyny

 

0153020

Jeżyny popielice

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

0153990

Pozostałe

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

0154020

Żurawiny

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

0154050

Róża dzika

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

0154070

Głóg włoski

 

0154080

Bez czarny

 

0154990

Pozostałe

 

0160000

Owoce różne z

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

0161010

Daktyle

0,01  (*2)

0161020

Figi

0,01  (*2)

0161030

Oliwki stołowe

1,5 (+)

0161040

Kumkwat

0,01  (*2)

0161050

Karambola

0,01  (*2)

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

0,01  (*2)

0161070

Czapetka kuminowa

0,01  (*2)

0161990

Pozostałe

0,01  (*2)

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

0,01  (*2)

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

0162050

Caimito

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

0162990

Pozostałe

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

0,01  (*2)

0163010

Awokado

 

0163020

Banany

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

0163060

Czerymoja

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0163080

Ananasy

 

0163090

Owoce chlebowca

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0163990

Pozostałe

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0211000

a)

ziemniaki

0,01  (*2)

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01  (*2)

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

0212030

Pochrzyn

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

0212990

Pozostałe

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

0213010

Buraki

0,01  (*2) (+)

0213020

Marchew

0,02 (+)

0213030

Seler zwyczajny

0,02 (+)

0213040

Chrzan pospolity

0,02 (+)

0213050

Słonecznik bulwiasty

0,01  (*2)

0213060

Pasternak

0,02 (+)

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

0,02 (+)

0213080

Rzodkiew

0,02 (+)

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

0,02 (+)

0213100

Brukiew/Karpiel

0,02 (+)

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

0,02 (+)

0213990

Pozostałe

0,01  (*2)

0220000

Warzywa cebulowe

 

0220010

Czosnek

0,01  (*2) (+)

0220020

Cebula

0,01  (*2) (+)

0220030

Szalotka

0,01  (*2) (+)

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

0,2 (+)

0220990

Pozostałe

0,01  (*2)

0230000

Warzywa owocowe

0,01  (*2)

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

0231010

Pomidory

(+)

0231020

Papryka roczna

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

(+)

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

0231990

Pozostałe

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

0232010

Ogórki

 

0232020

Korniszony

 

0232030

Cukinie

 

0232990

Pozostałe

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

0233010

Melony

 

0233020

Dynie olbrzymie

(+)

0233030

Arbuzy

(+)

0233990

Pozostałe

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,01  (*2)

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

0241010

Brokuły

(+)

0241020

Kalafiory

(+)

0241990

Pozostałe

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

(+)

0242020

Kapusta głowiasta

(+)

0242990

Pozostałe

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

0243020

Jarmuż

 

0243990

Pozostałe

 

0244000

d)

kalarepa

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

0,01  (*2)

0251010

Roszpunka warzywna

 

0251020

Sałaty

(+)

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

0251990

Pozostałe

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01  (*2)

0252010

Szpinak

 

0252020

Portulaka pospolita

 

0252030

Boćwina

 

0252990

Pozostałe

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01  (*2)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01  (*2)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01  (*2)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,02  (*2)

0256010

Trybula

 

0256020

Szczypiorek

 

0256030

Liście selera

 

0256040

Pietruszka – nać

 

0256050

Szałwia lekarska

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

0256100

Estragon

 

0256990

Pozostałe

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,01  (*2)

0260010

Fasola (w strąkach)

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

0260050

Soczewica

 

0260990

Pozostałe

 

0270000

Warzywa łodygowe

0,01  (*2)

0270010

Szparagi

(+)

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

0270030

Seler

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

0270060

Pory

 

0270070

Rabarbar

 

0270080

Pędy bambusa

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

0270990

Pozostałe

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01  (*2)

0280010

Grzyby uprawne

 

0280020

Grzyby dzikie

 

0280990

Mchy i porosty

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  (*2)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01  (*2)

0300010

Fasola

 

0300020

Soczewica

 

0300030

Groch

(+)

0300040

Łubin biały

 

0300990

Pozostałe

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

0401000

Nasiona oleiste

0,01  (*2)

0401010

Siemię lniane

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

0401030

Nasiona maku

 

0401040

Ziarna sezamu

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

0401060

Ziarna rzepaku

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

0401090

Nasiona bawełny

 

0401100

Nasiona dyni

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

0401150

Rącznik pospolity

 

0401990

Pozostałe

 

0402000

Owoce oleiste

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

1,5 (+)

0402020

Nasiona palm olejowych

0,01  (*2)

0402030

Owoce palm olejowych

0,01  (*2)

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

0,01  (*2)

0402990

Pozostałe

0,01  (*2)

0500000

ZBOŻA

 

0500010

Jęczmień

0,02  (*2) (+)

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

0,01  (*2)

0500030

Kukurydza

0,01  (*2)

0500040

Proso zwyczajne

0,01  (*2)

0500050

Owies zwyczajny

0,02  (*2) (+)

0500060

Ryż siewny

0,01  (*2)

0500070

Żyto zwyczajne

0,01  (*2) (+)

0500080

Sorgo japońskie

0,01  (*2)

0500090

Pszenica zwyczajna

0,01  (*2) (+)

0500990

Pozostałe

0,01  (*2)

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,05  (*2)

0610000

Herbaty

 

0620000

Ziarna kawy

 

0630000

Napary ziołowe z

 

0631000

a)

kwiatów

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

0631030

Róża

 

0631040

Jaśmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Pozostałe

 

0632000

b)

liści i ziół

 

0632010

Truskawka

 

0632020

Aspalat prosty

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

0632990

Pozostałe

 

0633000

c)

korzeni

 

0633010

Kozłek lekarski

 

0633020

Żeń-szeń

 

0633990

Pozostałe

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

0640000

Ziarna kakaowe

 

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

0700000

CHMIEL

0,05  (*2)

0800000

PRZYPRAWY

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05  (*2)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

0810030

Seler

 

0810040

Kolendra siewna

 

0810050

Kmin rzymski

 

0810060

Koper ogrodowy

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

0810990

Pozostałe

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05  (*2)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

0820020

Pieprz syczuański

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

0820040

Kardamon malabarski

 

0820050

Jagody jałowca

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

0820070

Wanilia

 

0820080

Tamarynd

 

0820990

Pozostałe

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05  (*2)

0830010

Cynamon

 

0830990

Pozostałe

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

0840010

Lukrecja

0,05  (*2)

0840020

Imbir

0,05  (*2)

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

0840040

Chrzan pospolity

(+)

0840990

Pozostałe

0,05  (*2)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05  (*2)

0850010

Goździki

 

0850020

Kapary

 

0850990

Pozostałe

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05  (*2)

0860010

Szafran

 

0860990

Pozostałe

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05  (*2)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

0870990

Pozostałe

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

 

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0,01  (*2) (+)

0900020

Trzcina cukrowa

0,01  (*2)

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

0,02 (+)

0900990

Pozostałe

0,01  (*2)

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

1010000

Tkanki z

 

1011000

a)

świń

 

1011010

Mięśnie

 

1011020

Tkanka tłuszczowa

 

1011030

Wątroba

 

1011040

Nerka

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1011990

Pozostałe

 

1012000

b)

bydła

 

1012010

Mięśnie

 

1012020

Tkanka tłuszczowa

 

1012030

Wątroba

 

1012040

Nerka

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1012990

Pozostałe

 

1013000

c)

owiec

 

1013010

Mięśnie

 

1013020

Tkanka tłuszczowa

 

1013030

Wątroba

 

1013040

Nerka

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1013990

Pozostałe

 

1014000

d)

kóz

 

1014010

Mięśnie

 

1014020

Tkanka tłuszczowa

 

1014030

Wątroba

 

1014040

Nerka

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1014990

Pozostałe

 

1015000

e)

koniowatych

 

1015010

Mięśnie

 

1015020

Tkanka tłuszczowa

 

1015030

Wątroba

 

1015040

Nerka

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1015990

Pozostałe

 

1016000

f)

drobiu

 

1016010

Mięśnie

 

1016020

Tkanka tłuszczowa

 

1016030

Wątroba

 

1016040

Nerka

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1016990

Pozostałe

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

1017010

Mięśnie

 

1017020

Tkanka tłuszczowa

 

1017030

Wątroba

 

1017040

Nerka

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1017990

Pozostałe

 

1020000

Mleko

 

1020010

Bydło

 

1020020

Owce

 

1020030

Kozy

 

1020040

Konie

 

1020990

Pozostałe

 

1030000

Jaja ptasie

 

1030010

Kury

 

1030020

Kaczki

 

1030030

Gęsi

 

1030040

Przepiórki

 

1030990

Pozostałe

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele

 

1050000

Płazy i gady

 

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

 

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

 

3)

w części B załącznika III skreśla się kolumnę dotyczącą dimetoatu.


(*1)  Wskazuje granicę oznaczalności.

(**)

Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

Dimetoat

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010

Grejpfruty

0110020

Pomarańcze

0110030

Cytryny

0110040

Limy/limonki

0110050

Mandarynki

0140020

Czereśnie

0161030

Oliwki stołowe

0213010

Buraki

0213020

Marchew

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213030

Seler zwyczajny

0213040

Chrzan pospolity

0213060

Pasternak

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

0213080

Rzodkiew

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

0213100

Brukiew/Karpiel

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220010

Czosnek

0220020

Cebula

0220030

Szalotka

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010

Pomidory

0231030

Oberżyny/Bakłażany

0233020

Dynie olbrzymie

0233030

Arbuzy

0241010

Brokuły

0241020

Kalafiory

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

0242020

Kapusta głowiasta

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251020

Sałaty

0270010

Szparagi

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300030

Groch

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010

Jęczmień

0500050

Owies zwyczajny

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500070

Żyto zwyczajne

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500090

Pszenica zwyczajna

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące danych z monitorowania są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0631030

Róża

(+)

Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040

Chrzan pospolity

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie”

(1)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Dimetoat

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010

Grejpfruty

0110020

Pomarańcze

0110030

Cytryny

0110040

Limy/limonki

0110050

Mandarynki

0140020

Czereśnie

0161030

Oliwki stołowe

0213010

Buraki

0213020

Marchew

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213030

Seler zwyczajny

0213040

Chrzan pospolity

0213060

Pasternak

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

0213080

Rzodkiew

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

0213100

Brukiew/Karpiel

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna